Sie sind auf Seite 1von 45

GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4

DAILY LESSON LOG Guro Asignatura MAPEH 4


(Pang-araw-arawna Petsa WEEK I Markahan IKALAWA
TalangPagtuturo)

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
MUSIC ARTS PE HEALTH MUSIC
Pamantayang The learner recognizes the The learner demonstrates, The learner demonstrates The learner understands the The learner recognizes the
Pangnilalaman musical symbols and understanding of lines, colors, understanding of nature and prevention of musical symbols and
demonstrates understanding of shapes, space and proportion participation in and common communicables demonstrates understanding
concepts pertaining melody through drawing assessment of physical diseases. of concepts pertaining to
activities and physical melody.
fitness.
B. Pamantayansapagganap The learner analyzes melodic The learner sketches and paints The learner participates and The learner consistently The learner analyzes
movements and range and be landscape or mural using shapes assesses performance in practices personal and melodic movement and
able to create and perform and colors appropriate to the physical activities . environmental measures to range and be able to create
simple melodies way of line of the cultural prevent and control common and perform simple
community communicable diseases. melodies.
C. MgaKasanayansaPagkatuto Identifies the pitch name of Discusses pictures of localities Describes the Philippines Describes communicable Identifies the pitch name of
Isulatang code each line and space of the G- where different cultural physical activity pyramid diseases. each line and space of the
ngbawatkasanayan clef communities live and G-clef
understand that each group has
distinct houses and practices PE4PF-IIa-16 H4DD-IIa-7
MU4ME-IIa-1 A4EL- II-a MU4ME-IIa-1
II. NILALAMAN Ang Daloy ng Melody Landscape ng Pamayanang Pagpapalakas at Nakahahawang Sakit, Ang Daloy ng Melody
Kultural Pagpapatatag ng Kalamnan Alamin kung Bakit
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Musika at sining 4 Musika at sining 4 EdukasyongPangkatawan at EdukasyongPangkatawan at Musika at sining 4
Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4
1
1. MgaPahinasaGabayng Guro 45-50 227-231 25-26 130-137 45-50
2. MgaPahinasaKagamitang 37-41 178-185 70-76 281-286 37-41
Pang- Mag-aaral
3. MgaPahinasaTeksbuk
B. Iba pang KagamitangPanturo Larawan,chart Larawan tsart Larawan,tsart,bola,handlotio Larawan,chart
n, glitter
IV. PAMAMARAAN
A.Pagbabalik-Aral sanakaraang Gawin ang Pick and Match sa Tukuyin ang mga disenyong Tanungin kung paano Paano natin mapapanatiling Ipagawa ang pagsasanay sa
aralin at/o pagsisimula ng pahina 46, TG etniko namakikita sa mga nilalaro ang Syato. malinis ang pagkain? pahina 45,TG.
bagong aralin likhang-sining sa pahina 228 Tanungin din kung anong
kasanayan ang pinahuhusay
nito at anong tulong ang
maidudulot sa katawan
B.Paghahabi sa layunin ng Natutukoy ng mga mag-aaral ang Maipinta ng mga bata ang Nailalarawan ng mga bata Naillalarawan ng mga bata Natutukoy ng mga mag-
aralin daloy ng musika. tanawin ng komunidad ng ang Physical activity ang mga nakakahawang aaral ang daloy ng musika.
mga pamayangang kultural. pyramid guide. sakit.
C.Pag-uugnay ng mga Isasakilos ng mga bata ang mga Pagpapakita ng larawan ng Itanong sa mga bata ang Ipagawa sa mga bata ang Isasakilos ng mga bata ang
halimbawa sa bagong aralin Gawain sa pagganyak sa pahina komunidad. Bigyan ng oras na mga tanong sa LM Mapang Konsepto sa LM mga Gawain sa pagganyak
46 ng TG habang umaawit ang maibahagi ang katangiang pahina70. Talakayin ang pahina 282. sa pahina 46 ng TG habang
guro ng hulwarang himig na may makikita sa komunidad. Physical Activity Pyramid umaawit ang guro ng
iba,t-ibang daloy ng melody. Guide para sa Batang hulwarang himig na may
Pilipino at kung paano ito iba,t-ibang daloy ng
masusunod. Ipagawa ang melody.
Gawain I.
D.Pagtatalakay ng bagong Iparinig ang awting Run and Pagpapakilala ng ilan sa mga Bumuo ng apat na pangkat. Dugtungan ang nasa kahon Magparinig sa mga bata ng
konsepto at paglalahad ng walk. Awitin ito ng sabay-sabay. pangkat etniko na makikita sa Ihanda ang bawat estasyon sa LM pahina 283 upang isang awiting kabisado na
bagong kasanayan #1 Ipaawit din ang so-fa syllable ng iba’t-ibang rehiyon sa bansa. naiikutan ng bawat pangkat. mabuo ang konsepto. nila.
awit. Hal. Ivatan, Ifugao, Maranao. Ipaalala angmgapag-iingat Ipaawit ito nang sabay-
Pag- usapan ang mga na dapat gawin. Ipakita ang sabay.
makikita sa larawan tamang paraan sa paggawa Ipaawit sa iba’t ibang
ng mga nakalaan sa bawat pangkat ang mga measure
estasyon.Ipagawa ang mga na may iba’t ibang daloy ng
gawaing nakalaan sa bawat melody.
pangkat. Magtala ng 30
segundo hanggang isang
minute lamang para sa
bawat estasyon.
2
E. Pagtatalakayan Hayaan ang mga bata na Magkaroon ng talakayan sa Ipabasa ang talatasa LM Ipagawa ang Gawain 2 sa
Pagtatalakayngbagongkonsepto Itanong: Ano ang daloy ng magbigay ng sariling kaisipan ginawang gawain. Ipasagot pahina 283 at ipasagot ang pahina 38-39, LM
at melody sa ;una at pangalawang tungkol sa pagkakaiba ngayon sa mga bata ang mga mga tanong.
paglalahadngbagongkasanayan measure ng awit? Pangatlo at ng mga bagay salarawan. tanongsa
#2 pang-apat? Panlima at pangwalo? Sumangguni at talakayin ang “IpagpatuloyNatin” at
paksa sa Alamin Natin LM p. ipaliwanag ito.
178
F. Paglinang sa Kabihasaan ( Gamit ang tsart, isa-isahin ang Linangin ang mga uri ng Talakayin o i-proseso ang Ipagawaa ng Pasa-Pasa sa I-proseso ang ginawa ng
tungo sa pormative assessment) ibigay at talakayin ang pitch tahanan at kaugalian ng mga gawaing nakapaloob sa LM “Pagsikapan Natin” sa mga bata.
name ng bawat line at space. pamayanan, lalo na sa sariling Philippines physical activity pahina 284. Anong bilang ang may
lugar. pyramid. pababang daloy?
Anong bilang ang may
pataas na daloy ng melody?
G.Paglalahat Ano –ano ang iba,t-ibang daloy Sumangguni saTandaan Natin Gabayan ang mga bata Ilarawan ang katangian ng Ang iba’t ibang daloy ng
ng melody? LM. P 180 upang makabuo ng nakakahawang sakit. melody ay pataas at
paglalahat. Maaaring pababang pahakbang,
magtanong upang makabuo pataas at palaktaw, o kaya
ng kaisipan na dapat nama’y pantay o inuulit.
tandaan.
H.Paglalapat ng aralin sa pang- Tukuyin ang daloy ng melody sa Paano mo maipagmamalaki Ipagawa ang nasa LM na Ipagawa ang nasa pahina Sa anong daloy ng
araw-araw nabuhay bawat sukat sa awiting Song and ang mga komunidad ng mga “Gawin Natin”. Gabayan 285,LM- Pagyamanain Natin melodiya mo
Dance sa LM pahina 39 pangkat –etniko sa ating ang mga bata sa maihahambing ang iyong
bansa? pagsasagawa at ipaalala ang natutuhan sa ating aralin?
mga pag-iingat na dapat Pataas ba o di kaya ay
gawin.Talakayin ang mananatili k aba sa dati
ginawang gawain mong gawi?
I.Pagtataya ng aralin Ipagawa nag pangkatang Gawain Sumangguni sa Suriin Ipasagot sa mga bata ang Pumili ng isang Sumulat ng isang bahagi ng
bilang pagtataya sa pahina 40 ng Ipagamit sa mga bataang mga tanong sa Suriin nakahahawang sakit at awitin na may mababang
LM rubric sa pagsukat ng sariling Natinsa LM pahina 75 ilarawan ito gamit ang tsart. daloy ng melody at may
kakayahan sa pagguhit. bahaging mataas na himig.

3
J.Karagdagang Gawain para sa Ipatukoy ang daloy ng melody ng Magsaliksik ng mga larawan Itala ang mga ginagawa Magpagupit ng balita sa Makinig sa mga awitin at
takdang-aralin at remediation mga nota sa measure, pahina 50 ng komunidad ng iba pang ninyo sa araw-araw pahayagan o maaaring mula tukuyin ang mga daloy ng
V. MGA TALA ngTg. pangkat-etniko. Idikit sa nanangangailangan ng lakas sa internet upang maghanap melody.
kuwaderno at ilawan ito. at tatag ng kalamnan. ng balita tungkol sana
Ugaliing gawin ang mga ito kahahawang sakit.
sa tuwina upang
mapalakasang inyong
katawan.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag- VI. PAGNINILAY
aaralnanakakuhang 80%
sapagtataya.
B. Bilangngmga-
aaralnanangangailanganngiba
pang gawainparasa remediation
C. Nakatulongbaang
remediation? Bilang ng mag-
aaralnanakaunawasaaralin.
D. Bilang ng mga mag-
aaralnamagpapatuloysa
remediation
E.AlinsamgaistratehiyangPagtut
uroangnakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong?
F.Anongsuliraninangakingnaran
asannanasolusyunansatulongng
akingpunungguro at superbisor?
G.Anongkagamitanangakingna
dibuhonanaiskongibahagisamga
kapwakoguro?
Inihanda nina:
MARGIE S. JOAQUIN/CARMELA R. YAP/ MADONNA D. ABUAN/ANA MARIE E. SARMIENTO/ MERLINDA B. MONTEMAYOR
EVELYN Q. CANILANG/JENILYN C. SALVACION/IMELDA C. OLBINADO/SHALOM M. DIAZ
NARRA PILOT SCHOOL

4
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG Guro Asignatura MAPEH 4
(Pang-araw-araw na Petsa WEEK 2 Markahan IKALAWA
Tala ng Pagtuturo)

