Sie sind auf Seite 1von 1084

21-May-19

9:00:00 AM IST TIME 15:30 PM


Sa Aqu SIGN Sa Aqu
Ma Dhanishta STAR Ra Satabisha
SUB TIME SUB-SUB TIME
SHUKR 9:00:00 AM 9:00:00 AM
Ve 11:28:05 AM Ra 9:16:39 AM
Su 12:49:33 PM Ju 9:51:11 AM
Mo 3:05:20 PM Sa 10:35:26 AM
Ra 7:09:45 PM Me 11:12:40 AM
Ju 10:47:00 PM Ke 11:28:05 AM
Sa 3:04:10 AM Su 11:32:15 AM
Me 6:55:50 AM Mo 11:40:17 AM
Ke 8:31:43 AM Ma 11:44:35 AM
5-Mar-19 Ra 11:57:03 AM
SUB-SUB-SUB AT OPEN Ju 12:07:35 PM
9:00:00 AM Sa 12:20:11 PM
Ke 9:01:12 AM Me 12:32:31 PM
Ve 9:07:34 AM Ke 12:36:49 PM
Su 9:09:39 AM Ve 12:49:33 PM
Mo 9:13:40 AM Mo 1:01:17 PM
Ma 9:16:39 AM Ma 1:09:00 PM
Ju 9:21:09 AM Ra 1:29:47 PM
Sa 9:26:23 AM Ju 1:47:53 PM
Me 9:31:40 AM Sa 2:08:21 PM
Ke 9:33:57 AM Me 2:27:48 PM
Ve 9:39:59 AM Ke 2:35:30 PM
Su 9:41:28 AM Ve 2:58:58 PM
Mo 9:44:29 AM Su 3:05:20 PM
Ma 9:46:46 AM Ra 3:41:05 PM
Ra 9:51:11 AM Ju 4:14:20 PM
Sa 9:59:17 AM Sa 4:52:10 PM
Me 10:05:28 AM Me 5:27:30 PM
Ke 10:07:08 AM Ke 5:42:03 PM

22-May-19
9:00:00 AM IST SUB-SUB-SUB AT OPEN
SIGN: Sa Aqu 9:00:00 AM
STAR: Ra Satabisha Me 9:06:04 AM
SUB: SHUKR Ke 9:08:02 AM
Ve 12:53:36 PM Su 9:09:49 AM
Su 2:15:16 PM Mo 9:11:08 AM
SUB-SUB Ma 9:11:34 AM
Ve 9:08:02 AM Ra 9:13:36 AM
Su 9:22:12 AM Ju 9:15:03 AM
Mo 9:45:15 AM Sa 9:17:23 AM
Ma 10:02:04 AM Me 9:19:08 AM
Ra 10:42:54 AM Ke 9:19:33 AM
Ve 9:22:12 AM
Mo 9:23:50 AM
Ma 9:25:39 AM
Ra 9:29:37 AM
Ju 9:32:35 AM
Sa 9:35:22 AM
Me 9:38:50 AM
Ke 9:40:39 AM
Ve 9:43:56 AM
Su 9:45:15 AM
Ma 9:46:02 AM
Ra 9:47:18 AM
5-Mar-19 303.673162
9:00:00 AM 9:00:00 AM
SS 303.673162
SS SHUKR

SSS 9:00:00 AM
SSS 303.673162
SSS #N/A

9:00:00 AM
SSSS 303.673162

6-Mar-19 315.526351
9:00:00 AM
SS 315.526351

9:00:00 AM
SSS 315.526351

9:00:00 AM
SSSS 315.526351
306.876062 0.00821256
11:28:05 AM 12:49:33 PM 3:05:20 PM 7:09:45 PM 10:47:00 PM 3:04:10 AM 6:55:50 AM
304.888889 305.555556 306.666667 308.666667 310.444444 312.555556 314.444444
Ve Su Mo Ra Ju Sa Me

9:16:39 AM 9:51:11 AM 10:35:26 AM 11:12:40 AM 11:28:05 AM 11:32:15 AM 11:40:17 AM


303.796296 304.092593 304.444444 304.759259 304.888889 304.922222 304.977778
Ra Ju Sa Me Ke Su Mo

9:01:12 AM 9:07:34 AM 9:09:39 AM 9:13:40 AM 9:16:39 AM 9:21:09 AM 9:26:23 AM


303.676852 303.732407 303.749074 303.776852 303.796296 303.835803 303.882716
Ke Ve Su Mo Ma Ju Sa

318.751115 0.00826863
12:53:36 PM 2:15:16 PM 4:30:16 PM
317.444444 318.111111 319.222222
Ve Su Mo
9:08:02 AM 9:22:12 AM 9:45:15 AM 10:02:04 AM 10:42:54 AM
315.592593 315.703704 315.888889 316.018519 316.351852
Ve Su Mo Ma Ra

9:06:04 AM 9:08:02 AM 9:09:49 AM 9:11:08 AM 9:11:34 AM 9:13:36 AM 9:15:03 AM


315.570988 315.592593 315.598148 315.607407 315.613889 315.630556 315.64537
Me Ke Su Mo Ma Ra Ju
8:31:43 AM 1:03:17 PM
315.222222 317.444444
Ke Ve

11:44:35 AM 11:57:03 AM 12:07:35 PM 12:20:11 PM 12:32:31 PM 12:36:49 PM 12:49:33 PM


305.016667 305.116667 305.205556 305.311111 305.405556 305.444444 305.555556
Ma Ra Ju Sa Me Ke Ve

9:31:40 AM 9:33:57 AM 9:39:59 AM 9:41:28 AM 9:44:29 AM 9:46:46 AM 9:51:11 AM


303.924691 303.941975 303.991358 304.006173 304.030864 304.048148 304.092593
Me Ke Ve Su Mo Ma Ra

9:17:23 AM 9:19:08 AM 9:19:33 AM 9:22:12 AM 9:23:50 AM 9:25:39 AM 9:29:37 AM


315.662963 315.678704 315.685185 315.703704 315.719136 315.729938 315.757716
Sa Me Ke Ve Mo Ma Ra
1:01:17 PM 1:09:00 PM 1:29:47 PM 1:47:53 PM 2:08:21 PM 2:27:48 PM 2:35:30 PM
305.648148 305.712963 305.87963 306.027778 306.203704 306.361111 306.425926
Mo Ma Ra Ju Sa Me Ke

9:59:17 AM 10:05:28 AM 10:07:08 AM


304.148303 304.198148 304.218673
Sa Me Ke

9:32:35 AM 9:35:22 AM 9:38:50 AM 9:40:39 AM 9:43:56 AM 9:45:15 AM 9:46:02 AM


315.782407 315.811728 315.837963 315.848765 315.87963 315.888889 315.896451
Ju Sa Me Ke Ve Su Ma
2:58:58 PM 3:05:20 PM 3:41:05 PM 4:14:20 PM 4:52:10 PM 5:27:30 PM 5:42:03 PM
306.611111 306.666667 306.966667 307.233333 307.55 307.833333 307.95
Ve Su Ra Ju Sa Me Ke

