You are on page 1of 14
Qaaagaae ROK X © NUMER © 1967 r. ¢ CENA 4,50 xt SMIGLOWIEC__,,MI- 4“ Opracowanie graficzne i opisowe BOHDAN WASIAK—BYDGOSZCZ Jest to éredni, wielozadaniowy Smiglowce,radsiook, skgortruowa- ‘Pizer M. L. Mila. Smigiowiec SMS badowany’ od. roku 1052, wielu Iezbach 1 wersjach, uiy- ‘wany jest powszechnie w_krajach ‘obozu “ socjalistycznego. “Na émi- gloweu tym ustanowiono wicle re- Kondow, Gwintowyeh, migdzyin- nymi 26 marea 1960 r., nowy keordwysokosel z obciglenienm 1012 KG, wynoszgcy 7575 m. W_wers}i ‘wojskowe) smiglowiec wyposazony jest w elektryczne urzadzenie déwi- owe. W tylne} azesci kadtuba po- Siada otwierany luk stuiacy do za- Tadunku towar6w i spragtu. Wy- posaiony jest on rownle: w nowo- czesna_aparature pokladowa umo- Aliwiajgea loty w_ kaidych ‘warun- kkach atmosferycanych. Napedzany Jest silnikiem ASch-82-W w ukla- Geie podwéine} _gwiazdy, 0 mocy startowe} 1700 KM. A. oto pozostale dane taktyczno- technicane: obsluga — 3 osoby lugosé kadtuba’ — 16,79 m ‘wysokosé — 4,40 m Srednica wirika — 21,10 m clgiar bez paliwa — 4900 kG udéwig — 1200-1300 kG szybkosé maks. ok. 175 km/godz Dulap — ok. 5500m Model opracowany jest w sb 1:33, Ht WSKAZOWKI OGOLNE Do wykonania modelu_niezbedne eda dodatkowe materialy take, jak tektura o grubosei 1—1,5 mm, rut o grubosel 1—1,5 mm oraz ka- ‘watki celuloidy lub oczyszezone} Kdisry fotograficane). Musimy po- nadto zaopatrzyé sig w nastepujace narzedala 4 praybory: érednie} wiel- kofel_nodyczki, zlamane _ ukoénie tyletic, szczypce uniwersalne oraz ‘odrobing ezarne} farby nitro, Do Klejenia najlepie} uzywaé klejow nitrocelulozowych jak Cristal-Ce~ ment, Hermol, ‘Toxa-Cement Tub kauezukowych "jake Butapren, Ten ostatni jest szczeg6lnie godny po- lecenia, z tego wzgledu, Ze — mi ige wszystkie cechy. dodatnie Kle- iow nitrocelulozowyeh — odznacza sig lepsza przyczepnoscia do meta- lu { tworzyw sztucmych 1 co naj wainiejsze — nie wymaga pospl chu przy sidadaniu posmarowanych Klejem ‘cagécl. WYKONANIE MODELU Model jest tatwy do wykonania, nale’y jednak przestrzegaé zasady? tray razy preymlerzyé, raz przy- ele. Pewnych trudnoiel prayso- rzyé mote poprawne —wykonanic dziobu oraz ‘zakofezenie Kadiubs, gdy2 clementy tych czeéct model wymagaja dokladnego — pasowania i” odpowietiniego — uksztaltowani pred sklejeniem. Sporo uwagi I clerpliwoscl poswiecié traeba be- zie goleniom podwozla i zamoco- wania ich w kadtubie, Praestrze- Bat réwniek nalezy zawarte} w opi- “sie budowy Kolejnogel montazu po- Scezeg6lnych czesei, gdyz wiate sie to ze specyfika ‘ich wykonania I alekcewazenie tego mode powai- nie utrudnié badé wreez uniemo- liwié sklejenie ‘modelu, opis BUDOWY Budowe rozpoczynamy od nakdle~ jenia arkusza nr 4 na tekture ce- em -wemocnienia znajdujacych sie na airy detail Jako tasade,naledy wine 4e wyeinamy tylko te czeé Eh tbre-w dane). ehwili nierbeane nam 4q do budowy. W plerwsze} kolejnosei sklejamy segment kadluba oznaczony nume- rem 1. Naleine doi wregi nosza te same