Sie sind auf Seite 1von 36

MANUALUL

MERCK
EDIÞIA a XVIII-a

Ediþia I – 1899
Ediþia a II-a – 1901
Ediþia a III-a – 1905
Ediþia a IV-a – 1911
Ediþia a V-a – 1923
Ediþia a VI-a – 1934
Ediþia a VII-a – 1940
Ediþia a VIII-a – 1950
Ediþia a IX-a – 1956
Ediþia a X-a – 1961
Ediþia a XI-a – 1966
Ediþia a XII-a – 1972
Ediþia a XIII-a – 1977
Ediþia a XIV-a – 1982
Ediþia a XV-a – 1987
Ediþia a XVI-a – 1992
Ediþia a XVII-a – 1999
Ediþia a XVIII-a – 2006

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A
EDITII ÎN ALTE LIMBI
ale Manualului Merck
Arabã – Larike Publications Services, Cyprus
Cehã – Egem, Prague
Chinezã – People’s Medical Publishing House, Beijing
Coreeanã – Hanwoori Publishing Co., Seoul
Croatã – Placebo, Split
Francezã – Editions d’Après, Paris
Germanã – Elsevier, Ltd., Munich
Greacã – Medical & Scientific Publishing, Athens
Italianã – Springer-Verlag Italia Srl (Medicom), Milan
Japonezã – Nikkei Business Publications, Tokyo
Polonezã – Elsevier, Ltd, Wroclaw
Portughezã – Editora Roca Ltda., São Paulo
Rusã – MIR Publishers, Moscow
Spaniolã – Elsevier España, S.A., Madrid
Turcã – Yüce, Istanbul
Ungarã – Melania, Budapest

ALTE CÃRÞI MERCK


THE MERCK INDEX
Ediþia I, 1889

THE MERCK VETERINARY MANUAL


Ediþia I, 1955

THE MERCK MANUAL OF GERIATRICS


Ediþia I, 1990

THE MERCK MANUAL OF MEDICAL INFORMATION-HOME EDITION


Ediþia I, 1997

THE MERCK MANUAL OF HEALTH & AGING

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Ediþia I, 2004

Cãrþile Merck sunt publicate fãrã a obþine profit, ca un serviciu adus comunitãþii
ºtiinþifice ºi publicului.

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


EDIÞIA A XVIII-A

MANUALUL
MERCK
DE
DIAGNOSTIC ªI TRATAMENT

MARK H. BEERS, MD, Edittor ªef


ROBERT S. PORTER, MD, Edittor
THOMAS V. JONES, MD, MPH, Edittor asociat
JUSTIN L. KAPLAN, MD, Edittor asistent MICHAEL
BERKWITS, MD, MSCE, Edittor asistent

Comittett edittorial
Richard K. Albert, MD
Marjorie A. Bowman, MD, MPA
Sidney Cohen, MD
Jan Fawcett, MD
Eugene P. Frenkel, MD
Susan L. Hendrix, DO
Michael Jacewicz, MD
Gerald L. Mandell, MD, MACP
John E. Morley, MB, BCh
H. Ralph Schumacher, Jr., MD
David A. Spain, MD
Peter G. Szilagyi, MD, MPH

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Paul H. Tanser, MD, FRCP(C), FRCP (Glasgow)

Publicatt de MERCK RESEARCH LABORATORIES


Divizia MERCK & CO., INC.
Whittehouse Sttattion, N.J. 2006

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


THE MERCK MANUAL OF DIAGNOSIS AND THERAPY
Mark H. Beers, Robert S. Porter

Copyright © 2006 Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., USA, All Rights Reserved.
Publicatã în original în limba englezã cu titlul The Merck Manual of Diagnosis & Therapy,
18th Edition. Copyright © 2006 by Merck&Co., Inc.

MANUALUL MERCK DE DIAGNOSTIC ªI TRATAMENT


Mark H. Beers, Robert S. Porter

Toate drepturile rezervate Editurii ALL. Nicio parte din acest volum nu poate fi
copiatã fãrã permisiunea scrisã a Editurii ALL.
Drepturile de distribuþie în strãinãtate aparþin în exclusivitate editurii.

All rights reserved. The distribution of this book outside Romania,


without the written permission of ALL, is strictly prohibited.
Copyright © 2009, 2012, 2014 by ALL.

61

Editura ALL: Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3,


sector 6, cod 060512 – Bucureºti
Tel.: 021 402 26 00
Fax: 021 402 26 10

Departamentul distribuþie: Tel.: 021 402 26 30; 021 402 26 33


Comenzi la: comenzi@all.ro
www.all.ro

Redactor: Dr. Bianca Vasilescu


Coperta: Alexandru Novac

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Traducãtori: Adriana Muºat
Graþiela Niþu
Ioana Popescu
Oana Trifãnescu
Andrei-Vlad Vasilescu

