Sie sind auf Seite 1von 8

aa].

ra,,:;t,

Simri) FORTA?
t- -
;& & & * & & & i!, & * 6 & * * * S * 6 t {b & r* & i!9 {* & d, & S, tg} & *t *i & & & e

Poti) vedea LL/MINA?


€' s !a t8 6', * s €* {s ** & & * *9 & * & *& *, s
s {t r* & & * & & 6 *! 6 S ,, & & * e
'l',1
:..
,Gi€cia,:Cste.:ghela iii,,,"- ,,,..-'8, T6:
,Ed,Medill',i:..,,,,,,,r,,,r;,,,,,..,r,,,;r,;;,,.;,';;,,'.;:r,;.,1;;';;l:,:;,..;,,:,,';:'r,,,12 18
Spre lumini L4,

llll.,l

Ce este forp? .,,,,,. 22 Cum funclioneazd, bicicleta? .,,.,,,,,, .., 38


Asta-i legea! ,...,.24 poti cidea? ..,,, ",......,,,,. 40
CAt de repede
Poti aplica ftzica pe bicicleti?,., .,.,,,.,.,,, 26 Cum se mentin avioanele in aer? ,.,,.,.42
Cum apare frecarea? ,,.,,.,..., 28 De ce au ,,gropite" mingile de golft ... 44
CAt de repede poti merge? ,.,,,.,,.,,,..,,,,, 30 Care este forma perfecti
-,,,,.,
Forta g,,. ,,--.,.,,.,.,,...,-..,,.32 pentru o magini? ..,.,..,,,,,..,. 46
Energie ,,.,,..,,..,,.. 34 De ce ricogeazi mingile? , ,,, ,..,...,,.,.,, 4S
Cum poli ampliftca forlele? .,.. 36 Poti sta pe un pat de cuie? 50

',' :'

Din, Ce e'ftCutl,mtteria?,:,,,'r,,:;.,,,,r.::;,:;r,:,,t:,,.i.:,,54 ..,.',.r,,...,",.,,..,.,,,,.,,,,,,,',,,.',,i;';',,:;';:.,,:,$111


.,.,-Simti,,'cal&ia?
Ce,,estC in. inteiioiul: :iinUi 1,atom? . .:r,;:rr,;,,,r ,,., 56 ,'.Stfuil€,.,m*eii€il:,.::,,;:,,;r],,:;:,,;,.;,r,,.l,,i.,...',,,,r;,',lri;r;:,,,,.,,,;,,, f6
De.,ce..s,e,,lirpes,C,,batoanela,,de,pere'' ,,,,. t,,,',5
g
,,...Ce,.f.9.19i,.are,,o.rpicitpri.de..plod,a?,,.,..,,,,,,.64
nxpir,irnental,rsAcante:: :.': g
I
' ' 'r. ,,,,,', ,' ,,,,,;r' ,,,,.;,t,,.,;,1;, 60, ,,..,POgi,,inei$e:,pe1',cr4e. d;::tanitie?:..:;, ;;,;,';';i
k',. li',.

;@t, Cuinll'ii1lcfloneazii,m.a€6e1ii?,..,,1,..,,1r';,',:,..,,;,,,,'::,
"
62 ,,'.,C*m,:Ce',lSgergC:lury'bdon?,,:;t;,,,llr::,,,'::t;:r,,,,.',,t,;.:1,,,,,',,/2

Lumina e : De ce este cerul albastru? .,,..,,,,.,,.,,,,,., 84


ficut5. din particule? ..,......,.,,,76
Ce culoare are lumina? ,,,,,,,,.,,,,,.,,, ,-...,,.,. 78 I CAt de rapidS. este lumina? .,,,,,,.,,,,,,,,,,, 86
Poti vedea curcubeie in balonase? ,,,,,,, 80 , T" p"fi deplasa cu viteza luminii? .,.,,.,,,, 88
CAnd este lumina invizibili? ,,,...,,,.,,,,,,, 82
&rmxx} a foXosit ft2icfl..,
lr f a l w I
A'
Dlne, Ge cand a apafut el.

