You are on page 1of 1

30 tuổi - Be Responsible for My Destiny/ Tự Mình tạo ra Số phận của Mình 30 tuổi - Be Responsible for My Destiny/ Tự Mình tạo

e for My Destiny/ Tự Mình tạo ra Số phận của Mình


ROUTINES CỦA DARREN HARDY ROUTINES CỦA NG. SONG KỲ HIẾU ROUTINES CỦA Đ. T. HOÀI

Làm gì? Darren Hardy Ng. Song Kỳ Hiếu Làm gì? Đ. T. Hoài Làm gì?
Vệ sinh cá nhân 5:00 - 5:10 4:10 - 4:20 Vệ sinh cá nhân 4:30 - 4:40 Vệ sinh cá nhân

Nghĩ về những điều ta cảm thấy Biết ơn 4.20-4.30: S-Silent: Nghĩ về 25 điều Biết ơn trong Gratitude Diet; 4.40-4.50: S-Silent: Nghĩ về 25 điều Biết ơn trong Gratitude Diet;
Tưởng tượng gửi Tình yêu đến với 1 người và mong điều tốt đẹp đến với 5:10 - 5:20 4:20 - 4:45 4.30-4.35: A-Affirmation: Đọc lớn đầy tự tin 5 Khẳng định về "Self-Confidence"; 4:40 - 5:05 4.50-4.55: A-Affirmation: Đọc lớn đầy tự tin 5 Khẳng định về "Self-Confidence";
họ 4.35-4.45: V-Visualize: Hình dung về: (1) Tầm nhìn OPSP; (2) Chi tiết ngày làm 4.55-5.05: V-Visualize: Hình dung về: (1) Tầm nhìn OPSP; (2) Chi tiết ngày làm
Nghĩ về Mục tiêu số 1; và 3 điều phải làm trong ngày để đạt được nó việc hiệu quả với 3 MITs; việc hiệu quả với 3 MITs;

Tập thể dục 10 phút 5:20 - 5:30 4.45 - 5:10 4.45-5:00: E-Exercise: Tập thể dục 7 phút và tắm rửa; 5.05 - 5:30 5.05-5:20: E-Exercise: Tập thể dục 7 phút và tắm rửa;
5:00-5:10: S-Scribing: Viết journal 10 phút 5:20-5:30: S-Scribing: Viết journal 10 phút
Pomodoro: Đọc sách 30 phút: positive and instructional books 5:30 - 6:00 5.10 - 5:40 R-Reading: Đọc sách 30 phút: positive and instructional books 5.30 - 6:00 R-Reading: Đọc sách 30 phút: positive and instructional books
Tập trung tuyệt đối vào dự án quan trọng nhất của mình (vẫn chưa mở 5:40 - 6:40 Tập trung tuyệt đối vào dự án quan trọng nhất của mình (vẫn chưa mở email) 6:00 - 7:00 Tập trung tuyệt đối vào dự án quan trọng nhất của mình (vẫn chưa mở email)
email) 6:00 - 7:00

Xem xét
Top 1 mục tiêu của năm; và
Top 1 mục tiêu của 5 năm; và
Top 1 mục tiêu của quý; và
Top 1 mục tiêu của tháng; và 7:00 - 7:15
Top 1 mục tiêu của tuần
[Quan trọng nhất] Top 3 việc quan trọng nhất trong ngày bằng câu hỏi:
"Nếu hôm nay tôi chỉ có thể làm được 3 việc, mà tạo ra giá trị cao nhất để
hướng đến mục tiêu lớn nhất của mình, thì 3 việc đó là gì?"

Mở email và gửi một loạt công tác, trao quyền, trao việc cho toàn đội nhóm 7:15 - ~ 7:30 - ~ Mở email và gửi một loạt công tác, trao quyền, trao việc cho toàn đội nhóm 7:15 - ~ Mở email và gửi một loạt công tác, trao quyền, trao việc cho toàn đội nhóm
Thực hiện 3 việc quan trọng nhất Trong ngày Trong ngày Thực hiện 3 việc quan trọng nhất Trong ngày Thực hiện 3 việc quan trọng nhất
Tổng hợp và phân tích các nguồn và số tiền thay đổi trong 24h qua bao Gần tan tầm Chiều tối Chiều tối
gồm: phiếu thu, phiếu chi, tiền mặt,…
9:30 - 10:00 9:30 - 10:00

Review: Điều gì đã hoàn thành? Điều gì cần cải thiện? Điều gì cần bỏ qua?
Viết nhật ký về: Ý tưởng mới; Kiến thức mới; Chiến lược mới nảy sinh trong Trước khi ngủ
ngày; 10:00 - 11:30 A-Affirmation: Đọc "Bed Affirmation" và "Level 10" rồi đi ngủ. 10:00 - ~ A-Affirmation: Đọc "Bed Affirmation" và "Level 10" rồi đi ngủ.
Đọc ít nhất 10 trang sách: inspirational book