Sie sind auf Seite 1von 13

COMPETENŢE SPECIFICE

cls. a VII-a

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi .


1.1. Descrierea si diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice, a proprietăţilor fizice de
proprietăţile chimice, a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc;
1.2. Descrierea si clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul
sau mai multe criterii;
1.3. Descrierea reactiilor chimice si clasificarea lor după unul sau mai multe criterii;

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.


2.1. Descrierea si utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice
pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc;
2.2. Formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi, ioni şi
molecule
2.3. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a
studia reacţiile chimice;
2.4. Stabilirea obseravtiilor si interpretarea celor obţinute prin grafice, tabele, fişe de observaţii;
2.5. Formularea concluziilor asupra celor invatate si observate pe parcursul studierii comportării
unor substanţe sau sisteme chimice

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente


deductive şi inductive.
3.1. rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia procentuala de masă a
soluţiilor;
3.2. identificarea si clasificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de compozitia;
3.3. aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice
3.4. formularea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii;

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în


conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.
4.1. transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind diversele aplicaţiile practice ale chimiei;
4.2. introducerea si folosirea unei terminologii specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi
a substanţelor chimice;
4.3. folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la caracteristicile reacţiilor chimice;

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi


asupra mediului.
5.1. Identificarea si aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de
protecţie a mediului;
5.2. evaluarea factorilor de risc a activitatii chimice asupra mediului inconjurator şi recunoaşterea
importanţei unor specii chimice (atomi, ioni, molecule) ca mijloace de protectie;
5.3. evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi
recunoaşterea importanţei acestora in vederea diminuarii riscurilor;00

1
PLANIFICARE ORIENATVĂ

CLASA A VII-A SEMESTRUL I CHIMIE


Ore
NR. UNITATEA DE CONŢINUTURI NR. alocate
C.S. SĂPTĂMÂNA din
CRT. ÎNVĂŢARE (TITULUL LECTIEI) ORE
34 ore
1. NOŢIUNI 2.1 Prima întâlnire cu chimia 1
INTRODUCTIVE S1
4.2 Test initiere 1
Discutarea testului initiere. Concluzii. Măsuri 1
4
Prezentarea generală a noţiunilor de clasa a VII-a
Identificarea si aplicarea normelor de protecţie 1 S2
personală în laboratorul de chimie şi de protecţie a
mediului
2. CORP. 1.1 Materie. Corp. Substanţă. Material 1
SUBSTANŢĂ. S3
2.1 Ustensile de laborator. Norme de protecţie a muncii 1
AMESTEC
3.2 Fenomene fizice şi chimice 1
S4
4.1 Proprietăţi fizice şi chimice ale substanţelor 1
1
5.1 Substanţe pure şi amestecuri
S5
1
Metode de separare: decantarea, filtrarea. Aplicaţii
Metode de separare: cristalizarea, distilarea. Aplicaţii 1
S6
Evaluare 1 8
3. SOLUŢII 1.1 Soluţii. Dizolvarea 1
S7
2.1 Solubilitatea. Clasificarea soluţiilor 1
3.1 Concentraţia procentuală 1
S8
4.1 Calcule chimice cu conc.proc. (determinarea c, md) 1

5.1 Calcule chimice cu conc.proc. (determinarea ms) 1


S9
Calcule chimice cu conc.proc. (determinarea mapa) 1

Calcule chimice cu conc.proc. (aplicaţii) 1


S10
Evaluare 1 8
4. STRUCTURA 1.2 Element chimic. Simbol chimic 1
SUBSTANŢELOR. S11
ATOMUL 2.2 Corpuri electrizate. Sarcina electrică 1
4.2 Atomul. Nucleul atomic. Nr.atomic. Nr de masă 1
S12
5.2 Izotopi 1
1
Învelişul de electroni al atomului S13
1
Structura învelişului de electroni al atomului (18 elem.)
1
Masa atomică. Mol S14
1
Evaluare 8
5. SISTEMUL 1.2 Sistemul periodic al elementelor. Structura S.P. 1
PERIODIC AL S15
2.2 Legătura dintre str.atomului şi locul elem.în S.P. 1
ELEMENTELOR 1
4.2 Valenţa
S16
1
5.2 Ioni
1
Molecula. Covalenţa
S17
1
Evaluare 6

