Sie sind auf Seite 1von 36

THE TAMILNADU CHEMISTS & DRUGGISTS ASSOCIATION (REGD.

)
(Affiliated to All India Organisation of Chemists & Druggists)
D-36, 8th Floor, `D’ Block, Halls Towers, 33, Halls Road, Chennai - 600 008.
Phone : 2819 1522
E-mail : tncda_sangam@yahoo.co.in Website : www.tncda.com

President: Hon. General Secretary: Treasurer:


K. MANOHARAN D.Pharm., K.K. SELVAN B.Sc., S. ELANGOVAN M.Pharm., M.B.A.
M/s. Thillai Medicals, M/s.Sharadha Medicals M/s. The Chennai Medicals,
No.29-B, 10th Cross, Main Road, 8/C, Omalur Main Road, Four Road, Salem - 9. No.96, Perambur High Road,
Thillai Nagar, Trichy - 620 018. Ph: 0427-235 3353, 403 1318 Jamalia, Chennai - 600 012.
Ph: 0431-2762555. Mobile: 94431 76555 Mobile : 93609 99909 Mobile: 98843 02901
E-mail: manoharan.k2222@gmail.com E-mail: kkselvan72@gmail.com E-mail: leviserpharma@gmail.com

Chairman, Tamilnadu Chemists & 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567


12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Chairman,
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Charitable Trust 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Auditing Committee
KR.SENTHIL VADIVEL
Salem, Cell: 98427 26047
CONTENTS
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
P. STEPHEN
Tirunelveli, Cell: 99407 79222
Patron Convenor, Trade Reforms &
1. EDITORIAL Continuous Education
K.R. CHINNAIAH CHETTIAR
Villuppuram, Cell: 9952921010 S. SENTHIL KUMAR
2. GENERAL SECRETARY’S DESK Erode, Cell: 98427 39233
Organising Secretary
P. ANBALAGAN Chairman, Arbitration Comm.
Namakkal, Cell: 80980 20244 3. DISTRICT NEWS A.T. KUMAR
Kanyakumar, Cell: 94431 23370
Chairman, Co-ordination Comm.
S.A. RAMESH
4. PRODUCT INFORMATION PRO
Chennai, Cell: 98400 50518 R. GOVINDARAJ
5. MISCELLANEOUS Perambalur, Cell: 94431 55116
Chairman, Wholesale Wing
Chairman, Trade Affairs Comm.
A. BHASKARAN
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 G. SIVAM
Trichy, Cell: 94434 77840 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Thanjavur, Cell: 99422 88588
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Chairman, Retailwing
ANNAM THIRUNAVUKARASU
TARIFF
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 President, Pharmacists Association
V. KUMANAN
Kovai, 97886 02345 Chennai, Cell: 98401 14180
Chairman - Constitution Com. FOR ADVERTISEMENTS PER ISSUE Secretary, Pharmacists Association
K. SHANMUGAM J.VENKATA SUNDARAM
Tiruvannamalai, Cell: 9361111974 Size : 18.5 cms x 24.5 cms Cuddalore, Cell: 99944 48464
Vice President Chairman, Retail Protection Force
A. KARUPPIAH Fourth Cover : Rs. 20,000/- W.S. MOHANKUMAR
Kovai, Cell: 94430 37017 Chennai, Cell: 98404 68453
Vice President Inside Cover Page : Rs. 15,000/- Chairman,
V.M. Kader Mydeen Retail Welfare Committee
Tirunelveli, Cell: 98420 29964 Full Page : Rs. 10,000/- G. VENKATESAN
Kanchi-Chengai, 94434 67035
Vice President
C. Manohar 20% Discount on your yearly contract. Chirman,
Madurai, Cell: 98424 64021 Members Welfare Committee
A. SRINIVASAGAN
Vice President “Form-V Price List Publication” Virudhunagar, Cell: 94435 44790
P. THIRULOGACHANDAR charges Rs. 5,000/- per product / strength. Deputy Secretary
Chennai, Cell: 98408 62882
S. ARUL RAJA
Joint Secretary (Details of strength, packing, composition GST % etc. to be specified) Sivagangai, Cell: 94430 92258
T. ASOKAN
Deputy Secretary
Tirupur, Cell: 98941 00615
Total Circulation : 20,000 Copies M. ABDUL JAFFAR
Joint Secretary Pudukottai, Cell: 80985 32444
R. THIRUNAVUKARASU
Convenor, Trade & Indusry
Dharmapuri / Krishnagiri
94885 64343
Editor : K.K. SELVAN, Mobile: 93609 99909 J. RAMESH BABU
Dindigul, Cell: 94431 34766

TAMILNADU CHEMISTS 3 APRIL 2019


jiya§f«
kUªJ tÂf®fŸ òJ¡fz¡F bjhl§F«
e‹dhËš j§fŸ tÂf« áw¡f
ešthœ¤Jfis bjÇɤJ¡ bfhŸ»nwh«.
m‹òilp®, tz¡f« !
kh®¢-2019« M©L ïWâÆš giHad fÊjY« V¥uš 2019-š òJ¡fz¡F bjhl§F«
e‹dhËš eyKlD« tsKlD« thH thœ¤J¡fis bjÇɤJ¡bfhŸ»nwh«.
fhiyÆš rÇahd neu¤âš filÆid¤ âwªâL§fŸ. bjhÊš ÛJ g¡âí«, e«ã¡ifí«
ití§fŸ. tho¡ifahs®fis bjŒtkhf kâí§fŸ. bryit¡ Fiwí§fŸ. ɉgidia
mâfÇí§fŸ. bjhÊÈš K¤âiu gâ¤J e‰bgaiu r«ghâí§fŸ. thu¤âš X® ehŸ
FL«g¤â‰fhf neu¤ij brytÊí§fŸ. r§f¤â‹ JiznahL ïªj M©L c§fŸ tÂf«
yhgfukhf mika£L«.
gšyhÆu¡fz¡fhd kUªJ tÂf®fŸ ïuî gfš ghuhJ 15 k neu¤â‰F nkš nghuho
tÂf« el¤â tU»wh®fŸ. jŸSgo ɉgidahš Äfî« ghâ¡f¥g£LŸsh®fŸ. ïij
m¿ªJ bgÇa tÂf®fŸ mt®fS« thG« bghU£L nghuho bg‰W¤jªj yhg rjåj¤ij
xnu ÉiyÆš ɉgid brŒJ mDgÉ¡f Kašnth«. e« rf kUªJ tÂf®fS« thH
cWJizahf ïU¥ngh«. cÆ® fh¡F« kUªJfis ɉgid brŒí« ek¡F r£l¤â£l§fŸ
fhyhtâ kUªJfis âU«g bgWtâš fZl§fŸ fl‹ bfhL¥gâš eZl§fŸ v‹W gy
tifÆš ntjid milªJ tU»nwh«. vdnt r§f¤â‹ JiznahL nrhjidfis všyh«
nghuho rhjid gil¥gJ ekJ ïy£áakhf ïU¡f nt©L«. Ãiyahd yhg¤ij bgw cWâ
vL¥ngh«.
nrhjidfŸ e«ik NœªJ Niuaho¡ bfh©oU¡F« nghJ mjid rhjidah¡f eh«
K‹ tu nt©L«. mo¥g£l fš áiyahtJ«, ão¥g£l k© bgh«ikahtJ«, fo¥g£l fÅ
UáahtJ«, bgho¥g£l jhÅa« czthtJ«, ts®¢ájhnd xÊa 圢á mšy. M©lt‹
nrhâ¤jhš mUŸ, MŸgt®fŸ nrhâ¤jhš ïUŸ, nrhjid v‹gJ x‹Wjh‹
ghâ¡f¥g£lt®fŸ vL¤J¡bfhŸS« Éj¤â‹ btË¥ghnl nghuh£l«. Éâ MÆu« fjîfis
_odhY« Ka‰á xU #‹diyahtJ âw¡F«. Kl§»nghtJ _l¤jd«, Ka‰á brŒtnj
_yjd«.
nj®jš eilbgwÉU¡F« ï‹dhËš M‹iy‹ t®¤jf¤ij mDkâ¡f kh£nlh« v‹W
cWâ TW« muáaš f£áfS¡F th¡fË¥ngh«. k¡fË‹ eyD¡fhf ïWâtiu
nghuhLnth«. e« tÂf¤â‹ bgUik fh¥ngh«!
x‹WgLnth«! bt‰¿ bgWnth«!
ïªj ò¤jh©L kUªJ tÂf®fS¡F eštÊ fh£L«!
v‹W« m‹òl‹
- MáÇa®
TAMILNADU CHEMISTS 4 APRIL 2019
General Secretary’s Desk
05.03.2019 E-mail sent to President/Secretary of Chennai, Dharmapuri-Krishangiri, Dindigul,
Perambalur and Thiruvallur regarding District Registration.
06.03.2019 Relief fund for dependant of deceased members from Namakkal District cheques
for 2 members families sent to Mr.P.Anbalagan, Org.secy, TNCDA to handover
the same along with District Office bearers.
Relief fund for dependant deceased of member from Kovai District Cheque sent
to Mr.A.Karuppaiah, Vice-President, TNCDA to handover the same alongwith
District Office bearers
23.04.2019 Mail sent to District President/Secretary/WSW Chairman/State Office bearers of
Madurai, Virrudhnagar,Sivagangai,Ramnathapuram, Tirunelveli, Kanyakumari
and Tuticorin informing that a WSW Meeting at Madurai will be held.
Mail sent to District President/Secretary/WSW Chairman/State Office bearers
of Thanjavur,Trichy, Karur Perambalur.Pudukottai,Ariyalur, Thiruvarur and Nagai
informing that WSW Meeting at Thanjavur.
Mail sent to District President/Secretary/WSW Chairman/State Office bearers of
Chennai, Thiruvallur and Kanichi-chengai informing that a WSW Meeting at
Chennai will be held.
Mail sent to District President/Secretary/WSW Chairman/State Office bearers of
Erode, Salem,namakkal,Dharmapuri-Krishnagiri, Nilgiris, Kovai and Tirupur
informing that a WSW Meeting at Erode will be held.
25.03.2019 Letter received from our Director of Drugs controller of Tamilnadu regarding
election awareness notice placed in public places and also advice/suggestions
given by election Officers co operate with them, the same letter informed by mail
to State Office bearer and all District President / Secretary.
26.03.2019 Mail sent to all District President/Secretary/Treasurer and WSW Chairman
informing of settlement of LBE and return goods agreed by 80 companies. The
Companies name list enclosed for information and record and also requested
them to inform their members,
27.03.2019 Mail sent to District President/Secretary/WSW Chairman and State Office bearers
of Tirunelveli, Tuticorin and Kanyakumari informing WSW Meeting will be
held on 06.04.2019 between 11.00 pm to 2.00 pm at Hotel vijayatha, W.C.C.Road,
Nagarkovil.
28.03.2019 Mail sent to President/Secretary of Dharmapuri and Krishnagiri District regarding
their District election AGM on 21.04.2019 stating that Mr.P.Anbalagan, Org.Secy,
TNCDA will attend as TNCDA Observer.
28.03.2019 Letter sent to Registrar of Societies , Guindy, Chennai - 600040 informing our
Districts Registration Details.
- General Secretary

