You are on page 1of 19

2012

Podávání žádostí o permity

Metodický návod pro žadatele

Ministerstvo životního prostředí


Odbor druhové ochrany a
implementace evropských
předpisů
10.1.2012
2 Podávání žádostí o permity

Tato stránka je prázdná

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 3

Obsah
1. Úvod ................................................................................................................................................ 4
2. Obecná pravidla pro vyplňování formulářů .................................................................................... 5
3. Postup podávání žádosti ................................................................................................................. 6
3.1. Domovská stránka ................................................................................................................... 6
3.2. Nová žádost ............................................................................................................................. 6
3.2.1. Přihlášení ke službě ......................................................................................................... 6
3.2.2. Vyplnění formulář žádosti ............................................................................................... 7
3.3. Akce s žádostí a výstup PDF................................................................................................... 15
3.3.1. Prohlédnout výstupní dokument .................................................................................. 15
3.3.2. Autorizace žádosti ......................................................................................................... 16
3.4. Podání žádosti ....................................................................................................................... 17
3.4.1. Listinná žádost ............................................................................................................... 17
3.4.2. Elektronická žádost........................................................................................................ 17
3.5. Příjem žádosti podatelnou .................................................................................................... 18
3.6. Spárování přijaté žádosti s daty............................................................................................. 18
3.7. Zpracování žádosti ................................................................................................................. 18
4. Proces podávání žádosti ................................................................................................................ 19

10. ledna 2012


4 Podávání žádostí o permity

1. Úvod
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP nebo ministerstvo) poskytuje žadatelům o povolení
k dovozu, vývozu a zpětnému vývozu exemplářů CITES (dále permit) informační službu, která jim
významně usnadňuje vyplňování žádostí o tyto doklady v souladu se zákonem č. 100/2004 Sb.,
o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a umožňuje
zároveň sledování postupu vyřízení jimi podaných žádostí. Hlavní usnadnění práce pro žadatele při
práci s uvedenou informační službou spočívá ve zjednodušeném vyplňování formulářů, kde není
třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele, řada položek je předem vyplněna, jsou k dispozici
řízené slovníky a „našeptávače“. Urychluje to jeho práci a zároveň snižuje riziko vzniku možných chyb
v podané žádosti.
Vyplněnou žádost o povolení včetně evidenční karty lze následně vytisknout, podepsat a zaslat na
MŽP v listinné podobě, případně je možno ji zaslat v elektronické podobě opatřenou elektronickým
podpisem na e-podatelnu MŽP nebo do datové schránky MŽP.

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 5

2. Obecná pravidla pro vyplňování formulářů


Do políček formulářů se vyplňují jen základní hodnoty. Pokud není známa hodnota formulářového
pole, ponechá se pole prázdné. Nic se neproškrtává!
Do numerických polí (tj. polí s hodnotami typu datum nebo číslo) se uvádějí pouze platně
formátované hodnoty. Datum je formátováno podle jazykových nastavení prohlížeče. V ČR je to
obvykle d.m.rrrr (kde d je den vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, m stejně uvedený měsíc a rrrr
čtyřciferná hodnota roku)
Číslo je formátováno jako posloupnost cifer s možností desetinné čárky. Formát čísla opět závisí na
nastavení prohlížeče uživatele systému. V ČR se jako desetinný oddělovač standardně používá čárka.
Do numerických polí tedy nepatří žádné doplňující údaje typu jednotka (ks, kg) nebo různé
proškrtávání. Systém označí takovouto hodnotu za neplatnou a oznámí chybu.
Po dokončení vyplňování lze formulář kdykoliv uložit tlačítkem Odeslat. Dokud není formulář
autorizován, lze se k jeho vyplňování vždy vrátit.
Po autorizaci jsou data formuláře uzamčena a nelze je dále upravovat.

10. ledna 2012


6 Podávání žádostí o permity

3. Postup podávání žádosti


Služba podávání žádostí o permit CITES v zásadě nic nemění na zažité praxi. Jen ji v některých
případech zpřesňuje a zjednodušuje.
Obrázek 22 znázorňuje postup podávání nové žádosti jak z pohledu žadatele, tak i z pohledu
ministerstva.

3.1. Domovská stránka


Služba je dostupná na adrese http://cites.mzp.cz/requests. na úvodní stránce jsou dostupné veškeré
potřebné informace pro podávání žádostí o permity.

Obrázek 1

3.2. Nová žádost


Pokud žadatel potřebuje vytvořit novou žádost s využitím informační služby dostupné na internetu,
postupuje podle těchto instrukcí.

