You are on page 1of 11

Tr i o S o n a t a

Opus 4 No. 4

Arranged for Recorders by R. D. Tennent Arcangelo Corelli (1653–1713)

1. Preludio

‹ `ˇ ˇ ˇ ˇ
Grave
˘ ˘ P= `ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ P=
Alto
Recorder
GS - -
˘
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ P= `ˇ ˇ ˇ P=
Tenor
GS - ˘ ˇ ˘
˘
Recorder -
I P= P=
S `ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ( ˇ
8
Bass
Recorder › ˇ `ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘

‹ ÈÈ
7

˘ ˘ ˘ ˘ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G - ˇ
˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ŔŔ
G > ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ >
ÖÖ
8 ˇ
I ˇ ˇ ˇ 4Ǚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ? ˇ ? ˇ ˇ ˇ ? Ü ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

‹ ˇ ˇ ˇ
11
˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ? - ÎÎ ? -
ˇ
ŁŁ ÚÚ
` ˇ
G ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ? 6ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
? -
I
8 ˇ
ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ 4ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? -
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
? -
ˇ
› Ð Ð


16
ˇ ˘ ˇ ŐŐ `ˇ ˇ P¯
G ààˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ
> - ˇ ˘ ˇ
ÚÚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ P¯
ˇ
G Ú ˇ ? - ˇ ˇ ˇ ? - ˇ ˇ àà ˘
Ú ÈÈ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ P
I ˇ ˇ ˇ ? ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ¯ ¯
8

› ììˇ Üܡ -

c R. D. Tennent 2008, 2017. Licensed under a Creative Commons Attribution–Share Alike license.

2. Corrente

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ
Allegro
ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G 34 ˇ ( `ˇ ˇ( ˇ - ˇ ÈÈ ˇ
ÈÈ ˇ
ÈÈ ÏÏ
G 34 ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ
ˇ ( `ˇ ˇ( ˇ -
ˇ
I ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ
› 4 ˇ ( `˘ ˇ ˘ ˇ
8
3
ˇ ˇ ˘ ˘ ÈÈ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
‹ ˇ ˇ
8
ˇ ˇ ˇ ˇ
G ÚÚˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ
-
ˇ ˇ
ˇ ˘ ˇ ˇ 4˘ ˇ ˘ ˇ
G ˇ ˘ ˘ ˇ ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ 4˘ ˘ ÈÈ
I
8 ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˘ 4ˇ ˘ ˘ ˘ ˇ
› ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˘ ˇ
‹ ˇ ˇ `ˇ ˇ
17
4ˇ ˇ ÈÈ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ
G - ? 7 7- - ˇ ˇ
- -
˘ ˇ ˇ `ˇ 4ˇ ˘
G - 7 7ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ
? - - - ˘
ˇ
I
8
˘ ˇ ˇ ˘ 7 7 ˇ- ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ 4ˇ 4˘
˘ ˇ
› ˘ ?

‹ ˇ ˇ
25

ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ ˇ `ˇ
G ÈÈˇ ˘ `˘ ˇ `˘ ˇ
-
ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ
G ˇ `ˇ 4ˇ ( `˘ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ ˘ ˇ
`˘ ˘
ˇ ˇ ˇ
I
8
ˇ ˘ ˇ 4˘` ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ 4˘ ˇ
› ˇ ˇ ˘

‹ ˇ ˇ ˇ
33

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ `ˇ ˘
G ˇ ˇ ˇ ˇ àà ˘ ˇ - ? 7
˘ ˘ ˇ ˘ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˘
G ˘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
- ? 7
I
8 ˝^ ˘ ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘
ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ? 7

–2–
3. Adagio

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
GS ? ˇ ( ? ˇ( ? - ? - ? ĽĽ - - àà ÔÔ ? àà
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉ ˇ ˇ ˇ
S
G > ? àà ÔÔ ? àà ÔÔ ? àà ÔÔ ? àà ÔÔ ? - 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ? áá6ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
I
8
S ˇ
ˇ 4ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ? 4ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ
› Ł Ł Ł Ř Ř Ř ìì Ľ Ř
Ł Ř Ř