TAMILNADU CHEMISTS 5 APRIL 2019


bghJ¢brayhs® F¿¥ngL
05.03.2019 kht£l r§f§fË‹ gâî (Registration) r«gªjkhf br‹id, jUkòÇ-»UZz»Ç, âUtŸq®
k‰W« â©L¡fš kht£l jiyt®/brayhs®fS¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
06.03.2019 ehk¡fš kht£l¤âš kiwªj ekJ cW¥ãd®fŸ ïUt® FL«g¤â‰F ekJ Relief Fund-ÈUªJ
%.25,000/- fhnrhiyia âU. P. m‹gHf‹ mt®fŸ mik¥ò brayhs®, TNCDA _ykhf kht£l
îth»fSl‹ nr®ªJ tH§FkhW foj« mD¥g¥g£lJ.
nfhit kht£l¤âš kiwªj ekJ cW¥ãd® xUt® FL«g¤â‰F ekJ Relief Fund-ÈUªJ
fhnrhiy %.25,000/- âU. A. fU¥igah, Vice-President, TNCDA mt®fŸ _ykhf kht£l
îth»fSl‹ nr®ªJ tH§FkhW foj« mD¥g¥g£lJ.
23.04.2019 WSW T£l« kJiuÆš eilbgw cŸs Étu§fis¥g‰¿ kJiu, ÉUJef®, átf§if,
uhkehjòu«, âUbešntÈ, f‹ÅahFkÇ, ö¤J¡Fo kht£l jiyt®/brayhs®/WSW Chairman
M»nahÇ‹ fU¤J¡fis bjÇÉ¡FkhW kht£l îth»fS¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
WSW T£l« jŠrhñÇš eilbgw cŸs Étu§fis¥ g‰¿ jŠrhñ®, âU¢á, f%®, bgu«gÿ®,
òJ¡nfh£il, mÇaÿ®, âUth%® k‰W« ehif kht£l jiyt®/brayhs®/WSW Chairman
M»nahÇ‹ fU¤J¡fis bjÇÉ¡FkhW kht£l îth»fS¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
WSW T£l« br‹idÆš eilbgw cŸs Étu§fis¥ g‰¿, br‹id, fhŠá-br§if, âUtŸq®
kht£l jiyt®/brayhs®/WSW Chairman M»nahÇ‹ fU¤J¡fis bjÇÉ¡FkhW« mj‹ãwF
ïl«, njâ bjÇÉ¡f¥gL« vd nk‰go kht£l îth»fS¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
WSW T£l« <nuh£oš eilbgw cŸs Étu§fis¥ g‰¿ <nuhL, nry«, ehk¡fš, jjUkòÇ-
»UZz»Ç, Úy»Ç, nfhit k‰W« âU¥ó® kht£l jiyt® / brayhs® / WSW Chennai M»nahÇ‹
fU¤J¡fis bjÇÉ¡FkhW kht£l îth»fS¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
25.03.2019 ekJ kUªJ f£Lgh£L Jiw ïa¡Fe® mt®fË‹ m¿îW¤jÈ‹go tU»‹w nj®jÈš midtU«
th¡fË¡f¥goí«, ïJ bjhl®ghd ÉÊ¥òz®î ifnaLfis bghJk¡fŸ mâfkhf TL« ïl§fËš
x£o it¡fî« nj®jš mâfhÇfŸ tU«bghGJ mt®fS¡F KG x¤JiH¥ò bfhL¡f nt©o
m¿îW¤âíŸsh®fŸ. ïjid ekJ cW¥ãd®fS¡F bjÇÉ¡F«go khÃy îth»fŸ k‰W«
mid¤J kht£l jiyt® / brayhs®fS¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
26.03.2019 LBE and Return Goods 80 f«bgÅfŸ V‰W¡ bfh©LŸs Étu§fisí« mªj f«bgÅfË‹
bga®fisí«, mid¤J kht£l jiyt®/brayhs®/bghUshs® k‰W« WSW Chairman
M»nahU¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
27.03.2019 WSW T£l« 06.04.2019 m‹W kâa« 11.00 k Kjš 2.00 k tiu nAh£lš É#ajh, WCC Road
ehf®nfhÉš eilbgw cŸs Étu§fis âUbešntÈ, ö¤J¡Fo k‰W« f‹ÅahFkÇ kht£l
jiyt®/brayhs®/WSW Chairman M»nahU¡F Ä‹dŠrš _y« bjÇÉ¡f¥g£lJ.
28.03.2019 jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l¤âš 21.04.2019 m‹W eilbgw cŸs nj®jš bghJfFG T£l¤â‰F
âU. P. m‹gHf‹ mt®fŸ, mik¥ò brayhs®, TNCDA khÃy r§f gh®itahsuhf fyªJ bfhŸth®
v‹w Étu§fis jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l jiyt®/brayhs®fS¡F Ä‹dŠrš _y«
bjÇÉ¡f¥g£lJ.
28.03.2019 kht£l r§f§fË‹ gâî r«gªjg£l Étu§fis r§f§fË‹ gâths® mt®fŸ br‹id k©ly«,
»©o, br‹id-600 032 mt®fS¡F foj« _y« mD¥g¥g£lJ.
- bghJ¢brayhs®

TAMILNADU CHEMISTS 6 APRIL 2019


kht£l brŒâfŸ
br‹id kht£l«

br‹id kht£l¤â‰F òâajhf îth»fŸ bghW¥ng‰w ã‹ò Kjš bra‰FG T£l«


br‹id kht£l r§f mYtyf¤âš eilbg‰wJ. ï¡T£l¤âš mid¤J k©ly k‰W«
gFâ îth»fS«, bkh¤j kUªJ ɉgidahs®fS« fyªJ bfh©ld®. ï¡T£l¤âš
M‹iy‹ t®¤jf ÃWtd§fS¡F«, jŸSgo bjhl® ɉgid ÃWtd§fS¡F« k£L« mâf
bfhŸKjš jŸSgo brŒJ bfh©oUªj _‹W kUªJ ÃWtd§fis f©o¤J« Ô®khd«
Ãiwnt‰w¥g£lJ. T£l¤âš fyªJ bfh©L j§fsJ nkyhd fU¤J¡fis vL¤Jiu¤j
midtU¡F« br‹id kht£l îth»fŸ e‹¿Æid bjÇɤJ¡bfh©ld®.
fhŠá-br§if kht£l«

fhŠá-br§if kht£l bra‰FG T£l« nfus khÃy« my¥ã glF ïšy¤âš


eilbg‰wJ.
TAMILNADU CHEMISTS 7 APRIL 2019
jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l«

