Sie sind auf Seite 1von 11

BANK@tM ?

EBBAX (AN
tSLAM

illlililllt11ilililil[
1 1
illilil
802[087]-0021 30 - 078
01 31 01 1
ilil ililill] ]t
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CURRENT ACCOUNT STATEMENT

NOMBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE

0309001 0062701 Cawangan Pasl r Puteh 31t01t2018 I of 6

TARIKH KOD I I'IO. DOKUMEN I PENGELUARAN


DATE CODE I DOCUMENT NO. I WTHDRAWAL

BAL B/F 6 ,959 .85


2t a1 I 2018 01 53 01 98351 .53 6 ,959 .32
201 AO1 01 02260301 21 017 465 280805
2t01 t2018 0521 01 98351 494.70 6 ,464 . 62 I
2018010102260301 21 01 7465280805
2t01t2018 01 53 0't98361 .53 6 ,464 .09
2t01 tz01a 0521
201801020227030331 01 1 861 1 00006
01 98361 591 .16 5 ,872 .93
-
201801020227030331 01 1 861 1 00006
2t01 t2018 01 53 01 98374 .53 5 ,872.40
201801010227030151 01 1 663500028
2t01 tz01a 0521 01 s8374 486 .65 5 ,385 .75
2018010102270301 51 01 1 663500028
2t01 t2018 01 53 01 98380 .53 5,385.22
20180101021 80301 11 01 4872540030
2to'tI2018 0521 01 s8380 266.74 5 , 118 .48
201 801 01 021 80301 11 01 4872540030
3t01 t2018 01 53 01 98371 .53 5 ,117.95
201801020233030381 01 675287001 8
3t01 t2018 0521 01 s8371 521 .00 4 ,596 .95
201 801 020233030381 01 675287001 I
4t01 t2018 01 53 0198386 .53 4 ,596 .42
201 801 040354030801 01 922960007
1
4t01t2018 0521 01 98386 371 .68 4 ,224 .74
201 801 040354030801 01 1 922960007
8t01 t2018 1100 2399056 6000 .00 10,224.74
03090
RS I'IAJU SOLUTION
8131812
810112018 01 53 01 98353 .53 10,224.21
201801080229 1 40 1 71 01 81 1 3003790
SlDt f2015 0521 0i 98353 487.85 I,736.36
2018010802291 401 71 01 81 1 3003790

Bermula 1 April 2015, 6% Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) terffiasuk dalam yuran / caj.
The fees / Chatges are incluslye of 694 GST where applicable. starting 1 April 2015.

Jumlahdanbaki yangtercatatdi atasdianggapbetul sekiranyaBanktidakdiberitahu atassebarangpembetulandalamtempohl4hari dari tarikhpenyataini.


I/te flgures and balanco shown above will be considercd correcl unless fhe Bank is notified of any discrepancy within 1 4 days from tho date of this statement.
Sila rujuk kod di belakang muka surat ini.
Please refer to the codes af lhe back of this page.

01 5750/CA201 80'! 31.srt4 Pg.tn


BANK@ffi
1 1 0't 31 01 1802[087]-0021 30 - 078
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCOUNT ST ATEMENT

NOMBORAKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE
0309001 0062701 Cawangan Pasl r Puteh 31t01t2018 2 of 6

