Sie sind auf Seite 1von 4

21. Investigate 5. Yomu 29. Heru 13.

Hashimasu

22. Grow 6. Kaki 30. Fueru 14. Tojimasu

ENGLISH 23. Call 7. Toku 15. Kirimasu TE FORM + KUDASAI


24. Cross 8. Hanasu 16. Oyogimasu

25. Burn 9. Akeru 17. Asobimasu 1. Tabete Kudasai


1. To Eat
26. Drink 10. Yakushi 18. Kerimasu 2. Aruite Kudasai
2. Walk
27. Show 11. Miru 19. Yasumimasu 3. Kaite Kudasai
3. Buy
28. Make 12. Arau 20. Tokimasu 4. Ikite Kudasai
4. Go
29. Decrease 13. Hashiru 21. Shirabemasu 5. Yomite kudasai
5. Read
30. Increase 14. Tojiru 22. Haemasu 6. Kate kudasai
6. Write
15. Kiri 23. Yobimasu
7. Talk MASU FORM 7. Tokite Kudasai
16. Oyogu 24. Watarimasu 8. Hanashite Kudasai
8. Talk
17. Asobu 25. Yakemasu 9. Akete Kudasai
9. Open 1. Tabesu
18. Keru 26. Nomimasu 10. Yakoshite kudasai
10. Translate 2. Arukimasu
19. Yasumu 27. Misemasu 11. Mite Kudasai
11. Watch 3. Kaimasu
20. Toku 28. Tsukurimasu 12. Arate Kudasai
12. Wash 4. Ikimasu
21. Shiraberu 29. Herimasu 13. Hashite Kudasai
13. Run 5. Yomimasu
22. Haeru 30. Fuemasu 14. Tojite Kudasai
14. Close
DICTIONARY FORM 6. Kokimasu
23. Yobu 15. Kirite Kudasai
15. Cut 7. Tokimasu
24. Wataru 16. Oyogushite kudasai
16. Swim 8. Hanashimasu
1. Taberu
25. Yakeru 17. Asonde Kudasai
17. Play 2. Aruku 9. Akemasu
26. Nomu 18. Kerite Kudasai
18. Kick 3. Kai 10. Yakushimas
27. Miseru 19. Yasumite kudasai
19. Rest 4. Iku 11. Mimasu
28. Tsukuru 20. Tokite kudasai
20. Solve 12. Aramasu
21. Shirabete kudasai 4. Ikitai 28. Tsukuritai 11. Mi naide kudasai

22. Haete kudasai 5. Yomitai 29. Heritai 12. Ara naide kudasai

23. Yobite Kudasai 6. Katai 30. Fuetai 13. Hashi naide kudasai

24. Watarite kudasai 7. Tokitai 14. Toji naide kudasai

25. Yakete kudasai 8. Hanashitai 15. Kiri naide kudasai

26. Nomite kudasai 9. Aketai 16. Oyogi naide kudasai

27. Misete kudasai 10. Yakushitai 17. Asobi naide kudasai

28. Tsukurite kudasai 11. Mitai 18. Keri naide kudasai

29. Herite kudasai 12. Araitai 19. Yasumi naide kudasai

30. Fuete kudasai 13. Hashitai 20. Toki naide kudasai

14. Tojitai 21. Shirabe naide kudasai

15. Kiritai 22. Hai naide kudasai


NAIDE + KUDASAI
16. Oyogitai 23. Yobi naide kudasai

17. Asobitai 24. Watari naide kudasai


1. Tabe Naide kudasai
18. Keritai 25. Yake naide kudasai
2. Aruki naide kudasai
19. Yasumitai 26. Nomi naide kudasai
3. Kai naide kudasai
20. Tokitai 27. Mise naide kudasai
4. Iki naide kudasai
21. Shirabetai 28. Tsukuri naide kudasai
5. Yominade kudasai
22. Haetai 29. Heri naide kudasai
TAI FORM 6. Kanaide kudasai
23. Yobitai 30. Fue naide kudasai
7. Toki naide kudasai
24. Wataritai
1. Tabetai 8. Hashi naide kudasai
25. Yaketai
2. Arukitai 9. Akenaide kudasai
26. Nomitai
3. Kaitai 10. Yakushi naide kudasai
27. Misetai
50. Sing 34. Hanasu 42. Naoshimasu

35. Tatu 43. Makemasu

36. Kiru 44. Tomarimasu


ENGLISH
37. Tsukau 45. Magarimasu TE FORM + KUDASAI
38. Kaeru 46. Nugimasu
31. Answer
39. Oboeru 47. Torimasu 31. Kotaete kudasai
32. Send
40. Owaru 48. Karimasu 32. Okurite kudasai
33. Know
41. Ageru 49. Odorimasu 33. Shirite kudasai
34. Speak
42. Naosu 50. Utaimasu 34. Hanasite kudasai
35. Stand
43. Makeru 35. Tatite kudasai
36. Wear
44. Tomaru 36. Kite kudasai
37. Use
45. Magaru
38. Return MASU FORM 37. Tsukaite kudasai
46. Nugu 38. Kaerite kudasai
39. Memorize
47. Toru 39. Oboete kudasai
40. Finish 31. Kotaemasu
48. Kariru 40. Owarite kudasai
41. Give 32. Okurimasu
49. Odoru 41. Agete kudasai
42. Repair 33. Shirimasu
50. Utau 42. Naoshite kudasai
43. Lose (a game) 34. Hanasimasu
44. Stay 35. Tatimasu 43. Makete kudasai

45. Turn 36. Kimasu 44. Tomarite kudasai


DICTIONARY FORM
46. Take off 37. Tsukaimasu 45. Magarite kudasai

47. Take 38. Kaerimasu 46. Nugite kudasai


31. Kotaeru
48. Borrow 39. Oboemasu 47. Torite kudasaii
32. Okuru
49. Dance 40. Owarimasu 48. Karite kudasai
33. Shiru
41. Agemasu 49. Odotte kudasai
50. Utatte kudasai 34. Hanasitai 41. Age naide kudasai

35. Tatitai 42. Naoshi naide kudasai

36. Kitai 43. Make naide kudasai

37. Tsukaitai 44. Tomari naide kudasai

38. Kaeritai 45. Magari naide kudasai

39. Oboetai 46. Nugi naide kudasaii

40. Owaritai 47. Tori naide kudasai

41. Agetai 48. Kari naide kudasai

42. Naoshitai 49. Odonaide kudasai

43. Maketai 50. Utatte naide kudasai

44. Tomaritai

45. Magaritai
NAIDE + KUDASAI
46. Nugitai

47. Toritai
31. Kotae naide kudasai
48. Karitai
32. Okuri naide kudasai
49. Odotai
33. Shiri naide kudasai
50. Utai
34. Tati naide kudasai

35. Yominade kudasai

TAI FORM 36. Ki naide kudasai

37. Tsukai naide kudasai

31. Kotaetai 38. Kaeri naide kudasai

32. Okuritai 39. Oboe naide kudasai

33. Shiritai 40. Owari naide kudasai