jUkòÇ - »UZz»Ç kht£l kUªJ tÂf®fŸ r§f kht£l bra‰FG T£l« 22.03.2019
m‹W kht£l jiyt® âU. B.P. KuËju‹ mt®fŸ jiyikÆY«, kht£l brayhs® âU.
V.R. j£ázh_®¤â mt®fŸ, kht£l bghUshs® âU. N.K. Mdªj‹ mt®fŸ, kht£l bkh¤j
kUeJ tÂf® m nr®k‹ âU. C. fªjrhÄ mt®fŸ, kht£l k¡fŸ bjhl®ò kUªJ tÂf®
m nr®k‹ âU. A. âšäÞt®Fkh® mt®fŸ, kht£l òuty® âU. D.G. bt§fnlr‹ mt®fŸ,
jÄœehL kUªJ tÂf r§f ïiz brayhs® âU. R. âUehî¡fuR mt®fŸ k‰W« kht£l
xU§»iz¥ò brayhs® âU. T.P. ghyhÍ »UZzFkh® mt®fŸ K‹ÅiyÆY« kht£l
bra‰FG T£l« eil¥bg‰wJ. kht£l bra‰FG cW¥ãd®fŸ fyªJ bfh©ld®. br‹id
kht£l kUªJ tÂf r§f cW¥ãdU«, khÃy bra‰FG cW¥ãdUkhd âU. A. bg‹Å
mt¡hŸ 18.03.2019 m‹W fhykhdh®. mtU¡F« jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l kUªJ tÂf
r§f cW¥ãdU«, ghy¡nfh£oš cŸs ãufhZ bko¡fš cÇikahsUkhd âU.
nfhghy»UZz‹ mt¡hŸ ïa‰if vŒâdh®. m‹dhU¡F« ïu§fš bksd mŠrÈ
brY¤j¥g£lJ.
âU. B.P. KuËju‹ mt®fŸ, kht£l jiyt® midtiuí« tunt‰W ngádh®. j«
ciuÆš îthf trâ¡fhfî«, ghy¡nfhL, khu©l mŸË cW¥ãd®fŸ nt©LnfhS¡F
ïz§f, ghy¡nfhL, k©ly« jÅ k©lykhf cjakhtij¥g‰¿í«, kht£l bghJ¡FG
T£l« V¥uš 2019-š »UZz»ÇÆš V‰ghL brŒa¥g£LtUtij¥ g‰¿í« vL¤Jiu¤jh®.
kht£l brayhs® âU. V.R. j£ázh_®¤â mt®fŸ j« ciuÆš k©ly îthf« v¥go
el¤j nt©L« v‹W« cW¥ãd®fS¡F kht£l r§f¤âÈUªJ Bonafide Membership
Certificate bfhL¡f Koî brŒâU¥gij g‰¿í« Membership Certificate cŸst®fS¡F k£L«
bkh¤j kUªJ tÂf®fŸ nrit brŒa nt©L« v‹W« ngádh®.
TAMILNADU CHEMISTS 8 APRIL 2019
kht£l bghUshs® âU. N.K. Mdªj‹ mt®fŸ tuî-bryî fz¡Ffis rk®¥ã¤jh®.
kht£l bkh¤j kUªJ tÂf® m nr®k‹ mt®fŸ j« ciuÆš e« r§f kuã‹go òâa
îth»fis v¥go nj®ªbjL¡»wh®fŸ v‹W T£l¤âš ÉÇthf vL¤Jiu¤jh®.
âU. A. âšäÞt®Fkh® mt®fŸ kht£l k¡f£ bjhl®ò kUeJ tÂf® m nr®k‹ j«
ciuÆš ghy¡nfhL k©ly« jÅ k©lykhf miktJ îthf¤â‰F trâahf ïU¡F«
v‹W« kht£l giHa îth»fŸ Û©L« xU Kiw bjhl®ªJ g brŒjhš áw¥ghf ïUfF«
v‹W« T¿dh®.
jÄœehL kUªJ tÂf r§f ïiz brayhs® âU. R. âUehî¡fuR khÃy¤âš Trust v‹w
mik¥ig g‰¿ ÉtǤjh®. kht£l òuty® âU. D.G. bt§fnlr‹ mt®fŸ r§f¤â‹ gÂfŸ
v›thW brŒjhš r§f« áw¥ghf mikí« v‹gij¥ g‰¿ És¡»dh®. ïWâahf kht£l
xU§»iz¥ò brayhs® âU. T.P. ghyhÍ »UZzFkh® mt®fŸ e‹¿ T¿dh®.
jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l« - jUkòÇ k©ly«

02.04.2018 m‹W jUkòÇ k©ly kUªJ tÂf r§f k©ly bra‰FG T£l« jUkòÇ
rªâuh mu§»š fhiy 11 k msÉš k©ly jiyt® âU,FkhurhÄ jiyikÆY«, kht£l
brayhs® âU.V.R.j£ázh_®¤â, kht£l bghUshs® âU.N.K.Mdªj‹, kht£l òuty®
âU.D.G.bt§fnlr‹, k©ly brayhs® âU.K.nrf®, k©ly bghUshs® âU.R.òZguh{
K‹ÅiyÆY« eil¥bg‰wJ. bra‰FG cW¥ãd®fŸ fyªJ bfh©ldh®. tU»‹w 21.04.2019
m‹W »UZz»ÇÆš kht£l bghJ¡FG áw¥ghf eilbgWtj‰F c©lhd mid¤J
V‰ghLfŸ g‰¿ fyªJiuahod®. kht£l rªjh bjhif 2019 Kjš 2021 _‹W M©L¡F %ghŒ
600 kht£l r§f¤â‰F uÓJ ngh£L th§» rk®¥ã¡fî« nf£L¡bfhŸs¥g£lJ. x›bthU
kht£l bra‰FG cW¥ãd®fS« mt®fË‹ bra‰FG f£L¥gh£o‹ Ñœ cŸs kUªJ
ÃWtd§fËl« neÇilahf bjhl®ò bfh©L F¿¤j brašfis brŒíkhW k©ly brayhs®
âU.K.nrf® nf£L¡bfh©l®.

TAMILNADU CHEMISTS 9 APRIL 2019


jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l« - xN® k©ly«

03.04.2019 òj‹»Hik kâa« 1.00 k¡F xNÇš nl§¡ bjUÉš cŸs rutzh bko¡fÈš
xN® k©ly bra‰FG T£l« k©ly jiyt® âU.m©zhJiu jiyikÆš eilbg‰wJ
k©ly brayhs® âU.átFkh® k‰W« k©ly bra‰FG cW¥ãd®fŸ fyªJ bfh©ld®
21.04.2019 m‹W »UZz»ÇÆš el¡fÉU¡F« jUkòÇ & »UZz»Ç kht£l kUªJ
tÂf®fŸ r§f bghJ¡FG T£l« el¤Jtj‰F c©lhd elto¡iffŸ g‰¿í«, kht£l
rªjh bjhif tNš brŒtJ g‰¿í«, ekJ eh£L Fokf‹fŸ x›bthUtU« j‹Dila
th¡FÇikfis jtwkš brY¤j bghJk¡fS¡F bjÇÉ¡F« bghU£L kUªJ filfŸ K‹
bghJk¡fŸ gh®itÆš gL«go neh£OÞ x£LtJ vd Ô®khd¡f¥g£lJ.
jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l« - fhntÇ¥g£oz« k©ly«

03.04.2019 òj‹»Hik fhiy 11.00 k msÉš fhntÇ¥g£oz k©ly bra‰FG T£l«


k©ly jiyt® âU.G.unkZ jiyikÆš, jdy£RÄ bko¡fšÞ bkh¤j kUªJ tÂf® mÂ
mYtyf¤âš eil¥bg‰wJ. T£l¤â‰F âU.B.P.$ju‹, kht£l bkh¤j tÂf® m nfh-
nr®kD«, fhntÇ¥g£oz k©ly brayhsU« âU.nfhghš k©ly bghUshs® k‰W« bra‰FG
cW¥ãd®fŸ fyªJ bfh©ld®.
TAMILNADU CHEMISTS 10 APRIL 2019
kht£l¤âš 21.04.2019 »UZz»ÇÆš el¡fÉU¡F« kht£l bghJ¡FG T£l¤âš fyªJ
bfhŸtj‰F c©lhd V‰ghLfŸ g‰¿í«, 2019-2021 M©o‰fhd kht£l rªjh bjhif tNš
brŒtJ g‰¿í« fhntÇ¥g£oz¤âÈUªJ, ghy¡nfhL k©ly« jÅahf ãǤJ bfhL¤jjhš,
fhntÇ¥g£oz k©ly¤ij tÈik gL¤Jtj‰F c©lhd elto¡iffŸ g‰¿í«, tU»‹w
ehlhSk‹w nj®jÈš bghJ k¡fŸ midtU« j§fŸ th¡FÇikia jtwkš brY¤Jtj‰F
kUªJ filfËš k¡fŸ gh®it¡F gL«go neh£oR x£o m¿îW¤JtJ vd Koî
brŒa¥g£lJ.
jUkòÇ-»UZz»Ç kht£l« - m%® k©ly«