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
ARTS PE HEALTH MUSIC ARTS
Pamantayang The learner demonstrates The learner demonstrates The learner understands the The learner recognizes the The learner demonstrates
Pangnilalaman understanding of lines, understanding of space nature and prevention of musical symbols and understanding of lines,
color, shapes ,spaces, and awareness in preparation common communicable demonstrates color, shapes ,spaces, and
proportion through for participation in physical diseases understanding of concepts proportion through
drawing. activities pertaining to melody. drawing.
B. Pamantayan sa The learner sketches and The learner participates The learner consistently The learner analyzes The learner sketches and
pagganap paints a landscapes or and assesses performance in practices personal and melodic movement and paints a landscapes or
moral using shapes and physical activities environmental measures to range and be able to create moral using shapes and
colors appropriate to the prevent and control common and perform simple colors appropriate to the
way of life of the cultural communicable diseases melodies way of life of the cultural
community. community.
C. Mga Kasanayan sa Distinguishes the attire & Explains the indicators for Identifies the various disease Identifies the pitch names of Distinguishes the attire &
Pagkatuto accessories of selected fitness agents of communicable notes on the ledger lines and accessories of selected
Isulat ang code ng bawat cultural communities in diseases spaces below the G-clef staff cultural communities in
kasanayan the country in terms of (middle C and D) the country in terms of
colors and shapes H4DD-IIb-9 MU4ME-IIb-2 colors and shapes
A4EL-IIb PE3BM-IIa-b-17 A4EL-IIb
II. NILALAMAN Kasuotan at Palamuting Pagpapalakas at Mikrobyong Maliit, Ang Pitch Name Kasuotan at Palamuting
Etniko Pagpapatatag ng kalamnan Nakasasakit Etniko
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Musika at sining 4 Edukasyong Pangkatawan EdukasyongPangkatawan at Musika at sining 4 Musika at sining 4
at Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng Pahina 232-234 Pahina 27-28 130-137 TG pp. 57-61 Pahina 232-234
Guro
2. Mga Pahina sa Pahina 182-185 Pahina 77-83 287-294 LM pp. 42-44 Pahina 182-185
Kagamitang Pang-Mag-
aaral
5
3. Mga Pahina sa Teksbuk
B. Iba pang Kagamitang Larawan, kagamitang bag, timba na may tubig Tsart, larawan CD/CD player, chart of Larawan, kagamitang
Panturo pansining songs, melody bells, pictures pansining
of musical symbols
PAMAMARAAN
A.Pagbabalik-Aral sa Ipatukoy ang foreground, Ano anong mga laro ang Hikayatin ang mga bata na Ipaawit ang ”Batang Ipakuha sa mga bata ng
nakaraang aralin at/o middle ground, at nagpapayibay ng ating mga mag- ulat tungkol sa balitang Masipag” habang dinala nilang larawan ng
pagsisimula ng bagong background sa sumusunod kalamnan? nabasa o napakinggan nila pinapalakpak ang kasuotan.
aralin na larawan. tungkol sa mga hulwarang ritmo ng awit. Ipatukoy sa mga bata at
nakahahawang sakit. ipalarawan ang katangian
ng kasuotan sa larawang
dinala.
B.Paghahabi sa layunin ng Natatalakay ng mga bata Naisasagawa ang mga Natutukoy ng mga bata ang Matukoy ang mga pitch Naiguguhit at naipipinta
aralin ang kasuotan at palamuti gawaing sumusubok sa mga sanhi o pinagmumulang name ng mga guhit at ng mga bata ang kasuotan
ng pangkat-etniko sa isang lakas at tatag ng kalamnan. ng nakahahawang sakit. puwang ng G clef staff. at palamuti ng pangkat-
pamayanang kultural sa etniko sa isang
bansa. pamayanang kultural sa
bansa.
C.Pag-uugnay ng mga Magpakita ng larawan ng Ipakita ang mga larawan na Ipaawit sa mga bata ang Ang Iba’t ibang pangkat-
halimbawa sa bagong aralin mga batang Pilipino na nasa LM.Ipagawa ang “Do,Re,Mi Song” at etniko sa mga pamayanang
may iba’t ibang palamuti gawaing isinasaad sa LM. ipabigkas sa kanila ang mga kultural ay may mga
sa katawan. titik ng Alpabeto. sinaunang kultura na
Ipatukoy ito sa mga bata Talakayin at magtanong sa pinagyayaman pa rin
at ipalarawan ang mga bata kung ano ang hanggang sa kasalukuyan.
katangian ng mga nakita nila sa Kadalasan, ang kultura
palamuti sa kaniyang larawan.Itanong kung ang ng mga pangkat-etniko ay
katawan. larawan ay nagpapakita ng may kaugnayan sa
gawaing magpapalakas at kanilang hanapbuhay
magpapatatag ng tulad ng Kingin,
kalamnan. pagsasaka, pangingisda, at
pangangaso.
Maraming pang-kat-
etniko ang naniniwala sa
dasl at pananampalataya.
Sila ay nagdaraos ng
selebrasyon at ritwal
tuwing may kasalan at ibp.
6
D.Pagtatalakay ng bagong Sabihin sa mga bata na Pag-aralan ang tsart sa LM Ipagawa ang Pag-usapan Iparinig sa mga bata ang Ipahanda ang kagamitang
konsepto at paglalahad ng ang pamayanang kultural pahina 290 sa pamamagitan Natin sa pahina 288, LM lunsarang awit. pansining.
bagong kasanayan ay may kani-kaniyang ng gallery walk. Batay sa mga larawan, ano- Ilahad at talakayin ang
#1 kasuotan at palamuti. ano ang maaaring dahilan ng mga paraan ng paggawa sa
Ipakita ang makukulay na pagkakasakit ng isang tao? pahina 187, LM, Gawin.
kasuotan at palamuti ng Kung ikaw ang nasa
pangkat-etniko. sitwasyon sa larawan, ano
ang iyong gagawin upang
makaiwas sa nakahahawang
sakit?
E. Pagtatalakay ng bagong Ipasuri sa mga bata ang Ipagawa ang Gawain na Talakayain ang Pag-aralan Ituro ang awit gamit ang Ipagawa ang pagpipinta.
konsepto at paglalahad ng hugis at kulay na makikita sumusubok sa lakas at tatag Natin sa pahina 289,LM rote method habang Sundin ang tuntunin sa
bagong kasanayan sa mga disenyong ng kalamnan na makikita nakatingin sa notation ng paggawa- Value sa
#2 kasuotan at palamuti ng sa LM. awiting “Tayo’y Umawit ng Pagkulay
mga pangkat-etniko ABC”.Awitin ang awit ng
sabay-sabay.
F. Paglinang sa Kabihasaan . Pag-usapan ang larawan Pag-usapan ang ginawang Ipaskil ang tsart ng iba’t Itanong: Anu-ano ang mga Ipapaskil ang mga ginawa
tungo sa pormative at ang mga makikita rito. pagsubok sa lakas at tatag ibang sakit at magkaroon ng pitch name ng mga guhit na ng mga bata.
assessment ng kalamnan gallery walk. bumubuo sa G clef staff? Sa watercolor painting, ano
Itatala ng mga bata ang ang naipakikita?
mahahalagang elemento sa Paano nyo naipalabas ang
pagkalat ng sakit at mapusyaw/madilim na
karamdaman. kulay?
G.Paglalahat (Sumangguni sa Tulungan ang mga bata na Magbigay ng katangian ng Gumuhit ng staff sa pisara. Ano ang pagkakaiba ng
TANDAAN.) makabuo ng isang pathogens gamit ang tsart (Hayaang isulat ng mga disenyo ng pangkat-etniko
Itanong: paglalahat na dapat nilang sa LM pahina 293. bata ang mga pitch name sa sa Luzon sa ating
Anong klase ang kasuotan tandaan.Linawin ang guhit at puwang). kasuotan?
at palamuti ng pangkat- pagkakaiba ng konsepto ng May pagkakaiba ba ang
etniko sa isang lakas at tatag ng kalamnan palamuti ng mga muslim
pamayanang kultural sa at kung anong mga pang- sa Mindanao at Muslim sa
bansa? araw-araw na Gawain na ating lugar?
Ano ang naitutulong ng nangangailangan nito. Ano ang nagpapaganda sa
paggamit ng pagpapatong inyong mga ginawang
ng mga hugis(overlapping) pagpipinta?
at matitingkad na kulay sa
paglikha ng disenyo ng
kasuotan?
7
H.Paglalapat ng aralin sa Itanong sa mga Ipagawa sa mga bata ang Sino ang maaaring kapitan Isulat sa patlang ang mga Ano ang nakatutuwang
pang araw-araw na buhay bata:Paano mo pangkatang Gawain sa LM ng mikrobyo? pitch name na makikita sa karanasan mo habang
maipagmalaki aing mga ’Gawin Natin”.Ipaliwanag Sa inyong tahanan, anong guhit o puawng ng G clef isinasagawa ang watercolor
kasuotan at palamuti ng kung paano nagamit ang uri ng mikrobyo ang staff. painting?
pangkat-etniko sa mga muscular endurance sa laro maaring makuha natin? Ano ang kakaibang epekto
pamayanang kultural sa ditto.Linawin ang ng paglalagay ng
ating bansa? pagkakaiba ng lakas at mapusyaw at madilim na
tatag ng kalamnan. kulay sa paglikha ng
larawan sa pamamagitan
ng watercolor?
I.Pagtataya ng aralin (Sumangguni sa SURIIN.) Ipasagot ang mga Piliin ang titik ng tamang Sa pamamagitan ng Bigyan ng kaukulang
Ipasuot sa mga bata ang sumusunod ng OO o sagot. pagguhit ng mga whole puntos ang antas ng
kasuotan na kanilang HINDI. 1.Ito ay elementong maaring note, ilarawan sa G clef naisagawa batay sa rubric
ginawa at magkaroon ng kapitan ng sakit,ano ito? staff ang mga sumusunod sa pamantayan sa pahina
munting parada sa loob ng a.virus b.fungi c.susceptible na pitch name. 188, LM
silid-aralan.ng magandang host
gamitin 2.Tila halamang mikrobyo
Itanong: na nabubuhay at mabilis
Ano ang mga kulay na dumami sa maumi at
kasuotan na maganda sa mamasa-masang lugar, ano
paningin? ito?
Ano-anong hugis ang a.bulate b.fungi c.bacteria
magandang gamitin sa 3.Ano ang pinakamalaking
bawat disenyo? pathogen na nabubuhay sa
Ipatukoy ang mga overlap bituka?
sa disenyo ng kanilang a.bulate b.bacteria c. virus
kasuotan. 4.Mas malaki ito kaysa sa
virus, ano ito?
a. bacteria b. fungi c. bulate
5.Ano ang pinakamaliit na
mikrobyo?
a. virus b.susceptible host
c.fungi
J. Karagdagang gawainpara Magsaliksik ng disenyong Ipagawa ang nasa LM Ano ang gagawin mo upang Pasagutan ang nasa pahina Gumuhit ng isang Gawain
sa takdang-aralin at kasuotan ng iba pang .”Isabuhay Natin” makaiwas sa nakakahawang 56, TG. o tradisyon na ginagawa sa
remediation pankat-etniko. Gumupit sa sakit? Isulat ang sagot sa star inyong paaralan. Pintahan
magasin o kumuha ng graphic organizaer. ito sa pamamagitan ng
8
larawan sa internet at watercolor.
idikit sa kuwaderno.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa
aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang
aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng
aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?