3.2.1. Přihlášení ke službě


Na webové adrese služby je na titulní stránce možnost výběru vyplnění žádosti o permit.
Viz Obrázek 1.
Registrovaný žadatel zadá svůj přihlašovací osobní identifikátor (o registraci žadatelů pojednává
zvláštní příručka, která je spolu s touto příručkou ke stažení na domovské stránce služby) a dostane
tak možnost jednak vidět své uložené a autorizované žádosti a jednak zapisovat nové žádosti.

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 7

Obrázek 2

3.2.2. Vyplnění formulář žádosti


Po přihlášení má žadatel možnost vyplnit novou žádost o permit nebo upravit existující dosud
neautorizovanou žádost.
Elektronický formulář žádosti o permit obsahuje obě části používané pro podávání žádostí: Evidenční
kartu a vlastní Žádost. Informační služba významně usnadňuje vyplňování obou těchto částí, protože
není třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele a protože pracuje s řadou předem vyplněných
hodnot a řízených slovníků. S vyplněním žádosti pomůže jednoduchý průvodce.

Obrázek 3

a) Evidenční karta
Evidenční karta se skládá ze čtyř částí stejně jako listinný formulář. Některé údaje se však
v této elektronické podobě nemusí vyplňovat vůbec nebo se jen vybírá z připravených
možností.

i. Údaje o žadateli (Krok 1 z 6)


Tyto údaje se nemusí vyplňovat vůbec, protože žádost může vyplňovat pouze
registrovaný žadatel a systém použije údaje, které získal od žadatele při registraci. Karta
žadatele obsahuje tlačítko, kterým se startuje průvodce vyplňováním žádosti. Průvodce
postupně odkrývá další karty žádosti.

10. ledna 2012


8 Podávání žádostí o permity

ii. Zmocněný zástupce (Krok 2 z 6)


Pokud žadatel používá zmocněného zástupce, vyplní sem jeho identifikační údaje a svoji
vůli doloží plnou mocí, kterou uvede do seznamu příloh žádosti.

Obrázek 4

iii. Zákonná omezení (Krok 3 z 6)


Do tří kolonek v této části evidenčního listu žadatel uvede údaje vyžadované zákonem,
stejně jako v listinné formě evidenčního listu.
Do samostatné kolonky zapíše žadatel přílohy. Viz dále (Krok 4 z 6).

Obrázek 5

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 9

iv. Doplňující údaje (Krok 4 z 6)


Tato část dokumentu obsahuje řadu doplňujících údajů, které se vyplňují stejně jako
v listinné formě evidenčního listu.
Předpokládaná data přepravy není nutno vyplňovat ve striktním formátu data, ale
postačí přibližná hodnota.

Obrázek 6

Jak už bylo zmíněno výše, k elektronické evidenční kartě se přikládají přílohy. Ty mohou
být listinné nebo elektronické. Elektronickou přílohu lze použít ve všech případech, kdy
zákon nenařizuje přiložit originál nebo ověřenou kopii nějakého dokumentu. Pokud
žadatel vloží přílohy elektronicky do elektronické žádosti, nemusí je už přikládat při
vlastním podání.
Soubory s přílohami je třeba vkládat postupně a každou zvlášť uložit.

10. ledna 2012


10 Podávání žádostí o permity

Obrázek 7

b) Žádost o permit
Dalším krokem průvodce přechází k vyplnění vlastní žádosti o permit1. Jednou zadané údaje
už není třeba zadávat znovu.

i. Typ permitu (Krok 5 z 6)


První položkou vlastní žádosti je typ požadovaného permitu. Výběr této hodnoty je
nevratný.

Obrázek 8

ii. Strany (Krok 5 z 6)


Na základě volby typu permitu se automaticky vyplní dovozce nebo vývozce. Druhou
stranu obchodní transakce je pak nutno vybrat pomocí našeptávače ze seznamu
zahraničních registrovaných obchodníků.
Našeptávač v tomto případě vyžaduje nejméně tři znaky názvu nebo jména strany
obchodní transakce.

1
V současné době je možno prostřednictvím uvedené služby elektronicky vyplňovat pouze žádosti o dovoz,
vývoz a zpětný vývoz. V budoucnu se počítá s rozšířením služby i na další typy dokladů CITES vydávaných MŽP
(např. potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví atd.).

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 11

Obrázek 9

V případě, že žadatel nenalezne v uvedeném seznamu druhou stranu transakce, vyplní


její identifikační údaje do zvláštního pole.