m%® k©ly kUªJ tÂf®fŸ r§f bra‰FG T£l« 4.4.2019 m‹W ÉZQ bko¡fÈš
fhiy 11 kÂasÉš k©ly jiyt® âU.Ô®¤j»Ç mt®fŸ jiyikÆš eil¥bg‰wJ. k©ly
brayhs® âU.brštFkh®, bghUshs® âU.RnuZ k‰W« bra‰FG cW¥ãd®fŸ fyªJ bfh©L
ÑœfhQ« â®khd§fŸ xUkdjhf Ãiwnt‰w¥g£lJ.
m%® k©ly bghJ¡FG T£l« el¤JtJ v‹W«, 21.04.2019 m‹W »UZz»ÇÆš
el¡F« kht£l bghJ¡FG T£l¤â‰F m%® k©ly« rh®ghf mid¤J cW¥ãd®fS«
fyªJ bfhŸs brŒtJ v‹W«, m%® k©ly kUªJ tÂf® r§f« áw¥ghf brašgl
midtuJ x¤JiH¥igí« bgWtJ v‹W« Ô®khÅ¡f¥g£lJ.
kht£l r§f bghW¥òfËš mid¤J k©l¤âÈUªJ« xU egiu ÃaÄ¡f¥gl nt©L«
v‹W«, jŸSgo ɉgid¡F ešy x® Ô®î fhz nt©o m%® k©y« rh®ghf kht£l
r§f¤ij tÊíW¤â Ô®khd« Ãiwnt‰w¥g£lJ. 2018 M« M©o‰fhd tuî bryî
rk®¥ã¡f¥g£L x¥òjš bgw¥g£lJ nkY« 2019 - M« M©o‰fhd rªjh bjhif tNš brŒtJ
vdî« Koî brŒa¥g£lJ.
âUtŸq® kht£l«
âUtŸq® kht£l« âU¤j k‰W« gŸËg£L jhY¡fh kUªJ tÂf®fŸ fyªjhŒî
T£l« 05.03.2019 m‹W kht£l jiyt® âU. P.S. euá«k‹ mt®fŸ jiyikÆš âU¤jÂ
igghÞ nuhL âUkz k©lg¤âš eilbg‰wJ. ï¡T£l¤âš áw¥ò ÉUªâd® âU¤jÂ
ruf kUªjhŒths® âUkâ. M. á¤uh mt®fŸ fyªJ bfh©L ciuah‰¿dh®. mt® jdJ
ciuÆš kUªJ fil cÇikahs®fŸ, muR ju¥ãš cŸs eilKiwfis f©o¥ghf ã‹g‰w

TAMILNADU CHEMISTS 11 APRIL 2019


nt©L« vd m¿îW¤âdh®. ïWâahf kht£l k¡fŸ bjhl®ò kUªJ tÂf®fŸ mÂ
jiyt® âU. K. uh#nrf® mt®fË‹ e‹¿íiuíl‹ T£l« áw¥ghf Koî‰wJ.
nry« kht£l«
27.03.2019 m‹W nry« kht£l kUªJ tÂf®fŸ T£l« r§f¤ jiyt® âU. K.K. brªâš
tontš mt®fŸ jiyikÆš eil¥bg‰wJ. ï¡T£l¤â‰F tªj midtiuí« brayhs®
âU. M. f©z‹ mt®fŸ tunt‰wh®. brayhsÇ‹ áw¥òiuÆš fU¡fiy¥ò kh¤âiufŸ
k‰W« CáfŸ bfhŸKjš k‰W« ɉgid g‰¿a És¡f§fis cW¥ãd®fS¡F
vL¤J¡T¿dh®. nkY« tu ïU¡F« khÃy bra‰FG¡ T£l¤âš e« kht£l¤âš ïUªJ
fyªJ bfhŸS« khÃy cW¥ãd®fŸ elªJ bfhŸs KiwfŸ g‰¿ Éthâ¡f¥g£L Koî
vL¡f¥g£lJ. kht£l r§f¤â‰F vd th§f¥g£l kid Ãy¤âš f£ol« f£Ltj‰F Ãâ
Mjhu¤ij cUth¡F« KiwfŸ g‰¿ kht£l¤ jiyt® És¡»¡ T¿dh®. nkY« jiytÇ‹
áw¥òiuÆš jhY¡fh r§f§fË‹ ts®¢á¡F c©lhd tÊKiwfis És¡»¡ T¿dh®. nkY«
muR mâfhÇfË‹ MŒÉ‹ nghJ e« cW¥ãd®fŸ elªJ bfhŸS« Éj« g‰¿ És¡»¡
T¿dh®. r§f¤â‰F c©lhd kid Ãy« th§F« nghJ t£o ïšyh fldhf gz« bfhL¤j
cW¥ãd®fS¡F e‹¿ bjÇÉ¡f¥g£lJ. fhZÛ® khÃy¤âš eil¥bg‰w ÔÉuthâfŸ
jh¡FjÈš cÆÇHªj e« eh£o‹ uhQt åu®fS¡F ïu§fš mŠrÈ brY¤j¥g£lJ. bghUshs®
âU. S. gHÅrhÄ mt®fŸ mt®fŸ e‹¿íiu Tw T£l« ïÅnj Ãiwî¥bg‰wJ.
âUt©zhkiy kht£l«

31.03.2019 m‹W âUt©zhkiy kht£l kUªJ tÂf®fŸ r§f òâa f£ol âw¥ò ÉHh
T£l« eilbg‰wJ. khÃy r§f Trust (Chairman) âU. K.R. brªâštontš mt®fŸ, khÃy
jiyt® âU. K. kndhfu‹ mt®fŸ, bghJ¢brayhs® âU. K.K. bršt‹ mt®fŸ, bghUshs®
âU. S. ïs§nfht‹ mt®fŸ k‰W« khÃy kht£l îth»fŸ fyªJ bfh©ld®.

TAMILNADU CHEMISTS 12 APRIL 2019


thœ¤J»nwh«
âU¢á kht£l«

23.03.2019 m‹W jÄœehL kUªJ tÂf®fŸ r§f jiyt® âU. K. kndhfu‹ mt®fS¡F
áwªj bjhÊyâg® ÉUJ BNI t®¤jf ika« rh®ghf tH§f¥g£lJ. âU¢á kht£l kUªJ
tÂf®fŸ r§fK«, jÄœehL kUªJ tÂf®fŸ r§fK« jdJ kdkh®ªj ešthœ¤J¡fis
bjÇɤJ¡bfhŸ»wJ.

br‹id kUij bgÇarhÄ mt®fË‹ kfŸ âUkz ÉHhÉš khÃy jiyt® âU. K.
kndhfu‹ mt®fŸ, brayhs® âU. K.K. bršt‹ mt®fŸ, khÃy bkh¤j kUªJ tÂf
mÂÆ‹ jiyt® k‰W« âU¢á kht£l îth»fSl‹ fyªJ bfh©L kzk¡fŸ gš
M©L thH thœ¤âdh®fŸ.
TAMILNADU CHEMISTS 13 APRIL 2019
thœ¤J»nwh«
flÿ® kht£l«, k§fy«ng£il ruf« ÉU¤jhry« t£l«, filåâÆš $ fnzZ
bko¡fšÞ cÇikahs® âU. S. fnzr br£oah® - âUkâ. g¢ira«khŸ fnzr‹
ït®fË‹ ïisa Fkhu‹ bršt‹ G. ãufhZ B.Pharm., M.B.A, Camp: Bahrain ïtU¡F«
M. â›ah B.C.A., B.Ed., M.Sc. ït®fË‹ âUkz« 11.02.2019 m‹W flÿ® kht£l
îth»fS« khÃy bra‰FG cW¥ãd®fS« k‰W« cW¥ãd®fË‹ thœjJ¡fSl‹
ïÅajhfî« áw¥ghfî« ïÅnj eil¥bg‰wJ.
flÿ® kht£l« F¿Šá¥gho t£l« F¿Šá¥ghoÆš nfhFš bko¡fšÞ
cÇikahsU« flÿ® kht£l r§f¤â‹ Ú©l fhy cW¥ãdUkhd âU.K. bršt« B.A.
- âUkâ. K. éth bršt« M.A., B.Ed., jiyik MáÇia C.x.bjh.gŸË Ô®¤jd »Ç
ït®fË‹ kfŸ Dr. S. ïªJ¥ãÇah B.D.S. ïtU¡F« bršt‹ Er. C.D. É¡ndZ uh#h
B.E., M.S. (Aus.) (Cablex Australia) ït®fË‹ âUkz« 04.03.2019 m‹W flÿ® kht£l
îth»fS« khÃy bra‰FG cW¥ãd®fS« k‰W« cW¥ãd®fË‹ thœjJ¡fSl‹
ïÅajhfî« áw¥ghfî« ïÅnj eil¥bg‰wJ.
flÿ® kht£l« ÉU¤jhry« t£l« ÉU¤jhry« #§õ‹ nuhL b#ah gh®kh Vb#‹ÓÞ
cÇikahsU« Ú©l fhy cW¥ãdUkhd âU. PL. Rªju« br£oah® b#ah M¢á
ït®fË‹ kfSkh»a bršÉ S. #hD B.Tech., M.B.A., ïtU¡F« bršt‹ S. fh®¤â¡ B.E.,
M.Sc., Ph.D., ït®fË‹ âUkz« 06.02.2019 m‹W flÿ® kht£l îth»fS« khÃy
bra‰FG cW¥ãd®fS« k‰W« cW¥ãd®fË‹ thœjJ¡fSl‹ ïÅajhfî«
áw¥ghfî« ca®thd ÉUªJ cgrÇ¥òl‹ eilbg‰wJ.
ïÅa e‹dhËš ïšthœ¡if bjhl§F« ï¤j«gâa®fS¡F khÃy r§f¤â‹ ešyhá
k‰W« kd§fŪj ešthœ¤J¡fŸ.
âUtŸq® kht£l r§f k¡fŸ bjhl®ò kUªJ tÂf ãÇî Jiz jiytU«,
bu£ÏšÞ $ k bko¡fšÞ cÇikahsUkhd âU. S. kÂkhw‹ mt®fŸ 13.03.2019
m‹W jh« òâajhf f£oíŸs å£o‰F òJkid òFÉHh áw¥ghf el¤âdh®.
òJ¡nfh£il kht£l«, R¥ukÂaòu« $ kÂf©l‹ bko¡fš cÇikahs® âU.
S. átFkh® mt®fsJ òjšt‹ $ rgÇ¡F cgead« 13.03.2019 m‹W R¥ukÂaòu¤âš
eilbg‰wJ.
ÉHh fhQ« r§f cW¥ãdU¡F khÃy r§f¤â‹ ešyhá k‰W« kd§fŪj
ešthœ¤J¡fŸ.

