Sie sind auf Seite 1von 10

Hidraulički modul s ugrađenim Hidraulički modul

spremnikom vode EHSC serija


EHST20 serija EHPX serija
EHPT20 serija ERSC serija

UPUTE ZA KORISNIKE
Prije uporabe, pročitajte upute iz ovog priručnika za ispravno korištenje hidrauličkog modula i hidrauličkog Hrvatski (HR)
modula s ugrađenim spremnikom vode.
1 Sigurnosne mjere
►Prije uporabe potrebno je pročitati sigurnosne mjere.
►Sljedeće sigurnosne točke su preduvjet za sprječavanje ozljeđivanja ljudi i oštećivanja uređaja, te ih se treba pridržavati.

Koristite se ovim uputama


UPOZORENJE: OPREZ:
Treba se pridržavati mjera kako ne bi došlo do ozljeđivanja ili Treba se pridržavati mjera kako bi se spriječilo oštećenje
smrti korisnika. uređaja.

• Pridržavajte se uputa iz ovog priručnika i lokalnih propisa kada koristite ovaj uređaj.

UPOZORENJE

• Korisnik ne bi trebao montirati niti servisirati uređaj. Ako je uređaj krivo montiran može doći do curenja vode, električnog udara i požara.
• NIKAD ne blokirajte izlaz siguronosnog ventila.
• Ne koristite uređaj bez siguronosnog ventila i termostatskih sklopki. Ako ste u nedoumici kontaktirajte servisera.
• Ne stajati na uređaju i ne naslanjati se na uređaj.
• Ne ostavljati predmete iznad ili ispod uređaja, te pazite na zahtjeve servisnog prostora prilikom postavljanja predmeta oko uređaja.
• Ne dirati uređaj ili upravljač mokrim rukama da nebi došlo do strujnog udara.
• Ne uklanjati kučište uređaja ili pokušavati prisilno ugurati predmet u kučište uređaja.
• Ne dirati cijevi jer mogu biti veoma vruće i uzrokovati opekline.
• U slučaju da uređaj vibrira ili proizvoditi abnormalnu buku zaustavite uređaj, odovojite od električnog napajanja i kontaktirajte servisera.
• U slučaju da uređaj ima miris paljevine potrebno je zaustaviti rad uređaj, odvojiti od električnog napajanja i kontaktirati servisera.
• Ako voda vidljivo curi preko tavice zaustavite rad uređaja, odovojite od električnog napajanja i kontaktirajte servisera.
• Ovaj uređaj nije namjenjen za uporabu od strane osoba sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
je uputila u korištenje uređaja odogovorna osoba za njihovu sigurnost.

HR
• Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem.
• U slučaju curenja rashladnog medija zaustaviti rad uređaja, temeljito prozračiti sobu i kontaktirati servisera.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamjeniti proizvođač, serviser ili druga ovlaštena osoba kako bi se izbjegla opasnost.
• Ne stavljati posudu s tekućinom na vrh uređaja jer u slučaju njihova curenja može doći do požara.
• Upotreba bilo kojeg drugog rashladnog sredstva od specificiranog može uzrokovati mehanički kvar ili sistemsku grešku ili čak pad sustava. Prilikom
montaže ili demontaže ili servisa uređaja, hidrauličkog modula sa spremnikom, hidrauličkog modula koristite samo propisano rashladno sredstvo (R410 A) za
punjenje sustava. Nemojte ga miješati s bilo kojim drugim rashladnim sredstvom i dopustiti ulazak zraka u sustav. Ako se zrak pomiješa s rashladnim
sredstvom može uzrokovati visoki tlak sustava, a s tim požar i eksploziju. U najgorem slučaju ovo može dovesti do ozbiljnog ugrožavanja sigurnosti.

• Prilikom grijanja kako bi se izbjegla oštećenja od toplinskog zračenja pretjerano vruće vode potrebno je zadati temperaturu polazne vode na minimalno
2°C ispod najveće dopuštene temperature za taj režim. Za zonu 2 podesti temperaturu polazne vode na minimalno 5°C ispod najveće dopuštene
temperature u zoni 2.

