You are on page 1of 1

PURPOSE OF YOUR PAIN.

Life will always be tough, lalo na sa iyo na Anak ng Diyos, you know
why? Because it is Gods way of MOLDING YOU INTO HIS
LIKENESS and alam mo yun para matutunan mo na sa
Panginoon lang dumepende. Kaya naman magtaka ka na kapatid
kung hindi ka dumadanas ng pagsubok, its either tinatakbuhan mo
yung mga problema mo o kaya naman mababaw lang ang iyong
pananampalataya. But let me remind you Besh na the more mong
tinatakbuhan yang problema mo, the more mong sinasabi na
mahirap yan, the more din na madadagdagan at madadagdagan
yang problema mo na yan. Why not face your problem and find
solution from God? Imbes na sabihin mong nahihirapan ka,
sabihin mo "Lord sa mahirap na sitwasyong ito, ano po ba yung nais
mong matutunan ko?"
1 Pedro 1:7 "Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang
malaman kung talagang dalisay. Gayundin naman, ang inyong
pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan
sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon
kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na
mahayag si Jesu-Cristo"
Laban lang Warrior! Ginto ka sa harapan ng Panginoon kaya
hinahayaan niya na dumaan ka sa mahihirap na pagsubok.
Your pain cannot compare to the joy that is coming!