Sie sind auf Seite 1von 3
pen nna en p MW 12 13. 14. 15, 16. 17. 18. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Gc Lap - Ty Do - Hanh Phuc 00 SO YEU LY LICH Ho va tén : NGUYEN MINH KHANG Gidi tinh : Nam Neay thang nam sinh: 06/12/1977 Noi sinh : BénTre CMND s6: 025639648 ngay cp 07/06/2012 noi cdp: CA TP.LHCM Quée tich : Vit Nam Dantge: Kinh Dia chi thug tri :30 Nguyén Duy Trinh, P. Long Truémg, Q.9, Tp.HOM S6 dign thoai céng ty: 028.38209218 S6 dign thoi di déng —_ : 0903 030833 . Dja chi email: khangnm@ldggroup.vn Trinh d6 chuyén mén (bing cap, chuyén nganh): Tién S¥ - Quang tri Kinh doanh, Dai Hoc AIU— Hoa ky (Qué trinh cOng tae: + Tirnam 2000-2004: Truéng Ban quan ly dy én, Cty Dau tu xdy dyng co gidi +Tirnim 2005-2008 _: Giém déc diéu hanh cdc du an, Cty TNHH Total Building Systems, Australia +Tirnam 2008-2010: Giém déc digu hanh Ban QLDA, Cty CP Dau tw Phong Phi — Deawon. +Tirnim 2011-2014: Téng gidm déc, Tép doan LCG 16 ~ Cty CP DT Siéu Thanh. +Tirndm 2014-2015: Téng giam déc, Cty CP DT Thai Son — Long An + Tirnm 2016 ~ Thang 7 nim 2017: Gidm déc diéu hanh khu vue ~ Tép Doan Dat Xanh + Tir thang 7/2017 dén thang 1/2018: Quyén Téng gidm déc Cty CP DT LDG + Tir thang 01/2018 dén nay: Téng gidm déc Cty CP DT LDG Chitc vy tai t6 chite niém yét: Téng Giém Déc Téng s6 CP nim gitt (tai thdi diém 31/07/2017): 0 cé phan, chiém 0 % vin diéu 1 Nhiing ngudi lién quan cé nm gitt c6 phiéu ciia t6 chite niém yét: Khong ¢6 ‘Nhiing khoan ng déi voi Céng ty: Khéng cé Loi ich lién quan déi v6i Cong ty: Khong 06 Quyén Igi mau thudn véi Céng ty: Khong c6 ‘T6i cam doan nhimg 16i khai trén day la hoan toan ding sy tht, néu sai t0i xin hod todn chju trach nhigm truée phap lugt, Tp.HCM, ngay 22 théng 02 néim 2018 Cong chimg chimg thye cht ky eiia ngudi khai hode xée Nguivi khai nhén cia t6 chit dang lam viée hoe xe nhfn cia Uy ban nhan dan cép c6 tham quyén vé viée ngudi khai ding ky ho Mi a. khdu thudng tré tai dia ban Aqua Noh hang CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doe Lip - Ty Do - Hanh Phic ae 000---- SO YEU LY LICH (inh kém hé so dé cit, img cte thanh vin HDQT) 1, Ho vatén: Le Van Va 2, Gidi tinh: Nam 3, Negliy thing nim sinh: 22/4/1982 4. Noi sinh: Bén Tre 5. CMND sé: 321064961 ngay cp: 31/8/2015 noi cdp: Céng an Bén Tre 6. Quéc tich: Vigt Nam 7. Dante: Kinh 8. Bia chi thudng tri: 7.01 LO C2, chung cu Belleza, dung Pham Hou Lau, phuong Phi My, Quan 7, TPHCM 9. $6 dign thogi cong ty: 02862525252 $6 dign thoai di dgng: 0934131123 10, Dia chi email: le.van.vu2008@gmail.com 11. Trinh d6 chuyén mén (bing c4p, chuyén nginh): Ctr nhén Hanh chinh 12, Qué trinh céng tée: -_ Tirnim 2015 dén nay: Tro ly Chi tich - TGD kiém GD Hanh chinh Mua hing, Cong ty Cé phan Dich vy va Xay dyng Dia de Dat Xanh (DXG) = Tirnim 2013 - nam 2015: Trg ly Digu hanh kiém GD Kinh doanh, Cong ty TNHH Nam Binh Ti nam 2007 ~ nim 2013: Trung Ban Trg ly HDQT - Téng Gidm dc kiém Truéng Ban Thanh tra Php ché, Cong ty Cé phin Tap doan Hoa Sen (HSG). 13. Chite vy tai t6 chite niém yét: khong 14, Téng sé CP nim gitt (tai thai diém 02/2018); 0 cd phin, chiém 0% vén digu 1 15, Nhiing ngudi lién quan c6 ném gid ¢6 phiéu cia té chire niém yét: khong 16, Nhting khoan ng déi voi Céng ty: khong 17. Loi ich lién quan di voi Cong ty: khong. 18. Quyén Igi mau thudn vi Cong ty: khong Téi cam doan nhiing loi khai trén day Li hodn todn ding sy thét, néu sai t6i xin hoan toan chju tréch nhigm trade php ludt. Thanh phé Hé Chi Minh, ngay 22 thing 02 ném 2018 in.ciia t6 chite dang lam vige Nguiti khai { Lé Van Va Chinh RU/e2/r018