TAMILNADU CHEMISTS 14 APRIL 2019


NEW PRODUCTS PRICE LIST (Form V)
P.T.S. P.T.R.
Product Pack Rate Margin Rate Margin M.R.P.
% %
ABBOTT INDIA LIMITED.,
COMBINORM TM WASH 100 ML 122.03 10 135.59 20 200.00
Purified water, glycerin, sulphonate, lactase, lactic acid

INDERAL F 10 10 TABS 51.84 10 57.60 20 80.64


Propranolol hydrocholoride ip…40mg, flunarizine..10mg

INDERAL F S 10 TAB 38.80 10 43.11 20 60.36


Propranolol hydrocholoride ip…40mg, flunarizine..5mg

METHIMERCAZOLE 10 30’S 158.14 10 175.71 20 246.00


Usp..10mg, excipients.q.s.

METHIMERCAZOLE 5 30’S 88.71 10 98.57 20 138.00


Usp..5mg, excipients.q.s

AJANTA PHARMA LIMITED


NEVIRIN NT TAB 10 ‘S 125.36 10 139.29 20 195.00
Nortriptyline ip…10mg, methylcobalamin ip..75mg

POLIMOD LIQUID 400 MG 100 ML 208.93 10 232.14 20 325.00


Pidotimod..400mg

POLIMOD TAB 400 MG 10’S 147.86 10 164.29 20 230.00


Pidotimod..400mg

RIPATEC EYE DROPS 5 ML 225.00 10 250.00 20 350.00


Ripasudil 0.4%w/v, benzalkonium choloride ip..0.01%w/v

GLADSTONE PHARMA INDIA PVT. LTD.


CARISTON SYRUP 200 ML 548.54 10 609.49 20 899.00
l-carnosine syrup…200ml

HEGDE & HEGDE PHARMACEUTICALS LLP


MX-F 5% TOPICAL SOLUTION 60 ML 466.07 10 517.86 20 725.00
Minoxidil ip…5%w/v, finasteride ip..0.1%w/v. excipients.q.s.

HIMALAYA DRUG COMPANY


HIORA PAIN GEL 10 GM 10 GM 30.94 10 34.38 20 50.00
Hiora pain gel..10gm

LUPIN LIMITED.,
AZEFLO FT 7 ML 70 MT DOSES NASAL S 7 ML 253.93 10 282.14 20 395.00
Azelastine hydrocholoride bp…140 mg, fluticasone furoate ih
27.5 mcg

TAMILNADU CHEMISTS 15 APRIL 2019


P.T.S. P.T.R.
Product Pack Rate Margin Rate Margin M.R.P.
% %
CARTKOOL XP TABS (10X10) 10X10 T 3,783.05 10 4,203.39 20 6,200.00
Uc ii 40 mg, vitamin d3..400iu

DESKAST TABS (10X10) 10X10 T 1,028.57 10 1,142.86 20 1,600.00


Montelukast ip…10mg, deslorateaidine bp…5mg

INSTACAM 15 GM 15 GM 35.36 10 39.29 20 55.00


LUPIFIT PLUS SYRUP 200 ML 97.62 10 108.47 20 160.00
Amino acids-multi vitamins, minerals

LUPIN VMS SYRUP 200 ML 200 ML 97.62 10 108.47 20 160.00


Amino acids-multi vitamins, minerals

PYLOFLUSH CAPS (10X10) 10X10 C 2,135.59 10 2,372.88 20 3,500.00


Lactobacillus reuteri dsmz 17468..100mg

ZYMRICH NF 50 ML 50 ML 131.80 10 146.44 20 216.00


Bacillus coagulans 500 million alpha amylase ip…10mg
excipients.q.s.

NOVO NORDISK INDIA PVT.LTD.,


FIASP(R)VIAL 10 ml 1,352.40 8 1,470.00 16 1,837.50
Insulin aspart(r dna orgin ) 10 mg

FLASP(R) PENFIL 3 ml 2,252.71 8 2,448.60 16 3,060.75


Insulin aspart (r dna orgin)3 ml catridges

RPG LIFE SCIENCES LIMITED.


GLIPTINEXT 10’S 41.14 10 45.71 20 64.00
Teneligliptin 20 mg

GLIPTINEXT M 1000 10’S 70.71 10 78.57 20 110.00


Teneligliptin 20 mg, metformin hydrochloride ip…1000 mg

GLIPTINEXT M 500 10’S 57.86 10 64.29 20 90.00


Teneligliptin 20 mg, metformin hydrochloride ip…500 mg

TRICAINE ALMA BOTTLE 90.00 10 100.00 20 140.00


Almagate bp…500 mg, simethicone ip…25 mg

Note : M.R.P. I - Inclusive of All Taxes


Margin - On Selling Price without Tax

For actual product combination, please refer original pack or label.

TAMILNADU CHEMISTS 16 APRIL 2019


TAMILNADU CHEMISTS 17 APRIL 2019
tU« 2019-20 M« M©L¡fhd
Í.vÞ.o. âU¤j§fS«, m¿É¥òfS«...
1. tU« V¥uš 1, 2019 Kjš Mu«ã¡F« ï‹thŒÞ k‰W« blÈtÇ ryh‹
mid¤J« f£lha« ÓÇaš e«g® 1-š ïUªJ k£Lnk Mu«ã¡f nt©L«.
2. ï‹thŒÞ k‰W« blÈtÇ ryh‹ e«giu v¡fhuz« bfh©L« ifahš vGjnth,
âU¤jnth TlhJ. ïij Ú§fŸ bfhŸKjš brŒí«nghJ« f£lha« ftÅ¡f
nt©L«.
3. bl¡ÞilšÞ #h¥bth®¡ brŒJ cŸkhÃy¤âš ru¡F btËÆš bršY«nghJ
ru¡Fl‹ Í.vÞ.o. blÈtÇ ryh‹ f£lha« bršy nt©L«.
4. bl¡ÞilšÞ #h¥bth®¡ brŒJ btËÆš br‹w blÈtÇ ryh‹-¡F 30
âd§fS¡FŸ Í.vÞ.o. ï‹thŒÞ (GST Tax Invoice) nghl nt©L«.
5. ɉgidÆ‹nghJ fhyªjhœ¤jhJ m¥nghij¡F m¥nghJ Í.vÞ.o. ï‹thŒÞ
(GST Tax Invoice) nghlnt©L«.

