Sie sind auf Seite 1von 60

;OL>H[JOMVY7YLZPKLU[Z

*65;,5;:

/PZ[VY`                         

(UUP]LYZHY`/LHY[                       

9L]VS\[PVU.4;                       

9L]VS\[PVU+\HS;PTL                      

*YPJRL[?;9,4,(\[VTH[PJ                     

.4;?;YLTL                        

+P]LY?
+P]LY?;YLTL                        

(]PH[VY.4;                       

(]PH[VY.4;                        

(]PH[VY+\HS;PTL                      

5H\[PJHS                         

3PTP[LK,KP[PVUZ­;OL(Y[VM,UHTLS®                   

.VSKLU/LHY[                        

(UUP]LYZHY`/LHY[(\[VTH[PJ
(UUP]LYZHY`/LHY[(\[VTH[PJ                     

(UUP]LYZHY`/LHY[*HSLUKHY                     

3PTP[LK,KP[PVU­;OL;PNLYZ®                     

.VSKLU/LHY[                        

*YPJRL[(PY-VYJL6UL                       

4HU\MHJ[\YL                        
\HDUVRIZDWFKPDNLQJSDVVLRQ
/ 0 : ; 6 9 @

-V\UKLKPUI`4H\YPJL+P[PZOLPT[OL¸*VTW[VPYKLZ4VU
[YLZ=\SJHPU¹KL]LSVWLKYHWPKS`[VILJVTLHUPU[LYUH[PVUHSYLML
YLUJL^OPSLYLTHPUPUNHULZZLU[PHSS`MHTPS`I\ZPULZZ

([HSLU[LK^H[JOTHRLY4H\YPJL+P[PZOLPTKPZ[PUN\PZOLKOPTZLSM
PU [OL JYHM[PUN VM JVTWSPJH[PVU ^H[JOLZ Z\JO HZ ¸3H =HSStL KL
S»(Y]L¹ WVJRL[^H[JO WYVK\JLK PU [OL Z MVY [OL *OPULZL
THYRL[;OLSH[[LYMLH[\YLKTPU\[LYLWLH[LYM\UJ[PVUZNYHUKHUK
ZTHSS Z[YPRL HUK WLYWL[\HS JHSLUKHY JSV[OLK PU H ¸NYHUK ML\¹
LUHTLSSLKNVSKJHZLZL[^P[OWLHYSZ 4H\YPJL+P[PZOLPT

/VYVSVNPJHSTHZ[LYWPLJLZI`=\SJHPU^LYLOVUV\YLKI`U\TL
/V
YV\ZH^HYKZH[PU[LYUH[PVUHSL_OPIP[PVUZPU3H*OH\_KL-VUKZ
7HYPZ *OPJHNV .LUL]H HUK)HYJL
SVUH 

3H=HSStLKLS»(Y]L)YVUaLTLKHS
 7HYPZ>VYSK-HPY/ 0 : ; 6 9 @

;OL`LHY ^PSSYLTHPUHZPNUPMPJHU[TPSLZ[VULPU^H[JOTH
RPUNOPZ[VY`;OH[^HZ[OL`LHY[OLMPYZ[[Y\S`M\UJ[PVUHSTLJOHUP
JHSHSHYT^YPZ[^H[JO^HZWYLZLU[LKI`=\SJHPU0[^HZLX\PWWLK
^P[O^OH[^HZ[VILJVTL[OLSLNLUKHY`*YPJRL[JHSPIYL-VY[OL
MPYZ[[PTL^H[JOTHRLYZHUKZJPLU[PZ[ZOHKZ\JJLLKLKPUJYLH
[PUNHTLJOHUPJHSHSHYT^YPZ[^H[JOWV^LYM\SLUV\NO[VHJ[\HSS`
^HRL\WP[ZV^ULY

;OPZYL]VS\[PVUHY`^H[JO^HZHUPTTLKPH[LZ\JJLZZ;OL*YP
7YLZPKLU[+^PNO[,PZLUOV^LYH[YPNO[
JRL[HWWLHSLK[V[OLW\ISPJH[SHYNLHZ^LSSHZ[VZ[H[LZTLUPU
JS\KPUN /HYY` ;Y\THU +^PNO[ ,PZLUOV^LY 9PJOHYK 5P_VU HUK
3`UKVU1VOUZVULHYUPUNP[HUPJRUHTL[OH[OHZZ\Y]P]LK[V[OPZ
KH`!¸;OL7YLZPKLU[Z»>H[JO¹0[HSZVHJJVTWHUPLK[OLNYLH[LZ[
TV\U[HPULLYPUNHUKZ\IVJLHUPJL_WLKP[PVUZVM[OLLYH

;OL4HU\MHJ[\YL=\SJHPU^HZYLIVYUPU3L3VJSLPUMPYLK
I` [OL UVISL HTIP[PVU VM YL]P]PUN HUK VWLUPUN \W ^OVSL UL^
]PZ[HZMVY[OLSLNLUKHY`*YPJRL[JHSPIYL

-PYZ[=\SJHPU2NVSK^YPZ[^H[JO
[V\ZL[OL*YPJRL[*HSPIYL 
0U=\SJHPUZL[[OLJYV^UPUN[V\JO[VP[ZX\LZ[MVYL_JLS
SLUJLI`WYLZLU[PUNH^VYSKWYLTPLYLPU[OL^VYSKVM/H\[L/VY
SVNLYPL ;OL 0TWLYPHS .VUN TVKLS PZ [OL MPYZ[ L]LY [V\YIPSSVU
HSHYT^YPZ[^H[JOMP[[LK^P[O=\SJHPU*HSPIYL==\SJHPU[O\Z
JOVZL[VPUJVYWVYH[LHUHSHYTJHSPIYLMLH[\YPUNKPZ[PUJ[P]L[LJO
UPJHS JOHYHJ[LYPZ[PJZ PUZWPYLK I` [OL *YPJRL[ JHSPIYL ^P[O [OL
TVZ[ WYLZ[PNPV\Z VM JVTWSPJH[PVUZ [OL [V\YIPSSVU YLN\SH[VY HZ
^LSSHZHKV\ISLIHYYLSHUKOV\YWV^LYYLZLY]L(UPTWYLZ
ZP]L MLH[ VM TPUPH[\YPZH[PVU *YHM[LK PU [OL [Y\L ZWPYP[ VM /H\[L
/VYSVNLYPLHUKLX\PWWLK^P[OHJH[OLKYHSJOPTL^VY[O`VM[OL
MPULZ[ TPU\[L YLWLH[LY TLJOHUPZTZ [OL 0TWLYPHS .VUN TVKLS
HZZLY[ZP[ZLSMHZ[OLUVISLZ[VMHSHYT^H[JOLZ