‹ ˇ ˇ ˇ
5
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
G ÔÔˇ ? - ˇ ? -
ˇ
? ˇ ( ˇ-
ˇ ˇ
ŤŤ Ľ
Ľ ààˇ - -
-
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ 4ˇ 4ˇ 4ˇ
G ? áá ? áᡠˇ ˇ` 4ˇ
? - ÈÈ - - ? ˇ-
8 ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˝^ ˇ ˝^ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ Ð Ðˇ ˇ ˇ
› Ö Öˇ ˇ ˇ ŁŁ


9
ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÎ
G É
É
ˇ`
- ÈÈ - ÈÈ
ˇ ˇ` ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
`˘ ˇ` 4ˇ ˇ` ˇ 4ˇ ˇ `ˇ ÈÈ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ É ˇ ˇ ˇ
G ÃÃÁ - - - - - É ÈÈ ? -
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
I
8
ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› Ř Ř Ü Üˇ Ö
Ö ˇ
ŁŁ

‹ ˇ ˇ ˇ
13
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ¯
G ? Ü4ˇ ? ÃÃˇ ˇ ˇ ˇ
ÈÈ ˇ ? p ? Ł
ˇ
Ř Ř
ˇ
f
ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ? - ˇ ? - 4ˇ ( ˇ ˇ ( ˇ 4ˇ ˇ ˇ ?
4ˇ ˇ ˇ
? Ł ˇ 4ˇ ˘ 4¯
Ł Ł
á
áp ààf
I
8 ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ( ˇ ˇ ? 4ˇ ( ˇ ˇ ˘ ¯
› ˇ ˇ ? ˇ(
p f

–3–
4. Giga
‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Allegro

` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -
G 12
8 ˇ( ˇ ? ? ˇ( ? ? Ŕ
Ŕ Ŕ Ŕ ? ? -
ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
G 12
8 ˇ ( ˇ` ? ? - ? ? - ŔŔ ? ? - ŔŔ ? ? ˇ(
I 12 ˇ ( ˇ` Ŕ̌Ŕ̌ `ˇ Ŕ̌Ŕ̌ ˇ
? ? ˇ ( ˇ` ˇ ( ˇ (
8

› 8 ? ? ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ? ? -

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4

G `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
? ? ˇ( ? ? - ? ? -
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ
G ˇ Ŕ `ˇ ? ? - 4ˇ` ? ? - ? ? -
Ŕ ŔŔ
8 ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
? ? ˇ( ˇ` ? ? ˇ- ? ? -
ˇ

‹ ˇ
7
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` `ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ? ? -
ˇ
? ? ˇ- ˇ`
ŔŔ ŔŔ ŔŔ
`ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ? ? - ? ? - ÃÃ - ÕÕˇ
8 `ˇ
I `ˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ ˇ`
`ˇ ˇ` ˇ` `ˇ ˇ`


10 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
ˇ ˇ ŔŔ ˇ
G `ˇ ˇ`
ŻŻ ŔŔ ? ? -
ˇ ˇ `
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? -
ˇ `ˇ `ˇ `ˇ `ˇ `ˇ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŔŔ
I
8
`ˇ 4ˇ` `ˇ ˇ` `ˇ ˇ` ˇ` ˇ` `ˇ ˇ` ˇ` 4ˇ`

‹ ÏÏ ÏÏ
13

G ˇ` `ˇ ˇ` ˇ` `ˇ 4ˇ` `ˇ ˇ 7 7 ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ
? ? -
ˇ `ˇ `ˇ Ŕ̌Ŕ̌ Ŕ̌Ŕ̌
G ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 7ˇ ˇ ˇ 4ˇ
ˇ - - ? ? -
I
8
`ˇ `ˇ ˇ` ˇ` `ˇ ˇ` 7 7 ˇ( ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› `ˇ ˇ `ˇ ? ? - ŔŔ ŔŔ

