You are on page 1of 21

Victory Elijah Christian College

MATHEMATICS GRADE 10 OCTOBER SECOND QUARTER TEST

Name: __________________________________________________ Score: ____________

I. Change each exponential equation into logarithmic form.

1. 35 = 243 6. 43 = 64

2. 132 = 169 7. 64 = 1 296

3. 4-1/2 = ¼ 8. 103 = 1 000

4. 10-1 = 1/10 9. 93/2 = 27

5. 255/2 = 3 125 10. 91/2 = 3

II. Write each logarithmic equation in exponential form.

1. log3 81 = 4 6. log2 64 = 6

2. log4 256 = 4 7. log1 1 = 3

3. log6 216 = 3 8. log5 125 = 3

4. log8 64 = 2 9. log6 36 = 2

5. log7 2 401 = 4 10. log9 729 = 3

III. Evaluate each logarithm.

1. log6 216 6. log4 2

2. log12 1 7. log4 16

3. log1/2 1 8. log5 125

4. log 8 512 9. log2 1/16

5. log9 1/3 10. log10 1 000


IV. Write each difference as a single logarithm.

1. log10 x – log10 y

2. log10 (x + 5) – log10 x

3. log10 (x2 - 5x -24) – log10 (x – 8)

4. log10 (x2 – 49) – log10 (x – 7)

5. log10 (5x2 + 17x + 6) – log10 (x + 3)

V. Write each sum as a single logarithm.

1. log10 (2x + 4) + log10 (3x – 5)


2. log10 (2x – 10) + log10 (2x – 1)
3. log10 (2x – 3) + log10 (5x – 12)
4. log10 (x – 2) + log10 (2x – 5)
5. log10 (2x – 1) + log10 (x – 4) + log10 (2x – 4)
VI. Express each as a sum of logarithms and evaluate.

1. log2 (8)(16)
2. log2 (64)(16)
3. log3 (81)(27)
4. log3 (81)(243)
5. log4 (4)(64)
VII. Evaluate each of the following.
8
1. log2 (128)

9
2. log3 (27)

25
3. log5 (125)

2 401
4. log7 ( 343 )

729
5. log9 (6 561)
VIII. Write each as a single logarithm
1
1. ½ log10 x + 2 log10 y

2. ½ log10 x – 3 log10 y
3. 3 log10 x – log10 y
4. 4 log10 x + 5 log10 y + 8 log10 z
5. 2 log10 x - log10 (x + 5)
6. 3 log10 x - 4 log10 y
7. 4 log10 x + log10 y – 4 log10 y
1
8. log10 y – 3 log10 (y – 5)
3

9. 5 log10 (x – 5) – log10 3x
1
10. 6 log10 x + 2 log10 y

IX. Use a calculator to determine the value of each of the following common logarithms to six
decimal places.

1. log 43 6. log 35.67

2. log 23.56 7. log 36

3. log 567 8. log 45

4. log 678 9. log 56.45

5. log 65.78 10. log 456.45

X. Solve each equation.

1. 4x = 4x + 6 6. 2x + 1 = 4x + 6

2. 5x – 1 = 1/25 7. 27x – 1 = 813

4 𝑥 2
3. 4x – 1 = 23x 8. (9) = 3

4. (-2)x + 5 = -16 9. 16 = 32x + 1

5. 8x +3 = 2x – 1 10. 2x + 5 = 32
Victory Elijah Christian College
FILIPINO GRADE 10 OCTOBER SECOND QUARTER TEST

Name: __________________________________________________ Score: ____________

I. Tukuyin ang mga sumusunod.

(tema / kwento ng katatawanan / kwneto ng tauhan / banghay / kwento ng katatakutan /


kwento ng kababalaghan / kwento ng pag-ibig / kwneto ng pampagkakataon / kwento ng
talino / kwento ng katutubong kulay)