9:47:18 AM
315.915895
Ra
KP-AYANANSH-EPHEMERIS 09:00:00 IST

CHANDR
DATE TIME IN GMT DEG. Nakshtr Upnakshtr
1-Jan-2000 195.3001542 Rahu SHUKR
2-Jan-2000 207.3028884 Guru SHUKR
3-Jan-2000 219.1947175 Shani SHUKR
4-Jan-2000 231.027425 Budh SHUKR
5-Jan-2000 242.8448852 Ketu SHUKR
6-Jan-2000 254.6843349 Shukr SHUKR
7-Jan-2000 266.5784507 Shukr KETU
8-Jan-2000 278.5579627 Ravi SHUKR
9-Jan-2000 290.6544245 Chandr SHUKR
10-Jan-2000 302.9026034 Mangal SHUKR
11-Jan-2000 315.3418858 Rahu SHUKR
12-Jan-2000 328.0161471 Guru SHUKR
13-Jan-2000 340.9716225 Shani RAVI
14-Jan-2000 354.252415 Budh RAHU
15-Jan-2000 7.893469095 Ketu GURU
16-Jan-2000 21.91135348 Shukr SHANI
17-Jan-2000 36.29419592 Ravi BUDH
18-Jan-2000 50.99341308 Chandr SHUKR
19-Jan-2000 65.9207465 Mangal CHANDR
20-Jan-2000 80.95356073 Guru GURU
21-Jan-2000 95.94896198 Shani BUDH
22-Jan-2000 110.76387 Budh SHUKR
23-Jan-2000 125.2755508 Ketu MANGAL
24-Jan-2000 139.396926 Shukr RAHU
25-Jan-2000 153.0833684 Ravi SHANI
26-Jan-2000 166.3311726 Chandr SHANI
27-Jan-2000 179.1704377 Mangal SHANI
28-Jan-2000 191.655675 Rahu SHANI
29-Jan-2000 203.8565351 Guru SHANI
30-Jan-2000 215.8498071 Shani BUDH
31-Jan-2000 227.7130796 Budh BUDH
1-Feb-2000 239.5201117 Budh SHANI
2-Feb-2000 251.337733 Ketu SHANI
3-Feb-2000 263.2239004 Shukr SHANI
4-Feb-2000 275.2265793 Ravi BUDH
5-Feb-2000 287.383376 Chandr SHANI
6-Feb-2000 299.7220366 Mangal SHANI
7-Feb-2000 312.2618283 Rahu SHANI
8-Feb-2000 325.0155414 Guru BUDH
9-Feb-2000 337.9916676 Shani KETU
10-Feb-2000 351.1962518 Budh SHUKR
11-Feb-2000 4.633866691 Ketu CHANDR
12-Feb-2000 18.30711084 Shukr RAHU
13-Feb-2000 32.21420625 Ravi GURU
14-Feb-2000 46.34479984 Chandr SHANI
15-Feb-2000 60.67476309 Mangal BUDH
16-Feb-2000 75.1613658 Rahu KETU
17-Feb-2000 89.74056008 Guru CHANDR
18-Feb-2000 104.3281661 Shani RAHU
19-Feb-2000 118.8261775 Budh SHANI
20-Feb-2000 133.1338942 Ketu BUDH
21-Feb-2000 147.1615394 Ravi RAVI
22-Feb-2000 160.8426602 Chandr CHANDR
23-Feb-2000 174.1420206 Mangal RAHU
24-Feb-2000 187.0576892 Rahu RAHU
25-Feb-2000 199.6181913 Rahu MANGAL
26-Feb-2000 211.876666 Guru RAHU
27-Feb-2000 223.9038253 Shani RAHU
28-Feb-2000 235.7809149 Budh RAHU
29-Feb-2000 247.5933866 Ketu GURU
1-Mar-2000 259.4255812 Shukr RAHU
2-Mar-2000 271.3562475 Ravi GURU
3-Mar-2000 283.4544375 Chandr RAHU
4-Mar-2000 295.7755137 Mangal RAHU
5-Mar-2000 308.3575453 Rahu RAHU
6-Mar-2000 321.2187909 Guru GURU
7-Mar-2000 334.3570361 Shani SHANI
8-Mar-2000 347.7513663 Budh BUDH
9-Mar-2000 1.366583021 Ketu SHUKR
10-Mar-2000 15.15977 Shukr SHUKR
11-Mar-2000 29.08754872 Ravi MANGAL
12-Mar-2000 43.1119216 Chandr RAHU
13-Mar-2000 57.20290028 Mangal GURU
14-Mar-2000 71.33729163 Rahu SHANI
15-Mar-2000 85.49433331 Guru BUDH
16-Mar-2000 99.6497456 Shani SHUKR
17-Mar-2000 113.770204 Budh MANGAL
18-Mar-2000 127.8103848 Ketu GURU
19-Mar-2000 141.71432 Shukr GURU
20-Mar-2000 155.4214589 Ravi BUDH
21-Mar-2000 168.875943 Chandr BUDH
22-Mar-2000 182.0362909 Mangal KETU
23-Mar-2000 194.8827968 Rahu KETU
24-Mar-2000 207.4212123 Guru SHUKR
25-Mar-2000 219.6826742 Shani SHUKR
26-Mar-2000 231.7206958 Budh RAVI
27-Mar-2000 243.6063382 Ketu RAVI
28-Mar-2000 255.4226654 Shukr SHUKR
29-Mar-2000 267.2592403 Ravi RAVI
30-Mar-2000 279.2067834 Ravi SHUKR
31-Mar-2000 291.3515446 Chandr SHUKR
1-Apr-2000 303.7688925 Mangal SHUKR
2-Apr-2000 316.5161191 Rahu SHUKR
3-Apr-2000 329.6251747 Guru CHANDR
4-Apr-2000 343.0967628 Shani RAHU
5-Apr-2000 356.8978201 Budh GURU
6-Apr-2000 10.96448269 Ketu SHANI
7-Apr-2000 25.21146328 Shukr BUDH
8-Apr-2000 39.54629217 Ravi SHUKR
9-Apr-2000 53.88438647 Mangal MANGAL
10-Apr-2000 68.16022803 Rahu RAHU
11-Apr-2000 82.33167943 Guru SHANI
12-Apr-2000 96.37741464 Shani BUDH
13-Apr-2000 110.2897209 Budh SHUKR
14-Apr-2000 124.0656985 Ketu CHANDR
15-Apr-2000 137.6995849 Shukr MANGAL
16-Apr-2000 151.178217 Ravi RAHU
17-Apr-2000 164.480664 Chandr GURU
18-Apr-2000 177.5817944 Mangal GURU
19-Apr-2000 190.4583751 Rahu SHANI
20-Apr-2000 203.0958048 Guru SHANI
21-Apr-2000 215.4938361 Shani BUDH
22-Apr-2000 227.670247 Budh BUDH
23-Apr-2000 239.6620326 Budh SHANI
24-Apr-2000 251.5242797 Ketu BUDH
25-Apr-2000 263.3273975 Shukr SHANI
26-Apr-2000 275.1534645 Ravi BUDH
27-Apr-2000 287.0919899 Chandr SHANI
28-Apr-2000 299.2347461 Mangal SHANI
29-Apr-2000 311.6691036 Rahu SHANI
30-Apr-2000 324.4695728 Guru BUDH
1-May-2000 337.6877977 Shani KETU
2-May-2000 351.3420703 Budh SHUKR
3-May-2000 5.40878529 Ketu MANGAL
4-May-2000 19.81959811 Shukr RAHU
5-May-2000 34.46780356 Ravi SHANI
6-May-2000 49.224458 Chandr BUDH
7-May-2000 63.96016764 Mangal SHUKR
8-May-2000 78.56539781 Rahu CHANDR
9-May-2000 92.96299243 Guru RAHU
10-May-2000 107.1106404 Budh BUDH
11-May-2000 120.9952772 Ketu SHUKR
12-May-2000 134.6234171 Shukr SHUKR
13-May-2000 148.0110751 Ravi CHANDR
14-May-2000 161.1756743 Chandr MANGAL
15-May-2000 174.1311763 Mangal RAHU
16-May-2000 186.8867231 Rahu RAHU
17-May-2000 199.4482143 Rahu MANGAL
18-May-2000 211.8217031 Guru RAHU
19-May-2000 224.017464 Shani RAHU
20-May-2000 236.0538572 Budh RAHU
21-May-2000 247.9603363 Ketu GURU
22-May-2000 259.7791479 Shukr RAHU
23-May-2000 271.5655939 Ravi GURU
24-May-2000 283.3870465 Chandr RAHU
25-May-2000 295.3208834 Mangal RAHU
26-May-2000 307.4511495 Rahu RAHU
27-May-2000 319.8634697 Rahu MANGAL
28-May-2000 332.6377876 Guru RAHU
29-May-2000 345.8387667 Shani GURU
30-May-2000 359.5041932 Budh SHANI
31-May-2000 13.63293195 Shukr SHUKR
1-Jun-2000 28.17595261 Ravi CHANDR
2-Jun-2000 43.03528084 Chandr RAHU
3-Jun-2000 58.07436547 Mangal SHANI
4-Jun-2000 73.13885121 Rahu BUDH
5-Jun-2000 88.08162676 Guru SHUKR
6-Jun-2000 102.7839388 Shani MANGAL
7-Jun-2000 117.1667952 Budh GURU
8-Jun-2000 131.191788 Ketu SHANI
9-Jun-2000 144.8543901 Shukr BUDH
10-Jun-2000 158.1739164 Ravi SHUKR
11-Jun-2000 171.1834156 Chandr SHUKR
12-Jun-2000 183.9213926 Mangal SHUKR
13-Jun-2000 196.4262517 Rahu SHUKR
14-Jun-2000 208.7335757 Guru SHUKR
15-Jun-2000 220.875715 Shani RAVI
16-Jun-2000 232.8828733 Budh CHANDR
17-Jun-2000 244.785028 Ketu MANGAL
18-Jun-2000 256.6142922 Shukr CHANDR
19-Jun-2000 268.4073698 Ravi CHANDR
20-Jun-2000 280.207651 Chandr CHANDR
21-Jun-2000 292.0665001 Chandr SHUKR
22-Jun-2000 304.043439 Mangal SHUKR
23-Jun-2000 316.2050264 Rahu SHUKR
24-Jun-2000 328.6221669 Guru SHUKR
25-Jun-2000 341.3654735 Shani CHANDR
26-Jun-2000 354.4982972 Budh RAHU
27-Jun-2000 8.06728066 Ketu GURU
28-Jun-2000 22.09104125 Shukr SHANI
29-Jun-2000 36.54904064 Ravi BUDH
30-Jun-2000 51.37438163 Chandr SHUKR
1-Jul-2000 66.45481317 Mangal CHANDR
2-Jul-2000 81.6443308 Guru GURU
3-Jul-2000 96.78371132 Shani BUDH
4-Jul-2000 111.7243204 Budh RAVI
5-Jul-2000 126.3481497 Ketu RAHU
6-Jul-2000 140.5790928 Shukr GURU
7-Jul-2000 154.3844192 Ravi SHANI
8-Jul-2000 167.7687838 Chandr SHANI
9-Jul-2000 180.7644554 Mangal BUDH
10-Jul-2000 193.4209903 Rahu BUDH
11-Jul-2000 205.7963611 Guru KETU
12-Jul-2000 217.9504134 Shani KETU
13-Jul-2000 229.9407052 Budh SHUKR
14-Jul-2000 241.8203137 Ketu SHUKR
15-Jul-2000 253.637092 Shukr SHUKR
16-Jul-2000 265.4340232 Shukr BUDH
17-Jul-2000 277.250494 Ravi KETU
18-Jul-2000 289.1242435 Chandr BUDH
19-Jul-2000 301.0935099 Mangal BUDH
20-Jul-2000 313.1987982 Rahu BUDH
21-Jul-2000 325.4838315 Guru BUDH
22-Jul-2000 337.995447 Shani KETU
23-Jul-2000 350.7821669 Budh SHUKR
24-Jul-2000 3.890974286 Ketu CHANDR
25-Jul-2000 17.36179561 Shukr MANGAL
26-Jul-2000 31.21963519 Ravi RAHU
27-Jul-2000 45.46520655 Chandr GURU
28-Jul-2000 60.06600558 Mangal BUDH
29-Jul-2000 74.9507097 Rahu KETU
30-Jul-2000 90.01004268 Guru CHANDR
31-Jul-2000 105.106171 Shani GURU
1-Aug-2000 120.0900564 Ketu KETU
2-Aug-2000 134.8228647 Shukr SHUKR
3-Aug-2000 149.1954106 Ravi MANGAL
4-Aug-2000 163.1402756 Chandr RAHU
5-Aug-2000 176.6344331 Mangal GURU
6-Aug-2000 189.6939408 Rahu GURU
7-Aug-2000 202.364329 Guru SHANI
8-Aug-2000 214.7101322 Shani SHANI
9-Aug-2000 226.8056108 Budh BUDH
10-Aug-2000 238.7274247 Budh SHANI
11-Aug-2000 250.5493445 Ketu SHANI
12-Aug-2000 262.3387696 Shukr SHANI
13-Aug-2000 274.1546707 Ravi SHANI
14-Aug-2000 286.0466168 Chandr SHANI
15-Aug-2000 298.0547603 Mangal SHANI
16-Aug-2000 310.2107673 Rahu GURU
17-Aug-2000 322.5395416 Guru SHANI
18-Aug-2000 335.0613956 Shani SHANI
19-Aug-2000 347.7942839 Budh BUDH
20-Aug-2000 0.755724766 Ketu KETU
21-Aug-2000 13.96385427 Shukr SHUKR
22-Aug-2000 27.43678615 Ravi CHANDR
23-Aug-2000 41.18953156 Chandr MANGAL
24-Aug-2000 55.22833564 Mangal RAHU
25-Aug-2000 69.54315267 Rahu GURU
26-Aug-2000 84.0998128 Guru BUDH
27-Aug-2000 98.83423443 Shani SHUKR
28-Aug-2000 113.651645 Budh MANGAL
29-Aug-2000 128.4333637 Ketu GURU
30-Aug-2000 143.0514408 Shukr SHANI
31-Aug-2000 157.3879084 Ravi KETU
1-Sep-2000 171.3527978 Chandr SHUKR
2-Sep-2000 184.8954978 Mangal RAVI
3-Sep-2000 198.0072848 Rahu RAVI
4-Sep-2000 210.7165568 Guru MANGAL
5-Sep-2000 223.0801225 Shani RAHU
6-Sep-2000 235.1735109 Budh RAHU
7-Sep-2000 247.0820166 Ketu RAHU
8-Sep-2000 258.8932405 Shukr RAHU
9-Sep-2000 270.6913256 Ravi RAHU
10-Sep-2000 282.5526165 Chandr RAHU
11-Sep-2000 294.5421964 Mangal RAHU
12-Sep-2000 306.7109946 Rahu RAHU
13-Sep-2000 319.0937388 Rahu CHANDR
14-Sep-2000 331.7083742 Guru RAHU
15-Sep-2000 344.5573959 Shani RAHU
16-Sep-2000 357.6311093 Budh GURU
17-Sep-2000 10.91242508 Ketu SHANI
18-Sep-2000 24.38235784 Shukr BUDH
19-Sep-2000 38.02486661 Ravi SHUKR
20-Sep-2000 51.82940277 Chandr SHUKR
21-Sep-2000 65.78995455 Mangal CHANDR
22-Sep-2000 79.90042526 Rahu MANGAL
23-Sep-2000 94.14732932 Shani SHANI
24-Sep-2000 108.5017135 Budh BUDH
25-Sep-2000 122.9129544 Ketu SHUKR
26-Sep-2000 137.3074172 Shukr CHANDR
27-Sep-2000 151.5941112 Ravi GURU
28-Sep-2000 165.6770201 Chandr SHANI
29-Sep-2000 179.4707533 Mangal SHANI
30-Sep-2000 192.9145821 Rahu BUDH
1-Oct-2000 205.9809484 Guru KETU
2-Oct-2000 218.6772835 Shani SHUKR
3-Oct-2000 231.0424313 Budh SHUKR
4-Oct-2000 243.1399422 Ketu RAVI
5-Oct-2000 255.0502538 Shukr SHUKR
6-Oct-2000 266.8631391 Ravi RAVI
7-Oct-2000 278.6711227 Ravi SHUKR
8-Oct-2000 290.5638265 Chandr SHUKR
9-Oct-2000 302.6226562 Mangal KETU
10-Oct-2000 314.9153054 Rahu KETU
11-Oct-2000 327.490248 Guru SHUKR
12-Oct-2000 340.3721647 Shani RAVI
13-Oct-2000 353.5596038 Budh MANGAL
14-Oct-2000 7.026046583 Ketu RAHU
15-Oct-2000 20.7250148 Shukr GURU
16-Oct-2000 34.5988197 Ravi SHANI
17-Oct-2000 48.58909004 Chandr BUDH
18-Oct-2000 62.64606907 Mangal KETU
19-Oct-2000 76.73379618 Rahu SHUKR
20-Oct-2000 90.82984559 Guru MANGAL
21-Oct-2000 104.9203249 Shani GURU
22-Oct-2000 118.9922201 Budh SHANI
23-Oct-2000 133.0256393 Ketu BUDH
24-Oct-2000 146.9884362 Ravi RAVI
25-Oct-2000 160.835224 Chandr CHANDR
26-Oct-2000 174.5116093 Mangal RAHU
27-Oct-2000 187.962645 Rahu RAHU
28-Oct-2000 201.142897 Guru GURU
29-Oct-2000 214.0251707 Shani SHANI
30-Oct-2000 226.605916 Shani GURU
31-Oct-2000 238.906772 Budh SHANI
1-Nov-2000 250.9727903 Ketu SHANI
2-Nov-2000 262.8684023 Shukr SHANI
3-Nov-2000 274.6723348 Ravi SHANI
4-Nov-2000 286.4723999 Chandr SHANI
5-Nov-2000 298.3604078 Mangal SHANI
6-Nov-2000 310.4267471 Rahu GURU
7-Nov-2000 322.7540155 Guru SHANI
8-Nov-2000 335.4095703 Shani SHANI
9-Nov-2000 348.4375939 Budh BUDH
10-Nov-2000 1.851927401 Ketu SHUKR
11-Nov-2000 15.63153505 Shukr RAVI
12-Nov-2000 29.7208482 Ravi RAHU
13-Nov-2000 44.03664467 Chandr GURU
14-Nov-2000 58.48099378 Mangal SHANI
15-Nov-2000 72.95695519 Rahu BUDH
16-Nov-2000 87.38213788 Guru SHUKR
17-Nov-2000 101.6962437 Shani CHANDR
18-Nov-2000 115.8616255 Budh RAHU
19-Nov-2000 129.8586084 Ketu SHANI
20-Nov-2000 143.6784123 Shukr SHANI
21-Nov-2000 157.3161835 Ravi KETU
22-Nov-2000 170.7658732 Chandr SHUKR
23-Nov-2000 184.0179923 Mangal SHUKR
24-Nov-2000 197.0604778 Rahu SHUKR
25-Nov-2000 209.8820007 Guru CHANDR
26-Nov-2000 222.4764402 Shani MANGAL
27-Nov-2000 234.8472295 Budh RAHU
28-Nov-2000 247.0106782 Ketu RAHU
29-Nov-2000 258.9977899 Shukr RAHU
30-Nov-2000 270.8544572 Ravi RAHU
1-Dec-2000 282.6402687 Chandr RAHU
2-Dec-2000 294.4263854 Mangal RAHU
3-Dec-2000 306.2927649 Mangal CHANDR
4-Dec-2000 318.3245471 Rahu CHANDR
5-Dec-2000 330.6071029 Guru MANGAL
6-Dec-2000 343.2193935 Shani RAHU
7-Dec-2000 356.2256691 Budh GURU
8-Dec-2000 9.665975375 Ketu SHANI
9-Dec-2000 23.54664896 Shukr SHANI
10-Dec-2000 37.83318505 Ravi SHUKR
11-Dec-2000 52.44881829 Chandr SHUKR
12-Dec-2000 67.28149759 Rahu RAHU
13-Dec-2000 82.1990823 Guru SHANI
14-Dec-2000 97.06893473 Shani BUDH
15-Dec-2000 111.7760864 Budh RAVI
16-Dec-2000 126.2351534 Ketu RAHU
17-Dec-2000 140.3942508 Shukr GURU
18-Dec-2000 154.2321597 Ravi SHANI
19-Dec-2000 167.7514703 Chandr SHANI
20-Dec-2000 180.9704162 Mangal BUDH
21-Dec-2000 193.9154147 Rahu BUDH
22-Dec-2000 206.6155217 Guru SHUKR
23-Dec-2000 219.0992407 Shani SHUKR
24-Dec-2000 231.3934907 Budh SHUKR
25-Dec-2000 243.5242032 Ketu RAVI
26-Dec-2000 255.5179783 Shukr SHUKR
27-Dec-2000 267.4042977 Ravi CHANDR
28-Dec-2000 279.2177999 Ravi SHUKR
29-Dec-2000 291.0001587 Chandr SHUKR
30-Dec-2000 302.8012494 Mangal SHUKR
31-Dec-2000 314.6794517 Rahu KETU
1-Jan-2001 326.700935 Guru SHUKR
2-Jan-2001 338.9376207 Shani SHUKR
3-Jan-2001 351.4634211 Budh SHUKR
4-Jan-2001 4.348419666 Ketu CHANDR
5-Jan-2001 17.65083827 Shukr MANGAL
6-Jan-2001 31.40697141 Ravi GURU
7-Jan-2001 45.62008638 Chandr GURU
8-Jan-2001 60.25073029 Mangal BUDH
9-Jan-2001 75.21228763 Rahu KETU
10-Jan-2001 90.37559555 Guru CHANDR
11-Jan-2001 105.5839886 Shani GURU
12-Jan-2001 120.6760061 Ketu KETU
13-Jan-2001 135.5094475 Shukr SHUKR
14-Jan-2001 149.97977 Ravi RAHU
15-Jan-2001 164.028452 Chandr GURU
16-Jan-2001 177.6411688 Mangal GURU
17-Jan-2001 190.8389796 Rahu SHANI
18-Jan-2001 203.6667774 Guru SHANI
19-Jan-2001 216.1823258 Shani BUDH
20-Jan-2001 228.447569 Budh BUDH
21-Jan-2001 240.5226259 Ketu KETU
22-Jan-2001 252.4622481 Ketu BUDH
23-Jan-2001 264.3143503 Shukr BUDH
24-Jan-2001 276.1202159 Ravi BUDH
25-Jan-2001 287.915995 Chandr BUDH
26-Jan-2001 299.7350656 Mangal SHANI
27-Jan-2001 311.6107765 Rahu SHANI
28-Jan-2001 323.5791011 Guru SHANI
29-Jan-2001 335.6808074 Shani BUDH
30-Jan-2001 347.9627624 Budh BUDH
31-Jan-2001 0.477870194 Ketu KETU
1-Feb-2001 13.28303421 Ketu BUDH
2-Feb-2001 26.43462764 Shukr KETU
3-Feb-2001 39.98121995 Ravi SHUKR
4-Feb-2001 53.95362765 Mangal MANGAL
5-Feb-2001 68.35298324 Rahu RAHU
6-Feb-2001 83.13896257 Guru SHANI
7-Feb-2001 98.22237512 Shani SHUKR
8-Feb-2001 113.4673591 Budh MANGAL
9-Feb-2001 128.7063735 Ketu GURU
10-Feb-2001 143.7659091 Shukr SHANI
11-Feb-2001 158.4952669 Ravi SHUKR
12-Feb-2001 172.7888546 Chandr RAVI
13-Feb-2001 186.5957766 Mangal CHANDR
14-Feb-2001 199.916603 Rahu MANGAL
15-Feb-2001 212.7919375 Guru RAHU
16-Feb-2001 225.2884256 Shani GURU
17-Feb-2001 237.4860159 Budh GURU
18-Feb-2001 249.4679726 Ketu SHANI
19-Feb-2001 261.3137743 Shukr GURU
20-Feb-2001 273.0945646 Ravi SHANI
21-Feb-2001 284.870687 Chandr GURU
22-Feb-2001 296.6908468 Mangal GURU
23-Feb-2001 308.5926104 Rahu RAHU
24-Feb-2001 320.6041288 Guru GURU
25-Feb-2001 332.7469569 Guru RAHU
26-Feb-2001 345.0396534 Shani GURU
27-Feb-2001 357.5016433 Budh GURU
28-Feb-2001 10.15662412 Ketu SHANI
1-Mar-2001 23.03458113 Shukr SHANI
2-Mar-2001 36.17143146 Ravi BUDH
3-Mar-2001 49.60560041 Chandr BUDH
4-Mar-2001 63.37129919 Mangal SHUKR
5-Mar-2001 77.48866983 Rahu RAVI
6-Mar-2001 91.95162137 Guru RAHU
7-Mar-2001 106.7157945 Budh BUDH
8-Mar-2001 121.6913515 Ketu SHUKR
9-Mar-2001 136.7461306 Shukr CHANDR
10-Mar-2001 151.7219121 Ravi GURU
11-Mar-2001 166.4605679 Chandr SHANI
12-Mar-2001 180.8314884 Mangal BUDH
13-Mar-2001 194.7509602 Rahu KETU
14-Mar-2001 208.1886457 Guru SHUKR
15-Mar-2001 221.1624826 Shani CHANDR
16-Mar-2001 233.7270421 Budh MANGAL
17-Mar-2001 245.9603481 Ketu RAHU
18-Mar-2001 257.9520951 Shukr MANGAL
19-Mar-2001 269.7943046 Ravi RAHU
20-Mar-2001 281.5744686 Chandr MANGAL
21-Mar-2001 293.3707708 Mangal MANGAL
22-Mar-2001 305.2487898 Mangal RAVI
23-Mar-2001 317.2592958 Rahu SHUKR
24-Mar-2001 329.4372498 Guru RAVI
25-Mar-2001 341.802435 Shani CHANDR
26-Mar-2001 354.3619912 Budh RAHU
27-Mar-2001 7.114673231 Ketu RAHU
28-Mar-2001 20.05617885 Shukr RAHU
29-Mar-2001 33.18446631 Ravi SHANI
30-Mar-2001 46.50363276 Chandr SHANI
31-Mar-2001 60.02492354 Mangal BUDH
1-Apr-2001 73.76398947 Rahu BUDH
2-Apr-2001 87.73437684 Guru SHUKR
3-Apr-2001 101.9380766 Shani CHANDR
4-Apr-2001 116.3548795 Budh GURU
5-Apr-2001 130.9335515 Ketu SHANI
6-Apr-2001 145.588892 Shukr BUDH
7-Apr-2001 160.2080717 Chandr CHANDR
8-Apr-2001 174.6663932 Mangal RAHU
9-Apr-2001 188.8481959 Rahu GURU
10-Apr-2001 202.6660256 Guru SHANI
11-Apr-2001 216.0723408 Shani BUDH
12-Apr-2001 229.0619166 Budh KETU
13-Apr-2001 241.6668562 Ketu SHUKR
14-Apr-2001 253.9476914 Shukr SHUKR
15-Apr-2001 265.9835711 Shukr KETU
16-Apr-2001 277.8633124 Ravi SHUKR
17-Apr-2001 289.6780271 Chandr KETU
18-Apr-2001 301.5152606 Mangal BUDH
19-Apr-2001 313.4541158 Rahu BUDH
20-Apr-2001 325.560876 Guru BUDH
21-Apr-2001 337.8851654 Shani KETU
22-Apr-2001 350.4572522 Budh SHUKR
23-Apr-2001 3.287282894 Ketu RAVI
24-Apr-2001 16.36699445 Shukr CHANDR
25-Apr-2001 29.67399878 Ravi RAHU
26-Apr-2001 43.17808261 Chandr RAHU
27-Apr-2001 56.84814849 Mangal GURU
28-Apr-2001 70.6578071 Rahu SHANI
29-Apr-2001 84.58778614 Guru BUDH
30-Apr-2001 98.62434916 Shani SHUKR
1-May-2001 112.7542652 Budh CHANDR
2-May-2001 126.9579087 Ketu RAHU
3-May-2001 141.2026712 Shukr GURU
4-May-2001 155.4391141 Ravi BUDH
5-May-2001 169.6019455 Chandr BUDH
6-May-2001 183.6165241 Mangal SHUKR
7-May-2001 197.4094613 Rahu SHUKR
8-May-2001 210.920178 Guru MANGAL
9-May-2001 224.1101135 Shani RAHU
10-May-2001 236.9676476 Budh GURU
11-May-2001 249.5085811 Ketu SHANI
12-May-2001 261.7731851 Shukr GURU
13-May-2001 273.8212078 Ravi SHANI
14-May-2001 285.7261318 Chandr SHANI
15-May-2001 297.5696238 Mangal GURU
16-May-2001 309.4365191 Rahu GURU
17-May-2001 321.4100777 Guru GURU
18-May-2001 333.5670373 Shani SHANI
19-May-2001 345.9723108 Shani GURU
20-May-2001 358.6736844 Budh SHANI
21-May-2001 11.69724914 Ketu BUDH
22-May-2001 25.04449292 Shukr BUDH
23-May-2001 38.69208786 Ravi SHUKR
24-May-2001 52.59515634 Chandr SHUKR
25-May-2001 66.69389205 Rahu RAHU
26-May-2001 80.9220913 Guru GURU
27-May-2001 95.21527933 Shani SHANI
28-May-2001 109.5163679 Budh SHUKR
29-May-2001 123.7779393 Ketu CHANDR
30-May-2001 137.9615042 Shukr MANGAL
31-May-2001 152.0348555 Ravi GURU
1-Jun-2001 165.968941 Chandr SHANI
2-Jun-2001 179.7356534 Mangal SHANI
3-Jun-2001 193.3075198 Rahu BUDH
4-Jun-2001 206.6594428 Guru SHUKR
5-Jun-2001 219.771779 Shani SHUKR
6-Jun-2001 232.633679 Budh CHANDR
7-Jun-2001 245.2458707 Ketu MANGAL
8-Jun-2001 257.622509 Shukr MANGAL
9-Jun-2001 269.7919446 Ravi RAHU
10-Jun-2001 281.7963264 Chandr MANGAL
11-Jun-2001 293.6901283 Mangal MANGAL
12-Jun-2001 305.5379318 Mangal RAVI
13-Jun-2001 317.4118064 Rahu SHUKR
14-Jun-2001 329.3883095 Guru RAVI
15-Jun-2001 341.5447858 Shani CHANDR
16-Jun-2001 353.9546349 Budh MANGAL
17-Jun-2001 6.681481702 Ketu RAHU
18-Jun-2001 19.77250248 Shukr RAHU
19-Jun-2001 33.2514887 Ravi SHANI
20-Jun-2001 47.11277351 Chandr SHANI
21-Jun-2001 61.31778342 Mangal BUDH
22-Jun-2001 75.79613925 Rahu SHUKR
23-Jun-2001 90.45234619 Guru CHANDR
24-Jun-2001 105.1773308 Shani GURU
25-Jun-2001 119.8622965 Budh SHANI
26-Jun-2001 134.4115471 Shukr SHUKR
27-Jun-2001 148.7514225 Ravi MANGAL
28-Jun-2001 162.8339374 Chandr RAHU
29-Jun-2001 176.6354159 Mangal GURU
30-Jun-2001 190.1517204 Rahu GURU
1-Jul-2001 203.3921909 Guru SHANI
2-Jul-2001 216.3740992 Shani BUDH
3-Jul-2001 229.1186216 Budh KETU
4-Jul-2001 241.6485502 Ketu SHUKR
5-Jul-2001 253.9875512 Shukr SHUKR
6-Jul-2001 266.1606728 Shukr KETU
7-Jul-2001 278.1957619 Ravi SHUKR
8-Jul-2001 290.1253087 Chandr KETU
9-Jul-2001 301.9881589 Mangal KETU
10-Jul-2001 313.8306536 Rahu BUDH
11-Jul-2001 325.7070205 Guru BUDH
12-Jul-2001 337.6789733 Shani KETU
13-Jul-2001 349.8143589 Budh SHUKR
14-Jul-2001 2.18448423 Ketu SHUKR
15-Jul-2001 14.85971308 Shukr SHUKR
16-Jul-2001 27.90309734 Ravi CHANDR
17-Jul-2001 41.36205487 Chandr MANGAL
18-Jul-2001 55.25851645 Mangal RAHU
19-Jul-2001 69.57886547 Rahu GURU
20-Jul-2001 84.26644024 Guru BUDH
21-Jul-2001 99.22048237 Shani SHUKR
22-Jul-2001 114.3047164 Budh RAHU
23-Jul-2001 129.3655657 Ketu SHANI
24-Jul-2001 144.2556648 Shukr BUDH
25-Jul-2001 158.8555511 Ravi SHUKR
26-Jul-2001 173.0871883 Chandr RAVI
27-Jul-2001 186.9168008 Rahu RAHU
28-Jul-2001 200.3488175 Guru GURU
29-Jul-2001 213.4151073 Shani SHANI
30-Jul-2001 226.1635429 Shani GURU
31-Jul-2001 238.6483795 Budh SHANI
1-Aug-2001 250.9233812 Ketu SHANI
2-Aug-2001 263.0377038 Shukr SHANI
3-Aug-2001 275.0341714 Ravi SHANI
4-Aug-2001 286.9494936 Chandr SHANI
5-Aug-2001 298.8159665 Mangal SHANI
6-Aug-2001 310.6641586 Rahu SHANI
7-Aug-2001 322.5260085 Guru SHANI
8-Aug-2001 334.4377481 Shani SHANI
9-Aug-2001 346.4422043 Shani GURU
10-Aug-2001 358.5901514 Budh SHANI
11-Aug-2001 10.94031907 Ketu SHANI
12-Aug-2001 23.55749349 Shukr SHANI
13-Aug-2001 36.50813141 Ravi BUDH
14-Aug-2001 49.85309236 Chandr KETU
15-Aug-2001 63.63731848 Mangal SHUKR
16-Aug-2001 77.87682339 Rahu RAVI
17-Aug-2001 92.5449019 Guru RAHU
18-Aug-2001 107.5620491 Budh BUDH
19-Aug-2001 122.7958366 Ketu SHUKR
20-Aug-2001 138.075223 Shukr MANGAL
21-Aug-2001 153.2178434 Ravi SHANI
22-Aug-2001 168.0619555 Chandr BUDH
23-Aug-2001 182.4918804 Mangal KETU
24-Aug-2001 196.4492705 Rahu SHUKR
25-Aug-2001 209.9297226 Guru CHANDR
26-Aug-2001 222.970052 Shani RAHU
27-Aug-2001 235.6328843 Budh RAHU
28-Aug-2001 247.9930047 Ketu GURU
29-Aug-2001 260.1270562 Shukr GURU
30-Aug-2001 272.1065573 Ravi GURU
31-Aug-2001 283.9937742 Chandr GURU
1-Sep-2001 295.8399591 Mangal RAHU
2-Sep-2001 307.6855014 Rahu RAHU
3-Sep-2001 319.5616504 Rahu MANGAL
4-Sep-2001 331.4935211 Guru RAHU
5-Sep-2001 343.5039727 Shani RAHU
6-Sep-2001 355.6177398 Budh RAHU
7-Sep-2001 7.865131541 Ketu GURU
8-Sep-2001 20.28465471 Shukr GURU
9-Sep-2001 32.92388559 Ravi GURU
10-Sep-2001 45.83784146 Chandr SHANI
11-Sep-2001 59.08416805 Mangal SHANI
12-Sep-2001 72.71467583 Rahu BUDH
13-Sep-2001 86.76314894 Guru SHUKR
14-Sep-2001 101.2304085 Shani CHANDR
15-Sep-2001 116.06991 Budh RAHU
16-Sep-2001 131.179904 Ketu SHANI
17-Sep-2001 146.4087506 Shukr KETU
18-Sep-2001 161.5759705 Chandr MANGAL
19-Sep-2001 176.5041323 Mangal GURU
20-Sep-2001 191.0505465 Rahu SHANI
21-Sep-2001 205.1277115 Guru BUDH
22-Sep-2001 218.7076619 Shani SHUKR
23-Sep-2001 231.8131034 Budh RAVI
24-Sep-2001 244.5023321 Ketu CHANDR
25-Sep-2001 256.8540849 Shukr CHANDR
26-Sep-2001 268.9552402 Ravi MANGAL
27-Sep-2001 280.8917571 Chandr CHANDR
28-Sep-2001 292.7423864 Chandr RAVI
29-Sep-2001 304.5746917 Mangal SHUKR
30-Sep-2001 316.4430027 Rahu SHUKR
1-Oct-2001 328.3880195 Guru SHUKR
2-Oct-2001 340.4379866 Shani RAVI
3-Oct-2001 352.6114274 Budh CHANDR
4-Oct-2001 4.921183543 Ketu MANGAL
5-Oct-2001 17.37912319 Shukr MANGAL
6-Oct-2001 30.00065002 Ravi RAHU
7-Oct-2001 42.80807698 Chandr RAHU
8-Oct-2001 55.83190906 Mangal RAHU
9-Oct-2001 69.10913629 Rahu GURU
10-Oct-2001 82.6779116 Guru SHANI
11-Oct-2001 96.56850831 Shani BUDH
12-Oct-2001 110.7912892 Budh SHUKR
13-Oct-2001 125.3238319 Ketu MANGAL
14-Oct-2001 140.1012471 Shukr RAHU
15-Oct-2001 155.0148719 Ravi SHANI
16-Oct-2001 169.9230334 Chandr KETU
17-Oct-2001 184.6729292 Mangal SHUKR
18-Oct-2001 199.12717 Rahu CHANDR
19-Oct-2001 213.1859884 Guru RAHU
20-Oct-2001 226.7985292 Budh BUDH
21-Oct-2001 239.9621992 Budh SHANI
22-Oct-2001 252.7138242 Ketu BUDH
23-Oct-2001 265.117737 Shukr BUDH
24-Oct-2001 277.2544024 Ravi KETU
25-Oct-2001 289.2109911 Chandr BUDH
26-Oct-2001 301.074008 Mangal BUDH
27-Oct-2001 312.9237095 Rahu BUDH
28-Oct-2001 324.8300162 Guru BUDH
29-Oct-2001 336.8496849 Shani BUDH
30-Oct-2001 349.0246861 Budh KETU
31-Oct-2001 1.381972245 Ketu SHUKR
1-Nov-2001 13.93487036 Shukr SHUKR
2-Nov-2001 26.68610796 Ravi RAVI
3-Nov-2001 39.63208448 Ravi SHUKR
4-Nov-2001 52.76757101 Chandr RAVI
5-Nov-2001 66.08967336 Mangal CHANDR
6-Nov-2001 79.59979924 Rahu MANGAL
7-Nov-2001 93.3026995 Guru RAHU
8-Nov-2001 107.2023586 Budh BUDH
9-Nov-2001 121.2953428 Ketu SHUKR
10-Nov-2001 135.5630181 Shukr RAVI
11-Nov-2001 149.9648238 Ravi RAHU
12-Nov-2001 164.4353055 Chandr GURU
13-Nov-2001 178.8872362 Mangal SHANI
14-Nov-2001 193.2213655 Rahu BUDH
15-Nov-2001 207.340672 Guru SHUKR
16-Nov-2001 221.1649791 Shani CHANDR
17-Nov-2001 234.6417937 Budh RAHU
18-Nov-2001 247.7511604 Ketu GURU
19-Nov-2001 260.5048056 Shukr GURU
20-Nov-2001 272.9414147 Ravi GURU
21-Nov-2001 285.1201285 Chandr GURU
22-Nov-2001 297.1137779 Mangal GURU
23-Nov-2001 309.0026599 Rahu GURU
24-Nov-2001 320.8691043 Guru GURU
25-Nov-2001 332.792738 Guru RAHU
26-Nov-2001 344.8462199 Shani RAHU
27-Nov-2001 357.091306 Budh GURU
28-Nov-2001 9.575315478 Ketu SHANI
29-Nov-2001 22.32830976 Shukr SHANI
30-Nov-2001 35.36149012 Ravi BUDH
1-Dec-2001 48.66738411 Chandr BUDH
2-Dec-2001 62.22215688 Mangal KETU
3-Dec-2001 75.98981792 Rahu SHUKR
4-Dec-2001 89.92742736 Guru CHANDR
5-Dec-2001 103.9900468 Shani RAHU
6-Dec-2001 118.1343283 Budh SHANI
7-Dec-2001 132.3201508 Ketu BUDH
8-Dec-2001 146.5103089 Shukr KETU
9-Dec-2001 160.6688083 Chandr CHANDR
10-Dec-2001 174.7587593 Mangal RAHU
11-Dec-2001 188.7410583 Rahu GURU
12-Dec-2001 202.5747813 Guru SHANI
13-Dec-2001 216.2195337 Shani BUDH
14-Dec-2001 229.6392476 Budh SHUKR
15-Dec-2001 242.8065072 Ketu SHUKR
16-Dec-2001 255.7064911 Shukr RAVI
17-Dec-2001 268.3398421 Ravi CHANDR
18-Dec-2001 280.7240396 Chandr CHANDR
19-Dec-2001 292.8931502 Chandr RAVI
20-Dec-2001 304.8961799 Mangal RAVI
21-Dec-2001 316.7945073 Rahu SHUKR
22-Dec-2001 328.6588537 Guru SHUKR
23-Dec-2001 340.5659648 Shani RAVI
24-Dec-2001 352.5948834 Budh CHANDR
25-Dec-2001 4.822585331 Ketu MANGAL
26-Dec-2001 17.31883835 Shukr CHANDR
27-Dec-2001 30.14030274 Ravi RAHU
28-Dec-2001 43.32412656 Chandr RAHU
29-Dec-2001 56.88171284 Mangal GURU
30-Dec-2001 70.79396735 Rahu SHANI
31-Dec-2001 85.00986198 Guru BUDH
1-Jan-2002 99.45000917 Shani SHUKR
2-Jan-2002 114.0157606 Budh MANGAL
3-Jan-2002 128.6023841 Ketu GURU
4-Jan-2002 143.1130944 Shukr SHANI
5-Jan-2002 157.4701977 Ravi KETU
6-Jan-2002 171.6207597 Chandr SHUKR
7-Jan-2002 185.5363623 Mangal RAVI
8-Jan-2002 199.2084581 Rahu CHANDR
9-Jan-2002 212.6416925 Guru RAHU
10-Jan-2002 225.8473407 Shani GURU
11-Jan-2002 238.8382765 Budh SHANI
12-Jan-2002 251.6261762 Ketu BUDH
13-Jan-2002 264.2211017 Shukr BUDH
14-Jan-2002 276.6331148 Ravi BUDH
15-Jan-2002 288.8751747 Chandr BUDH
16-Jan-2002 300.9663864 Mangal BUDH
17-Jan-2002 312.9347876 Rahu BUDH
18-Jan-2002 324.8191971 Guru BUDH
19-Jan-2002 336.6699928 Shani BUDH
20-Jan-2002 348.5488285 Budh BUDH
21-Jan-2002 0.52721166 Ketu KETU
22-Jan-2002 12.68371221 Ketu BUDH
23-Jan-2002 25.09954048 Shukr BUDH
24-Jan-2002 37.85230489 Ravi SHUKR
25-Jan-2002 51.00776469 Chandr SHUKR
26-Jan-2002 64.60945684 Mangal SHUKR
27-Jan-2002 78.66682347 Rahu CHANDR
28-Jan-2002 93.1443366 Guru RAHU
29-Jan-2002 107.9562614 Budh BUDH
30-Jan-2002 122.9719851 Ketu SHUKR
31-Jan-2002 138.0336626 Shukr MANGAL
1-Feb-2002 152.9823137 Ravi GURU
2-Feb-2002 167.6840097 Chandr SHANI
3-Feb-2002 182.0476526 Mangal KETU
4-Feb-2002 196.0301772 Rahu SHUKR
5-Feb-2002 209.6306392 Guru CHANDR
6-Feb-2002 222.8780971 Shani MANGAL
7-Feb-2002 235.8183082 Budh RAHU
8-Feb-2002 248.5024161 Ketu GURU
9-Feb-2002 260.9789087 Shukr GURU
10-Feb-2002 273.2890311 Ravi SHANI
11-Feb-2002 285.4653413 Chandr GURU
12-Feb-2002 297.5328404 Mangal GURU
13-Feb-2002 309.5119531 Rahu GURU
14-Feb-2002 321.4225729 Guru GURU
15-Feb-2002 333.2883827 Guru RAHU
16-Feb-2002 345.1407366 Shani GURU
17-Feb-2002 357.0215678 Budh GURU
18-Feb-2002 8.984955818 Ketu GURU
19-Feb-2002 21.0970133 Shukr GURU
20-Feb-2002 33.43372231 Ravi SHANI
21-Feb-2002 46.07640198 Chandr SHANI
22-Feb-2002 59.1044997 Mangal SHANI
23-Feb-2002 72.58517159 Rahu BUDH
24-Feb-2002 86.55918556 Guru SHUKR
25-Feb-2002 101.0242838 Shani CHANDR
26-Feb-2002 115.9206049 Budh RAHU
27-Feb-2002 131.1258518 Ketu SHANI
28-Feb-2002 146.4668792 Shukr KETU
1-Mar-2002 161.7478246 Chandr MANGAL
2-Mar-2002 176.786261 Mangal GURU
3-Mar-2002 191.4442817 Rahu SHANI
4-Mar-2002 205.6444182 Guru BUDH
5-Mar-2002 219.3684262 Shani SHUKR
6-Mar-2002 232.644287 Budh CHANDR
7-Mar-2002 245.5291405 Ketu MANGAL
8-Mar-2002 258.0937538 Shukr MANGAL
9-Mar-2002 270.4107906 Ravi RAHU
10-Mar-2002 282.5470314 Chandr RAHU
11-Mar-2002 294.5590333 Mangal RAHU
12-Mar-2002 306.4916658 Mangal CHANDR
13-Mar-2002 318.3789693 Rahu CHANDR
14-Mar-2002 330.2468127 Guru CHANDR
15-Mar-2002 342.1168255 Shani MANGAL
16-Mar-2002 354.0109878 Budh MANGAL
17-Mar-2002 5.956153373 Ketu RAHU
18-Mar-2002 17.98781435 Shukr MANGAL
19-Mar-2002 30.15251109 Ravi RAHU
20-Mar-2002 42.50832744 Chandr RAHU
21-Mar-2002 55.12292442 Mangal RAHU
22-Mar-2002 68.06864038 Rahu RAHU
23-Mar-2002 81.41419523 Guru GURU
24-Mar-2002 95.21250616 Shani SHANI
25-Mar-2002 109.4848444 Budh SHUKR
26-Mar-2002 124.2040203 Ketu CHANDR
27-Mar-2002 139.2828292 Shukr RAHU
28-Mar-2002 154.5755655 Ravi SHANI
29-Mar-2002 169.8969046 Chandr KETU
30-Mar-2002 185.054437 Mangal RAVI
31-Mar-2002 199.8836877 Rahu MANGAL
1-Apr-2002 214.2731436 Shani SHANI
2-Apr-2002 228.1726023 Budh BUDH
3-Apr-2002 241.5865239 Ketu SHUKR
4-Apr-2002 254.5592898 Shukr SHUKR
5-Apr-2002 267.1592431 Ravi RAVI
6-Apr-2002 279.465297 Ravi SHUKR
7-Apr-2002 291.5570456 Chandr SHUKR
8-Apr-2002 303.5080851 Mangal SHUKR
9-Apr-2002 315.3820859 Rahu SHUKR
10-Apr-2002 327.2311704 Guru SHUKR
11-Apr-2002 339.0961524 Shani SHUKR
12-Apr-2002 351.0082794 Budh SHUKR
13-Apr-2002 2.992191562 Ketu SHUKR
14-Apr-2002 15.06971489 Shukr SHUKR
15-Apr-2002 27.26391561 Ravi RAVI
16-Apr-2002 39.60272388 Ravi SHUKR
17-Apr-2002 52.12138878 Chandr SHUKR
18-Apr-2002 64.86299782 Mangal SHUKR
19-Apr-2002 77.87633791 Rahu RAVI
20-Apr-2002 91.21057694 Guru MANGAL
21-Apr-2002 104.9065946 Shani GURU
22-Apr-2002 118.9853912 Budh SHANI
23-Apr-2002 133.4352297 Shukr SHUKR
24-Apr-2002 148.2010733 Ravi CHANDR
25-Apr-2002 163.1813744 Chandr RAHU
26-Apr-2002 178.2363872 Mangal SHANI
27-Apr-2002 193.2080794 Rahu BUDH
28-Apr-2002 207.9462462 Guru SHUKR
29-Apr-2002 222.3322367 Shani MANGAL
30-Apr-2002 236.2931354 Budh GURU
1-May-2002 249.8041879 Ketu SHANI
2-May-2002 262.8821775 Shukr SHANI
3-May-2002 275.5745289 Ravi BUDH
4-May-2002 287.9480401 Chandr BUDH
5-May-2002 300.0791801 Mangal BUDH
6-May-2002 312.0464719 Rahu SHANI
7-May-2002 323.9249252 Guru BUDH
8-May-2002 335.7823122 Shani BUDH
9-May-2002 347.6769644 Budh BUDH
10-May-2002 359.6567696 Budh SHANI
11-May-2002 11.75920539 Ketu BUDH
12-May-2002 24.01239106 Shukr BUDH
13-May-2002 36.43710021 Ravi BUDH
14-May-2002 49.04943529 Chandr BUDH
15-May-2002 61.86357673 Mangal BUDH
16-May-2002 74.89382775 Rahu KETU
17-May-2002 88.15517401 Guru SHUKR
18-May-2002 101.661786 Shani CHANDR
19-May-2002 115.4232756 Budh RAHU
20-May-2002 129.4390353 Ketu SHANI
21-May-2002 143.6916468 Shukr SHANI
22-May-2002 158.141103 Ravi SHUKR
23-May-2002 172.7221254 Chandr RAVI
24-May-2002 187.3466237 Rahu RAHU
25-May-2002 201.9119807 Guru SHANI
26-May-2002 216.3137301 Shani BUDH
27-May-2002 230.4594271 Budh SHUKR
28-May-2002 244.280111 Ketu CHANDR
29-May-2002 257.7369178 Shukr MANGAL
30-May-2002 270.8223319 Ravi RAHU
31-May-2002 283.5571777 Chandr RAHU
1-Jun-2002 295.9851368 Mangal RAHU
2-Jun-2002 308.1663938 Rahu RAHU
3-Jun-2002 320.1714678 Guru GURU
4-Jun-2002 332.0757641 Guru RAHU
5-Jun-2002 343.9550106 Shani RAHU
6-Jun-2002 355.8814916 Budh RAHU
7-Jun-2002 7.920841653 Ketu GURU
8-Jun-2002 20.12918608 Shukr GURU
9-Jun-2002 32.55064052 Ravi GURU
10-Jun-2002 45.21545011 Chandr GURU
11-Jun-2002 58.13912801 Mangal SHANI
12-Jun-2002 71.32277527 Rahu SHANI
13-Jun-2002 84.75449529 Guru BUDH
14-Jun-2002 98.41165508 Shani SHUKR
15-Jun-2002 112.2636817 Budh CHANDR
16-Jun-2002 126.2749582 Ketu RAHU
17-Jun-2002 140.4072016 Shukr GURU
18-Jun-2002 154.6207213 Ravi SHANI
19-Jun-2002 168.8743712 Chandr BUDH
20-Jun-2002 183.1246661 Mangal SHUKR
21-Jun-2002 197.3249927 Rahu SHUKR
22-Jun-2002 211.4258232 Guru RAHU
23-Jun-2002 225.3764524 Shani GURU
24-Jun-2002 239.1282842 Budh SHANI
25-Jun-2002 252.6392562 Ketu BUDH
26-Jun-2002 265.8786242 Shukr BUDH
27-Jun-2002 278.8311134 Ravi SHUKR
28-Jun-2002 291.4995521 Chandr SHUKR
29-Jun-2002 303.9055474 Mangal SHUKR
30-Jun-2002 316.0883141 Rahu SHUKR
1-Jul-2002 328.1021363 Guru SHUKR
2-Jul-2002 340.0130333 Shani SHUKR
3-Jul-2002 351.8950727 Budh RAVI
4-Jul-2002 3.826538624 Ketu CHANDR
5-Jul-2002 15.88588258 Shukr RAVI
6-Jul-2002 28.14719924 Ravi CHANDR
7-Jul-2002 40.67502553 Chandr CHANDR
8-Jul-2002 53.51856357 Mangal MANGAL
9-Jul-2002 66.70584245 Rahu RAHU
10-Jul-2002 80.23875976 Guru GURU
11-Jul-2002 94.09035593 Shani SHANI
12-Jul-2002 108.2058743 Budh BUDH
13-Jul-2002 122.5086737 Ketu SHUKR
14-Jul-2002 136.9105944 Shukr CHANDR
15-Jul-2002 151.3244491 Ravi GURU
16-Jul-2002 165.6751308 Chandr SHANI
17-Jul-2002 179.9063297 Mangal SHANI
18-Jul-2002 193.9817338 Rahu BUDH
19-Jul-2002 207.8816513 Guru SHUKR
20-Jul-2002 221.5971578 Shani CHANDR
21-Jul-2002 235.1239898 Budh RAHU
22-Jul-2002 248.4579344 Ketu GURU
23-Jul-2002 261.5927695 Shukr GURU
24-Jul-2002 274.5209987 Ravi SHANI
25-Jul-2002 287.236807 Chandr SHANI
26-Jul-2002 299.7401332 Mangal SHANI
27-Jul-2002 312.0406781 Rahu SHANI
28-Jul-2002 324.1609506 Guru BUDH
29-Jul-2002 336.1378498 Shani BUDH
30-Jul-2002 348.0226762 Budh BUDH
31-Jul-2002 359.8797774 Budh SHANI
1-Aug-2002 11.78413204 Ketu BUDH
2-Aug-2002 23.81797975 Shukr SHANI
3-Aug-2002 36.06628182 Ravi BUDH
4-Aug-2002 48.61064028 Chandr BUDH
5-Aug-2002 61.52139623 Mangal BUDH
6-Aug-2002 74.847945 Rahu KETU
7-Aug-2002 88.60803528 Guru SHUKR
8-Aug-2002 102.778245 Shani MANGAL
9-Aug-2002 117.2894647 Budh GURU
10-Aug-2002 132.0314796 Ketu BUDH
11-Aug-2002 146.8681723 Ravi RAVI
12-Aug-2002 161.6601215 Chandr MANGAL
13-Aug-2002 176.2874192 Mangal GURU
14-Aug-2002 190.665317 Rahu SHANI
15-Aug-2002 204.7490183 Guru BUDH
16-Aug-2002 218.5288018 Shani SHUKR
17-Aug-2002 232.0196294 Budh RAVI
18-Aug-2002 245.2495459 Ketu MANGAL
19-Aug-2002 258.2497737 Shukr RAHU
20-Aug-2002 271.0479549 Ravi RAHU
21-Aug-2002 283.6650068 Chandr RAHU
22-Aug-2002 296.1153182 Mangal GURU
23-Aug-2002 308.4094562 Rahu RAHU
24-Aug-2002 320.5583113 Guru GURU
25-Aug-2002 332.5776606 Guru RAHU
26-Aug-2002 344.4922801 Shani RAHU
27-Aug-2002 356.3389226 Budh GURU
28-Aug-2002 8.167793082 Ketu GURU
29-Aug-2002 20.0424959 Shukr RAHU
30-Aug-2002 32.03851947 Ravi GURU
31-Aug-2002 44.24010062 Chandr GURU
1-Sep-2002 56.73505186 Mangal GURU
2-Sep-2002 69.60705173 Rahu GURU
3-Sep-2002 82.92496629 Guru SHANI
4-Sep-2002 96.72923579 Shani BUDH