2
PLANIFICARE ORIENATVĂ

CLASA A VII-A SEMESTRUL II CHIMIE


Ore
NR. UNITATEA DE CONŢINUTURI NR. alocate
C.S SĂPTĂMÂNA din
CRT. ÎNVĂŢARE (TITULUL LECTIEI) ORE
32 ore
6. FORMULE 1.2 Formule chimice:generalităţi, algoritm de stabilire 1
CHIMICE S1
3.3 Stabilireaform.ch.pe baza valenţei (comp.binari) 1
4.2 Stabilireaform.ch.pe baza valenţei (comp.ternari) 1
S2
5.2 Formule chimice: ex.de stabilire a lor. Evaluare 1 4
7. CALCULE 1.1 Masa moleculară. 1
CHIMICE PE S3
1.3 Masa molară. Mol 1
BAZA 1
2.3 Ex.de calcul a M şi a nr.de moli. Transformări. S4
FORMULELOR
1
CHIMICE 2.4 Raportul atomic, raportul de masă
1
3.4 Compoziţia procentuală
S5
4.3 Determinarea cantităţii dintr-un elem. conţinută într-o
1
cant.dată de subst. compusă
5.2 Determinareacantităţii dintr-o subst. compusă ce 1 S6
conţine o cantitate dată dintr-un element 1
Det. unei cantităţi de subst. pură/impură 1
Det. formulei chimice din conc. procentuală 1 S7
Evaluare 10
8. REACŢII 1.3 Definirea reacţiilor chimice 1
CHIMICE S8
2.3 Soluţii acide, bazice, neutre. pH-ul 1
2.4 Legea conservării masei substanţelor şi atomilor 1
S9
3.4 Ecuaţii chimice. Semnificaţii 1
1
4.3 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice. Exemple S10
1
5.3 Reacţii de combinare
1
Reacţii de descompunere S11
1
Reacţii de substituţie sau de înlocuire
1
Reacţii de schimb sau de dublă înlocuire S12
1
Reacţii exoterme şi endoterme 1
Reacţii lente şi rapide 1 S13
Evaluare 12
9. RECAPITULAR Atomul. Sistemul periodic al elementelor 1
E FINALĂ S14
Soluţii. Concentraţia procentuală 1
Formule chimice 1
S15
Reacţii chimice 1
1
Test final
S16
1
Discutarea testului, îndrumări pentru remediere 6

3
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" CORP. SUBSTANŢĂ. AMESTEC "
CHIMIE TIMP: 8 ORE CLASA a VII -a

DETALIERI DE RESURSE
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Materie. Corp. 1.3 Comunicarea orală a informaţiilor privind Manual, culegeri - expunerea 1 oră
Substanţă. 4.2 alcătuirea materiei Corpuri, - conversaţia euristică
Material Exerciţii de recunoaştere a corpurilor, substanţelor, substanţe, - explicaţia
materialelor materiale - Brainstorming
Moment de lectură: Vreu să ştiu cât ştiu! - explozia stelară
Ustensile de 2.1 Recunoaşterea ustensilelor de laborator şi a Manual - expunerea 0,5 oră
laborator 5.1 modului de utilizare a lor Culegeri - conversaţia euristică
Clasificare ustensilelor după materialul din care Fişe de lucru - explicaţia
sunt confecţionate Normele de - ştiu, vreau să ştiu …
Moment de lectură: Principalele ustensile de protecţie - întrebări reciproce
laborator - platforma AEL
Norme de 2.1 Identificarea normelor de protecţie a muncii în Manual - problematizarea 0,5 oră
protecţie a muncii 5.1 laborator Normele de - explozia stelară
în laborator Exerciţii de aplicare a normelor de protecţie în protecţie - expunerea
laborator Semnele de - prezentare PPT
Moment de lectură: Măsuri generale de protecţie avertizare
pentru prevenirea accidentelor în laboratorul de
chimie. Simboluri internaţionale de avertizare
Proprietăţi fizice şi 1.1 Definirea proprietăţilor Manual, Culegeri - experiment frontal 1 oră
chimice ale 1.2 Clasificarea proprietăţilor. Exemplificare Corpuri - expunerea
substanţelor 2.1 Identificarea proprietăţilor fizice şi chimice ale paralelipipedice - conversaţia euristică
2.2 unor substanţe (ex.zahărul, calcarul, alcoolul) de Al si Fe, apă, - modelarea
2.4 Determinarea unor constante fizice (densitate – Al, naftalină, calcar, - ştiu, vreau să ştiu …
4.1 Fe, temperatura de fierbere şi solidificare – apă, zahăr, alcool, - tehnica lotus
5.1 naftalină) – temă experimentală cântar electronic, - platforma AEL
Organizarea datelor experimentale în tabele termometru,
Moment de lectură: Ştiaţi…? Verifică-ţi spirtieră, chibrit,
cunoştinţele! Vreu să ştiu cât ştiu! cilindru gradat