6. Í.vÞ.o. blÈtÇ ryh‹, ï‹thŒÞ k‰W« ï-nt ãš M»at‰¿š HSN/SCNI


F¿¥ãlnt©L«.
7. V‰Wkâahs®fŸ j§fŸ nr«gš nršÞ-‹ nghJ Υ㧠㚠tªjhš k£Lnk
V‰Wkâ¡fhd ï‹thŒÞ-š IGST nghlnt©L«.
8. V‰Wkâahs®fŸ j§fŸ nr«gš nršÞ-‹ nghJ bfhÇa® ï‹thŒÞ-I LUT
KiwÆš mD¥ãbfhŸsyh« mJk£LkšyhJ bfhÇa® ï‹thŒÞ-I f£lha«
g¤âu¥gL¤â it¡f nt©L«.
9. V‰Wkâ¡fhd ï‹thŒÞ-š IGST nghL«nghJ jdJ Kªija khj¤â‹
cŸç£L tÇ tuit (Input Tax Credit) mªj ÃWtd¤ij rh®ªj m¡fî©l©£
f£lha« ftŤJ¡bfhŸs nt©L«. ïšiybaÅš V‰Wkâahs®fŸ tÇ
brY¤j neÇL«. cŸç£L tÇ Fiwthf ïU¡F«nghJ mj‰F gâyhf LUT
Kiwia ã‹g‰wyh«.

TAMILNADU CHEMISTS 18 APRIL 2019


10. flªj V¥uš 1, 2018 Kjš cŸkhÃy, btËkhÃy ɉgid/#h¥bth®¡ k‰W«
btËeh£L V‰Wkâ M»at‰¿‰F ï-nt ãš f£lhakh¡f¥g£LŸsJ. mj‹go
cŸkhÃy ɉgidÆ‹nghJ tÇiaí« nr®¤J, ru¡»‹ kâ¥ò %.1,00,000,- k‰W«
mj‰F nk‰g£l ru¡F kâ¥ã‰F ï-nt ãš f£lhakh¡f¥g£LŸsJ.
11. blÈtÇ ryh‹-š ru¡»‹ bkh¤j kâ¥ò nkY« mj‰fhd GST% tÇ I F¿¥ãl
nt©L«.
12. bl¡ÞilšÞ #h¥bth®¡ brŒJ cŸkhÃy¤âš ru¡F btËÆš bršY«nghJ
ru¡Fl‹ Í.vÞ.o. blÈtÇ ryh‹ f£lha« bršynt©L«.
13. bl¡ÞilšÞ #h¥bth®¡ brŒJ btËÆš br‹w blÈtÇ ryh‹-¡F 30
âd§fS¡FŸ Í.vÞ.o. ï‹thŒÞ (GST Tax InvoicE) nghl nt©L«.
14. btËkhÃy ɉgid (m) bl¡ÞilšÞ #h¥bth®¡-‹ nghJ tÇiaí« nr®¤J
ru¡»‹ kâ¥ò %.50,000/-¡F nkš ru¡F kâ¥ã‰F ï-nt ãš
f£lhakh¡f¥g£LŸsJ.
15. ru¡F ɉgidÆ‹nghJ ru¡Fl‹ ï‹thŒÞ-« blÈtÇ ryh‹-« mšyJ
ï‹thŒÞ-« ï-nt ãš-« f£lha« bršy nt©L«.
16. Ú§fŸ bfhŸKjš (m) #h¥bth®¡ brŒJ btËÆÈUªJ ru¡F c§fŸ ïl¤â‰F
tU«nghJ« nk‰f©l ÉâfŸ bghUªJ«.
17. V‰Wkâ ɉgidÆ‹nghJ mid¤J ï‹thŒÞ clD« ï-nt ãš
f£lhakh¡f¥g£LŸsJ.
18. x›bthU tUlK« V‰Wkâahs®fŸ òâajhf LUT th§f nt©L«.
19. c§fŸ Éahghu ÃWtd¤âš bga® gyif jÄœ k‰W« M§»y¤âš GST
e«gUl‹ nr®¤J rÇahd KftÇia GST RC rh‹¿jÊš cŸsJ nghy
it¤âU¡f nt©L«.
20. c§fŸ Éahghu ÃWtd¤âš GST RC rh‹¿jiH (3 g¡f§fisí«) bghU¤â
it¤âU¡f nt©L«.

TAMILNADU CHEMISTS 19 APRIL 2019


GST AMENDMENTS AND NOTIFICATIONS FOR
UPCOMING YEAR – 2019-2020
1. From April 1st 2019, kindly start the Invoice number from serial number 1. (Don’t
continue the previous year serial numbers)
2. Name board in English & Tamil Language should be affixed in front of the registered
office with GSTIN number and registered office address.
3. GST RC Certificate (all the three pages) to be affixed in the Office room.
4. Delivery challan and Invoice number should not be handwritten. Kindly confirm the
same at the time of your purchase also.
5. Delivery challan is compulsory for the Job work units sending goods to other places(
incl other job work units) within state also.
6. E way bill is compulsory with Invoice for any sales made within the state or outside
the state and jobwork in other states.
7. Invoice has to be raised for Goods sent for Job work within 30 days.
8. GST tax invoice to be raised immediately at the time of sale itself.
9. HSN/SCN has to be mentioned in GST invoice, Delivery challan and E way bill.
10. Export unit can sell sample goods under LUT method instead of IGST method, if
there is no Shipping bill for that particular sale. Kindly keep the Sample invoices and
Courier receipt for future reference.
11. Export unit have to track their ITC through their accountants while sending goods
through IGST method. If the ITC value is less than the IGST value of export sale
value, then kindly raise LUT invoice instead of IGST invoice to avoid IGST payment.
12. E way bill is compulsory for Export Sales.
13. For Local sales, E way bill is compulsory for the sales value (including GST) beyond
Rs.100000/-.
14. For Interstate sales, E way bill is compulsory for the sales value (including GST)
beyond Rs.50000/-
15. LUT to be applied by the Exporters every year.
16. Delivery challan should contain the total value of goods, GST Rate and GST value.

TAMILNADU CHEMISTS 20 APRIL 2019


tUªJ»nwh«
ehk¡fš j‹tªâÇ bko¡fšÞ oÞoãô£l®Þ cÇikahsU«, ehk¡fš kht£l
K‹dhŸ bkh¤j kUªJ tÂf mÂÆ‹ jiyt® âU. S. kfhnjt‹ mt®fŸ jf¥gdh®
fhykhdh®.
M«ó® G. r©Kf« bko¡fšÞ & M«ó® ASA bko¡fšÞ M»aitfË‹
g§Fjhu® k‰W« M«ó® ghyhÍ mt®fË‹ rnfhju® mt®fŸ 31.03.2019 m‹W ïa‰if
vŒâdh®.
âU¥ó® Ûuh bko¡fšÞ cÇikahs® âUkâ. á¤uh mthfŸ 10.04.2019 m‹W eilbg‰w
Ég¤âš kuzkilªjh®.
kJiu kht£l kUªJ tÂf r§f¤â‹ bra‰FG cW¥ãd® (Ûdh£á bko¡fš kh®£)
âU. Éehaf_®¤â mt®fË‹ jhah® 06.04.2019 m‹W ïa‰if vŒâdh®.
bgu«gÿ® brªö® bko¡fš cÇikahs® mt®fË‹ jhahaU«, kht£l Ret. Chair
RFkh® m›hfË‹ gh£o âUkâ. ghŠrhÈ m«khŸ mt®fŸ 13.02.2019 m‹W ïa‰if
vŒâdh®.
bgu«gÿ® kht£l« F‹« k bko¡fš cÇikahs® âU. njntªâu‹ mt®fŸ
05.04.2019 m‹W ïa‰if vŒâdh®.
ntÿ® kht£l«, M«ó® jhY¡fh r©Kfh bko¡fšÞ âU. ghyhÍ mt®fË‹ rnfhju®
âU. S. unkZ mt®fŸ ïa‰if vŒâdh®.
j§fŸ FL«g m§f¤âdiu ïHªJ JaU‰WŸs midtuJ FL«g¤jhU¡F«
khÃy r§f¤â‹ rh®ghf ïu§fiy bjÇɤJ¡bfh©L mt®fsJ M‹kh rhªâaila
všyh« tšy ïiwtid ãuh®¤â¡»‹nwh«.

Visit our Website


“www.tncda.com”
for updated information

TAMILNADU CHEMISTS 21 APRIL 2019


cW¥ãd® ey Ãâ

ehk¡fš f©z‹ bko¡fšÞ cÇikahs® âU. kndhfu‹ mt®fŸ kiwî¡F khÃy


r§f¤â‹ FL«g ey Ãâ %ghŒ 25,000/-¡fhd fhnrhiyia mtUila kidÉÆl«
ehk¡fš kht£l jiyt® âU. T.S. âUKUf‹ mt®fŸ k‰W« îth»fŸ K‹ÅiyÆš
khÃy mik¥ò¢ brayhs® âU. N.R.P. m‹gHf‹ mt®fŸ tH§»dh®fŸ.

ehk¡fš gthÅ bko¡fšÞ cÇikhas® âU. nfhghš mt®fŸ kiwî¡F khÃy


r§f¤â‹ FL«g ey Ãâ %ghŒ 25,000/-¡fhd fhnrhiyiaí«, ehk¡fš jhY¡fh kUªJ
tÂf®fŸ r§f¤â‹ cW¥ãd®fŸ tH§»a bjhif %. 75,000/-í« nr®¤J %. 1,00,000/-I
mtUila kidÉÆl« ehk¡fš kht£l jiyt® âU. T.S. âUKUf‹ mt®fŸ k‰W«
îth»fŸ K‹ÅiyÆš khÃy mik¥ò¢ brayhs® âU. N.R.P. m‹gHf‹ mt®fŸ
tH§»dh®fŸ.