OPREZ

• Ne koristiti oštre predmete prilikom pritiskanja tipki na glavnom upravljaču da ne bi došlo do oštećenja.
• Ako je uređaj isključen s napajanja na duže vrijeme, voda treba biti ispražnjena.
• Ne stavljajte spremnik s vodom na vrh kućišta.

Odlaganje uređaja
Ova oznaka je vrijedi samo za zemlje EU-a . U Europskoj uniji postoje posebni sustavi za sakupljanje rabljenih električnih i
Ova oznaka je prema smjernicama 2002/96/EC članak 10 elektronskih proizvoda, baterija i akumulatora.
informacija za korisnike i aneks IV, i/ili direktiva 2006/66/E
čalanak 20. informacije za krajnje korisnike dodatka II.
Vaš Mitsubishi Electric sustav grijanja je proizveden od veoma
kvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i/ili Molimo pomoć u očuvanju okoliša u kojem živimo.
ponovno upotrebiti. Simbol na (slici1.1.) znači da električna i
elektronička oprema, baterije i akumulatori nakon završetka vijeka
trajanja, trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada.
<Slika 1.1>
Ako je kemijski simbol prikazan ispod slike (slika 1.1). Ovaj
kemijski simbol znači da baterije i akumulatori sadrže određenu
količinu teških metala. U sljedećim kličinama;
Hg: živa (0.0005%), Cd: (kadmij (0.002%), Pb: olovo (0.004%)

1
2 Podešavanje postavki za vaš dom
Za promjenu postavki vašeg sustava grijanja/hlađenja potrebno je koristiti glavni
Upravljač
upravljač koji se nalazi na prednjoj strani hidrauličkog modula i hidrauličkog
modula s ugrađenim spremnikom vode. Ovo su upute za pregled osnovnih postavki.
<Glavni dijelovi>
Ako su vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte vaše montažere ili Mitsub-
ishi Electric zastupnike. Oznaka Naziv Funkcija
Hlađenje je dostupno samo za ERS seriju. Također, hlađenje nije dostupno kada su A Zaslon Zaslon na kojem se prikazuju sve informacije.
unutranje jedinice spojene na PUHZ-FRP. B Izbornik Pristup sustavu za postavljanje početnih postavki i
izmjene.
C Povratak Povratak na prethodni izbornik.
D Odabir Koristi se za potvrđivanje i pohranjivanje.
E Uklj/Odsutan/Isklj Ako je sustav isključen jednim pritskom tipke sustav
će se uključiti. Ponovnim pritiskom tipke sustav se
a postavlja u način rada u odsutnosti. Zadržavanjem ti-
pke više od 3 sekunde sustav će se isključiti (*1)
F1-4 Funkcijske tipke Služe za pomicanje po izborniku i podešavanje posta-
vki. Pritiskom tipke funkcija se prikazuje na zaslonu.

*1
Kada je hidraulički modul sa spremnikom vode isključen ili mu je prekinuto na-
pajanje funkcija zaštite (freeze stat.function) neće raditi.
F1 F2 F3 F4 Ova funkcija treba biti omogućena da ne bi došlo do oštećivanja uređaj.

ikona opis
1 Prevencija protiv Kada je prikazna ova ikona ‘prevencija protiv le-
b C d

HR
legionele ionele’ na zaslonu znači da je funkcija aktivna.
2 Dizalica topline ‘Dizalica topline ’ je u radu.

Odmrzavanje.
Hitno zagrijavanje.
12 15 14 11 1 2 3 Električni grijač Kada je prikazna ova ikona ‘Električni grijač’
(protočni ili uronjeni grijač) je aktivan.
4 Zadana Zadana temperatura protoka vode
temperatura Zadana sobna temperatura
Kompezacijska krivulja
5 Opcijska tipka Pritiskom funkcijske tipke ispod ove ikone će se
10 prikazati brzi izbornik
6 + Povećavanje željene temperature
13 7 - Smanjivanje željene temperature
8 Z1 Z2 Pritiskom ove funkcijske tipke odabiremo Zonu 1 ili
Zonu 2.
4 Informcije Pritiskom na ovu funkcijsku tipku na zaslonu se prikažu
9 osnovne informacije.
9 Grijanje Grijanje
(hlađenje) prostora Zona1 ili Zona2
Hlađenje
10 PTV Normalan ili ECO način rada
8 11 Odsutnost Prikazom ove ikone način rada ‘Odsutnost’ je aktivan.
12 Tajmer
Zaključavanje
Stand-by
7 6 5 Stop
U radu
13 Trenutna Trenutna sobna temperatura
temperatura Trenutna temperatura vode PTV spremnika
14 Izbornik je zaključan ili je onemogućen prijelaz
načina rada između PTV i grijanja na funkcijskom
zaslonu

