Sie sind auf Seite 1von 76

BCH DOAI{ TRTTONG DHYD CAN THO DoAN TNcs uo cni MINH

oor rnaxn xrnn riml Ncuynx


CAn tho, ngiLy 'l thfungJ ndm 2018

DANH SACH THAM GIA HOI NGHI \rIOT - LAO 4IqI2OI7

STT H9 TOn MSSV L6p


I
Neuy6n Van Chung 1553010419 YG 41
2 Qu6ch Thenh Dat 1553010421 YG 41
3 Thrii Neoc Di€o 7553010422 YG41
Hulnh Th6 Hei 1553010904 YG 41
5 Mai Qu6c Long 1553010740 YG 4I
6 Nzuv6n Minh Man r553010441 YG 41
7 Hulnh Thi MV Ng6n 1553010444 YG 41
8 Hulnh Truns Tin 15530t4472 YG 41
9 Td Manh Tirng 1553010479 YG 4I
10 Nzuv€n Thi Kim Lv 16s3010730 YA42
11 Pfum Hodng Nam 16s3010983 YA42
t2 Pham Nguy6n Trd Mv 1653010384 YA42
l3 Huinh Thanh Dat 1653010005 YA42
t4 Nzuydn Ki6u Di€m 1653010383 YA42
t7 TO 86 Hmg 1653010477 YA42
l8 Le Kh6nh Tho 1653010793 YA42
20 IrAn Minh Drlc rc$014476 YA42
21 Bni Thdnh Dat 1653010404 YA42
22 Nzuy6n Ddne Truong 1653010484 YA42
LJ Nzuy€n Duy Ngec 1653010348 YA42
24 Pham Hulnh Hoang Duv 1653010614 YA42
26 HdThi Di€u Anh 1653010987 YA42
29 Mai Truns Ki€n 16s3010615 YA 43
31 LC Tri Anh 1653010403 YA42
32 Iruons Minh Ti6n 1553010196 YC 41
JJ Nzuy0n Hiru Nhat Trudrng 1553010201 YC 41
34 L6 Thi Hdne Lam r553010887 YC 41
35 Huj'nh ThiCam Ngqc 15s3010888 YC 41
36 HE Thi Thu 1ss3010889 YC 41
37 Nzuvdn Ddns Khoa rs53010976 YC 4I
38 Nguy6n Hodi Nhen r553010980 YC 41
39 Ldm ThiHoang Oanh 1553010981 YC 4I
40 Pham Trdn Dang Khoa 1553010159 YC 41
4l Phan Nzuv6n Duv Chdu 1553010635 YC 4I
42 NzuyCn Thi Eno My r653080121 YHCT 42
43 Huinh Thu Nean 1653080030 YHCT 42
44 NzuyOn LC Huv€n Trdn r653080049 YHCT 42
46 Nzuy€n Thriv Duy 1653080100 YHCT 42
48 Nguy€n Tru<rng MV Tri 16s3080084 YHCT 42
49 NzuyCn HdNeoc H6n 1653080077 YHCT 42
50 Khdu Thi Tri Anh r 6s302000 I RHM42
Mai Thdnh Danh 65302000s RHM42
52 Mai Thanh Dat 6s3020006 RHM42
53 LAm Huj,nh Phu6c Minh 653020020 RHM42
54 Nguy€n Hdng Ngqc 6s3020022 RHM42
56 NeuyiSn TAn Ph[c 6s3020028 RHM42
57 Nzuydn Vinh Phtc 653020029 RHM42
58 Nguy€n Eang Phuone Trang 6fi020a41 RHM42
59 Nguydn Thi C6m TI 653420042 RHM42
60 Nguy6n H6o D4 An 653020089 RHM42
61 Phan Luu Kim Phung 6s3020085 RHM42
62 Vfr Hodng Uv€n 653020087 RHM42
63 Irdn Qu6c Huv 453030182 DB 40
65 Htal.dm Thi6n B6o 453030177 DB 40
68 TrAn Thi Thanh Truc 6530 0819 YB42
69 Le Ten Ph6t 6530 081 I vB42
70 Nzuvdn Hodn Huy 6530 0803 YB42
7l Tr6n Chi Dflng 6530 0800 YB42
72 Dane Thio NzuY6n 6s3010808 YB42
73 Nzuv€n Vdn Tem 6s30 0813 YB42
1t
Ong Minh Nrhat 6530 0809 YB42
75 H6 Thi86o Phti 16530 0tt2 YC42
76 L0 Vdn Kh6nh 16530 0425 YC42
77 NzuyCn Vdn MAn 1653010829 YC42
78 LE Thi MV Xuy€n 1653010845 YC42
79 LC Thi Phu<yne Dung 1653010697 YC42
80 Nguy6n Thi Tuong Duv 16530r0093 YC42
86 Huj'nh Si Dan 1653010848 YD 42
87 LCThi Qulnh Nhu 16s3010s47 YD 42
8B Ch€ Thi Thu Hi6n 1653010510 YD 42

Cdn tho, ngdy,,L thdng).n[m 2018


TM.BCN DgI TNTN
DQi truong

/W"
Nguy6n Qu(ic Bio .J"JYdiyCn Vnn D6i
BCH DOAN TRUONG DHYD CAN THO )OAN TNCS ITO CHi MINTI
oor rnq.Nn NrtN riNH NcuyEN
CAn tho, ngiry ,l thangJ ndm 2018

DANH SACTT SINH VITN THAM GIA LAM T,oNC BTN CTTO CHUOI{G
TRINH ''TRUNG THU cHo EM'' LAN 2

STT IIo vdr t6n MSSV L6p Ghi chf


t4t9
1 LAm Neoc Duns t4s3030075 Duoc B 40
2 Phan Thi Thoai Nhu A$434096 Duoc B 40
a
J Nguy6n Thi H6ne Phucmg 14s3030099 Du-oc B 40
4 Hui,nh Thi Thanh Tuv0n 1453030r21 Duoc B 40
5 LO Bfch VAn r453030122 Duoc B 40
6 Nguydn Thuy Phucme Vi r453030123 Ducyc B 40
7 HO Thi Ngqc Phucrng Trinh r453030204 Dusc B 40
8 Nguy6n Ngoc Phucme Vv 1453030207 Duoc B 40
9 Dinh Thi Thuan t4s30302r8 Ducyc B 40
10 Nguy6n Thi Hoang Vy t4s3030223 Duoc B 40
11 Bti Thi Ngoc Bich 1653010733 YB 42
t2 Cao NeO MV Anh 1753010041 YB 43
13 LO Vv YOn Phuqne 1753010s23 YC 43
T4 Nzuv0n Tri Hii 1753010540 YC 43
15 TriQu Kim Ngdn 1753010838 YC 43
T6 Nguy€n Dfc Thinh 17530103 13 YM 43
T7 LO Hoane Tuan 1753010699 YM 43
l8 Th6i Qudc Cudng 1753011074 YM 43
19 BU KhA Ai I 75304000 I YHDP 43
20 LO Ngoc QuO Trlm 175304008s YHDP 43
21 Trdn Thi Thu Sucng 1753070462 XN 43
rst9
1 Ldm Nggc Dung 1453030075 Duoc B 40
2 Nguy0n Ngoc Phucme Vv r453030207 Duoc B 40
a
J Le Thi Phudme I 553010043 YA 41
4 Pham Thi Mf Di0n 15530r0591 YA 41
5 Biri Thi Neqc Bich 165301 0733 YB 42
6 LAm Qulnh Nhu 1653030020 Duoc 42
Bti Y Thi0nNhi 1653030046 Duoc 42
8 Tran Thi Diem Trinh 1653030074 Dusc 42
9 Li Hoang DiQu 1653030082 Duoc 42
10 LO Vy Y6n Phuong 17s30r0523 YC 43
11 Trigu Kim Ngdn 17s3010838 YC 43
t2 Ly Thi Thu Hi6n 1753010090 YC 43
13 Th'ii LV Minh Hanh 1753010089 YC 43
I4 Tr6n Th!XuAn Di0m r7s3010s37 YC 43
15 Tdns Xuan Anh 1753010s64 YD 43
T6 L6 Duy Lone 17530102s5 YI43
t7 Nguy6n Dric Thinh 17530103 13 YM 43
18 Nguy6n Minh Phung 17530t0343 YN 43
l9 Nguy6n Vdn Li6u 17530t0720 YN 43
20 Nguy6n Thi Thanh Loan 1753030041 Duoc A 43
21 Nsuydn Thi Truc Ddo 1753040012 YHDP 43
22 Pham Nguy6n Qulnh Nhu t753050067 ED 43
a1
ZJ Pham Nggc Ludn 1753050045 DD 43
24 Vd Nguy6n Y€n Vi 1753080093 YHCT 43
25 Neuven Thi VAn Anh 16530t0974 YG 42
26 VO Gia Huv 1753070031 XI{ 43
27 Tradn Nguy0n Thanh Duv 1753010509 YB 43
28 Nguy6n Trf Hai 1753010540 YC 43
29 Thach ThOl 1653010289 YG 42
30 Eins C6ne Danh 1753080008 YHCT 43
31 Pham Ngqc Trdn Anh 1653010923 YG 42
JZ Nguy0n Thanh M0ne 1753050049 DD 43
aa
JJ Trdn Trung Hfu 1653010265 YG 42
t6l9
1 Huinh ThanhNhA 17s3010181 YG 43
2 Trdn Thi Anh Giao 1 55301 0289 YE 41
a
J Th6i Trdn Nhat Thanh I 553010830 YE 41
4 Ir6n Kh6 Trdn 1 5530801 35 YHCT 41
5 Neuy6n Minh Hodns Nsan 1 5530801 12 YHCT 41
6 TO Thi OUO Anh 1553080124 YHCT 41
7 Nguy0n Thi Di0m Trinh 1ss3080058 YHCT 41
8 Trdn Nzuv0n HOns Nhuns r753010142 YE 43
9 Thu<yne Thanh Hune t7s30t0s7l YE 43
10 Nguy0n Ngsc Nhu Qui,nh 17s3010817 YE 43
11 HO Kh6nh Truns 1753010589 YF 43
I2 Ding Phucrng Anh 1753010161 YF 43
13 Luc Thtrv Ti6n t753010228 YH 43
T4 Trdn Pham Thanh Vr t7s30r0238 YH 43
15 Phan Anh Thu 1753080080 YHCT 43
I6 TrAn Thi M! Dung 175308001 1 YHCT 43
t7t9
1 Trdn Thi Anh Giao I 5s3010289 YE 41
2 Nguydn Thi Di6m My 1753080041 YHCT 43
J NeO Hoane Vi 1753010278 YK 43
4 Pharn Thi Td Nhu t7s301072s YN 43
5 T6ns Xuan Anh 1753010564 YD 43
6 Hulnh Minh CAn I 553010935 YA 41
7 Trdn Thi Cem Thi 1 553030049 Duoc A 41
8 Pham Thi Truc Quy6n I 5530301 s2 Duoc B 41
9 Th6i Trdn Nhdt Thanh I 553010830 YE 41
10 Nguy6n Thi Binh 1653010541 YG 42
l1 Truons MV Dune 1653010603 YG 42
t2 Trdn Hoang Phucyng 1753010065 YC 43
13 Trdn Nguy6n HOne Nhuns 17s30t0t42 YE 43
l4 Chdu Neoc Lan Nhu t7s302003s RHM 43
15 LC Thi H6ng Nhi 1353010s01 YH 39
t6 Ih6i TrdnNhat Thanh 1553010830 YE 41
I7 Pham Thi Thanh Phucrns 1553010318 YE 41
18 V6 Xudn Linh 1553010691 YE 4I
19 Irdn Thi Cam Thi 1553030049 Duoc A 4l
20 Bti Thi Ngoc Bich 1653010733 YB 42
2l Thucvne Thanh Hine 17530t057r YE 43
22 HO Kh6nh Truns 1753010589 YF 43
23 IrAn Pham Thanh Vr 1753010238 YH 43
24 Nguydn Vdn Li6u 17s30r0720 YN 43
25 Neuy6n vdn Cucvns r7s3010361 YQ 43
26 Nguy6n Thi Tuydt NgAn 1753030050 Duoc 43
27 Irdn Ki6u Nhi 1753050059 DD 43
28 Ddo LC Phuong Th6o 1753050084 DD 43
29 Nsuydn Thi Huv6n Trans t753070093 XNI43
30 Pham Thi Chfc Quy6n 1553030152 Duoc B 41
3l Irang Thi Ngqc Nhi€n 1553030104 Ducyc B 43
)z Ng6 Thuy Tri Neoc 1ss3030096 Duoc B 43
aa
JJ IrA6n Thi Anh Giao 1s53010289 YE 4I
34 Nguy€n Thi Nhune ts53050064 DD 43
35 Huinh Thi Thu Th6o 1753070078 XI{ 43
36 Vff Vdn Dfc r 55301 0286 YE 41
JI Le Thi Kim Loan 1753050041 DD 43
18t9
1
I Le Thi Phudme 1ss3010043 YA 41
2 Pham Thi MV Di6n 15s3010591 YA 41
3 Huimh Minh Cen 1ss3010935 YA 41
4 Nguy6n HiruNhat Trucmg 1ss3010201 YC 41
5 Bui Thi Neoc Bich r6s3010733 YB 42
6 Irdn Hoang Phucmg 1753010065 YC 43
Pham Thi Truc Ddo 17s3010087 YC 43
8 L0 Vy YCn Phuong 1753010523 YC 43
9 Tri6u Kim Nsan 1753010838 YC 43
10 LV Thi Thu Hi6n 1753010090 YC 43
11 I6ng XuAn Anh 17s30t0564 YD 43
T2 Hd Thi Kim Ydn 17s30t0t2a YD 43
13 Mai Thty Trang t7s30t027s YK 43
T4 Nguy€n Dfc Thinh 1 7s30103 13 YM 43
15 Nzuydn Van Li6u 17530t0720 YN 43
t6 NsuyCn Thanh Di6m Duv6n t75301t092 YN 43
t7 Trucrng Gia Bao 1753010360 YQ 43
18 Huinh Phric Neuv€n 17s3010378 YO 43
t9 Nguy0n vdn Cudns 1753010361 YQ 43
20 Nguy6n Thi Tuy€t Ngdn 1753030050 Du<vc 43
2l H0 Neuv6n Duy 1753030013 Duoc A 43
22 Ir6n Ki6u Nhi 1753050059 DD 43
z) Ddo LO Phucrne Th6o I 753050084 DD 43
24 Chdu Hud Mdn I 75301 033s YN 43
25 Nguy€n Thi Tf Uy€n 1653010496 YB 42
26 Nguy6n Ngoc Tuy6n 17530t0759 YO 43
27 L0 Thty Hucrng 1653010734 YB 42
28 Phan Thi Ki0u Mv 165301073s YB 42
29 Nguy0n Thi H6ng Loan 1653010648 YB 42
30 Td Thi Nam Phuong 1653010771, YB 42
31 Pham Thi Td Nhu t753010725 YN 43
32 LO Quang Vinh 1753010899 w43
J-) LAm Trune Ki0n 17530t0409 YR 43
34 Huinh KhA Vv 1753030091 Ducvc 43
35 PhanNguytin Khanh Hrmg r753010841 YD 43
36 LAm Hodi Truns 1753010117 YD 43
an
JI Li6u Duv MV 1753010258 YT 43
38 L0 Duy Lone 17s30102s5 YI43
39 LC Thi ChAu Doan 1753010655 Yt 43
40 Lam LC Quy0n 1753010305 YM 43
4T Nguydn Minh Phune 17530t0343 YN 43
42 Nzuy0n Vdn Li6u t753010720 YN 43
43 Trdn Thi Hdi Y€n 1753010828 YV 43
44 Nguy6n L6 Tuy6t Thio t7s30200s1 RHM 43
45 Duong Th6o Trang 17s3020073 RHM 43
46 Phan Minh Tri r7s3030066 Durvc 43
47 LC Viet Hdne 1753030024 Dugc 43
48 VO Thi Thu Hi 1753030023 A 43
Duo. c
49 Nsuy€n Thi MV Th6o t753030075 Duoc A 43
50 Nguy0n Thi MQng Tuy6n 1753040069 YHDP 43
51 Ne6 Thanh Truc 1753040490 YHDP 43
52 Nguy6n Minh Tan 1753040062 YHDP 43
53 Trdn Nguydn Ddng Khoa t753040029 YHDP 43
54 LC Thi Neqc Quy 17s3070055 XI{ 43
55 Lf Rose Salina 17s3070061 XI{ 43
56 Le Hiru Nghia 1753070045 )c{ 43
57 Mai VO Phucrns Th6o 1553010581 YE 41
58 Ta hdns hd w 155301070s YE 41
59 Ta Thi Thu Hi€n 15s301082s YE 41
60 Ch6u MV Ngoc 1 5s301 0828 YE 41
61 Le Thi Kim Thu 1 5s301083 I YE 41
62 Trucrng Mai Bich Phucrns 1553010869 YE 41
63 Trucrns Anh Thu 1553010899 YE 41
64 LE Hu-),nh Nsoc Hen 1s5301091 8 YE 41
65 Trdn Tuv0tNhi 155308003s YHCT 41
66 Trucrng Phucrne Th6o 1 5s3080048 YHCT 41
67 Trdn Thi Nsoc Hd t653010672 YC 42
68 Lf GiaNean 17fiat02t9 YH 43
69 Trdn Kh6 Phric Mai 1553010303 YE 41
7A Vd Thi YOn 15s3010833 YE 41
71 Nguy6n VAn V6 I 753080094 YHCT 43
72 Tr6n Thi Anh Giao 1 55301 0289 YE 41
73 Th6i TrAn Nhet Thanh 1553010830 YE 4I
74 Phan Thanh Huv 1ss3010689 YE 4I
75 Trucrns Thrii Vdn 1753010158 YF 43
76 Truons Xudn Ti6n 1753010386 YQ 43
-- Trdn Tri Ouv6n 1753080107 YHCT 43
78 Neuv6n Thi Phuone Th6o 1753010892 YT 43
79 Nsuy0n Minh Thu6n 1753010469 YV 43
80 Nguy6n Duv Linh t753010450 w43
81 Vf, Thi Thu Trans t453040052 YHDP 40
82 D5 Thi 86o van t453040057 YHDP 40
83 Pham Thi Thriv Hdns r4s3040073 YHDP 40
84 Cao Thi Nggc Truc 1s53010338 YE 41
85 Mai Vd Phucvns ThAo 1553010581 YE 41
86 He Thi Kim Nsan 1653080029 YHCT 42
87 Trucvns Trdn Phucrne Th6o 1653080093 YHCT 42
88 Chd Neuv6n Thfv Li6u 1653080120 YHCT 42
89 Ducrns Nhu Hui.r:h 1753010492 YD 43
90 Nzuv6n Hodne Kim Lv 17530t0662 YI43
91 TrAn Thi ThanhNsuy6n 1753010724 YN 43
92 Vdn Thi Tf Linh 1753010878 YN 43
93 Huimh Xudn Mai 1753020026 RHM 43
94 Nsuy0n Trdn Vdn Anh 1753030003 Duoc A 43
95 Neuy0n Van Anh 1753030004 Duoc A 43
96 Neuy6n Duy Gia Bdo 175303000s Duoc A 43
97 L0 HOns Hd 17s3030021 Duoc A 43
98 Truons OUO TrAn 1753030084 Duoc A 43
99 Nzuvdn Thi ThuNean 1 7530300s 1 Ducvc 43
100 Irucrns LO Minh Thu 1753030081 Duoc 43
101 Nsuy6nNeoc HAn t753050023 ED 43
t02 Irinh Thi Nhi6n 1753050063 DD 43
103 Dinh Thi Anh Thu 1753050092 DD 43
t04 Nguy6n Thi Thtv Trang 17s30s0097 DD 43
10s Nguy6n Thi 86o Ngan t75306002r YTCC 43
106 Vd YOn Trinh 1753070t07 )o{ 43
107 Huinh KhiVv 1753030091 Duoc 43
108 Nsuv0n Thi Nhuns 1753050064 DD 43
109 Huimh Thi Thu Th6o 1753070478 )o{ 43
110 LC Thi Kim Loan t7s3050041 DD 43
t9t9
I V6 Thi Y€n 1553010833 YE 41
2 Hulnh Thj Thu Th6o r653010428 YC 42
a
J TrinhKy Anh r6s30t0420 YC 42
4 Trdn Tudn Ki0t 16s301051 I YD 42
5 Nguy€n Thi T6 Nhi 1653010858 YD 42
6 Ne6 Trune Thdnh 1753010984 YE 43
Ihucvns Thanh Htrns 17fi0ra57r YE 43
8 Cao ThO Vinh 1753010987 YE 43
9 Hd Hi6u Hanh 1753010883 YO 43
l0 LO Mv Thanh Thudn 17s3010762 YQ 43
t1 Nguydn Thi Son Ca 1553070003 XI{ 41
T2 Truong PhamNeoc Di6p 1553070010 )c{ 41
l3 Lf Huinh Gia H6o 1553070016 XI{ 41
1,4 Nsuy€n Kim Hdne 15s3070014 )c{ 41
t5 Nguy6n Thi Ml Ki6u 15s3070028 XI{ 41
T6 Neuydn Phu6c Ldnh I 553070030 XI\I4I
t7 Nguy6n Thi Cam Oui.nh 1 553070061 XI{ 4I
18 Bti Thi Ngoc Bich r6v4rc733 YB 42
t9 Li6u Duv MV 1753010258 Yt 43
20 LC Thi Chdu Doan 1753010655 YI43
2T Nguy6n Dfc Thinh 1753010313 YM 43
22 Nguy6n Hulnh Thuf Vy 175301 1089 YM 43
23 Trucmg B5o Nean 1753010338 YN 43
24 Nguy6n Vdn Li6u 17530t0720 YN 43
25 Nguy6n Thanh Di6m Duy0n 17s30tr092 YN 43
26 TrAn Thi Hdi Y6n 17s30r0828 w43
27 LO Vi6J Hdne 1753030024 Dugc 43
28 Nguy6n Thi M! Thao 1753030075 Dusc A 43
29 Nguy6n lhi MQng Tuy€n t753040069 YHDP 43
30 Neuy6n Thi My Hanh 17530s0017 DD 43
31 LC Thi MV Huydn 1553010295 YE 41
32 Mai Vd Phuone Th6o 1553010581 YE 4I
JJ Ta Hdne Hd Vv 155301070s YE 41
34 Ta Thi Thu Hi€n 1553010825 YE 41
35 Chdu MVNsoc 1553010828 YE 41
36 LC Thi Kim Thu 155301083 I YE 41
a-
JI Ddne Neoc Gia Nehr 1553080027 YHCT 41
38 Chi6m Kim Neoc 1653010107 YC 42
39 HO Thi HuinhNhu 16530101 10 YC 42
40 Son Thi Hu6 1653010140 YD 42
41 Thach Thi Phuone Trinh 1653010168 YD 42
42 LO Nsoc C6t Tucyns I 7530 I 0584 YE 43
43 Nguy6n Trdn Neoc Nhi I 75301 0998 YF 43
44 Lf GiaNean t753010219 YH 43
45 Duong Thiry Lam t753010632 YH 43
46 Huinh Thi Thtv Trans 1753010857 YH 43
47 Li6u Duv MV 1753010258 YI43
48 Tdns Xuan Anh 1753010564 YD 43
49 Thach Thi Thriv Gians 1653010137 YD 42
50 Trucrns Anh Thu I 5s3010899 YE 4I
51 Vd Thi My Nhan 155301 1019 YE 41
52 Ned Tran Phucrne Duns 1553010896 YE 41
53 Ld Huinh Neoc Han 1553010918 YE 41
54 Pham Thi Hdne Nea I 5s3070038 XI.{ 41
55 Cao Thi Kim Phgng I 553070053 XII41
56 Le Thi Hoi 16530t0532 YF 42
57 Truong Kim Nean 1653010599 YF 42
58 Hui,nh Ut Gido 1653040010 YHDP 42
59 Neuv6n Thi 86o Thanh 16s3040040 YHDP 42
60 Vfi Anh Tuv0t 1753010s26 YC 43
61 Edne Nsuy6n Hi6n t753010s41 YC 43
62 Le Thi ThAo Vv 175301 10s5 YI43
63 Nsuv6n Kim Thu 1753010702 YM 43
64 Nsuv6n Ngoc Ki6u Thi 175301 1086 YM 43
65 Pham Thi H6ngNean 175301 1098 YN 43
66 Nguy0n Trdn Vdn Anh 1753030003 Duoc A 43
67 Neuv6n Van Anh 17s3030004 Duoc A 43
68 Nsuy6n Duv Gia 86o 17s3030005 Duoc A 43
69 Truone Ou6 Tr6n 1753030084 Duoc A 43
70 Nsuy6n Phuong Trinh t753040102 YHDP 43
7T Mai Thi Huinh Nhu t753050066 DD 43
72 Vd Thi Neoc Phf 1753050068 ED 43
na
t) Lem Le Quydn 1753010305 YM 43
74 Neuy6n Thi Thu Nean 1 75303005 I Duoc 43
75 Hui.nh Khi Vv 1753030091 Duoc 43
76 Phan Minh Ti0n 17s301 1085 YM 43
77 Nsuy6n Minh Phune 17fi0r4343 vN 43
l8 Vd Thi Ttru He 1,753030023 Duoc 43
79 Lf Rose Sa Lina 17s307006r xf{ 43
80 LO Thtv Hucmg r6s30t0734 YB 42
81 Phan Thi Ki€u Mv r65301073s YB 42
82 NzuvEn Nhdt NzuvCn t753011082 YM 43
83 Vfi Vdn Dfc 1ss3010286 YE 4I
84 Vd Xuen Linh 1s53010691 YE 41
85 Pham Thi Thanh Phuone 1 5s301 03 1 8 YE 41
20t9
I NeO Lam NzuyOn 1753010665 YI43
2 LC Thi ChAu Doan 1753010655 YI43
a
J Trucrng 86o Ngan 1753010338 YN 43
4 Nsuydn Vdn Li6u 1753010720 YN 43
5 Nguy€n Thanh Di0m Duy€n 17530rt092 YN 43
6 Ne6 Ti0n Bdns ts730t0730 YN 43
Le ViCt Hdng 1753$0424 Duoc 43
8 Nguy€n Thi Tuy6t Ngdn 17530300s0 Duoc 43
9 Nguy6n Thi M! Th6o t75303007s Duoc A 43
10 Nguy0n Thi MOne Tuy0n r7fi04a069 YHDP 43
11 TrAn Ki6uNhi 1753050059 DD 43
l2 Ddo LC Phucvne Thio 1753050084 DD 43
13 LC Thi Ngoc Ouy t753070055 )GI43
t4 LC Hiru Nehia 17s3070045 XNI43
15 PhamNhdt Gians 1753070021 XNI43
t6 Neuydn Thi CAm Ti6n 17s3070065 XI.{ 43
I7 TrAn Thi Thu Suong 1753070062 XNI43
t8 Irucrns L0 Minh Thu 1753030081 Duoc 43
t9 Irucvng MAn Uv0n 1553030135 Duoc B 41
20 Irdn Tuy6tNhi 1553080035 YHCT 4I
2l Trucrng Phucme Th6o 1553080048 YHCT 41
22 Ducme Truc Duv0n t753010166 YF 43
23 Dang Thi Truc Giang 1753010168 YF 43
24 Hujnh Thi Thnv Trang 17s3010857 YH 43
25 Dane Phfc Nhdt Ha 1753080004 YT 43
26 Thuqne Thanh Htne 1753010571 YE 43
27 H6 Hi6u Hanh 1753010883 YO 43
28 Le MV Thanh Thudn t553010762 YO 43
29 Hodne Thi Ven Anh 1553010002 YA 41
30 LC Thi Phucme 1553010043 YA 41
31 Dinh Thi Ouinh Hucme 1 55301001 8 YA 41
ta
JL Tr6n Thi Th6o Nhidn r4s3010425 YC 40
JJ V6 Neoc Trudrne An 14s3010550 YC 40
34 LC ThanhNhi 14s3010570 YC 40
35 Vfi Thi Thu Trans 14s3040052 YHDP 40
36 DO Thi BAo VAn r453040057 YHDP 40
JI Pham Thi Thriv Hdng 1453040073 YHDP 40
38 Nguydn Hdne Ngoc 1453040083 YHDP 40
39 Cao Thi Ngoc Truc 1553010338 YE 41
40 Mai VO Phucme Th6o 1553010581 YE 41
4l Vfi Anh Tuy6t 1753010526 YC 43
42 DucmgNhu Huimh 1753010092 YD 43
43 Nsuy6n Kim Thu t753010702 YM 43
44 Ihi 86 Ba 1753010879 YM 43
45 NzuyEn Tren Van Anh 1753030003 Duoc A 43
46 Neuy6n Van Anh 1753030004 Duoc A 43
47 Nguy6n Duv Gia B6o 1 7s3030005 Duoc A 43
48 Trucmg Qu€ Trdn 1753030084 Dugc A 43
49 Nguy6n Nesc Hen 1753050023 ED 43
50 Trinh Thi Nhi6n 1753050063 DD 43
51 Dinh Thi Anh Thu 17530s0092 DD 43
52 Nguy6n Thi Thiv Trans 17530s0097 DD 43
Hulnh Nguy6n Phucrng
53 14fi044096 YHDP 40
Th6o
54 Neuy66n Nsoc Nhu Thtv 1453040100 YHDP 40
55 Neang S6c Kol 14s304001 8 YHDP 40
56 Nguydn Nhd Trdn r453040049 YHDP 40
57 LC Thi Neoc Hdl 1453040009 YHDP 40
58 L€ Thi Thtv I 7s3050088 DD 43
59 Huinh Minh Can 1ss3010935 YA 41
2l19
I Nguy6n Thi H6ne Thcy 1 5530400s5 YHDP 4I
2 VO Thi MV Ti6n 1653010866 YD 42
J LO Neoc CAt Tudrns r753010584 YE 43
4 Dudne Truc Duy6n 1753010166 YF 43
5 Nguy0n TrAn Nsoc Nhi I 7530 I 0998 YF 43
6 L* GiaNean 17s30t02r9 YH 43
Duong Thiry Lam 17s3010632 YH 43
8 Hulnh Thi Thnv Trang 17s3010857 YH 43
9 TrAn Neoc Li6u 1753010372 YO 43
10 H6 Hi6u Hanh 1753010883 YQ 43
l1 Dang Phfc Nhflt Ha 1753080004 YT 43
t2 Mai V6 Phucms ThAo I 55301058 1 YE 41
13 Le Thi MV Huv6n 155301029s YE 41
t4 Trdn Thi Ouinh Huons r5530t0294 YE 4I
l5 Vfi Vdn Drtc 1553010286 YE 41
t6 LC Vfi Anh 1ss3010278 YE 41
t7 L\t Thi Kim Hi6n tss3010291 YE 41
18 Nguy€n Thi YOn Nhi 1 ss30103 12 YE 41
T9 Vdn Neuvdn Chric Nhu 15530103 14 YE 41
20 Nguy6n Thi Cdm Ti6n 175307046s )oI43
2l Neuy6n Neoc Tuv6n t7530107s9 YO 43
22 Lucms Viet Tai r553010322 YE 41
23 Nguy6n Neoc ThAo r4s3020043 RHM 40
24 Nguy6n Ngoc 86o Trang t4s3020a46 RHM 40
25 LC Hiru Nehia t7s3070045 XI{ 43
26 Le Thi Ngsc Quy 17530704ss XI{ 43
27 Trdn Thi Thu Sucyns 1753070062 )o{ 43
28 Nguy6n Thi Hoang Anh r453030t76 Duoc B 40
29 L0 Anh Thu 1453030198 Du-o. c B 40
30 Qu6ch Khi Xudn Thirv 1453030201 Duoc B 40
3T LC Thi Hoi 1653010532 YF 42
JZ Duong Nhu Huinh 1753010492 YD 43
aa
JJ Nguy6n Ld Nguy6n Phu<mg 17s3020037 RHM 43
34 Nguy6n Phucrng Trinh 1753040102 YHDP 43
J) Neuy6n Thi VenAnh 1753050003 ED 43
36 Mai Thi HuinhNhu 17530s0066 DD 43
37 Le Thi Bich Xudn 17s3060033 YTCC 43
38 TrAn Nguy6n Thanh Duy 1753010509 YB 43
39 Duons Th6o Trane 1753020073 RHM 43
40 Lf Hoang DiQu 1653030082 Duoc 42
41 Trd Ouy6n 175301 1084 YM 43
22/9
I Nguy6n Thi Hdne Tho I 553040055 YHDP 41
2 Nguy6n Thi Tuv6t Mai 17530t0176 YF 43
a
J LO Phan Thanh Loan 1753010604 YF 43
4 Lf GiaNean t753010219 YH 43
) Nguy€n Thi Thanh Truc t753010472 YV 43
6 NsuyOn Thi MOne Trinh 1753080088 YHCT 43
ao Thi Nesc Truc 1 553010338 YE 41
8 Mai V6 Phucrne Th6o 1553010581 YE 41
9 LC Thi Thui Linh 1653010708 YE 42
10 L0 Xudn Hucrns I 65301 0902 YF 42
11 Vo Thi Minh Y 1653010722 YG 42
t2 Nguy0n Thi H6ne Thoi 1653080048 YHCT 42
13 LAm Chi Hirns 1753010171 YF 43
I4 Ducrns Hodne Danh 1753010244 YI43
15 Thi 86 Ba I 753010879 YM
I6 NzuyEn Kim Thu t753010702 YM 43
T7 Ddo Nzuy6n Hi€u Ki6n 175301 1061 YK 43
t8 Nguy6n Thi Van Anh 1 753050003 DD 43
19 NzuyOn Nsoc Hen 1753050023 ED 43
20 Mai Thi Huinh Nhu 1753050066 DD 43
21 Dinh Thi Anh Thu t753050092 ED 43
22 Le Thi Bich Xudn 1753060033 YTCC 43
25t9
1 Pham Thi Thiry Ti€n 16s3010548 YG 42
2 Nguydn Huinh GiaNehi t653010276 YG 42
J Pham Minh E6ne 1653010261 YG 42
4 Huinh Dric Duv 17s3010990 YF 43
5 Dinh Thi Tuv6t Nean 1753080044 YHCT 43
6 Nguy6n Thriv Ti€n 13s3080034 YHCT 39
Doan Nean Thanh Thi6n 13s3080033 YHCT 39
8 Nguy0n Ngoc Nguy6n 13s3080020 YHCT 39
9 Li6u Duv MV 17530102s8 YT 43
10 TriQu Kim Ngdn r 75301 0838 YC 43
11 Dane Nguy6n DiQu Linh I 753080033 YHCT 43
T2 Pham Thi Tuv6t V6n 17s3040092 YHDP 43
L3 Dane Thi Mf Ti€n 17s3040063 YHDP 43
l4 Trdn Thi Thanh Nsuy6n 17530t0724 YN 43
15 Nguy6n Pham Lan Thanh 1753080072 YHCT 43
16 Trucrng Hoane Uydn t7s3at$56 YN 43
l7 Ddo Thriv Duv I 553010955 YB 41
18 Nguy0n Thi Truc Phuong 1753040057 YHDP 43
t9 Ne6 Pham Thanh Vi 1353080043 YHCT 39
20 Nguy6n Thi Hodi Trang 1353080039 YHCT 39
2l L0 Nsd Minh Nhu r353080022 YHCT 39
22 L\i Tan Phti Vinh 1353080044 YHCT 39
z5 H6u Dfc ThiQn Huy 13530800s7 YHCT 39
24 Nsuy6n Nhen Ai I 353080046 YHCT 39
25 Nguy6n Thi Thu H6ng 16530t0729 YA 42
26 Le Thi Kim Phuqne 1653010616 YA 42
26t9
I Daxh Thi MV Lan 1653010271 YG 42
2 Cao Thi Neoc Truc I 553010338 YE 41
3 Trucrng Khii Nsuy0t 16534rc278 YG 42
4 Pham Thi H6neNhune 1653010638 YG 42
5 Nguy€n Xudn Tinh t653010292 YG 42
6 Li€u Duy MV r7530102s8 YI43
7 Bach Hoa Quy0n 1753040059 YHDP 43
8 V6 Tan Dfine 1753040008 YHDP 43
9 Nzuv€n Huimh Tuv6t Mai 1753010691 YK 43
10 LO Neoc Thriv Li6u 1753010690 YK 43
11 Hoang Thi 86o Nghr 17fi010693 YK 43
t2 Eane Nhut Hda 1753010686 YK 43
13 Irinh Khdi Nguy6n 1753010694 YK 43
t4 Lf Ddns Huv r753010687 YK 43
15 Nguy6n ThiNhu Hujmh 1753040025 YHDP 43

