Sie sind auf Seite 1von 122

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА

ВОЗАЧЕ (ИСО)

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИСО


-за администратора правног лица
Садржај
1.  Увод ......................................................................................................... 4 
1.1  Пријава на систем ..................................................................................... 4 
1.2  Општа објашњења ..................................................................................... 6 
1.3  Скраћенице ................................................................................................. 8 
2.  Евиденција услова ............................................................................... 9 
2.1  Учионице ..................................................................................................... 9 
2.2  Административне просторије ............................................................... 13 
2.3  Полигони ................................................................................................... 16 
2.4  Други простори ........................................................................................ 19 
2.5  Рачунари ................................................................................................... 22 
2.6  Возила ....................................................................................................... 24 
3.  Стручни кадар...................................................................................... 28 
3.1  Предавачи ................................................................................................. 28 
3.2  Инструктори.............................................................................................. 31 
3.3  Испитивачи ............................................................................................... 34 
4.  Остали кадар........................................................................................ 38 
4.1  Администратори ...................................................................................... 38 
4.2  Одговорна лица ....................................................................................... 39 
5.  Теоријска обука (ТО) ........................................................................... 41 
5.1  Минимални фонд часова ТО ................................................................. 41 
5.2  Планови основног фонда часова ТО ................................................... 42 
5.3  Планови посебног фонда часова ТО ................................................... 45 
5.4  План додатне ТО ...................................................................................... 47 
5.5  Подаци о ТО .............................................................................................. 48 
5.6  Распоред одржавања ТО ....................................................................... 50 
5.7  Курсеви ТО ................................................................................................ 51 
6.  Практична обука (ПО) ......................................................................... 55 
6.1  Евиденција издатих књига инструктора вожње ................................ 55 
6.2  Подаци о ПО ............................................................................................. 59 
6.3  Минимални фонд часова ПО ................................................................. 60 
6.4  Минимални фонд часова по фазама ПО ............................................. 61 
7.  Кандидати ............................................................................................. 63 
7.1  Регистар .................................................................................................... 63 
7.2  Упис кандидата ........................................................................................ 69 

2
Упис нових кандидата ............................................................................................ 75 
Упис кандидата који су започели оспособљавање пре почетка примене
ИСО............................................................................................................................ 77 
8.  Теоријски испит ..................................................................................100 
8.1  Пријава за ТИ .......................................................................................... 100 
8.2  Спискови за ТИ ...................................................................................... 101 
8.3  Подаци о ТИ ............................................................................................ 104 
8.4  Извештаји о ТИ ....................................................................................... 105 
9.  Практични испит (ПИ) ........................................................................108 
9.1  Пријава за ПИ ......................................................................................... 108 
9.2  Спискови за ПИ ...................................................................................... 109 
9.3  Испитни задаци за ПИ ........................................................................... 112 
9.4  Подаци о ПИ............................................................................................ 114 
9.5  Извештаји о ПИ....................................................................................... 114 
10.  Регистар ...............................................................................................117 
11.  Ценовник .............................................................................................119 
11.1  Ценовник МУП ........................................................................................ 119 
11.2  Ценовник минималних износа ............................................................ 119 
11.3  Ценовник правног лица ........................................................................ 119 
12.  Преузимање Киоск апликације ........................................................121 
13.  Упутство ..............................................................................................122 

3
1. Увод
1.1 Пријава на систем
За коришћење Информационог система оспособљавања кандидата за возаче
(у даљем тексту: ИСО) администратор мора путем Internet explorer да отвори
страницу https://servisi.euprava.gov.rs/autoskole/prijava, након чега ће се појавити
прозор као на слици.

Након тога, потребно је да администратор постави електронски сертификат у


читач електронских докуменат и кликне на , након чега се прво
појављује прозор као на слици лево, а након тога и прозор на слици десно.

Кликом на појављује се прозор за избор сертификата (слика лево),


а одабиром било које од две понуђене опције појављује се прозор за унос PIN (слика
десно.

4
осом одго
Уно оварајућег PIN и поттврдом на отвара сее се странаа Пријаваа
корисникка ИСО, на којој корисник може иззвршити избор и улооге, ако има
и вишее
корисничких улога (нпр. администратоор и преда
авач), као што је прииказано на
а слици.

Кли
иком на па
адајућу сттрелицу поља приказује се мении
(са свим улогама које кори исник имаа) из којегг се кликоом на наззив улоге е одабере е
улога:___
________ - Админи истратор р (на местто црте је назив праавног лица
а код којегг
корисник ради каоо админис стратор), као што је приказано на сл лици,), а потом се е
кликне на
а тастер .

Пријавом у ИСО као Админис стратор отвара се страна Админис страција,,


као на сл
лици, на чијој лево
ој страни се налази мени са
а 12 понууђених опција, чије
е
функције ће бити посебно
п оп
писане у н
наредном тексту.

На овој стра
ани админ
нистратор ће добија
ати разли
ичите порууке инфор
рмативногг
карактера
а, ради правовре еменог прредузимањња одређ ђених аккција, као
о што јее
приказано на слици.
5
Кликом на тастер порука ће бити избрисана, а у супротном на
овој страни биће приказане све поруке које је систем проследио администратору.
Ако правно лице има више администратора сваки од њих ће приликом пријаве на
систем добити исте поруке, односно брисање порука од стране једног
администратора нема утицај на њен приказ након пријаве другог, односно других
администратора.
Напомена: Објашњење опција није дато по редоследу из менија, већ по
редоследу уноса података који је неопходан да би се извршила активација која
омогућава унос података о оспособљавању кандидата.

1.2 Општа објашњења


У највећем број страна, које се отварају кликом на одређену опцију, односно
подопцију, постоје исти поља или тастери или су приказана одређена поља са
бројевима, падајућим стрелицама, дуплим стрелицама за лево и десно,
једноструким стрелица за лево и десно, чије су функције односно значења су
практично идентична за све опције и њихова значења дата су у следећој табели.

Изглед поља, Значење- Функција


тастера

Кориснике се налази на првој страни која је уједно и једина


страна на којој су приказани подаци.

Кориснике се налази на трећој страни од укупно четири стране


на којој су приказани подаци.

Кликом на падајућу стрелицу појављује се мени за избор


стране у чије податке корисник жели да изврши увид

Кликом на дуплу стрелицу лево обезбеђује се приказ прве


стране

6
Кликом
м на дуплуу стрелиц
цу десно обезбеђује
о е се прика
аз задње
стране

Кликом
м на једно оструку стрелицу
с лево
л обеззбеђује се
с приказ
стране која се на
алази испр
ред текуће
е стране

Кликом
м на једно оструку стрелицу
с лево
л обеззбеђује се
с приказ
стране која се на
алази нако
он текуће стране
с

Корисник је ода
абрао да на једној страни б
буде прикказано 10
редова

Кликомм на падајјућу стрел


лицу појављује
п се мени за избор
броја редова за п
приказ на једној стр
рани

У завис
сности од отворене стране и филтера (дати су примеру
п у
случају
у када суу отворен не странее Учиони ице и Регистар
Р
кандиддата) дајее се укуп
пан број редова
р наа свим стрранама у
којима су приказа
ани одређ
ђени подац
ци

Кликом
м на тасттер Прет
трага бић
ће омогућ
ућена пре
етрагу за
задати филтер

Кликом
м на тасттер Пониш штавање е филтеера пониш штава се
задати филтер, о
односно обезбеђује се приказз свих под
датака

Позициионирањем м курсора и кликом м на називв било које


е колоне,
исти би
ива подвуччен, а наккон тога се
е врши соортирање података
(од поч
четног сл ова, одноосно броја а, према последње ем слову
односно броју и о
обратно)

Испод назива кколоне по остоји пр


разно пољ
ље које ће ћ након
позициоонирања курсора и клика у то поље добити приказани
п
оквир и у њега је
е могуће унети одр
ређени под
одатак (број, назив,
дан њихов део) ради
или јед и претраге
е податакаа који су унети
у у ту
колону

Кликом
м на тастер
р Преглед
д биће омогућено оотварање одређене
о
стране за прегл их података без м
лед унети могућности
и њихове
измене

Кликом
м на тасте р Измена а биће омо
огућено оттварање одређене
о
стране за изменуу унетих података

Клик на
а овај тасстер, када се исти налази
н у ппоруци си
истема, је
неопход
дан за насставак радда

Кликом
м на овај та
астер обезбеђује се
е снимањее унетих података

7
Кликом
м на тастер
р Одуста аните, од дносно Наазад, обезбеђује се
поврата
ак на поче
етну стран
ну опције

Кликомм на тастерр Брисањње обезбеђ ђује се бриисање под


датка
који се налази у р
реду у које
ем је овај тастер

1.3 Скраћен
нице
У ттексту оввог Упутсттва кориш
шћене су скраћенице чије ј е значењ
ње дато у
наредној табели.

С
Скраћениц
ца Знач
чење

ТО Теоријскка обука

ТИ Теоријскки испит

ПО Практич на обука

ПИ Практич ни испит

МУП Министа
арство уну
утрашњих послова Р
Р. Србије

ПУ Полициј ска управа

8
2. Евиденција услова
2.1 Учионице
Да би се унели подаци о рачунарима за ТИ, претходно се морају унети подаци
о учионицама у којима ће бити ти рачунари. Кликом на опцију Евиденција услова и
подопцију Учионице, отвара се страна Учионице, у којој администратор може
видети списак учионица правног лица, као што је приказано на слици. Приликом
првог уноса списак ће бити празан. Податке о учионици администратор уноси на
основу података из дозволе МУП.

На наредној слици је дато објашњење значења означених тастера и унетих


података.

На овој страни администратор може вршити претраживање учионица по


различитим подацима који су дати у колонама табели, као што је приказано на
слици.

9
Пример: Уносом дела назива учионице „ТО“ (мора се водити рачуна о писму
којим је унет назив учионице) и кликом на тастер за резултат је добијена једна
учионица која у називу садржи одабрана слова.

Поништавање филтера се врши кликом на тастер .


Сортирање података који су дати у табели може бити извшено кликом на
назив колоне.

За унос података о новој учионици администратор мора кликнути на тастер:


, након чега се отвара страна Нова учионица са пољима за унос
података.

У поље „Назив учионице“ администратор уноси следеће податке: „Учионица


___ (на месту ове цртице се уноси редни број почевши од броја 1) (___________)
(на месту ове цртице која је у загради, уноси се ТО и ТИ, ако је учионица
намењена за теоријску обуку и теоријски испит, односно само ТО, односно само
ТИ, ако је учионица намењена са обављање само теоријске обуке, односно само
теоријског испита)“, (пример: Учионица 1 (ТО и ТИ), Учионица 2 (ТО), Учионица 3
(ТИ)). Након обавезног текста администратор може унети и додатни текст којим
ближе описује учионицу.

10
иком на оззначено поље
Кли подааци се снимају, накоон чега се приказује
е
порука о успешноссти снимаања или п порука о грешци
г до исте дошло.
укколико је д д Заа
наставак рада поотребно је е затвори ити порукку кликом м на . Након успешногг
снимања података о учиониц ци она је у статусу Активна.
А .
На
апомена:
Aкттивацију учионице
у мора
м да иззврши и ПУ
П након провере
п даа ли су унети тачни
и
подаци о учионици. Дакле, уносом ттачних под датака о учионици (из дозво оле МУП))
администтратор поттврђује даа учиониц ца испуњаава прописсане услоове. Када учионица а
престане да испууњава про описане ууслове ад дминистраатор је м може деакктивирати и
(описано у наредно ом тексту)) што повл
лачи њенуу аутоматсску деактиивацију и од стране
е
ПУ, односсно за пра
авно лице привреме ен престан
нак спровоођења ТОО и ТИ.

Сви подаци о учиони


ици су об авезна по
оља, па ако
а админнистратор не унесе е
д тих пољ
податак у неко од ља или иих правил лно не унесе, накоон клика на опцијуу
, поље ће бити озна еном бојом и биће приказана
ачено црве п а порука о грешци.

Уп
поље: адмиинистраторр не уноси
и податке,,
већ је об
безбеђен аутоматск
а ки унос на
акон уноса
а података
а о рачунаарима за полагањее
ТИ (унос података о рачунар
рима врши и МУП).
Пр
реглед унеетих пода
атака о н екој учионици адмминистратоор може извршити и
кликом на тастер из кол
лоне Акц ције и ред
да те учио
онице, наккон чега се
с отвара
а
страна По
одаци о учионици
у , што је пр
риказано на
н слици.

11
Измену унетих податтака о не
екој учион
ници администратоор може извршити
и
кликом на тастер из колоне Акц
ције и редда те учио
онице наккон чега се
с отвараа
страна И
Измена по одатака о учион ици у којјој је моггуће изме нити било који од д
података које је ун
нео админнистратор.. Измена података о учиониц
ци је могу
ућа једино
о
када је уучионица у статус
су Актив на. Клико
ом на пољ
ље обезбеђује се
е

снимање измењен
них податтака, а кл
ликом на задржаавају се већ
в унети
и
подаци.
а странама
На а на којим
ма су при
иказани поодаци о учионици
у налази се поље у
којем су приказани име и презиме лица које е је прво унело поодатке о учионице,
у ,
односно л
лица које је
ј последњње изврш ило измен
ну податакка о учионници.

Ако
о је учион
ница престала да и
испуњава прописане услове за спрово ођење ТОО
или ТИ ппотребно је деактивирати штто се реаализује кликом на ттастер у колони
и
Акције и реда те учионице,
у након че
ега се поја
ављује поррука са заахтевом за
а потврдуу
деактивације, као што
ш је при
иказано на
а слици.

иком на
Кли учиониц
ца ће пром
менити ста
атус у Неа
активна и у реду те учионице
е
у колони
и Акције уместо тастера и појављује се тастеер , ка
ао што је
е
приказано на слици.

За поновну активацију
а у учионице
е потребн
но је кликн
нути на тасстер , након
н чега
а
се појављ
љује поруука са зах
хтевом за потврду активацијје, као штто је прикказано наа
слици.

122
Клииком на учиониц
ца ће пром
менити статус у Акт
тивна, каао што је приказано
п о
на слици..

На
апомена:
Администраттор не мо
оже изврш
шити активацију учи
ионице кооју је деакктивирала
а
ПУ. У ре
еду такве учионицее у колон
ни Акције
е постоји само тасттер и његовим м
активирањем отваара се страна Поддаци о уччионици на којој јје приказа ано пољее
сса податке
е унетим од
о стране ПУ.

2.2 Административн
не простторије
Клииком на опцију Евиденциј
Е ија услов ва и подопцију А дминист тративне е
простор рије отва ара се страна Админис стратив вне проссторије, у којојј
администтратор може видети и списак а
администр ративних просторија
п а правног лица, као
о
што је приказано на слици. Приликом
П првог уно
оса списакк ће бити ппразан.

датака о новој
За унос под н адми
инистрати
ивној прос
сторији ад
дминистра
атор мора
а
кликнути на тасттер: , наккон чега се отваара страна Нова
а
админисстративнна просторија са п
пољима за
а унос под
датака.

133
Клииком на оззначено поље пода
аци се снимају, накоон чега се приказује
е
порука о успешноссти снимања, као шшто је прикказано на слици, ил
ли порука о грешци и
уколико је
е до исте дошло. За
З настава
ак рада поотребно је затворитти поруку кликом
к наа
. Наккон успеш
шног снимања пода атака о административној п росторији она је у
статусу А
Активна.

У п
погледу статуса
с ад ативне просторије важи истаа напомен
дминистра на која је
е
наведена
а за учионицу.
Од о уноса података и повратак на поч
дустанак од четну страану админ
нистратор
р
може изв
вршити кли
иком на .
Сви подаци и о адми инистрати вној прос
сторији су
с обавеззна поља а, па акоо
администтратор не унесе по
одатак у н
неко од тих
т поља или их пправилно не унесе,,
након клика на оппцију , пољ
ље ће би
ити означ
чено црвееном бојом и биће
е
приказана порука о грешци.

Пр
реглед унеетих податтака о неккој админиистративно
ој просторрији админ
нистратор
р
вршити кликом на тастер
може изв т из колонне Акције и реда тее админисстративне
е
просторијје, након
н чега сес отвара а стран
на Подац ци о ад дминистр ративнојј
просторрији, као што
ш је приказано на слици.

144
Измену унеттих подата
ака о неко
ој админи
истративно
ој просторрији админ
нистратор
р
може изв
вршити кликом на тастер
т из колон
не Акције и реда тее админис стративнее
просторијје након чега
ч се оттвара страана Измеена подат така о аддминистр ративнојј
просторрији (као штош је при иказано наа слици) у којој је могуће изм
менити бил
ло који од
д
података које је унео ад дминистра атор. Изм
мена под датака о админис стративнојј
просторијји је могуућа јединоо када је уучионица у статусу Активнаа. Кликом м на поље е

обезбеђуује се снимање иззмењених


х података, а кликком на
задржава
ају се већ унети под
даци.

Ако
о је из бил
ло који раззлога праввно лице престало
п да користти админис
стративнуу
просторијју или је иста пресстала да и испуњава прописанне услове , админисстратор је
е
може деа
активирати и што се реализује
р кликом наа тастер у колонни Акције и реда те
е
администтративне просторије
п е, након че
ега се појављује по
орука са заахтевом за потврдуу
деактивације, као што
ш је при иказано на
а слици.

155
Кли
иком на административна
а простори
ија ће про
оменити сттатус у Не
еактивна
а
и у реду те админнистративнне простоорије у кол
лони Акциије уместоо тастера и
појављује
е се тастер , као што је при
иказано на
а слици.

За поновну активацију
а у учионице
е потребн
но је кликн
нути на тасстер , након
н чега
а
се појављ
љује поруука са зах
хтевом за потврду активацијје, као штто је прикказано наа
слици.

Клииком на административна
а простори
ија ће променити сттатус у Акттивна, као
о
што је приказано на слици.