Tiparul executat la G. Canale & C. S. A. – România

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


CUVÂNT ÎNAINTE

Ediþia precedentã a Manualului Merck a celebrat cea de a 100-a aniversare ºi o


istorie strãlucitã în oferirea informaþiilor pentru cei implicaþi în sistemul de sãnãtate
din toatã lumea. Cu aceastã nouã ediþie, implementãm schimbãrile necesare pentru
a fi siguri cã Manualul Merck satisface nevoile dumneavoastrã de informare în noul
secol. Nevoile dumneavoastrã s-au schimbat, aºa cã Manualul Merck trebuie sã se
schimbe la rândul sãu.
În ziua de azi, cititorii doresc sã gãseascã rapid ceea ce cautã pentru a se putea
concentra asupra subiectelor specifice. Cu toate acestea, cititorii doresc o resursã
bogatã în toate informaþiile de care au nevoie, acum sau mai târziu. Pentru cã în
medicinã informaþiile noi apar foarte rapid, o carte de medicinã devine la rândul ei
foarte rapid depãºitã. Manualul Merck nu mai poate aºtepta încã cinci ani pânã sã
aparã cu noi informaþii. Revoluþia a venit ºi, odatã cu ea, Manualul Merck începe un
nou capitol în istoria sa.
În anul 1899, Merck a publicat o lucrare de 192 de pagini intitulatã Merck’s Manual
of the Materia Medica, care mai târziu a devenit cunoscutã ca The Merck Manual of
Diagnosis and Therapy (Manualul Merck de Diagnostic ºi Tratament). Acea carte a fost
printatã ºi legatã, ditribuitã ºi, în final, rescrisã ºi publicatã ca a doua ediþie câþiva ani
mai târziu. Dupã aceea, au urmat mai multe ediþii, la intervale cuprinse între 2 ºi 12
ani. Dacã ar fi fost ca durata dintre ediþii sã fie proporþionalã cu viteza cu care se
moderniza îngrijirea medicalã, atunci ediþiile ar fi apãrut din ce în ce mai rapid, cu
apariþii intermitente de ediþii atunci când s-au descoperit antibioticele, atunci când a
fost perfecþionatã chirurgia pe cord deschis, sau când studiile de imagisticã asistatã
de computer s-au dezvoltat. În zilele noastre, progresele importante în îngrijirea
medicalã sunt continue, informaþiile învechite sunt potenþial periculoase, iar
întârzierea în oferirea informaþiilor corecte este inacceptabilã. Aceastã carte trebuie
sã se schimbe sau sã disparã.
Aceastã ediþie a Manualului Merck a fost astfel organizatã ºi structuratã pentru a
vã ajuta sã gãsiþi ceea ce doriþi mult mai uºor. Indexul este complet ºi detaliat.
Informaþiile au fost separate chiar mai clar acum în entitãþi care descriu fiziopatologia,
etiologia, simtomele ºi semnele, diagnosticul, prognosticul, tratamentul ºi profilaxia.
Un sumar al punctelor cheie se gãseºte în introducerea fiecãre pãrþi importante. Cu
toate cã puteþi în aceastã ediþie nouã sã rãsfoiþi ºi sã citiþi subiecte aºa cum doriþi,
acum este mult mai uºor ºi rapid sã cãutaþi ceva precis de care aveþi nevoie.
Manualul pe care îl aveþi acum în faþã este atât de nou în prospeþimea informaþiei

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


pe cât poate fi o carte tipãritã. Este ediþia a XVIII-a ºi, chiar mai important, este
ediþia anului 2006. A fost revizuitã ºi finalizatã chiar înainte sã fie datã la tipãrit. Cu
toate acestea, în doar câteva luni dupã apariþia pe piaþã, ea va deveni depãºitã.
Bineînþeles, marea majoritate a informaþiei pe care o conþine va fi corectã ºi relevantã
pentru cei din sistemul de sãnãtate, timp de ani buni de acum încolo. Însã, în unele
domenii ale medicinei, noi informaþii vor deveni disponibile dupã aceasta. Pe cât de
repede posibil, noi vom reîmprospãta aceste informaþii pe site-ul nostru de internet
www.merckmanuals.com, care poate fi accesat gratuit.
v

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


vi / CUVÂNT ÎNAINTE

Varianta electronicã a Manualul Merck de Diagnostic ºi Tratament va fi mult mai la


curent cu ultimele informaþii medicale decât aceastã formã tipãritã. Publicaþiile
electronice fac acest lucru sã fie posibil, chiar dacã rãpesc o parte din farmecul
acestei cãrþi. Site-ul este, însã, o sursã electronicã, el neavând niciun pic din farmecul
ºi confortul unui volum tipãrit. Mai mult ca sigur, astfel de “acuzaþii” au fost îndreptate
ºi cãtre Guttenberg din partea scribilor care afirmau cã toate cãrþile ar fi trebuit sã
fie obiecte de artã ºi nu obiecte utilitare, produse în masã. Cartea s-a schimbat ºi noi
suntem recunoscãtori cã aceastã modificare a avut loc.
La un moment dat în viitorul apropiat, vom tipãri o nouã ediþie a Manualul Merck
de Diagnostic ºi Tratament. Va fi versiunea printatã a conþinutului adus la zi de pe site-
ul Web. Vom face acest lucru pentru aceia care se bucurã de senzaþia de a þine o
carte în mânã, rãsfoindu-i paginile, îndoindu-i colþurile ºi fãcând notaþii pe marginea
paginilor. Sperãm cã aceia care se încadreazã în aceastã categorie sã rãmânã cât mai
numeroºi pentru mulþi ani de acum încolo.
De asemenea, sperãm ca aceastã ediþie a Manualul Merck sã vã fie de ajutor
dumneavoastrã, cititorilor noºtri, sã fie compatibilã cu nevoile dumneavoastrã ºi
demnã de a fi consultatã frecvent. Mulþumim celor câteva sute de persoane care au
contribuit la realizarea ei. Sugestii pentru îmbunãtãþirea cãrþii vor fi primite cu
bucurie ºi analizate atent.

MARK H. B EERS, MD, ºi ROBERT S. PORTER, MD

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Dedicat oferirii informaþiilor medicale:
Merck ºi Manualele Merck


