Sie sind auf Seite 1von 31

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

KOSOVSKA MITROVICA
ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO
INŽENJERSTVO - ENERGETIKA

ZADATAK
- ELEKTRIČNA INSTALACIJA NISKOG NAPONA -

Kosovska Mitrovica …………………….


23.04.2010.god Indeks /
SADRŽAJ

1. PROJEKTNI ZADATAK.. ... ... ..


l
2. TEHNICKI OPIS REŠENJA SA
PRORAČUNIMA .. 2
2.1 TEHNIČKI OPIS .. ..2
2.2 PRORAČUN OSVETLJENJA ............3
2.3 DIMENZIONISANJE KABLOVA ..... 5
2.1.1 DIMENZIONISANJE KABLOVA OD MRO DO RO .5
2.1.2 DIMENZIONISANJE KABLOVA OD KPO DO MRO .6
2.1.3 DIMENZIONISANJE KABLOVA OD KPO 1 DO KPO ...7
2.1.4 DIMENZIONISANJE KABLOVA OD KPO2 DO KPO1 .8
2.1.5 DIMENZIONISANJE KABLOVA OD TS DO KPO2 ... 9
2.1.6 DIMENZIONISANJE KABLOVA U STANU . 10
2.4. PROVERA PADOVA NAPONA U STANU .. 12
2.4.1 PROVERA PADOVA NAPONA OD TS DO KPO2 .. 12
2.4.2 PROVERA PADOVA NAPONA ODKPO2 DO KPO 1 . 12
2.4.3 PROVERA PADOVA NAPONA OD KPO1 DO KPO . .. 13
2.4.4 PROVERA PADOVA NAPONA OD KPO DO MRO 13
2.4.5 PROVERA PADOVA NAPONA OD MRO DO RO .. 14
2.4.6 PROVERA PADOVA NAPONA U STANU ..14
3. PRORAČUN STRUJA KRATKIH SPOJEVA I
PROVERA ZAŠTITE ... 15
3.1 KRATAK SPOJ NA TS ... 15
3.2 KRATAK SPOJ NA MRO ..15
3.3 KRATAK SPOJ NA RO ... 16
3.4 KRATAK SPOJ NA POTROŠAČIMA 17
4. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME ZA JEDAN
STAN ………………………………………………………... 19
5. PRILOZI
5.1 OSNOVA STANA SA INSTALACIJOM
OSVETLJENJA
5.2 OSNOVA STANA SA INSTALACIJOM
PRIKLJUCNICA
5.1 JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNE TABLE
1. Projektni zadatak
Potrebno je uraditi kompletan projekat elektricne instalacije i osvetljenja stana čija je
gradevinska osnova data na priloženom crtežu. Projekat mora da obuhvati:
1. Proracun osvetljenja za prostoriju sa najvecim i srednjim potrebnim nivoom
osvetljenosti i procenu instalisane snage osvetljenja ostalih prostorija,
2. Planove instalacije osvetljenja i uticnica kao i jednopolnu šemu razvodne table u
stanu,
3. Kompletan proracun vodova: za napajanje zgrade (od TS do KPO), mernog
razvodnog ormana (KPO - MRO), razvodne table stana (MRO - RT) i svih
strujnih kola u stanu,
4. Proveru vrednosti pada napona i zaštite od strujnog udara,
5. Pregled instalisane snage osvetljenja, usvojenih preseka i osiguraca za sva strujna
kola u stanu kao i pregleda opterecenj a po fazama,
6. Specifikaciju materijala.
Projekat uskladiti sa svim važećim propisima i standardima. Strogo se pridržavati i
predvideti sve mere zaštite. Posebni zahtevi sa kojima treba uskladiti projekat su:
• Zgrada se napaja iz distributivne transformatorske stanice u koju je ugrađen
transformator od 630 kVA, 10/0.42 kV/kV, PCun=6.5 kW, PFe0 =1.3 kW, sprege
Dyn5.
• Distributivna mreža je kablovska. Preko odcepa (kabla) koji je potrebno
dimenzionisati napajaju se 3 slicne zgrade. Prva se nalazi na 25 m od TS, a
međusobno su udaljene po 12 m. Smatrati da se stan nalazi u najudaljenijoj zgradi.
• Zgrada ima 7 spratova sa po 3 slicna stana. Zajednicka potrošnja se može
posmatrati kao potrošnja dodatnog stana.
• U svakom stanu se predvida ugradnja trofaznih uticnica za napajanje trofaznog
štednjaka. Simetriranje opterecenj a je potrebno izvesti za svaki stan ponaosob.
• MRO su rasporedeni po spratovima, a najvece rastojanje od MRO do RT iznosi
12 m.
• Zaštita od previsokog napona dodira se izvodi sistemom TN-C/S, pri cemu se PE i
N provodnik odvajaju u KPO gde je izvršeno i glavno izjednacenje potencijala
njihovim vezivanjem na uzemljivac.
• Merama zaštite treba predvideti pojacane mere zaštite u kupatilu i izjednacenje
potencijala metalnih del ova.
• Objekat se zagreva daljinski, a hladi se i dogreva elektricnom energijom (klima
uredaji).
• Za zagrevanje tople vode u kupatilu i kuhinji predvideti akumulacioni i protocni
bojler, respektivno.
• Može se smatrati da je srednja snaga po uticnici oko 500 W, a da je snaga
elektricnog štednjaka oko 7000 W. Snaga ugradenih klima uredaja iznosi 2200 W
(4 uredaja). Snaga protocnog bojlera iznosi oko 2500 W, a akumulacionog oko
2000 W. Za dogrevanje kupatila koristi se grejalica snage 1200 W.