1
Fenomene fizice şi 1.1 Definirea fenomenelor Manual - conversaţia euristică 1 oră
chimice 1.2 Clasificarea fenomenelor Culegeri - exp. individual
2.1 Verificarea unor fenomene fizice (dizolvarea, Ustensile de - problematizarea
2.2 fierberea, îndoirea) şi chimice (arderea, ruginirea) laborator - ştiu, vreau să ştiu …
2.4 Distingerea între fenomene şi proprietăţi Reactivi chimici - tehnica Sinelg
4.1 Studiul experimental al fenomenelor - platforma AEL
5.1 Moment de lectură: Dacă vrei să ştii mai mult!
Ştiaţi…?

Substanţe pure şi 1.1 Observarea diferenţelor dintre substanţele pure şi Manual - expunerea 1 oră
amestecuri 2.4 amestecuri, amestecurile omogene şi eterogene Reactivi chimici - conversaţia euristică
4.1 Recunoaşterea diferitelor amestecuri întâlnite în Amestecuri: - explicaţia
5.1 viaţa de toate zilele alcool sanitar, - ştiu, vreau să ştiu …
Moment de lectură: Amestecuri de substanţe cola, lapte, ceai - Brainstorming
întâlnite în viaţa cotidiană - modelarea
- eseul de 5 minute
Metode de 1.1 Definirea decantării, filtrării, cristalizării şi Manual - experiment frontal 2 ore
separare a 2.4 distilării Apă, cărbune , - exp. individual
substanţelor din 3.2 Separarea substanţelor din amestecuri prin: nisip, praf de - conversaţia euristică
amestecuri 4.1 decantare, filtrare, cristalizare, distilare – teme cretă, alcool, sare - explicaţia
5.1 experimentale pe baza unui „mod de lucru” de bucătărie, ulei, - problematizarea
descris în fişele de lucru ale elevilor filtru, pâlnie de - fişa de lucru
Aplicaţii ale metodelor de separare filtrare, pâlnie de - eseul de 5 minute
Organizarea datelor experimentale în tabele separare, baghetă, - platforma AEL
Moment de lectură: Aplicaţii ale decantării) pahare, cristalizor,
Moment de lectură: Aplicaţii ale filtrării spirtieră, chibrit,
Moment de lectură: Aplicaţii ale cristalizării refrigerent
Moment de lectură: Aplicaţii ale distilării Fişă de lucru

Evaluare Modele de teste 1 oră


Referate
Portofolii

2
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" SOLUŢII "
CHIMIE TIMP: 8 ORE CLASA a VII -a

