Sie sind auf Seite 1von 1

VERIDIS QUO

Nombre : Naturaleza: Senda :


Jugador : Conducta: Especie :
Narrador: Concepto: Maestro :
Atributos
Físicos Sociales Mentales
Fuerza _________
OOOOOOOO Carisma_________ _________
OOOOOOOO Percepción OOOOOOOO
Destreza_______ _____
OOOOOOOO Manipulación _______
OOOOOOOO Inteligencia OOOOOOOO
_________
Resistencia _________
OOOOOOOO Apariencia _________
OOOOOOOO Astucia OOOOOOOO
Habilidades
Talentos Habilidades Conocimiento
Alerta _________
OOOOOOOO _______
Trato Animal OOOOOOOO Academia _________
OOOOOOOO
_______
Atletismo OOOOOOOO _________
Oficios OOOOOOOO _______
Computación OOOOOOOO
Riña _________OOOOOOOO _________
Conducir OOOOOOOO Finanzas_________
OOOOOOOO
_________
Esquivar OOOOOOOO Etiqueta_________
OOOOOOOO ______
Investigación OOOOOOOO
Empatía_______OOOOOOOO A. Fuego_______
OOOOOOOO ___________
Leyes OOOOOOOO
Expresión_________
OOOOOOOO A. CC_________OOOOOOOO _________
Linguistica OOOOOOOO
_______
Intimidación OOOOOOOO ______
InterpretaciónOOOOOOOO Medicina _________
OOOOOOOO
Liderazgo _______
OOOOOOOO _______
Seguridad OOOOOOOO _________
Ocultismo OOOOOOOO
Callejeo _________
OOOOOOOO Sigilo _________
OOOOOOOO _________
Politica OOOOOOOO
______
Subterfugio OOOOOOOO _________
Supervivencia OOOOOOOO Ciencia_________
OOOOOOOO
Ventajas
Disciplinas Trasfondos Virtudes
_____________
OOOOOOOO _____________
OOOOOOOO Conciencia/Convicciòn ___
OOOOO
_____________
OOOOOOOO _____________
OOOOOOOO
_____________
OOOOOOOO _____________
OOOOOOOO Auto-Control/Instinto ____
OOOOO
_____________
OOOOOOOO _____________
OOOOOOOO
_____________
OOOOOOOO _____________
OOOOOOOO Valor ___________
OOOOO
_____________
OOOOOOOO _____________
OOOOOOOO

Mèritos/Defectos Humanidad/Senda Salùd


Méritos Costo ___________
_______ Magullado
__________________ ___ OOOOOOOOOO Lastimado -1
__________________ ___ Lesionado -1
__________________ ___ Voluntad Herido -2
__________________ ___ OOOOOOOOOO Malherido -2
__________________ ___ Lisiado -5
__________________ ___ Incapacitado
Defectos Costo Catalizador Muerto
__________________ ___ ____
__________________ ___ Debilidad
Maná
__________________ ___ Div/Mun
__________________ ___ Furia/Suerte Nivel
__________________ ___ Aura
__________________ ___ Pts. por turno :____