1. Inilalarawan dito ang uri ng pamumuhay,pag-uugali,panamit,kultura,at hanapbuhay ng mga


taong naninirahan sa pook.
2. Sa kwentong ito may nabuong pag-iibigan sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng kanyang
kapareha.
3. Inilalarawan dito ang pag-uugali at kaisipan ng mga tauhang kabilang sa kwento.
4. Kwentong puno ng pagsubok na kinakailangan ng matalas na pag-iisip upang malutas ang
suliranin.
5. Binibigyang-diin ang mga pangyayaring hindi kapani-paniwala.
6. Magaan lamang ang daloy ng mga pangyayari at ito ay may layuning magpatawa.
7. Isinasaad dito ang mga espesyal na okasyon o pagdiriwang tulad ng Fiesta,Pasko .Bagong
Taon atbp.
8. Punong-puno ito ng mga pangyayaring nakatatakot.
9. Ito ang paksa ng buong dula.Dito nakatuon ang mga pangyayari sa dula.
10. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa dula.

II. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod.

1. Realismo
2. Klasisismo
3. Eksistensyalismo
4. Feminismo
5. Marxismo
6. Humanismo
7. Imahismo
8. Formalismo
9. Sosyolohikal
10. Romantisismo
III. Tukuyin kung sino ang may-akda ng mga sumusunod.

1. Kay Estella Zeehandelaar


2. Aanhin Nino ‘Yan?
3. Si Kesa at si Morito
4. Plop! Clik!
5. Tahanan ng Isang Sugarol
6. ANG AMA
7. UHAW ANG TIGANG NA LUPA
8. Walang Sugat
9. TATA SELO
10. Babang-luksa
11. PAALAM SA PAGKABATA” (KUWENTO/CEBUANO)
12. PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim”
13. “PANAMBITAN”
14. “WALANG SUGAT”
15. BABANG-LUKSA”
16. Ginto ang Kayumangging Lupa

IV. Tukuyin ang mga teoryang pampanitikan na ginamit sa pagsusuri ng akda.

(Teoryang Romantisismo / Teoryang Eksistensyalismo / Teoryang Naturalismo / Teoryang


Dekostruksyon / Teoryang Feminismo / Teoryang Sosyalismo / Teoryang Realismo / Nobela /
Teoryang Humanismo / Dula)

1. Panambitan
2. Paalam sa Pagkabata
3. Pagislam
4. Babang-luksa
5. Miliminas
6. Kay Estella Zeehandelaar
7. Si Kesa at si Morito
8. Aanhin ninyo Yan?
9. Tahanan Ng Isang Sugarol
10. Ang Ama
V. Pagbubuod ng mga Kwento, Dula o Nobela.

(Tauhan / Tagpuan / Sulyap na suliranin / kasukdulan / kakalasan / kalutasan)

1. Paalam sa Pagkabata
2. Si Kesa at si Morito

VI. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.

1. Bakit sinasabing ang mga anak ang ligaya ng mga magulang?


2. Anong sakripisyo ang kaya mong gawin para sa iyong pamilya?
3. Ibigay ang kahulugan para sa iyo ng Pag-ibig.
4. Sumulat ng isang sanaysay hinggil sa paksang ito,”Ang tunay na pag-ibig ay di marunong
kumilala ng panganib.”
5. Kaligayahan at Kalayaan..paano nga ba makakamit ito?”
6. Paano ka makakatulong sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong upang masabi kang
mabuting tao?
Victory Elijah Christian College
CIVIC GRADE 10 OCTOBER SECOND QUARTER TEST

Name: __________________________________________________ Score: ____________

IDENTIFICATION:(TOBACCO / COCONUT SCARCITY / CHOICE / PRODUCTION / AGENTS


OF PRODUCTION / CAPITAL / MINERALS / LABOR / INTERNATIONAL ECO / EXCHANGE /
DISTRIBUTION / CONSUMPTION / ENTREPRENEUR / LAND)

1. A very small supply.


2. The act of picking or deciding between two or more possibilities
3. The action of making or manufacturing
4. A person who organize the business
5. Means the material things used to produce goods and services
6. The people who work for the production
7. Spaced on which the economic production takes place
8. In economics it refers o the reward or income which goes to the different agents of production
9. Business activities which happen between two or more nations all over the world
10. Satisfaction of human wants by the services which are produced
11. The mutual transfer of wealth that is produced
12. Many metallic and non-metallic ______are found in the Philippines.
13. The four factor in production are called_______.
14. Number 1 production in the Philippines.
15. Number 5 production in the Philippines.