2.3 Полигон
ни
Клииком на опцију Еви
иденција ууслова и подопцију
п Полигон ни отвара се страна
а
Полигон ни, у којем
м админисстратор мо
оже видетти списак полигонаа правног лица, као о
што је приказано на слици. Приликом
П првог уно
оса списакк ће бити ппразан.

За унос података о новом поли


игону адм
министрато
ор мора ккликнути на
н тастер::
, након чега
ч се отв
вара стран
на Нови полигон
п са
с пољимаа за унос података,,
као што је приказзано на слици.
с Клликом на означено поље подаци
п се
е
снимају, након чега
а се прика
азује поруука о успеш
шности сн
нимања ил
ли порука о грешци
и
166
уколико је
е до исте дошло. За
З наставаак рада по
отребно је затворитти поруку кликом
к на
а
. Нако
он успешнног снимањ
ња подата
ака о поли
игону он је
е у статусуу Активан
н.
Уп
погледу сттатуса пол
лигона важ
жи иста на
апомена ко
оја је навеедена за учионицу.
у

У ппоље Бро ој иза унетог броја а ако пос


стоји, адм
министратоор у загради мора а
унети и ка
атастарскку општинуу и број ка
атастарске
е парцеле на којој сее налази полигон.
п
Сви подаци о полиго
ону су обаавезна по
оља, па ако
а админнистратор не унесе е
податак у неко од
д тих пољ
ља или и их правиллно не унесе, накоон клика на опцијуу
, поље ће бити озна
ачено црввеном бојо
ом и биће приказанна порука о грешци,,
као што је
е приказано на слиц
ци.

Пр
реглед унеетих подаатака о не
еком полиигону адм
министратоор може извршити и
кликом на тастер из коллоне Акци
ије и реда
а тог поли
игона, наккон чега се
с отвара
а
страна По
одаци о по
олигону, као
к што је приказаноо на слици
и.

177
Измену унеттих податтака о не
еком поли
игону администратоор може извршити
и
кликом на тастер из кол лоне Акц
ције и ред да тог пол
лигона наккон чега се
с отвараа
страна И
Измена по одатака о полиго ону (као што
ш је приказано нна слици) у којој је
е
могуће иззменити било
б који од
о податакка које је унео
у адми
инистраторр. Измена података
а
о полигонну је могуућа јединоо када је полигон у статусу Активан н. Кликом на поље е

обезбеђуује се снимање иззмењених


х података, а кликком на
ају се већ унети под
задржава даци.

Акоо је из би
ило који ра
азлога праавно лице
е престало да кориисти полиггон или је
е
исти пресстао да исспуњава прописане
п е услове, администратор га м
може деакктивирати и
што се реализује кликом
к на
а тастер у колон
ни Акције
е и реда ттог полигоона, након
н
чега се појављује порука
п са захтевом
м за потврд
ду деактивације, каао што је приказано
п о
на слици.

Кли
иком на он ће пр
полиго роменити статус у Неактив
ван и у реду тогг
полигона у колони Акције ум
место тасттера и појављ
љује се таастер , као
к што је
е
приказано на слици.

188
За поновну активацију
а у полигона
а потребно је кликнути на тасстер , након
н чега
а
се појављ
љује поруука са зах
хтевом за потврду активацијје, као штто је прикказано наа
слици.

Кли
иком на полигон
н ће проме
енити статтус у Акти
иван.

2.4 Други пр
ростори
Клииком на оп
пцију Евиденција у услова и подопцију
п Други пр
ростори отвара се е
страна ДДруги пр ростори, у којем админис стратор може
м видеети списаак другихх
простораа правног лица,
л као што је при
иказано на
а слици. Приликом
П првог уно
оса списакк
ће бити п
празан.

За унос под
датака о новом друггом просттору администраторр мора кликнути на
а
тастер: , након че
ега се отваара стран
на Нови простор
п сса пољим
ма за уносс
података, као што је
ј приказа
ано на слиици.

199
У поље Бр рој ако ис сти не поостоји, ад
дминистра атор у заагради мо ора унети
и
катастарсску општину и број катастарс
к ке парцел
ле на којој се налазии други простор.

Клииком на означено
о поље уне
ети подаци се сним мају, нако
он чега се
е
приказује
е порука о успешноости сниммања или порука о грешци ууколико је е до исте
е
дошло. ЗЗа наставвак рада потребно о је затво
орити пор руку кликоом на . Након
н
успешногг снимањаа података
а о другом
м простору
у он је у сттатусу Акт
тиван.
У ппогледу статуса
с др
ругог просстора важ
жи иста на
апомена ккоја је нав
ведена за
а
учионицуу.
Сви подаци о другомм просторуу су обаве
езна поља, па ако администтратор не е
унесе под
датак у не
еко од тих
х поља ил
ли их праввилно не унесе,
у наккон клика на опцијуу
, поље ће бити озна
ачено црввеном бојо
ом и биће приказанна порука о грешци,,
као што је
е приказано на слиц
ци.

Прреглед уне етих пода


атака о н неком другом простору адм министраттор може е
извршити и кликом на
н тастер из коллоне Акције и реда
а тог друггог просто
ора, наконн
чега се оттвара стра
ана Подац
ци о друггом просттору, као што је пр иказано на слици.

Измену уне
етих пода
атака о н
неком дру
угом прос
стору адм
министраттор може
е
извршити и кликом на
н тастер из ко
олоне Акц
ције и ред
да тог друугог просто
ора наконн
чега се оттвара стра
ана Измен на податтака о дру
угом просстору (каао што је приказано
п о
на слици и) у којо ој је моггуће изме енити бил
ло који од податтака које је унео о
администтратор. Иззмена поддатака о ддругом простору је могућа јеедино када
а је други
и

200
простор у статусуу Актива
ан. Кликом на пољ
ље обезб
беђује се снимање
е

измењених подата
ака, а кликом на за
адржавају
у се већ уннети подац
ци.

Ако
о је из би
ило који разлога пр
равно лице престал
ло да кориисти други
и простор
р
или је иисти пресстао да испуњава
и прописане услове, админ истратор га може е
деактивирати што се реалиизује кликком на тас
стер у колони Акције и реда тогг
другог п
простора, након чега
ч се појављујее порука са захттевом за потврдуу
деактивације, као што
ш је при
иказано на
а слици.

Кли
иком на други простор
п ће
е промени
ити статус
с у Неакт
тиван и у реду тогг
другог пр
ростора у колони Акције
А уме
есто тасте
ера и појављ
љује се тастер ,
као што је
е приказано на слиц
ци.

За поновну активацијју другог простора потребно


о је кликннути на та
астер ,
ега се појјављује порука са захтевом
након че м за потврду активвације, ка
ао што је
е
приказано на слици.

21
иком на
Кли полигон
н ће проме
енити статтус у Акти
иван.

2.5 Рачунар
ри
Администраттор има могућност
м да изврш
ши увид у евиденциј
е ју рачунар
ра, који суу
евиденти
ирани од стране МУП, клико ом на опц цију Евид
денција усслова и подопцијуу
Рачунарии, након чега се отвара страна Рачунари
Р и са табееларним приказом м
евиденти
ираних рач
чунара, ка
ао што је п
приказано на слици.

Наа слици суу означени


и тастери за акције
е које адм
министратоор може предузети
п и
на овој сттрани.
Пр
реглед унеетих подаатака о нееком рачу унару адмминистратоор може извршити и
кликом на тастер из кол
лоне Акци ије и реда а тог рачу
унара, наккон чега се
с отвара
а
одаци о рачунару,
страна По р као што ј е приказа
ано на слици.

222
Рачунар који је прав вно лице привреме ено или стално
с преестало да
а користии
администтратор можже деактиивирати кл
ликом на тастер
т у колонии Акције и реда тогг
рачунараа, након че
ега се поја
ављује по
орука са захтевом за
з потврдуу деактиваације, као
о
што је приказано на слици.

Кли
иком на рачунар ће прроменити статус у Неактививан и у реду тогг
рачунара
а у колонии Акције уместо та
астера појављу
ује се тасттер , као што је
е
приказано на слици.

За поновну активацију
а у рачунара
а потребн
но је кликн
нути на тасстер , након
н чега
а
се појављ
љује порукка са захттевом за п
потврду активације
а и кликом
м на ра
ачунар ћее
променитти статус у Активан.

По
омоћу тасттера администтратор може изврш шити преуз
узимање лиценцног
л г
фајла за тај рачуна
ар након добијања
д и
истог путе
ем е-mail.

233
2.6 Возила
Кликом на опцију Евиденција услова и подопцију Возила отвара се страна
Возила, у којем администратор може видети списак возила правног лица, као што је
приказано на слици. Приликом уноса првог возила списак ће бити празан.

На исти начин као и код осталих подопција, које су напред описане, и у овој
подопцији постоји могућност претраживања и сортирања возила, према подацима
који су наведени у колонама табеле.
За унос података о новом возилу администратор мора кликнути на тастер:

, након чега се отвара страна Ново возило са поруком:

, а након
успешног учитавања података јавља се порука за потврду успешности. Кликом на
биће приказани подаци о возилу чија саобраћајна дозвола је постављена у
читач, као што је приказано на слици.

24
По
оред учита
аних податтака адми нистратор
р мора уне
ети податкке у поља:

.
По
одатке о шестомес
ш ечном теххничком прегледу администтратор ун носи самоо
када је на
а возилу извршен
и шестомесе
ш ечни технички прегл
лед (у овоо поље се
е не уносе
е
подаци о годишњ њем техниичком пре
егледу). Такође,
Т во
озило којее није власништво о
правног ллица, одн
носно правно лице није евиддентираноо као његгов кориснник, може
е
бити унетто у списа
ак возила само
с ако је
е чекирано поље: .
Кад
да се уно
осе подаци
и о прикљ
ључном во
озилу за трактор
т (ккатегорија F) поред
д
ознаке ка
атегорије која се уноси по
оље потр
ребно је и чекира
ати поље::
, као што
о је приказзано на сл
лици.

Пр
реглед унеетих пода
атака о н неком воззилу администратоор може извршити и
кликом н
на тастер из ко
олоне Акц ције и реда тог во
озила, наккон чега се
с отвара а
одаци о возилу,
страна По в у којој су пр
риказани сви
с учитанни и унети подаци о возилу.

Пооред учиттаних и унетих п података, на овој страни постоји и поље::


, које је чекирано
ч по аутомматизму приликом
п одатака о
уноса по
возилу и при чемуу то поље није видљ љиво када а се врши
и унос под
датака о возилу.
в За
а
свако воззило које је
е у статус
су Активн
но ово је подразуме
п евано стањ
ње.

255
Измену уне
етих пода
атака о н
неком воззилу адми
инистратоор може извршити
и
кликом нна тастер из ко
олоне Акц ције и реда тог во
озила, наккон чега сес отвара а
страна Из
Измена података о возилу ((као што је е приказан
но на слицци) у којој је могуће
е
изменитии било којји од података које е је унео администтратор, од
дносно ни ије могућаа
измена података који
к су учи
итани из сааобраћајн
не дозволе
е. Изменаа података а о возилуу
је могућа
а једино ка
ада је вози
ило у статуусу Активно.

За промену података
а о регисттрационој налепници потреб
бно је кли
икнути на
а
тастер , након чега
ч ИСО
О обезбеђ
ђује податке о новвој регистрационојј
налепниц
ци.

Да би се сач
чували изм одаци потребно је кликнути
мењени по к нна поље ,а

кликом наа излази се са ст ране Изм


мена подат
така о во
озилу и за
адржавајуу
се већ ун
нети подац
ци.
ло која промена у погледу возила која
Бил к онемо
огућава њ
његову упо
отребу за
а
оспособљ
љавање (отуђење,
( њавање прописани
неиспуњ п их условаа и сл.)) захтева
а
предузим мање акциије деакти
ивације во озила, која
а се реал лизује клииком на та
астер ,
који се на
алази у колони Акциије и редуу возила ко
оје је потр
ребно деа ктивирати
и.

Кли
иком на возило ће проме нити стату
ус у Неакт
тивно и у реду тогг возила у
колони А
Акције уме
есто тасте
ера по
ојављује се
с тастер , као ш
што је приказано на
а
слици.

266
Кад
да возило о испуни услове заа оспособ
бљавање може се поново акктивирати и
кликом на тастер (на горњој слиц
ци означен црвеномм стрелиц
цом), нако
он чега се
е
појављује
е порука са захтев вом за по
отврду акктивације и кликом
м на возило
в ће
е
променитти статус у Активн но.
Деактивација возила може битти изврше
ена аутом
матски од
д стране ИСО
И када
а
систем уутврди да нису исп пуњени пр
рописани услови (н
није извршшен шесттомесечни
и
технички преглед у прописаном року, истекао рок
р важењ ња регистррационе налепнице
н е
и сл.).

277
3. Сттручни кадар
к
3.1 Предава
ачи
Клииком на опцију
о Ст
тручни ка адар и поддопцију Предавачи
П и отвара се
с странаа
Предавачи, у којемм админисстратор мо
оже видетти списак предавачаа правног лица, као
о
што је приказано на слици. Приликом
П првог уно
оса списакк ће бити ппразан.
а слици су означени тастери и дат је оп
На пис њихови
их функциија.

У ттабеларно
ом приказзу на стррани Пред давачи по
остоји коллона Испу уњеностт
услова, у коју ИСО
О аутоматтски уносии податке из евиденција МУП П, односн
но када се
е
утврди да
а је преда
авач престтао да исп
пуњава пррописане услове у овој колони и редуу
тог преда
авача биће
е констата
ација Не, а у колони
и Статусс констатаација Неак
ктиван.
Пр
реглед унеетих податтака о не
еком преда авачу адм
министраттор може извршити и
кликом на
а тастер из кол
лоне Акци ије и реда
а тог предавача, наакон чега се
с отвараа
страна П
Подаци о предавачу, у којо ој су приказани сви
и учитани и унети подаци о
предавач
чу. Такођее, на овој страни је
е могуће видети и поље које
е
ИСО ауттоматски чекира
ч ка
ада из еввиденција МУП утврди да ппредавач испуњава а
прописан
не услове.
Измену унеттих податтака о некком преда
авачу адм
министрато
тор може извршити
и
кликом на
а тастер из кол
лоне Акци
ије и реда
а тог предавача, наакон чега се
с отвара а
страна И
Измена по одатака о предав вачу у ко
ојој је моггуће измеенити било који одд
података које је ун
нео админнистратор
р, односно
о није могуућа изменна података који суу
преузети из евиденнције МУПП.
За унос пода
атака о но
овом пред
давачу адм
министраттор мора ккликнути на
н тастер::
, након че
ега се отвара стран
на Нови пр
редавач са
с пољимаа за унос података,,
као што је
е приказано на слиц ци.

288
За преузимање одређених података из евиденције МУП администратор мора
унети ЈМБГ предавача и активирати тастер: , након чега се преузимају
подаци о имену и презимену и категоријама возила за које предавач има возачку
дозволу.
Администратор уноси податке о контакту предавача (телефон, е-маил),
податке о дозволи (лиценци) и податке из пријаве на обавезно социјално осигурање.

Кликом на тастер подаци се снимају, након чега се приказује порука о


успешности снимања или порука о грешци уколико је до исте дошло (као што је
приказано на слици). За наставак рада потребно је затворити поруку кликом на .
Након успешног снимања података о предавачу он је у статусу Активан.
На исти начин као и код подопција опције Евиденција услова, које су напред
описане, и у подопцији Предавачи постоји могућност претраживања и сортирања
предавача, према подацима који су наведени у колонама табеле.

29
Билло која промена у поглед ду испуња авања ус
слова за предавач ча (истекк
важности
и лиценцее предава
ача, престтанак оси
игурања и др.) захт
хтева пред
дузимањее
акције дееактиваци
ије предав вача, која
а се реаллизује кли
иком на ттастер , који се
е
налази у колони Аккције и ре
еду предаввача који се
с деактивира. Накоон преузимања овее
акције оттвара се страна Деактивац
Д ција пред
давача гдде се у ппоље прикказано наа
слици уноосе разлози за деакктивацију.

Кли астер
иком на та пода аци се сни
имају, нако
он чега сее приказујее порука о
успешноссти снимања или по орука о гре
ешци укол лико је до исте дошл ло, након чега
ч у
реду тог п
предавачаа у колони
и Акције ууместо тасстера биће
б тастеер , као
о што је
приказано на слици.

Уно
осом датуума у поље , који претходи
текућем д
датуму, би
иће изврш
шена аутом
матска деа
активација
а предавачча.
Акттивацију предавача
п а администтратор мо
оже извршити кликом
м на тасте
ер .
Као
о што је е напред наведен о аутома атску деа
активацијуу предава
ача можее
извршитии ИСО на а основу евиденц ија МУП. Админис стратор нне може извршити и
активацијју предавача, када
а је његовв статус промењен
п на основву евиденција МУП
П
(као што је приказано на слици),
с оддносно иззмена статуса подрразумева измену у
евиденциијама МУПП.

300
3.2 Инструкктори
Клииком на опцију Ст тручни ккадар и подопцију у Инструуктори отвара
о се
е
страна ИИнструкт тори, у којој адм инистрато ор може видети ссписак инструктора а
вожње прравног лиц
ца, као штто је прика
азано на сл
лици. При
иликом прввог уноса списак ће
е
бити праззан.

