Sie sind auf Seite 1von 1

4.

Legato - Staccato
;Rrie din Cantatafdrdneascd - Arraa Parasztkantdtilb6l
J. S. Bach
Prelucrare de Gy. Orb6n

?r
a-
rf
rl r + ?r
:+
rll-l-l-l
g *

I roHnNN sEBASTTAN BACH cAwrA r-e oncA


JoHANN SEBASTIAN BACH oRcoNAI- )Bach, familia - Bach-csa16d )J. S. Bach )aria_ 6ia