Sie sind auf Seite 1von 38

STT MA CAN DT ROOM NT VIEW

1 A0401

2 A0402

7 A0407

8 A0501

9 A0502
14 A0507 vip 91m cho thuê 730s, ntdd

15 A0601 76

16 A0602 76 yes

17 A0603 78.8 2PN,PK,2WC yes

18 A0604
19 A0605

20 A0606 141

21 A0607

24 A0703 78.8 yes


25 A0704 82 2PN,PK,2WC yes

26 Cu goi*A0705
27 A0706
28 A0707

29 A0801
30 A0802
Cu31 A0803 78.8 yes

32 A0804 76 2PN,PK,2WC yes

33 A0805
34 A0806
35 A0807 90.6 no

36 A0901

37 A0902
38 A0903
39 A0904 81.9 nt ko dep lam

40 A0905 87

41 A0906

42 A0907
43 A1001 76 yes

44 A1002
45 A1003 78.8

46 A1004

50 A1101 76

56 A1107

57 A1201
58 A1202 91 yes

59 A1203

61 A1205
63 A1207

64 A5s01

65 A5s02

66 A5s03
67 A5s04
68 A5s05 78.8
69 A5s06
70 A5s07
71 A1401

72 A1402

73 A1403
74 A1404 82 no
75 A1405
76 A1406
77 A1407

78 A1501

79 A1502
80 A1503 78.8 no

81 A1504 82 yes
82 A1505
83 A1506
84 A1507 90
85 A1601 76 no

86 A1602
87 A1603 78.8 yes

88 A1604 81.9 yes (white- black)

91 A1607 76 yes

92 A1701 76 yes
99 A1801 76
100 A1802

101 A1803 78.8 yes

105 A1807 90.6 yes


132 A2106 156.5 3
Qui ước Thuê rồi Bán rồi Nhu cau cho thue Nha trong
Chị Hương 0953480990
CHU NHA
TEN TEL WWW EMAIL DT
A Trí 0909474878 ở
39208332
Chị Ty 8234047/9208086
9208086
Chú Hưng ( Vũng tàu) 0913214950 kll 1

C Hà 0983945846

8389173
A Hiếu 0918283532 có penhouse m21-07 cho thuê 1200s
9208473
Lê Văn Linh 0909056869 kll
Quang 0909056869 kll
C Đức dang thue (chu CH A1206) 0983356789
A Chat ( chu nha) 0902520868
9208566
Anh Hoà 0903850225
C Hà '0908828250 800ntđ t8cho thuê lại
Cua chu CH M1307
A Đỉnh 0903998801
0913667020
C Thủy
8389335
Cô Thủy 0913925832 kll 5113278
9208551
Chu Nha lam noi that cb de bán
C Truc 0903610971 8961201
8389752
Chi Tuyet 0974133647
Chu Thụy
A Ngọc 0902458886
9208455

Co nguoi
Anh Minh 0939895559
Chi Phuong Anh 0936111868
9208076
AUSSIE HOUSE
Chi Ha 0909669490
9208571

Co nguoi 8389175
Chị Lan 0907104492
Chị Vân 0904350668
9208025
A Thắng 0919998910
A Thanh 0903800199

Lien he Hiep Bv- dang co y dinh ban


Chú Khải '0903840256
Cô Xuyến 0913879210
8389181
A Huỳnh Nhi 0909378686
8389234
C Huơng Giang 0903992412

A Đức Tính-nong tinh 0913612355


C Linh 0913160990
C Thu Huơng 0989222999
A Thao ( Trinh A1203 gioi thieu) 0903925263
0987119909
Chi Xuan 083991053
A Thành 0913486850
Chi Yen 0905133069
9208439
A Hùng 0918300018
8389172
A Huy 0958867880

9208678
Huyền 0989508385
9208429
C Trinh 0913776072
9208188 - 9208199
9208421
A Ấn '0903937748
8389169
C Cẩm Hà 0913895656
8389256
0918889891
C Hằng '0919848910