(^HYKZ7HYPZ *OPJHNV HUK)HYJLSVUL 


=\SJHPU^H[JOLZOH]LILLU[OLWYP]PSLNLKWHY[ULYZVM[OLNYLH
[LZ[(TLYPJHUWYLZPKLU[ZHUK)HYHJR6IHTHPZUVL_JLW[PVU[V
[OPZNVSKLUY\SL>OPSLLHJOVM[OLT^LYLHJJ\Z[VTLK[VH^H
RLUPUN[V[OLZV\UKVM[OLMHTV\Z*YPJRL[HSHYTTV]LTLU[HSS
OHK [V ^PUK [OLPY ^H[JO THU\HSS` -YVT UV^ VU [OL` ^PSS UV
SVUNLY ULLK [V (M[LY `LHYZ VM YLZLHYJO HUK KL]LSVWTLU[ [OL
4HU\MHJ[\YLPU3L3VJSLOHZKL]LSVWLKHZLSM^PUKPUN]LYZPVUVM
P[ZSLNLUKHY`*YPJRL[HSHYTJHSPIYL;OLLTLYNLUJLVM[OPZUL^
*YPJRL[=TV]LTLU[JVUMPYTZ=\SJHPU»ZZ[H[\ZHZHNLU\PUL
¸4HU\MHJ[\YL¹HUKHSZVWH]LZ[OL^H`MVYHYHUNLVMLU[PYLS`PU
UV]H[P]LUL^TVKLSZ

0TWLYPHS.VUN^P[OH;V\YIPSSVUHSHYTJHSPIYL

(550=,9:(9@
/ L H Y [ . V S K

0U[YPI\[L[V[OL[OHUUP]LYZHY`VMP[ZYPJOHUKMHZJPUH[PUN
OPZ[VY`[OL=\SJHPU(UUP]LYZHY`/LHY[TVKLSYL]LHSZ[OYV\NO
P[ZWHY[PHSS`VWLU^VYRLKKPHS[OL=\SJHPU*YPJRL[=HUHK
]HUJLK ]LYZPVU VM [OL SLNLUKHY` TV]LTLU[ ;OPZ OHUK
^V\UK HSHYT JHSPIYL PZ KPZ[PUN\PZOLK I` P[Z JOHYJVHS NYL`
[YLH[TLU[HUKZ\WLYIMPUPZOLZ;OL=\SJHPU(UUP]LYZHY`/LHY[
TVKLSPUJHYH[YVZLNVSKPZPZZ\LKPUHSPTP[LKZLYPLZVM
VM^OPJOPULHJOKPHSJVSV\YZPS]LYJVSV\YLKISHJRJOHY
JVHSNYL`

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT

*HZL ! 2 WPUR NVSK TT PU KPHTL[LY ^P[O MS\[LK TV[PM HSVUN [OL
TPKKSLZHWWOPYLJHZLIHJRYL]LHSPUN[OLZ[`SPZLK¸=¹MVY=\SJHPUPUYVZL
NVSK

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLY
3
3 3 3(550=,9:(9@
/ L H Y [ : [ L L S

0U[YPI\[L[V[OL[OHUUP]LYZHY`VMP[ZYPJOHUKMHZJPUH[PUN
OPZ[VY`[OL=\SJHPU(UUP]LYZHY`/LHY[TVKLSYL]LHSZ[OYV\NO
P[ZWHY[PHSS`VWLU^VYRLKKPHS[OL=\SJHPU*YPJRL[=HUHK
]HUJLK ]LYZPVU VM [OL SLNLUKHY` TV]LTLU[ ;OPZ OHUK
^V\UK HSHYT JHSPIYL PZ KPZ[PUN\PZOLK I` P[Z JOHYJVHS NYL`
[YLH[TLU[HUKZ\WLYIMPUPZOLZ(]HPSHISLPU[OYLLKPHSZOHKLZ
ZPS]LYJVSV\YLK ISHJR JVWWLYJVSV\YLK [OL Z[LLS (UUP]LY
ZHY`/LHY[TVKLSPZPZZ\LKPUHSPTP[LKLKP[PVUVMVM^OPJO
MVYLHJOKPHSJVSV\Y

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT

*HZL!Z[LLSTTPUKPHTL[LY^P[OMS\[LKTV[PMHSVUN[OLTPKKSLZHW
WOPYLJHZLIHJRYL]LHSPUN[OLZ[`SPZLK¸=¹MVY=\SJHPUPUZ[LLS

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLY

3-
3- 3- 3-9 , = 6 3 < ; 0 6 5
. 4 ; ( < ; 6 4 (; 0 *

-YVT3VUKVU[V/VUN2VUNHUKMYVT+\IHPVY4L_PJV[V
5L^ @VYR VY ;VR`V [OL [PTL HYV\UK [OL ^VYSK PZ IYV\NO[
^P[OPU YLHJO [OHURZ [V [OL 9,=63<;065 .4; LX\PWWLK
^P[O [OL UL^ = H\[VTH[PJ TV]LTLU[ ;OL ^VYSK[PTL
PUKPJH[PVU PU JP[PLZ VM [OL ^VYSK PZ HKQ\Z[HISL I` HU
PUULYYV[H[PUNILaLSHJ[P]H[LKI`HZJYL^SVJRJYV^UH[
V»JSVJR

=\SJHPU7YVWYPL[HY`*YPJRL[*HSPIYL=
4V]LTLU[!TLJOHUPJHSZLSM^PUKPUNKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYTKH[L^PUKV^^VYSK[PTL
VUOV\YZHKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[VJSVJR

*HZL!Z[LLSTTPUKPHTL[LYZHWWOPYLJHZLIHJR

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHW)YHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLYJHSMSLH[OLY
:[YHW)YHJLSL[!