În anul 1899, producãtorul american de medicamente Merck & Co. a publicat
pentru prima oarã o carte intitulatã Merck s Manual of the Materia Medica. Aceastã
carte avea ca scop sã fie un ajutor pentru medici ºi farmaciºti, amintind doctorilor cã
„memoria poate sã joace feste”. Compact ca dimensiuni, uºor de folosit ºi cuprinzãtor,
Manualul Merck (cum a ajuns sã fie cunoscutã cartea mai târziu) a devenit o favoritã
printre cei implicaþi în industria medicalã, dar ºi printre cei care cãutau informaþii
medicale. Chiar ºi Albert Schweitzer a avut aceastã carte în Africa în anul 1913, iar
amiralul Byrd a luat cu el Manualul în cãlãtoria sa cãtre Polul Sud în anul 1929.
În anii 1980, cartea devenise deja cel mai vândut text medical ºi era tradusã în
peste 12 limbi. Cu toate cã numele companiei mamã s-a schimbat într-o anumitã
mãsurã peste ani, numele cãrþii a rãmas neschimbat, cunoscutã oficial ca „Manualul
Merck de Diagnostic ºi Tratament” dar pomenitã ca „Manualul Merck”, sau mai
simplu, „Merck”-ul.
În anul 1990, editorii au introdus pe piaþã The Merck Manual of Geriatrics, care a
devenit rapid cea mai bine vândutã carte cu aceastã temã, oferind informaþii specifice
ºi cuprinzãtoare în legãturã cu îngrijirea persoanelor în vârstã. Cea de a treia ediþie
a fost publicatã în cinci limbi. Crearea acestei cãrþi reflectã dedicarea Merck-ului
faþã de populaþia acestei lumi ºi dorinþa companiei de a îmbunãtãþi îngrijirea geriatricã
în toatã lumea.
În anul 1997, a fost publicat The Merck Manual of Medical Information – Home Edition.
În aceastã carte revoluþionarã, editorii au tradus limbajul medical complex din
Manualul Merck într-un limbaj accesibil, creând astfel o carte care putea fi cititã ºi
de cei care nu aveau o pregãtire medicalã. Cartea a primit aprecieri excepþionale ºi
a fost vândutã în peste douã milioane de exemplare. Cea de a doua ediþie a fost
publicatã în anul 2003 ºi a continuat angajamentul companiei de a oferi informaþii
medicale cuprinzãtoare, uºor de înþeles, pentru publicul larg.
The Merck Manual of Health and Aging, publicat în anul 2004, a continuat

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


angajamentul societãþii Merck pentru educaþie ºi îmbãtrânire sãnãtoasã, oferind
informaþii în legãturã cu îmbãtrânirea ºi îngrijirea persoanelor în vârstã, într-un
limbaj pe înþelesul tuturor.
Ca parte a dorinþei ca orice persoanã care are nevoie ºi doreºte informaþii medicale
sã le poatã obþine, Merck oferã conþinutul acestor cãrþi pe site-ul sãu, fãrã a percepe
nicio taxã (vizitaþi www.merckmanuals.com). Nu este necesarã înregistrarea pe
site ºi accesul este nelimitat. Publicaþiile on-line sunt în permanenþã actualizate,
astfel încât informaþiile sã fie cât mai recente.
Merck susþine, de asemenea, ºi comunitatea chimiºtilor ºi a altor persoane care
au nevoie sã cunoascã informaþii în legãturã cu compuºii chimici, oferindu-le acestora
vii

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


viii / DEDICAT OFERIRII INFORMAÞIILOR MEDICALE

Merck Index. Publicat pentru prima oarã în anul 1889, este de fapt mai vechi decât
Manualul Merck, fiind în acelaºi timp ºi cel mai larg folosit text din categoria sa. The
Merck Veterinary Manual a fost publicat pentru prima oarã în anul 1955, oferind
informaþii în legãturã cu îngrijirea animalelor; este cea mai importantã lucrare în
acest domeniu.
Merck & Co, Inc. este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume.
Compania este dedicatã oferirii de informaþii medicale de excepþie ºi, ca parte a
acestui efort, continuã sã ofere toate manualele sale ca un serviciu pentru
comunitate.

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


CUPRINS
NR. SECÞIUNE PAG.
GHID PENTRU CITITORI ......................................... x
ABREVIERI ............................................................. xi
COMITET EDITORIAL ......................................... xiii
CONSULTANÞI ...................................................... xv
COLABORATORI.................................................... xvii

NUT 1 BOLILE DE NUTRIÞIE ............................................. 1


DIG 2 BOLILE APARATULUI DIGESTIV .......................... 62
HEP 3 BOLILE FICATULUI ªI CÃILOR
BILIARE ............................................................... 184
MUS 4 BOLILE OSTEOMUSCULARE ªI ALE
ÞESUTULUI CONJUNCTIV ................................. 249
RES 5 BOLILE APARATULUI RESPIRATOR .................. 351
URG 6 MEDICINA DE URGENÞÃ .................................... 512
CVS 7 BOLILE CARDIOVASCULARE ............................. 570
ORL 8 AFECÞIUNI OTORINOLARINGOLOGICE
ªI DENTARE ........................................................ 773
OFT 9 BOLILE OFTALMOLOGICE ................................. 867
DER 10 AFECÞIUNI DERMATOLOGICE .......................... 929
HEM 11 HEMATOLOGIE ªI ONCOLOGIE ..................... 1028
END 12 BOLILE ENDOCRINE ªI METABOLICE .............. 1172
IMU 13 IMUNOLOGIA; BOLILE ALERGICE ................... 1319
INF 14 BOLILE INFECÞIOASE ...................................... 1381
PSI 15 AFECÞIUNI PSIHIATRICE .................................. 1665
NEU 16 AFECÞIUNI NEUROLOGICE ............................. 1745
GU 17 BOLILE GENITO-URINARE ............................... 1926
GIN 18 GINECOLOGIE ªI OBSTETRICÃ ....................... 2059
PED 19 PEDIATRIE ......................................................... 2213
FAR 20 FARMACOLOGIE CLINICÃ ............................... 2513
TRA 21 TRAUMATISME; INTOXICAÞII ......................... 2545
MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A
SSP 22 SUBIECTE SPECIALE .......................................... 2696
APE APENDICE
Ghid de referinþã ............................................ 2773
Denumirile comerciale ale unor
medicamente frecvent utilizate ................... 2776
IND INDEX ................................................................. 2787
ix