Cin thcr, ngiyJ thringJ.'ndm 2018


TM.BCN DQI TNTN DOAN TRIIOT'{G
DQi trucrng

// A^r^IC
I\
l\)
| -/ -"
/1./
/
Nguy6n Qu6c Bio
BCH DOAN TRTIONG DHYD CAN THO DoAN TNcs no cni MrNH
DOI THANH NION TiNH NGUYEN
^: tho, ngdy
CAn / th6ngJ nim 2018

DANH sAcn riNH NcuypN vrrN vAN cHUynN nANH cAv eut cHo cr
TRUNG THU CHO EM LAN 2

STT TEN MSSV LOP GHI CHU


I TaNgoc Tuy6n 5530 0587 YH41
2 HiNeoc Tudne Ven 5530 0569 YH41
3 Lai Thi YOn Nhi 5530 0518 YH4I
4 Biri Thi CAm Thtv 5530 0059 YH41
5 Neuv6n Thi H6ns Thim 5530 0049 YH41
6 Duong Thi Thui Ducng 6530 0580 YC42
7 Pham Thach Thanh Li6m 6530 0102 YC42
8 DO Truns Dan 6530 0622 YC42
9 Nzuy€n Kh6nh Minh 6530 010s YC42
0 L6 Nzuv6n H6i Ddne 6530 0421 YC42
t LC Th6i Thanh Th6o 6s30 0118 YC42
2 Ihach Thi Thach Hdns 6530 009'l YC42
a
J NzuyOn Tinh Tdm 6s30 0116 YC42
4 NzuyOn Thi Truc Phuons 6s30 0113 YC42
5 Nzuvdn Ven Man 6s30 0829 YC42
6 NzuyOn Qudc Th6i 6530 0117 YC42
7 NzuvOn Trdn E[ns Khoa 6530 0100 YC42
8 NzuyOn Hiiu Th6ne 6530 0656 YF42
9 Son Hodns Vfi 6s30 0256 YF42
20 Biti Le NhAt Tdn 7s30 0068 YC43
2l Phpm Hodng ThiQn 7s30 0073 YC43
22 Phan Chi TInh 7530 0525 YC43
ZJ Nguy6n Tdn D4t 7530 0974 YE43
24 Nzuy€n OuOc 86o 7530 0242 Yt43
25 Dane Thi Di€u Thu YI43
26 L.i Quane Ch6nh r6s3090099 YHCT43
27 NzuyOn Ven Vo 1753080094 YHCT43
28 L,f Hoans Di€u 1653030082 D43
29 LCDinh Minh Tri 1 753030085 D43
30 Vuong Vinh Htme 1753030033 D43
JI L€ Cdn Nam 1753030047 D43
32 Nzuy6n Tri6u Vi 1753010737 YN43
JJ NzuvCn Oudc Kh6nh 1753070036 xt{43
3+ Luu Gia Nguy6n 1 753070048 XN43
JJ Nguy6n Thi Tnic Edo t7s30400r2 YHDP43
ngdy$ th5ng{ n[m 2018
CAn tho,
TM.BCN DQI TNTN M.BTV DOAN TRTIONG
DQi truong

Nguy6n Qui5c Bio 'Nguy6n Vnn Diii


BCH DOAN TRTIOI{G EITYD CAN THO DoAN rNCs HO cHi MrNH
DOI THANII I\IIEN TINH NGTIYEN
CAn tho, ngdy 4 thing&ndm 2018

DANH sAcH Tryv rHAM GrA BAN BANH cAy euY cHUOl{c rniNn rRUNG
THU CHO EM LAN 2

STT HO VA TEN MSSV LOP


I\HOM IA
1 Nzuv€n Thanh Y6n 1753030098 DK43
2 Le Hfru Hoine 1653010345 YG42
a
J LC ViCt Hens 17s3030424 DK43
4 Nsuvdn Th M6ne Tuv6n r753040069 YHDP43
5 Neuv€n Th Mdns Tuv6n 17fi440069 YHDP43
6 Ldm Thi Ouinh Mai 1353020025 RHM39
7 Trinh Hdns Neoc t753010636 YH43
8 Nzuy€n dins th6o ne6n 1753010812 YV43
9 Ne6 Hi Qu6c Minh 1753414137 YE43
10 luone qui,nh nhu h6o 1653080009 YHCT42
1i Nguydn Thi Thanh Truc 1753010472 Y43
T2 LC ViCt Hens 1753$0A24 DI.IOC43
13 Dio Neuvdn Hi€u Ki6n 175301 1061 Y43
l4 Dinh thi nsoc nt t7fi0rc979 YE43
15 Trin Hodne Phuone r7s301006s YC43
t6 Nguydn Duv Thdnh t7534 0271 Y43
t7 Pham Thi Di6m Mv I753010138 YE43
18 Nsuv6n Nhu Neoc 1753010980 YE43
t9 Huinh Nhdt Huv 1553080108 YHCT41
20 Phan Thanh Trd Mi 175301 16s
1 w43
21 Phan Thanh Trd Mi 1753011165 w43
22 Neuv€n TrunE Todn Duoc A 43
23 Phan Thanh Trd Mi 7530ttt6s w43
24 Nzuydn Kim Thanh 753010948 YC43
25 Neuy€n Phuons Thtlv 753014822 YV43
26 Neuy6n huinh nucrns 7s3010099 YD43
I\HOM 2A
2'1 Nguy€n Nggc TrAn Vy 17530t0239 YH43
28 Einh ThiHdng Phric 175301042A YE43
29 Nguy€n ThiNgqc Nhi I 753080054 YHCT43
30 Nguy€n Vdn Phuong 17530 1016 YG43
a1
JI Lam rhl NgQc lhl 17530 0672 YI43
JZ Nguyen Inl uam llen r7530 0788 YT43
JJ Huj.nh Anh Thu t7530 0234 YH43
34 Nguy€n Chi Ai 1753050001 UNIJIJ4J
35 lran thl yen hu0ng 17s3011044 YI43
36 TrAn thf nggc huydn 175301044'1 YV43
37 BUI Kha Al i753040001 YHDP43
38 Lgc Thriy Ti€n r753010228 YH43
39 Huj,nh Thi Lanh 453030 1 83 Duo. c B40
40 Phan Lan Vi 17530101 98 YG43
4l TrAn Trung Hi6u 14530301 8 I Ducy. c B40

42 Nguy0n Phuorg HOng l 753050030 DD43


43 D[ng Phuong Anh 1 75301 0l 6l YF43
44 Nguyen HOng Nggc 1753010140 YE43
45 I ran I hl ljich I riim 17s3010432 YT43
46 IrAn Thanh Tdm 14s3040093 YHDP4O
47 Nguy€n Th! H6ng Nhung I 753010873 YM43
48 Nguy€n Th6iBinh I 753010507 YB43
49 IriQu Kim NgAn l 7530 I 083 8 YC43
50 Le vy Yen Phugng r7s30t0523 YC43
5l lrAn lh! lhlen lrang 13s30t0r24 YB43
52 Dodn Pham Trung Hi€u 17530 1026 YH43
53 Nguy6n Nggc di6m I 5530 I 057 1 YA4I
NHOM 3A
54 Pham't'hi l'uy€t Vdn 7s3040092 YHDP 43
55 Nguy0n Tudn Kipt 65303001 1 K42
Duo. c
56 Irdn Thi Minh Anh 6s3030002 DugcK42
57 S<yn Hodi Thinh 753010233 YH43
58 Nguy€n Tri Vi 753010357 YN43
59 nguy€n vdn tlin 753060007 YTCC43
60 Nguy6n Chdu Duy6n 753010654 YT43
61 l'FrAl'I'RAN Dt F.U LINH 7530rt0t2 YG43
62 NOng La Xuan Hong 753010091 YD43
63 Nguy€n Thi Kim Ngdn 7530 I 0s48 YD43
64 Nguy€n Th! Y€n Nhi 7s3010963 YD43
65 Le Thi Linh Chi 653010217 w42
66 Nguy€n Nggc'I'uy€t Minh 753080099 YHCT43
67 Huj.nh'l'h!'l'h6o Mi 753050047 CNDD K43
68 Nguyen Nhflt l(hang 7s3 I 00959 YD43
69 LC Minh Phu6c Th6i 7s3010430 YT43
70 I'r0n Minh fhu0n 7s30r0844 YD43
71 Cao Nguy6n Nhd Uy€n 7530t0676 YK43
72 Cao Nguy6n Nhd Uydn 753010676 YK43
73 Duong HodLng Danh 753010244 Y143
74 Nguy€n l'h! Nggc Di€m 753010401 YR43
75 friin quOc anh 7s3 100901 YA43
76 T6ng Minh Anh 753010535 YC43
77 nguyen thanh tusin 7s30 1 0030 YA43
78 Nguy€n thitnic <ldo 753040012 YHDP43
NHOM 4A
79 Phpm Th! Thily Trang 17s3010315 YM43
80 LC thi thu hang l 753050019 CNDD43
81 Huynn llen lrung t753010077 YC43
82 D[ng Qujnh Nhu 17s3070049 CNXN 43
83 Nguy0n M! Huong I 753080025 YHCT43
84 Nguy6n Nggc Cdm Tri I 6530 0254 YF42
85 Nguy€n Th Kieu My l /530 001E Y443
86 Nguy€n Th Thu Hi6n 16530 0762 YH42
87 Trdn Ngoc Ngdn 17530 0635 YH43
88 Nguy€n Duong Phuong Nam r 7530 0337 YN43
89 Vd Thi Tudng Vi t7530 0887 YR43
90 Phan Thdnh NsAn r7530 0259 YI43
9l Pham NhUt Truong 17530 0t97 YG43
92 TrAn Phu6c Tdi t7530 0307 YM43
93 lran Phuoc lat t7530 0307 YM43
94 Nguy6n Thi TO Uy€n I 55301 0874 YH4I
95 NgO lhi Sucrng 175301 01 07 YD43
96 Ph4m Nggc Trdn Anh 16s3010923 YG42
97 Vff Thi Thanh Nga 1753020029 RHM43
98 Nguy6n Th! Minh Tdm 1753010850 YF43
99 Luu Thi Thriy Duy6n 175301 1075 YE43
100 Nguy€n Th! H6ng Thdm 1553010049 YA41
l0t Bni 'r'hi CAm 'l'huy 1553010539 YH4I
IIIIOM 5A
t02 Nguy€n Th! Kh6nh Linh 1 7530100 I 5 YA43
103 Irucrng Trgng Tri 1753050100 CNDD 43
104 Nguy€n Thi Thu Nguy€n r653030045 Dugc 42
105 LAm y€n nhi I 5530 I 0036 YA4I
106 Hulnh Thi Hdne Y 1753010358 YN43
107 Huj'nh Kim Thu 17530i 1019 YG43
108 Mai Thi Huj'nh Nhu r 753050066 CNDD 43
109 Lam Thi Minh Thu t553010262 YD41
1 0 Lim ThiMinh Thu rss30r0262 YD41
1
I Tri Trgng NhAn I 553010173 YC41
2 Mai Thiy Trang t753010275 YK43
a
J V6 Nhu Hio 17s3010939 YT43
4 Nguy€n Luu'l'uy€t'l'rinh 1753070095 XN43
5 LO Pham Quy€n Chi r75301tt42 YT43
I 6 I ran lhl lhanh Nguyen r7530t0724 YN43
I 7 Tran thi ven nhi 1453040030 YHDP4O
I 8 Nguy€n Nggc Ki6u Tht 175301 1086 YM43
I 9 Nguydn V6 Li6n Thio 1653010914 YF42
t20 Danh Thi Thanh Ki€u 15530 I 0298 YE41
t21 Vdn Tdn Ph6t 175301091 YA43
t22 Nguydn TAtNam r7s30r0376 YQ43
r23 Dodn'fh! H0ng H4nh t7530rrt44 YT43
124 Nzuy€n Ven D0 1753010085 YC43
t2s Nguy€n Anh Thign Duy€n 1453040004 YIIDP4O
126 Danh lriin lri 1753010076 YC43
IIHOM 6A
127 LO Vdn Loi I 6530200 I 8 RHM42
t28 Nguydn hujnh tuy€t mai I 75301 069 I Y43
r29 Bni Thi Thanh Vinh l 753050 I 04 CNDD K43
130 Scm T'hiKi€u Oanh I7530 I 0063 YC43
131 Le Thi HOng Ddo 175304001 1 YHDP K43
tiL Duong'l'hi'l'hu 1753070090 XN43
l aa
IJJ Tir Thi Mai Tuy€n 1753020045 RHM43
t34 Nguy€n ThlHuy€n Trang t753070093 )cI{43
I 5 D[ng Nguy€n DiQu Linh I753080033 YHCT-K43
t36 I6ns thi Hoanh 1653040014 YHDP42
Qu6ch Thi L€ Qudn 1453040037 YHDP4O
1aa
lJ I