8389759
C Khánh 0903956159
A Thắng 0919998910
C Thu Hương 0919691106
9208195
N
Chị Thuý (bcủa chị Nga) 0908660506

N
Trần Minh Hùng 0918300018

C Hằng 0913399833
8389760

C Chương 0909437938
N

C Khải '0903840256
8389159
C Phúc (chinh chu) 0903814982
C Thương (khach thue) 0908265691
8389945
Chị Bảo Khánh 8.63E+08
A Toàn 0909333633 8389350

A Ái 0918274323
N

C Thủy acic '0908443978


Chị Nhung 0918286743
A Phuơng 0918072496
8389736

Chị Phương 0913713816


Anh Bình 0919499369
C Hằng 0989599123
9205323
C Mai '0903309856 -
A Thành (chồng) 0903957366
8389210
C Hiền 0908850456
C Thủy acic '0908443978
A Đức Lợi 0913968845
C Duong
8389334
Cô Hồi 0903006000
8389518
A Thái Phiên 0903680242
0958787444
0953480990
KHACH HANG NHU CAU DIEU KIEN
TEN TEL WWW EMAIL DT THUE BAN DAT COC THOI HAN THANH TOA

8234047/9208086

cho thuê t May-10

S
L

L
L
S

L
KIEN GIA
HUE HONG GOC THOA THUA

$1,100 1000$

1000$

$1,000 $900

$750

$1,200 $1,200
$900

650
$1,100 $1,000

800$

$1,000 $1,000
$600
Th/ lg

600

800$

950$ 950$

600$

$1,000

950$
1000$
$2,000

1000$

550$

$1,000

$1,000

900$ 800$

1000$

900$ 800$
$600

1100-1000
$1,100
850$
STT MA CAN DT ROOM NT VIEW CHU NHA
TEN TEL WWW EMAIL
1 B0401 C Chi(lh m 0903307937
C Thảo (chu nha)
2 B0402
3 B0403 A Thiện 0903729145
9208570
4 B0404 C Tú 0903684242
A Minh 0903812896

5 B0405 C Dung ( C 8389327


6 B0406 87 A Hồng Qu0903921538
8389268
7 B0407 90 yes Anh Dũng 0988960750
8389957
10 B0502 C Thu Hươ0908140673
11 B0503 78.8 Chị Thuý 0908660506
A Hân 0906610023
8389417
12 B0504
13 B0505 86 A Mạnh 0903885152
8389514
14 B0506 87 Kim Thanh 0909027667
15 B0507 91 2PN,PK,2 yes Cô Mai, A '0983644207
8409790
16 B0508 A Dũng '0988960750
8389931
17 B0601 A Đức Quý0908195231
9208165
C Chi
(dung ten
tren giay
to),
19 B0603 76 lh Co Ha 0913895656
9208424
21 B0605 C Thu 0908091081
0908091001
0909262326
22 B0606
23 B0607 90.6 yes 8389257
Chu Ton 0906716994
Co Trang 0903947732
24 B0608 90.6 A Thịnh '0903700515
9208283
25 B0701 76 C Nhung '0903731011
26 B0702 76 ông Hồ 0918425056
31 B0707 91 Cô Liên '0902682701
32 B0708 Cô Diệu 0937000940
C Trâm 0977799939
39 B0807 91 yes C Hà 091818996
40 B0808 91 yes C loan '0903331065
8389971
41 B0901 76 yes Liên '0913674229
A Lien 0908130835
09082003
77
09372739
42 B0902 76 yes Chị Lộc 19
Diệu Liên ( khach thue)
Cu43 B0903 72.4 yes Anh Thạch 0982046498 - 01218110703
49 B1001 76 A An '0938803886
8389336
50 B1002 Dung ( Ct '0908343345
8389329
*54 B1006 C Hạnh '0903821495
C Hương G0908005081
55 B1007 C Nhuận 0932610757
*56 B1008 91 A Vinh 0983676777
8389641
57 B1101 C Nguyệt 0908888656
9208166
C Nga
Tú giới
59 B1103 thiệu 0901154525
62 B1106 87 C Yến 0918517714
63 B1107 A Sanh 0913804410
8368073
65 B1201 76 yes C Phúc 0903814982
8389945
68 B1204 9205453
69 B1205 86 yes Anh Sươn 0913840740
70 B1206 87 Anh Hùng 0918300018
Anh
Hoàng
71 B1207 90.6 yes B1602 '0903722641
76 B5s04 C Hương G0908005080
77 B5s05 8386713