Write the Places of the following scenic beauties & natural wonders.
1. Rice 2. Hundred 3. Mount 4. Maria 5. Taal
terraces island Mayon Christina Volcano
Falls
6. PueraGalera 7. Underground 8. Pagsanjan 9. Chocolate 10. Caliraya
River Falls Hills Lake
TRUE or FALSE: Write TRUE if the statement is correct or FALSE if the statement is not
correct.
1. Land & natural resources are one of the four agents of economic.
2. The country is one of the world’s greatest silver-producing regions.
3. Economic is the action of making or manufacturing.
4. Our nation has abundant plants, animals, minerals & scenic spots.
5. All people don’t need money.
6. Choice means there is no enough resources to meet the needs.
7. Natural resources are important for the economy.
8. No farm lands are being converted to non- agricultural uses.
9. Dynamite, poison & electricity can’t kill fish.
10. Many metallic and non-metallic minerals are found in the Illegal logging destroyed forest resources
Philippines.
11. There is much wealth in our tropical forests.
12. Soil erosion is the destruction of natural resources by rapid industrialization.
13. No one is involved in protecting the government.
14. The Philippines has a total agricultural land of 9, 7000,000 hectares.
15. We cannot find pearls in Philippine waters.
16. Land and natural resources are important to the economic welfare of the people.
17. Many farmers live in debt.
18. Poor farmers can produce good harvest without capital.
19. The Philippines has a rich variety of plants & animal life.

ENUMERATION:

1. two ways of using the land (2)


2. division of economics (6)
3. factors of production (4)
4. main actors in the international economy (5)
5. terms for entrepreneur (4)
6. problems of Agriculture (4)
7. energy sources (5)
8. problems of mining industry (3)

ESSAY
1. What is the difference between SCARCITY & CHOICE?
2. How to protect the environment?
3. How the government protects the natural resources?
4. What is the difference between NATIONAL & INTERNATIONAL ECONOMY?
Victory Elijah Christian College
SCIENCE GRADE 10 OCTOBER SECOND QUARTER TEST