138 trAn thi nhu ngqc rl530ta60l YF43


139 La th! hujnh hoa 1153011094 YN 43
140 l'6ng Nggc'I'0n 1753050074 CNDD 43
r41 Nguy€n Hiru'l'am t753010424 YT43
142 Nguy€n Tuong Oanh 17s301088s YR43
143 Nguy€n Trgng NghIa 175301 11 15 YQ43
144 Nguy€n Mai'l'ruc 1753020063 RHM43
196 L6 thi y€n nhi 1753040045 YHDP43
197 L€ Tdo Nggc Anh I 7530i0650 YH K43
198 VO Duc Manh 1 6530105s6 YH42
r99 V6 Anh Khoa 7s3010094 YD-K43
200 IrAn Dric Hu&ng 1653010309 YH42
201 Ih4ch Th6i Ngec H6o 1453030080 Duoc B k40
202 Trdn Ngqc Li6u r7s3010372 YQ43
203 L6 Nggc Anh TAm r453030106 Duqc B k40
204 BUi LC NhAt Tan 17s30 0068 YC 43
205 Phan Uhi I inh r753410525 YC 43
NHOM 18
206 Lim Hdi Nha rs53030100 DB 41
207 Irdn Hujnh Qu6 Thanh t7s3010790 YT43
208 Nguy6n DA Thiry 1753010949 Y43
209 Nguyen phung xuan truc 17s30r9531 YC43
2t0 Phan T'h6o Trinh 1753010236 YH-43
211 Ir6n Dodn Minh Thu T753OITIzI YQ43
2t2 L€ thi phuong uy€n 175301 I 139 YR43
2r3 Nguydn Th! Kim NgAn 17s3010577 YE43
2t4 Nguy6n Thi Lan Anh 1753010846 YE43
215 Nguy6n thi minh tu 1653020061 RHM42
216 NgO'l'rung Thanh 1753010984 YE43
217 t'ang treng k'nhuy 1653020026 RHM42
218 Luu Nfr Sonv r6s3020032 RHM42
2r9 Fluynh lh! Mmh Phuong 17530 0786 YT43
220 D6 Qu6c Anh t7530 0953 YD43
221 Qu6ch Thi Hoang Oanh 17534 0522 YC43
222 Ld Hoang Tu0n r7530 0699 YM43
ZLJ lrdn M! -Ihanh 1753030073 DA
224 Doin Minh Phirc 1753010638 YH43
225 l€ thi kim cuong l 7s3080007 YHCT
226 Danh HOng Phdn 1753010103 YD43
227 Nguy€n Thi Thty Trang r753010559 YD43
228 Md Nhu Ngoc ns3010944 YC43
229 L€ Hoang KhAi 17s3010659 Y143
230 Phan Dinh Phudc T753010421 YT43
231 Nguy€n Hodng 86o Todn t753410229 YH43
232 DANG THI DTE"U THU r7530t0673 YT43
zJ5 Le Mal Anh 1753010241 YI43
234 Nguy6n Minh TrAm 17s3010617 YG43
NHOM 2B
235 Irdn Khi Phric Mai 5530i0303 YE43
236 Trucrng Mai Bfch Phugng 5530 I 0869 YE41
237 Nguy6n Thi Tuy6t Ngdn 7530300s0 DUOC 43
238 Li Thi Chanh Da ss3010282 YE41
239 LC'l'rucmg Cam Quj,nh 753010066 Y43
240 Son ThiDucrng 553010287 YE4I
241 V6 Thi€n Trans 5530 I 033 7 YE41
242 Ddng Phirc Nh6n 753010221 YH43
243 Phpm Nguy€n Nhu Phuong 753010025 YA 43
244 fructns Anh Dfi 7530t0125 YE43
245 lruong Nh\rt Quang 7s301022s YH43
246 Bni DiQp Thuj,Duong 753010773 YR43
aA1 I'do Qudc Todn 7530 10309 YM43
248 Pham Minh TAm 6s301 0836 Y42
249 Huj,nh Phf Cucrng 75301 1040 YT43
250 Le Nhut Thanh 5530 I 0463 YG4I
251 lian Mai Th6o 75301 0585 YE43
252 Huj,nh Cao Phucrng Thio 75301 0389 YR43
253 ;f Thi Kim Hi6n 553010291 YE4I
254 phan clodn minh tudn s5301 0703 YE4I
255 L€ Tudn Thanh 7s3010700 YHK43
256 Danh H6ng Phdn 7530101 03 YD43
2s7 Pnam I hl Hong Ng.in 75301 1098 YN43
258 Nguy€n Vdn Ti6n Khucrng 453050039 CNDD4O
259 Nguydn Qu6c El6o 753010242 YI43
260 Ph4m Thi M! Ti€n 753011017 YG43
261 Ngd Htu Phric 7s3010667 Yt43
NHOM 38
262 Nguy€n Hodng 86o HAn 7s3040017 YHDP43
263 L€ fhanh Hda 75301 I 1 I I YQ43
264 HO lan lhFh 7530t1r20 YQ43
265 Lai Thi Y€n Nhi 55301 05 I 8 YH41
266 Phan Dfc Thi6n 753010761 YQ43
267 IrAn thi kim li€n 753060017 YTCC43
268 Nguy€n Huj,nh Nhu 7s301tIt7 YQ43
269 lran le mmh anh 753070108 XN43
270 L€ QulnhNhu 7s3060024 YTCC43
271 Nguy6n Chfc Ddo 7fi070a14 CNXI{ K43
272 Nguy€n Thi B(ch Nggc 753070220 YH K43
zt) Irdn Th! Kim Thanh 753010191 YG43
274 Lf Gia Ngdn 7s30102r9 YH43
275 Phpm Phtng M! Ti6n 753010862 YI43
276 La L€ Trdn 7s30t047 | YV43
277 Nguy€n Hfru H6ng Nggc 753010493 YA43
278 Nguydn Vin ThoiLng 753070083 CNXN43
279 NguyenKJm lhanh 7s30t0948 YC43
280 Huj,nh Thu DiQp 7s3010045 YB43
281 Phpm Hodng Minh Thu 7s3A10616 YG43
282 Vin Minh Khdn 7s301037r YQ43
283 Ir0n Anh'IuAn 7s3070071 XI{43
284 Luong Thanh Tdm 7s3070063 CNXN 43
285 Doan'l'h! Thiry Hi6n 6s3080010 YHCT42
286 Pham Trung Hi€u 7s30r0628 YG43
287 Hd Ngoc Tucrng Vdn s53010s69 YH41
288 Nguy€n Thi Kim Thu 7s30r0732 YN43
289 TrAn Thi Nggc Dung 75301024s Y143
NHOM 4B
290 Huj,nh Ngoc Nhu 753070050 CNXI{43
291 TrAn TuAn Anh 7s301t473 YM43
292 NGUYEN MQNG THUY 7s30r0967 YD43
293 On Gia Kh6nh 7s30t1028 Yh43
294 tJol I h! Grang 7530 I 087 I YM43
295 Nguy6n Thf Thanh HOng 753011162 YV43
296 D{ng Thi M} Ti€n 753040063 YHDP43
297 L6 Hodng Thdng 7s30r0312 YM43
298 TrAn Ngoc Anh Thu '7s3010674 YI43
299 LOLuu Phu6c Long 753070104 CNXN K43
300 Nguy€n Truong Giang 7s3010248 YI K43
301 Nguyen lhanh lung 3s3030t27 DUQC 39
302 H0 Thi Phuong Lam 7s3070039 CNX}.I43
303 Nguy€n Hodng Kim Ly 753010662 Yt43
304 Nguydn Drlc Hoing Duy 453030t79 DUQC B4O
30s LiPhiltNgdn Hi 453030180 DUSC 840
306 uong NgQc lruc Ly 4530301 86 DUOC B4O
307 Le Bao NgQc 4530301 89 DUQC 840
308 Dao lhlHong lham 753070079 CNXTI43
309 Nguy6n Vin Rgi 753050073 CNDD43
310 Nguy6n ThiMy Thufln 753050087 Y43
311 Pham Trdn Trgng NhAn 753050056 CNDD43
312 VO Y€n Linh 7530t1046 Yl43
a1a
JIJ Nguyen Le Phu ulen 75307001 8 CNXI.{ 43
314 Nguyen Hoang Ny 753080043 YHCT43
315 Pham lhanh Uang 7s3070008 CNXNI K43
316 L€ Einh Anh Thu 75301 1053 YI43
3t7 V6 Tuong Vdn 7530109s1 YC43
I\HOM 58
318 TrAn Thi Phuong Linh 17530t0872 YM43
3t9 Nguyen Hleu lhuan 17s30tt7l w43
320 urang Quang t)at T753010127 YE43
321 Nguyen Phuong HOng Dung 1753010624 YG 43
322 Dqne Nhflt Hoing 17530t0776 YRK43
)zJ I'r6n Anh'fhu 1653080101 YHCT42
324 I rrrn thr yen huong 17s3011044 Y143
32s LC Thi Chdu Doan I 753010655 Yl43
326 L€ Duy r75301t024 YH43
327 Trdn B6o Trdn I653010038 YA42
328 Nguy6n Trdn Kh6nh V0n 1753010078 YC43
329 Huj,nh Thucrng Hodi r7s3070028 XNI
330 Doan l(lm lhin 1 75307008 1 cNan43
331 Lucrng I hl Bich Quyen 17530 0344 YN43
5)Z Mai Kh5nh Vv 17530 0159 YF K43
JJJ Phan Qulnh Nhu 17530 0341 YN K43
334 V6 Minh Thu 17630 043 1 YT43
335 HONG PHUONG ANH r753070003 XN 43
336 Nguy6n Tudn LQc 175301 1080 YM43
337 Vuong Hodng Di6m Nggc 1753011031 YH43
338 lo Nsoc lran l 753 080 I 03 YHCT43
339 Nguy6n Minh Anh l 753010359 YN43
340 Hui'nh l(ha 'I hi r 753080075 YHCT43
341 lrang Van Phuc I 753010696 YK43
342 NguyenPhuc lam t753010640 YH K43
343 Nguy€n Vdn VO 1753080094 YHCT K43
344 Ph4m Lan Anh 175301 1056 YK43
NHOM 6B
345 ChungNhyt Truhng 75308009r YHCT 43
346 Nguy6n H6 Dao Chi 753010084 YC43
J+l Nguy6n Ngoc Y6n Nhr 753010784 YR43
348 Phgn Qu6c Vuong 7s3010796 YT K43
349 hl lje lJa
I 7530 I 0870
r YM43
350 Dinh Thi Thu Thriy 175307008s CNXN 43
351 Ma Thi Thty Linh 1753050039 CNED 43
352 Nguydn Th! Anh Thu 1753010314 YM43
353 Nguy€n Minh Lu0n r753050044 DD 43
354 Nguy€n Minh Ludn 1753050044 DD 43
355 HO Kh6nh Trung 17s301 0589 YF43
356 Dodn Hdng H4nh 1753010569 YE K43
357 Pham Huy6n Trdn 1753070tas CNXN 43
358 nguydn quang mdn 1753010374 YQ43
359 Iran lhl Ihu Ngan t7s3010664 Yt43
360 truong Quoc Khanh 1753010660 YI43
36r Nguy€n Qu6c Kh6nh 1753070036 CNXN43
362 Phan Anh Thu I 753080080 Y43
363 Bti Thanh H6a 1753070027 CN)C{43
364 hulnh thi mQng ti6n 175301 1051 YT43
365 v6 Thc Tdi 1753010929 YB43
366 Le lhanh Huv r 7s3010330 YM43
367 Phan Anh lhu 17s3080080 Y43
368 Truong Thanh Nhdn 1753020033 RHM43
369 Nguydn Nggc Ddng Khoa 1s53010762 YH43
NHOM 78
369 Nguydn th! thanh hdng 17534t0745 YQ43
370 Nguy€n Truong An 1753010864 YI K43
371 Ph4m COng H{u 1753010445 YT43
372 LC DiQp Hii Duong 1753301025 YM43
ana
J IJ Ving Phu6c Dri 1753011042 YI43
374 Irdn Duy Hucrng r753010601 YF 43
37s Dinh Thi Tuy€t NgAn 1753080044 YHCT43
376 bti thanh th6o 17s3010820 YV K43
377 Trdn Th! Thanh Thu 17s3050095 CNDD43
378 Huj,nh Phric Nguydn l 7530 I 0378 YQ43
379 lran Nhut l(hang 17s3010544 YD K43
380 VO Thi Thanh Thfy 175301 1002 YF43
381 Nguydn Th! Thu M6n l 753080036 YHCT43
382 LO Tudn Thanh r753010700 YMK43
383 V6 Thanh Huv 1753070032 cNxN 43
384 Ha Dang Khlem r 7530 10689 YK 43
385 NgO Pham Duy r 7530 1 0363 YQ43
386 I rucrng nguyen huj,nh nhu r 753010785 YT K43
387 L€ Dinh Ting 17s30101 t0 YD K43
388 Bti Minh Tri 1753011020 YG43
389 Llf Hiru Minh 17s30t0097 YD K43
390 DUONG THTIY LAM 1753010632 YHK43
39r ao Thi Phuong Th6o I 753010350 YN43
392 triQu qu6n kiQt r7s30200r9 RHM43
393 Tr6n Thi86o TrAn 1653010628 YD42
394 Nguy6n Hoang Cim Eang 17s30t0447 YB43
395 Cao Hodng Long 1753010215 YH43
396 Ngo'fi€n Bdng t7s3010740 YN 43
397 Duong ViKhang r753070035 XN43
NHOM 88
398 DAI PHUOC NGTIYEN t753A10339 YN43
399 Dinh l'h!'l'hu Duyen I 753080012 YHCT43
400 Uns l(lem Khlem I 753080028 YHC'I'43
401 Dgng Huj,nh Chi€n Thdng 17530tt052 Yt43
402 V6 Nguy6n H6ng An I 7530 I 0082 YC K43
403 Trdn Ai Nhi 1753010861 YT43
404 Hui'nh Thui'Trang 17530 10863 YI43
405 Le ThiNggc Huy€n 1753010777 YRK43
406 Ng6 Hodng Thinh 1753080077 YHC'I
407 Irim Cao Tri 1353030235 uugc lJ - KJ9
408 V6 Y€n Trinh t753070t07 XN K43
409 Vd Duong Thdnh Thdr l 75301 007 1 YC-K43
410 Kim Thi Phuong Hd r7s30t0774 YR43
411 Nguy6n ThiNhu Binh 1653010300 YH42
412 I'4'l'hi'fhanh Huong 175301 1010 YG43
413 Le Huctrig M0 r7530r04t4 YR43
414 lran Nha Uyen r753010765 YRK43
4t5 Irdn Thi Ngqc Thu 1553070084 CNXN4I
4r6 Huinh Thanh Nhd 1753010181 YG43
417 NGL|YEN THI LAN ANH 175301 1039 YI43
418 L6 Trgng Tho4i I753010557 YD K43
419 I'rdn'I'hi'I'huv Linh I7s3010095 YD K43
420 lruong Nggc rhanh 1753070076 XN43
421 PFIAM TAN PFIAT l 7530 1055 I YD43
Aaa DO lhl Mmh lhu I 753070088 XN43
423 NUuyen Phuctng Dreu r 7s301 0566 YE43
A^
+L+^ luu gia nguy€n t753070048 CN)C{43
425 Nguy6n TriQu V! 1753010737 YN43
426 Vuong Vinh Htmg 1753030033 Duo. c A43
427 I4 Nggc Tuy€n 1ss3010587 YH4I
428 Nguy6n Hodng Khanh r7fi0r4293 YK43
I\{HOM 9A
429 Luong Qu6c Anh 753070004 CNXN 43
430 Dinh Thi Thu Thriy 7s307008s CNXN 43
431 Nguy€n ThiBfch Thty 753070086 CNXN 43
432 LC Hiru NshTa 75301004s CNXN 43
433 Vd Tr0n Ki€u Mi 7fi070444 CNXN 43
434 Nguy6n Hulnh Nhat TiCn 7$010467 CNXN 43
435 NzuyOn Chfc Edo 7s3070014 CNXNI43
436 Nguy6n Th! Van Ngqc 7s3070047 CNXN 43
437 Nguy€n Th! Huydn Trang 753070093 CNXN 43
438 V6 Ydn Trinh 753070t07 CNXN 43
439 TrAn L€ Minh Anh 7s3070108 CNXI.{ 43
440 Trdn Anh TuAn 753070071 CNXI{ 43
441 Neuy€n Ou6c Kh6nh 753070036 CNXN 43
442 Biri Thi Bich Tuy€n 753010230 CN)C.{ 43
443 Pham Thi CAm Ti€n 753030064 CNXI{ 43
444 Ducrng Thi ThtI 753070090 cN)cr{ 43
445 Duong Trirc Phucrng 7s30700s2 CNXN 43
446 D{ng Quj,nh Nhu 753070049 CNXNI43
447 Ld Vdn An 7530 I 000 I YA43
448 Vucrns Nsuv€t Anh 7s3010002 YA43
449 LAm Minh Di6p 7s30 1000s YA43
450 Nsuvdn Thanh Duv 753010006 YA43
451 Hui'tth Hodng Dane 1753010007 YA43
452 Pham Vdn HAi 1753010009 YA43
453 LO Dric Hi6n 1753010010 YA43
454 TrAn Vfi Hodne 175301001 I YA43
455 Thach Chf Huv€n 17530r0012 YA43
456 TrAn Phi Tudn Ki6t r753010013 YA43
457 Nzuy€n Thinh Ddns Khoa 17s3010014 YA43
NHOM 98
458 Nsuy€n Thi Kh6nh Linh r753010015 YA43
459 Nguy6n Vdn Luqns 1753010016 YA43
460 Ldm ThiHi6n Minh 17s30100r7 YA43
461 Nguydn Thi Ki6u Mv 1753010018 YA43
462 Thach Thi Da Ni 1753010019 YA43
463 Truong Sins Nshi6n 1753010020 YA43
464 TiI My Nhi 1753010022 YA43
465 L6 Hoane Phfc 175301a024 YA43
466 Pham Neuy6n Nhu Phuone I 7530 I 002s YA43
467 Ti€n Nzuvdn H6i Ouv€n 1753010026 YA43
468 Nsuy€n Th6i Son r753010027 YA43
469 Thi Kim Tdm 1753010028 YA43
470 Nguyen Thanh TuAn 1753010030 YA43
471 Nguy6n Thi Vdn Kh6nh r7530t0332 YA43
472 Kaing Chada 1753010477 YA43
473 Nguy€n Thi H6ne An 1753010478 YA43
474 Nguy6n Nhu Binh 1753010480 YA43
475 TrAn Chum 1753010481 YA43
476 Nguy6n Tuong Duy r7s30t0482 YA43
477 Trdn Nhdt Ha 17s3010484 YA43
478 Nguy6n Ph6t Htme t753010487 YA43
479 D6 Dric Khane 1753010488 YA43
480 Nguy€n Pham YCn Khoa 17s30t0489 YA43
481 Nzuy€n Thi MV Linh 1753010490 YA43
482 Nsuydn Kim Nsdn 1753010492 YA43
483 Nzuy€n Hiru H6ns Nsoc 1753010493 YA43
484 Nguy€n Truong Phuone Nhi r753010494 YA43
485 V6 Pham Di6m Qui,nh t7s3010497 YA43
486 Nguy€n Thi Mt Ai 17s30t0829 YA43
487 Phirne Nsoc Do I 753010830 YA43
488 Mai Quj,nh I 7530 I 083 1 YA43
489 D6 Hodns Nam 1753010832 YA43
490 VO Lone Hd 1753010846 YA43
491 Nsuy€n Hftu An 1753010900 YA43
492 Irdn Qu6c Anh 1 7s3010901 YA43
493 Nguy6n Trudng Chgn r7s3014902 YA43
494 An Thdnh Dat I 75301 0903 YA43
495 L6 Huy Hdo 1753010904 YA43
496 NgO Ngoc Kha l 7s301 0906 YA43
497 Nguy6n Thanh Ldm 11s3010907 YA43
498 Dd Dat Minh 17s30r0908 YA43
499 L€ Quang Nsoc 17530r0909 YA43
500 Td Minh Nhat 1753010910 YA.43
501 Vdn Tin Ph6t 175301091 I YA43
502 Pham Hriu Tdi 1753010912 YA43
503 Nsuv6n Thi Kim Tuv€n 1753010913 YA43
504 H6 Nsuv€n Thanh Tri 1753010915 YA43
505 Tr6n Nhdt Uv6n 1753010916 YA43

CAn tho, ngiy J- thdng &.n6m 2018


TM.BCN DgI TNTN TRI'OI{G
EQi truong it$d.qa

/V /1

'*rodeu6c Bio
BCH DOAN TRIIONG DHYD CAN THO DoAN TNCS HO cTTi MINH

J n6m 20 I 8
Cdn tho, ngdy I thang

DANH SACTT TNV THAM GIA GD 3 ''TRUNG THU CHO EM'' LAN 2
30/912017
STT tIO VA TEN MSSV LOP NHOM
I Nzuv6n Vdn Minh 1353010359 YF39 QT
2 NeuvCn Chi Th6ne 1553010584 YG4I QT
J Trdn Thanh Tdm 1453040093 YHDP4O QT
4 Dins Minh Sane 1 5530 0045 YA4I QT
5 Ddo Thriy Duy I 5530 0955 YB4I QT
6 Pham Truc Linh I 5530 023r YD4I QT
7 Hodng Bio Thanh 15530 0325 YE41 QT
8 Trdn Huv€n Thoai I 5530 0583 YF41 QT
9 Hujnh Thi Linh Dang l 5530 0756 YH4I QT
l0 HulnhNhft Huy I 5530 0108 YHCT4I QT
ll Phan Nguy6n Mai Trdm 1653020s70 YA42 QT
l2 Nguy6n Th! TriUy€n r653010496 YB42 QT
l3 Ph4m Nggc Trdn Anh I 653040030 YG42 QT
t4 Nzuv€n HlruNhan 16s3010923 YHDP42 QT
15 D{ng Phuong Anh 17s3010161 YF43 QT
t6 NzuvEn Hoane Mai Kh6nh t7s3040027 YHDP43 QT
t7 Pham Thi Hing Nga 1553070038 XI{4I Ph6t qud

18 Bti Thi Nggc Bich 16s3010733 YB42 Ph5t qud


t9 Phan Thi Xudn Huong 1553010156 YC4r Ph6t qud

20 HdNggc Tulng V6n 1553010569 YH4I Ph6t qud

2l Nguy6n Ch6u Duy6n 17530106s4 Yt43 Ph6t qud

22 Nguy6tt Thi HOng Vdn 13530200s7 RHM39 HOu Cdn

z3 Nguy6n Thi Kim Ngdn 14s30700s4 )c{40 H6u Cdn


24 Lai Thi Yi5n Nhi 15530105 l8 YH41 HQu C6n

25 LC Thi Kim Duydn r653010566 YA42 H6u C6n


26 Trdn Th! Thriy Huy6n 1653010s67 YA42 H4u Cdn
27 L6 Xudn Huons 1653010902 YF42 Hflu Cdn
28 Phan Thi Cdm Thfy 1753010502 YB43 Hdu Cdn
29 L[ng Nggc Vdn Trang r753010503 YB43 Hdu Cdn
30 Ta Thi Thanh Humg 175301 l0l0 YG43 Hflu Cdn
3l Nguy6n MaiTruc t753020063 RHM43 HOu Cdn

JZ Ldm Thi Cam Tf 1553010064 YA4I Hdu Cdn

JJ Nguy€n Qu6c B6o 1353020067 RHM38 Co dQng

34 V6 HOng Luflt 1453030025 Dugc A 40 Co dQng

35 Duong Nguydn Duy 1553010592 YA4I Co itQng

36 Nguy€n Phf Nguy6n I 553010600 YA4I Co <lQng

JI Nguy6n Thanh Tung 1553010341 YE41 Co tl$ng

38 Thugng Thanh Hing 1753010571 YE41 Co tlQng

39 Nguy€n Qu6c Th6i 13530101 l7 YC42 Co tlQng


40 Nguy6n Hiiu Danh 1653010260 YG42 Co tldrrg

4l Trdn Trune H6u 16s3010265 YG42 Co tlQng

42 Nguy6n Minh Hodng r653010266 YG42 Co <lQng

43 Truong Vfi Phong t753010928 YB43 Co ilQng

44 Ddo Drlc Huv 14530101 16 YC40 VAn nghQ

45 Tri Trgng Nhdn 1553010173 YC 41 Van ngh9

46 H6 Thi Ngec DiQp 1553010637 YC4I VAn nghe

47 Chi6m Nggc Blnh 1653010258 YG42 VIn nghQ

48 TrAn Phuong Duydn t653010263 YG42 Van ngb€

49 Th4ch Thio Truc Qulnh 1653010284 YG42 VAn nghQ

50 Le HituHodng 1353020345 YG42 Van nghQ

5l D{ngTd M} Duy€n 1353020926 YG42 VAn nghQ

52 Nguy6n Minh Trung r6s3010050 YTIDP42 Van nghQ

53 Tdng Thi Hoanh 1653040014 YHDP42 Van nghQ

Can ths, ngdy{ th6ng{nim 2018


TM.BCN Dor TNTN TRTIOI\G
?0i
truong ijv
f.'--L'
',"rt
thu

Aff-'
t.i1
t {]t

,Y
Nguy6n Qu6c Bf,o Vln D5i
BCH DOAN TRI'ONG DHYD CAN THO DoAN TNCs no cni MrNH
DOI THANH NION TiNII NGUYNN
^l | - .
Cdn tho, ngiry A th6ngl,nam 2018