DETALIERI DE RESURSE
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Dizolvarea. 2.1 Dizolvarea unor substanţe în apă (ex.zahăr, sare de Manual - exp. individual 1 oră
Soluţiile 2.4 bucătărie, bicarbonat de sodiu, oţet) Ustensile de - exp. frontal
4.1 Definirea dizolvării laborator - explozia stelară
4.2 Deducerea experimentală a factorilor de cae Substanţe chimice - conversaţia euristică
4.3 depinde dizolvarea (zahăr, sare de - ştiu, vreau să ştiu …
5.1 Componenţii soluţiei: identificare, denumire bucătărie, - Brainstorming
Soluţii întâlnite în practică (referat, portofoliu) bicarbonat de - întrebări reciproce
Moment de lectură: Experimentează şi observă! sodiu, oţet, apă) - fişe de lucru
Moment de lectură: Aerul – soluţie gazoas Fişe de lucru - platforma AEL
Solubilitatea. 2.1 Verificarea solubilităţii unor substanţe chimice în Manual, culegeri - exp. frontal 1 oră
Clasificarea 2.4 apă, acetonă, benzină Ustensile de - problematizarea
soluţiilor 4.1 Determinarea factorilor de care depinde laborator - explozia stelară
4.2 solubilitatea Substanţe chimice - conversaţia euristică
4.3 Clasificarea soluţiilor (zahăr, sare de - ştiu, vreau să ştiu …
5.1 Metode de diluare şi concentrare a soluţiilor bucătărie, nisip, - Brainstorming
Moment de lectură: Ştiaţi…? Dacă vrei să ştii mai ulei, lac de unghii, - fişe de lucru
mult var stins, apă) - platforma AEL
Moment de lectură: Ştiaţi că…? Fişe de lucru
Concentraţia 3.1 Definirea concentraţiei procentuale Manual - problematizarea 1 oră
procentuală 3.3 Factorii de care depinde concentraţia procentuală Culegeri - explicaţia
Relaţia matematică a concentraţiei procentuale - conversaţia euristică
Semnificaţia concentraţiei procentuale - modelarea
Determinarea unei mărimi (c, md, ms, mapă ) atunci - algoritmizarea
când se cunosc alte două mărimi cu ajutorul - platforma AEL
relaţiei concentraţiei procentuale
Calcule chimice cu 3.1 Algoritmul de rezolvare a problemelor cu Manual - problematizarea 4 ore
concentraţia 3.3 concentraţii procentuale Culegeri - explicaţia
procentuală Probleme de calcul pe baza conc. procentuale Fişe de lucru - conversaţia euristică
Moment de lectură: Să rezolvăn împreună! Ex.4-5 - algoritmizarea
- platforma AEL
Evaluare Modele de teste 1 oră
Referate
Portofolii

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" STRUCTURA SUBSTANŢELOR. ATOMUL "
CHIMIE TIMP: 8 ORE CLASA a VII -a

DETALIERI DE RESURSE
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Element chimic. 1.2 Definirea elementelor chimice. Exemplificare Manual - explozia stelară 1 oră
Simbol chimic 2.1 Definirea simbolului chimic Sistemul periodic - conversaţia euristică
2.2 Tipuri de simboluri chimice. Exemplificare Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu …
2.4 Moment de lectură: Diagrama răspândirii - întrebări reciproce
4.2 elementelor chimice. Curiozităţi - platforma AEL
Corpuri 1.2 Observarea electrizării corpurilor (experimente) Manual, culegeri - exp. frontal 1 oră
electrizate. 2.1 Explicarea electrizării corpurilor Ustensile de - problematizarea
Sarcina electrică 2.2 Interacţiunea corpurilor electrizate laborator - conversaţia euristică
4.2 Definirea sarcinii electrice Riglă, benzi de - ştiu, vreau să ştiu …
5.1 Caracteristicile sarcinii electrice: tip, mărime celuloid şi PCV
5.2 Simbolul şi unitatea de măsură a sarcinii electrice Fişe de lucru
Atomul. 1.2 Definirea atomului, a nr. atomic şi a nr. de masă Manual - problematizarea 1 oră
Nucleul atomic. 2.2 Identificarea Z şi A ale diferitelor elemente Culegeri - explicaţia
Numărul atomic. 2.4 folosind sistemul periodic al elementelor Sistemul periodic - conversaţia euristică
Numărul de masă 4.2 Notarea nr.atomic şi a nr.de masă prin simboluri Fişe de lucru - modelarea
5.1 Relaţia matematică dintre Z, A şi N - algoritmizarea
5.2 Alcătuirea atomului - platforma AEL
Caracteristicile particulelor subatomice (p+, n0, e-)
Moment de lectură: Este important să ştii
Izotopi 2.2 Definirea izotopilor. Exemplificare Manual - problematizarea 1 oră
2.4 Determinarea tipului şi numărului particulelor Culegeri - explicaţia
5.1 subatomice pentru diferiţi izotopi Sistemul periodic - conversaţia euristică
5.2 Moment de lectură: Aplicaţiile izotopilor Fişe de lucru - platforma AEL
Învelişul de 1.2 Definirea învelişului de electroni al atomului Manual, culegeri - problematizarea 2 ore
electroni al 2.2 Forme de reprezentare a învelişului de electroni Sistemul periodic - explicaţia
atomului 2.4 Structura învelişului de e- al primelor 20 elemente Fişe de lucru - conversaţia euristică
4.2 Structurile stabile de dublet şi octet - platforma AEL
Masa atomică. 2.2 Definirea masei atomice şi a molului de atomi Manual - problematizarea 1 oră
Mol 2.4 Identificarea maselor atomice folosind S.P. Culegeri - conversaţia euristică
4.2 Definirea notarea numărului de moli (kmoli) Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu …
Tipuri de exprimare a molului (g, nr.lui Avogadro) Fişe de lucru - întrebări reciproce
Moment de lectură: Ne jucăm şi învăţăm! - platforma AEL
Evaluare Modele de teste 1 oră
Portofolii
Referate