15 SD memorijska kartica (NIJE za korisnike) je umetnuta

2
2 Podešavanje postavki za vaš dom
Osnovni rad
U standardnom radu na zaslonu glavnog upravljača bit će prikaz kao na slici
deso.
Na zaslonu su prikazane zadane temperature, način grijanja prostora, PTV
način (ako postoji PTV spremnik), bilo kakvi dodatni izvori topline, način rada pri ods-
utnosti, i vrijeme i datum.

Za pristup daljnjim informacijama treba koristiti funkcijske tipke. Pritiskom na


tipku F1 prikazat će se trenutni status a pritiskom tipke F4 otvorit će se na zaslonu
opcijski izbornik.

Prikaz na zaslonu
<Opcijski izbornik>
U ovom izborniku su prikazane sve glavne funkcije sustava.
Koristite funkcijske tipke za odabir načina Rad (►), Zaključan ( ) i Tajmer(
) za PTV i grijanje/hlađenje prostora ili podešavanje/aktiviranje rada pri odsutnosti.

Opcijski izbornik omogućuje brzo postavljanje sljedećih postavki;


• Prisilno PTV (ako imate PTV spremink) — za Uključiti/isključiti pritisnuti F1
• PTV način rada (ako imamo PTV spremnik) — za odabir načina rada pritisnite F2
• Način rada grijanja/hlađenja prostora — za odabir pritisnuti F3
• Način rada u odsutnosti — za pristup načinu u odsutnosti pritisnuti F4

Opcijski izbornik
HR

Glavni izbornik
Za pristup glavnom izborniku pritisnuti tipku B ‘IZBORNIK’
• Sljedeći i zbornici biti će prikazani;
• PTV (Hidraulički modul sa spremnikom ili hidraulički modul plus dodatni PTV spremnik)
• Grijanje/Hlađenje
• Tajmer
• Način rada pri odsutnosti
• Početne postavke
Održavanje (Zaštićeno lozinkom)

Glavni izbornik
Početne postavke
1. U glavnom izborniku birajte F2 i F3 tipke za označavanje ikona `početnih
postavki’ i odaberite prtiskom na tipku POTVRDE (confirm). Ikona Opis
2. Koristite F1 i F2 za kretanje kroz izbornik. Kada je odabrano pritisnuti tipku POTVRDE.
3. Koristite odgovarajuće funkcije tipke kako bi se postavile početne postavke te tipkom Topla voda (PTV)
POTVRDE spremiti postavke.
Grijanje/Hlađenje
Početne postavke koje se mogu postaviti:
• Datum/Vrijeme
• Jezik Tajmer
• °C/°F
• Prikaz temperature
Rad pri odsutnosti
• Kontakt broj
• Prikaz vremena
• Postavke sobnog senzora Početne postavke

Za povratak u glavni izbornik pritisnuti tipku NAZAD (back).


Održavanje

3
<Postavljanje sobnog senzora>
Kod postavki sobnog senzora važno je odabrati odgovarajući sobni senzor ovisno o na-
činu grijanja.
1. Iz izbornika početnih postavki odabrati Sobni senzor.

2. Kada koristimo 2-zonsku kontrolu ili se koristi bežični upravljač, iz RC zone


se odabire broj zone te se dodjeljuje svakom daljinskom upravljaču.

3. Na zaslonu postavki senzora odaberite sobni sezor koji će se koristiti za nad-


ziranje sobne temperature Zone1 i Zone2 odvojeno.

