Sie sind auf Seite 1von 5

Kiñe Mari kiñe Epu mari kiñe Meli mari kiñe Aylla mari kiñe

(11) (21) (31) (91)

Epu Mari epu Epu mari epu (32) Meli mari epu (52)

(12)

Küla Mari küla Epu mari küla (33) (43) (53)

Meli Mari meli (24) Küla mari meli (44) Aylla mari meli

Kechu (15) (25) (34) (45) (55)

Kayu (16) Epu mari kayu (35 (46) (56)

Reqle (17) (27) Küla mari reqle (47) Aylla mari reqle

Pura Mari pura (28) (38) (48) (58)

Aylla (18) Epu mari aylla (37) (49) (59)

Mari Epu mari (20) Küla mari _______________ Kechu mari Pataka (100)

(30) (40) (50)


Korke: Tapüle küpage Melin, kimaymi kom tami pu kompañ tüfachi
empresa mu. Feytachi wentxu rakiranfegey fey Nolfe pigey.
Nolfe: Mari mari peñi, iñche ta Nolfe.
Melin: Mari mari, iñche Melin pigen.
Nolfe: Feley, zuguwküleayu.
Korke: Ka feyti kay, Zullin pigey, fey ta wizüelfegey.
Zullin: Mari mari lamgen, ¿iñi pigeymi am?
Melin: Mari mari lamgen. Iñche Melin pigen, ¿eymi kay?
Zullin: Iñche ta Zullin pigen, welu re Zulli pigeken müten.
Melin: Feley lamgen.
Korke: Tüfachi zomo kay feyta azelkarukafegey, fey Rayen pigey.
Rayen: Mari mari lamgen, ¿iñi pigeymi am lamgen? ¿Chumkeymi eymi?
Melin: Iñche ta azelkaken chem rume, azelfegen ta iñche. Ka Melin
pigen, ¿eymi kay?
Rayen: Ah feley, müna küme zugu. Iñche ta azelkarukafegen tati.
Azelkarukaken iñche. Pewküleayu lamgen
Melin: Feley lamgen.
Korke: Ka tamu kimaymi ti kona azentukelu, azentufegey fey, Felipe
pigey, welu püchi wapogey tüfa, re püchi zuguafiyu müten.
Felipe: Mari mari anay, ¿iñi am ta eymi?
Melin: Mari mari peñi, iñche ta Melin pigen. ¿Eymi am ta Felipe
pigeymi?
Felipe: May, iñche tati.
Melin: Feley peñi, pewküleayu.
Korke: Fey wüla ta ka kiñe che mülewi tami kimafiel, fey ta Eli pigey, fey
ta kiñe entuzugufe zomo, entuzugukey ta fey.
Melin: Feley, mari mari lamgen, ¿eymi ta Eli pigeymi?
Eli: Mari mari lamgen, may iñche Eli pigen. ¿Eymi kay lamgen, iñi
pigeymi am, ka chumkeymi ta eymi?
Melin: May, iñche Melin pigen, ka azelfegen iñche, azelkaken chem rume
lamgen.
Eli: Feley lamgen, pewküleayu.
Melin: Pewküleayu lamgen.

Das könnte Ihnen auch gefallen