You are on page 1of 12
aaaasie ROK XI © NUMER 3 © 1968r. ¢ CENA 4,50 xt POLSKI SAMOLOT ,,RWD-9” Opracowanie graficzne i opisowe ANDRZEJ KARPINSKI- WARSZAWA AMOLOT ,RWD-0" stano- wit udoskonalona forme awycigskie} challenge'éwki z 1932 1. .RWD-6". Byl to gémoplat 2astrzalowy, onstruke}i mieszane), Kadiub spa wany % rur stalowych, pokryty plotnem, Dwudéwigarowe — skray- dig — wykonane calkowicie 2 drewna i kryte od spodu skleika a 2 wierzchu plétnem — weparte byly zastrzalami profilowanyml w esztalele litery V I dla zabezpie- czenia przed wyboczeniem wamoc- nione wspornikami, Kaide skrzydlo zaopatrzone bylo w wysuwajgce sie automatycaie trojdzieine skrzela, _umieszczone niemal na cafe} jego rozpigtosei oraz w Klapy wychylajace sig 0 kat 202 Konstrukeja usterzenia_—byla Grewnlana, Golenie podworia — tej same} Konstrukeli, co zastrza- ly — mialy amortyzacie olejowo- powietrzna 0 dose duiym skoku. Kola balonowe (niskiego ciénie- nia) zaopatrzone byly w hamulce szexekowe. Zadowalajaca widocr- ost dawal uklad gérnoplata i do- bre oszklenle kabtny. W platoweu znajdowaly sie eatery wygodne, nastawiane w lo- cie fotele, a dwa z nich — przed- nie — raopatraone byly w_ urz- dzenia do sterowania. Kabing moi- na byl wietrzyé w locie przez okna (otwierane) oraz wywietrz- nik znajduigey sig na czolowel saybie. Zespél napedowy stanowi? 9-cy- lindrowy stink ewiazdowy ,Walter Bora” 200 KM lub ,Skoda GR-760" © mocy 250 KM oraz émiglo me- talowe © nastawnym skoku. Opro- fllowanie silnika pierScieniem To wnenda w dutym stopniy zmnie} szalo opory czolowe. Zgodnie 2 regulaminem, skrzydia _skladaty fle saybio i w bardzo prosty spo- 6b, Z silnikiem. Walter Bora” pla- towiec osiagat predkosé maksy- ‘maing 245 km/godz., przelotowa — 210 km/godz. Predkosé-minimaina wynosita 55 Km/godz. Zasieg 750 km, Na~ petnione paliwem xbiorniki — dwa W skrzydlach i jeden w kadtubie za kabing — pozwalaly na lot 3,5- odzinny. Dane technicane Rozpigtosé 11,64 m. Diugosé 8,00 m. ‘Wysokoéé 2,93 m. Predkosé maksymalna 280 km/godz. Powierzchnia noéna 16,50 m’. Ciciar wlasny 560 kG. Cigar uiyteczny 370 kG. Wyeryny wryskane na zawodach przez samoloty x silnikiem Skoda GR-160" Predkost na trasie 300 km — 255 kera/h Predkosé min, na bazie — 54,14 kmvh Lot okreiny na trasie — 958 km ze éredniq predkogcia 205,15 km/h Start nq bramke @ wyspkoiei 8 m — 76,1 m, Ladowanle znad bramki 0 wyso- Kosel 8 m — 78,8 m, Zuiycie paliwa na 100 km przy predkofci 106 km/h — 1211 kG. ‘Czas montagu i demontazu samo- lotu — 48 sek. Zasigg samolotu 750 km. Pulap praktyemy 7000 m. Samoloty ,RWD-9" malowane by- ly na kolor ezerwony i stebrny w spos6b pokazany na planach. Nu- mety startowe oraz znaki reje- stracyine na skraydlach — czarne. ‘A oto numery startowe, znaki rejestracyjne i adtuba: Nr 7L SP-DRD Jan Sniadecki. Nr 72 SP-DRE Podoficer I Nr 74 SP-DRF. Nr 75 SP-DRC. nazwy na bokach Samolot_ 2 numerem startowym. i” (SP-DRD Jan Sniadecki”) 2 zaloga: Kkpt. pil. Jerzy Bajan i st. sieré Gustaw Pokrzywka, odni adecydowane zwyciestwo (I mie} sce 1898 pkt.) w challenge 1934 r. Ww Warszawie, Byt to sukces tym wigkszy, ie II miejsce zdobyt réwnied' na ,RWD-9" (SP-DRC nr startowy 75) pilot Stanislaw Pol czyfiski 2 mechanikiem Stanista~ wem Zientkiem liczba 1866 pkt. Konkurenci — szezegélnle Niemey — byli bardzo groéni. Okazato sig jednak, de jestesmy lepsi, a zwy- clestwo Zwirki i Wigury w 1922 roku nie bylo przypadkowe, ‘Obydwa challenge to najwiek- sre tryumfy polskiego lotnictwa sportowego. ‘Model wykonany zostat w skali 1:25, WSKAZOWKI OGOLNE. Do pracy nad modelem potraeb- ne #9 nastepujgce narzedzia i ma- terialy: noiyczki, pinceta, néi 2 ostrym oficem, skosnie ulamana ayletka, linijka, czarny tusz, Kleje rybne ,,Syndemat”, ,Syndetin” al- bo nitrocelulozowy _,Crystal-Ce- ment”. Bardzo dobrze klei karton rowniet Kle) ,PCW” oraz ,Buta~ pren”, Sq to Kleje szybkoschnace, nie pozostawiajqce plam. Kleju ro- Slinnego ani fotografieznego nie nalety utywaé, gdy2 schna one dlugo i stabo spajaja karton, Po- trzebne bedg réwnied patyczki do smarowania Klejem, drut (spina~ cze biurowe) na podwozie oraz ka- walek tekturki o grubosel 1. mm, niezbyt Scisle), tak aby dawala sie cia notyczkami, BUDOWA MODELU Kadtub — ceéei 1, 3, 4, 5, 6, 7 Wpierw nalety wycigé 2 ark. 1 exeSé oznaczong cytra 1, a nastep- nie wyciaé w nie} otwory podtui: ne w koficu kadluba (umocowuje- my w nich statecznik poziomy) oraz dwa otworki okragle w cze- Sei silnikowej, ‘igdzie umiescimy dysze Venturiego. Potem wytnie- my wreg I, nakleimy go na tek- turke, a wystajace zabki zagniemy 'w strong stateconika, Na wrem ten nakleimy fotel pasatera — czest © apt Ob O60 2, Tak przygotowany zespél_pray- Kleimy do kadiuba (patrz rys 0. Koleing czynnoscia bedzie wkle- jenie wregu II oraz czefei 3, 4, 5, 6 (wykorzystaé tu trzeba paski 19- ezace 0 tych samych numerach x sitera a). Cagéé 8 Podtoga. Naklejamy ja nna tekturkg, w oznaczonym kél- Rys. 1 kiem miejscu wykonujemy otwér na draéek sterowy. Wilejamy w dolne} czgéci kadtuba Crgéé 9. Fotele pilotiw. Wree IV naklejamy na tekturke i po uformewaniu prayklejamy | fotele W oznaczonych miejscach. Cxgsé 10, Dratele sterowy. Sklej- Rys. 2