• Predvideno je da zidovi i tavanica objekta budu izradeni u svetloj boji.

Projektni zadatak izdat: Predmetni asistent: Student -

2.Tehnicki opis sa potrebnim proračunima


2.1.Tehnicki opis
-Razvodnu tablu u stanu ugraditi u zid iznad ulaznih vrata.
-Zvonce postaviti na zid iznad ulaznih vrata.Iz razvodne table dovesti fazni i nulti
provodnik na primar transformatora za zvonce. Sa sekundara fazni provodnik poloziti
preko tastera do zvona.
-Provodnike strujnih krugova za osvjetljenje polagati u malter.Po tavanici ih voditi kroz
kanale ostavljene prilikom izlivanja betonske ploce.
-Provodnike ostalih strujnih krugova polagati u zid horizontalno na rastojanju 30 cm od
tavanice i na visini najmanje dva metra od poda.
Rastojanje proovodnika mora biti najmanje 15 cm od dovratka i prozora .Ove vodove
voditi iskljucivo okomito ,paralelno sa zidom.
-Razvodne kutije ugraditi u zid pre malterisanja .Sve razvodne kutije su promjera 70
mm,osim razvodna kutija kod kupatila koja je kvadatna 100x100mm.
-Uticnice u kuhinji montirati na 120cm od poda.
-Utiznica u kupatilu treba da ima zastitni poklopac i da je montirana na 120cm od poda.
-Ostale uticnice montirati na visini 40 cm od poda.
-Prekidace za osvjetljenje montirati na 150cm od poda i na rastojanju 15cm od dovratka.
-Grejalicu u kupatilu postaviti iznad vrata.
-U kupatilu izvrsiti izjednacavanje potency ala povezivnjem svih metalnih predmeta
provodnikom presjeka 6mm (kvadratnih) sa izolacijom zuto-zelene boje.Taj provodnik
vezati za zastitnu sabirnicu stana.
2.2 Proracun osvetljenja
Proracun osvetljenja je uraen po metodi stepena korisnog djelovanja za dnevnu sobu i
kuhinju,a za ostale prostorije po Watt-noj metodi.
Dnevni boravak je dimenzija 2,4x2,5m2,visine h=2,6m.Povrsina boravka se racuna kao
A=axb=6 m2.
Potreban srednji nivo osvjetljenosti iznosi Es=250 lx.Indeks prostorije se racuna prema
izrazu:
A
k
hk (a  b)
-hk korisna visina prostorije racuna se kao
hk=h-hr-hs
-hr visina radne povrsine koja iznosi 0,85m
-hs visina vjesanja svjetiljke koja iznosi 0,2m
hk=2,6-0,85-0,2=l,55m Uvrštavanjem
brojnih vrijednosti za k dobijemo
k=0,8 Koeficijenti
refleksije su:
-pod rp=0,1
-strop rs=0,7
-zidovi rz=0,5
Osvetljenje je rešeno kao indirektno sa svetiljkom S-1-200 sa sijalicom 200W sa
užarenim vlaknom. Iz tablica za ovu svjetiljku se pronalazi  = 0, 27 . Faktor
zaprljanosti prostorije fz=0,9 . Faktor starenja sijalice fs=0,9 . Ukupan svetlosni fluks se
Es A
racuna po izrazu:  uk 
f s f z
Zamenom brojnih vrednosti dobija se: Φuk = 9250lm
Fluks jedne sijalice od 200W iznosi: u = 31001m .
 uk
Racunski dobijen potreban broj sijalica je: nr   2,9
 1s

Konacan usvojen potreban broj sijalica je n=3 sa ukupnom snagom osvjetljenja 600W.
Kuhinja je dimenzija 2x1,5 m2,visine h=2,6m.Povrsina boravka se racuna kao
A=axb=2,3 m2.
Potreban srednji nivo osvjetljenosti iznosi Es=250 lx.Indeks prostorije se racuna prema
A
izrazu: k 
hk (a  b)
-hk - korisna visina prostorije računa se kao
hk=h-hr-hs
-hr visina radne povrsine koja iznosi 0,85m
-hs visina vesanja svetiljke koja iznosi hs = 0,2m
hk=2,6-0,85-0,2=l,55m
Uvrstavanjem brojnih vrednosti za k se dobija
k=l,28
Koeficijenti refleksije
su:
-pod rp=0,1
-strop rs=0,7
-zidovi rz=0,5
Osvjetljenje je rešeno kao indirektno sa svetiljkom S-1-200 sa sijalicom 200W sa
užarenim vlaknom.Iz tablica za ovu svjetiljku se pronalazi  = 0,47 . Faktor
zaprljanosti prostorije fz=0,9 . Faktor starenja sijalice fs=0,9 . Ukupan svetlosni fluks
Es A
se racuna po izrazu:  uk 
f s f z