Name: __________________________________________________ Score: ____________


Direction: Write true if the statement is true or false if the statement is false.
1. For many decades, scientists thought that proteins were the genetic material.
2. In eukaryotic cells, proteins always remain in the nucleus, but DNA is made at ribosomes in the
cytoplasm.
3. RNA is much larger than DNA.
4. Erwin Chargaff demonstrated that in DNA, the amount of adenine is about the same as the amount of
guanine.
5. The shape of DNA is similar to a spiral staircase, and is referred to as a double helix.
6. Because of Chargaff’s rules, if the order of bases on one strand of DNA is known, the order of bases on
the other strand can be predicted.
7. There are 4 types of RNA: mRNA, rRNA, sRNA, and tRNA.
8. Proteins are made on the ribosomes in the cytoplasm.
9. In DNA replication, half of the parent DNA molecule is conserved in each of the two daughter DNA
molecules.
10. mRNA is a copy of the genetic instructions from the DNA.
11. Oswald Avery was the first to conclude that DNA is the genetic material.
12. James Watson and Francis Crick used X rays to learn about DNA’s structure.
13. RNA uses the instructions in DNA to make a protein.
14. If one strand of DNA is GAATTC, the opposite strand would be CTTAAG.
15. DNA contains instructions for all the proteins your body makes.
16. As recently as 200 years ago, many people believed that Earth was only 6,000 years old.
17. Artificial selection occurs when nature selects for beneficial traits.
18. The individual Galápagos Islands are all similar to each other.
19. Malthus argued that human populations grow faster than their resources.
20. Lamarck was one of the first scientists to propose that species evolve by natural selection.
21. Lyell was one of the first to say that Earth must be far older than most people believed.
22. Lamarck's inheritance of acquired characteristics is has become a widely accepted scientific theory.
23. Fossils proved to Darwin that species can evolve.
24. The term fitness to refer to an organism’s ability to outrun its hunters.
25. Darwin published his findings soon after returning to England from the voyage of the Beagle.
26. According to Darwin, natural selection is what occurs, and evolution is how it happens.
27. During his journey aboard the Beagle, Darwin found fossils from the seas in the mountains.
28. Galápagos tortoises have differently shaped shells depending on where they live.
29. Darwin's book changed science forever.
30. Alfred Russel Wallace developed a theory of evolution at the same time
Direction: Write the word of the correct answer.
1. __ developed the theory of evolution by natural selection.
• Alfred Russel Wallace
• Charles Darwin
• Jean Baptiste Lamarck
• Charles Lyell
2. The voyage of the Beagle circled the globe. This voyage lasted
• 5 months.
• 2 years.
• 4 years.
• 5 years.
3. Aboard the Beagle, Darwin served as
• a naturalist.
• the captain.
• the captain's first officer.
• the ship's doctor.
4. During the voyage of the Beagle, Darwin
• experienced an earthquake that lifted the ocean floor 9 feet.
• dug up fossils of gigantic extinct mammals.
• saw many plants and animals he had never seen before.
• all of the above
5. Where did Darwin make some of his most important observations that helped him develop his theory?
• England
• the Galápagos Islands
• South Africa
• South America
7. Who argued that human populations grow faster than the resources they depend on?
• Thomas Malthus
• Charles Lyell
• Jean Baptiste Lamarck
• Alfred Russel Wallace
8. One of the first scientists to propose that species change over time was
• Charles Darwin.
• Charles Lyell.
• Jean Baptiste Lamarck.
• Alfred Russel Wallace.
9. Natural selection states that
• a change in a species occurs over time.
• nature selects the variations within a species that are most useful for survival.
• fitness is an organism’s ability to survive and produce fertile offspring.
• all of the above
10. Evidence of evolution includes
• DNA sequence analysis.
• the fossil record.
• anatomical evidence.
• all of the above
11. Which of the following is true about horse evolution? (1) Early horses were about the size of a fox. (2)
Early horses had toes. (3) During evolution, their molars became covered with cement.
• 1 only
• 1 and 2
• 2 and 3
• 1, 2, and 3
12. Examples of analogous structures are
• the tails of mice and rats.
• the limbs of humans and apes.
• the wings of bats and birds.
• all of the above
13. An example of a vestigial structure is the
• kangaroo pouch.
• human tail bone.
• cat forelimb.
• all of the above
14. The strongest evidence for evolution from a common ancestor is
• similar DNA sequences.
• similar body structures.
• similar embryological structures.
• similar fossils.
15. Island biogeography
• provides information on the migration and evolution of the camel.
• provides information on the migration and evolution of the finch.
• provides information on the migration and evolution of the ape.
• none of the above
16. Biogeography shows that all camels
• came from ancestors that lived in North Africa.
• came from ancestors that lived in North America.
• came from ancestors that lived in North Egypt.
• evolved from the llama.
17. Peter and Rosemary Grant
• spent more than 30 years studying Darwin’s tortoises.
• studied the migration of the camel.
• actually observed evolution by natural selection taking place.
• all of the above
