Sie sind auf Seite 1von 1

Dragi prijatelji,

Zadovoljstvo mi je da sa vama podijelim svoj najnoviji prijevod. Radi se o Psihološkim razmatranjima


Paula Reea. Ree je, poput Schopenhauera, determinist, mislilac koji se zanima za psihologiju, kritičar
kantovskog morala, jedan od prvih koji je Darwinovu teoriju prirodnog odabira pokušao primijeniti na
moralnu psihologiju i autor koji je nastojao nastaviti otmjenu tradiciju francuskih moralista. Također je
jedan od najpoznatijih Nietzscheovih prijatelja i mislilac koji je u određenim periodima veoma snažno
utjecao na velikog njemačkog filozofa.

Radi se o vrijednom djelu koje će svakako biti zanimljivo svakome ko se zanima za filozofiju, za misaone
prekretnice i miješanja do kojih je došlo popularizacijom Darwinovih teorija i miješanjem njegovih
viđenja sa starijim svjetonazorima; naravno, napose za one koji žele vidjeti jedno od djela koje je utjecalo
i na takve velikane kao što je Nietzsche.

Tako je i Nietzsche sam u svome pismu Reeu (22 – X – 1875) o ovome djelu kazao sljedeće: „Ne! Ako
nikada ništa drugo ne dadnete u štampu i ako ove maksime koje oblikuju duh, ako ovaj spis zaista jeste
vaša zaostavština, onda je to pravo i dobro; ko tako nezavisno živi i za se samog hodi, taj ima pravo da
zamoli, da ga se mane s pohvalama i nadama!“