Sie sind auf Seite 1von 2

Istinski Bog je nestvorena Svetlost - Pneuma, bez uzroka.

Kao nemanifestovan je muškog roda. (Puruša po Sankhji). Celovito bivstvo,


iznad polova.
Kao manifestovan, prva misao, prva refleksija svesti o sebi, stvaranja,
naziva se ženskim rodom Ennoia. (Prakrti u Sankhji).
Iz prve misli se rađaju Eoni, prvi bogovi (Aion), u Pleromi (potpunosti).
Eoni su u međuprostoru između najvišeg Istinskog Boga i stvorenog
materijalnog sveta kakav nam je poznat.
Prvi i najviši od tih bogova je Logos.
On je primarni izraz Istinskog Boga, on daje oblik bezobličnom, telo
bestelesnom, lice nevidljivom, reč neizrecivom, misao nepojmljivom. Dakle, on
je arhetip svega ispoljenog, univerzalno polje, matriks, prototip svih pojava,
(prva kategorija Prakrti u Sankhji: Buddhi).
To trojstvo, Istinski neispoljeni Bog, ispoljeni Bog Enoia i Logos, nazivaju se
još i Otac, Majka i Sin.
Postoji progresija pada od najvišeg Eona Logosa, do poslednjeg Eona, koji
je ženskog roda, Sofije. Ona je najniža u tom smislu da je najbliža
materijalnom svetu.
Zbog blizine materijalnog sveta ona je prekoračila njegovu granicu i
reprodukovala se u materijalnom svetu, slično kao što je to prvobitno učinio i
najviši Istinski Bog. Učinila je to sama i nezavisno od ostalih Bogova, Eona.
Mogla je da oplodi samu sebe jer je kao Eon bila androgina.
Sofija je mogla da oponaša stvaranje zato jer je bila najbliža stvorenom,
ispoljenom svetu, materiji, Prakrti, ogledalu Božanskog.
Zato što je sebično oponašala Stvaraoca iz nje je izašla nesavršena,
nakazna stvar: Demijurg, "stvaralac" u materijalnom svetu, Jaldabaot ("kopile"
"dete haosa"). Naziva se i Saklas ("budala") i Samael ("slepi"). To je
starozavetni Jehova. Gnostici ga tako nazivaju (slepom budalom) jer je po
Starom zavetu govorio da je on jedini najveći Bog i da nema drugog Boga
osim njega, iako je iznad njega cela plejada mnogo viših bogova, Eona, i da je
tek iznad njih najviši Istinski Bog. On je i obmanjivač ljudi jer tako obmanjuje
ljude da ne znaju istinu da on nije Istinski Bog.
Taj Demijurg će stvoriti ovaj svet na kome živimo i njegove zle vladare,
Arhonte ("pale anđele" demone i đavole; neorganska bića).
Arhonti služe Demijurgu tako što vrše prinudu i pritisak na čovečanstvo u
sprečavanju njegovog punog potencijala i samospoznaje duše kao
samospoznaje Najvišeg Boga. Oni drže čoveka uspavanog i potčinjenog,
izazivaju strah i patnju jer se na taj način hrane vibracijama negativne
energije.