78 B5s06 Hoàng Lin 0903763312


79 B5s07 91 cơ bản C Uyên 0982923892
A Tường 0913727225
9208592
80 B5s08
82 B1402 76 Chu Khuê( '0913912744
Co Huong 0983912744
8389623
83 B1403 Chi Tu 0903684242
9208031
85 B1405 C Hải 0908980695
9208527
87 B1407 Trang 0918061957
9208044
88 B1408 90 yes A Tiếng 0913702750
C Thủy 0908039849
8389928
89 B1501 76 Cô Hằng 8389349
90 B1502 76 NT chu hoan chinh A Minh 0903914767
92 B1504 80 yes Anh Khôi 0903120037
8389167
93 B1505 86 C Nguyệt '0903908266
8389515
95 B1507 90.6 yes A Hiền 0903725833
8389862
96 B1508 90 2PN,PK,2 yes hướng sônC Hường 0903054410
A Hùng Sa 0913804410
9206739
97 B1601 76 yes A Hùng 0918300018
A Nhi 0903950205

98 B1602 76 A Hoàng ( '0903722641


9208323
99 B1603 8389589
101 B1605 87 yes A Minh 0913840034
9208014
102 B1606 A Kiệt 0908222668
103 B1607 8389219
104 B1608 C Kim Anh 0908131972
9208013
105 B1701
106 B1702 76 yes A Mẫn 0918176637
9208376
107 B1703 Dung 0903692217

108 B1704 Ban cua Chi Le A0505


109 B1705 Cuờng 0903443323
A Minh 0913840034
9208528
110 B1706 C Thu Hà 0903156223
8389332

111 B1707 91 2PN,PK,2 yes Chị Lan An0978446996


Duy 0902813099
112 B1708 90.6 Chị Trâm 0903882008
Cu113 B1801 A Dungx 0913869186
114 B1802 76 no C Hòa 0908135939

115 B1803 72.4 C Phượng 0982827678


8389924
116 B1804 Chị Lan An0978446996
9208374
117 B1805
118 B1806 Chú Hiển 0933016811 hienpham@orange.fr
Tu119 B1807 Anh Tuấn 0903833590 ndt@cuchishipping.com
120 B1808
121 B1901
123 B1903 174 4PN, PK, yes C.Anh '01682899725 mylinh01@yahoo.co.uk
9208136
138 B2102 156.5 yes C Huyền 0903036776
139 B2103 N
140 B2104 156.5 no C Huyền 0903036776
141 B2105 160 C Dung- ct '0908343345
142 B2106 156.5 yes Lê Thị Th 9208531

Qui ước Thuê rồi

Co Bach lu'0979331677
KHACH HANG NHU CAU DIEU KIEN
DT TEN TEL WWW EMAIL DT THUE BAN DAT COC THOI HAN

L
S

38628688

L S
8389241
38464005

8447366

8389862

L
89256521
08896011 L

L S

hienpham@orange.fr
ndt@cuchishipping.com

mylinh01@yahoo.co.uk
DIEU KIEN GIA GHI CHU
NGAY CAP
THANH TOA HUE HONG GOC THOA THUA NHAT
850$ 23/2/2009 Thue 1 năm, t2/2010 hhd

23/03/2009t5/2009 hhd

18/12/08 nhà ở

800$ 23/2/2009 t8/09 hhd

6/11/2008
$1,800 14/06/08
23/2/2009 Nhà ở, khi chuyển đén nơi khác sẽ có nhu cầu cho thuê

t1/2010 hhd

t7/09 hhđ
$1,000 17/11/08 t7/09 hhđ

$800 t6/2009 hhđ

6/2/2009 t2/09 lh , nhung cho ban thue tiếp.