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI


DATE CODE DOCUMENT NO WTHDRAWAL DEPOS/T BALANCE

st01t2018 01 53 01 98354 53 I ,735 .83


2018010702330301 01 01 6086320836
8t01 t2018 0521 01 98354 1 000 00 8 ,735 .83
2018010702330301 01 01 6086320836
8t01 t2018 01 53 01 98362 53 I ,735.30
201 801 08021 80301 1 1 01 4873800020
B t0't t2018 0521 01 98362 376 53 8 ,358 .77
201 801 08021 80301 1 1 01 4873800020
8101t2018 01 53 01 98365 53 I,358 .24
2018010702330301 01 01 5971282396
8t01t2018 0521 0198365 898 70 7 ,459.54
2018010702330301 01 01 5971282396
8101t2018 01 53 01 98366 53 7 ,455.01
201 801 0802351 30241 01 1 00021 1 299
810't t2018 0521 01 98366 718 68 6 ,740 .33
201 801 0802351 30241 01 1 00021.t 299
8t41t2018 01 53 01 98370 53 6,739.80
2018010702330301 01 01 5971282397
8t01 12018 0521 01 98370 521 50 6,218.30
201 80't 07 0233030 1 0 1 0 1 597 1 282357
8 t0't t2018 01 53 01 98392 53 6 ,217 .77
2018010702330301 01 01 61 91722565
8101 t2018 052',1 01 98392 1 091 81 5,125.96
2018010702330301 01 01 61 I 1722565
10t01t2018 0125 50
10/01 /2018 5,118.46
01 53 01 98393 53 5 , 117.93
201 801 002330301 01 01 61 91 83331 5
1
10101t2018 0521 0198393 426 64 4,691 .29
201 801 1 002330301 01 01 6.t 91 83331 5
15t01t2018 1100 2405069 6000 .00 1 0.691 .29
03090
RS I,IAJU SOLUTIOIT
81 02068

Bermula 1 April 2015, 6% cukai Barangan dan perkhidmatan (GST) termasuk dalam yuran / caj.
The fees I Charges are lncluslye of 60/o GST wherc applicable. staiing 1 April 2015

Jumlah dan baki yang tercatat di atas dianggap betui sekiranya Bank tidak diberitahu atas sebarang pembetulan dalam
tempoh .14 hari dari tarikh penyata ini.
Tlto figurcs a,td balanco shown above witt be considercd correct unless the Bank is notified of any iis"r"prn"y
*itiii
14iays fron the date of itis statement.

0 1 5752/CA20'1 801 3 1.srt4 Ps.txt


'11013101
1802[087]-002.130 - 078
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCOUNT STATEMENT

NOMBORAKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE
0309001 0062701 Cawangan Pasl r Puteh ?1t01t2018 3 of 6

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI


DATE CODE DOCUMENT NO WTHDRAWAL DEPOSIT BALANCE

15t01 t2018 01 53 01 98367 .53 1 0 ,690 .76


201 801 150227030151 01 66469001 2 1
15t01t2018 0521 01 98367 1 970 .65 8,720.11
201 801 1 502270301 51 01 1 66469001 2
15t01t2018 01 53 01 98373 .53 8,719.58
201 801 1502330301 01 01 61 91 984389
15t01t2018 0521 01 98373 664.10
201 801 1502330301 01 01 61 91 984389
I ,055 .48
15/01 /2018 01 53 01 98389 .53 I , 054 .95
20 1 801 1 50224$A221 01 34434 1 947 5
15101t2018 0521 0 1 98389 956.18
20 1 801 1 50224030221 0 1 34434 1 947 5
7 ,098 .77
15t01t2018 0153 01 98400 .53 7 ,098 .24
20 1 80 1 1 4 0233 030 1 0 1 01 61 91 97 427 6
15t01t2A18 0521 01 98400 454.81 6 , 643 .43
201 801 1 402330s0 10101 61 91 97 427 6
16t01t2018 01 53 01 98355 .53 6,642.90
201801 1502330301 0.t 01 6086622582
16t01t2018 0521 01 98355 1000.00 5,642.90
201 801 1502330301 01 01 6086622582
18t01t2018 01 53 0205604 .53 5,642.37
20 1 80 1 1 80227 031 361 01 222187004 I
18t01t2018 0521 0205604 656.80
20 180 1 1 80227 031 361 01 2221 87
4 ,985 .57
oO 48
22t01t2018 1 100 2396035 5500.00 10,485.57
03090
RS I.1AJU SOLUTION
8781002
22t01t2018 1100 2396036 29.00 10,514.57
03090
RS NAJU SOLUTION
8780093

Bermula 1 April 2015, 6% cukai Barangan dan perkhidmatan (GST) terffasuk daiam yuran
/ cal.
The fees / Chatges arc lnclusiye of 696 GST v-therc applicable. staihtg 1 April 2015

Jumlah dan baki yang tercatat di atas dianggap betul sekilanya Bank tiiJak diberitahu atas sebarang pembetulan
dalam tempoh 14 hari dati tarikh penyata ini

0'1 5753/CA201 801 3'1.srt4 Ps.txt


BANK@{M PENAANNAN
I5LAM

1 1 01 31 01 1 802[087]-0021 30 - 07E
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCOUNT STATEMENT

NOMBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE
0309001 0062701 Cawangan Pasl r Puteh 31t01t2018 4of6
I

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI I


DATE CODE DOCUMENT NO VWTHDRAWAL DEPOSiT BALANCE
rt
22t01 t2418 01 53 98364 r
01 .53 10,514.04
20180122035 1 0301 81 01 597179214A
22t01 t2018 0521 01 98364 255 .60 10,258.44 I
20 1 8o 1 220351 030 1 81 01 597't7 921 40
22t 01 I 2018 01 53 01 98377 .53 10,257 .51
2018012202330301 01 01 61 92235584 rl
22101t2018 0521 01 98377 1616.84 I,641 .07
2018012202330301 01 01 61 92235984 I
221 01 I 2018 01 53 01 98379 .53 I ,640 .54
2018012202350301 61 01 0200301 301
221 01 I 2018 4521 0198379 693 .76 7 ,946.78
2018012202350301 61 01 020030 1 301
22t 01 I 2018 01 53 01 98381 .53 7 ,546.25
20 1 B0 1 220226030 1 21 0 17 4 657 7 2967
22t 01 I 2018 0521 01 98381 632.10 7 ,314 .15
2018012202260301 21 01 7465772967
22t 01 I 2018 01 53 01 98385 .53 7 ,313.62
201 801 220226030 1 2 1 0,1 7465 78298 1
22t 01 I 2018 0521 01 98385 238.18 7 ,075 .44
20 1 80 1 220226030 1 21 0 1 7 465 78 2 I I 1
22t01 12018 01 53 0205605 .53 7 ,O74 .91
20 1 8o 1 220224 060261 01 47 828 4 5 3 1 7
22t01 t2018 0521 0205605 378.74 6,696.17
20 1 8U 22A224 06026 101 47 828 4 5 3 1 7
23101 t2018 1100 2396029 35 .00 6 ,731 .17
03090
RS MAJU SOLUTION
8780094
23 t0't t2018 01 53 01 98356 .53 6 ,730.64
2018012202330301 01 01 61 92266114
23t01t2018 0521 01 98356 1406.17 5,324.47
20180122023303C 1Cl C.t S.! 922GCl14

Bermula 1 April 2015, 6% cukai Barangan dan perkhidmatan (GST) termasuk dalam yuran / caj.
The fees / Charyes are inctusive of 6% GST where appticable. staiing 1 Aprit 2015.

Jumlah dan baki yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Bank tidak diberitahu atas sebarang pembetulan dalam tempoh
14 hari dari tarikh penyata ini

01 5754/CA201 80'1 31 .srt-4 Pg.t{


1 101 3101 1802[087]-002'130 - 07E
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCO U NT ST AT EM ENT

NOMBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE
0309001 0062701 Cawangan Pasi r Puteh 31t01t201e 5 of 6

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAi.I BAKI


DATE CODE DOCUMENT NO. IA,lTHDRAWAL DEPOSIT I BALANCE

23t01 t2018 01 53 0205614 .53 5 ,323 .94


20180123021 80301 1014876240040 1
23t01 t2018 0521 020561 4 1395.90 3,928 .04
20180123021 80301 1 1014876240040
24t01 t2018 01 53 0205608 .53 3,927 .51
201 801 240343030 1 71 0 1 487657001 I
24t01t2018 0521 0205608 512.94 3 ,414 .57
201801 240343030 1 71 0 1 487657001 I
25101 t2018 01 53 0205606 .53 3,414 .04
241 801 2502180301 1 1 01 4876630020
25t01t2018 0521 0205606 1321.86 2 ,092 .18
2018012502180301 1 1 014876630020
25t01t2018 01 53 0205620 E'
2,091 .65
201801250227030 1 51 01 1 665880034
25t01t2018 0521 0205620 1442.47 649.18
201 801 250227 0301 51 01 1 665880034
28t01t2018 1100 240501 4 7000 .00 7,649.18
03090
RS T,IAJU SOLUTION
8800982
29t01 t2018 01 53 01 98357 .53 7,648. 65
20 1 80 12 9 02 3 30 3 010101 61 92487 494
29t01t2018 0521 01 98357 1377 .46 6,271 .19
201 80 1 2902330301 01016192487494
291A1t2018 0153 0'l 98368 EA
6, 270 .66
201 801 2902330301 01 01 61 9248747 1
29t01t2018 05 21 01 98368 161 .64 6,109.02
201 801 2902330301 01 01 61 92487 47 1
29t01t2018 01 53 01 98384 6,108.49
2018012802330301 01 01 61 92467306
29t01 t2018 0521 01 98384 623 .50 5 ,484 .99
2A18U28A233 03 01 01 01 61 92467306

Bermula 1 April 2015, 69'o Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) termasuk dalam yuran / cal.
The fees / Charyes are inclusive of 6% GST where applicable. stading 1 April 2015.