У ттабеларноом приказу у на стран


ни Инстр руктори постоји
п кол
лона Испу уњеностт
услова (уу коју ИСОО аутоматтски уноси и податке из евиденција МУПП, односнно када се
е
утврди даа је инструуктор прес
стао да исспуњава прописане
п е услове у овој коло
они и редуу
тог инстр
руктора биће констатација Не е, а у колон
ни Стату
ус констаттација Неа
активан.
Пр
реглед уне етих податтака о некком инструуктору адм
министраттор може извршити и
кликом наа тастер из коло
оне Акцијје и реда тог инструуктора, наакон чега се отвараа
страна П
Подаци о инструкт
и тору, у коојој су при
иказани св
ви учитании и унети подаци о
инструкто
ору. Такођђе, на ово
ој страни јје могуће видети и поље које
е
ИСО аутоматски чекира
ч кад
да из еви иденција МУП
М утвр
рди да инсструктор испуњава а
прописанне услове.
Измену унеттих подата
ака о неко
ом инстру
уктору адм
министраттор може извршити
и
кликом на
а тастер из коло
оне Акцијје и реда тог инстру
уктора, наакон чега се отвара
а
страна И
Измена по одатака о инстру уктору у којој је моогуће изм енити билло који од
д
података које је ун
нео админнистратор
р, односноо није могу
ућа изменна података који суу
преузети из евиденнције МУП
П.
За унос под
датака о новом и
инструктор
ру админи
истратор мора кли
икнути на
а
тастер: , након че
ега се отввара стран
на Нови инструкт
и тор са по
ољима за
а
унос пода
атака, као што је пр
риказано н
на слици.

31
За преузимање одређених података из евиденције МУП администратор мора
унети ЈМБГ инструктора и активирати тастер: , након чега се
преузимају подаци о имену и презимену и категоријама возила за које инструктор
има возачку дозволу.
Ако је инструктор ангажован у другом правном лицу појавиће се одговарајућа
порука.
Администратор уноси податке о контакту инструктора (телефон, е-маил),
податке о дозволи (лиценци) и податке из пријаве на обавезно социјално осигурање.

Када инструктор има дозволу (лиценцу) инструктора за више категорија


додавање других категорија се врши кликом на тастер и одабиром одговарајуће
категорије из понуђеног менија, а брисање кликом на тастер .

32
Кликом на тастер подаци се снимају, након чега се приказује порука о
успешности снимања или порука о грешци уколико је до исте дошло (као што је
приказано на слици). За наставак рада потребно је затворити поруку кликом на .
Након успешног снимања података о предавачу он је у статусу Активан.

На исти начин као и код осталих подопција и у подопцији Предавачи постоји


могућност претраживања и сортирања предавача, према подацима који су наведени
у колонама табеле.
Било која промена у погледу испуњавања услова за инструктора (истек
важности лиценце инструктора, престанак осигурања и др.) захтева предузимање
акције деактивације инструктора, која се реализује кликом на тастер , који се
налази у колони Акције и реду инструктора који се деактивира. Након преузимања
ове акције отвара се страна Деактивација инструктора где се у поље приказано
на слици уносе разлози за деактивацију.

33
Клииком на та
астер подааци се сни
имају, нако
он чега сее приказује
е порука о
успешноссти снимања или по
орука о гре
ешци уколлико је до исте дошлло, након чега
ч у
реду тог и
инструктора, у коло
они Акције
е, уместо тастера
т биће таастер , као
к што је
приказано на слици.

Уно
осом датуума у поље , који претходи
текућем д
датуму, би
иће изврш
шена аутом
матска деа
активација
а инструкттора.
Акттивацију предавача
п а администтратор мо м на тасте
оже извршити кликом ер .
Као
о што је е напред наведен о аутома атску деаактивацијуу предава
ача може е
извршитии ИСО на а основу евиденц ија МУП. Админис стратор нне може извршити и
активацијју предава
ача, када је исти пр
ромењен нан основу евиденциија МУП (ккао што је
е
приказано на слиц ци), однос
сно измена а статуса подразум
мева измеену у евид
денцијама а
МУП.

3.3 Испитив
вачи
Клииком на опцију Стрручни каддар и подоопцију Испитивач чи отвара се страна
а
Испитив вачи, у ко
ојем админнистратор
р може виддети списак испити вача прав вног лица,,
као што је
е приказано на слиц
ци. Прили
иком првогг уноса спи
исак ће биити празан
н.

344
У ттабели на страни Испитива
И ачи постоји колона Испуњено
И ост услоова (у којуу
ИСО ауто оматски уноси
у податке из е виденцијаа МУП, од
дносно кадда се утв
врди да јее
испитивач престао да исп пуњава п рописане услове у овој коолони и реду тогг
испитивача биће коонстатаци
ија Не, а у колони Ст
татус коонстатацијја Неакти
иван.
Пр
реглед унеетих податтака о некком испиттивачу адм министраттор може извршити и
кликом на
а тастер из колоне Акциј
ије и реда тог испиттивача, наакон чега се отвараа
страна П
Подаци о испитив вачу, у којјој су приказани сви учитании и унети подаци о
испитивачу. Такођее, на овој страни је
е могуће видети
в и поље
п које
е
ИСО ауттоматски чекира
ч када из евииденција МУП утвр рди да исспитивач испуњава а
не услове.
прописан
Измену унеттих података о некком испити
ивачу адм
министраттор може извршити
и
кликом на
а тастер из колоне Акциј
ије и реда тог испиттивача, наакон чега се отвара
а
страна И
Измена по одатака о испити ивачу у којој
к је мо
огуће измеенити бил ло који од
д
података које је ун
нео админнистратор
р, односно
о није могуућа изменна података који суу
преузети из евиденнције МУП
П.
За унос под
датака о новом и
инструктор
ру админи
истратор мора кли
икнути на
а
тастер: , након чегга се отварра страна Нови исп
питивач са пољим
ма за уносс
података, као што је
ј приказаано на сли икама.

355
За преузимање одређених података из евиденције МУП администратор мора
унети ЈМБГ испитивача и активирати тастер: , након чега се
преузимају подаци о имену и презимену и категоријама возила за које испитивач има
возачку дозволу.
Администратор уноси податке о контакту испитивача (телефон, е-маил),
податке о дозволи (лиценци) инструктора, податке о дозволи (лиценци) испитивача и
податке из пријаве на обавезно социјално осигурање.
Када испитивач има дозволу (лиценцу) инструктора, односно дозволу
(лиценцу) испитивача, за више категорија, додавање других категорија се врши
кликом на тастер и одабиром одговарајуће категорије из понуђеног менија, а
брисање кликом на тастер .

Кликом на тастер подаци се снимају, након чега се приказује порука о


успешности снимања или порука о грешци уколико је до исте дошло (као што је
приказано на слици). За наставак рада потребно је затворити поруку кликом на .
Након успешног снимања података о испитивачу он је у статусу Активан.

36
На
а исти начин као и код
к подопц ција опцијје Евиден
нција усло
ова, које су
с напред
д
описане, и у подоп
пцији Испитивачи постоји могућност
м претражиивања и сортирањаа
испитивача, премаа подацимаа који су н
наведени у колонама табеле.
Билло која промена
п у поглед
ду испуњаавања усл лова за испитивач ча (истекк
важностии лиценцее инструкттора, одно
осно испи
итивача, престанак
п к осигурањња и др.))
захтева п
предузимаање акције деактиввације исп
питивача, која се рееализује кликом
к на
а
тастер , који се
е налази у колони ААкције и реду испитивача ккоји се де
еактивира..
Након преузимања а ове акције отвара се страна
а Деактив вација исспитивач
ча где се у
поље прииказано наа слици ун
носе разлоози за деа
активацију.

Клииком на та
астер подааци се сни
имају, нако
он чега сее приказује
е порука о
успешноссти снимања или по
орука о гре
ешци уколлико је до исте дошлло, након чега
ч у
реду тог и
испитивач
ча, у колон
ни Акције,, уместо тастера
т биће тасстер , ка
ао што је
приказано на слици.

Уно
осом датуума у поље , који претходи
текућем д
датуму, би
иће изврш
шена аутом
матска деа
активација
а испитиваача.

377
Акттивацију испитивача
и а админисстратор мо
оже изврш
шити кликоом на тасттер .
Као
о што је е напред наведено о аутоматску деакктивацију испитива ача може е
извршитии ИСО на а основу евиденц ија МУП. Админис стратор нне може извршити и
активацијју испитив
вача, када
а је исти пр
ромењен на основуу евиденциија МУП (ккао што је
е
приказано на слиц ци), однос
сно измена а статуса подразум
мева измеену у евидденцијама а
МУП.

4. Ос
стали ка
адар
4.1 Администратори
и
Кли
иком на опцију
о Остали кад дар и поддопцију Ад дминистр ратори отвара
о се
е
страна Админис стратори и, у ко ојем адм министрато ор можее видети и списакк
администтратора пр
равног пра
авног лица
а, као што
о је приказзано на сл
лици.
МУУП уноси податке
п о администтратору, односно
о лицу које јее задужен
но за уносс
података у подопцције које се
с односе е на услов
ве за правно лице и упис ка андидата..
Само лицце које је евидентиирано у ИИСО са уллогом адм министратоора може е да вршии
унос пода
атака у по
одопције ко
оје су дод
дељене тојј улози.

Прреглед унетих података о неком ад дминистраатору адм министраттор може е


извршитии кликом на
н тастер из кол
лоне Акци
ије и реда
а тог адмиинистрато ора, након
н
чега се отвара страна Подаци о адм инистрат тору, у којој су прииказани св
ви подации
о админиистратору који су уне
ети од стр
ране МУП.

388
Клииком на излази се са сттране Подаци о аадминист
тратору,,
односно в
врши се повратак на страну А
Администтратори и.
Ако
о је адми
инистрато
ор престао
о да оба
авља посл
лове адм инистрато
ора другии
активни админисстратор или
и одго
оворно лице можже извршшити деа активацијуу
администтратора, која
к се ре
еализује ккликом на тастер , који ссе налази у колонии
Акције и реду администратоора који се
е деактиви ира, након
н чега се ппојављује порука са
а
захтевом за потврд
ду деактив
вације, каоо што је приказано на слици.
иком на
Кли админиистратор ћће промен нити статуус у Неакт тиван и у реду тогг
администтратора у колони Акције
А осстаће само тастер за преглеед: , ка
ао што је
е
приказано на слици.
По
оновну активацију ад
дминистра атора мож же извршити МУП.

4.2 Одговор
рна лица
а 
Клииком на опцију
о Ос
стали ка адар и по одопцију Одговорн
О на лица отвара
о се
е
страна О
Одговорно о лице, у којем
к је прриказан сп
писак одго
оворних лиица у прав
вном лицуу
(као што јје приказа
ано на сли
ици) од којјих само је
едно можее бити актиивно.
МУ
УП уноси податке
п о одговорно
ом лицу у правном лицу.
л

399
Прреглед унеетих податтака о неко
ом одгово орном лицуу може биити извршеен кликом
м
на тастерр из колоне
к Ак
кције и ре еда тог од дговорног лица, наккон чега се
с отвараа
страна П
Подаци о одговорн ном лицу у, у којој су
у приказан
ни сви поддаци о од
дговорномм
лицу који су унети од стране
е МУП, као о што је прриказано на
н слици.

Клииком на излази се са сттране Под


даци о о
одговорном лицу,,
односно в
врши се повратак на страну О
Одговорнно лице.
Деактивацијуу одговор
рног лица у правно
ом лицу може
м изврршити једино МУП,,
односно а
ако је правно лице променил
ло одговор
рно лице о томе морра обавес
стити МУПП
како би и
исти деакктивирао претходноо одговор
рно лице и извршиио унос по одатака о
новом од
дговорном лицу.

400
5. Те
еоријска обука (Т
ТО)
5.1 Минима
ални фон
нд часова
а ТО
Кли
иком на опцију
о Тео
оријска оббука и под
допцију Минимални и фонд часова ТО О
отвара сее страна Прегледи
П и минимал лног бројја часова теоријскке обуке, у којем јее
приказан списак прегледа минималн
м ог фонда часова ТОТ (као ш
што је приказано на а
слици) одд којих само један може
м бити
и активан. Активни преглед ј е онај пре
еглед који
и
је у перио
оду у којем
м припада
а дан када
а се врши увид
у у под
датке.
МУ
УП уноси податке у табелар
рни приказз преглед
да минимаалног бро
оја часова
а
ТО.

ид у унетте податке
Уви е о неком
м прегледу у минималног бројаа часова ТО може е
бити извр
ршен кликком на тас
стер изз колоне Акције
А и реда тог пррегледа, након
н чега
а
се отвара
а страна Преглед
П минимал лног бројаа часова теоријскке обуке, у којој суу
приказани подаци о броју ча
асова који
и су унети од странее МУП, каао што је приказано
п о
на слици.

Ако
о у једном
м екрану нису
н обуххваћени св
ви подаци из табел
ларног при
иказа (као
о
што је п
приказано
о на слиц
ци), клико
ом на та
астере , , , (који су означени
и

41
стрелица
ама црвен не боје) може битти изврш шено поме ерање таабеле (ле ево-десно,,
односно ггоре-доле
е) ради уви
ид у све по
одатке који су дати у табеларрном приказу.

5.2 Планови
и основн
ног фонд
да часова
а ТО
Кли
иком на опцију
о Тео
оријска ообука и подопцију
п Планови и основноог фондаа
часова ТТО појављљује се екран са на
азивом под допције, у којем ад
дминистраатор може
е
видети сп
писак плаанова осноовног фоннда часоваа ТО, као што је прриказано на слици..
Приликомм првог ун
носа списа
ак ће бити празан.

На
а исти нач чин, као и код оста
алих подо
опција, на овој страани админ
нистратор
р
може
м врш
шити сорттирање, претражив
п вање и филтрирањ
ф ње плано ва по ра азличитим
м
подацима
п који су да
ати у колон
нама табе
еле.
Из напред приказане
п е слике се
е види даа у зависн
ности од статуса у којем сее
налази
н план (У изрради или Активан н) у колон
ни Акције
е постоје рразличити
и тастери,,
који
к нуде и различитте могућно
ости.
Уви ид у унете
е податке неког пла на, без об
бзира да ли
л је У изр
ради или Активан,
А ,
може
м бити
и извршен н кликом на
н тастер из ко
олоне Акцције и ред
да тог пла
ана, након
н
чега
ч се оттвара страана План основно ог фонда часова теоријск
т ке обуке из
и које сее

може
м утвррдити пода
аци који су
с унети зза тај план
н. Кликом на обеззбеђује се
е
повратак
п је ак уназад, односно повратак на страну
едан кора у Планови
и основноог фонда а
часова
ч ТОО.
Измену унеттих податтака о некком плануу, са стату
усом У иззради (пл
ланове са
а
статусом
с А
Активни није могу уће измениити), адми
инистратоор може иззвршити кликом
к на
а
тастер
т из колон
не Акције и реда то ог плана, након чегга се отваара странаа Изменаа
плана
п осн
новног фо онда часоова теор ијске обууке у којој је
ј могуће изменити било којии
од
о податакка који су унети. Да
а би се са
ачували иззмењени подаци
п поотребно је
е кликнути
и

на
н поље , а кликом
м на излази
и се
е са страане Измен на плана
а
основног
о фонда ча
асова теоријске о
обуке и задржавају се већ унеети подаци.
422
За унос података у нови план администратор мора кликнути на тастер:
, након чега се отвара страна Нови план основног фонда часова
теоријске обуке, као што је приказано на слици.

У поље уноси се текст којим се ближе описује намена плана у циљу


његовог лакшег проналажења у списку свих планова. У табелу секције:
у колони уноси се број часова за сваку тему. Број
часова не мора бити цео број већ може бити и децимални број (нпр. као на слици
2,25), али укупан збир свих часова мора бити цео број.
У колону уноси се текст плана реализације сваког часа. Унос се
врши кликом на тастер (Унос текста), након чега се отвара страна за унос текста,
као што је приказано на слици.

Након унетог текста плана реализације и кликом ван поља за унос текста
врши се снимање плана реализације (боја тастера за унос текста се мења у плаву
(Измена текста)), односно снимљени текст се може прегледати и вршити његова
измена.

43
Ако је у колони унет децимални број (као у примеру датом на
слици), у секцију на дну странице , потребно је
саставити један, или више часова, од делова часа различитих тема.

Кликом на стрелицу у првој колони отвара се мени са кодовима тема и


деловима часова који су мањи од један. Администратор врши одабир тема које ће
спојити у један час, а у конкретном случају постоји само једна варијанта, односно
спајање тема Т11, Т12 и Т13. Ако у првој колони означимо тему Т11, тема Т11 биће
означена црвеном бојом када кликнемо на стрелицу у другој колони (као што је
приказано на слици), односно обе теме ће тако бити означене када смо у другој
колони означили тему Т12. У колони сабирају се делови часова тема које смо
означили у колонама.

Кад смо означили све три теме добија се збир 1,00 (као што је приказано на
слици) и за тако комплетиран час уноси се, у одговарајућу колону, текст плана
реализације часа који је сачињен од делова три теме.

Кликом на тастер обезбеђује се снимање унетих података, а кликом

на унети подаци неће бити сачувани и обезбеђује се повратак један корак


уназад, односно повратак на страну Планови основног фонда часова ТО.
Унос података који су неопходни за један план, може бити извршен парцијално
при чему је након сваког уноса неопходно сачувати унете податке.

44
Пл
лан, за који су унети
и сви под
даци, мораа бити у статусу
с Акктиван, да
а би се на
а
основу њ
њега моглаа спроводди ТО. Акттивацију плана
п адм
министраттор може извршити и
кликом на
а тастер .
Акттивацију плана
п оснновног фоонда часо ова је мо огуће изврршити саммо ако је е
укупни бр
рој часоваа по темамма најмањње једнак прописано
п ом броју чаасова који
и је дат на
а
страни П
Преглед ми инималног броја ча асова теоријске обу уке (у под
даци из таабеларногг
приказа активног прегледа)) опције М Минималн ни фонд часова ТО О, односнно ако суу
анови реализације свих
унети пла с часовва, односн
но ако је извршено
и састављаање целихх
часова одд делова часова ра азличитихх тема кадда је то пр
редвиђеноо планом. Ако неки и
од предууслова није испуњ њен појаввиће се порука са с обавеш штењем збогз чега
а
активацијја није мо
огућа, као што је при
иказано наа слици. За
З наставаак рада поотребно јее
кликнути на тастер
р .

На
апомена:
За кандидатте који суу започелли оспосообљавањње у перио оду од 25
5.10.2012..
до 25.10..2013. год
дине, а ко
оји немају
у возачкуу дозволу
у за упраављање возилима
в а
друге ка
атегорије,, правно лице мо ора сачин нити планн основнног фонда часова а
теоријске обуке одо најмањње 40 часоова (30 ча
асова за Т1-Т13 и 10 часова за Т14),,
односно ТО ових кандидат та мора б ити наста
ављена по том плаану.

