You are on page 1of 12
: POLSKI SAMOLOT SZKOLNO-AKROBAGYJNY PWS-26 Opracowanie rysunkéw ANDRZEJ KARPINSKI — WARSZAWA Dwuplat treningowo-akrobacyjny Podlaskie) Wytworni Samolotow PWS-16 bis byl pierwszym samolo- tem te} wytworni, budowanym w wieksze} serii dla wojskowych szkol pilotéw. Samolot ten, o bardzo do- brych wlasnosciach Totnych, zapro- jektowany zostal przez ing. A. Zda- iewskiego na podstawie dos czeh z szeregiem poprzednich kon- strukeji 0 podobaym ukladzie, zbu- dowanych rowniez w PWS, Dalsza wersja samolotu PWS-16 bis, oznaczona PWS-26, przeznaczo- na’ byla rownies w wigksze} seri dla s2kol_wojskowych jako drugi typ samolotu szkolnego lub ted jako samolot szkolno-akrobacyiay, Samoloty PWS-16 bis praydziela ne byly réwniez aeroklubom regio- nalnym, w ktoryeh prowadzono kursy akrobacji dla pilotéw tury- styeanych. Jeden z ostatnich samolotow tego typu odaleziony zostal po wojnle w 1945 r. w okolicach "Szezecina i przekazany do remontu. Samolot ten znajduje sig obecnie w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Samolot PWS-26 byi dwuplatem, z platem dolnym o nieco mniejsze] rozpigtosel, Plat _gérny polaczony byl z kaéde} strony 2 platem dol- nym parg rownoleglych stolakow, wamoenionych ciggnami krzy2ujacy- mi sie w_ plaszezyénie plonowe} Opréca tego komora nofna usztyw niona byla przez ciggna nosne i podtrzymujace. Platy’ konstruke)i drewniane} posiadaly pokrycie plé- cienne, z wyjatkiem kesonu (do praedniego déwigara), Kktéry mist pokeycie sklejkowe, Usterzenie kon- Struke}i drewniane) — stateceniki kryte sklejka, stery — plotnem, Statecznile poziomy ” praestawialny. Lotki tylko na gérnym placie, Ka- dlub réwniez 0 pokryciu plécien- ym, opréez przednie} ezeéci, ktéra posiadata — odejmowane ‘oslony 2 blach duralowych. Przednie miejsce _przeznaczone bylo dla instruktora, a dia ulatwie- nia wehodzenia posiadalo z lewe} strony kadluba opuszczane w dot drawiczki. Podwozie tréjgoleniowe 0 szero: kim rozstawie K6l x amortyzaciq dlejowo-powietrzna. Samoloty PWS-26 wyposazone by- ly w_ silaikei Wright 0 mocy 220 KM. Silnik byl catkowicie osionigty i bardzo sta- annie oprofilowany. Samoloty uywane w_ szkolach wojskowych wyposazone byly row- niet w foto-karabiny lub szkolne em przeznaczone do strzelenia po- ‘gwiazdowe Skoda wietranego do rekawa” lub do tarez na ziem{ oraz 2 bomby po 12 KG. Stad tet w naszym modelu majduja sig celowniki kolowe (pier- Scieniowe) DANE TECHNICZNE Rozpigtose 9.00 m Diugote Wysokos6 Pow. nosna 25 mt Cigar calk. 1170 kG Predkosé make. 206 km/h Czas wanoszenia na wys. 3000 m. 162 min, Pulap praktyezny 4400 m. Skala modelu 1:33 WSKAZOWKI OGOLNE Do pracy nad modelem potrzebne sq nastepujgce narzedzia i mate- rialy: nodyezki, pinceta, n6? x ostrym kofcem, skognie' ulamana ayletka, czarny’ tusz, kleje rybne: )Syndemat", ,Syndetin” albo nitro- Celulozowy ',Crystal-Cement”. Bar- z0 dobrze Klel karton rownlet kle} ,PCW" oraz ,Butapren”’. Sq to Kle- Je szybkoschnace, nie pozostawiaja- ‘ce plam. Kleju roslinnego ant foto: graficznego nie nalety udywac, gdy2 Sehng one dlugo { slabo spajajq kar~ ton. Potrzebne beda réwniez patyez- ki do smarowania klejem, drut (spi- nacze biurowe) na podwozie oraz kawatek tekturki o grubosci 1mm, niezbyt Scisle}, dajace) sig ciaé no: dycakami, do podklejenia wreg, T innych’ ezefci (eberia, déwigary itp}, Ponadto bedziemy potrzebo- wali kawatka cynfolli (2 opakowa- nia po czekoladzie lub 2 innego pu- dela) i kawatka czyste} blony fo tograficzne}. opis BUDOWY Kadlub modelu samolotu.sktada sie’ z pigeia zasadniczyeh segmen- tow, klére Inczymy ze soba 7a po- mocq sklejek 1 wreg wedlug nize} podanego opisu, Grgsé 1, 2. Plerwszy segment ka- dtuba, ‘Czytelnicy, ktorey pragna uzyskaé modele bardzie} efektowne, e2e6é te naklejaja na odpowiednio wyeiety kawalek cynfolii 2 nanic sionymi szczegdlami imitujacymi blachy pokrycia. W sklejce wycina: my dwa otwory prostokaine i dwa Okragle, ktore posiuda nam do za- mocowania wspornikéw plata g6r- ‘ego oraz goleni podwozia. Nastep- nie przyklejamy w