Sie sind auf Seite 1von 2

Mündliche Prüfung B1 am 04.03.

2019
Prüfungsort: Raum B2-Goethe Institut Hanoi-56 Nguyen Thai Hoc
Gruppe 8

PTN Name Geburtsdatum Vorbereitungszeit Prüfungszeit

15 Min. (im Raum B2) 15 Min. (im Raum B1)


1 69054 Viet Anh Pham 13.15 - 13.30 13.30 - 13.45
68933 Van Linh Phan
2 69245 Thi Bich Huyen Phung 13.45 - 14.00 14.00 - 14.15
67943 Tuan Anh Phuong
3 68845 Anh Quan Tran 14.15 - 14.30 14.30 - 14.45
69141 Bich Ngoc Tran
4 68802 Dinh Hiep Tran 14.45 -15.00 15.00 - 15.15
68907 Duc Hoang Tran
PAUSE

5 68984 Hai Duong Tran 15.30 - 15.45 15.45 - 16.00


68804 Huyen Trang Tran
6 69112 Nguyen Quang Vinh Tran 16.00 - 16.15 16.15 - 16.30
68784 Thi Be Tran
7 69226 Thi Thu Hien Tran 16.30 - 16.45 16.45 - 17.00
69136 Thi Trang Tran

L≠u ˝: Khi Æi thi mang theo hÈ chi’u gốc. Tr≠ờng hợp chỉ thi Modul Nói thì cần nộp bổ sung một bản sao hộ chiếu có dán kèm một ảnh thể cỡ 4x6 mới chụp.

N’u kh´ng tr◊nh di÷n Æầy Æủ giấy tờ y™u cầu th› sinh sœ kh´ng Æ≠Óc vμo phflng thi.

Kh´ng mang các thiết bị thu phát sóng vào phòng thi. ßiện thoại di Æộng nếu có, phải tắt nguồn và Æể tại n¨i giám thị quy Æịnh.

Theo dự kiến k’t qu∂ thi có thể tra cứu tr™n trang www.goethe.de/hanoi, mÙc Deutschprüfungen in Hanoi tı ngμy 15.03.2019.
Achtung: Bringen Sie zur Prüfung Ihren Pass mit. Falls Sie nur Modul Sprechen ablegen, sollten Sie eine Passkopie und ein Passfoto 4x6 vorlegen!

Ohne diese Unterlagen können Sie die Prüfung nicht ablegen.

Alle Funkgeräte sind im Prüfungsraum verboten. Falls Sie Ihr Handy dabei haben, sollten Sie es ausschalten und an der von den Prüfern bestimmten Stelle legen.

Das Prüfungergebnis ist voraussichtlich ab 15.03.2019 auf unserer Webseite www.goethe.de/hanoi unter Deutschprüfungen in Hanoi abrufbar.
Mündliche Prüfung B1 am 04.03.2019
Prüfungsort: Raum B2-Goethe Institut Hanoi-56 Nguyen Thai Hoc
Gruppe 9

PTN Name Geburtsdatum Vorbereitungszeit Prüfungszeit

15 Min. (im Raum B2) 15 Min. (im Raum C3)


1 69012 Thi Van Anh Tran 13.15 - 13.30 13.30 - 13.45
68285 Viet Hoang Tran
2 68729 Hai My Trinh 13.45 - 14.00 14.00 - 14.15
69081 Thi Kim Oanh Trinh
3 68904 Van Duc Truong 14.15 - 14.30 14.30 - 14.45
69026 Thi Thuy Vi
4 69234 Anh Duc Vu 14.45 -15.00 15.00 - 15.15
69327 Duy Quang Vu
PAUSE

5 69116 Quoc Bao Vu 15.30 - 15.45 15.45 - 16.00


69273 Thi Thach Thao Vu
6 68908 Thi Thuy Duong Vu 16.00 - 16.15 16.15 - 16.30
68773 Van Sim Vu
7 68874 Viet Anh Vu 16.30 - 16.45 16.45 - 17.00
69202 Khanh Nhi Vuong

L≠u ˝: Khi Æi thi mang theo hÈ chi’u gốc. Tr≠ờng hợp chỉ thi Modul Nói thì cần nộp bổ sung một bản sao hộ chiếu có dán kèm một ảnh thể cỡ 4x6 mới chụp.

N’u kh´ng tr◊nh di÷n Æầy Æủ giấy tờ y™u cầu th› sinh sœ kh´ng Æ≠Óc vμo phflng thi.

Kh´ng mang các thiết bị thu phát sóng vào phòng thi. ßiện thoại di Æộng nếu có, phải tắt nguồn và Æể tại n¨i giám thị quy Æịnh.

Theo dự kiến k’t qu∂ thi có thể tra cứu tr™n trang www.goethe.de/hanoi, mÙc Deutschprüfungen in Hanoi tı ngμy 15.03.2019.
Achtung: Bringen Sie zur Prüfung Ihren Pass mit. Falls Sie nur Modul Sprechen ablegen, sollten Sie eine Passkopie und ein Passfoto 4x6 vorlegen!

Ohne diese Unterlagen können Sie die Prüfung nicht ablegen.

Alle Funkgeräte sind im Prüfungsraum verboten. Falls Sie Ihr Handy dabei haben, sollten Sie es ausschalten und an der von den Prüfern bestimmten Stelle legen.

Das Prüfungergebnis ist voraussichtlich ab 15.03.2019 auf unserer Webseite www.goethe.de/hanoi unter Deutschprüfungen in Hanoi abrufbar.