Sie sind auf Seite 1von 12

Andreas H.

Schmachtl

fiffPryedr*
$i lumea lui

O carte cu ilustratti arruzante

ffi
uN@
Cupr ins #P
s
Tifi
Aici locuieqte 8

Tifi coloreazd 12

Cei mai buni prieteni din lume 18

mari
Surorile mai 24

Tifi qi Oscar 30

Animalele lui Tifl 36

Puloverul preferat al lui Tifl 42


Tata s-a rdtdcit 48

Tifi este foarte s[ritor


.o Tifl face baie
54

60

9.,
G0 --<"
3

r ,.'t"y/n
)' ,r
\-'-
,/,' ' ,^..\)\u

a
ry,?r-.rl'
.lF, oltl I t

o,%ffi,_11
*'H
-'d it p,P-'-*i'u^r;i
-J C

c c@)

d<
-trfJce;
,1o
'U
rE
3e t&

Aceasta este casa de l6ngd p?rl"u


a unei familii de iepuraqi.

w B &@wv
Aici locuieqte Tifi Pdpddie, iepuraqul cel iste!...

...impreund cu mama qi cu tata...

rrGl6 Q w,
...qi cu foarte multe...

\*fi lO xry
-ru a;'-
d t 4i ---f--
\ :ti --^*...---
; S="-\
'4[
\l
)-.
/-:---r I

\
\'
,aw \

&,.
tra,,
:+,

\4- -.,4
,, t,*"i'7,ryb/.\
t .4-

*wlww // m*w*,
wf\"
i: *$- ;
$
I dn d,91F.
v
dp rt if ,-{
dJ I i {#{"Jf &-/r &d{li.&-ut

\\ \

Tifi a desenat un tractor Ei e foarte mdndru de el.


- il voi colora cu roEu, decide Tifl.

ins[ nu g[seqte creionul cel roqu.

swweg/Zataw*y
- Vrei sd-!i dau creionul mouroz? il intreabd
una dintre surori.

-e"

- Nu, rdspunde Tifl supdrat.


Tractorul meu minunat trebuie sd fie rosu.

rs6se /3 mryt
El caut[ un creion roqu in cutia bunicii,
insd nu gdsegte niciunul.

ra. \ ,\-/
'\fr,/r)Y";;{vjl.rr,A

Tifl dA cu piciorul intr-o pietricic[.

rwwee /{ gB%e-,,
- Egti supdrat? il intreabd bunicul,
care lucre azd in gr[din[.

Tifl dd aflrmativ din cap.


- Da, pentru c[ nu pot s[ termin de colorat
tractorul meu minunat.

wsm /5 mryw'"
r\
-r'-"\

;,/,-_,
I b*-,

*.'i:-

- Hm, se gandeqte bunicul. S[ qtii cd cele mai


puternice tractoare sunt cele yerzi.

- Da? intreab[ Tifl uimit.


Apoi se duce repede la birou.

s*w'q /6 mw*,
- Tractorul meu este puternic!
Tifi coloreazdtractorul cu verde.

1 .,r-

- Desenul tdu este minunat, Tifi !

Mama lipegte desenul pe frigider,


iar Tifl este tare mdndru acum.

@ /7 ewv