Obrázek 10

Po vyplnění všech společných údajů žádosti se žádost při přechodu na poslední krok
průvodce automaticky uloží a přepne do režimu čtení, aby bylo možno zapsat
exempláře, které jsou předmětem obchodní transakce.

iii. Exempláře (krok 6 z 6)


Po odeslání společných údajů žádosti je možno zadávat jednu po druhé položky zboží,
které jsou předmětem transakce.
V případě, jedná-li se o dovoz zboží ze Švýcarska, je zde možnost automatického načtení
položek vývozního permitu.

10. ledna 2012


12 Podávání žádostí o permity

Obrázek 11
Jednotlivé atributy položky zboží lze většinou vybírat ze seznamu nebo pro ně existuje
našeptávač.
Pro každý druh musí být vytvořena samostatná položka Zboží. Postupně tak vzniká
seznam položek. Každou z nich lze upravit a okno prohlížeče lze kdykoliv zavřít. Po
dalším přihlášení lze navázat na rozdělanou práci.
(1) Žadatel: Systém automaticky převezme žadatelovy identifikační údaje a nedovolí je
ve formuláři Zboží upravovat.

Obrázek 12

(2) Vědecký název: Pro vědecký název je k dispozici našeptávač, který minimalizuje
chyby v zápisu názvu druhu. Pokud druh není nalezen v seznamu našeptávače, obrátí

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 13

se žadatel na vědecký orgán CITES (AOPK) s dotazem, zda druh, pro který je žádáno
povolení, vůbec spadá pod agendu CITES.
(3) Kód: Seznam kódů CITES. Je předem vyplněna nejfrekventovanější hodnota LIV.
(4) Popis: Do pole popis se uvádí především značení exemplářů a další identifikační
údaje.
(5) Čistá hmotnost: Neuvádí se pro živé exempláře. Zadává se číselná hodnota. To
znamená celé nebo desetinné číslo. Jednotkou hmotnosti je kilogram.
(6) Počet: Vždy se uvádí pro živé exempláře jako celočíselná hodnota.
(7) Původ: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota kódu původu exempláře.
Původ je povinná položka.
(8) Účel: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota účelu dovozu nebo vývozu
exempláře. Účel je povinná položka.
(9) Země původu: Z rozevíracího seznamu se vybere jedna hodnota kódu země původu
exempláře. Země původu je povinná položka.
(10)Povolení: Číslo vývozního permitu dokládajícího původ exempláře.
(11)Datum vydání: permitu dokládajícího původ exempláře

Obrázek 13

(12)Země posledního zpětného vývozu:Pokud nastal takový případ, vybere se ze


seznamu kód země posledního zpětného vývozu, jinak pole zůstane prázdné stejně
jako další dvě následující políčka.
(13)Povolení: Číslo vývozního permitu země posledního zpětného vývozu.
(14)Datum vydání permitu země posledního zpětného vývozu.
(15)Poznámky: Je-li to účelné, žadatel doplní relevantní poznámky k exempláři.

10. ledna 2012


14 Podávání žádostí o permity

Obrázek 14

Uložit položku zboží: Po vyplnění celého formuláře exempláře je třeba vyplněné hodnoty
uložit, aby mohly být použity v žádosti. Provede se to jednoduše kliknutím na tlačítko
Odeslat (viz Obrázek 12).
Následně se otevře aktuální formulář žádosti v režimu pro čtení, ve kterém je zobrazen
seznam jednotlivých exemplářů.
Každý exemplář lze znovu upravit a uložit.

Obrázek 15

iv. Automatické načtení vývozního permitu


Pro vybrané země dovozu je k dispozici služba automatického získávání dat vývozních
permitů.
Po zadání čísla externího vývozního permitu klikněte na tlačítko „Načíst cizí permit“.
Objeví se seznam položek permitu, z nichž vyberete ty, které jsou předmětem Vaší
žádosti.

Obrázek 16
Jakmile je položka vybrána, otevře se formulář popisu dováženého exempláře s předem
vyplněnými hodnotami, které můžete upravit. S formulářem se dále pracuje tak, jak bylo
uvedeno výše.
Pokud žádáte o dovozní povolení na řemínky k hodinkám, do kolonky "Popis" uveďte:
"náramek k hodinkám/ watch strap" (pro 1 kus) nebo "náramky k hodinkám/ watch
straps" (pro více kusů).