Zamenom brojnih vrednosti dobija se: Φuk = 41071m


Fluks jedne sijalice od 200W iznosi:
u = 31001m
Racunski dobijen potreban broj sijalica je:
 uk
nr   1,32
 1s
Konacan usvojen potreban broj sijalica je n=2 sa ukupnom snagom osvjetljenja 400W.
Ostale prostorije se rjesavaju po Watt-noj metodi,gdje se potrebna snaga osvjetljenja
racuna na osnovu povrsine prostorije i usvojene specificne snage od 30 W/m2.
Rezultati su prikazani u tablici.
Prostorija A Porebna snaga W Realizacija W
Hodnik 3,5 105 2x60
S. soba 4 120 2x100
D. soba 5 150 2x100
Balkon 2,5 75 1x100
Trpezarija 3,625 108 2x60
Ostava k. 0,8 24 1x60
Ostava b. 0,75 23 1x60
Kupatilo 3,5 105 2x60
Kuhinja 2x200
Dnevni boravak 3x200
Ukupno 1980 W

Ukupna instalisana snaga osvetljenja je 1980 W.

2.3 Dimenzionisanje kablova

Instalisana sanaga jednog stana iznosi:


Px = 30680W Jednovremena snaga stana se
racuna po obrascu:
Pj = k j ∙ P1
gdjeje kj koeficijentjednovremenosti i iznosi: k j = 0,4 (zbog velike instalisane snage)
Poslie unosenja vriednosti dobija se
Pj = 12212W

2.3.1 Dimenzionisanje kablova od MRO do RO

Jednovremene struja stana se racuna prema izrazu:

Pj
Ij 
3U n  cos 
Usvaja se faktor snage cos  = 1 za domaćinstva. Unošenjem Un =380F i ostalih brojnih
vrednosti dobija se:
I j = 18,6 A
Struja za koju provodnik mora biti predviden odreduje se iz izraza:
Ij
I j `
K p K

gdj e j e Kp faktor polaganj a kabla, a K temperaturni koeficij ent.


Kako se radi o 2-4 višezilnih kablova razvoda tipa C koji su zatvoreni i postavljaju se
paralelno, usvaja se:
Kp = 0 , 8 K=1
Sledi I j = 23,25A
Iz tablice se bira odgovarajuci provodnik i njegov presek prema:
Itd ≥ Ij,
gde je Itd trajno dozvoljena struja.
Bira se kabl sa PVC izolacijom i bakarnim provodnicima presjeka q = 6mm2 . Dakle
potreban je kabl PP-Y 5x6mm2 sa Itd = 40A. Maksimalna dužina od MRO do RO je lm =
12m. Izbor osigurača se vrsi na osnovu izraza: Ij < I o < Kp ∙Kθ ∙Itd
20,4A <Io < 32A U Merno Razvodnm Ormanu se usvaja osigurač sa topljivim
umetkom tipa D-tromi nominalne struje Io = 25A.
2.3.2 Dimenzionisanje kablova od KPO do MRO

Jednovremena snaga tri stana se racuna po obrascu:

Pj 3  k j 3  P1
3

Gde je kj3 koeficijent jednovremenosti i iznosi:


k
k j 3  k 
3
gde je k ∞ =0,18

Posle zamene vrednosti dobija se P j3 = 24077W

Jednovremena struja tri stana se računa prema izrazu:


Pj 3
I j3 
3U n  cos 
Usvaja se faktor snage cos = 1 za domaćinstva. Pošto je linijski napon Un =380V a
ostale brojne vrednosti su već date dobija se: Ij3 =36,6A
Struja za koju provodnik mora biti predviden odreduje se iz izraza:
I j3
I j 3 `
K p K
Gde je Kp faktor polaganj a kabla, a K temperaturni koeficijent.
Kako se radi o 2-4 visezilnih kablova razvoda tipa C koji su zatvoreni i vuku se
paralelno, usvaja se:
Kp=0,8 K=1
Sledi Ij3' = 45,7A
Iz tablice se bira odgovarajuci usponski vod i presjek njegovih provodnika prema:
Itd ≥ Ij,
Itd je trajno dozvoljena struja.
Bira se kabl sa PVC izolacijom i bakarnim provodnicima preseka q = 6mm2 .Dakle
potreban je kabl PP-Y 5x16mm 2 sa Itd = 73A.Maksimalna dužina vodaje lm= 20 m.
Izbor osigurača se vrsi na osnovu izraza: Ij < I o < K p ∙K θ ∙Itd
50,3A <Io< 62,5A
U KPO se usvaja osigurac sa topljivim umetkom tipa D-tromi nominalne struje Io = 60A
2.3.3 Dimenzionisanje kablova od KPOl do KPO

Jednovremena snaga zgrade sa z =7 spratova po tri stana se racuna po obrascu:

Pjz  k jz  P1
22

gde je kjz koeficijent jednovremenosti i iznosi:


k
k jz  k 
21 1
gde je k∞ = 0,18
Poslije unosenja vrednosti dobija se Pjz = 94494W
Pjz
Jednovremene struja zgrade se računa prema izrazu: I jz 
3U n  cos 
Usvaja se faktor snage cos  = 1 za domaćinstva. Zamenom Un =380V i ostalih brojnih
vrijednosti dobija se:
Ijz =143A
Struja za koju provodnik mora biti predviđen određuje se iz izraza:
I jz
I jz `
K p K

gde j e Kp faktor polaganja kabla, a K temperaturni koeficijent. Kako se radi o razvodu


tipa D koji su zatvoreni i vuku se paralelno, usvaja se: Kp=0,8 K=1.
Sledi I jz ‘ = 178 A
Iz tablice se bira odgovarajuci vod i presjek njegovih provodnika prema:
Itd > I jz ‘
gdjeje Itd trajno dozvoljena struja.
Bira se kabl sa izolacijom od umrezenog polietilena i bakarnim provodnicima preseka q
= 300mm2 .Dakle potreban je kabl 3x300mm2 + 240 sa Itd = 396A. Maksimalna dužina
voda je lm = 12 m. Kabl se štiti nožastim osiguračima u TS, tip N, I0 = 335A .
2.3.4 Dimenzionisanje kablova od KPO2 do KPOl

Jednovremena snaga dve zgrade sa 7 spratova po tri stana se racuna po obrascu:

Pjz  k jz P
2 ( 211)
1

gde je kjz koeficijent jednovremenosti i iznosi:


k
k jz  k  
2(21  1)
gde je k∞ = 0,18
Poslije unosenja vrijednosti dobija se Pjz = 163944 W
Pjz
Jednovremene struja zgrade se računa prema izrazu: I jz 
3U n  cos 
Usvaja se faktor snage cos  = 1 za domaćinstva. Zamenom Un =380V i ostalih
brojnih vrednosti dobija se:
Ijz =249 A
Struja za koju provodnik mora biti predviđen određuje se iz izraza:
I jz
I jz `
K p K

gde j e Kp faktor polaganja kabla, a K temperaturni koeficijent. Kako se radi o


razvodu tipa D koji su zatvoreni i vuku se paralelno, usvaja se: Kp=0,8 K=1.
Sledi I jz’ = 276 A
Iz tablice se bira odgovarajuci vod i presek njegovih provodnika prema:
Itd > I jz ‘
Gde je Itd trajno dozvoljena struja.
Bira se kabl sa izolacijom od umreženog polietilena i bakarnim provodnicima
preseka q = 300mm2. Dakle potreban je kabl 3x300mm2+240mm2 sa Itd = 396A.
Maksimalna dužina voda je lm = 12 m. Kabl se štiti nožastim osiguračima u TS,
tip N, I0 = 335A .
2.3.5 Dimenzionisanje kablova od TS do KPO2

Jednovremena snaga tri zgrade sa 7 spratova po tri stana se racuna po


obrascu:

Pjz  k jz P
3( 211)
1

gde je kjz koeficijent jednovremenosti i iznosi:


k
k jz  k  
3( 21  1)
gde je k∞ = 0,18
Poslije unosenja vrijednosti dobija se Pjz = 227543 W
Pjz
Jednovremene struja zgrade se računa prema izrazu: I jz 
3U n  cos 
Usvaja se faktor snage cos  = 1 za domaćinstva. Zamenom Un =380V i ostalih
brojnih vrednosti dobija se:
Ijz =249 A
Struja za koju provodnik mora biti predviđen određuje se iz izraza:
I jz
I jz `
K p K

gde j e Kp faktor polaganja kabla, a K temperaturni koeficijent. Kako se radi


o razvodu tipa D koji su zatvoreni i vuku se paralelno, usvaja se: Kp=0,9
K=1.
Sledi I jz’ = 370 A
Iz tablice se bira odgovarajuci vod i presek njegovih provodnika prema:
Itd > I jz ‘
Gde je Itd trajno dozvoljena struja.
Bira se kabl sa izolacijom od umreženog polietilena i bakarnim provodnicima
preseka q = 300mm2. Dakle potreban je kabl 4x300mm2 sa Itd = 396A.
Maksimalna dužina voda je lm = 25 m.
Kabl se štiti nožastim osiguračima u TS, tip N, I0 = 335A .
Izbor osiguraca se vrsi na osnovu izraza:
Ijz <Io< KpKθItd
333A<Io <356A
U TS se usvaja nožasti osigurac sa topljivim umetkom tipa N nominalne
struje I0=335A.
2.3.6 Dimenzionisanje kablova u stanu

Nazivna struja monofaznog strujnog kola se racuna prema izrazu:


Pi
In 
U nf 
gde je Pi instalisana snaga strujnog kola, a Unf = 220V .
Nazivna struja trofaznog strujnog kola se racuna prema izrazu:

Pi
In 
3U nL 
gdje je Pt instalisana snaga strujnog kola, a UnL = 380V .
Presjeci kablova od bakra sa PVC izolacijom usvojeni su po preporuci:
-za strujna kola osvetljenja q = 1.5mm2
-za ostala strujna kola q = 2.5mm2
Posto se od RO vodi 17 paralelnih vodova, razvoda tipa C,za korekcione faktore se
uzimaju vrijednosti:
Kp=0,7 KB=1 Izbor osigurača se
vrsi na osnovu kriterijuma:
1,1 I n <Io <  p   td
Iz tablica trajno dozviljena struja za presek q = 1.5mm2 iznosi Itd = 18.5A , a za
q = 2.5mm2 iznosi Itd = 23A,
Za pojedina strujna kola u stanu rezultati su dati tabelarno kao i raspored opterećenja po fazama.