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


GHID PENTRU CITITORI

Cuprinsul (pag. IX) conþine paginile la care cititorii vor gãsi lista membrilor comitetului
editorial, consilierilor, consultanþilor suplimentari ºi autorilor, precum ºi abrevierile ºi
simbolurile, titlurile secþiunilor, apendicele ºi indicele.
Fiecare secþiune începe cu propria tablã de materii, enumerând capitolele ºi
subcapitolele din acea secþiune. Capitolele sunt numerotate progresiv, de la începutul
pânã la sfârºitul cãrþii.
Indicele conþine intrãri multiple, încruciºate; numãrul paginilor cu caractere bold
semnificã prezentarea principalã a temei. În plus, cititorii vor gãsi multe referinþe
încruciºate la alte secþiuni ºi capitole din text.
Colontitlurile indicã pe pagina din stânga numãrul ºi titlul secþiunii, iar pe pagina din
dreapta numãrul ºi titlul capitolului.
Abrevierile ºi simbolurile utilizate în text pentru economia de spaþiu sunt enume-
rate în paginile XI ºi XII. Alte abrevieri din text sunt exprimate la prima menþionare în
capitolul sau subcapitolul respectiv.
Tabelele ºi figurile sunt trecute la indice, dar nu sunt enumerate într-o tablã de
materii.
Secþiunea 22, Subiecte speciale, trateazã, printre altele, medicina complementarã ºi
alternativã, suplimente dietetice, elemente de geneticã, oprirea fumatului, recuperarea,
medicina geriatricã, îngrijirea pacientului chirurgical, îngrijirea pacientului muribund ºi
luarea de decizii clinice.
Valorile de laborator din carte sunt date în unitãþi convenþionale. Însã, în majoritatea
cazurilor, sunt trecute în parantezã ºi unitãþile din sistemul internaþional.
Medicamentele sunt desemnate în text prin denumirile generice (comerciale). În
Apendicele II, multe dintre medicamentele menþionate în lucrare sunt listate alfabetic, cu
denumirea genericã urmatã de una sau mai multe denumiri comerciale.
Important: autorii, consultanþii ºi editorii acestei lucrãri au depus mari eforturi pentru
a se asigura cã tratamentele, medicamentele ºi schemele de dozaj sunt corecte ºi conforme
cu standardele acceptate în momentul publicãrii. Cu toate acestea, schimbãrile constante
informaþionale care rezultã din continua cercetare ºi experienþã clinicã, diferenþele
acceptate de opinie dintre specialiºtii de marcã, aspectele unice ale cazurilor clinice
individuale ºi posibilitatea de eroare umanã în pregãtirea unui text de asemenea amploare
impun ca fiecare cititor sã-ºi exercite propriul raþionament atunci când ia o decizie clinicã
ºi, dacã este necesar, sã consulte ºi sã compare informaþii provenite din alte surse.
Îndeosebi, cititorul este sfãtuit sã verifice informaþiile legate de produs, oferite de
producãtor, înainte de a prescrie sau a administra medicamentul, în special dacã acesta
nu îi este familiar sau este utilizat rar.

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Notã: cititorii pot gãsi informaþii actualizate, tabele ºi figuri suplimentare, precum ºi
date multimedia la adresa de web www.merckmanuals.com. Vizitaþi frecvent site-ul
pentru a vedea ultimele date ºi informaþii medicale.

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


ABREVIERI
Urmãtoarele abrevieri sunt utilizate în text; alte abrevieri sunt explicate la prima
menþionare în capitolul sau subcapitolul respectiv.

DTP diftero-tetano-pertussis
ACTH hormon adrenocorticotrop
(anatoxinã/vaccin)
ADH hormon antidiuretic
EBS endocarditã bacterianã
ADN acid dezoxiribonucleic
subacutã
AINS medicamente anti-inflamatorii
ECA enzima de conversie a
nesteroidiene
angiotensinei
ALT alanin aminotransferazã
ECG electrocardiogramã
(fost GPT)
AMPc adenozin monofosfat ciclic
ARN acid ribonucleic
AST aspartat aminotransferazã
(fost GOT)
ATP adenozin trifosfat
BCG bacilul Calmette-Guérin
BPOC boalã pulmonarã obstructivã
cronicã
C Celsius; centigrad;
complement
Ca calciu
CHEM concentraþia eritrocitarã
medie de hemoglobinã
cGy centigray
Ci curie
CIM concentraþie inhibitorie
minimã
CK creatinkinazã
Cl clor
cm centimetru
CO2 dioxid de carbon
CPER colangiopancreatografie
endoscopicã retrogradã
CPK creatinfosfokinazã
CT tomografie computerizatã
cu cubic
D/A
sau D dextrozã în apã
dL decilitru (=100 mL)

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


kg kilogram
EEG electroencefalogramã
L litru
F Fahrenheit (grad)
lb livrã (pound)
FDA U.S. Food and Drug Administration
LCR lichid cefalorahidian
(S.U.A.)
LDH lactic dehidrogenazã
FEN febrã de etiologie necunoscutã
LEC lichid extracelular
g gram
G6PD glucozo-6-fosfat xi
dehidrogenazã
GI gastro-intestinal
GU genito-urinar
Gy gray
h orã
Hb hemoglobinã
HCl acid clorhidric
HCO3 bicarbonat
Hg mercur
HIV virusul
imunodeficienþei
umane
HLA antigen leucocitar uman
HMG-
CoA hidroximetil glutaril
coenzima A
Ht hematocrit
Hz hertz (cicli/secundã)
i.m. intramuscular
i.v. intravenos
ICRS infecþie de cãi
respiratorii
superioare
IgA etc. imunoglobulina A etc.
IL interleukinã
IM infarct miocardic
INR raport
normalizat
internaþiona
l
IQ coeficient de
inteligenþã ITU infecþie de
tract urinar K potasiu
kcal kilocalorie (calorie
alimentarã)