–4–
‹ ÏÏ ÏÏ
16

G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
? ? - ÏÏ ÏÏ - - ÃÃ
ˇ Ŕ̌Ŕ̌
ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ `ˇ
G ˇ` ? ? - ŔŔ `ˇ ? ? - `ˇ ? ? - `ˇ `ˇ 4ˇ`
I ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
? ? -
8
› `ˇ ŔŔ Ř `ˇ ? ? ˇ( ? ? -

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
19

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ `ˇ
G `ˇ ? ? ˇ( ? ? - ? ? - Ř ÃÃ
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
G ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? - ˇ ? ? - ˇ`
Ř ŔŔ
8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `
ˇ
ˇ ˇ
› ? ? - ? ? - ? ? -


22

G 4ˇ ˇ `ˇ `ˇ `ˇ `ˇ `
>
`ˇ 4ˇ` ˇ` `
>
ˇ` `ˇ
-
ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝^ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ` ˇ` 4ˇ` ? ? ˇ- `ˇ ? ŔŔ ÉÉ ÏÏ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ `ˇ `ˇ `ˇ
4ˇ` `ˇ
8

› ˇ` `ˇ

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ
25

G ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŔŔ ? ? -
`ˇ `ˇ `ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ` `ˇ

`ˇ `ˇ `ˇ ˇ
ŔŔ
I `ˇ `ˇ
`ˇ `˘ ˇ`
8

› `˘ `˘ ˘`

‹ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
28

G
ˇ` ˇ` ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -
ˇ 7
Ţ Ţ Ŕ
Ŕ
ˇ ˇ ˇ `ˇ `ˇ `ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ `ˇ `ˇ
? ? -
`ˇ `ˇ `ˇ ˇ` ˇ 7
8 ˇ`
I `ˇ `ˇ `ˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ `ˇ `ˇ ˇ`
ˇ` `ˇ `ˇ ˇ` ˇ 7

–5–
Tr i o S o n a t a
Opus 4 No. 4

Arranged for Recorders by R. D. Tennent Arcangelo Corelli (1653–1713)

1. Preludio

ˇ` ˇ ˇ ˇ
Grave
˘ ˘ P= `ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ P= ˘ ˘
Alto
Recorder GS - -
˘
8
ÈÈ
G˘ ˘ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÎΡ ? ˇ ˇÎΡ ? ˇ
- ŁŁ - -
ŐŐ `ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ P¯
15

ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ - ˇ ˘ ˇ
G àà >
ÚÚ
2. Corrente

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Allegro
ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G 34 ˇ ( `ˇ ˇ( ˇ - ÈÈ ÈÈ
ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
8

˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ÚÚ ˇ `ˇ -
ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˘ ˇ `ˇ
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
16

G ÈÈ - 7 7 ˇ `ˇ -
ˇ `ˇ ˇ
? - - -
ˇ ˇ
24

ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ `˘ ˇ `ˇ
G ˇ ˇ ÈÈ `˘ ˇ `˘ ˇ
-
ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˘
33

G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ`
àà - ? 7

c R. D. Tennent 2008, 2017. Licensed under a Creative Commons Attribution–Share Alike license.

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
3. Adagio

S ˇ ( ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ? ? ? - ? - ? ĽĽ - - àà ÔÔ ? àà ÔÔ ? - ? -

4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ? ˇ( àà - - ÈÈ - ÈÈ - ÈÈ
- - ŤŤ ĹĹ
Î
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘
12

ˇ ` ˇ ˇ ˇ ¯
G 4ˇ ˇ ? ÛÛ4ˇ ? ÃÃ ÈÈ ĽĽ
Ř ? p
Ř ?
f

4. Giga

`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Allegro
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
G 12
8 ˇ ( `ˇ ? ? ˇ( ˇ ? ? - ŔŔ ŔŔ ? ? -

ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4

` ˇ
G ? ? ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ` ? ? - ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ
? ? - ŔŔ ŔŔ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
8

` `
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ? ? ˇ- ˇ ˇ ˇ` ? ? ˇ `ˇ ˇ` ˇŻŻ
ŔŔ -
12
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ÏÏ ÏÏ `
ˇ ˇ `ˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ 7 7ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ŔŔ ŔŔ ? ? - 4ˇ` `ˇ ˇ ? ? -
16
ÏÏ ÏÏ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? - Ï̌Ï Ï̌Ï 4ˇ - - ÃÃ `ˇ ? ? ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ`
20

`ˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ
G `ˇ ? ? - ? ? - Ř ÃÃ
`
>
4ˇ`
-
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ
24

` `ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ` > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? -
Ŕ Ŕ
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ- ˇ` ˇ 7
28

`ˇ ˇ` `ˇ
G ŢŢ ŔŔ
–2–
Tr i o S o n a t a
Opus 4 No. 4

Arranged for Recorders by R. D. Tennent Arcangelo Corelli (1653–1713)

1. Preludio
Grave
ˇ` ˇ ˇ ˇ ˘ P= `ˇ ˇ ˇ ˇ P= ˘ ˇ
Tenor
GS - ˘ ˘ ˘ >
Recorder
-
8

ˇ ˇ ˇ Ő4ˇŐ ˇ `˘
Gˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ > ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ? 6ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ

ÚÚ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ- ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇààˇ ˇ ˇ ˇ ˘ P¯
15

ˇ
G ˇ ˇ ˇ ? - ÚÚ ? - ? ÈÈ

2. Corrente
Allegro
ÈÈ ÏÏ
G 34 ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ
ˇ ( `ˇ ˇ( ˇ -
ˇ

ˇ ˘ ˇ ˇ 4˘ ˇ
8

˘ ˇ ˘ ˇ
G ˇ ˘ ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ 4˘ ˘ ÈÈ

ˇ ˇ ˇ` 4ˇ ˘
17

G ˘ - ? 7 7 ˇ-
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ
- -
ˇ
25

G ˇ ˇ` 4ˇ ( `˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ ˇ ˘ ˇ ˘
`˘ ˘ 4ˇ
34

G ˘ ˘ ˇ ˘ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˘
ˇ ˇ ˇ ˇ
- ? 7

c R. D. Tennent 2008, 2017. Licensed under a Creative Commons Attribution–Share Alike license.

3. Adagio
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ É ˇ
ˇ ˇ
G S > ? ààˇ ÔÔˇ ? ààˇ ÔÔˇ ? àà ÔÔ ? àà ÔÔ ? - ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ? ᡠá6ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ` 4ˇ- 4ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ
5

ˇ ˇ `˘ ˇ` 4ˇ ˇ` ˇ 4ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (
G ? áá ? áá ? - ÈÈ - ? - Ã ÃÁÁ - - - - -
ÈÈ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ( ˇ ˇ ( ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘
12

Gˇ ˇ É ÉÈ ? - ? - ? - 4¯
ŁŁ ? p ? ĽĽ
f
4. Giga

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
Allegro
ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ? ? ˇ
G 12 ˇ ( `ˇ ? ? - ? ? - ˇ ? ? - ? ? -
8 Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ
ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ
5

G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
? ? - ? ? - ? ? - ? ? - ÃÃ -

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
9

G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ`
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
`ˇ ˇ` `ˇ 4ˇ`
ÕÕ ? ? -
ŔŔ
Ŕ̌Ŕ̌ Ŕ̌Ŕ̌ Ŕ̌Ŕ̌
13

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ 7 7 ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ? ? - ˇ 4ˇ `ˇ ? ? - ŔŔ 4ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
17

G ˇ` ? ? ˇ- `ˇ ? ? ˇ- ˇ` ˇ` ˇ` 4ˇ`ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ? ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
- ? ? - `ˇ
ŔŔ Ŕ Ŕ
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝^ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` `
22