DANH sAcu SINH vIEN THAM GIA HO rRq cHAo o6r{ rAN srNH vrEN zvls lzoL7

STT HO VATEN LAP MSSV Ghi chri


1 Hui'nh Chf Tdm YC 41. 1553010984
2 Hu')'nh Thi Cdm Neoc YC47 1553010888
3 Dinh Thi Anh Thu CNDD 43 17503050092
4 Dinh Phri Tho YC41 1553010986
5 Nsuven XuAn Ou'f vc42 76530r0427
6 Ns6 Khdnh Thv YC42 rc530fi741
7 Neuvdn Hu'i'nh OuAn YC42 1653010835
B LAm Thi Holns Oanh YC47 1553010981
9 D6 Nsoc Nhu ThAo YC47 1553010985
10 Ta Nsoc Tuvbn YH41 1553010587
LL LO Hodne Nam YC41 1553010978
T2 Hi Neoc Tulns VAn YH41 1553010569
13 Lai Thi Ydn Nhi YH4L 1553010518
T4 Trucrns Qu6c Linh YC41 L553010977
15 Cao Minh Phric YC47 1553010982
L6 Neuven HoAns Dai Ducrns YG42 1653070542
L7 Nguydn Hoii Bdo YC4T 1553010971
1B Nsuv6n thi kibu lan YHDP42 1653040083
L9 L6 M6c Hui'nh YHDP42 1653040018
20 Ta Truns Nshia YHCT41 1553080028
2L Ducrns Ho)ne Nhcrn YHCTl 1553080036
22 Neuven Thanh Vinh YG4Z 1653010551
23 L0 Vfi HAu vG42 1653010758
24 Hi Thi Thu YC41 1553010889
25 Neuv6n Hu6 Chinh YR43 1753010888
26 Neuv6n Nsoc ThAo Hui'nh Nhu YR43 17530ttt34
27 Pham Thi Phucrng Neuy6n YH41 1553010516
28 Nsuvdn Phdt Hune YH43 t7530L0487
29 Phan Thi Kim NsAn YHDP4O 1.453040078
30 L'f Oudc Tfnh YHDP4O 1453040055
31 Neuvdn Thanh Hd DUAC42 1653030087
32 Nsuyen Thi Th6o Nsuv6n YB42 1653010065
33 Nsuydn Vin Anh Hdo YD42 1_653010138
34 Hb Thi Hu')'nh Nhu YC42 16530101 10
35 Ld Trhn Di6m Trinh RHM42 1653020068
36 Hoine Tribu Nhu Y Dvsc42 1653030076
37 Ld Lone Phucrne Dvoc42 1653030088

TM.BCN DQI TNTN AN TRUONG


DOi tru&ns

Nguy6n QuOc Bio


BCH DOAN TRTIONG DHYD CAN TIIO DoAN TNCs nd cni MrNH
DOI TIIANH NItN TiNH NGUYEN
CAn tho, ngdy J thhngJ-nim 2018

DANH SACH TNv THAM GIA TIET MUC ''NHAY FLASHMOB D6N TAN SINH
YrtN" iotl -zotg
STT no va rtN MSSV L6P GIII CHU
I Trdn MV Trinh 1353080098 YHCT39
2 VO Nguy6n Thfv Vv 1453040058 YHDP4O
3 Trdn Thi Y6n Nhi 1453040030 YHDP4O
4 Trdn Thriv Trans 1453040051 YHDP4O
5 Nguy€n Thio Nhu t453040026 YHDP4O
6 Nguydn Li TO Nshi r453070057 XN4O
7 Lf Kha Thanh r4s3020055 RHM4O
8 VO Thi Bich TrAm l s530 0060 YA41
9 Nguy6n Thi Thty Trang l 5530 0061 YA41
10 NeO Hoane Gia I 5530 0013 YA41
ll H0 Thi Nsoc Di6o I 5530 0637 YC41
l2 Hui,nh Thi Thanh Thanh I 5530 0394 YF4i
13 Trucrng Qu6c Khrinh 15530 0365 YF41
I4 NeO Phuons Linh 15s30 0506 YH41
15 Pham Anh Thu I 55308005 I YHCT 41
16 Hujnh Nh0t Huy I 553080108 YHCT4I
l7 Nguy6n ThiMg KiCu I s53070028 KI{41
18 NzuvOn Thi€n Tinh l 6s30 0482 YA42
19 Nguydn Huj,nh ThiQn Duy6n I 6530 0618 YB42
20 TrAn Tu6n Ki6t 16530 051 I YD42
2l Thi Mn Di6n 16s30 0134 YD42
22 Neuy6n Thi Td Nhi I 6s30 08s8 YD42
Th6ng Thi Sen 16530 0158 YD42
24 TrAn Trung H{u r6530 026s YG42
25 Th4ch Thrio Trric Quj,nh 16530 0284 YG42
26 TrAn Phuong Duy6n I 6530 0263 YG42
27 Chi€m Neoc Binh I 6530 02s8 YG42
28 Pham Thi Chung I 6530 030r Y}J42
29 Phan KhSnh Vv 16530 097r YH42
30 Nguy€n Tructns MV Tf l 6s3080084 YHCT42
3l Vucmg Thi Bd Nein 16s3080089 YHCT42
Nsuv6n Thi Gidu r6s3020077 RHM42
aa
JJ Nsuy6n Trucrns Phuone Nhi r7s30 0494 YA43
34 Ld Kim H0ns Ddi t7530 0483 YA43
35 Ti€n Nsuy6n HAi Quy6n 17530 0026 YA43
36 Vd Pham Di€m Quj,nh t7s30 0497 YA43
)t Neuvdn Nhu Binh 17530 0480 YA.43
38 Nguy€n Pham Y6n Khoa I 7530 0489 YA43
39 Nguy€n Th6i Binh t7s30 0507 YB43
40 Md Nhu Neoc t7530t0944 YC43
4I Nguydn Kim Thanh r753010948 YC43
Aa
+L TrAn Thi Kim Nhi t7$4t0062 YC43
43 Ngtrydn Thi Kim Nedn r 75301 0548 YD43
44 Trdn 86o Ngqc t7fi01a549 YD43
45 Nzuydn Dd Hd Mv 1753010576 YE43
46 Ding Phuone Anh 1753010161 YF43
A4
+t Hd Kh6nh Trung 1753010589 YF43
48 Nhdm Thi Minh Thu 1 7530 1 0587 YF43
49 Dang ThiTruc Giang 17s30i0168 YF43
50 Nguydn Ditc Toan 1753010189 YG43
5l hune Thi Qui,nh Nhu 1753010182 YG43
52 L€ Tdo Ngqc Anh l 75301 0650 YH43
53 Trdn Ngoc Anh Thu 1753010674 YI43
54 Ki€u LO Thi€n Duvdn 175301 1058 YK43
55 Nguy6n Hui,nh Thuf Vv r75301 1089 YM43
56 Nguydn Thi HdneNhung 1753010873 YM43
57 Nguydn Kim Thu 1753010702 YM43
58 TrAn Thi Kim Anh 175301 1090 YN43
s9 NzuyOn Trans Thu l 7s3010353 YN43
60 Nguy6n Hodng Thao Nhu 17s30ta879 YN43
61 Nguydn Th6i D6ne Vv 175301 I 106 YN43
62 Bti Y€n Nhi 1753010340 YN43
63 Nguy6n ThiKim Thu r7fi014732 YN43
64 Nguy6n ThiKim Titin 1753010347 YN43
6s Hujnh Thi HOng Y l 7530 I 0358 YN43
66 Irdn Doan Minh Thu t7530t1121 YQ43
67 Hulnh Thi MV Th6o 1753410428 YT43
68 Bii Thanh Th6o l 7530 I 0820 w43
69 Vd Lam Tuy€n r753010819 w43
70 Nguy€n D[ng Th6o NeAn 1753010812 YV43
7l Trdn Nhu Y 175301047s YV43
72 Br)i Thanh Ludn 1 7s30 I 045 1 YV43
aa
IJ Nguy6n ThiNeoc Nhi l 753080054 YHCT43
n^
t+ Ney6n Thi Di6m Mv 1753080041 YHCT43
75 Dinh Thi Tuy€t Ngen 1753080044 YHCT43
76 Nguy6n Ngqc Nhu YiSn I 7s3080095 YHCT43
77 Nguy6n ThiKiAu Trans l 753080083 YHCT43
78 LC ThiKim Cuong I 753080007 YHCT43
79 IrAn Anh Tu6n r7530700'tl XN43
80 Lf Rose Salina 175307006r XN43
8l V6 Thi DiQu Ti6n 17$450075 DD43
82 Dinh Thi Anh Thu t753050492 DD43
83 Nguydn Ngqc Hdn 17s3050023 DD43
84 Nguydn Duy Gia B6o 1 7s303000s Duoc A 43
85 LO H6ne Hd 17s3030021 Duoc A 43
86 Nguy6n Thi Thu Ngdn I 75303005 I Duo. c 43
CAn tho, ngdyJ thangJ.. ndm 2018
TM.BCN DQI TNTN DOAN TRI'dNG
EOi trucrng

/v-
Nguy6n Qudc Bio
BCH DOAN TRI'OI'{G DHYD CAN THO ooAx rNcs nO cni MrNH
oot ruaxn Nr0N rixn xcuynx
CAnthq ngdyl thanet-nim 2018

DAIIH SACTT THAM GIA TIET MUC ''NHAY FLASHMoB DoN TAu sTNTT VITN'' TAI CV
LUU H0U PHrtdc rs/ro/zor7
STT Ho vi t6n Lfp MSSV Ghi chli
1 Ddo Dric Huv YC4O 14530101 16
2 DdneT6 MV Duv6n YG42 16s3010926
3 Thpch Th6o Truc Qulnh YG42 1653010284
4 Chi€m Neoc Binh YG42 1653010258
5 Nzuy6n Truons MV Tf YHCT42 1653080084
6 Vuong Thi 86 Nean YHCT42 16s3080089
7 TrAn Hodne Phuong YC43 17s30 006s
8 Nzuy€nDfc Toan YG43 17530 0189
9 Tr6nNsoc Anh Thu YI43 17530 0674
t0 Nzuy6n Hoane Th6o Nhu YN43 17530 0879
t1 NzuyOn Th6i D6ns Vv YN43 17530 I 106
t2 Bti Y€n Nhi YN43 17530 0340
13 Nguy€n Th! Kim Thu YN43 17s30 0732
lA Hulnh Thi H6ng Y
IT YN43 17530 0358
15 Nguy6n Thi Kim Ti0n YN43 17530 0347
16 tranWru'i YV43 17530 0475
t7 p5 rieu Vrith Tha YV43 17530 0466
18 Bii Thanh Ludn YV43 17530 0451
19 Nzuvdn Ddns Th6o Nsdn YV43 17530 0812
20 Nguy6n Nhat Thu CNDD43 1753050093
21 Nzuy6n Duy Gia 86o Du-o.c A43 1753030005

CAn tho, ngdy a th6ng,:t.nlm 2018


TM.BCN DQI TNTN
DQi truong

Nguy6n Quiic Bio


BCH DOAII TRT'CING DITYD CAN THO DoAN TNcs nd cni Mrr{H
nor rntnn xr6x rimr Ncuynx
CAn tho, ngdy 4 th6ngJ, nim 2018

DANH SACH SINH VITN THAM GIA CUSC THI VIfT NgI DUNG BAo
TrIol{c rRr AN crAo vrtN 20tru20r7
STT HO VA TEN MSSV LOP GHI CHU
L€ Minh TAn 1453010285 YF 40 GiAi KK
2 Nsuv€n Phir Nsuv6n 1553010600 YA 4I GiEi KK
a
J Nguy€n Thi H6ng Circ 15s3010006 YA 41 Giei Nhet
4 Phpm Thanh Phuong r553020028 RHM 41 GiAiKK
5 Ia Trung Nehia 1ss3080028 YHCT 41 Gie KK
6 Pham Nguydn Phric Thinh 1553070078 CNXN 41 Gie KK
7 Phtns Thi Kh6nh Neuv€n 1653010108 YC 42 Gi6i Ba
8 Nguy€n Thi Di6m Thiv 17s3010985 YE43 GieiNhi
9 Duons HodneNhcrn 15s3080036 Gie KK
10 DEng Nh0t Hodng 17s3010076 Gie KK
11 VO Thi Neqc NguyQt 1353020102 Gie KK

Cdn tho, ngdyA thang"L.ndm 2018


TM.BCN DQI TNTN AN TRUOT{G
DQi trucrng

ffi
/(v- $[
,*\e$
1

Nguy6n Qu6c Bio ftv6" Vnn D6i


BCH DOAN TR{'OI{G DHYD CAN THO ooAN TNcs uo cui MrNH
oor rnlNH NrfiN tixu xcuvEx
C6n thq ngny ,{ th6ngJ ndm 2018

DA|IH SACH SrrlH VrtN THAM GrA HOAT DQNG


TRANG rni nAo TTIdNG TRI AN GIAO vIf,N 2OIIII2OIT

STT Ho TOn MSSV L0p Ghi chf


I D6 Dric Khang 1753010488 YA43
2 EIne Loan chi 1753010004 YA43
3 Trfln Nh0t Ha 1753010484 YA43
4 Trdn OuOc B6o 1753010918 YB43
5 v6 Nhat Ldm 17530t0924 YB43
6 Duons Thi Kim Loan 17s30r0r75 YF43
7 Nzuv0n Thi Tuv€t Mai 17530r0r76 YF43
8 Nzuv€n Thuv Tuv€t Hanh 1753010598 YF43
9 Trdn Thi Neoc Huy€n 1753010447 w43
10 Vd Neoc Dins Thu 17530t0470 YV43
l1 Edng E6 Duy Khans 1753010808 YV43
l2 Bii Thanh Thio 1753010820 YV43
l3 Thi Minh Tdm t7503tt175 YT43
t4 Trdn Huinh Ou€ Thanh 17s30t0794 YT43
15 Nsuy€n Minh Tho 1750301 I 54 YT43
16 Nzuv6n Th6iThi6n Kim 17530trt29 YR43
I7 Nzuy6n Neoc Thio Hui,nh Nhu r7530rrt34 YR43
18 DO Thi Minh Thu 17s3070088 )cft43
19 Einh Thi Thu Thty 1753070085 XNI43
20 Dinh Thi Anh Thu 17s30s0092 DD43
2l Luu Mai Phuons 1753050070 ED43

CAn tho, ngdy th6ng J-p1n 2916


"l
TM.BCN DQI TNTN t
-"-:'sl1
DQi trucrng

/L n0
/ Ml ,"'
/ I'r"
t-"

NguySn Qudc Bio


BCH DOAN TRTIONG DHYD CAN THO ooAN TNcs no cni MrNrl
oOr rn.q.xn Nr0x riNH NcuyEx
CAn tho, ngiry I thingJ' n6m 2018