 3-
 3-  3-  3-9 , = 6 3 < ; 0 6 5
+ < ( 3 ; 0 4 , ( < ; 6 4 (; 0 *

.YLH[S` HWWYLJPH[LK I` HSS [OVZL HJJ\Z[VTLK [V Q\NNSPUN ^P[O


[PTLaVULZ[OL9,=63<;065+<(3;04,PZLX\PWWLK^P[O[OL
UL^=H\[VTH[PJTV]LTLU[;OPZWHY[JHSPIYLKYP]LZ[OL
OV\YTPU\[LJLU[YHSZLJVUKZHSHYTHUKKH[L^PUKV^KPZWSH`Z
;OLK\HS[PTLaVULM\UJ[PVUPZHKQ\Z[HISLI`[OLPUULYYV[H[PUN
ILaLSHJ[P]H[LKI`[OLZJYL^SVJRJYV^UH[V»JSVJR

=\SJHPU7YVWYPL[HY`*YPJRL[*HSPIYL=
4V]LTLU[!TLJOHUPJHSZLSM^PUKPUNKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
4V]LTLU[
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYTKH[L^PUKV^K\HS[PTL
aVULKPZWSH`HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[VJSVJR

*HZL!Z[LLSTTPUKPHTL[LYZHWWOPYLJHZLIHJR

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHW)YHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLYJHSMSLH[OLY

 *-
 *- *- *->PUKPUNJYV^U (SHYTW\ZOI\[[VU
*90*2,;?;9,4,
( < ; 6 4 ( ; 0 *

(^VY[O`OLPY[V[OLMHTV\Z*YPJRL[HSHYTJHSPIYL[OH[OHZMVYNLK
[OL=\SJHPUSLNLUKZPUJL [OL*YPJRL[=KYP]LZ[OLJLU
[YHSOV\YTPU\[LHUKZLJVUKZOHUKZHKH[LKPZWSH`HZ^LSSHZ
HTPU\[LNYHK\H[LKJV\U[LYHJ[P]H[LKI`H\UPKPYLJ[PVUHSYV
[H[PUNILaLS¶HUKVMJV\YZL[OLZPNUH[\YLHSHYTM\UJ[PVUJOHYHJ
[LYPZ[PJVM=\SJHPU^H[JOLZ
;OPZJVUJLU[YH[LKISLUKVMPUMVYTH[PVUUV^HWWLHYZPUHWHY[P
J\SHYS`ZWVY[`HUKZVWOPZ[PJH[LKHLZ[OL[PJKLZPNU;OLNLULYV\Z
ZPaLVM[OLTTJHZLH]HPSHISLPU[P[HUP\THUKZ[LLSVYISHJR[P
[HUP\THUKZ[LLS]LYZPVUZPZM\Y[OLYHJJLU[\H[LKI`[OLHZ`T
TL[YPJHS HYYHUNLTLU[ VM [OL MHZ[ KH[LJVYYLJ[PVU W\ZOLY H[ 
V»JSVJRHUK[OLHSHYTJVYYLJ[VYWSHJLKIL[^LLUHUKV»JSVJR
HUK]PZ\HSS`L_[LUKLKI`[OL^PUKPUNJYV^UIL[^LLUHUK
V»JSVJR ;OL ZHWWOPYL JY`Z[HS JHZLIHJR LUZ\YLZ PKLHS ZV\UK
KPMM\ZPVUIV[OPU^H[LYVYPU[OLVWLUHPYZPUJL[OL[P[HUP\TJHZL
LUOHUJLZ[OLHJV\Z[PJX\HSP[`VM[OL^H[JOPUHU`JPYJ\TZ[HU
JLZVU[OLWH[OZVMHK]LU[\YLHUKL_WSVYH[PVU¶MYVT[OLSVM[PLZ[
OLPNO[Z[VHI`ZZHSKLW[OZ
;^VISHJRJVH[LKZ[LLSHUK[P[HUP\T]LYZPVUZHYLH]HPSHISLPUSP
TP[LKU\TILYLKLKP[PVUZVMLHJO!HISHJRIS\LZLSM^PUKPUN
*90*2,; ?;9,4, TVKLS HUK H ISHJR^OP[L ZLSM^PUKPUN
*90*2,;?;9,4,]HYPH[PVU
0U HKKP[PVU [V P[Z KLJPKLKS` THZJ\SPUL Z[`SL [OPZ UL^ L]VS]LK
TVKLS PZ HSZV KPZ[PUN\PZOLK I` [OL UL^ MS\[LK YV[H[PUN V\[LY
ILaLSZLY]PUNHZHTPU\[LJV\U[LYHZ^LSSHZI`[OLUL^:\
WLYS\TPUV]HJVH[LKOV\YTHYRLYZ^OPJOHSVUN^P[O[OLOHUKZ
HSZVMLH[\YPUNHS\TPULZJLU[Z\IZ[HUJLTHRL[OL*90*2,;

?;9,4,(<;64(;0*[OL\S[PTH[L^H[JOMVYL_WSVYLYZ¶HUK 
V[OLYJVUUVPZZL\YZVMMPUL^H[JOTHRPUN
*90*2,;?;9,4,
( < ; 6 4 ( ; 0 *
3PTP[LK,KP[PVU