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR "
CHIMIE TIMP: 6 ORE CLASA a VII -a

DETALIERI DE RESURSE
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Structura 1.1 Definirea sistemului periodic al elementelor Manual - explozia stelară 1 oră
sistemului periodic 1.2 Enunţul legii periodicităţii Sistemul periodic - conversaţia euristică
al elementelor 2.2 Structura sistemului periodic al elementelor Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu …
2.4 Definirea, recunoaşterea şi numirea grupelor Metale - întrebări reciproce
4.2 Clasificarea grupelor, numele uzuale ale grupelor Nemetale - platforma AEL
5.1 Definirea, recunoaşterea şi numirea perioadelor Internet - metoda Sinelg
5.2 Poziţia metalelor şi nemetalelor în sist. periodic - explicaţia
Exemple de metale şi nemetale - ciorcchinele
Moment de lectură: Curiozităţi.
Moment de lectură: Studiul comparativ al propr.
fizice ale Fe şi S
Legătura dintre 2.2 Stabilirea legăturii dintre structura atomului şi Manual - problematizarea 1 oră
structura atomului 2.4 locul ocupat de un element în sistemul periodic Culegeri - explicaţia
şi locul ocupat de 4.2 Relaţia: Nr.grupei = Nr.e- de pe ultimul strat Sistemul periodic - conversaţia euristică
un element în Relaţia: Nr.perioadei = Nr.straturilor Fişe de lucru - modelarea
sistemul periodic Moment de lectură: - algoritmizarea
Moment de lectură: - platforma AEL
Valenţa 1.2 Definirea valenţei Manual - conversaţia euristică 1 oră
2.2 Determinarea valenţei faţă de H şi O pe baza S.P. Culegeri - întrebări reciproce
2.4 Covalenţa şi electrovalenţa: asemănări, diferenţe, Sistemul periodic - problematizarea
4.2 exemplificare Fişe de lucru - explicaţia
Ioni 1.2 Definirea ionizării şi a ionilor Manual - problematizarea 1 oră
2.2 Formarea ionilor pozitivi şi negativi: modelare, Culegeri - conversaţia euristică
2.4 exemplificare Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu …
4.2 Moment de lectură: Verifică dacă ai înţeles Fişe de lucru - modelarea
- platforma AEL
Molecule. 1.2 Definirea moleculelor Manual - problematizarea 1 oră
Covalenţa 2.2 Caracteristicile moleculelor Culegeri - explicaţia
2.4 Modelarea moleculelor formate din atomi identici Sistemul periodic - conversaţia euristică
4.2 şi a celor formate din atomi diferiţi Fişe de lucru - modelarea
Deducerea covalenţelor elementelor din molecule - algoritmizarea
Moment de lectură: - platforma AEL
Evaluare Modele de teste 1 oră

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" FORMULE CHIMICE "
CHIMIE TIMP: 6 ORE CLASA a VII -a

DETALIERI DE RESURSE
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Formule chimice. 1.2 Definirea formulei chimice Manual - problematizarea 4ore
Stabilirea formulei 2.2 Simboluri, indici, coeficienţi Culegeri - explicaţia
chimice pe baza 2.4 Semnificaţia formulei chimice (calitativă, Sistemul periodic - conversaţia euristică
valenţei 3.3 cantitativă) Fişe de lucru - modelarea
4.2 Algoritmul de stabilire a formulelor chimice pe Reţea de - algoritmizarea
baza valenţei: exemplificare calculatoare - ştiu, vreau să ştiu…
Stabilirea formulelor compuşilor binari - platforma AEL
Radicalii chimici: formule, denumiri, valenţe - joc: Ruleta chimică
Stabilirea formulelor compuşilor ternari
Clasificarea substanţelor compuse: oxizi, acizi,
baze, săruri. Exemplificare
Moment de lectură)
Moment de lectură:
Masa moleculară. 1.2 Definirea masei moleculare şi a masei molare Manual - problematizarea 1 oră
Masa molară. Mol 2.2 Masa moleculară şi masa molară: asemănări, Culegeri - conversaţia euristic
2.4 deosebiri Sistemul periodic - metoda Sinelg
4.2 Semnificaţia masei moleculare şi molare Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu …
Unităţi de măsură ale masei moleculare şi molare - întrebări reciproce
Determinarea maselor moleculare: exemplificare
Definirea molului (şi a kilomolului)
Exprimarea molului în grame şi ca nr. de molecule
(exemple, transformări)
Moment de lectură)
Evaluare Modele de teste 1 oră
Portofolii
Referate