Jumlah dan baki yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Bank tidak diberitahu atas sebarang pembetulan dalam tempoh 14 hari dad tarikh penyata ini

0'1 57551CA201 801 3'1.srt4 Pg.txt


BANK@\M PERBANKAN
ISTAM

1 1013101 1802[087]-002130 - 078


TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCO UNT STATEMENT

NOMBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE
0309001 0062701 Cawangan Pasl r Puteh 31t01t2018 6of6

J TARIKH
DATE
KOD
CODE
NO. DOKUMEN
DOCUMENT NO
PENGELUARAN SIMPANAN BAKI
-
VVlTHDRAWAL DEPOS/T BALANCE
I

- 29101t2018 0153 01 98390


I
53 5 ,484 .46
201 801 290235 06204 7002500076
101 I
25t01t201A 0521 01 98390 517 79 4 ,966.67
20180129023506204 1 01 7002500076
30/01 /2018 01 53 01 98378 53 4 ,966.14
2018013002270301 51 01 1 6661 70093
-r 30/01 /2018 0521 01 98378 990 85 3 ,975.2S
2018013002270301 51 01 1 6661 70093
31 /01 12018 01 60 .58 3 ,975 .87

TOTAL OF DEBIT ITEHS 73 27 ,548 56


TOTAL OF CREDIT ITEMS 7 24 ,564 58
TOTAL OF LOCAL CREDIT 00
TOTAL OF OC & OCP CREDITS 00
HoNTHLY AVERAGE ( NYR ) 571 19
OD PROFIT CHARGED 00
NISCELLANEOUS COST 00
COTIPENSATION CHARGES 00

Ketahui tanggungjawab dan Iiabiliti anda sebagai Ahli Kad


Debit-i Islam. Sila layari www.bankislam.com.my untuk
Bank
maklumat lanjut.
Henangi tiket perlawanan piala Dunia FIFA 2019 dgn
Kad-i Bank Istam Visa nulai 7l,lLt17-ZBt211A.
InfoB http: / /www.bankislam.com.my/home/?p=26997

Bermuia 1 April 2015, 6% cukai Barangan dan perkhidmatan (GST) termasuk daiam yuran / caj.
The fees / Charges are inclusive of 60,4 GST where applicable. staiing 1 April 2015

Jumlah dan b3ki yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Bank tidak diberirahu atas sebarang pembetulan dalam
tempoh 14 hari dari tarikh penyata ini
Tlts figvrss atrd balance shown above will be considerd coriect untess the Bank is notifierl of any iisct p,"n"y witiii t
l Jays kom the date of this statement

01 5756/CA20'1 801 3't.srt-4 Pg.txt


BANK@\M P €RA AN f,AN
]5IAM

lil ililililil1ilil[
1 1 0128021802[087]-001935
ilt
- 078
ililtilil IIilil]lll
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
1 6700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCOUNT ST ATEMENT

NOITBOR AKAUN CAWANGAN MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH PAGE
0309001 0082701 Cawangan Pasir Puteh 28t 02t 2018 l of 5
I