=\ S J H P U P Z V U J L H N H P U S H \ U J O P U N H J O H S S L U N L [ V 
L_WSVYLYZ I` \U]LPSPUN [OL *90*2,; ?;9,4,
( < ; 6 4 (; 0 * T V K L S  ; O L T H Q V Y U L ^ M L H [ \ Y L P U [ O P Z 
T V K L S S P L Z P U [ O L Z L S M ^ P U K P U N * Y P J R L [ =  H S H Y T 
J H S P I Y L K Y P ] P U N P [  ;^ V I S H J R J V H [ L K Z [ L L S H U K [ P 
[ H U P \ T ] L Y Z P V U Z H Y L H ] H P S H I S L P U S P T P [ L K U \ T I L Y L K 
LKP[PVUZVMLHJO

=\SJHPU7YVWYPL[HY`*YPJRL[*HSPIYL=
4V]LTLU[!TLJOHUPJHSZLSM^PUKPUNKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYTKH[L^PUKV^HUKV\[LYYV
[H[PUNILaLSNYHK\H[LKTPU\[LZ

*HZL![P[HUP\T Z[LLSISHJR[YLH[LKTTPUKPHTL[LYZHWWOPYL

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHW)YHJLSL[!Y\IILYZ[YHW

 )9-
 )9- )9-*90*2,;?;9,4,
( < ; 6 4 ( ; 0 *

-PYTS` YVV[LK ^P[OPU H ZWVY[PUN \UP]LYZL PU[V


^OPJO [OL IYHUK PZ THRPUN UV[L^VY[O` PUYVHKZ
[ O L * 9 0 * 2 , ; ? ; 9 , 4 , ( < ; 6 4 (; 0 * T V K L S P Z K L 
Z P N U L K M V Y H K ] L U [ \ Y L Y Z P Z \ U ] L P S P U N H U L ^ L ] L U 
T V Y L ] P Y P S L H U K M \ U J [ P V U H S K L Z P N U W V ^ L Y L K I ` [ O L 
U L ^ * Y P J R L [ =  Z L S M ^ P U K P U N T V ] L T L U [ 

=\SJHPU7YVWYPL[HY`*YPJRL[*HSPIYL=
4V]LTLU[!TLJOHUPJHSZLSM^PUKPUNKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYTKH[L^PUKV^HUKV\[LYYV
[H[PUNILaLSNYHK\H[LKTPU\[LZ

*HZL![P[HUP\T Z[LLSISHJR[YLH[LKTTPUKPHTL[LYZHWWOPYL

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHW)YHJLSL[!Y\IILYZ[YHW

 9-
 9- 9-.4;?;9,4,


-YVT 7HYPZ [V :`KUL` ]PH 4VZJV^ ;VR`V VY 5L^ @VYR [OL
[PTL HYV\UK [OL LU[PYL WSHUL[ PZ ^P[OPU YLHJO [OHURZ [V [OL
Q\Z[YLSLHZLK=\SJHPUTVKLS[OL*YPJRL[.4;?;9,4,;OL
4HU\MHJ[\YL=\SJHPUPZWYVJSHPTPUNP[ZUL^ZWVY[PUN]VJH[PVU
[V[OLZV\UKVMP[ZSLNLUKHY`*YPJRL[HSHYTJHSPIYL,_WSVYLYZ
I\ZPULZZTLU HUK NSVIL[YV[[LYZ JVUZ[HU[S` VU [OL TV]L ^PSS
MPUK[OH[[OPZ.4;HSHYTTVKLSKLSP]LYZHSS[OL`L_WLJ[MYVT
H^H[JO

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[ ! TLJOHUPJHS OHUK^V\UK KV\ISL IHYYLS  JVTWV


ULU[Z]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L
-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZKH[L^PUKV^HSHYT^VYSK
[PTLVUOV\YZHKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[VJSVJR
*HZL!ISHJR[P[HUP\THUKZ[LLS[P[HUP\THUKJHYH[YVZLNVSK
TTPUKPHTL[LY^P[OMS\[LKTV[PMHSVUN[OLTPKKSLZHWWOPYLJHZL
IHJRYL]LHSPUN[OLZ[`SPZLK¸=¹MVY=\SJHPUPUZ[LLS
>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[YLZMLL[
:[YHWIYHJLSL[!JHSMSLH[OLYY\IILY
 9-
 9- 9- *-+0=,9?;9,4,

=\SJHPUOHZI\PS[T\JOVMP[ZSLNLUKVUWYVK\JPUNOPNO
WLYMVYTHUJLKP]PUNPUZ[Y\TLU[Z;OLIYHUKKLLWLUZHUK
Z[YLUN[OLUZP[ZJVTTHUKVM[OLHI`ZZI`WYLZLU[PUN[OL
*YPJRL[ +0=,9 ?;9,4, P[Z UL^ [VVS KLZPNULK [V L_
WSVYL[OL]HZ[\UKLY^H[LYL_WHUZLZ/V\ZPUN[OLMHTV\Z
=HSHYTJHSPIYL[OLTVKLSWYV]PKLZHSS[OLJY\JPHSPU
MVYTH[PVUKP]LYZULLK

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L
-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYTNYHK\H[LKTPU\[LZ
JV\U[LYHJ[P]H[LKI`HUPUULYYV[H[PUNILaLSHQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRLK
JYV^UH[ VJSVJR
*HZL
*HZL!ISHJR[P[HUP\THUKZ[LLS[P[HUP\THUKJHYH[YVZLNVSKTT
PUKPHTL[LY^P[OMS\[LKVU[OLZPKLHUKZLJ\YLKVU[OLIHJRI`[OL=\S
JHPU[YPWSLJHZLIHJR
>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[
 9-
:[YHWIYHJLSL[!JHSMSLH[OLYY\IILY
 9- 9- 9-( = 0 ( ; 6 9
. 4 ;  