Br Namena Pi W In A q (mm2) Ittd A Io A L m

1. Uticnica kup. 500 2.27 2,5 23 16 3.9


2. Osvetljenjel 580 2,5 1,5 18,5 10 29
3. Grijalica kup. 1200 5,45 2,5 23 16 2.75
4. Uticnica kuh. 1500 6,81 2,5 23 16 4.6
5. Uticnica trp. 1000 4,54 2,5 23 16 7.2
6. Uticnica dn.b. 1500 6,81 2,5 23 16 16.9
7. Uticnica s.s. 1500 6,81 2,5 23 16 16.6
8. Uticnica d.s. 1500 6,81 2,5 23 16 20
9. Osvetljenje2 1440 6,5 1,5 18,5 10 30
10. Protocni boj. 2500 11,30 2,5 23 16 4.5
11. Stednjak 7000 10,64 2,5 23 16 8.3
12. Ak.bojler 2200 10 2,5 23 16 5
13. Zvonce - - 1,5 18,5 10 I
14. Klima u. 2200 10 2,5 23 16 12
15. Klima u. 2200 10 2,5 23 16 12
16. Klima u. 2200 10 2,5 23 16 12
17. Klima u. 2200 10 2,5 23 16 12
Br. L1 L2 L2
1. 500
2. 580
3. 1200
4. 1500
5. 1000
6. 1500
7. 1500
8. 1500
9. 1400
10. 2500
11. 3000 2000 2000
12. 2200
14. 2200
15. 2200
16. 2200
17. 2200
Total 10400 10400 9680
2.4.Provera padova napona

2.4. l. Provera padova napona od TS do KPO2


Dužina kablovskog voda sa bakarnim provodnicima i izolacijom od umreženog polie-
tilena dimenzija 3x300+240mm2 od TS do KPO2 iznosi 25 m.Pod pretpostavkom da su
na ovaj kabl priključene 3 zgrade sa jednovremenom snagom
Pj3z = 227543W
Pad napona izmedu TS i KPO2 se racuna po izrazu :
100 Pj 3 z (r  xtg )l
uTS  KPO 2  2
Un
gde su:
- r - podužni omski otpor  /km
- x podužni induktivni otpor  /km
- l dužina voda km
Iz tablice za provodnike presjeka 300 mm2 se uzima:
r =0,06 /km x=0,079 /km
Iz propisanog faktora snage cos  = 0,95 sledi tg  = 0,32
Unošenjem brojnih vrednosti dobija se :
100  227543(0,06  0,079  0,32)0,025
uTS KPO 2 
380 2
uTS-KPO2 = 0,315 %.

2.4.2Provera padova napona od KPO2 do KPO1

Duzina kablovskog voda sa bakarnim provodnicima i izolacijom od umrezenog


polietilena dimenzija 3x300 mm2 +240 od KPO2 do KPO1 iznosi 12 m.Pod
pretpostavkom da su na ovaj kabl prikljucene 2 zgrade sa jednovremenom snagom
Pj2z =163994 W
Pad napona izmedu KPO2 iKPOl se racuna po izrazu

100 Pj 2 z (r  xtg )l
u KPO 2 KPO1  2
Un
gdje su:
- r poduzni omski otpor  / km
- x poduzni induktivni otpor  / km
-1 duzina voda km
Iz tablice za provodnike presjeka 300 mm2 se uzima:
r=0,06 x=0,079
Iz propisanog faktora snage cos  = 0,95 sledi tg = 0,32
Unosenjem brojnih vrijednosti dobija se :
uKPO2-KPO1 = 0,11 %.
2.4.3 Provera padova napona od KPO1 do KPO

Duzina kablovskog voda sa bakarnim provodnicima i izolacijom od umrezenog


polietilena dimenzija (3x300+240) mm2 od KPO1 do KPO iznosi 12 m.Pod
pretpostavkom da su na ovaj kabl prikljucena 1 zgrada sa jednovremenom snagom
Pj2z = 94494 W
Pad napona izmedu KPO 1 i KPO se racuna po izrazu

100 Pj 2 z (r  xtg )l
u KPO1 KPO  2
Un

gde su:
- r podužni omski otpor Q /km
- x podužni induktivni otpor Q /km
-l dužina voda km
Iz tablice za provodnike preeka q = 300 mm2 se uzima:
r=0,06 Q /km x=0,079 Q /km
Iz propisanog faktora snage cos  = 0,95 sledi tg  = 0,32
Unošenjem brojnih vrednosti dobija se :
uKPO1-KPO = 0,062 %.