5.3 Планови
и посебн
ног фонд
да часова
а ТО
Кли
иком на опцију
о Тео
оријска ообука и подопцију
п Планови и посебноог фонда
а
часова ТО отвар ра се стррана План нови пос себног фонда
ф чаасова ТО, у којем
м
администтратор може видетии списак п
планова посебног фонда
ф чассова ТО, као
к што је
е
приказано на слици. Приликом првог ууноса спис
сак ће битти празан.

455
На
а исти нач чин, као и код оста
алих подо
опција, на овој страани админ
нистратор
р
може
м врш
шити сорттирање, претражив
п вање и филтрирањ
ф ње плано ва по ра азличитим
м
подацима
п који су да
ати у колон
нама табе
еле.
У ззависностти од статтуса у које
ем се нал лази план (У израд ди или Акктиван) у
колони
к Акцције постооје различ
чити тастеери, који ну
уде и разл
личите моогућности.
Уви ид у унете
е податке неког пла на, без об
бзира да ли
л је У изр
ради или Активан,
А ,
може
м бити
и извршен н кликом на
н тастер из ко
олоне Акцције и ред
да тог пла
ана, након
н
чега
ч се оттвара страана План посебно ог фонда часова теоријске
т ке обуке из
и које сее

може
м утвррдити пода
аци који су
с унети зза тај план
н. Кликом на обеззбеђује се
е
повратак
п је
едан кора
ак уназад, односно повратак на страну
у Планови
и посебноог фонда а
часова
ч ТОО.
Измену унеттих податтака о некком плануу, са стату
усом У иззради (пл
ланове са
а
статусом
с А
Активни није могу уће измениити), адми
инистратоор може иззвршити кликом
к на
а
тастер
т из колон
не Акције и реда то ог плана, након чегга се отваара странаа Изменаа
плана
п пос
себног фо онда часоова теори ијске обу
уке у којој је
ј могуће изменити било којии
од
о податакка који су унети. Да
а би се са
ачували иззмењени подаци
п поотребно је
е кликнути
и
на
н поље , а кликом на
н излази се
с са страане Изменна плана посебног
п г
фонда
ф час
сова тео
оријске оббуке и зад
државају се
е већ унетти подаци .
За унос под
датака у нови пл ан админ
нистратор мора кл
ликнути на тастер::
, након чега
ч се отвара
о сттрана Нови план посебно
ог фонда
а часова
а
теоријскке обуке, као што је
е приказанно на слиц
ци.

Уп поље уно
оси се тексст којим се ближе описује
о на мена план
на у циљуу
његовог л
лакшег проналажењња у спискку свих плаанова.

Уппоље иззбор категгорије се врши


в кликком на таастер након
н чега
а
се добија
а мени сви
их категорија из које
ег је неопх
ходно изаббрати једнну категор
рију. Да би
и
одабрануу категор
рију унели на неопходн
но је кл
ликнути на
н тастер
р
. Овај поступак
п ссе мора по
оновити за сваку каатегорију на коју се
е
466
план односи. Након означавања свих категорија на које се план односи добија се
списак категорија као на слици.

Брисање унетих категорија врши се кликом на тастер (Брисање).


У табелу секције: у колони уноси се број часова
за изабране теме. Број часова не мора бити цео број већ може бити и децимални
број, али укупан збир свих часова за изабране теме мора бити цео број.
У колону уноси се текст плана реализације сваког часа. Унос се
врши кликом на тастер (Унос текста), након чега се отвара страна за унос текста,
као што је приказано на слици.
Све остале напомене у вези уноса текста плана реализације, састављања
једног часа од делова часова различитих тема и активације часа, су идентичне као у
опису функционалности подопције Планови основног фонда часова ТО.
За кандидате који су започели оспособљавање у периоду од 25.10.2012. до
25.10.2013. године, а који имају возачку дозволу за управљање возилима друге
категорије, правно лице мора сачинити план, односно планове, посебног фонда
часова теоријске обуке чији најмањи број часова мора бити у складу са Прегледом
минималног фонда часова теоријске и практичне обуке који је прописан
Правилником о теоријској обуци који је важио у том периоду. ТО ових кандидата
мора бити настављена по том плану, односно плановима.

5.4 План додатне ТО


Кликом на опцију Теоријска обука и подопцију План додатне ТО појављује
се екран са називом подопције, као што је приказано на слици.

Додатни план теоријске обуке има само једну верзију и формира се тако што
администратор унесе број часова (најмање 3 и мора бити цео број) у рубрику
, а након чега за сваки појединачни час опредељује теме (Т1-Т14) које
ће се на том часу обрађивати.

47
иком на та
Кли астер обеззбеђује се
е снимање
е унетих поодатака.

5.5 Подаци о ТО
Кли
иком на оп
пцију Теор
ријска об
бука и подопцију Подаци о ТО
О отвара се
с страна
Подаци о теоријсској обуци, као што
о је приказзано на сл
лици.

Прретрагу кан
ндидата, у чије пода
атке о ТО жели да изврши
и уввид, админнистратор
р
вршити уно
може изв осом ИД броја,
б или имена или презиме
ена, или јеедног њиховог дела
а
и кликом на тастер из колоне Аккције. Ако
о неће да врши преетрагу на наведени
и
начин, аддминистраатор можее извршит и избор кандидат „листањемм“ страна на којима
а
су приказзани канди
идати.
иком на тастер
Кли (Преглед ) из колонне Акције и реда иззабраног кандидата
к а
отвара сее страна Подаци
П о теоријс ској обуци, као што је прикаазано на слици.
с На
а
ани администратор може изввршити увид у називе плановве ТО по којима се
овој стра е
спроводии ТО канддидата, пр
реглед од држаних часова ТО, односноо увид у податке
п о
претходнном оспосообљавањуу ако је ка ндидат им
мао претхо
одно оспо собљавањ ње.

488
Кликом на тастер може се извршити увид у
потврду на коју је кандидат остварио право. За кандидата који је завршио ТО на
овом месту постоји тастер који омогућава увид у ПЗТО, као што је приказано на
слици. Штампу потврде је једино могуће извршити из ове опције (штампа није могућа
из Киоск апликације без обзира на подопцију).

Кликом на тастер обезбеђује се приказ ПЗТО као


што је приказано на слици, на којој се види и тастер ( ) који омогућава штампу
потврде.

49
Напомена:
Акоо је администрато
ор пријављљен на ИССО преко киоск аапликаци ије неће е
моћи иззвршити штампу докумена ата (потвврда, запписника, бодовниих листа,,
уверењаа). Да би извршио штампу одговара ајућег документа ккорисник
к се мораа
пријавитти на ИСОО ван киоск апликаације и кл
ликнути на
н одгова рајућу оп
пција која
а
му омогуућава увиид у докум
мент чију штампу жели
ж извр
ршити.

5.6 Распоре
ед одржа
авања ТО
О
Кли
иком на опцију
о Тео
оријска о
обука и подопцију Распоред ди одржа авања ТО О
отвара се
е страна Распореди
Р и одржаввања теорријске об
буке, као ш
што је приказано на
а
слици.

На овој страани су при


иказани свви распоре
еди одржаавања ТО О свих преедавача, а
претрагу распоред да одржаавања ад дминистратор може е извршитти по ра азличитимм
критеријуумима, од
дносно свиим подаци има који су
с унети у колоне. Претрага а се врши и
уносом од дређеног податка у поље ис под називва колоне (нпр. датуума или текста који
и
садржи О Опис рас спореда ТО) или се након клика на а вршии одабир једне од д
понуђени
их могућно ости, а на
акон тога ссе кликне
е на тастер , којји се нала
ази испод
д
назива ко
олоне Акц ције. За поновни прриказ свих распорееда потреебно је кликнути наа
тастер , којим се
е поништаава изабра
ани филте ер.
Расспоредом одржавањ ња часоваа предавач одређујее датум и време по
очетка ТО,,
плана оссновног и/или посеб бног фонд да часоваа или додатне ТО, тему и редни бројј
часа темее, која ће бити
б обра
ађена на ччасу, односно часовима.
Уви
ид у одре
еђени распоред адм
министраттор може извршитии кликом на тастер
р
који се налаззи у колони Акције
е и реду одабраноог распорееда, након чега се
е
отвара страна Распоред одржавањ
о ња теори ијске обук
ке као штто је прикказано на
а
слици.

500
На овој страни администратор може утврдити све податке о распореду
одржавања ТО за одабрани датум, односно предавача.

5.7 Курсеви ТО
У циљу лакше евиденције одржаних часова теоријске обуке систем омогућава
концепт Курса ТО, чије коришћење није обавезно. Погодности које пружа ова
могућност биће приказана на примеру.
Пример: За кандидате који су при упису одабрала исти план основног,
односно посебног фонда, часова и изразили жељу да ТО имају пре подне предавач
је одлучио да ТО реализује по Курс ТО, који је ради његовог лакшег проналажења
при сачињавању распореда одржавања ТО назвао: „Курс група пре подне почетак
01.10.15.“ (назив курса предавач формира у потпуно слободној форми). Приликом
сачињавања распореда одржавања ТО предавач ће чекирати (видети опис
подопције Распореди одржавања ТО) и након одабира „Курс група пре подне
почетак 01.10.15.“. моћи ће да изврши само одабир часова који припадају курсу а
нису одржани. Такође, приликом одржавања часова ТО, ако предавач жели да
промени планиране часове, моћи ће да их мења само са часовима који нису одржани
из тог курса ТО. Било који кандидат може да присуствује часовима који се одржавају
по курс под условом да су при упису одабрали план основног и посебног фонда
часова за које је формиран конкретни Курс.
Кликом на опцију Теоријска обука и подопцију Курсеви ТО отвара се страна
Курсеви теоријске обуке, као што је приказано на слици.

51
На овој стра
ани дат је табеларн
ни приказ свих креи ираних куррсева ТО и у њој је
е
могуће в
вршити пр ретрагу курсева
к Т
ТО по по одацима којик су д
дати у пр риказаним
м
колонама
а. Такође, у колони Акције
А по
остоје тасттери који омогућава
о ају преглед
д, измену,,
активацијју и деакктивацију, курса ТО
О. Тастер служи зза креира
ање новогг
Курса ТО
О.
Кли
иком на тастер који се на
алази у коолони Акцције и редду одабра
аног курса
а
ТО (без о
обзира на његов ста
атус) отва ра се стра
ана Курс теоријск
т ке обуке, као
к што јее
приказано на слици.

На овој страни чекира


ани су часо
ови Плана а основног фонда ч асова ТО Курса ТОО
које је пр
редавач оддржао. По
оља за чеккирање уооквирена испрекида
и аним лини ијама исте
е
боје одно осе се на
а један ча
ас који се
е састоји од делова различиитих тема а. На овојј
страни ниије могуће
е вршити било
б каквее измене.
За креирање е новог ку
урса ТО ад
дминистра
атор мора
а кликнутии на тастер ,
након чегга се отва
ара странаа Нови ку
урс теор
ријске обу
уке, као ш
што је приказано на
а
слици.
522
У поље уноси се текст описа распореда у потпуно слободној форми
(препоручује се опис који ће омогућити олакшану претрагу одговарајућег курса.)

У поље , односно поље , одабир одговарајућег


плана врши се кликом на тастер , након чега се из понуђеног менија кликом
означава жељени план. Ако предавач жели да реализује часове додатне ТО
потребно је да чекира поље .

Да би се сачували унети подаци потребно је кликнути на поље , а

кликом на омогућен је повратак на почетну страну, при чему унети


подаци неће бити сачувани. Након клика на тастер креирани курс ТО је у
статусу Активан.
За измену унетих података потребно је извршити деактивацију (прелазак у
статус Неактиван) Курса ТО што се врши кликом на тастер , након чега се
приказује порука за потврду деактивације курса ТО, као што је приказано на слици.

53
Кликом на тастер у колони Акција и реду курса ТО чија деактивација је
извршена уместо тастера приказују се тастери (Измена) и (Активација).

Кликом на тастер , у колони Акција и реду курса ТО чија измена се врши,


отвара се страна Измена података о курсу теоријске обуке у којој је могуће
променити унете податке о курсу ТО.

Да би се сачували унети подаци потребно је кликнути на поље .

Кликом на тастер омогућава се поновна активација (прелазак у статус


Активан) курса ТО који је деактивиран, односно код којег су вршене измене
података након деактивације. Након клика на тастер појављује се порука за
потврду активације и након потврде кликом на тастер курс прелази у статус
Активан.
Само курс који је у статусу Активан може да се користи у процесу
реализације ТО.
У циљу једноставније употребе подопције Курсеви ТО предлаже се да курсеве
чије је коришћење завршено предавачи деактивирају и да у колони Статус унесу
филтер који ће омогућити само приказ курсева ТО у статусу Активан.

54
6. Пр
рактична
а обука (ПО)
(
6.1 Евиденц
ција изда
атих књи
ига инстр
руктора вожње
в
Кли
иком на опцију Праактична о обука и поодопцију Евиденциј
Е ија издатих књигаа
инструкктора, ван Киоск апликациј
а је, отвара
а се страна Неовлаашћен приступ се е
поруком приказаноом на слици. Кликоом на свакку опцију која
к захтеева употре
ебу Киоск
к
апликациије ван ов
ве апликац
ције појави
иће се истта порука.

Кли
иком на опцију Пра
актична о обука и по
одопцију Евиденциј
Е ија издатих књигаа
инструкктора, изз Киоск аппликацијее, појављује се екрран са наазивом Ев
виденцијаа
издатихх књига инструкт
и тора вож жње, у коојем је приказан спписак свих
х издатихх
књига, од
дносно иннструктора
а који су те књигее задужили, као штто је прикказано на
а
слици.

Наа исти нач чин, као и код оста


алих подо
опција, на овој страани админ
нистратор
р
може врршити сор ртирање, претражи ивање и филтрирање књи га по ра азличитим
м
подацимаа који су дати
д у коло
онама таб
беле.
Из напред приказани
п х слике ссе види да а у зависности од статуса у којем се
е
њига (Зад
налази књ дужена, Раздужена
Р а, Потпи ис задужеење, Потп пис разд
дужење) у
колони Акције постоје разли
ичити тасттери, који нуде и раззличите м
могућности
и.
Увиид у пода
атке о задуужењу некке књиге, без обзирра на њенн статус, може
м бити
и
извршен кликом нан тастер из ко
олоне Акцције и редда тог плаана, након чега се
е
отвара сттрана Поддаци о за адужењу књиге инструкт
и тора вожњ ње из које се могуу
утврдити подаци кооји су унетти о задуж
жењу те књ
њиге, као што
ш је прииказано наа слици.

555
Кликом на обезбеђује се повратак један корак уназад, односно
повратак на страну Евиденција издатих књига инструктора вожње.
Задужење инструктора књигом администратор ће извршити активирањем
тастера , након чега се отвара страна Ново задужење.

Приликом сваког новог задужења аутоматски се генерише нови број књиге у


пољу .

Одабир одговарајућег инструктора у поље се врши активирањем


тастера , након чега се отвара страна која садржи списак свих инструктора
правног лица као што је приказано на слици.

56
У циљу проналажења одговарајућег инструктора администратор може вршити
претрагу по подацима приказаним у колонама табеле. Одабир инструктора, након
проналажења реда са његовим подацима, се врши кликом на тастер из тог реда и
колоне Акције.
Након тога администратор уноси број листова књиге у поље , односно
број редова по страни у поље .
У поље по потреби се уносе подаци везани за задужење књиге.

Кликом на врши се повратак на страну Евиденција издатих


књига инструктора вожње.

Кликом на отвара се страна Електронско потписивање у коју се


потписују инструктор и администратор, као што је приказано на слици.

У поље систем аутоматски уноси име и презиме


администратора који је пријављен на систем и инструктора чији одабир је извршио
администратор. У поље биће аутоматски унети подаци
администратора, односно инструктора након убацивања сертификата и клика на
тастер .
Књигу чије задужење нису потписали оба потписника неће моћи да користи
инструктор за евидентирање својих активности. Исто лице не може извршити
електронско потписивање и као администратор и као инструктор, већ то морају бити
различита лица.

57
Ако
о инструкктор већ има зад
дужену књигу не може заадужити нову пре
е

раздужењња старе. У том случају накоон клика на


н тастер админи
истраторуу
ће се при
иказати по
орука као на
н слици.

Ако
о потписи
ивање зад
дужења књ
њиге није извршено од страане једногг или оба
а
потписника, исто се
с може иззвршити кл
ликом на тастер (Потписс задужења), који се
е
налази у реду књииге чије за
адуживање
е није изв
вршено и у колони Акција, након
н чега
а
се отвара
а страна Електрон
Е нско потп
писивање е.

Раздужење књиге се врши


в кликком на тас
стер (Р
Раздужењње), који се
е налази у
реду књи
иге која се
е жели разздужити и у колони и Акције (као на слиици), нако
он чега се
е
отвара сстрана Рааздужење е књиге инструк ктора во ожње, у ккојој су приказани
п и
подаци о књизи којја се разду
ужује, као што је пр
риказано на слици.

Поо потреби, у поље , м оже се унети одговарајући теекст (није обавезно


о
поље).

Кли
иком на врши ссе повраттак на страну Еви
иденција издатих
х
књига ин
нструктоора вожњ
ње.

Кли
иком на тастер отвара се стра на Елек ктронскоо
потписи ивање у коју
к се поттписују ин
нструктор и админи
истратор. Опис елеектронскогг
потписивања који је дат за задужењ ње књиге инструктор
и ра је истии и код ра
аздужењаа
књиге.

588
Kликом на тастер
т (Раздуж
жење) (на страни књиге
к Еви
иденција издатих
х
књига иннструктора вожњ ње) у чијем м реду по
остоји и та
астер (Потпис задужења))
(књигу пр
рактично инструктор
и р није ни ззадужио) појавиће
п се порука ккао на сли
ици.