+LZPNULK MVY [OVZL ^OV YLN\SHYS` JYPZZJYVZZ [OL NSVIL


[OL(=0(;69.4; MLH[\YLZHUL^KPHS^P[OHIVSKS`HZ
ZLY[P]L JOHYHJ[LY ;OL UL^ TVYL JVU[LTWVYHY` KLZPNU PZ
UH[\YHSS` PU[LUKLK [V IL HU L_[LUZPVU VM [OL WYL]PV\Z
TVKLSZI\[[OLJLU[YLVM[OLKPHS^OPJOPZIYVHKLULKI`
HU LSLNHU[ *[LZ KL .LUu]L N\PSSVJOt TV[PM SLUKZ [OL
^H[JOHUL]LUW\YLYTVYLWHYLKKV^UHWWLHYHUJL

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT^VYSK[PTLVUOV\YZ
HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[VJSVJR

*HZL!Z[LLSJHYH[YVZLNVSKTTPUKPHTL[LYZHWWOPYLJHZLIHJR
YL]LHSPUN[OLZ[`SPZLK = MVY=\SJHPUPUZ[LLSVYJHYH[YVZLNVSK

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLYJHSMSLH[OLYVYZ[LLSIYHJLSL[
3-
3- 3 3-( = 0 ( ; 6 9
* Y P J R L [ . 4 ;

-YVT 7HYPZ [V :`KUL` ]PH 4VZJV^ ;VR`V VY 5L^ @VYR [OL
[PTL HYV\UK [OL NSVIL PZ IYV\NO[ ^P[OPU LHZ` YLHJO I` [OL
SH[LZ[=\SJHPU*YPJRL[(]PH[VY.4;TVKLS5H[\YHSS`LX\PWWLK
^P[O [OL MHTV\Z TLJOHUPJHS OHUK^V\UK =\SJHPU *YPJRL[
HSHYTJHSPIYL¶[OLL_JS\ZP]LZPNUH[\YLMLH[\YLVM[OL=\SJHPU
IYHUK¶[OPZ[PTLRLLWLYKPZWSH`Z^VYSK[PTLV]LYOV\YZ

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
4V]LTLU[
»]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT^VYSK[PTLVUOV\YZ
HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[V»JSVJR

*HZL!2WPURNVSKZ[LLSTTPUKPHTL[LY

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLYJHSMSLH[OLYVYZ[LLSIYHJLSL[

3-
3- 3 3-( = 0 ( ; 6 9
+ \ H S ; P T L  

;OL(=0(;69+<(3;04, TVKLSPZNYLH[S`HWWYLJPH[LKI`
HSS[OVZLOH]PUN[VJVWL^P[O[PTLaVULZ;OLKPHSVM[OPZUL^
TVKLS OHZ Z^HWWLK P[Z JSHZZPJ JOHYHJ[LY MVY H TVYL JOPJ
ZWVY[PUN KLZPNU ;OL MVYTLY TL[HS IH[VUZOHWLK OV\YTHY
RLYZHUK9VTHUU\TLYHSZVM[OLMPYZ[[PTLaVULKPZWSH`OH]L
ILLU YLWSHJLK I` SHYNL Z[`SPZLK (YHIPJ U\TLYHSZ HUK NLUL
YV\ZS`WYVWVY[PVULKOV\YTHYRLYZ

=\ S J H P U W Y V W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I Y L = 

4V]LTLU[ ! TLJOHUPJHS OHUK^V\UK KV\ISL IHYYLS  JVTWV


ULU[Z»]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZKH[L^PUKV^HSHYTK\HS
[PTLaVULKPZWSH`HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[V»JSVJR

*HZL!Z[LLSJHYH[YVZLNVSKTTPUKPHTL[LYZHWWOPYLJHZL
IHJR YL]LHSPUN [OL Z[`SPZLK = MVY =\SJHPU PU Z[LLS VY JHYH[ YVZL
NVSK

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[YLZMLL[
3-
:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLYJHSMSLH[OLY
3- 3 3-5 ( < ; 0 * ( 3

;OL =\SJHPU *YPJRL[ 5H\[PJHS TVKLS PZ HU L_HJ[ YLWSPJH VM [OL
5H\[PJHS TVKLS JYLH[LK I` =\SJHPU PU  ;OPZ Z\JJLZZM\S
¸IYHUKHTIHZZHKVY¹HWWLHYZPU PUHJOHYJVHSNYL`]LYZPVU
SPTP[LKLKP[PVUVM WPLJLZ;OPZVYPNPUHSHUKPUUV]H[P]LKP]LYZ
^H[JO MLH[\YLZ [OL YLTHYRHISL JOHYHJ[LYPZ[PJ VM HU HSHYT [VUL
[OH[PZH\KPISL\UKLY^H[LY

= \ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UK[^VIHYYLSZWYPUNZJVTWV
ULU[Z»]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYTKLJVTWYLZZPVU[HISLZ
HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[V»JSVJR

*HZL!Z[LLSTTPUKPHTL[LY[YPWWSLJHZLIHJRPUZ[LLS

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZ MLL[LUHISPUN[OL\ZLVM[OLHSHYT
M\UJ[PVU\UKLY^H[LY

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLYY\IILYVYZ[LLSIYHJLSL[
4
9- 3- 9-* 3 6 0 : 6 5 5 ,
;OLHY[VM,UHTLS

7\YZ\PUN [OL UVISL SPULHNL VM P[Z LUHTLSSLK TVKLSZ =\S


JHPU KYH^Z PUZWPYH[PVU PU  MYVT [YVWPJHS MVYLZ[Z HUK
[OLMHZJPUH[PUNHUPTHSZ[OH[SP]L^P[OPU[OLTI`KLWPJ[PUN
H WHU[OLY VU [OL KPHS VM VUL TVKLS HUK WHUKHZ VU [OL
V[OLY ;OLZL [^V TVKLSZ H]HPSHISL ^P[O H YVZL VY ^OP[L
NVSK JHZL LHJO PZZ\LK PU H WPLJLZ SPTP[LK ZLYPLZ
)LOPUK [OPZ THZ[LYWPLJL VM MPUL JYHM[ZTHUZOPW ILH[Z [OL
*YPJRL[=HSHYTJHSPIYL
*YPJRL[