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


xii / ABREVIERI

LES lupus eritematos sistemic PO2 presiune parþialã a oxigenului


LIC lichid intracelular (sau tensiune)
m metru PPD derivat proteic purificat
M molar (tuberculinã)
m2 metru pãtrat ppm pãrþi per milion
mCi milicurie PR poliartrita reumatoidã
mEq milliechivalent PTI purpurã trombocitopenicã
Mg magneziu idiopaticã
mg miligram RCR resuscitare cardiorespiratorie
min minut RFG ratã de filtrare glomerularã
mL mililitru RMB ratã metabolicã bazalã
mm milimetru RMN rezonanþã magneticã
mmol milimol nuclearã
mOsm miliosmol s.c. subcutanat
mUI mili-unitate internaþionalã SaO2 saturaþie arterialã în oxigen
N azot; normal (puterea unei SCT suprafaþã corporalã totalã
soluþii) SHU sindrom hemolitic uremic
Na sodiu SI Sistem Internaþional de
NaCl clorurã de sodiu Unitãþi
ng nanogram (=milimicrogram) SIDA sindrom de imunodeficienþã
nm nanometru (=milimicron) dobânditã
nmol nanomol SIDS sindromul morþii subite la
NPT nutriþie parenteralã totalã sugar
O2 oxigen SNC sistem nervos central
OMS Organizaþia Mondialã a sol soluþie
Sãnãtãþii sp specie (singular)
ORL otorinolaringologie spp specii (plural)
OTC fãrã prescripþie medicalã TA tensiune arterialã
(medicament) TB tuberculozã
P fosfor; presiune TP timpul de protrombinã
p.o. per os (oral) TPT timp parþial de
PACO2 presiune parþialã a dioxidului tromboplastinã
de carbon alveolar UI unitãþi internaþionale
PaCO2 presiune parþialã a dioxidului UI urografie intravenoasã
de carbon arterial UTI
PAO2 presiune parþialã a oxigenului (ATI) unitate de terapie intensivã
alveolar VEM volum eritrocitar mediu
PaO2 presiune parþialã a oxigenului VD ventricul drept
arterial VS ventricul stâng
PCO2 presiune parþialã a dioxidului VSH viteza de sedimentare a
de carbon (sau tensiune) hematiilor

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


PCR reacþie de polimerizare în lanþ  micro-; micron
PET tomografie cu emisie de Ci microcurie
pozitron g microgram
pg picogram (=micromicrogram) L microlitru
pH logaritmul cu semn schimbat m micrometru (=micron)
al concentraþiei ionilor de mol micromol
hidrogen Osm micro-osmol
PMN polimorfonucleare (leucocite) m milimicron (=nanometru)

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


EDITORI ªI
COMITETUL EDITORIAL
EDITORI
Editor ºef
MARK H. BEERS, MD
Executive Director of Geriatrics and Clinical Literature, Merck & Co., Inc. and Clinical
Professor of Medicine, Drexel University College of Medicine

Editor
ROBERT S. PORTER, MD
Merck & Co., Inc. and Clinical Assistant Professor, Department of Emergency Medicine,
Jefferson Medical College

Editor asociat
THOMAS V. JONES, MD, MPH
Merck & Co., Inc. and Adjunct Clinical Associate Professor of Medicine, Temple Univer -
sity School of Medicine

Editor asistent
JUSTIN L. KAPLAN, MD
Merck & Co., Inc. and Clinical Associate Professor, Department of Emergency Medicine,
Jefferson Medical College

Editor asistent
MICHAEL BERKWITS, MD, MSCE
Merck & Co., Inc. and Adjunct Assistant Professor of Medicine, University of Pennsylvania
School of Medicine

COMITETUL EDITORIAL
Center
RICHARD K. ALBERT, MD
Professor, Department of Medicine, Uni- MARJORIE A. BOWMAN, MD, MPA
versity of Colorado Health Sciences Center; Professor and Chair of Family Practice and
Chief of Medicine, Denver Health Medical Community Medicine, University of Penn-

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


sylvania School of Medicine
JAN FAWCETT, MD
SIDNEY COHEN, MD Professor of Psychiatry, University of New
Professor of Medicine and Director, Mexico School of Medicine
Research Programs, Thomas Jefferson
University EUGENE P. FRENKEL, MD
Professor of Internal Medicine and Radio-
logy, Patsy R. and Raymond D. Nasher Dis-
tinguished Chair in Cancer Research; Elaine
Dewey Sammons Distinguished Chair in
Cancer Research in honor of Eugene P. Frenkel,
MD; and A. Kenneth Pye Professorship in
Cancer Research, Harold C. Simmons
Comprehensive Cancer Center, The Univer-
sity of Texas Southwestern Medical Center
at Dallas

xiii

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


xiv / EDITORI ªI COMITETUL EDITORIAL

SUSAN L. HENDRIX, DO H. RALPH SCHUMACHER, JR., MD


Professor, Department of Obstetrics and Professor of Medicine, University of Pennsyl-
Gynecology, Wayne State University School vania School of Medicine; Chief of Rheuma-
of Medicine, Hutzel Women’s Hospital tology, Department of Veterans Affairs
Medical Center, Philadelphia
MICHAEL JACEWICZ, MD
Professor of Neurology, University of DAVID A. SPAIN, MD
Tennessee Health Science Center and Vete- Professor of Surgery and Chief of Trauma/
rans Administration Medical Center, Memphis Surgical Critical Care, Stanford University

GERALD L. MANDELL, MD, MACP PETER G. SZILAGYI, MD, MPH


Professor of Medicine, Owen R. Cheatham Professor of Pediatrics and Chief, Division
Professor of the Sciences, University of of General Pediatrics, University of Roches-
Virginia Health Center ter School of Medicine and Dentistry

JOHN E. MORLEY, MB, BCh PAUL H. TANSER, MD, FRCP(C),


Dammert Professor of Gerontology, Saint FRCP
Louis University Health Sciences Center; (Glasgow)
Director, Geriatric Research, Education Professor of Medicine (Emeritus), McMaster
and Clinical Center, St. Louis VA Medical University; Medical Head of Cardiology,
Center Palmerston North Hospital, New Zealand