DANH SACTT SINH VIf;,N THAM GIA HOAT DQNG


THU GOM PHf, LTEU DOT I3II2I2OI7

STT Hq TOn MSSV Lcrp Ghi chf


I Phan Kim Ngoc t253010422 YA38
2 Ki€n Thi Neoc H6ng 1253010108 YC38
3 Neuv6n Hodne Nedn Tudn t253010428 YC38
4 Bii Thi Trd Mv 12530r0433 YG38
5 Truons Binh Nam 13s3010032 YA39
6 Pham Hodi An 13s3010135 YC39
7 Tri6u Phf Cudng 13s30r0138 YC39
8 LO Nzuvi5n Nhdt Duy 1353010142 YC39
9 Neuy0n Hodns Hei 1353010148 YC39
0 Hui,nh Tdn Hirne 1353010149 YC39
I D6 Thi Phuone Lan 13530101s6 YC39
L Mai Thi Thirv Linh 1353010157 YC39
a
J Vfl YOn Nhi 1353010171 YC39
4 TrAn Nsoc Di6m Phucrrs t353410t72 YC39
5 Th6ng Phucyne 1353010173 YC39
6 Nzuv€n Phri Toai r353010189 YC39
fran My Irang 1353010190 YC39
8 Nsuv6n Ouans Vfi 1353010197 YC39
9 Vd Thi Trans Dai 1353010599 YC39
20 Ki€u Manh Khucyng 3s3010606 YC39
21 Ddne Anh Loan 3s3010608 YC39
22 Cao Ti6u Quydn 353010616 YC39
23 Nsuy€n Hodne Anh Thu 3s3010619 YC39
24 Nsuvdn Thi6n Th6o 353010621 YC39
25 Pham Thi Th6o Uv6n Thu Iuy6n 3s30r0626 YC39
26 Lir Thanh Xudn 3s3010628 YC39
27 Di€o Phu6c Huv 353010803 YC39
28 Vfl Thi LE Quy€n 353010649 YD39
29 Thach Thi Hdn 353010282 YE39
30 Nzuv€n TrAm Hiru Hanh 3s3010669 YE39
31 Trucrns Thi€n Idn 353010685 YE39
JZ L6 Vfl Viet 353010766 YG39
aa
JJ D6 Thdnh Nhen YG39
34 Nsuv6n Thi Neoc Neuv6n 1353010747 YG39
35 NzuvCn Thi Minh Thty 1353010759 YG39
36 Trdn Thi Nsoc Hi€n 1 35301 0413 YG39
JI Trdn Huinh Duv 1353010404 YG39
38 Neuy6n V6n CAm 135301040 YG39
39 Hodne Ydn 1353010199 YG39
40 Irdn Vdn Ducrns 1353010469 YH39
41 TrAn Qu6c Duv 1353010471 YH39
42 Pham Thdi Hd r35301047s YH39
43 rhi Hi6n 13s30r0477 YH39
44 Phan Hui,nh L0c 1353010486 YH39
45 LE Vfi Linh 1353010487 YH39
46 Trdm Vri Linh 1353010488 YH39
47 Hi Phuone Linh 1353010489 YH39
48 L'f Thi HOne Loan 1353010490 YH39
49 Ihi S6c Mel r353010492 YH39
50 Irdn Huinh Ou€ Nhu 1353010498 YH39
51 Nzuv€n Tdn Phu6c 13s3010504 YH39
52 Iruone Vin Thu 1353010518 YH39
53 Iruong L€ Bich TrAn 1353010520 YH39
54 Thach 86o TrAn 1353010521 YH39
55 FI6 Hiru Tri 1353010s23 YH39
s6 Hd Thi Bich Vdn 1353010s2s YH39
57 Pham Thi Y€n 13s3010s28 YH39
58 V6 Th Thu HE t353010772 YH39
59 LE Th B6o Nhi 1353010785 YH39
60 Dins Thi Kim Ouoi 13s3010788 YH39
61 V6 Thi Neoc Tri 13s3010796 YH39
62 Duone Vi€t Trinh 1353010797 YH39
63 Pham T6 Uydn 1353010799 YH39
64 NeO Minh Efc Tri 13s3010832 YH39
65 Qu6ch Briu Thanh 1353010845 YH39
66 H6 Phuons D6ng 13s3020002 RHM39
67 Chdu HOns Di€m 13s3020007 RHM39
68 Nsuy0n Thi MV Duvdn 1353020009 RHM39
69 H6 Hoine Hdn 13s302001 1 RHM39
70 LC Thi Th6 Hda 1353020013 RHM39
71 Nzuv6n Th MV HuvOn 1353020014 RHM39
72 V6 Neuv(in Truc Linh r353020019 RHM39
73 Dd Nsoc Th6o Lv t3s3020022 RHM39
74 Nguydn Huinh Mai 1353020023 RHM39
75 Ldm Th! Qulnh Mai 1353020025 RHM39
76 Le Nhut Minh 1353020026 RHM39
77 Trdn Thanh Phong 1353020037 RHM39
78 KimNeoc Tdm 1353020042 RHM39
79 Iruons Nsuv6n Anh Ihu 1353020045 RHM39
80 Nguy€n Ngqc Th6o 1353020047 RHM39
81 Li6ne Thi Cdm Ii€n t353020049 RHM39
82 Nguy€n Hi€n Ki€u Irdn 1353020051 RHM39
83 Nguydn V6 Ki€u Irinh 1353020052 RHM39
84 Nzuydn H6 Phucyne Uvdn 1353020056 RHM39
85 Biri Hodne Binh t353020064 RHM39
86 Huinh T6n Dat 1353020069 RHM39
87 Trdn Quans Hqp 13fi02007r RHM39
88 L€ Anh Khoa 1353020074 RHM39
89 TrAn Thi Thanh Len 13s3020076 RHM39
90 Hui'nh Li6n 13fi420077 RHM39
91 Truons Bio Ngoc r3s3020082 RHM39
92 Dlne Th6o Nzuy€n 1353020083 RHM39
93 Nguydn Thi Viet Phuong 13s3020084 RHM39
94 Nguy6n HeNhat Quang 1353020086 RHM39
95 L0 Thi Minh Thiv 13s3020092 RHM39
96 Huinh Bio Trdm 1353020095 RHM39
97 Ki€n Xudn Tranq 1353020097 RHM39
98 Nguy0n Thi Thfy Duv 1353040003 YHDP 39
99 Huinh Trdn Mi Hi6n 13s304001 1 YHDP 39
r00 Huinh Briu Huvdn 1353040013 YHDP 39
101 Nguydn ThiKim Nsoc 13s3040024 YHDP 39
102 LC Thi Phucrns Nsuv6n 1353040027 YHDP 39
103 Dane Thi Hulnh Nhu 1353040028 YHDP 39
104 Pham H6ng Nhdn 13fi04a029 YHDP 39
105 Bii Nesc Phucvne Oanh 13s3040032 YHDP 39
106 Ne6 Phan Minh OuyOn 1353040034 YHDP 39
t07 ChO Nesc Suong 1353040036 YHDP 39
108 Nguydn ThiThanh Ih6o 1353040040 YHDP 39
109 Nzuydn Dric Ihudn 1353040044 YHDP 39
I 0 Neuy6n Phu6c r len t3s304004s YHDP 39
I I L€ Thi Bich Tuy€n 1353040049 YHDP 39
I 2 Tr0n Thuv ThAo Vy 13s304005 I YHDP 39
a
Nzuy€n Thi86o Duy 1353040054 YHDP 39
1 4 Pham Nsuydn BAo HAn 13530400s7 YHDP 39
I 5 Hodng Thi Thu Hi6n 1353040059 YHDP 39
6 Nguydn ThiAnh Ki6u 1353040064 YHDP 39
t - Trdn Cdm Linh 13s3040067 YHDP 39
8 Nguydn Thi Neoc Nhung T353040077 YHDP 39
I 9 Pham Thi Ut 1353040078 YHDP 39
r20 Bii Ta Minh Th6ne 1353040086 YHDP 39
12l Neuvdn Thi Thach Th6o 1353040087 YHDP 39
r22 H6 Th Neoc Trans 13s3040097 YHDP 39
123 D6 Th Thanh Xu6n 1353040105 YHDP 39
124 Nsuy6n Thi Neoc Ydn 1353040106 YHDP 39
t2s NguyiSn ThiPhuone chi I3s3080005 YHCT 39
126 Nguy6n ThiNeqc Gidu 13s3080009 YHCT 39
127 Trdn Thi Thu Huons 1353080010 YHCT 39
t28 Trin Thi HE r35308001 1 YHCT 39
129 Lucne MV Hoa 13s3080013 YHCT 39
130 Nzuy€n Neoc Hui,nh 1353080014 YHCT 39
131 LC H0 Thanh Huv 135308001 s YHCT 39
r32 Nguy€n Tudng Huv 1353080016 YHCT 39
133 Nzuydn Nsoc Nguy€n 1353080020 YHCT 39
t34 Nzuy€n Hui'nh Ai Neuv€n 1353080021 YHCT 39
135 L€ Ne6 Minh Nhu 13s3080022 YHCT 39
r36 Trdn Thi Hui,nh Nhu 13s3080023 YHCT 39
t37 Nzuydn Thi Y6n Nhi 13s3080024 YHCT 39
r38 Nzuydn Phuone Nhi 1353080025 YHCT 39
139 Trdn Thi€n Tdm l 353080029 YHCT 39
140 DEne Thi Anh ThAo 1353080032 YHCT 39
r4l Eodn Nedn Thanh Ihuy6n r353080033 YHCT 39
142 Nzuv6n Thriv Ti6n 1353080034 YHCT 39
143 Biri Thanh Tine 1353080036 YHCT 39
144 NzuyEn Thi Hodi Trang 13s3080039 YHCT 39
145 NgO Ph4m Thanh Vi 13s3080043 YHCT 39
t46 Lf T0n Phri Vinh 1353080044 YHCT 39
t47 Nguy€n Thi Lan Anh 1353080045 YHCT 39
148 Nguy6n Nhdn Ai 1353080046 YHCT 39
t49 Nguyi5n XuAn Di6u 1353080048 YHCT 39
150 Vd Thi Neoc Gidu r353080050 YHCT 39
t5l Pham ThiDi6m Hucrne l 3s308005 I YHCT 39
152 Huj'nh NguY.n 86o Hd 1353080052 YHCT 39
153 Irdn Thi Ngoc H6o r353080054 YHCT 39
154 Tr0n L€ Trans Ha 13s3080055 YHCT 39
155 H6u Dr?c Thi6n Huv 1353080057 YHCT 39
156 Duone Thanh Ki6u 1353080060 YHCT 39
157 Pham Vi€t Linh r353080063 YHCT 39
158 Nguydn Thi ThDv Linh 1353080064 YHCT 39
159 Nzuvdn Thi6n Lir 1353080066 YHCT 39
160 Vd Thi Di6m Mv 1353080067 YHCT 39
161 Nguy6n Phan 86o Nsoc 1353080068 YHCT 39
t62 Huj,nh Nguy6n Minh Nsoc 13s3080069 YHCT 39
163 Neuy€n ThiThAo Nsuv6n 1353080070 YHCT 39
164 Vd Minh Nguy€t 13s3080071 YHCT 39
r65 Huinh Tir Nhu 1353080072 YHCT 39
166 Vfi TrAn Nhu Phuons r 353080075 YHCT 39
167 Ld Hodne Uv6n Phi 1353080477 YHCT 39
168 Vd Thi 6nh Sdng 1353080082 YHCT 39
r69 Luu Thanh Scrn 1353080083 YHCT 39
170 Nsuv€n B6 Nhet Tdn 1353080085 YHCT 39
t7r Neuydn Tri Thtc 1353080090 YHCT 39
172 Bach Thi Minh Thuv€t 1353080091 YHCT 39
173 Trdn Thanh Tdn T6i 1353080093 YHCT 39
t74 F{irvnh Thi Cdm Ti6n 1353080094 YHCT 39
175 Neuv0n Huv€n Trang 1353080096 YHCT 39
176 Irdn Thi Vi€t Trinh 1353080097 YHCT 39
177 IrAn MV Trinh 1353080098 YHCT 39
t78 IrAn Phric Nhdt Tuin 1353080r00 YHCT 39
t79 Nsuv6n Vdn TV 13s3080101 YHCT 39
180 NeO D6 Thfv Vv 1353080102 YHCT 39
181 Phan Thi Nhu Y 1353080103 YHCT 39
t82 Iruone HOns Neoc 1353080104 YHCT 39
183 Neuv€n L€ Gia Linh 13s308010s YHCT 39
184 Phan Nhut Thanh 1353080106 YHCT 39
185 Pham Hoi,ne Phuong 1353080109 YHCT 39
186 Huinh Thi H6ns Linh 1453010021 YA4O
t87 LC B6i Ngoc 14s3010026 YA4O
188 Neuv€n Thi Neoc Tuv€n 1453010048 YA4O
189 Nsuv€n Nsoc Thu An 145301 005 1 YB4O
190 Bni Minh Chuns 1453010056 YB4O
191 Neuv6n Trudne Duy 14530100s8 YB4O
t92 LC ThAnh Hfru 1453010061 YB4O
r93 Nsuv€n Thi Thanh Hucrng 14s30r0062 YB4O
t94 Ned Thi MV Hanh 1453010063 YB4O
195 Nsuv6n Nsoc Nhu Hui,nh 1453010066 YB4O
r96 OuSch Y€n Linh 1453010071 YB4O
197 D6 Vin Minh 1453010073 YB4O
198 Nsuv6n Vin Nam 1453010074 YB4O
t99 Pham Thi Neoc NsAn 1453010075 YB4O
200 Huinh Hiru Phu6c 1453010081 YB4O
201 Nzuv6n Huinh Nhdt Quang 1453010082 YB4O
202 Truons TAn Sans 14s3010084 YB4O
203 Ldm Tfln Tdn 1453010086 YB4O
204 LV Thi Thanh Thio 1453010088 YB4O
205 Nsuy€n Minh Thuong 1453010089 YB4O
206 Ta Thi Th6i Thv 1453010091 YB4O
207 Neuv6n Vi6t Ti6n 1453010092 YB4O
208 L€ Huy6n Trdn 1453010094 YB4O
209 Thans Kim Trang 1453010095 YB4O
210 LC Thi Trinh 1453010096 YB4O
2t1 Ki6n Minh Tri 145301 0097 YB4O
2t2 TrAn Thi M6ns Tuvdn 1453010098 YB4O
2 l NzuyOn Thi Tudrne Vi 14s3010099 YB4O
2 4 Ddne Tri6u Vi 14s3010100 YB4O
2 5 Nguyiin Vd Ki Anh 145301041 I YB4O
2 6 Pham Thi Thiiv Dung 14s3010412 YB4O
2 L6 Thi Huone 1453010413 YB4O
2 I Nguyen Cao Minh t453010414 YB4O
2 9 Tru<rng M! Neoc 145301041 5 YB4O
220 Trdn Thi 'i Nhi 1453010416 YB4O
221 Nsuy6n Thi T0 Quv€n t4s3010417 YB4O
222 Neuy6n H6ne B6o 1453010513 YB4O
223 StMinh Chdu 14530105 14 YB4O
224 Ia Thi Thirv Ducmg 1453010515 YB4O
225 HO Qu6c Dfins 14s3010s16 YB4O
226 Neuv6n V[n HAv 14530 105 19 YB4O
227 Neuy6n Nh6t Ha r453010520 YB4O
228 Nzuvdn Th6i Huy r453010522 YB4O
229 Trdn Thi H6ns MAi 145301052s YB4O
230 Pham Mai Hodn MV 14530t4526 YB4O
231 Danh Nehi€p 1453010528 YB4O
232 TO Thi Bfch Nhu r4s30t0s29 YB4O
ata
ZJJ Nguy6n Thi Y€n Nhi 14530 1 053 I YB4O
234 Pham Minh Nhut r453010532 YB4O
235 Dd Thi Kim Phuone 1453010533 YB4O
236 Trdn Hodne Phirc 1453010s35 YB4O
237 Hoang Vfi Trune Th6ng 1453010539 YB4O
238 Duong Thi Thu Th6o 1453010540 YB4O
239 Duong Thi H6ne Thiy 14s30r0s42 YB4O
240 Ngd Hfru Iodn 1453010544 YB4O
241 LO Thirv Irang 1453010545 YB4O
242 Tr0n Thi Thanh Truc t4s30r0546 YB4O
243 Nzuy€n Thanh Tin t453010547 YB4O
244 Nhu
Nguydn Thi Y 1453010549 YB4O
245 Dine Chi Hmg 1453010779 YB4O
246 IrAn Qu6c Quang 1453010780 YB4O
247 Hd Ngoc Lan Vi 1453010781 YB4O
248 H6 My Tuy€n r4s30t0796 YB4O
249 Huinh Hi€u Duy 145301 08 I 8 YB4O
250 Neuy€n Nhut Duy 1453010819 YB4O
251 Nsuy€n Qudc Duv 1453010820 YB4O
252 Vdn C6ne H6o 1453010821 YB4O
2s3 Dane Si HOn 1453010822 YB4O
254 BDi Minh Hi€u 1453010823 YB4O
2s5 Nguy€n Th Kim Hoa r453010824 YB4O
2s6 Nguy0n Th Ki€u Hoanh 1453010825 YB4O
257 Nguy€n Thui Mai Khanh r4s3010829 YB4O
258 NeO Kim Anh 1453010102 YC4O
2s9 LAm Nzuv6n Hi5ns Duy6n r453010109 YC4O
260 Gi6p Thi Thu Hd 1453010112 YC4O
261 Neuy6n Tdns Khanh 14s30101 18 YC4O
262 L6nh Thi LE 14s30101 l9 YC4O
263 Ki6m Thi Tnic Linh 1453010121 YC4O
264 Nguydn Ngoc Th6o Nhi 1453010129 YC4O
265 Nguy€n Duong Minh Phuong 14s3010130 YC4O
266 Thach Ldm CAm Thi 1453010141 YC4O
267 Nguy6n Xudn Ti€n t453010142 YC4O
268 Ng6 Nguy€n Li€n Trang 1453010145 YC4O
269 Nguy€n Thi MV Dung 14530t0421 YC4O
270 E6 Thi Bich Ngoc 14530t0424 YC4O
271 Irdn Thi Th6o Nhi6n 1453010425 YC4O
272 Pham Duy Cuong 1453010552 YC4O
273 L€ Hodi Duong 1453010554 YC4O
274 LC Thi Tuy€t Mai 1453010564 YC4O
275 Nguy€n Th6o Nhu 1453010568 YC4O
276 L6 Thanh Nhi 1453010570 YC4O
277 V6 ThiNeoc Phuong 1453010572 YC4O
278 Vbn HdaNhdt Thanh 14530t0579 YC4O
279 DoinNzuy6n Di6m Ti6n 14530r0581 YC4O
280 Nzuydn Khdnh Vv 1453010586 YC4O
281 D6 Truc Nhi 1453010802 YC4O
282 NzuyCn Thi Kim H0ng 1453010826 YC4O
283 Ddne Vln Linh 145301 083 I YC4O
284 Trdn Thi 86o Li 1453010834 YC4O
285 Vd H0ne My 1453010835 YC4O
286 Phan ThiMinh Tdm 145301 0l 85 YD4O
287 Nsuy6n Chdu Anh Thi 14s30101 89 YD4O
288 NzuvEn Minh I len 14s30r0t92 YD4O
289 Ddng Phu6c Iodn 1453010193 YD4O
290 Vd Ldm Thu'i Vy 1453010200 YD4O
291 Son ThiMinh Nhi 1453410434 YD4O
292 LO Tam Binh 14s3010s89 YD4O
293 TrAn C6ne Dlng 1453010594 YD4O
294 Pham ThiMone CAm t453010204 YE4O
295 LAm HAi Duonq 1453010206 YE4O
296 Duons Gia Hei r4530102t2 YE4O
297 Pham ThiKim Ngdn 1453010641 YE4O
298 TrAn Thi H6ns Y6n 14530t0663 YE4O
299 Nguydn Thi Thirv Duore 14530t02s6 YF4O
300 Ndng Thi Hi6o r4530t0264 YF4O
301 Phan Thi H6ne L?c 14530 0269 YF4O
302 Hulnh Thi Mi€n 14530 0272 YF4O
303 Vd Hodns TuAn 14530 0297 YF4O
304 Nguyen Trdn Uv6n Phucrng r4530 0452 YF4O
30s Nguydn Thi Anh Thu 14530 0863 YF4O
306 D6 Vi€t Chuong 14530 0305 YG4O
307 Irdn Hodns Ldm Duy 14530 0308 YG4O
308 CO V[n GAn 14530 0310 YG4O
309 Kim Cao Thriv Hdng 14530 03 13 YG4O
310 Nguy6n Thi Bich Ngqc 14530 0325 YG4O
311 Trdn NguyrSn Hodi Phong 14530 0461 YG4O
312 L€ Thanh Tti r4530 0733 YG4O
313 TrAn Vbn Phung 14530 0470 YH4O
314 Pham Vdn Anh 1453020001 RHM4O
315 Nguy6n Qu6c Minh B6o r4s3020002 RHM4O
3t6 HO DIng Duy Cudmg 1453020003 RHM4O
317 L€ Nguy6n Thiv Duong 145302000s RHM4O
318 Nguy6n Hulnh Thu Ng6n 1453020020 RHM4O
3t9 L€ Thi Th6o NguyOn 1453020022 RHM4O
320 Thach Canh Nha r4s3020026 RHM4O
321 Hulnh Hodng Hanh Nhi r453020028 RHM4O
322 MaiQuang S6ne t453020037 RHM4O
323 L€ HodneNzuy€n Hanh 14s3020068 RHM4O
324 Nguy6n Thi Truc Loan 1453020075 RHM4O
325 Phan Thi Thriv Vy T453020090 RFIM4O
326 DO Thi Minh Thu 1453020091 RHM4O
327 Nguy6n Tudng An 14s3030001 Duoc A 40
328 Nguydn Hodne Minh chi 1453030006 Dusc A 40
329 Irdn Thi Ut Eep r453030012 Duo. c A 40
330 L€ 86o Khuy€n 1453030020 Dusc A 40
331 Nguyi5n Hodng Ldm r453030021 Du-o. c A 40
JJZ Vd HOne Ludt r453030025 Dusc A 40
aaa
JJJ Cao Dinh Nam 1453030028 Duoc A 40
334 L€ Kim Neoc r45380A29 Duoc A 40
335 Nguydn MV Neoc 1453030030 Du-oc A 40
336 Nguy6n Thi H6ne Nsuy6t r 45303003 1 Ducyc A 40
aan
JJI D6 Quj,nh Nhu r453030032 Duoc A 40
338 V6 Thi Quinh Nhu 1453030033 Duoc A 40
339 Th6i Tfn Nhi 1453030035 Du-o. c A 40
340 Dusng Gia Phf 1453030038 Duoc A 40
341 Nguy6n Huinh Quang 1453030039 Duoc A 40
342 Nguy€n Thanh S0n 1453030044 Duoc A 40
343 Pham ThiNeoc TuY6n 1453030060 Duoc A 40
344 Nguy6n Truong Gians 14s3030127 Du-o. c A 40
345 Trinh LO Anh Hoa 1453030128 Duoc A 40
346 Le Hiru rdi 14s3030130 Duoc A 40
347 Nsuv6n Vin Cdnh 1453030145 Duoc A 40
348 Huinh Phir L0c 14530301 5 I Duoc A 40
349 Huinh Nsoc Hodn MV 1453030155 Du-o. c A 40
350 Ns6 Bfru Nshi 1453030rs7 Duoc A 40
351 T6 Vinh T6n 1453030163 Duoc A 40
352 Truons TrAn Anh Thu 1453030165 Dugc A 40
353 Nzuv€n L6 rhi 1453030168 Duoc A 40
354 Nzuv€n Trdn Thi Nsoc Anh 1453030208 Du<yc A 40
355 Vuons Trons Khans 1453030210 Duoc A 40
356 L6 Phan Oui,nh Nhi6n 1453030034 Duoc B 40
357 TrAn Thriv An t453030067 Duryc B 40
358 Thach Tri Anh 1453030068 Duoc B 40
3s9 Ldm Buu Buu 1453030069 Ducyc B 40
360 Ddo Anh Dflng 1453030074 Duoc B 40
361 LdmNsoc Dung 1453030075 Duoc B 40
362 NzuvCn Nsoc Duy6n 1453030076 Duoc B 40
363 Luc Thi DiOp 1453030077 Duoc B 40
364 Mai Thu Huctng t453030079 Duoc B 40
365 Thach Th6i Neoc H6o 1453030080 Duoc B 40
366 Dinh Thi Hanh 14s3030081 Duoc B 40
367 TtAnh Huv 1453030083 Duoc B 40
368 Vuone Truons Ki' 1453030085 Duoc B 40
369 Nzuv€n Thi YCn L6c 14s3030086 Du-o. c B 40
370 VvHOns Li€u 1453030087 Dugc B 40
371 Nzuv€n Gia Long 1453030088 Dugc B 40
372 DO Thi Nhu MV 1453030091 Duoc B 40
373 Pham Minh Nsoc 1453030094 Duoc B 40
374 Nsuv6n Thi Thu Neuv€t 145303009s Durvc B 40
375 HO Thi Thanh Nhdn 1453030097 Durvc B 40
376 Pham DO Minh Ph6t 1453030098 Duoc B 40
377 NzuyOn Thi H6ne Phuone r4s3030099 Duoc B 40
378 Huinh Thi Na Oui 1453030101 Duoc B 40
379 Hui.nhNsoc Quf t453030103 Duoc B 40
380 Hulnh Td Quy0n t453030104 Duoc B 40
381 Thdi SO Oanh Na Rinh I 453030105 Duoc B 40
382 LO Nsoc Anh TAm 14s3030106 Duoc B 40
383 Nsuvdn Thi Anh Thu 1453030107 Duoc B 40
384 TrAn Thi Di€u Thi 14530301 09 Duoc B 40
38s E5 Thi Beo TrAm 1453030112 Duoc B 40
386 Trdm Nsoc TrAn 14530301 13 Duoc B 40
387 Neuy6n ThiKidu Irang 14530301 15 Duoc B 40
388 Nsuy6n Neoc 86o Trang 14530301 l6 Duoc B 40
389 Hui,nh Thi Thanh Tuy6n t453030t21 Ducyc B 40
390 LO Bich VAn t453030122 Duoc B 40
391 Nguydn Thuy Phuone Vi 1453030123 Duoc B 40
392 LV Thi MV v r4fi430124 Duoc B 40
393 Trdn Hodns Y€n t453030125 Duoc B 40
394 Vd Thi Thirv Duong 1453030135 Duoc B 40
395 Neuy6n Thi Ha r453030136 Duoc B 40
396 L6 Thi Neoc Mai 1453030137 Duoc B 40
397 Chau Ra Vv 1453030140 Duoc B 40
398 Pham Thi Hai Y€n 1453030141 Ducyc B 40
399 Nzuy€n Thi Hodne Anh 1453030t76 Duoc B 40
400 Hr?a Ldm Thi6n B6o 1453030177 Du-oc B 40
401 TrAn Qu6c Huy 1453030182 Duoc B 40
402 Hulnh Thi Lanh 14530301 83 Duoc B 40
403 Trfln Tudrng Linh 14530301 84 Duoc B 40
404 L€ 86o Nsoc 14530301 89 Duoc B 40
405 TrAn Phuong Nhi 1453030193 Duoc B 40
406 Huinh Vd YOn Nhi 1453030194 Duoc B 40
407 E6 Anh Thu 1453030196 Duoc B 40
408 Trdn Thi Minh Thu 1453030197 Duoc B 40
409 Ld Anh Thu 14s3030198 Duoc B 40
410 L€ Thi Sons Ihucrng 1453030199 Duoc B 40
4Il Huimh Thi Di€p Thi 1453030200 Duoc B 40
412 Ou6ch Khi Xudn Ihirv 14s3030201 Duoc B 40
4t3 V6 Kim Iho 1453030202 Duryc B 40
4r4 LC Ddo Thirv Ii€n 1453030203 Duoc B 40
4t5 HO Thi Nsoc Phuone Irinh 1453030204 Ducyc B 40
416 LO Thi Bfch Iuy€n r453$02A6 Duoc B 40
417 Nzuv6n Neoc Phuons Vv t453802A7 Duoc B 40
418 Neuv€n Thi Hdns Ihim t453030216 Duoc B 40
419 Huinh Irdn 1453030220 Duoc B 40
420 Trdn Ouy€n Trdn 1453030221 Duoc B 40
421 Neuy6n Thi Kim Tuv€n r453030222 Duoc B 40
422 Trdn Th6o Vv 1453030224 Duoc B 40
423 L6 Thi Kim YOn 1453430225 Duoc B 40
424 TrAn Nsuv€n Hodn Hio 1453040010 YHDP 40
425 Nsuy6n Trdn Dirc Hi6u 1453040013 YHDP 40
426 Ne6ns S6c Kol 145304001 8 YHDP 40
427 HO Nhut Minh 1453040023 YHDP 40
428 Pham Vfi Nhdn 1453040027 YHDP 40
429 NzuvCn Thi H6ns Nhuns 145304003 I YHDP 40
430 IrAn Hodne Thirv Phucrne 1453040033 YHDP 40
431 Nguydn Edne Th6i Scrn 1453040038 YHDP 40
432 Thpch ThiNgoc Thi r453040041 YHDP 40
433 Phan Vin Thuv€n 1453040045 YHDP 40
434 Nsuvdn Nsoc Trdm r453040046 YHDP 40
435 Phan Dinh VTnh Trdm t453040047 YHDP 40
436 Hd 86o Trdn 1453040048 YHDP 40
437 NzuvOnNhd TrAn 1453040049 YHDP 40
438 Au Briu Trdn 1453040050 YHDP 40
439 Lf Qu0c Tfnh 14s3040055 YHDP 40
440 NzuvOn Hoins Phuone Uydn 1453040056 YHDP 40
441 DO Thi 86o Vdn 1453040057 YHDP 40
442 NsuvCn Thi H6ns Xinh 14s3040060 YHDP 40
443 Phan Thi Hui,nh Anh 1453040065 YHDP 40
444 Pham Thi Thirv H6ng 1453040073 YHDP 40
445 Le Vdn LuAn 1453040075 YHDP 40
446 Nsuv6n Thi Th6o My 1453040077 YHDP 40
447 Phan Thi Kim Ne6n 1453040078 YHDP 40
448 Pham Thi Thtv Ne6n 1453040080 YHDP 40
449 Pham Thanh Phong 1453040091 YHDP 40
450 Vd Thanh TAn 1453040094 YHDP 40
451 Huinh Neuy6n Phuons Th6o 1453040096 YHDP 40
452 Nzuy6nNgoc Nhu Thiv 1453040100 YHDP 40
453 V6 Khanh Thoai 1453040101 YHDP 40
454 Pham Neoc Bich fuy€n 1453040108 YHDP 40
455 Nguy€n Dodn Lp Uy€n 14530401 10 YHDP 40
456 Phan Hodne Scrn 14530401 I 1 YHDP 40
457 Dodn Vdn Ket 1'4s304At12 YHDP 40
458 Phan T[ns Manh Thudng 145304t14 YHDP 40
459 NeO Thi Thfv An 14s3050001 ED4O
460 Vfi Vdn Duydn 14530500 0 DD4O
461 Ddo Vdn Drlc 14530500 5 DD4O
462 Pham Thi Cdm Giane 14530500 7 DD4O
463 Hd Thi Huons Giane 14530500 8 DD4O
464 H6 Thi MV Hing r453050022 DD4O
465 Pham Thi Cdm Hdng t4530s0423 ED4O
466 LO Thi Di6m Huong 1453050027 DD4O
467 Phan Thi Tuvdt H6ng 1453050030 DD4O
468 Nsuvdn Bio Linh 1453050045 DD4O
469 Truons Thi Nsoc Mai 1453050049 DD4O
470 Truons Anh Minh 1453050050 DD4O
47r Trucns Thi Ki€u Nsdn 1453050054 DD4O
472 LC Thi T6 Nsa 1453050056 DD4O
473 LC Thi Nsa 14530500s7 DD4O
474 Ki€u Kim Nsoc 14530s0059 ED4O
475 Neuy6n Thi Minh Nsuvdt 1453050061 ED4O
476 V6 Thi€n Nhi I 4530s0066 DD4O
477 Ihach Thi Sa Phucrng 1453050070 DD4O
478 TrAn Qu6c Th6i r4530s0077 DD4O
479 Hd Thi COm Tri 1453050087 DD4O
480 Nzuv€n Neoc Kim Anh 1453060001 YTCC 40
481 Nzuv0n OuOc Anh 14s3060002 YTCC 40
482 Neuv0n Th MV Duy6n 1453060009 YTCC 40
483 Neuvdn Th MOns Kha 1453060017 YTCC 40
484 Nsuvdn H6ns Ngoc 1453060025 YTCC 40
485 Ihach Thi Kim Ngoc 14s3060027 YTCC 40
486 LC ThiY6n Nhu 1453460032 YTCC 40
487 Hui'nh Di€u Nhi 1453060034 YTCC 40
488 L0 Vdn B6n t453070007 )O.{40
489 Ir0n Thi HOne Ddo 1453070015 XN4O
490 Phr)ne Kim Hdng t453070022 Xl{40
491 Nguy€n Thi MV Hi6n t453070027 XI{40
492 Huinh Thanh Hi6n r453070028 XI{40
493 Ksor Hi6n r453070029 an40
494 Nguyen V6n Htme 145307003 1 XNI4O
495 Dinh Thi Nsoc Hu€ r4s3070034 an40
496 Ourich Thi Hud 1453070035 XNI4O
497 V6 ThiNeoc Hud 1453070036 XNI4O
498 Luong Khucrng 1453070043 )o{40
499 Chdu Thui Linh r453070046 XNI4O
500 Danh Thi Le 1453070049 XNI4O
501 Nzuv€n Ti€u Nsoc 1453070056 XI\i40
502 Nzuy€n LV T0 Nehi 1453070051 XI\40
503 Ne6 Hene Ni 145307006s Xt{40
504 Duong Thi Thfv Oanh 14s3070066 )o{40
505 Nzuv6n Th Truc Phuone 1453070068 XI{40
