Sie sind auf Seite 1von 3

Zidni nosač

Proračun zidnog nosača: Zidni nosac u osi C5


Gradiva:
Beton: C 25 fcd  fck /  c  1.67 kN/cm2
Armatura: B 500 f yd  f yk /  s  43.48 kN/cm2

Zidni nosač.

Geometrija:
Svijetli raspon Lo=350 cm
Širina oslonca b1=40 cm b2=40 cm
Visina nosača h=350 cm
Debljina zida b=30 cm
Proračunski raspon L=390 cm
Djelovanja:
Na gornjem rubu: g1=5 kN/m q1= 5 kN/m
Na donjem rubu: g2=5 kN/m q2= 5 kN/m
Težina zida g3=26.3 kN/m
Ukupno računsko optrećenje qsd= 63.9 kN/m
Unutarnje sile:
Računski moment: Msd= 0.125*qsd*L2=121.6 kNm
Računska poprečna sila: Vsd=Rsd=0.5*qsd*L=124.7 kN
Potrebna uzdužna armatura:
Krak unutranjih sila:
zF=220.8 cm
Zidni nosač

Potrebna vlačna armatura za prihvat vlačne sile izazvane momentom savijanja:


MSd
As  =1.27cm2
z  f yd

Odabrano: 3 fi 8 (1.51 cm2)

Proračunski model baziran na modelu tlačno-vlačnih štapova:

Rešetkasti model zidnog nosača.

Kut nagiba tlačnog štapa: tanΘ=zf/(L/4)=1.155


Sila u tlačnom štapu Fcd=Rsd/sinΘ=136.3 kN
Sila u vlačnom štapu Ftd=Rsd/tanΘ=55.1 kN
Potrebna vlačna armatura na rešetkastom modelu: As1  Ftd / f yd  1.27 cm2

Kontrola tlačnog naprezanja na osloncu:


R Sd 0.85  fck
c   0.10 kN/cm2   Rd,max     1.08 kN/cm2
b1  b c
Vertikalna armatura na osloncima:
NSd  A c   RD,max
As   0.00 cm2
f yd

Minimalna armatura:
N
1) As,min  0.15  sd  0.43 cm2
f yd
0.3
2) A s,min   A c  3.60 cm2
100
3) (612) As,min=6.79 cm2
4
Maksimalna armatura: As,max   A c  48.00 cm2
100
Odabrano: 6 fi 12 (6.79 cm2)
Zidni nosač

Armatura za vješanje:
Opterećenje na donjem rubu+vlastita težina zida: qsd2=39.1 kN/m
Ukupna armatura za vješanje: As=qsd2/fyd=0.90 cm2/m
Armatura na jednoj strani zida: As1=0.45/2=0.45 cm2/m
Minimalna armatura: Asmin=(0.15/100)*30*100=4.50 cm2/m

Vertikalna armatura: U-šipke sidrene u tlačnu zonu


Odabrano: 8/10 (5.03 cm2)

Horizontalna armatura:
Odabrano: 8/10 (5.03 cm2)

Armatura zidnog nosača: