You are on page 1of 14
444212402 ROK XI © NUMER 1 1968r. @ CENA 4,50 xt CWIERC WIEKU LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1968 roku bedzfemy obcho- duis uroczyscie 25-lecie 1u- dowego Wojska Polskiego, Kt6re powstalo w groinym i elgékim dla naszego narodu okre- sie, 'W kraju panoszyt sie wowezas okupant hitlerowski. — Rozpocagta, sig zacigta walka 0 niepodieglosé. Polska Partia Robotnicza wezwala aly naréd do walki ze znienawidzo- nym wrogiem. Polskie lasy zarolly sie od oddziatéw partyzanckich. Wy- latywaly w powietrze pociagi transportami wojskowymi okupanti Gwardia Ludowa 2 kagdym dniem umacniata sie, a 1 stycania 1044 r. podziemny parlament — Krajowa Rada Narodowa —_ przeksztaicil Gwardig Ludowa w Armie Ludowa Jako sile zbrojnq narodu polskiego. Po kklesce wrzeéniowe} w 1980 r0- Ju sett tysigcy polskich tofnierzy analazly sie t dala od ofezyzny. Lecz zapai do walk 2 wrogiem nie ‘oputcit ich nigdy. I oto marzenia dolnierzy-tulaczy spelnily sig w 1943 roku. 15 maja tego roku rzad ra~ dziecki wyrazit zgode na formowa- nie polskich jednostek wojskowych. Do odieglych zakatkow wielkiego Zwigzku Radzieckiego biegla wiesé, ze na terenle ZSRR powstaje pol skie wojsko. Z dalekich krajow Azji, Syberii, 2 Gruzji i Tadéyki- stanu ciagneli do Siele nad Ok: Polacy, aby fu wazlaé polskie mun dury wyprodukowane w radzieckich fabrykach, wziaé w reke radziecka brofi. Byli znéw walezacymi Zotnie- rzami i glosili calemu éwiatu, Ze Polska dyje { walezy nadal. W obo tie sieleckim topotaly na’ wietrze polskie flagi. To by? skrawek wol- hej ojezyzny. W czwarta rocsnice najazdu hit- Jerowskiego na Polske przemawia- la do Zoinierzy w obozie sieleckim ‘Wanda Wasilewska — 2 grupy ez0- lowych dzialaczy Zwigeku Patrlo- low’ Polskich. W awarlych szere- gach stall oni, wezorajsi tulacze, a dzié Zotnierze, stuchajge je} plo- miennych sléw: ie sig Niemey. Mys- leli, de wystarezy palié | mordowaé aby Polski nie byl. Ale Polska istnieje, poki Polak trayma jeszeze w garéci karabin, Wy, z 1 Dywi 2ii,, jestescie dolnierzami Polski i ‘wy dacie Niemcom godnq odpo- wiedi na ich butne wezwanie, ¢ Polski juz nie bedzie... Na was, Zol- hierze, “czeka kraj umeczony, cze- kajq partyzanei walezacy z hajed- déca, czeka Warszawa... Ale do Warszawy bylo jeszeze da- leko. Zotnierze musieli przojéé wie- le drég i i86 przez ogich wielu krwawych bitew, by mogli wyzwolié ojezyzne, 12 pagdziernika 1943 roku kofeluszkowey ruszyli_ do natarcla pod wsia Lenino na Smolefiszcrys- nie, Datg te} krwawej bitwy obcho- zi sig W wolne] Polsce jako Dzieh Wojska Polskiego. W paidzierniiku br. minie wiainie od taratyeh dni 25 lat. Po bitwie pod Lenino polskie si- ly zbrojne urosly i wzmocnily sig. Do keaju w 1944 roku weszia jud 100-tysigezna 1 armia Iudowego Wojska Polskiego. W kilka miesiecy p6énie} do boju ruszyly dywizje 2 armil. Zotnierze polscy sforsowali Bug, prayniesli wspblnie 2 zolnie- ruami radzieckiml wolnogé Warsza- wie, stoczyli cigikie boje na Wa- le Pomorskim, ktéry byt linia u- mocnief hitlerowskich i dotarli do prastarego polskiego miasta — Ko- lobrzegu. I nadszed! wreszcle dzieh 8 maja 1945 roku, kledy na rui- nach Berlina zawisly polskie flagi narodowe. Na zdjeciach 2 lat wojay motna ogladaé polskich