ˇ ˇ` `ˇ ˇ`
G ˇ` ˇ` 4ˇ` ? ? ˇ `ˇ ? ŐŐ ÉÉ ÏÏ ˇ `ˇ ˇ` ˇ`
-
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` `ˇ ˇ` ˇ`
27

`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ` ˇ ˇ ` `ˇ ˇ` ˇ` ˇ 7
G `ˇ ˇ
ŔŔ
ˇ ˇ ? ? -

–2–
Tr i o S o n a t a
Opus 4 No. 4

Arranged for Recorders by R. D. Tennent Arcangelo Corelli (1653–1713)

1. Preludio
Grave
I P= P=
S ˇ` ˇ( ˇ
8
Bass
Recorder
ˇ ˇ ˇ ˘ `ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘
7
ÖÖ
I ˇ ˇ ˇ ˇ 4Ǚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
8

ˇ ˇ ˇ ? ˇ ? ˇ ˇ ˇ ? Ü
11

I
8
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ð ˇ ? ? ˇ ˇ 4ˇ ? ˇ ˇ ˇ ? -
Ð
15

ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ P
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ¯
8
ˇ ( ¯
- ììˇ ˇ ? Üܡ -
2. Corrente
Allegro
I
8
3 ˇ ( `˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘
4 ˇ ˇ ˘ ˘ ÈÈ
9

I
8
˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˘ ˘ ˇ ˘ ˇ
˘ ˘ ˇ ˇ
ˇ
18

I
8
ˇ ˘ 7 7 ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ 4ˇ 4˘ ˇ ˇ ˘
˘ ? - ˘
ˇ
26

I
8 ˇ ˇ ˇ 4˘` ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘ ˇ ˝^ ˘ ˇ
ˇ ˘ ˇ ˇ ˘
34

I ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘
? 7
8

ˇ ˘ ˘

c R. D. Tennent 2008, 2017. Licensed under a Creative Commons Attribution–Share Alike license.

3. Adagio
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
I
8
S ˇ
ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ( ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ
ˇ ˇ
ŁŁ Ł Ł Ř Ř Ř Ř ìì ? ĹĹ Ř Ř
ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˝^ ˇ ˝^ ˇ
5

I
8
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ Ð Ð ˇ ˇ ˇ
Ö Öˇ ˇ ˇ ŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
9

I
8
ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ř Ř Ü Üˇ Ö Ö ŁŁ
13
àà àà
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ¯
? ˇ ( ˇ ˇ ? ˇp( ˇ ˇ ? 4ˇf ( ˇ
8
ˇ ˇ

4. Giga
Allegro
I
8
12 ˇ ( `ˇ ŔŔ `ˇ ŔŔ ˇ
8 ? ? ˇ ( `ˇ ? ? ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ? ? ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
ˇ ? ? -
4

I
8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ `ˇ ˇ` ˇ`
? ? ˇ( ˇ ? ? - ? ? -
8

I
8
ˇ` ` ˇ ˇ ` `ˇ `ˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ 4ˇ` `ˇ `ˇ `ˇ ` ˇ ˇ ` `ˇ `ˇ ˇ` `ˇ 4ˇ` `ˇ `ˇ ˇ` `ˇ
14

I ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
8
`ˇ ˇ` ˇ` ˇ 7 7 ˇ ( `ˇ ? ? - ŔŔ ŔŔ `ˇ ? ? - ŔŔ ŔŔ `ˇ ? ? ˇ ( `ˇ
? ? ˇ-
18

I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ
? ? ˇ-
8
ˇ ? ? -
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ `ˇ
21

I
8
4ˇ` `ˇ `ˇ `ˇ ˇ` ` `ˇ `ˇ ˘`
? ? - ˇ
26

I `ˇ `ˇ ˇ` ˇ` `ˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ ˇ` ˇ` ˇ` `ˇ ˇ` ˇ 7
8

˘` `˘ `˘ ˇ` ˇ` ˇ`

–2–