You are on page 1of 7

ACB – GIẢI QUYẾT NỢ XẤU, ĐẨY MẠNH

TÍN DỤNG
Nếu không xem được ảnh, xin nhấn vào đây

Kính gửi Anh Quang,

Em xin gửi đế n Anh Quang bản tin khuyế n nghi ̣ MUA đố i với mã cổ phiế u CII, mục tiêu lợ i nhuận 27.6
trong 1 tháng giao dịch
Nội dung Email gồ m 5 phầ n chính:
1. Giới thiê ̣u về doanh nghiê ̣p
2. Câ ̣p nhâ ̣t kế t quả kinh doanh 2018
3. Triể n vọng đầ u tư
4. Phân tích kỹ thuâ ̣t
5. Ý kiế n môi giới
================================================================================
======================================================================
1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 Thành lập ngày 04/06/1993 với tầm nhìn xác định là trở thành ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu
Việt Nam. Ngày 31/10/2006 ACB được Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận
cho niêm yết kể từ theo Quyết định số 21/QĐ-TTGDHN với mã chứng khoán ACB. Kể từ ngày
12/12/2007 vốn điều lệ của ACB là 2.630.059.960.000 đồng. Định hướng Chiến lược phát triển
của ACB giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn 2020 được ban hành; trong đó nhấn mạnh đến việc
chuyển đổi hệ thống quản trị điêu hành phù họp với các quy định pháp luật Việt Nam và hướng
đến áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất.
 Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam,
ngoại tệ và vàng ; Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt
Nam, ngoại tệ và vàng ; Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực
hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân
hàng. ; Kinh doanh ngoại tệ và vàng bạc. ; Thanh toán quốc tế, bao thanh toán, môi giới và tư
vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành; Cung
cấp các dịch vụ về đầu tư, quản lý nợ và khai thác tài sản, cho thuê tài chính và các dịch vụ ngân
hàng khác..

2. CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH 2018

– ACB kết thúc chặng đường tái cơ cấu nợ xấu vào năm 2018 với kết quả kinh doanh rực rỡ. Nhờ
KQKD cốt lõi tăng trưởng tích cực và đóng góp thu nhập từ thu hồi nợ xấu cũng như chi phí dự phòng
giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của ACB đạt 5.13 tỷ đồng, tăng tăng trưởng xấp xỉ 143% YoY

– Hệ số thanh khoản và tỷ lệ an toàn vốn được đảm bảo bất kể tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi khách
hàng: Với nguồn lực thanh khoản dồi dào – hệ số LDR thấp hơn 80% – ACB đã đẩy mạnh tăng trưởng
cho vay trong năm 2016 – 2018. Thực tế, năm 2018, tổng tăng trưởng tín dụng đạt 16,2% YoY, cao hơn
so với tăng trưởng tiền gửi năm thứ hai liên tiếp (năm 2016: tăng trưởng tín dụng tương đương với tăng
trưởng tiền gửi ở mức 20%).

– Ngoài ra, trong khi phần lớn dư nợ tín dụng tập trung vào các khoản cho vay khách hàng, tăng trưởng
huy động được đóng góp chủ yếu từ nguồn trung và dài hạn và giấy tờ có giá. Cụ thể, nhờ có lượng lớn
trái phiếu Chính phủ (chiếm 16% tổng tài sản của ACB), ACB đã dùng làm tài sản đảm bảo khi phát hành
trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm vào cuối năm 2018. Lãi suất trái phiếu phát hành lần lượt là 6% và
7,35% và là lãi suất cố định, tương đối hấp dẫn so với mức lãi suất mà nhiều ngân hàng thương mại
khác huy động trong cùng thời điểm. Nhờ vậy, không chỉ kiểm soát chi phí huy động chỉ tăng nhẹ (đồng
thời lãi suất cho vay ra cũng tăng nhẹ), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có sự cải thiện đáng kể,
giảm về mức xuống 17,3% vào cuối năm 2018 (từ mức 28,8% vào cuối năm 2017).