5-Sep-2002 111.0169418 Budh SHUKR
6-Sep-2002 125.7299641 Ketu RAHU
7-Sep-2002 140.7528007 Shukr GURU
8-Sep-2002 155.925191 Ravi BUDH
9-Sep-2002 171.0686971 Chandr SHUKR
10-Sep-2002 186.0190485 Mangal CHANDR
11-Sep-2002 200.6526786 Guru GURU
12-Sep-2002 214.8991929 Shani SHANI
13-Sep-2002 228.7389103 Budh KETU
14-Sep-2002 242.1907459 Ketu SHUKR
15-Sep-2002 255.2972022 Shukr SHUKR
16-Sep-2002 268.1110383 Ravi CHANDR
17-Sep-2002 280.6853593 Chandr CHANDR
18-Sep-2002 293.0673365 Chandr RAVI
19-Sep-2002 305.2953353 Mangal RAVI
20-Sep-2002 317.3989996 Rahu SHUKR
21-Sep-2002 329.4015607 Guru RAVI
22-Sep-2002 341.3235134 Shani CHANDR
23-Sep-2002 353.1868791 Budh CHANDR
24-Sep-2002 5.019356778 Ketu MANGAL
25-Sep-2002 16.85773792 Shukr CHANDR
26-Sep-2002 28.75011998 Ravi MANGAL
27-Sep-2002 40.75663966 Chandr CHANDR
28-Sep-2002 52.94847249 Chandr RAVI
29-Sep-2002 65.40470723 Mangal RAVI
30-Sep-2002 78.20657047 Rahu CHANDR
1-Oct-2002 91.42843406 Guru RAHU
2-Oct-2002 105.1252328 Shani GURU
3-Oct-2002 119.3169417 Budh SHANI
4-Oct-2002 133.9731809 Shukr SHUKR
5-Oct-2002 149.0039932 Ravi MANGAL
6-Oct-2002 164.2636598 Chandr GURU
7-Oct-2002 179.5706285 Mangal SHANI
8-Oct-2002 194.7391638 Rahu KETU
9-Oct-2002 209.6119193 Guru CHANDR
10-Oct-2002 224.082126 Shani RAHU
11-Oct-2002 238.0999248 Budh SHANI
12-Oct-2002 251.6651261 Ketu BUDH
13-Oct-2002 264.8131423 Shukr BUDH
14-Oct-2002 277.6003676 Ravi KETU
15-Oct-2002 290.0921954 Chandr KETU
16-Oct-2002 302.3542996 Mangal KETU
17-Oct-2002 314.446925 Rahu KETU
18-Oct-2002 326.4219153 Guru KETU
19-Oct-2002 338.3221412 Shani SHUKR
20-Oct-2002 350.1827682 Budh SHUKR
21-Oct-2002 2.03373879 Ketu SHUKR
22-Oct-2002 13.90296679 Shukr SHUKR
23-Oct-2002 25.8197996 Shukr BUDH
24-Oct-2002 37.81824859 Ravi SHUKR
25-Oct-2002 49.93942249 Chandr KETU
26-Oct-2002 62.23262276 Mangal KETU
27-Oct-2002 74.75461391 Rahu KETU
28-Oct-2002 87.56660766 Guru SHUKR
29-Oct-2002 100.7285101 Shani RAVI
30-Oct-2002 114.2900974 Budh RAHU
31-Oct-2002 128.2793178 Ketu GURU
1-Nov-2002 142.6892548 Shukr SHANI
2-Nov-2002 157.4673205 Ravi KETU
3-Nov-2002 172.511744 Chandr SHUKR
4-Nov-2002 187.6795593 Rahu RAHU
5-Nov-2002 202.8063339 Guru SHANI
6-Nov-2002 217.7325488 Shani KETU
7-Nov-2002 232.3282248 Budh CHANDR
8-Nov-2002 246.5084345 Ketu RAHU
9-Nov-2002 260.2369764 Shukr GURU
10-Nov-2002 273.520487 Ravi SHANI
11-Nov-2002 286.3977311 Chandr SHANI
12-Nov-2002 298.9282181 Mangal SHANI
13-Nov-2002 311.1823121 Rahu SHANI
14-Nov-2002 323.2334332 Guru SHANI
15-Nov-2002 335.1523604 Shani SHANI
16-Nov-2002 347.0035562 Budh BUDH
17-Nov-2002 358.8432904 Budh SHANI
18-Nov-2002 10.71916335 Ketu SHANI
19-Nov-2002 22.67062638 Shukr SHANI
20-Nov-2002 34.73027931 Ravi SHANI
21-Nov-2002 46.92582255 Chandr SHANI
22-Nov-2002 59.28240047 Mangal SHANI
23-Nov-2002 71.82481972 Rahu SHANI
24-Nov-2002 84.57900818 Guru BUDH
25-Nov-2002 97.57216326 Shani KETU
26-Nov-2002 110.8311886 Budh SHUKR
27-Nov-2002 124.3791409 Ketu CHANDR
28-Nov-2002 138.2296315 Shukr RAHU
29-Nov-2002 152.3796741 Ravi GURU
30-Nov-2002 166.802374 Chandr SHANI
1-Dec-2002 181.4417387 Mangal BUDH
2-Dec-2002 196.2121593 Rahu SHUKR
3-Dec-2002 211.0042978 Guru MANGAL
4-Dec-2002 225.6972205 Shani GURU
5-Dec-2002 240.1743296 Ketu KETU
6-Dec-2002 254.3390483 Shukr SHUKR
7-Dec-2002 268.126254 Ravi CHANDR
8-Dec-2002 281.5071989 Chandr MANGAL
9-Dec-2002 294.4881275 Mangal RAHU
10-Dec-2002 307.1046102 Rahu RAHU
11-Dec-2002 319.4140006 Rahu MANGAL
12-Dec-2002 331.4877428 Guru RAHU
13-Dec-2002 343.4044041 Shani RAHU
14-Dec-2002 355.243825 Budh RAHU
15-Dec-2002 7.08253419 Ketu RAHU
16-Dec-2002 18.99028912 Shukr RAHU
17-Dec-2002 31.02736427 Ravi RAHU
18-Dec-2002 43.2422969 Chandr RAHU
19-Dec-2002 55.67019315 Mangal RAHU
20-Dec-2002 68.33199248 Rahu RAHU
21-Dec-2002 81.23500724 Guru GURU
22-Dec-2002 94.37473964 Shani SHANI
23-Dec-2002 107.737718 Budh BUDH
24-Dec-2002 121.3049112 Ketu SHUKR
25-Dec-2002 135.0550182 Shukr SHUKR
26-Dec-2002 148.9666691 Ravi MANGAL
27-Dec-2002 163.0186584 Chandr RAHU
28-Dec-2002 177.1879428 Mangal GURU
29-Dec-2002 191.4459852 Rahu SHANI
30-Dec-2002 205.7546932 Guru BUDH
31-Dec-2002 220.0635313 Shani SHUKR
1-Jan-2003 234.3093994 Budh RAHU
2-Jan-2003 248.4204258 Ketu GURU
3-Jan-2003 262.3236585 Shukr SHANI
4-Jan-2003 275.9550427 Ravi BUDH
5-Jan-2003 289.2689483 Chandr BUDH
6-Jan-2003 302.2447108 Mangal KETU
7-Jan-2003 314.8890222 Rahu KETU
8-Jan-2003 327.2345292 Guru SHUKR
9-Jan-2003 339.3358052 Shani SHUKR
10-Jan-2003 351.263918 Budh SHUKR
11-Jan-2003 3.100579253 Ketu RAVI
12-Jan-2003 14.93254676 Shukr SHUKR
13-Jan-2003 26.846506 Ravi RAVI
14-Jan-2003 38.92413571 Ravi SHUKR
15-Jan-2003 51.23685842 Chandr SHUKR
16-Jan-2003 63.84011333 Mangal SHUKR
17-Jan-2003 76.76765672 Rahu SHUKR
18-Jan-2003 90.02700019 Guru CHANDR
19-Jan-2003 103.5974403 Shani RAHU
20-Jan-2003 117.4320991 Budh GURU
21-Jan-2003 131.4646981 Ketu BUDH
22-Jan-2003 145.6202475 Shukr BUDH
23-Jan-2003 159.8270078 Ravi SHUKR
24-Jan-2003 174.0261734 Mangal MANGAL
25-Jan-2003 188.176535 Rahu RAHU
26-Jan-2003 202.253444 Guru SHANI
27-Jan-2003 216.2433863 Shani BUDH
28-Jan-2003 230.1364891 Budh SHUKR
29-Jan-2003 243.9194086 Ketu CHANDR
30-Jan-2003 257.5707365 Shukr MANGAL
31-Jan-2003 271.0603882 Ravi RAHU
1-Feb-2003 284.3532413 Chandr GURU
2-Feb-2003 297.4158553 Mangal GURU
3-Feb-2003 310.2241656 Rahu GURU
4-Feb-2003 322.7700687 Guru SHANI
5-Feb-2003 335.0655612 Shani SHANI
6-Feb-2003 347.1439846 Budh BUDH
7-Feb-2003 359.0586397 Budh SHANI
8-Feb-2003 10.8795234 Ketu SHANI
9-Feb-2003 22.68908137 Shukr SHANI
10-Feb-2003 34.57753185 Ravi SHANI
11-Feb-2003 46.63767366 Chandr SHANI
12-Feb-2003 58.9586486 Mangal SHANI
13-Feb-2003 71.6181831 Rahu SHANI
14-Feb-2003 84.67331439 Guru BUDH
15-Feb-2003 98.15041518 Shani SHUKR
16-Feb-2003 112.0365542 Budh RAVI
17-Feb-2003 126.2755434 Ketu RAHU
18-Feb-2003 140.7722025 Shukr GURU
19-Feb-2003 155.4061514 Ravi BUDH
20-Feb-2003 170.0522743 Chandr KETU
21-Feb-2003 184.6014328 Mangal SHUKR
22-Feb-2003 198.9747333 Rahu CHANDR
23-Feb-2003 213.1279185 Guru RAHU
24-Feb-2003 227.046852 Budh BUDH
25-Feb-2003 240.7378071 Ketu KETU
26-Feb-2003 254.2165506 Shukr SHUKR
27-Feb-2003 267.4990984 Ravi CHANDR
28-Feb-2003 280.5957836 Chandr CHANDR
1-Mar-2003 293.5092765 Mangal MANGAL
2-Mar-2003 306.2362673 Mangal CHANDR
3-Mar-2003 318.7717512 Rahu CHANDR
4-Mar-2003 331.1145104 Guru MANGAL
5-Mar-2003 343.2724651 Shani RAHU
6-Mar-2003 355.2668445 Budh RAHU
7-Mar-2003 7.134506676 Ketu RAHU
8-Mar-2003 18.92827918 Shukr RAHU
9-Mar-2003 30.7156863 Ravi RAHU
10-Mar-2003 42.57650674 Chandr RAHU
11-Mar-2003 54.59919371 Mangal RAHU
12-Mar-2003 66.87574182 Rahu RAHU
13-Mar-2003 79.49448672 Rahu MANGAL
14-Mar-2003 92.53050212 Guru RAHU
15-Mar-2003 106.0336584 Shani GURU
16-Mar-2003 120.0155104 Ketu KETU
17-Mar-2003 134.4383171 Shukr SHUKR
18-Mar-2003 149.211478 Ravi MANGAL
19-Mar-2003 164.2000725 Chandr GURU
20-Mar-2003 179.2457565 Mangal SHANI
21-Mar-2003 194.1941523 Rahu BUDH
22-Mar-2003 208.9193627 Guru RAVI
23-Mar-2003 223.3380226 Shani RAHU
24-Mar-2003 237.4108547 Budh GURU
25-Mar-2003 251.1349232 Ketu SHANI
26-Mar-2003 264.5317674 Shukr BUDH
27-Mar-2003 277.6356136 Ravi KETU
28-Mar-2003 flat 290.4839637 Chandr SHUKR
29-Mar-2003 303.1114654 Mangal SHUKR
30-Mar-2003 315.5471593 Rahu SHUKR
31-Mar-2003 327.8146044 Guru SHUKR
1-Apr-2003 up 339.934013 Shani SHUKR
2-Apr-2003 up 351.9255012 Budh RAVI
3-Apr-2003 down 3.812714233 Ketu CHANDR
4-Apr-2003 15.6261966 Shukr RAVI
5-Apr-2003 27.40596431 Ravi CHANDR
6-Apr-2003 39.2029489 Ravi SHUKR
7-Apr-2003 51.07920237 Chandr SHUKR
8-Apr-2003 63.10674764 Mangal SHUKR
9-Apr-2003 75.36475843 Rahu SHUKR
10-Apr-2003 87.93462756 Guru SHUKR
11-Apr-2003 down 100.8925269 Shani RAVI
12-Apr-2003 114.2992097 Budh RAHU
13-Apr-2003 128.1873421 Ketu GURU
14-Apr-2003 142.5481722 Shukr SHANI
15-Apr-2003 157.3216859 Ravi KETU
16-Apr-2003 172.3957612 Chandr SHUKR
17-Apr-2003 187.6180312 Rahu RAHU
18-Apr-2003 202.8190351 Guru SHANI
19-Apr-2003 217.8397328 Shani KETU
20-Apr-2003 232.554429 Budh CHANDR
21-Apr-2003 246.8829404 Ketu RAHU
22-Apr-2003 260.7911684 Shukr GURU
23-Apr-2003 274.2834654 Ravi SHANI
24-Apr-2003 287.3914171 Chandr SHANI
25-Apr-2003 300.1626119 Mangal BUDH
26-Apr-2003 312.651363 Rahu BUDH
27-Apr-2003 324.9121663 Guru BUDH
28-Apr-2003 336.9959194 Shani BUDH
29-Apr-2003 348.9484243 Budh KETU
30-Apr-2003 0.810517161 Ketu SHUKR
1-May-2003 12.61930832 Ketu BUDH
2-May-2003 24.41021447 Shukr BUDH
3-May-2003 36.2194552 Ravi BUDH
4-May-2003 48.08653118 Chandr BUDH
5-May-2003 60.0561411 Mangal BUDH
6-May-2003 72.17910115 Rahu SHANI
7-May-2003 84.51194388 Guru BUDH
8-May-2003 97.11486322 Shani BUDH
9-May-2003 110.0475968 Budh SHUKR
10-May-2003 123.3628669 Ketu RAVI
11-May-2003 137.0973252 Shukr CHANDR
12-May-2003 151.260765 Ravi GURU
13-May-2003 165.8257176 Chandr SHANI
14-May-2003 180.7209392 Mangal BUDH
15-May-2003 195.8326368 Rahu SHUKR
16-May-2003 211.0155631 Guru MANGAL
17-May-2003 226.1125694 Shani GURU
18-May-2003 240.9775669 Ketu SHUKR
19-May-2003 255.4953242 Shukr SHUKR
20-May-2003 269.5930855 Ravi RAHU
21-May-2003 283.242569 Chandr RAHU
22-May-2003 296.4543274 Mangal GURU
23-May-2003 309.26807 Rahu GURU
24-May-2003 321.7422381 Guru GURU
25-May-2003 333.9448608 Shani SHANI
26-May-2003 345.9465084 Shani GURU
27-May-2003 357.8154013 Budh GURU
28-May-2003 9.614367241 Ketu SHANI
29-May-2003 21.39924665 Shukr GURU
30-May-2003 33.21845125 Ravi SHANI
31-May-2003 45.11351987 Chandr GURU
1-Jun-2003 57.12050294 Mangal GURU
2-Jun-2003 69.2718279 Rahu GURU
3-Jun-2003 81.59816772 Guru GURU
4-Jun-2003 94.12989616 Shani SHANI
5-Jun-2003 106.8978234 Budh BUDH
6-Jun-2003 119.932836 Budh SHANI
7-Jun-2003 133.2638866 Ketu BUDH
8-Jun-2003 146.9138405 Ravi RAVI
9-Jun-2003 160.8932154 Chandr CHANDR
10-Jun-2003 175.1926598 Mangal RAHU
11-Jun-2003 189.7757974 Rahu GURU
12-Jun-2003 204.574657 Guru BUDH
13-Jun-2003 219.4901549 Shani SHUKR
14-Jun-2003 234.3995173 Budh RAHU
15-Jun-2003 249.170615 Ketu GURU
16-Jun-2003 263.6803275 Shukr SHANI
17-Jun-2003 277.8318747 Ravi SHUKR
18-Jun-2003 291.5662206 Chandr SHUKR
19-Jun-2003 304.8652834 Mangal SHUKR
20-Jun-2003 317.7480026 Rahu RAVI
21-Jun-2003 330.2622562 Guru CHANDR
22-Jun-2003 342.4755667 Shani MANGAL
23-Jun-2003 down 354.466419 Budh RAHU
24-Jun-2003 6.317001119 Ketu RAHU
25-Jun-2003 18.10760166 Shukr MANGAL
26-Jun-2003 29.91251275 Ravi RAHU
27-Jun-2003 41.79703874 Chandr MANGAL
28-Jun-2003 53.81528012 Mangal MANGAL
29-Jun-2003 66.0087127 Mangal CHANDR
30-Jun-2003 78.40582449 Rahu CHANDR
1-Jul-2003 91.02297144 Guru MANGAL
2-Jul-2003 103.8663636 Shani RAHU
3-Jul-2003 116.9349405 Budh GURU
4-Jul-2003 130.2237367 Ketu SHANI
5-Jul-2003 143.7269665 Shukr SHANI
6-Jul-2003 157.4396801 Ravi KETU
7-Jul-2003 171.3569488 Chandr SHUKR
8-Jul-2003 185.4702705 Mangal RAVI
9-Jul-2003 199.7618401 Rahu MANGAL
10-Jul-2003 214.1981006 Shani SHANI
11-Jul-2003 228.7246 Budh KETU
12-Jul-2003 243.2646313 Ketu RAVI
13-Jul-2003 257.7238201 Shukr MANGAL
14-Jul-2003 272.0010613 Ravi GURU
15-Jul-2003 286.0034017 Chandr SHANI
16-Jul-2003 299.6604007 Mangal SHANI
17-Jul-2003 312.9337541 Rahu BUDH
18-Jul-2003 325.82034 Guru KETU
19-Jul-2003 338.3495173 Shani SHUKR
20-Jul-2003 350.5768604 Budh SHUKR
21-Jul-2003 2.576447134 Ketu SHUKR
22-Jul-2003 14.43318054 Shukr SHUKR
23-Jul-2003 26.23602106 Shukr KETU
24-Jul-2003 38.07237675 Ravi SHUKR
25-Jul-2003 50.02327946 Chandr KETU
26-Jul-2003 62.15875244 Mangal KETU
27-Jul-2003 74.53320627 Rahu KETU
28-Jul-2003 87.18142177 Guru SHUKR
29-Jul-2003 100.1160949 Shani SHUKR
30-Jul-2003 113.3278503 Budh CHANDR
31-Jul-2003 126.7882836 Ketu RAHU
1-Aug-2003 140.456015 Shukr GURU
2-Aug-2003 154.2847948 Ravi SHANI
3-Aug-2003 168.2316082 Chandr BUDH
4-Aug-2003 182.2622612 Mangal KETU
5-Aug-2003 196.352664 Rahu SHUKR
6-Aug-2003 210.4856148 Guru CHANDR
7-Aug-2003 224.6443987 Shani RAHU
8-Aug-2003 238.8053901 Budh SHANI
9-Aug-2003 252.9321793 Ketu BUDH
10-Aug-2003 266.9736149 Ravi RAVI
11-Aug-2003 280.8672324 Chandr CHANDR
12-Aug-2003 294.5476703 Mangal RAHU
13-Aug-2003 307.9576352 Rahu RAHU
14-Aug-2003 321.0580625 Guru GURU
15-Aug-2003 333.8348602 Shani SHANI
16-Aug-2003 346.3012902 Shani GURU
17-Aug-2003 358.4964596 Budh SHANI
18-Aug-2003 10.48108297 Ketu SHANI
19-Aug-2003 22.33183771 Shukr SHANI
20-Aug-2003 34.1354672 Ravi SHANI
21-Aug-2003 45.98324212 Chandr SHANI
22-Aug-2003 57.96560631 Mangal SHANI
23-Aug-2003 70.16635389 Rahu GURU
24-Aug-2003 82.65591939 Guru SHANI
25-Aug-2003 95.48411537 Shani BUDH
26-Aug-2003 108.6734215 Budh KETU
27-Aug-2003 122.2144811 Ketu SHUKR
28-Aug-2003 136.0657367 Shukr RAVI
29-Aug-2003 150.158755 Ravi RAHU
30-Aug-2003 164.409215 Chandr GURU
31-Aug-2003 178.7310831 Mangal SHANI
1-Sep-2003 193.0496646 Rahu BUDH
2-Sep-2003 207.3095231 Guru SHUKR
3-Sep-2003 221.4756272 Shani CHANDR
4-Sep-2003 235.5288544 Budh RAHU
5-Sep-2003 249.4585355 Ketu SHANI
6-Sep-2003 263.2548185 Shukr SHANI
7-Sep-2003 276.903053 Ravi BUDH
8-Sep-2003 290.3816586 Chandr KETU
9-Sep-2003 303.6639528 Mangal SHUKR
10-Sep-2003 316.7231571 Rahu SHUKR
11-Sep-2003 329.5388239 Guru CHANDR
12-Sep-2003 342.1028026 Shani CHANDR
13-Sep-2003 354.4234689 Budh RAHU
14-Sep-2003 6.527699414 Ketu RAHU
15-Sep-2003 18.46061946 Shukr RAHU
16-Sep-2003 30.2835557 Ravi RAHU
17-Sep-2003 42.0708835 Chandr RAHU
18-Sep-2003 53.90633459 Mangal MANGAL
19-Sep-2003 65.87878329 Mangal CHANDR
20-Sep-2003 78.07700901 Rahu RAVI
21-Sep-2003 90.58292061 Guru MANGAL
22-Sep-2003 103.4631905 Shani RAHU
23-Sep-2003 116.7598616 Budh GURU
24-Sep-2003 130.4812561 Ketu SHANI
25-Sep-2003 144.5955847 Shukr BUDH
26-Sep-2003 159.0304689 Ravi SHUKR
27-Sep-2003 173.680834 Mangal MANGAL
28-Sep-2003 188.4246605 Rahu RAHU
29-Sep-2003 203.1423054 Guru SHANI
30-Sep-2003 217.7332142 Shani KETU
1-Oct-2003 232.1253503 Budh RAVI
2-Oct-2003 246.2763613 Ketu RAHU
3-Oct-2003 260.1687043 Shukr GURU
4-Oct-2003 273.8020185 Ravi SHANI
5-Oct-2003 287.1853965 Chandr SHANI
6-Oct-2003 300.3311926 Mangal BUDH
7-Oct-2003 313.2512702 Rahu BUDH
8-Oct-2003 325.9559476 Guru KETU
9-Oct-2003 338.4551972 Shani SHUKR
10-Oct-2003 350.7611737 Budh SHUKR
11-Oct-2003 2.891135222 Ketu SHUKR
12-Oct-2003 14.87010606 Shukr SHUKR
13-Oct-2003 26.73287821 Ravi RAVI
14-Oct-2003 38.52510089 Ravi SHUKR
15-Oct-2003 50.30337454 Chandr KETU
16-Oct-2003 62.13440084 Mangal KETU
17-Oct-2003 74.09316142 Rahu BUDH
18-Oct-2003 86.25984614 Guru KETU
19-Oct-2003 98.71510011 Shani SHUKR
20-Oct-2003 111.5332577 Budh SHUKR
21-Oct-2003 124.7734976 Ketu CHANDR
22-Oct-2003 138.4693363 Shukr RAHU
23-Oct-2003 152.6179083 Ravi GURU
24-Oct-2003 167.1720172 Chandr SHANI
25-Oct-2003 182.0389437 Mangal KETU
26-Oct-2003 197.0889466 Rahu SHUKR
27-Oct-2003 212.1729618 Guru RAHU
28-Oct-2003 227.1449111 Budh BUDH
29-Oct-2003 241.8819593 Ketu SHUKR
30-Oct-2003 256.2973397 Shukr CHANDR
31-Oct-2003 270.3439228 Ravi RAHU
1-Nov-2003 284.010158 Chandr GURU
2-Nov-2003 297.311681 Mangal GURU
3-Nov-2003 310.2817465 Rahu GURU
4-Nov-2003 322.9626552 Guru SHANI
5-Nov-2003 335.3993078 Shani SHANI
6-Nov-2003 347.6352088 Budh BUDH
7-Nov-2003 359.7106726 Budh SHANI
8-Nov-2003 11.66271849 Ketu BUDH
9-Nov-2003 23.52614069 Shukr SHANI
10-Nov-2003 35.33535232 Ravi BUDH
11-Nov-2003 47.12662115 Chandr SHANI
12-Nov-2003 58.94025912 Mangal SHANI
13-Nov-2003 70.82232804 Rahu SHANI
14-Nov-2003 82.82552354 Guru SHANI
15-Nov-2003 95.0089773 Shani SHANI
16-Nov-2003 107.4366654 Budh BUDH
17-Nov-2003 120.1739918 Ketu KETU
18-Nov-2003 133.2820947 Ketu BUDH
19-Nov-2003 146.8096285 Ravi RAVI
20-Nov-2003 160.7823307 Chandr CHANDR
21-Nov-2003 175.1917256 Mangal RAHU
22-Nov-2003 189.9857906 Rahu GURU
23-Nov-2003 205.0656078 Guru BUDH
24-Nov-2003 220.2916888 Shani SHUKR
25-Nov-2003 235.5009423 Budh RAHU
26-Nov-2003 250.5309053 Ketu SHANI
27-Nov-2003 265.2442901 Shukr BUDH
28-Nov-2003 279.546533 Ravi SHUKR
29-Nov-2003 293.3922583 Mangal MANGAL
30-Nov-2003 306.7813088 Rahu RAHU
1-Dec-2003 319.748348 Rahu MANGAL
2-Dec-2003 332.3506011 Guru RAHU
3-Dec-2003 344.6568124 Shani RAHU
4-Dec-2003 356.738671 Budh GURU
5-Dec-2003 8.66484037 Ketu GURU
6-Dec-2003 20.49731837 Shukr GURU
7-Dec-2003 32.28974066 Ravi GURU
8-Dec-2003 44.08722527 Chandr GURU
9-Dec-2003 55.92742249 Mangal RAHU
10-Dec-2003 67.84249716 Rahu RAHU
11-Dec-2003 79.86172733 Rahu MANGAL
12-Dec-2003 92.01430803 Guru RAHU
13-Dec-2003 104.3319099 Shani RAHU
14-Dec-2003 116.8505208 Budh GURU
15-Dec-2003 129.6109841 Ketu SHANI
16-Dec-2003 142.6575186 Shukr SHANI
17-Dec-2003 156.0335932 Ravi BUDH
18-Dec-2003 169.7748858 Chandr KETU
19-Dec-2003 183.8995694 Mangal SHUKR
20-Dec-2003 198.3969516 Rahu CHANDR
21-Dec-2003 213.2168982 Guru RAHU
22-Dec-2003 228.2642306 Budh BUDH
23-Dec-2003 243.4028413 Ketu RAVI
24-Dec-2003 258.4718475 Shukr RAHU
25-Dec-2003 273.3108877 Ravi SHANI
26-Dec-2003 287.7867332 Chandr BUDH
27-Dec-2003 301.8123987 Mangal BUDH
28-Dec-2003 315.3538167 Rahu SHUKR
29-Dec-2003 328.42501 Guru SHUKR
30-Dec-2003 341.0765818 Shani CHANDR
31-Dec-2003 353.3825797 Budh MANGAL
1-Jan-2004 5.428770216 Ketu MANGAL
2-Jan-2004 17.30337296 Shukr CHANDR
3-Jan-2004 29.09031396 Ravi MANGAL
4-Jan-2004 40.86469345 Chandr CHANDR
5-Jan-2004 52.68996285 Chandr RAVI
6-Jan-2004 64.61634484 Mangal SHUKR
7-Jan-2004 76.68038223 Rahu SHUKR
8-Jan-2004 88.90583812 Guru RAVI
9-Jan-2004 101.3061271 Shani CHANDR
10-Jan-2004 113.8880901 Budh MANGAL
11-Jan-2004 126.6565302 Ketu RAHU
12-Jan-2004 139.6186168 Shukr RAHU
13-Jan-2004 152.787021 Ravi GURU
14-Jan-2004 166.1805949 Chandr SHANI
15-Jan-2004 179.8217507 Mangal SHANI
16-Jan-2004 193.7303135 Rahu BUDH
17-Jan-2004 207.9142802 Guru SHUKR
18-Jan-2004 222.3587497 Shani MANGAL
19-Jan-2004 237.0157209 Budh GURU
20-Jan-2004 251.7990556 Ketu BUDH
21-Jan-2004 266.5890002 Shukr KETU
22-Jan-2004 281.2477226 Chandr MANGAL
23-Jan-2004 295.6422361 Mangal RAHU
24-Jan-2004 309.6671459 Rahu GURU
25-Jan-2004 323.259851 Guru SHANI
26-Jan-2004 336.4049397 Shani BUDH
27-Jan-2004 349.1293586 Budh KETU
28-Jan-2004 1.492467135 Ketu SHUKR
29-Jan-2004 13.57479698 Shukr SHUKR
30-Jan-2004 25.46778011 Shukr BUDH
31-Jan-2004 37.26536052 Ravi KETU
1-Feb-2004 49.05756373 Chandr BUDH
2-Feb-2004 60.92554643 Mangal BUDH
3-Feb-2004 72.93747762 Rahu BUDH
4-Feb-2004 85.1450015 Guru BUDH
5-Feb-2004 97.58072309 Shani KETU
6-Feb-2004 110.2575453 Budh SHUKR
7-Feb-2004 123.1705045 Ketu RAVI
8-Feb-2004 136.3012046 Shukr CHANDR
9-Feb-2004 149.624271 Ravi RAHU
10-Feb-2004 163.1145113 Chandr RAHU
11-Feb-2004 176.7528645 Mangal GURU
12-Feb-2004 190.529224 Rahu SHANI
13-Feb-2004 204.4410274 Guru BUDH
14-Feb-2004 218.4877576 Shani SHUKR
15-Feb-2004 232.6625922 Budh CHANDR
16-Feb-2004 246.9432737 Ketu RAHU
17-Feb-2004 261.2850226 Shukr GURU
18-Feb-2004 275.6186576 Ravi BUDH
19-Feb-2004 289.8560961 Chandr KETU
20-Feb-2004 303.9027658 Mangal SHUKR
21-Feb-2004 317.673393 Rahu RAVI
22-Feb-2004 331.1061994 Guru MANGAL
23-Feb-2004 344.1716672 Shani RAHU
24-Feb-2004 356.8747115 Budh GURU
25-Feb-2004 9.251445534 Ketu GURU
26-Feb-2004 21.36272777 Shukr GURU
27-Feb-2004 33.2865558 Ravi SHANI
28-Feb-2004 45.11076363 Chandr GURU
29-Feb-2004 56.92667805 Mangal GURU
1-Mar-2004 68.8235876 Rahu GURU
2-Mar-2004 80.88342847 Guru GURU
3-Mar-2004 93.17528474 Guru RAHU
4-Mar-2004 105.7499368 Shani GURU
5-Mar-2004 118.6352746 Budh SHANI
6-Mar-2004 131.8336653 Ketu BUDH
7-Mar-2004 145.3223667 Shukr BUDH
8-Mar-2004 159.0577351 Ravi SHUKR
9-Mar-2004 172.9830152 Chandr RAVI
10-Mar-2004 187.0380392 Rahu RAHU
11-Mar-2004 201.1680607 Guru GURU
12-Mar-2004 215.3291174 Shani SHANI
13-Mar-2004 229.4887684 Budh SHUKR
14-Mar-2004 243.6228108 Ketu RAVI
15-Mar-2004 257.7097186 Shukr MANGAL
16-Mar-2004 271.7249106 Ravi GURU
17-Mar-2004 285.6368561 Chandr GURU
18-Mar-2004 299.4065289 Mangal SHANI
19-Mar-2004 312.9906594 Rahu BUDH
20-Mar-2004 326.3478381 Guru KETU
21-Mar-2004 339.4455525 Shani SHUKR
22-Mar-2004 352.2662336 Budh CHANDR
23-Mar-2004 4.811135175 Ketu MANGAL
24-Mar-2004 17.10169469 Shukr CHANDR
25-Mar-2004 29.17857163 Ravi MANGAL
26-Mar-2004 41.09892453 Chandr CHANDR
27-Mar-2004 52.93272327 Chandr RAVI
28-Mar-2004 64.75878858 Mangal SHUKR
29-Mar-2004 76.66073821 Rahu SHUKR
30-Mar-2004 88.7224903 Guru SHUKR
31-Mar-2004 101.0229009 Shani CHANDR
1-Apr-2004 113.6294829 Budh MANGAL
2-Apr-2004 126.5915833 Ketu RAHU
3-Apr-2004 139.9337391 Shukr RAHU
4-Apr-2004 153.6503976 Ravi SHANI
5-Apr-2004 167.7037514 Chandr SHANI
6-Apr-2004 182.0264277 Mangal KETU
7-Apr-2004 196.5295713 Rahu SHUKR
8-Apr-2004 211.1147992 Guru MANGAL
9-Apr-2004 225.6868929 Shani GURU
10-Apr-2004 240.163997 Ketu KETU
11-Apr-2004 254.4833883 Shukr SHUKR
12-Apr-2004 268.6025861 Ravi MANGAL
13-Apr-2004 282.4968286 Chandr RAHU
14-Apr-2004 296.1545559 Mangal GURU
15-Apr-2004 309.5726441 Rahu GURU
16-Apr-2004 322.7527703 Guru SHANI
17-Apr-2004 335.6995384 Shani BUDH
18-Apr-2004 348.4202308 Budh BUDH
19-Apr-2004 0.925668988 Ketu SHUKR
20-Apr-2004 13.23170913 Ketu BUDH
21-Apr-2004 25.36100997 Shukr BUDH
22-Apr-2004 37.3446703 Ravi KETU
23-Apr-2004 49.22329127 Chandr BUDH
24-Apr-2004 61.0472033 Mangal BUDH
25-Apr-2004 72.87589092 Rahu BUDH
26-Apr-2004 84.7767192 Guru BUDH
27-Apr-2004 96.82283281 Shani BUDH
28-Apr-2004 109.0898652 Budh KETU
29-Apr-2004 121.6511346 Ketu SHUKR
30-Apr-2004 134.5712384 Shukr SHUKR
1-May-2004 147.8981924 Ravi CHANDR
2-May-2004 161.65461 Chandr MANGAL
3-May-2004 175.8292088 Mangal RAHU
4-May-2004 190.3710598 Rahu GURU
5-May-2004 205.1896132 Guru BUDH
6-May-2004 220.1626299 Shani SHUKR
7-May-2004 235.1515793 Budh RAHU
8-May-2004 250.0210275 Ketu SHANI
9-May-2004 264.6567656 Shukr BUDH
10-May-2004 278.977982 Ravi SHUKR
11-May-2004 292.9412667 Chandr RAVI
12-May-2004 306.5372213 Mangal CHANDR
13-May-2004 319.7824707 Rahu MANGAL
14-May-2004 332.7103025 Guru RAHU
15-May-2004 345.362338 Shani GURU
16-May-2004 357.78238 Budh GURU
17-May-2004 10.01260877 Ketu SHANI
18-May-2004 22.09185185 Shukr SHANI
19-May-2004 34.05558433 Ravi SHANI
20-May-2004 45.93728896 Chandr SHANI
21-May-2004 57.77067994 Mangal GURU
22-May-2004 69.59217031 Rahu GURU
23-May-2004 81.44302644 Guru GURU
24-May-2004 93.37087931 Shani SHANI
25-May-2004 105.4304083 Shani GURU
26-May-2004 117.6829104 Budh GURU
27-May-2004 130.194269 Ketu SHANI
28-May-2004 143.0308211 Shukr SHANI
29-May-2004 156.2528302 Ravi BUDH
30-May-2004 169.905514 Chandr KETU
31-May-2004 184.0079585 Mangal SHUKR
1-Jun-2004 198.5413074 Rahu CHANDR
2-Jun-2004 213.4395293 Shani SHANI
3-Jun-2004 228.5876903 Budh KETU
4-Jun-2004 243.8318926 Ketu CHANDR
5-Jun-2004 259.0009281 Shukr RAHU
6-Jun-2004 273.9340557 Ravi SHANI
7-Jun-2004 288.5059131 Chandr BUDH
8-Jun-2004 302.6409424 Mangal KETU
9-Jun-2004 316.3148832 Rahu SHUKR
10-Jun-2004 329.5462426 Guru CHANDR
11-Jun-2004 342.3831325 Shani MANGAL
12-Jun-2004 354.8901137 Budh RAHU
13-Jun-2004 7.13750479 Ketu RAHU
14-Jun-2004 19.19379912 Shukr RAHU
15-Jun-2004 31.12096558 Ravi RAHU
16-Jun-2004 42.97216916 Chandr RAHU
17-Jun-2004 54.79145962 Mangal RAHU
18-Jun-2004 66.61504867 Mangal CHANDR
19-Jun-2004 78.47379929 Rahu CHANDR
20-Jun-2004 90.39644598 Guru CHANDR
21-Jun-2004 102.4129846 Shani MANGAL
22-Jun-2004 114.5577257 Budh RAHU
23-Jun-2004 126.8715658 Ketu RAHU
24-Jun-2004 139.4029109 Shukr RAHU
25-Jun-2004 152.2065079 Ravi GURU
26-Jun-2004 165.3394909 Chandr GURU
27-Jun-2004 178.8542424 Mangal SHANI
28-Jun-2004 192.7879837 Rahu BUDH
29-Jun-2004 207.1495977 Guru SHUKR
30-Jun-2004 221.9058036 Shani CHANDR
1-Jul-2004 236.9714236 Budh GURU
2-Jul-2004 252.2100993 Ketu BUDH
3-Jul-2004 267.4496748 Ravi CHANDR
4-Jul-2004 282.5101893 Chandr RAHU
5-Jul-2004 297.2356184 Mangal GURU
6-Jul-2004 311.5182112 Rahu SHANI
7-Jul-2004 325.3083549 Guru BUDH
8-Jul-2004 338.6102023 Shani SHUKR
9-Jul-2004 351.4686799 Budh SHUKR
10-Jul-2004 3.954307082 Ketu CHANDR
11-Jul-2004 16.14985104 Shukr RAVI
12-Jul-2004 28.14014925 Ravi CHANDR
13-Jul-2004 40.00501459 Chandr CHANDR
14-Jul-2004 51.81475614 Chandr SHUKR
15-Jul-2004 63.62780028 Mangal SHUKR
16-Jul-2004 75.48999262 Rahu SHUKR
17-Jul-2004 87.4353998 Guru SHUKR
18-Jul-2004 99.48857214 Shani SHUKR
19-Jul-2004 111.6680581 Budh RAVI
20-Jul-2004 123.9906407 Ketu CHANDR
21-Jul-2004 136.475576 Shukr CHANDR
22-Jul-2004 149.1480497 Ravi MANGAL
23-Jul-2004 162.0409566 Chandr RAHU
24-Jul-2004 175.1940292 Mangal RAHU
25-Jul-2004 188.6495211 Rahu RAHU
26-Jul-2004 202.444127 Guru SHANI
27-Jul-2004 216.5974923 Shani BUDH
28-Jul-2004 231.0988061 Budh SHUKR
29-Jul-2004 245.8948798 Ketu RAHU
30-Jul-2004 260.8850369 Shukr GURU
31-Jul-2004 275.9279361 Ravi BUDH
1-Aug-2004 290.8615325 Chandr SHUKR
2-Aug-2004 305.5310983 Mangal RAVI
3-Aug-2004 319.8157606 Rahu MANGAL
4-Aug-2004 333.6448097 Shani SHANI
5-Aug-2004 347.0005373 Budh BUDH
6-Aug-2004 359.910452 Budh SHANI
7-Aug-2004 12.43453864 Ketu BUDH
8-Aug-2004 24.65229554 Shukr BUDH
9-Aug-2004 36.65182134 Ravi BUDH
10-Aug-2004 48.52141877 Chandr BUDH
11-Aug-2004 60.34348268 Mangal BUDH
12-Aug-2004 72.19025519 Rahu SHANI
13-Aug-2004 84.12102047 Guru BUDH
14-Aug-2004 96.18054086 Shani BUDH
15-Aug-2004 108.3989028 Budh BUDH
16-Aug-2004 120.7930615 Ketu SHUKR
17-Aug-2004 133.3700828 Shukr SHUKR
18-Aug-2004 146.131619 Shukr KETU
19-Aug-2004 159.0787926 Ravi SHUKR
20-Aug-2004 172.2164089 Chandr SHUKR
21-Aug-2004 185.5552582 Mangal RAVI
22-Aug-2004 199.1113659 Rahu CHANDR
23-Aug-2004 212.9015854 Guru RAHU
24-Aug-2004 226.9358025 Budh BUDH
25-Aug-2004 241.2070356 Ketu SHUKR
26-Aug-2004 255.6818275 Shukr RAVI
27-Aug-2004 270.2943478 Ravi RAHU
28-Aug-2004 284.9477516 Chandr GURU
29-Aug-2004 299.5245764 Mangal SHANI
30-Aug-2004 313.9043944 Rahu BUDH
31-Aug-2004 327.9834809 Guru SHUKR
1-Sep-2004 341.6903027 Shani CHANDR
2-Sep-2004 354.9928995 Budh RAHU
3-Sep-2004 7.898035057 Ketu GURU
4-Sep-2004 20.4447843 Shukr GURU
5-Sep-2004 32.69580991 Ravi GURU
6-Sep-2004 44.72861291 Chandr GURU
7-Sep-2004 56.62783269 Mangal GURU
8-Sep-2004 68.47887801 Rahu RAHU
9-Sep-2004 80.36275257 Guru GURU
10-Sep-2004 92.35175524 Guru RAHU
11-Sep-2004 104.5058228 Shani RAHU
12-Sep-2004 116.8696024 Budh GURU
13-Sep-2004 129.4706575 Ketu SHANI
14-Sep-2004 142.3193024 Shukr SHANI
15-Sep-2004 155.4103988 Ravi BUDH
16-Sep-2004 168.727062 Chandr BUDH
17-Sep-2004 182.2456442 Mangal KETU
18-Sep-2004 195.9407509 Rahu SHUKR
19-Sep-2004 209.7887822 Guru CHANDR
20-Sep-2004 223.7688761 Shani RAHU
21-Sep-2004 237.8610229 Budh GURU
22-Sep-2004 252.0420583 Ketu BUDH
23-Sep-2004 266.2809059 Shukr KETU
24-Sep-2004 280.534805 Chandr CHANDR
25-Sep-2004 294.7482959 Mangal RAHU
26-Sep-2004 308.8561561 Rahu GURU
27-Sep-2004 322.7901733 Guru SHANI
28-Sep-2004 336.4880936 Shani BUDH
29-Sep-2004 349.9022436 Budh SHUKR
30-Sep-2004 3.005697934 Ketu RAVI
1-Oct-2004 15.79507336 Shukr RAVI
2-Oct-2004 28.29019095 Ravi CHANDR
3-Oct-2004 40.53144667 Chandr CHANDR
4-Oct-2004 52.57582649 Chandr SHUKR
5-Oct-2004 64.49237996 Mangal SHUKR
6-Oct-2004 76.35771581 Rahu SHUKR
7-Oct-2004 88.25171283 Guru SHUKR
8-Oct-2004 100.2532946 Shani SHUKR
9-Oct-2004 112.4360079 Budh CHANDR
10-Oct-2004 124.8633028 Ketu MANGAL
11-Oct-2004 137.583679 Shukr MANGAL
12-Oct-2004 150.626145 Ravi RAHU
13-Oct-2004 163.9967306 Chandr GURU
14-Oct-2004 177.677042 Mangal GURU
15-Oct-2004 191.6257622 Rahu SHANI
16-Oct-2004 205.783373 Guru KETU
17-Oct-2004 220.0793861 Shani SHUKR
18-Oct-2004 234.4405386 Budh RAHU
19-Oct-2004 248.798161 Ketu GURU
20-Oct-2004 263.0933058 Shukr SHANI
21-Oct-2004 277.2789784 Ravi KETU
22-Oct-2004 291.3196698 Chandr SHUKR
23-Oct-2004 305.1891031 Mangal RAVI
24-Oct-2004 318.8674609 Rahu CHANDR
25-Oct-2004 332.3392251 Guru RAHU
26-Oct-2004 345.5922531 Shani GURU
27-Oct-2004 358.6181532 Budh SHANI
28-Oct-2004 11.41367849 Ketu SHANI
29-Oct-2004 23.98271847 Shukr SHANI
30-Oct-2004 36.33839811 Ravi BUDH
31-Oct-2004 48.50475987 Chandr BUDH
1-Nov-2004 60.51760887 Mangal BUDH
2-Nov-2004 72.42438288 Rahu SHANI
3-Nov-2004 84.28318704 Guru BUDH
4-Nov-2004 96.16117899 Shani BUDH
5-Nov-2004 108.1322847 Budh BUDH
6-Nov-2004 120.2739897 Ketu KETU
7-Nov-2004 132.6629045 Ketu BUDH
8-Nov-2004 145.3689384 Shukr BUDH
9-Nov-2004 158.4481116 Ravi SHUKR
10-Nov-2004 171.9343042 Chandr SHUKR
11-Nov-2004 185.8308393 Mangal CHANDR
12-Nov-2004 200.1038262 Guru GURU
13-Nov-2004 214.6801303 Shani SHANI
14-Nov-2004 229.4526478 Budh SHUKR
15-Nov-2004 244.2935531 Ketu CHANDR
16-Nov-2004 259.072935 Shukr RAHU
17-Nov-2004 273.6776129 Ravi SHANI
18-Nov-2004 288.0246846 Chandr BUDH
19-Nov-2004 302.0667464 Mangal KETU
20-Nov-2004 315.7891652 Rahu SHUKR
21-Nov-2004 329.202261 Guru RAVI
22-Nov-2004 342.3318071 Shani MANGAL
23-Nov-2004 355.2103944 Budh RAHU
24-Nov-2004 7.871012721 Ketu GURU
25-Nov-2004 20.34331799 Shukr GURU
26-Nov-2004 32.6525222 Ravi GURU
27-Nov-2004 44.82046203 Chandr GURU
28-Nov-2004 56.86814603 Mangal GURU
29-Nov-2004 68.81898295 Rahu GURU
30-Nov-2004 80.70197281 Guru GURU
1-Dec-2004 92.5543397 Guru RAHU
2-Dec-2004 104.4233016 Shani RAHU
3-Dec-2004 116.366776 Budh GURU
4-Dec-2004 128.4527495 Ketu GURU
5-Dec-2004 140.7569261 Shukr GURU
6-Dec-2004 153.3582762 Ravi SHANI
7-Dec-2004 166.3322095 Chandr SHANI
8-Dec-2004 179.7410917 Mangal SHANI
9-Dec-2004 193.6219868 Rahu BUDH
10-Dec-2004 207.9726531 Guru SHUKR
11-Dec-2004 222.7393398 Shani MANGAL
12-Dec-2004 237.8124109 Budh GURU
13-Dec-2004 253.0354404 Ketu BUDH
14-Dec-2004 268.2286355 Ravi CHANDR
15-Dec-2004 283.2203384 Chandr RAHU
16-Dec-2004 297.8757689 Mangal GURU
17-Dec-2004 312.1135924 Rahu SHANI
18-Dec-2004 325.9072749 Guru KETU
19-Dec-2004 339.2748671 Shani SHUKR
20-Dec-2004 352.263839 Budh CHANDR
21-Dec-2004 4.936428302 Ketu MANGAL
22-Dec-2004 17.35814108 Shukr MANGAL
23-Dec-2004 29.58992452 Ravi RAHU
24-Dec-2004 41.68371554 Chandr MANGAL
25-Dec-2004 53.6809037 Mangal MANGAL
26-Dec-2004 65.61318185 Mangal CHANDR
27-Dec-2004 77.50520271 Rahu RAVI
28-Dec-2004 89.37843675 Guru RAVI
29-Dec-2004 101.2555886 Shani CHANDR
30-Dec-2004 113.1648937 Budh CHANDR
31-Dec-2004 125.1436653 Ketu MANGAL
1-Jan-2005 137.2405497 Shukr CHANDR
2-Jan-2005 149.5159745 Ravi RAHU
3-Jan-2005 162.0402851 Chandr RAHU
4-Jan-2005 174.8891443 Mangal RAHU
5-Jan-2005 188.1357681 Rahu RAHU
6-Jan-2005 201.839413 Guru SHANI
7-Jan-2005 216.0299226 Shani BUDH
8-Jan-2005 230.6902807 Budh SHUKR
9-Jan-2005 245.7428684 Ketu RAHU
10-Jan-2005 261.0476815 Shukr GURU
11-Jan-2005 276.418425 Ravi BUDH
12-Jan-2005 291.6546161 Chandr SHUKR
13-Jan-2005 306.5791219 Mangal CHANDR
14-Jan-2005 321.0673707 Guru GURU
15-Jan-2005 335.0592956 Shani SHANI
16-Jan-2005 348.5541307 Budh BUDH
17-Jan-2005 1.594995034 Ketu SHUKR
18-Jan-2005 14.25127331 Shukr SHUKR
19-Jan-2005 26.60368194 Shukr KETU
20-Jan-2005 38.73336841 Ravi SHUKR
21-Jan-2005 50.71464672 Chandr SHUKR
22-Jan-2005 62.61073928 Mangal KETU
23-Jan-2005 74.47204973 Rahu KETU
24-Jan-2005 86.33654962 Guru KETU
25-Jan-2005 98.23190449 Shani SHUKR
26-Jan-2005 110.1789932 Budh SHUKR
27-Jan-2005 122.1963637 Ketu SHUKR
28-Jan-2005 134.3049707 Shukr SHUKR
29-Jan-2005 146.5324277 Shukr KETU
30-Jan-2005 158.9159986 Ravi SHUKR
31-Jan-2005 171.5035761 Chandr SHUKR
1-Feb-2005 184.3519667 Mangal SHUKR
2-Feb-2005 197.5219462 Rahu RAVI
3-Feb-2005 211.0696751 Guru MANGAL
4-Feb-2005 225.0342912 Shani GURU
5-Feb-2005 239.4225374 Budh SHANI
6-Feb-2005 254.1937556 Shukr SHUKR
7-Feb-2005 269.2514653 Ravi RAHU
8-Feb-2005 284.4482127 Chandr GURU
9-Feb-2005 299.6061793 Mangal SHANI
10-Feb-2005 314.5485526 Rahu KETU
11-Feb-2005 329.1307989 Guru RAVI
12-Feb-2005 343.2611409 Shani RAHU
13-Feb-2005 356.9055876 Budh GURU
14-Feb-2005 10.08018937 Ketu SHANI
15-Feb-2005 22.83704993 Shukr SHANI
16-Feb-2005 35.24990031 Ravi BUDH
17-Feb-2005 47.40210894 Chandr SHANI
18-Feb-2005 59.37766467 Mangal SHANI
19-Feb-2005 71.25481436 Rahu SHANI
20-Feb-2005 83.10198035 Guru SHANI
21-Feb-2005 94.97560781 Shani SHANI
22-Feb-2005 106.9196111 Budh BUDH
23-Feb-2005 118.9662095 Budh SHANI
24-Feb-2005 131.1380502 Ketu SHANI
25-Feb-2005 143.4514377 Shukr SHANI
26-Feb-2005 155.9202494 Ravi BUDH
27-Feb-2005 168.5598541 Chandr BUDH
28-Feb-2005 181.3901441 Mangal BUDH
1-Mar-2005 194.4367109 Rahu BUDH
2-Mar-2005 207.7293431 Guru SHUKR
3-Mar-2005 221.2974203 Shani CHANDR
4-Mar-2005 235.1623209 Budh RAHU
5-Mar-2005 249.3276581 Ketu GURU
6-Mar-2005 263.7692007 Shukr SHANI
7-Mar-2005 278.4276344 Ravi SHUKR
8-Mar-2005 293.2079729 Chandr RAVI
9-Mar-2005 307.9881746 Rahu RAHU
10-Mar-2005 322.6361334 Guru SHANI
11-Mar-2005 337.0303753 Shani BUDH
12-Mar-2005 351.0780347 Budh SHUKR
13-Mar-2005 4.725234055 Ketu CHANDR
14-Mar-2005 17.95866721 Shukr MANGAL
15-Mar-2005 30.80048732 Ravi RAHU
16-Mar-2005 43.29986516 Chandr RAHU
17-Mar-2005 55.52395897 Mangal RAHU
18-Mar-2005 67.54976621 Rahu RAHU
19-Mar-2005 79.45737654 Rahu MANGAL
20-Mar-2005 91.32468373 Guru MANGAL
21-Mar-2005 103.2234034 Shani RAHU
22-Mar-2005 115.21614 Budh RAHU
23-Mar-2005 127.3542831 Ketu RAHU
24-Mar-2005 139.6766874 Shukr RAHU
25-Mar-2005 152.2092877 Ravi GURU
26-Mar-2005 164.9658394 Chandr GURU
27-Mar-2005 177.9497902 Mangal SHANI
28-Mar-2005 191.1569272 Rahu SHANI
29-Mar-2005 204.5781152 Guru BUDH
30-Mar-2005 218.2013362 Shani SHUKR
31-Mar-2005 232.0124121 Budh RAVI
1-Apr-2005 245.9941378 Ketu RAHU
2-Apr-2005 260.123963 Shukr GURU
3-Apr-2005 274.3708304 Ravi SHANI
4-Apr-2005 288.6922763 Chandr BUDH
5-Apr-2005 303.0332158 Mangal SHUKR
6-Apr-2005 317.327615 Rahu SHUKR
7-Apr-2005 331.5034087 Guru RAHU
8-Apr-2005 345.489873 Shani GURU
9-Apr-2005 359.2258067 Budh SHANI
10-Apr-2005 12.66670192 Ketu BUDH
11-Apr-2005 25.789544 Shukr BUDH
12-Apr-2005 38.59466555 Ravi SHUKR
13-Apr-2005 51.10483748 Chandr SHUKR
14-Apr-2005 63.36230671 Mangal SHUKR
15-Apr-2005 75.42468327 Rahu SHUKR
16-Apr-2005 87.36045978 Guru SHUKR
17-Apr-2005 99.2446362 Shani SHUKR
18-Apr-2005 111.1545921 Budh SHUKR
19-Apr-2005 123.1661123 Ketu RAVI
20-Apr-2005 135.3493758 Shukr SHUKR
21-Apr-2005 147.7647827 Ravi CHANDR
22-Apr-2005 160.4586995 Chandr CHANDR
23-Apr-2005 173.4594891 Mangal MANGAL
24-Apr-2005 186.7744346 Rahu RAHU
25-Apr-2005 200.3883045 Guru GURU
26-Apr-2005 214.2642862 Shani SHANI
27-Apr-2005 228.3477545 Budh BUDH
28-Apr-2005 242.5727024 Ketu SHUKR
29-Apr-2005 256.8697292 Shukr CHANDR
30-Apr-2005 271.1737009 Ravi RAHU
1-May-2005 285.4291615 Chandr GURU
2-May-2005 299.5924307 Mangal SHANI
3-May-2005 313.6306097 Rahu BUDH
4-May-2005 327.5186842 Guru SHUKR
5-May-2005 341.236207 Shani CHANDR
6-May-2005 354.7647937 Budh RAHU
7-May-2005 8.087222167 Ketu GURU
8-May-2005 21.18841191 Shukr GURU
9-May-2005 34.05799819 Ravi SHANI
10-May-2005 46.693714 Chandr SHANI
11-May-2005 59.10457936 Mangal SHANI
12-May-2005 71.31307916 Rahu SHANI