Ако
о потписи
ивање разздужења ккњиге није
е извршен
но од страане једног или оба
а

потписника, исто се
с може иззвршити ккликом на тастер (Потпиис раздужеења), који
и
се налази
и у реду књ ање није извршено и у колонии Акција,н
њиге чије задужива након чегаа
се отвара
а страна Електрон
Е нско потпписивање е.
Књ
њигу чије раздужењ
р е нису по
отписали оба
о потписника инсструктор неће
н моћи
и
да користи за евиидентирањ
ње својих активностти, односн
но неће ммоћи ни да
д задужии
нову књигу.

6.2 Подаци о ПО
Кли
иком на опцију
о Пр
рактична обука и подопцију Подаци и о ПО, отвара
о се
е
страна П
Подаци о практичн
п ној обуци и, као што је приказзано на сл
лици, на ко
ојој је датт
табеларн
ни приказа
а кандидатта у чију п рактичну обуку се може
м изврршити увидд.

Кли
иком на тастер
т из колонне Акције е и реда кандидатта у чију практичну
п у
обуку адм
министраттор жели да
д изврши и увид отв вара се сттрана Поддаци о пра актичнојј
обуци, ка
ао што је приказано
о на слиц и, на којојј је могуће
е извршитти увид у податке о
практично
ој обуци одабраног
о кандидатта.

599
Кликом на тастер може се извршити увид у потврду на
коју је кандидат остварио право, као што је приказано на слици (за кандидата који је
завршио ПО на овом месту постоји тастер који омогућава увид у ПЗПО).

6.3 Минимални фонд часова ПО


Кликом на опцију Практична обука и подопцију Минимални фонд часова
ПО отвара се страна Прегледи минималног броја часова практичне обуке, као
што је приказано на слици. У табеларном приказу на овој страни дат је списак
прегледа минималног фонда часова ПО, од којих само један може бити активан.
Активни преглед је онај преглед који је у периоду у којем припада дан када се врши
увид у податке.
МУП уноси податке у табеларни приказ прегледа минималног броја часова
ПО.
60
Уви
ид у унетте податке
е о неком м прегледу у минималлног бројаа часова ПО може е
бити извр
ршен кликком на тас
стер изз колоне Акције
А и реда тог пррегледа, након
н чегаа
се отвара
а страна Преглед
П минималн
м ног броја
а часова практичн
п не обуке, у којој суу
приказани подаци о броју ча
асова, као што је приказано наа слици.

6.4 Минима
ални фон
нд часова
а по фазама ПО
Клииком на оп
пцију Практична о обука и по
одопцију Минималн
М ни фонд часова
ч поо
фазама ПО отвар ра се страна Преггледи мин нималног г броја ччасова по о фазамаа
практич чне обукее, као штоо је прика
азано на слици.
с У табеларно
т ом приказзу на овојј
страни дат је списсак прегле
еда мини малног фонда
ф часо
ова по фаазама ПО О од којихх
само једа
ан може бити
б актив
ван. Активвни прегле
ед је онај преглед који је у периоду
п у
којем при
ипада дан када се врши увид у податкее.
МУУП уноси податке
п у табеларн
ни приказ прегледа минималнног броја часова
ч по
о
фазама П
ПО.

61
Увиид у унете
е податкее о неком прегледу минималног броја часова по фазама а
ПО може вршен кликом на та
е бити изв астер и колоне Акције и реда тог прегледа,,
из
након чеега се отвара стра ана Прегглед мин нималног броја чаасова по о фазама а
практич чне обуке, у којој су
у приказанни подаци
и о броју часова
ч по фазама ПО
П који суу
унети од стране МУУП, као штто је прика
азано на слици.
с

Клииком на картицу
к за
а одређенуу категори
ију добија се преглеед броја часова
ч по
о
фазама ППО за ту категорију
к у у зависно
ости од ка
атегорије возила заа које канд
дидат има
а
возачку д
дозволу (н
на слици је н преглед за категор
е приказан рију АМ).

622
7. Ка
андидати
и
7.1 Регистар
Кли
иком на опцију Каандидати и и подо опцију Регистар, отвара се
с страна
а
Региста
ар кандид
дата, као што је при
иказано на
а слици.

Наа исти нач чин, као и код оста опција, на овој страани админ
алих подо нистратор
р
може вршшити сорттирање, претражив
п вање и фиилтрирањње кандидаата по раазличитим
м
подацимаа који су дати
д у коло
онама таб
беле.
У кколони Аккције датти су тасттери помооћу којих може битти изврше
ен увид у
податке о оспосо обљавању у које је евидентиирало правно лиц це, односсно исписс
кандидатта, као што
о је описан
но у наред
дном текстту.
Клииком на тастер , из кол
лоне Акц ције и реда кандид
дата чији
и преглед
д
података се жели извршити и, отвара ссе страна
а Основни
и подаци о кандиддату, као
о
што је пр
риказано на
н слици, у којој ад
дминистратор може извршитии преглед основнихх
података о кандида
ату, без могућностии њихове измене.
и

633
У случају да
д кандидат није ддобио e-m
mail са ли
инком за пријаву, или га јее
случајно обрисао пре
п актива
ације нало нистратор може понновити сла
ога, админ ање истогг

тако што ће кликнуути на тасттер .

Кли
иком на тастер о
обезбеђује
е се повр
ратак на страну Регистар
Р р
кандидат
та.

Кли
иком на та
астер из колоне
е Акције и реда кан
ндидата чиији подаци се желе
е
изменити
и, отвара се
с страна Измена података а о кандиидату, каоо што је приказано
п о
на слици.

644
На овој страни могуће је изменити податке из поља секција Контакт,
Уверење о здравственој способности и Уверење о положеном испиту из
прве помоћи.

Кликом на тастер (Књижица кандидата) отвара се страна Књижица обуке


кандидата за возаче, као што је приказано на слици. Кликом на понуђене картице
може се извршити увид у податке различитих делова оспособљавања (у примеру на
слици приказани су подаци картице Основни подаци).

Кликом на тастер обезбеђује се повратак на страну Регистар


кандидата.

Кликом на тастер (Подаци о ТО) отвара се страна Подаци о теоријској


обуци, као што је приказано на слици, на којој је могуће извршити увид податке о
теоријској обуци одабраног кандидата.

65
Кликом на тастер може се извршити увид у
потврду на коју је кандидат остварио право (за кандидата који је завршио ТО на овом
месту постоји тастер који омогућава увид у ПЗТО).
Ако је кандидат имао претходно оспособљавање на овој страни ће бити
приказани и подаци из потврда о претходном оспособљавању које су унете
приликом уписа у ИСО.

Кликом на тастер (Подаци о ТИ) отвара се страна Подаци о теоријском


испиту, као што је приказано на слици.

Кликом на тастер приказује се Записник о теоријском испиту,


као што је приказано на слици.

66
Ако је кандидат положио ТИ на овој страни ће постојати и тастер
чијим активирањем се омогућује увиду у ову потврду.

Кликом на тастер (Подаци о ПО) отвара се страна Подаци о практичној


обуци, као што је приказано на слици, на којој је могуће извршити увид у податке о
практичној обуци одабраног кандидата.

Кликом на тастер може се извршити увид у потврду на


коју је кандидат остварио право, као што је приказано на слици (за кандидата који је
завршио ПО на овом месту постоји тастер који омогућава увид у ПЗПО).

Кликом на тастер (Подаци о ПИ) отвара се страна Подаци о практичном


испиту, као што је приказано на слици.

67
Клииком на тастер приказзује се Записник о п рактично
ом испиту,,
као што је
е приказано на слиц
ци.

688
иком на тастер
Кли т , односно тастер ,
ва се увид у бодовне
омогућав е листе исспитивача.

Кли иком на тастер


т (Испис), може се извршити и испис ккандидата, односно
о
након акттивирања тастера приказује ссе порука, као што је
е приказанна на слиц
ци.

иком на тастер
Кли т појављ рука која потврђујее испис, као што је
љује се пор е
приказано на слици.

На
акон исписса кандиддата у ко лони Статус канндидата, у реду исписаног
и г
кандидатта, приказзан је под
датак Ис
списан, а у колони Акције и реду исписаног
и г
кандидатта више не
е постоји тастер
т .

7.2 Упис кан


ндидата
Кли
иком на опцију Ка
андидатии и подопцију Упиис, ван К Киоск апл ликације,,
отвара се
е страна Неовлашћ
Н ћен прист
туп се пор
руком приказаном нна слици.

Кли
иком на опцију Кандидати и подопцијју Упис, изи Киоск аапликацијје, отвара
а
се страна
а Упис кан
ндидата,, као што јје приказа
ано на слици.

699
Да би могао вршити упис кандидата на правилан начин администратор мора
знати да ће при упису постојати четири типа кандидата:
1. Нови кандидат, који започиње оспособљавање након почетка примене ИСО (у
даљем тексту: Нови кандидат);
2. Кандидат који је започео оспособљавање пре почетка примене ИСО, а након
25.10.2013. године (у даљем тексту: Кандидат 2013);
3. Кандидат који је започео оспособљавање у периоду од 25.10.2012. до
25.10.2013. године (у даљем тексту: Кандидат 2012);
4. Кандидат који је уписан пре 25.10.2012. године и који је завршио практичну
обуку (у даљем тексту: Стари кандидат).
Кандидат 2013, Кандидат 2012 и Стари кандидат, могу имати и претходно
оспособљавање што подразумева да се кандидат оспособљавао у другим
правним лицима о чему су му издате одговарајуће потврде.
Ако се кандидат оспособљавао у више правних лица, при чему жели да
настави оспособљавање у неком од правних лица код којег се већ
оспособљавао, сва оспособљавања пре новог уписа се сматрају претходним
оспособљавањем (па и оспособљавање које је вршено у правном лицу код
којег је кандидат поново почео да се оспособљава).
Кандидат који има претходно оспособљавање а жели да почне
оспособљавање од почетка уписује се као Нови кандидат.
Под датумом почетка оспособљавања подразумева се дан када је
кандидат имао први час обуке.
Приликом уписа свих типова кандидата генерише се нови ИД број.
Прва акција при упису кандидата (без обзира на тип кандидата) је утврђивање
држављанства кандидата чекирањем, у секцији Изаберите држављанство, као
што је приказано на слици.

У случају кандидата који је држављанин Р. Србије, у секцију Унесите


потребне податке, у поље уноси се јединствени матични број грађана, а у

поље , кликом на падајућу стрелицу из понуђеног менија


категорија возила врши се одабир категорије за коју се кандидат оспособљава.
Ако није унет правилан ЈМБГ систем о томе обавештава администратора
поруком, као што је приказано на слици.

70
У случају кандидата који су страни држављани Р. Србије (утврђује се на
основу пасоша кандидата), у секцији Изаберите држављанство чекира се
одговарајуће поље, као што је приказано на слици. Након тога се у секцију Унесите
потребне податке, у поље уноси (из одговарајуће потврде

или налепнице постављене на пасош) наведени број, а у поље ,


врши се унос категорије за коју се кандидат оспособљава кликом на одговарајућу
категорију возила из менија категорија возила који се добија након клика на тастер
.

У случају кандидата које није могуће сврстати у претходне две групе,у секцији
Изаберите држављанство, чекира се одговарајуће поље (као што је приказано на
слици. Након тога се у секцију Унесите потребне податке, односно у поље
уноси (на основу поднетог документа) одговарајући број,

71
а у поље , врши се унос категорије за коју се кандидат
оспособљава кликом на одговарајућу категорију возила из менија категорија возила
који се добија након клика на тастер .

Сви подаци који су напред наведени (ЈМБГ; Евиденциони број странца, Број
идентификационог документа, Категорија за коју се кандидат оспособљава) су
обавезна поља, па ако администратор не унесе податке у неко од ових поља, о томе
ће добити одговарајућу поруку, као у примеру приказаном на слици.

Одустанак од започетог уписа администратор може реализовати кликом на

тастер , што обезбеђује повратак на почетну страну.

Након уноса потребних података кликом на ИСО врши:


1) проверу да ли правно лице има дозволу да оспособљава кандидате за
избрану категорију,
2) претрагу да ли су у систему евидентирана оспособљавања за тог кандидата,
за категорију за коју се оспособљава,
3) доставу, из евиденције МУП, личних података о кандидату и податке о
категоријама возила за које кандидат има возачку дозволу (у случају
кандидата који су држављани Р. Србије),
4) доставу, из евиденције МУП, личних података о кандидату (у случају
кандидата који су страни држављани Р. Србије).
Ако правно лице нема дозволу за оспособљавање за одабрану категорије
возила систем о томе доставља поруку, као што је приказано на слици и
онемогућава даљи упис.

72
Ако претрагом базе података ИСО систем није пронашао претходно
оспособљавање, исти о томе доставља поруку, као и личне податке о кандидату, као
што је приказано на слици.

Када се утврди да постоје подаци о претходном оспособљавању за одабрану


категорију, приказују се ИД бројеви кандидата из свих правних лица у којима је
кандидат уписан путем ИСО систем.
За кандидате који су држављани Р. Србије ИСО доставља и податке о
категоријама возила за које кандидат има возачку дозволу, као што је приказано на
слици.

Ако кандидат нема нову (картичну) возачку дозволу, постоји могућност да


систем неће доставити податке из возачке дозволе, па је у том случају потребно
73
ручно уне ети податтке о категгоријама. Ручни уно
ос категор
рија ће биити увек по
отребан у
случају ккандидата који су страни држ жављани, а у случаају кандиддата означчених каоо
Остали, ручни унос је неоп пходан и зза личне податке
п и за категоорије возил
ла за које
е
кандидатт има возачку дозвол лу.
Руч
чни унос категоријја админи
истратор врши такко што кл
ликне на падајући
и

стрелицуу у пољу и из понуђеногг менија ккатегорија


а одабере
е
једну каттегорију, након
н чега
а мора кли
икнути на тастер , како би
и
одабрана а категориија била унета
у у п оље, , ка
ао што јее
приказано на слици.

На а категорије у
акон уноса ад
дминистра атор мораа
унети и д
датум од када важи возачка
а дозвола (у поље означено на слици и), што се
е
може изв
вршити неп
посреднимм уносом д
датума ил
ли избором
м датума ииз календара.

Гре
ешком уне
ету катего
орију у сп
писак администрато
ор може ууклонити кликом
к на
а
тастер .
Наа основу дообијених, односно уунетих,под
датака о кандидату
к систем ау
утоматски
и
утврђује да ли кан ндидат исспуњава п прописанее услове за
з почетаак оспособ бљавања..
Када се утврди исспуњеностт услова н наставља се даљи процес ууписа канд дидата. У
супротном, када је е систем утврдио да канди идат не испуњава прописане услове,,
систем пуутем порууке достав
вља инфор рмацију о томе (као
о што је прриказано на слици))
и процес уписа се прекида.

Од
дређени ка
андидати не морајуу испуњав
вати староосне услоове да би започели
и
оспособљ
љавање заа категори
ију возила
а С и D и да би се
е омогућилло оспосо
обљавање е
таквих ккандидата
а потребн но је чеекирати поље
п . Наконн
предузете акције систем прроверава да ли је кандидатт на спис ку ПУ, и у случајуу
е упис се наставља,
позитивне провере н , а у супро
отном испи
ит се преккида.

744
У случају кандидата који имају лиценцу предавача (који не морају имати ТО)
потребно је чекирати поље , након чега се отварају поља за унос
података о лиценци, као што је приказано на слици.

Након уноса свих напред наведених података на крају стране Упис


кандидата постоје четири тастера, који су приказани на слици.

Кликом на тастер , као што је напред наведено, одустаје се од уписа


и врши се повратак на почетну страну, а кликом на тастер , врши се
повратак за један корак уназад. Напред наведено односи се и на остале стране чије
ће функционалности бити описан у даљем тексту.
Два преостала тастер намењена су за наставак уписа, а који од њих ће бити
активиран зависи од типа кандидата. Када је у питању кандидат типа Нови кандидат
активира се тастер , а када се ради о преостала три типа кандидата активира се
тастер .

Упис нових кандидата

Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата, као што је


приказано на слици.

75
Ур
рубрику ссистем ауттоматски генерише
г текући да
атум.

У ррубрику системм аутоматтски нуди текући даатум, који


и
може битти замење
ен датумо
ом пре теккућег. Ако
о се унесе
е датум кооји је нако
он текућегг
систем ћће након клика на тастер (који
и се налаази на кррају стран
не) јавитии
одговарајјућу порукку о томе и посебноо означити и ово поље (црвеноом бојом). Такође, и
у случаје
евима остталих пољ ља где је могућ ру учни уносс података
ка, систем
м поруком м
обавештаава админ нистраторра када н ису унети и подаци у обавезнна поља или када а
подаци нису правилно унети и, при чемуу су та пољ
ља означеена црвенном бојом.

По
оље се
е чекира кад је каандидат особа саа
инвалиди
итетом, а што је неопходн но за иззбор вози ила, ако се овај кандидатт
оспособљ
љава на во
озилу које није реги стровано на правно
о лице.

У ссекцију администратор морра изврши ити избор


р
планова, основног односно посебног фонда ча
асова ТО. Када праввно лице има више е
планова о
основног, односно посебног
п ф
фонда час
сова ТО, поред
п одгооварајућег поља се
е
налазе таастери помоћу
у којих се вврши избоор, односн
но брисањње изабранног плана..
У случајуу када пра
авно лице има само о један план основнног, односсно посебн
ног фондаа
часова Т
ТО, ознаке е планова ће бити аутоматски унете (у примерру са сликке правно о
лице имаа више плаанова осно
овног и једдан план посебног
п фонда
ф чассова).

Ако
о кандидаат,чији уп
пис се вр ши, посед дује возачку дозвоолу за уп
прављање е
возилимаа неке од
д категориија возилаа, односноо не мора а имати ччасове пр
редвиђенее
планом о
основног фонда
ф час
сова, адми инистратоору неће бити
б понуђђена опци
ија избора
а
плана осн
новног фо
онда часовва, као штто је прика
азано на сл
лици.