TAMILNADU CHEMISTS 22 APRIL 2019


TAMILNADU CHEMISTS 23 APRIL 2019
ESTD.] [1975

AIOCD
ALL INDIA ORGANISATION OF CHEMISTS & DRUGGISTS ®
201, Safalya Bldg., 2nd Floor, Opp. Jaigopal Industrial Estate, Baburao Parulekar Marg, Dadar (W), Mumbai 400 028.
Tel.: 2430 6889 / 2430 6874 / 6145 2929 l Fax: 2430 6973 / 6145 2925 l Visit us on : www.aiocd.net
President : Hon. Gen. Secretary :
J.S. SHINDE RAJIV SINGHAL
Email: aiocd@vsnl.net M/s. Shree Radhey Trade Logistics,
jagannath.shinde@aiocd.com Prabhu Kripa 120, S.R. Compound,
Lasudia, Indore - 452 010, M.P.
April 10, 2019 Tel. : 0731 - 4002350 Mob.: 9425056394
Ref: APH/AIOCD/387/2019 E-mail: gsrajiv.singhal@aiocd.com
To,
ALL MARKETING HEADS/DISTRIBUTION HEADS OF PHARMA COMPANIES
Sub: Settlement of L/B/E and Return Goods under GST
Circular No. 72 /46/ 2018 - GST dt 26.10.2018
Dear Sir,
This is in reference to our earlier communications no. APH/AIOCD/278 and APH/AIOCD/303 dated 12th
November 2018 and 3rd January 2019 respectively, reg.GST Circular No. 72/46/2018 -GST dated 26.10.2018.
In this context, all pharma companies have confirmed by issuing circular to their stockiest that the L/B/E,
return goods settlement shall be made by following option B as mentioned in above referred GST circular.
Kindly note, that allL/B/E settlement and Sales Return settlement to the wholesalers by your company will
be done in the following manner so there will be no loss to the trade.
1. Stockists shall continue to send L/B/E by Delivery Challan only.(Copy Enclosed)
2. Company shall issue financial credit notes on Purchase Price (PTS) plus Tax charged.
3. Tax component shall be added on PTS as applicable, i.e. % of VAT if sale made in vat regime or %
of GST if sale made in GST regime.
4. In L/B/E Claims under GST circular No.72 Company shall not upload credit note on General GST
portal.
5. For regular Salable returns Tax credit note shall be raised by company as per GST Section 34 (2), i.e.
returns within specified period.
So, you are requested to process all credit notes as clarified and as per circular given by Industry to the
trade for the smooth settlement of L/B/E Claims under GST circular No.72.Also issue credit note for the
difference if any for previous credit notes.
Thanking you
Yours faithfully,
ForAIOCD

(Rajiv Singhal)
General Secretary
Cc: Mr. J S Shinde, President, AIOCD
End: a/a
Regd. Office : AIOCD, C/o. B.C.D.A., 10, Bonfield Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 001.

TAMILNADU CHEMISTS 24 APRIL 2019


Wholesaler Name & Address Company Name & Address Date:
Claim No.:....................

Received Person Name:


.........................................
GST No. Goods given on BRE/LEAK/EXP. RETURN NOTE NO.

D.L.No. Dated: Dated:-

S.No. Particulars Batch No. Packing PTS MRP Qty. Amount

1
2
3
4
5

Seal & Signature

Retailer Name & Address Company Name & Address Date:


Claim No.:....................

Received Person Name:


.........................................
GST No. Goods given on BRE/LEAK/EXP. RETURN NOTE NO.

D.L.No. Dated: Dated:-

S.No. Particulars Pur. Details Batch No. Packing PTR MRP Qty. Amount

1
2
3
4
5

Seal & Signature

TAMILNADU CHEMISTS 25 APRIL 2019


khÃy îth»fŸ k‰W« mid¤J kht£l jiyt®/brayhs®/
bghUshs®/bkh¤j kUªJ tÂf®fŸ m jiyt®/
k¡f£ bjhl®ò kUªJ tÂf®fŸ m jiyt® mt®fŸ,
jÄœehL kUªJ tÂf®fŸ r§f«.
m‹òilp® tz¡f«,
bghUŸ : fhyhtâahd kUªJfŸ âU¥ã mD¥òtJ - r«gªjkhf
fhyhtâahd kUªJfŸ bjhl®ghf TNCDA k‰W« TNPDA khÃy îth»fŸ T£l« eilbg‰W
mâš Ñœf©l KoîfŸ vL¡f¥g£lJ.
1. fhyhtâahd kUªJfS¡F k¡f£ bjhl®ò kUªJ tÂf®fS¡F MRP-ÆÈUªJ 30% fʤJ
Credit Note bkh¤j kUªJ tÂf®fŸ bfhL¡fnt©L«. (2% Cash Discount 7 Kjš
10 eh£fS¡FŸ gz« Payment / Credit Bill within 45 days)
2. fhyhtâahd kUªJfis fhyhtâahtj‰F 30 eh£fŸ K‹ghfî«, fhyhtâahd ãwF
60 eh£fS¡FŸS« k¡f£ bjhl®ò kUªJ tÂf®fŸ (Retailers) bkh¤j kUªJ tÂf®fS¡F
(Wholesaler) âU¥ã mD¥gyh«.
3. nk‰go Payment Terms ã‹g‰whjt®fS¡F j‰nghJŸs Ãiyikna ã‹g‰w¥gL«.
4. fhyhtâahd kUªJfis ãuâ khj« 8-M« njâ Kjš 16-M« njâ¡FŸ th§»a bkh¤j kUªJ
tÂf®fËl« x¥gil¡f nt©L«.
nkny bfhL¤JŸs Étu§fis j§fŸ gFâ k¡f£ bjhl®ò kUªJ tÂf®fŸ k‰W« bkh¤j
kUªJ tÂf®fS¡F« bjÇa¥gL¤JkhW m‹òl‹ nf£L¡bfhŸ»nwh«.
e‹¿!

K.K. bršt‹
bghJ¢brayhs®.

TAMILNADU CHEMISTS 26 APRIL 2019


ESTD.] [1975

AIOCD
ALL INDIA ORGANISATION OF CHEMISTS & DRUGGISTS ®
201, Safalya Bldg., 2nd Floor, Opp. Jaigopal Industrial Estate, Baburao Parulekar Marg, Dadar (W), Mumbai 400 028.
Tel.: 2430 6889 / 2430 6874 / 6145 2929 l Fax: 2430 6973 / 6145 2925 l Visit us on : www.aiocd.net
President : Hon. Gen. Secretary :
J.S. SHINDE RAJIV SINGHAL
Email: aiocd@vsnl.net M/s. Shree Radhey Trade Logistics,
jagannath.shinde@aiocd.com Prabhu Kripa 120, S.R. Compound,
Lasudia, Indore - 452 010, M.P.
April 11, 2019 Tel. : 0731 - 4002350 Mob.: 9425056394
E-mail: gsrajiv.singhal@aiocd.com
Ref: APS/AIOCD/388/2019
To,
ALL OFFICE BEARERS / PRESIDENTS / SECRETARIES AND / EXECUTIVE COMMITTEE
MEMBERS OF AIOCD
Sub: GST L/B/E Settlement by the Companies reg.
Dear Sir,
This is in reference to our earlier communications no. APS/AIOCD/376 dt. 29th March 2019, we would like
to inform you that 5 more companies has issued circular for settlement of L/B/E as per GST Circular No. 72/
46/2018 dt. 26.10.2018.
Companies will settle all claims of L/B/E as per option B. All are requested to follow the process (refer
AIOCD letter No. APS/AIOCDE/361/2019 dated March 7, 2019) for the smooth settlement of your claims.
We are also thankful to all below Companies.
Stockists shall continue to send L/B/E by Delivery Challan only.
1. Company shall issue financial credit notes on Purchase Price (PTS) plus applicable Tax charged.
2. Tax component shall be added on PTS as applicable, i.e. % of VAT if sale made in VAT regime
or % of GST if sale made in GST regime.
3. In L/B/E Claims under GST circular No.72 company shall not upload credit note on GEneral
GST portal.
4. For rgular Salable returns Tax credit note shall be raised by company as per GST Section 34(2),
i.e. returns within specified period.
Companies issued Circular for Option B
S.No. Company S.No. Company S.No. Company
1. Abbot 8. Apex 15. Biocon
2. Ajanta 9. Aprica 16. Biological Evans
3. Albert David 10. Aristo 17. Blue Cross
4. Alembic 11. Astra Zeneca 18. Boehringer Ingelheim
5. Alkem 12. Bestochem 19. British Biological
6. Allergan 13. Bharat Serum 20. Bayer
7. Anglo French 14. Biochem 21. Cachet

Regd. Office : AIOCD, C/o. B.C.D.A., 10, Bonfield Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 001.