13-May-2005 83.35594752 Guru SHANI
14-May-2005 95.28360653 Shani SHANI
15-May-2005 107.158537 Budh BUDH
16-May-2005 119.0528385 Budh SHANI
17-May-2005 131.0450407 Ketu SHANI
18-May-2005 143.2160161 Shukr SHANI
19-May-2005 155.6437671 Ravi BUDH
20-May-2005 168.396937 Chandr BUDH
21-May-2005 181.5270784 Mangal BUDH
22-May-2005 195.0601038 Rahu KETU
23-May-2005 208.9882015 Guru RAVI
24-May-2005 223.2647241 Shani RAHU
25-May-2005 237.8052433 Budh GURU
26-May-2005 252.4968813 Ketu BUDH
27-May-2005 267.2149539 Ravi RAVI
28-May-2005 281.8424647 Chandr MANGAL
29-May-2005 296.2864261 Mangal GURU
30-May-2005 310.4865158 Rahu SHANI
31-May-2005 324.415066 Guru BUDH
1-Jun-2005 338.0705543 Shani KETU
2-Jun-2005 351.4680968 Budh SHUKR
3-Jun-2005 4.630073551 Ketu CHANDR
4-Jun-2005 17.5789215 Shukr MANGAL
5-Jun-2005 30.33305604 Ravi RAHU
6-Jun-2005 42.90599925 Chandr RAHU
7-Jun-2005 55.3081326 Mangal RAHU
8-Jun-2005 67.55012699 Rahu RAHU
9-Jun-2005 79.64703498 Rahu MANGAL
10-Jun-2005 91.62213439 Guru RAHU
11-Jun-2005 103.5098155 Shani RAHU
12-Jun-2005 115.357118 Budh RAHU
13-Jun-2005 127.2238577 Ketu RAHU
14-Jun-2005 139.1814025 Shukr RAHU
15-Jun-2005 151.310007 Ravi GURU
16-Jun-2005 163.6944051 Chandr RAHU
17-Jun-2005 176.4173076 Mangal GURU
18-Jun-2005 189.5504667 Rahu GURU
19-Jun-2005 203.1431152 Guru SHANI
20-Jun-2005 217.2085026 Shani BUDH
21-Jun-2005 231.7114589 Budh RAVI
22-Jun-2005 246.5624289 Ketu RAHU
23-Jun-2005 261.6236458 Shukr GURU
24-Jun-2005 276.7291611 Ravi BUDH
25-Jun-2005 291.7137916 Chandr SHUKR
26-Jun-2005 306.4411312 Mangal CHANDR
27-Jun-2005 320.8213239 Guru GURU
28-Jun-2005 334.8147962 Shani SHANI
29-Jun-2005 348.4244863 Budh BUDH
30-Jun-2005 1.68235859 Ketu SHUKR
1-Jul-2005 14.6354741 Shukr SHUKR
2-Jul-2005 27.3346282 Ravi CHANDR
3-Jul-2005 39.82664191 Ravi SHUKR
4-Jul-2005 52.1503652 Chandr SHUKR
5-Jul-2005 64.33593003 Mangal SHUKR
6-Jul-2005 76.40649353 Rahu SHUKR
7-Jul-2005 88.38163789 Guru SHUKR
8-Jul-2005 100.281647 Shani SHUKR
9-Jul-2005 112.1318896 Budh RAVI
10-Jul-2005 123.9665561 Ketu CHANDR
11-Jul-2005 135.8311839 Shukr RAVI
12-Jul-2005 147.7836957 Ravi CHANDR
13-Jul-2005 159.8937785 Ravi SHUKR
14-Jul-2005 172.2402971 Chandr SHUKR
15-Jul-2005 184.9062802 Mangal RAVI
16-Jul-2005 197.9709597 Rahu RAVI
17-Jul-2005 211.49836 Guru RAHU
18-Jul-2005 225.5224881 Shani GURU
19-Jul-2005 240.0311266 Ketu KETU
20-Jul-2005 254.9534605 Shukr SHUKR
21-Jul-2005 270.1588914 Ravi RAHU
22-Jul-2005 285.4721982 Chandr GURU
23-Jul-2005 300.7032067 Mangal BUDH
24-Jul-2005 315.6813484 Rahu SHUKR
25-Jul-2005 330.2826828 Guru CHANDR
26-Jul-2005 344.4413251 Shani RAHU
27-Jul-2005 358.1453523 Budh SHANI
28-Jul-2005 11.42332263 Ketu SHANI
29-Jul-2005 24.32850633 Shukr BUDH
30-Jul-2005 36.92523969 Ravi BUDH
31-Jul-2005 49.2788363 Chandr BUDH
1-Aug-2005 61.44902377 Mangal BUDH
2-Aug-2005 73.48655318 Rahu BUDH
3-Aug-2005 85.43250845 Guru BUDH
4-Aug-2005 97.31968232 Shani BUDH
5-Aug-2005 109.1753756 Budh KETU
6-Aug-2005 121.0250774 Ketu SHUKR
7-Aug-2005 132.8964814 Ketu BUDH
8-Aug-2005 144.8232049 Shukr BUDH
9-Aug-2005 156.8475851 Ravi BUDH
10-Aug-2005 169.0220558 Chandr BUDH
11-Aug-2005 181.4086708 Mangal BUDH
12-Aug-2005 194.0762863 Rahu BUDH
13-Aug-2005 207.0948533 Guru SHUKR
14-Aug-2005 220.5263218 Shani RAVI
15-Aug-2005 234.412063 Budh RAHU
16-Aug-2005 248.7579746 Ketu GURU
17-Aug-2005 263.5207921 Shukr SHANI
18-Aug-2005 278.6014874 Ravi SHUKR
19-Aug-2005 293.8515697 Mangal MANGAL
20-Aug-2005 309.0939152 Rahu GURU
21-Aug-2005 324.1529598 Guru BUDH
22-Aug-2005 338.8840675 Shani SHUKR
23-Aug-2005 353.1924122 Budh CHANDR
24-Aug-2005 7.037410192 Ketu RAHU
25-Aug-2005 20.42540685 Shukr GURU
26-Aug-2005 33.39671225 Ravi SHANI
27-Aug-2005 46.01229055 Chandr SHANI
28-Aug-2005 58.34269316 Mangal SHANI
29-Aug-2005 70.4597548 Rahu SHANI
30-Aug-2005 82.43088772 Guru SHANI
31-Aug-2005 94.31576667 Shani SHANI
1-Sep-2005 106.1650862 Shani GURU
2-Sep-2005 118.0209087 Budh SHANI
3-Sep-2005 129.9181517 Ketu SHANI
4-Sep-2005 141.8869227 Shukr GURU
5-Sep-2005 153.9554268 Ravi SHANI
6-Sep-2005 166.153002 Chandr SHANI
7-Sep-2005 178.5126452 Mangal SHANI
8-Sep-2005 191.0723549 Rahu SHANI
9-Sep-2005 203.8746918 Guru SHANI
10-Sep-2005 216.9640695 Shani BUDH
11-Sep-2005 230.3814192 Budh SHUKR
12-Sep-2005 244.1561648 Ketu CHANDR
13-Sep-2005 258.2961585 Shukr RAHU
14-Sep-2005 272.7774792 Ravi GURU
15-Sep-2005 287.5373836 Chandr SHANI
16-Sep-2005 302.474213 Mangal KETU
17-Sep-2005 317.4566335 Rahu RAVI
18-Sep-2005 332.3412587 Guru RAHU
19-Sep-2005 346.994053 Budh BUDH
20-Sep-2005 1.309184124 Ketu SHUKR
21-Sep-2005 15.22034007 Shukr SHUKR
22-Sep-2005 28.70302356 Ravi MANGAL
23-Sep-2005 41.76973909 Chandr MANGAL
24-Sep-2005 54.46151085 Mangal RAHU
25-Sep-2005 66.83867582 Rahu RAHU
26-Sep-2005 78.97254056 Rahu CHANDR
27-Sep-2005 90.93844842 Guru MANGAL
28-Sep-2005 102.8103975 Shani MANGAL
29-Sep-2005 114.6572188 Budh RAHU
30-Sep-2005 126.540137 Ketu RAHU
1-Oct-2005 138.5113673 Shukr RAHU
2-Oct-2005 150.6134694 Ravi RAHU
3-Oct-2005 162.8794299 Chandr RAHU
4-Oct-2005 175.3335716 Mangal RAHU
5-Oct-2005 187.9931917 Rahu RAHU
6-Oct-2005 200.870494 Guru GURU
7-Oct-2005 213.9742189 Shani SHANI
8-Oct-2005 227.3104674 Budh BUDH
9-Oct-2005 240.8823802 Ketu SHUKR
10-Oct-2005 254.6884175 Shukr SHUKR
11-Oct-2005 268.7191631 Ravi MANGAL
12-Oct-2005 282.953054 Chandr RAHU
13-Oct-2005 297.3521572 Mangal GURU
14-Oct-2005 311.8596431 Rahu SHANI
15-Oct-2005 326.4005422 Guru KETU
16-Oct-2005 340.8866338 Shani RAVI
17-Oct-2005 355.22513 Budh RAHU
18-Oct-2005 9.329578083 Ketu GURU
19-Oct-2005 23.1305423 Shukr SHANI
20-Oct-2005 36.58360499 Ravi BUDH
21-Oct-2005 49.67316198 Chandr KETU
22-Oct-2005 62.41195312 Mangal KETU
23-Oct-2005 74.83744041 Rahu KETU
24-Oct-2005 87.0064923 Guru SHUKR
25-Oct-2005 98.98951147 Shani SHUKR
26-Oct-2005 110.8646955 Budh SHUKR
27-Oct-2005 122.712834 Ketu SHUKR
28-Oct-2005 134.6127973 Shukr SHUKR
29-Oct-2005 146.6375514 Shukr KETU
30-Oct-2005 158.8503503 Ravi SHUKR
31-Oct-2005 171.3009635 Chandr SHUKR
1-Nov-2005 184.0222834 Mangal SHUKR
2-Nov-2005 197.0279973 Rahu SHUKR
3-Nov-2005 210.3120084 Guru CHANDR
4-Nov-2005 223.8500534 Shani RAHU
5-Nov-2005 237.6036441 Budh GURU
6-Nov-2005 251.5259337 Ketu BUDH
7-Nov-2005 265.5683473 Shukr BUDH
8-Nov-2005 279.6862038 Ravi SHUKR
9-Nov-2005 293.8416931 Mangal MANGAL
10-Nov-2005 308.003548 Rahu RAHU
11-Nov-2005 322.1440064 Guru SHANI
12-Nov-2005 336.2345035 Shani BUDH
13-Nov-2005 350.2418044 Budh SHUKR
14-Nov-2005 4.126151947 Ketu CHANDR
15-Nov-2005 17.84253782 Shukr MANGAL
16-Nov-2005 31.34525825 Ravi GURU
17-Nov-2005 44.59468999 Chandr GURU
18-Nov-2005 57.56434552 Mangal GURU
19-Nov-2005 70.24631458 Rahu GURU
20-Nov-2005 82.65403767 Guru SHANI
21-Nov-2005 94.82232926 Shani SHANI
22-Nov-2005 106.805172 Budh BUDH
23-Nov-2005 118.6720229 Budh SHANI
24-Nov-2005 130.5033626 Ketu SHANI
25-Nov-2005 142.3859821 Shukr SHANI
26-Nov-2005 154.4080411 Ravi SHANI
27-Nov-2005 166.6535108 Chandr SHANI
28-Nov-2005 179.1955775 Mangal SHANI
29-Nov-2005 192.0890068 Rahu SHANI
30-Nov-2005 205.36218 Guru BUDH
1-Dec-2005 219.0103586 Shani SHUKR
2-Dec-2005 232.9925205 Budh CHANDR
3-Dec-2005 247.2342652 Ketu RAHU
4-Dec-2005 261.6379782 Shukr GURU
5-Dec-2005 276.0986425 Ravi BUDH
6-Dec-2005 290.5208293 Chandr SHUKR
7-Dec-2005 304.831532 Mangal SHUKR
8-Dec-2005 318.9854131 Rahu CHANDR
9-Dec-2005 332.9623806 Guru RAHU
10-Dec-2005 346.7600224 Budh BUDH
11-Dec-2005 0.384209584 Ketu KETU
12-Dec-2005 13.84063391 Shukr SHUKR
13-Dec-2005 27.12914963 Ravi RAVI
14-Dec-2005 40.24192906 Chandr CHANDR
15-Dec-2005 53.16545915 Chandr RAVI
16-Dec-2005 65.88540135 Mangal CHANDR
17-Dec-2005 78.39271579 Rahu CHANDR
18-Dec-2005 90.68944891 Guru MANGAL
19-Dec-2005 102.7930047 Shani MANGAL
20-Dec-2005 114.738276 Budh RAHU
21-Dec-2005 126.5775953 Ketu RAHU
22-Dec-2005 138.3789496 Shukr RAHU
23-Dec-2005 150.2230372 Ravi RAHU
24-Dec-2005 162.1993852 Chandr RAHU
25-Dec-2005 174.4012309 Mangal RAHU
26-Dec-2005 186.9186102 Rahu RAHU
27-Dec-2005 199.8292256 Rahu MANGAL
28-Dec-2005 213.1870915 Guru RAHU
29-Dec-2005 227.0099664 Budh BUDH
30-Dec-2005 241.2684675 Ketu SHUKR
31-Dec-2005 255.8817158 Shukr RAVI
1-Jan-2006 270.7242558 Ravi RAHU
2-Jan-2006 285.6452881 Chandr GURU
3-Jan-2006 300.4953248 Mangal BUDH
4-Jan-2006 315.1512148 Rahu KETU
5-Jan-2006 329.5313275 Guru CHANDR
6-Jan-2006 343.5978957 Shani RAHU
7-Jan-2006 357.3492235 Budh GURU
8-Jan-2006 10.80716298 Ketu SHANI
9-Jan-2006 24.00455364 Shukr BUDH
10-Jan-2006 36.97523193 Ravi BUDH
11-Jan-2006 49.74760517 Chandr KETU
12-Jan-2006 62.3419654 Mangal KETU
13-Jan-2006 74.77117653 Rahu KETU
14-Jan-2006 87.04388407 Guru SHUKR
15-Jan-2006 99.16913245 Shani SHUKR
16-Jan-2006 111.1612844 Budh SHUKR
17-Jan-2006 123.0442935 Ketu RAVI
18-Jan-2006 134.8546529 Shukr SHUKR
19-Jan-2006 146.6427579 Shukr KETU
20-Jan-2006 158.472776 Ravi SHUKR
21-Jan-2006 170.4211334 Chandr KETU
22-Jan-2006 182.5734128 Mangal KETU
23-Jan-2006 195.0192008 Rahu KETU
24-Jan-2006 207.844383 Guru SHUKR
25-Jan-2006 221.1204615 Shani CHANDR
26-Jan-2006 234.8909121 Budh RAHU
27-Jan-2006 249.1561646 Ketu GURU
28-Jan-2006 263.8615766 Shukr SHANI
29-Jan-2006 278.8948889 Ravi SHUKR
30-Jan-2006 294.0981771 Mangal MANGAL
31-Jan-2006 309.2934633 Rahu GURU
1-Feb-2006 324.3141209 Guru BUDH
2-Feb-2006 339.0310715 Shani SHUKR
3-Feb-2006 353.3659062 Budh MANGAL
4-Feb-2006 7.289930276 Ketu RAHU
5-Feb-2006 20.81377669 Shukr GURU
6-Feb-2006 33.97372535 Ravi SHANI
7-Feb-2006 46.81904338 Chandr SHANI
8-Feb-2006 59.40220941 Mangal SHANI
9-Feb-2006 71.77243676 Rahu SHANI
10-Feb-2006 83.97235942 Guru BUDH
11-Feb-2006 96.03743263 Shani BUDH
12-Feb-2006 107.9973488 Budh BUDH
13-Feb-2006 119.8787227 Budh SHANI
14-Feb-2006 131.7084114 Ketu BUDH
15-Feb-2006 143.5169216 Shukr SHANI
16-Feb-2006 155.3413933 Ravi BUDH
17-Feb-2006 167.2277315 Chandr SHANI
18-Feb-2006 179.2315597 Mangal SHANI
19-Feb-2006 191.4176695 Rahu SHANI
20-Feb-2006 203.857568 Guru SHANI
21-Feb-2006 216.6246898 Shani BUDH
22-Feb-2006 229.7868712 Budh SHUKR
23-Feb-2006 243.3958391 Ketu RAVI
24-Feb-2006 257.4741782 Shukr MANGAL
25-Feb-2006 272.0020096 Ravi GURU
26-Feb-2006 286.9079257 Chandr SHANI
27-Feb-2006 302.0696825 Mangal KETU
28-Feb-2006 317.32781 Rahu SHUKR
1-Mar-2006 332.5099838 Guru RAHU
2-Mar-2006 347.4587985 Budh BUDH
3-Mar-2006 2.054057101 Ketu SHUKR
4-Mar-2006 16.2238205 Shukr CHANDR
5-Mar-2006 29.94382481 Ravi RAHU
6-Mar-2006 43.22896786 Chandr RAHU
7-Mar-2006 56.12160979 Mangal GURU
8-Mar-2006 68.68018463 Rahu GURU
9-Mar-2006 80.96985761 Guru GURU
10-Mar-2006 93.05576693 Guru RAHU
11-Mar-2006 104.9987852 Shani GURU
12-Mar-2006 116.8534135 Budh GURU
13-Mar-2006 128.6672844 Ketu GURU
14-Mar-2006 140.4818261 Shukr GURU
15-Mar-2006 152.3337893 Ravi GURU
16-Mar-2006 164.2573837 Chandr GURU
17-Mar-2006 176.2866523 Mangal GURU
18-Mar-2006 188.4576019 Rahu RAHU
19-Mar-2006 200.8096028 Guru GURU
20-Mar-2006 213.3856232 Shani SHANI
21-Mar-2006 226.2308798 Shani GURU
22-Mar-2006 239.389472 Budh SHANI
23-Mar-2006 252.8986746 Ketu BUDH
24-Mar-2006 266.7809733 Ravi RAVI
25-Mar-2006 281.0347248 Chandr CHANDR
26-Mar-2006 295.6254403 Mangal RAHU
27-Mar-2006 310.4806777 Rahu SHANI
28-Mar-2006 325.4916637 Guru BUDH
29-Mar-2006 340.5233576 Shani RAVI
30-Mar-2006 355.4318212 Budh RAHU
31-Mar-2006 10.08469851 Ketu SHANI
1-Apr-2006 24.37911576 Shukr BUDH
2-Apr-2006 38.25241224 Ravi SHUKR
3-Apr-2006 51.68418331 Chandr SHUKR
4-Apr-2006 64.69127948 Mangal SHUKR
5-Apr-2006 77.31899528 Rahu SHUKR
6-Apr-2006 89.63141659 Guru CHANDR
7-Apr-2006 101.7027115 Shani CHANDR
8-Apr-2006 113.6100941 Budh MANGAL
9-Apr-2006 125.4286053 Ketu MANGAL
10-Apr-2006 137.2275436 Shukr CHANDR
11-Apr-2006 149.068189 Ravi MANGAL
12-Apr-2006 161.0024748 Chandr CHANDR
13-Apr-2006 173.0724611 Chandr RAVI
14-Apr-2006 185.3106339 Mangal RAVI
15-Apr-2006 197.7409932 Rahu RAVI
16-Apr-2006 210.3807247 Guru CHANDR
17-Apr-2006 223.2421512 Shani RAHU
18-Apr-2006 236.3346177 Budh GURU
19-Apr-2006 249.6658004 Ketu SHANI
20-Apr-2006 263.2417322 Shukr SHANI
21-Apr-2006 277.0649076 Ravi KETU
22-Apr-2006 291.130351 Chandr SHUKR
23-Apr-2006 305.4202537 Mangal RAVI
24-Apr-2006 319.8983985 Rahu MANGAL
25-Apr-2006 334.506063 Shani SHANI
26-Apr-2006 349.161451 Budh KETU
27-Apr-2006 3.764514466 Ketu CHANDR
28-Apr-2006 18.20765085 Shukr RAHU
29-Apr-2006 32.39032908 Ravi GURU
30-Apr-2006 46.23360065 Chandr SHANI
1-May-2006 59.69030413 Mangal SHANI
2-May-2006 72.74878508 Rahu BUDH
3-May-2006 85.43065112 Guru BUDH
4-May-2006 97.78471237 Shani KETU
5-May-2006 109.8793413 Budh SHUKR
6-May-2006 121.7947893 Ketu SHUKR
7-May-2006 133.6163367 Shukr SHUKR
8-May-2006 145.4286485 Shukr BUDH
9-May-2006 157.3112043 Ravi KETU
10-May-2006 169.3343343 Chandr BUDH
11-May-2006 181.5555311 Mangal BUDH
12-May-2006 194.0162158 Rahu BUDH
13-May-2006 206.7395471 Guru SHUKR
14-May-2006 219.7298973 Shani SHUKR
15-May-2006 232.9744276 Budh CHANDR
16-May-2006 246.4469188 Ketu RAHU
17-May-2006 260.1134849 Shukr GURU
18-May-2006 273.9389607 Ravi SHANI
19-May-2006 287.8920795 Chandr BUDH
20-May-2006 301.9476997 Mangal KETU
21-May-2006 316.0853717 Rahu SHUKR
22-May-2006 330.2848084 Guru CHANDR
23-May-2006 344.5197503 Shani RAHU
24-May-2006 358.7522696 Budh SHANI
25-May-2006 12.92984117 Ketu BUDH
26-May-2006 26.98716262 Ravi RAVI
27-May-2006 40.85324707 Chandr CHANDR
28-May-2006 54.46212647 Mangal RAHU
29-May-2006 67.76390083 Rahu RAHU
30-May-2006 80.73295902 Guru GURU
31-May-2006 93.37173477 Shani SHANI
1-Jun-2006 105.7101135 Shani GURU
2-Jun-2006 117.8016209 Budh GURU
3-Jun-2006 129.7177889 Ketu SHANI
4-Jun-2006 141.5419694 Shukr GURU
5-Jun-2006 153.3634677 Ravi SHANI
6-Jun-2006 165.2721711 Chandr GURU
7-Jun-2006 177.3531987 Mangal GURU
8-Jun-2006 189.6809993 Rahu GURU
9-Jun-2006 202.3128697 Guru SHANI
10-Jun-2006 215.2826229 Shani SHANI
11-Jun-2006 228.5957053 Budh KETU
12-Jun-2006 242.2273724 Ketu SHUKR
13-Jun-2006 256.1254633 Shukr RAVI
14-Jun-2006 270.2184216 Ravi RAHU
15-Jun-2006 284.4273299 Chandr GURU
16-Jun-2006 298.6786998 Mangal SHANI
17-Jun-2006 312.914061 Rahu BUDH
18-Jun-2006 327.093709 Guru SHUKR
19-Jun-2006 341.1944196 Shani CHANDR
20-Jun-2006 355.2029749 Budh RAHU
21-Jun-2006 9.108186347 Ketu GURU
22-Jun-2006 22.89403437 Shukr SHANI
23-Jun-2006 36.53602674 Ravi BUDH
24-Jun-2006 50.00191547 Chandr KETU
25-Jun-2006 63.25647813 Mangal SHUKR
26-Jun-2006 76.26869022 Rahu SHUKR
27-Jun-2006 89.01905652 Guru RAVI
28-Jun-2006 101.5052964 Shani CHANDR
29-Jun-2006 113.7454481 Budh MANGAL
30-Jun-2006 125.7782143 Ketu RAHU
1-Jul-2006 137.6609409 Shukr MANGAL
2-Jul-2006 149.4660387 Ravi RAHU
3-Jul-2006 161.2767365 Chandr MANGAL
4-Jul-2006 173.1825676 Chandr RAVI
5-Jul-2006 185.2742789 Mangal RAVI
6-Jul-2006 197.6375272 Rahu RAVI
7-Jul-2006 210.3450464 Guru CHANDR
8-Jul-2006 223.4476264 Shani RAHU
9-Jul-2006 236.965018 Budh GURU
10-Jul-2006 250.8788438 Ketu SHANI
11-Jul-2006 265.1305048 Shukr BUDH
12-Jul-2006 279.6268421 Ravi SHUKR
13-Jul-2006 294.253965 Mangal RAHU
14-Jul-2006 308.8959361 Rahu GURU
15-Jul-2006 323.4523797 Guru SHANI
16-Jul-2006 337.8496228 Shani KETU
17-Jul-2006 352.0432951 Budh RAVI
18-Jul-2006 6.013923795 Ketu RAHU
19-Jul-2006 19.7588442 Shukr RAHU
20-Jul-2006 33.28357062 Ravi SHANI
21-Jul-2006 46.5948137 Chandr SHANI
22-Jul-2006 59.69643319 Mangal SHANI
23-Jul-2006 72.58874867 Rahu BUDH
24-Jul-2006 85.27068635 Guru BUDH
25-Jul-2006 97.74355721 Shani KETU
26-Jul-2006 110.0151919 Budh SHUKR
27-Jul-2006 122.1035262 Ketu SHUKR
28-Jul-2006 134.0390968 Shukr SHUKR
29-Jul-2006 145.8661435 Shukr BUDH
30-Jul-2006 157.6422887 Ravi KETU
31-Jul-2006 169.4370423 Chandr BUDH
1-Aug-2006 181.3293651 Mangal BUDH
2-Aug-2006 193.4041672 Rahu BUDH
3-Aug-2006 205.7472861 Guru BUDH
4-Aug-2006 218.4385238 Shani SHUKR
5-Aug-2006 231.5426411 Budh SHUKR
6-Aug-2006 245.0987262 Ketu MANGAL
7-Aug-2006 259.1093427 Shukr RAHU
8-Aug-2006 273.5324231 Ravi SHANI
9-Aug-2006 288.2800335 Chandr BUDH
10-Aug-2006 303.2271434 Mangal SHUKR
11-Aug-2006 318.2298324 Rahu CHANDR
12-Aug-2006 333.1478652 Guru RAHU
13-Aug-2006 347.8644297 Budh BUDH
14-Aug-2006 2.29763138 Ketu SHUKR
15-Aug-2006 16.40252836 Shukr CHANDR
16-Aug-2006 30.16608881 Ravi RAHU
17-Aug-2006 43.598674 Chandr RAHU
18-Aug-2006 56.72499714 Mangal GURU
19-Aug-2006 69.57639633 Rahu GURU
20-Aug-2006 82.18542484 Guru SHANI
21-Aug-2006 94.58307757 Shani SHANI
22-Aug-2006 106.7983024 Budh BUDH
23-Aug-2006 118.8590373 Budh SHANI
24-Aug-2006 130.7940595 Ketu SHANI
25-Aug-2006 142.6351956 Shukr SHANI
26-Aug-2006 154.4195668 Ravi SHANI
27-Aug-2006 166.1914834 Chandr SHANI
28-Aug-2006 178.0035903 Mangal SHANI
29-Aug-2006 189.916971 Rahu GURU
30-Aug-2006 202.0000152 Guru SHANI
31-Aug-2006 214.3258034 Shani SHANI
1-Sep-2006 226.9676606 Budh BUDH
2-Sep-2006 239.9925144 Budh SHANI
3-Sep-2006 253.4518889 Shukr SHUKR
4-Sep-2006 267.3709887 Ravi CHANDR
5-Sep-2006 281.7375878 Chandr MANGAL
6-Sep-2006 296.4940466 Mangal GURU
7-Sep-2006 311.5365934 Rahu SHANI
8-Sep-2006 326.7247069 Guru SHUKR
9-Sep-2006 341.8999051 Shani CHANDR
10-Sep-2006 356.909181 Budh GURU
11-Sep-2006 11.62624782 Ketu BUDH
12-Sep-2006 25.96497585 Shukr KETU
13-Sep-2006 39.88298619 Ravi SHUKR
14-Sep-2006 53.37703065 Mangal MANGAL
15-Sep-2006 66.47370036 Mangal CHANDR
16-Sep-2006 79.21893245 Rahu CHANDR
17-Sep-2006 91.66863717 Guru RAHU
18-Sep-2006 103.8815424 Shani RAHU
19-Sep-2006 115.9144792 Budh RAHU
20-Sep-2006 127.8198277 Ketu GURU
21-Sep-2006 139.6446468 Shukr RAHU
22-Sep-2006 151.4310709 Ravi GURU
23-Sep-2006 163.217687 Chandr RAHU
24-Sep-2006 175.041608 Mangal RAHU
25-Sep-2006 186.9408033 Rahu RAHU
26-Sep-2006 198.956139 Rahu CHANDR
27-Sep-2006 211.1326675 Guru MANGAL
28-Sep-2006 223.5198701 Shani RAHU
29-Sep-2006 236.1705523 Budh GURU
30-Sep-2006 249.1379193 Ketu GURU
1-Oct-2006 262.4702891 Shukr SHANI
2-Oct-2006 276.2032187 Ravi BUDH
3-Oct-2006 290.3495741 Chandr KETU
4-Oct-2006 304.8891608 Mangal RAVI
5-Oct-2006 319.7607386 Rahu MANGAL
6-Oct-2006 334.8600715 Shani SHANI
7-Oct-2006 350.0471699 Budh SHUKR
8-Oct-2006 5.163320151 Ketu MANGAL
9-Oct-2006 20.0544799 Shukr RAHU
10-Oct-2006 34.594338 Ravi SHANI
11-Oct-2006 48.70015754 Chandr BUDH
12-Oct-2006 62.33782038 Mangal KETU
13-Oct-2006 75.51711118 Rahu SHUKR
14-Oct-2006 88.28131736 Guru SHUKR
15-Oct-2006 100.6954228 Shani RAVI
16-Oct-2006 112.8355463 Budh CHANDR
17-Oct-2006 124.7805982 Ketu MANGAL
18-Oct-2006 136.6062564 Shukr CHANDR
19-Oct-2006 148.3810559 Ravi CHANDR
20-Oct-2006 160.1642223 Chandr CHANDR
21-Oct-2006 172.0048461 Chandr SHUKR
22-Oct-2006 183.942162 Mangal SHUKR
23-Oct-2006 196.0068675 Rahu SHUKR
24-Oct-2006 208.2233569 Guru SHUKR
25-Oct-2006 220.6125249 Shani RAVI
26-Oct-2006 233.1946549 Budh CHANDR
27-Oct-2006 245.9918594 Ketu RAHU
28-Oct-2006 259.0294034 Shukr RAHU
29-Oct-2006 272.3350725 Ravi GURU
30-Oct-2006 285.9358325 Chandr SHANI
31-Oct-2006 299.8515242 Mangal SHANI
1-Nov-2006 314.0860705 Rahu BUDH
2-Nov-2006 328.6175393 Guru SHUKR
3-Nov-2006 343.3895702 Shani RAHU
4-Nov-2006 358.3078813 Budh SHANI
5-Nov-2006 13.24562369 Ketu BUDH
6-Nov-2006 28.05890264 Ravi CHANDR
7-Nov-2006 42.60927808 Chandr RAHU
8-Nov-2006 56.78623427 Mangal GURU
9-Nov-2006 70.52240972 Rahu SHANI
10-Nov-2006 83.79809553 Guru SHANI
11-Nov-2006 96.63636917 Shani BUDH
12-Nov-2006 109.0930124 Budh KETU
13-Nov-2006 121.2451696 Ketu SHUKR
14-Nov-2006 133.1810243 Ketu BUDH
15-Nov-2006 144.9913568 Shukr BUDH
16-Nov-2006 156.7631248 Ravi BUDH
17-Nov-2006 168.5747845 Chandr BUDH
18-Nov-2006 180.4928014 Mangal BUDH
19-Nov-2006 192.5689629 Rahu BUDH
20-Nov-2006 204.8386688 Guru BUDH
21-Nov-2006 217.3207896 Shani BUDH
22-Nov-2006 230.019557 Budh SHUKR
23-Nov-2006 242.9284371 Ketu SHUKR
24-Nov-2006 256.035415 Shukr RAVI
25-Nov-2006 269.3286675 Ravi RAHU
26-Nov-2006 282.8012041 Chandr RAHU
27-Nov-2006 296.4529313 Mangal GURU
28-Nov-2006 310.2890436 Rahu GURU
29-Nov-2006 324.3145803 Guru BUDH
30-Nov-2006 338.5259916 Shani SHUKR
1-Dec-2006 352.9014929 Budh CHANDR
2-Dec-2006 7.392998754 Ketu RAHU
3-Dec-2006 21.92319585 Shukr SHANI
4-Dec-2006 36.3907368 Ravi BUDH
5-Dec-2006 50.68383497 Chandr SHUKR
6-Dec-2006 64.69873329 Mangal SHUKR
7-Dec-2006 78.35710447 Rahu CHANDR
8-Dec-2006 91.61720045 Guru RAHU
9-Dec-2006 104.476818 Shani RAHU
10-Dec-2006 116.9694584 Budh GURU
11-Dec-2006 129.1565847 Ketu GURU
12-Dec-2006 141.1186374 Shukr GURU
13-Dec-2006 152.9465262 Ravi GURU
14-Dec-2006 164.7343977 Chandr GURU
15-Dec-2006 176.5736668 Mangal GURU
16-Dec-2006 188.5477253 Rahu RAHU
17-Dec-2006 200.7267259 Guru GURU
18-Dec-2006 213.1624713 Guru RAHU
19-Dec-2006 225.8842211 Shani GURU
20-Dec-2006 238.896618 Budh SHANI
21-Dec-2006 252.180786 Ketu BUDH
22-Dec-2006 265.6991098 Shukr BUDH
23-Dec-2006 279.4032703 Ravi SHUKR
24-Dec-2006 293.243863 Chandr RAVI
25-Dec-2006 307.1789138 Rahu RAHU
26-Dec-2006 321.1786426 Guru GURU
27-Dec-2006 335.2251386 Shani SHANI
28-Dec-2006 349.3074313 Budh KETU
29-Dec-2006 3.413790098 Ketu RAVI
30-Dec-2006 17.52367607 Shukr MANGAL
31-Dec-2006 31.60190425 Ravi GURU
1-Jan-2007 45.59728852 Chandr GURU
2-Jan-2007 59.44693408 Mangal SHANI
3-Jan-2007 73.08537143 Rahu BUDH
4-Jan-2007 86.45581727 Guru KETU
5-Jan-2007 99.52021478 Shani SHUKR
6-Jan-2007 112.2656392 Budh CHANDR
7-Jan-2007 124.7063081 Ketu CHANDR
8-Jan-2007 136.8817785 Shukr CHANDR
9-Jan-2007 148.8525848 Ravi MANGAL
10-Jan-2007 160.6947155 Chandr CHANDR
11-Jan-2007 172.4940378 Chandr SHUKR
12-Jan-2007 184.3410831 Mangal SHUKR
13-Jan-2007 196.3258472 Rahu SHUKR
14-Jan-2007 208.5319714 Guru SHUKR
15-Jan-2007 221.03006 Shani CHANDR
16-Jan-2007 233.8705541 Budh MANGAL
17-Jan-2007 247.0771613 Ketu RAHU
18-Jan-2007 260.6423035 Shukr GURU
19-Jan-2007 274.5264006 Ravi SHANI
20-Jan-2007 288.6625408 Chandr BUDH
21-Jan-2007 302.9665902 Mangal SHUKR
22-Jan-2007 317.3504683 Rahu SHUKR
23-Jan-2007 331.7346532 Guru RAHU
24-Jan-2007 346.0563129 Shani GURU
25-Jan-2007 0.27157632 Ketu KETU
26-Jan-2007 14.35281559 Shukr SHUKR
27-Jan-2007 28.28310788 Ravi CHANDR
28-Jan-2007 42.05015882 Chandr RAHU
29-Jan-2007 55.64152886 Mangal RAHU
30-Jan-2007 69.04237846 Rahu GURU
31-Jan-2007 82.23610772 Guru SHANI
1-Feb-2007 95.20732158 Shani SHANI
2-Feb-2007 107.9459394 Budh BUDH
3-Feb-2007 120.4512598 Ketu KETU
4-Feb-2007 132.7351562 Ketu BUDH
5-Feb-2007 144.8239323 Shukr BUDH
6-Feb-2007 156.7586439 Ravi BUDH
7-Feb-2007 168.5940357 Chandr BUDH
8-Feb-2007 180.3965348 Mangal BUDH
9-Feb-2007 192.2416815 Rahu SHANI
10-Feb-2007 204.2109402 Guru BUDH
11-Feb-2007 216.3874589 Shani BUDH
12-Feb-2007 228.8503994 Budh KETU
13-Feb-2007 241.6678144 Ketu SHUKR
14-Feb-2007 254.8883837 Shukr SHUKR
15-Feb-2007 268.5327475 Ravi MANGAL
16-Feb-2007 282.5860322 Chandr RAHU
17-Feb-2007 296.9941819 Mangal GURU
18-Feb-2007 311.6668194 Rahu SHANI
19-Feb-2007 326.4876639 Guru KETU
20-Feb-2007 341.3305925 Shani CHANDR
21-Feb-2007 356.0770147 Budh RAHU
22-Feb-2007 10.62989352 Ketu SHANI
23-Feb-2007 24.92147261 Shukr BUDH
24-Feb-2007 38.91428646 Ravi SHUKR
25-Feb-2007 52.59699154 Chandr SHUKR
26-Feb-2007 65.9774318 Mangal CHANDR
27-Feb-2007 79.07528953 Rahu CHANDR
28-Feb-2007 91.91601124 Guru RAHU
1-Mar-2007 104.5267827 Shani RAHU
2-Mar-2007 116.93454 Budh GURU
3-Mar-2007 129.1656217 Ketu GURU
4-Mar-2007 141.2466381 Shukr GURU
5-Mar-2007 153.206174 Ravi SHANI
6-Mar-2007 165.0768603 Chandr GURU
7-Mar-2007 176.8972908 Mangal GURU
8-Mar-2007 188.7133892 Rahu GURU
9-Mar-2007 200.5790447 Guru GURU
10-Mar-2007 212.5559065 Guru RAHU
11-Mar-2007 224.7120655 Shani RAHU
12-Mar-2007 237.1192082 Budh GURU
13-Mar-2007 249.8478857 Ketu SHANI
14-Mar-2007 262.9607332 Shukr SHANI
15-Mar-2007 276.5036766 Ravi BUDH
16-Mar-2007 290.4955893 Chandr SHUKR
17-Mar-2007 304.9179204 Mangal RAVI
18-Mar-2007 319.7073795 Rahu MANGAL
19-Mar-2007 334.7557168 Shani SHANI
20-Mar-2007 349.9195421 Budh SHUKR
21-Mar-2007 5.039653779 Ketu MANGAL
22-Mar-2007 19.96511559 Shukr RAHU
23-Mar-2007 34.57493237 Ravi SHANI
24-Mar-2007 48.79125647 Chandr BUDH
25-Mar-2007 62.58188501 Mangal KETU
26-Mar-2007 75.95395721 Rahu SHUKR
27-Mar-2007 88.94302228 Guru RAVI
28-Mar-2007 101.6014936 Shani CHANDR
29-Mar-2007 113.9889475 Budh MANGAL
30-Mar-2007 126.1651214 Ketu RAHU
31-Mar-2007 138.1855215 Shukr RAHU
1-Apr-2007 150.0992525 Ravi RAHU
2-Apr-2007 161.9486817 Chandr RAHU
3-Apr-2007 173.7705781 Mangal MANGAL
4-Apr-2007 185.5983047 Mangal CHANDR
5-Apr-2007 197.4645432 Rahu RAVI
6-Apr-2007 209.4040409 Guru RAVI
7-Apr-2007 221.4559862 Shani CHANDR
8-Apr-2007 233.6656781 Budh MANGAL
9-Apr-2007 246.085018 Ketu RAHU
10-Apr-2007 258.7711856 Shukr RAHU
11-Apr-2007 271.7829207 Ravi GURU
12-Apr-2007 285.1741031 Chandr GURU
13-Apr-2007 298.9845588 Mangal SHANI
14-Apr-2007 313.2283773 Rahu BUDH
15-Apr-2007 327.8812154 Guru SHUKR
16-Apr-2007 342.8703214 Shani MANGAL
17-Apr-2007 358.0728942 Budh SHANI
18-Apr-2007 13.32738188 Ketu BUDH
19-Apr-2007 28.45741035 Ravi MANGAL
20-Apr-2007 43.3016349 Chandr RAHU
21-Apr-2007 57.73939091 Mangal GURU
22-Apr-2007 71.70422277 Rahu SHANI
23-Apr-2007 85.18352532 Guru BUDH
24-Apr-2007 98.20824651 Shani SHUKR
25-Apr-2007 110.8386603 Budh SHUKR
26-Apr-2007 123.1508124 Ketu RAVI
27-Apr-2007 135.2257215 Shukr SHUKR
28-Apr-2007 147.141675 Ravi RAVI
29-Apr-2007 158.9692761 Ravi SHUKR
30-Apr-2007 170.768744 Chandr SHUKR
1-May-2007 182.589006 Mangal KETU
2-May-2007 194.4682714 Rahu KETU
3-May-2007 206.4359 Guru KETU
4-May-2007 218.5153281 Shani SHUKR
5-May-2007 230.7276567 Budh SHUKR
6-May-2007 243.0953922 Ketu RAVI
7-May-2007 255.6457241 Shukr RAVI
8-May-2007 268.4125295 Ravi CHANDR
9-May-2007 281.4361521 Chandr MANGAL
10-May-2007 294.7601805 Mangal RAHU
11-May-2007 308.4248756 Rahu RAHU
12-May-2007 322.4572953 Guru SHANI
13-May-2007 336.8587808 Shani BUDH
14-May-2007 351.5920336 Budh RAVI
15-May-2007 6.572434828 Ketu RAHU
16-May-2007 21.66954094 Shukr GURU
17-May-2007 36.72231533 Ravi BUDH
18-May-2007 51.56559245 Chandr SHUKR
19-May-2007 66.05918394 Mangal CHANDR
20-May-2007 80.1094915 Guru GURU
21-May-2007 93.67770768 Shani SHANI
22-May-2007 106.7753471 Budh BUDH
23-May-2007 119.452323 Budh SHANI
24-May-2007 131.7831437 Ketu BUDH
25-May-2007 143.8546064 Shukr SHANI
26-May-2007 155.7561441 Ravi BUDH
27-May-2007 167.5728245 Chandr SHANI
28-May-2007 179.3805861 Mangal SHANI
29-May-2007 191.2431665 Rahu SHANI
30-May-2007 203.2103368 Guru SHANI
31-May-2007 215.3174588 Shani SHANI
1-Jun-2007 227.5866208 Budh BUDH
2-Jun-2007 240.0294394 Ketu KETU
3-Jun-2007 252.6511943 Ketu BUDH
4-Jun-2007 265.4556256 Shukr BUDH
5-Jun-2007 278.4494634 Ravi SHUKR
6-Jun-2007 291.6455134 Chandr SHUKR
7-Jun-2007 305.0630489 Mangal RAVI
8-Jun-2007 318.7246279 Rahu CHANDR
9-Jun-2007 332.6491949 Guru RAHU
10-Jun-2007 346.8421925 Budh BUDH
11-Jun-2007 1.284439344 Ketu SHUKR
12-Jun-2007 15.92290957 Shukr RAVI
13-Jun-2007 30.66767942 Ravi RAHU
14-Jun-2007 45.39866707 Chandr GURU
15-Jun-2007 59.98242744 Mangal SHANI
16-Jun-2007 74.29453504 Rahu BUDH
17-Jun-2007 88.24015868 Guru SHUKR
18-Jun-2007 101.7665282 Shani CHANDR
19-Jun-2007 114.8652257 Budh RAHU
20-Jun-2007 127.566478 Ketu GURU
21-Jun-2007 139.9294303 Shukr RAHU
22-Jun-2007 152.0317389 Ravi GURU
23-Jun-2007 163.9602985 Chandr GURU
24-Jun-2007 175.8037281 Mangal RAHU
25-Jun-2007 187.6465554 Rahu RAHU
26-Jun-2007 199.5646652 Rahu MANGAL
27-Jun-2007 211.6215634 Guru RAHU
28-Jun-2007 223.8653987 Shani RAHU
29-Jun-2007 236.327167 Budh GURU
30-Jun-2007 249.0206723 Ketu GURU
1-Jul-2007 261.9445636 Shukr SHANI
2-Jul-2007 275.0863256 Ravi SHANI
3-Jul-2007 288.4275956 Chandr BUDH
4-Jul-2007 301.9496375 Mangal KETU
5-Jul-2007 315.637393 Rahu SHUKR
6-Jul-2007 329.480664 Guru CHANDR
7-Jul-2007 343.4717702 Shani RAHU
8-Jul-2007 357.6001479 Budh GURU
9-Jul-2007 11.8453368 Ketu BUDH
10-Jul-2007 26.1704992 Shukr KETU
11-Jul-2007 40.51898123 Chandr CHANDR
12-Jul-2007 54.81609915 Mangal RAHU
13-Jul-2007 68.97685297 Rahu GURU
14-Jul-2007 82.91794025 Guru SHANI
15-Jul-2007 96.57055192 Shani BUDH
16-Jul-2007 109.8902644 Budh SHUKR
17-Jul-2007 122.8619346 Ketu SHUKR
18-Jul-2007 135.4996175 Shukr SHUKR
19-Jul-2007 147.8428814 Ravi CHANDR
20-Jul-2007 159.9511767 Ravi SHUKR
21-Jul-2007 171.897606 Chandr SHUKR
22-Jul-2007 183.7629876 Mangal SHUKR
23-Jul-2007 195.6305932 Rahu SHUKR
24-Jul-2007 207.581441 Guru SHUKR
25-Jul-2007 219.6897793 Shani SHUKR
26-Jul-2007 232.0185542 Budh RAVI
27-Jul-2007 244.61506 Ketu CHANDR
28-Jul-2007 257.507312 Shukr MANGAL
29-Jul-2007 270.7018668 Ravi RAHU
30-Jul-2007 284.183852 Chandr GURU
31-Jul-2007 297.9197163 Mangal SHANI
1-Aug-2007 311.8625125 Rahu SHANI
2-Aug-2007 325.9585597 Guru KETU
3-Aug-2007 340.1537228 Shani SHUKR
4-Aug-2007 354.3977604 Budh RAHU
5-Aug-2007 8.646074887 Ketu GURU
6-Aug-2007 22.85914033 Shukr SHANI
7-Aug-2007 37.00049177 Ravi KETU
8-Aug-2007 51.0344487 Chandr SHUKR
9-Aug-2007 64.9247872 Mangal RAVI
10-Aug-2007 78.63524907 Rahu CHANDR
11-Aug-2007 92.13201323 Guru RAHU
12-Aug-2007 105.387404 Shani GURU
13-Aug-2007 118.383715 Budh SHANI
14-Aug-2007 131.1162616 Ketu SHANI
15-Aug-2007 143.5952618 Shukr SHANI
16-Aug-2007 155.8464597 Ravi BUDH
17-Aug-2007 167.9105023 Chandr BUDH
18-Aug-2007 179.841201 Mangal SHANI
19-Aug-2007 191.7030061 Rahu SHANI
20-Aug-2007 203.5680597 Guru SHANI
21-Aug-2007 215.5129636 Shani BUDH
22-Aug-2007 227.6150758 Budh BUDH
23-Aug-2007 239.9480534 Budh SHANI
24-Aug-2007 252.5765209 Ketu BUDH
25-Aug-2007 265.5500025 Shukr BUDH
26-Aug-2007 278.8965752 Ravi SHUKR
27-Aug-2007 292.6171627 Chandr SHUKR
28-Aug-2007 306.6819525 Rahu RAHU
29-Aug-2007 321.0306516 Guru GURU
30-Aug-2007 335.577708 Shani BUDH
31-Aug-2007 350.2222018 Budh SHUKR
1-Sep-2007 4.860461201 Ketu MANGAL
2-Sep-2007 19.39842949 Shukr RAHU
3-Sep-2007 33.76093599 Ravi SHANI
4-Sep-2007 47.89617585 Chandr BUDH
5-Sep-2007 61.7753243 Mangal BUDH
6-Sep-2007 75.38858108 Rahu SHUKR
7-Sep-2007 88.7395857 Guru SHUKR
8-Sep-2007 101.8399937 Shani CHANDR
9-Sep-2007 114.7053641 Budh RAHU
10-Sep-2007 127.3528082 Ketu RAHU
11-Sep-2007 139.800368 Shukr RAHU
12-Sep-2007 152.0678195 Ravi GURU
13-Sep-2007 164.1784314 Chandr GURU
14-Sep-2007 176.1610785 Mangal GURU
15-Sep-2007 188.0521112 Rahu RAHU
16-Sep-2007 199.8965594 Rahu MANGAL
17-Sep-2007 211.7485138 Guru RAHU
18-Sep-2007 223.6706599 Shani RAHU
19-Sep-2007 235.7328475 Budh RAHU
20-Sep-2007 248.0093864 Ketu GURU
21-Sep-2007 260.5746988 Shukr GURU
22-Sep-2007 273.4970747 Ravi SHANI
23-Sep-2007 286.8304778 Chandr SHANI
24-Sep-2007 300.6046678 Mangal BUDH
25-Sep-2007 314.8147303 Rahu KETU
26-Sep-2007 329.4125863 Guru RAVI
27-Sep-2007 344.304451 Shani RAHU
28-Sep-2007 359.3579286 Budh SHANI
29-Sep-2007 14.41946227 Shukr SHUKR
30-Sep-2007 29.33824041 Ravi RAHU
1-Oct-2007 43.98925626 Chandr GURU
2-Oct-2007 58.2884789 Mangal SHANI
3-Oct-2007 72.19690044 Rahu SHANI
4-Oct-2007 85.7149466 Guru BUDH
5-Oct-2007 98.87154954 Shani SHUKR
6-Oct-2007 111.7122119 Budh RAVI
7-Oct-2007 124.2887987 Ketu CHANDR
8-Oct-2007 136.652172 Shukr CHANDR
9-Oct-2007 148.8478287 Ravi MANGAL
10-Oct-2007 160.9142674 Chandr CHANDR
11-Oct-2007 172.8835786 Chandr RAVI
12-Oct-2007 184.7836427 Mangal SHUKR
13-Oct-2007 196.6412943 Rahu SHUKR
14-Oct-2007 208.4858207 Guru SHUKR
15-Oct-2007 220.3522125 Shani RAVI
16-Oct-2007 232.2837019 Budh CHANDR
17-Oct-2007 244.3332273 Ketu CHANDR
18-Oct-2007 256.5634399 Shukr CHANDR
19-Oct-2007 269.0447529 Ravi MANGAL
20-Oct-2007 281.850938 Chandr MANGAL
21-Oct-2007 295.0518653 Mangal RAHU
22-Oct-2007 308.7030609 Rahu GURU
23-Oct-2007 322.8321213 Guru SHANI
24-Oct-2007 337.4235621 Shani KETU
25-Oct-2007 352.4065623 Budh CHANDR
26-Oct-2007 7.652442339 Ketu GURU
27-Oct-2007 22.98746831 Shukr SHANI
28-Oct-2007 38.22053209 Ravi SHUKR
29-Oct-2007 53.17748632 Chandr RAVI
30-Oct-2007 67.72993918 Rahu RAHU
31-Oct-2007 81.80930276 Guru SHANI
1-Nov-2007 95.4045923 Shani SHANI
2-Nov-2007 108.5493218 Budh BUDH
3-Nov-2007 121.3049183 Ketu SHUKR
4-Nov-2007 133.7458735 Shukr SHUKR
5-Nov-2007 145.9485684 Shukr KETU
6-Nov-2007 157.9837425 Ravi SHUKR
7-Nov-2007 169.9120955 Chandr KETU
8-Nov-2007 181.7825425 Mangal BUDH
9-Nov-2007 193.6326608 Rahu BUDH
10-Nov-2007 205.4908748 Guru BUDH
11-Nov-2007 217.3799671 Shani KETU
12-Nov-2007 229.3214212 Budh KETU
13-Nov-2007 241.3399493 Ketu SHUKR
14-Nov-2007 253.4674797 Shukr SHUKR
15-Nov-2007 265.7459199 Shukr BUDH
16-Nov-2007 278.2280412 Ravi SHUKR
17-Nov-2007 290.9758382 Chandr SHUKR
18-Nov-2007 304.0557855 Mangal SHUKR
19-Nov-2007 317.5304893 Rahu RAVI
20-Nov-2007 331.4463683 Guru RAHU
21-Nov-2007 345.817842 Shani GURU
22-Nov-2007 0.610901298 Ketu KETU
23-Nov-2007 15.73226404 Shukr RAVI
24-Nov-2007 31.03172897 Ravi RAHU
25-Nov-2007 46.32182892 Chandr SHANI
26-Nov-2007 61.41092856 Mangal BUDH
27-Nov-2007 76.13845126 Rahu SHUKR
28-Nov-2007 90.39959161 Guru CHANDR
29-Nov-2007 104.1527996 Shani RAHU
30-Nov-2007 117.4119757 Budh GURU
1-Dec-2007 130.2307203 Ketu SHANI
2-Dec-2007 142.6858228 Shukr SHANI
3-Dec-2007 154.8637446 Ravi SHANI
4-Dec-2007 166.8507458 Chandr SHANI
5-Dec-2007 178.7260933 Mangal SHANI
6-Dec-2007 190.5578041 Rahu SHANI
7-Dec-2007 202.4005495 Guru SHANI
8-Dec-2007 214.2954164 Shani SHANI
9-Dec-2007 226.271321 Shani GURU
10-Dec-2007 238.34795 Budh SHANI
11-Dec-2007 250.539942 Ketu SHANI
12-Dec-2007 262.8617114 Shukr SHANI
13-Dec-2007 275.3320653 Ravi BUDH
14-Dec-2007 287.9776697 Chandr BUDH
15-Dec-2007 300.8344183 Mangal BUDH
16-Dec-2007 313.9458653 Rahu BUDH
17-Dec-2007 327.3581421 Guru SHUKR
18-Dec-2007 341.1111584 Shani CHANDR
19-Dec-2007 355.2264945 Budh RAHU
20-Dec-2007 9.693654824 Ketu SHANI
21-Dec-2007 24.45841045 Shukr BUDH
22-Dec-2007 39.41869235 Ravi SHUKR
23-Dec-2007 54.43274788 Mangal RAHU
24-Dec-2007 69.33993144 Rahu GURU
25-Dec-2007 83.98844841 Guru BUDH
26-Dec-2007 98.26066009 Shani SHUKR
27-Dec-2007 112.0879877 Budh RAVI
28-Dec-2007 125.4529409 Ketu MANGAL
29-Dec-2007 138.3813599 Shukr RAHU
30-Dec-2007 150.9302927 Ravi RAHU
31-Dec-2007 163.1758448 Chandr RAHU
1-Jan-2008 175.20298 Mangal RAHU
2-Jan-2008 187.0975852 Rahu RAHU
3-Jan-2008 198.9405462 Rahu CHANDR
4-Jan-2008 210.8035301 Guru MANGAL
5-Jan-2008 222.7461951 Shani MANGAL
6-Jan-2008 234.8146496 Budh RAHU
7-Jan-2008 247.0411719 Ketu RAHU
8-Jan-2008 259.4453344 Shukr RAHU
9-Jan-2008 272.0365829 Ravi GURU
10-Jan-2008 284.8180049 Chandr GURU
11-Jan-2008 297.7906022 Mangal GURU
12-Jan-2008 310.9570137 Rahu SHANI
13-Jan-2008 324.3235059 Guru BUDH
14-Jan-2008 337.8993118 Shani KETU
15-Jan-2008 351.6930049 Budh RAVI
16-Jan-2008 5.706315506 Ketu RAHU
17-Jan-2008 19.92651375 Shukr RAHU
18-Jan-2008 34.31925613 Ravi SHANI
19-Jan-2008 48.82446172 Chandr BUDH