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


CONSULTANÞI

INA CALLIGARO, PharmD JOANNE LYNN, MD, MA, MS


Assistant Dean for Education and Associ- Senior Researcher, RAND Health, Arlington
ate Professor of Clinical Pharmacy, Temple Subiecte speciale
University School of Pharmacy
Formule farmaceutice pediatrice ºi dozãri NAYAHMKA MCGRIFF-LEE, PharmD
Senior Regional Medical Scientist, Glaxo-
ROBERT B. COHEN, DMD SmithKline
Associate Professor of Dentistry and Prac- Formule farmaceutice ºi dozãri
tice Coordinator, Tufts University School
of Dental Medicine MELVIN I. ROAT, MD
Afecþiuni dentare Assistant Surgeon, Wills Eye Hospital,
Philadelphia
RALPH E. CUTLER, MD Afecþiuni oftalmologice
Professor of Medicine (Emeritus), Loma
Linda University School of Medicine; Con- JAMES R. ROBERTS, MD, FACEP,
sultant in Nephrology, Loma Linda VAMC FAAEM, FACMT
Afecþiuni genitourinare Professor and Vice Chair, Department of
Emergency Medicine and Director, Division
DAVID P. HUSTON, MD of Medical Toxicology, The Drexel Univer-
Cullen Professor of Immunology, Depart- sity College of Medicine; Chair, Department
ments of Medicine and Immunology, Baylor of Emergency Medicine and Director, Divi-
College of Medicine sion of Medical Toxicology, Mercy Catholic
Imunologie Medical Center
Intoxicaþii ºi traumatisme
SIDNEY N. KLAUS, MD
Professor of Medicine, Section of Derma- ROBERT J. RUBEN, MD, FACS, FAAP
tology, Dartmouth Medical School Distinguished University Professor, Albert
Afecþiuni dermatologice Einstein College of Medicine, Department of
Otolaryngology, Montefiore Medical Center
Afecþiuni otorinolaringologice

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


xv

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


xvi

Revizia capitolelor
Steven Berney, MD Gail P. Jarvik, MD, PhD
William C. Black, MD Peter Laibson, MD
Jerrold T. Bushberg, PhD, DABMP Allen S. Levine, PhD
John J. Caronna, MD Colonel David F. Murchison, DDS, MMS
Patricia Coyle, MD John S. Oghalai, MD
Dwight L. Evans, MD Ann Ouyang, MB, BS
Margery Gass, MD Stewart Shankel, MD
Laura C. Hanson, MD, MPH David R. Thomas, MD
Mary L. Hardy, MD Elise W. van der Jagt, MD, MPH
Jerome M. Hershman, MD James Wayne Warnica, MD, FRCP(C)
Helen Hoenig, MD Eric C. Westman, MD, MHS
Randall Hughes, MD

Mulþumiri
Mulþumim pentru asistenþa editorialã acordatã lui: Rosalyn Carson-Dewitt, MD, J. Ricker
Polsdorfer, MD, Susan Spitz, MD, MSJ, ºi Oren Traub, MD, PhD. De asemenea, adresãm
mulþumiri lui Andrew J. Fletcher, MB, BChir, Sandra J. Masse, Debra G. Share, ºi
Jonathan S. Simmons, care ne-au ajutat la prima editare a acestei cãrþi, ºi lui Maureen
Howard, Mary Evangelisto Miller, J. Donna LeBlanc, Beth A. Mescolotto, Nicole L. Paul,
ºi Regina A. Stamatis, care ne-au ajutat la corecturã.

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


COLABORATORI

Cornell University
MOIRA L. AITKEN, MD Boli demielinizante
Professor of Medicine, University of
Washington NOEL A. ARMENAKAS, MD
Bronºiectaziile Clinical Associate Professor of Urology, Cornell
Weill Medical School; Attending Surgeon, Lenox
ROY D. ALTMAN, MD Hill Hospital and New York Presbyterian
Professor of Medicine, Division of Rheu- Hospital
matology and Immunology, David Geffen Traumatismele tractului genitourinar
School of Medicine at University of Califor-
nia, Los Angeles
Afecþiuni articulare; Boala Paget a osului

BRADLEY D. ANAWALT, MD
Associate Professor of Medicine, Univer-
sity of Washington; Assistant Chief of Medi-
cine, VA Puget Sound
Endocrinologia sistemului reproducãtor masculin

KENNETH C. ANDERSON, MD
Kraft Family Professor of Medicine, Harvard
Medical School; Chief, Division of
Hematologic Neoplasia, Dana-Farber Cancer
Institute
Afecþiunile celulelor plasmatice

GERALD L. ANDRIOLE, MD
Professor and Chief of Urologic Surgery,
Washington University School of Medicine;
Urologist-in-Chief, Barnes-Jewish Hospi-
tal, St. Louis
Afecþiunile prostatei

BRIAN R. APATOFF, MD, PhD


Director, Multiple Sclerosis Clinical Care
and Research Center, Department of Neu-
rology and Neuroscience, New York Pres-
byterian Hospital; Weill Medical College of

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Associate Clinical Professor, Albert Einstein
J. MALCOLM O. ARNOLD, BSc, College of Medicine, Bronx
MD, FRCP, FACC Abordarea pacientei cu afecþiuni ginecologice
Professor of Medicine, Physiology and
Phar- macology, University of Western JOHN G. BARTLETT, MD
Ontario; Program Leader, Circulation Professor of Medicine and Chief, Division
Group, Lawson Health Research of Infectious Diseases, Johns Hopkins Uni-
Institute; Re- search Director, Division versity School of Medicine
of Cardiology, London Health Bronºitia acutã; Pneumonia; Abcesul pulmonar
Sciences Center Insuficienþa cardiacã ºi ROSEMARY BASSON, MD, FRCP (UK)
cardiomiopatiile Clinical Professor, Department of Psychia-
try, University of British Columbia
JOHN A. ASTIN, PhD Disfuncþiile sexuale la femei
California Pacific Medical Center, San
Francisco BYRON E. BATTEIGER, MD
Medicinã complementarã ºi alternativã Professor of Medicine and Microbiology and
Immunology, Division of Infectious Diseases,
GEORGE L. BAKRIS, MD Indiana University School of Medicine
Professor of Preventive Medicine and Infecþiile cu Chlamydia ºi Mycoplasma
Internal Medicine and Director,
Hyperten- sion/Clinical Research J. BRAD BELLOTTE, MD
Center, Rush Medi- cal Center Department of Neurosurgery, Allegheny
Hipertensiunea arterialã General Hospital, Pittsburgh
Traumatismele coloanei vertebrale
DAVID H. BARAD, MD, MS

xvii

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


xviii / COLABORATORI

CHESTON M. BERLIN, JR., MD KAREN BOWEN, MD


University Professor of Pediatrics, Penn Assistant Clinical Professor of Medicine,
State Children’s Hospital, M. S. Hershey The George Washington University; Asso-
Medical Center, Hershey ciate Medical Director, Community Hos-
Principiile tratamentului medicamentos la copii pices of The Washington Home
Îngrijirea pacientului muribund
BRIAN M. BERMAN, MD
Professor of Family Medicine; Director,
Center for Integrative Medicine, Univer- sity
of Maryland School of Medicine Medicinã
complementarã ºi alternativã