За кандидатте који не морају им


мати ТО секција
с
неће посттојати.
Клииком на тастер
т поред п поља за означавањ ње план основног,, односно о
посебног, фонда часова, отв
вара се сттрана за одабир
о плаана, као ш
што је приказано на
а
слици (у п
примеру са
с слике врши се иззбор планаа основногг фонда чаасова).

766
У о
овој стани
и је могуће вршити сортирањ
ње (кликом на назиив колоне) планова
а
ма подацима који су дати у колонам
или преттрагу прем ма (уносоом податаака испод
д
назива ко
олоне и кл
ликом на .ттастер ).

Изб бор плана


а се врши
и кликом н
на тастер који се налазии у реду одабраног
о г
плана и кколони Ак
кције.

Уп
поља секц
ције ручно ссе уносе по
одаци.
У поља секкције подаци ссе ручно уносе, узз
напоменуу да при упису
у није обавезанн унос под
датака у ова поља, али подаци морајуу
бити унетти најкасн
није пре по
очетка ПОО (без уне
етих податтака у оваа поља инструктори
и
неће моћи вршити унос пода атака у књ
њиге инстр
руктора).
У поља се екције подаци се ручно о
уносе, узз напоменну да при и упису н ије обавеезан унос податакаа у ова поља, али и
подаци мморају битии унети на
ајкасније п
пре подношшења пријаве за пррактични испит
и (ПИ))
(без унеттих подата
ака у ова поља
п канддидат неће
е моћи да пријави П
ПИ).

Кли
иком на тастер админнистратор
р обезбеђу
ује евиденнтирање кандидата
к а
у Региста
ар кандид
дата и ауутоматско генериса
ање ИД број кандиидата чимме је уписс
завршен и кандида
ат може за
апочети ТО
О.
Наакон уписа
а, систем на
н унету e -mail адре
есу кандиддата просллеђује обаавештењее
о корисниичком име
ену и шиффри за при иступ систтему, као и линк за пријаву, на основуу
чега се ка
андидат може
м прија
авити и изввршити акктивацију свог
с налогга.

Упис кандид
дата који су започе
ели оспос
собљавање пре по
очетка пр
римене
ИСО

Клииком на тастер бићће омогућ ћен уписс


кандидатта типа Каандидат 20
012, Канд идат 2013
3 и Стари кандидатт, при чему ће бити
и
омогућен но и евиде
ентирање података о оспособбљавању које је биило реализзовано до
о
почетка п примене ИСО.
И Кликом на оввај тастер
р отвара се
с странаа Упис ка андидата а
који је за
апочео осспособља авање прее примене ИСО.

777
У поље администратор врши ручни
унос датума када је кандидат имао први час обуке. Ако је кандидат имао претходно
оспособљавање овај датум се утврђује из „најстарије“ потврде коју је на увид
доставио кандидат, односно из Регистра кандидата (у писаној форми) ако се
кандидат оспособљавао само у правном лицу код којег се и врши упис путем ИСО.
На основу овог датума систем утврђује тип кандидата - Кандидат 2013, Кандидат
2012, Стари кандидат. У ово поље се уписује датум уписа у регистар у случају ако за
кандидата није прописана теоријска обука због поседовања возачке дозволе за
управљање возилима неке од категорија (пример. Кандидат поседује возачку
дозволу за управљање возилима АМ категорије, а оспособљава се управљање
возилима А категорије, нема прописану ТО и пре почетка ПО мора положити ТИ).

Чекирање поља се врши само ако


је кандидат био уписан у Регистар кандидата (писана форма) тог правног лица пре
примене ИСО. Након чекирања овог поља аутоматски постаје активно поље
, у које се ручно уноси тај број. Кликом на тастер

врши се логичка провера тог броја. У зависности од резултата провере


могу се појавити различите поруке, а неке од њих су приказане на сликама.

Напомена:
Ако се логичком контролом утврде одређене нелогичности у ИД броју систем
неће омогућити даљи упис кандидата типа Кандидат 2012 и Кандидат 2013 само у
следећим случајевима:
 ИД број кандидата нема прописани број цифара,
 ИД број кандидата из писаних евиденција правног лица које кандидата уписује у ИСО
не садржи тачан код правног лица (стари или нови код).
У свим осталим случајевима утврђених нелогичности ИД броја, систем неће
спречавати даљи упис, али ће тај број бити посебно означен у евиденцијама МУП
како би се извршила провера шта је узрок утврђеног неслагања.
Такође, у случају кандидата типа Стари кандидат који немају ИД број (нису
били уписани у писане евиденције о оспособљавању након 25.10.2012. године)
провера неће бити вршена, али ће тај број у евиденцији МУП бити посебно означен
рад вршења накнадних провера.

78
Поље је по аутоматизму чекирано и
његово дечекирање по аутоматизму биће извршено чекирањем поља

. Међутим, у случају када је кандидат


имао и претходно оспособљавање, администратор мора извршити ручно чекирање

поља .

Када није чекирано поље , а с обзиром да

је аутоматски је чекирано поље , након активирања

тастера систем препознаје да се ради о кандидату са претходним


оспособљавањем, који није био уписан у Регистар кандидата (писана форма) тог
правног лица, а на основу датума почетка оспособљавања утврђује тип кандидата и
отварање осталих страна биће условљено тим чињеницама.

Упис Старог кандидата са претходним оспособљавањем који није био


уписан у Регистар кандидата (писана форма)
У случају Старог кандидат који је имао претходно оспособљавање при чему
није био уписан у Регистар кандидата (писана форма) правног лица код којег жели
наставити оспособљавање, на страни Упис кандидата који је започео
оспособљавање пре примене ИСО, администратор мора унети само датум
почетка оспособљавања, као што је приказано на слици.

Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата који је


започео оспособљавање пре 25.10.2012. године, као што је приказано на слици.

79
Опис који је дат за страну Упис кандидата у делу „Упис нових
кандидата“ овог Упутства важи и за ову страну, са једном разликом. Наиме, на овој
страни не постоји секција за избор плана ТО, с обзиром да се ради о кандидатима
који нису имали обавезну ТО.

Кликом на тастер , отвара се страна Подаци о претходном


оспособљавању, као што је приказано на сликама.

80
Секција Потврда о броју часова практичне обуке („ПЧТО“), је неактивна
јер Стари кандидати који нису били уписани у Регистар у писаној форми, правног
лица код којег желе да наставе оспособљавање, морају имати доказ о завршеној
практичној обуци. Ако је кандидат на увид донео и потврде о броју часова из других
правних лица, из истих се неће уносити подаци већ само подаци из Потврде о
завршеној практичној обуци („ПЗПО“).
Администратор врши ручни унос података у поља секције Потврда о
завршеној практичној обуци („ПЗПО“), при чему су сва поља обавезна.
Ако кандидат има и потврде о додатној теоријској, односно додатној
практичној обуци, администратор их прво мора чекирати (као у примеру на слици), а

затим на исти начин унети и њихове податке. У овом случају у поље мора
бити унет најмање број три, у противном неће бити омогућен даљи упис и систем ће
приказати одговарајућу поруку (поље ће бити означено црвеном бојом).

81
Систем не спречава унос података у секцију

, у случају када нису унети


подаци у све три претходне секције, али ће у овом случају, као и у случају када
подаци у било коју секцију нису унети правилно, након клика на тастер бити
онемогућен даљи упис кроз приказивање одговарајуће поруке. Унос података у
наведену секцију администратор ће извршити само ако је Потврда о положеном
теоријском испиту валидна, односно ако од датума полагања теоријског испита до
датума уписа није протекао период дужи од једне године. Ако буду и унети подаци из
такве потврде, након клика на тастер систем ће приказати одговарајућу
поруку и онемогућити даљи упис, док се не изврши дечекирање ове секције или
измени датум. Наведена секција неће бити активна ако се кандидат оспособљава за
категорију за коју није обавезно полагање ТИ.

Кликом на тастер , који се налази поред поља ИД број, свих секција


приказаних на слици, врши се логичка провера тог броја и у зависности од резултата
провере могу се појавити различите поруке. Наставак уписа ће бити омогућен и у
случају задржавања истог ИД броја код којег је систем уочио одређене нелогичности.

Кликом на тастер , као и у случају Нових кандидата, биће обезбеђено


евидентирање кандидата у Регистар кандидата и аутоматско генерисање ИД броја
кандидата чиме је упис завршен и кандидат може наставити оспособљавање.
Такође, након уписа, систем на унету e-mail адресу кандидата прослеђује
обавештење о корисничком имену и шифри за приступ систему, као и линк за
пријаву, на основу чега се кандидат може пријавити и извршити активацију свог
налога.

Упис Старог кандидата са претходним оспособљавањем који је био уписан у


Регистар кандидата (писана форма)
У случају Старог кандидат који је имао претходно оспособљавање и био је
уписан у Регистар кандидата (писана форма) правног лица које га уписује путем
ИСО, на страни Упис кандидата који је започео оспособљавање пре примене
ИСО, администратор мора унети податке као у примеру приказаном на слици.

82
Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата који је
започео оспособљавање пре 25.10.2012. године, као што је приказано на слици.

Опис који је дат за страну Упис кандидата у делу „Упис нових


кандидата“ овог Упутства важи и за ову страну, са две разлике. Наиме, унос
податка у поље Датум уписа у регистар овог правног лица (писана форма)
врши се ручно и на овој страни не постоји секција за избор плана ТО, с обзиром да
се ради о кандидатима који нису имали обавезну ТО.

Кликом на тастер , отвара се страна Подаци о претходном


оспособљавању, као што је приказано на слици.

83
84
За разлику од случаја Старог кандидат описаном у претходном делу овог
Упутства („Упис Старог кандидата који није био уписан у Регистар кандидата
(писана форма)“), у овом случају Секција Потврда о броју часова практичне
обуке („ПЧТО“), је активна јер Стари кандидати пре уписа у Регистар у писаној
форми, правног лица код којег желе да наставе оспособљавање, није морао имати
завршену практичну обуку (под условом да је тај упис извршен пре 25.01.2013.
године). Ако је кандидат поседује Потврде о броју часова практичне обуке из других
правних лица и Потврду о завршеној практичној обуци, администратор ће унети
податке само у секцију Потврда о завршеној практичној обуци („ПЗПО“).
Секција Потврда о броју часова практичне обуке („ПЧТО“) има тастер
„Додајте Потврду о броју часова ПО“ (који је потребно активирати када кандидат
има потврде о броју часова ПО издате од стране неколико правних лица, а није
завршио ПО) и кликом на овај тастер обезбеђује се унос података о броју часова ПО
из другог правног лица, односно других правних лица. Кликом на тастер „Брисање
Потврде о броју часова ПО“ биће омогућено брисање непотребно додате секције.
На овој страну морају бити унети најмање подаци у секцију Потврда о броју
часова практичне обуке („ПЧТО“) и важе иста правила о уносу података која су
дата за страну Подаци о претходном оспособљавању, у претходном делу овог
Упутства („Упис Старог кандидата који није био уписан у Регистар кандидата
(писана форма)“).
Ако су на овој страни у поља свих секције унети потребни подаци, при чему је

ППТИ валидна, кликом на тастер биће омогућен упис кандидата.


Ако нису унети подаци у поља свих секција ове стране, уместо тастера

постојаће тастер и кликом на овај тастер отвара се страна


Подаци из Регистра кандидата (писана форма), као што је приказано на слици.

85
Секција биће активна само када на страни Подаци
о претходном оспособљавању нису унети подаци у секцију Потврда о
завршеној практичној обуци („ПЗПО“), односно када кандидат у претходном
оспособљавању није завршио ПО. Када је активна ова секција мора бити извршен
унос података у њена поља, у противном систем неће омогућити даљи упис, као што
је приказано на слици. Унос података у поља ове стране врши се ручно.

Када секција није активна или када су у њена поља


унети подаци, унос података у остале секције није обавезан, односно унос података
у поља осталих секција може бити извршен само ако је кандидат испунио услове за
чекирање понуђених стања (секција).
Такође, активност осталих секција зависи од тога да ли су у одговарајуће
секције на страни Подаци о претходном оспособљавању унети подаци.
Пример. На страни Подаци о претходном оспособљавању извршено је
чекирање секције услед чега
на овој страни није могуће чекирати једну од секције које се односе на додатну ТО,
односно секциу: или секцију
.

Такође, ни секција неће бити активна када је на


страни Подаци о претходном оспособљавању чекирана секција

. Систем не спречава унос

података у секцију , ако на страни Подаци о


претходном оспособљавању или на овој страни нису унети подаци из којих
систем може утврдити да је кандидат завршио практичну, односно додатну теоријску,
односно додатну практичну обуку, али ће у овом случају, као и у случају када подаци
у било коју секцију нису унети правилно, након клика на тастер бити
онемогућен даљи упис кроз приказивање одговарајуће поруке. Унос података у
наведену секцију администратор ће извршити само ако је Потврда о положеном
теоријском испиту валидна, односно ако од датума полагања теоријског испита до
датума уписа није протекао период дужи од једне године. Ако буду и унети подаци из
такве потврде, након клика на тастер систем ће приказати одговарајућу
поруку и онемогућити даљи упис, док се не изврши дечекирање ове секције или
измени датум. Наведена секција неће бити активна ако се кандидат оспособљава за
категорију за коју није обавезно полагање ТИ.

Кликом на тастер , као и у претходним случајевима уписа кандидата,


биће обезбеђено евидентирање кандидата у Регистар кандидата и аутоматско
86
генерисање ИД броја кандидата чиме је упис завршен и кандидат може наставити
оспособљавање. Такође, након уписа, систем на унету e-mail адресу кандидата
прослеђује обавештење о корисничком имену и шифри за приступ систему, као и
линк за пријаву, на основу чега се кандидат може пријавити и извршити активацију
свог налога.

Упис Старог кандидата који није имао претходно оспособљавање и који је


био уписан у Регистар кандидата (писана форма)
У случају Старог кандидат који није имао претходно оспособљавање и био је
уписан у Регистар кандидата (писана форма) правног лица, на страни Упис
кандидата који је започео оспособљавање пре примене ИСО, администратор
мора унети податке као у примеру приказаном на слици.

Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата који је


започео оспособљавање пре 25.10.2012. године, као што је приказано на слици у
претходном делу овог Упутства („Упис Старог кандидата са претходним
оспособљавањем који је био уписан у Регистар кандидата (писана форма)“),
при чему важе исте напомене у погледу уноса података које су дате у том делу.

Кликом на тастер , отвара се страна Подаци из Регистра


кандидата (писана форма), која је приказана на слици у претходном делу овог
Упутства.
Унос података и у поља ове стране врши се ручно.

У поља секције морају бити унети подаци, у


противном, након клика на тастер , систем ће приказати одговарајућу поруку и
онемогућити даљи упис.
Унос података у остале секције није обавезан, односно унос података у поља
осталих секција може бити извршен само ако је кандидат испунио услове за
чекирање понуђених стања.

Напомене које су изнете за секцију , у случајевима


уписа осталих кандидата, важе и у овом случају.
87
Кликом на тастер , као и у претходним случајевима уписа кандидата,
биће обезбеђено евидентирање кандидата у Регистар кандидата и аутоматско
генерисање ИД броја кандидата чиме је упис завршен и кандидат може наставити
оспособљавање. Такође, након уписа, систем на унету e-mail адресу кандидата
прослеђује обавештење о корисничком имену и шифри за приступ систему, као и
линк за пријаву, на основу чега се кандидат може пријавити и извршити активацију
свог налога.

Упис кандидата са претходним оспособљавањем започетим након


25.10.2012. године и који није био уписан у Регистар кандидата (писана
форма)
У случају кандидат са претходним оспособљавањем започетим након
25.10.2012. године (тип кандидата: Кандидати 2012 и Кандидати 2013) који није био
уписан у Регистар кандидата (писана форма) правног лица код којег жели наставити
оспособљавање, на страни Упис кандидата који је започео оспособљавање пре
примене ИСО, администратор мора унети само датум почетка оспособљавања, као
што је приказано на слици.

Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата који је


започео оспособљавање након 25.10.2012. године, као што је приказано на
слици.

88
Опис који је дат за страну Упис кандидата у делу „Упис нових
кандидата“ овог Упутства важи и за ову страну. Важно је напоменути да при упису
кандидата који су започели оспособљавање у периоду од 25.10. 2012. до 25.10.2013.
године и који немају возачку дозволу за управљање возилима било које категорије,
при избору плана теоријске обуке, врши се одабир само плана основног фонда
часова који је сачињен за ове кандидате (описано у делу „5.2 Планови основног
фонда часова ТО“ овог Упутства). Такође, при упису кандидата који су започели
оспособљавање у наведеном периоду и који имају возачку дозволу за управљање
возилима неке категорије, при избору плана теоријске обуке, врши се одабир само
плана посебног фонда часова који је сачињен за ове кандидате (описано у делу „5.3
Планови посебног фонда часова ТО“ овог Упутства).

89
Кликом на тастер , отвара се страна Подаци о претходном
оспособљавању, као што је приказано на сликама (приказ на сликама се односи на
кандидата типа Кандидат 2013).

У случају када кандидат има возачку дозволу за управљање возилима


одређене категорије (мора имати само посебни фонд часова) приказ секција
и
се разликује у томе што не постоји поље које се односи на основни фонд часова ТО,
већ само поље за посебни фонд часова ТО, као што је приказано на слици за секцију
ПЗТО.

90
Ако се уписује кандидат који не мора имати ТО или ТИ секције које се односе
на ТО и ТИ неће бити активне.
У случају када се врши уписа кандидата типа Кандидат 2012 разликује се
приказ секција и , које
су приказане на следећим сликама (разлику је условила чињеница што у случају
ових кандидата укупни фонд часова није био подељен на основни и посебни фонд
часова).