20-Jan-2008 63.35774523 Mangal SHUKR
21-Jan-2008 77.81854284 Rahu RAVI
22-Jan-2008 92.1035561 Guru RAHU
23-Jan-2008 106.1218397 Shani GURU
24-Jan-2008 119.8072452 Budh SHANI
25-Jan-2008 133.1253496 Ketu BUDH
26-Jan-2008 146.0743944 Shukr KETU
27-Jan-2008 158.6816636 Ravi SHUKR
28-Jan-2008 170.9973997 Chandr SHUKR
29-Jan-2008 183.0880179 Mangal SHUKR
30-Jan-2008 195.0296794 Rahu KETU
31-Jan-2008 206.9026595 Guru SHUKR
1-Feb-2008 218.7865363 Shani SHUKR
2-Feb-2008 230.756019 Budh SHUKR
3-Feb-2008 242.8772097 Ketu SHUKR
4-Feb-2008 255.2042168 Shukr SHUKR
5-Feb-2008 267.776253 Ravi CHANDR
6-Feb-2008 280.6155961 Chandr CHANDR
7-Feb-2008 293.7269146 Mangal MANGAL
8-Feb-2008 307.0983451 Rahu RAHU
9-Feb-2008 320.7043082 Guru GURU
10-Feb-2008 334.509551 Shani SHANI
11-Feb-2008 348.4735536 Budh BUDH
12-Feb-2008 2.554370051 Ketu SHUKR
13-Feb-2008 16.71115544 Shukr CHANDR
14-Feb-2008 30.90498383 Ravi RAHU
15-Feb-2008 45.09807796 Chandr GURU
16-Feb-2008 59.25215484 Mangal SHANI
17-Feb-2008 73.32698134 Rahu BUDH
18-Feb-2008 87.28016392 Guru SHUKR
19-Feb-2008 101.0686749 Shani CHANDR
20-Feb-2008 114.6519583 Budh RAHU
21-Feb-2008 127.995993 Ketu GURU
22-Feb-2008 141.0775077 Shukr GURU
23-Feb-2008 153.8875464 Ravi SHANI
24-Feb-2008 166.4337225 Chandr SHANI
25-Feb-2008 178.7408093 Mangal SHANI
26-Feb-2008 190.8497374 Rahu SHANI
27-Feb-2008 202.8154272 Guru SHANI
28-Feb-2008 214.7039486 Shani SHANI
29-Feb-2008 226.5893006 Shani GURU
1-Mar-2008 238.5498179 Budh SHANI
2-Mar-2008 250.6640523 Ketu SHANI
3-Mar-2008 263.0059758 Shukr SHANI
4-Mar-2008 275.6394544 Ravi BUDH
5-Mar-2008 288.6121105 Chandr BUDH
6-Mar-2008 301.9489996 Mangal KETU
7-Mar-2008 315.6470568 Rahu SHUKR
8-Mar-2008 329.6719047 Guru CHANDR
9-Mar-2008 343.9589144 Shani RAHU
10-Mar-2008 358.4197742 Budh SHANI
11-Mar-2008 12.95409687 Ketu BUDH
12-Mar-2008 27.46346539 Ravi CHANDR
13-Mar-2008 41.86406472 Chandr MANGAL
14-Mar-2008 56.09455685 Mangal RAHU
15-Mar-2008 70.11787142 Rahu GURU
16-Mar-2008 83.91784649 Guru BUDH
17-Mar-2008 97.49298314 Shani KETU
18-Mar-2008 110.8496766 Budh SHUKR
19-Mar-2008 123.9966591 Ketu CHANDR
20-Mar-2008 136.941632 Shukr CHANDR
21-Mar-2008 149.690407 Ravi RAHU
22-Mar-2008 162.2482975 Chandr RAHU
23-Mar-2008 174.6230344 Mangal RAHU
24-Mar-2008 186.8282486 Rahu RAHU
25-Mar-2008 198.8866286 Rahu CHANDR
26-Mar-2008 210.8321552 Guru MANGAL
27-Mar-2008 222.711165 Shani MANGAL
28-Mar-2008 234.5822308 Budh RAHU
29-Mar-2008 246.5148656 Ketu RAHU
30-Mar-2008 258.5869278 Shukr RAHU
31-Mar-2008 270.8805205 Ravi RAHU
1-Apr-2008 283.4762088 Chandr RAHU
2-Apr-2008 296.4453957 Mangal GURU
3-Apr-2008 309.8406846 Rahu GURU
4-Apr-2008 323.6845217 Guru SHANI
5-Apr-2008 337.9579458 Shani KETU
6-Apr-2008 352.5934878 Budh CHANDR
7-Apr-2008 7.47724098 Ketu RAHU
8-Apr-2008 22.46292306 Shukr SHANI
9-Apr-2008 37.39560396 Ravi KETU
10-Apr-2008 52.13776763 Chandr SHUKR
11-Apr-2008 66.58907585 Mangal CHANDR
12-Apr-2008 80.69453431 Guru GURU
13-Apr-2008 94.44121231 Shani SHANI
14-Apr-2008 107.8476684 Budh BUDH
15-Apr-2008 120.9510972 Ketu SHUKR
16-Apr-2008 133.7958121 Shukr SHUKR
17-Apr-2008 146.4248089 Shukr KETU
18-Apr-2008 158.8748583 Ravi SHUKR
19-Apr-2008 171.174869 Chandr SHUKR
20-Apr-2008 183.346906 Mangal SHUKR
21-Apr-2008 195.4091009 Rahu SHUKR
22-Apr-2008 207.3796625 Guru SHUKR
23-Apr-2008 219.2811754 Shani SHUKR
24-Apr-2008 231.1444192 Budh SHUKR
25-Apr-2008 243.0111292 Ketu RAVI
26-Apr-2008 254.9353841 Shukr SHUKR
27-Apr-2008 266.9834156 Ravi RAVI
28-Apr-2008 279.2315578 Ravi SHUKR
29-Apr-2008 291.7620104 Chandr SHUKR
30-Apr-2008 304.656092 Mangal SHUKR
1-May-2008 317.9845298 Rahu RAVI
2-May-2008 331.7943447 Guru RAHU
3-May-2008 346.0931074 Shani GURU
4-May-2008 0.834361537 Ketu SHUKR
5-May-2008 15.91116468 Shukr RAVI
6-May-2008 31.16452523 Ravi RAHU
7-May-2008 46.40805272 Chandr SHANI
8-May-2008 61.46191186 Mangal BUDH
9-May-2008 76.18393449 Rahu SHUKR
10-May-2008 90.48748309 Guru CHANDR
11-May-2008 104.3429043 Shani RAHU
12-May-2008 117.7667357 Budh GURU
13-May-2008 130.8058463 Ketu SHANI
14-May-2008 143.5222519 Shukr SHANI
15-May-2008 155.9813023 Ravi BUDH
16-May-2008 168.2437589 Chandr BUDH
17-May-2008 180.3614247 Mangal BUDH
18-May-2008 192.3757578 Rahu SHANI
19-May-2008 204.3188303 Guru BUDH
20-May-2008 216.2160224 Shani BUDH
21-May-2008 228.0898834 Budh BUDH
22-May-2008 239.9645165 Budh SHANI
23-May-2008 251.8697503 Ketu BUDH
24-May-2008 263.8444257 Shukr SHANI
25-May-2008 275.9383234 Ravi BUDH
26-May-2008 288.2123398 Chandr BUDH
27-May-2008 300.7364616 Mangal BUDH
28-May-2008 313.5850406 Rahu BUDH
29-May-2008 326.8288595 Guru SHUKR
30-May-2008 340.5235233 Shani RAVI
31-May-2008 354.6943837 Budh RAHU
1-Jun-2008 9.320371144 Ketu GURU
2-Jun-2008 24.32236636 Shukr BUDH
3-Jun-2008 39.56348402 Ravi SHUKR
4-Jun-2008 54.86581505 Mangal RAHU
5-Jun-2008 70.04086091 Rahu GURU
6-Jun-2008 84.92351961 Guru BUDH
7-Jun-2008 99.39752124 Shani SHUKR
8-Jun-2008 113.4051732 Budh MANGAL
9-Jun-2008 126.9422796 Ketu RAHU
10-Jun-2008 140.0445531 Shukr RAHU
11-Jun-2008 152.7722711 Ravi GURU
12-Jun-2008 165.1971327 Chandr GURU
13-Jun-2008 177.3924616 Mangal GURU
14-Jun-2008 189.4266107 Rahu GURU
15-Jun-2008 201.3591832 Guru GURU
16-Jun-2008 213.2396324 Guru RAHU
17-Jun-2008 225.107722 Shani GURU
18-Jun-2008 236.995396 Budh GURU
19-Jun-2008 248.9297071 Ketu GURU
20-Jun-2008 260.9364026 Shukr GURU
21-Jun-2008 273.0435886 Ravi SHANI
22-Jun-2008 285.2848083 Chandr GURU
23-Jun-2008 297.7009089 Mangal GURU
24-Jun-2008 310.3401116 Rahu GURU
25-Jun-2008 323.2556977 Guru SHANI
26-Jun-2008 336.5007815 Shani BUDH
27-Jun-2008 350.1198699 Budh SHUKR
28-Jun-2008 4.137496169 Ketu CHANDR
29-Jun-2008 18.54546644 Shukr RAHU
30-Jun-2008 33.29215808 Ravi SHANI
1-Jul-2008 48.27881591 Chandr BUDH
2-Jul-2008 63.36708229 Mangal SHUKR
3-Jul-2008 78.3981616 Rahu CHANDR
4-Jul-2008 93.21865884 Guru RAHU
5-Jul-2008 107.7047109 Budh BUDH
6-Jul-2008 121.7770504 Ketu SHUKR
7-Jul-2008 135.4043434 Shukr SHUKR
8-Jul-2008 148.5971678 Ravi MANGAL
9-Jul-2008 161.3973622 Chandr MANGAL
10-Jul-2008 173.8667939 Mangal MANGAL
11-Jul-2008 186.0776192 Mangal CHANDR
12-Jul-2008 198.1046226 Rahu RAVI
13-Jul-2008 210.0196523 Guru CHANDR
14-Jul-2008 221.8880141 Shani CHANDR
15-Jul-2008 233.7665267 Budh MANGAL
16-Jul-2008 245.7028396 Ketu RAHU
17-Jul-2008 257.7357221 Shukr MANGAL
18-Jul-2008 269.8962173 Ravi RAHU
19-Jul-2008 282.2095722 Chandr RAHU
20-Jul-2008 294.6976452 Mangal RAHU
21-Jul-2008 307.3812206 Rahu RAHU
22-Jul-2008 320.2815416 Guru GURU
23-Jul-2008 333.4204353 Shani SHANI
24-Jul-2008 346.8185817 Budh BUDH
25-Jul-2008 0.49170715 Ketu KETU
26-Jul-2008 14.44485084 Shukr SHUKR
27-Jul-2008 28.6654875 Ravi MANGAL
28-Jul-2008 43.1171722 Chandr RAHU
29-Jul-2008 57.73609326 Mangal GURU
30-Jul-2008 72.43283211 Rahu SHANI
31-Jul-2008 87.10032631 Guru SHUKR
1-Aug-2008 101.6268575 Shani CHANDR
2-Aug-2008 115.9108942 Budh RAHU
3-Aug-2008 129.8739213 Ketu SHANI
4-Aug-2008 143.4683519 Shukr SHANI
5-Aug-2008 156.6796205 Ravi BUDH
6-Aug-2008 169.523445 Chandr BUDH
7-Aug-2008 182.0401872 Mangal KETU
8-Aug-2008 194.2881244 Rahu BUDH
9-Aug-2008 206.3368216 Guru KETU
10-Aug-2008 218.2612188 Shani SHUKR
11-Aug-2008 230.136713 Budh SHUKR
12-Aug-2008 242.0352847 Ketu SHUKR
13-Aug-2008 254.022475 Shukr SHUKR
14-Aug-2008 266.1548926 Shukr KETU
15-Aug-2008 278.4780888 Ravi SHUKR
16-Aug-2008 291.0249631 Chandr SHUKR
17-Aug-2008 303.8150409 Mangal SHUKR
18-Aug-2008 316.8548139 Rahu SHUKR
19-Aug-2008 330.1390336 Guru CHANDR
20-Aug-2008 343.6526854 Shani RAHU
21-Aug-2008 357.373357 Budh GURU
22-Aug-2008 11.27362948 Ketu SHANI
23-Aug-2008 25.32291833 Shukr BUDH
24-Aug-2008 39.48814658 Ravi SHUKR
25-Aug-2008 53.73303574 Mangal MANGAL
26-Aug-2008 68.01650637 Rahu RAHU
27-Aug-2008 82.29122871 Guru SHANI
28-Aug-2008 96.50342849 Shani BUDH
29-Aug-2008 110.5946948 Budh SHUKR
30-Aug-2008 124.5059773 Ketu CHANDR
31-Aug-2008 138.1833206 Shukr RAHU
1-Sep-2008 151.5842536 Ravi GURU
2-Sep-2008 164.683394 Chandr GURU
3-Sep-2008 177.4760193 Mangal GURU
4-Sep-2008 189.979057 Rahu GURU
5-Sep-2008 202.2297142 Guru SHANI
6-Sep-2008 214.2824035 Shani SHANI
7-Sep-2008 226.2046777 Shani GURU
8-Sep-2008 238.0727707 Budh SHANI
9-Sep-2008 249.9671455 Ketu SHANI
10-Sep-2008 261.9681447 Shukr SHANI
11-Sep-2008 274.1515029 Ravi SHANI
12-Sep-2008 286.5833846 Chandr SHANI
13-Sep-2008 299.3149085 Mangal SHANI
14-Sep-2008 312.3766353 Rahu SHANI
15-Sep-2008 325.7739864 Guru BUDH
16-Sep-2008 339.4848784 Shani SHUKR
17-Sep-2008 353.4609371 Budh MANGAL
18-Sep-2008 7.63317348 Ketu GURU
19-Sep-2008 21.92169964 Shukr SHANI
20-Sep-2008 36.24732443 Ravi BUDH
21-Sep-2008 50.5417569 Chandr SHUKR
22-Sep-2008 64.75358464 Mangal SHUKR
23-Sep-2008 78.84897401 Rahu CHANDR
24-Sep-2008 92.80800935 Guru RAHU
25-Sep-2008 106.6187182 Shani GURU
26-Sep-2008 120.2709859 Ketu KETU
27-Sep-2008 133.7521868 Shukr SHUKR
28-Sep-2008 147.0457282 Ravi RAVI
29-Sep-2008 160.1328136 Chandr CHANDR
30-Sep-2008 172.9967057 Chandr RAVI
1-Oct-2008 185.6280528 Mangal CHANDR
2-Oct-2008 198.0297745 Rahu RAVI
3-Oct-2008 210.2204535 Guru CHANDR
4-Oct-2008 222.2357659 Shani MANGAL
5-Oct-2008 234.1279737 Budh RAHU
6-Oct-2008 245.9638539 Ketu RAHU
7-Oct-2008 257.8215706 Shukr MANGAL
8-Oct-2008 269.7867854 Ravi RAHU
9-Oct-2008 281.9478746 Chandr RAHU
10-Oct-2008 294.3898212 Mangal RAHU
11-Oct-2008 307.1864062 Rahu RAHU
12-Oct-2008 320.3907156 Guru GURU
13-Oct-2008 334.0247541 Shani SHANI
14-Oct-2008 348.0702532 Budh BUDH
15-Oct-2008 2.464230204 Ketu SHUKR
16-Oct-2008 17.10315359 Shukr CHANDR
17-Oct-2008 31.85729522 Ravi GURU
18-Oct-2008 46.59241286 Chandr SHANI
19-Oct-2008 61.19197334 Mangal BUDH
20-Oct-2008 75.57265593 Rahu SHUKR
21-Oct-2008 89.68930283 Guru CHANDR
22-Oct-2008 103.5302832 Shani RAHU
23-Oct-2008 117.1072947 Budh GURU
24-Oct-2008 130.4438826 Ketu SHANI
25-Oct-2008 143.5655953 Shukr SHANI
26-Oct-2008 156.4933014 Ravi BUDH
27-Oct-2008 169.2402674 Chandr BUDH
28-Oct-2008 181.8128493 Mangal BUDH
29-Oct-2008 194.2139481 Rahu BUDH
30-Oct-2008 206.4479633 Guru KETU
31-Oct-2008 218.5259715 Shani SHUKR
1-Nov-2008 230.4700926 Budh SHUKR
2-Nov-2008 242.3163529 Ketu SHUKR
3-Nov-2008 254.1157855 Shukr SHUKR
4-Nov-2008 265.9339205 Shukr KETU
5-Nov-2008 277.8489054 Ravi SHUKR
6-Nov-2008 289.9482037 Chandr KETU
7-Nov-2008 302.3234522 Mangal KETU
8-Nov-2008 315.0629334 Rahu KETU
9-Nov-2008 328.2412132 Guru SHUKR
10-Nov-2008 341.9059244 Shani CHANDR
11-Nov-2008 356.0630468 Budh RAHU
12-Nov-2008 10.66461067 Ketu SHANI
13-Nov-2008 25.60505558 Shukr BUDH
14-Nov-2008 40.73166892 Chandr CHANDR
15-Nov-2008 55.86921739 Mangal RAHU
16-Nov-2008 70.85161741 Rahu SHANI
17-Nov-2008 85.54941775 Guru BUDH
18-Nov-2008 99.88422476 Shani SHUKR
19-Nov-2008 113.8281719 Budh MANGAL
20-Nov-2008 127.3929734 Ketu RAHU
21-Nov-2008 140.6152485 Shukr GURU
22-Nov-2008 153.5430154 Ravi SHANI
23-Nov-2008 166.2254308 Chandr SHANI
24-Nov-2008 178.706164 Mangal SHANI
25-Nov-2008 191.020274 Rahu SHANI
26-Nov-2008 203.1942155 Guru SHANI
27-Nov-2008 215.2482648 Shani SHANI
28-Nov-2008 227.2004249 Budh BUDH
29-Nov-2008 239.070885 Budh SHANI
30-Nov-2008 250.8862383 Ketu SHANI
1-Dec-2008 262.6828383 Shukr SHANI
2-Dec-2008 274.5089092 Ravi SHANI
3-Dec-2008 286.4252312 Chandr SHANI
4-Dec-2008 298.5042199 Mangal SHANI
5-Dec-2008 310.8270442 Rahu SHANI
6-Dec-2008 323.4782905 Guru SHANI
7-Dec-2008 336.5376492 Shani BUDH
8-Dec-2008 350.0681965 Budh SHUKR
9-Dec-2008 4.101548801 Ketu CHANDR
10-Dec-2008 18.62221191 Shukr RAHU
11-Dec-2008 33.55643448 Ravi SHANI
12-Dec-2008 48.77243649 Chandr BUDH
13-Dec-2008 64.09627612 Mangal SHUKR
14-Dec-2008 79.34086507 Rahu MANGAL
15-Dec-2008 94.33874546 Shani SHANI
16-Dec-2008 108.9672295 Budh KETU
17-Dec-2008 123.1589082 Ketu RAVI
18-Dec-2008 136.8979486 Shukr CHANDR
19-Dec-2008 150.207872 Ravi RAHU
20-Dec-2008 163.1371852 Chandr RAHU
21-Dec-2008 175.7467787 Mangal RAHU
22-Dec-2008 188.1003812 Rahu RAHU
23-Dec-2008 200.2580993 Guru GURU
24-Dec-2008 212.2728102 Guru RAHU
25-Dec-2008 224.1890567 Shani RAHU
26-Dec-2008 236.0438905 Budh RAHU
27-Dec-2008 247.8690289 Ketu GURU
28-Dec-2008 259.6937989 Shukr RAHU
29-Dec-2008 271.548426 Ravi GURU
30-Dec-2008 283.4672098 Chandr RAHU
31-Dec-2008 295.4910737 Mangal RAHU
1-Jan-2009 307.6689714 Rahu RAHU
2-Jan-2009 320.0576585 Guru GURU
3-Jan-2009 332.7193627 Guru RAHU
4-Jan-2009 345.7169258 Shani GURU
5-Jan-2009 359.1060698 Budh SHANI
6-Jan-2009 12.92475885 Ketu BUDH
7-Jan-2009 27.18059447 Ravi RAVI
8-Jan-2009 41.83895922 Chandr MANGAL
9-Jan-2009 56.81643858 Mangal GURU
10-Jan-2009 71.98419477 Rahu SHANI
11-Jan-2009 87.18318952 Guru SHUKR
12-Jan-2009 102.2482502 Shani MANGAL
13-Jan-2009 117.0337904 Budh GURU
14-Jan-2009 131.4333274 Ketu SHANI
15-Jan-2009 145.3881915 Shukr BUDH
16-Jan-2009 158.8856804 Ravi SHUKR
17-Jan-2009 171.9503626 Chandr SHUKR
18-Jan-2009 184.6328893 Mangal SHUKR
19-Jan-2009 196.9993242 Rahu SHUKR
20-Jan-2009 209.1223249 Guru RAVI
21-Jan-2009 221.0745102 Shani CHANDR
22-Jan-2009 232.9239618 Budh CHANDR
23-Jan-2009 244.7316204 Ketu CHANDR
24-Jan-2009 256.5501779 Shukr CHANDR
25-Jan-2009 268.4240669 Ravi CHANDR
26-Jan-2009 280.3903097 Chandr CHANDR
27-Jan-2009 292.4801128 Chandr SHUKR
28-Jan-2009 304.721008 Mangal SHUKR
29-Jan-2009 317.1391202 Rahu SHUKR
30-Jan-2009 329.7609968 Guru CHANDR
31-Jan-2009 342.6144418 Shani MANGAL
1-Feb-2009 355.7278679 Budh RAHU
2-Feb-2009 9.127753043 Ketu GURU
3-Feb-2009 22.83396631 Shukr SHANI
4-Feb-2009 36.85318584 Ravi BUDH
5-Feb-2009 51.17138336 Chandr SHUKR
6-Feb-2009 65.74719068 Mangal CHANDR
7-Feb-2009 80.50854055 Guru GURU
8-Feb-2009 95.35487052 Shani SHANI
9-Feb-2009 110.1660431 Budh SHUKR
10-Feb-2009 124.8170096 Ketu MANGAL
11-Feb-2009 139.1949053 Shukr RAHU
12-Feb-2009 153.2140168 Ravi SHANI
13-Feb-2009 166.8248509 Chandr SHANI
14-Feb-2009 180.0159918 Mangal BUDH
15-Feb-2009 192.8100451 Rahu BUDH
16-Feb-2009 205.2562681 Guru BUDH
17-Feb-2009 217.4222467 Shani KETU
18-Feb-2009 229.3860328 Budh SHUKR
19-Feb-2009 241.2294107 Ketu SHUKR
20-Feb-2009 253.0325501 Ketu BUDH
21-Feb-2009 264.8699735 Shukr BUDH
22-Feb-2009 276.8074754 Ravi BUDH
23-Feb-2009 288.8996315 Chandr BUDH
24-Feb-2009 301.1878808 Mangal BUDH
25-Feb-2009 313.6995052 Rahu BUDH
26-Feb-2009 326.4478509 Guru KETU
27-Feb-2009 339.4338913 Shani SHUKR
28-Feb-2009 352.6489816 Budh CHANDR
1-Mar-2009 6.078418161 Ketu RAHU
2-Mar-2009 19.70506802 Shukr RAHU
3-Mar-2009 33.51199149 Ravi SHANI
4-Mar-2009 47.48301887 Chandr SHANI
5-Mar-2009 61.60084418 Mangal BUDH
6-Mar-2009 75.84305071 Rahu SHUKR
7-Mar-2009 90.1771784 Guru CHANDR
8-Mar-2009 104.5564159 Shani RAHU
9-Mar-2009 118.9178298 Budh SHANI
10-Mar-2009 133.1849178 Ketu BUDH
11-Mar-2009 147.2751528 Ravi RAVI
12-Mar-2009 161.1111599 Chandr MANGAL
13-Mar-2009 174.6323964 Mangal RAHU
14-Mar-2009 187.8039754 Rahu RAHU
15-Mar-2009 200.6207295 Guru GURU
16-Mar-2009 213.106582 Guru RAHU
17-Mar-2009 225.3105294 Shani GURU
18-Mar-2009 237.3007609 Budh GURU
19-Mar-2009 249.1581688 Ketu GURU
20-Mar-2009 260.9701362 Shukr GURU
21-Mar-2009 272.824995 Ravi GURU
22-Mar-2009 284.8069626 Chandr GURU
23-Mar-2009 296.9910425 Mangal GURU
24-Mar-2009 309.437626 Rahu GURU
25-Mar-2009 322.1871585 Guru SHANI
26-Mar-2009 335.2558079 Shani SHANI
27-Mar-2009 348.6333598 Budh KETU
28-Mar-2009 2.284568485 Ketu SHUKR
29-Mar-2009 16.15470901 Shukr RAVI
30-Mar-2009 30.17884612 Ravi RAHU
31-Mar-2009 44.29266845 Chandr GURU
1-Apr-2009 58.44168454 Mangal SHANI
2-Apr-2009 72.58604697 Rahu BUDH
3-Apr-2009 86.70004372 Guru SHUKR
4-Apr-2009 100.7672156 Shani RAVI
5-Apr-2009 114.7731971 Budh RAHU
6-Apr-2009 128.6987096 Ketu GURU
7-Apr-2009 142.515006 Shukr SHANI
8-Apr-2009 156.1834656 Ravi BUDH
9-Apr-2009 169.6597571 Chandr BUDH
10-Apr-2009 182.9013408 Mangal SHUKR
11-Apr-2009 195.8759584 Rahu SHUKR
12-Apr-2009 208.5687721 Guru SHUKR
13-Apr-2009 220.9867035 Shani RAVI
14-Apr-2009 233.159566 Budh CHANDR
15-Apr-2009 245.1383554 Ketu MANGAL
16-Apr-2009 256.9915519 Shukr CHANDR
17-Apr-2009 268.8004578 Ravi MANGAL
18-Apr-2009 280.6542769 Chandr CHANDR
19-Apr-2009 292.6449586 Chandr SHUKR
20-Apr-2009 304.8612859 Mangal SHUKR
21-Apr-2009 317.3817261 Rahu SHUKR
22-Apr-2009 330.2660733 Guru CHANDR
23-Apr-2009 343.5466379 Shani RAHU
24-Apr-2009 357.2206245 Budh GURU
25-Apr-2009 11.24631353 Ketu SHANI
26-Apr-2009 25.54594192 Shukr BUDH
27-Apr-2009 40.01666362 Chandr CHANDR
28-Apr-2009 54.5476795 Mangal RAHU
29-Apr-2009 69.03842502 Rahu GURU
30-Apr-2009 83.41198203 Guru SHANI
1-May-2009 97.62025382 Shani KETU
2-May-2009 111.6411451 Budh RAVI
3-May-2009 125.4706276 Ketu MANGAL
4-May-2009 139.1132017 Shukr RAHU
5-May-2009 152.5735929 Ravi GURU
6-May-2009 165.8515211 Chandr SHANI
7-May-2009 178.9403486 Mangal SHANI
8-May-2009 191.8293098 Rahu SHANI
9-May-2009 204.5081139 Guru BUDH
10-May-2009 216.972385 Shani BUDH
11-May-2009 229.2286346 Budh KETU
12-May-2009 241.2978643 Ketu SHUKR
13-May-2009 253.2172794 Ketu BUDH
14-May-2009 265.0400579 Shukr BUDH
15-May-2009 276.8335955 Ravi BUDH
16-May-2009 288.6767684 Chandr BUDH
17-May-2009 300.656346 Mangal BUDH
18-May-2009 312.8621538 Rahu BUDH
19-May-2009 325.3804401 Guru BUDH
20-May-2009 338.2851778 Shani SHUKR
21-May-2009 351.6275024 Budh RAVI
22-May-2009 5.424328207 Ketu MANGAL
23-May-2009 19.6487366 Shukr RAHU
24-May-2009 34.22633021 Ravi SHANI
25-May-2009 49.04153934 Chandr BUDH
26-May-2009 63.95457101 Mangal SHUKR
27-May-2009 78.8246482 Rahu CHANDR
28-May-2009 93.5318681 Shani SHANI
29-May-2009 107.9909409 Budh BUDH
30-May-2009 122.1544194 Ketu SHUKR
31-May-2009 136.0075136 Shukr RAVI
1-Jun-2009 149.5586094 Ravi RAHU
2-Jun-2009 162.8291597 Chandr RAHU
3-Jun-2009 175.8452528 Mangal RAHU
4-Jun-2009 188.6320278 Rahu RAHU
5-Jun-2009 201.2112511 Guru GURU
6-Jun-2009 213.6016082 Shani SHANI
7-Jun-2009 225.8207676 Shani GURU
8-Jun-2009 237.8882791 Budh GURU
9-Jun-2009 249.8286401 Ketu SHANI
10-Jun-2009 261.6740471 Shukr GURU
11-Jun-2009 273.4663961 Ravi SHANI
12-Jun-2009 285.2582266 Chandr GURU
13-Jun-2009 297.1125221 Mangal GURU
14-Jun-2009 309.1013344 Rahu GURU
15-Jun-2009 321.3030073 Guru GURU
16-Jun-2009 333.7975916 Shani SHANI
17-Jun-2009 346.6600503 Shani GURU
18-Jun-2009 359.9510481 Budh SHANI
19-Jun-2009 13.70561003 Shukr SHUKR
20-Jun-2009 27.92115069 Ravi CHANDR
21-Jun-2009 42.54827653 Chandr RAHU
22-Jun-2009 57.48905369 Mangal GURU
23-Jun-2009 72.60624372 Rahu BUDH
24-Jun-2009 87.74290474 Guru SHUKR
25-Jun-2009 102.7469104 Shani MANGAL
26-Jun-2009 117.4926562 Budh GURU
27-Jun-2009 131.8940366 Ketu BUDH
28-Jun-2009 145.9071393 Shukr KETU
29-Jun-2009 159.524978 Ravi SHUKR
30-Jun-2009 172.7681064 Chandr RAVI
1-Jul-2009 185.6744416 Mangal CHANDR
2-Jul-2009 198.2904117 Rahu CHANDR
3-Jul-2009 210.6644849 Guru MANGAL
4-Jul-2009 222.8433188 Shani MANGAL
5-Jul-2009 234.8701367 Budh RAHU
6-Jul-2009 246.7846599 Ketu RAHU
7-Jul-2009 258.6240615 Shukr RAHU
8-Jul-2009 270.4246606 Ravi RAHU
9-Jul-2009 282.2241038 Chandr RAHU
10-Jul-2009 294.0635889 Mangal MANGAL
11-Jul-2009 305.9895688 Mangal CHANDR
12-Jul-2009 318.054489 Rahu RAVI
13-Jul-2009 330.3163046 Guru CHANDR
14-Jul-2009 342.8365541 Shani MANGAL
15-Jul-2009 355.6766298 Budh RAHU
16-Jul-2009 8.891800805 Ketu GURU
17-Jul-2009 22.52278192 Shukr SHANI
18-Jul-2009 36.58539589 Ravi BUDH
19-Jul-2009 51.06014729 Chandr SHUKR
20-Jul-2009 65.88490397 Mangal CHANDR
21-Jul-2009 80.95444833 Guru GURU
22-Jul-2009 96.12944715 Shani BUDH
23-Jul-2009 111.2542941 Budh SHUKR
24-Jul-2009 126.1796119 Ketu RAHU
25-Jul-2009 140.7830676 Shukr GURU
26-Jul-2009 154.9829297 Ravi SHANI
27-Jul-2009 168.7420027 Chandr BUDH
28-Jul-2009 182.0632323 Mangal KETU
29-Jul-2009 194.9804442 Rahu KETU
30-Jul-2009 207.5477724 Guru SHUKR
31-Jul-2009 219.8301474 Shani SHUKR
1-Aug-2009 231.8958795 Budh RAVI
2-Aug-2009 243.8114933 Ketu CHANDR
3-Aug-2009 255.6385334 Shukr RAVI
4-Aug-2009 267.4319264 Ravi CHANDR
5-Aug-2009 279.2395574 Ravi SHUKR
6-Aug-2009 291.1028705 Chandr SHUKR
7-Aug-2009 303.0583246 Mangal SHUKR
8-Aug-2009 315.1393663 Rahu KETU
9-Aug-2009 327.3784229 Guru SHUKR
10-Aug-2009 339.8084737 Shani SHUKR
11-Aug-2009 352.4639111 Budh CHANDR
12-Aug-2009 5.380360633 Ketu MANGAL
13-Aug-2009 18.59289446 Shukr RAHU
14-Aug-2009 32.13200498 Ravi GURU
15-Aug-2009 46.01713318 Chandr SHANI
16-Aug-2009 60.24837767 Mangal BUDH
17-Aug-2009 74.79793819 Rahu KETU
18-Aug-2009 89.60369796 Guru CHANDR
19-Aug-2009 104.5679176 Shani RAHU
20-Aug-2009 119.5636648 Budh SHANI
21-Aug-2009 134.4495884 Shukr SHUKR
22-Aug-2009 149.0902382 Ravi MANGAL
23-Aug-2009 163.3761859 Chandr RAHU
24-Aug-2009 177.2379269 Mangal GURU
25-Aug-2009 190.6503993 Rahu SHANI
26-Aug-2009 203.6290018 Guru SHANI
27-Aug-2009 216.2205952 Shani BUDH
28-Aug-2009 228.4930806 Budh BUDH
29-Aug-2009 240.5257742 Ketu KETU
30-Aug-2009 252.4014886 Ketu BUDH
31-Aug-2009 264.2005419 Shukr BUDH
1-Sep-2009 275.9965569 Ravi BUDH
2-Sep-2009 287.8536333 Chandr BUDH
3-Sep-2009 299.8244811 Mangal SHANI
4-Sep-2009 311.9494319 Rahu SHANI
5-Sep-2009 324.2565526 Guru BUDH
6-Sep-2009 336.7630183 Shani BUDH
7-Sep-2009 349.4775998 Budh SHUKR
8-Sep-2009 2.403889349 Ketu SHUKR
9-Sep-2009 15.54374219 Shukr SHUKR
10-Sep-2009 28.90014318 Ravi MANGAL
11-Sep-2009 42.47839918 Chandr RAHU
12-Sep-2009 56.28463416 Mangal GURU
13-Sep-2009 70.32121335 Rahu GURU
14-Sep-2009 84.57965526 Guru BUDH
15-Sep-2009 99.03249007 Shani SHUKR
16-Sep-2009 113.6264051 Budh MANGAL
17-Sep-2009 128.279759 Ketu GURU
18-Sep-2009 142.8873152 Shukr SHANI
19-Sep-2009 157.3329318 Ravi KETU
20-Sep-2009 171.5074318 Chandr SHUKR
21-Sep-2009 185.3261273 Mangal RAVI
22-Sep-2009 198.7406151 Rahu CHANDR
23-Sep-2009 211.7424041 Guru RAHU
24-Sep-2009 224.3594445 Shani RAHU
25-Sep-2009 236.6484774 Budh GURU
26-Sep-2009 248.6859666 Ketu GURU
27-Sep-2009 260.5593648 Shukr GURU
28-Sep-2009 272.3596062 Ravi GURU
29-Sep-2009 284.17507 Chandr GURU
30-Sep-2009 296.0866826 Mangal RAHU
1-Oct-2009 308.1635476 Rahu RAHU
2-Oct-2009 320.4588513 Guru GURU
3-Oct-2009 333.006518 Guru RAHU
4-Oct-2009 345.8195467 Shani GURU
5-Oct-2009 358.890842 Budh SHANI
6-Oct-2009 12.19686356 Ketu BUDH
7-Oct-2009 25.70379266 Shukr BUDH
8-Oct-2009 39.37512624 Ravi SHUKR
9-Oct-2009 53.17878974 Chandr RAVI
10-Oct-2009 67.09155564 Rahu RAHU
11-Oct-2009 81.09923056 Guru GURU
12-Oct-2009 95.19247766 Shani SHANI
13-Oct-2009 109.3595163 Budh SHUKR
14-Oct-2009 123.5778434 Ketu RAVI
15-Oct-2009 137.8076404 Shukr MANGAL
16-Oct-2009 151.9896188 Ravi GURU
17-Oct-2009 166.0491735 Chandr SHANI
18-Oct-2009 179.9065539 Mangal SHANI
19-Oct-2009 193.4902103 Rahu BUDH
20-Oct-2009 206.7491589 Guru SHUKR
21-Oct-2009 219.6610235 Shani SHUKR
22-Oct-2009 232.2345605 Budh CHANDR
23-Oct-2009 244.5074439 Ketu CHANDR
24-Oct-2009 256.5409837 Shukr CHANDR
25-Oct-2009 268.4134805 Ravi CHANDR
26-Oct-2009 280.2135328 Chandr CHANDR
27-Oct-2009 292.0339653 Chandr SHUKR
28-Oct-2009 303.9662497 Mangal SHUKR
29-Oct-2009 316.0947761 Rahu SHUKR
30-Oct-2009 328.4905132 Guru SHUKR
31-Oct-2009 341.2043301 Shani CHANDR
1-Nov-2009 354.2610198 Budh RAHU
2-Nov-2009 7.65552249 Ketu GURU
3-Nov-2009 21.35296427 Shukr GURU
4-Nov-2009 35.29371648 Ravi BUDH
5-Nov-2009 49.40337216 Chandr BUDH
6-Nov-2009 63.60548826 Mangal SHUKR
7-Nov-2009 77.8333343 Rahu RAVI
8-Nov-2009 92.03704295 Guru RAHU
9-Nov-2009 106.1845654 Shani GURU
10-Nov-2009 120.2573313 Ketu KETU
11-Nov-2009 134.2430261 Shukr SHUKR
12-Nov-2009 148.1281257 Ravi CHANDR
13-Nov-2009 161.8924011 Chandr RAHU
14-Nov-2009 175.5069832 Mangal RAHU
15-Nov-2009 188.9366118 Rahu GURU
16-Nov-2009 202.1453591 Guru SHANI
17-Nov-2009 215.1039622 Shani SHANI
18-Nov-2009 227.7966321 Budh BUDH
19-Nov-2009 240.2258103 Ketu KETU
20-Nov-2009 252.4142559 Ketu BUDH
21-Nov-2009 264.4045584 Shukr BUDH
22-Nov-2009 276.2566638 Ravi BUDH
23-Nov-2009 288.0442691 Chandr BUDH
24-Nov-2009 299.8508052 Mangal SHANI
25-Nov-2009 311.765143 Rahu SHANI
26-Nov-2009 323.8765606 Guru SHANI
27-Nov-2009 336.2684259 Shani BUDH
28-Nov-2009 349.0104901 Budh KETU
29-Nov-2009 2.150275037 Ketu SHUKR
30-Nov-2009 15.70463973 Shukr RAVI
1-Dec-2009 29.65343355 Ravi RAHU
2-Dec-2009 43.9379247 Chandr GURU
3-Dec-2009 58.46639145 Mangal SHANI
4-Dec-2009 73.12706106 Rahu BUDH
5-Dec-2009 87.80529572 Guru SHUKR
6-Dec-2009 102.3997796 Shani MANGAL
7-Dec-2009 116.8330985 Budh GURU
8-Dec-2009 131.0549813 Ketu SHANI
9-Dec-2009 145.039451 Shukr BUDH
10-Dec-2009 158.7785649 Ravi SHUKR
11-Dec-2009 172.2752907 Chandr SHUKR
12-Dec-2009 185.5373412 Mangal RAVI
13-Dec-2009 198.5730879 Rahu CHANDR
14-Dec-2009 211.3899937 Guru RAHU
15-Dec-2009 223.9953004 Shani RAHU
16-Dec-2009 236.3982064 Budh GURU
17-Dec-2009 248.6126782 Ketu GURU
18-Dec-2009 260.6602091 Shukr GURU
19-Dec-2009 272.5720009 Ravi GURU
20-Dec-2009 284.390211 Chandr GURU
21-Dec-2009 296.1681489 Mangal GURU
22-Dec-2009 307.9695425 Rahu RAHU
23-Dec-2009 319.8669559 Rahu MANGAL
24-Dec-2009 331.9391501 Guru RAHU
25-Dec-2009 344.2669691 Shani RAHU
26-Dec-2009 356.9274106 Budh GURU
27-Dec-2009 9.985791994 Ketu SHANI
28-Dec-2009 23.48622988 Shukr SHANI
29-Dec-2009 37.44130688 Ravi KETU
30-Dec-2009 51.8230647 Chandr SHUKR
31-Dec-2009 66.55877433 Mangal CHANDR
1-Jan-2010 81.53491291 Guru GURU
2-Jan-2010 96.61050022 Shani BUDH
3-Jan-2010 111.6372037 Budh RAVI
4-Jan-2010 126.480627 Ketu RAHU
5-Jan-2010 141.0368409 Shukr GURU
6-Jan-2010 155.2405611 Ravi BUDH
7-Jan-2010 169.0647748 Chandr BUDH
8-Jan-2010 182.5142048 Mangal KETU
9-Jan-2010 195.6159148 Rahu SHUKR
10-Jan-2010 208.409889 Guru SHUKR
11-Jan-2010 220.9413434 Shani RAVI
12-Jan-2010 233.2554487 Budh CHANDR
13-Jan-2010 245.39441 Ketu MANGAL
14-Jan-2010 257.3965173 Shukr MANGAL
15-Jan-2010 269.2967278 Ravi RAHU
16-Jan-2010 281.128361 Chandr MANGAL
17-Jan-2010 292.9254351 Chandr RAVI
18-Jan-2010 304.72512 Mangal SHUKR
19-Jan-2010 316.5698331 Rahu SHUKR
20-Jan-2010 328.5086509 Guru SHUKR
21-Jan-2010 340.5977813 Shani RAVI
22-Jan-2010 352.8997552 Budh CHANDR
23-Jan-2010 5.480882491 Ketu MANGAL
24-Jan-2010 18.40653712 Shukr RAHU
25-Jan-2010 31.73400441 Ravi GURU
26-Jan-2010 45.50290558 Chandr GURU
27-Jan-2010 59.72381672 Mangal SHANI
28-Jan-2010 74.36698394 Rahu BUDH
29-Jan-2010 89.3547951 Guru RAVI
30-Jan-2010 104.5626243 Shani RAHU
31-Jan-2010 119.8311734 Budh SHANI
1-Feb-2010 134.9891905 Shukr SHUKR
2-Feb-2010 149.8805058 Ravi RAHU
3-Feb-2010 164.3869269 Chandr GURU
4-Feb-2010 178.4404757 Mangal SHANI
5-Feb-2010 192.0234259 Rahu SHANI
6-Feb-2010 205.1593266 Guru BUDH
7-Feb-2010 217.9001295 Shani KETU
8-Feb-2010 230.313604 Budh SHUKR
9-Feb-2010 242.4731417 Ketu SHUKR
10-Feb-2010 254.4504406 Shukr SHUKR
11-Feb-2010 266.3108428 Shukr KETU
12-Feb-2010 278.1109203 Ravi SHUKR
13-Feb-2010 289.8978891 Chandr KETU
14-Feb-2010 301.7104795 Mangal BUDH
15-Feb-2010 313.5809324 Rahu BUDH
16-Feb-2010 325.5377699 Guru BUDH
17-Feb-2010 337.6089341 Shani KETU
18-Feb-2010 349.8248558 Budh SHUKR
19-Feb-2010 2.220951022 Ketu SHUKR
20-Feb-2010 14.8388895 Shukr SHUKR
21-Feb-2010 27.72585157 Ravi CHANDR
22-Feb-2010 40.93112185 Chandr CHANDR
23-Feb-2010 54.4997066 Mangal RAHU
24-Feb-2010 68.46297067 Rahu RAHU
25-Feb-2010 82.82674827 Guru SHANI
26-Feb-2010 97.55869724 Shani KETU
27-Feb-2010 112.5789614 Budh CHANDR
28-Feb-2010 127.7598606 Ketu GURU
1-Mar-2010 142.9388198 Shukr SHANI
2-Mar-2010 157.9433903 Ravi SHUKR
3-Mar-2010 172.6208923 Chandr SHUKR
4-Mar-2010 186.8624917 Rahu RAHU
5-Mar-2010 200.6145481 Guru GURU
6-Mar-2010 213.8765164 Shani SHANI
7-Mar-2010 226.6899318 Budh BUDH
8-Mar-2010 239.1243264 Budh SHANI
9-Mar-2010 251.2641189 Ketu SHANI
10-Mar-2010 263.198126 Shukr SHANI
11-Mar-2010 275.0119121 Ravi SHANI
12-Mar-2010 286.7826631 Chandr SHANI
13-Mar-2010 298.5760637 Mangal SHANI
14-Mar-2010 310.4446744 Rahu SHANI
15-Mar-2010 322.4275927 Guru SHANI
16-Mar-2010 334.5514865 Shani SHANI
17-Mar-2010 346.8330995 Budh BUDH
18-Mar-2010 359.2830347 Budh SHANI
19-Mar-2010 11.91027887 Ketu BUDH
20-Mar-2010 24.72662972 Shukr BUDH
21-Mar-2010 37.74991604 Ravi KETU
22-Mar-2010 51.00481249 Chandr SHUKR
23-Mar-2010 64.52036309 Mangal SHUKR
24-Mar-2010 78.3239218 Rahu CHANDR
25-Mar-2010 92.43179529 Guru RAHU
26-Mar-2010 106.8375932 Budh BUDH
27-Mar-2010 121.500723 Ketu SHUKR
28-Mar-2010 136.3394027 Shukr CHANDR
29-Mar-2010 151.2332276 Ravi GURU
30-Mar-2010 166.0377713 Chandr SHANI
31-Mar-2010 180.6083101 Mangal BUDH
1-Apr-2010 194.8249213 Rahu KETU
2-Apr-2010 208.6105371 Guru SHUKR
3-Apr-2010 221.937494 Shani CHANDR
4-Apr-2010 234.8235794 Budh RAHU
5-Apr-2010 247.3218995 Ketu RAHU
6-Apr-2010 259.5089702 Shukr RAHU
7-Apr-2010 271.4737438 Ravi GURU
8-Apr-2010 283.3086608 Chandr RAHU
9-Apr-2010 295.1028563 Mangal RAHU
10-Apr-2010 306.9371177 Rahu RAHU
11-Apr-2010 318.8799959 Rahu CHANDR
12-Apr-2010 330.9847592 Guru MANGAL
13-Apr-2010 343.2874482 Shani RAHU
14-Apr-2010 355.8066357 Budh RAHU
15-Apr-2010 8.545335622 Ketu GURU
16-Apr-2010 21.49503195 Shukr GURU
17-Apr-2010 34.64127017 Ravi SHANI
18-Apr-2010 47.96970441 Chandr BUDH
19-Apr-2010 61.47099995 Mangal BUDH
20-Apr-2010 75.1429203 Rahu KETU
21-Apr-2010 88.98855108 Guru RAVI
22-Apr-2010 103.0106961 Shani RAHU
23-Apr-2010 117.2035337 Budh GURU
24-Apr-2010 131.5435011 Ketu BUDH
25-Apr-2010 145.9822118 Shukr KETU
26-Apr-2010 160.4446518 Chandr CHANDR
27-Apr-2010 174.8349966 Mangal RAHU
28-Apr-2010 189.0497144 Rahu GURU
29-Apr-2010 202.9943512 Guru SHANI
30-Apr-2010 216.5987121 Shani BUDH
1-May-2010 229.8262288 Budh SHUKR
2-May-2010 242.6762058 Ketu SHUKR
3-May-2010 255.1802876 Shukr SHUKR
4-May-2010 267.3956065 Ravi CHANDR
5-May-2010 279.3968465 Ravi SHUKR
6-May-2010 291.2687022 Chandr SHUKR
7-May-2010 303.0994146 Mangal SHUKR
8-May-2010 314.9753315 Rahu KETU
9-May-2010 326.975995 Guru SHUKR
10-May-2010 339.1693518 Shani SHUKR
11-May-2010 351.6072112 Budh RAVI
12-May-2010 4.32159025 Ketu CHANDR
13-May-2010 17.32278114 Shukr CHANDR
14-May-2010 30.59987649 Ravi RAHU
15-May-2010 44.12416857 Chandr GURU
16-May-2010 57.85516493 Mangal GURU
17-May-2010 71.74795891 Rahu SHANI
18-May-2010 85.7598883 Guru BUDH
19-May-2010 99.85449272 Shani SHUKR
20-May-2010 114.0018277 Budh MANGAL
21-May-2010 128.1755625 Ketu GURU
22-May-2010 142.3482729 Shukr SHANI
23-May-2010 156.4867746 Ravi BUDH
24-May-2010 170.5493708 Chandr SHUKR
25-May-2010 184.4864556 Mangal SHUKR
26-May-2010 198.2448284 Rahu CHANDR
27-May-2010 211.7746286 Guru RAHU
28-May-2010 225.0368106 Shani GURU
29-May-2010 238.0091542 Budh SHANI
30-May-2010 250.6897213 Ketu SHANI
31-May-2010 263.0976347 Shukr SHANI
1-Jun-2010 275.2715965 Ravi BUDH
2-Jun-2010 287.2667897 Chandr SHANI
3-Jun-2010 299.1509247 Mangal SHANI
4-Jun-2010 311.0001124 Rahu SHANI
5-Jun-2010 322.8948386 Guru SHANI
6-Jun-2010 334.9158063 Shani SHANI
7-Jun-2010 347.1392358 Budh BUDH
8-Jun-2010 359.6314757 Budh SHANI
9-Jun-2010 12.44319827 Ketu BUDH
10-Jun-2010 25.60378134 Shukr BUDH
11-Jun-2010 39.11680656 Ravi SHUKR
12-Jun-2010 52.95794677 Chandr RAVI
13-Jun-2010 67.07652374 Rahu RAHU
14-Jun-2010 81.40123421 Guru GURU
15-Jun-2010 95.8491244 Shani BUDH
16-Jun-2010 110.3356712 Budh SHUKR
17-Jun-2010 124.7835737 Ketu MANGAL
18-Jun-2010 139.1285854 Shukr RAHU
19-Jun-2010 153.3218373 Ravi SHANI
20-Jun-2010 167.3290692 Chandr SHANI
21-Jun-2010 181.1278583 Mangal BUDH
22-Jun-2010 194.7042495 Rahu KETU
23-Jun-2010 208.0500592 Guru SHUKR
24-Jun-2010 221.1615231 Shani CHANDR
25-Jun-2010 234.0392427 Budh MANGAL
26-Jun-2010 246.6889969 Ketu RAHU
27-Jun-2010 259.1230059 Shukr RAHU
28-Jun-2010 271.3613682 Ravi GURU
29-Jun-2010 283.4333625 Chandr RAHU
30-Jun-2010 295.3782297 Mangal RAHU
1-Jul-2010 307.2451643 Rahu RAHU
2-Jul-2010 319.0925245 Rahu CHANDR
3-Jul-2010 330.9864116 Guru MANGAL
4-Jul-2010 342.9986012 Shani RAHU
5-Jul-2010 355.2035479 Budh RAHU
6-Jul-2010 7.674105374 Ketu GURU
7-Jul-2010 20.47577998 Shukr GURU
8-Jul-2010 33.65959596 Ravi SHANI
9-Jul-2010 47.25398945 Chandr SHANI
10-Jul-2010 61.25677478 Mangal BUDH
11-Jul-2010 75.62916066 Rahu SHUKR
12-Jul-2010 90.29448477 Guru CHANDR
13-Jul-2010 105.143896 Shani GURU
14-Jul-2010 120.0492436 Ketu KETU
15-Jul-2010 134.8806413 Shukr SHUKR
16-Jul-2010 149.5240926 Ravi RAHU
17-Jul-2010 163.8944683 Chandr GURU
18-Jul-2010 177.9410905 Mangal SHANI
19-Jul-2010 191.646016 Rahu SHANI
20-Jul-2010 205.0173282 Guru BUDH
21-Jul-2010 218.0804847 Shani KETU
22-Jul-2010 230.8702024 Budh SHUKR
23-Jul-2010 243.4242465 Ketu RAVI
24-Jul-2010 255.7795153 Shukr RAVI
25-Jul-2010 267.970268 Ravi CHANDR
26-Jul-2010 280.0281437 Chandr CHANDR
27-Jul-2010 291.9835477 Chandr SHUKR
28-Jul-2010 303.8678889 Mangal SHUKR
29-Jul-2010 315.7160647 Rahu SHUKR
30-Jul-2010 327.5686348 Guru SHUKR
31-Jul-2010 339.4733199 Shani SHUKR
1-Aug-2010 351.4856396 Budh SHUKR
2-Aug-2010 3.668462272 Ketu CHANDR
3-Aug-2010 16.090052 Shukr RAVI
4-Aug-2010 28.82011475 Ravi MANGAL
5-Aug-2010 41.92348428 Chandr RAHU
6-Aug-2010 55.45131432 Mangal RAHU
7-Aug-2010 69.43000694 Rahu GURU
8-Aug-2010 83.84909246 Guru SHANI
9-Aug-2010 98.65117041 Shani SHUKR
10-Aug-2010 113.7288405 Budh MANGAL
11-Aug-2010 128.9331834 Ketu GURU
12-Aug-2010 144.0944962 Shukr BUDH
13-Aug-2010 159.0501676 Ravi SHUKR
14-Aug-2010 173.6706024 Mangal MANGAL
15-Aug-2010 187.8749834 Rahu RAHU
16-Aug-2010 201.6337841 Guru GURU
17-Aug-2010 214.9606789 Shani SHANI
18-Aug-2010 227.8993673 Budh BUDH
19-Aug-2010 240.5102182 Ketu KETU
20-Aug-2010 252.8593746 Ketu BUDH
21-Aug-2010 265.0110458 Shukr BUDH
22-Aug-2010 277.022812 Ravi KETU
23-Aug-2010 288.9434997 Chandr BUDH
24-Aug-2010 300.8131385 Mangal BUDH
25-Aug-2010 312.6645463 Rahu BUDH
26-Aug-2010 324.5261219 Guru BUDH
27-Aug-2010 336.4253521 Shani BUDH
28-Aug-2010 348.3924404 Budh BUDH
29-Aug-2010 0.463477015 Ketu KETU
30-Aug-2010 12.68266591 Ketu BUDH
31-Aug-2010 25.10310012 Shukr BUDH
1-Sep-2010 37.78545621 Ravi SHUKR
2-Sep-2010 50.79396184 Chandr SHUKR
3-Sep-2010 64.18914698 Mangal SHUKR
4-Sep-2010 78.01710531 Rahu RAVI
5-Sep-2010 92.29557283 Guru RAHU
6-Sep-2010 106.9988609 Budh BUDH
7-Sep-2010 122.0465594 Ketu SHUKR
8-Sep-2010 137.3029027 Shukr CHANDR
9-Sep-2010 152.5917521 Ravi GURU
10-Sep-2010 167.7256016 Chandr SHANI
11-Sep-2010 182.539473 Mangal KETU
12-Sep-2010 196.9175602 Rahu SHUKR
13-Sep-2010 210.8044863 Guru MANGAL
14-Sep-2010 224.2009931 Shani RAHU
15-Sep-2010 237.1500962 Budh GURU
16-Sep-2010 249.7208965 Ketu SHANI
17-Sep-2010 261.9945663 Shukr SHANI
18-Sep-2010 274.053866 Ravi SHANI
19-Sep-2010 285.9759421 Chandr SHANI
20-Sep-2010 297.8278762 Mangal GURU
21-Sep-2010 309.6645272 Rahu GURU
22-Sep-2010 321.5282666 Guru GURU
23-Sep-2010 333.4503341 Shani SHANI
24-Sep-2010 345.453645 Shani GURU
25-Sep-2010 357.5567482 Budh GURU
26-Sep-2010 9.778337571 Ketu SHANI