HR
Upravljačke mogućnosti Odgovarajuće početne postavke sobnog senzora
("Remote Controller Options"
Zona1 Zona2
A Soba RC1-8 (po jedan za *
svaku Zonu1 i Zonu2)
B TH1 *
C Glavni upravljač *
D * *

*Nije definirano(ako se koristi drugi sobni termostat)
Soba RC1-8 (po jedan za Zonu1 i Zonu2) (ako se bežični upravljač koristi kao ter-
mostat)
4. Na zaslonu postavki senzora, odabrati vrijeme/zonu kako biste bili u moguć-
nosti koristiti različite senzore u skladu s vremenskim rasporedom postav-
ljenim u odabranom vrijeme/zona izborniku. Sobni senzor može biti postav-
ljen do 4 puta u 24 sata.

Postavke rasporeda Vrijeme/Zona

4
2 Podešavanje postavki za vaš dom

Priprema potrošne tople vode (PTV) / Prevencija legionele


Priprema potrošne tople vode i prevencija legionele reguliraju rad (zagrijavanje) PTV spremnika.
-

<PTV postavke>
1. Odaberite ikonu za toplu vodu i pritisnite tipku za potvrdu.
2. Koristite tipku F1 za prijelaz između standardnog i ECO načina grijanja.
3. Za postavke pritisnite F2 da se prikaže izbornik za toplu (PTV) vodu.
4. Za prijelaz po izborniku koristite tipke F2 i F3, te za odabir funkcije pritisnite
POTVRDA. Više u tablici ispod.
5. Odaberite željeni broj koristeći funkcijske tipke i pritisnite POTVRDA.

Podnaslov izbornika Funkcija raspon jed. postavljena vrijedn.


PTV max. temp. Željena temperature tople vode 40 - 60 °C 50
PTV max. pad Razlika u temperaturi između max. temp PTV i temperature pri kojoj se PTV način ponovno pokreće 5 - 30 °C 10
temperature
PTV max. vrijeme rada Max dopušteno vrijeme za grijanje PTV 30 - 120 min 60
PTV ograničenja Vremenski period poslije PTV načina rada kad grijanje prostora ima privremeni prioritet nad PTV 30 - 120 min 30
radi preventive daljnjeg grijanja vode u spremniku.
(Samo nakon isteka max PTV vremena rada.)
Ako želite napraviti izmjene, kontaktirajte montažera.

PTV način rada

PTV temp.spremnika
Stop
PTV max.
temp.

Restart
PTV max.
temp. pad
Start

vrijeme
PTV rad PTV rad

PTV temp.spremnika Stop

PTV max. Restart


temp. Stop

PTV max.
temp. pad
Start

vrijeme
PTV max. vrijeme PTV PTV rad
rada ograničenje

Postavke za prevenciju legionele


1. Koristite tipku F3 za uključenje/isključenje rada protiv legionele.
2. Koristite tipku F4 za uređivanje funkcije.
3. Koristite F1 i F2 tipke za prijelaz po izborniku, te POTVRDA za biranje podfunkcija.
U tablici ispod je opis svake postavke.
4. Unesite željeni broj koristeći funkcijske tipke i pritisnite POTVRDA.

Za vrijeme rada za prevenciju legionele, temperatura vode u spremniku raste poviše


60°C za sprječavanje rasta bakterije legionele. Preporuča se da se ovo radi u redovitim intervalima.

napomena: Kad dođe do kvara hidromodula, ova funkcija možda neće raditi
normalno.
Podnaslov izbornika Funkcija raspon jed. postavljena vrijed.
temp. PTV Željena temperatura tople vode 60–70 °C 65
Frekvencija Vrijeme između rada za prevenciju legionele 1–30 dana 15
Početno vrijeme Vrijeme početka rada za prevenciju legionele 0:00–23:00 - 03:00
Max. vrijeme rada Max vrijeme rada za zagrijavanje spremnika 1-5 sati 3
Trajanje max. temp. Vremenski period nakon rada za prevenciju leg. gdje se zadržava max temp.vode 1-120 min 30
ako želite nešto izmijeniti, kontaktirajte montažera.