2.4.4 Provera padova napona od KPO do MRO

Duzina kablovskog voda sa bakarnim provodnicima i PVC izolacijom dimenzija 5x16


mm2 od KPO do MRO iznosi 20 m.Pod pretpostavkom da su na ovaj kabl prikljucena 3
stana sa jednovremenom snagom Pj3s = 24077W

Pad napona izmedu KPO i MRO se računa po izrazu


100 Pj 3 z (r  xtg )l
u KPO  MRO  2
Un

gde su:
- r podužni omski otpor  km
- x podužni induktivni otpor  km
- l dužina voda km
Iz tablice za provodnike preseka 16 mm2 se uzima:
r=l,14 km x=0,09 km
Iz propisanog faktora snage cos  = 0,95 sledi tg  = 0,32
Unošenjem brojnih vrednosti dobija se :
uKPO-MRO = 0,38 %.
2.4.5 Provera padova napona od MRO do RO
Duzina kablovskog voda sa bakarnim provodnicima i PVC izolacijom dimenzija 5x6
mm2 od MRO do RO iznosi 12m.Pod pretpostavkom da su na ovaj kabl prikljucen 1 stan
sa jednovremenom snagom
Pjls =12212W
Pad napona izmedu MRO i RO se računa po izrazu
100Pj1s (r  xtg )l
u MRO  RO  2
Un
gde su:
- r podužni omski otpor km
- x podužni induktivni otpor km
- l dužina voda km
Iz tablice za provodnike preseka q = 6 mm2 se uzima:
r =2,98km x = 0,lkm
Iz propisanog faktora snage cos = 0,95 sledi tg = 0,32 Unošenjem brojnih vrednosti
dobija se: uMRO-RO = 0,3 %.

2.4.6. Provera padova napona u stanu


Pad napona za monofazna kola se racuna prema izrazu:
i
100  2 li Pi
det .q,  qu %  1
2
;  u %
Un
i
100   li Pi
Za trofazna kola se racuna iz izraza:
det .q,  qu %  1
2
;  u %
U n
- Pi instalisana snaga,
- specifična otpornost,za bakar Cu:mm2/m , aluminijumAl:mm2/m
Provera pada napona moze se izvesti za najnepovoljniji slucaj usamljene najudaljenije
utičnce opterećene sa P=2200W koju napaja vod dužine l=20m ,dimenzija 3x2,5mm2.:
2∙100∙2200∙7,2∙0,02
u %= --------------------------= 1,3%
2202
Za osvetljenje:
2∙100∙600∙11,9∙0,02
u% =--------------------------- = 0,59%
2202
Ukupan pad napona od TS do najudaljenijeg potrosaca iznosi:
u % =uTS-KPO2+uKPO2-KPO1uKPO1-KPO +uKPO-MRO+uMRO-RO +uRO-P
u% = 0,315 + 0,11 + 0,62 + 0,38 + 0,3 +1,3 = 2,467% (za utičnice)
u% = 0,315 + 0,11 + 0,62 + 0,38 + 0,3 + 0,59=2,315% (osvetljenje).
Dozvoljeni pad napona za osvjetljenje je 3% ,za ostalo 5% .Dobijeni padovi napona
zadovoljavaju date zahtjeve jer su u oba slucaja <3%.
3. Proračun struja kratkih spojeva i provera zaštite
3.1 Kratak spoj na TS
Podataci o transformatoru koji napaja zgradu su:
630 kVA ; 10/0.42 kV/kV ; PCun = 6.5kW ; PFe0 = 1.3kW ; uk = 6%

Pcun
ur   100  1,03% , u x  u k2  u r2  5.91%
Sn

Pcun
Rezistansa transformatora iznosi: RT   2,62m
(S n U n ) 2

u xU 2 n
Reaktansa transformatora iznosi: XT  = 15 m
100S n 
Impedansa kratkog spoja racuna se prema izrazu:
Zd  RT2  X T2  15.2m

Struja tropolnog kratkog spoja se racuna prema izrazu:

U nf 220
I 3 ks    14kA
Zd 0,0152
Posto je za osigurač I0 = 335A (tip N) ,u TS, struja prekida kratkog spoja
50 kA> I3ks = 14 kAznaci da osigurač zadovoljava uslov za prekid kratkog spoja.

3.2 Kratak spoj na MRO


Rezistansa i reaktansansa trans formatora iznose:

R T =2.62m ; X T =15m

Nulta reaktansa i rezistansa transformatora se dobiju iz:

RT0 =RT ; XT0 =XT

Duzina kablovskog voda, (3x300 + 240)mm2, od TS do KPO je l = 49m.


Rezistansa i reaktansansa voda (TS-KPO) iznose:

RV1 = 2.94m ; XV1 = 3.871 mRN =rN ∙l =0,07 ∙ 0,049=10,29 m

RV1-0 = RV1+3∙RN=2.94 + 3∙0,07 /km∙0.049 km = 13.23 m

XV1-0=3∙XV1 = 3∙3,871=11,6 m

Duzina kablovskog voda, (5xl6)mm2, od KPO do MRO je 20m.


Rezistansa i reaktansansa voda (KPO-MRO) iznose:

RV2 = 22.8m ; XV2 = 1.8m

RV2-0 =1.86∙RV2 = 42.4m ; XV20 =17∙XV2 = 30.6m


Ukupne impedanse iznose:
Z d = Z d +Z d +Z d
Z°=Z T 0 +Z V 1 0 +Z 0 V 2
Zd = Z i
Zd =(28 + j21) = │35│ m
Z° =(58 + j31) = │65,76│m
Zks = │135,34│ m
Struja jednopolnog kratkog spoja se racuna po izrazu:
3U nf 3  220V
I1ks    4880 A
Z d  Zi  Z0 135,34 m

I1ks = 4,88 kA
Iz dijagrama (I,t) za osigurač u KPO(tip D Io = 60A ),se vidi da će osigurač reagovati za
t= 0.002 s što je manje od propisanih 0.4s. Znači da osigurač zadovoljava uslove.