dotnierzy wblja- jacych biato-czerwone slupy granica- ne nad Odra i Nysa. Prastare gra- nice slowiafiskie wywalezyli zolnie- rze polsey we wspélnym brater- xiwie bront 2 dolnieream! radziec- I wlatnie w 25 roeznice powsta- nia ludowego Wojska Polsklego, Ktrq bediziemy obchodzié w tym roku, ze szczegdlna sita przeméwi historia. Bedzie ona glosi¢ chwale oreéa polsiiego i zwyciestwo nad germafiskim najetdica, ktory chciat wymazat nasza ojezyzne 2 mapy Swiata, Na ziemi nasze} gesto rozsiane 63 totnierskie mogliy. ‘Stoja_réwnym szeregiem betonowe krayze na ementarzu wojskowym w_ Sickier- Keach nad Odra iw Zgorzeleu nad Nysq, W_ lesnych ostepach stoja kerayie nad partyzanckimi _mogi- Yami, Jest ich na naszej ziemi ty- sige, Zolnierskie mogily rozsiane sq take niemal | we wszystkich Krajach Ruropy. Zolnierze polscy ginell w piaskach Afryki, pod wios- kim niebem { na ziemi francuskiej Gineli pod kolem polarnym, w fa- Tach oceandw. Wszystkie te mogity anacta cig#ka | krwawa droge do ‘wolne} Polskt. W czasie obchodow 25 roemicy Iudowego Wojska Polskiego bedzie- cle odwiedzaé Zotnierskie i party- zanckle ementarze. Bedziecle skla- daé kwiaty na dolnferskich mogi- tech i oddawaé hold bohaterom polestym 2a wolnosé Polski. Bedzie- Cle sig. takze spotykaé z Zolnierza mi i oficerami Iudowego Wojska Polskiego, Pamietajcie, ie wo}sko to wyrosto 2 tamtych tradyeji krwa- wyeh walk z wrogiem {te dzié Srzeze naszych granic na ladzie, w powietrzu 1 na wodach Baltykcu, Dzié nasze ludowe wojsko posiads najnowoczedniejszy sprzet techniez- ny: eaoigi, samoloty 0 szybkofci ponaddéwiekowe}, rakiety typu zie- mia-ziemia, ziemia-powietrze, jak rowniet szybkle, zwinme okrety 2 zainstalowanymi’ na swych pokla- @ach wyrzutniami rakietowymi do awalezania nieprayjacielskich okre- tow. W wyiszych szkolach oficer- skich 1 w akademlach wojskowych sztatca sig specjaligci_ wojskowi — dowédey, intynierowie i specialiéel z réinych dziedzin. Skomplikowany spragt techniki wojskowe) wymaga Bowiem wysoko wykwalifikowa- nych kadr dow6dc6w 1 dolnierzy obeznanych 2 nowoczesna techni- kg. Jakic odmienne jest dzisicjsze uzbrojenie wojska od uzbrojenia gomier2y polskich sprzed 25 laty { oddziatow partyzanckich... I wlal- nie to ludowe wojsko z nowoczes- nym uzbrojeniem wspélnie z armia- mi zeprzyjatnionyeh pafistw stoi na stray bezpleczefistwanaszyeh granie i pokoju, KUTER TORPEDOWY Opracowani groficzne i opisowe BOGDAN WASIAK — BYDGOSZCZ Kater torpedowy, kt6rego, model oddajemy do rak Czytelnikéw, re- Prezentowany jest we flotach nie Mibrych patstw Ukiadu | Warszaw- skiego. Opréez wyrautni torpedo- ‘wych ma silne uzbrojenie artyle- ryjskie w_postaci dwich sprzezo- nyeh po dwa, automatyenych dzia- tek przeciwlotnicaych oraz 2naczny zapas bomb giebinowych { srodk6w dymotworezych. Jednostki tego typu, majgce au- 4a sxybkos, znaczny zasieg plywa- nia oraz siine uzbrojenie, sq bar- dzo_ groinym — przeclwnikiem dla Kade} plywajqce) jednostki nie- przyjaciela. WSKAZOWKI OGOLNE Model ten nie nulety do trudnych, totex wykonanie go nie powinno proysporayé zbytnich KlopotSw nae wei mnie} zaawansowanym mode- laszom, 2 powodu braku miejsca, Jak réwnlez 22 wagledéw technolo- ileznyeh, model powasnie uprosz Gono, zaehowana” jednak zostala