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" CALCULE CHIMICE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE "
CHIMIE TIMP: 8 ORE CLASA a VII -a

DETALIERI DE RESURSE
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Masa moleculară. 3.3 Determinarea masei moleculare a unei substanţe Manual - conversaţia euristică 1 oră
Nr.de moli Relaţia de transformare grame – nr.de moli Culegeri - întrebări reciproce
Transformări grame – nr.de moli şi reciproc Sistemul periodic - problematizarea
Fişe de lucru - explicaţia
Raportul atomic. 3.3 Determinarea raportului atomic al elementelor Manual - problematizarea 1 oră
Raportul de masă componenete ale unei substanţe compuse: exemple Culegeri - conversaţia euristică
Determinarea raportului de masă al elementelor Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu …
componenete ale unei substanţe compuse: exemple Fişe de lucru - modelarea
- exerciţiul
- algoritmizarea
Compoziţia 3.3 Definirea compoziţiei procentuale a unei substanţe Manual - problematizarea 2 ore
procentuală Semnificaţia compoziţiei procentuale Culegeri - conversaţia euristică
Exprimarea compoziţiei procentuale Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu …
Determinarea compoziţiei procentuale pe baza Fişe de lucru - modelarea
raportului atomic şi a masei moleculare: algoritm - exerciţiul
Exemple de calcul a compoziţiei procentuale - algoritmizarea
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii dintr-un element conţinută Manual - problematizarea 4ore
cantităţii dintr-un într-o cantitate dată de substanţă compusă: Culegeri - conversaţia euristică
element conţinută algoritmul de calcul, probleme Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu …
într-o cantitate Fişe de lucru - modelarea
dată de substanţă - exerciţiul
compusă - algoritmizarea
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii dintr-o substanţă ce conţine Manual - problematizarea 1 oră
cantităţii dintr-o o cantitate dată de element: algoritmul de calcul, Culegeri - conversaţia euristică
substanţă ce probleme Sistemul periodic - modelarea
conţine o cantitate Fişe de lucru - exerciţiul
dată de element - algoritmizarea
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii de substanţă pură dintr-o Manual, Culegeri - problematizarea
cantităţii de substanţă impură când se cunoaşte puritatea Sistemul periodic - exerciţiul
substanţă pură acesteia: algoritm, exerciţii Fişe de lucru - algoritmizarea
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii de impurităţi dintr-o Manual, Culegeri - problematizarea
cantităţii de substanţă impură când se cunoaşte procentul de Sistemul periodic - exerciţiul
impurităţi impurităţi sau puritatea acesteia: algoritm, exerciţii Fişe de lucru - algoritmizarea
Evaluare Modele de teste 1 oră

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" REACŢII CHIMICE "
CHIMIE TIMP: 12 ORE CLASA a VII -a