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
»]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT^VYSK[PTLVUOV\YZ
HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[V»JSVJR

*HZL!2WPURNVSK2^OP[LNVSKTTPUKPHTL[LY;YPWSLJHZL
IHJRPUYVZLNVSKVY^OP[LNVSK

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHW!HSSPNH[VYSLH[OLY
 3
 3 3 3* 3 6 0 : 6 5 5 ,
;OLHY[VM,UHTLS

)SLUKPUN [LJOUPJHS ZRPSSZ ^P[O WYLJPZPVU ^H[JOTHRPUN H[ [PTLZ


ILJVTLZ HU HY[ PU P[Z V^U YPNO[ ^OLU [LJOUVSVN` LUJV\U[LYZ
[OLUVIPSP[`VMJYHM[ZTHUZOPW+YP]LUI`H^PSS[VYL]P]L[OLHNL
VSK [YHKP[PVU VM JSVPZVUUt LUHTLS [OL 4HU\MHJ[\YL =\SJHPU PZ
WYLZLU[PUNH SPTP[LKU\TILY VM L_JLW[PVUHS[PTLRLLWLYZLHJO
PZZ\LK PU H SPTP[LK U\TILYLK LKP[PVU VM ! ¸;OL >VYSK¹ HUK
¸;OL+YHNVU¹

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
»]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT^VYSK[PTLVUOV\YZ
HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[V»JSVJR

*HZL ! 2 WPUR NVSK 2 ^OP[L NVSK TT PU KPHTL[LY ;YPWSL JHZL
IHJRPUYVZLNVSKVY^OP[LNVSK

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLY
3
3 3 3.63+,5/,(9;

;OLZ[VY`VMH[YLHZ\YL\U]LPSLK-VY[OLMPYZ[[PTLPUP[ZOPZ[VY`
=\SJHPUVMMLYZHNSPTWZLPU[V[OLPU[PTH[LZLJYL[ZVMH\UPX\LTV
]LTLU[P[ZSLNLUKHY`*YPJRL[HSHYTJHSPIYL,_X\PZP[LS`JYHM[LK
[OL = *YPJRL[ JHSPIYL PZ KPZ[PUN\PZOLK I` P[Z TL[PJ\SV\Z MP
UPZOPUNPUJS\KPUNIYPKNLZKLJVYH[LK^P[O*[LZKL.LUu]LJPY
J\SHYNYHPULKVYWVSPZOLKWSH[LZHUKIS\LKZJYL^Z

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
»]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT

*HZL!Z[LLS TTPUKPHTL[LY

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHW!HSSPNH[VYSLH[OLY

3-
3- 3- 3-(550=,9:(9@
/ L H Y [ ( \ [ V T H [ P J

(M[LY[OLZ\JJLZZVMP[Z(UUP]LYZHY`/LHY[TVKLSVM^OPJO
VUL ^HZ NPM[LK [V <: WYLZPKLU[ )HYHJR 6IHTH =\SJHPU
WYLZLU[Z H UL^ ]LYZPVU VM [OPZ Z\I[SL HUK LSLNHU[ ^H[JO
[OPZ [PTL KYP]LU I` H ZLSM^PUKPUN TV]LTLU[ ,X\PWWLK
^P[O[OLUL^*YPJRL[=HSHYTJHSPIYL[OL(550=,9:(9@
/,(9;(<;64(;0*MLH[\YLZHUVWLU^VYRLKKPHSYL]LHSPUN
[OLTL[PJ\SV\ZMPUPZOPUNVM[OPZSLNLUKHY`TLJOHUPZT

= \ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!»»»TLJOHUPJHSH\[VTH[PJHSHYTKV\ISLIHYYLSJVT
WVULU[Z]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZZLJVUKHSHYTSHZ[PUN

*HZL!2YVZLNVSKVYZ[LLSTTPUKPHTL[LY^P[OMS\[LKTV[PMHSVUN
[OLTPKKSLZHWWOPYLJHZLIHJRYL]LHSPUN[OLZ[`SPZLK¸=¹MVY=\SJHPU

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLY

3-
3 3-(550=,9:(9@
/ L H Y [ * H S L U K H Y

>P[OP[ZTL[HSWSH[LKZHWWOPYLKPHSWSH`PUNVU[OL[OLTL
VM ZLTP[YHUZWHYLUJ` [OL (550=,9:(9@ (<;64(;0*
*(3,5+(9 I` =\SJHPU PZ H NLU\PULS` PU[YPN\PUN TVKLS
WYV]PKPUN [HU[HSPZPUN NSPTWZLZ VM [OL SLNLUKHY` HSHYT
TV]LTLU[MYVT[OL=\SJHPU4HU\MHJ[\YL!*YPJRL[*HSPIYL
=HUKP[ZWHY[Z

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!»»»TLJOHUPJHSH\[VTH[PJHSHYTKV\ISLIHYYLSJVT
4V]LTLU[
WVULU[Z]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZZLJVUKHSHYTSHZ[PUNKH[L
^PUKV^

*HZL!Z[LLSTTPUKPHTL[LY^P[OMS\[LKTV[PMHSVUN[OLTPKKSLZHW
WOPYLJHZLIHJRYL]LHSPUN[OLZ[`SPZLK¸=¹MVY=\SJHPUPUZ[LLS

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!SV\PZPHUHHSSPNH[VYSLH[OLY
3-
3- 3-; 0 . , 9 :
;OLHY[VM,UHTLS

*VTIPUPUNHSLNLUKHY`JHSPIYLHUKHYHYLKLNYLLVML_WLY[PZLPU
[OLHY[VMJSVPZVUUtLUHTLSSPUN[OLUL^=\SJHPU(=0(;69.4;
¸;/, ;0.,9:¹3040;,+ ,+0;065 ^H[JO MLH[\YLZ [^V [PNLYZ
MHJPUN LHJO V[OLY ^P[O H WYV\K \U^H]LYPUN HPY VM ZV]LYLPNU
Z[YLUN[O;OPZOPNOS`Z`TIVSPJHUPTHSPZYLNHYKLKVU[OL(ZPHU
JVU[PULU[ HZ [OL N\HYHU[VY VM L[LYUHS OHWWPULZZ ;OL =\SJHPU
ILZ[PHY`[O\ZUV^^LSJVTLZHUL^THZ[LYWPLJLPZZ\LKPUHSPTP
[LKLKP[PVUVMPUYVZLNVSKHUKPU^OP[LNVSK
[LKLKP[PVUVMPU