18. The order of experiments proving that DNA is the genetic material is
• Avery → Griffith → Hershey and Chase.
• Hershey and Chase → Griffith → Avery.
• Griffith → Avery → Hershey and Chase.
• Griffith → Hershey and Chase → Avery.
19. Chargaff’s rules state that
• the amount of adenine equals the amount of thymine.
• the amount of adenine equals the amount of guanine.
• the amount of thymine equals the amount of guanine.
• the amount of cytosine equals the amount of thymine.
20. Which of the following statements concerning DNA is correct? (1) DNA contains instructions for all the
proteins your body makes. (2) The shape of DNA is a double helix. (3) The central dogma of molecular
biology states RNA → DNA → Protein.
• 1 only
• 1 and 2
• 2 and 3
• 1, 2, and 3
21. The structure of DNA was identified by
• Rosalind Franklin.
• Erwin Chargaff.
• Alfred Hershey and Martha Chase.
• James Watson and Francis Crick
22. If one strand of DNA is CAGGTTACG, the opposite strand is
• GTCCAATGC.
• GTCCTTAGC.
• CAGGTTACG.
• GTCCTTACG.
23. The subunits of DNA are nucleotides consisting of
• a sugar, a carbon group, and a nitrogen-containing base.
• a sugar, a phosphate group, and a nitrogen-containing base.
• a sugar, a phosphate group, and an oxygen-containing base.
• a lipid, a phosphate group, and a nitrogen-containing bas
24. Differences between DNA and RNA include which of the following? (1) RNA consists of one
nucleotide chain. (2) RNA contains the nitrogen base uracil instead of thymine. (3) RNA contains
the sugar ribose instead of deoxyribose.
• 1, 2, and 3
• 1 and 2
• 2 and 3
• 2 only
25. The types of RNA include
• messenger RNA.
• nuclear RNA.
• cytoplasmic RNA.
• all of the above
26. Which statement best describes a gamete?
• A gamete is a sex cell.
• A gamete is a cell involved in reproduction.
• A gamete is a haploid reproductive cell that combines with another haploid gamete during
fertilization.
• Gametes combine during fertilization.
27. Structures of the male reproductive system include which of the following? (1) the vas deferens,
(2) the epididymis, (3) the fallopian tubes, (4) the seminiferous tubules.
• 1 and 2
• 1, 2, and 3
• 1, 2, and 4
• 1, 2, 3, and 4
28. In boys, the adolescent growth spurt
• is controlled by testosterone.
• can be about 10 centimeters per year.
• rapidly continues for several years.
• all of the above
29. During spermatogenesis,
• sperm are produced in the seminiferous tubules of the testes and become mature in the
epididymis.
• sperm are produced in the epididymis of the testes and become mature in the seminiferous
tubules.
• sperm are produced in the vas deferens of the testes and become mature in the epididymis.
• sperm are produced in the vas deferens of the testes and become mature in the seminiferous
tubules.
30. Structures of a mature sperm cell include
• a tail.
• the mitochondrial segment.
• an acrosome.
• all of the above.
31. What causes puberty to begin?
• The secretion of testosterone from the testes.
• The initial release of luteinizing hormone from the pituitary gland.
• New protein synthesis and growth.
• The development of testes.
32. Functions of the female reproductive system include
• receiving eggs during sexual intercourse.
• delivering a baby after birth.
• breast feeding a baby before birth.
• supporting the development of a fetus.
33. Female reproductive structures include which of the following? (1) the Fallopian tubes, (2) the
ovaries, (3) the uterus, (4) the pelvis.
• 1 and 2
• 2 and 3
• 1, 2, and 3
• 1, 2, 3, and 4
33. Puberty in girls starts when
• the pituitary gland secretes estrogen, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone.
• the pituitary gland secretes luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone.
• the ovaries secrete luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone.
• the ovaries secrete estrogen and follicle-stimulating hormone.
34. The correct sequence of events in the ovary is
• the development of the oocyte - development of the follicle - degeneration of the corpus luteum
- ovulation.
• the development of the oocyte - development of the follicle - ovulation - degeneration of the
corpus luteum.
• the development of the follicle - development of the oocyte - ovulation - degeneration of the
corpus luteum.
• the development of the oocyte - ovulation - development of the follicle - degeneration of the
corpus luteum.
35. The corpus luteum
• is the remains of the follicle after ovulation.
• is the remains of the ovary after ovulation.
• is the remains of the oocyte after ovulation.
• none of the above
36. During menstruation,
• the endometrium of the uterus is shed from the body.
• the uterus is shed from the body.
• the corpus letuem is shed from the body.
• excess sperm is discarded from the uterus.
37. If the egg is fertilized,
• the corpus letuem will be maintained and help nourish the egg.
• the endometrium of the uterus will be maintained and help nourish the egg.
• the ovary will be maintained and help nourish the egg.
• the oocyte will be maintained and help nourish the egg.
38. Menopause
• is when a woman's menstrual cycles slow down and eventually stop.
• starts in the mid to late 40s.
• occurs and women can no longer produce eggs.
• all of the above
39. The epididymis
• is a very long coiled tube inside the scrotum.
• is where sperm mature.
• is where sperm are stored.
• all of the above
40. How many sperm are released with each ejaculation?
• Hundreds
• thousands
• Millions
• hundreds of millions