Srodkowe} cze- Sel sklejki 1 ezg66 2. Calogé skleja- my odpowiednio Kksztaltujge do wre: gi 1 i wracajge uwage, aleby sk} Samolot PWS-26, ktéry obecnie zajduje sig w Muzewm Lotnictwa w Krakowie. ka (cz@é6 1) tgezyta sig poérodku dolne} czgéci wregi (patrz Kresica). Czesé 3, 4. Drugi segment kadtuba, W sklejce| wycinamy dwa otwory prostokaine male stuéace do zamo- cowania stojakow skrzydla gérnego i dwa otwory prostokatne duze ‘oznaczone litera ,W", ktore potrze- bne bgda_ do. moniazu dewiyara skrzydla dolnego, oraz otwor na ka: bing, Hlement skiejamy i przykleja- my do segmentu T. Nastepnie wkle- jamy w dolne} czgéci kadiuba pasei lgczacy Sa, natomiast w gérne} exeét 4, tablice prayrzadéw pokla- dowyeh’ pilota-instruktora, Cagse 5, 6, 7. Texel segment kadtu- ba, W' sklejee (eae 5) wycinamy ‘otworki male i jeden wigkszy oraz otwér na kabing oznaczony litera W". Sklejamy’ i prayklejamy do Grugiego segmentu, Czgéé 6 tablice Przyrzad6w pokladowych pilota- ucznia (uprzednio naklejong na tek- turke) przyklejamy w czeéel | 5. (patrz rysunek zestawientowy). Do hastepne} czynnofei nalesy Wkleje- nie fotela pilota (ezeSé 7), przedtem zalamujge pod katem (linia proery- wana) i prayklejajae zabkami do gorne) exgSel adiuba. nese 8, 9, 10, 11. Podioga kabiny i draatl sterowe. W czoiet 8 wyci- hamy dwa olwory, boezne plaszezy- my zaginamy na’ d6l, pokrywamy Kdejom i praykdejamy Ww doine} eze- Sei kadluba. Z eaeéci 9 1 10 2wija- my dwa drazki sterowe i wklejamy w_ otwory podiogi. Do segmenta ftrzeciego kadluba przyklejamy pa- sek Igezacy. Do wregi 3 praykle! my exeéé I1 {fotel pilota),. ktorg, ‘whlejamy w segmencie 3 kadluba, Cresé_ 12, Cewarly segment kadiu- ba. Po wycigein otworw w ezeéci ‘ogenowe}, formujemy | sklejamy Ww: stoiek, przyklejamy” pasek laczacy 42 a i'wrege TV. Rys. 1 Cues 13. Piaty segment kadiuba, Wycinamy dwa prostokatne ofwor- ki, formujemy i sklejamy. Wrege-V naklejamy ng tekturke | wstawie~ my ja w ogonowe} czeéci kadluba, ys. 1. Cxes6 14. Modelarze, Ktoray zaczeli budowe ‘modelu 2’ zastosowaniem cynfolii na fragment sklejki (kolor szary) naklejajq. cyntolie, wyelnajac w nie} dwa otwory. Czelé te odpo- wiednio Tormujemy i praylejamy ww partii silnikowe} kadiuba, Patrz tys, zestawieniowy, Gxesé 15. Element oklejamy na wredze Vi, uprzednie naklejone) na tekturee, wstawiajge jq od strony bez zabkéw. Tak uksztaltowany ele~ ment priykiejamy zqbkami do wre- gil. Cagéei 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Ta). Ostona sitnika. Poszczegéine czcéel sklejamy ze soba w spossb poleaza- ny na tys. 2 W cz, 14, 16, 17, 19 w miejscach “oznaczonych znakiern »X", a zadrukowanyeh szirq farba kiejamy odpowiednio wyeicte we Clementow "“kawalkl ” eynfolll otraymujae w ten sposdb. yiern kcopig. blach ‘ostony slinika, Caaf naklejamy na tekturke | wycinamy unyskujue tydang grubosé Cuesé 22, 22a, 2b, Statecznik plono- wy I ster kierunku. Sklejamy 20 $0- ba zabkami obyawie czesct, wklej Jae wewnatez wamocnienie 22a 1 22h (wzmocnienie 22a w plonie a 22b w poziomie). Tak praygotowany ele- ment pryklejamy do kadluba. Cagscl 23, 23a, 28b. | Stateczniic po- niomy. Z czesei 23 formujemy sta- teczniic poziomy wilejajac wzmoc- nienie 23b. CzeSé 29a (dawigar) na- ‘klejamy na tekturke | wkladamy w ‘otwory ogonowe} czeéei kadiuba, Praygotowane elementy (statecznik lewy, prawy) nasuwamy na diwigar i przyklejamy do kaduba. CxegS6 24. Zastreat statecenika po siomego. Skladamy, siclejamy razem { prayklejamy do Kadtuba { do dol- ne} czesei lewego I prawego statecz- nike. Rys. 1 Rys. 3 Rys. 2 Creée 25, 26. Ploza ogonowa. Skle- Jamy wg tys. 3-1 prayklejamy do kadluba, Cxgéel 27, 28. Diwignte _sterow. Prayklejamy po obydwu stronach steru. Patrz “rysunek zostawie- niowy. Crgsé 29. Stopies, pol i prayklejamy kadluba, Crggei 30, 31. Smigto | piasta émigia, Zwijamy w rurke mniejszy pasek. Sklejamy go w w segmencic V Nastepnie nawijamy nai paseke ‘diutszy. Do otrzymane} w ten spo- 360, piasty prayklejamy —émigio. W Srodek piasty widadamy szpilke Krawiecka (rys. 4). Element montu- jemy.