Inihanda ni:

AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

9
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na Guro Asignatura MAPEH 4
Tala ng Pagtuturo)
Petsa WEEK 3 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
PE HEALTH MUSIC ARTS PE
Pamantayang The learner demonstrates The learner understands the The learner recognizes the The learner demonstrates The learner demonstrates
Pangnilalaman understanding of participation nature and prevention of musical symbols and understanding of lines, color, understanding of
in and assessment of physical common communicable demonstrates understanding shapes, space, and proportion participation in and
activities and physical fitness. diseases of concepts pertaining to through drawing. assessment of physical
melody. activities and physical
fitness
B. Pamantayan sa pagganap The learner participates and The learner consistently The learner analyzes melodic The learner sketches and The learner participates and
assesses performance in practices personal and movement and range and be paints a landscape or mural assesses performance in
physical activities. environmental measures to able to create and perform using shapes and colors physical activities.
Assesses physical fitness prevent and control common simple melodies appropriate to the way of life
communicable diseases of the cultural community.
C. Mga Kasanayan sa Assesses regularly Enumerates the different Recognizes the meaning and Appreciates the importance of Executes the different skills
Pagkatuto participation in physical elements in the chain of use of G-clef communities and their culture. involved in the game
Isulat ang code ng bawat activities based on physical infection
kasanayan activity pyramid. MU4ME-IIc-3 A4EL-IIc PE4GS-IIc-h-4
PE4PF-IIb-h-18 H4DD-IIcd-10
II. NILALAMAN Pagpapaunlad ng Liksi Mikrobyong Maliit, Ang G-Clef Kultura ng Pangkat-Etniko Paglinang sa Bilis
Nakasasakit
A. Sanggunian Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkatawan at Musika at Sining 4 Musika at sining 4 Edukasyong Pangkatawan
Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4 at Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG pp. 29-30 TG 138-140 TG pp. 57-61 TG pp. 235-237 TG: pp. 31-32
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp. 84-89 LM 287-294 LM pp. 45-48 LM pp. 186-188 LM pp. 90-95
Pang-Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
10
B. Iba pang Kagamitang Activity chart, whistle, cone, tsart Music player, chart ng mga Pencil, paper, water color, tsart
Panturo hulahoop awit brush, mixing plate, old news
paper,
PAMAMARAAN
A.Pagbabalik-Aral sa Magkaroon ng warm-up Magbigay ng halimbawa ng Ipaawit ang sumusunod Maagpakita ng mga larawan Magbigay ng mga kilos o
nakaraang aralin at/o exercise. sakit na nakahahawa. habang sinasabayan ng mga ng mga Gawain sa gawaing ginagawa sa
pagsisimula ng bagong aralin -Jogging sa sariling lugar Kodaly Sign. kasalukuyan. Ipatukoy ito sa paaralan o sa bahay na
-Head bend -Head twist ( See LM pp. 45) mga bata at ipalarawan ang nagpapahusay ng
-shoulder circle -Trunk katangian ng bawat isa. kaliksihan.
twist Hayaan di silang magkuwento
-Knee stretching/pushing ng kanilang karanasan kapag
-Ankle/foot circle ginagawa nila o nakikita ito.
-Breathing exercise
B.Paghahabi sa layunin ng Paano mo isinagawa ang Naiisa-isa ng mga bata ang Basahin ang musical scale Magpakita ng mga larawan. Naranasan n’yo na bang
aralin warm-up exercise? mga 3 mahahalagang element gamit ang mga pitch name at Sabihin sa mga bata na ang sumali sa isang palaro o
ng pagkalat ng nakahahawang awitin ang pitch name gamit mga gawaing ay ilan lamang paligsahan?
sakit. ang so-fa syllables.( Lm pp. sa mga Gawain na ginagawa Ano ang ginagawa nyo
46) din ng mga tao sa upang mauna o manalo sa
pamayanang cultural bilang isang paligsahan? Hal.
bahagi ng kanilang kultura. pagtakbo
C.Pag-uugnay ng mga -Pahanayin ang mga bata: Pangkatin ang mga bata sa 3. Ano ang musical symbol na Paano ang pagpipinta ng Aalamin ng guro kung sino
halimbawa sa bagong aralin -Paghudyat gamit ang pito, Ang bawat pangkat ay makikita sa unahan ng Kultura ng pangkat-etniko? ang pinakamabilis kumilos
ituro kung ang mga bata ay bibigyan ng tsart na musical scale? sa pamamagitan ng larong
hahakbang pakaliwa o naglalaman ng iba’t ibang “Tapikan ng
pakanan. Isaalang-alang ang impormasyon tungkol sa 3 Tuhod”.Tandaaan ang mga
konsepto ng mirror-image mahalagang element ng pag-iingat na dapat gawin
para sa mga bata. pagkalat ng nakahahawang habang isinasagawa ang
-Ulit-ulitin ito sa loob ng sakit. laro. LM:p91-92
lmang minute. Tingnan kung Basahin ito at sagutin ang
nakasusunod ang mga bata. mga tanong sa bawat tsart.
Sumangguni sa TG pp 138.
D.Pagtatalakay ng bagong Magkaroon ng talakayan na Ang lider ng bawat grupo ay Pakinggan ang lunsarang awit Magpakita ng kultura ng Sino sa inyo ang nanalo?
konsepto at paglalahad ng may kaugnayan sa mga kilos siyang mag-uulat ng na “Tayo’y Magsaya” habang pangkat –etniko Sino ang mas mabilis
bagong kasanayan na nagpapakita ng liksi nakuhang sagot mula sa mga nakatingin sa musical kumilos?
#1 (agility). kasamahan. notataion. Talakayin ang iba’t ibang Ano ang ating nililinang sa
pangkat-etniko sa mga pagsasagawa ng laro?
-Pag-aralan ang awit sa pamayanang kultural.
11
pamamagitan ng rote method.
-Awitin ang mga so-fa Pag-usapan ang sining ng
syllable na bumubuo sa awit. pagpipinta ( Alamin LM pp.
-Awitin ng sabay-sabay ang 186)
lyrics ng awit.
E. Pagtatalakay ng bagong Ipagawa ang gawain na nasa Pagtalakay sa 3 mahalagang -Pansinin ang musical symbol Talakayin ang pamamaraan Gawin pa ang isang laro na
konsepto at paglalahad ng LM pp. 85-86 “Ipagpatuloy element sa pagkalat ng sa unahan ng staff. sa Value sa pagkulay. ang layunin ay maabutan o
bagong kasanayan Natin” nakahahawang sakit: -Ang clef ay isang simbolong (See LM pp. 187-Gawin) mataya ang manlalaro. Ito
#2 - Paano ninyo isinagawa ang nakalagay sa unahan ng ay nangangailangan din ng
mga gawain? -Susceptible Host musical staff. Ito ang bilis upang di maabutan ang
-Sino sa inyo ang natapos nagtatakda ng tono ng mga taya.
agad sa mga gawain? -Mikrobyo (pathogens) nota sa staff.
-Suriin ang musical scale.
-kapaligiran Ano ang pitch name ng nota
na nasa kaliwang linya ng
staff .
-Ang pitch name na G ay
nakalagay sa pangalawang
guhit ng staff. Ito ang
isinasaad ng G clef.
-Ipakita/Ituro ang G clef sa
awiting “Tayo’y Magsaya”.
Awiting muli ang awit habang
ikinukumpas ang
palakumpasang 2/4.
-Pansinin na ang
pagkakaguhit ng G clef o
Treble clef ay nagsisimula sa
ikalawang guhit ng staff kung
saan matatagpuan ang pitch
name na G. Ang G clef o
Treble clef ay nagtatakda ng
tono ng mga nota sa staff. Ito
ang dahilan kung bakit ito
tinawag na G clef.

12
F. Paglinang sa Kabihasaan Isagawa ang “Talunin ang Paano naipapasa ang Awitin ang “tayo”y Magsaya” Ipahanda sa mga bata ang Sagutin ang mga tanong.
tungo sa pormative assessment Sapa” nakahahawang sakit? sa pamamagitan ng kagamitang pansining. LM: p93
(Sundin ang mga Sino ang nagdadala nito? sumusunod na gawain: Paalalahanan din sila ukol sa
pamamaraan sa pagsasagawa 1. Ipalakpak ang beat ng awit tamang pag-iingat.
nito) LM pp. 87 2. IImbay ang kanang kamay
habang inaawit ang mga
parirala.
3. Tukuyin ang pitch name ng
awit.
G.Paglalahat -Ano ang liksi? Ano-ano ang mga elemento -Saang bahagi ng staff -Paano naipapakita ang Ano ang mga gawain na
-Ano ang katangiang taglay ng pagkalat ng nakahahawang matatagpuan ang G clef? value ng kulay sa pagkulay? nagpapakita ng speed o
ng tao na maliksing kumilos sakit? -Ano ang kahalagahan ng G - Paano mo nagagawang bilis?
o tumakbo habang nag-iiba- clef sa isang komposisyong madilim at mapusyaw ang
iba ng direksyon? musika? disenyo?
H.Paglalapat ng aralinsa pang Talakayin ang “Tandaan Ipaayos ang ginulong titik sa -Isulat ang sumusunod na -Ano ang nakatutuwang Pinanadidiligan sa iyo ng
araw-araw na buhay Natin” LM pp. 87 LM. pitch name sa G clef. karanasan mo habang iyong nanay ang tanim
-Paano mo natukoy ang tawag isinasagawa ang water color niyang rosas sa paso.
sa kinalalagyan ng mga pitch painting? Ngunit nakita mo sa orasan
name? na mahuhuli ka na sa iyong
klase. Ano ang gagawin mo
para masunod mo ang
iyong nanay at gayundin na
hindi ka mahuhuli sa klase?
I.Pagtataya ng aralin Pasagutan ang “Suriin Natin” Bumuo ng graphic 1.Awitin ang “Tayo’y Sumangguni sa SURIIN Sagutin ang mga tanong ng
LM pp. 88 organizer/flow chart sa LM. Magsaya” gamit ang mga (Ipagamit ang rubric sa Oo o Hindi sa pamamgitan
Gumamit ng rubrics sa pitch name. pagsukat ng sariling ng paglalagay ng tsek(⁄) sa
pagtataya. 2. Tingnan ang nakalarawan kakayahan sa pagguhit). kolum ng inyong sagot. LM
(TG pp.139) sa loob ng kahon(LM pp. 48). p.94
Iguhitito sa unahan ng staff.
Buuin ang sumusunod na mga
pitch name na hango sa mga
natutunang awit.
3. Gamitin ang quarter note sa
pagbuo ng mga pitch name.
4. Awitin ang mga nabuong
mga pitch name gamit ang
pantig na loo.
13
5. Tugtugin ang nabuong
pitch name gamit ang key
board, flute recorder, lyre o
melody bells.
J. Karagdagang gawainpara sa Sulatan muli ang iyong Tanungin ang inyong -Magsanay sa paggawa ng G Gumuhit ng isang gawain o Sumulat ng 5 gawain sa
takdang-aralin at remediation Fitness Diary. Isulat ang magulang kung paano nila clef. tradisyon na ginagawa sa bahay o paaralan na
kahalagahan ng mga gawaing naiiwasan ang pagkahawa ng -Gumawa ng G clef gamit ang inyong paaralan. Pintahan ito tumutulong upang
nagpapaunlad sa liksi sakit sa iba. iba’t ibang kulay ng papel. sa pamamagitan ng water mapahusay ang inyong
(agility). Gupitin ito at idikit sa mga color. bilis.
staff na nakaguhit sa Music
Folio.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitan ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
Inihanda ni:
AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