– NIM cải thiện nhờ đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân: Mặc dù tổng mức tăng trưởng tín dụng của
ACB đạt 16,2%, dư nợ thuần cho vay khách hàng tăng 16,1% cho thấy trái phiếu doanh nghiệp (được
xem là nợ vay trung dài hạn) chỉ tăng nhẹ. Đáng chú ý, cho vay khách hàng cá nhân tăng khoảng 20%
YoY, cao hơn mức tăng của toàn dư nợ cho vay khách hàng của ACB. Tỷ trọng dư nợ cá nhân theo đó
đã tăng dần từ 45% năm 2014 lên 58% năm 2018, tỷ lệ cao trong nhóm ngân hàng niêm yết. NIM nhờ vậ
cũng tăng nhẹ lên 3,6% vào năm 2018.

– Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt: ACB đã xử lý xong nợ xấu từ các vấn đề quá khứ (legacy
issues) và trái phiếu đặc biệt VAMC vào năm 2017. Ngân hàng cũng ghi nhận kết quả tích cực trong việc
thu hồi nợ ở khoản cho vay này, ghi nhận khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm 2018. Như vậy, hiện còn
khoảng 1.500 tỷ đồng nợ xấu từ nhóm G6 đang được xử lý thu hồi. tỷ lệ hình thành nợ xấu ở mức khá
thấp, chỉ khoảng 0,3% trong năm 2018, cho thấy ACB kiểm soát khá tốt các khoản cho vay mới.
– Thu nhập hoạt động tăng trưởng tạo điều kiện cho ACB đẩy mạnh đầu tư: Nhờ dư nợ khách hàng cá
nhân tăng mạnh và NIM cải thiện, thu nhập lãi của ACB tăng xấp xỉ 23% YoY trong năm 2018. Thu nhập
dịch vụ tăng 26% YoY với đóng góp cao hơn từ phí bảo hiểm. Trong khi đó, thu từ thanh toán tăng hơn
17% YoY, thấp hơn mức tăng chung của mảng dịch vụ. Cộng thêm gần 2.000 tỷ đồng từ thu nhập khác
(phần lớn từ thu hồi nợ xấu), tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt 14.033 tỷ đồng (+23% YoY). ACB
cũng bắt đầu đẩy mạnh đầu tư để phát triển mảng ngân hàng bán lẻ với 3 trụ cột chính: (1) Công nghệ,
(2) Thương hiệu và (3) Nguồn nhân lực. Do vậy, chi phí hoạt động năm 2018 đạt 6.712 tỷ đồng, mặc dù
chỉ cao hơn khoảng 500 tỷ đồng so với năm 2017 nhưng nếu điều chỉnh ảnh hưởng từ dự phòng thì mức
tăng là 30% YoY. Trong đó, chúng tôi nhận thấy chi tiêu tài sản tăng nhiều nhất, +33% YoY. Chi phí nhân
viên tăng 21% YoY trong đó 6.5% tăng cho nhân viên và 13% YoY tăng chi phí lương.

3. TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ

– ACB xứng đáng có mức định giá cao hơn nhờ chất lượng tài sản rất tốt, mảng kinh doanh chủ chốt
là cho vay các DNNVV và khách hàng cá nhân tăng trưởng tốt và ổn định. Khẩu vị rủi ro thấp, các hệ số
tài chính lành mạnh và được quản trị tốt. Bên cạnh đó là tiềm năng lợi nhuận không thường xuyên trong
vài năm tới từ số lượng lớn các tài sản đảm bảo ngoại bảng

– ACB có một vấn đề là room hiện đã đầy ở mức 30% trong gần 10 năm với sở hữu của khối ngoại tập
trung ở các NĐTNN lớn, và huy động đạt 14%.

4. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

- Đồ thị tuần của ACB cho thấy cổ phiểu đang vận động dưới đường MA 50 tuần nhưng đã xuất hiện các
phiên tăng nhẹ hồi phục kèm thanh khoản khá lấn át các phiên giảm trong biên độ không lớn, chỉ báo
Stoch và RSI đang hướng xuống, MACD hướng lên tiến sát 0, cho thấy cổ phiếu đang trong pha tích lũy.