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
»]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT^VYSK[PTLVUOV\YZ
HKQ\Z[HISLI`HZJYL^SVJRJYV^UH[V»JSVJR

*HZL!2WPURNVSK2^OP[LNVSKTTPUKPHTL[LY

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLY

3
3 3.63+,5/,(9;
(4,:4,90:05.=0:065

;OLUL^*90*2,;.63+,5/,(9;I`=\SJHPUWYV]PKLZHZWLJ
[HJ\SHY PTTLYZPVU PU[V [OL TLJOHUPZT KYP]PUN P[ 6MMLYPUN HU
VWLU]PL^VMP[ZSLNLUKHY`HSHYTTV]LTLU[P[YL]LHSZ[OLJVT
WSL_JVTWVZP[PVUVMP[ZHU[OYHJP[LJVH[LK*YPJRL[*HSPIYL=
)`MVYTPUNHWYLZ[PNPV\ZZOV^JHZLMVY[OPZL_JLW[PVUHSTV]L
TLU[ [OL *90*2,; .63+,5 /,(9; JVUJLHSZ UV[OPUN VM P[Z
WYLJPV\ZPUULYUH[\YL

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSOHUK^V\UKKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
3-
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYT

*HZL!Z[LLSTTPUKPHTL[LY^P[OMS\[LKTV[PMHSVUN[OLTPKKSLZHW
WOPYLJHZLIHJRYL]LHSPUN[OLZ[`SPZLK¸=¹MVY=\SJHPUPUZ[LLS

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!HSSPNH[VYSLH[OLYMVSKPUNI\JRSL
*90*2,;?;9,4,
( 0 9 - 6 9 * , 6 5 , 

,_[YLTL PU HSS YLZWLJ[Z! Z\JO PZ [OL WLKPNYLL VM [OPZ ¸Z[LHS[O¹
TVKLS [OH[ UVUL[OLSLZZ PUL]P[HIS` H[[YHJ[Z H[[LU[PVU ;OL UL^
=<3*(05*90*2,;?;9,4,(09-69*,¸(33)3(*2¹LT
IVKPLZH^LHS[OVMHJJVTWSPZOTLU[Z>OL[OLYPUZPKLVYV\[ZPKL
P[ZISHJR[P[HUP\TJHZL[OPZPZH^H[JO[OH[SLH]LZUVYVVTMVY
JVTWYVTPZLZ;OLUL^*YPJRL[?;9,4,PZPZZ\LKPUHSPTP[LK
LKP[PVUVM

=\ S J H P U W YV W Y P L [ H Y ` * Y P J R L [ * H S P I YL = 

4V]LTLU[!TLJOHUPJHSZLSM^PUKPUNKV\ISLIHYYLSJVTWVULU[Z
 )9-
]PIYH[PVUZWLYOV\YOV\YWV^LYYLZLY]L

-\UJ[PVUZ!OV\YTPU\[LJLU[YLZLJVUKZHSHYTKH[L^PUKV^V\[LYYV
[H[PUNILaLSNYHK\H[LKPUTPU\[LZ

*HZL![P[HUP\T Z[LLSISHJR[YLH[LKTTPUKPHTL[LYZHWWOPYL

>H[LYYLZPZ[HUJL!TL[LYZMLL[

:[YHWIYHJLSL[!Y\IILYZ[YHW 

;OL=\SJHPU4HU\MHJ[\YLOLHKX\HY[LYZPU3L3VJSL:^P[aLYSHUK

­ ; O L Z [ YL U N [ O V M H I Y H U K S P L Z P U [ O L YL H S P [ ` V M P [ Z O P Z [ V Y ` H U K [ O L H \ [ O L U [ P J P [ ` 
V M P [ Z W YV K \ J [ Z ¶ H J Y \ J P H S J V T I P U H [ P V U V W L U P U N \ W ] H Z [ O V Y P a V U Z M V Y =\ S J H P U ®

       
       )LYUHYK9-SL\Y`
       *,64HU\MHJ[\YL=\SJHPU
4(5<-(*;<9,

=\SJHPU»ZWOPSVZVWO`JVUZPZ[ZPUVJJ\W`PUNHZWLJPMPJUPJOLVU
[OL^H[JOTHRPUNZJLUL^P[OOPNOX\HSP[`TLJOHUPJHSWYVK\J[Z
0U[OPZYLZWLJ[[OLKLJPZPVU[VSVJH[L[OLJVTWHU`PUHTHUZPVU
PU3L3VJSLPZOPNOS`ZPNUPMPJHU[0[LUHISLZ[OLJVTWHU`[VVWL
YH[LH[[OLOLHY[VM^H[JOTHRPUNWYVK\J[PVU[VNP]LH[Y\S`WLY
ZVUHSPZLKVYPLU[H[PVU[V[OLL_PZ[PUNZ[Y\J[\YLHUK[VN\HYHU[LL
[OLMPUL^VYRTHUZOPWVM=\SJHPU[PTLRLLWLYZ