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI rr


DATE CODE DOCUIfiENT NO, WTHDRAWAL DEPOSIT BALANCE

BAL B/F 3 ,975 . 87


2t02t2018 01 53 0205618 .53 3 , 975 .34
201 801 31 0227A3033101 1 8621 1 0078
2I 02t 2418 0521 020561 I 37.96 1 3 ,837.38
20 1 80 1 31 0227 030331 01 1 8621 1 007 8
r-
2102t2018 01 53 020561 I .53 3 ,836 .85 I
2018020203401 30351 01 0000090008
2t 02t 2018 0521 020561 I 615.50 3,221 .35 r
2018020203401 30351 01 0000090008
2l 02t 2018 01 53 0205622 .53 3,220.82
201 801 31 03430301 71 01 48777 1 0044
2t 02t 2018 0521 0205622 41 I .50 2,801 .32
20 1 80 1 31 03430301 71 014A777 10044
4t02t2018 1100 2399070 6000 .00 I ,801 .32
03090
RS I'IAJU SOLUTION
8770298
5102t2018 0125 7.50 I ,793 .82
5t02t2018 01 53 01 98358 .53 I,793.25
2018020402330301 01 01 61 92668656
510212a18 0521 01 98358 1 000 . 00 7 ,793.29
2018020402330301 01 01 61 92668656
5t02t2018 01 53 01 983S1 .53 7 ,792.76
201 80205021 80301 1 101487841 0028
5t02t2018 05 21 0198391 462,46 7, 330 .30
201 80205021 80301 1 01 48784 1 0028
1
5I 02t 2018 01 53 01 98398 .53 7 ,329.77
2018020502260301 2 1 0 1 7466 1 4535 1
5102t2018 05 21 01983S8 209.92 7, 119 .85
2018020502260301 21 0 1 7466 1 1 4535
7 ,119.32
2018020502291 401 71 01 81 1 3005900

Bermula 1 April 2015, 6oi'o Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) termasuk dalam yuran / caj.
The fees / Charyes are inclusive of 6Yo GST wl1erc applicable. starting 1 Aprit Z01S

Jumlah dan baki yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Eank tidak diberitahu atas sebarang pembetutan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata ini
Ilre figures and balanco shown above will be considerecl correct unless lhe Bank is ttotified of any rliscrepancy within 14 days from the dato of this stitement
Sila rujuk kod di belakang muka surat ini.
Please reler to the codes at the back of this page.

01 4323 lC PA.U 80228.srt4 Pg.txt


BANK@AM

1 1 01 28021 802[087]-001 935 - 078


TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCOUNT STATEMENT

NOMBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE

0309001 00e2701 Cawangan Pasl r Puteh 28 I 02t 2018 2 of 6

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI


DATE CODE DOCUItiENT NO. VllTHDRAWAL DEPOSIT BALANCE

5to2l2o18 0521 0205601 1839.29 5,280.03


2018020502291401 71 01 81 3005900 1
5ra2t2a18 0153 0205609 .53 5,279.50
201 8020503560301 31 01 33301 03085
5to2t2o18 0521 0205609 1007.00 4,272.50
201 8020503560301 31 01 33301 03085
5to2t2o18 0153 0205621 .53 4,271 .97
201802050227 0301 51 01 66664004 1 1

5I 2018 0521
02t 0205621 376 . 26 3 ,895 . 71
201 8020502270301 5 01 66664004
1 1 1

5t02t2018 0153 0205626 .53 3,895.18


201 8020502330301 01 01 61 926787 49
5102t2018 0521 0205626 578.80 3,316.38
201 8020s02330301 01 01 61 926787 4S
5t0212018 0153 0205633 .53 3,315.85
2018A2A4021A0301 01 48781 30066
1 1
5102t20't8 0521 0205633 1137.99 2,177.86
20180204021 80301 01 48781 30066
1 1
6102t2018 0153 0198382 .53 2,177 .33
2018020602260301 21 01 74661 34591
6102120't8 0521 01S8382 810.60 1,366.73
2018020602260301 21 01 74661 34591
12t02t2018 1100 2396047 7500.00 8,866.73
03090
RS I1AJU SOLUTION
I76076'l
12t02t201 0153 8 0198359 .53 8,866.20
2018021202330301 01 01 60875831 50
12t02t2UA 0521 0198359 838.55 8,027.65
201 8021 202330301 01 01 6087583150
12!0212018 0153 0'rS8383 .53 8,A27.12
2018021202260301 21 01 7466285287

Bermula 'l April 2015, 6% Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) termasuk dalam yuran / caj.
The fees / Charyes are lnclusrve of 6ok GST where appticable. stating 1 April 2015

Jumlah dan baki yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Bank tidak diberitahu atas sebarang pembetulan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata ini
Ihe flgures and balanco shown above will be considercd correcf unless the Bank is t.totifiod of any discrepancy within 14 days from the date of tllis statement

O1 43251CA20180228.srt4 Pg.txt
1 101 28021802[087]-001935 - 078
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCOUNT STATEMENT

NOMBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE
0309001 0062701 Cawangan PasJ r Puteh 28t02t2018 3ofG

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI


DATE CODE DOCUA4ENT NO WTHDRAWAL DEPOS/T BALANCE

12t02t2018 0521 01 98383 1523 86 6 ,503 .26


20 1 8021 20226030 1 21 017 466285287
12t02t2018 0153 01 98387 53 6 ,502 .73
201 8021 2035403080 1 8000s
01 1 791 1
12t02t2018 0521 01 98387 435 02 6 ,067.71
201AO21 20354030801 01 1 791 1 80005
12t02t2018 0153 01 98395 53 6 ,067. 1 8
.
2018021202351 30241 01 1 00021 1 1 31
12t02t2018 0521 01 98395 1 381 56 4 ,685.62
2018021 202351 3024 1 01 1 00021 1 1 31
12102t201A 01 53 0 205 625 53 4 ,685 .09
20 1 8021 20224030 221 01 34 4 409208 4
12t02t2018 0521 0 205 625 184 14 4,s00.95
20 1 8021 20224030221 0 1 34 44 092084
12t02t2018 01 53 0205630 53 4 ,500 .42
201 8021 20227030 1 5 1 01 1 667280003
12t02t2018 0521 0205630 650 24 3,850.18
201 8021 202270301 5 I 01 1 667280003
12102t2018 01 53 0205641 53 3 ,849 .65
2414021 20226030121017 466 295 3 3 I
12t0212018 4521 020564 1 152 54 3,697.11
20 1 8021 20226030 1 21 01 74 6 6295 3 39
15102t2018 0153 0205645 53 3 , 696 .58
201 8021 50354030801 01 1 924500028
'15 l02 t 2018 0521 0205645 491 50 3 , 205 .08
201 8021 50354030801 01 1 924500028
15t02t2018 0153 0205650 53 3 ,204 .55
201 802't 5034s030 1 71 0 1 4 87 0320042
15t02t2018 05 21 0205650 292 50 2,912.05
201 8021 503430301 71 01 4870320042
17t42120j8_ __ 9501 081 5293965 5950.00 _8*802.05
'l9 t02 t 2018 5s 01 98396
01 53 I ,861 .52
2018021902351 30241 0 1 1 000060342

Bermula 1 April 2015, 6% Cukai Barangan dan perkhidmaian (GST) termasuk dalam yuran / caj.
The fees I Charges aie lncftrsire of 69to GST where applicalsle stadiry 1 April 2015

Jumlah dan b3ki Yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Bank tidak diberitahu atas sebarang pembetulan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata inr

014326/CA201 B0228.srl-4 Pg.txl


BANK@lM PEROANKAN

1 1 01 28021802[087]-00 1 935 - 07E


TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CURRENT ACCOUNT STATEMENT

NOIIBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE

0309001 0062701 Cawangan Pas'lr Puteh 28t 02l 2018 4of6


-
TARIKH KOD NO. OOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI
DATE CODE DOCUMENT NO, WTHDRAWAL DEPOSIT BALANCE
-- I
I
19 t 021 2018 0521 01 98396 1 580 .04 7 ,281 .4A
2A18021 902351 3024 1 01 1 000060342
19102t2018 0153 0205603 .53 7,280 .95
2018021902220301 01 01 3330 1 02036
19tA2t201A 0521 0205603 657 .41 6 ,623 .54
rr
I