RICHARD W. BESDINE, MD
Professor of Medicine, Greer Professor of
Geriatric Medicine, and Director, Division
of Geratrics (Medicine) and Director of
Center for Gerontology and Healthcare
Research, Brown Medical School
Medicinã geriatricã

ALBERT BIGLAN, MD
Adjunct Associate Professor of Ophthalmol-
ogy, University of Pittsburgh School of
Medicine; Staff Physician, Children’s Hos-
pital of Pittsburgh
Afecþiuni ºi malformaþii oculare

JOSEPH J. BIUNDO, MD
Medical Director of Rehabilitation, Kenner
Regional Medical Center
Bursitele, Tendinitele, ºi Fibromialgia

SEAN BLACKWELL, MD
Assistant Professor, Department of Obste-
trics and Gynecology, Wayne State Univer-
sity School of Medicine, Hutzel Women’s
Hospital
Sarcina ºi patologia asociatã

ANN S. BOTASH, MD
Professor of Pediatrics, State University of
New York, Upstate Medical University
Abuzarea copilului

ALFRED A. BOVE, MD, PhD


Chief of Cardiology, Cardiology Section,
Temple University School of Medicine
Boli provocate de scufundare sau de lucrul în
condiþii de presiune ridicatã

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


CHARLES LEE CAPERTON II, MD
THOMAS G. BOYCE, MD, MPH Assistant Professor of Obstetrics and Gyne-
Assistant Professor of Pediatrics, Mayo cology, The University of Texas Health
Clinic College of Medicine; Consultant in Science Center at San Antonio
Pediatric Infectious Diseases, Mayo Clinic Endocrinologia sistemului reproducãtor feminin
Gastroenteritele

PETER C. BRAZY, MD
Professor of Medicine, University of
Wisconsin-Madison
Anomalii în transportul renal

CHRISTIAN M. BRIERY, MD
Fellow, Maternal-Fetal Medicine, Univer-
sity of Mississippi Medical Center
Sarcina cu risc crescut

GEORGE R. BROWN, MD
Professor and Associate Chairman,
Depart- ment of Psychiatry, East
Tennessee State University; Chief of
Psychiatry, Mountain Home VAMC
Sexualitatea ºi tulburãrile sexuale

HAYWOOD L. BROWN, MD
Professor and Chair, Department of Ob-
stetrics and Gynecology, Duke University
Medical Center
Sarcina normalã, Traaliul; Naºterea

ROBERT G. BRZYSKI, MD, PhD


Associate Professor of Obstetrics and
Gynecology, The University of Texas
Health Science Center at San Antonio
Endocrinologia sistemului reproducãtor
feminin

REBECCA H. BUCKLEY, MD
J. Buren Sidbury Professor of Pediatrics
and Professor of Immunology, Duke Uni-
versity Medical Center
Afecþiuni imunodeficitare

ANGELA CAFIERO, PharmD, CGP


Assistant Professor of Clinical Pharmacy,
University of the Sciences in
Philadelphia, Philadelphia College of
Pharmacy; Clinical Pharmacy Specialist-
Geriatrics, Philadel- phia VA Medical
Center
Farmacodinamica

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Dentistry
Afecþiuni hematologice perinatale
JOHN J. CARONNA, MD WILLIAM J. COCHRAN, MD
Professor of Clinical Neurology and Vice Vice Chairman, Department of Pediatrics,
Chairman, Department of Neurology and Geisinger Clinic, Danville, PA
Neuroscience, Weill Medical College of Malformaþii congenitale gastrointestinale;
Cornell University Afecþiuni gastrointestinale la nou-nãscut ºi sugar
Starea de inconºtienþã ºi coma

MARY T. CASERTA, MD
Associate Professor of Pediatrics, Univer-
sity of Rochester School of Medicine and
Dentistry; Attending Physician, Golisano
Children’s Hospital at Strong
Enteroviroze; Alte viroze; Infecþiile nou-nãscutului

BRUCE A. CHABNER, MD
Professor of Medicine and Clinical Direc-
tor, Massachusetts General Hospital Can-
cer Center and Harvard Medical School
Principiile tratamentului în cancer

IAN M. CHAPMAN, MBBS, PhD


Associate Professor of Endocrinology, Uni-
versity of Adelaide; Department of Medi-
cine, Royal Adelaide Hospital
Afecþiunile glandei hipofize

RACHEL L. CHAPMAN, MD
Assistant Professor, Department of Pedi-
atrics, Yale University School of Medicine
Fiziologia perinatalã; Abordarea îngrijirii
sugarului ºi copilului; Îngrijirea copilului bolna
ºi a familiei

LAN X. CHEN, MD, PhD


Clinical Assistant Professor and Attending
Rheumatologist, University of Pennsylva-
nia Medical Center-Presbyterian and
VAMC
Infecþiile articulaþiilor ºi ale oaselor

WILLIAM D. CHEY, MD, FACG, FACP


Associate Professor, Director of Gastro-
intestinal Physiology Laboratory, Univer-
sity of Michigan
Bezoarele ºi corpurile strãine

JILL M. CHOLETTE, MD
Critical Care Pediatrics Fellow, University
of Rochester School of Medicine and

