Sie sind auf Seite 1von 5

Republic of the Philippines

REGION X
DIVISION OF LANAO DEL NORTE
CALUBE INTEGRATED SCHOOL
Calube, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte

TABLE OF SPECIFICATIONS

Subject: Araling Panlipunan

NO. OF DAYS EASY AVERAGE HARD


TOPICS PERCENTAGE NO. OF ITEMS
TAUGHT (60%) (30%) (10%)
Mga Dahilan na Nag-bunsod sa
mga mga Kanluranin na 4 20 3 (1,2,3) 3 (4,5,6) 2 (7,8) 8
Nagtungo sa Asya
Mga Dahilan ng Ikalawang Yugto
5 (9,10,11,12,
ng Imperyalismo at Kolonyalismo 5 30 3 (14,15,16) 4 (17,18,19,20) 12
13)
sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at
3 15 2 (21,22) 2 (23,24) 2 (25,26) 6
Kanlurang Asya

Nasyonalismo sa Asya 3 10 2 (27,28) 1 (29) 1 (30) 4

Nasyonalismo sa Kanlurang Asya 4 15 2 (31,32) 2 (33,34) 2 (35,36) 6

Ang Timog at Kanlurang Asya sa


3 10 2 (37,38) 1 (39) 1 (40) 4
Dalawang Digmaang Pandaigdig

Total 22 100% 16 12 12 40

Prepared by: Noted by:

CHARITY ANNE CAMILLE P. LAMAMA FELICITAS L. BAWAS


Teacher School Head
Republic of the Philippines
REGION X
DIVISION OF LANAO DEL NORTE
CALUBE INTEGRATED SCHOOL
Calube, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte

TABLE OF SPECIFICATIONS

Subject: Filipino

NO. OF DAYS EASY AVERAGE HARD


TOPICS PERCENTAGE NO. OF ITEMS
TAUGHT (60%) (30%) (10%)

Ang mga Karunugang Bayan 4 10 2 (1,2) 1 (3) 1 (4) 4

Mga Elemento ng Tula 3 15 2 (5) 2 (6,7) 2 (8,9) 6

Uri ng Maikling Kuwento 4 20 3 (10,11,12) 3 (13,14,15) 2 (16,17) 8

Balita at Uri ng mga Balita 4 20 3 (18,19,20) 3 (21,22,23) 2 (24,25) 8

Mga Pahayag sa Paghihinuha 2 10 2 (26,27) 1 (28,29) 1 (30) 4

Sanaysay 2 10 2 (31,32) 1 (33) 1 (34) 4

Anapora at Katapora 3 15 2 (35,36) 2 (37,38) 2 (39,40) 6

Total 22 100% 16 13 11 40
Prepared by: Noted by:

CHARITY ANNE CAMILLE P. LAMAMA FELICITAS L. BAWAS


Teacher School Head
Republic of the Philippines
REGION X
DIVISION OF LANAO DEL NORTE
CALUBE INTEGRATED SCHOOL
Calube, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte

TABLE OF SPECIFICATIONS

Subject: English 7

NO. OF DAYS EASY AVERAGE HARD


TOPICS PERCENTAGE NO. OF ITEMS
TAUGHT (60%) (30%) (10%)

Logical Connectors 3 10 2 (1,2) 1 (3) 1 (4) 4

Collocations 3 10 2 (5,6) 1 (7) 1 (8) 4

Fact or Opinion 4 15 2 (9,10) 2 (11,12) 2 (13,14) 6

Direct Speech and Indirect


4 20 3 (15,16,17) 3 (18,19,20) 2 (21,22) 8
Speech

Simple Past Tense 3 10 2 (23,24) 1 (25) 1 (26) 4

Past Perfect Tense 4 15 2 (27,28) 2 (29,30) 2 (31,32) 6

Subordinating Conjunctions 3 10 2 (33,34) 1 (35) 1 (36) 4

Parts of a Plot 3 10 2 (37,38) 1 (39) 1 (40) 4

Total 27 100% 17 12 11 40
Prepared by: Noted by:

CHARITY ANNE CAMILLE P. LAMAMA FELICITAS L. BAWAS


Teacher School Head
Republic of the Philippines
REGION X
DIVISION OF LANAO DEL NORTE
CALUBE INTEGRATED SCHOOL
Calube, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte

TABLE OF SPECIFICATIONS

Subject: English 8

NO. OF DAYS EASY AVERAGE HARD


TOPICS PERCENTAGE NO. OF ITEMS
TAUGHT (60%) (30%) (10%)

Propaganda 3 15 2 (1,2) 2 (3,4) 2 (5,6) 6

Fact and Opinion 5 20 3 (7,8,9) 3 (10,11,12) 2 (13,14) 8

Sawatdee…Hello Beautiful
3 10 2 (15,16) 1 (17) 1 (18) 4
Bangkok!

Makato and the Cowrie Shell 4 15 2 (19,20) 2 (21,22) 2 (23,24) 6

Singa 2 10 2 (25,26) 1 (27) 1 (28) 4

Modals 4 15 2 (29,30) 2 (31,32) 2 (33,34) 6

Affixes 4 15 2 (35,36) 2 (37,38) 2 (39,40) 6

Total 25 100% 15 13 12 40
Prepared by: Noted by:

CHARITY ANNE CAMILLE P. LAMAMA FELICITAS L. BAWAS


Teacher School Head
Republic of the Philippines
REGION X
DIVISION OF LANAO DEL NORTE
CALUBE INTEGRATED SCHOOL
Calube, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte

TABLE OF SPECIFICATIONS

Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

NO. OF DAYS EASY AVERAGE HARD


TOPICS PERCENTAGE NO. OF ITEMS
TAUGHT (60%) (30%) (10%)

Birtud (Virtue) at Pagpapahalaga 4 20 3 (1,2,3) 3 (4,5,6) 2 (7,8) 8

Dalawang Uri ng Birtud 5 20 3 (9,10,11) 3 (12,13,14) 2 (15,16) 8

Kahulugan at Uri ng
5 25 4 (17,18,19,20) 3 (21,22,23) 3 (24,25,26) 10
Pagpapahalaga

Hirarkiya ng Pagpapahalaga 5 15 2 (27,28) 2 (29,30) 2 (31,32) 6


Panloob na Salik na
Nakaiimpluwensiya sa Paghubog 2 10 2 (33,34) 1 (35) 1 (36) 4
ng mga Pagpapahalaga
Panlabas na Salik na
Nakaiimpluwensiya sa Paghubog 2 10 2 (37,38) 1 (39) 1 (40) 4
ng mga Pagpapahalaga
Total 23 100% 16 13 11 40

Prepared by: Noted by:

CHARITY ANNE CAMILLE P. LAMAMA FELICITAS L. BAWAS


Teacher School Head