Sie sind auf Seite 1von 1

Nr V"!

e t S1cherung -

5A tie zbare Waschdusen


1
2 5A F chliiiigsbltnken
J 5A Beleuchtun en.SRA
e
4- SA I Kennze1chen1euchte
5 5A Suc1 beleuchtungen,Kombigeriit
SA Zenlralverrie elun
10A ABS
SA Telefon
•o
11 SA G9A
2 1 0A
1 3 1 0A
14 1 0A
1 5 10A
16 SA
17 10A
18 10A
1 9 1 0A
20 1 0A
21 1 0A
22 SA
23 SA
24
25A 25
30A
26 30A
27
28 15A Krahstotr um e
29 20A Motors teuerung
30
31 15A Rficklahrleuchten.Steuer erate
32 20A Motorsteuerun
33 1SA Z1 arettenanzunder
34 15A Motorsteuerun
35 30A Steckdose Anhan evorrichtun
36 1 5A Nebelscheinwerler und -schluBleuchte •
37 20A Telelon.Radio
38 1SA
_39 1 5A Kofferrauml euchte
Warnblinken
40 2SA Si nalhorn -
o
41 25A ABS·H droaggregat - ..
§
42 - 0 ..

43 - 00 (.!)

44 30A S1 zhe1zung