5
2 Podešavanje postavki za vaš dom

PTV temp.spremnika
Stop Stop
Restart
Stop temp.
Temp.za
legionelu
Restart temp.

Hlađenje
LP način rada koristi pomoć električnih grijača (ako postoje) da bi
Start grijanje/ Kraj rada nadopunili unos energije dizalice topline. Zagrijavanje vode na duži vremenski
LP rad LP rad
prostora period nije učinkovito i može povećati troškove rada. Jako je važno shvatiti
nužnost prevencije legionele, dok je također važno ne trošiti energiju na preko-
vrijeme mjerno zagrijavanje spremnika.

Trajanje Max. temp.

(LP način rada: Prevencija legionele)

Prisilno PTV

HR
Funkcija prisilnog PTV načina rada prisiljava sustav da radi u PTV načinu rada.
Pri standardnom radu voda u PTV spremniku će biti zagrijana ili na postavljenu
temperaturu ili na max PTV vremenski period, do čega prije dođe. Međutim, postoji
potreba za funkcijom ‘Prisilnog PTV’ da bi se spriječilo da sustav rutinski radi
u grijanju/hlađenju prostora i da bi se osiguralo grijanje vode. Ova funkcija se
aktivira pritiskom na F1 tipku i tipku Nazad na opcijskom zaslonu.
Nakon završetka PTV rada, sustav se automatski vraća na normalan rad. Za
poništenje Prisilnog PTV zadržite tipku F1 na Opcijskom spremniku.

Grijanje/Hlađenje
Izbornici za grijanje/hlađenje imaju normalne postavke bilo da se radi o korištenju
radijatora, fan-coila, ili podnog grijanja/hlađenja ovisno o ugradnji.

Imamo 3 načina grijanja


Temperatura grijanja prostorije (Automatsko podešavanje)
Temperatura grijane polazne vode ( )
Krivulja kompezacije grijanja ( )
Temperatura hlađene polazne vode ( )

<Temperatura protoka>
Serviser postavlja temperaturu polazne vode grijaćeg kruga tako da najbolje odgovara
prostoru za koji je sustav grijanja/hlađenja dizajniran ovisno o zahtjevima korisnika.

Objašnjenje kompenzacijske krivulje


Tijekom kasnog proljeća i ljeta potražnja za grijanjem prostora obično je smanjena.
Kako bi spriječili da dizalica topline prekomjerno grije polaznu vodu
primarnog kruga, način rada preko kompenzacijske krivulje povećava učinkovitost i
smanjuje troškove.

Kompenzacijska krivulja se korisiti za ograničavanje temperature protoka primarnog


kruga grijanja prostora ovisno o vanjskoj temperaturi. FTC4 koristi podatke
senzora vanjske temperature i senzora na primarnom krugu kako bi se osiguralo
da toplinska pumpa ne grije prekomjernu polaznu vodu, ako vremenski uvjeti
to ne zahtjevaju.

6
2 Podešavanje postavki za vaš dom
Način rada pri odsutnosti
Način rada pri odsutnosti se koristi kako bi sustav radio pri nižim temperaturama
i tako smanjio potrošnju energije dok su korisnici odsutni. Pri ovom načinu rada se može kontrolirati
temp.polazne vode, sobna temp., grijanje, kompenzacijska krivulja grijanja i PTV, i svi rade na nižim
temperaturama radi uštede energije.

Ovaj način rada se može aktivirati na dva načina.


opcija 1.
U glavnom izborniku pritisnite tipku E. Nemojte držati tipku predugo, jer ćete tako isključiti upravljač
i sustav.
opcija 2.
U glavnom izborniku pritisnite tipku F4. Prikazat će se zaslon s trenutnim postavkama.
Pritisnite ponovno tipku F4 da bi pristupili aktivaciji rada pri odsutnosti.

Jednom kad je prikazan ovaj način rada, možete ga aktivirati/deaktivirati


i odabrati njegovo vrijeme trajanja.
Pritisnite tipku F1 za aktivaciju ili deaktivaciju ovog načina rada.
Koristite tipke F2, F3 i F4 za unos datuma na koji želite da se ovaj način rada aktivira ili deaktivira
za grijanje prostora.