S-a dovedir foarte urili penffu a impinge


mamugii de pe stinci, a aprinde focul,
a arunca sulige si a omori si mai mulgi mamuri.
Asadar noi, oamenii, ne-am priceput
intotdeauna si folosim fizica.

trsd &yxe,&rg, &xxsd*, feY


X,w

&* g'rrlixegxa{i in a tngelege &e ss


&r,wr;e Xs.x*wwr&Xe se &ss.8&xxagx%wx,x
A , .- f ,
,ntr-un anumrt reL

De ce o suligi aruncati are o traiectorie curbi?


Cum de focul ne arde mAinile, dar ne gategte
mAncarea? De ce mamugii cad de pe stAnci?
Abia cAnd am fhcut experimente gi am misurat
lucrurile, am inceput si gisim rispunsuri.
Iar pentru a inyelege cum s-a intkmplat totul,
trebuie sd. ne tntoarcem tn urmd
cu aproape 3 000 de ani... ,*** ,***

*,Xii*:*.
-ii*::*i,*
La inceputuri

Greciaesr

CuvAntul ":.
;;electricitate':
.,-.

provine dela elekttot


,,chihlimbar" in *g4,
t"
"":

TArpr MAGNETTcE ESTE


Legenda spune cI omul care a descoperit forra

"
magnetismului a fost un .iob",
grec numit Magnes. In timp ce urca
...}.. pe un munre, cuiele de fier din
sandale au fost arrase de o roci
magnerica denumiri magnetir.
Grecii credeau ci magnetitul are
un ,,suflet" care arrage fierul.
Grecia este cheia

Aristotel
h tz
fL"
/ Ca mulgi alti filosofi sau
savanti, Aristorel era pucin

.d) excentric. Vorbea cu un fals


sAsAit, pe care il considera
sofisticat, iar hainele si

"*h
tunsoarea erau cam
r,{€ g
tEil stridente. Desi nu a fost

ro
r'1 y'*a9-/
t
8& I
€*d# s.p n{i gt*af
r.z! r>t,t&tg
'.
L-;"J -- un fizician strilucit,
.--l-
{.t,\ !'/ Y
I faptul ci a fost genial in
alte domenii a f5"cut
ca ideile sale si reziste
sute de ani.

ARrsrorri-
384-377 i.ux.

tfiscenn
,
coNTTNUA
-----s:otel a incercat s5" explice cum
: : , -. -r aca fortelg miscarea. EI credea
-; -:r corp in miscare este mereu
,j.,-re. de o forgi, dar gresea din nou.
I : .:rr. un corp ar putea si se miste
- ---::ric flrl ajutorul unei forte,
- rr frecarea este cea
La inceputuri

Arhimede
287 -217 i.un.
Grecia este cheia

Conform
miturilor Greciei
antice, zeul
Aclas sustinea
universul.

S f P nn''''C8 RE$ YI,,.,,,,,,...'','' :l,,....'::',,l,...,,'


1,...,,

,,,

- : :re c€ Soarele;,stelele,i-si planetele,,ptlieau,a ie]


-- ,:.i in jurul ?imAnrrului, grecii,,din.,Aniiihitare
- : : :-au c; univeisul,eia,constiuit,.6;n' ;rar..

: ::a 1or se bai1,p9, idelea,tl,,fieiaf;,rplaneri


, -. -::;ari pe o sfei,i
$tg1+ii;i,de,;ticlt,,ci ,ie,,roqea
- -::l PlmAntului,,iair,slrelel- giifllan roate
: : . !ieri gi mail'm,a.re,.Folosindu-si, de j..rr,i
, : : : I - n I are s,!,,ad l.ugand .,alte,s teie m,iii p_g.nrr u

: --:- planerii gle.aii tu descopeifli,.ce po1


-: : ria migcarea 1oi Fe,,Cer., Sisremql,funcgiona
- :. bine incAc'a,rimas,,credibilrinci 2,000:de ani,
- . .:. epoca Renasterii.

INvENIII GRECE$TI I

Heron, unul dintre ultimii filosofi greci, a fost I


I

iI
un mare invenraror. El a construit tot felul de dis- I
I

pozitive, printre care pisi.ri mecanice cAntitoare,


un aparat de misurare a distantei parcurse de carele
de lupta, un fel de mitralieri. gi primul distribuitor
automat cu monede. Heron si-a dat seama ci aerul
este o substangi gi ci poate fi comprimat. Acest fapt
I-a condus la ideea ci aerul este alcituit din atomi.

F €rau