You are on page 1of 1

ИЗЈАВА О НЕАКТИВНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а у својству законског заступника


безусловно и непорециво изјављујем да обвезник
, матични број , у пословној . години није имао пословних догађаја, а у
пословним књигама није имао податке о имовини и обавезама.

Достављањем ове изјаве сматрам испуњеном обавезу достављања Извештаја за статистичке


потребе и Редовног годишњег финансијског извештаја за наведену пословну годину.

У Законски заступник

дана . . .године ______________________