You are on page 1of 19

VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA

eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA „OPERATIVNI SISTEMI“

INSTALACIJA MICROSOFT WINDOWS


SERVERA 2012 I PODEŠAVANJE SERVISA

STUDENT

FARIS IMAMOVIĆ

TUZLA, 2018. GODINE


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Contents
UVOD ....................................................................................................................................4
Instaliranje Oracle VirtualBox mašine ....................................................................................4
Instalacija Windows 2012 servera preko Oracle VirtualBox ...................................................5
Instaliranje Windows 10 operativnog sistema .......................................................................14
Konfigurisanje DHCP-a........................................................................................................15
Konfigurisanje DNS-a .......................................................................................................... 18
Zakljuĉak ............................................................................................................................. 20
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

UVOD
Tema ovog seminarskog rada jeste instaliranje windows 2012 servera preko Oracle
VirtualBox mašine, te podešavanje AD, DHCP i DNS. Postupak će detaljno biti razraĊen i
objašnjen uz priložene slike.

Instaliranje Oracle VirtualBox mašine

Za download VirtualBox-a potrebno je otići na https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


stranicu, zatim odabrati koju vrstu hosta želimo da skinemo. U ovom sluĉaju to je windows
host.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Kao što vidimo, VirtualBox zauzima 173Mb a instalacija se vrši na standardni naĉin.

Instalacija Windows 2012 servera preko Oracle VirtualBox

Kao što je već navede, instalacija se vrši preko Oracle VirtualBox-a, koji nam pruža potpunu
simulaciju.. Tu vršimo sve postavke, odnosno koji operativni sistem želimo da instaliramo, te
resurse koje želimo da dodijelimo tom operativnom sistemu. Instalaciju Windows 2012
servera ćemo proći kroz nekoliko koraka.

Prvi korak jeste poĉetak odnosno pokretanje procesa instalacije. Kao što na slici vidimo,
potrebno je da kliknemo na „new“ te zatim upišemo naziv servera, odaberemo tip i verziju.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Nakon što smo odradili prvi korak, slijedi dodjeljivanje ram memorije te stvaranje odnosno
kreiranje virtuelnog hard disk-a.

Biramo koji tip hard diska želimo, u ovom sluĉaju to je VHD, a poslije tog slijedi dodjela
koliĉine memorije.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Zatim odaberemo opciju Fixed size, može duže trajati da bi se kreiralo, ali se ĉešće koristi.

Dodjela veliĉine viruelnog hard diska. Preporuĉljivo je dodijeliti 20GB


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Kreiranje virtuelnog hard diska.

Nakon što je završeno kreiranje virtuelnog hdd, podešavamo postavke za network

U opciji Attached to biramo Bridged Adapter zato što nam omogućava nezavisnu IP adresu.
U storage-u podešavamo sa kojeg ureĊaja ili lokacije želimo butati naš opertivni sistem
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Odaberemo Server sa GUI naĉin instaliranja

Odabir ili kreiranje particije i pokretanje instalacije


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Postavljanje šifre za account.

Poĉetni srceen za Server Manager.Sa lijeve strane nalaze se servisi.


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Za dodavanje DHCP,DNS,AD idemo na menage a zatim na Add Roles And Features.

Dodavanje servisa.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Nakon što smo instalirali AD,DHCP,DNS, možemo promijeniti ime servera, to radimo tako
što kliknemo na Local Server sa lijeve strane, i gdje je Computer Name, promijenimo ime
servera po vlastitoj želji.Nakon svake promjene, server se mora restartovati.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Promovišemo server za domen kontrolera .Za deployment operation koristimo Add a new
forest. Ime root domene postavili smo kao empirica.ba

Nakon što smo sve konfigurisali, i nakon restarta, možemo primjetiti da su se sve te naše
promjene izvršile.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Instaliranje Windows 10 operativnog sistema

Instaliranje se vrši na potpuno isti naĉin kao i instaliranje servere, Dodjeljujemo ram,
stvaramo virtuelni hard disk, podešavamo postavke, i odrećujemo odakle želimo da uĉitamo
taj operativni sistem. Nakon tog, sistem se buta a istalacija se vrši na klasiĉan naĉin.

Vrši se instalacija sistema.


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Instalacija windows 10 je završena.

Nakon instalacije windows 10 operativnog sistema, vraćamo se na widows server da


podesimo postavke DHCP-a.

Konfigurisanje DHCP-a

Na server postavljamo statiĉku IP adresu.


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Za Ipv4 kreiramo new scope odnosno bazen.


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Nakon što smo kompletirali autorizaciju DHCP servera, vratimo se na DHCP, odemo na
scope,pa u address pool i vidimo da postoji address range distribution.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Konfigurisanje DNS-a
Idemo na Tools, pa na DNS. Tako otvaramo DNS manager

Dodavanje novog hosta, konfigurisanje imena te IP adrese.


VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Vraćamo se na windows 10, ulazimo u cmd, i upisujemo komandu ipconfig. Dodijeljena nam
je prva slobodna adresa iz opsega DHCP-a.

Dodjeljivanje domene.
VISOKA ŠKOLA RAĈUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA
eMPIRICA U BRĈKO DISTRIKTU BIH

Na kraju provjeravamo da li raĉunar vidi printer1. To ćemo provjeriti tako što u cmd upišemo
komandu ping printer1.

Zaključak
Danas, kad su mašine sve naprednije, kad je sve veći rizik od nastanka kvara, programi poput
Oracle VirtualBox-a nam dosta toga pružaju, jer možemo apsulutno sve simulirati kao na
stvarnoj opremi i puno toga nauĉiti a bez rizika da će doći do neželjenog efekta
U ovom sluĉaju nauĉili smo kako instalirati windows server 2012, i konfigurisati sve što je
potrebno za osnovni rad, kao i kako instalirati i podesiti postavke widows 10 operativnog
sistema.

TakoĊer vidjeli smo kako funkcioniše AD,DNS,DHCP, i nauĉili još neke pojmove poput
Domein Tree,Forest,Server Globalnog Kataloga itd.