You are on page 1of 7

PRO-FORMA KURSUS

(UniSZA-PT01-PK03-BR003-S02)
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM
Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

Fakulti : Pengajian Kontemporari Islam

Jabatan : Usuluddin

Program Pengajian : Sarjana Muda Pengajian Islam ( Usuluddin ) Dengan Kepujian

Kod Kursus : IUS 3073

Tajuk Kursus : MANTIK MODEN

3
Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan
Tiada
Minimum Kursus :

Selepas mengikuti kursus ini dengan jayanya, pelajar dapat :

Hasil Pembelajaran 1. Memahami istilah-istilah dan kaedah-kaedah mantik yang


digunakan di dalam buku-buku aqidah dan falsafah. C2,
P2, A2 )
2. Melaksanakan kaedah-kaedah mantik dalam pemikiran,
penyelidikan dan penulisan. (CS, CTPS, TS, LL)

Sinopsis Kandungan Kursus ini membolehkan pelajar memahami istilah-istilah dan


kaedah-kaedah mantik bagi membantu mereka menelaah
Kursus : buku-buku akidah dan falsafah. Isu perbincangannya berkisar
tentang al-istiqra’ , al-mulahazah dan al-tajribah, al-tamthil, al-
tahlil dan al-tarkib, manahij al-bahth al-‘ilmi, ta’arif al-‘ulum dan
sebagainya.

Kaedah Penilaian 1.. Kerja Kursus 50%

2. Peperiksaan Akhir 50%

JUMLAH 100%
MAKLUMAT SEMASA KURSUS
(UniSZA-PT01-PK03-BR004-S01)

FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM


Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan
jabatan / bahagian berkenaan.

Tahun Akademik : 2010/2011

Semester : 6

Kod Kursus : IUS 3073

Tajuk Kursus :
MANTIK MODEN
Jam Kredit :
3
Prasyarat / Keperluan

Minimum Kursus :
Tiada

Rujukan Utama : 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik (2005),Muzakkirah Fi al-


Mantik al-Hadith. Terengganu: Universiti Darul Iman
Malaysia.(Teks Kulliyah)

2.Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-Mursyid al-Salim Fi al-Mantik


al-Hadth Wa al-Qadim. Kaherah: Dar al-Tiba’ah al-
Muhammadiyah.

3.‘Afifi, Abu al-‘Ala (t.t), al-Mantik al-Taujihi. Kaherah:


Matba’ah Lujnah al-Taalif Wa al-Tarjamah Wa al-Nasyr.

4.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad, Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij


al-Bahthi al-’Ilmi. Iskandariah: Dar al-Jami’at al-Islamiyah.

Bahan Pengajaran/ Buku Rujukan, Laptop, OHP dan LCD.

Peralatan :

Kaedah Pengajaran & Kulliyah, Tutorial, Pembentangan Pelajar, Diskusi


Berkumpulan
Pembelajaran :
Pensyarah :

Bilik :

Tel / email :

Hari / Masa Kuliah :

Bilik :

Tarikh-Tarikh Penting: KUIZ : Minggu 3 & 9

Ujian : Minggu 6 & 12

Peperiksaan Akhir : Mengikut jadual yang akan dikeluarkan


oleh Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan.

JADUAL PENGAJARAN

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA RUJUKAN / BAHAN /


MINGGU
KURSUS PERALATAN

Pengenalan al-Istiqra 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Konsep al-Istiqra, al-Ma;rigah al- al-Hadith.
Mubasyirah dan Ghairu al-Mubasyirah,
1 al-Ma;arifah al-‘Ilmiyah 2. Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Hadth Wa al-Qadim.

3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,


Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi

Perbandingan antara al-Qias dan al- 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik
Istiqra (2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
al-Hadith.

2 2. Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-


Susunan muqaddimah, keputusan Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
(natijah) dan contoh-contoh. Hadth Wa al-Qadim.

3. Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,


Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi
Bahagian-bahagian al-Istiqra 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik
(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Istiqar Tam dan Naqis, contoh kedua- al-Hadith.
duanya dan perbezaan Istiqra Ilmi dan
3 bukan Ilmi. 2. Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Hadth Wa al-Qadim

3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,


Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi

Sejarah Istiqra. 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Sejarah Aristotle sebagai pengasas al- al-Hadith,.
Qias dan al-Istiqra dan dalil yang
4 menguatkanya. 2.Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Francsis Bacon juga pengasas al-Istiqra Hadth Wa al-Qadim.
dan dalil yang menyokongnya.
3. Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,
Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi

Kemunculan al-Istiqra 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Konsep al-Mantik al-Hadith atau al- al-Hadith,
Maddi, sejarah kemunculannya,
5 pengaruh yang menolak Aristotle dan 2Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
metodnya Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Hadth Wa al-Qadim

3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,


Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi

1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Faedah al-Istiqra al-Hadith,
Mengajar cara melakukan penyelidikan 2.Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
6
yang betul dan tepat. Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Menghapuskan fahaman karut yang Hadth Wa al-Qadim
bercangah dengan realiti. 3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,
Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi
1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik
(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Istiqra Naqis dikenali sebagai Istiqra al-Hadith,
‘Ilmi
2. Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
Sebab-sebab nama istiqra naqis Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
7 dikenali dengan istiqra ’ilmi. Hadth Wa al-Qadim.
Membawa maklumat baru.

Membawa keputusan yang umum yang 3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,


boleh dikaji pada bila-bila masa. Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi
Prinsipnya berlandaskan dengan sebab
musabbab ( ’Illah dan Ma’lul ).

Peringkat Istiqra yang pertama: al- 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik
Mulahazah (2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
al-Hadith,
Konsep al-Mulahazah, al-mulahazah al-
‘Abirah al-Sazijah, al-mulahazah al- 2.Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
8 ‘ilmiyah dan Syrat-syaratnta: syumul, Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
tarkiz, tikrar, ‘dam al-Tasarru’ fi al- Hadth Wa al-Qadim,
Hukmi, al-maudhu’iyah dan al-Tasjil.
3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,
Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi

1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Peringkat Kedua: al-Tajribah al-Hadith,
Konsep al-Tajribah, bahagian-
bahagiannya: al-Istiksyafiyah, al-
Hasimah dan al-Dhabitah.. 2.Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
9 Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Syarat-syaratnya: Tikrar, tasjil, ihtimam Hadth Wa al-Qadim.
bi al-Tafasil al-daqiqah, tarkiz,
maudhu’iyah, imkaniah al-Ta’dil dan
qimah al-Tajribah.
3. Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,
Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi
1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik
(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Peringkat Ketiga: Fardhu al-Furudh al-Hadith,
Konsep fardh al-Furudh dan contoh, 2 Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
10
kepentingan fardh ilmi, hasais fadh ilmi. Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Hadth Wa al-Qadim.

3. Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,


Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi

Peringkat Keempat: Menentukan 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


furudh (2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
al-Hadith.
Konsep tahqiq al-Furudh, kaedah
11 menentukan furudh ilmiyah mengikut 2.Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
John Stewert Mill: Tariqah al-Ittifaq wa Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
al-Talazum fi al-Wuqu’, Tariqah al- Hadth Wa al-Qadim.
Ikhtilaf aw al-talazum fi al-takhalluf,
Tariqah al-Jam’ baina al-ittifaq wa al- 3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,
takhalluf, Tariqah al-taggayyur al-nisbi Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
aw al-talazum fi al-taghayyur. Bahthi al-’Ilmi

1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Peringkat kelima: Rumusan al-Hadith.
Konsep, kesimpulan peringkat yang 2.Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
12
lepas, faktor-faktor kesilapan dalam Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
analisis kajian, ciri-ciri al-qanun al-’ilmi. Hadth Wa al-Qadim.

3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,


Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi.

Keistemewaan al-Manhaj al-‘Ilmi 1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
( Istiqra) al-Hadith.

13  Istiqra ’Ilmi Istiraq Naqis. 2. Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-


 Istiqra ’Ilmi bersandarkan ’Illah Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
dan Itrad.
Hadth Wa al-Qadim.
 Istiqra ’Ilmi boleh menggunakan
ramalan.
 Qawanin al-Istiqra’ al-’Ilmi
Ihtimaliyah. 3.Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,
 Istiqra ’Ilmi menggunakan angka
dalam qawaninnya Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi

1.Puan Sri Siti Sa’adiah Shafik


(2005),Muzakkirah Fi al-Mantik
Al-Tamthil al-Hadith,
Konsep, asas al-Istidlal al-Tamthili, al- 2. Hijazi, ‘Iwadhullah Jad (t.t), al-
14 Istidlal al-Tamthili mujarrad al-ihtimal, Mursyid al-Salim Fi al-Mantik al-
Nau’ al-Tamthil, Qimah al-Tamthil fi al- Hadth Wa al-Qadim.
Baht al-‘Ilmi, sifat musytikah baina al-
juzaini. 3. Ali Abd al-Mu’ti Muhammad,
Dr (t.t), al-Mantik Wa Manahij al-
Bahthi al-’Ilmi.