27-Sep-2010 22.14153236 Shukr SHANI
28-Sep-2010 34.67713768 Ravi SHANI
29-Sep-2010 47.4250972 Chandr SHANI
30-Sep-2010 60.43333063 Mangal BUDH
1-Oct-2010 73.75323635 Rahu BUDH
2-Oct-2010 87.43140449 Guru SHUKR
3-Oct-2010 101.4975893 Shani CHANDR
4-Oct-2010 115.9501428 Budh RAHU
5-Oct-2010 130.7423069 Ketu SHANI
6-Oct-2010 145.7751615 Shukr BUDH
7-Oct-2010 160.9032444 Chandr CHANDR
8-Oct-2010 175.9548929 Mangal RAHU
9-Oct-2010 190.7624084 Rahu SHANI
10-Oct-2010 205.1916901 Guru BUDH
11-Oct-2010 219.1612167 Shani SHUKR
12-Oct-2010 232.6460837 Budh CHANDR
13-Oct-2010 245.6698655 Ketu RAHU
14-Oct-2010 258.290718 Shukr RAHU
15-Oct-2010 270.5873012 Ravi RAHU
16-Oct-2010 282.6471627 Chandr RAHU
17-Oct-2010 294.5579477 Mangal RAHU
18-Oct-2010 306.4010403 Mangal CHANDR
19-Oct-2010 318.247242 Rahu CHANDR
20-Oct-2010 330.1541722 Guru CHANDR
21-Oct-2010 342.1651812 Shani MANGAL
22-Oct-2010 354.3097771 Budh RAHU
23-Oct-2010 6.605668151 Ketu RAHU
24-Oct-2010 19.0623137 Shukr RAHU
25-Oct-2010 31.68548064 Ravi GURU
26-Oct-2010 44.48196685 Chandr GURU
27-Oct-2010 57.46346046 Mangal GURU
28-Oct-2010 70.64843259 Rahu SHANI
29-Oct-2010 84.06108758 Guru BUDH
30-Oct-2010 97.72681404 Shani KETU
31-Oct-2010 111.6642443 Budh RAVI
1-Nov-2010 125.8748943 Ketu RAHU
2-Nov-2010 140.332518 Shukr GURU
3-Nov-2010 154.975635 Ravi SHANI
4-Nov-2010 169.7072627 Chandr KETU
5-Nov-2010 184.4044184 Mangal SHUKR
6-Nov-2010 198.9362657 Rahu CHANDR
7-Nov-2010 213.1856863 Guru RAHU
8-Nov-2010 227.0673518 Budh BUDH
9-Nov-2010 240.5373113 Ketu KETU
10-Nov-2010 253.5932533 Shukr SHUKR
11-Nov-2010 266.2681071 Shukr KETU
12-Nov-2010 278.6207352 Ravi SHUKR
13-Nov-2010 290.7265104 Chandr SHUKR
14-Nov-2010 302.6690709 Mangal SHUKR
15-Nov-2010 314.5335413 Rahu KETU
16-Nov-2010 326.4010986 Guru KETU
17-Nov-2010 338.3446435 Shani SHUKR
18-Nov-2010 350.425368 Budh SHUKR
19-Nov-2010 2.690189634 Ketu SHUKR
20-Nov-2010 15.17025768 Shukr SHUKR
21-Nov-2010 27.88087266 Ravi CHANDR
22-Nov-2010 40.82308951 Chandr CHANDR
23-Nov-2010 53.986972 Mangal MANGAL
24-Nov-2010 67.35596389 Rahu RAHU
25-Nov-2010 80.91131424 Guru GURU
26-Nov-2010 94.63526011 Shani SHANI
27-Nov-2010 108.5119585 Budh BUDH
28-Nov-2010 122.5258583 Ketu SHUKR
29-Nov-2010 136.6579722 Shukr CHANDR
30-Nov-2010 150.8811325 Ravi RAHU
1-Dec-2010 165.155781 Chandr GURU
2-Dec-2010 179.428091 Mangal SHANI
3-Dec-2010 193.6318807 Rahu BUDH
4-Dec-2010 207.6946484 Guru SHUKR
5-Dec-2010 221.5464818 Shani CHANDR
6-Dec-2010 235.1294729 Budh RAHU
7-Dec-2010 248.4052547 Ketu GURU
8-Dec-2010 261.3592493 Shukr GURU
9-Dec-2010 274.0014351 Ravi SHANI
10-Dec-2010 286.3643047 Chandr SHANI
11-Dec-2010 298.4990211 Mangal SHANI
12-Dec-2010 310.4707568 Rahu SHANI
13-Dec-2010 322.3539418 Guru SHANI
14-Dec-2010 334.2277594 Shani SHANI
15-Dec-2010 346.1718597 Shani GURU
16-Dec-2010 358.2620823 Budh SHANI
17-Dec-2010 10.56602578 Ketu SHANI
18-Dec-2010 23.13847416 Shukr SHANI
19-Dec-2010 36.01692662 Ravi BUDH
20-Dec-2010 49.21777344 Chandr BUDH
21-Dec-2010 62.73396207 Mangal SHUKR
22-Dec-2010 76.53508271 Rahu SHUKR
23-Dec-2010 90.57046511 Guru MANGAL
24-Dec-2010 104.7751344 Shani RAHU
25-Dec-2010 119.0776111 Budh SHANI
26-Dec-2010 133.4079239 Shukr SHUKR
27-Dec-2010 147.7040924 Ravi CHANDR
28-Dec-2010 161.9158108 Chandr RAHU
29-Dec-2010 176.0049821 Mangal RAHU
30-Dec-2010 189.9437595 Rahu GURU
31-Dec-2010 203.7114007 Guru SHANI
1-Jan-2011 217.2912984 Shani BUDH
2-Jan-2011 230.6691309 Budh SHUKR
3-Jan-2011 243.8325432 Ketu CHANDR
4-Jan-2011 256.7723287 Shukr CHANDR
5-Jan-2011 269.4847614 Ravi RAHU
6-Jan-2011 281.9744473 Chandr RAHU
7-Jan-2011 294.2569111 Mangal RAHU
8-Jan-2011 306.3602539 Mangal CHANDR
9-Jan-2011 318.3255919 Rahu CHANDR
10-Jan-2011 330.2063863 Guru CHANDR
11-Jan-2011 342.0669278 Shani CHANDR
12-Jan-2011 353.9800977 Budh MANGAL
13-Jan-2011 6.024284469 Ketu RAHU
14-Jan-2011 18.27922639 Shukr RAHU
15-Jan-2011 30.82059829 Ravi RAHU
16-Jan-2011 43.71326529 Chandr RAHU
17-Jan-2011 57.00325896 Mangal GURU
18-Jan-2011 70.70896318 Rahu SHANI
19-Jan-2011 84.81300187 Guru BUDH
20-Jan-2011 99.25761215 Shani SHUKR
21-Jan-2011 113.9467918 Budh MANGAL
22-Jan-2011 128.7570913 Ketu GURU
23-Jan-2011 143.5556271 Shukr SHANI
24-Jan-2011 158.2204504 Ravi SHUKR
25-Jan-2011 172.6570946 Chandr SHUKR
26-Jan-2011 186.8069069 Rahu RAHU
27-Jan-2011 200.6464224 Guru GURU
28-Jan-2011 214.1802366 Shani SHANI
29-Jan-2011 227.431055 Budh BUDH
30-Jan-2011 240.430018 Ketu KETU
31-Jan-2011 253.2091364 Ketu BUDH
1-Feb-2011 265.7966164 Shukr BUDH
2-Feb-2011 278.2151708 Ravi SHUKR
3-Feb-2011 290.4829258 Chandr SHUKR
4-Feb-2011 302.616189 Mangal KETU
5-Feb-2011 314.6331646 Rahu KETU
6-Feb-2011 326.5577418 Guru SHUKR
7-Feb-2011 338.4226735 Shani SHUKR
8-Feb-2011 350.2717402 Budh SHUKR
9-Feb-2011 2.160694017 Ketu SHUKR
10-Feb-2011 14.15680574 Shukr SHUKR
11-Feb-2011 26.33674332 Shukr KETU
12-Feb-2011 38.78249835 Ravi SHUKR
13-Feb-2011 51.57513621 Chandr SHUKR
14-Feb-2011 64.78605777 Mangal SHUKR
15-Feb-2011 78.46536913 Rahu CHANDR
16-Feb-2011 92.62773727 Guru RAHU
17-Feb-2011 107.2385082 Budh BUDH
18-Feb-2011 122.2058775 Ketu SHUKR
19-Feb-2011 137.3856468 Shukr MANGAL
20-Feb-2011 152.6012472 Ravi GURU
21-Feb-2011 167.6744986 Chandr SHANI
22-Feb-2011 182.4566882 Mangal KETU
23-Feb-2011 196.8493678 Rahu SHUKR
24-Feb-2011 210.809856 Guru MANGAL
25-Feb-2011 224.3435853 Shani RAHU
26-Feb-2011 237.4895735 Budh GURU
27-Feb-2011 250.3050914 Ketu SHANI
28-Feb-2011 262.8530153 Shukr SHANI
1-Mar-2011 275.1929608 Ravi BUDH
2-Mar-2011 287.3760958 Chandr SHANI
3-Mar-2011 299.4431594 Mangal SHANI
4-Mar-2011 311.4250992 Rahu SHANI
5-Mar-2011 323.3456922 Guru SHANI
6-Mar-2011 335.2254948 Shani SHANI
7-Mar-2011 347.0864082 Budh BUDH
8-Mar-2011 358.9561061 Budh SHANI
9-Mar-2011 10.87166009 Ketu SHANI
10-Mar-2011 22.8818598 Shukr SHANI
11-Mar-2011 35.04779639 Ravi SHANI
12-Mar-2011 47.44126881 Chandr SHANI
13-Mar-2011 60.14062369 Mangal BUDH
14-Mar-2011 73.22365254 Rahu BUDH
15-Mar-2011 86.75696839 Guru SHUKR
16-Mar-2011 100.7813956 Shani RAVI
17-Mar-2011 115.2946002 Budh RAHU
18-Mar-2011 130.235793 Ketu SHANI
19-Mar-2011 145.4805279 Shukr BUDH
20-Mar-2011 160.8525189 Chandr CHANDR
21-Mar-2011 176.1525409 Mangal GURU
22-Mar-2011 191.1955022 Rahu SHANI
23-Mar-2011 205.8421362 Guru KETU
24-Mar-2011 220.0150142 Shani SHUKR
25-Mar-2011 233.6970738 Budh MANGAL
26-Mar-2011 246.9183402 Ketu RAHU
27-Mar-2011 259.7387591 Shukr RAHU
28-Mar-2011 272.2327075 Ravi GURU
29-Mar-2011 284.477286 Chandr GURU
30-Mar-2011 296.5444139 Mangal GURU
31-Mar-2011 308.4961959 Rahu RAHU
1-Apr-2011 320.383024 Guru GURU
2-Apr-2011 332.2438994 Guru RAHU
3-Apr-2011 344.1085048 Shani RAHU
4-Apr-2011 356.0006077 Budh RAHU
5-Apr-2011 7.942296871 Ketu GURU
6-Apr-2011 19.95840226 Shukr RAHU
7-Apr-2011 32.08039403 Ravi GURU
8-Apr-2011 44.34910219 Chandr GURU
9-Apr-2011 56.8156174 Mangal GURU
10-Apr-2011 69.5397314 Rahu GURU
11-Apr-2011 82.58535433 Guru SHANI
12-Apr-2011 96.01247334 Shani BUDH
13-Apr-2011 109.8654294 Budh SHUKR
14-Apr-2011 124.1581509 Ketu CHANDR
15-Apr-2011 138.8591573 Shukr RAHU
16-Apr-2011 153.8819858 Ravi SHANI
17-Apr-2011 169.0876681 Chandr BUDH
18-Apr-2011 184.3025586 Mangal SHUKR
19-Apr-2011 199.3478579 Rahu MANGAL
20-Apr-2011 214.0709487 Shani SHANI
21-Apr-2011 228.3677663 Budh BUDH
22-Apr-2011 242.1905176 Ketu SHUKR
23-Apr-2011 255.5422263 Shukr SHUKR
24-Apr-2011 268.4640093 Ravi MANGAL
25-Apr-2011 281.0209739 Chandr CHANDR
26-Apr-2011 293.2900432 Chandr RAVI
27-Apr-2011 305.3506365 Mangal RAVI
28-Apr-2011 317.2780843 Rahu SHUKR
29-Apr-2011 329.1394619 Guru RAVI
30-Apr-2011 340.991469 Shani RAVI
1-May-2011 352.879951 Budh CHANDR
2-May-2011 4.840751654 Ketu MANGAL
3-May-2011 16.9017189 Shukr CHANDR
4-May-2011 29.08564034 Ravi MANGAL
5-May-2011 41.4136872 Chandr MANGAL
6-May-2011 53.90873752 Mangal MANGAL
7-May-2011 66.59782114 Mangal CHANDR
8-May-2011 79.51288098 Rahu MANGAL
9-May-2011 92.68912258 Guru RAHU
10-May-2011 106.1604937 Shani GURU
11-May-2011 119.9523004 Budh SHANI
12-May-2011 134.0716611 Shukr SHUKR
13-May-2011 148.4975382 Ravi MANGAL
14-May-2011 163.1733436 Chandr RAHU
15-May-2011 178.0057938 Mangal SHANI
16-May-2011 192.8726428 Rahu BUDH
17-May-2011 207.6388461 Guru SHUKR
18-May-2011 222.1769855 Shani MANGAL
19-May-2011 236.3857823 Budh GURU
20-May-2011 250.2016191 Ketu SHANI
21-May-2011 263.6013704 Shukr SHANI
22-May-2011 276.598214 Ravi BUDH
23-May-2011 289.2336539 Chandr BUDH
24-May-2011 301.5686077 Mangal BUDH
25-May-2011 313.6752057 Rahu BUDH
26-May-2011 325.6299536 Guru BUDH
27-May-2011 337.5084063 Shani KETU
28-May-2011 349.3812513 Budh SHUKR
29-May-2011 1.311544736 Ketu SHUKR
30-May-2011 13.35281003 Shukr SHUKR
31-May-2011 25.54787613 Shukr BUDH
1-Jun-2011 37.92854403 Ravi SHUKR
2-Jun-2011 50.51622431 Chandr SHUKR
3-Jun-2011 63.32348197 Mangal SHUKR
4-Jun-2011 76.3560942 Rahu SHUKR
5-Jun-2011 89.6150017 Guru CHANDR
6-Jun-2011 103.0975402 Shani RAHU
7-Jun-2011 116.7975145 Budh GURU
8-Jun-2011 130.703912 Ketu SHANI
9-Jun-2011 144.7983396 Shukr BUDH
10-Jun-2011 159.0517103 Ravi SHUKR
11-Jun-2011 173.4212489 Mangal MANGAL
12-Jun-2011 187.8492519 Rahu RAHU
13-Jun-2011 202.2648358 Guru SHANI
14-Jun-2011 216.5890809 Shani BUDH
15-Jun-2011 230.7428421 Budh SHUKR
16-Jun-2011 244.6556077 Ketu CHANDR
17-Jun-2011 258.2734979 Shukr RAHU
18-Jun-2011 271.5648524 Ravi GURU
19-Jun-2011 284.5226368 Chandr GURU
20-Jun-2011 297.1637761 Mangal GURU
21-Jun-2011 309.5261665 Rahu GURU
22-Jun-2011 321.6643585 Guru GURU
23-Jun-2011 333.6447801 Shani SHANI
24-Jun-2011 345.5410724 Shani GURU
25-Jun-2011 357.4298026 Budh GURU
26-Jun-2011 9.386543324 Ketu SHANI
27-Jun-2011 21.48210677 Shukr GURU
28-Jun-2011 33.77870071 Ravi SHANI
29-Jun-2011 46.32600397 Chandr SHANI
30-Jun-2011 59.15750693 Mangal SHANI
1-Jul-2011 72.28769525 Rahu SHANI
2-Jul-2011 85.71067449 Guru BUDH
3-Jul-2011 99.40074316 Shani SHUKR
4-Jul-2011 113.315265 Budh CHANDR
5-Jul-2011 127.3998042 Ketu RAHU
6-Jul-2011 141.5947561 Shukr GURU
7-Jul-2011 155.8419413 Ravi BUDH
8-Jul-2011 170.0894303 Chandr KETU
9-Jul-2011 184.2935322 Mangal SHUKR
10-Jul-2011 198.4180455 Rahu CHANDR
11-Jul-2011 212.4318119 Guru RAHU
12-Jul-2011 226.3059568 Shani GURU
13-Jul-2011 240.0120353 Ketu KETU
14-Jul-2011 253.5219107 Shukr SHUKR
15-Jul-2011 266.8096369 Ravi RAVI
16-Jul-2011 279.8549511 Ravi SHUKR
17-Jul-2011 292.6474026 Chandr SHUKR
18-Jul-2011 305.1899753 Mangal RAVI
19-Jul-2011 317.5013471 Rahu RAVI
20-Jul-2011 329.6164569 Guru CHANDR
21-Jul-2011 341.5854906 Shani CHANDR
22-Jul-2011 353.471658 Budh MANGAL
23-Jul-2011 5.348175848 Ketu MANGAL
24-Jul-2011 17.29471111 Shukr CHANDR
25-Jul-2011 29.39322958 Ravi RAHU
26-Jul-2011 41.72295582 Chandr MANGAL
27-Jul-2011 54.35417104 Mangal RAHU
28-Jul-2011 67.34086454 Rahu RAHU
29-Jul-2011 80.71274444 Guru GURU
30-Jul-2011 94.46785152 Shani SHANI
31-Jul-2011 108.5679574 Budh KETU
1-Aug-2011 122.9394644 Ketu SHUKR
2-Aug-2011 137.4816636 Shukr MANGAL
3-Aug-2011 152.0816108 Ravi GURU
4-Aug-2011 166.6317563 Chandr SHANI
5-Aug-2011 181.0449165 Mangal BUDH
6-Aug-2011 195.2624067 Rahu SHUKR
7-Aug-2011 209.2542743 Guru RAVI
8-Aug-2011 223.0135055 Shani RAHU
9-Aug-2011 236.547369 Budh GURU
10-Aug-2011 249.8688024 Ketu SHANI
11-Aug-2011 262.9898581 Shukr SHANI
12-Aug-2011 275.9182785 Ravi BUDH
13-Aug-2011 288.6573808 Chandr BUDH
14-Aug-2011 301.2086154 Mangal BUDH
15-Aug-2011 313.5756761 Rahu BUDH
16-Aug-2011 325.768981 Guru BUDH
17-Aug-2011 337.8095566 Shani KETU
18-Aug-2011 349.7316513 Budh SHUKR
19-Aug-2011 1.583756845 Ketu SHUKR
20-Aug-2011 13.42809482 Shukr SHUKR
21-Aug-2011 25.33880161 Shukr BUDH
22-Aug-2011 37.39887861 Ravi KETU
23-Aug-2011 49.69564303 Chandr KETU
24-Aug-2011 62.31424265 Mangal KETU
25-Aug-2011 75.32885643 Rahu SHUKR
26-Aug-2011 88.79148933 Guru RAVI
27-Aug-2011 102.7191639 Shani MANGAL
28-Aug-2011 117.0822352 Budh GURU
29-Aug-2011 131.7987668 Ketu BUDH
30-Aug-2011 146.7401895 Ravi RAVI
31-Aug-2011 161.7499756 Chandr MANGAL
1-Sep-2011 176.6709138 Mangal GURU
2-Sep-2011 191.3717879 Rahu SHANI
3-Sep-2011 205.7645268 Guru BUDH
4-Sep-2011 219.8080109 Shani SHUKR
5-Sep-2011 233.5008421 Budh MANGAL
6-Sep-2011 246.8686108 Ketu RAHU
7-Sep-2011 259.9507169 Shukr RAHU
8-Sep-2011 272.7896157 Ravi GURU
9-Sep-2011 285.4235567 Chandr GURU
10-Sep-2011 297.8829876 Mangal GURU
11-Sep-2011 310.1902937 Rahu GURU
12-Sep-2011 322.36211 Guru SHANI
13-Sep-2011 334.4132227 Shani SHANI
14-Sep-2011 346.3611074 Shani GURU
15-Sep-2011 358.2302705 Budh SHANI
16-Sep-2011 10.05569475 Ketu SHANI
17-Sep-2011 21.88493332 Shukr GURU
18-Sep-2011 33.77869619 Ravi SHANI
19-Sep-2011 45.80987292 Chandr SHANI
20-Sep-2011 58.06075566 Mangal SHANI
21-Sep-2011 70.61800314 Rahu SHANI
22-Sep-2011 83.5647969 Guru SHANI
23-Sep-2011 96.9696909 Shani BUDH
24-Sep-2011 110.8721792 Budh SHUKR
25-Sep-2011 125.2667776 Ketu MANGAL
26-Sep-2011 140.0904504 Shukr RAHU
27-Sep-2011 155.220441 Ravi BUDH
28-Sep-2011 170.4878722 Chandr SHUKR
29-Sep-2011 185.7059851 Mangal CHANDR
30-Sep-2011 200.7041355 Guru GURU
1-Oct-2011 215.3553015 Shani SHANI
2-Oct-2011 229.5885919 Budh SHUKR
3-Oct-2011 243.3861799 Ketu RAVI
4-Oct-2011 256.7704643 Shukr CHANDR
5-Oct-2011 269.7886161 Ravi RAHU
6-Oct-2011 282.49911 Chandr RAHU
7-Oct-2011 294.9617479 Mangal RAHU
8-Oct-2011 307.2311443 Rahu RAHU
9-Oct-2011 319.3533766 Rahu MANGAL
10-Oct-2011 331.3654327 Guru RAHU
11-Oct-2011 343.2968469 Shani RAHU
12-Oct-2011 355.172761 Budh RAHU
13-Oct-2011 7.017717939 Ketu RAHU
14-Oct-2011 18.85959438 Shukr RAHU
15-Oct-2011 30.733104 Ravi RAHU
16-Oct-2011 42.68235594 Chandr RAHU
17-Oct-2011 54.76205223 Mangal RAHU
18-Oct-2011 67.03695352 Rahu RAHU
19-Oct-2011 79.57918632 Rahu MANGAL
20-Oct-2011 92.46288779 Guru RAHU
21-Oct-2011 105.7556687 Shani GURU
22-Oct-2011 119.5066219 Budh SHANI
23-Oct-2011 133.7316391 Shukr SHUKR
24-Oct-2011 148.3990307 Ravi CHANDR
25-Oct-2011 163.4210263 Chandr RAHU
26-Oct-2011 178.6573207 Mangal SHANI
27-Oct-2011 193.9333831 Rahu BUDH
28-Oct-2011 209.0696357 Guru RAVI
29-Oct-2011 223.9119069 Shani RAHU
30-Oct-2011 238.3529414 Budh SHANI
31-Oct-2011 252.3396905 Ketu BUDH
1-Nov-2011 265.8679409 Shukr BUDH
2-Nov-2011 278.9700407 Ravi SHUKR
3-Nov-2011 291.7014191 Chandr SHUKR
4-Nov-2011 304.1290447 Mangal SHUKR
5-Nov-2011 316.3226425 Rahu SHUKR
6-Nov-2011 328.348555 Guru SHUKR
7-Nov-2011 340.2660557 Shani SHUKR
8-Nov-2011 352.1258596 Budh RAVI
9-Nov-2011 3.970377348 Ketu CHANDR
10-Nov-2011 15.83518708 Shukr RAVI
11-Nov-2011 27.75132494 Ravi CHANDR
12-Nov-2011 39.74808875 Ravi SHUKR
13-Nov-2011 51.85597032 Chandr SHUKR
14-Nov-2011 64.10917078 Mangal SHUKR
15-Nov-2011 76.54708158 Rahu SHUKR
16-Nov-2011 89.2141726 Guru RAVI
17-Nov-2011 102.1578318 Shani MANGAL
18-Nov-2011 115.4237867 Budh RAHU
19-Nov-2011 129.0488947 Ketu GURU
20-Nov-2011 143.0515766 Shukr SHANI
21-Nov-2011 157.4212388 Ravi KETU
22-Nov-2011 172.1095018 Chandr SHUKR
23-Nov-2011 187.027067 Rahu RAHU
24-Nov-2011 202.0494336 Guru SHANI
25-Nov-2011 217.0319461 Shani BUDH
26-Nov-2011 231.830857 Budh RAVI
27-Nov-2011 246.3243619 Ketu RAHU
28-Nov-2011 260.4276672 Shukr GURU
29-Nov-2011 274.0989958 Ravi SHANI
30-Nov-2011 287.3371801 Chandr SHANI
1-Dec-2011 300.1739642 Mangal BUDH
2-Dec-2011 312.6644424 Rahu BUDH
3-Dec-2011 324.8778985 Guru BUDH
4-Dec-2011 336.89001 Shani BUDH
5-Dec-2011 348.7766908 Budh KETU
6-Dec-2011 0.609620029 Ketu KETU
7-Dec-2011 12.45333291 Ketu BUDH
8-Dec-2011 24.36353166 Shukr BUDH
9-Dec-2011 36.38624991 Ravi BUDH
10-Dec-2011 48.5577314 Chandr BUDH
11-Dec-2011 60.90510347 Mangal BUDH
12-Dec-2011 73.44785313 Rahu BUDH
13-Dec-2011 86.19981464 Guru KETU
14-Dec-2011 99.17115322 Shani SHUKR
15-Dec-2011 112.3698228 Budh CHANDR
16-Dec-2011 125.8020464 Ketu RAHU
17-Dec-2011 139.4713912 Shukr RAHU
18-Dec-2011 153.3761201 Ravi SHANI
19-Dec-2011 167.5049239 Chandr SHANI
20-Dec-2011 181.8318415 Mangal BUDH
21-Dec-2011 196.3118487 Rahu SHUKR
22-Dec-2011 210.8789072 Guru MANGAL
23-Dec-2011 225.4480576 Shani GURU
24-Dec-2011 239.9223086 Budh SHANI
25-Dec-2011 254.2036462 Shukr SHUKR
26-Dec-2011 268.2058539 Ravi CHANDR
27-Dec-2011 281.8658705 Chandr MANGAL
28-Dec-2011 295.1508758 Mangal RAHU
29-Dec-2011 308.0600262 Rahu RAHU
30-Dec-2011 320.6216568 Guru GURU
31-Dec-2011 332.8877304 Guru RAHU
1-Jan-2012 344.9271869 Shani GURU
2-Jan-2012 356.8192751 Budh GURU
3-Jan-2012 8.647500348 Ketu GURU
4-Jan-2012 20.49449369 Shukr GURU
5-Jan-2012 32.43770094 Ravi GURU
6-Jan-2012 44.54547172 Chandr GURU
7-Jan-2012 56.87322316 Mangal GURU
8-Jan-2012 69.45985491 Rahu GURU
9-Jan-2012 82.3250746 Guru SHANI
10-Jan-2012 95.46841508 Shani BUDH
11-Jan-2012 108.8705369 Budh KETU
12-Jan-2012 122.4970561 Ketu SHUKR
13-Jan-2012 136.3045595 Shukr CHANDR
14-Jan-2012 150.247624 Ravi RAHU
15-Jan-2012 164.2849493 Chandr GURU
16-Jan-2012 178.3827523 Mangal SHANI
17-Jan-2012 192.5145285 Rahu SHANI
18-Jan-2012 206.6575901 Guru SHUKR
19-Jan-2012 220.7877682 Shani RAVI
20-Jan-2012 234.8741352 Budh RAHU
21-Jan-2012 248.8757265 Ketu GURU
22-Jan-2012 262.7419413 Shukr SHANI
23-Jan-2012 276.4172712 Ravi BUDH
24-Jan-2012 289.8493659 Chandr KETU
25-Jan-2012 302.998073 Mangal SHUKR
26-Jan-2012 315.8428703 Rahu SHUKR
27-Jan-2012 328.3870653 Guru SHUKR
28-Jan-2012 340.6584534 Shani RAVI
29-Jan-2012 352.707039 Budh CHANDR
30-Jan-2012 4.600798595 Ketu CHANDR
31-Jan-2012 16.42051068 Shukr CHANDR
1-Feb-2012 28.25443929 Ravi CHANDR
2-Feb-2012 40.19311806 Chandr CHANDR
3-Feb-2012 52.32389083 Chandr SHUKR
4-Feb-2012 64.72466018 Mangal SHUKR
5-Feb-2012 77.45665118 Rahu RAVI
6-Feb-2012 90.5567064 Guru MANGAL
7-Feb-2012 104.0304472 Shani RAHU
8-Feb-2012 117.8484115 Budh GURU
9-Feb-2012 131.9475821 Ketu BUDH
10-Feb-2012 146.2397896 Shukr KETU
11-Feb-2012 160.62603 Chandr CHANDR
12-Feb-2012 175.0128783 Mangal RAHU
13-Feb-2012 189.3258662 Rahu GURU
14-Feb-2012 203.5160152 Guru SHANI
15-Feb-2012 217.5587628 Shani KETU
16-Feb-2012 231.4472663 Budh SHUKR
17-Feb-2012 245.1832182 Ketu MANGAL
18-Feb-2012 258.7680997 Shukr RAHU
19-Feb-2012 272.1970693 Ravi GURU
20-Feb-2012 285.4568047 Chandr GURU
21-Feb-2012 298.5275141 Mangal SHANI
22-Feb-2012 311.3881457 Rahu SHANI
23-Feb-2012 324.0230592 Guru BUDH
24-Feb-2012 336.4283768 Shani BUDH
25-Feb-2012 348.6166775 Budh KETU
26-Feb-2012 0.619312449 Ketu KETU
27-Feb-2012 12.48626065 Ketu BUDH
28-Feb-2012 24.28403435 Shukr BUDH
29-Feb-2012 36.09239447 Ravi BUDH
1-Mar-2012 48.00032079 Chandr BUDH
2-Mar-2012 60.10106683 Mangal BUDH
3-Mar-2012 72.48575673 Rahu SHANI
4-Mar-2012 85.23507168 Guru BUDH
5-Mar-2012 98.40897647 Shani SHUKR
6-Mar-2012 112.0352182 Budh RAVI
7-Mar-2012 126.0988131 Ketu RAHU
8-Mar-2012 140.5365434 Shukr GURU
9-Mar-2012 155.2409195 Ravi BUDH
10-Mar-2012 170.0754447 Chandr KETU
11-Mar-2012 184.8979326 Mangal RAVI
12-Mar-2012 199.5843133 Rahu MANGAL
13-Mar-2012 214.0450842 Shani SHANI
14-Mar-2012 228.2305089 Budh BUDH
15-Mar-2012 242.1258377 Ketu SHUKR
16-Mar-2012 255.7408937 Shukr RAVI
17-Mar-2012 269.0984647 Ravi MANGAL
18-Mar-2012 282.2244532 Chandr RAHU
19-Mar-2012 295.1412633 Mangal RAHU
20-Mar-2012 307.86489 Rahu RAHU
21-Mar-2012 320.4053943 Guru GURU
22-Mar-2012 332.76985 Guru RAHU
23-Mar-2012 344.9666174 Shani GURU
24-Mar-2012 357.0098936 Budh GURU
25-Mar-2012 8.923661593 Ketu GURU
26-Mar-2012 20.74437861 Shukr GURU
27-Mar-2012 32.52210835 Ravi GURU
28-Mar-2012 44.32021076 Chandr GURU
29-Mar-2012 56.21378812 Mangal GURU
30-Mar-2012 68.28678139 Rahu RAHU
31-Mar-2012 80.62728662 Guru GURU
1-Apr-2012 93.32062306 Guru RAHU
2-Apr-2012 106.4398361 Shani GURU
3-Apr-2012 120.0336543 Ketu KETU
4-Apr-2012 134.1130082 Shukr SHUKR
5-Apr-2012 148.6394162 Ravi MANGAL
6-Apr-2012 163.5206361 Chandr RAHU
7-Apr-2012 178.6184851 Mangal SHANI
8-Apr-2012 193.769353 Rahu BUDH
9-Apr-2012 208.8117721 Guru RAVI
10-Apr-2012 223.6117458 Shani RAHU
11-Apr-2012 238.0780787 Budh SHANI
12-Apr-2012 252.1653258 Ketu BUDH
13-Apr-2012 265.8671807 Shukr BUDH
14-Apr-2012 279.2052609 Ravi SHUKR
15-Apr-2012 292.2174494 Chandr SHUKR
16-Apr-2012 304.9481605 Mangal RAVI
17-Apr-2012 317.441531 Rahu SHUKR
18-Apr-2012 329.7377106 Guru CHANDR
19-Apr-2012 341.8718362 Shani CHANDR
20-Apr-2012 353.874926 Budh MANGAL
21-Apr-2012 5.775950962 Ketu RAHU
22-Apr-2012 17.60454883 Shukr MANGAL
23-Apr-2012 29.39393723 Ravi RAHU
24-Apr-2012 41.183538 Chandr MANGAL
25-Apr-2012 53.02084991 Chandr RAVI
26-Apr-2012 64.9622439 Mangal RAVI
27-Apr-2012 77.07243121 Rahu SHUKR
28-Apr-2012 89.422287 Guru RAVI
29-Apr-2012 102.0846263 Shani CHANDR
30-Apr-2012 115.127539 Budh RAHU
1-May-2012 128.6050505 Ketu GURU
2-May-2012 142.5454362 Shukr SHANI
3-May-2012 156.9388808 Ravi BUDH
4-May-2012 171.7281353 Chandr SHUKR
5-May-2012 186.8069871 Rahu RAHU
6-May-2012 202.029989 Guru SHANI
7-May-2012 217.2327356 Shani BUDH
8-May-2012 232.2571912 Budh CHANDR
9-May-2012 246.9742868 Ketu RAHU
10-May-2012 261.2976766 Shukr GURU
11-May-2012 275.1868182 Ravi BUDH
12-May-2012 288.641545 Chandr BUDH
13-May-2012 301.6920954 Mangal BUDH
14-May-2012 314.3881901 Rahu BUDH
15-May-2012 326.7894295 Guru SHUKR
16-May-2012 338.9580366 Shani SHUKR
17-May-2012 350.9541073 Budh SHUKR
18-May-2012 2.833005196 Ketu SHUKR
19-May-2012 14.64436949 Shukr SHUKR
20-May-2012 26.43232177 Shukr KETU
21-May-2012 38.23665076 Ravi SHUKR
22-May-2012 50.0947447 Chandr KETU
23-May-2012 62.04384633 Mangal KETU
24-May-2012 74.12306517 Rahu BUDH
25-May-2012 86.37465747 Guru KETU
26-May-2012 98.84424673 Shani SHUKR
27-May-2012 111.5796818 Budh RAVI
28-May-2012 124.6281044 Ketu CHANDR
29-May-2012 138.03078 Shukr MANGAL
30-May-2012 151.8155992 Ravi GURU
31-May-2012 165.9879437 Chandr SHANI
1-Jun-2012 180.5216613 Mangal BUDH
2-Jun-2012 195.3528706 Rahu SHUKR
3-Jun-2012 210.3796843 Guru CHANDR
4-Jun-2012 225.4700564 Shani GURU
5-Jun-2012 240.4775761 Ketu KETU
6-Jun-2012 255.2618947 Shukr SHUKR
7-Jun-2012 269.7082584 Ravi RAHU
8-Jun-2012 283.7408293 Chandr RAHU
9-Jun-2012 297.3271437 Mangal GURU
10-Jun-2012 310.4745435 Rahu SHANI
11-Jun-2012 323.2217014 Guru SHANI
12-Jun-2012 335.6286032 Shani BUDH
13-Jun-2012 347.7672446 Budh BUDH
14-Jun-2012 359.7140382 Budh SHANI
15-Jun-2012 11.54414747 Ketu BUDH
16-Jun-2012 23.32758431 Shukr SHANI
17-Jun-2012 35.12673213 Ravi BUDH
18-Jun-2012 46.99496883 Chandr SHANI
19-Jun-2012 58.97624753 Mangal SHANI
20-Jun-2012 71.10561381 Rahu SHANI
21-Jun-2012 83.41053597 Guru SHANI
22-Jun-2012 95.91273646 Shani BUDH
23-Jun-2012 108.6301675 Budh KETU
24-Jun-2012 121.5788126 Ketu SHUKR
25-Jun-2012 134.7738682 Shukr SHUKR
26-Jun-2012 148.2295862 Ravi CHANDR
27-Jun-2012 161.957036 Chandr RAHU
28-Jun-2012 175.9595472 Mangal RAHU
29-Jun-2012 190.2264053 Rahu GURU
30-Jun-2012 204.726111 Guru BUDH
1-Jul-2012 219.4010939 Shani SHUKR
2-Jul-2012 234.1662485 Budh RAHU
3-Jul-2012 248.9135733 Ketu GURU
4-Jul-2012 263.5237407 Shukr SHANI
5-Jul-2012 277.8826299 Ravi SHUKR
6-Jul-2012 291.8982207 Chandr SHUKR
7-Jul-2012 305.5127976 Mangal RAVI
8-Jul-2012 318.7076246 Rahu CHANDR
9-Jul-2012 331.5005337 Guru RAHU
10-Jul-2012 343.9390021 Shani RAHU
11-Jul-2012 356.0914853 Budh RAHU
12-Jul-2012 8.038873645 Ketu GURU
13-Jul-2012 19.86703983 Shukr RAHU
14-Jul-2012 31.66086333 Ravi GURU
15-Jul-2012 43.49960508 Chandr RAHU
16-Jul-2012 55.45314748 Mangal RAHU
17-Jul-2012 67.57871297 Rahu RAHU
18-Jul-2012 79.91819172 Rahu MANGAL
19-Jul-2012 92.49663191 Guru RAHU
20-Jul-2012 105.3224181 Shani GURU
21-Jul-2012 118.3893477 Budh SHANI
22-Jul-2012 131.6804975 Ketu BUDH
23-Jul-2012 145.1733823 Shukr BUDH
24-Jul-2012 158.8452982 Ravi SHUKR
25-Jul-2012 172.6772099 Chandr RAVI
26-Jul-2012 186.6546625 Mangal CHANDR
27-Jul-2012 200.7651238 Guru GURU
28-Jul-2012 214.9923782 Shani SHANI
29-Jul-2012 229.3095532 Budh KETU
30-Jul-2012 243.6730059 Ketu CHANDR
31-Jul-2012 258.0196646 Shukr MANGAL
1-Aug-2012 272.2700294 Ravi GURU
2-Aug-2012 286.3373209 Chandr SHANI
3-Aug-2012 300.1406628 Mangal BUDH
4-Aug-2012 313.618277 Rahu BUDH
5-Aug-2012 326.7368432 Guru SHUKR
6-Aug-2012 339.4951892 Shani SHUKR
7-Aug-2012 351.9227576 Budh RAVI
8-Aug-2012 4.074530478 Ketu CHANDR
9-Aug-2012 16.02421716 Shukr RAVI
10-Aug-2012 27.85714667 Ravi CHANDR
11-Aug-2012 39.66378992 Ravi SHUKR
12-Aug-2012 51.53413311 Chandr SHUKR
13-Aug-2012 63.55244146 Mangal SHUKR
14-Aug-2012 75.79178881 Rahu SHUKR
15-Aug-2012 88.30827045 Guru SHUKR
16-Aug-2012 101.1356258 Shani CHANDR
17-Aug-2012 114.281519 Budh RAHU
18-Aug-2012 127.7268074 Ketu GURU
19-Aug-2012 141.4288329 Shukr GURU
20-Aug-2012 155.3289466 Ravi BUDH
21-Aug-2012 169.3630035 Chandr BUDH
22-Aug-2012 183.4720205 Mangal SHUKR
23-Aug-2012 197.6096962 Rahu RAVI
24-Aug-2012 211.7446383 Guru RAHU
25-Aug-2012 225.8572676 Shani GURU
26-Aug-2012 239.9331419 Budh SHANI
27-Aug-2012 253.955224 Shukr SHUKR
28-Aug-2012 267.8976327 Ravi CHANDR
29-Aug-2012 281.7230156 Chandr MANGAL
30-Aug-2012 295.3847301 Mangal RAHU
31-Aug-2012 308.8334201 Rahu GURU
1-Sep-2012 322.0259409 Guru SHANI
2-Sep-2012 334.9339115 Shani SHANI
3-Sep-2012 347.5497704 Budh BUDH
4-Sep-2012 359.8894518 Budh SHANI
5-Sep-2012 11.99183881 Ketu BUDH
6-Sep-2012 23.9157455 Shukr SHANI
7-Sep-2012 35.73545599 Ravi BUDH
8-Sep-2012 47.535801 Chandr SHANI
9-Sep-2012 59.4072369 Mangal SHANI
10-Sep-2012 71.44065393 Rahu SHANI
11-Sep-2012 83.72127118 Guru SHANI
12-Sep-2012 96.3212863 Shani BUDH
13-Sep-2012 109.2916582 Budh KETU
14-Sep-2012 122.6541352 Ketu SHUKR
15-Sep-2012 136.3953611 Shukr CHANDR
16-Sep-2012 150.465489 Ravi RAHU
17-Sep-2012 164.7834771 Chandr GURU
18-Sep-2012 179.2493329 Mangal SHANI
19-Sep-2012 193.7604832 Rahu BUDH
20-Sep-2012 208.2271683 Guru SHUKR
21-Sep-2012 222.5821453 Shani MANGAL
22-Sep-2012 236.7828366 Budh GURU
23-Sep-2012 250.8072756 Ketu SHANI
24-Sep-2012 264.6468421 Shukr BUDH
25-Sep-2012 278.298638 Ravi SHUKR
26-Sep-2012 291.7594982 Chandr SHUKR
27-Sep-2012 305.0228434 Mangal RAVI
28-Sep-2012 318.0788013 Rahu RAVI
29-Sep-2012 330.9170975 Guru MANGAL
30-Sep-2012 343.5314565 Shani RAHU
1-Oct-2012 355.9241079 Budh RAHU
2-Oct-2012 8.109385179 Ketu GURU
3-Oct-2012 20.1159013 Shukr GURU
4-Oct-2012 31.98713835 Ravi GURU
5-Oct-2012 43.78059919 Chandr RAHU
6-Oct-2012 55.56590279 Mangal RAHU
7-Oct-2012 67.42213955 Rahu RAHU
8-Oct-2012 79.43439047 Rahu MANGAL
9-Oct-2012 91.68893784 Guru RAHU
10-Oct-2012 104.2667231 Shani RAHU
11-Oct-2012 117.2349711 Budh GURU
12-Oct-2012 130.6373862 Ketu SHANI
13-Oct-2012 144.484092 Shukr BUDH
14-Oct-2012 158.7437464 Ravi SHUKR
15-Oct-2012 173.341386 Mangal MANGAL
16-Oct-2012 188.1650531 Rahu RAHU
17-Oct-2012 203.0813253 Guru SHANI
18-Oct-2012 217.9558059 Shani KETU
19-Oct-2012 232.6722166 Budh CHANDR
20-Oct-2012 247.1447086 Ketu RAHU
21-Oct-2012 261.3215232 Shukr GURU
22-Oct-2012 275.1815979 Ravi BUDH
23-Oct-2012 288.7272717 Chandr BUDH
24-Oct-2012 301.9759646 Mangal KETU
25-Oct-2012 314.9527558 Rahu KETU
26-Oct-2012 327.6849636 Guru SHUKR
27-Oct-2012 340.1991675 Shani SHUKR
28-Oct-2012 352.520482 Budh CHANDR
29-Oct-2012 4.673453138 Ketu CHANDR
30-Oct-2012 16.68387244 Shukr CHANDR
31-Oct-2012 28.5809693 Ravi MANGAL
1-Nov-2012 40.39957464 Chandr CHANDR
2-Nov-2012 52.18189096 Chandr SHUKR
3-Nov-2012 63.97857018 Mangal SHUKR
4-Nov-2012 75.84891505 Rahu SHUKR
5-Nov-2012 87.8600476 Guru SHUKR
6-Nov-2012 100.0847763 Shani SHUKR
7-Nov-2012 112.5977746 Budh CHANDR
8-Nov-2012 125.4696926 Ketu MANGAL
9-Nov-2012 138.7589874 Shukr RAHU
10-Nov-2012 152.5016749 Ravi GURU
11-Nov-2012 166.7001568 Chandr SHANI
12-Nov-2012 181.3137752 Mangal BUDH
13-Nov-2012 196.2550217 Rahu SHUKR
14-Nov-2012 211.3949953 Guru RAHU
15-Nov-2012 226.579006 Shani GURU
16-Nov-2012 241.6491147 Ketu SHUKR
17-Nov-2012 256.4672361 Shukr CHANDR
18-Nov-2012 270.9322274 Ravi RAHU
19-Nov-2012 284.9872215 Chandr GURU
20-Nov-2012 298.6174678 Mangal SHANI
21-Nov-2012 311.8418581 Rahu SHANI
22-Nov-2012 324.7020586 Guru BUDH
23-Nov-2012 337.2522304 Shani BUDH
24-Nov-2012 349.5508776 Budh SHUKR
25-Nov-2012 1.655235145 Ketu SHUKR
26-Nov-2012 13.61801337 Shukr SHUKR
27-Nov-2012 25.48608996 Shukr BUDH
28-Nov-2012 37.3007213 Ravi KETU
29-Nov-2012 49.09889838 Chandr BUDH
30-Nov-2012 60.9154824 Mangal BUDH
1-Dec-2012 72.78569174 Rahu BUDH
2-Dec-2012 84.74746826 Guru BUDH
3-Dec-2012 96.843306 Shani BUDH
4-Dec-2012 109.1212014 Budh KETU
5-Dec-2012 121.6343397 Ketu SHUKR
6-Dec-2012 134.438994 Shukr SHUKR
7-Dec-2012 147.5900764 Ravi CHANDR
8-Dec-2012 161.1340007 Chandr MANGAL
9-Dec-2012 175.098979 Mangal RAHU
10-Dec-2012 189.4836834 Rahu GURU
11-Dec-2012 204.2465133 Guru BUDH
12-Dec-2012 219.2993081 Shani SHUKR
13-Dec-2012 234.5099841 Budh RAHU
14-Dec-2012 249.7167352 Ketu SHANI
15-Dec-2012 264.751934 Shukr BUDH
16-Dec-2012 279.4690037 Ravi SHUKR
17-Dec-2012 293.7636572 Mangal MANGAL
18-Dec-2012 307.5835908 Rahu RAHU
19-Dec-2012 320.9261485 Guru GURU
20-Dec-2012 333.8279732 Shani SHANI
21-Dec-2012 346.3518871 Shani GURU
22-Dec-2012 358.5747076 Budh SHANI
23-Dec-2012 10.57753456 Ketu SHANI
24-Dec-2012 22.43871496 Shukr SHANI
25-Dec-2012 34.22923217 Ravi SHANI
26-Dec-2012 46.01012036 Chandr SHANI
27-Dec-2012 57.83145659 Mangal GURU
28-Dec-2012 69.73261037 Rahu GURU
29-Dec-2012 81.74363122 Guru GURU
30-Dec-2012 93.88768554 Shani SHANI
31-Dec-2012 106.1842759 Shani GURU
1-Jan-2013 118.6527665 Budh SHANI
2-Jan-2013 131.3155785 Ketu SHANI
3-Jan-2013 144.2002538 Shukr BUDH
4-Jan-2013 157.3394675 Ravi KETU
5-Jan-2013 170.7682207 Chandr SHUKR
6-Jan-2013 184.5178609 Mangal SHUKR
7-Jan-2013 198.6070705 Rahu CHANDR
8-Jan-2013 213.0306272 Guru RAHU
9-Jan-2013 227.7480615 Budh BUDH
10-Jan-2013 242.6762761 Ketu SHUKR
11-Jan-2013 257.691205 Shukr MANGAL
12-Jan-2013 272.6416021 Ravi GURU
13-Jan-2013 287.3728972 Chandr SHANI
14-Jan-2013 301.7537064 Mangal BUDH
15-Jan-2013 315.6959986 Rahu SHUKR
16-Jan-2013 329.1633861 Guru RAVI
17-Jan-2013 342.1678316 Shani MANGAL
18-Jan-2013 354.7591818 Budh RAHU
19-Jan-2013 7.01247315 Ketu RAHU
20-Jan-2013 19.01617749 Shukr RAHU
21-Jan-2013 30.86263909 Ravi RAHU
22-Jan-2013 42.64090257 Chandr RAHU
23-Jan-2013 54.4316258 Mangal RAHU
24-Jan-2013 66.30349384 Mangal CHANDR
25-Jan-2013 78.31063989 Rahu CHANDR
26-Jan-2013 90.49108066 Guru CHANDR
27-Jan-2013 102.8666429 Shani MANGAL
28-Jan-2013 115.4448449 Budh RAHU
29-Jan-2013 128.22275 Ketu GURU
30-Jan-2013 141.1922631 Shukr GURU
31-Jan-2013 154.345854 Ravi SHANI
1-Feb-2013 167.681296 Chandr SHANI
2-Feb-2013 181.2038928 Mangal BUDH
3-Feb-2013 194.9250911 Rahu KETU
4-Feb-2013 208.8572033 Guru RAVI
5-Feb-2013 223.0048335 Shani RAHU
6-Feb-2013 237.3544559 Budh GURU
7-Feb-2013 251.8647725 Ketu BUDH
8-Feb-2013 266.461697 Shukr KETU
9-Feb-2013 281.0417616 Chandr CHANDR
10-Feb-2013 295.4851974 Mangal RAHU
11-Feb-2013 309.6756287 Rahu GURU
12-Feb-2013 323.520001 Guru SHANI
13-Feb-2013 336.9624639 Shani BUDH
14-Feb-2013 349.9892425 Budh SHUKR
15-Feb-2013 2.625483931 Ketu SHUKR
16-Feb-2013 14.92725252 Shukr SHUKR
17-Feb-2013 26.97183699 Ravi RAVI
18-Feb-2013 38.84847428 Ravi SHUKR
19-Feb-2013 50.65049661 Chandr SHUKR
20-Feb-2013 62.46903767 Mangal KETU
21-Feb-2013 74.38780916 Rahu BUDH
22-Feb-2013 86.47832288 Guru KETU
23-Feb-2013 98.79540471 Shani SHUKR
24-Feb-2013 111.3735504 Budh SHUKR
25-Feb-2013 124.2250708 Ketu CHANDR
26-Feb-2013 137.3408855 Shukr MANGAL
27-Feb-2013 150.6943898 Ravi RAHU
28-Feb-2013 164.2481054 Chandr GURU
1-Mar-2013 177.9618326 Mangal SHANI
2-Mar-2013 191.8001173 Rahu SHANI
3-Mar-2013 205.736714 Guru BUDH
4-Mar-2013 219.7546743 Shani SHUKR
5-Mar-2013 233.8422089 Budh MANGAL
6-Mar-2013 247.9857407 Ketu GURU
7-Mar-2013 262.1622833 Shukr SHANI
8-Mar-2013 276.3336283 Ravi BUDH
9-Mar-2013 290.4447497 Chandr SHUKR
10-Mar-2013 304.4278555 Mangal SHUKR
11-Mar-2013 318.2115301 Rahu CHANDR
12-Mar-2013 331.7323287 Guru RAHU
13-Mar-2013 344.94534 Shani GURU
14-Mar-2013 357.831085 Budh GURU
15-Mar-2013 10.39785222 Ketu SHANI
16-Mar-2013 22.68003868 Shukr SHANI
17-Mar-2013 34.73378006 Ravi SHANI
18-Mar-2013 46.63128794 Chandr SHANI
19-Mar-2013 58.45506577 Mangal SHANI
20-Mar-2013 70.29257791 Rahu GURU
21-Mar-2013 82.23121867 Guru SHANI
22-Mar-2013 94.35305315 Shani SHANI
23-Mar-2013 106.7290303 Budh BUDH
24-Mar-2013 119.4129287 Budh SHANI
25-Mar-2013 132.4357674 Ketu BUDH
26-Mar-2013 145.8017254 Shukr BUDH
27-Mar-2013 159.4868669 Ravi SHUKR
28-Mar-2013 173.4418984 Mangal MANGAL
29-Mar-2013 187.5992835 Rahu RAHU
30-Mar-2013 201.8833809 Guru SHANI
31-Mar-2013 216.220832 Shani BUDH
1-Apr-2013 230.5483023 Budh SHUKR
2-Apr-2013 244.8159756 Ketu MANGAL
3-Apr-2013 258.9869344 Shukr RAHU
4-Apr-2013 273.033753 Ravi SHANI
5-Apr-2013 286.9340541 Chandr SHANI
6-Apr-2013 300.6667297 Mangal BUDH
7-Apr-2013 314.2101264 Rahu BUDH
8-Apr-2013 327.5427061 Guru SHUKR
9-Apr-2013 340.6457229 Shani RAVI
10-Apr-2013 353.5068298 Budh MANGAL
11-Apr-2013 6.123560738 Ketu RAHU
12-Apr-2013 18.50602589 Shukr RAHU
13-Apr-2013 30.67847533 Ravi RAHU
14-Apr-2013 42.67954015 Chandr RAHU
15-Apr-2013 54.56118584 Mangal RAHU
16-Apr-2013 66.38671847 Mangal CHANDR
17-Apr-2013 78.22825595 Rahu CHANDR
18-Apr-2013 90.16375333 Guru CHANDR
19-Apr-2013 102.2732688 Shani MANGAL
20-Apr-2013 114.6340968 Budh RAHU
21-Apr-2013 127.3146783 Ketu RAHU
22-Apr-2013 140.3675221 Shukr GURU
23-Apr-2013 153.8216639 Ravi SHANI
24-Apr-2013 167.6757344 Chandr SHANI
25-Apr-2013 181.8935118 Mangal KETU
26-Apr-2013 196.404234 Rahu SHUKR
27-Apr-2013 211.1091244 Guru MANGAL
28-Apr-2013 225.8935509 Shani GURU
29-Apr-2013 240.642059 Ketu KETU
30-Apr-2013 255.2524838 Shukr SHUKR
1-May-2013 269.6459076 Ravi RAHU
2-May-2013 283.7708914 Chandr RAHU
3-May-2013 297.6022655 Mangal GURU
4-May-2013 311.1361388 Rahu SHANI
5-May-2013 324.3833606 Guru BUDH
6-May-2013 337.3634125 Shani KETU
7-May-2013 350.0998852 Budh SHUKR
8-May-2013 2.617820322 Ketu SHUKR
9-May-2013 14.94269228 Shukr SHUKR
10-May-2013 27.10070727 Ravi RAVI
11-May-2013 39.12010106 Ravi SHUKR
12-May-2013 51.03299833 Chandr SHUKR
13-May-2013 62.87726463 Mangal SHUKR
14-May-2013 74.69785871 Rahu KETU
15-May-2013 86.54745943 Guru KETU
16-May-2013 98.48631319 Shani SHUKR
17-May-2013 110.5811503 Budh SHUKR
18-May-2013 122.9028075 Ketu SHUKR
19-May-2013 135.5221471 Shukr SHUKR
20-May-2013 148.5040373 Ravi MANGAL
21-May-2013 161.8993803 Chandr RAHU
22-May-2013 175.7355012 Mangal RAHU
23-May-2013 190.0059697 Rahu GURU
24-May-2013 204.6623113 Guru BUDH
25-May-2013 219.6113318 Shani SHUKR
26-May-2013 234.7215256 Budh RAHU
27-May-2013 249.8393656 Ketu SHANI
28-May-2013 264.812095 Shukr BUDH
29-May-2013 279.5104167 Ravi SHUKR
30-May-2013 293.8443949 Mangal MANGAL
31-May-2013 307.7690234 Rahu RAHU
1-Jun-2013 321.2802159 Guru GURU
2-Jun-2013 334.4049152 Shani SHANI
3-Jun-2013 347.1895341 Budh BUDH
4-Jun-2013 359.68968 Budh SHANI