Direction: Read these passages from the text and answer the questions that follow.

Egg Production
At birth, a female’s ovaries contain all the eggs she will ever produce. However, the
eggs do not start to mature until she enters puberty. After menarche, one egg typically matures
each month until a woman reaches middle adulthood.

Oogenesis
The process of producing eggs in the ovary is called oogenesis. Eggs, like sperm, are
haploid cells, and their production occurs in several steps that involve different types of cells,
as shown in the figure below. You can follow the process of oogenesis in the figure as you
read about it below.

Oogenesis begins long before birth when an oogonium with the diploid number of
chromosomes undergoes mitosis. It produces a diploid daughter cell called a primary oocyte. The
primary oocyte, in turn, starts to go through the first cell division of meiosis (meiosis I). However, it
does not complete meiosis until much later. The primary oocyte remains in a resting state, nestled
in a tiny, immature follicle until puberty.
Maturation of a Follicle
Beginning in puberty, each month one of the follicles and its primary oocyte starts to mature.
The primary oocyte resumes meiosis and divides to form a secondary oocyte and a smaller cell,
called a polar body. Both the secondary oocyte and polar body are haploid cells. The secondary
oocyte has most of the cytoplasm from the original cell and is much larger than the polar body.

Ovulation and Fertilization


After 12–14 days, when the follicle is mature, it bursts open, releasing the secondary oocyte
from the ovary. This event is called ovulation. The follicle, now called a corpus luteum, starts to
degenerate, or break down. After the secondary oocyte leaves the ovary, it is swept into the
nearby Fallopian tube by the waving, fringe-like end.

If the secondary oocyte is fertilized by a sperm as it is passing through the Fallopian tube, it
completes meiosis and forms a mature egg and another polar body. (The polar bodies break down
and disappear.) If the secondary oocyte is not fertilized, it passes into the uterus as an immature
egg and soon disintegrates.

Questions
1. A man produces sperm daily after puberty. When does a women produce her eggs?
2. What is oogenesis?
3. When does the haploid egg form?
4. What is ovulation? When does ovulation occur?
5. When is meiosis competed?
Victory Elijah Christian College
ENGLISH GRADE 10 OCTOBER SECOND QUARTER TEST
Name: __________________________________________________ Score: ____________

Reading Comprehension: Directions: Read the song below and then answer the following questions
below.

“Till My Heartaches End”


Sang by: Ella Mae Saison/Carol Banawa

I recall when you said that you would never leave me


You told me more, so much more like when the time you whispered
in my ear
There was heaven in my heart
I remember when you said that you’d be here forever

Then you left without even saying that you’re leaving


I was hurt and it really won’t be easy to forget yesterday
And I pray that you would stay
But then you’re gone and oh, so far away

I was afraid this time would come


I wasn’t prepared to face this kind of hurting from within
I have learned to live my life beside you
Maybe I’ll just dream of you tonight
And if into my dreams you’ll come and touch me once again
I’ll just keep on dreaming till my heartaches end

1. What was the general message of the song? Why?

2. Why did the writer or the singer utter, “Maybe I’ll just dream of you tonight, and if into my dreams
you’ll come and touch me once again, I’ll just keep on dreaming till my heartaches end”. What is the
meaning of that line? To whom it was intended? Elucidate your answer.