charakterystyezna pigkna 1 rasowa sylwetia tego okreta, Migdzy innymi zrezygnowano 2 wykonania reling6w, polldluz, wy- Posazenia pomostu ‘bojowego itp. W trakeie budowy nalety écigle przestrzegaé wskarbwek zawartych W opisie. Dotyczy to szczegéinie podklejania bad wzmacniania nie- ktéryeh ezefei tektura, co jest ko- nieezne pray tak dudych plaszezyz- nach poklady, burt i dna, Ponad- to. roumiary ‘wregéw, burt i in- nych detali dostosowane zostaly do podanych w opisie gruboscl tektu- ry. Bardzo istotna rzecza jest do- Kladne zapoznanie sig z planami przed rozpoczeciem budowy. Nalezaloby te czynnosé nazwat ezytaniem — planéw, aczkolwiek 2 tym, co potocznie ‘nazywamy czy- taniem, nie bedzie to miato wiele wsplnego. Przegladamy wige kai- dg strone z osobna, starajac #ie 2r0- zumieé i wyobrazié sobie, jak po- winny wygladaé po wykonaniu 2a- mieszczone na nie} detale oraz jak naledy je sklejaé. Pracde wszyst- kim korzystamy z pomocy rysunku zestawieniowego, a nastepnie rysun- kow pomocniczych. W koficu wresz- cie zagladamy do opisu budowy. Dopiero po takim -przygotowaniu sig modemy weigé do ret nozyczki i praystapié do pracy. Ze wzgledu na anaczne rozmiary i pojemnosé kadluba moina go wy- Konaé 2 wodoodporne} sklejki 0 grubose 11,5 mm oraz umieselé w lm silnie wraz ze érédem ener- Do klejenia motemy uiyé szere- gu klejow znajdujacych sie w sprae- daty, jak Crystal-Cement”, ,.Me- tal-Cement”, ,,Butapren” i wiele in- nych. Autor uiywa prawie wylac7- nie Kleju ,.Butapren” { tylko w_nic Hieznych przypadkach (np. klejenie masztow oraz niektérych drobaych detali) Kleju_,Metal-Cement”. Przed rozpoczeciem budowy musi- my zgromadzié szereg dodatkowych materialow takich jak: tektura o grubogei 1—1,5 mm, karton kreslar- ski, kilka kawalkow drutu 0 r6i- ej grubosel, pare szpilek oraz ka- walek Tupliwego drewna, oris BUDOWY Kadiub Budowe rozpoczynamy_od monta tu szkicletu. Wszystkie jogo ezeéc (wrest i podtuanice) nallejamy na tekture i jak najdokladnie} wyci- amy. Odwrotnie postepujemy 2 elementam! pokladu (cz. 1, 1a), ktb- Te najpierw wycinamy i dopiero potem naklejamy na tekture w ten spos6b, oby obie czgécl_stanowily jedng ‘catosé. Podezas -wycinania Wredow naleiy 2wrécié uwage (ark I, 11) na wzoree, obrazuigce natural: a wielkosé poszezegélnych elemen- tow masziow, waldw, flagsatok6w itp, umieszezone na tyeh arku- szach, Beda nam potrzebne pray ‘wykonywaniu tych detali, Podklejo- ny tektura i wyclety pokiad formu- jemy na krawedd stolu, nadajac mu Iekko wypuitly ksztalf, po czym. preymocowujemy go strona zadru Kowana do dotu do gladkle) 1 pro ste} drewnianej powierzchni kilko- ma pineskami Jub gwoddziami (rys. 1), Aby zachowat-sw0j wkles- 2y_(w tym poloieniu) keztatt, na- ety pod bocane jego krawedzie wsungé linijki (istowki). W-nastep- ne} Koleinosei praylklejamy do po- Kladu zlodony szkielet. W_trakcie tej ezynnosei naledy zwrdcit sucze- golng uwage na prosta linig stepki. Dno tylne} { frodkowe} czgéet ka- tuba (cz, 2) wamacniamy karto- nem lub cienka teltura, po czym po lekicim nacieciu linii w2dluz osi symetrii i uformowaniu_praykleja- my do. sekleletu. Wskazane jest Praykleié przedtem do. krawedzi denne} czgéci wregu WS paski kar- ton 0 szerokosei 1 cm, co ulatwi nam péénie) montaz dziobowe}