DETALIERI DE RESURSE
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Definirea 1.1 Definirea reacţiei chimice Manual - conversaţia euristică 1 oră
reacţiilor chimice 1.3 Modelarea reacţiei chimice Culegeri - întrebări reciproce
4.1 Reactanţii şi produşii de reacţie - problematizarea
5.1 Moment de lectură: Modelează reacţia chimică! - explicaţia
5.3
Soluţii bazice, 2.1 Definirea pH-ului unei soluţii Soluţii: oţet, suc - problematizarea 1 oră
acide, neutre. 2.4 Determinarea pH-ului unei soluţii (indicatorii, pH- de lămâie, lapte, - conversaţia euristică
pH-ul 3.1 metrul) sol.sodă caustică, - ştiu, vreau să ştiu …
4.1 Definirea indicatorilor saramură, sol.cu - modelarea
5.1 Exemple de indicatori (fenolftaleina, turnesolul) detergenţi, alcool - exerciţiul
Clasificarea soluţiilor după pH: exemple pH-metru - algoritmizarea
Moment de lectură: Ploile acide (fişă de lectură) Indicatori - platforma AEL
Moment de lectură: Ploile acide (referate) Referate
Legea conservării 2.1 Verificarea practică a legii conservării masei Manual - problematizarea 0,5 oră
masei substanţelor 2.3 substanţelor Culegeri - exp. individual
2.4 Enunţul legii conservării masei substanţelor Ustensile de lab. - conversaţia euristică
5.1 Moment de lectură! Experimentează şi descoperă! Reactivi chimici - ştiu, vreau să ştiu …
5.3 Fişe de lucru - modelarea
Legea conservării 2.4 Realizarea bilanţului atomilor Manual - problematizarea 0,5 oră
atomilor 4.3 Enunţul legii conservării atomilor Culegeri - ştiu, vreau să ştiu …
5.2 Moment de lectură! Lucrează singur Sistemul periodic - modelarea
Fişe de lucru - exerciţiul
- algoritmizarea
Reacţii chimice. 1.3 Efectuarea unor reacţii chimice Manual - problematizarea 1 oră
Tipuri de reacţii 2.1 Modelarea unor reacţii chimice Culegeri - exp. individual
chimice 2.3 Clasificarea reacţiilor chimice Ustensile de lab. - exp. frontal
2.4 Moment de lectură: Exemple de reacţii care au loc Reactivi chimici - observaţia
4.3 cu degajare de gaze sau formare de precipitate. Sistemul periodic - conversaţia euristică
5.1 Semne convenţionale Fişe de lucru - platforma AEL

2
Ecuaţiile reacţiilor 3.4 Definirea ecuaţiei reacţiei chimice Manual - problematizarea 1oră
chimice 4.1 Modelarea ecuaţiei reacţiei chimice: exemple Culegeri - algoritmizarea
4.3 Algoritmul de stabilire a coeficienţilor unei ecuaţii Sistemul periodic - conversaţia euristică
5.3 chimice Fişe de lucru - modelarea
Moment de lectură: Să aplicăm! - platforma AEL
Reacţii de 1.3 Reacţii de combinare: experimente Manual - problematizarea 1 oră
combinare 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia
4.1 Definirea reacţiei de combinare laborator - modelarea
4.3 Moment de lectură: Ştiaţi…? Moment de lectură: Reactivi chimici - conversaţia euristică
5.1 Ne jucăm şi învăţăm! Fişe de lucru - platforma AEL
Reacţii de 1.3 Reacţii de descompunere: experimente Manual - problematizarea 1 oră
descompunere 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia
4.1 Definirea reacţiei de descompunere laborator - modelarea
4.3 Moment de lectură: Ştiaţi…? Dacă vrei să ştii mai Reactivi chimici - conversaţia euristică
5.1 mult! Fişe de lucru - platforma AEL
Reacţii de 1.3 Reacţii de substituţie: experimente Manual - problematizarea 1 oră
substituţie 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual
(înlocuire) 2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia
4.1 Definirea reacţiei de substituţie laborator - modelarea
4.3 Moment de lectură: Imaginează-ţi următoarele Reactivi chimici - conversaţia euristică
5.1 experimente Aplică ce ai învăţat! Fişe de lucru - platforma AEL
Reacţii de schimb 1.3 Reacţii de schimb: experimente Manual - problematizarea 1 oră
(dublă înlocuire) 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia
4.1 Definirea reacţiei de schimb laborator - modelarea
4.3 Moment de lectură: Dacă vrei să ştii mai mult! Reactivi chimici - conversaţia euristică
5.1 Prepară substanţe colorate Fişe de lucru - platforma AEL

3
Reacţii exoterme şi 1.3 Reacţii exoterme şi endoterme: experimente Manual - problematizarea 1 oră
endoterme 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal
2.4 Definirea reacţiilor exoterme şi endoterme Ustensile de - observaţia
4.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate laborator - modelarea
4.3 Moment de lectură: Fizica ne ajută! Ştiaţi…? Reactivi chimici - conversaţia euristică
5.1 Chimia şi viaţa Fişe de lucru - platforma AEL
Reacţii lente şi 1.3 Reacţii lente şi rapide: experimente Manual - problematizarea 1 oră
rapide 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. frontal
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - observaţia
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de lab. - modelarea
4.3 Moment de lectură: Foloseşte ce ai învăţat! Reactivi chimici - conversaţia euristică
5.1 Oxidări în org.uman Fişe de lucru - platforma AEL
Evaluare Modele de teste 1 oră
Portofolii
Referate