- Qua những triển vọng đầu tư về cơ bản cùng những tổng quan về kĩ thuật, em khuyến nghị theo dõi và
giải ngân mua trong vùng 32-34.3 nếu phiên sau đó là tăng kèm thanh khoản, giá mục tiêu 37.5 trong 1
tháng giao dịch. Cắt lỗ khi thủng vùng 30.4.

5. Ý KIẾN MÔI GIỚI

Giá hiện tại Vùng mua Vùng chốt lời Vùng cắt lỗ
REE Thủng vùng giá 30.4
30.2 32-34.3 37.5
(kèm khối lượng)

"Nguyên tắc 1: Không bao giờ để mất tiền.


Nguyên tắc 2: Không bao giờ quên nguyên tắc 1" - Warren Buffet

Chúc Anh Quang sức khoẻ và đầu tư thành công!

“Đầu cơ hay đầu tư đều tốt, nhưng chúng không nên lẫn lộn với nhau. Việc nguy hiểm nhất của
đầu cơ là đầu cơ theo kiểu đầu tư.

Để tránh tình trạng lỗ nặng hoặc kẹt hàng lâu, nhà đầu tư cần quán triệt tư duy về hai trường phái
này. Đầu tư cần xem xét kỹ về doanh nghiệp, mua và nắm giữ không có margin”

– Benjamin Graham

CẬP NHẬT KHUYẾN NGHỊ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN ONLINE

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH


Với vai trò của Công ty chứng khoán hàng đầu, SSI tiên phong phát triển thị trường Chứng khoán Phái
sinh từ những ngày đầu tiên bằng việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan như môi giới, tư vấn đầu tư
và thanh toán bù trừ. Bên cạnh đó, SSI còn xây dựng hệ thống giao dịch công nghệ tiên tiến đảm bảo
cung ứng dịch vụ giao dịch phái sinh đa dạng tiện ích, mở rộng kết nối và chạy ổn định trên nhiều trình
duyệt khác nhau như Windows, MacOS, Linux. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, đội ngũ nhân sự được
đào tạo bài bản cũng như nhiều năm kinh nghiệm phát triển thị trường, SSI tin tưởng sẽ là đối tác, người
đồng hành cùng sự phát triển và gia tăng tài sản cho Khách hàng.

Website SSI/ Dịch vụ chứng khoán/ Chứng khoán Phái Sinh/ Kiến thức chứng khoán Phái Sinh.
Hoặc nhà đầu tư NHẤN VÀO ĐÂY để xem trực tiếp.

SSI PRESTIGE - XU HƯỚNG MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI

Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư Toàn bộ của SSIAM cho khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn.
Tài sản của Nhà đầu tư được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về thị trường nội
địa, giúp giải phóng khỏi khối lượng công việc đồ sộ nếu Nhà đầu tư phải tự quản lý vốn đầu tư của
mình. Tiếp cận các cơ hội đầu tư tốt nhất vào thị trường cổ phiếu và thị trường công cụ lãi suất cố định
của Việt Nam.

 Thiết kế danh mục đầu tư riêng cho khách hàng:


 Báo cáo định kỳ hàng tháng
 Có thể đưa ra ý kiến và quan điểm đầu tư; thảo luận với giám đốc điều hành danh mục về kết
quả đầu tư.

Biểu đồ lợi nhuận của SSI PRESTIGE so với VNINDEX


Best Regards,

Lê Thế Tùng (Mr.)

Broker,
SSI - Phạm Ngọc Thạch
SSI – Securities Services – Retail Brokerage

49 Pham Ngoc Thach Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

M: 0906 778 178 | T: 028 38245079 Ext 242 F: 028 38245077 | E:


mydt@ssi.com.vn | W: www.ssi.com.vn

This email and any attachment is intended for use only by specified addressees and may contain
legally privileged and/or confidential information. If you are not an intended recipient, please
delete the original and any copy of this message, notify the writer by email or telephone at (84-8)
3824 2897 and accept our apologies for any inconvenience.
* Please consider the environment before you print this email.