5-Jun-2013 11.96246879 Ketu BUDH
6-Jun-2013 24.06158668 Shukr BUDH
7-Jun-2013 36.03477983 Ravi BUDH
8-Jun-2013 47.92335991 Chandr BUDH
9-Jun-2013 59.76332825 Mangal SHANI
10-Jun-2013 71.58766247 Rahu SHANI
11-Jun-2013 83.42919188 Guru SHANI
12-Jun-2013 95.32346083 Shani SHANI
13-Jun-2013 107.3111239 Budh BUDH
14-Jun-2013 119.4395718 Budh SHANI
15-Jun-2013 131.7634273 Ketu BUDH
16-Jun-2013 144.3433445 Shukr BUDH
17-Jun-2013 157.2424879 Ravi KETU
18-Jun-2013 170.5202777 Chandr SHUKR
19-Jun-2013 184.2232522 Mangal SHUKR
20-Jun-2013 198.3732534 Rahu CHANDR
21-Jun-2013 212.9542323 Guru RAHU
22-Jun-2013 227.9011808 Budh BUDH
23-Jun-2013 243.0968428 Ketu RAVI
24-Jun-2013 258.3813581 Shukr RAHU
25-Jun-2013 273.5753959 Ravi SHANI
26-Jun-2013 288.5106419 Chandr BUDH
27-Jun-2013 303.0572858 Mangal SHUKR
28-Jun-2013 317.1396832 Rahu SHUKR
29-Jun-2013 330.7374898 Guru MANGAL
30-Jun-2013 343.8758421 Shani RAHU
1-Jul-2013 356.610838 Budh GURU
2-Jul-2013 9.015400377 Ketu GURU
3-Jul-2013 21.16795512 Shukr GURU
4-Jul-2013 33.14438609 Ravi SHANI
5-Jul-2013 45.01293525 Chandr GURU
6-Jul-2013 56.83154186 Mangal GURU
7-Jul-2013 68.64714343 Rahu RAHU
8-Jul-2013 80.49659136 Guru GURU
9-Jul-2013 92.40893741 Guru RAHU
10-Jul-2013 104.4087617 Shani RAHU
11-Jul-2013 116.5200182 Budh GURU
12-Jul-2013 128.7697849 Ketu GURU
13-Jul-2013 141.1913142 Shukr GURU
14-Jul-2013 153.8257014 Ravi SHANI
15-Jul-2013 166.7213407 Chandr SHANI
16-Jul-2013 179.9303792 Mangal SHANI
17-Jul-2013 193.5016865 Rahu BUDH
18-Jul-2013 207.4702654 Guru SHUKR
19-Jul-2013 221.843762 Shani CHANDR
20-Jul-2013 236.588428 Budh GURU
21-Jul-2013 251.6194386 Ketu BUDH
22-Jul-2013 266.8018975 Ravi RAVI
23-Jul-2013 281.9665187 Chandr RAHU
24-Jul-2013 296.9376312 Mangal GURU
25-Jul-2013 311.5644905 Rahu SHANI
26-Jul-2013 325.7448666 Guru BUDH
27-Jul-2013 339.4341734 Shani SHUKR
28-Jul-2013 352.6407091 Budh CHANDR
29-Jul-2013 5.412725301 Ketu MANGAL
30-Jul-2013 17.82360176 Shukr MANGAL
31-Jul-2013 29.95888903 Ravi RAHU
1-Aug-2013 41.90635453 Chandr RAHU
2-Aug-2013 53.74888702 Mangal MANGAL
3-Aug-2013 65.55981028 Mangal CHANDR
4-Aug-2013 77.40012046 Rahu SHUKR
5-Aug-2013 89.31726819 Guru RAVI
6-Aug-2013 101.3453974 Shani CHANDR
7-Aug-2013 113.5071548 Budh MANGAL
8-Aug-2013 125.8170125 Ketu RAHU
9-Aug-2013 138.2856364 Shukr RAHU
10-Aug-2013 150.9245262 Ravi RAHU
11-Aug-2013 163.7500183 Chandr RAHU
12-Aug-2013 176.7856356 Mangal GURU
13-Aug-2013 190.0617192 Rahu GURU
14-Aug-2013 203.6115129 Guru SHANI
15-Aug-2013 217.4634472 Shani KETU
16-Aug-2013 231.6302132 Budh RAVI
17-Aug-2013 246.0964124 Ketu RAHU
18-Aug-2013 260.8082014 Shukr GURU
19-Aug-2013 275.6696798 Ravi BUDH
20-Aug-2013 290.5501312 Chandr SHUKR
21-Aug-2013 305.3025441 Mangal RAVI
22-Aug-2013 319.788549 Rahu MANGAL
23-Aug-2013 333.9014699 Shani SHANI
24-Aug-2013 347.580251 Budh BUDH
25-Aug-2013 0.811801821 Ketu SHUKR
26-Aug-2013 13.62430785 Shukr SHUKR
27-Aug-2013 26.0762499 Shukr KETU
28-Aug-2013 38.24504225 Ravi SHUKR
29-Aug-2013 50.21720705 Chandr KETU
30-Aug-2013 62.0805496 Mangal KETU
31-Aug-2013 73.9181917 Rahu BUDH
1-Sep-2013 85.80412019 Guru KETU
2-Sep-2013 97.79989578 Shani KETU
3-Sep-2013 109.9524 Budh SHUKR
4-Sep-2013 122.2928545 Ketu SHUKR
5-Sep-2013 134.837493 Shukr SHUKR
6-Sep-2013 147.5900539 Ravi CHANDR
7-Sep-2013 160.5458318 Chandr CHANDR
8-Sep-2013 173.6965785 Mangal MANGAL
9-Sep-2013 187.0351279 Rahu RAHU
10-Sep-2013 200.5583806 Guru GURU
11-Sep-2013 214.2674441 Shani SHANI
12-Sep-2013 228.1643966 Budh BUDH
13-Sep-2013 242.2460982 Ketu SHUKR
14-Sep-2013 256.4964055 Shukr CHANDR
15-Sep-2013 270.8789536 Ravi RAHU
16-Sep-2013 285.3332142 Chandr GURU
17-Sep-2013 299.776331 Mangal SHANI
18-Sep-2013 314.1116902 Rahu BUDH
19-Sep-2013 328.2425741 Guru SHUKR
20-Sep-2013 342.0869657 Shani CHANDR
21-Sep-2013 355.5891598 Budh RAHU
22-Sep-2013 8.725551124 Ketu GURU
23-Sep-2013 21.5045281 Shukr GURU
24-Sep-2013 33.96218949 Ravi SHANI
25-Sep-2013 46.15600293 Chandr SHANI
26-Sep-2013 58.15801071 Mangal SHANI
27-Sep-2013 70.04848581 Rahu GURU
28-Sep-2013 81.91037331 Guru SHANI
29-Sep-2013 93.82444581 Shani SHANI
30-Sep-2013 105.864904 Shani GURU
1-Oct-2013 118.0952345 Budh SHANI
2-Oct-2013 130.5644151 Ketu SHANI
3-Oct-2013 143.303849 Shukr SHANI
4-Oct-2013 156.3255961 Ravi BUDH
5-Oct-2013 169.6225081 Chandr BUDH
6-Oct-2013 183.170648 Mangal SHUKR
7-Oct-2013 196.9337847 Rahu SHUKR
8-Oct-2013 210.8689784 Guru MANGAL
9-Oct-2013 224.9317873 Shani GURU
10-Oct-2013 239.0798005 Budh SHANI
11-Oct-2013 253.2739048 Ketu BUDH
12-Oct-2013 267.4774869 Ravi CHANDR
13-Oct-2013 281.6543475 Chandr MANGAL
14-Oct-2013 295.7664409 Mangal RAHU
15-Oct-2013 309.7726591 Rahu GURU
16-Oct-2013 323.6295919 Guru SHANI
17-Oct-2013 337.2944576 Shani BUDH
18-Oct-2013 350.7295137 Budh SHUKR
19-Oct-2013 3.906759044 Ketu CHANDR
20-Oct-2013 16.81184801 Shukr CHANDR
21-Oct-2013 29.44660312 Ravi RAHU
22-Oct-2013 41.82993338 Chandr MANGAL
23-Oct-2013 53.99722604 Mangal MANGAL
24-Oct-2013 65.99848296 Mangal CHANDR
25-Oct-2013 77.89564183 Rahu RAVI
26-Oct-2013 89.75951044 Guru CHANDR
27-Oct-2013 101.6664844 Shani CHANDR
28-Oct-2013 113.6949015 Budh MANGAL
29-Oct-2013 125.9207613 Ketu RAHU
30-Oct-2013 138.4126539 Shukr RAHU
31-Oct-2013 151.225967 Ravi GURU
1-Nov-2013 164.3967062 Chandr GURU
2-Nov-2013 177.9356615 Mangal SHANI
3-Nov-2013 191.8241897 Rahu SHANI
4-Nov-2013 206.0132543 Guru KETU
5-Nov-2013 220.4270975 Shani RAVI
6-Nov-2013 234.9717868 Budh RAHU
7-Nov-2013 249.5472144 Ketu SHANI
8-Nov-2013 264.0597466 Shukr BUDH
9-Nov-2013 278.4323817 Ravi SHUKR
10-Nov-2013 292.6102259 Chandr SHUKR
11-Nov-2013 306.5608293 Mangal CHANDR
12-Nov-2013 320.2705584 Guru GURU
13-Nov-2013 333.739009 Shani SHANI
14-Nov-2013 346.9733702 Budh BUDH
15-Nov-2013 359.984034 Budh SHANI
16-Nov-2013 12.78206877 Ketu BUDH
17-Nov-2013 25.378663 Shukr BUDH
18-Nov-2013 37.78626131 Ravi SHUKR
19-Nov-2013 50.02080816 Chandr KETU
20-Nov-2013 62.10434619 Mangal KETU
21-Nov-2013 74.06727532 Rahu BUDH
22-Nov-2013 85.94984679 Guru KETU
23-Nov-2013 97.80277086 Shani KETU
24-Nov-2013 109.686948 Budh SHUKR
25-Nov-2013 121.6722289 Ketu SHUKR
26-Nov-2013 133.8349171 Shukr SHUKR
27-Nov-2013 146.2536688 Shukr KETU
28-Nov-2013 159.003549 Ravi SHUKR
29-Nov-2013 172.1481247 Chandr SHUKR
30-Nov-2013 185.7296313 Mangal CHANDR
1-Dec-2013 199.7578868 Rahu MANGAL
2-Dec-2013 214.2001446 Shani SHANI
3-Dec-2013 228.9759207 Budh KETU
4-Dec-2013 243.9612651 Ketu CHANDR
5-Dec-2013 259.0044301 Shukr RAHU
6-Dec-2013 273.9499639 Ravi SHANI
7-Dec-2013 288.6638666 Chandr BUDH
8-Dec-2013 303.0517192 Mangal SHUKR
9-Dec-2013 317.0652242 Rahu SHUKR
10-Dec-2013 330.6978567 Guru MANGAL
11-Dec-2013 343.9739555 Shani RAHU
12-Dec-2013 356.9360979 Budh GURU
13-Dec-2013 9.634017459 Ketu SHANI
14-Dec-2013 22.11645906 Shukr SHANI
15-Dec-2013 34.42625479 Ravi SHANI
16-Dec-2013 46.59840221 Chandr SHANI
17-Dec-2013 58.66066395 Mangal SHANI
18-Dec-2013 70.63602335 Rahu SHANI
19-Dec-2013 82.5462561 Guru SHANI
20-Dec-2013 94.41589218 Shani SHANI
21-Dec-2013 106.2759209 Shani GURU
22-Dec-2013 118.1667303 Budh SHANI
23-Dec-2013 130.1398979 Ketu SHANI
24-Dec-2013 142.2584616 Shukr SHANI
25-Dec-2013 154.5952403 Ravi SHANI
26-Dec-2013 167.2288079 Chandr SHANI
27-Dec-2013 180.2367859 Mangal BUDH
28-Dec-2013 193.6860182 Rahu BUDH
29-Dec-2013 207.6192233 Guru SHUKR
30-Dec-2013 222.0389643 Shani CHANDR
31-Dec-2013 236.8928321 Budh GURU
1-Jan-2014 252.0669413 Ketu BUDH
2-Jan-2014 267.3947297 Ravi CHANDR
3-Jan-2014 282.6825344 Chandr RAHU
4-Jan-2014 297.7449303 Mangal GURU
5-Jan-2014 312.4372035 Rahu SHANI
6-Jan-2014 326.6739331 Guru SHUKR
7-Jan-2014 340.4301999 Shani RAVI
8-Jan-2014 353.7298262 Budh MANGAL
9-Jan-2014 6.628411608 Ketu RAHU
10-Jan-2014 19.19734071 Shukr RAHU
11-Jan-2014 31.51147114 Ravi GURU
12-Jan-2014 43.64076165 Chandr RAHU
13-Jan-2014 55.64531371 Mangal RAHU
14-Jan-2014 67.57329391 Rahu RAHU
15-Jan-2014 79.46125091 Rahu MANGAL
16-Jan-2014 91.33634085 Guru RAHU
17-Jan-2014 103.2199762 Shani RAHU
18-Jan-2014 115.1323437 Budh RAHU
19-Jan-2014 127.0971132 Ketu RAHU
20-Jan-2014 139.1456089 Shukr RAHU
21-Jan-2014 151.3197748 Ravi GURU
22-Jan-2014 163.6733094 Chandr RAHU
23-Jan-2014 176.2703922 Mangal GURU
24-Jan-2014 189.1815154 Rahu GURU
25-Jan-2014 202.4759673 Guru SHANI
26-Jan-2014 216.2104262 Shani BUDH
27-Jan-2014 230.4135718 Budh SHUKR
28-Jan-2014 245.0687365 Ketu MANGAL
29-Jan-2014 260.1002274 Shukr RAHU
30-Jan-2014 275.3713854 Ravi BUDH
31-Jan-2014 290.7001225 Chandr SHUKR
1-Feb-2014 305.8901094 Mangal CHANDR
2-Feb-2014 320.7673558 Guru GURU
3-Feb-2014 335.2088458 Shani SHANI
4-Feb-2014 349.1545489 Budh KETU
5-Feb-2014 2.602858709 Ketu SHUKR
6-Feb-2014 15.59607064 Shukr RAVI
7-Feb-2014 28.20354972 Ravi CHANDR
8-Feb-2014 40.50726876 Chandr CHANDR
9-Feb-2014 52.59103391 Chandr SHUKR
10-Feb-2014 64.53306691 Mangal SHUKR
11-Feb-2014 76.40138724 Rahu SHUKR
12-Feb-2014 88.25156228 Guru SHUKR
13-Feb-2014 100.1264348 Shani SHUKR
14-Feb-2014 112.0575009 Budh RAVI
15-Feb-2014 124.0676909 Ketu CHANDR
16-Feb-2014 136.1752386 Shukr RAVI
17-Feb-2014 148.3981089 Ravi CHANDR
18-Feb-2014 160.7582665 Chandr CHANDR
19-Feb-2014 173.2849682 Chandr RAVI
20-Feb-2014 186.0162241 Mangal CHANDR
21-Feb-2014 198.997633 Rahu CHANDR
22-Feb-2014 212.2780045 Guru RAHU
23-Feb-2014 225.9014933 Shani GURU
24-Feb-2014 239.8964108 Budh SHANI
25-Feb-2014 254.2618905 Shukr SHUKR
26-Feb-2014 268.9555102 Ravi MANGAL
27-Feb-2014 283.8870012 Chandr RAHU
28-Feb-2014 298.923209 Mangal SHANI
1-Mar-2014 313.9059384 Rahu BUDH
2-Mar-2014 328.678417 Guru SHUKR
3-Mar-2014 343.111623 Shani RAHU
4-Mar-2014 357.1219358 Budh GURU
5-Mar-2014 10.67629276 Ketu SHANI
6-Mar-2014 23.7867369 Shukr SHANI
7-Mar-2014 36.499345 Ravi BUDH
8-Mar-2014 48.88214409 Chandr BUDH
9-Mar-2014 61.01451628 Mangal BUDH
10-Mar-2014 72.97880389 Rahu BUDH
11-Mar-2014 84.85406457 Guru BUDH
12-Mar-2014 96.71174983 Shani BUDH
13-Mar-2014 108.6130093 Budh KETU
14-Mar-2014 120.6073136 Ketu KETU
15-Mar-2014 132.7322158 Ketu BUDH
16-Mar-2014 145.0142356 Shukr BUDH
17-Mar-2014 157.47086 Ravi KETU
18-Mar-2014 170.1134677 Chandr KETU
19-Mar-2014 182.9506685 Mangal SHUKR
20-Mar-2014 195.991254 Rahu SHUKR
21-Mar-2014 209.245811 Guru RAVI
22-Mar-2014 222.7262027 Shani MANGAL
23-Mar-2014 236.4425431 Budh GURU
24-Mar-2014 250.397863 Ketu SHANI
25-Mar-2014 264.5813011 Shukr BUDH
26-Mar-2014 278.9613902 Ravi SHUKR
27-Mar-2014 293.4817144 Mangal MANGAL
28-Mar-2014 308.0613631 Rahu RAHU
29-Mar-2014 322.6015727 Guru SHANI
30-Mar-2014 336.9977877 Shani BUDH
31-Mar-2014 351.1541199 Budh SHUKR
1-Apr-2014 4.996216764 Ketu MANGAL
2-Apr-2014 18.47943674 Shukr RAHU
3-Apr-2014 31.5912925 Ravi GURU
4-Apr-2014 44.34907023 Chandr GURU
5-Apr-2014 56.79448483 Mangal GURU
6-Apr-2014 68.98716516 Rahu GURU
7-Apr-2014 80.99819417 Guru GURU
8-Apr-2014 92.90433466 Guru RAHU
9-Apr-2014 104.783142 Shani RAHU
10-Apr-2014 116.7088934 Budh GURU
11-Apr-2014 128.7491257 Ketu GURU
12-Apr-2014 140.961584 Shukr GURU
13-Apr-2014 153.3915574 Ravi SHANI
14-Apr-2014 166.0698165 Chandr SHANI
15-Apr-2014 179.0115241 Mangal SHANI
16-Apr-2014 192.2164198 Rahu SHANI
17-Apr-2014 205.6703272 Guru BUDH
18-Apr-2014 219.3477507 Shani SHUKR
19-Apr-2014 233.2151289 Budh CHANDR
20-Apr-2014 247.2341808 Ketu RAHU
21-Apr-2014 261.3646885 Shukr GURU
22-Apr-2014 275.5661134 Ravi BUDH
23-Apr-2014 289.7977972 Chandr KETU
24-Apr-2014 304.0181059 Mangal SHUKR
25-Apr-2014 318.1833994 Rahu CHANDR
26-Apr-2014 332.2478028 Guru RAHU
27-Apr-2014 346.1644125 Shani GURU
28-Apr-2014 359.8880273 Budh SHANI
29-Apr-2014 13.37904217 Shukr SHUKR
30-Apr-2014 26.60782539 Shukr KETU
1-May-2014 39.55872538 Ravi SHUKR
2-May-2014 52.23287533 Chandr SHUKR
3-May-2014 64.64926504 Mangal SHUKR
4-May-2014 76.84403615 Rahu SHUKR
5-May-2014 88.86838426 Guru RAVI
6-May-2014 100.7856115 Shani RAVI
7-May-2014 112.6677582 Budh CHANDR
8-May-2014 124.5919899 Ketu CHANDR
9-May-2014 136.6366719 Shukr CHANDR
10-May-2014 148.8769404 Ravi MANGAL
11-May-2014 161.379612 Chandr MANGAL
12-May-2014 174.1974752 Mangal RAHU
13-May-2014 187.3633111 Rahu RAHU
14-May-2014 200.884404 Guru GURU
15-May-2014 214.7388198 Shani SHANI
16-May-2014 228.8751235 Budh KETU
17-May-2014 243.2169684 Ketu RAVI
18-May-2014 257.6727107 Shukr MANGAL
19-May-2014 272.1481993 Ravi GURU
20-May-2014 286.5593061 Chandr SHANI
21-May-2014 300.840724 Mangal BUDH
22-May-2014 314.9491641 Rahu KETU
23-May-2014 328.8612922 Guru RAVI
24-May-2014 342.5683095 Shani MANGAL
25-May-2014 356.0695031 Budh RAHU
26-May-2014 9.366702923 Ketu SHANI
27-May-2014 22.46089305 Shukr SHANI
28-May-2014 35.35147663 Ravi BUDH
29-May-2014 48.03795036 Chandr BUDH
30-May-2014 60.52316075 Mangal BUDH
31-May-2014 72.81706121 Rahu BUDH
1-Jun-2014 84.93999533 Guru BUDH
2-Jun-2014 96.92485713 Shani BUDH
3-Jun-2014 108.8178695 Budh KETU
4-Jun-2014 120.6780471 Ketu KETU
5-Jun-2014 132.5755352 Ketu BUDH
6-Jun-2014 144.5888824 Shukr BUDH
7-Jun-2014 156.801073 Ravi BUDH
8-Jun-2014 169.2940293 Chandr BUDH
9-Jun-2014 182.1413375 Mangal KETU
10-Jun-2014 195.3990927 Rahu SHUKR
11-Jun-2014 209.0952096 Guru RAVI
12-Jun-2014 223.2187854 Shani RAHU
13-Jun-2014 237.7129792 Budh GURU
14-Jun-2014 252.4759357 Ketu BUDH
15-Jun-2014 267.3726781 Ravi CHANDR
16-Jun-2014 282.2564565 Chandr RAHU
17-Jun-2014 296.9932455 Mangal GURU
18-Jun-2014 311.4813333 Rahu SHANI
19-Jun-2014 325.6605305 Guru BUDH
20-Jun-2014 339.510467 Shani SHUKR
21-Jun-2014 353.0414219 Budh CHANDR
22-Jun-2014 6.282323548 Ketu RAHU
23-Jun-2014 19.26954968 Shukr RAHU
24-Jun-2014 32.03854503 Ravi GURU
25-Jun-2014 44.61900284 Chandr GURU
26-Jun-2014 57.03350716 Mangal GURU
27-Jun-2014 69.29897061 Rahu GURU
28-Jun-2014 81.42994179 Guru GURU
29-Jun-2014 93.44284539 Shani SHANI
30-Jun-2014 105.3602817 Shani GURU
1-Jul-2014 117.214602 Budh GURU
2-Jul-2014 129.0502102 Ketu GURU
3-Jul-2014 140.9243865 Shukr GURU
4-Jul-2014 152.9066139 Ravi GURU
5-Jul-2014 165.0762691 Chandr GURU
6-Jul-2014 177.5183277 Mangal GURU
7-Jul-2014 190.3166463 Rahu GURU
8-Jul-2014 203.5443695 Guru SHANI
9-Jul-2014 217.2511912 Shani BUDH
10-Jul-2014 231.4483192 Budh SHUKR
11-Jul-2014 246.0946128 Ketu RAHU
12-Jul-2014 261.0902042 Shukr GURU
13-Jul-2014 276.2839597 Ravi BUDH
14-Jul-2014 291.4963513 Chandr SHUKR
15-Jul-2014 306.5516631 Mangal CHANDR
16-Jul-2014 321.3081964 Guru GURU
17-Jul-2014 335.6763204 Shani BUDH
18-Jul-2014 349.6208655 Budh SHUKR
19-Jul-2014 3.151466062 Ketu RAVI
20-Jul-2014 16.30762308 Shukr CHANDR
21-Jul-2014 29.14408007 Ravi MANGAL
22-Jul-2014 41.71926185 Chandr MANGAL
23-Jul-2014 54.08745968 Mangal MANGAL
24-Jul-2014 66.29461358 Mangal CHANDR
25-Jul-2014 78.37722842 Rahu CHANDR
26-Jul-2014 90.36373288 Guru CHANDR
27-Jul-2014 102.2775142 Shani MANGAL
28-Jul-2014 114.140931 Budh RAHU
29-Jul-2014 125.9796329 Ketu RAHU
30-Jul-2014 137.8264807 Shukr MANGAL
31-Jul-2014 149.7244494 Ravi RAHU
1-Aug-2014 161.7281086 Chandr MANGAL
2-Aug-2014 173.9033973 Mangal MANGAL
3-Aug-2014 186.3253215 Mangal CHANDR
4-Aug-2014 199.073071 Rahu CHANDR
5-Aug-2014 212.2219948 Guru RAHU
6-Aug-2014 225.831971 Shani GURU
7-Aug-2014 239.9324254 Budh SHANI
8-Aug-2014 254.506298 Shukr SHUKR
9-Aug-2014 269.4783382 Ravi RAHU
10-Aug-2014 284.7148593 Chandr GURU
11-Aug-2014 300.0396004 Mangal BUDH
12-Aug-2014 315.2634077 Rahu SHUKR
13-Aug-2014 330.2180897 Guru CHANDR
14-Aug-2014 344.7824249 Shani RAHU
15-Aug-2014 358.8928092 Budh SHANI
16-Aug-2014 12.53894075 Ketu BUDH
17-Aug-2014 25.75065937 Shukr BUDH
18-Aug-2014 38.58278081 Ravi SHUKR
19-Aug-2014 51.10202699 Chandr SHUKR
20-Aug-2014 63.37725521 Mangal SHUKR
21-Aug-2014 75.47286509 Rahu SHUKR
22-Aug-2014 87.44507467 Guru SHUKR
23-Aug-2014 99.34070103 Shani SHUKR
24-Aug-2014 111.1979022 Budh SHUKR
25-Aug-2014 123.048296 Ketu RAVI
26-Aug-2014 134.9199957 Shukr SHUKR
27-Aug-2014 146.8411512 Ravi RAVI
28-Aug-2014 158.8434705 Ravi SHUKR
29-Aug-2014 170.9650953 Chandr SHUKR
30-Aug-2014 183.2522275 Mangal SHUKR
31-Aug-2014 195.7589739 Rahu SHUKR
1-Sep-2014 208.5448994 Guru SHUKR
2-Sep-2014 221.6697813 Shani CHANDR
3-Sep-2014 235.1851832 Budh RAHU
4-Sep-2014 249.1229603 Ketu GURU
5-Sep-2014 263.4820353 Shukr SHANI
6-Sep-2014 278.2167615 Ravi SHUKR
7-Sep-2014 293.2319 Chandr RAVI
8-Sep-2014 308.3888469 Rahu RAHU
9-Sep-2014 323.5241386 Guru SHANI
10-Sep-2014 338.4757767 Shani SHUKR
11-Sep-2014 353.1089556 Budh CHANDR
12-Sep-2014 7.333184564 Ketu RAHU
13-Sep-2014 21.10729767 Shukr GURU
14-Sep-2014 34.43422202 Ravi SHANI
15-Sep-2014 47.35032615 Chandr SHANI
16-Sep-2014 59.91381149 Mangal SHANI
17-Sep-2014 72.19455447 Rahu SHANI
18-Sep-2014 84.26607363 Guru BUDH
19-Sep-2014 96.19962775 Shani BUDH
20-Sep-2014 108.0603549 Budh BUDH
21-Sep-2014 119.9052437 Budh SHANI
22-Sep-2014 131.7825467 Ketu BUDH
23-Sep-2014 143.7322379 Shukr SHANI
24-Sep-2014 155.7872989 Ravi BUDH
25-Sep-2014 167.9757144 Chandr BUDH
26-Sep-2014 180.3229151 Mangal BUDH
27-Sep-2014 192.8541261 Rahu BUDH
28-Sep-2014 205.5959342 Guru BUDH
29-Sep-2014 218.5764586 Shani SHUKR
30-Sep-2014 231.8236911 Budh RAVI
1-Oct-2014 245.3617461 Ketu MANGAL
2-Oct-2014 259.2050103 Shukr RAHU
3-Oct-2014 273.3507433 Ravi SHANI
4-Oct-2014 287.7716008 Chandr SHANI
5-Oct-2014 302.4104956 Mangal KETU
6-Oct-2014 317.1804598 Rahu SHUKR
7-Oct-2014 331.9711767 Guru RAHU
8-Oct-2014 346.6617216 Shani GURU
9-Oct-2014 1.136681522 Ketu SHUKR
10-Oct-2014 15.30145019 Shukr SHUKR
11-Oct-2014 29.09289631 Ravi MANGAL
12-Oct-2014 42.48355014 Chandr RAHU
13-Oct-2014 55.47982735 Mangal RAHU
14-Oct-2014 68.11636361 Rahu RAHU
15-Oct-2014 80.44873972 Guru GURU
16-Oct-2014 92.5461603 Guru RAHU
17-Oct-2014 104.4848423 Shani RAHU
18-Oct-2014 116.3424364 Budh GURU
19-Oct-2014 128.1936136 Ketu GURU
20-Oct-2014 140.1067299 Shukr RAHU
21-Oct-2014 152.1412547 Ravi GURU
22-Oct-2014 164.3456966 Chandr GURU
23-Oct-2014 176.7560843 Mangal GURU
24-Oct-2014 189.3953335 Rahu GURU
25-Oct-2014 202.2737496 Guru SHANI
26-Oct-2014 215.3905816 Shani SHANI
27-Oct-2014 228.7362965 Budh KETU
28-Oct-2014 242.2951743 Ketu SHUKR
29-Oct-2014 256.0477461 Shukr RAVI
30-Oct-2014 269.9724192 Ravi RAHU
31-Oct-2014 284.0456091 Chandr GURU
1-Nov-2014 298.2401259 Mangal SHANI
2-Nov-2014 312.5223276 Rahu SHANI
3-Nov-2014 326.8492055 Guru SHUKR
4-Nov-2014 341.1667955 Shani CHANDR
5-Nov-2014 355.4111089 Budh RAHU
6-Nov-2014 9.512234925 Ketu SHANI
7-Nov-2014 23.4013739 Shukr SHANI
8-Nov-2014 37.01945129 Ravi KETU
9-Nov-2014 50.32518068 Chandr KETU
10-Nov-2014 63.30057798 Mangal SHUKR
11-Nov-2014 75.95296555 Rahu SHUKR
12-Nov-2014 88.31373754 Guru SHUKR
13-Nov-2014 100.4348518 Shani RAVI
14-Nov-2014 112.3840632 Budh CHANDR
15-Nov-2014 124.2396878 Ketu CHANDR
16-Nov-2014 136.0854486 Shukr RAVI
17-Nov-2014 148.0056252 Ravi CHANDR
18-Nov-2014 160.0803238 Chandr CHANDR
19-Nov-2014 172.3804579 Chandr SHUKR
20-Nov-2014 184.9622721 Mangal RAVI
21-Nov-2014 197.861822 Rahu RAVI
22-Nov-2014 211.0903846 Guru MANGAL
23-Nov-2014 224.6321003 Shani RAHU
24-Nov-2014 238.4451556 Budh SHANI
25-Nov-2014 252.4673253 Ketu BUDH
26-Nov-2014 266.625456 Shukr KETU
27-Nov-2014 280.8467874 Chandr CHANDR
28-Nov-2014 295.0688818 Mangal RAHU
29-Nov-2014 309.2452964 Rahu GURU
30-Nov-2014 323.3458913 Guru SHANI
1-Dec-2014 337.3526671 Shani KETU
2-Dec-2014 351.2532196 Budh SHUKR
3-Dec-2014 5.034120689 Ketu MANGAL
4-Dec-2014 18.6762347 Shukr RAHU
5-Dec-2014 32.15340321 Ravi GURU
6-Dec-2014 45.43496264 Chandr GURU
7-Dec-2014 58.49130478 Mangal SHANI
8-Dec-2014 71.30071681 Rahu SHANI
9-Dec-2014 83.85557381 Guru SHANI
10-Dec-2014 96.16653542 Shani BUDH
11-Dec-2014 108.2642078 Budh BUDH
12-Dec-2014 120.198394 Ketu KETU
13-Dec-2014 132.0354964 Ketu BUDH
14-Dec-2014 143.8548057 Shukr SHANI
15-Dec-2014 155.7441936 Ravi BUDH
16-Dec-2014 167.7951979 Chandr BUDH
17-Dec-2014 180.0970444 Mangal BUDH
18-Dec-2014 192.7291175 Rahu BUDH
19-Dec-2014 205.7517893 Guru BUDH
20-Dec-2014 219.196267 Shani SHUKR
21-Dec-2014 233.0552957 Budh CHANDR
22-Dec-2014 247.2779575 Ketu RAHU
23-Dec-2014 261.7723188 Shukr GURU
24-Dec-2014 276.4179044 Ravi BUDH
25-Dec-2014 291.0859211 Chandr SHUKR
26-Dec-2014 305.6610979 Mangal CHANDR
27-Dec-2014 320.0579405 Guru GURU
28-Dec-2014 334.2270206 Shani SHANI
29-Dec-2014 348.1515622 Budh BUDH
30-Dec-2014 1.8379376 Ketu SHUKR
31-Dec-2014 15.30435268 Shukr SHUKR
1-Jan-2015 28.57086368 Ravi MANGAL
2-Jan-2015 41.65248488 Chandr MANGAL
3-Jan-2015 54.55615214 Mangal RAHU
4-Jan-2015 67.28149124 Rahu RAHU
5-Jan-2015 79.82456279 Rahu MANGAL
6-Jan-2015 92.18325022 Guru RAHU
7-Jan-2015 104.3628876 Shani RAHU
8-Jan-2015 116.3809558 Budh GURU
9-Jan-2015 128.2700599 Ketu GURU
10-Jan-2015 140.0789182 Shukr RAHU
11-Jan-2015 151.8716132 Ravi GURU
12-Jan-2015 163.7255292 Chandr RAHU
13-Jan-2015 175.7280883 Mangal RAHU
14-Jan-2015 187.9719387 Rahu RAHU
15-Jan-2015 200.5480507 Guru GURU
16-Jan-2015 213.5362627 Shani SHANI
17-Jan-2015 226.9931393 Budh BUDH
18-Jan-2015 240.9380304 Ketu SHUKR
19-Jan-2015 255.3404197 Shukr SHUKR
20-Jan-2015 270.1140794 Ravi RAHU
21-Jan-2015 285.1236326 Chandr GURU
22-Jan-2015 300.2050085 Mangal BUDH
23-Jan-2015 315.1945315 Rahu KETU
24-Jan-2015 329.9565983 Guru CHANDR
25-Jan-2015 344.4007555 Shani RAHU
26-Jan-2015 358.4847837 Budh SHANI
27-Jan-2015 12.20674313 Ketu BUDH
28-Jan-2015 25.59190037 Shukr BUDH
29-Jan-2015 38.67959162 Ravi SHUKR
30-Jan-2015 51.51268598 Chandr SHUKR
31-Jan-2015 64.13051295 Mangal SHUKR
1-Feb-2015 76.56531198 Rahu SHUKR
2-Feb-2015 88.84183929 Guru RAVI
3-Feb-2015 100.9794016 Shani RAVI
4-Feb-2015 112.995394 Budh CHANDR
5-Feb-2015 124.9094524 Ketu MANGAL
6-Feb-2015 136.7474411 Shukr CHANDR
7-Feb-2015 148.5446432 Ravi MANGAL
8-Feb-2015 160.3477644 Chandr CHANDR
9-Feb-2015 172.2156183 Chandr SHUKR
10-Feb-2015 184.2183931 Mangal SHUKR
11-Feb-2015 196.4352139 Rahu SHUKR
12-Feb-2015 208.9495569 Guru RAVI
13-Feb-2015 221.8420648 Shani CHANDR
14-Feb-2015 235.1803669 Budh RAHU
15-Feb-2015 249.0059058 Ketu GURU
16-Feb-2015 263.3192388 Shukr SHANI
17-Feb-2015 278.0679209 Ravi SHUKR
18-Feb-2015 293.1431428 Chandr RAVI
19-Feb-2015 308.3900989 Rahu RAHU
20-Feb-2015 323.6317376 Guru SHANI
21-Feb-2015 338.6989244 Shani SHUKR
22-Feb-2015 353.4567537 Budh MANGAL
23-Feb-2015 7.819168309 Ketu GURU
24-Feb-2015 21.75017905 Shukr GURU
25-Feb-2015 35.25540545 Ravi BUDH
26-Feb-2015 48.36951273 Chandr BUDH
27-Feb-2015 61.14382938 Mangal BUDH
28-Feb-2015 73.63626043 Rahu BUDH
1-Mar-2015 85.90414329 Guru KETU
2-Mar-2015 98.00002009 Shani KETU
3-Mar-2015 109.9699345 Budh SHUKR
4-Mar-2015 121.8536346 Ketu SHUKR
5-Mar-2015 133.6860667 Shukr SHUKR
6-Mar-2015 145.4996993 Shukr BUDH
7-Mar-2015 157.3272964 Ravi KETU
8-Mar-2015 169.2047072 Chandr BUDH
9-Mar-2015 181.1731853 Mangal BUDH
10-Mar-2015 193.2807838 Rahu BUDH
11-Mar-2015 205.5824219 Guru BUDH
12-Mar-2015 218.1382175 Shani SHUKR
13-Mar-2015 231.0096677 Budh SHUKR
14-Mar-2015 244.253298 Ketu CHANDR
15-Mar-2015 257.9116187 Shukr MANGAL
16-Mar-2015 272.0018995 Ravi GURU
17-Mar-2015 286.5046595 Chandr SHANI
18-Mar-2015 301.3554948 Mangal BUDH
19-Mar-2015 316.444649 Rahu SHUKR
20-Mar-2015 331.6272088 Guru RAHU
21-Mar-2015 346.7429393 Budh BUDH
22-Mar-2015 1.640518258 Ketu SHUKR
23-Mar-2015 16.19893297 Shukr RAVI
24-Mar-2015 30.3403573 Ravi RAHU
25-Mar-2015 44.03277032 Chandr GURU
26-Mar-2015 57.28439396 Mangal GURU
27-Mar-2015 70.13380586 Rahu GURU
28-Mar-2015 82.63921008 Guru SHANI
29-Mar-2015 94.86896787 Shani SHANI
30-Mar-2015 106.8942376 Budh BUDH
31-Mar-2015 118.7838346 Budh SHANI
1-Apr-2015 130.6010542 Ketu SHANI
2-Apr-2015 142.4020445 Shukr SHANI
3-Apr-2015 154.2353409 Ravi SHANI
4-Apr-2015 166.1423269 Chandr SHANI
5-Apr-2015 178.1584676 Mangal SHANI
6-Apr-2015 190.3150804 Rahu GURU
7-Apr-2015 202.6412616 Guru SHANI
8-Apr-2015 215.1655329 Shani SHANI
9-Apr-2015 227.9168162 Budh BUDH
10-Apr-2015 240.9243264 Ketu SHUKR
11-Apr-2015 254.2158846 Shukr SHUKR
12-Apr-2015 267.8142117 Ravi CHANDR
13-Apr-2015 281.7311625 Chandr MANGAL
14-Apr-2015 295.9605721 Mangal RAHU
15-Apr-2015 310.4711649 Rahu SHANI
16-Apr-2015 325.2016252 Guru BUDH
17-Apr-2015 340.0602268 Shani SHUKR
18-Apr-2015 354.9309364 Budh RAHU
19-Apr-2015 9.686227192 Ketu SHANI
20-Apr-2015 24.20425351 Shukr BUDH
21-Apr-2015 38.38586279 Ravi SHUKR
22-Apr-2015 52.16671527 Chandr SHUKR
23-Apr-2015 65.52188528 Mangal RAVI
24-Apr-2015 78.46338443 Rahu CHANDR
25-Apr-2015 91.03314911 Guru MANGAL
26-Apr-2015 103.2943183 Shani RAHU
27-Apr-2015 115.3227278 Budh RAHU
28-Apr-2015 127.1995676 Ketu RAHU
29-Apr-2015 139.0055527 Shukr RAHU
30-Apr-2015 150.8165715 Ravi RAHU
1-May-2015 162.7004715 Chandr RAHU
2-May-2015 174.7145978 Mangal RAHU
3-May-2015 186.9039832 Rahu RAHU
4-May-2015 199.3004004 Rahu MANGAL
5-May-2015 211.9225292 Guru RAHU
6-May-2015 224.7773011 Shani RAHU
7-May-2015 237.8623184 Budh GURU
8-May-2015 251.1690817 Ketu SHANI
9-May-2015 264.6864022 Shukr BUDH
10-May-2015 278.4029462 Ravi SHUKR
11-May-2015 292.3077796 Chandr SHUKR
12-May-2015 306.3883422 Mangal CHANDR
13-May-2015 320.6261594 Guru GURU
14-May-2015 334.9913513 Shani SHANI
15-May-2015 349.4375565 Budh SHUKR
16-May-2015 3.89937447 Ketu CHANDR
17-May-2015 18.29449181 Shukr RAHU
18-May-2015 32.53156734 Ravi GURU
19-May-2015 46.52264048 Chandr SHANI
20-May-2015 60.19656923 Mangal BUDH
21-May-2015 73.50945725 Rahu BUDH
22-May-2015 86.44959933 Guru KETU
23-May-2015 99.03688793 Shani SHUKR
24-May-2015 111.3182541 Budh SHUKR
25-May-2015 123.3610482 Ketu RAVI
26-May-2015 135.2458791 Shukr SHUKR
27-May-2015 147.0599258 Ravi RAVI
28-May-2015 158.8911837 Ravi SHUKR
29-May-2015 170.8234689 Chandr SHUKR
30-May-2015 182.9316307 Mangal SHUKR
31-May-2015 195.276642 Rahu SHUKR
1-Jun-2015 207.9008877 Guru SHUKR
2-Jun-2015 220.8245137 Shani RAVI
3-Jun-2015 234.0438545 Budh MANGAL
4-Jun-2015 247.5328363 Ketu RAHU
5-Jun-2015 261.2478462 Shukr GURU
6-Jun-2015 275.1356563 Ravi BUDH
7-Jun-2015 289.142661 Chandr BUDH
8-Jun-2015 303.2227249 Mangal SHUKR
9-Jun-2015 317.3412054 Rahu SHUKR
10-Jun-2015 331.4741753 Guru RAHU
11-Jun-2015 345.603608 Shani GURU
12-Jun-2015 359.7104347 Budh SHANI
13-Jun-2015 13.76786009 Shukr SHUKR
14-Jun-2015 27.73734643 Ravi CHANDR
15-Jun-2015 41.5691208 Chandr MANGAL
16-Jun-2015 55.20763862 Mangal RAHU
17-Jun-2015 68.60052573 Rahu RAHU
18-Jun-2015 81.70821003 Guru GURU
19-Jun-2015 94.5115382 Shani SHANI
20-Jun-2015 107.0158633 Budh BUDH
21-Jun-2015 119.2514227 Budh SHANI
22-Jun-2015 131.2706848 Ketu SHANI
23-Jun-2015 143.1437528 Shukr SHANI
24-Jun-2015 154.9529965 Ravi SHANI
25-Jun-2015 166.7877314 Chandr SHANI
26-Jun-2015 178.7390275 Mangal SHANI
27-Jun-2015 190.8940901 Rahu SHANI
28-Jun-2015 203.3296492 Guru SHANI
29-Jun-2015 216.1043997 Shani BUDH
30-Jun-2015 229.2513131 Budh KETU
1-Jul-2015 242.7713412 Ketu SHUKR
2-Jul-2015 256.6306095 Shukr CHANDR
3-Jul-2015 270.7632699 Ravi RAHU
4-Jul-2015 285.0809984 Chandr GURU
5-Jul-2015 299.487555 Mangal SHANI
6-Jul-2015 313.8942362 Rahu BUDH
7-Jul-2015 328.2313552 Guru SHUKR
8-Jul-2015 342.4527552 Shani MANGAL
9-Jul-2015 356.5334389 Budh GURU
10-Jul-2015 10.46268921 Ketu SHANI
11-Jul-2015 24.23571275 Shukr BUDH
12-Jul-2015 37.8464122 Ravi SHUKR
13-Jul-2015 51.2831422 Chandr SHUKR
14-Jul-2015 64.52835788 Mangal SHUKR
15-Jul-2015 77.56185957 Rahu RAVI
16-Jul-2015 90.36624726 Guru CHANDR
17-Jul-2015 102.9328016 Shani RAHU
18-Jul-2015 115.2663648 Budh RAHU
19-Jul-2015 127.3884161 Ketu RAHU
20-Jul-2015 139.3380367 Shukr RAHU
21-Jul-2015 151.1708887 Ravi RAHU
22-Jul-2015 162.9567349 Chandr RAHU
23-Jul-2015 174.776135 Mangal RAHU
24-Jul-2015 186.7165493 Rahu RAHU
25-Jul-2015 198.8674899 Rahu CHANDR
26-Jul-2015 211.3141455 Guru MANGAL
27-Jul-2015 224.1292214 Shani RAHU
28-Jul-2015 237.363303 Budh GURU
29-Jul-2015 251.0348085 Ketu SHANI
30-Jul-2015 265.1217624 Shukr BUDH
31-Jul-2015 279.5588135 Ravi SHUKR
1-Aug-2015 294.2427736 Mangal RAHU
2-Aug-2015 309.0473203 Rahu GURU
3-Aug-2015 323.8433077 Guru SHANI
4-Aug-2015 338.5181853 Shani SHUKR
5-Aug-2015 352.9886273 Budh CHANDR
6-Aug-2015 7.204092555 Ketu RAHU
7-Aug-2015 21.14294117 Shukr GURU
8-Aug-2015 34.8045717 Ravi SHANI
9-Aug-2015 48.2007456 Chandr BUDH
10-Aug-2015 61.34817103 Mangal BUDH
11-Aug-2015 74.26352844 Rahu BUDH
12-Aug-2015 86.96140505 Guru SHUKR
13-Aug-2015 99.45483331 Shani SHUKR
14-Aug-2015 111.7575239 Budh RAVI
15-Aug-2015 123.8867842 Ketu CHANDR
16-Aug-2015 135.8664046 Shukr RAVI
17-Aug-2015 147.7290708 Ravi CHANDR
18-Aug-2015 159.5179646 Ravi SHUKR
19-Aug-2015 171.2873328 Chandr SHUKR
20-Aug-2015 183.1019729 Mangal SHUKR
21-Aug-2015 195.0356346 Rahu KETU
22-Aug-2015 207.1681541 Guru SHUKR
23-Aug-2015 219.5809379 Shani SHUKR
24-Aug-2015 232.3504251 Budh CHANDR
25-Aug-2015 245.5393642 Ketu MANGAL
26-Aug-2015 259.1861951 Shukr RAHU
27-Aug-2015 273.2938237 Ravi SHANI
28-Aug-2015 287.820693 Chandr BUDH
29-Aug-2015 302.6783145 Mangal SHUKR
30-Aug-2015 317.7386772 Rahu RAVI
31-Aug-2015 332.851555 Guru RAHU
1-Sep-2015 347.8672933 Budh BUDH
2-Sep-2015 2.658102478 Ketu SHUKR
3-Sep-2015 17.13196455 Shukr CHANDR
4-Sep-2015 31.23698558 Ravi GURU
5-Sep-2015 44.95777487 Chandr GURU
6-Sep-2015 58.30723596 Mangal SHANI
7-Sep-2015 71.31698902 Rahu SHANI
8-Sep-2015 84.02862746 Guru BUDH
9-Sep-2015 96.48702701 Shani BUDH
10-Sep-2015 108.7361438 Budh KETU
11-Sep-2015 120.8170993 Ketu SHUKR
12-Sep-2015 132.7679772 Ketu BUDH
13-Sep-2015 144.6247532 Shukr BUDH
14-Sep-2015 156.4229837 Ravi BUDH
15-Sep-2015 168.1999542 Chandr BUDH
16-Sep-2015 179.9968858 Mangal SHANI
17-Sep-2015 191.8606896 Rahu SHANI
18-Sep-2015 203.8448341 Guru SHANI
19-Sep-2015 216.0090474 Shani BUDH
20-Sep-2015 228.4176166 Budh BUDH
21-Sep-2015 241.1359398 Ketu SHUKR
22-Sep-2015 254.2248881 Shukr SHUKR
23-Sep-2015 267.7326914 Ravi CHANDR
24-Sep-2015 281.6846609 Chandr MANGAL
25-Sep-2015 296.0721909 Mangal RAHU
26-Sep-2015 310.8439145 Rahu SHANI
27-Sep-2015 325.9028682 Guru KETU
28-Sep-2015 341.1129497 Shani CHANDR
29-Sep-2015 356.3152828 Budh GURU
30-Sep-2015 11.35116557 Ketu SHANI
1-Oct-2015 26.08521115 Shukr KETU
2-Oct-2015 40.42208177 Chandr CHANDR
3-Oct-2015 54.31310571 Mangal RAHU
4-Oct-2015 67.75323273 Rahu RAHU
5-Oct-2015 80.77179705 Guru GURU
6-Oct-2015 93.42118685 Shani SHANI
7-Oct-2015 105.7663397 Shani GURU
8-Oct-2015 117.8763975 Budh GURU
9-Oct-2015 129.8187925 Ketu SHANI
10-Oct-2015 141.6555624 Shukr GURU
11-Oct-2015 153.4415224 Ravi SHANI
12-Oct-2015 165.2238999 Chandr GURU
13-Oct-2015 177.0431284 Mangal GURU
14-Oct-2015 188.9345584 Rahu GURU
15-Oct-2015 200.9307651 Guru GURU
16-Oct-2015 213.063993 Guru RAHU
17-Oct-2015 225.3682622 Shani GURU
18-Oct-2015 237.8807473 Budh GURU
19-Oct-2015 250.6420121 Ketu SHANI
20-Oct-2015 263.6945054 Shukr SHANI
21-Oct-2015 277.0786569 Ravi KETU
22-Oct-2015 290.8262293 Chandr SHUKR
23-Oct-2015 304.9512536 Mangal RAVI
24-Oct-2015 319.4397647 Rahu MANGAL
25-Oct-2015 334.2406866 Shani SHANI
26-Oct-2015 349.2613939 Budh KETU
27-Oct-2015 4.371768419 Ketu CHANDR
28-Oct-2015 19.41866271 Shukr RAHU
29-Oct-2015 34.24852904 Ravi SHANI
30-Oct-2015 48.73172935 Chandr BUDH
31-Oct-2015 62.78078652 Mangal SHUKR
1-Nov-2015 76.35774794 Rahu SHUKR
2-Nov-2015 89.47089208 Guru CHANDR
3-Nov-2015 102.1647641 Shani MANGAL
4-Nov-2015 114.5081407 Budh RAHU
5-Nov-2015 126.5829024 Ketu RAHU
6-Nov-2015 138.4749715 Shukr RAHU
7-Nov-2015 150.2675138 Ravi RAHU
8-Nov-2015 162.03624 Chandr RAHU
9-Nov-2015 173.8464017 Mangal MANGAL
10-Nov-2015 185.7510243 Mangal CHANDR
11-Nov-2015 197.790191 Rahu RAVI
12-Nov-2015 209.9915466 Guru CHANDR
13-Nov-2015 222.3722034 Shani MANGAL
14-Nov-2015 234.9419084 Budh RAHU
15-Nov-2015 247.7069747 Ketu GURU
16-Nov-2015 260.674256 Shukr GURU
17-Nov-2015 273.8542229 Ravi SHANI
18-Nov-2015 287.2620332 Chandr SHANI
19-Nov-2015 300.915631 Mangal BUDH
20-Nov-2015 314.8304837 Rahu KETU
21-Nov-2015 329.0113386 Guru RAVI
22-Nov-2015 343.4422426 Shani RAHU
23-Nov-2015 358.077211 Budh SHANI
24-Nov-2015 12.83522514 Ketu BUDH
25-Nov-2015 27.60348923 Ravi CHANDR
26-Nov-2015 42.25070721 Chandr RAHU
27-Nov-2015 56.64779397 Mangal GURU
28-Nov-2015 70.68953272 Rahu SHANI
29-Nov-2015 84.31015159 Guru BUDH
30-Nov-2015 97.48906176 Shani KETU
1-Dec-2015 110.2475486 Budh SHUKR
2-Dec-2015 122.639999 Ketu SHUKR
3-Dec-2015 134.7433433 Shukr SHUKR
4-Dec-2015 146.6470388 Shukr KETU
5-Dec-2015 158.4446346 Ravi SHUKR
6-Dec-2015 170.2271409 Chandr KETU
7-Dec-2015 182.0778603 Mangal KETU
8-Dec-2015 194.0680447 Rahu BUDH
9-Dec-2015 206.2530269 Guru KETU
10-Dec-2015 218.6691782 Shani SHUKR
11-Dec-2015 231.3325705 Budh SHUKR
12-Dec-2015 244.2401402 Ketu CHANDR
13-Dec-2015 257.3736148 Shukr MANGAL
14-Dec-2015 270.705771 Ravi RAHU
15-Dec-2015 284.2078459 Chandr GURU
16-Dec-2015 297.8562444 Mangal GURU
17-Dec-2015 311.6364733 Rahu SHANI
18-Dec-2015 325.5428739 Guru BUDH
19-Dec-2015 339.5739884 Shani SHUKR
20-Dec-2015 353.7246418 Budh MANGAL
21-Dec-2015 7.97673207 Ketu GURU
22-Dec-2015 22.29143212 Shukr SHANI
23-Dec-2015 36.60591798 Ravi BUDH
24-Dec-2015 50.83708999 Chandr SHUKR
25-Dec-2015 64.89248617 Mangal RAVI
26-Dec-2015 78.68552062 Rahu CHANDR
27-Dec-2015 92.15025991 Guru RAHU
28-Dec-2015 105.2515013 Shani GURU
29-Dec-2015 117.9883627 Budh SHANI
30-Dec-2015 130.3921239 Ketu SHANI
31-Dec-2015 142.5203674 Shukr SHANI
1-Jan-2016 154.4495512 Ravi SHANI
2-Jan-2016 166.2676087 Chandr SHANI
3-Jan-2016 178.0674023 Mangal SHANI
4-Jan-2016 189.9410016 Rahu GURU
5-Jan-2016 201.9741681 Guru SHANI
6-Jan-2016 214.2404959 Shani SHANI
7-Jan-2016 226.7953149 Budh BUDH
8-Jan-2016 239.6702089 Budh SHANI
9-Jan-2016 252.8694342 Ketu BUDH
10-Jan-2016 266.3696034 Shukr KETU
11-Jan-2016 280.1236764 Chandr CHANDR
12-Jan-2016 294.0692909 Mangal MANGAL
13-Jan-2016 308.1397955 Rahu RAHU
14-Jan-2016 322.2748657 Guru SHANI
15-Jan-2016 336.427461 Shani BUDH
16-Jan-2016 350.5653906 Budh SHUKR
17-Jan-2016 4.667916265 Ketu CHANDR
18-Jan-2016 18.71933375 Shukr RAHU
19-Jan-2016 32.70194991 Ravi GURU
20-Jan-2016 46.59069451 Chandr SHANI
21-Jan-2016 60.3511233 Mangal BUDH
22-Jan-2016 73.94162912 Rahu BUDH
23-Jan-2016 87.31927927 Guru SHUKR
24-Jan-2016 100.4474384 Shani RAVI
25-Jan-2016 113.3029583 Budh CHANDR
26-Jan-2016 125.8812955 Ketu RAHU
27-Jan-2016 138.1988579 Shukr RAHU
28-Jan-2016 150.2926486 Ravi RAHU
29-Jan-2016 162.2177877 Chandr RAHU
30-Jan-2016 174.0438027 Mangal MANGAL
31-Jan-2016 185.8505226 Mangal CHANDR
1-Feb-2016 197.7238802 Rahu RAVI
2-Feb-2016 209.7512887 Guru CHANDR
3-Feb-2016 222.016055 Shani CHANDR
4-Feb-2016 234.5906434 Budh RAHU
5-Feb-2016 247.5291247 Ketu RAHU
6-Feb-2016 260.8595942 Shukr GURU
7-Feb-2016 274.5779135 Ravi SHANI
8-Feb-2016 288.6448303 Chandr BUDH
9-Feb-2016 302.9886484 Mangal SHUKR