3.3 Kratak spoj na RO


Dužina kablovskog voda, (5x6)mm2, od MRO do RO je l =12m.
Rezistansa i reaktansansa voda (MRO-RO) iznose:
RV3 =35m ; XV3 =1.2m
RV30 = RV3 + 3 • RN = 4 • RV3 = 140m
XV30 =3-XV3 = 3.6m

Ukupne impedanse iznose:


Z d = Z T d +Z V 1 d +Z V 2 d +Z V 3 d
Z°=Z T 0 +Z V 1 0 +Z 0 V 2 +Z 0 V 3
Zd = Z i
Zd = (63 + j22)m

Z° =(198 + j34)m
Struja jednopolnog kratkog spoja se racuna po izrazu:
3U nf 3  220V
I1ks    1980 A
Zd  Zi  Z0 330 m

I1ks = 1,98 kA
Iz dijagrama (I,t) za osigurac u MRO(tip D Io = 25A ),se vidi da ce osigurač reagovati za
t=0.002s ,sto je manje od propisanih 0.4s. Znači da osigurač zadovoljava uslove.

3.4 Kratak spoj na potrosacima

Posmatra se najkritičniji slučaj, za najudaljeniji potrosač. Dužina kablovskog voda,


(3xl,5)mm2 najudaljenijeg potrosaca je 20m. Rezistansa i reaktansansa potrosačkog
voda iznose:

RV4 =238m ; XV3 =434m,

RV40 =RV4+3∙RN=4∙RV4= 952m

XV40 =3∙XV4=14m.
Ukupne impedanse iznose:
Z d = Z T d +Z V 1 d +Z V 2 d +Z V 3 d +Z V 4 d
Z°=Z T 0 +Z V 1 0 +Z 0 V 2 +Z 0 V 3 +Z 0 V 4
Zd = Z i
Zd = (302 + j27) m
Z° =(952 + j48)m
Struja jednopolnog kratkog spoja se racuna po izrazu:
3U nf 3  220V
I1ks    423 A
Zd  Zi  Z0 1558 m

I1ks = 0,423 kA

U RO su ugradeni automatski osiguraci tipa B.Za osigurac Io = 10A iz (I,t) dijagrama


ocitamo vrijeme reagovanja t=0.02s sto je manje od dozvoljenih 0.4s.Znaci da osiguraci
zadovoljavaju uslove po pitanju zastite.
4.SPECIFIKACIJA MATERIJALA

Zajedan stan:
kom.
l.razvodna tabla 1
2.el.brojilo ... 1
3.automatski osiguracilOA. .......... 3
4.automatski osiguracil6A . 15
4.monofazna uticnica . 13
5.monofaznauticnica dupla . 2
6.trofazna uticnica ... 1
7.jednopolni prekidac .. 5
8.dvopolni prekidac . 5
9.prekidac za kupatilo .. 1
lO.zastitini urdaj diferencijalne zastite ............
ll.zvonce. . 11
12. taster zvonca .1
13.provodnikPP-Y 3x2,5 . 200m
14.provodnik PP-Y 3x1,5 . 60m
Електроенергетске инсталације ниског напона:
Студент: __________________________, индекс: ___________Семинарски рад I.B.2

Прорачун громобранске инсталације објекта axbxh = x x (m) садржи

Текстуални део

- Технички опис и техничке услове извођења громобранске инсталације


- Избор нивоа заштите и прихватног система громобранске инсталације
- Прорачун отпорности уземљивача громобранске инсталације

Цртежи:

- Громобранска инсталација контејнера

Технички опис громобранске инсталације

На објекту - ____________ предвиђа се класична громобранска


инсталација састављена из мреже хватаљки трака P20 JUS NB.4.901
поставље по крову. Траке су постављене на потпорама JUS NB.4.920,
односно JUS NB.4.932. по крову. Око димњака поставиће се хватаљке В са
плочицама типа BL JUS NB.4.902. од водова хватаљке иду одводни водови
од траке Р 25 ЈUS NB.4.901 C000. од мерног споја поставиће се трака Р 25
JUS NB.4.924 C000 ако спусни вод и повезује на означеном месту на
уземљивач. Сви спојеви уже-трака имају се извести укрсним командама
према JUS NB.4.935. уземљивач у облику прстена од FeZn 25*4mm траке
поставиће се око објекта. Вертикални кишни олуци повезаће се на горњем и
доњем крају на громобранску инсталацију.