Да би извршио ручни унос података у поља секција стране Подаци о


претходном оспособљавању администратор претходно мора чекирати секцију у
коју жели унети податке. Обавезан је унос података у сва поља чекираних секција. У
секцију у поља за унос часова ПО по
кодовима подаци се уносе само у поља које се односи на кодове часова који су
реализовани.

91
Ако је при упису кандидат ставио на увид једну или више ПЧТО и ПЗТО,
администратор ће вршити унос података само у поља секције
.

У секцији постоји тастер


, који омогућава унос већег броја ПЧТО, ако је кандидат ТО имао у
више правних лица. Брисање непотребно додате ПЧТО се врши кликом на тастер
који постоји у секцији додате ПЧТО, као што је приказано на слици.

Такође, у секцији постоји тастер


, који омогућава унос већег броја ПЧПО, ако је кандидат ТО имао у
више правних лица. Брисање непотребно додате ПЧТО се врши кликом на тастер
који постоји у секцији додате ПЧПО.
Редослед уноса података по секцијама није условљен, међутим ако су унети
подаци у поља секције , а нису унети
подаци у поља секције , односно унети су
подаци у поља секције или поља секције
, а нису унети подаци у секцију

, након клика на тастер систем ће


онемогућити даљи упис и приказаће одговарајућу поруку.
Унос података у секцију , за разлику од
напред описаних случајева уписа кандидата типа Стари кандидати, администратор
ће извршити и у случају када Потврда о положеном теоријском испиту није валидна
(од датума полагања теоријског испита до датума уписа протекао период дужи од
једне године), као би се омогућио унос података у остале секције (у овом случају
кандидат не може започети ПО, али може завршити започету ПО при чему ПИ може
полагати тек када поново положи ТИ).
Такође и о другим неправилностима које су начињене при уносу података у

поља секција, које систем може препознати, након клика на тастер систем
ће онемогућити даљи упис и приказаће одговарајућу поруку. Важно је напоменути да
податке унете у поља секције , која се
односе на број часова основног, односно посебног фонда часова, систем проверава
кроз поређење са бројем часова одређеном у Прегледу минималног броја часова
теоријске обуке (описано у делу „5.1 Минимални фонд часова ТО“), осим у
случају кандидата типа Кандидати 2012. За кандидате овог типа, проверу унетих
92
података у поље које се односи на број часова ТО систем врши кроз поређење са
бројем часова одређеном у одабраном Плану основног фонда часова или Плану
посебног фонда часова. Такође, податке унете у поља секције
, која се односе на број часова ПО, систем
проверава кроз поређење са бројем часова одређеном на страни Преглед
минималног броја часова практичне обуке (видети део Упутства који се односи
на опцију Минимални фонд часова ПО).

Кликом на тастер , који се налази поред поља ИД број, свих секција


приказаних на слици, врши се логичка провера тог броја и у зависности од резултата
провере могу се појавити различите поруке. Наставак уписа ће бити омогућен и у
случају задржавања истог ИД броја код којег је систем уочио одређене нелогичности,
осим у случају када је унет ИД број који има мање од 15 цифара.

Кликом на тастер , као и у претходним случајевима уписа кандидата,


биће обезбеђено евидентирање кандидата у Регистар кандидата и аутоматско
генерисање ИД броја кандидата чиме је упис завршен и кандидат може наставити
оспособљавање. Такође, након уписа, систем на унету e-mail адресу кандидата
прослеђује обавештење о корисничком имену и шифри за приступ систему, као и
линк за пријаву, на основу чега се кандидат може пријавити и извршити активацију
свог налога.

Упис кандидата са претходним оспособљавањем започетим након


25.10.2012. године и који је био уписан у Регистар кандидата (писана форма)
У случају кандидат са претходним оспособљавањем започетим након
25.10.2012. године (тип кандидата: Кандидати 2012 и Кандидати 2013) који је био
уписан у Регистар кандидата (писана форма) правног лица код којег жели наставити
оспособљавање, на страни Упис кандидата који је започео оспособљавање пре
примене ИСО, администратор мора унети податке, као што је приказано у примеру
на слици.

Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата који је


започео оспособљавање након 25.10.2012. године (као што је приказано на
93
слици) и цео опис који је за страну са истим називом дат у делу „Упис кандидата са
претходним оспособљавањем започетим након 25.10.2012. године и који није
био уписан у Регистар кандидата (писана форма)“ овог Упутства, примењује се и
на ову страну.

Кликом на тастер отвара се страна Подаци о претходном


оспособљавању. И у овом случају цео опис који је за страну са истим називом дат у
делу „Упис кандидата са претходним оспособљавањем започетим након
25.10.2012. године и који није био уписан у Регистар кандидата (писана
форма)“ овог Упутства, примењује се и на ову страну.

94
Кликом на тастер , који се налази на страни Подаци о
претходном оспособљавању, отвара се страна Подаци из Регистра кандидата
(писана форма), као што је приказано на сликама (приказ на сликама се односи на
кандидата типа Кандидат 2013).

У случају када кандидат има возачку дозволу за управљање возилима


одређене категорије (дакле мора имати само посебни фонд часова) приказ секција
и се разликује у томе
што не постоји поље које се односи на основни фонд часова ТО, већ само поље за
посебни фонд часова ТО, као што је приказано на слици за секцију
.

95
Ако се уписује кандидат који не мора имати ТО или ТИ секције које се односе
на ТО и ТИ неће бити активне.
У случају када се врши уписа кандидата типа Кандидат 2012 разликује се
приказ секција и , као
што је приказано у примеру на слици (разлику је условила чињеница што у случају
ових кандидата укупни фонд часова није био подељен на основни и посебни фонд
часова).

Да би извршио ручни унос података у поља секција стране Подаци из


Регистра кандидата (писана форма) администратор претходно мора чекирати
секцију у коју жели унети податке, при чему је обавезан је унос података у сва поља
чекираних секција. У секцију у поља за унос
часова ПО по кодовима подаци се уносе само у поља које се односи на кодове
часова који су реализовани.
Активност секција на овој страни зависи од тога да ли су у одговарајуће
секције на страни Подаци о претходном оспособљавању унети подаци.
Пример. На страни Подаци о претходном оспособљавању извршено је
чекирање секције , услед чега на овој страни
није могуће чекирати секције које се односе на ТО, односно секцију:
или секцију .
Редослед уноса података по секцијама није условљен, међутим ако су унети
подаци у поља секције , а нису унети подаци у поља секције
, односно на страни Подаци о претходном
оспособљавању није извршено чекирање секције ,
након клика на тастер систем ће онемогућити даљи упис и приказаће
одговарајућу поруку.
Такође, исту последицу ће имати случај када су унети подаци у поља секције
или поља секције , а нису
унети подаци у секцију , односно на страни Подаци о
претходном оспособљавању није извршено чекирање секције
.

Унос података у секцију администратор ће извршити


и у случају када Потврда о положеном теоријском испиту није валидна (од датума
полагања теоријског испита до датума уписа протекао период дужи од једне године),
као би се омогућио унос података у остале секције (у овом случају кандидат не може
започети ПО, али може завршити започету ПО, при чему ПИ може полагати тек када
поново положи ТИ).

96
И о другим неправилностима које су начињене при уносу података у поља

секција ове стране, које систем може препознати, након клика на тастер
систем ће онемогућити даљи упис и приказаће одговарајућу поруку. Важно је
напоменути да податке унете у поља секције , која се
односе на број часова основног, односно посебног фонда часова, систем проверава
кроз поређење са бројем часова одређеном у Прегледу минималног броја часова
теоријске обуке (описано у делу „5.1 Минимални фонд часова ТО“), осим у
случају кандидата типа Кандидати 2012. За кандидате овог типа, проверу унетих
података у поље које се односи на број часова ТО систем врши кроз поређење са
бројем часова одређеном у одабраном Плану основног фонда часова или Плану
посебног фонда часова. Такође, податке унете у поља секције
, која се односе на број часова ПО систем проверава кроз
поређење са бројем часова одређеном на страни Преглед минималног броја
часова практичне обуке (видети део Упутства који се односи на опцију
Минимални фонд часова ПО).

Кликом на тастер , као и у претходним случајевима уписа кандидата,


биће обезбеђено евидентирање кандидата у Регистар кандидата и аутоматско
генерисање ИД броја кандидата чиме је упис завршен и кандидат може наставити
оспособљавање. Такође, након уписа, систем на унету e-mail адресу кандидата
прослеђује обавештење о корисничком имену и шифри за приступ систему, као и
линк за пријаву, на основу чега се кандидат може пријавити и извршити активацију
свог налога.

Упис кандидата који није имао претходно оспособљавање, чије


оспособљавање је започето након 25.10.2012. године и који је био уписан у
Регистар кандидата (писана форма)
У случају кандидат који није имао претходно оспособљавање, чије
оспособљавање је започето након 25.10.2012. године (тип кандидата: Кандидати
2012 и Кандидати 2013) и који је био уписан у Регистар кандидата (писана форма)
правног лица код којег жели наставити оспособљавање, на страни Упис кандидата
који је започео оспособљавање пре примене ИСО, администратор мора унети
податке, као што је приказано у примеру на слици.

Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата који је


започео оспособљавање након 25.10.2012. године и цео опис који је за страну са
истим називом дат у делу „Упис кандидата са претходним оспособљавањем

97
започетим након 25.10.2012. године и који није био уписан у Регистар кандидата
(писана форма)“ овог Упутства, примењује се и на ову страну.

Кликом на тастер , који се налази на страни Упис кандидата који је


започео оспособљавање након 25.10.2012. године, отвара се страна Подаци из
Регистра кандидата (писана форма). И у овом случају опис који је за страну са
истим називом дат у делу „Упис кандидата са претходним оспособљавањем
започетим након 25.10.2012. године и који је био уписан у Регистар кандидата
(писана форма)“ овог Упутства, може послужити за објашњење ове стране.

Кликом на тастер , као и у претходним случајевима уписа кандидата,


биће обезбеђено евидентирање кандидата у Регистар кандидата и аутоматско
генерисање ИД броја кандидата чиме је упис завршен и кандидат може наставити
оспособљавање. Такође, након уписа, систем на унету e-mail адресу кандидата
прослеђује обавештење о корисничком имену и шифри за приступ систему, као и
линк за пријаву, на основу чега се кандидат може пријавити и извршити активацију
свог налога.

Упис кандидата који је већ уписан у ИСО од стране правног лица код којег је
кандидат имао претходно оспособљавање
На почетку овог поглавља Упутства („7.1 Упис кандидата“) наведено је да ће

након уноса података у поља и и кликом на тастер

, на страни Упис кандидата, ИСО извршити претрагу да ли су у систему


евидентирана претходна оспособљавања за тог кандидата, за категорију за коју
жели да се оспособљава.
Ако се утврди да постоје подаци о претходном оспособљавању, систем на
наредној страни Упис кандидата о томе доставља информацију и истовремено
даје преглед ИД бројева из правних лица код којих је имао претходно
оспособљавање са статусом који кандидат има, као што је приказано на слици.

98
У секцији постоји поље
које је по аутоматизму чекирано, а које је
потребно дечекирати у случају да кандидат жели да оспособљавање почне од
почетка (без признавања претходног оспособљавања). У овом случају наставак
уписа је идентичан упису кандидату типа Нови кандидат.
Када кандидат жели да настави претходно оспособљавање потребно је

кликнути на тастер , након чега се отвара страна Подаци о претходном


оспособљавању у којој су приказане све потврде на које је кандидат остварио
право у претходном оспособљавању које су унете путем ИСО, као што је приказано
на слици

Кликом на тастер отвара се страна Упис кандидата која је


описана у случајевима уписа других кандидата.

Кликом на тастер са ове стране, као и у претходним случајевима


уписа кандидата, биће обезбеђено евидентирање кандидата у Регистар кандидата и
аутоматско генерисање ИД броја кандидата чиме је упис завршен и кандидат може
наставити оспособљавање. Такође, након уписа, систем на унету e-mail адресу
кандидата прослеђује обавештење о корисничком имену и шифри за приступ
систему, као и линк за пријаву, на основу чега се кандидат може пријавити и
извршити активацију свог налога.

99
8. Те
еоријски испит
8.1 Пријава
а за ТИ
Клииком на опцију
о Тео
оријски ис
спит и по одопцију Пријава
П зза ТИ, поја
ављује се
е
страна Пр
Преглед пр ријава ка
андидатаа за теоријски исп пит, као ш
што је приказано наа
слици. Наа овој стр
рани администраторр може да а види све
е активне пријаве каандидата,
односно ссве податке о тим пријавама
п који су да
ати у табел
ларном прриказу.

Канндидату, који
к није извршио
и и
измирење е обавеза (уплату) ппрописанее накнаде
е
према ММУП за тррошкова полагање
п ТИ, систтем не оммогућава избор да атума ТИ..
Уплата м
може бити аутоматскки или руччно потврђђена. Ауто
оматско поотврђивањ
ње уплатее
администтратор мож
же утврдиити из кол оне Уплату потврдиТрезо ор, а ручну потврдуу
може изв
вршити у колони
к Упллату поттврдило правно
п лице.

Руч
чну потвр рду уплатте админиистратор врши кли иком на ттастер , који се
е
налази у реду тог кандидата
к а, након че
ега се поја
ављује пор
рука као наа слици.

Кад
да кандид
дати извррше уплатту и одаб бир датум
ма ТИ у колони Одабрани
О и
датум Т
ТИ биће пр
риказан та
ај датум, ка
ао што је приказано
о на слиции.

Клииком на тастер преглед а се стра


отвара ана Подааци о пр ријави за а
теоријскки испитт из које администр
а ратор може утврдити све под
датке о пријави, као
о
што је приказано на слици.

1000
На овој страни администратор може кликом на тастер извршити
увид у садржај уплатнице ради поређења са уплатницом коју је кандидат приложио
као доказ.

8.2 Спискови за ТИ
Кликом на опцију Теоријски испит и подопцију Спискови за ТИ, ван Киоск
апликације, отвара се страна Неовлашћен приступ се поруком приказаном на
слици.

Кликом на опцију Теоријски испит и подопцију Спискови за ТИ, из Киоск


апликације, отвара се страна Датуми полагања теоријског испита за које се
формирају спискови, као што је приказано на слици.
Опције из ове стране, које су означене на слици, омогућавају администратору
избор датума за који ће се формирати спискови према терминима у оквиру тог
датума, отказивање ТИ за заказани датум и утврђивање броја кандидата који су се
пријавили за одређени датум (кандидати се пријављују за датуме али не и термине).

101
Кли
иком на та
астер отвара се
е страна Формирањ
Ф ње спискоова канди
идата по
о
термини има пола агања теоријско
т ог испит та за __ _______________ (н
на местуу
означено
ом цртом приказује се датум
м полагањ ња ТИ) са терминимма полагања ТИ за
а
одабрании датум по
олагања ТИ,
Т као што о је приказано на сл
лици.

У ттабеларно
ом приказзу на ово ој страни, за сваки термин полагања а, дате суу
основне иинформацције у погл
леду броја
а пријава, капацитетта учиониц
це и стату
уса списка
а
кандидатта.

Кли
иком на тастер
т отвара се страна Списак к кандидаата за __ ______, у
_____ (на
а место пр
рве црте аутоматски
а и унос даттума а на место друуге црте ау
утоматски
и
унос терм
мина), као
о што је пр
риказано н
на слици.

На
а овој стра
ани су приказане ос новне инфформације е о кандиддатима са списка за а
датум и ттермин на
аведен у наслову
н сттране. У ко
олони Канндидат јее на спис ску који јее
достављ љен ПУ дата
д је ин
нформацијија да ли се кандид дат који јје додат на
н списакк
налази на списку који је достављен ПУ. Канди идат који је додат нна списакк који није
е
доставље ен ПУ не може
м пола
агати испи
ит у термину на који се списакк односи.

Клииком на тастер
т отвара
о се страна нна којој је приказан
н
списак св
вих кандид
дата који су
с пријави
или ТИ за одабрани датум, каао што је приказано
п о
на слици.

1022
Клииком на тастер
т који се налази у реду ода
абраног каандидата и колони и
Акције ббиће омоггућено доддавање о одабраног кандидатта на спиисак, након чега се
е
приказује
е порука ка
ао на слиц
ци.

Реддослед каандидата на спискуу одговараа редослееду додаваања на сп писак, као


о
што је пр
риказано на слици. Кликом н на тастер који се
с налазии у реду одабраног
о г
кандидатта и колони
и Акције одабрани
о кандидат може битти уклоњенн са спискка.

Кли
иком на тастер би
иће омогуућено дос стављањее
формирааног списаак кандидата ПУ, н након чегга се прикказује поррука о ус
спешности
и
достављаања спискка, као што
о је приказзано на сл
лици.

Наакон успешшне достааве спискка у реду свих кан ндидата сса списка у колони
и
Кандидат т је на списку који
к је дооставље ен ПУ умместо консстатације Не бићее
приказана констатација Да. Кандидатт који накоон доставе списка ПУ буду додати
д на
а
списак иммаће у наведеној ко
олону консстатацију Не док сп
писак не б
буде поново послатт
ПУ на наппред описсани начин
н.

Клииком на тастер
т бићее обезбеђ
ђен повра
атак на сттрану Фор рмирање
е
списковаа кандид дата по о терми инима по олагања теоријсског исп пита заа
________________ где су у колони и Стату ус спискка кандиидата да ате опше
е
информаације о спи
исковима кандидата
а по терм
минима за одабрании датум, као
к што је
е
приказано на слици.

1033
На
а страни Датуми
Д полагања
п а теоријсског испи ита за ккоје се формирају у
списковии, у колони Акције, постоји та
астер чијим
ч акти
ивирањем може битти отказан н
датум полагања ТИ. Након клика на о овај тасте
ер биће пр
риказана ппорука у којој
к мора
а
бити потв
врђено откказивање као што јее приказан
но на слиц
ци.

Наакон клика на тастер


р би
иће приказана пору
ука о успеш
шности оттказивања
а
олагања ТИ,
датума по Т као штто је прика
азано на слици.
с

8.3 Подаци о ТИ
Кли
иком на опцију
о еоријски испит и подопцијју Подаци
Те и о ТИ отвара
о се
е
страна По
одаци о теоријски
т им испиттима, као што је при
иказано наа слици.