14
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
Guro Asignatura MAPEH 4
(Pang-araw-araw na
Tala ng Pagtuturo) Petsa WEEK 4 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
HEALTH MUSIC ARTS PE HEALTH
Pamantayang The learner understands the The learner recognizes the The learner demonstrate The learner demonstrates The learner understands the
Pangnilalaman nature and prevention of musical symbols and understanding of line, shape, understanding of nature and prevention of
common communicable demonstrates understanding space and proportion through participation in and common communicable
diseases of concepts pertaining to drawing. assessment of physical diseases.
melody . activities and physical fitness
B. Pamantayan sa pagganap The learner consistently Analyzes melodic movement Sketches and paints of a Participates and assesses Consistently practices
practices personal and and range and be able to landscape or mural using performance in physical personal and environmental
environmental measures to create and perform simple shape and colors appropriate activities. measures to prevent and
prevent and control common melodies to the way of life of the control common
communicable diseases cultural community. communicable diseases.
C. Mga Kasanayan sa Enumerates the different Identifies the movement of Compares the geographical Recognizes the value of Enumerates the different
Pagkatuto elements in the chain of melody as: location, practices, and participation in physical elements in the chain of
Isulat ang code ng bawat infection -no movement festivals of the different activities infection.
kasanayan -ascending stepwise cultural groups in the country. PE4PF-IIb-h-19
-descending stepwise A4EL-IId Executes the different skills
-ascending skip wise involved in the game H4DD-IIcd-1
H4DD-11cd-10 -descending skip wise PE4GS-IIc-h-4
MU4ME-IId-4
II. NILALAMAN Ang Daloy ng Impeksyon Ang mga Pitch Name sa Pista ng mga Pamayanang Patintero Daloy ng Impeksiyon,
Ledger Line Kultural Mabilis ang Aksyon!
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Edukasyong Pangkatawan at Musika at Sining 4 Musika at Sining 4 Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkatawan at
Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG pp140-145 TG pp 62-66 TG: pp. 238-242 TG pp.34-35 TG pp140-145
Guro

15
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp. 295-301 LM pahina 49-52 LM: pp. 189-191 LM pp.96-100 LM pp. 295-301
Pang- Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
B. Iba pang Kagamitang larawan, chart of chain of CD/CD player, Chart ng mga Lapis,papel,watercolor, Tsart larawan, chart of chain of
Panturo Infection, tsart awit, keyboard, lyre, flute cardboard Infection, tsart
recorder, melody bells , Gunting, goma
larawan na magpapakita
tungkol sa awit.
PAMAMARAAN
A.Pagbabalik-Aral sa Magbigay ng iba’t ibang uri Ipaawit ang “Tayo’y Umawit Saan kadalasan naiuugnay ang Ipasagot ang Simulan Natin Ipasuri ang Picture
nakaraang aralin at/o ng karamdaman at sanhi nito. ng ABC habang sinasabayan kultura ng mga pangkat- na nasa pahina 96, LM. Analysis sa LM.
pagsisimula ng bagong ng kilos ng katawan. etniko? Sagutin ang mga
aralin Ang mga disenyo ng pangkat- sumusunod na tanong sa
etniko ay karaniwang LM.
ginagamitan ng mapusyaw at
madilim na kulay.
B.Paghahabi sa layunin ng Naiisa-isa ng mga bata ang Ipaawit sa mga bata ang mga Naikukumpara ng mga bata Ang mga laro ay nakatutulong Naisa-isa ng mga bata ang
aralin iba’t ibang elemento sa pitch name ng mga Kodaly ang lokasyon at mga sa pagsasanay ng physical paraan ng pagdaloy ng mga
kadena ng impeksyon. Hand Signal gamit ang mga pagdiriwang ng mga fitness components. nakahahawang mga sakit sa
flashcard. pamayanang kultural. Ang invasion game ay uri ng pamamagitan ng chain of
Itanong sa mga bata kung laro na ang layunin ay infection.
nakaranas na ba silang ‘lusubin’ o pasukin ng
pumunta sa mga pagdiriwang kalaban ang inyong teritoryo.
o selebrasyon sa ibat-ibang
okasyon.
Ano-ano ang kanilang
gagawin?

16
C.Pag-uugnay ng mga Ipasuri ang dayalogo (LM Anu-ano ang mga pitch name Magpakita ng ibat”ibang Ang patintero ay isang Ipasuri ang dayalogo (LM
halimbawa sa bagong aralin pp.295)”Pag-usapan Natin” na inyong nakita sa chart? larawan katulad ng mga ibat- halimbawa ng invasion game. pp.295)”Pag-usapan Natin”
Sagutin ang mga kaakibat na ibang kasuotan,pagkain, Nais nyo bang maglaro ng Sagutin ang mga kaakibat
tanong. sayawan, banderitas at palaro invasion game? na tanong.
sa ibang-ibang pagdiriwang. Nais nyo bang maglaro ng
patintero?

D.Pagtatalakay ng bagong Magpakita ng larawan (LM Iparinig sa mga bata ang Pag-usapan ang mga nasa Bumuo ng 2 pangkat na may Pangkatin ang mga bata sa
konsepto at paglalahad ng pp. 296) lunsarang awit na “Bandang larawan. apat o limang kasapi. 4.
bagong kasanayan -Ano ang ginagawa ng mga Musika”. Ipaliwanag ang paraan ng Bawat pangkat ay mag-iisip
#1 bata sa larawan? Tama ba ang Saan nyo madalas Makita ang paglalaro ng patintero ng isang sakit na isasadula.
ginagawa ng mga bata sa mga nasa larawan? Bigyan ng laang oras para
larawan A at B? makapag-isip at maghanda.
- Sa iyong palagay ano ang Ano-ano ang mga kulay
maaaring maging dulot ng ang napapansin ninyo na
ubo at sipon sa ibang tao? nangingibabaw kapag may
mga pagsasaya tulad ng pista?
E. Pagtatalakay ng bagong Basahin ang talata tungkol sa Ituro ang awit sa Ipakuha sa mga bata ang Ipalaro ang patintero sa mga Bigyan ng 5 minuto ang
konsepto at paglalahad ng kadena ng impeksyon sa pamamagitan ng rote method. kanilang kagamitan. Hayaan bata. Gabayan ang mga bata bawat grupo upang
bagong kasanayan pahina 296-297,LM silang mag-isip ng disenyo at sa paglalaro. maisagawa ng duladulaan.
#2 kulay na lalapat sa gawain.
F. Paglinang sa Kabihasaan Talakayin ang mga sangkap Talakayin ang paksa. Pag-usapan ang disenyo at Talakayin ang mga Bigyan ng pagkakataon ang
(tungo sa pormative ng kadena ng impeksyon. kulay na naisip ng mga bata. kakayahang nalilinang sa bawat lider ng pangkat na
assessment) larong patintero. makapagbigay ng maikling
paliwanag tungkol sa
kanilang ipinakita.

17
G.Paglalahat Ano-ano ang iba’t ibang Saang bahagi ng staff Paano nagiging Paano nilalaro ang patintero? Gumamit ng rubric sa
elemento sa kadena ng matatagpuan ang ledger line? mapusyaw/madilim ang isang Nagustuhan n’yo ba ang laro? pagtataya ng mga bata.
impeksyon? kulay? Kayo ba nakiisa sa inyong
Ano ang pagkakaiba ng mga kasamahan?
pagdiriwang ng ibang lugar sa
sariling lugar?
H.Paglalapat ng aralin sa pang Sa inyong tahanan, saang Isulat ang sumusunod na pitch Magbigay ng halimbawa ng Maliban sa patintero, ano Paano dumadaloy ang isang
araw-araw na buhay maaring manggaling ang mga name sa staff gamit ang mga pagdiriwang sa iba’t ibang pang laro ang nagpapakita ng sakit mula sa isang tao
organismong maaaring whole note. lugar. may pagtutulungan ng mga papunta sa ibang tao?
maging sanhi ng sakit? Paano maipakikita ng isang kasapi?
tao ang kanyang damdamin sa
pagkulay ng mga masasayang
pagdiriwang?
I.Pagtataya ng aralin Punan ang bawat bilog ng Isulat sa patlang ang mga Ipaguhit ang isang larawan ng Pumili ng isang
mga elemento ng kadena ng pitch name na makikita sa pista o iba pang selebrasyon karamdaman at ilarawan
impeksyon. mga ledger line ng G-clef na kanilang naisip sa isang kung paano dumaloy ang
staff. malinis na papel. Sundin ang mikrobyo sa pamamagitan
paraan ng paggawa sa LM. ng pagguhit.
Gumamit ng rubric sa
Chain of
pansining na gawain ng aralin.
infection
Sumangguni sa pahina
191,LM

J. Karagdagang Gawain para Alamin sa inyong magulang Iguhit sa G-clef staff ang mga Ipaskil sa dingding ang Isulat sa inyong Fitness Diary Ilarawan ang sakit na
sa takdang-aralin at kung paano naipapasa ang pitch name na matatagpuan sa likhang-sining. ang mga natutuhan tungkol sa alipunga sa pamamagitan
remediation sakit na ubo mula sa mga mga ledger line. Gumamit ng lakas at tatag ng kalamnan. ng pagsulat sa loob ng
kasapi ng inyong mag-anak. mga whole note para kadena ng impeksyon.
isalarawan ito. (LM,300)

