Sie sind auf Seite 1von 4

Škola MSŠ”Hasan Musić”

Nastavni predmet informatika

Razred I mt,am,pvi

Datum realizacije

Nastavnik Nedžada Alešević

PODACI O ČASU BR. 38


Nastavna tema Tekst-procesor
Nastavna jedinica Uređivanje teksta
Tip časa Kombinovani – obrada – vježbe
Cilј časa Sticanje znanja o osnovnim komandama za uređenje teksta
Obrazovni zadaci Upoznavanje osnovnih komandi za uređenje teksta programa Word 2010
Funkcionalni zadaci Kako se vrše formatiranja karaktera, lista, kolona
Vaspitni zadaci Shvataju značaj formatiranja karaktera, lista, kolona, samostalnost u radu
Klјučni pojmovi Font, efekti fonta, numerisane i nenumerisane liste, okviri i senke, kolona
Oblici rada Frontalni, rad u parovima i individualni rad
Nastavne metode Dijaloška, demonstrativna, praktičan rad
Nastavna sredstva Windows 7, Word 2010, mreža, računar, projektor, NetSupport
Mesto izvođenja nastave Informatički kabinet
Korelacija Računarstvo i informatika (WordPad )
Literatura i dodatni  Filip Marić, Informatika 1 – udžbenik za prvi razred gimnazije,
materijal za nastavnike Izdavačka kuća Klett, Beograd, 2014.
Literatura i dodatni  Filip Marić, Informatika 1 – udžbenik za prvi razred gimnazije,
materijal za učenike Izdavačka kuća Klett, Beograd, 2014.
Napomene Nastava se izvodi u bloku od 2 časa
TOK ČASA
Aktivnost
Aktivnost nastavnika
učenika
Uvodni dio - pripremaju
časa  Najavlјuje temu i cilјeve časa
pribor
(5 minuta)  Ispisuje naslov na tabli
- uklјučuju
Uređivanje teksta
računar
 Započinje dijalog u cilјu obnavlјanja i povezivanja gradiva - učestvuju u
(kreiranje, otvaranje, čuvanje dokumenta, pretraživanje dijalogu
dokumenta)

Glavni dio  Podsjetiti učenike na korišćenje različitih fontova, stilova i


časa veličine slova u WordPad-u i Word –u (Home/ Font)
(35 minuta)  Pokazati dodatne opcije fonta (efekti fonta)

 Objasniti čemu služe i kako se koriste numerisane i


nenumerisane liste (Home/Paragraph)

- učestvuju u
dijalogu
- vode beleške
- prate izlaganje
- rade vežbu
- vode beleške
 Objasniti čemu služe i kako se koriste okviri i senke
(Home/Paragraph)

 Objasniti čemu služe i kako se postavlјa tekst u više kolona


(PageLayout/PageSetup/Columns)

 Zadaje učenicima da samostalno urade vežbu (u prilogu)


 Nadgleda rad učenika i pomaže u radu
 Podstiče dijalog
Završni dio  Podstiče izvođenje zaklјučaka; - dijalog;
časa  Provjerava ostvarenost cilјeva i vaspitno-obrazovnih zadataka - isklјučuju
(5 minuta) časa. računar.
PRILOZI
Vežba:
Otkucati tekst koji se poklapa sa primjerom koji sledi:

1. Font : Times New Roman, Arial, Comic


Sans, Bookman Old Style, Courier New 5. Underline style : Words Only, One line,
Double Line, Wave, Double Wave
2. Font style : Regular, Italic, Bold, Bold
Italic 6. Effects: Strikethrough, Double
strikethrough, Superscript, Subscript, SMALL CAPS,
3. Size : 8, 10, 12, 13, 16, 20, 24, ALL CAPS

36 7. Scale : 50%, 75%, 100%, 150%, 200%

8. Spacing : Normal, E x p a n d e d 4 p t ,
4. Font color : Blue, Yellow, Red, Green, Condensed 0.7 pt
Pink, Orange