Технички услови извођења громобранске инсталације

Ови технички услови саставни су део техничке документације и као


такви обавезни за извођача радова.
Целокупна громобранска инсталација мора да се изведе у свему према
приложеној графичкој документацији, техничком опису, предмеру и
предрачуну, овим техничким условима и према захтевима Правилника о
техничким прописима о громобранима (сл. Лист СФРЈ 13/08) односно нови
правилником о техничким намерама заштите објекта од атмосферских
пражњења и Стандардима JUS NB.4.800-811. пре почетка радова извођач је
дужан да добро проучи објект. Евентуалне примедбе се констатују а затим
траже решење. Извођач је дужан да се пре наручивања материјала и пре
почетка радова увери на лицу места да ли је дошло до измене или одступања
у грађевинском и осталом делу пројекта и да предузме мере да из тог
разлога не дође до наручивања неодговарајућег материјала и неадекватних
припремних радова.
За све одступања од пројекта из оправданих разлога мора да се
прибави писмена сагласност надзорног органа и пројектанта.
Извођач радова је дужан да све измене, ако до њих дође при извођењу
радова, унесе црвеним тушем у пројекат. Сав употребљен материјал за
израду громобранске инсталације мора да буде првокласног квалитета и у
свему одговара JUS NB.4.
Код извођења предвиђених радова мора се водити рачуна да се што
мање оштете изведени радови те постојеће конструкције.
Громобранску инсталацију на крову објекта извести FeZn траком
P20*3 према JUS NB.4.901. Спојеве траке на правој линији извести са
преклопом траке помоћу украсног комада. Кровне водове положити на
потпоре међусобно удаљити највише 1.5м а на слемену 1м.
Спусне водове извести поцинкованом траком Р20*3 према JUS
NB.4.901 вертикално, по могућству без промене правца и што краће. На
спусним водовима не смеју се изводити колена са полупречником мањим од
200мм, а промена правца већа од 90 степени. На свакм спусном воду мора да
се на висини од 2.0м од земље постави мерни спој. Одводи се полажу на
зидне потпоре међусобно удаљене највише од 2м и морају тако бити
положени и заштићени да нису подложни механичком оштећењу. Замни
уводници и земни кружни прстен морају бити израђени од поцинковане
траке ZnFe 25*4 JUS NB.4.901. спој лемљењем дозвољен је само при
повезивању лимених делова на објекту. Спој се изводи на приступачним
местима преклопно према JUS NB.4.936. и мора бити заштићена од корозије
заштитним премазом (на крову минијумом а у земљи заливен оловом или
кабловском масом).
По завршеним радовима инсталације испитати на прелазни отпор
уземљења који не сме бити већи од 20Ω ако специфични отпор земље није
већи од 250Ω. За постизање ових вредности могу се уградити допунски
уземљивачи. Након прегледа инсталације устројити ревизиону књигу која се
са пројектом чува у згради. Преглед се врши приликом пријема инсталације,
преправке, реконструкције или после удара грома, а периодични преглед се
обавезно назначује у ревизионој књизи. О сваком прегледу се сачињава
записник који садржи све вредности добијене мерењем и стање инсталације
као и евентуалне прегледе за преправку. Записник се прилаже у ревизиону
књигу а потписују га и оверавају надлежни органи и чланови комисије и
овлашћено лице из PUP одељења за ПП заштиту.

Избор нивоа заштите прихватног система громобранске


инсталације

Учестаност удара грома, Nc, процењује се и усваја на основу


опасности и штета које би настале ударом грома у објекат према:
а) карактеристици конструкције објекта- лако запаљив па из таблице
2: С1 = 3.
б) садржају објекта- мала вредност и углавном запаљив; из таблице 3:
С2 = 1.
в) намени објекта- углавном запоседнут, из таблице 4: С 3 = 1.
г)последицама од удара грома у објекат - нема потребе за
одржавањем непрекидности погона, из таблице 5: С 4 = 1.
Према овим подацима укупан фактор С=С1С2С3С4=1.5.
Учестаност удара грома је Nc = 0.003/C = 0.003/1.5 = 0.002.
Коефицијенат окружења за објекте окружен дрвећем исте висине С о=
0.25.
Према ЈУС NB.4.803. и итокерауничкојх карти број грмљавинских
дана у току године је: Td = 39 па је Ng = Td = 3.9.
Еквивалентна површина објекта је A = ab + 6h (a+b) + 9πh2, A =
20*16.5+6*7 (20+16.5)+9π*72= 3247.74m2
Учестаност директног удара грома у објекат:
Nd = 1.1 Ng Co A10exp(-6) = 1.1*3.9*0.25*3247.74*0.000001 = 0.00348.
Пошто је Nd > Nc потребан је пројект громобранске инсталације
ефикасности:
E = 1-Nc/Nd = 1-0.002/0.00348 = 1-0.575 = 0.425
Према ЈУС NB.4.801. и таблици 1 за 0.80 > E > 0 има се IV ниво заштите у
коме су вредност:
Одстојања пражњења R(m) = 60,
Темена вредност прве повратне струје пражњења I(kA) = 14.7

Избор прихватног система

Пошто је као прихватни систем изабрана мрежа, ht= 7m а како је ht < R


фиктивна сфера ће при сваком додиру врха хватаљке да додирне тело.
Пошто је испуњен овај услов према таблици за a = 29.54o ширина окца је
10m, па је предвиђена ширина окца 9m*4.80m.

Прорачун отпора тракастог уземљивача

Тракасти уземљивач a*b= 25*4 укупан је на дубини h=0.8m


Стационирани отпор распростирања траке дужине
L1= 2(a+2m+b+2m)= 2(20+2+16.5+2)= 71m
и специфична отпорност тла ρ=100Ωm (за L1 = 81m, kud= 1) је:

 2 L2 100 2 * 812
R1  ln 1  ln  2.64
2L1 ab 2 81 25 * 0.8 * 0.001

Ударна отпорност распростирања је такође:


Rud = kudR1=1*2.64=2.64<10Ω
Ова вредност задовољава као громобрански уземљивач али се од
овлашћене институције мора потражити атест о измереној вредности.
Громобранска заштита објекта 15х20 м