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 15

Obrázek 17

3.3. Akce s žádostí a výstup PDF


Ve formuláři žádosti (v režimu prohlížení) lze kromě úpravy společných údajů a záznamu nového
zboží prohlížet výsledek zadávání pomocí odkazu na „Ploché PDF“ a ukončit přípravu žádosti
tlačítkem „Autorizovat“ (viz Obrázek 15). Po autorizaci nelze už údaje v žádosti, ani v jejích položkách
měnit.

3.3.1. Prohlédnout výstupní dokument


Výstupní dokument, který je zcela shodný s požadovanou formou žádosti, je k dispozici jako ploché
PDF pod relevantním odkazem. Plochým PDF se rozumí takový dokument, do kterého nelze již
uživatelsky zasahovat.

10. ledna 2012


16 Podávání žádostí o permity

Obrázek 18

3.3.2. Autorizace žádosti


Autorizací žádosti končí její příprava. Žadatel autorizací dává najevo, že je žádost zcela hotova a že je
připraven ji podat správnímu orgánu.
Autorizované žádosti jsou v seznamu žádostí označeny (viz Obrázek 19).

Obrázek 19

Jak již bylo uvedeno výše, žadatel má na odkazu „Ploché PDF“ k dispozici kompletní podobu
autorizované žádosti, kterou může podat všemi způsoby, které mu umožňuje správní řád.

Obrázek 20

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 17

Obrázek 21

3.4. Podání žádosti


Žadatel může podle správního řádu podat žádost dvěma způsoby: Buď v listinné, nebo v elektronické
formě. Informační služba podávání žádostí o permit poskytovaná MŽP žadatelům o permity
umožňuje obojí formu podání.

3.4.1. Listinná žádost


Listinnou žádost vytvoří žadatel jednoduchým vytištěním vytvořeného souboru PDF, který získal po
autorizaci vyplněné žádosti. Po vytištění žadatel listinný dokument podepíše na obvyklých místech a
doručí ho poštou nebo osobně na ministerstvo.

3.4.2. Elektronická žádost


Elektronickou žádost může žadatel podat dvěma způsoby:

a) Datová schránka
Pokud je žadatel držitelem datové schránky, jednoduše odešle vygenerovaný PDF soubor na
adresu datové schránky MŽP.

b) e-Podatelna
Podání pomocí e-Podatelny je poněkud složitější. K němu potřebuje žadatel kvalifikovaný
elektronický certifikát. Tímto certifikátem podepíše vygenerovaný soubor PDF a odešle ho
elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny MŽP.

10. ledna 2012


18 Podávání žádostí o permity

3.5. Příjem žádosti podatelnou


Bez ohledu na způsob podání dorazí žádost na podatelnu MŽP. Ta žádost zaeviduje a přidělí jí číslo
jednací. Následně ji pak předá k vyřízení odbornému útvaru – oddělení výkonného orgánu CITES.

3.6. Spárování přijaté žádosti s daty


Oddělení výkonného orgánu CITES rozpozná, že přijatá žádost byla vytvořena pomocí informační
služby a spáruje došlé podání s daty uloženými žadatelem při autorizaci. Zamezí se tak možným
chybám způsobeným přepisováním listinné žádosti vytvořené bez použití informační služby.

3.7. Zpracování žádosti


Oddělení výkonného orgánu CITES zkontroluje náležitosti podané žádosti. Pokud objeví nějaké
závady, zajistí ve spolupráci s žadatelem jejich odstranění. Řízení o vydání permitu se vede podle
správního řádu, jeho výsledkem je vydání rozhodnutí. V případě vyhovění žádosti je vydán permit,
který je přílohou rozhodnutí. Žadatel je informován o vydání permitu elektronickou poštou.

10. ledna 2012


Podávání žádostí o permity 19

4. Proces podávání žádosti


Podávání žádosti o permit CITES

Žadatel MŽP

Vytvořit novou Příjem žádosti


žádost podatelnou

Přihlásit ke službě
Autorizovat žádost
„Žádosti o permit“
Žádost o Zpracuje jiná
Ne
permit? agenda

Vyplnit formulář Stáhnout žádost


žádosti jako soubor PDF Ano

Ne Spárovat podání
s autorizovanou
žádostí
Formulář Zvolit
vyplněn? formu
podání
Správní řízení
Ano
Ano Kontrola žádosti Ano
Zapsat exempláře
Podat
listinnou
Ne žádost
Je žádost v Lze závady
Ne
Zapsány Podat pořádku? napravit?
všechny elektronickou
exempláře? žádost
Ne

Ano
Vydat permit Zamítnout žádost

Žádost
dokončena?

Předat permit
Ne žadateli

Uložit žádost Uložená žádost

Obrázek 22

Konec dokumentu

10. ledna 2012