3. What literary device and point-of-view was used in the song? Why?
4. What are the sensory descriptions used in the song? Explain.
5. If you will be given a chance to write a song, what would be its title and what it’s all about? To
whom it was dedicated? Explain.
Poetry Construction: Directions: Use the words below in making 10 haikus. Don’t forget to
follow the 5-7-5 pattern.
ashes grass whimsical heart faith

vanished protects imagine heals hope

waters life flame mind love

passion tree soul snow breeze

infinite leaf autumn summer winter

desire spring rhythm music storm

Modified True or False: Directions: Read the following questions carefully. Write TRUE for
correct statements. If it is FALSE, change the word or group of words that falsify the
statement.

1. Haiku is an unrhymed poem consisting of 5-7-5 pattern.


2. Literature’s universality has an aesthetic appeal and thus possesses a sense of beauty.
3. Literature stimulates critical thinking that deteriorates mental process of abstract and reasoning.
4. Literature is not a product of a particular culture that concretizes man‘s array of values, emotions,
actions, and ideas.
5. Connotation and denotation are both different from each other. Denotation is a direct general
meaning as distinct from an implied or associated idea while connotation is the suggested or
implied meanings associated with the word in its dictionary definition.
6. The reference in a work of literature to a Bible, a place, or a situation from history is what we call
illusion.
7. Metaphor uses words like “such as, like, as” to compare seemingly unlike things or ideas.
8. The human attributes to inanimate things is oxymoron.
9. The use of one word to stand for a related term or replacement of a word is what we call
synecdoche.

Completion: Directions: Read the following sentences carefully and supply the missing
letters on the blanks provided. Write the correct answer on the space provided before each
number.

___ x_____ He wrote the “A Dream of Red Mansion.”


_____n___ From 200 B.C. - present clerkly served modern writing system.
_ _ _ _______ a It is considered as the fastest growing economy due to their export that is
greater than import.
___c___ These are the collection of political dialogues.
___d____ It is the national language of the republic of China.
___k___ This language was originated in southern region of Fujian province.
___l____ It is a book of pithy sayings attributed to Confucius and recorded by his
disciples.
_e_ ______ It is the romantic name of China.
_u_ ___ He wrote the “Art of War”.
Y_____ It is a divination manual attributed to the mythical emperor Fu Xi.
Not Marble, Nor the Gilded Monuments
By William Shakespeare
Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
But you shall shine more bright in these contents
Than unswept stone, besmear’d with sluttish time.

When wasteful war shall statues overturn,


And broils root out the work of masonry,
Nor Mars his sword nor war’s quick fire shall burn
The living record of your memory.
‘Gainst death and all oblivious enmity.

Shall you pace forth; your praise shall still find room,
Even in the eyes of all posterity
That wear this world out to ending doom.
So, till the judgment that yourself arise,
You live in this, and dwell in lover’s eyes.

Directions: On the basis of your understanding of Shakespeare’s sonnet, answer the following
questions by writing the correct options.
1. The rich and powerful got ornate monuments made in order to ___
• show off their wealth
• display their power
• show their artistic talent
• be remembered till posterity
2. The poet addresses his sonnet to___
• time
• war
• the person he loves
• powerful rulers
3. In the line ‘The living record of your memory’, living record refers to____
• the sonnet the poet has written for his friend
• an existing statue of his friend
• his friend who lives in the poet’s memory
• the autobiography of the poet’s friend
4. The poet’s tone in the poem is___
• despairing
• optimistic
5. The poem is set in ____
• the place where the poet meets his friend
• a battlefield where Mars is fighting a battle
• a city ravaged by war
• the poet’s study where he is writing
Answer the following questions briefly.