omaczenla wyraione cy! rami rzymskimi (I, Ta), podobnie zzesziq jak iw innych segmentach. Wewnetrane pola wregow ozaczo- ne litera ,W", wycinamy za po- mocq wlamane} 2yletki lub nozy- czek dopiero po naklejeniu ich na tekture, Otwory te ulatwiaja nam zaréwno montat Kadluba, jak { 7a- mocowanle golen! podwozia. Podobnie jak plerwszy, sklejamy nastepny ezton kadtuba ‘skladajacy sig 2 pokrycla ocnaczonego nume~ rem 2 oraz wregéw II i Ia. W po- kryciu sklejonego’ czionu wycina- my pole oanaczone litera ,W" w miejscu zamocowania Jaluzii (cz 29), co ulatwi nam montat goleni kot. Poprawne _wykonanie _ przednie} ezeécl Kadluba 2 elementéw 3a, 3b, wregu Tb i paska 3c ulatwi nam rysunek objasniajacy nr 1, Elemen- ty 3a (cz. gma) i 3b (cz, dolna) przed przyklejeniem naledy odpo- wiednio uksztattowaé, za pasek 3¢ przyklelé do krawedzi wregu Ib. Segmenty 4, 5 { 6 sklejamy w ten sposdb jak poprzednie, 2 ta réinica, 12 w swypadku, gdybymy adecydowall sic. wykonaé_ oszkcleni ‘Okienek 2 celuloidu badd innego tworzywa, nalety to uczynié praed wklejeniem wregéw. W_ pokryci cz. 6 po sklejeniu wycinamy pole oznaczone litera ,W" tw tym miejscu po zamocowaniu_goleni 28 podwozia gléwnego prayklejamy Grawi — cz. 6a. Wydluzona exesé Kadluba sklada sie dwéch stoi kowatyeh czeéci (7, 8), wrezow oznaczonych takim{ Samymi nume- rami i zakofcrenia — cz. #s, tOrq to czg6é po wformowaniu sklejamy w ksztalt stozka, Podezas taczenia ze soba sogmen- tow kadiuba szezeg6inie duso uwagi nalety pofwigelé doszlifowaniu Dlaszezyzn stykow. Najproscie} be- zie, jesli pototymy arkusz paple- ru fciernego na stole i przytrzy- mujgc go jedna reka, druga pree- suwamy po nim, lekio dociskajac szlifowang plaséczyene. Usunlemy Ww ten sposbb weuelkie, naidrob- nniejsze nawet szczeliny, dzieki eze~ ‘mu model na pewno zyska na Wy- sladzie. Montaz oiebrowanla tytu kadlu- ba (rys. 4) rozpoczynamy od wy- cigcia £ przyklejenia ezeSet nr IX. Czeéé te przytwierdzamy do os tatniego wregu kadluba (cz. VIa) oraz spodu wydhutone).czeéel. kor cowej (cz 7), Nastepnie praykleja- my ‘wregi (cx. IXa i IXb) oraz wamoenienia (ez. IXe 1 IXd). Z kKkolei do grabietow wreséw praykle- Jamy paski (ez, 9a, 10a, fa, 12a, 13a), Kt6re utatwig nam aamoco= wanie poszycla. Na powstalym w ten, sposob szicielecie montujemy cueéci poszycia tylu kadtuba (cz. 9, 10 oraz 11, 12), prey czym ézgécl ‘oznaczone numerem 13 przed Brzy- Klejeniem nalezy odpowlednio for mowaé, nadajge im lekko wypukly kksztatt. Oplywowe przejécle mig- dey tylem Kadluba i jego wydlu- tong, ezeseig 7 wykonujemy ze ssklejit nr 18b, Wloty powietrza (ez 14) po ufor- mowanlu. 