506 Trdn Thi MV Oui 1453070074 )o{40
507 Neuv6n Th Anh Thu 453470078 XNI4O
508 L€nh Minh Ih[ng 14s3070086 XI{40
s09 Neuv6n Th Cim I'i 1453070096 XII4O
510 Neuy6n Th Huydn Trinh r453070107 Xl.I40
511 Bni ThiMi Irinh 1453070108 XI{40
512 Btri Thi Mai Irinh 1453070109 Xl.{40
513 Trdn Thi Th6o Irinh r4s3070110 XNl4O
514 Trdn Di6m Irinh 14530701 11 x{40
515 Vd Thi Ki6u Irinh 14530701t2 XI{40
516 Nguy6n Thi Thanh Tnic 1453070113 an40
517 Pham Thanh Truc 14s3070114 XN4O
518 Trdn Thi Tudns Vi t453070123 )CI\i40
519 T0 Thi Thirv Loan 1453070126 XNI4O
520 Neuv€n Thi Hodns Anh 1453080001 YHCT4O
521 LO Pham Cdm Anh r453080002 YHCT4O
522 Huinh Trdn Hi€n Anh 14s3080005 YHCT4O
523 Nsuv6n Gia B6o 14s3080007 YHCT4O
524 Son XuAn Cinh 1453080008 YHCT4O
525 TrAn C6ng Ddn 1453080009 YHCT4O
s26 Son Thdnh Ducr. c 14530800r r YHCT4O
527 Vfi Thi Thanh Hoa 1453080016 YHCT4O
528 Lir Hi€n Lam 145308001 8 YHCT4O
529 Ihach Thi KhSnh Li6n 1453080019 YHCT4O
530 Ou6ch Th[ns Lqi 1453080020 YHCT4O
531 Dudne Tf Linh 1453080021 YHCT4O
532 Mai ThiNsoc Linh t453080022 YHCT4O
s33 Pham Thi Neoc Minh 1453080023 YHCT4O
534 Ld Ouv€n Minh 1453080024 YHCT4O
s35 Neuv6n Thdnh Nam 1453080026 YHCT4O
s36 Neuv€n Huinh Kim Ngdn r4s3080027 YHCT4O
537 Phan Trdn Danh Nhdn 14s3080029 YHCT4O
538 Nzuv0n Dodn H6ns Nhung 1453080030 YHCT4O
s39 Trdn TO Qujnh 1453080032 YHCT4O
540 NzuvOn ThiThirv Irang 14s3080040 YHCT4O
541 Luu Thi Phucrne Truc 1453080041 YHCT4O
542 Kim Hui,nh Thi MV Iruc r453080042 YHCT4O
543 L€ Thi Kim Y6n 1453080047 YHCT4O
544 IrAn TuyiSt Anh 1453080052 YHCT4O
545 Pham Hiru Thoi Binh 14s30800s3 YHCT4O
546 Pham Thi Ki6u Di6m 14s3080057 YHCT4O
547 Nsuv6n Thi Phuons Duns 1453080058 YHCT4O
548 Luu Si6u Elng 1453080059 YHCT4O
549 IrAn T6t Eat 1453080060 YHCT4O
550 H6ne L€ Gians 1453080061 YHCT4O
551 LC Thi Phuong Hine 1453080063 YHCT4O
552 L€ Neoc Hdn 1453080064 YHCT4O
553 Nzuy6n Thanh HAU 1453080065 YHCT4O
554 Nguy6n Trung Hi6u 1453080066 YHCT4O
555 Nguy€n Phan Nsoc Khanh 1453080070 YHCT4O
556 V6 Vdn LAm 1453080071 YHCT4O
557 Neuv6n Thi Linh 1453080073 YHCT4O
558 Hui,nh Nsuv€t Linh 14s3080074 YHCT4O
559 Nsuvdn Thi Thio Nzuv€n 1453080081 YHCT4O
s60 Hui,nh Nshia Nhdn 1453080082 YHCT4O
561 Ns6 Thi Oanh 1453080085 YHCT4O
562 Le Thi Ou'Vnh Quy€n 1453080087 YHCT4O
s63 Trdn Thi Ld Quy€n 1453080088 YHCT4O
s64 TrAn Thi Minh Thu 1453080091 YHCT4O
s65 Dodn Huinh Nesc Ihanh 1453080093 YHCT4O
s66 L€ Thanh Thi€n 1453080094 YHCT4O
567 Nguy6n Th Ngqc Trdm 14s3080097 YHCT4O
568 Nguydn Th MV Trinh 1453080099 YHCT4O
s69 Trdn Thanh Tri 1453080100 YHCT4O
s70 Nguy6n Li€u Nhdt Vv 1453080102 YHCT4O
571 Nguydn Huinh Phuone Vv 14s3080105 YHCT4O
572 Nsuy6n ThiNhu Y 14s3080106 YHCT4O
s73 Neuy6n ThiThui Duone 14530801 10 YHCT4O
574 Hodng Huinh Anh 14530801 12 YHCT4O
s75 Ld Manh Cudne 14530801 13 YHCT4O
s76 Pham Ki6u Di6m 14s30801 l7 YHCT4O
577 Khuu Cao Hiru 1453080121 YHCT4O
578 Neuydn Nhu Hui,nh t453080122 YHCT4O
579 Nguy6n Thi Thui, Lam 1453080124 YHCT4O
580 Ddne Thi Phone Lan 1453080125 YHCT4O
581 Ne6 Tf Mai r453080127 YHCT4O
582 NeOThi Thanh Nga 1453080128 YHCT4O
583 Irdn Thi Tuv6t Ng6n r4s3080r29 YHCT4O
584 Mai Thi Nhu Ngsc 1453080130 YHCT4O
585 LO Thi Th6o Nguy€n 145308013 I YHCT4O
s86 Pham Nsoc Xuen Nhi 1453080133 YHCT4O
587 Hui,nh TOn Ph6t 1453080134 YHCT4O
s88 TO Le H6ne Phfc 1453080136 YHCT4O
589 Duong Thi Hdns Phuons 1453080137 YHCT4O
590 Luu Thi Di6m Phuone 1453080138 YHCT4O
591 Nguy€n Thi Di€m Phuone 1453080139 YHCT4O
592 Vfi Thi Minh Thanh 1453080142 YHCT4O
593 Neuv€n Thi 6nh Ihu 1453080144 YHCT4O
594 Vd Thi Anh Ihu 14s308014s YHCT4O
s95 Huinh Van IhuQn 1453080146 YHCT4O
596 V6 ThE vict 1453080153 YHCT4O
597 Nguy6n VAn Kh6nh Vy 14s3080154 YHCT4O
598 Li Thc VV 1453080155 YHCT4O
599 Nsuv6n Nhu Hue 1453080157 YHCT4O
600 Nguydn Qu6c Hy 1453080158 YHCT4O
601 EO Thi Tuv6t Nsa 1453080161 YHCT4O
602 Dodn HOns Ydn Nhi r453080163 YHCT4O
603 Li Hai Phuqne 1453080165 YHCT4O
604 Nguy€n Vy Thu 1453080166 YHCT4O
60s Phan Anh Tudn 1453080167 YHCT4O
606 Irdn Ddng Vy r453080168 YHCT4O
607 Hodns Thi Vdn Anh 1553010002 YA41
608 Ou6ch Thach Bio Anh I 55301 0003 YA41
609 Nsuven Thi Hdne Cric 1553010006 YA41
610 Danh Thi M{' HIng 1553010014 YA4I
611 On Thi MV H6o 1553010015 YA4I
612 NeO Vi6t Hodng I 553010017 YA41
6t3 Dinh Thi Ouinh Hucrng 1553010018 YA41
6t4 Lf Thenh Kiet tss30r0022 YA41
615 Nsuvdn Thi Thanh Loan I 5530 I 0025 YA41
616 L€ Thanh Mai r553010027 YA4I
617 Kim Hoins Manh 1ss3010028 YA4I
618 L€ Thi Y€n Ngdn I 55301 003 1 YA4I
619 Trdn Hdns Ngqc 1553010033 YA4I
620 V6 L€ Anh Nguydn 1553010034 YA4I
621 LAm Y€n Nhi I 553010036 YA41
622 HO Thi Huinh Nhu I 553010038 YA41
623 LC Thi Phudns 1ss3010043 YA41
624 Neuvdn Thi H6ns ThSm 1553010049 YA41
62s Neuv€n Thi MV Ti6n 1553010058 YA41
626 V6 Thi Bfch TrAm 1553010060 YA41
627 Chuns Thi MV Trinh 1553010062 YA41
628 Dinh Hoine Truns 1553010063 YA41
629 Thach Neoc Kim TuvCn 1553010066 YA4I
630 TrAn Nsoc Bich 1553010553 YA41
631 Tins Nsuvdn Duv Dat 1553010555 YA41
632 Neuv6n Th6 BAo 1s53010s70 YA41
633 Nsuy6n Neoc Di6m 1553010571 YA41
634 Neuv6n Minh Ddng 1553010590 YA41
635 Pham Thi MV Di6n 1553010591 YA41
636 DucvnsNsuv6n Duy rs530r0s92 YA41
637 Nsuv6n Thi Mu6i 15s3010s98 YA41
638 Neuv6n Phf Nguy€n 15s3010600 YA41
639 Ldm Trdn Ph6t 1553010602 YA41
640 Neuv€n Binh Phucrng I 553010603 YA41
64r Pham Th€ Scrn 1553010604 YA41
642 Nzuvdn ThiDi6m Thfv 15s3010606 YA4I
643 Nzuvdn Vi6t Trudne 1s53010609 YA41
644 Neuy6n Phfc Ducvne An rsfi41,0779 YA4I
645 LAm Chi Hdo 1553010781 YA41
646 Trucrng Tuy6t Nsdn 1553010784 YA41
647 Mai Pham Minh Th6ne 1553010787 YA41
648 Hui'nh Thi MV Huv6n 1553010877 YA41
649 Trucrns Thanh Thirv Irang t5s30t0932 YA41
650 Hui,nh Minh CAn 1553010935 YA41
651 Huinh VTnh Khans 1553010939 YA41
652 Nsuv€n Thi Anh Kim 1553010940 YA41
653 Hui,nh Hd Thio My l 55301094 I YA41
6s4 Neuv6n Dinh Nhu 1553010944 YA4I
655 Nguy6n Thdnh Sang 1s53010947 YA41
656 Iruong Ngqc Lan Thanh r5s3010948 YA41
657 Nguy0n Thi Kim I len 1553010950 YA41
658 Iruong Thanh Thi€n Trang 1 55301095 I YA41
6s9 Ph4m Huj,nh Phuons Uv€n 1553010952 YA4I
660 Pham Th€ Nsu r553010102 YB41
661 NgO Hodne Quydn 15530101 l3 YB4I
662 Thach Thi Thanh Tuv€n 1553010135 YB41
663 DO Nzuydn Anh Thi l ss3010628 YB41
664 LO Lurme Phudc Ihinh 1s53010968 YB41
665 Trdn Hii Ddng 1453010556 YC41
666 Nguy6n Chdu MV An r553010139 YC41
667 Vd Hodne Biru 1553010142 YC41
668 T[ne Thi Oud chi 1553010143 YC41
669 Hui'nh Tdn Eat 15s3010145 YC41
670 Trdn Danh Duy rss3010150 YC41
67r Neuy6n Minh Hi6u 1ss3010154 YC41
672 Duone Xdn Hon 155301015s YC41
673 Phan Thi XuAn Huone 15530101 56 YC41
674 Huinh Hodns Khang l ss30101 58 YC41
675 Phgm Trdn DEng Khoa 1553010159 YC4I
676 Tr6n Anh Kiet r553010160 YC41
677 Ihi Bfch Loan 1553010163 YC41
678 Cao Hodng Minh t553010166 YC4I
679 L€ Chirc My I 5530101 67 YC4I
680 Phpm Nguy6n Tuy6t Nsdn 1553010169 YC4l
681 Cao Truc Nsoc 1553010170 YC41
682 L€ Phirne Neuon l 5s3010171 YC41
683 Truons Nhu Nsuv€t r553010172 YC41
684 Tri Trong Nhdn I 5530 l0l 73 YC41
68s Y€n Hodne Phucrne Nhi 15s3010175 YC4I
686 TrAn Neoc Thio Nhu r 5530101 76 YC4I
687 Nguy6n Bii Hodne Phons I 5530101 79 YC4I
688 Nguydn Thanh Sang rss3010183 YC4I
689 Ldm Phri Tdi 1ss30l 0l 84 YC41
690 Bni Thi Thdn 1s53010187 YC41
691 Vd Huv Thanh 1 55301 01 88 YC41
692 Dane Thu Th6o 15530101 89 YC4I
693 Trdn Nsuy€n Y Thfc 1553010194 YC41
694 Nguy€n Phri Todn 1553010197 YC41
695 Son Phucns Trang 1553010199 YC4I
696 Nzuydn Hiru Nhat Trudng 1553010201 YC41
697 Thach Thi Cdm Tf t553010202 YC41
698 Danh Tirne 1553010203 YC4I
699 Trdn Thi Kim TuvOn 1553010204 YC41
700 Ducrne Vln VTnh r553010206 YC41
7Al DO Huv Hoins r553010558 YC41
702 Cao TrAm Anh r 553010634 YC41
703 Phan Nsuv6n Duv ChAu 1553010635 YC41
704 H6 Thi Nsoc Di6o 1553010637 YC41
705 Trinh Bri Duy 1553010638 YC41
706 Hdu Ld Vinh Kh6i 1553010642 YC41
707 TrAn Thi Minh TAm 1553010650 YC41
708 Nsuvdn Phfc Thinh 1 55301065 1 YC41
709 Trdn Minh Thv 1553010652 YC4I
710 Vfi Manh Khans 1553010804 YC41
7tr TO Thi Kim Thu 1553010809 YC4I
7t2 DucrnsNsoc Nhu Y 155301081 1 YC41
713 L€ Thi H0ns Lam 1553010887 YC4I
714 Hulnh Thi Cdm Ngoc 1553010888 YC41
715 Pham Trdn Cao Minh Tri 1s53010890 YC4I
716 LAm Thi Hodne Oanh 1553010981 YC41
717 Huinh Chi T0m 1553010984 YC41
7t8 D0 Neoc Nhu Th6o 1553010985 YC41
719 Huinh Thi Truc Anh 1553010209 YD4I
720 Nzuv6n Hii Au 1553010210 YD4I
721 Trinh H6ns Can 155301021 I YD4I
722 Huinh Ou6c Chi€n r553010212 YD4I
723 Tr6n Oudc Cudns 1553010213 YD4I
724 Trdn Thriv Di6u 1 55301 0214 YD4I
725 Pham Vdn Duong I 55301 021 8 YD41
726 Nzuv€n Nsoc Y Giane 15530t0220 YD41
727 Trinh Thi Thriv HSne rs53010221 YD41
728 Ta Thi6n Hi€u 1553010223 YD41
729 AuAnh H0ng 1553010224 YD41
730 Tr6n Mach Th6i Huy 1553010226 YD41
731 Trdn Nh0t Khang 1553010227 YD41
732 Pham Truc Linh 1 55301023 1 YD41
t)J Phan Thirv Ma 1553010234 YD4I
734 D[ns Tren Thi€n Nh 1553410242 YD4I
735 Danh Da Ni 1553010246 YD41
736 NzuvEn Thi Di6m Phuons 15530t0249 YD41
737 Bii Nhu Qui'nh I 55301025 1 YD41
738 LO TAn Tdi I 55301 0253 YD41
739 LC Hodns Th6i 1553010255 YD41
740 Dd Huinh Phucyng ThAo 1553010258 YD41
741 Nguy6n Hoine Thach Thio I 553010259 YD41
742 Ihach Kim Tho r553Q10261 YD41
743 Pham Son Minh rhv 1553010264 YD41
744 Nzuy€n Thi€n Iodn t553010266 YD4I
745 Biri Thtv Irang 1553010267 YD41
746 Trdn Vff Trong 1s53010269 YD4I
747 rhi My Tf 1553010271 YD4I
748 Duong ThAo Uy6n t553010273 YD41
749 NguyiSn Huy6n Thanh Vdn 1553010274 YD4I
750 TrAn Tudn Vfi 1553010275 YD41
751 Ddng Kim Y€n r553010276 YD41
752 D6 My Linh 1553010561 YD41
753 H6 Ai Nhu 1553010578 YD4I
754 Irdn Thi Thriv Chdu 1553010658 YD41
755 ME Qudc Dinh 1553010660 YD4I
7s6 Nguy6n QuSc Huy 1553010664 YD41
/51 Nguyi5n Ldm Nsoc 15s3010668 YD4I
758 Trdn Tudn Nzuv6n 1553010669 YD41
759 Duong Ld Quinh Nhu l ss3010670 YD41
760 ChAu Dinh Phone 1553010671 YD41
761 Nguy6n Manh Qu6t 1553010672 YD41
762 V6 Chi I6m r ss3010673 YD41
763 T6 Bich Trdm 1553010676 YD4I
764 Pham Vin Duong I 55301 02 I 8 YD41
765 Nguy6n Neqc Y Giane 1s53010220 YD41
766 Trinh Thi Thfv Hing 1553010221 YD41
767 Ta Thi6n Hi€u 1553010223 YD41
768 Au Anh Hdng t553010224 YD41
769 Trdn Mach Th6i Huy 1553010226 YD41
770 TrAn Nhdt Khang 15530t0227 YD41
771 Pham Truc Linh I 55301 023 1 YD4I
772 Phan Thriy Mai r5s30r0234 YD41
773 Ding Trdn Thi6n Nhi 1553010242 YD41
774 Danh Ea Ni r553410246 YD41
775 Neuy6n ThiDi6m Phucrng 1553010249 YD41
776 Bii Nhu Oui,nh I 55301 025 1 YD41
777 L€ TAn Tei 1553010253 YD41
778 L€ Hodng Th6i 1553010255 YD41
779 Dd Huj,nh Phucrng Th6o l s5301 0258 YD4I
780 Nguy6n Hodng Thach Th6o 1553010259 YD41
781 Thach Kim Tho 15530tA261 YD4I
782 Pham Son Minh Thv 1553010264 YD41
783 Nguy€n Thi0n Todn 1553010266 YD41
784 Biri Thiy Trang r553010267 YD41
785 Trdn Vff Trone t5530t0269 YD41
786 Thi MV I'i $534t0271 YD41
787 Duons Th6o Uv6n rs53010273 YD41
788 Nsuv€n Huvdn Thanh V0n r5530t0274 YD41
789 Trdn Tudn Vfl 1553010275 YD41
790 Ddns Kim Y€n $53014276 YD4I
791 D6 M9 Linh I 5530r 056r YD4I
792 H6 Ai Nhu 1553010578 YD4I
793 Trdn Thi Thfv hAu 1553010658 YD4I
794 Md Qudc Dinh 1553010660 YD4I
795 Nguy6n Qu6c Huy I 553010664 YD4I
796 Neuy6n Ldm Ngqc 1553010668 YD4I
797 TrAn TuAn Nguy€n 1553010669 YD4I
798 Ducrns Ld Oui'nh Nhu r553010670 YD4I
799 Chdu Dinh Phong I 553010671 YD41
800 Nsuvdn Manh Qu6t 1553010672 YD41
801 V6 Chi TAm I 55301 0673 YD41
802 T6 Bfch TrAm 1553010676 YD41
803 L6m Quans Vinh 1553010679 YD41
804 Nguydn Nhuv Thanh Vy 1553010680 YD41
805 Eodn Minh Y6n 1553010681 YD41
806 Pham Nsoc D6ne Anh 1553010812 YD41
807 Ouane Thi Thu Do I 553010813 YD41
808 IrAn Minh Nehia l 553010817 YD41
809 Duons Thi Nsoc YCn 1553010822 YD4I
810 Hodns Nhu HEne I 553010868 YD41
811 Ducrne Minh Thu 1553010894 YD41
812 Nguy6n Nggc Hdn 1553010993 YD41
813 Pham HOne Dlne Khoa 1553010995 YD41
814 NsuvCn Thi6n Phirc lss30l 1001 YD41
815 Ne6 Hoane TUO TAm 1s5301 1003 YD4I
816 Biri Neoc MV Linh 155301 1093 YD41
817 L€ Biri Y6n Nhi l 55301 1094 YD41
818 Nsuv€n Thi Thu Thtv 155301 1097 YD41
819 Le Vir Anh r553010278 YE4I
820 Edo V[n Chi6u I 553010281 YE41
821 LV Thi Chanh Da 1553010282 YE41
822 Phan Phu6c Dat r553010283 YE41
823 Neuvdn Chi Di6n 1553010284 YE41
824 Vfi V[n Dr?c r553010286 YE41
82s Son Thi Duons 1553010287 YE41
826 TrAn Thi Ou'inh Huons 1553010294 YE41
827 LE Thi MV Huv€n l 553010295 YE41
828 o6 Hdne Kh6nh r553010296 YE4I
829 Danh Thi Thanh Ki€u 15s3010298 YE41
830 Trdn ThiNgoc Li€n r553010299 YE4I
831 Qu6ch Lan Linh 1553010300 YE4I
832 ChAu Thdnh Lons r553010301 YE41
833 Bii Vfi COne Ludn I 553010302 YE4I
834 Irdn Khi Phric Mai 1553010303 YE4I
835 Irdn Thi Truy6t Ns6n r s53010307 YE4I
836 Nguy6n Thi Y€n Nhi 15530103 12 YE41
837 VIn Nguy6n Chric Nhu 15530103 14 YE4I
838 Phan Trdn Hirne Ph6t 15530103 16 YE41
839 Pham Thi Thanh Phuong 1553010318 YE4I
840 Luons Vi€t rei 1553010322 YE41
841 Hodns 86o Thanh 1553010325 YF41
842 HO Thi Phucme Thio 1553010327 YE4I
843 Truong Phudc Tho r s53010330 YE4I
844 Vd Trane Hi6n Thuons 1553010332 YE4I
845 Thi Ti€n I 55301 0334 YE4I
846 Huinh Thi Trang 1553010336 YE41
847 Cao Thi Neoc Irfc r553010338 YF41
848 Trdn Quang Trudrne 1553010339 YE41
849 Vd Hodne Tf 1 55301 0340 YE4I
8s0 Hulnh Qu6c VAn 1553010343 YE41
851 Nguy€n XuAn Long l 55301 0562 YE41
852 Vfi TrAn Hd My 1553010563 YE4I
853 Trdn Chf T6n I 553010580 YE41
854 Mai V6 Phuons Thio r 55301 058 1 YE41
85s LO Tudn Anh 1553010682 YE41
856 Nzuydn LELan hi 15530r0683 YE4I
857 Nzuv€n Minh Dat I 553010684 YE41
8s8 HO Vfi Thuc Eoan 155301068s YE4I
859 LO Thi6n Vi6t Hodng 15s3010688 YE41
860 Vd Xu6n Linh r s5301 0691 YE41
861 Dodn Thuf Nsa I553010692 YE41
862 Trucms Thi Huinh Oui ts53010697 YE41
863 Neuy(in ThiTh6o Ti6n 1553010700 YE41
864 Hulnh ThiNhat TrAm 1 ss30 I 0701 YE4I
86s Vd Thanh Truc r553010702 YE41
866 Phan Eodn Minh Tudn 15s3010703 YE4I
867 Ia Hdne Hd Vy 1553010705 YE41
868 frdn Huinh Lan Anh I 5s3010823 YE41
869 Ta Thi Thu Hi€n 1553010825 YF41
870 Nguy6n Vdn Ldnh r 553010826 YE41
871 Truong Mai Bich Phuons 1553010869 YE4I
872 NgO Trdn Phuone Dung i 553010896 YE41
873 Iruone Anh Thu 1s53010899 YE4I
874 L6 Hui,nh Nsoc Hdn I 55301091 8 YE41
87s V6 Thi MV Nhdn 15s301 1019 YE4I
876 Nzuv6n V6 Tdn Ph6t I 55301 1020 YE4I
877 Ddns Nsoc Lam Tuv€n 155301t027 YE41
878 Nsuv6n Thi Nhu Y r55301 1028 YE4I
879 Nsuv€n Vdn Tirns 1453010695 YF41
880 Huinh LO Gia B6o 1553010348 YF4I
881 Truons Manh Ei€n l s530103s3 YF4I
882 Hd VIn LUC 1553010371 YF4I
883 Trdn Thuv Tuv€t Mai t553010372 YF41
884 Vd Thi Thanh Ne6n 1553010376 YF41
885 Nsuvdn Vfl Hdne Ngqc t553010377 YF41
886 Phan Tri Nhi 1 553010381 YF41
887 Y Thi Nie I 553010384 YF4I
888 Lu Thi Cdm Ti€n I 553010402 YF4I
889 Vdn Thanh Trudne 1553010408 YF4I
890 Duons T6n Tri 1553010409 YF41
891 LO Thi B6o Y€n 1553010414 YF41
892 Neuvdn Thi Kim Thriv 1553010565 YF41
893 Nzuv6n Th Nsoc Han 1553010710 YF41
894 Nzuv€n Th Hi6n 155301071 I YF41
895 Nzuv6n Th TuyOt Nhu 1553010719 YF41
896 Ddne Thi Hodi MV 1ss3010838 YF41
897 Nzuv6n Hiru Tdi 155301 1091 YF4I
898 Pham Duv Minh An 1553010415 YG41
899 Nzuvdn Phucrns Anh 1553010416 YG41
900 Hui.nh Nsoc Chdu I 553010844 YG41
901 Chdu Hfru Dane I 553010420 YG4I
902 Ou6ch Thinh Dat l 5s3010421 YG41
903 Phan Thi Ki6u Di6m 1553011051 YG41
904 Th6i Neoc Di6p r5s3010422 YG41
90s Huinh Th€ Hei 1ss3010904 YG41
906 Vd Thi Tuv€t Hoa 1553010430 YG41
907 Pham 86o Hodns Huv 155301 1054 YG41
908 L€ Nsoc I 1553010433 YG41
909 Ld Thi Nsoc Ki6u 155301 1055 YG41
910 Nsuven Phan OuVnh Ldm 1553010436 YG41
911 LdmNhut Minh 1553011056 YG41
912 L€ Hodns Mi 1553010443 YG41
913 Pham Neuv6n Nhu Ngoc 1553010446 YG41
914 Hr?a Thi Nsoc Nhi 1553010449 YG41
915 IrAm Thi M! Phucvns 15s30104s6 YG4I
9t6 Md VAn Phuons I 55301 1061 YG4I
917 Trdn Nhu Phuone 1553010850 YG41
918 Vd Thi Lam Qulnh 155301 1062 YG41
919 L6 DOns Tdm I ss3010871 YG41
920 Neuv0n Thi Thu Th6o I 553010466 YG41
921 Nzuv€n 86o Thuy 1s53010470 YG41
922 NeO Thi Th6o Trang 1553010928 YG4I
923 Nzuy6n Giane TT 1s53010478 YG4I
924 Danh Thi Ven I 55301 0481 YG4I
925 Truons Thu Di6m Xudn I 55301 0754 YG41
926 Ddo Thi Phuone Anh I 553010484 YH4I
927 Bach Kim Chdu I 553010487 YH41
928 Danh H6ne Gdm 1553010495 YH41
929 Pham V6n L0p 1ss301050s YH41
930 Danh Thi Minh Mdn 1553010510 YH4I
931 Nguydn Dai Nehia l s53010s 14 YH4I
932 I6ne Thi Bd Ngqc 1553010515 YH41
933 Lai ThiY€n Nhi 15530105 18 YH41
934 Ne6 Thi Thanh I 55301 0532 YH41
935 Biri Thi Cdm Thiv 1553010539 YH4I
936 Nzuy6n Mai Trans 1553010s43 YH41
937 Vd Einh TT t553010547 YH41
938 L€ Minh Tudn 1553010568 YH41
939 Trdn Ngoc Trinh 1553010586 YH4I
940 H0 Minh Hio 15530107s9 YH4I
941 Nguy€n Thi Phucrne Lan rss3010763 YH41
942 Nzuydn ThiKim Nsdn lss30r076s YH4I
943 Nzuydn Phirne Di6m Nhi 1553010767 YH4I
944 Nsuy6n L6 Minh Trang 15530t0774 YH41
945 Dodn C6ne Ti€n 1553010862 YH41
946 L6 Thi Hoii Tdm l ss301 091 0 YH41
947 V6 ThiCAm Binh r55301 1070 YH4I
948 Phan Truns Hi0u 1s5301 1073 YH41
949 Pham Hi€n Dinh Nehi 15530t1077 YH41
950 TrAn Thi Kim Nguy6n r55301 1078 YH41
951 Ldm Thanh Phong 155301 1080 YH41
9s2 Trdn Kim Dung 1553020006 RHM4l
953 LO Neoc Ydn Khoa 1553020013 RHM4l
954 Hodng Thi Phuong Nam I 55302001 8 RHM4I
955 Trin Nzuy6n Thu Nsuv6t 1553020022 RHM4l
9s6 D6 Nedn Nhi 1553020023 RHM4l
9s7 Nguy6n Hodne Phuons 1553020027 RHM41
958 Ddm Thi Phuqns 1 s53020030 RHM4l
959 L€ Th6o Trang r553020444 RHM4l
960 Trd Ti6u Mi 1ss3020059 RHM41
961 Nguy€n Thi Thuc Trans 1s53020061 RHM41
962 Hodns Thi Bi6n 1553030002 Duoc A 4l
963 Nsuydn Ouans Nhdt Hulnh I 55303001 8 Dusc A 4l
964 Neuy6n Tdn Kh6i l s53030020 Duoc A 4l
965 H6 Nhat Minh 1553030025 Dusc A 4l
966 TrAnThi Thv Nga 1553030026 Du-oc A 4l
967 Ld Thi Thtv Ngoc 1553030028 Duoc A 4l
968 Eine Cao Nsuy€n I 553030029 Du<vc A 4l
969 Trans Ch6nh NeuyCn 1ss3030030 Duoc A 4l
970 Neuv6n Vfi Nsoc Nhi 1s53030033 Duoc A 41
971 V6 Thi6n Nhi 1553030034 Duoc A 41
972 Neuv6n YGn Nhu 1553030036 Duoc A 41
973 Trinh Thi Trans Th6o I ss3030047 Duoc A 41
974 Li6u Thi Kim Th I 5s3030048 Duoc A 41
975 Trdn Thi CAm Th 1ss3030049 Duoc A 41
976 Nzuv€n Thi Kim Thoai 1 s530300s I Duoc A 41
977 RoSn Hrms Thudn 1s53030053 Duoc A 41
978 Bni Anh Thv 1 553030054 Duoc A 41
979 Nsuvdn Thanh Ti6p 1553030055 Duoc A 41
980 Nsuv€n Hodne Bio Tr6n 1553030058 Dugc A 41
981 D6 Nsoc Tuv0n 1553030064 Duqc A 41
982 TrAn Kh6nh Van 1553030066 Duo. c A 41
983 Nsuv6n Vinh r553030067 Duoc A 41
984 Danh Du Hoins VTnh 1s53030068 Duoc A 41
985 Neuv6n Thfv Vv 1553030069 Duoc A 41
986 Nzuy6n Thi Thanh Nir 1553030148 Duoc A 41
987 Ddo Biri Linh chi 1553030074 Duoc B 41
988 Trdm Thi MV Dung 1s53030079 Duoc B 41
989 Tr6n Kh6nh Hei 1s53030081 Duoc B 41
990 Nsuvdn MV HAn 1ss3030082 Duoc B 41
991 Neuv€n Thi MV HuyOn 1553030087 Duoc B 41
992 Nguy€n Giane Phfc Kh6nh r553030088 Duoc B 41
993 Ldm Thuc MIn 1s53030094 Duoc B 41
994 Thi Xa Nhen 1553030101 Duoc B 41
995 Trang Thi Nsoc Nhi€n r553030104 Duoc B 41
996 Neuv6n Thi Cdm Thi rs530301 18 Duoc B 41
997 Tir Vfl C6ne Thinh 15530301 19 Duoc B 41
998 Nsuy€n Thi Kim Thoa 1553030120 Duoc B 4l
999 Nguy6n Nhat Th6ne l 553030121 Duoc B 41
1000 Pham Thi Kim Thu r5s3030t22 Duoc B 41
1001 L€ Thi Nhu Thriy 1553030123 Duoc B 41
1002 IrAn Thi Cdm Ti6n 1553030124 Duoc B 41
1003 Nsuv€n Ddc Todn I 553030126 Duoc B 41
1004 Ihach Thi Neoc TrAn 1553030128 Duoc B 41
1005 Irucvns Thi Di6m Trinh 1 553030 29 Duoc B 41
1006 L6 Neoc Thanh Tnic 1553030 30 Duoc B 4l
1007 Cao Thi Kim IuyCn 1553030 JJ Duoc B 41
I 008 Phirns Thi Anh Thu I 553030 42 Duoc B 41
1009 Nsuvdn Trdn Phi Long 1553030 46 Duoc B 41
1010 Pham Thi Chric Quy€n 1553030 52 Duoc B 41
1011 L6 NzuyEn Th6o r553030 54 Duoc B 4l
t012 Biri Nesc Phuone Anh 1553040001 YHDP 4I
1013 Danh NzuyEn Kim Dung 1ss3040010 YHDP 4I
1014 Ducrng Thriy Duv 1553040012 YHDP 4I
1015 Pham Nzuy6n Phf Khdnh r553040022 YHDP 41
1016 Huinh Tri Linh 1553040A26 YHDP 41
l0t7 Nsuy6n Neoc H6ne Nhu 1553040038 YHDP 41
1018 Nguy6n Thi H6ng Thcy 1553040055 YHDP 41
1019 Nsuy6n Anh Thu 1553040057 YHDP 41