18
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

Inihanda ni:
AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

19
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
Guro Asignatura MAPEH 4
(Pang-araw-araw na
Tala ng Pagtuturo) Petsa WEEK 5 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
MUSIC ARTS PE HEALTH MUSIC
Pamantayang Recognizes the musical Demonstrate understanding of Demonstrates understanding The learner understands the Recognizes the musical
Pangnilalaman symbols and demonstrates line, shape, space and of participation in and nature and prevention of symbols and demonstrates
understanding of concepts proportion through drawing. assessment of physical common communicable understanding of concepts
pertaining to melody. activities and physical diseases. pertaining to melody.
fitness
B. Pamantayan sa pagganap Analyzes melodic movement Realizes that the choice of Participates and assesses Consistently practices Analyzes melodic movement
and range and be able to colors to use in a landscape performance in physical personal and environmental and range and be able to
create and perform simple gives the mood or feeling of a activities. measures to prevent and create and perform simple
melodies painting control common melodies
communicable diseases.
C. Mga Kasanayan sa Identifies the highest and Sketches a landscape of a Displays joy of effort, Describes how Identifies the highest and
Pagkatuto lowest pitch in a given cultural community based on respect for others & fair play communicable diseases can lowest pitch in a given
Isulat ang code ng bawat notation of a musical piece to researches and observations during participation in be transmitted from one notation of a musical piece to
kasanayan determine its range made. physical activities person to another determine its range
MU4ME-IIe-5 A4EL-IIe PE4PF-IIB-H-20 H4DD-IIef-11 MU4ME-IIe-5
II. NILALAMAN Ang Tunog na Pinakamataas Krokis ng Pamayanang Agawang Panyo Daloy ng Impeksiyon, Ang Tunog na Pinakamababa
Kultural Mabilis ang Aksyon!
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Musika at Sining 4 Musika at Sining 4 Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkatawan at Musika at Sining 4
Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG pp. 67-71 TG pp. 243-246 TG pp.36-38 TG pp140-145 TG pp. 67-71
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp. 53-56 LM pp. 192-195 LM pp. 101-105 LM pp. 295-301 LM pp. 53-56
Pang- Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk

20
B. Iba pang Kagamitang Music player, tsart ng awit, Larawan, lapis, papel, bond Tsart, panyo larawan, tsart Music player, tsart ng awit,
Panturo larawan tungkol sa awit paper, ruler larawan tungkol sa awit
PAMAMARAAN:
A.Pagbabalik-Aral sa Iguhit sa hangin ang mga Paano nakatutulong ang mga Ano-ano ang iba’t-ibang Pangkatin sa 3 ang klase.
nakaraang aralin at/o daloy ng melody na maririnig kulay at hugis sa Ipagawa ang Simulan Natin elemento sa kadena ng Ipagawa ang sumusunod na
pagsisimula ng bagong aralin sa awitin. Aawitin ng mga paglalarawan ng kultura ng na nasa pahina 102, LM. impeksyon? rhythmic pattern:
guro ang bahagi ng guro ang isang pamayanang kultural? I-Tatalon patungo sa
bahagi ng awit na ito. unahan
Awitin ang “Ang Batang II-Tatapik sa upuan o mesa
Masipag” III-papalakpak
B.Paghahabi sa layunin ng Nakikilala ng mga bata sng Nakikilala ng mga bata ang Masusubok ng larong ito ang Napapalawig pa ang kaalaman Nakikilala ng mga bata sng
aralin pinakamataas na antas ng mga kanilang pamayanan at inyong bilis at liksi sa ng mga bata ang iba’t ibang pinakamababang antas ng
nota sa musika at nasusukat nakaguguhit ng isang krokis pagdampot o pag-agaw ng elemento sa kadena ng mga nota sa musika at
ang lawak ng tunog nito. na nagpapakita ng kanilang isang bagay. impeksyon. nasusukat ang lawak ng
kapaligiran. Nais nyo bang maglaro? tunog nito.
Tayo ay muling maglalaro.
C.Pag-uugnay ng mga Narito ang mga larawan ng Sino sa inyo ang nakaranas ng
halimbawa sa bagong aralin pamayanang kultural mula sa Sa araling ito, isasagawa magkaroon ng ubo?
Luzon, Visayas at Mindanao. ninyo ang larong may Paano kaya naipapasa sa inyo
Suriin ang bawat larawan. kaugnayan sa pag-agaw o ang ubo?
Ano ang pagkakatulad ng pagdampot ng isang bagay.
Iparinig at ipakita at iparinig bawat isa? Iparinig at ipakita sa mga
sa mga bata ang so-fa syllable bata ang so-fa syllable
gamit ang Kodaly hand sign. gamit ang Kodaly hand
sign.

D.Pagtatalakay ng bagong Ipagawa ang Gawain 1 sa Ipakita ang larawan at Ipabasa Ibigay ang paraan ng Pangkatin ang mga bata sa 6. Ipagawa ang Gawain 2 sa
konsepto at paglalahad ng pahina 53-54,LM. ang mga talata. paglalaro ng Agawang Panyo Ang bawat pangkat ay pahina 54-55,LM.
bagong kasanayan Sa pamamagitan ng musical na nasa pahina 104, LM bibigyan ng tsart. Basahin ng Sa pamamagitan ng musical
#1 score ng mga awit, suriin ang mga bata ang nilalaman ng score ng mga awit, suriin
note na may pinakamataas na tsart. ang note na may
21
antas sa bawat measure. pinakamababang antas sa
Pangkat I-Pathogens bawat measure.
Pangkat II-Host
Pangkat III-Mode of Exit
Ang mga bagay sa ating Pangkat IV-Mode of
kapaligiran aqy may iba’t transmission
ibang hugis, laki kulay gaya Pangkat V-Mode of Entry
ng bundok, dagat, gusali at iba Pangkat VI-Bagong Tirahan
pang likas at di-likas na
istruktura. Bigyan ng laang oras ang mga
Sa paggawa ng krokis o bata upang pag-usapan ang
pagguhit ng landscape o kanilang paksa.
tanawin ng isang pamayanan
na itinatampok ang Magtalaga ng lider na mag-
kapaligiran bilang paksa, uulat.
kailangang isaalang-alang ang
espasyo, balance, at
proporsyon upang maging
mas makatotohanan ang
larawang iguguhit.

Ano ang mga dapat isaalang-


alang sa paggawa ng krokis?
E. Pagtatalakay ng bagong Pagtalakay sa mga note na Pangkatin ang mga bata sa Ibigay ang mga pag-iingat na Bigyan ng pagkakataong mag- Pagtalakay sa mga note na
konsepto at paglalahad ng ginamit sa awit. apat. dapat tandaan sa paglalaro. ulat ang ginamit sa awit.
bagong kasanayan Ipagawa ang Gawaing lider ng kanilang napag-
#2 Pansining sa TG pahina 246/ Ipalaro ang Agawang Panyo. usapan mula sa binasa.
LM aralin 5.

F. Paglinang sa Kabihasaan Pagtukoy sa pinakamataas na Ipapaskil ang kanilang Paano nilalaro ang Agawang -Talakayin ang tungkol sa Pagtukoy sa
(tungo sa pormative tono. ginawa. Panyo? kadena ng impeksiyon. pinakamababang tono.
assessment) Magkaroon ng gallery walk.

22
G.Paglalahat Paano natin matutukoy ang Ano ang kahalagahan ng Ano ang naramdaman ninyo Ano-ano ang mga sangkap ng Paano natin matutukoy ang
pinakamataas na tono sa awit? proporsyon sa paggawa ng habang naglalaro at kadena ng impeksyon? pinakamababang tono sa
krokis ng isang tanawin? pagkatapos ng laro? awit?
Ano ang kahalagahan ng
Sa ginawa mong detalye, Ano-anong kakayahan ang range ng tono sa
paano ginagawang malayo pinapaunlad ng larong ito? pagpapahayag ng
ang isang bagay at gayon din, damdamin ng isang awitin?
paano mo ginagawang mas
malapit ang isang bagay sa
iginuhit mong larawan?
H.Paglalapat ng aralin sa pang Ano ang kahalagahan ng Paano mo maipagmamalaki Ano pang mga laro o gawain Sa paanong paraan maaaring Anong awit ang inyong
araw-araw na buhay range ng tono sa ang pamayanang iyong ang nagpapaunlad ng inyong maipasa ng iyong katabi ang madalas na marinig?
pagpapahayag ng damdamin kinabibilangan? liksi at bilis? kanyang sore eyes/sipon? Ipaawit ang bahaging
ng isang awitin? Bilang isang mag-aaral, paano mataas/mababa.
mo maipakikita ang
paggalang at pagpapahalaga
sa kultura n gating mga
kapatid na kabilang sa mga
pamayanang kultural?
I.Pagtataya ng aralin Suriin ang mga note at Pasagutan sa papel ang nasa Isulat sa sagutang papel ang Isagawa ang “Pagsikapan
tukuyin ang range ng pahina 194-195, LM mga gawain na Natin” LM pp.298-299
pinakamataas na note. makapagpapaunlad sa bilis at -Ibahagi sa klase ang iyong
liksi sa tulong ng mga larawan ginawa.
na nasa pahina 105, LM.

J. Karagdagang Gawain para Makinig ng mga awitin. Magdala ng pangkulay Sulatan muli ang inyong Isulat sa loob ng Kadena ng Gumawa ng tatlong sukat.
sa takdang-aralin at Pakinggan ang bahaging (krayola, watercolor, o Fitness Diary ng mga Impeksiyon kung paano Gumuhit ng ng tig-tatlong
remediation mataas ang tono sa awitin. colored pencil) natutunan tungkol sa bilis at naipapasa ang sakit na note sa bawat sukat at
liksi. Tuberculosis. (LM pp, 300) tukuyin ang range ng
pinakamataas at

23
pinakamababang note.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

Inihanda ni:
AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

24
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na Guro Asignatura MAPEH 4
Tala ng Pagtuturo) Petsa WEEK 6 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
ARTS PE HEALTH MUSIC ARTS
Pamantayang Demonstrate understanding Demonstrates understanding Understands the nature and Recognizes the musical Demonstrate understanding of
Pangnilalaman of line, shape, space and of participation in and prevention of common symbols and demonstrates line, shape, space and
proportion through drawing. assessment of physical communicable diseases. understanding of concepts proportion through drawing.
activities and physical fitness pertaining to melody.

B. Pamantayan sa pagganap Realizes that the choice of Participates and assesses Consistently practices Analyzes melodic movement Realizes that the choice of
colors to use in a landscape performance in physical personal and environmental and range and be able to create colors to use in a landscape
gives the mood or feeling of activities. measures to prevent and and perform simple melodies gives the mood or feeling of a
a painting control common painting
communicable diseases.
C. Mga Kasanayan sa Paints the sketched Explains heath and skill Describes how communicable Sings with accurate pitch the Paints the sketched landscape
Pagkatuto landscape using water colors related fitness components diseases can be transmitted simple intervals of a melody using water colors
appropriate to the cultural from one person to another appropriate to the cultural
Isulat ang code ng bawat community’s ways of life. community’s ways of life.
kasanayan A4EL-IIf PE4PF-IIf-21 H4DD-IIef-11 MU4ME-IIf-6 A4EL-IIf
II. NILALAMAN Kulay ng Kapaligiran Agawang Base Daloy ng Impeksyon, Mabilis Ang Pagitan ng mga Tono Kulay ng Kapaligiran
ang Aksyon
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Musika at Sining 4 Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkatawan at Musika at Sining 4 Musika at Sining 4
Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG pp. 247-249 TG pp. 39-40 TG pp140-145 TG pp. 72-75 TG pp. 247-249
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp.196-199 LM pp.106-109 LM pp. 295-301 LM pp. 57-60 LM pp.196-199
Pang-Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
B. Iba pang Kagamitang Mga larawan, papel, Puno, upuan, palaruan larawan, tsart, bola Music player, lapel Mga larawan, papel,
25
Panturo pangkulay microphone pangkulay