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


Hospital
COLABORATORI / xix Fiziologie perinatalã; Abordarea îngrijirii nou-
nãscutului ºi sugarului; Îngrijirea copilului
ALAN S. COHEN, MD bolnav ºi a familiei sale
Distinguished Professor of Medicine
(Emeritus), Boston University School of MARY ANN COOPER, MD
Medicine; Editor-in-Chief, Amyloid: The Professor, Department of Emergency Medi-
Journal of Protein Folding Disorders cine, University of Illinois at Chicago
Amiloidoza Leziuni produse de curentul electric
ROBERT B. COHEN, DMD
Associate Professor of Dentistry and
Prac- tice Coordinator, Tufts University
School of Dental Medicine
Abordarea pacientului stomatologic; Urgenþe
dentare; Afecþiuni dentare comune; Abordarea
pacientului cu simptome nazale, bucale ºi
faringiene; Traumatismele faciale

SIDNEY COHEN, MD
Professor of Medicine and Director,
Research Programs, Thomas Jefferson
University
Gastrite ºi Ulcerul peptic; Afecþiuni esofagiene
ºi Tulburãri de înghiþire

NANANDA F. COL, MD, MPP, MPH,


FACP
Associate Professor of Medicine, Brown
University Medical School
Luarea deciziilor medicale

KATHRYN COLBY, MD, PhD


Assistant Professor of Ophthalmology,
Harvard Medical School; Attending Sur-
geon, Cornea Service and Director of the
Joint Clinical Research Center, Massachu-
setts Eye and Ear Infirmary
Abordarea pacientului oftalmologic

DANIEL W. COLLISON, MD
Associate Professor of Medicine and Sur-
gery, Section of Dermatology, Dartmouth
Medical School
Psoriazisul ºi alte boli înrudite; Tulburãri de
pigmentare; Tulburãri ale transpiraþiei; Tumori
benigne; Ulcere de presiune

EVE R. COLSON, MD
Associate Professor of Pediatrics, Yale
Uni- versity School of Medicine; Director,
Well Newborn Nursery, Yale-New Haven

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


xx / COLABORATORI

BRYAN D. COWAN, MD PATRICIA A. DALY, MD


Professor and Chairman, Department of Assistant Professor of Clinical Medicine,
Obstetrics and Gynecology; University of University of Virginia; Clinical Endocrinolo-
Mississippi Medical Center gist, Front Royal, VA
Fibroamele uterine Sindromul de neoplazie endocrinã multiplã
JILL P. CRANDALL, MD JOHANNA P. DAILY, MD
Assistant Professor, Division of Endocrinol- Associate Physician, Brigham and Women’s
ogy, Diabetes Research and Training Cen- Hospital; Instructor, Harvard Medical School
ter, Albert Einstein College of Medicine Virozele
Diabetul zaharat ºi Afecþiunile metabolismului
carbohidraþilor

RICARDO CRUCIANI, MD, PhD


Clinical Assistant and Professor, Depart-
ment of Neurology and Anesthesiology,
Albert Einstein College of Medicine; Direc-
tor, Research Division, Department of Pain
Medicine and Palliative Care, Beth Israel
Medical Center
Neurotransmisia

BURKE A. CUNHA, MD
Professor of Medicine, State University of
New York School of Medicine; Chief, In-
fectious Disease Division, Winthrop-Uni-
versity Hospital, Mineola
Spirochetele; Bacilii Gram-Negativi

EMMETT T. CUNNINGHAM, JR., MD,


PhD, MPH
Professor of Ophthalmology and Director,
The Uveitis Service, New York University
School of Medicine; Senior Vice President,
Medical Strategy, Eyetech Pharmaceuticals
Uveitele

DREW C. CUTLER, MD
Associate Professor of Pediatrics, Loma
Linda University School of Medicine
Boala chisticã renalã

RALPH E. CUTLER, MD
Professor of Medicine (Emeritus), Loma
Linda University School of Medicine; Con-
sultant in Nephrology, Loma Linda VAMC
Abordarea pacientului genitourinar; Terapia de
înlocuire renalã; Afecþiunile tubulointerstiþiale;
Infecþiile de tract urinar

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A


DEEPINDER KAUR K. DHALIWAL, MD
DANIEL F. DANZL, MD Associate Professor, University of Pitts-
Professor and Chair of Emergency burgh School of Medicine; Director of
Medicine, University of Louisville Cornea/ External Disease and Director of
School of Medicine Refractive Surgery, University of Pittsburgh
Leziuni produse de frig Medical Center Eye Center; Medical Direc-
tor, University of Pittsburgh Medical Center
NORMAN L. DEAN, MD, FCCP Laser Center
Pulmonologist, Internal Medicine, Erori de refracþie
Geriatrics, North Carolina Department of
Corrections; Director of Airway Clinics,
North Carolina Correctional Institution for
Women
Înecul

ALAN H. DeCHERNEY, MD
Professor of Obstetrics and Gynecology,
Division of Reproductive Endocrinology,
David Geffen School of Medicine at Uni-
versity of California, Los Angeles
Endometriozele

RONALD DEE, MD
Associate Clinical Professor of Surgery,
Albert Einstein College of Medicine, Bronx
Afecþiunile sistemului venos periferic ºi a
sistemului limfatic

PETER J. DELVES, PhD


Reader in Immunology, Department of
Immunology and Molecular Pathology,
Division of Infection and Immunity, Uni-
versity College London
Biologia sistemului imun

CRAIG S. DERKAY, MD
Professor, Otolaryngology and Pediatrics,
Eastern Virginia Medical School; Director,
Pediatric Otolaryngology, Children’s Hos-
pital of the King’s Daughters, Norfolk
Afecþiuni orofaringiene

ARA DerMARDEROSIAN, PhD


Professor of Pharmacognosy and Medici-
nal Chemistry, Roth Chair of Natural
Pro- ducts, Scientific Director,
Complementary and Alternative
Medicine Institute, Univer- sity of the
Sciences in Philadelphia, Phila- delphia
College of Pharmacy
Suplimente dietetice

MANUALUL MERCK. EDITIA A XVIII-A