1020 hi€m Thuy€n An 1553040075 YHDP 4I
ta2l Nsuydn Neoc 86o Chdu r553040077 YHDP 4I
1022 Mai Gia Khang 1553040083 YHDP 41
1023 NzuyOn Thi Neoc Ihtv 1553040104 YHDP 4I
r024 Huinh H&u Du r553044127 YHDP 41
1025 Danh Truc Ddo 1s530s0009 DD41
1026 Thach Thi Thanh Duv 1553050016 DD41
t027 Trdn L6 Gians 1s53050017 ED4I
1028 Lu Thi Tuv6t Hanh 1553050019 DD4I
t029 NzuvOn Thi Tf H6o 1553050022 DD4I
1030 Neuv6n Trons Hi6u 1s53050024 ED41
1031 La Thinh Ldp 1553050034 DD41
t032 Huinh Thi Cdm Linh 1553050036 ED41
1033 L€ Thi Neoc Minh 1553050044 DD41
1034 Nsuvdn Thi Thu Th6o t553050072 DD41
1035 Thach Thi Thu Th6o 1553050073 DD4I
I 036 Pham Thi 86o Thoa 1ss3050078 ED4I
1037 Nguy6n Thi Hu6 Anh 1553060004 YTCC 41
1038 Ddns B6ch Kh6i 1 55306001 8 YTCC 4I
r039 Trdn Hodns Phung I 553060038 YTCC 41
1040 Phirne Ouv€n Phucng l s53060039 YTCC 41
1041 Huinh Ngoc
Scvn Thdnh 1553060041 YTCC 41
t042 Trdn Thi Minh Thu I 553060044 YTCC 41
1043 Lf Bich TrAn 1553060047 YTCC 4I
r044 Bii Thu Uy€n 1 553060050 YTCC 41
1045 Thi rhi Ai Uv6n 1 5s306005 r YTCC 41
r046 Kim Neoc Phuone Binh 15s3070002 XNI4I
1047 NzuyCn Thi Son Ca I 553070003 XNI41
1048 Nsuyen Trdm Hd Chdu I 553070004 XI{4I
1049 Trdn Quvdn chi Iss3070006 XI{41
1050 Ne6 Minh chi 1553070007 XNI41
1051 Iruong Pham Nsoc Di€o 1553070010 XI{41
r052 Phan Truns Dinh 155307001 1 XNI4l
1053 Nguy€n Hui'nh Giao 1553070012 XI{4I
1054 Neuy6n Kim Hdne rs530700r4 XI{4I
1 055 L,'l Nhdt Hdo 1553070015 XNI4I
1056 Lf Hulnh Gia H6o 1553070016 )C.{41
r057 Irdn Thanh Huong t553070023 XI{41
1058 Nsuy€n ThiKim Huone 1,553070024 XI{41
1059 Hui'nh Neuv€n Khoa 1553070026 )O\i41
1060 Neuv€n Bich Mo 1553070037 XI{41
1061 Pham Thi Hdns Nsa 1553070038 XI{4I
1062 Ld Ouinh Nh t553070442 XI{41
1063 Pham Thi Tuv€t Nh 1553070043 XI{41
1064 Irdn H6ng Nhi€n 1553070044 XI{41
1065 Neuv6n Thi Thio Nhu 1553070046 XI{41
1066 Iruons Thi MV Nhung 1553070047 )c{41
1067 Hui'nh Di6m Phfc 1553070052 )o{41
1068 Ne6 Thi Minh Phuons I 553070057 XI{41
1069 Ihach ThiNa Rucrne 1553070062 XI{41
r070 Ihach Thi Phi Sdv 1 553070063 XI{41
r07l D6 V[n Ih6i 1553070066 x{41
t072 Pham Qu6c rh6i 1553070068 )o{41
r073 Dinh Thi Ihdm 1553070070 XI{41
1074 Trdn Thi Thanh Thanh t553070073 XNI41
1075 Pham Neuvi5n Phric Thinh 1ss3070078 XI{4I
1076 D6 Thi Kim Thoa 1553070079 XI{41
r077 Trdn Thi Nsoc Thu 1553070084 XI{41
1078 Dinh Hodi Thuons 1s5307008s XN41
t079 Ldm Thi MV Ti6n 1553070089 XI{41
1080 Scrn Thi Thriv Ti6n 1553070091 XI{41
1081 Nzuy€n Nsoc TrAn 1553070093 )o{41
r082 Kim Thi Sa Vi0n r553070097 )a{41
1083 E6 Th[v Di6m 1553070103 XI.{41
1084 Vd Minh Hi€u I 553080015 YHCT 4I
1085 Nguy6n Thi Ngqc Huvdn l 553080017 YHCT 4I
r086 Ta Trung Nshia 1553080028 YHCT 4I
1087 La Quy NhAn 1553080034 YHCT 41
r088 Duong Hodng Nhon 1553080036 YHCT 41
1089 Phan Thdnh Phudc I 553080039 YHCT 41
1090 VO Thdnh Phu6c 1553080040 YHCT 41
1091 'frdn Duy Thanh l 553080047 YHCT 41
1092 Pham Anh Thu l 55308005 I YHCT 41
r093 Ld Thi Thu Thfv l 5s3080053 YHCT 41
1094 TrAn Nhdt Thuydt 553080054
1 YHCT 4I
1095 Ldm M! Trinh l 5530800s7 YHCT 41
t096 Nguy€n Th Di€m Trinh 15530800s8 YHCT 41
1097 Nguy6n Th Kim Ydn 1553080066 YHCT 41
1098 Ngd Mpnh Quytit 1553080070 YHCT 41
r099 Ta Thi Hdne VAn 1ss3080071 YHCT 41
1 100 Phpm ThiBich Ngoan 1ss308008s YHCT 41
1101 Phan ThiNhu Nggc l s53080086 YHCT 41
rt02 Huinh Tudn Anh 1553080103 YHCT 41
I 103 Hulnh Nhdt Huy 1 553080108 YHCT 41
I 104 Nguydn Minh Hodng NeAn 15530801 12 YHCT 41
1 105 Biri Minh 86o TrAn I 553080137 YHCT 4I
I 106 Nguy6n Edng Khoa 1653010014 YA42
tt07 Nguy6n ThiMai Ly 1 65301 001 8 YA42
I 108 Danh Thi Hoa Ri 1653010029 YA42
I 109 LC ThiMy Ti6n 1653010036 YA42
1110 V6 Thi Neqc Ven 1653010042 YA42
1111 La Gia Huv r6s3010362 YA42
tl12 TO B6 Htmg t653010477 YA42
1113 Dodn Lf Thdnh NhAn 1653010480 YA42
I114 Le My Linh r653010646 YA42
lll5 Trdn Thi Anh Ddo 1653010686 YA42
I116 Pham 86 Phirns 1653010689 YA42
rt17 Neuy6n Thfy An t6s3010728 YA42
I118 Nguy€n Thi Kim Ly 1653010730 YA42
t 1l9 Llodng Nggc Phuong Thanh I 65301 073 1 YA42
tl20 Trin Chf Nhdt Nam 16s3010784 YA42
ll2l Hoing
Pham Nam 16530r0983 YA42
1122 Nguy6n Thi Thio Neuv6n r653010065 YB42
lt23 Vd LAm Ngoc Anh 16s3010364 YB42
rl24 Hoing Thriy Hei 16s3010488 YB42
tl25 Duons Gia B6o 16s3010798 YB42
1126 L€ Thi Truc Mai 1653010806 YB42
1127 Trdn Thi Thirv Trdn l 65301 081 8 YB42
I128 Phan Kim Anh I 65301 0088 YC42
rt29 Danh DC 16s3010091 YC42
I 130 Trucrns Hiru Hanh 16s301009s YC42
1131 Ttr Nguy6n Tu6n Khans 1653010099 YC42
r132 Trdn Duons L0i I 653010103 YC42
1 133 Chi6m Kim Ngqc 1653010107 YC42
t134 Phirng ThiKhrlnh Nguy6n 1653010108 YC42
I 135 H6 Thi86o Phf r6530101 12 YC42
I 136 Nguydn Thi Truc Phucme 16530101 13 YC42
t137 Hui,nh Thi Tir Quy6n 16530101 14 YC42
I 138 Neuy6n OuOc Th6i 16530101 17 YC42
tl39 Hd Di6m Trans t6530t0124 YC42
I 140 Nsuy€n Thi Nqoc Trinh 16s301012s YC42
1141 Neuv6n Minh Truvdn 16s30r0126 YC42
1142 VO Hiru Tudns r653010127 YC42
r143 Neuv€n ThiBich Duv€n 1653010351 YC42
1144 Nzuy€n Xudn Quf r6s30t0427 YC42
I 145 V6 Hodi Minh 1653010s02 YC42
1146 Trdn Thi Thanh NhAn 1653010503 YC42
It47 Dd TuAn Anh 1653010579 YC42
1 148 Duons Thi Thirv Duong 1653010580 YC42
1149 Ed Truns Dans 1653010622 YC42
I 150 NzuyOnNeoc TAn 1653010624 YC42
1151 Biri Dodn HOns Dan 16s3010649 YC42
tr52 Duong Nzuv€n Trons Nhdn 1653010650 YC42
I 153 Phan Hui,nh Thv Khu€ 1653010698 YC42
lt54 TrAn Dai NshTa r6s30ra699 YC42
I 155 NzuvOn Minh Chdu 1653010822 YC42
I 1s6 NzuvOn VIn Mdn 1653010829 YC42
tt57 Ldm Thi Th6o Nsuvdn 165301083 1 YC42
I 158 Ldm Tuv6t Nhi 1653010832 YC42
I 159 Vin Thi Ki€u Ti6n 1653010840 YC42
1 160 Huinh Ouans Huy 16530t0979 YC42
1161 V6 Thi Neoc Anh I 65301 01 3 1 YD42
rt62 Thi MV Di6n 1653010134 YD42
tt63 Huinh Neoc Duns 1653010135 YD42
1164 Thach Thi Thriv Gians 1653010137 YD42
l 165 Nsuy€n Vdn Anh Hdo 16s3010138 YD42
1166 Nsuv6n Nsoc Hi€u 1653010139 YD42
lI67 NzuvOn Kim NeAn 1653010149 YD42
1 168 Huinh Thi Nhu Ngoc r6s30101 50 YD42
1169 Trdn Nsoc Th6o Nsuvdn 165301015 I YD42
It70 HO Thanh Ki6u Nhi 1653010152 YD42
tl7 | Phan Hui'nh Xudn Nfr 1653010154 YD42
tt72 NzuvOn Vfl Hodi Phucyne I653010156 YD42
It73 Li€u Thi CAm Quydn 16530101 57 YD42
t174 Nguydn Thi Hdne ThIm 1653010160 YD42
It75 Ihpch Th Ki6u Trans 16s3010167 YD42
ll76 Thach Th Phuons Trinh 1653010168 YD42
1177 Kim Thi Kim Tf 16s3010169 YD42
1 Neuv€n Thi
178 Vi 1653010171 YD42
t179 Neuy6n Thi Kim Y6n r653010172 YD42
1180 Ldm ThiNeoc Th6o 1653010437 YD42
I 181 V6 Dfc YOn IrAm r6s3010438 YD42
It82 Ch€ Thi Thu Hi6n I 65301 05 I 0 YD42
1 183 Pham Thi CAm Tri t653010627 YD42
I 184 Trdn Thi Bio Trdn 1653010628 YD42
I 185 MaiOuane Huy 16534rc675 YD42
1 186 Trdn Ouane Trung r6s3010868 YD42
I 187 Kim Thi Nsoc chi 1653010175 YE42
1 188 LE Thi MV Duy6n 16530r0179 YE42
I 189 Iruong Nguydn Thu HA 16530101 80 YE42
I 190 Irucrng ThiNhu H6o I 65301 0l 81 YE42
1191 Ldnh Thi Huong l 65301 0r 83 YE42
t192 Nguy€n Hui'nh Lonq I 65301 01 89 YE42
tt93 Nguy6n Hiru Ph6t r653010197 YE42
tt94 Ihach Huy Phuone 16s3010199 YE42
I 195 Vd Thi Bich Trdm 1653010209 YE42
tt96 NzuyOn Huy Cudrng 1653010373 YE42
r197 Luu Phf Cudrng 1653010440 YE42
I 198 Duong Ngoc Cdm Ti€n 1653010444 YE42
tt99 Dinh Thi Binh I 65301 05 I 9 YE42
t200 Nguy6n Thi Bich Ngqc 16530t0524 YE42
t20l L6 Trinh Khi Nhi 1653010525 YE42
1202 Hodng Tudtng VAn 1653010529 YE42
1203 TrAn Thu Ihio 16530r0634 YE42
1204 LO Thi Thirv I-inh 16s3010708 YE42
1205 Pham An Khang 16s30r0749 YE42
r206 Danh Thi Anh Ddo 16s3010874 YT42
1207 Irang Nhft Huy r653010878 YE42
1208 Dodn Nhu Nsoc 1653010882 YE42
t209 Nzuy0n Truons Thanh Nhdn 1653010883 YE42
Izt0 Nzuy€n ThiKim Th[m 16s30r0888 YF42
t21l Gi6ne Trdn Thanh Truc 1653010253 YF42
t2t2 Truons Thi H6ns Di6m 1653010448 YF42
t2t3 Kha Tf Doan 16s3010598 YF42
I2t4 Trin Nzuy6n Huy€n Trinh 1653010680 YF42
1215 LAm Thanh Nsoc B6o Ngqc 1653010907 YF42
tzl6 Nsuvdn Dfc Minh Anh t653010257 YG42
1217 Chi6m Ngoc Binh 1653010258 YG42
t218 Nguydn Hiru Danh rcfi01a260 YG42
t2t9 Pham Minh Edng t653010261 YG42
1220 NzuvCn Minh Hodng 1653010266 YG42
1221 Trdn KhSnh Linh 1653010272 YG42
1222 Dodn Nsoc Lua t653010273 YG42
r223 Nsuy6n Huinh Gia Nshi 1653010276 YG42
1224 Phan Thi Nsoc Phi 1653010281 YG42
r225 Di€p Hd Truc Ihanh 16fiAr0287 YG42
1226 LAmAnh Ihu r653010290 YG42
t227 Nzuy6n XuAn Tinh rcs3014292 YG42
t228 Thach Thanh Vri r653010298 YG42
t229 Irdn Huinh Khoa 1653010358 YG42
1230 Pham 86o Todn r653010462 YG42
t23r Nguy6n Thi Binh 1653010541 YG42
T232 Nguy6n Hodne Dai Ducvng 1653010542 YG42
1233 L6 Cao Khai t653010544 YG42
t234 Pham Thi Thirv fi6n 1653010548 YG42
1235 HO Hoa Irang 1653010661 YG42
1236 Vd ThiMinh Y 1653010722 YG42
1237 L6 Vfi HAu I 653010758 YG42
1238 Trdn Thi Nsoc OuvOn 1653010760 YG42
r239 Pham Neoc Trdn Anh 1653010923 YG42
t240 Ducms Thi Kim Binh 1 653010924 YG42
I24I Mai Neoc Cric Hucrns 16s3010928 YG42
t242 Ma Thfv Li€u 1653010930 YG42
r243 Bt) Kh6nh Ly 1653010976 YG42
t244 Ti6u Hoins Khai 1653010555 YH42
r245 Huinh Y€n Phuong 16s3010642 YH42
t246 Phan Kh6nh Vv 16s3010971 YH42
1247 Nsuy€n Trdn Neoc Hi€n 1653010307 YH42
1248 Pham Thi Chung 1653010301 YH42
1249 Nzuy€n Thi Cdm Tri YH42
1250 Phtrne ThiNeoc Truc 16s30r0337 YH42
t251 LC Thi Trang Huy€n 1653010551 YH42
t252 Nzuvdn L€ Phong 16fi4t0323 vH42
t253 Mai Thinh Danh 1653020005 RHM42
r254 Mai Thanh Dat 1653020006 RHM42
1255 Trdn Huy Hodng 1653020009 RHM42
Izs6 LAm Huinh Phudc Minh 1653020A20 RHM42
1257 Nguy6n Hdne Ngoc 16s3020022 RHM42
1258 Luu Nt Sonv 1653020032 RHM42
1259 Ne6 Hdne Iho 1653020035 RHM42
1260 Nzuy€n Kh6nh Duv 1653020070 RHM42
1261 Ne6 Phucrne Vi 1653020A76 RHM42
t262 Nsuv€n Thi Gidu t653020077 RHM42
t263 Phan Luu Kim Phune 1653020085 RHM42
1264 Hui,nh Thi Kim Cucrng 1653030003 Duoc 42
t265 Nsuvdn Vi€t Di6n 1653030004 Duoc 42
1266 Nguy6n Tdn Dfrne 1653030006 Dusc 42
1267 Trdn C6ns Duv€n 16s3030007 Duoc 42
1268 Dinh Thi Thriv Hdns 1653030008 Duoc 42
1269 Neuv€n Xudn An 16s3030030 Duoc 42
t270 Eodn Luu 86o Ch6u I 65303003 I Duoc 42
1271 L€ Dodn Ouans Dinh 1653030033 Duoc 42
1272 Cao LO Hii Mv 16s3030042 Duoc 42
t273 LE Thi Nsoan 16s3030044 Duoc 42
1274 Danh Nsoc Th6o 16s30300s2 Duoc 42
t275 Pham Trdn Anh Thu 16530300s3 Duoc 42
t276 Nguy0n Thi Phuone fuy€n 16530300s7 Duoc 42
1277 Hodng Tri€u Nhu Y 1653030076 Duoc 42
r278 Lf Hodne Di€u 1653030082 Duoc 42
1279 Nzuydn Thanh Hd 16s3030087 Dusc 42
1280 LO Lone Phuqne 16s3030088 Duoc 42
1281 Hui'nh Ut Giio 1 6s304001 0 YHDP 42
1282 Chu Thi Husns 1653040015 YHDP 42
1283 LE Thi Kim 1653040021 YHDP 42
1284 Ducvng L€ Hi€n Thgc 1653040045 YHDP 42
1285 Luons Thi Thuv€n r6s3040046 YIIDP 42
1286 Nsuv€n Huv6n Trane 1653040076 YT{DP 42
t287 Nsuv6n Thi Thu An 1653070002 XII42
1288 NzuvOn Thi6n Anh 1653070003 XI{42
1289 H'Din Avfin 1653070004 XI{42
1290 Pham HOne Doan 16s3070007 )c{42
t29l IrAn MOng Kha 1653070010 XNI42
1292 H'Mai Ni6 1653070016 XI{42
1293 Tructne Tf Thanh t6s3070026 XNI42
r294 Duons Thi Huydn 16s307003s XI{42
t295 D6 Thi Chdu Anh r6s3070052 xt{42
r296 Dinh Gia B6o 1553070053 XNI42
1297 TdnNt Trdm Anh 1653070073 XI{42
t298 Duons Thrli H6ns Di€m r653080006 YHCT 42
t299 Dodn Thi Thr)v Hi€n 1653080010 YHCT 42
1300 NzuvOn XuAn Hodng 1653080013 YHCT 42
1301 Nzuydn Thi Bich Li6n 1653080021 YHCT 42
t302 Ldm Thi Phuons Neuv6n 1653080032 YHCT 42
1303 Neuv6n Th H6ns Th<li 1653080048 YHCT 42
1304 NzuvOn Th Thanh Truc 16530800s2 YHCT 42
1305 Pham Thi Ldm Linh 16530801 1 I YHCT 42
1306 Trdn Thi Th6o Gians 1653080118 YHCT 42
1307 L€ Vdn An 1753010001 YA43
1308 Duons Hui.nh Bdns Bdng 1753010003 YA43
1309 Huinh Hoine Eans 1753010007 YA43
13 10 Pham Vdn Hei 17s3010009 YA43
i3l l L€ Etic Hi6n 1753010010 YA43
1312 Pham Neuvdn Nhu Phuong 1753010025 YA43
1313 Tr6n Nhdt Ha 1753010484 YA43
13l4 V6 Lone H6 1753010486 YA43
1315 Nzuvdn Pham Ydn Khoa 1753010489 YA43
13t6 V6 Pham Di€m Ouinh 1753010497 YA43
t3t7 NzuvCn Thi MV Ai 17s3010829 YA43
1318 Phirns Nsoc Do 17s3010830 YA43
1319 Mai Hui,nh I 75301 083 I YA43
r320 Nsuv6n Hiru An 1753010900 YA43
t32l HO Thi MV Hu€ r753010905 YA43
t322 Td Minh Nhet 1753010910 YA43
1323 Vln TAn Ph6t 175301091 I YA43
1324 Ddns Minh Kh6 1753010053 YB43
1325 Phan Th CAm Thfv 1753010502 YB43
1326 Trdn Thfv An 1753010505 YB43
1327 Phan Neoc Bio Anh r753010s06 YB43
1328 Tr6n Nzuv0n Thdnh Duv 1753010509 YB43
1329 Nsuv6n Nsoc Hai l 75301 0s 1 1 YB43
1330 Nsuv€n Kh6 Hdn 1753010512 YB43
1331 Nsuv€n Bfch Hsp 17530105 13 YB43
1332 LC Th6i Nsoc t753010926 YB43
r 333 NzuvOn Thi Di6m Irans t753014932 YB43
1334 Trdn Hodns Phuons 1753010065 YC43
1335 Pou 816 Nrdns Sui'n 1753010067 YC43
t336 Nzuvdn Trdn Kh6nh VAn 1753010078 YC43
t337 Dane Thi Hii Ydn r7s3010080 YC43
1338 Pham Thi Neoc Bich 17s30r0083 VC43
1339 VfiAnh Iuy6t 175301Q526 YC43
1340 Hui,nh Cdm Ddo 1753010539 YC43
l34I DOns Thi MV Huv6n t753010940 YC43
1342 Ndns La Xudn H6ne 1753010091 YD43
t343 DuoneNhu Huinh 1753010092 YD43
1344 Nzuydn Thi Kim Nsdn 1753010548 YD43
1345 Neuv€n B6ch Ngsc 17530t0962 YD43
1346 Ddo Thi Trfc Anh 1753010121 YE43
1347 Neuv€n Thi Lan chi 17530t0t24 YE43
1348 Cao Th Thanh Loan 175301 013s YE43
t349 Ng6 Th Huinh Mai 1753010136 YE43
1350 Pham Thi Di€m My 1753010138 YE43
1351 Ch0u Bfch Ngdn 1753010139 YE43
1352 Ou6ch Thi Thu Nzuv6t 1753010141 YE43
1353 Bili Ouan TAn 1753010148 YE43
1354 Danh Minh Todn r753010149 YE43
I Nguy6n Ngsc Thanh
355 Tirne 1753010150 YE43
13s6 Dodn H6ne Hanh 1753010569 YE43
1357 Thuqne Thanh Hins 17fi410571 YE43
1 358 Phan Neoc Ou€ Huong t7530t0572 YE43
I 359 Neuyi5n Thi Thu Nhune 17530r0s79 YE43
1360 Nsuy€n L€ Thinh Thdne 1753010586 YE43
r36l Neuyiin Neoc Nhu Quinh 17fi4rc817 YE43
1362 Nsuv6n Thi MV Binh 17s30r0972 YF43
1363 Nsuy6n Thi Y€n Nhi 17s3010981 YE43
1364 Neuv6n ThiDi6m ThDv 175301098s YE43
1365 Neuvdn ThiHuvdn Trdn 1753010986 YE43
t366 Cao Th€ Vinh 1753010987 YE43
t367 Ducrns L6 Doan Trang I 7530101 55 YF43
1368 Trucms Th6i VAn 1753010158 YF43
r369 Ld Trdn Phi Ytin 1753010160 YF43
r370 Nguy€n Luu Binh 1753010163 YF43
t37l Trucvng Thi Kim chi r753010164 YF43
1372 Dudrng Truc Duy€n 1753010166 YF43
1373 Dane Thi Truc Giane 17s3010168 YF43
r374 Ihach Ngoc Hi6n 17fiOIan0 YF43
t375 Ldm Chi Hirng 17530t0171 YF43
r376 Hui,nh Gia Bio 1753010202 YF43
1377 Vd Thi Hdne Anh 1753010593 YF43
1378 Huj,nh Phpm Mi Duy6n 1753010s96 YF43
1379 Neuv6n Thuv Tuv6t Hanh I 75301 0598 YF43
1380 L6 Phan Thanh Loan 1753010604 YF43
r 381 Nguy6n Thi Thu Nedn 1753010606 YF43
1382 Trdn THiNhu Neoc t753010607 YF43
1383 NzuyOn Dai Ph6t Nhat r753010849 YF43
1384 Hui.nh Duv Anh 1753010988 YF43
13 8s Cao Thanh Ngdn 17530t0996 YF43
1386 Nguy€n Thi Bfch Ngqc 1753010997 YF43
r387 Nguy€n Huinh Phri Ihenh 175301 1001 YF43
1388 Ngydn ThiNgqc IrAn 175301 1003 YF43
1389 Nguy6n ThiKim Ngdn 17530t1047 YF43
1390 Chung Thi QuVnh Nhu 17530101 82 YG43
t39r Trinh Minh Quang 175301 01 85 YG43
1392 Vd Thi Thu Suong 1 75301 01 87 YG43
1393 Nguydn ThiKi€u Tuvdn I 75301 01 90 YG43
r394 Ka Thinh 17s30t0193 YG43
1395 PhamNhut Trudns 1753010197 YG43
1396 Nguy€n Duone Thiry Vi 17530t0r99 YG43
1397 Hodns Thi Vdn Anh 17s3010201 YG43
1398 Nguy6n Thanh Binh t753010203 YG43
r399 Trdn Hi€n t753010210 YG43
1400 Dodn Anh Oui 1753010610 YG43
1 401 Nsuv€n Minh TrAm 1753010617 YG43
t4Q2 VO Vdn Cudrne t753010623 YG43
1403 Phaam Trune Hi6u 1753010628 YG43
1404 Danh Hodi Kh6n 1753010854 YG43
1405 Nsuv€n Tudn Cinh 175301 1006 YG43
1406 fh6i Trin Di€u Linh 17530rt012 YG43
1407 Pham Nsuvdn Duv Nsoc 175301 1014 YG43
1408 Irdn D6 Ydn Nhi 1753011015 YG43
t409 Huinh Minh Kh6nh I 75301 063 1 YH43
1410 Hfa MV Quy6n 1753010265 YI43
t4tl L0m QuOc Di6n 1753010287 YK43
t4t2 Pham Thi Thirv Trans 1753010315 YM43
t4t3 Nsuvdn Minh Phune 1753010343 YN43
14t4 Cao Thi Phuctns Th6o 1753010350 YN43
t4t5 Nsuv6n Minh Anh 1753010359 YN43
t4t6 Irdn Thi Thanh NsuvCn 1753010724 YN43
1417 Pham Thi Td Nhu 1753010725 YN43
1418 Neuydn Ldm Kh6nh Phune 1753010726 YN43
1419 Neuy(in Hodne Th6o Nhu 1753010879 YN43
1420 Trdn Thi Kim Anh 175301 1090 YN43
t42l Huinh Minh Chdu 175301 1091 YN43
1422 Neuy6n Thanh Di6m Duydn 175301t092 YN43
1423 Tr6n Minh Quy,in 175301 I 101 YN43
1424 Ned Pham Duy 1753010363 YO43
t425 L€ Nsuv6n Thflv Duone 1753010364 YO43
r426 Thi Nsoc Hdn 17s3010367 YO43
t427 Phan Dfc Thi6n 1753010761 YO43
t428 Hui'nh Nhu Th6o 1753010880 YO43
t429 Son Thi Ki€u Nhi 175301 041 8 YT43
1430 Thach Th6 Xudn Nhu r7530104t9 YT43
r431 Biri Thanh Son 1753010423 YT43
t432 Chiu Anh Tudn 1753010426 YT43
1433 Nsuv6n Thanh Truc 1753010433 YT43
1434 Huinh Thi Nhu Y t753010436 YT43
t435 Pham Dinh Thi Phuons Anh t753010437 YT43
1436 Neuv€n Thi 86o Chdu 17s3010439 YT43
t437 Nguv6n Nsoc Linh Dan 1753010442 YT43
1438 Hui,nh Thi Minh Phuons t7530t0786 YT43
t439 Trdn Hui,nh Ou6 Thanh t753010790 YT43
t440 Ddns Vd Minh Thv 1753010793 YT43
l44l PhamNhu Y 1753010797 YT43
t442 Trdn HOne Neoc Y€n 1753010798 YT43
t443 NzuyOn Thi Hodne Anh 17530t0799 YT43
1444 V6 Cao Chi€n 1753010801 YT43
t445 Qudng Trgng Nehi€m 175301 149 YT43
t446 Nzuy€n Trong NhAn 175301 1s0 YT43
1447 Pham H6ne Bftu Sans 175301 t52 YT43
t448 Bii Thanh Th6o Xudn 175301 157 YT43
t449 D6 B6o Kim Vinh r753010396 YR43
1450 Ddo Tdn E6 1753010404 YR43
t451 D[ng Dlng Khoa I 75301 041 0 YR43
1452 L€ Huone Mo 1753010414 YR43
1453 H6 Di6m Xudn 17s3010767 YR43
1454 Phan Phi Y€n r7s3010768 YR43
t455 Nsuv6n Phirne Anh 1753010769 YR43
t456 Trdn Thi Thanh chi 1753010771 YR43
t457 Dane Nhdt Hodns 1753010776 YR43
1458 L€ Thi Neoc Huy6n 1753010777 YR43
t459 Nzuvdn Vi€t Kh6i 1753010778 YR43
1460 Nsuv€n Minh Khoa 1753010779 YR43
t46I Nzuv€n Nsoc YEn Nhi 1753010784 YR43
1462 Neuv€n Tudns Oanh r7s3010885 YR43
t463 Vd Neuy€n Phuong Anh 17530t1124 YR43
1464 Truong H6 Minh Chdu 1753011125 YR43
1465 Nzuy6n Nzuy€t Hd 17fiatln7 YR43
t466 L€ Hui,nh Mai 1753011131 YR43
t467 NzuyOn Duy Linh 1753010450 YV43
1468 Kim TrAn Minh Nhut 1753010458 YV43
1469 Mai Hoins Anh Phuons 1753010460 w43
1470 Son Thdnh TAm 1753010463 w43
r47l Vd Ngqc DIne Thu t753010470 YV43
1472 Ddo Thi Cdm VAn 1753010473 YV43
1473 Trdn Nhu Y t753410475 YV43
t474 Nzuv€n Thi MV Huy6n r7s3010807 w43
1475 DIne Dd Duv Khans 1753010808 YV43 X
1476 Biri Thanh Th6o 1753010820 w43
1477 Trdn Thi Kim VAn 1 75301 0825 w43
t478 Nsuy€n Neoc Minh Minh 1753010896 w43 X
1479 Huinh Anh Ddo 175301 I 160 YV43
1480 NzuvCn Thi Thanh H6ne t7530t1162 w43
1481 Irucrns Nsuvdn Phuons Ih6o 1753011174 w43
1482 Pham OuOc Ki6n 17530200t7 RHM43
1483 Le Vfi Phuone Khanh 1753020020 RHM43
1484 Ldm Anh Khoa 1753020022 RHM43
l485 TrAn Thi Thtry Nea 1753020028 RHM43
1486 DO Ph4m Phucyng Nhi 1753020034 RHM43
1487 Nsuy€n L€ Nsuvdn Phuons 1753020037 RHM43
1488 Hu'inh Neoc Thdo 1753020450 RHM43
1489 Nguy6n L€ Tuv€t Th6o 17530204s1 RHM43
t490 Mai Thi Thi6n Trang 1753020058 RHM43
t491 TrAn Minh An 1753030001 Duoc 43
1492 L€ H6ns HE 1753030021 Duoc 43
1493 HE Thi Thio 1753030074 Duoc 43
1494 NzuvCn Th MV Th6o 17s3030075 Duoc 43
1495 Nzuv6n Th Thach Th6o 1753030076 Duoc 43
1496 Ne6ne S6c vcth 17s3030088 Duoc 43
1497 Trdn Th€ VT 1753030090 Duoc 43
1498 TrAn Thi Thfv Vv 1753030094 Dusc 43
t499 Luons Thoai Anh 1753040003 YHDP 43
1500 Chu Thi H6ns Nhung 1753040050 YHDP 43
1501 Nsuv€n Chi Ai 1753050001 DD43
r502 L6 Thi Kim chi 1753050006 DD43
1 503 Nzuv€n Thi Huv6n Duy 1753050010 DD43
1 504 L6 Thi Thu Hdng 1 75305001 9 DD43
1 505 Nsuv0n Thi Huvdn Phuons 1753050071 DD43
1 506 TrAn Thi Thanh Phucrne 1753050072 DD43
1507 BUi Thi Thanh Th6o 17s30s0082 DD43
I 508 Vin Ngoc Th6o 1753050085 DD43
I 509 Dinh Thi Anh Thu 1753050092 DD43
15 10 Neuv6n L€ Y Vi 1753050103 DD43
151 I Luong Qu€ Anh 17s3070004 XNI43
tst2 Ned Thi Ml Duv6n 1753070013 )C\i43
r Trdn Thi Truc
513 Ddo 1753Q70015 )ct{43
I 514 L€ Thi Neoc DAv 1753070017 xf{43 X
15 15 LC Hiru Nehia 1753070045 X}I43
15t6 Hui,nhNhat Tf Quy€n 1753070058 XI{43
t517 Ly Rose Salina 1753070061 XI{43
1518 Nguy6n ThiC0m Ti€n 17s307006s XI{43
l5 19 Sine Kim Thi 1753070080 XI{43
1520 Neuy€n Vdn Tho6ne 1753070082 XI{43
1521 Dinh Thi Thu Thu{' 1753070085 XI{43

