Sie sind auf Seite 1von 6
> SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA ‘ALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (cs berdesarkan oxmule Mode! C1.Ptano-OPR) |, DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH Desa /Keurahan *) URAIAN LAKAI (L) | PEREMPUAN (P) JUMLAK (LP) 7 a oy A | DATA pemiuitt | Jumlah Pemilin dalam OPT (Model A.3-KPU) 2. Jumiah Pemilih dalam OPT (Mode! A.4-KPU) 2. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.OPK-KPU) 4. Jumtah Pemilih (8.1 64.2 6.3) 8 | PENGGUNA HAK PILI 1 Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Mods! C7 DPT-KPU) 2 Jumlah peagguna hak pilin dalam OPT (Mode! C7 DPTS-KPU) 3 Jumlah pengguns hak pilih dalam OPK (Mode! C7 OPK: PU) 4. Jumlah Pengguna Hak Filih (8.1 + 8. +83) ML, DATA PEMILIH DISABILITAS (0) | PERERPUAN (PD JUMLAH (Ler) m1 or ra 1 Jumian seluruh Pemiih disabilitas terdattar dalam OPT, OPT dan OPK. ; Tt 2 Jumioh seluruh Peril disabititas yang menggunakan hak plik, Ill. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA URAIAN JUMLan a a 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari OPT (24364) 2 Jumish surat suara yang dikembalikan oleh pemilih Karena rusak/keliny coblos | 3. Jurlah surat suara yang tidak digunakannidak terpekai, termasu sia surat suara cadangan | I 4 Jumiah surat suara yang digunakan | Io] | eee NAMA DAN TANOA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK ' > 3 ‘ 6 , 8 a 10 " 2, n “ 8 » 1V. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON omer 15 Kecamatan Dist") Prova (rnovinsit Desa Kelrahan *) Kabupaten Kota 4 Daerah Pemitnan = (OAPIL OPA Ri 'OMOR, NAMA PARTAI DAN CALON 1. PARTAI NANGKA SUARA San NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON |_SUARA saH ay a BELGE a | 1 cALoN aNGGoTA pEwan a2 | 1. cALON aNaGoTa oewaN | 2. CALON ANGGOTA DEWAN 2. CALON ANGGOTA DEWAN al |_| 3. CALON ANGGOTA DEWAN, 3. CALON ANGGOTA DEWAN = — al 4 CALON ANGGOTA DEWAN { CALON ANGGOTA DEWAN 5. CALON ANGGOTA Dewan. | 5. CALON ANGGOTA DEWAN | 6 CALON ANGGOTA DEWAN. 6. CALON ANGGOTA DEWAN | 7. caton anacora oewan 2. CALON ANGGOTA DEWAN | 8. CALON ANGGOTA DEWAN 8 CALON ANGGOTA DEWAN | = { = zl 9, CALON ANGGOTA EWAN, | 9, CALON ANGGOTA DEWAN, | 10. CALON ANGGOTA OFWAN 10 CALON aNGGoTA DEWAN | [| JUMLAH SUARA SaH panvairoumTiK | |) JUMUAH SUARA SAM Paral pourTiK TI DAN CALON (ats A 2) DAN CALON AT SA) L Bp a a L @ |} —_2ane “ —— | NOMOR, NAMA PABTAI DAN CALON |ARA SAW SUARA SAH Gam 3- PARTAI.MANGGA: 1. CALON ANGGOTA DEWAN [ie | al as tent anaes oes I Scare 7 cain arccornoewnn | 3. CALON ANGGOTA DEWAN | 1. CALON ANGGOTA DEWAN 4. CALON ANGGOTA DEWAN | 4. CALON ANGGOTA DEWAN 7 Sacra oa I Tecoreeennaa ls. CALON ANGGOTA DEWAN, 6. CALON ANGGOTA DEWAN iz 7. CALON ANGGOTA DEWAN: 7. CALON ANGGOTA DEWAN ‘8. CALON ANGGOTA DEWAN - 8. CALON ANGGOTA DEWAN | s cuonmacorsorwn || |] |_|» cwowanocoroewan sla || suntan sUARA SAH PARTAI POLITIK TT JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK | | MaRS | | maven [| NAMA DAN TANOA TANGAW KELOMPON PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA omer 15 Kecamatan Dist +) Prone trnovwsi 1V. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON eta /Returnan*) Kabupaten kota Onerah emihan + {OAPI OP Ri] 'NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON Pa Urea Ney T_ svana sane | __NOMOR, NAMA PARIAI OAN CALON [_SUARA saw 12 | + exon anacora wan aa | 1 caowanccora oem Penowanecornoewan | Pewowanecorsoewan || [> catow ancora pena - 2 eon ancora oan T [a CALON ANGGOTA DEWAN | 4 CALON ANGGOTA DEWAN a 6. CALON ANGGOTA DEWAN | 7 | &. caowanccoracewan ff 7 cauonangsoraoewan | 7. CALON ANGGOTA DEWAN | © exon mccoraanway : Fa caton ancora ewan THT | 3 cuowmecornccnn [| | [seme anccor ow tt] 10 Aton anccors oewan TT] | [rector anccor nena Pt | Cmnaeaneenma gee [Ol |) wares | givis cone suo} [|___} tn dengue ru WOMoR WANA net OAK CALON | —GURRA SAR ROWOR RAWAPARTATOAN cALON | Sunn Sat /8, PARTAI MELON a 42 | 1 CALON ANGGOTA DEWAN 42 | 1. CALON ANGGOTA DEWAN | TT cornea ications Saar a aa ieacen Tr «cALON ancora pewan 1 « cAlON ancora oewae 5. CALOW ANGGOTA DEWAN 5 COW ANGGOTA DEWAN eens captor 7 ALON ANGGOTA DEWAN 7. estow ANcoTa DeWalt = cALon AnacoTa Dewan TI # cALon anccora oewan | 9 caLow ANGGOTA DEWAN 4. CALOW aNGOTA Dewan Z | to. CALON ANGGOTA DEWAN ] 10. CALON ANGGOTA DEWAN | . mana | aera py AMA OAN TANDA TANGAW KECOMPOX PENVELENGARA PEMUNGUTAW VARA NAMA DAN TANOA TANGAN SAXSI PARTAI POUT 1 2 3 ze 5 ‘ > 5 aw -