6/11/2008

1000$ 23/2/2009 Lh chup hinh

4/12/2008 Nhu cầu ở

23/03/2009Co nt cho nguoi than o, chua cho thue


32tr/m2 Ban chu Hung mua 29.3 tr
$1,030 t1/2010 hhd. T lease
$1600(all) t10/09 hhd

$900 cọc 3 tháng, thuong luong 800$, cho ban o


800 12/09 het hd, co hd moi roi

$800 t7/09 hhd


$750 8/5/2009 Now

$800 $800 26/2/2009 Dang thue, cuoi t4 chuyen di

9/4/2009 Da ban gia 31 co nt


800$ 3/4/2009 12/4/2009 hhd, nhung bat dau cho xem nha de thue

800$ 3/4/2009

3/4/2009 Chi Hang - Apartment cho thue, 15/03/2010 hhd

$1,000
$800 6/2/2009
3/4/2009 Anh Hùng nói đã mua của chị nguyệt rồi

27/11/08 Hd 6 thang (6/09)


Nhà ở

23/2/2009 t7/09 hhd

1500$ 23/2/2009
23/2/2009 Thue ko nt, T10 hhd

800$ 3/4/2009
13/2/2009 Ko co nhu cau cho thue

12/12/08 nha o
$800 12/12/08 t11/09 hhd
$1,000 Cuối t12/2008 hhđ
800$ 3/4/2009 Thuy acic cho thue

800$ 3/4/2009

12/12/08 nha o

12/12/08

800$ 17/11/08 T6/2009 hết hđ

23/2/2009 Nhà ở
1000$ 3/4/2009
$1,300 900 12/12/08 t2/09 hhd

t9/2009 hhđ

23/2/09 C & T, Nhà ở, nt đẹp, lien he co coo cho thue

$1,000 27/11/2008 nt 50%, 25/12 lh photos

1000$ 1/2/2009 t8/09 hhd


$1,000 12/12/08 t9/09 hhd

$800 3/4/2009 25/3/2011 hhd. T lease

3/4/2009 Gia Thue cao cho thue

nha o
9/4/2009 khach thue dang o
11/12/08 t5/2010 hhd

Cty BDS
23/2/2009 Luc truoc A.Man mua 28.5 tr/m2,Nha o

32tr/m2 11/12/08

$800 11/12/08 hd 2 nam, t11/09 lh


11/12/08 nha o, lien lac lai
12/2/2009 lam nha ở, hơi có nhu cầu chu thuê

$1,400 28/05/08

$2,300

$600 11/12/08
17/2/09 Dang chuan bi lam noi that
36tr/m2 25/11/08

nha o

Nha trong
Buu noi rao ban 30tr

$1,300 17/11/08
900$ 6/2/2008
$1,500 $1,200 11/12/08 T1/2010 hhd, T lease

Nha trong, nhung de o


$1,600 nội thất cơ bản, 1600$
cầu cho thuê
M
STT MA CAN DT ROOM NT VIEW TEN TEL DIEN THOAI EMAIL
5 M0405 A Quang 0913928990
6 M0406 8389211
7 M0407 A Quang 0913928990
8389325
8 M0501 87 Cô Hà 0983945846 kimhatran@yahoo.com
9 M0502
10 M0503 no, co 3 ml A Kiệt 0903726118
17 M0603 Thầy Tề 0919618577
18 M0604 A Huy 0918304194
8386770
19 M0605 C Thủy aic() '0908443978
20 M0606 C Chi 0908086454
9208316
21 M0607
22 M0701 A Kim (khach thuê) 0903135828
Cu23 M0702 142 no
25 M0704 Cô Ánh 0983052633
A Phương(A Thoại) '0918072496
9208474
26 M0705 87 yes C Thủy aic() '0908443978
9208202
27 M0706 C Loan 0982166189
8389804
28 M0707 91 yes C Thủy '0909194220
A Tho 0918506454
31 M0803 Co nguoi 8389354
32 M0804 Co nguoi 8389877
33 M0805 87 yes Anh Tuan (B) 0903956152
9206693
36 M0901 C Thu Hà 0908010245
9208018
Hồng hương
37 M0902 Chi of chi phuong 01268959429
9208520
38 M0903 A Hải 0963903471
9208232
45 M1003 A Hồng 0918945604
9209863
46 M1004 Co nguoi 9208667
*47 M1005 87 yes A Thạnh 0903747904 kimhatran@yahoo.com
C Hà-chinh chu 0903747974
8389685
48 M1006 C Thảo 0908428478
C Phúc 0986682812
8386763
54 M1105