A.Pagbabalik-Aral sa Ano-ano ang mga dapat Ipagawa ang warm-up samga Awitin ang mga so-fa syllable Ano ang kadalasang kulay
nakaraang aralin at/o isaalang-alang sa pagguhit bata. Ipaskil sa pisara ang mga nang tatlong ulit. Bigyang ang makikita natin sa ating
pagsisimula ng bagong aralin ng krokis? ginawang kadena ng pansin ang mababa at mataas kapaligiran?
impeksyon ng sakit na na tono.
tuberculosis. Do mi so la l do ti la fa l ti la
so mi l Mi fa so la l so re do ti
la do l
B.Paghahabi sa layunin ng Ang mga bata ay Ipakita ang larawan ng iba’t Nailalarawan ng mga bata Ang mga bata ay nakaaawit Ang mga bata ay
aralin nakapagpipinta ng ng ibang Gawain sa mga bata. ang paraan kung paano ng may wastong tono sa nakapagpipinta ng ng tanawin
tanawin sa pamayanang Ano-ano ang mga kilos na naipapasa ang iba pang pagitan ng melody. sa pamayanang kultural nang
kultural nang may wastong kanilang ginagawa? Alin sa nakahahawang sakit. may wastong gamit ng mga
gamit ng mga kulay. sumusunod ang nagpapakita kulay.
ng bilis at liksi?
C.Pag-uugnay ng mga Suriin ang larawan Naranasan mo na bang Bumuo ng 4 na pangkat. Tumawag ng 8 bata sa unahan. (Ang klase ay lalabas ng silid
halimbawa sa bagong aralin maglaro ng habulan? -Papilahin ang bawat pangkat. Ayusin ang mga ito sa aralan at pupunta sa parke ng
Naranasan mo na bang -IIabot ang bola sa unahang nakikitang larawan sa ibaba. paaralan o ilalim ng puno.)
makipag-agawan ng laruan? bata.
Ano-anong sangkap ng skill- - Ipapasa ng bata sa itaas ng Masdan ang kapaligiran. Ano
related fitness ang ulo ang bola at ipapasa ng ang inyong nakikita sa ating
pinapaunlad sa mga gawaing kasunod sa ilalim ng binti. kapaligiran.
ito? -Salitang gagawin hanggang
makarating sa likod ang bola. Anong mga kulay ang inyong
-tatakbo ang nasa dulo dala nakikita?
Ano-ano ang mga kulay na ang bola at ipapasa uli
ginamit? hanggang sa ang batang nasa
Paano ginamit ang kulay? unahan ay muling makabalik
Paano ginamit ang kulay sa pwesto
para ilarawan ang espasyo? -Ang ung grupong nakatapos
ay ang panalo.

Itanong:
Paano naipapasa ang bola sa
kasama?
D.Pagtatalakay ng bagong Ipagawa ang pagkukulay ng Ibigay ang paraan ng Magkaroon muli ng gallery Ipangkat ang mga bata sa 4 at Tumingin ng isang bahagi ng
konsepto at paglalahad ng mga naiguhit na mga bagay paglalaro na nasa LM pahina walk upang makita ng mga ipagawa ang Gawain 2 sa kapaligiran na maganda sa
26
bagong kasanayan sa papel na naglalarawan ng 108. bata ang tsart ng germs na pahina 58, LM. iyong paningin.
#1 mga iba’t-ibang nakapaskil sa dingding ng Iguhit ito sa bond paper.
pamayanang kultural sa silid-aralan.
pahina 197 ng LM.
Ipapaskil ang kanilang
ginawa pagkatapos.
E. Pagtatalakay ng bagong Talakayin kung paano Talakayin ang dapat tandaan Talakayin ang mga germs na Talakayin ang nasa pahina 74, Talakayin kung paano
konsepto at paglalahad ng ginamit ang mga kulay sa kapag naglalaro. nasa tsart. TG. ginamit ang mga kulay sa
bagong kasanayan iginuhit na landscape ng iginuhit na landscape ng
#2 pamayanang kultural. kapaligiran/tanawin.
F. Paglinang sa Kabihasaan Paano nagagawang madilim Ipalaro ang Agawan Base sa Paano naipapasa ang sakit Pag-usapan ang napakinggang Paano nagagawang madilim
(tungo sa pormative at mapusyaw ang mga kulay mga bata. mula sa isang tao papunta sa tugtug at suriin ang pagitan ng at mapusyaw ang mga kulay
assessment) na ginamit sa iginuhit? ibang tao? mga note sa awiting “Umawit na ginamit sa iginuhit?
at Sumayaw”.
G.Paglalahat Anong damdamin ang Paano nilalaro ang larong Ano ang maaaring Ano ang interval? Anong damdamin ang
naipahayag kapag gumamit Agawan base? panggalingan ng mikrobyo? Ano-ano ang halimbawa ng naipahayag kapag gumamit
ka ng matingkad na kulay sa Ano-anong sangkap ng Kanino posibleng naipapasa mga interval? ka ng matingkad na kulay sa
iyong larawan? Madilim o physical fitness ang nagamit ang virus? iyong larawan? Madilim o
mapusyaw na kulay? sa laro? Para hindi maipasa ang virus, mapusyaw na kulay?
ano ang dapat nating gawin?
H.Paglalapat ng aralin sa pang Kung ikaw ay guguhit ng Maliban sa larong Agawan Imolde gamit ang clay ng Pangkatang Gawain Kung ikaw ay guguhit ng
araw-araw na buhay larawan ng tanawing Base, ano pang laro ang napili mong gayahing Pangkatin sa apat ang mga larawan ng tanawing makikita
makikita sa iyong sariling magpapaunlad ng inyong bilis mikrobyo mula sa tsart. bata. sa iyong sariling pamayanan,
pamayanan, anong uri ng at liksi? Ibahagi sa klase ang iyong Ipasuri sa bawat pangkat ang anong uri ng kulay kaya ang
kulay kaya ang aakma sa ginawa. mga note sa melodic phrase. aakma sa iyong
iyong paglalarawan? Bakit? Maaring humanap ng kagrupo Sumangguni sa pahina 75, TG. paglalarawan? Bakit?
upang maipakita ang
katangian ng napiling
mikrobyo at kung paano ito
dumadaloy sa kadena ng
impeksyon.
I.Pagtataya ng aralin Isulat ang TAMA o MALI sa Tukuyin ang uri ng interval o
Pagmamarka ng guro sa Gumamit ng rubrics sa patlang. pagitan ng mga note na Pagmamarka ng guro sa mga
mga ginawa ng mga bata. pagtataya ng natapos na laro. ___1.Ugaliin ang tinutukoy sa mga bilang sa ginawa ng mga bata.
magpabakuna. ilalim ng staff.
Sumangguni sa LM pahina ___2.Umiwas sa taong may Sumangguni sa LM pahina

27
198-199 sipon o ubo. 198-199
___3.Hintaying lumubha ang
sintomas bago kumonsulta sa
doctor.
__4.Ugaliin ang palagiang
paghuhugas ng kamay upang
makaiwas sa sakit.
__5.Gumagamit ng guwantes
ang mga dentist upang
makaiwas sa sakit mula sa
kanilang pasyente.
J. Karagdagang gawainpara sa Pangkatin ang mga bata at Isulat sa inyong Fitness Diary Paano mo mapananatiling Humanap ng tugtuging may Ipinta ang inyong kapaligiran.
takdang-aralin at remediation bawat pangkat ay magdala ang iyong mga natutuhan mabuti ang iyong kalusugan iba’t ibang interval. Sabayan
ng mga sumusunod: tungkol upang makaiwas sa ito ng pag-awit.
Cartolina, manila paper o Sa paglalarop ng Agawan nakahahawang sakit?
lumang kalendaryo, marking Base. Paano ka nakaiiwas Isulat sa loob ng scroll ang
pen,lapis, pambura at habang hinahabol ka ng sagot.
pangkulay. inyong kalaro?

V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
28
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

Inihanda ni:

AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

29
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
Guro Asignatura MAPEH 4
(Pang-araw-araw na
Tala ng Pagtuturo) Petsa WEEK 7 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
PE HEALTH MUSIC ARTS PE
Pamantayang Demonstrates understanding Understands the nature and Recognizes the musical Demonstrate understanding of Demonstrates understanding
Pangnilalaman of participation in and prevention of common symbols and demonstrates line, shape, space and of participation in and
assessment of physical communicable diseases. understanding of concepts proportion through drawing. assessment of physical
activities and physical fitness pertaining to melody. activities and physical
fitness
B. Pamantayan sa pagganap Participates and assesses Consistently practices Analyzes melodic movement Realizes that the choice of Participates and assesses
performance in physical personal and environmental and range and be able to colors to use in a landscape performance in physical
activities. measures to prevent and create and perform simple gives the mood or feeling of a activities.
control common melodies painting
communicable diseases.
C. Mga Kasanayan sa Explains heath and skill Identifies ways to break the Performs his/her own created Exhibits painted landscapes to Displays joy of effort,
Pagkatuto related fitness components chain of infection at melody create a mural for the class respect for others & fair play
Isulat ang code ng bawat PE4PF-IIf-21 respective and the school to appreciate during participation in
kasanayan Displays joy of effort, respect physical activities
for others and fair play during MU4ME-IIg-h-7 A4EL-IIg
participation in physical H4DD-IIij-14 PE4PF-IIb-h- 20
activities
PE4PF-IIb-h-20
II. NILALAMAN Agawang Base Daloy ng Impeksyon, Mabilis Ang Likhang Melody Myural ng Tanawin sa Lawin at Sisiw
ang Aksyon Pamayanang Kultural
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkatawan at Musika at Sining 4 Musika at Sining 4 Edukasyong Pangkatawan at
Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG pp. 39-40 TG pp140-145 TG pp.76-79 TG pp.250-253 TG pp.41-43
Guro

30
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp.106-109 LM pp. 295-301 LM pp. 61-63 LM pp. 200-203 LM pp. 110-115
Pang-Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
B. Iba pang Kagamitang Puno, upuan, palaruan Pictures, chart of chain of Music player/musical Mga larawan Larawan, panyo
Panturo Infection, clay instrument
PAMAMARAAN
A.Pagbabalik-Aral sa Ipagawa ang warm-up samga Ano-ano ang mga sangkap ng Anong kulay ang akma sa Ipagawa ang warm-up
nakaraang aralin at/o bata. kadena ng impeksyon? iginuhit na larawan kapag ito samga bata.
pagsisimula ng bagong aralin ay nagpapahayag ng
kalungkutan? Kasiyahan?

B.Paghahabi sa layunin ng Ipakita ang larawan ng iba’t Natutukoy ng mga bata ang Ang mga bata ay nakagagawa Ang mga bata ay nai-exhibit Ipakita ang larawan ng iba’t
aralin ibang Gawain sa mga bata. mga paraan upang maputol ng sariling likhang melody. ang kanilang gawang tanawin ibang Gawain sa mga bata.
Ano-ano ang mga kilos na ang pagdaloy ng kadena ng upang makagawa ng myural. Ano-ano ang mga kilos na
kanilang ginagawa? Alin sa impeksyon. kanilang ginagawa? Alin sa
sumusunod ang nagpapakita Maaring magpakita ang guro sumusunod ang nagpapakita
ng bilis at liksi? Pagpapakita ng tsart ng ng ilang halimbawa ng mga ng bilis at liksi?
kadena ng impeksyon. obra.

