Sie sind auf Seite 1von 1

Ain't Nobody

Revised 6/2/17

Intro
E¨‹7 D¨/E¨ E¨‹7 D¨/E¨ E¨‹7 D¨/E¨ E¨‹7 D¨/E¨ 3x
° œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ
bbb b 4 ™™ Œ œ œ ≈ œ Œ œ œ ≈ œ Œ œ œ ≈ œ Œ œ œ ≈ œ ™™ ü œ œœœ œ œ œ
b
& b ¢
4 †

Verse E¨‹7 D¨ C¨Œ„Š7 D¨ 2x G¨/B¨ C¨Œ„Š7


Repeat to VerseD¨ E¨‹7
° ‚ ‚ ‚ ™ ‚ ‚ ‚ ü ‚ ‚ ‚4™ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ™‚ ‚ ‚ ü
b b b b ™ Œ ‚
‚ ‚
‚ ‚ ™ ‚ ‰ ‚
‚ ‚
‚ ™ Œ ‚ ‚ ‚ ™ ‚ ‰ ‚ ‚ Œ ‚
‚ ‚
‚ ‚ ™‚ ‰ ‚
‚ ‚
‚ ™
& b¢ b ™ ‚™ ‚ ™
‘ ‘ ‘ † ‚ ‚ ‚™ ‚ ‚ ‚ ‚™ ‚ ‘ ‘ † ™

Chorus E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ D¨ E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ D¨


b
& b bbbb V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V VV V

Break E¨‹7 D¨/E¨ E¨‹7 D¨/E¨ E¨‹7 D¨/E¨ E¨‹7 D¨/E¨


bbb b Œ œœœ œ œ
œœ ≈ œ Œœ œœœ œ œ œ
œœ ≈ œ Œ œœœ œ œ
œœ ≈ œ Œœ œœœ œ œ œ ≈œ œ œ
b
& b

Verse E¨‹7 D¨ C¨Œ„Š7 D¨ 2x G¨/B¨ C¨Œ„Š7 D¨ E¨‹7


4
b bbb b° ™™ Œ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚™™™‚‚‚ ‰ ‚‚‚ ‚‚‚ ™ ü Œ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ™™‚‚ ‰ ‚‚ ‚‚ Œ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚ ™™‚‚ ‰ ‚‚‚ ‚‚‚
& b¢ ™
‘ ‘ ‘ † ‚ ‚ ‚™‚ ‚ ‚ ‚™‚ ‘ ‘

Chorus E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ D¨ E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ D¨


bb
& b b bb V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

C¨Œ„Š7/G¨ C¨Œ„Š7/F 2x
Bridge E¨‹7 D¨/E¨
bbb b° ™™ œ
2 2x °ü E¨(„ˆˆ9) C¨Œ„Š7/G¨ E¨(„ˆˆ9)
b
& b¢ œ œ V V V V V V V • ™™ †¢ ™™ V V V V V V V V V V V V V V V V ™™ ü†

Chorus E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ E¨‹7 D¨ A¨‹ C¨ D˨‹7 D¨ A¨‹ C¨ D¨ E¨‹7


b b b° ™ ™ ü
& b ¢ V V VV V V VV V V VV V VV V VV VV V VV V † VVVV‰VVVV‰VVVV +
b b ™ ™