TAMILNADU CHEMISTS 27 APRIL 2019


S.No. Company S.No. Company S.No. Company
22. Cadila Healthcare 51. Jagsonpal 80. Piramal
23. Cadila Pharma 52. Jenburkt 81. Ranbaxy
24. Centur 53. Johnson and Johnson 82. Raptokos
25. Cipla 54. Kepler 83. RPG Life Sciences
26. Corona 55. Kinedex 84. Sanofi
27. Dr. Reddy’s 56. KLM Labs 85. Serdia
28. DWD 57. Koye 86. Shreya
29. East India 58. Larenon 87. Spectra
30. Eilly Lilly 59. Linux 88. Sun
31. Emcure 60. Liva 89. Systopic
32. Eris 61. Lipin 90. Tablet India
33. FDC 62. Macleods 91. Themis
34. Ferring 63. Maneesh Healthcare 92. Torrent
35. Fourts 64. Mankind 93. Troikka
36. Franko 65. Medley 94. USV
37. Galderma-Nestle Health Care 66. Menarini 95. UTH Healthcare
38. Galpha 67. Merck 96. Wallace
39. Geno 68. Meyer Organics 97. Wanberry
40. German Remidies 69. Micro 98. Win Medicare
41. Glaxo 70. MSD 99. Wochardt
42. Glenmark 71. MSN Helathcare 100. Zuventis
43. Grace Derma 72. Mylan 101. Zydus
44. Hegde and Hegde 73. Natco 102. Aimil Pharmaceutical (I) Ltd.
45. Himalaya 74. Novartis 103. Indchemie Health Specialities
46. India Bulls 75. Obsurge 104. Ozone Pharmaceutical
47. Indoco 76. Panacea 105. Serum Institute Inida Pvt. Ltd.
48. Intas 77. Pfizer 106. Votary Lab (India) Ltd.
49. Ipca 78. Pharmchem 107. Overseas Healthcare
50. J.B. Chemicals 79. Pharmed
All are requested to send the format of the challan to all whole sellers so that they can just put a rubber stamp
of their firm and can send the Leakage Breakage Expiry to the companies. Similarly a challan format is also
enclosed to send to the retailers to be used by them in the same manner for returning Leakage/Breakage/
Expiry to the whole sellers.
You are requested to send this circular to all the concern stockists of the districts through your Districts
Office Bearers, so that they should be well informed regarding all the companies. Also inform any other
company those are not settling the claims as per the GST Circular No.72, Option B, So that AIOCD will take
up the matter with the company.
Thanking You,
Yours faithfully,
ForAIOCD

(Rajiv Singhal)
Hon. General Secretary
Cc: Mr. J S Shinde, President, AIOCD
End: a/a

TAMILNADU CHEMISTS 28 APRIL 2019


TAMILNADU CHEMISTS 29 APRIL 2019
TAMILNADU CHEMISTS 30 APRIL 2019
TAMILNADU CHEMISTS 31 APRIL 2019
ne®kiw v©z§fŸ
e«ik ehnk ghá£othf it¤J¡ bfhŸtJ v¥go?
1. ghá£othf ïU¥gt®fnshL gHF§fŸ :
4 e«ik¢ R‰¿ v¥nghJnk ghá£o› it¥nuõ‹ ïUªjhš eh« ïašghfnt mâf
Kid¥nghL xU Éõa¤ij brŒnth«. vdnt vâ®kiw v©z¤njhL xU braiy
brŒgt®fis v¥nghJ« g¡f¤âš it¤J bfhŸshÔ®fŸ.
4 “bjÇahJ”, “el¡fhJ”, “KoahJ”, “»il¡fhJ” vd brhšgt®fis Éu£o
ÉL§fŸ.
2. c‰rhfkhf ïU§fŸ :
4 nrhf¤ij É£blhÊí§fŸ. v¥nghJ« c‰rhf« bfh¥gË¡f ntiyiaí«
brŒí§fŸ.
4 ïªj ntiyia¢ brŒa nt©Lnk vd brŒJ Ko¡fhkš, ïªj ntiyia e«ik
Él ntW ahU« ï›tsî áw¥ghf brŒJÉl KoahJ v‹gij k‰wt®fS¡F
cz®¤j nt©L« vd v©Â ntiy ghU§fŸ.
3. gt®~òšyh czU§fŸ :
4 clš tÈik, gz tÈik všyht‰iwí« ö©o kdtÈik Äf K¡»a«.
4 c§fis nghy ïªj cyf¤âš gt®~òšyhdt® ahUÄšiy. clnd áÇ¡fhÔ®fŸ.
4 ïJjh‹ Ã#«. c§fË‹ bgÞ£ vJ v‹gJ c§fS¡nf ï‹D« bjÇaÉšiy.
4 c§fŸ tÈika cz®ªJ brayh‰¿dhš Ú§fŸ ntw bytš MŸ ghÞ.
4. neáí§fŸ
4 c§fis Ú§fns neáí§fŸ.
4 ïªj cyf¤âš j‹id neá¡fhj kÅjdhš bt‰¿ailant KoahJ.
4 c§fis c§fS¡F ão¡f, c§fis v¥go kh‰w nt©Lnkh m¥go kh‰W§fŸ.
4 c§fŸ ÛJ Ú§fns m‹ò brY¤J§fŸ. Ú§fŸ òw¥g£L vGªjhš c§fis btšy
ahUnk ïšiy v‹gij c§fŸ kdJ¡F òÇaití§fŸ.
4 c§fis nghy mHfhdt® ahU« ïšiy, c§fis nghy âwikahdt® ahU«
ïšiy v‹gij Û©L« Û©L« c§fS¡nf Ãidî gL¤â¡ bfhŸS§fŸ.

TAMILNADU CHEMISTS 32 APRIL 2019


5. gaz¥gL§fŸ :
4 thœ¡if xU gaz«. mL¤j ÃÄl« c§fS¡F v‹d el¡F« vd c§fS¡nf
bjÇahJ.
ïªj Ú©l beL« gaz¤âš xU áyU¡F bt‰¿fŸ vËâš tU«, áyU¡F
jhkjkhf tU«. mj‰fhf nrh®ªJ Él¡TlhJ. bt‰¿¡F v‹d brŒa nt©L«
v‹gij MuhŒªJ mij bjhl®ªJ brašgL¤â¡ bfh©nl ïU§fŸ.
4 thœ¡if Ãuªju« ïšyhjJ.
4 Mdhš ghá£o› v©z¤Jl‹ bjhl®ªJ gaz« brŒjhš c§fS¡F bt‰¿
»il¡»wnjh ïšiynah, c§fŸ gaz« k»œ¢áahfî«, c§fS¡F
ão¤jkhdjhfî« ïU¡F«.

fhrnehŒ g‰¿a ÉÊ¥òz®î ãu¢rhu«


(TB Awareness Program)
j©ilah®ng£ilÆš cŸs ghyh kUªjf¤â‹
kUªjhSd® âUkâ. kŠRsh njÉ mt®fŸ m¥gFâÆš
cŸs k¡fËl« fhrnehŒ g‰¿a ÉÊ¥òz®î ãu¢rhu§fis
( TB Awareness Program) 2006« M©L Kjš flªj
13 tUl§fshf j©ilah®ng£ilÆš cŸs m©zh
ó§fh mU»š el¤â¡bfh©L tU»wh®. áy
tho¡ifahs®fŸ j§fS¡F fhrnehŒ ïU¥gij g‰¿
mt®fŸ FL«g¤ânyna ngRtj‰F mŠR»wh®fŸ. ïjdhš
jh‹ mt®fËl« beU¡fkhf gH» fhrnehia Fz¥gL¤j
Koí« v‹W« mj‰F mŠr njitÆšiy v‹W«
vL¤J¡T¿ mt®fËl« ÉÊ¥òz®î V‰gL¤Jtjhf
TW»‹wh®.
j§fŸ kUªjf¤â‰F tU« fhrnehŒ cŸs nehahËfis f©l¿ªJ mt®fis
mU»š cŸs murh§f kU¤Jt Ãiya§fS¡F bršYkhW m¿îW¤Jtjhfî«
TW»wh®. 45 tajhF« kUªjhSd® âUkâ. kŠRsh njÉ mt®fŸ M‰W« ïªj rKjha
ÉÊ¥òz®î gÂÆid jÄœehL kUªJ tÂf®fŸ r§f« kdjhu ghuh£L»wJ.
mt®fsJ ïªj bjh©L nkY« áw¡f v§fsJ thœ¤J¡fisí« bjÇɤJ¡
bfhŸ»nwh«. âUkâ. kŠRsh njÉia bjhl®ò bfhŸs miyngá : 99520 84330.

TAMILNADU CHEMISTS 33 APRIL 2019


TAMILNADU CHEMISTS 34 APRIL 2019