1 sklejeniu _praytwler- dzamy po obu stronach kadtuba poniie} kabiny pilotéw (patrz rys. 2) Rury wydechowe (c2.18) sklejamy w ksztalt Turek 1_wyprowadzamy w_ otwory wyeigte w pokryeiu preednie}, dolne} ezeSci 1 kadluba (patra rys. 2) Stanowisko strzelea kaemu (cx. 16) po uksztaltowaniu 1 sklejeniu praymocowujemy pod kadlubem ys. 8), Wysiggnik smigla ogonowego (cz. 11) Sklejamy w Keztalt stozka 1 po nadaniu mu przekroju eliptycenego wklejamy w jego doing caghé Wee Ma wzmocniony tektura, - Calosé preytwierdzamy na kofiew zwezone) caeéci 8 kadluba w miejscu ozna- camym. Monta: “kabiny pilotow rozpoczynamy od podklejenia tek- turg i wyciecia ozebrowania (cz. 3a 18W1, 18WID, W przypadku_wy- Konywania kabiny w wersil oszkio~ ne}, w coeéel 18WT wyelnamy pole mnaczone linia. przerywana {lite a ,W" Wamocaienia te. bo hakle- Jenia” paska Ia na” grobiel “debra Yew 'widelamy w. ostone kabiny (ca. 18,"po cain calose preytwier= Gzamy’' do. fadtuba (patte rye, 2 (rye d. Wnastepne) kolejnosel ‘wycinamy 1 po ‘uformowanlu prey- Welumy “godate 2 rysunkiom ar 3 Gazkdenle “brandy iabiny (ct Wierschnig preodu kabiny (ee 1) kattaltajemy wen, sp0s0b, fe po naclectu 2 przodu siatkt te) _taghcl (canaezono Kreskami poszeze~ s6ine odeinid) pomigdzy nacigelami Zaginamy lekko w -dOl, postuguac aie pray tym grzbletem noza, Ufor- mowany “daszek prayklelamy | do Kabiny. Oprofiiowanie kablny (cz. 20) po wycieet, watepaym. wlormo- wantu dopascwania "prayklejamy Go kadiuba 1 tylu kebiny. Wykonanie kabiny w wersji o- szklonej réini sie tylko tym, #e w pokryciu segmentu kadiuba’ nr 2 przed sklejeniem wycinamy otwo- ty na szybldl, po, czym postuguige sie szablonem ,B" (ark, 3) wycin my kawatek céluloidu, ktory 7 ko- lel przyklejamy do siatlei caeéci nr 2, W sklejonym jut kadlubie wyci- namy Zyletka pola, oznaczone litera W" igemic z ezescla wres6w IVa TV, po caym wykonane za pomoca szablonéw A" (oszkdlenie _przodu kabiny) 1 stablonu ,C (oszklenie bok6w) ezybli prayiclejamy | do ‘wlasclwych czeéel, montujac calost Podobnie jak w opisanym poprzed~ lo warlancle. Wskazane jest wykonanie w te} fazie. budowy ost wirnika. W tym celu_kawalek drutu stalowego 0 Bruboéei 1,5—2 mm “(mode byé Seprycha rowerowa) 1 dtugosel uwi- docmione} na wzoreu nr T (ark. 5) ‘Oklejamy szczelnie 1 réwno czeécia 30, Powstala w ten sposdb Kolu- micnie worowadzamy w otw6r wy- konany w dachu (cz. 18) kabiny (ys. 3) 1 po dokladnym ustaleni pionowego ia, naciskajac, przebijamy dolnym, ' zaostrzonym Koficem drutu podtoge _keadtuba. Podidlejony grubszq_tekturka Kra- ek (cz. 21) po wycigelu w nim Otworu nasadzamy na wal wirnika § prayklejamy do dachu kabiny. Stateczniki wysokosei (ez 22) po sklejeniu w ksziatt torebek” na~ suwamy na déwigar 22a, wielejony ‘w szezeliny wycigte w pokryciu 1 1 prykelamy 2 obydwa stron ‘ogonowej czeéci kad PODWOZIE Zasadnieze elementy _podwozia wykonujemy z kawalkow drutu 0 sruboéel 11,5 mm, ktére wygina- my szezypeam! wedlug, ksztaltow i rozmiaréw uwidocznionych na ‘ark. 5, oraz zwinigtych wok6! nich Slatek’ odpowiednich ezg6ci, Golenie él przednich (war nr 11) po uformowaniu oklejamy cze- Seiami 24, po caym osadzamy je ‘w drugim segmencle kadtuba (patrz trys. D. Otwér, w ktéry mamy za mlar wprowadzié golef, winien byé ‘wykonany tuz kolo wr¢gu nr II, co umodliwi nam umocowanie dfutu goleni za pomoca kilku kropel Kle~ ju do tego wregu. Prace te ulatwi