1. Why do you think the rich and powerful people get monuments and statues erected in their
memory?
2. Describe how the monuments and statues brave the ravages of time.
3. Why does the poet refer to TIME as being sluttish?
4. What is the message of the poem?

Ozymandias
I met a traveler from an antique land
Who said: two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown.

And wrinkled lip, and snee of cold command,


Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, styamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed;
And on the pedestal these words appear:

“My name is Ozymandias, king of kings:


Look upon my works, ye Mighty, and despair!”
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

Answer the following questions by writing the correct options.


1. The poem is set in___
• the wilderness
• an ancient land
• a palace
• a desert
2. The expression on the face of the statue is one of
• admiration
• anger
• despair
• contempt
3. This poem throws light on the ___ nature of Ozymandias.
• Cruel
• arrogant
• boastful
• aggressive
4. The sculptor was able to understand Ozymandias’ ___
• words
• expression
• feelings
• ambition
5. The tone of the poem is___
• mocking
• nostalgic
• gloomy
• gloating

Answer the following questions briefly.


1. “The hand that mocked them, and the heart that fed.” Whose hand and heart has the poet referred
to in this line?
2. “My name is Ozymandias, king of kings.” Why does Ozymandias refer to himself as King of Kings?
3. What quality of the king is revealed through this statement?
4. “Look on my works, ye Mighty, and despair!” Who is Ozymandias referring to when he speaks of ye
Mighty?
5. Why should they despair?

Language Expression: Directions: In 5-10 sentences, answer the following questions in a


scholarly manner.

1. Juxtapose the following; English as universal language VS Mandarin.


2. What can you say about the structure and style of writing the “Art of War”? Explain.
2. Explain the two rules from Sun Tzu, “All warfare is based on deception” and “Know your enemy
and know yourself”. How would you apply it in real life events? State some evidences that will
strengthen your elucidation.

Essay Writing. Answer the statements by writing 50 words for each question.
1. Some people believe that the whole family (grandparents, aunts, uncles) should be involved in
upbringing children. What is your opinion?
2. In our society now a days there is less politeness than we used to have. What is your opinion.
Nowadays people are becoming less and less polite. What is your opinion.
3. Nowadays people communicate less among family as compared to the past. Do you agree or disagree
with this statement?
4. “Throughout the centuries the world has been governed by men and the result was that human history
is full of violence and conflicts. If the world was governed by women we would have a more peaceful
world.” To what extend do you disagree or agree?
5. “There are many technology games which have replaced the toys or traditional games. Why do you
think it has happened? What are the advantages and disadvantages of this situation?”.
6. People try new dangerous sports such as sky diving or climbing. Should these sports be prohibited?
7. Why many people like to live on their own. What are the social effects of this?
8. A society is based on laws and rules. The individuals who want freedom would face problems in this
society. To what extent do you agree with this statement?
9. Some people think if the students are afraid of their teacher this is better, other think that having a
friendly relationship with teachers in better, what do you think?
10. Car transport is taking place over rail services. Discuss the positive and negative aspects of this
development. Is this development true in your country?
11. Some people think if the students are afraid of their teacher this is better, other think that having a
friendly relationship with teachers in better, what do you think?
12. Should older people stay with their families or in nursing homes and alone on their final ages, what is
your opinion.
13. Nowadays transportation services are transferred from rail services to road services in the world To
what extent do you agree with this and what is your opinion about your country in this situation.
14. The essay was regarding the old people, what is the better way for old people to live, with their family or
separately or with the same old aged people.
15. Do you think that children should be given freedom to do whatever they want or parents should impose
restriction on them? Discuss both sides and present your opinion.
16. Do you think that children should be given freedom to do whatever they want or parents should?
17. Some poor students and students from rural areas find it difficult to get access to the university
education. For that reason, universities should make it especially easy for people from these
backgrounds. In what extent do you agree or disagree?
18. Advertising influences people to buy thing such as clothes and shoes. What are the problems caused
by advertising? What solutions can be offered?
19. The topic was about the zoos in the 21st century – do we agree or disagree that animals should be kept
in the men-made cells.