Tajmer
U ovom načinu rada možete unijeti dnevne i tjedne uzorke rada za grijanje/hlađenje prostora i PTV.
Pri tome bi se trebali savjetovati sa svojim montažerom tako da može napraviti najbolji raspored tajmera.

Tajmer je aktiviran ili deaktiviran na opcijskom zaslonu.

1. U glavnom izborniku koristite F2 i F3 za odabir ikone tajmera i pritisnite


POTVRDA. Zaslon odabira načina rada
2. Bit će prikazan podizbornik tajmera. Ikone će prikazivati sljedeće ikone načina rada;
• Grijanje
• Hlađenje
• PTV
3. Koristite F2 i F3 tipke za prijelaz preko ikona i pritisnite POTVRDA za izbornik željenog načina rada.

Na izborniku možete vidjeti trenutne postavke. Pri 2-zonskom grijanju


pritisniteess F1 za prijelaz između Zone1 i Zone2. Prikazani su dani u tjednu na vrhu zaslona.
Gdje se dan prikaže podcrtan, postavke se jednake za sve podcrtane dane.
Sati u danu i noći su prikazani sredinom zaslona. Gdje je traka prikazana crno, dopušteno je grijanje/
hlađenje prostora i PTV (ovisno što ste odabrali).

Ako imate vanjsku jedinicu PUHZ-FRP, PTV postavke tajmera se mogu postaviti za 2 vremenska
perioda u godini. U ovom izborniku, trajanje Perioda 2 se može unijeti. Ostalo vrijeme je Period 1.

1. U glavnom izborniku koristite F2 i F3 za odabir ikone tajmera i pritisnite POTVRDA.


2.
Prikazat će se podizbornik tajmera. Ikone prikazuju sljedeće načine rada:
• Grijanje
• Topla voda (PTV)
• Topla voda (PTV) 2
Zaslon odabira načina rada kad je spojen PUHZ-FRP

3. Koristite F2 i F3 tipke za prijelaz između ikona načina rada za odabir ikone Tople vode
(PTV) 2.
4. Koristite tipke F1 do F4 za odabir početka i kraja mjeseci koji će biti dodijeljeni periodu 2.
5. Pritisnite POTVRDA za prikaz zaslona za svaki način rada.

Primjer postavki kad je spojen PUHZ-FRP

7
2 Podešavanje postavki za vaš dom

<Postavke tajmera>
1. Na prikazu izbornika pritisnite tipku F4.

2. Prvo odaberite dane u tjednu koje želite urediti. Prikaz zaslona


3. Pritisnite F2/F3 tipke za prijelaz između dana i F1 odabir/poništenje.
4. Kad ste odabrali dane, pritisnite POTVRDA.

Odabir dana u tjednu

HR
5. Prikazat će se vremenska na zaslonu.
6. Koristite tipke F2/F3 za pomicanje do točke do koje ne želite da odabrani način rada bude aktivan
i pritisnite POTVRDA.
7. Koristite tipku F3 za postavke željenog vremena neaktivnosti i pritisnite POTVRDA.
8. Možete dodati do 4 perioda neaktivnosti u intervalu od 24 sata.

Postavke vremenskog perioda prikaz 1


9. Pritisnite F4 za spremanje postavki.

Kod postavki rasporeda grijanja, tipka F1 mijenja varijable tajmera između


vremena i temperature. Ovo omogućuje niže temperaturne postavke više sati,
npr. noću kad korisnici spavaju.

napomena:
• tajmer za grijanje/hlađenje prostora i PTV se postavlja na isti način.
Međutim, za Hlađenje i PTV kao varijablu možemo koristiti samo vrijeme.
• Mala ikona ˙smeće` briše zadnju, ne sačuvanu radnju.

• trebate koristiti funkciju SPREMITI (Save) - tipka F4. Samom POTVRDOM nećete
spremiti postavke.
Postavke vremenskog perioda prikaz 2

Izbornik održavanja
Zaštićen je šifrom da bi se izbjegle slučajne izmjene postavki.

8
25