C.Pag-uugnay ng mga Naranasan nyo na bang Ang mga sangkap ba ng Magpakita ng isang maikling Tanungin ang kanilang nakita Nais nyo bang muling
halimbawa sa bagong aralin maglaro ng nag-aagawan? kadena ng impeksyon ay kaya tula na may apat na linya sa sa larawan at pagkakaiba ng makapaglaro upang
Nagtatakbuhan? nating maputol upang isang saknong. mga ito. malinang pa ang ating
maiwasan ang sakit? Umawit at sumayaw
kakayahan?
Nais ninyo bang Ikembot ang iyong beywang Ipaliwanag ang nilalaman ng
makapaglaro? Ang kamay ay ikampay mga larawan.
Umikot, sabay-sabay

Ipalakpak ang rhythmic


pattern ng tula.

31
I-chant ang bawat linya ng
tula habang pinakikinggan ng
mga bata.
Ipaulit ito sa mga bata ng
ilang beses.
Maaaring lagyan ng guro ng
himig ang tula ayon sa sukat
nito.
D.Pagtatalakay ng bagong Ibigay ang paraan ng Imolde gamit ang clay ang Ano ang ginawa ng guro bago Talakayin ang paraan ng Ibigay ang paraan ng
konsepto at paglalahad ng paglalaro na nasa LM pahina napili mong gayahing ipaawit ang lunsarang awit? paggawa ng myural. paglalaro na nasa LM pahina
bagong kasanayan 108. mikrobyo mula sa tsart. Ano pa ang paraaang ginawa 108.
#1 upang madaling malaman ang
daloy ng melodic pattern?
Ano ang mahalagang
pamamaraan na ginawa bago
inaral ang tono ng awit?
E. Pagtatalakay ng bagong Talakayin ang dapat tandaan . Ibahagi sa klase ang iyong Ipagawa ang Gawain 1 na Paggawa ng myural. Talakayin ang dapat
konsepto at paglalahad ng kapag naglalaro. ginawa. nasa pahina 62, LM. tandaan/pag-iingat kapag
bagong kasanayan (Sumangguni sa LM, pahina naglalaro.
#2 201)
F. Paglinang sa Kabihasaan Ipalaro ang Agawan Base sa Talakayin ang mga paraan Talakayin/pag-usapan ang Tumawag ng bata upang mag- Muling ipalaro ang Agawan
(tungo sa pormative mga bata. upang maputol ang pagdaloy ginawa. ulat ng kanilang ginawa. Base sa mga bata.
assessment) ng kadena ng impeksyon
Paano nyo ginamitang mga
elemento at prinsipyo ng
sining sa inyong myural?
G.Paglalahat Paano nilalaro ang larong Paano natin mahahadlangan Ang paglikha ng melody ay Ano ang natutuhan ninyo sa Paano nilalaro ang larong
Agawan base? ang pagdaloy ng impeksyon? nakatutulong sa pagiging inyong ginawa? Agawan base?
Ano-anong sangkap ng malikhain upang maipakita Bilang isang mag-aaral, paano Ano-anong sangkap ng
physical fitness ang nagamit ang kahusayan at pag-unawa mo magagamit ang kaalaman physical fitness ang nagamit
sa laro? sa musika. sa paggawa ng myural upang sa laro?
maipahayag ang iyong
damdamin?

32
H.Paglalapat ng aralin sa pang Maliban sa larong Agawan Ano ang mga dapat tandaan Ano ang naramdaman mo Maliban sa larong Agawan
araw-araw na buhay Base, ano pang laro ang upang makaiwas tayo sa habang ginagawa nang Base, ano pang laro ang
magpapaunlad ng inyong bilis nakahahawang sakit? tulong-tulong ang inyong magpapaunlad ng inyong
at liksi? Sumangguni sa TG pahina myural? bilis at liksi?
142 para sa karagdagang Ano ang kabutihang dulot ng
kaalaman ng guro. pagkakaisa at pagtutulungan? Ano ang naramdama nyo
nong kayo ay naglalaro?

Ano ang dapat gawin kapag


nanalo/natalo?
Ano ang naramdaman mo
nang ikaw ay nakalikha ng
isang awit?
Bakit?
I.Pagtataya ng aralin Isulat ang TAMA o MALI sa Ipagawa ang nasa pahina 63, Ilagay ang mga myural na
Gumamit ng rubrics sa patlang. LM. ginawa sa dingding upang Gumamit ng rubrics sa
pagtataya ng natapos na laro. ___1. Ugaliin ang Makita ng buong klase. pagtataya ng natapos na laro.
magpabakuna. Gumamit ng rubrics sa
------2. Umiwas sa taong may pagtataya.
ubo at sipon.
___3. Hintaying lumubha ang
sintomas bago kumonsulta sa
doctor.
___4. Ugaliin ang palagiang
paghuhugas ng kamay upang
makaiwas sa sakit.
___5. Gumagamit ng
guwantes ang mga dentist
upang makaiwas sa sakit mula
sa kanilang pasyente.
J. Karagdagang gawainpara sa Isulat sa inyong Fitness Diary Magpasulat ng sanaysay ukol Magsanay sa paglikha ng Magsanay sa paggawa ng Isulat sa inyong Fitness
takdang-aralin at remediation ang iyong mga natutuhan sa pag-iwas nakahahawang awit. myural na isinasaalang-alang Diary ang iyong mga
tungkol sakit. ang prinsipyo at element ng natutuhan tungkol
Sa paglalarop ng Agawan sining na napag-aralan na. Sa paglalarop ng Agawan
Base. Paano ka nakaiiwas Base. Paano ka nakaiiwas
habang hinahabol ka ng habang hinahabol ka ng
inyong kalaro? inyong kalaro?
33
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

Inihanda ni:

AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

34
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
Guro Asignatura MAPEH 4
(Pang-araw-araw na
Tala ng Pagtuturo) Petsa WEEK 8 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
HEALTH MUSIC ARTS PE HEALTH
Pamantayang The learner understands the The learner recognizes the The learner demonstrates The learner demonstrates The learner understands the
Pangnilalaman nature and prevention of musical symbols and understanding of line, shape, understanding of participation nature and prevention of
common communicable demonstrates understanding space and proportion through in and assessment of physical common communicable
diseases of concepts pertaining to drawing. activities and physical fitness diseases
melody.
B. Pamantayan sa pagganap Consistently practices Analyzes melodic movement Realizes that the choice of Participates and assesses Consistently practices
personal and environmental and range and be able to colors to use in a landscape performance in physical personal and environmental
measures to prevent and create and perform simple gives the mood or feeling of a activities. measures to prevent and
control common melodies painting control common
communicable diseases communicable diseases
C. Mga Kasanayan sa Demonstrates ways to stay Performs his/her own created Tells a story or relates Displays joy of effort, respect Demonstrates ways to stay
Pagkatuto healthy and prevent and melody experiences about cultural for others & fair play during healthy and prevent and
Isulat ang code ng bawat control common communities seen in the participation in physical control common
kasanayan communicable disease landscape activities communicable disease
H4DD-IIij-13 MU4ME-IIg-h-7 PE4PF-IIb-h- 20 H4DD-IIij-13
Practices personal habits and A4EL-IIh Practices personal habits
environmental sanitation to Identifies areas for and environmental
prevent and control common improvement sanitation to prevent and
communicable diseases control common
HDDD-IIij-15 PE4PF-IIb-h-22 communicable diseases
HDDD-IIij-15
II. NILALAMAN Pag-iwas ay Gawin upang Di- Ang Likhang Melody Malikhaing Pagpapahayag Lawin at Sisiw Pag-iwas ay Gawin upang
maging Sakitin Di-maging Sakitin
III. KAGAMITANG PANTURO

35
A. Sanggunian Edukasyong Pangkatawan at Musika at Sining 4 Musika at Sining 4 Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkatawan
Pangkalusugan 4 Pangkalusugan 4 at Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG: 142-145 TG pp.76-79 TG pp.250-253 TG pp.41-43 TG: 142-145
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp. 302- 313 LM pp. 61-63 LM pp. 200-203 LM pp. 110-115 LM pp. 302- 313
Pang-Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
B. Iba pang Kagamitang tsart,larawan Music player/musical Mga larawan Larawan, panyo tsart,larawan
Panturo instrument

A.Pagbabalik-Aral sa Paano naililipat ang Ano-ano ang ang dapat Paano natin malilinang an Paano naililipat ang
nakaraang aralin at/o nakahahawang sakit? isaalang-alang sa paggawa ng gating blis at liksi? nakahahawang sakit?
pagsisimula ng bagong aralin myural? Ano-anong mga laro ang
lumilinang sa liksi at bils?

B.Paghahabi sa layunin ng Matututunan ng mga bata Ang mga bata ay nakagagawa Muling nalalaro ng mga bata Matututunan ng mga bata
aralin kung paano mapanatiling ng sariling likhang melody. Muling balikan ang iba’t ang Lawin at Sisiw ng may kung paano mapanatiling
malusog ang katawan at ibang tanawin sa pamayanang kawilihan at respeto sa mga malusog ang katawan at
paano makaiiwas at masugpo kultural sa pamamagitan ng kalaro. paano makaiiwas at
ang nakahahawang sakit. larawan. masugpo ang nakahahawang
Natutukoy ang kahinaan ng sakit.
bata.