55 M1106 Ngọc Chấn 0903614944

56 M1107 A Công Anh '0913950418


59 M1203 Chi Thái 0903774864
60 M1204 Hoàng Linh 0903763312
61 M1205 C Thùy Trang 0936333222
62 M1206 86.4 no Chị Thuý. 0908660506
Chị Nga 0908265513
9208327
63 M1207 A Du 0903000160
8389170
66 M5s03 C Ngọc Hạnh 0918172052
A Đức 0903774192
Ngọc Ánh
70 M5s07 Anh Nang 0903712575
8389522
71 M1401 Lien 0902290319 Lam viec o Vung Tau
Anh Công 0938790505 MG
72 M1402
73 M1403 9208459
74 M1404 75.6 C Hoa 0903716249
8378950
75 M1405
76 M1406 A Công Vinh 0939779889
8389282
77 M1407 90 Chị Hà ( ko thuan voi 0909669490

78 M1501 9208239
79 M1502
80 M1503 8389887
81 M1504 Hai Giang 205378468
8389943
82 M1505 Kim Chung hoangle310@yahoo.com
83 M1506 87 Lệ 0908564214
Chú Đức(chồng) 0903909946
Hoàng Anh(cháu) 0983401019
8389348
84 M1507 8389532
85 M1601 76 C Hương 0945676615
8389590
86 M1602 Ngọc Thủy 0979626559
8389243
87 M1603 79 C Tú
83899878
88 M1604 75.6 A Thuần - Chị Mai vnh.binhduonguni@yahoo.
A Thuần '0909024678
8386687
89 M1605 84 yes Chị Hiền 0907907949
90 M1606
91 M1607 A Ngọc Hải 0903677855
8389174
94 M1703 8389913
95 M1704 C Lý-MG 0917772745
8389912
96 M1705 C Hồng 0908822007

97 M1706 Anh Sơn 0908825328


Anh Đức 0908203568
9208431
98 M1707
99 M1801 86 C Phưong '0913927866
9208231
100 M1802 76 no Cô Hòa 0908135939
101 M1803 9208493
102 M1804 75.6 yes Co Hooif '0903006000
8389937
103 M1805 C Oanh 0987701624
A Hà 0908954547 mhnguyenha@gmail.co
8389497
Mỹ Hạnh(nv) 0913613821
117 M1905 8389563-8389564
118 M1906 76
Mỹ Hạnh(nv) 0913613821
119 M1907 8389466
122 M2003 8389935
A Cường 0902005727
127 M2101 8389342
131 M2105 173 C Dung- cty hung vu '0908343345

Qui ước Thuê rồi


Chị Hồng 01266947983
DT KHACH HANG NHU CAU DIEU KIEN GIA

900-1000$
kimhatran@yahoo.com L 1100$ ( ban thue)

650$

28tr/m2

$700

900 - 1000

kimhatran@yahoo.com $1,100

8227653
L

S 27tr/m2

Lam viec o Vung Tau

8248425
L $1,400

0838389714-fax
hoangle310@yahoo.com
L $850

0838389243
0838389878

'0838448223
vnh.binhduonguni@yahoo.com.vn $900

L $1,200

1000$

$600

1200

$1,000
mhnguyenha@gmail.com
GIA
900$

800$
900-1000$
1100$ ( ban thue)

600$

1000$

1100$

800$

850$

1200$

$800
850$

1000

1800