>OPSL[OLJVSSLJ[PVUZHYLTVKLSSLKHM[LY[OLJVTWHU`[OH[JYLH
[LK[OLT[OL`HYLHSZVSPRL[OL[LHTZ[OH[HYLKHPS`I\PSKPUN[OL
=\SJHPU IYHUK PU [OL ZWHJL IL[^LLU [YHKP[PVU HUK PUUV]H[PVU
;OPZWVZP[PVUPUNHUKOPNOWYLJPZPVU^VYRPZILPUNOHPSLKI`J\Z
[VTLYZ^OVZLU\TILYZJVU[PU\L[VNYV^;OL`HYLWSHJPUN[OLPY
[Y\Z[PU[OLZL4HU\MHJ[\YLTHKL[PTLWPLJLZ[OH[OH]LNP]LU[OL
SLNLUKHY` *YPJRL[ JHSPIYL IHJR P[Z ]VPJL (UK ZPUJL =\SJHPU»Z
^H[JOTHRLYZHUKTV]LTLU[KL]LSVWLYZHYLZWHYPUNUVLMMVY[[V
OH]L[OLJHSPIYLJVU[PU\HSS`L]VS]LVULTH`^LSSPTHNPUL[OH[
[OL UL^ LYH KH^UPUN MVY [OL IYHUK TPNO[ IL NYLL[LK I` [OL
ZV\UKVMHUL^*YPJRL[*HSPIYL=\SJHPU*YPJRL[THU\MHJ[\YL=
;LJOUPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZ
SPNULZ TLJOHUPJHS OHUK^V\UK HSHYT JHSPIYL 
Y\IPLZWHY[ZKV\ISLIHYYLSLX\PWLK^P[O[OL,_HJ
[VTH[PJZ`Z[LTSPM[HUNSL‡
+PTLUZPVUZ
KPHTL[LYTTOLPNO[TT
-YLX\LUJ`
]PIYH[PVUZWLYOV\Y
7V^LYYLZLY]L
OV\YZ
(SHYTSHZ[PUN
[VZLJVUKZ

*HSPIYL=\SJHPU*YPJRL[THU\MHJ[\YL=
;LJOUPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZ
SPNULZ TLJOHUPJHS OHUK^V\UK HSHYT JHSPIYL OPNO
NYHKLMPUPZOY\IPLZWHY[ZKV\ISLIHYYLSLX\PWLK
^P[O[OL,_HJ[VTH[PJZ`Z[LTSPM[HUNSL‡
+PTLUZPVUZ
KPHTL[LYTTOLPNO[TT
-YLX\LUJ`
]PIYH[PVUZWLYOV\Y
7V^LYYLZLY]L
OV\YZ
(SHYTSHZ[PUN
[VZLJVUKZ

*HSPIYL=\SJHPU*YPJRL[THU\MHJ[\YL=
;LJOUPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZ
SPNULZ TLJOHUPJHS OHUK^V\UK HSHYT JHSPIYL ^P[O
KH[LJOHYJVHSNYL`MPUPZOY\IPLZ WHY[ZKV\ISL
IHYYLS LX\PWLK ^P[O [OL ,_HJ[VTH[PJ Z`Z[LT SPM[ HUNSL
‡
+PTLUZPVUZ
KPHTL[LYTTOLPNO[TT
-YLX\LUJ`
]PIYH[PVUZWLYOV\Y
7V^LYYLZLY]L
OV\YZ
(SHYTSHZ[PUN
[VZLJVUKZ
*HSPIYL=\SJHPU*YPJRL[THU\MHJ[\YL=
;LJOUPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZ
SPNULZ TLJOHUPJHS OHUK^V\UK HSHYT JHSPIYL OPNO
NYHKLJOHYJVHSNYL`MPUPZOY\IPLZWHY[ZKV\ISL
IHYYLS LX\PWLK ^P[O [OL ,_HJ[VTH[PJ Z`Z[LT SPM[ HUNSL
‡
+PTLUZPVUZ
KPHTL[LYTTOLPNO[TT
-YLX\LUJ`
]PIYH[PVUZWLYOV\Y
7V^LYYLZLY]L
OV\YZ
(SHYTSHZ[PUN
[VZLJVUKZ

*HSPIYL=\SJHPU*YPJRL[THU\MHJ[\YL=
;LJOUPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZ
SPNULZTLJOHUPJHSH\[VTH[PJHSHYTJHSPIYL^P[OKH[L
 Y\IPLZ WHY[Z KV\ISL IHYYLS LX\PWLK ^P[O [OL
,_HJ[VTH[PJZ`Z[LTSPM[HUNSL‡
+PTLUZPVUZ
KPHTL[LYTTOLPNO[TT
-YLX\LUJ`
]PIYH[PVUZWLYOV\Y
7V^LYYLZLY]L
OV\YZ
(SHYTSHZ[PUN
ZLJVUKZ

*HSPIYL=\SJHPU*YPJRL[THU\MHJ[\YL=
;LJOUPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZ
SPNULZ TLJOHUPJHS H\[VTH[PJ HSHYT JHSPIYL OPNO
NYHKLJOHYJVHSNYL`MPUPZOY\IPLZJVTWVULU[Z
KV\ISLIHYYLSLX\PWWLK^P[O[OL,_HJ[VTH[PJZ`Z[LTSPM[
HUNSL‡
+PTLUZPVUZ
KPHTL[LYTTOLPNO[TT
-YLX\LUJ`
]PIYH[PVUZWLYOV\Y
7V^LYYLZLY]L 
OV\YZ

(SHYTSHZ[PUN
ZLJVUKZ
*VUJLW[HUKNYHWOPJKLZPNU
1LHUULYL[.YPZ+LZPNU.YHWOPX\L3H*OH\_KL-VUKZ

7OV[VNYHWO`
*SH\KL1VYH`)PLUUL.\`7LYYLUV\K)PLUUL

0SS\Z[YH[PVUZ

(YJOP]LZVM[OL4HU\MHJ[\YL=\SJHPU3L3VJSL

,KP[PVU

(SSTVKLSZHUK[OLPY[LJOUPJHSJOHYHJ[LYPZ[PJZHYLZ\IQLJ[[VTVKPMPJH[PVU

4HU\MHJ[\YLKLZ4VU[YLZ=\SJHPU:(*OLTPUKLZ;V\YLSSLZ3L3VJSL:\PZZL
^^^]\SJHPU^H[JOLZJVT

4HU\MHJ[\YL=\SJHPU(SSYPNO[YLZLY]LK