C.Pag-uugnay ng mga Ipaskil ang tsart. Magpakita ng isang maikling Tingnan kung ang mga bata Ipaskil ang tsart.
halimbawa sa bagong aralin Basahin ang mga paraan tula na may apat na linya sa Bigyan ng pagkakataon ang ay nkasuot ng akmang Basahin ang mga paraan
upang mapanatiling malusog isang saknong. mga bata na mkapaglibot sa kasuotan. upang mapanatiling malusog
at alamin ang mga batas o gallery ng kanilang likhang- at alamin ang mga batas o
ordinansa na pinapairal para sining na ginawa sa nakaraang Nais nyo ba uling ordinansa na pinapairal para
sa kalusugan ng mga leksyon. makapaglaro? sa kalusugan ng mga
36
mamamayan. mamamayan.
Umawit at sumayaw
Ikembot ang iyong beywang
Ang kamay ay ikampay
Umikot, sabay-sabay

Ipalakpak ang rhythmic


pattern ng tula.
I-chant ang bawat linya ng
tula habang pinakikinggan ng
mga bata.
Ipaulit ito sa mga bata ng
ilang beses.
Maaaring lagyan ng guro ng
himig ang tula ayon sa sukat
nito.
D.Pagtatalakay ng bagong Ipagawa ang acting-acting sa Ano ang ginawa ng guro bago Pangkatin ang mga bata sa Ipagawa ang acting-acting .
konsepto at paglalahad ng LM. Ipantomina ang ipaawit ang lunsarang awit? Gawin ang “Gawaing apat na pangkat. Ipantomina ang sumusunod:
bagong kasanayan sumusunod: Ano pa ang paraaang ginawa Pansining” na nasa TG pahina Muling ilahad ang mga 1. paliligo
#1 1.Paghuhugas ng kamay upang madaling malaman ang 255. alituntunin sa paglalaro ng 2. wastong pagtapon ng
2. Pag-ubo daloy ng melodic pattern? Lawin at sisiw na nasa LM basura
3. Pagwawalis ng bakuran Ano ang mahalagang pahina 113. 3. paggupit ng kuko
pamamaraan na ginawa bago
inaral ang tono ng awit?
E. Pagtatalakay ng bagong Ano ang ipinakita sa Ipagawa ang Gawain 1 na Pag-usapan ang gawaing Ipalaro ang Lawin at Sisiw sa Ano ang ipinakita sa
konsepto at paglalahad ng pantomine? nasa pahina 62, LM. pansining na natapos. mga bata. pantomine?
bagong kasanayan Mahalaga ba ang mga Mahalaga ba ang mga
#2 ganitong Gawain? ganitong Gawain?
F. Paglinang sa Kabihasaan Paano makaiiwas sa bawat Talakayin ang ginawa/sagot Palalimin ang pag-unawa sa Talakayin ang mga Paano makaiiwas sa bawat
(tungo sa pormative sakit? ng mga bata sa Gawain 1. pamamagitan ng tanong. kakayahang nakapaloob sa sakit?
assessment) larong ginawa.
Bakit kailangang umiwas sa Ano ang iyong naramdaman Bakit kailangang umiwas sa
pagkakasakit? habang isinasagawa ang pagkakasakit?
pagbabahagi ng iyong
karanasan?

37
G.Paglalahat Anu-ano ang mga gawain o Ang paglikha ng melody ay Paano natin matutulungang Paano nilalaro ang Lawin at Anu-ano ang mga gawain o
paraan upang mapanatiling nakatutulong sa pagiging mapayaman ang kultura ng Sisiw? paraan upang mapanatiling
malusog at maiwasan ang malikhain upang maipakita ating pamayanang kultural? Ano ang nararamdaman nyo malusog at maiwasan ang
nakahahawang sakit? ang kahusayan at pag-unawa habang naglalaro? nakahahawang sakit?
sa musika. Ano ang dapat gawin kapag
nananalo/natatalo sa isang
laro?
H.Paglalapat ng aralin sa pang Nakita mo ang iyong Bilang isang mag-aaral, ano Maliban sa larong Lawin at Nakita mo ang iyong
araw-araw na buhay kapitbahay na nagtatapon ng ang iyong magagawa upang sisiw, ano pang ibang laro kapitbahay na nagtatapon ng
patay na hayop sa harapan ng ibahagi sa iba ang mayamang ang madalas nyong gawin ng patay na hayop sa harapan
inyong bakuran. Ano ang kultura ng iyong pamayanan. inyong mga kaibigan? ng inyong bakuran. Ano ang
iyong gagawin? iyong gagawin?

Ano ang naramdaman mo


nang ikaw ay nakalikha ng
isang awit?
Bakit?
I.Pagtataya ng aralin Sagutin ang mga tanong: Ipagawa ang nasa pahina 63, Pagmamarka sa mga mag- Sagutin ang mga tanong:
p.144,TG LM. aaral sa pamamagitan ng p.144,TG
1.Bakit mahalaga ang rubrics. 1.Bakit mahalaga ang
palagiang paghuhugas ng palagiang paghuhugas ng
kamay? kamay?
2.Ano ang paraan ng 2.Ano ang paraan ng
paghuhugas ng kamay? paghuhugas ng kamay?

3. Ano ang iyong gagawin 3. Ano ang iyong gagawin


kung walang tubig at sabon kung walang tubig at sabon
upang mahugasan ng mabuti upang mahugasan ng mabuti
ang mga kamay ang mga kamay
J. Karagdagang gawainpara sa Magtala ng 5 paraan sa pag- Magsanay sa paglikha ng Upang lalong maging Linangin ang inyong Magtala ng 5 paraan sa pag-
takdang-aralin at remediation iwas awit. mahusay sa paggawa ng mga kakayahan sa pamamagitan iwas
o pagsugpo ng nakahahawang likhang sining, ipagpatuloy ng larong Lawin at Sisiw o pagsugpo ng
38
sakit. ang pag-ensayo sa pagguhit at kasama ang inyong kalaro. nakahahawang sakit.
pagpinta.

V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitan ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
Inihanda ni:

AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

39
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
Guro Asignatura MAPEH 4
(Pang-araw-araw na
Tala ng Pagtuturo) Petsa WEEK 9 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I. LAYUNIN

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5


HEALTH (Ilagay dito ang mga araling hindi naituro dahil sa mga holidays/meeting o iba pang gawain sa mga nagdaang araw)

Pamantayang Pangnilalaman The learner understands the


nature and prevention of
common communicable
diseases
The learner consistently
B. Pamantayan sa Pagganap practices personal and
environmental measures to
prevent and control common
communicable diseases
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Practices personal habits and
Isulat ang code ng bawat environmental sanitation to
kasanayan prevent and control common
communicable diseases
HDDD-IIij-15
Pag-iwas ay Gawin upang Di-
II. NILALAMAN maging Sakitin
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Edukasyong Pangkatawan at
Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG: 142-145
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp. 302- 313
Pang- Mag-aaral
3. Mga Pahina saTeksbuk
40
B. Iba pang Kagamitang Panturo tsart,larawan,
laptop/TV/projector
IV. PAMAMARAAN
A.Pagbabalik-Aral sa nakaraang Paano naililipat ang
aralin at/o pagsisimula ng nakahahawang sakit?
bagong aralin
B.Paghahabi sa layunin ng aralin Matututunan ng mga bata kung
paano mapanatiling malusog
ang katawan at paano
makaiiwas at masugpo ang
nakahahawang sakit.
C.Pag-uugnay ng mga Ipaskil ang iba’t ibang larawan
halimbawa sa bagong aralin ng mga batang naglilinis ng
kanilang katawan.
Ano ang kanilang ginagawa?
Ginagawa ninyo ba ito?
D.Pagtatalakay ng bagong Panonood ng Video clips sa .
konsepto at paglalahad ng mga bata.
bagong kasanayan (maaaring gumamit ng laptop,
#1 TV o projector)
E. Pagtatalakay ng bagong Pagtalakay sa kanilang mga
konsepto at paglalahad ng pinanood.
bagong kasanayan
#2
F.Paglinang sa Kabihasaan tungo Linangin ang mga gawain o
sa formative assessment. paraan upang mapanatiling
malusog at maiwasan ang
nakahahawang sakit?
G.Paglalahat Ano ang dapat nating gawin
upang manatiling malusog?
Ano-ano ang mga paraan o
kaugalian sa paglilinis ng
katawan?

41
H.Paglalapat ng aralin sa pang I-action ang mga sumusunod
araw-araw na buhay na Gawain:
-Pagputol ng kuko
-Pagsisipilyo
-Paliligo
I.Pagtataya ng aralin Magtala ng 5 paraan sa pag-
iwas o pagsugpo ng
nakahahawang sakit.
J.Karagdagang Gawain para sa Gumawa ng slogan tungkol sa
takdang-aralin at remediation kalinisan.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitan ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
Inihanda ni:
AGNES P. CRUZAT
NARRA PILOT SCHOOL

42
GRADE 4 Paaralan Baitang/ Antas 4
DAILY LESSON LOG
Guro Asignatura MAPEH 4
(Pang-araw-araw na
Tala ng Pagtuturo) Petsa WEEK 10 Markahan IKALAWA

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I. LAYUNIN
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
QUARTERLY QUARTERLY
HEALTH MASTERY TEST REVIEW ASSESSMENT ASSESSMENT

Pamantayang Pangnilalaman The learner understands the nature Evaluate pupils Evaluate pupils learning
and prevention of common Evaluate pupils learning Review competencies that learning through through quarterly
communicable diseases through mastery test. seems difficult to pupils. quarterly assessment assessment
The learner consistently practices
B. Pamantayan sa Pagganap personal and environmental
measures to prevent and control
common communicable diseases
C. Mga Kasanayan sa Practices personal habits and
Pagkatuto environmental sanitation to prevent
Isulat ang code ng bawat and control common
kasanayan communicable diseases
HDDD-IIij-15
Pag-iwas ay Gawin upang Di-
II. NILALAMAN maging Sakitin
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Edukasyong Pangkatawan at
Pangkalusugan 4
1. Mga Pahina sa Gabay ng TG: 142-145
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM pp. 302- 313
Pang- Mag-aaral
3. Mga Pahina saTeksbuk
B. Iba pang Kagamitang tsart,larawan,
Panturo laptop/TV/projector
43
PAMAMARAAN
A.Pagbabalik-Aral sa Ano ang inyong ginawang
nakaraang aralin at/o paghahanda sa sarili bago pumasok
pagsisimula ng bagong aralin sa paaralan?
Naggupit ba kayo ng kuko?
Bakit?
B.Paghahabi sa layunin ng Matututunan ng mga bata kung
aralin paano mapanatiling malusog ang
katawan at paano makaiiwas at
masugpo ang nakahahawang sakit.
C.Pag-uugnay ng mga Ipapaskil sa mga bata ang ginawa
halimbawa sa bagong aralin nilang slogan.
Pag-usapan ang kanilang ginawa.
D.Pagtatalakay ng bagong Panonood ng Video clips sa mga
konsepto at paglalahad ng bata.
bagong kasanayan (maaaring gumamit ng laptop, TV
#1 o projector)

E. Pagtatalakay ng bagong Pagtalakay sa kanilang mga


konsepto at paglalahad ng pinanood.
bagong kasanayan
#2
F.Paglinang sa Kabihasaan Linangin ang mga gawain o paraan
tungo sa formative assessment. upang mapanatiling malusog at
maiwasan ang nakahahawang
sakit?
G.Paglalahat Ano ang dapat nating gawin upang
manatiling malusog?
Ano-ano ang mga paraan o
kaugalian sa paglilinis ng katawan?
H.Paglalapat ng aralin sa pang I-action ang mga sumusunod na
araw-araw na buhay Gawain:
-Pagpalit ng damit
-Paghugas ng kamay
I.Pagtataya ng aralin Magtala ng 5 paraan sa pag-iwas
44
o pagsugpo ng nakahahawang
sakit.
J.Karagdagang Gawain para sa Ugaliin ang paglilinis ng sarili at
takdang-aralin at remediation kapaligiran upang makaiwas sa
V. MGA TALA anumang sakit.
V. MGA TALA
PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitan ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa ko guro?

Note:
Ang Competency ng Music, Arts at PE ay hanggang h (8th week) lamang.
Ang competency ng Health ay hanggang i-j lamang

45