Sie sind auf Seite 1von 4

EN 1995-1-1:2004

ANEKS B
(INFORMATIVAN)

NOSAČI SLOŽENOG PRESEKA SPOJENI


MEHANIČKIM SPOJNIM SREDSTVIMA

B.1 UPROŠĆENA ANALIZA


B.1.1 POPREČNI PRESECI

(1) Poprečni preseci prikazani na slici B.1 razmatraju se u okviru ovog aneksa.

B.1.2 PRETPOSTAVKE

(1) Metod proračuna zasnovan je na linearnoj teoriji elastičnosti i sledećim


pretpostavkama:
 nosači su sistema proste grede, raspona . Isti izrazi se mogu koristiti i za
kontinualne nosače, ako se za  uzme 0,8 od odgovarajućeg raspona, odnosno
za kozolne nosače, ako se za  uzme dvostruka dužina konzole;
 pojedinačni delovi (od drveta ili ploča na bazi drveta) su iz jednog komada ili su
napravljeni sa lepljenim spojevima;
 pojedinačni delovi su međusobno povezani mehaničkim spojnim sredstvima, sa
modulom pomerljivosti K;
 razmak s između spojnih sredstava je konstantan ili ravnomerno varira prema
smičućoj sili između s min i s max, pri čemu važi da je s max ≤ 4 s min;
 opterećenje koje deluje u z-pravcu izaziva moment M(x), koji se menja po
sinusoidi ili paraboli, i transverzalnu silu V(x).

B.1.3 RAZMACI

(1) Kada se flanša sastoji iz dva dela koja su spojena za rebro ili kada se rebro sastoji iz
dva dela (kao kutijasti nosač), razmak si određuje se kao zbir spojnih sredstava u dve spojne
ravni po jedinici dužine.

B.1.4 UGIBI USLED MOMENATA SAVIJANJA

(1) Ugibi se računaju sa efektivnom krutošću na savijanje (EI)ef, određenom u skladu sa


B.2.

122
EN 1995-1-1:2004

Legenda:
(1) razmak: s 1 modul pomerljivosti: K 1 opterećenje: F 1
(2) razmak: s 3 modul pomerljivosti: K 3 opterećenje: F 3

Slika B.1: Poprečni preseci (levo) i raspodele napona savijanja (desno). Sve veličine
su pozitivne, izuzev a2 koja se uzima kao pozitivna, kako je prikazano

123
EN 1995-1-1:2004

B.2 EFEKTIVNA KRUTOST NA SAVIJANJE

(1) Efektivnu krutost na savijanje, koristeći srednje vrednosti za E, treba uzeti prema
izrazu:

( )
3
( EI ) ef = � EiIi + g iEi Aiai2 (B.1)
i =1
sa
Ai = bihi , (B.2)

b h3
Ii = i i , (B.3)
12

g2 = 1, (B.4)

( )
1
gi = �
1 + p 2Ei Ai si / Kil 2 �
� � za i = 1 i i = 3 , (B.5)

g E A ( h + h2 )  g 3E3 A3 ( h2 + h3 )
a2 = 1 1 1 1 3 , (B.6)
2 �g iEi Ai
i =1

gde su simboli definisani na slici B.1, a


Ki = K ser,i za granična stanja upotrebljivosti;
Ki = Ku,i za granična stanja nosivosti.

Za T-preseke h 3 = 0.

B.3 NORMALNI NAPONI

(1) Normalne napone treba uzeti prema sledećim izrazima:

g i Ei ai M
si =
( EI ) ef , (B.7)

0,5Ei hi M
s m,i =
( EI ) ef . (B.8)

B.4 MAKSIMALNI SMIČUĆI NAPON

(1) Maksimalni smičući naponi se javljaju tamo gde su normalni naponi jednaki nuli.
Maksimalni napon smicanja u rebru elementa (deo 2 na slici B.1) treba uzeti prema izrazu:

g 3 E3 A3 a3 + 0,5E2 b2 h2
t 2,max = V. (B.9)
b2 ( EI ) ef

124
EN 1995-1-1:2004

B.5 OPTEREĆENJE SPOJNOG SREDSTVA

(1) Opterećenje spojnog sredstva treba uzeti prema izrazu:

g E Aa s
Fi = i i i i i V , (B.10)
( EI ) ef
gde je:
i =1 i i = 3;
si = si ( x ) razmak spojnih sredstava, definisan u B.1.3(1).

125