Cdn tho, ngdyA th6ng J-nEm 2018


TM.BCN EQI TNTN V DOAN TRTIONG
EQi truong

// ,41fY\
l\\ t-
IU / --""
t"/
Nguy6n Qui5c Bio
BCH EOAN TRT'ONG DI{YD CAN THO ooAN TNcs nd cni MrNH
oor rnaNn Nrfn rirvn Ncuynn
CAn thcy, ngitytl thingJ, n6m 2018
DANH SACH SINH VIEN THAM GIA HOAT DQNG PHAN LOAI PHE LIEU
3/12t2r07

STT Hq TGn MSSV L6rp Ghi chli


1 Pham Dinh Thi Phucn Anh 17s3010437 YT43 TNV (ghi nhan)
2 Ldm Thi Th6o Nzuv6n 165301083 1 YC42 TNV (shi nhan)
a
J Nguy6n Minh Ch6u r653010822 YC42 TNV (ehi nhan)
4 Nguy€n Hoang D4i Ducrng t653010542 YG42 TNV (ehi nhan)
5 Phan Thi Ngoc Phi 1653010281 YG42 TNV (shi nhAn)
6 Mai Thfv Lleu 1653010930 YG42 TNV (shi nhan)
Bni Kh6nh Lv 1653010976 YG42 TNV (shi nhan)
8 Mai Ngqc Cfc Hucrng r653010928 YG42 TNV (ehi nhen)
9 Neuv0n Minh Hoang r6s3010266 YG42 TNV (ghi nhan)
10 Hui,nh Thi H6ns Sa r6s3010963 YH42 TNV (shi nhan)
11 Nguy6n Thi Scrn Ca rss3070003 XI{41 TNV (ehi nhan)
T2 Trucrng PhamNgoc Di€p 1 553070010 XI{4I TNV (ehi nhen)
13 Nsuy6n Pham Y€n Khoa 1753010489 YA43 TNV (phdn loai)
t4 Tr6n Neuv6n Thanh Duy 1753010509 YB43 TNV (ohdn loai)
15 Huinh CAm Ddo 17s30r0539 YC43 TNV (ph6n loai)
t6 Tr6n Hoane Phucrng 17s301006s YC43 TNV (phAn loai)
T7 Neuv0n Trdn Khrffi VAn I 75301 0078 YC43 TNV (ph6n loai)
18 Ihucrns Thanh Hine 1753010571 YE43 TNV (ohAn loai)
19 Hui,nh Gia B6o t753010202 YF43 TNV (ph6n loai)
20 Bili Thanh Th6o 17s3010820 YV43 TNV (phdn loai)
2l Ddne D6 Duv Khang 1753010808 w43 TNV (phdn loai)
22 Trdn ThO Vi 1 753030090 Duoc 43 TNV (phdn loai)
ZJ Nguy0n Vdn Thoane 1753070082 XI{43 TNV (phAn loai)
24 Dinh Thi Anh Thu 17530s0092 DD43 TNV (phdn loai)
25 NzuyOn Ou6c Th6i 16530101 17 YC42 TNV (oh6n loai)
26 VO Minh Hi0u 1553080015 YHCT 41 TNV (phAn loai)
27 Hulnh Nh6t Huy 1553080108 YHCT 41 TNV (phAn loai)

CAn tho, ngdy J. thang J ndm 2018


TM.BCN EQI TNTN
E6i trucmg

/fu--
Nguy6n Quiic Bio
BCH DOAN TRT'OI{G DITYD CAN THO DoAN TNCs nd cni MrNH
DOI THAI\H NIEN TIIIII NGUYEN
^l
CAn tho, ngiry A thilngL ndm 2018

DAI\H SACH SINH VIT,N THAM GIA DON C6 TSITZIZTTI

STT Ho TOn MSSV Ltrp Ghi chf


I NzuyEn Qu6c B6o 1253020067 RHM 38
2 Neuv0n Thi H6ns Ven 1353020057 RHM 39
J NzuvOn Chi Thdng 1553020548 YG 41
4 Ducrng NguyCn Duy I 55301 0592 YA 41
5 Nzuv6n Phfi Nguy6n 1553010600 YA41
6 Pham Thi Hdne Nsa 1553070038 XI\i 41
7 NzuvEn Hiru Danh 1653010260 YG42
8 Nzuy0n Minh Trune 16s3040050 YHDP42
9 Ta Thi Thanh Hucmg 175301 1010 YG43
l0 Thi Minh Tam t75301t17s YT43
11 BtiThanh Th6o 1753010820 w43
t2 Dinh Thi Anh Thu 1753050092 DD43

Cdn thcy, ngdyr thrlng


J ndm 2018
TM.BCN EQI TNTN DOAN TRUONG
DQi tru6mg

/ ,/ ,M/'t\J
Nt
Y
/
.- L.-'
.. 1"#

Nguy6n Quiic Bio Ven D6i


BfH DOAN TRUONG DHYD CAN THO DOAN TNCS HO CHi MINH
oor rnaxn Nrtn riNH NcuynN
tho, ngity A thang
"t ndm 2018
CAn

DANH SACH SrNH VrtN THAM GrA HOAT DQNG


KIEM TRA GIANG DUONG I5II2I2OI7
STT Hq TOn MSSV Ltfp Ghi chrf
I Nguy€n Thi Kim Ly 1653010730 YA42
2 Pham Hoang Nam 16s3010983 YA42
a
J Bti Thi Nsoc Bich 16s3010733 YB42
4 Danh DE 16s3010091 YC42
5 NguyOn Ou6c Th6i r6530101 17 YC42
6 Th4ch Thi Phucrng Trinh 1653010168 YD42
- Le Thi Trans Th6o I 65301 0863 YD42
8 Nzuv€n Hiru Danh 1653010260 YG42
9 Thach Thi YOn Trinh 165301021 1 YE42
10 Ki6u Nguy6n Phucme Oanh 165301088s YE42
11 Vd ViCt Hrme t6530200tr RHM42
t,)
IL Ldm Ouinh Phu6c Minh r653020020 RHM42
13 LAm Ouinh Nhu 16s3030020 Dusc 42
L4 Lf Hoane Di0u 1653030082 Dusc 42
l5 Nsuv6n Minh Truns I 6s3040050 YHDP42
t6 Nguydn Pham YOn Khoa 1 7s301 0489 YA43
t7 T6 Nhet Minh 1 7s301 0910 YA43
18 Thucrns Thanh Htns t7s30t0571 YE43
t9 Nsuy6n LC Thenh Th6ne 1 7530 1 0586 YE43
20 Ddne Phuone Anh 1 75301 0 161 YF43
2l Chdu Qu0c Tan 17s3010188 YG43
22 Ta Thi Thanh Hucrns 175301 1010 YG43
z) Huimh Thi H6ns Y 17530103s8 YN43
24 Nsuy0n Hodrns Th6o Nhu 1753010879 YN43
25 Pham Einh Thi Phuong Anh 1753010437 YT43
26 Thi Minh Tam 175301117s YT43
27 Eang D5 Duy Khang 1753010808 YV43
28 Biri Thanh ThAo 1753010820 w43
29 Trdn Minh An 1753030001 Duoc 43
30 Trdn ThC Vi 1753030090 Duoc 43
JI Truorrg Ngoc Thanh 1753070076 Xl.{43
JZ Nguy6n Vdn Thoang 17s3070082 XI{43
CAn tho, ngdy't th6ng J ndm 2018
TM.BCN DQI TNTN EOAN TRUONG
E6i trucrng
,ffiffiw;"n"
TRt$tlc
Y

NguySn Quiic B:fro 6n Vnn Dlfi