Sie sind auf Seite 1von 8

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IX-a C
Profesor: Roxana Gal
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Iubirea
Subiectul: Registrele stilistice și adecvarea lor la situația de comunicare
Tipul lecţiei: de formare de priceperi și deprinderi
Competențe generale:
1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor, în
diferite situații de comunicare;
2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor
texte literare și nonliterare.
Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în receptarea diverselor texte;
1.2. Identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate;
1.3. Exprimarea orală sau în scris a propriilor reacții și opinii privind textele receptate;
1.4. Redactarea unor texte diverse;
1.5. Utilizarea corectă și adecvată a formelor exprimării orale și scrise în diverse situații de
comunicare;
2.5. Compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficționale și nonficționale.
Obiective operaționale:
 Cognitive:
 Să descrie stilurile funcționale ale limbii române;
 Să încadreze fiecare dintre textele date în stilul funcțional corespunzător;
 Să descrie tipurile de registre/limbaje ale limbii;
 Să identifice și să exemplifice registrele stilistice ale limbii române.
 Afective:
 Să-și exprime impresiile personale în urma citirii unor texte în care se folosesc
registre stilistice.
Strategii didactice:
 Forme de organizare: individual, frontal, în grup;
 Metode şi procedee: conversația de reactualizare, euristică și de fixare, lectura
explicativă, explicația, problematizarea;
 Mijloace de învăţământ: manualul (Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2004,
autori: Ion Dună, Raluca Dună), tabla, fișe de lucru în echipă;
 Resurse educaţionale: capacitățile receptive și cunoștințele însușite anterior ale
elevilor, sala de clasă, timp la dispoziție – 50 de minute.

Scenariul didactic

Evenimente Activitatea profesorului Activitatea elevilor Modalităţi de


instrucţionale învăţare
1 Moment -pregătirea materialelor; -pregătirea materiale-
organizatoric -verificarea prezenței; lor;
2 Captarea - se propune elevilor rezolvarea unei -rezolvă fișele notând Fișa1 de lucru în
atenţiei fișe a cărei sarcină constă în a stabili fiecare cuvânt în tabel, echipă
care dintre termenii dați sunt elemente încadrându-l în cate-
de limbaj popular, arhaic, regional sau goria corespunzătoare; -conversația
neologic; -rezolvările se verifică euristică
-confruntarea rezolvărilor și eventuale prin confruntare orală, -problematizarea
corectări; cele patru categorii de
-se concluzionează că într-un text lite- termeni fiind prezen-
rar pot apărea mai multe registre stilis- tate de grupe diferite
tice pentru a obține efecte artistice; de elevi;
3 Anunţarea -informarea elevilor asupra faptului că -primesc date despre
subiectului în continuare vor discuta despre regis- cele ce vor studia în -explicația
lecţiei şi a trele stilistice și adecvarea lor la situa- decursul lecției;
obiectivelor ția de comunicare; -notarea titlului în ca-
-notarea titlului pe tablă; iete;
4 Reactualizar -se pornește de la descrierea stilurilor -analizează texte re- -conversația de
ea funcționale prin analiza unor texte dactate în stiluri func- reactualizare și
structurilor redactate în stiluri diferite; ționale diferite; de fixare
asimilate -explicația
anterior Schema pe tablă
5 Dirijarea -prezentarea, descrierea registrelor
învățării limbii; -reflectează asupra ex- -explicația
-explicarea faptului că registrele stilis- plicațiilor;
tice se referă la elemente de limbă fo- -conversația
losite pentru a obține efecte artistice; euristică
-denumirea registrelor stilistice prin -extrag elementele ce- Schema pe tablă
conversație euristică cu elevii; rute;
8 Asigurarea -identificarea și descrierea registrelor -extrag elemente rele- Fișa2 de lucru în
feedbackului stilistice întâlnite în texte date; vante pentru identifi- echipă
carea registrelor stilis- -conversația
tice; euristică
9 Evaluarea -redactarea de texte ce surprind situații -alcătuiesc texte adec-
performanței de comunicare adecvate unor registre vate fiecărui registru -conversația
stilistice date; stilistic; euristică
-analiza unor texte create în clasă; -confruntarea textelor; -problematizarea
10 Asigurarea -exemplificarea de situații de comuni- -enumeră situații a- -conversația de
retenţiei şi a care adecvate fiecărui registru stilistic; decvate fiecărui regis- fixare
transferului tru stilistic;
11 Tema pentru Tema 1, p.215: -notează tema ce o au -conversația
acasă și *Scrieți un scurt text într-unul din de rezolvat acasă și -explicația
explicarea ei registrele limbii române, la alegere, intervin dacă au
imaginând o situație de comunicare eventuale nelămuriri.
concretă.

Registre stilistice și adecvarea lor la situația de comunicare

 Registrul/limbajul standard – variantă a limbii literare care cuprinde fapte de limbă


aparținând tuturor vorbitorilor, folosite în condiții obișnuite de comunicare, în care nu
e implicată afectivitatea sau specializarea profesională a vorbitorilor;
 Registrul/limbajul colocvial – specific situațiilor de comunicare familiară, în care se
manifestă afectivitatea vorbitorilor;
 Registrul/limbajul specializat – folosit în situații de comunicare marcate de
specializarea profesională a vorbitorilor.

 Registre stilistice:
- popular
- arhaic
- regional
- argotic
- familiar
- neologic

Clasa: a IX-a C / Grupa de elevi:


......................................................................................
......................................................................................

Fișa nr.1 de lucru în echipă

Încadrați cuvintele următoare în categoria corespunzătoare:


erezie, ferice, fărădelegi, lubeniță, aista, carență, cinic, blagoslovenie, păpușoi, mâne,
dinlăuntru, curechi, a cerca, amintrilea, a reitera, inga.
Termeni populari Arhaisme Regionalisme Neologisme

Clasa: a IX-a C / Grupa de elevi:


......................................................................................
......................................................................................

Fișa nr.2A de lucru în echipă

Analizați particularitățile limbajului în secvența următoare și identificați registrul


stilistic corespunzător:
„Ș-atuncia o țâpat: inga mâța la chișleac!”

Clasa: a IX-a C / Grupa de elevi:


......................................................................................
......................................................................................
Fișa nr.2B de lucru în echipă

Analizați particularitățile limbajului în secvența următoare și identificați registrul


stilistic corespunzător:
„Fost-au acestu Ștefan vodă om nu mare la statu, mânios și degrabă vărsătoriu de
sânge nevinovat; de multe ori la ospețe omorâea fără giudețu.”

Clasa: a IX-a C / Grupa de elevi:


......................................................................................
......................................................................................

Fișa nr.2C de lucru în echipă

Analizați particularitățile limbajului în secvența următoare și identificați registrul


stilistic corespunzător:
„Gagiu-su e unu` bazat: are o groază de lovele și o plimbă toată ziua cu gipanu`.”

Clasa: a IX-a C / Grupa de elevi:


......................................................................................
......................................................................................

Fișa nr.2D de lucru în echipă


Analizați particularitățile limbajului în secvența următoare și identificați registrul
stilistic corespunzător:
„Moșule, ie sama de ține bine telegarii ceia, să nu-i ieie vântul; că Iașul ista-i mare
și, Doamne ferește, să nu faci vro primejdie!...”