Клииком на тастер
т п
приказује се Записн
ник о теорријском ис
спиту, као
о
што је приказано на слици.

1044
8.4 Извештаји о ТИ
Кликом на опцију Теоријски испит и подопцију Извештаји о ТИ отвара се
страна Извештаји о теоријском испиту, као што је приказано на слици.

На овој страни је дат табеларни приказ свих ТИ које је спровело правно лице.
Филтрирање ТИ може бити извршено према датуму и термину спровођења ТИ.

105
У р
реду свакког датума
а спровођ
ђења ТИ и колони Акције п остоје тас
стер

(Извешта
ај о ТИ) и тастер
т (Списа ак кандида учају кадаа је при спровођењуу
ата). У слу
ТИ, одређ
ђеног даттума и тер
рмина, утвврђена неиспуњеност општихх услова у реду тогг
датума б
биће прика азан и тасстер (И
Извештај општи
о усл
лови), чијиим активирањем се
е
обезбеђуује увид у извештај
и о општим условима
а, као и њеегова штам мпа.
Уви штај о ТИ за одређе
ид у извеш ен датум и термин се
с може иизвршити кликом
к на
а
тастер (Извешттај о ТИ), који
к се нал
лази у ред
ду тог дату
ума и терм
мина, нако
он чега се
е
розор-порука, као што
отвара пр ш је прикказано на слици.

Кли
иком на ` отвара
о се извештајј о ТИ у PDF фоормату, ка
ао што је
е
приказано на слици.

риказани извештај
Пр и е могуће и штампати.
је

Клииком на тастер
т (Списа
ак кандида
ата) отвар
ра се стррана Изве
ештаји о
теоријскком испи иту» Спи идата на којој је дат
исак канди д табел
ларни при
иказ свихх
кандидатта који су одабраног
о г датума и термина полагали ТИ.

1066
У колони Акције и реду сваког кандидата постоји тастер (Записник о ТИ)
чијим активирањем се отвара записник о ТИ у PDF формату, на исти начин како је
описано за отварање Извештаја о ТИ, који је такође могуће штампати. У реду
кандидата који је на списку кандидата а није полагао ТИ неће постојати тастер
(Записник о ТИ).

107
9. Пр
рактични
и испит (ПИ)
9.1 Пријава
а за ПИ
Клииком на опцију Практични и испит и подопцију
п Пријава зза ПИ, појављује се
е
страна Прреглед пр ријава кандидата за практ тични исп пит, као ш
што је приказано наа
слици. Наа овој стр
рани администраторр може да а види све
е активне пријаве ка андидата,
односно ссве податке о тим пријавама
п који су да
ати у табел
ларном прриказу.

Кан
ндидату, који
к није извршио
и и
измирењее обавеза (уплату) ппрописанее накнаде
е
према ММУП за тррошкова полагање
п ПИ, систтем не оммогућава избор да атума ПИ..
Уплата м
може бити аутоматскки или руччно потврђ
ђена. Ауто
оматско поотврђивањ
ње уплатее
администтратор мооже утврд дити из кколоне Упплату по отврдио трезор,, а ручнуу
потврду м
може извр
ршити у коолони Упллату потврдило правно
п ли
ице.

Руч
чну потвр рду уплатте админиистратор врши кли иком на ттастер , који се
е
налази у реду тог кандидата
к а, након че
ега се поја
ављује пор
рука као наа слици.

Кад
да кандид
дати извррше уплатту и одаб бир датумма ПИ у колони Одабрани
О и
датум П
ПИ биће пр
риказан та
ај датум, ккао што је приказано
о на слиции.

Клииком на тастер преглед отвара


а се стра ана Подааци о пр ријави за а
практич чни испитт из које администр
а ратор мож
же утврдитти све под
датке о пријави, као
о
што је приказано на слици.

1088
На овој страни администратор може кликом на тастер извршити
увид у садржај уплатнице ради поређења са уплатницом коју је кандидат приложио
као доказ.

9.2 Спискови за ПИ
Кликом на опцију Практични испит и подопцију Спискови за ПИ, ван Киоск
апликације, отвара се страна Неовлашћен приступ се поруком приказаном на
слици.

Кликом на опцију Практични испит и подопцију Спискови за ПИ, из Киоск


апликације, отвара се страна Датуми полагања практичног испита за које се
формирају спискови, као што је приказано на слици.

Опције из ове стране, које су означене на слици, омогућавају администратору


избор датума за који ће се формирати списак, отказивање ПИ за заказани датум и
утврђивање броја кандидата који су се пријавили за одређени датум. Поред броја
кандидата из колоне Број кандидата/Збир просечних времена/Расположиво
време за ПИ може се утврдити и колики је збир просечних времена за полагање ПИ
свих кандидата са списка (ово време ће бити приказано када се списак формира),
као и расположиво време за спровођење ПИ.

109
Клииком на тастер
т отвара се страна а Списак кандидат та за ___ _____, са
а
почетко ом у ____
__ (на мес
сто прве ццрте аутомматски унос датумаа а на ме есто другее
црте ауто
оматски ун
нос времена почеткка ПИ), као
о што је пр
риказано нна слици.

Наа овој стра


ани су приказане ос новне инф
формацијее о кандиддатима са списка заа
датум на аведен у наслову стране. У колони и Кандид дат је н на списку у који јее
достављ љен ПУ дата
д је ин
нформациј
ија да ли се кандид дат који јје додат на
н списакк
налази наа списку који
к је дос
стављен пполицијско
ој управи (ПУ). Канддидат који
и је додатт
на списак који нијје достављљен ПУ н не може полагати
п испит у ттермину нан који сее
списак од
дноси.

Клииком на тастер
т отвара
о се страна нна којој је приказан
н
списак св
вих кандид
дата који су
с пријави
или ТИ за одабрани датум, каао што је приказано
п о
на слици.

Клииком на тастер
т који се налази у реду ода
абраног каандидата и колони и
Акције ббиће омоггућено доддавање о одабраног кандидатта на спиисак, након чега се
е
приказује
е порука ка
ао на слиц
ци.

Реддослед каандидата на спискку одговаара редосследу доддавања на списак,,


односно редослед ду полагаања ПИ, као што је прика азано на слици. Редослед д
кандидатта је битан
н због одређивањаа оријента
ационих вр
ремена поолагања ПИ П свакогг
појединаччног канд
дидата. Клликом на тастер који се
е налази у реду одабраног
о г
кандидатта и колони
и Акције одабрани
о кандидат може битти уклоњенн са спискка.

1100
Кли
иком на тастер бић
ће омогућћено дос стављањее
формирааног списаак кандидата ПУ, н након чегга се прикказује поррука о ус
спешности
и
достављаања спискка, као што
о је приказзано на сл
ликама.

Наакон успешшне достааве спискка у реду свих кан ндидата сса списка у колони
и
Кандидат т је на списку који
к је дооставље ен ПУ умместо консстатације Не бићее
приказана констатација Да. Кандидатт који накоон доставе списка ПУ буду додати
д на
а
списак иммаће у наведеној ко
олону консстатацију Не док сп
писак не б
буде поново послатт
ПУ на наппред описсани начин
н.

Клииком на тастер бић


ће обезббеђен пов вратак наа страну Датуми и
полагањ ња практиичног исп пита за које се формирају
ф у списковви где су у колони
и
Статус списка кандидат та дате опше ин нформаци ије о спииску канд
дидата заа
одабрании датум, као
к што је
е приказа
ано на слиици. У кол
лони Број
ој кандидаата/Збирр
просечни их времеена/Распооложиво време за а ПИ приказан је и податакк о збируу
просечниих времена које је потребно да би се
е спровео испит заа два канддидата са
а
списка.

На
а страни Датуми
Д полагања
п а практичног исп пита за ккоје се формирају у
списковии, у колони Акције, постоји та
астер чијим
ч акти
ивирањем може битти отказан н
датум полагања ТИ. Након клика на о овај тасте
ер биће пр
риказана ппорука у којој
к мора
а
бити потв
врђено откказивање као што јее приказанно на слиц
ци.

111
Наакон клика на тастер
р би
иће приказана пору
ука о успеш
шности оттказивања
а
олагања ТИ,
датума по Т као штто је прика
азано на слици.
с

9.3 Испитни
и задаци за ПИ
Кли
иком на опцију Практични и
испит и подопцију
п Испитни и задаци, отвара се
е
страна Ис
спитни задаци
з за практич
чни испит
т, као што
о је приказзано на слици.

На
а овој стра
ани админ
нистратор може изв ортирање испитних задатака
вршити со а
оријама во
по катего озила на које
к се одн
носе (кликком на паддајућу стррелицу из колоне
е
Категор рија и избо
ором катеегорије из понуђено ог менија), извршитии увид у редни
р бројј
и текст и
испитног задатка,
з утврдити
у сстатус исппитног заддатка, акттивирати тастер за
а
преглед свих пода атака о испитном
и задатку, активиратти тастерр за измену текста а
испитног задатка и активираати тастерр за унос новог
н испиитног задаатка. Такођ
ђе могуће
е
је вршити
и претрагее и сортирања на наачин како је
ј описаноо код остаалих опција.
На
акон уноса
а од страане админ нистратора а, испитни задаци исти има ају статусс
Неактивван. Пром
мену статууса испитнног задаткка у стату ус Активван може извршити и
само над
длежна пол
лицијска управа,
у којја даје саггласност на
н испитнее задатке.

1122
Кли
иком на тастер
т из колон
не Акцијее и реда одабраноог испитно ог задатка
а
отвара сее страна Подаци
П о испитно ом задаттку, као што је прикказано на слици, изз
које се мо
огу утврди
ити сви подаци о ис питном за
адатку.

Измену унеттог текста испитног задатка администр


а ратор мож
же извршитти кликом
м
на тастер
р из колоне
к Ак
кције и ре еда тог исспитног задатка, наккон чега се
с отвараа
страна И
Измена по одатака о испитн ном задатку у којјој је могууће измен
нити текстт
испитног задатка и категоријју за коју ссе примењ
њује испитни задатаак.
Измена испи итног задатка са сстатусом Активан
А има за ппоследицу
у променуу
статуса у Неакти иван, одн носно његгову поновну актив
вацију можже изврш
шити самоо
надлежнаа полицијсска управа
а.

Клииком на та
астер отвара се
е страна Нови
Н испи
итни зада
атак, као
о
што је приказано на слици.

Клииком на падајућу
п стрелицу
с , из пољ
ља , приказује
е
се мени ккатегорија
а возила из
и којег се врши ода абир категгорије на ккоју се одн
носи новии
испитни ззадатак.

Теккст новог испитног задатка


з се
е уноси у поље
п .

иком на тастер
Кли т биће
е сачуван
ни подаци о новом испитном
м задатку,,
при чемуу се реднии број ауто
оматски ге
енерише. Кликом на
а тастер обезбеђује
е
се повраттак на пре
етходну сттрану.
1133
9.4 Подаци о ПИ
Кли
иком на опцију
о Практични испит и подопцију Подаци и о ПИ, отвара
о се
е
страна По
одаци о практичн
п ним испит
тима, као
о што је пр
риказано нна слици.

Кли
иком на тастер
т тас
стер и
из колоне
е Акције и реда од
дабраног кандидата
к а
отвара се
е страна Подаци
П о практичн
ном испииту, као што
ш је прикказано на слици.

Кли
иком на тастер омогућава
а се увид у Записниик о ПИ. Кликом
К на
а

тастер , одно
осно тастер , омогућава
о а
се увид у бодовне листе исп
питивача.

9.5 Извешта
аји о ПИ
Кли
иком на опцију Пра
актични и
испит и подопцију
п Извештааји о ПИ, отвара се
е
страна Иззвештајии о практ
тичном ис
спиту, ка
ао што је приказано
п на слици..
1144
На
а овој стра
ани је дат табеларн и приказ свих
с ПИ ко
оје је спроовело пра
авно лице..
Филтрира
ање ПИ мо оже бити извршено
и према да
атуму спро
овођења П ПИ.

У р
реду свакког датума ђења ПИ и колони Акције п остоје тас
а спровођ стер

(Извешта
ај о ПИ) и тастер
т (Списа
ак кандида
ата). У слу
учају кадаа је при спровођењуу
ПИ, одре
еђеног даттума, утврђена неи
испуњеност општих х услова у реду то ог датума
а
биће прииказан и тастер (Изве
ештај опш
шти условви), чијим
м активиррањем се
е
обезбеђуује увид у Извештај
И о општим условима
а и омогућава његовва штампа
а.
Уви
ид у извештај о ПИ
И за одређ
ђен датум
м, као и ом
могућавањ
ње његове
е штампе,,
се може извршити
и кликом на
н тастер (Изве
ештај о ПИ
И), који сее налази у реду тогг
датума.

Клииком на тастер
т (Списа
ак кандид
дата) отва
ара се стррана Изве
ештаји о
практиччном исп питу» Спиисак кандиидата на којој је дат
д табелларни при
иказ свихх
кандидатта који су одабраног
о г датума п
полагали ПИ.
П

Клииком на тастер
т , однос но тастер
ре и , којии се налаззе у редуу
одабрано
ог кандида
ата и коло
они Акцијја, омогућа
ава се увиид у записсник о ПИИ, односноо
бодовне листе исспитивача. У редуу кандида ата под редним
р брројем 1. у колони и
Напоменна унет је
е код, који означа
ава разло ог због че ега није спроведен н ПИ тогг
1155
кандидатта. Поред
д увида, наведени
и тастери
и омогућа
авају и ш
штампу наведених
н х
докуменаата.
Ако
о је пре спровођења ПИ, о
одређеногг кандида
ата, утврђђена неис
спуњеностт
општих
о усслова, у реду
р тог кандидата
к и колони
и Акције биће прикказан и тастер
(Извештај општи усл
лови ПИ), као што је
е приказан
но на слиц
ци.

Клииком на овај тасттер биће омогућен


н увид у Извештај о неисп
пуњености
и
општих усслова ПИ, као и његова штам
мпа.

1166
10. Р
Регистар
р
Клииком на опцију
о Ре
егистар о отвара сее страна Регистар р правни
их лица -
подаци о правн ном лицу у, као шшто је пр риказано на слиц ци. У ово ој опцији
и
администтратор мож
же вршити
и само уви
ид у податтке без мо
огућности њихове иззмене.

Наа овој стррани адмминистратоор може утврдити и основнее податке


е који суу
евиденти
ирани у систему о пр
равном ли
ицу, однос
сно његов статус.
Кли
иком на тастер
т из колон е Акције отвара
о се страна П
Подаци о правном
м
лицу, као
о што је пр
риказано на
н слици.

Пооља и су чеккирана ка
ада су исспуњени прописани
п и
услови, у противно
ом иста ће
е бити деччекирана. Нпр. Ако правно
п ли це нема предавача
п а
(систем аутоматскки утврдиио на осн нову одја
аве пријавве на оссигурање) ИСО ће е
аутоматсски дечекирати поље .

иком на падајућу сттрелицу


Кли поља отвара се
е
прозор ко
оји је прикказан на сл
лици.

1177
У овом прозору дате су информације о испуњености услова по категоријама
возила за практичну обуку и практични испит. Са престанком испуњености
одређених услова поља на која се ти услови односе биће дечекирана. Нпр. Правно
лице је престало да има полигон услед чека је у опцији Евиденција услова, односно
подопцији Полигони деактивирало једини полигон са којим располаже, на основу
чега ће систем аутоматски дечекирати сва поља из напред приказаног прозора,
односно правно лице мора да привремено престане да спроводи практичну обуку и
практични испит.

118
11. Ценовник
11.1 Ценовник МУП
Кликом на опцију Ценовник и подопцију Ценовник МУП, отвара се страна
Цена трошкова МУП за полагање возачког испита, као што је приказано на
слици.

На овој страни администратор може само извршити увид у ценовник трошкова


МУП за полагање ТИ, односно, ПИ у зависности од категорије.

11.2 Ценовник минималних износа


Кликом на опцију Ценовник и подопцију Ценовник минималних износа,
отвара се страна Прописане минималне цене оспособљавања, као што је
приказано на слици.

На овој страни администратор може само извршити увид у прописане


минималне цене ТО, ТИ, ПО, ПИ, у зависности од категорије.

11.3 Ценовник правног лица


Кликом на опцију Ценовник и подопцију Ценовник правног лица, отвара се
страна Ценовник оспособљавања (најниже цене), као што је приказано на слици.
У табеларни приказ са ове стране администратор правног лица мора да унесе
цене ТО, ТИ, ПО, ПИ, у зависности од категорије и то само за категорије за које има
дозволу.

119
Ако у поља табеларног приказа буду унете цене које су ниже од минималних
цена које су дате у подопцији Ценовник минималних износа, то поље ће бити
означено другом бојом у односу на остала поља, као што је приказано на слици.
Приказ минималне цене за одређено поље администратор може добити
позиционирањем курсора на то поље, као што је приказано на слици (минимални
износ је уоквирен црвеним рамом).

120
12. П
Преузима
ање Кио
оск апли
икације
Кли
иком на оп
пцију Преу
узимање киоск апл
пликације отвара сее страна, као
к што је
е
приказано на слици.

Након кликаа на тасте


ер у доњ
њем делу екрана
е сее појављујје порука,,
као што је
е приказано на слиц
ци.

За крај акцијје преузим


мања потр
ребно је кликнути
к на (или Save
e As, када
а
је могуће
е бирати дестинацију фајла).

121
13. У
Упутство
о
Ово упутствоо админисстратор мо
оже преуззери клико
ом на опциију Упутс
ство, као
о
што је приказано на слици.

Након клика на наведеену опцијуу у доњем


м делу екрана се појјављује по
орука, као
о
што је приказано на слици.

Предлаже се е да адми
инистратоор кликом на стрели
ицу тасте ра помоћуу
опције Sa
ave as сач
чува Упутс
ство на за то намењ
њену дести
инацију.

1222