2018021 902220301 01 01 3330 1 02036


19t0212018 0153 0205613 .53 6 ,623 .01 I
201 8021 90235062041 01 71 00440206
19t02t2018 0521 0205613 270.35 6 ,352 .63
201 8021 90235062041 01 71 00440206
20t0212018 0153 01 98394 53 6,352.10
2018022002330301 01 01 5 972757094
20t02t2018 0521 0't 98394 425 .40 5 ,926 .70
2018022002330301 01 01 5972757094
2010212018 0153 0205602 .53 5 ,926 .1 7
2 01 80 21 90351 0301 81 01 60 8781 4 3 0'l
2010212018 0521 0205602 1 87.60 5 ,738 .57
201 802190351030181 01 608781 4301
20t02t2018 0153 020561 2 .53 5 ,738 .04
2018022002260301 21 01 7466435787
20 I 02l 2018 0521 020561 2 1 562 .40 4 ,175 .64
2018022002260301 21 01 7466435787
21 10212018 9501 5481 433 3800.00 7,975.64
21 t02t2018 0153 0205627 .53 7,975.11
2018022102180301 1 1 01 487080001 2
21 t02t2018 0521 0205627 1181.89 6,793.22
201 80221021 80301 1 1 01 487080001 2
24t02tzUA 9501 5481072 3150.00 9 ,943.22
26t02t2018 9501 081 5293969 1820.00 11 ,763 .22
26t02t2018 0153 01 98397 .53 11,762.69
20 1 802260235 1 3024 1 011 00021 I 1 45
26t02t2018 0521 01 983S7 905 .66 10,857.03
2018022602351 30241 01 1 00021 1 145

Bermula 1 April 2015, 6% Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) termasuk dalam yuran / caj.
The fees / Charyes are inclusive of 6.94 GST wherc applical)le. stading 1 April 2015

Jumlah dan baki yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Bank tidak diberitahu atas sebarang pembetulan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata ini

01 4327 lC A20180228.srt-4 Pg.lxt


1 101 2802180210871-001935 - 078
TETUAN RS MAJU SOLUTION
NO 29 KG BUKIT KECHIL
CHERANG RUKU
16700 PASIR PUTEH KELANTAN

PENYATA AKAUN SEMASA


CU RRENT ACCO U NT ST ATE M ENT

NOMBOR AKAUN CAWANGAN TARIKH MUKA SURAT


ACCOUNT NO BRANCH DATE PAGE
0309001 0082701 Cawangan Pasi r Puteh 28102t2018 5ofG

TARIKH KOD NO. DOKUMEN PENGELUARAN SIMPANAN BAKI


DATE CODE DOCUMENT NO. WTHDRAWAL DEPOS/T BALANCE

26t02t2018 01 53 01 98399 53 10,856.50


2018022602260301 21 01 7466566276
26102t2818 0521 01 98399 448 70 1 0,407. 80
201802260226030121017 46 65 6 6 2 76
26102t2A1A 01 53 02056 1 5 53 10,407 .27
2018022602330301 01 01 61 S 33727 17
26t02t2018 0521 02056 1 5 17 19 16 8,688.11
2018022602330301 01 01 61 I 3372717
26t0212018 01 53 020561 6 53 8,687.58
201802260227030331 01 1 862870037
26102t2018 0521 020561 6 722 48 7,965 . 1 0
201802260227030331 01 1 862870037
26102t2018 01 53 020561 7 EA
7 ,964 .57
201402250233030381 01 68642801 08
2610212018 05 21 020561 7 413 92 7,550 .65
201 80225023303038 1 0 1 68 642801 08
26t0212018 01 53 0205 64 6 EI
7 ,55A.12
201 80226023303038 1 01 675437 01 1 2
26t42t2018 05 21 0205646 1 996 40 5,553.72
201802260233030381 01 675437 01 1 2
27 t0212018 1617 020564 6 1 996 7,550.12
27 I 02t 2018 01 53 020561 0 53 7,549 .59
2018022702330301 01 01 61 93423030
27t02t2018 0521 020561 0 846 62 6,702.97
201 80227 0233030 I 0 1 0 1 61 93423030
28t02t2018 9501 5481 699 1 800 00 I ,502 . 97
29t0212018 01 60 55 I .503 .52

TOTAL OF DEBTT ITEIIS -71 27 ,4B9.iA-


TOTAL OF CREDIT ITEI1S I 32 ,01 6 .95
TOTAL OF LOCAL CREDIT .00
TOTAL OF OC & OCP CREDITS .00
moNrHLY AVERAGE ( HYR ) 4,819.70
OD PROFIT CHARGED .00
NISCELLANEOUS COST .00
CO}4PENSATION CHARGES .00

Bermula 1 April 2015, 69'" Cukai Barangan dan perkhidmaian (GST) termasuk dalam yuran / caj.
The fees / Chatge.s arc lncluslye of 696 GST wherc applicable. starling 1 April 2015

Jumlah dan bski yang tercatat di atas dianggap betul sekiranya Bank tidak diberitahu atas sebarang pembetulan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata inr

01 43281CA201 80228.srt-4 Ps.txt