You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Prasekolah Bestari


Tarikh : 10 Oktober 2018
Masa : 8.00 pagi – 8.20 pagi (20 minit)
Bilangan Murid : 25 orang
Tema :-
Tajuk : “Singa dan Harimau ! Lari !”
Tunjang Utama/ Fokus : Tunjang Perkembangan Fizikal, Kreativiti dan Estetika - Fizikal
Standard Kandungan : (FK 2.1) Meneroka pelbagai pergerakan
Standard Pembelajaran : (FK 2.1.5) Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan.
Kesepaduan Tunjang : Tunjang Bahasa Dan Komunikasi

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :


Kreativiti : Pemerhatian dan analisis
Nilai : Bekerjasama, tekun, mendengar arahan, sabar dan bertolak ansur
TMK : Menunjukkan respon melalui audio

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1) Menyatakan sekurang-kurangnya dua contoh haiwan yang bergerak laju dan perlahan seperti singa
dan siput.
2) Menyatakan sekurang-kurangnya dua contoh perbandingan jenis kenderaan yang laju dan
perlahan.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat video pergerakan harimau.


Kemahiran Berfikir( KB ) : Membanding beza, mengelas dan mencirikan.
(+HOM, +KBAT)
Bahan bantu mengajar :Kon, wisel, penanda kumpulan, speaker, audio “Chicken Dance” dan pembesar suara.
Fokus MI : Linguistik, interpersonal, intrapersonal, kinestatik
Kosa Kata : lari, laju, perlahan, bergerak
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN/ BAHAN

PERSEDIAAN “Jom Panaskan Badan” 1. Murid-murid dibahagikan kepada BBM: audio “Chicken Dance”
(3 minit) dua kumpulan Singa dan Harimau dan pembesar suara
dan berkumpul di hadapan guru di
padang. KBAT : meramal, menganalisis
2. Murid-murid membuat pergerakan
berdasarkan audio dengan
bimbingan guru,
Audio “Chicken Dance”

Pemanasan badan mengelakkan


kecederaan

IMAGINASI “Laju atau Perlahan Pergerakan 1. Murid-murid bersoal jawab BBM: Gambar singa dan
( 3 minit) Kita?” harimau
bersama guru aktiviti pemanasan
badan. Nilai: berani, bergilir-gilir.
2. Contoh soalan: KBAT : menganalisis, menilai
a. Apa yang kita telah lakukan
MI : Linguistik, interpersonal dan
tadi? intrapersonal
b. Siapa tahu apakah haiwan yang
dapat berlari laju? Pernah Nampak
atau tidak?
Penjanaan idea mengenai c. . Siapa tahu apakah haiwan
kelajuan pergerakan melalui
yang bergerak perlahan? Pernah
aktiviti pemanasan badan.
Nampak atau tidak?
PERKEMBANG 1. Murid-murid dibahagikan kepada
AN “Harimau dan Singa! Lari!” dua kumpulan iaitu Harimau dan BBM: Litar rimba, kon, penanda
(10 minit) menggunakan Litar Rimba Singa. kumpulan, marker dan wisel.
2. Setiap kumpulan berdiri di
kawasan masing-masing.
3. Kumpulan Harimau akan membuka Nilai : kerjasama dan
marker manakala kumpulan Singa mendengar arahan
akan menutup marker apabila guru
meniup wisel.
Membezakan arahan dan memberi 4. Kumpulan yang mendapat mata
respons arahan melalui tertinggi dengan kiraan buka atau MI : Linguistik
pergerakan tutup marker tertinggi dikira
pemenang. KBAT : menilai, menganalisis.

PENUTUP Rumusan Isi Pelajaran 1. Murid duduk berkumpul di hadapan MI : Linguistik, intrapersonal.
(4 minit) guru dan menyejukkan badan.
2. Murid dipilih secara rawak dan Nilai :
menceritakan kepada murid-murid Berkeyakinan, berani,
yang lain tentang pembelajaran bekerjasama
hari ini.
Refleksi:

Ulasan Guru / Pensyarah Pembimbing :