10-Feb-2016 317.5143006 Rahu RAVI
11-Feb-2016 332.1171348 Guru RAHU
12-Feb-2016 346.6975539 Budh BUDH
13-Feb-2016 1.172400042 Ketu SHUKR
14-Feb-2016 15.48072002 Shukr SHUKR
15-Feb-2016 29.58392572 Ravi RAHU
16-Feb-2016 43.46197485 Chandr RAHU
17-Feb-2016 57.10769224 Mangal GURU
18-Feb-2016 70.52115337 Rahu SHANI
19-Feb-2016 83.70553553 Guru SHANI
20-Feb-2016 96.66510498 Shani BUDH
21-Feb-2016 109.405218 Budh SHUKR
22-Feb-2016 121.9337117 Ketu SHUKR
23-Feb-2016 134.263003 Shukr SHUKR
24-Feb-2016 146.4123642 Shukr KETU
25-Feb-2016 158.4099223 Ravi SHUKR
26-Feb-2016 170.2939589 Chandr KETU
27-Feb-2016 182.113286 Mangal KETU
28-Feb-2016 193.9267551 Rahu BUDH
29-Feb-2016 205.8020296 Guru KETU
1-Mar-2016 217.8135041 Shani KETU
2-Mar-2016 230.0389892 Budh SHUKR
3-Mar-2016 242.5548052 Ketu SHUKR
4-Mar-2016 255.429176 Shukr SHUKR
5-Mar-2016 268.7140444 Ravi MANGAL
6-Mar-2016 282.4357779 Chandr RAHU
7-Mar-2016 296.5860768 Mangal GURU
8-Mar-2016 311.1156621 Rahu SHANI
9-Mar-2016 325.9340294 Guru KETU
10-Mar-2016 340.9175568 Shani RAVI
11-Mar-2016 355.9254392 Budh RAHU
12-Mar-2016 10.81968415 Ketu SHANI
13-Mar-2016 25.48366509 Shukr BUDH
14-Mar-2016 39.83447822 Ravi SHUKR
15-Mar-2016 53.82699437 Mangal MANGAL
16-Mar-2016 67.45048689 Rahu RAHU
17-Mar-2016 80.72065451 Guru GURU
18-Mar-2016 93.67024495 Shani SHANI
19-Mar-2016 106.3406803 Shani GURU
20-Mar-2016 118.7758498 Budh SHANI
21-Mar-2016 131.018238 Ketu SHANI
22-Mar-2016 143.1070877 Shukr SHANI
23-Mar-2016 155.0782315 Ravi SHANI
24-Mar-2016 166.9652469 Chandr SHANI
25-Mar-2016 178.8015041 Mangal SHANI
26-Mar-2016 190.6225529 Rahu SHANI
27-Mar-2016 202.4683197 Guru SHANI
28-Mar-2016 214.3847626 Shani SHANI
29-Mar-2016 226.4247606 Shani GURU
30-Mar-2016 238.6479293 Budh SHANI
31-Mar-2016 251.1188891 Ketu SHANI
1-Apr-2016 263.9035056 Shukr SHANI
2-Apr-2016 277.06281 Ravi KETU
3-Apr-2016 290.6445224 Chandr SHUKR
4-Apr-2016 304.6724076 Mangal SHUKR
5-Apr-2016 319.1345974 Rahu CHANDR
6-Apr-2016 333.9737913 Shani SHANI
7-Apr-2016 349.0839749 Budh KETU
8-Apr-2016 4.318038114 Ketu CHANDR
9-Apr-2016 19.50720421 Shukr RAHU
10-Apr-2016 34.48778903 Ravi SHANI
11-Apr-2016 49.1268902 Chandr BUDH
12-Apr-2016 63.3390097 Mangal SHUKR
13-Apr-2016 77.090084 Rahu SHUKR
14-Apr-2016 90.39081977 Guru CHANDR
15-Apr-2016 103.284344 Shani RAHU
16-Apr-2016 115.833033 Budh RAHU
17-Apr-2016 128.1073913 Ketu GURU
18-Apr-2016 140.1779012 Shukr GURU
19-Apr-2016 152.1097194 Ravi GURU
20-Apr-2016 163.9597848 Chandr GURU
21-Apr-2016 175.7758989 Mangal RAHU
22-Apr-2016 187.5974101 Rahu RAHU
23-Apr-2016 199.4571543 Rahu MANGAL
24-Apr-2016 211.3842473 Guru RAHU
25-Apr-2016 223.4072569 Shani RAHU
26-Apr-2016 235.5573032 Budh RAHU
27-Apr-2016 247.8706526 Ketu GURU
28-Apr-2016 260.3902322 Shukr GURU
29-Apr-2016 273.1652977 Ravi SHANI
30-Apr-2016 286.2485312 Chandr SHANI
1-May-2016 299.6901593 Mangal SHANI
2-May-2016 313.528978 Rahu BUDH
3-May-2016 327.7805098 Guru SHUKR
4-May-2016 342.4236603 Shani MANGAL
5-May-2016 357.3896109 Budh GURU
6-May-2016 12.55888457 Ketu BUDH
7-May-2016 27.77177273 Ravi CHANDR
8-May-2016 42.8522577 Chandr RAHU
9-May-2016 57.63864702 Mangal GURU
10-May-2016 72.01024738 Rahu SHANI
11-May-2016 85.90159036 Guru KETU
12-May-2016 99.30225777 Shani SHUKR
13-May-2016 112.246439 Budh CHANDR
14-May-2016 124.7984793 Ketu MANGAL
15-May-2016 137.0391134 Shukr CHANDR
16-May-2016 149.0544325 Ravi MANGAL
17-May-2016 160.9278855 Chandr CHANDR
18-May-2016 172.734963 Chandr RAVI
19-May-2016 184.5400444 Mangal SHUKR
20-May-2016 196.3949268 Rahu SHUKR
21-May-2016 208.3387859 Guru SHUKR
22-May-2016 220.3995593 Shani RAVI
23-May-2016 232.5966979 Budh CHANDR
24-May-2016 244.9449615 Ketu MANGAL
25-May-2016 257.4586838 Shukr MANGAL
26-May-2016 270.1557729 Ravi RAHU
27-May-2016 283.0605201 Chandr RAHU
28-May-2016 296.2041423 Mangal GURU
29-May-2016 309.6221427 Rahu GURU
30-May-2016 323.3480695 Guru SHANI
31-May-2016 337.4038415 Shani KETU
1-Jun-2016 351.7875948 Budh RAVI
2-Jun-2016 6.461488751 Ketu RAHU
3-Jun-2016 21.34394699 Shukr GURU
4-Jun-2016 36.31166356 Ravi BUDH
5-Jun-2016 51.21428075 Chandr SHUKR
6-Jun-2016 65.899081 Mangal CHANDR
7-Jun-2016 80.23769238 Guru GURU
8-Jun-2016 94.14568321 Shani SHANI
9-Jun-2016 107.5899014 Budh BUDH
10-Jun-2016 120.5843884 Ketu KETU
11-Jun-2016 133.1795734 Ketu BUDH
12-Jun-2016 145.4496762 Shukr BUDH
13-Jun-2016 157.4813061 Ravi KETU
14-Jun-2016 169.3643231 Chandr BUDH
15-Jun-2016 181.1850106 Mangal BUDH
16-Jun-2016 193.0211775 Rahu BUDH
17-Jun-2016 204.9386643 Guru BUDH
18-Jun-2016 216.9889316 Shani BUDH
19-Jun-2016 229.2078652 Budh KETU
20-Jun-2016 241.6162158 Ketu SHUKR
21-Jun-2016 254.2219102 Shukr SHUKR
22-Jun-2016 267.0240185 Ravi RAVI
23-Jun-2016 280.0177354 Chandr CHANDR
24-Jun-2016 293.1993901 Chandr RAVI
25-Jun-2016 306.5701857 Mangal CHANDR
26-Jun-2016 320.137291 Guru GURU
27-Jun-2016 333.9113463 Shani SHANI
28-Jun-2016 347.9003351 Budh BUDH
29-Jun-2016 2.100790273 Ketu SHUKR
30-Jun-2016 16.4883034 Shukr CHANDR
1-Jul-2016 31.01029304 Ravi RAHU
2-Jul-2016 45.58449439 Chandr GURU
3-Jul-2016 60.10566472 Mangal BUDH
4-Jul-2016 74.46011086 Rahu KETU
5-Jul-2016 88.54408619 Guru SHUKR
6-Jul-2016 102.2802265 Shani MANGAL
7-Jul-2016 115.6273782 Budh RAHU
8-Jul-2016 128.5824671 Ketu GURU
9-Jul-2016 141.1761162 Shukr GURU
10-Jul-2016 153.4649405 Ravi SHANI
11-Jul-2016 165.5229967 Chandr GURU
12-Jul-2016 177.4338536 Mangal GURU
13-Jul-2016 189.283893 Rahu GURU
14-Jul-2016 201.1568459 Guru GURU
15-Jul-2016 213.1291939 Guru RAHU
16-Jul-2016 225.2660635 Shani GURU
17-Jul-2016 237.6176137 Budh GURU
18-Jul-2016 250.2163583 Ketu SHANI
19-Jul-2016 263.07605 Shukr SHANI
20-Jul-2016 276.1926285 Ravi BUDH
21-Jul-2016 289.5474047 Chandr BUDH
22-Jul-2016 303.1120996 Mangal SHUKR
23-Jul-2016 316.8546447 Rahu SHUKR
24-Jul-2016 330.7441058 Guru MANGAL
25-Jul-2016 344.7532128 Shani RAHU
26-Jul-2016 358.8578106 Budh SHANI
27-Jul-2016 13.03364523 Ketu BUDH
28-Jul-2016 27.25174726 Ravi RAVI
29-Jul-2016 41.47412995 Chandr MANGAL
30-Jul-2016 55.65163653 Mangal RAHU
31-Jul-2016 69.72538448 Rahu GURU
1-Aug-2016 83.63213884 Guru SHANI
2-Aug-2016 97.31239556 Shani BUDH
3-Aug-2016 110.7188519 Budh SHUKR
4-Aug-2016 123.8230071 Ketu CHANDR
5-Aug-2016 136.6186934 Shukr CHANDR
6-Aug-2016 149.1225302 Ravi MANGAL
7-Aug-2016 161.3719576 Chandr MANGAL
8-Aug-2016 173.4216683 Mangal MANGAL
9-Aug-2016 185.3392248 Mangal RAVI
10-Aug-2016 197.2005225 Rahu SHUKR
11-Aug-2016 209.0854403 Guru RAVI
12-Aug-2016 221.073607 Shani CHANDR
13-Aug-2016 233.2399813 Budh CHANDR
14-Aug-2016 245.6500695 Ketu RAHU
15-Aug-2016 258.3549113 Shukr RAHU
16-Aug-2016 271.386278 Ravi GURU
17-Aug-2016 284.7528192 Chandr GURU
18-Aug-2016 298.438173 Mangal SHANI
19-Aug-2016 312.4020505 Rahu SHANI
20-Aug-2016 326.5847267 Guru SHUKR
21-Aug-2016 340.9142925 Shani RAVI
22-Aug-2016 355.3150592 Budh RAHU
23-Aug-2016 9.715219495 Ketu SHANI
24-Aug-2016 24.05232394 Shukr BUDH
25-Aug-2016 38.27593619 Ravi SHUKR
26-Aug-2016 52.34762455 Chandr SHUKR
27-Aug-2016 66.23907541 Mangal CHANDR
28-Aug-2016 79.92949838 Rahu MANGAL
29-Aug-2016 93.40347426 Shani SHANI
30-Aug-2016 106.6499434 Shani GURU
31-Aug-2016 119.6624107 Budh SHANI
1-Sep-2016 132.4400356 Ketu BUDH
2-Sep-2016 144.9891986 Shukr BUDH
3-Sep-2016 157.3251891 Ravi KETU
4-Sep-2016 169.4736441 Chandr BUDH
5-Sep-2016 181.4713484 Mangal BUDH
6-Sep-2016 193.3661478 Rahu BUDH
7-Sep-2016 205.2160025 Guru BUDH
8-Sep-2016 217.0873612 Shani BUDH
9-Sep-2016 229.0529156 Budh KETU
10-Sep-2016 241.1885474 Ketu SHUKR
11-Sep-2016 253.5691639 Shukr SHUKR
12-Sep-2016 266.2632168 Shukr KETU
13-Sep-2016 279.3259137 Ravi SHUKR
14-Sep-2016 292.7914225 Chandr RAVI
15-Sep-2016 306.6649158 Mangal CHANDR
16-Sep-2016 320.9161796 Guru GURU
17-Sep-2016 335.4773238 Shani BUDH
18-Sep-2016 350.2470219 Budh SHUKR
19-Sep-2016 5.102070137 Ketu MANGAL
20-Sep-2016 19.91429526 Shukr RAHU
21-Sep-2016 34.56842109 Ravi SHANI
22-Sep-2016 48.97594772 Chandr BUDH
23-Sep-2016 63.08181503 Mangal SHUKR
24-Sep-2016 76.86353996 Rahu SHUKR
25-Sep-2016 90.32495659 Guru CHANDR
26-Sep-2016 103.4876107 Shani RAHU
27-Sep-2016 116.3823966 Budh GURU
28-Sep-2016 129.0429845 Ketu GURU
29-Sep-2016 141.5016593 Shukr GURU
30-Sep-2016 153.7875877 Ravi SHANI
1-Oct-2016 165.9271611 Chandr SHANI
2-Oct-2016 177.945842 Mangal SHANI
3-Oct-2016 189.8708297 Rahu GURU
4-Oct-2016 201.7338674 Guru GURU
5-Oct-2016 213.5736435 Shani SHANI
6-Oct-2016 225.4374421 Shani GURU
7-Oct-2016 237.3818513 Budh GURU
8-Oct-2016 249.4723119 Ketu SHANI
9-Oct-2016 261.7811354 Shukr GURU
10-Oct-2016 274.3835515 Ravi SHANI
11-Oct-2016 287.3514408 Chandr SHANI
12-Oct-2016 300.7445406 Mangal BUDH
13-Oct-2016 314.5991473 Rahu KETU
14-Oct-2016 328.9152298 Guru RAVI
15-Oct-2016 343.6448728 Shani RAHU
16-Oct-2016 358.6871993 Budh SHANI
17-Oct-2016 13.89508686 Shukr SHUKR
18-Oct-2016 29.09533378 Ravi MANGAL
19-Oct-2016 44.11764427 Chandr GURU
20-Oct-2016 58.82291469 Mangal SHANI
21-Oct-2016 73.1214896 Rahu BUDH
22-Oct-2016 86.97725062 Guru SHUKR
23-Oct-2016 100.3998262 Shani RAVI
24-Oct-2016 113.4307967 Budh MANGAL
25-Oct-2016 126.1293958 Ketu RAHU
26-Oct-2016 138.5607554 Shukr RAHU
27-Oct-2016 150.7875685 Ravi RAHU
28-Oct-2016 162.865047 Chandr RAHU
29-Oct-2016 174.8387736 Mangal RAHU
30-Oct-2016 186.7449432 Rahu RAHU
31-Oct-2016 198.6124256 Rahu CHANDR
1-Nov-2016 210.4660823 Guru CHANDR
2-Nov-2016 222.3307604 Shani MANGAL
3-Nov-2016 234.2353405 Budh RAHU
4-Nov-2016 246.2162311 Ketu RAHU
5-Nov-2016 258.319783 Shukr RAHU
6-Nov-2016 270.6031143 Ravi RAHU
7-Nov-2016 283.1327934 Chandr RAHU
8-Nov-2016 295.9808397 Mangal RAHU
9-Nov-2016 309.2175755 Rahu GURU
10-Nov-2016 322.9008717 Guru SHANI
11-Nov-2016 337.0616832 Shani BUDH
12-Nov-2016 351.6874493 Budh RAVI
13-Nov-2016 6.708185199 Ketu RAHU
14-Nov-2016 21.99283449 Shukr SHANI
15-Nov-2016 37.36220016 Ravi KETU
16-Nov-2016 52.6181573 Chandr SHUKR
17-Nov-2016 67.58025708 Rahu RAHU
18-Nov-2016 82.11642807 Guru SHANI
19-Nov-2016 96.15777826 Shani BUDH
20-Nov-2016 109.6959852 Budh SHUKR
21-Nov-2016 122.7692223 Ketu SHUKR
22-Nov-2016 135.4446884 Shukr SHUKR
23-Nov-2016 147.8032247 Ravi CHANDR
24-Nov-2016 159.9278328 Ravi SHUKR
25-Nov-2016 171.8958423 Chandr SHUKR
26-Nov-2016 183.7740919 Mangal SHUKR
27-Nov-2016 195.6166572 Rahu SHUKR
28-Nov-2016 207.4647298 Guru SHUKR
29-Nov-2016 219.3482961 Shani SHUKR
30-Nov-2016 231.2893185 Budh SHUKR
1-Dec-2016 243.306041 Ketu RAVI
2-Dec-2016 255.4178085 Shukr SHUKR
3-Dec-2016 267.6496045 Ravi CHANDR
4-Dec-2016 280.0354889 Chandr CHANDR
5-Dec-2016 292.6201476 Chandr SHUKR
6-Dec-2016 305.4578191 Mangal RAVI
7-Dec-2016 318.6079755 Rahu CHANDR
8-Dec-2016 332.1272917 Guru RAHU
9-Dec-2016 346.0576821 Shani GURU
10-Dec-2016 0.41109037 Ketu KETU
11-Dec-2016 15.15394024 Shukr SHUKR
12-Dec-2016 30.19708834 Ravi RAHU
13-Dec-2016 45.39821707 Chandr GURU
14-Dec-2016 60.58025186 Mangal BUDH
15-Dec-2016 75.56212598 Rahu SHUKR
16-Dec-2016 90.19151842 Guru CHANDR
17-Dec-2016 104.3680574 Shani RAHU
18-Dec-2016 118.0508467 Budh SHANI
19-Dec-2016 131.2519486 Ketu SHANI
20-Dec-2016 144.0223411 Shukr BUDH
21-Dec-2016 156.4368037 Ravi BUDH
22-Dec-2016 168.5812064 Chandr BUDH
23-Dec-2016 180.5429205 Mangal BUDH
24-Dec-2016 192.4039461 Rahu SHANI
25-Dec-2016 204.2363037 Guru BUDH
26-Dec-2016 216.0993527 Shani BUDH
27-Dec-2016 228.0387679 Budh BUDH
28-Dec-2016 240.0870349 Ketu KETU
29-Dec-2016 252.2654477 Ketu BUDH
30-Dec-2016 264.5875005 Shukr BUDH
31-Dec-2016 277.0632573 Ravi KETU
1-Jan-2017 289.7039516 Chandr KETU
2-Jan-2017 302.5258272 Mangal KETU
3-Jan-2017 315.5521371 Rahu SHUKR
4-Jan-2017 328.8123418 Guru RAVI
5-Jan-2017 342.3379407 Shani MANGAL
6-Jan-2017 356.1549345 Budh GURU
7-Jan-2017 10.27361921 Ketu SHANI
8-Jan-2017 24.67745138 Shukr BUDH
9-Jan-2017 39.31413536 Ravi SHUKR
10-Jan-2017 54.09307879 Mangal MANGAL
11-Jan-2017 68.89251055 Rahu GURU
12-Jan-2017 83.57622386 Guru SHANI
13-Jan-2017 98.01553717 Shani KETU
14-Jan-2017 112.1094887 Budh RAVI
15-Jan-2017 125.7973524 Ketu RAHU
16-Jan-2017 139.0614522 Shukr RAHU
17-Jan-2017 151.9222199 Ravi GURU
18-Jan-2017 164.4292502 Chandr GURU
19-Jan-2017 176.6515927 Mangal GURU
20-Jan-2017 188.669022 Rahu GURU
21-Jan-2017 200.5648328 Guru GURU
22-Jan-2017 212.4201422 Guru RAHU
23-Jan-2017 224.3094961 Shani RAHU
24-Jan-2017 236.2975269 Budh GURU
25-Jan-2017 248.4364898 Ketu GURU
26-Jan-2017 260.7646994 Shukr GURU
27-Jan-2017 273.3060863 Ravi SHANI
28-Jan-2017 286.0711416 Chandr SHANI
29-Jan-2017 299.0593132 Mangal SHANI
30-Jan-2017 312.2624951 Rahu SHANI
31-Jan-2017 325.6687682 Guru BUDH
1-Feb-2017 339.2653039 Shani SHUKR
2-Feb-2017 353.0395123 Budh CHANDR
3-Feb-2017 6.978024302 Ketu RAHU
4-Feb-2017 21.06371112 Shukr GURU
5-Feb-2017 35.27150706 Ravi BUDH
6-Feb-2017 49.56431644 Chandr BUDH
7-Feb-2017 63.89065154 Mangal SHUKR
8-Feb-2017 78.18553222 Rahu CHANDR
9-Feb-2017 92.37530756 Guru RAHU
10-Feb-2017 106.3856643 Shani GURU
11-Feb-2017 120.150887 Ketu KETU
12-Feb-2017 133.6220907 Shukr SHUKR
13-Feb-2017 146.7727315 Ravi RAVI
14-Feb-2017 159.6007453 Ravi SHUKR
15-Feb-2017 172.1276125 Chandr SHUKR
16-Feb-2017 184.3952102 Mangal SHUKR
17-Feb-2017 196.4614687 Rahu SHUKR
18-Feb-2017 208.395686 Guru SHUKR
19-Feb-2017 220.2739918 Shani SHUKR
20-Feb-2017 232.175076 Budh RAVI
21-Feb-2017 244.1760568 Ketu CHANDR
22-Feb-2017 256.3483073 Shukr CHANDR
23-Feb-2017 268.753144 Ravi MANGAL
24-Feb-2017 281.4374725 Chandr MANGAL
25-Feb-2017 294.4297557 Mangal RAHU
26-Feb-2017 307.7369502 Rahu RAHU
27-Feb-2017 321.3432288 Guru GURU
28-Feb-2017 335.2112127 Shani SHANI
1-Mar-2017 349.2860409 Budh KETU
2-Mar-2017 3.501911033 Ketu RAVI
3-Mar-2017 17.7899217 Shukr MANGAL
4-Mar-2017 32.08546378 Ravi GURU
5-Mar-2017 46.3334282 Chandr SHANI
6-Mar-2017 60.49026172 Mangal BUDH
7-Mar-2017 74.52306126 Rahu KETU
8-Mar-2017 88.40683453 Guru SHUKR
9-Mar-2017 102.1213564 Shani MANGAL
10-Mar-2017 115.6487844 Budh RAHU
11-Mar-2017 128.9727162 Ketu GURU
12-Mar-2017 142.0789142 Shukr SHANI
13-Mar-2017 154.9574989 Ravi SHANI
14-Mar-2017 167.6060002 Chandr SHANI
15-Mar-2017 180.0324026 Mangal BUDH
16-Mar-2017 192.2573832 Rahu SHANI
17-Mar-2017 204.3153049 Guru BUDH
18-Mar-2017 216.2539601 Shani BUDH
19-Mar-2017 228.1332956 Budh BUDH
20-Mar-2017 240.0233117 Ketu KETU
21-Mar-2017 252.0011399 Ketu BUDH
22-Mar-2017 264.1471497 Shukr BUDH
23-Mar-2017 276.5399184 Ravi BUDH
24-Mar-2017 289.2499715 Chandr BUDH
25-Mar-2017 302.3322838 Mangal KETU
26-Mar-2017 315.817799 Rahu SHUKR
27-Mar-2017 329.7049896 Guru CHANDR
28-Mar-2017 343.9537542 Shani RAHU
29-Mar-2017 358.4848967 Budh SHANI
30-Mar-2017 13.18776762 Ketu BUDH
31-Mar-2017 27.93587269 Ravi CHANDR
1-Apr-2017 42.60659229 Chandr RAHU
2-Apr-2017 57.09899677 Mangal GURU
3-Apr-2017 71.34461328 Rahu SHANI
4-Apr-2017 85.3092896 Guru BUDH
5-Apr-2017 98.98779055 Shani SHUKR
6-Apr-2017 112.3945835 Budh CHANDR
7-Apr-2017 125.5541517 Ketu MANGAL
8-Apr-2017 138.4930661 Shukr RAHU
9-Apr-2017 151.234897 Ravi GURU
10-Apr-2017 163.7982046 Chandr RAHU
11-Apr-2017 176.1972462 Mangal GURU
12-Apr-2017 188.4446568 Rahu RAHU
13-Apr-2017 200.5551903 Guru GURU
14-Apr-2017 212.5496207 Guru RAHU
15-Apr-2017 224.4580518 Shani RAHU
16-Apr-2017 236.3221409 Budh GURU
17-Apr-2017 248.1960239 Ketu GURU
18-Apr-2017 260.1458599 Shukr GURU
19-Apr-2017 272.2478363 Ravi GURU
20-Apr-2017 284.5843816 Chandr GURU
21-Apr-2017 297.2383457 Mangal GURU
22-Apr-2017 310.2848796 Rahu GURU
23-Apr-2017 323.7806594 Guru SHANI
24-Apr-2017 337.7506066 Shani KETU
25-Apr-2017 352.1742054 Budh RAVI
26-Apr-2017 6.976417839 Ketu RAHU
27-Apr-2017 22.02953947 Shukr SHANI
28-Apr-2017 37.16955996 Ravi KETU
29-Apr-2017 52.22407899 Chandr SHUKR
30-Apr-2017 67.04263255 Rahu RAHU
1-May-2017 81.5189578 Guru GURU
2-May-2017 95.59919969 Shani BUDH
3-May-2017 109.2768788 Budh KETU
4-May-2017 122.5800473 Ketu SHUKR
5-May-2017 135.5565978 Shukr RAVI
6-May-2017 148.2615984 Ravi CHANDR
7-May-2017 160.7482032 Chandr CHANDR
8-May-2017 173.0623135 Chandr RAVI
9-May-2017 185.2405707 Mangal RAVI
10-May-2017 197.3110245 Rahu SHUKR
11-May-2017 209.2957622 Guru RAVI
12-May-2017 221.2148066 Shani CHANDR
13-May-2017 233.090554 Budh CHANDR
14-May-2017 244.9519703 Ketu MANGAL
15-May-2017 256.8378699 Shukr CHANDR
16-May-2017 268.7988507 Ravi MANGAL
17-May-2017 280.8976112 Chandr CHANDR
18-May-2017 293.2073207 Chandr RAVI
19-May-2017 305.8076382 Mangal CHANDR
20-May-2017 318.7779582 Rahu CHANDR
21-May-2017 332.1873573 Guru RAHU
22-May-2017 346.0808509 Shani GURU
23-May-2017 0.46296177 Ketu KETU
24-May-2017 15.28276371 Shukr SHUKR
25-May-2017 30.42769452 Ravi RAHU
26-May-2017 45.73298123 Chandr SHANI
27-May-2017 61.00763225 Mangal BUDH
28-May-2017 76.06945111 Rahu SHUKR
29-May-2017 90.77641926 Guru MANGAL
30-May-2017 105.0440164 Shani GURU
31-May-2017 118.8457668 Budh SHANI
1-Jun-2017 132.2017393 Ketu BUDH
2-Jun-2017 145.1624644 Shukr BUDH
3-Jun-2017 157.7938965 Ravi SHUKR
4-Jun-2017 170.1658108 Chandr KETU
5-Jun-2017 182.3439206 Mangal KETU
6-Jun-2017 194.3853282 Rahu BUDH
7-Jun-2017 206.3367992 Guru KETU
8-Jun-2017 218.235276 Shani SHUKR
9-Jun-2017 230.1100686 Budh SHUKR
10-Jun-2017 241.986237 Ketu SHUKR
11-Jun-2017 253.8886436 Shukr SHUKR
12-Jun-2017 265.8460208 Shukr BUDH
13-Jun-2017 277.8943645 Ravi SHUKR
14-Jun-2017 290.0790935 Chandr KETU
15-Jun-2017 302.4555024 Mangal KETU
16-Jun-2017 315.0870028 Rahu KETU
17-Jun-2017 328.0405993 Guru SHUKR
18-Jun-2017 341.3790928 Shani CHANDR
19-Jun-2017 355.1497291 Budh RAHU
20-Jun-2017 9.369882078 Ketu SHANI
21-Jun-2017 24.01239773 Shukr BUDH
22-Jun-2017 38.99590392 Ravi SHUKR
23-Jun-2017 54.18646642 Mangal RAHU
24-Jun-2017 69.4140768 Rahu GURU
25-Jun-2017 84.50094817 Guru BUDH
26-Jun-2017 99.29237911 Shani SHUKR
27-Jun-2017 113.6795804 Budh MANGAL
28-Jun-2017 127.6084026 Ketu GURU
29-Jun-2017 141.0748893 Shukr GURU
30-Jun-2017 154.1132353 Ravi SHANI
1-Jul-2017 166.782037 Chandr SHANI
2-Jul-2017 179.1522813 Mangal SHANI
3-Jul-2017 191.2981128 Rahu SHANI
4-Jul-2017 203.2903331 Guru SHANI
5-Jul-2017 215.1923806 Shani SHANI
6-Jul-2017 227.0584506 Budh BUDH
7-Jul-2017 238.933298 Budh SHANI
8-Jul-2017 250.8533054 Ketu SHANI
9-Jul-2017 262.8485544 Shukr SHANI
10-Jul-2017 274.9456503 Ravi SHANI
11-Jul-2017 287.1708753 Chandr SHANI
12-Jul-2017 299.5530547 Mangal SHANI
13-Jul-2017 312.1254554 Rahu SHANI
14-Jul-2017 324.9260756 Guru BUDH
15-Jul-2017 337.995756 Shani KETU
16-Jul-2017 351.3736699 Budh SHUKR
17-Jul-2017 5.090051421 Ketu MANGAL
18-Jul-2017 19.15664932 Shukr RAHU
19-Jul-2017 33.55650092 Ravi SHANI
20-Jul-2017 48.2360013 Chandr BUDH
21-Jul-2017 63.10304945 Mangal SHUKR
22-Jul-2017 78.03414028 Rahu RAVI
23-Jul-2017 92.89027756 Guru RAHU
24-Jul-2017 107.5377802 Budh BUDH
25-Jul-2017 121.8677617 Ketu SHUKR
26-Jul-2017 135.8088388 Shukr RAVI
27-Jul-2017 149.3309087 Ravi RAHU
28-Jul-2017 162.4414153 Chandr RAHU
29-Jul-2017 175.1773925 Mangal RAHU
30-Jul-2017 187.5963505 Rahu RAHU
31-Jul-2017 199.7678105 Rahu MANGAL
1-Aug-2017 211.7662036 Guru RAHU
2-Aug-2017 223.6653404 Shani RAHU
3-Aug-2017 235.5344522 Budh RAHU
4-Aug-2017 247.4356066 Ketu RAHU
5-Aug-2017 259.4221475 Shukr RAHU
6-Aug-2017 271.537883 Ravi GURU
7-Aug-2017 283.8169807 Chandr RAHU
8-Aug-2017 296.2846669 Mangal GURU
9-Aug-2017 308.9586701 Rahu GURU
10-Aug-2017 321.8510309 Guru SHANI
11-Aug-2017 334.9696974 Shani SHANI
12-Aug-2017 348.3193833 Budh BUDH
13-Aug-2017 1.901339275 Ketu SHUKR
14-Aug-2017 15.71183212 Shukr RAVI
15-Aug-2017 29.73929377 Ravi RAHU
16-Aug-2017 43.96050985 Chandr GURU
17-Aug-2017 58.33686364 Mangal SHANI
18-Aug-2017 72.81218703 Rahu BUDH
19-Aug-2017 87.31373083 Guru SHUKR
20-Aug-2017 101.7569988 Shani CHANDR
21-Aug-2017 116.0539807 Budh RAHU
22-Aug-2017 130.1231879 Ketu SHANI
23-Aug-2017 143.8992853 Shukr SHANI
24-Aug-2017 157.3402634 Ravi KETU
25-Aug-2017 170.4309308 Chandr KETU
26-Aug-2017 183.1826628 Mangal SHUKR
27-Aug-2017 195.6302822 Rahu SHUKR
28-Aug-2017 207.8272815 Guru SHUKR
29-Aug-2017 219.8404217 Shani SHUKR
30-Aug-2017 231.7443912 Budh RAVI
31-Aug-2017 243.6169342 Ketu RAVI
1-Sep-2017 255.5346108 Shukr SHUKR
2-Sep-2017 267.5690578 Ravi CHANDR
3-Sep-2017 279.7834264 Ravi SHUKR
4-Sep-2017 292.228817 Chandr SHUKR
5-Sep-2017 304.940935 Mangal RAVI
6-Sep-2017 317.9375393 Rahu RAVI
7-Sep-2017 331.21729 Guru MANGAL
8-Sep-2017 344.7604405 Shani RAHU
9-Sep-2017 358.5316093 Budh SHANI
10-Sep-2017 12.48453353 Ketu BUDH
11-Sep-2017 26.56808204 Shukr KETU
12-Sep-2017 40.73210653 Chandr CHANDR
13-Sep-2017 54.93150173 Mangal RAHU
14-Sep-2017 69.1274702 Rahu GURU
15-Sep-2017 83.28612321 Guru SHANI
16-Sep-2017 97.37550401 Shani KETU
17-Sep-2017 111.3625053 Budh SHUKR
18-Sep-2017 125.2110592 Ketu MANGAL
19-Sep-2017 138.8825951 Shukr RAHU
20-Sep-2017 152.3390851 Ravi GURU
21-Sep-2017 165.5480816 Chandr GURU
22-Sep-2017 178.4883721 Mangal SHANI
23-Sep-2017 191.1547034 Rahu SHANI
24-Sep-2017 203.5605318 Guru SHANI
25-Sep-2017 215.7385115 Shani BUDH
26-Sep-2017 227.7389927 Budh BUDH
27-Sep-2017 239.6270655 Budh SHANI
28-Sep-2017 251.4787406 Ketu BUDH
29-Sep-2017 263.3767221 Shukr SHANI
30-Sep-2017 275.4058785 Ravi BUDH
1-Oct-2017 287.6481288 Chandr SHANI
2-Oct-2017 300.1763561 Mangal BUDH
3-Oct-2017 313.0472564 Rahu BUDH
4-Oct-2017 326.2936273 Guru KETU
5-Oct-2017 339.9173492 Shani SHUKR
6-Oct-2017 353.8851296 Budh MANGAL
7-Oct-2017 8.129491169 Ketu GURU
8-Oct-2017 22.55669285 Shukr SHANI
9-Oct-2017 37.06090386 Ravi KETU
10-Oct-2017 51.54101027 Chandr SHUKR
11-Oct-2017 65.91488936 Mangal CHANDR
12-Oct-2017 80.12707905 Guru GURU
13-Oct-2017 94.14876876 Shani SHANI
14-Oct-2017 107.9719161 Budh BUDH
15-Oct-2017 121.6005816 Ketu SHUKR
16-Oct-2017 135.042353 Shukr SHUKR
17-Oct-2017 148.3019172 Ravi CHANDR
18-Oct-2017 161.377994 Chandr MANGAL
19-Oct-2017 174.2639314 Mangal RAHU
20-Oct-2017 186.9512963 Rahu RAHU
21-Oct-2017 199.4350944 Rahu MANGAL
22-Oct-2017 211.7191293 Guru RAHU
23-Oct-2017 223.8203235 Shani RAHU
24-Oct-2017 235.7712965 Budh RAHU
25-Oct-2017 247.6209848 Ketu GURU
26-Oct-2017 259.4335325 Shukr RAHU
27-Oct-2017 271.2858951 Ravi GURU
28-Oct-2017 283.2643946 Chandr RAHU
29-Oct-2017 295.460017 Mangal RAHU
30-Oct-2017 307.9619571 Rahu RAHU
31-Oct-2017 320.848961 Guru GURU
1-Nov-2017 334.1783606 Shani SHANI
2-Nov-2017 347.9735492 Budh BUDH
3-Nov-2017 2.21237823 Ketu SHUKR
4-Nov-2017 16.82105822 Shukr CHANDR
5-Nov-2017 31.67865464 Ravi GURU
6-Nov-2017 46.63429596 Chandr SHANI
7-Nov-2017 61.5333962 Mangal BUDH
8-Nov-2017 76.24422321 Rahu SHUKR
9-Nov-2017 90.67581094 Guru MANGAL
10-Nov-2017 104.7828524 Shani RAHU
11-Nov-2017 118.5593236 Budh SHANI
12-Nov-2017 132.0261534 Ketu BUDH
13-Nov-2017 145.2180895 Shukr BUDH
14-Nov-2017 158.1728155 Ravi SHUKR
15-Nov-2017 170.9235235 Chandr SHUKR
16-Nov-2017 183.4952409 Mangal SHUKR
17-Nov-2017 195.9046969 Rahu SHUKR
18-Nov-2017 208.1630087 Guru SHUKR
19-Nov-2017 220.2800976 Shani SHUKR
20-Nov-2017 232.2696889 Budh CHANDR
21-Nov-2017 244.1538954 Ketu CHANDR
22-Nov-2017 255.9666408 Shukr RAVI
23-Nov-2017 267.7555418 Ravi CHANDR
24-Nov-2017 279.5822368 Ravi SHUKR
25-Nov-2017 291.5212447 Chandr SHUKR
26-Nov-2017 303.6572041 Mangal SHUKR
27-Nov-2017 316.080045 Rahu SHUKR
28-Nov-2017 328.8775486 Guru RAVI
29-Nov-2017 342.124793 Shani MANGAL
30-Nov-2017 355.8703694 Budh RAHU
1-Dec-2017 10.12069405 Ketu SHANI
2-Dec-2017 24.82655172 Shukr BUDH
3-Dec-2017 39.87854866 Ravi SHUKR
4-Dec-2017 55.11737617 Mangal RAHU
5-Dec-2017 70.35919597 Rahu GURU
6-Dec-2017 85.42875733 Guru BUDH
7-Dec-2017 100.1884788 Shani SHUKR
8-Dec-2017 114.5540982 Budh RAHU
9-Dec-2017 128.4947512 Ketu GURU
10-Dec-2017 142.0221112 Shukr SHANI
11-Dec-2017 155.1755317 Ravi BUDH
12-Dec-2017 168.0082737 Chandr BUDH
13-Dec-2017 180.5769085 Mangal BUDH
14-Dec-2017 192.9341851 Rahu BUDH
15-Dec-2017 205.1251607 Guru BUDH
16-Dec-2017 217.186257 Shani BUDH
17-Dec-2017 229.1466514 Budh KETU
18-Dec-2017 241.0312192 Ketu SHUKR
19-Dec-2017 252.8642672 Ketu BUDH
20-Dec-2017 264.6734123 Shukr BUDH
21-Dec-2017 276.4930441 Ravi BUDH
22-Dec-2017 288.3669047 Chandr BUDH
23-Dec-2017 300.3494237 Mangal BUDH
24-Dec-2017 312.5054667 Rahu SHANI
25-Dec-2017 324.9080892 Guru BUDH
26-Dec-2017 337.6338338 Shani KETU
27-Dec-2017 350.7551094 Budh SHUKR
28-Dec-2017 4.329307937 Ketu CHANDR
29-Dec-2017 18.38498282 Shukr RAHU
30-Dec-2017 32.90722972 Ravi GURU
31-Dec-2017 47.82701234 Chandr BUDH
1-Jan-2018 63.02057205 Mangal SHUKR
2-Jan-2018 78.32292246 Rahu CHANDR
3-Jan-2018 93.55368075 Shani SHANI
4-Jan-2018 108.5473572 Budh BUDH
5-Jan-2018 123.1779931 Ketu RAVI
6-Jan-2018 137.3713001 Shukr MANGAL
7-Jan-2018 151.1037011 Ravi RAHU
8-Jan-2018 164.3926199 Chandr GURU
9-Jan-2018 177.2836076 Mangal GURU
10-Jan-2018 189.8382049 Rahu GURU
11-Jan-2018 202.124186 Guru SHANI
12-Jan-2018 214.2084992 Shani SHANI
13-Jan-2018 226.1527855 Shani GURU
14-Jan-2018 238.0111847 Budh SHANI
15-Jan-2018 249.8299637 Ketu SHANI
16-Jan-2018 261.6484551 Shukr GURU
17-Jan-2018 273.5009114 Ravi SHANI
18-Jan-2018 285.4189878 Chandr GURU
19-Jan-2018 297.4345127 Mangal GURU
20-Jan-2018 309.582064 Rahu GURU
21-Jan-2018 321.9007755 Guru SHANI
22-Jan-2018 334.4348156 Shani SHANI
23-Jan-2018 347.2320515 Budh BUDH
24-Jan-2018 0.340483832 Ketu KETU
25-Jan-2018 13.80216084 Shukr SHUKR
26-Jan-2018 27.64462702 Ravi CHANDR
27-Jan-2018 41.87074873 Chandr MANGAL
28-Jan-2018 56.44902101 Mangal GURU
29-Jan-2018 71.30768522 Rahu SHANI
30-Jan-2018 86.33618884 Guru KETU
31-Jan-2018 101.3958633 Shani CHANDR
1-Feb-2018 116.3384216 Budh GURU
2-Feb-2018 131.0275454 Ketu SHANI
3-Feb-2018 145.3574279 Shukr BUDH
4-Feb-2018 159.2635846 Ravi SHUKR
5-Feb-2018 172.7246248 Chandr RAVI
6-Feb-2018 185.7569191 Mangal CHANDR
7-Feb-2018 198.4055696 Rahu CHANDR
8-Feb-2018 210.734662 Guru MANGAL
9-Feb-2018 222.818503 Shani MANGAL
10-Feb-2018 234.7345024 Budh RAHU
11-Feb-2018 246.5578529 Ketu RAHU
12-Feb-2018 258.3578938 Shukr RAHU
13-Feb-2018 270.1958384 Ravi RAHU
14-Feb-2018 282.1234799 Chandr RAHU
15-Feb-2018 294.1826813 Mangal RAHU
16-Feb-2018 306.4056818 Mangal CHANDR
17-Feb-2018 318.8162614 Rahu CHANDR
18-Feb-2018 331.4315789 Guru RAHU
19-Feb-2018 344.2642846 Shani RAHU
20-Feb-2018 357.3244294 Budh GURU
21-Feb-2018 10.6206508 Ketu SHANI
22-Feb-2018 24.16005026 Shukr BUDH
23-Feb-2018 37.94624477 Ravi SHUKR
24-Feb-2018 51.97548377 Chandr SHUKR
25-Feb-2018 66.23138519 Mangal CHANDR
26-Feb-2018 80.67949031 Guru GURU
27-Feb-2018 95.26330358 Shani SHANI
28-Feb-2018 109.903717 Budh SHUKR
1-Mar-2018 124.5034545 Ketu CHANDR
2-Mar-2018 138.956972 Shukr RAHU
3-Mar-2018 153.1641778 Ravi SHANI
4-Mar-2018 167.0444279 Chandr SHANI
5-Mar-2018 180.5469004 Mangal BUDH
6-Mar-2018 193.6550534 Rahu BUDH
7-Mar-2018 206.385314 Guru KETU
8-Mar-2018 218.7818321 Shani SHUKR
9-Mar-2018 230.9093957 Budh SHUKR
10-Mar-2018 242.8460246 Ketu SHUKR
11-Mar-2018 254.6761441 Shukr SHUKR
12-Mar-2018 266.4847985 Shukr KETU
13-Mar-2018 278.352917 Ravi SHUKR
14-Mar-2018 290.3532401 Chandr KETU
15-Mar-2018 302.5465042 Mangal KETU
16-Mar-2018 314.9779193 Rahu KETU
17-Mar-2018 327.6744666 Guru SHUKR
18-Mar-2018 340.6437167 Shani RAVI
19-Mar-2018 353.8747372 Budh MANGAL
20-Mar-2018 7.341380533 Ketu RAHU
21-Mar-2018 21.00774401 Shukr GURU
22-Mar-2018 34.83479168 Ravi SHANI
23-Mar-2018 48.78634269 Chandr BUDH
24-Mar-2018 62.83254172 Mangal SHUKR
25-Mar-2018 76.9497667 Rahu SHUKR
26-Mar-2018 91.11719883 Guru MANGAL
27-Mar-2018 105.3112933 Shani GURU
28-Mar-2018 119.4999718 Budh SHANI
29-Mar-2018 133.6386744 Shukr SHUKR
30-Mar-2018 147.670312 Ravi CHANDR
31-Mar-2018 161.5301524 Chandr MANGAL
1-Apr-2018 175.1547933 Mangal RAHU
2-Apr-2018 188.4926027 Rahu RAHU
3-Apr-2018 201.5125396 Guru GURU
4-Apr-2018 214.2093009 Shani SHANI
5-Apr-2018 226.6043427 Shani GURU
6-Apr-2018 238.7434855 Budh SHANI
7-Apr-2018 250.6922734 Ketu SHANI
8-Apr-2018 262.5302889 Shukr SHANI
9-Apr-2018 274.3453843 Ravi SHANI
10-Apr-2018 286.2282293 Chandr SHANI
11-Apr-2018 298.2669086 Mangal SHANI
12-Apr-2018 310.541013 Rahu SHANI
13-Apr-2018 323.1149839 Guru SHANI
14-Apr-2018 336.0311573 Shani BUDH
15-Apr-2018 349.3036344 Budh KETU
16-Apr-2018 2.914664867 Ketu SHUKR
17-Apr-2018 16.81548915 Shukr CHANDR
18-Apr-2018 30.9329894 Ravi RAHU
19-Apr-2018 45.18164735 Chandr GURU
20-Apr-2018 59.47784668 Mangal SHANI
21-Apr-2018 73.75212394 Rahu BUDH
22-Apr-2018 87.95574985 Guru SHUKR
23-Apr-2018 102.0605227 Shani CHANDR
24-Apr-2018 116.0531922 Budh RAHU
25-Apr-2018 129.9272391 Ketu SHANI
26-Apr-2018 143.6748314 Shukr SHANI
27-Apr-2018 157.2812762 Ravi KETU
28-Apr-2018 170.7234594 Chandr SHUKR
29-Apr-2018 183.9725404 Mangal SHUKR
30-Apr-2018 196.9998098 Rahu SHUKR
1-May-2018 209.7837706 Guru CHANDR
2-May-2018 222.3165355 Shani MANGAL
3-May-2018 234.6082497 Budh RAHU
4-May-2018 246.6889525 Ketu RAHU
5-May-2018 258.6079141 Shukr RAHU
6-May-2018 270.4310343 Ravi RAHU
7-May-2018 282.23716 Chandr RAHU
8-May-2018 294.1138918 Mangal RAHU
9-May-2018 306.1527731 Mangal CHANDR
10-May-2018 318.4432998 Rahu CHANDR
11-May-2018 331.0652967 Guru MANGAL
12-May-2018 344.0797122 Shani RAHU
13-May-2018 357.5185774 Budh GURU
14-May-2018 11.37592911 Ketu SHANI
15-May-2018 25.60281789 Shukr BUDH
16-May-2018 40.10999765 Chandr CHANDR
17-May-2018 54.78007735 Mangal RAHU
18-May-2018 69.48691596 Rahu GURU
19-May-2018 84.11626624 Guru BUDH
20-May-2018 98.580962 Shani SHUKR
21-May-2018 112.8268568 Budh CHANDR
22-May-2018 126.8300102 Ketu RAHU
23-May-2018 140.5884643 Shukr GURU
24-May-2018 154.1123974 Ravi SHANI
25-May-2018 167.4154678 Chandr SHANI
26-May-2018 180.5090039 Mangal BUDH
27-May-2018 193.3997108 Rahu BUDH
28-May-2018 206.0906179 Guru KETU
29-May-2018 218.5842446 Shani SHUKR
30-May-2018 230.8867318 Budh SHUKR
31-May-2018 243.0119166 Ketu RAVI
1-Jun-2018 254.9846316 Shukr SHUKR
2-Jun-2018 266.8427243 Ravi RAVI
3-Jun-2018 278.6375804 Ravi SHUKR
4-Jun-2018 290.4333015 Chandr KETU
5-Jun-2018 302.3048199 Mangal KETU
6-Jun-2018 314.3349399 Rahu BUDH
7-Jun-2018 326.6099048 Guru SHUKR
8-Jun-2018 339.2129966 Shani SHUKR
9-Jun-2018 352.2159066 Budh RAVI
10-Jun-2018 5.668013086 Ketu RAHU
11-Jun-2018 19.58456535 Shukr RAHU
12-Jun-2018 33.93642827 Ravi SHANI
13-Jun-2018 48.64576284 Chandr BUDH
14-Jun-2018 63.5918569 Mangal SHUKR
15-Jun-2018 78.62799304 Rahu CHANDR
16-Jun-2018 93.60511352 Shani SHANI
17-Jun-2018 108.3945936 Budh BUDH
18-Jun-2018 122.9032137 Ketu SHUKR
19-Jun-2018 137.0776574 Shukr CHANDR
20-Jun-2018 150.9003408 Ravi RAHU
21-Jun-2018 164.3805137 Chandr GURU
22-Jun-2018 177.5442401 Mangal GURU
23-Jun-2018 190.4255826 Rahu GURU
24-Jun-2018 203.0602181 Guru SHANI
25-Jun-2018 215.4819026 Shani BUDH
26-Jun-2018 227.7214845 Budh BUDH
27-Jun-2018 239.8076898 Budh SHANI
28-Jun-2018 251.7689005 Ketu BUDH
29-Jun-2018 263.6354283 Shukr SHANI
30-Jun-2018 275.4419464 Ravi BUDH
1-Jul-2018 287.2296766 Chandr SHANI
2-Jul-2018 299.0478854 Mangal SHANI
3-Jul-2018 310.9543576 Rahu SHANI
4-Jul-2018 323.0146559 Guru SHANI
5-Jul-2018 335.2999494 Shani SHANI
6-Jul-2018 347.8830761 Budh BUDH
7-Jul-2018 0.832440731 Ketu SHUKR
8-Jul-2018 14.20348001 Shukr SHUKR
9-Jul-2018 28.02793216 Ravi CHANDR
10-Jul-2018 42.30231983 Chandr RAHU
11-Jul-2018 56.97876434 Mangal GURU
12-Jul-2018 71.96242477 Rahu SHANI
13-Jul-2018 87.11898177 Guru SHUKR
14-Jul-2018 102.2921911 Shani MANGAL
15-Jul-2018 117.3271824 Budh GURU
16-Jul-2018 132.0925848 Ketu BUDH
17-Jul-2018 146.4953965 Shukr KETU
18-Jul-2018 160.4860312 Chandr CHANDR
19-Jul-2018 174.0548014 Mangal MANGAL
20-Jul-2018 187.2232439 Rahu RAHU
21-Jul-2018 200.0337944 Guru GURU
22-Jul-2018 212.5402903 Guru RAHU
23-Jul-2018 224.8005789 Shani RAHU
24-Jul-2018 236.871576 Budh GURU
25-Jul-2018 248.8065004 Ketu GURU
26-Jul-2018 260.653754 Shukr GURU
27-Jul-2018 272.4570013 Ravi GURU
28-Jul-2018 284.256211 Chandr GURU
29-Jul-2018 296.08946 Mangal RAHU
30-Jul-2018 307.9951063 Rahu RAHU
31-Jul-2018 320.0137553 Guru GURU
1-Aug-2018 332.1895116 Guru RAHU
2-Aug-2018 344.5702211 Shani RAHU
3-Aug-2018 357.206482 Budh GURU
4-Aug-2018 10.14904183 Ketu SHANI
5-Aug-2018 23.44404651 Shukr SHANI
6-Aug-2018 37.12584286 Ravi KETU
7-Aug-2018 51.20776891 Chandr SHUKR
8-Aug-2018 65.67245158 Mangal CHANDR
9-Aug-2018 80.46424571 Guru GURU
10-Aug-2018 95.4871058 Shani BUDH
11-Aug-2018 110.6106816 Budh SHUKR
12-Aug-2018 125.6852621 Ketu RAHU
13-Aug-2018 140.5628067 Shukr GURU
14-Aug-2018 155.1183952 Ravi BUDH
15-Aug-2018 169.2659442 Chandr BUDH
16-Aug-2018 182.9645301 Mangal SHUKR
17-Aug-2018 196.2155962 Rahu SHUKR
18-Aug-2018 209.0542721 Guru RAVI
19-Aug-2018 221.538661 Shani CHANDR
20-Aug-2018 233.7397938 Budh MANGAL
21-Aug-2018 245.7334486 Ketu RAHU
22-Aug-2018 257.5940995 Shukr MANGAL
23-Aug-2018 269.3908441 Ravi RAHU
24-Aug-2018 281.1849627 Chandr MANGAL
25-Aug-2018 293.0287234 Chandr RAVI
26-Aug-2018 304.9652063 Mangal RAVI
27-Aug-2018 317.0290859 Rahu SHUKR
28-Aug-2018 329.2482571 Guru RAVI
29-Aug-2018 341.6459879 Shani CHANDR
30-Aug-2018 354.2431882 Budh RAHU
31-Aug-2018 7.06041706 Ketu RAHU
1-Sep-2018 20.11916979 Shukr GURU
2-Sep-2018 33.44171941 Ravi SHANI
3-Sep-2018 47.04869837 Chandr SHANI
4-Sep-2018 60.95401106 Mangal BUDH
5-Sep-2018 75.15746458 Rahu KETU
6-Sep-2018 89.6363732 Guru CHANDR
7-Sep-2018 104.3382576 Shani RAHU
8-Sep-2018 119.1775846 Budh SHANI
9-Sep-2018 134.0396246 Shukr SHUKR
10-Sep-2018 148.7928857 Ravi MANGAL
11-Sep-2018 163.3081368 Chandr RAHU
12-Sep-2018 177.4785761 Mangal GURU
13-Sep-2018 191.2348159 Rahu SHANI
14-Sep-2018 204.5508861 Guru BUDH
15-Sep-2018 217.4415811 Shani KETU
16-Sep-2018 229.954339 Budh SHUKR
17-Sep-2018 242.1591874 Ketu SHUKR
18-Sep-2018 254.1390626 Shukr SHUKR
19-Sep-2018 265.9815559 Shukr KETU
20-Sep-2018 277.7724395 Ravi KETU
21-Sep-2018 289.5908638 Chandr BUDH
22-Sep-2018 301.5057469 Mangal BUDH
23-Sep-2018 313.5728928 Rahu BUDH
24-Sep-2018 325.8328555 Guru KETU
25-Sep-2018 338.3100502 Shani SHUKR
26-Sep-2018 351.0136181 Budh SHUKR
27-Sep-2018 3.940158557 Ketu CHANDR
28-Sep-2018 17.0780172 Shukr CHANDR
29-Sep-2018 30.4124412 Ravi RAHU
30-Sep-2018 43.93046918 Chandr GURU
1-Oct-2018 57.6240489 Mangal GURU
2-Oct-2018 71.49001964 Rahu SHANI
3-Oct-2018 85.52641067 Guru BUDH
4-Oct-2018 99.72561382 Shani SHUKR
5-Oct-2018 114.0659841 Budh MANGAL
6-Oct-2018 128.5042897 Ketu GURU
7-Oct-2018 142.9720949 Shukr SHANI
8-Oct-2018 157.3789036 Ravi KETU
9-Oct-2018 171.6229119 Chandr SHUKR
10-Oct-2018 185.6069641 Mangal CHANDR
11-Oct-2018 199.2547513 Rahu MANGAL
12-Oct-2018 212.5223081 Guru RAHU
13-Oct-2018 225.4023771 Shani GURU
14-Oct-2018 237.9222641 Budh SHANI
15-Oct-2018 250.1375208 Ketu SHANI
16-Oct-2018 262.1238646 Shukr SHANI
17-Oct-2018 273.969051 Ravi SHANI
18-Oct-2018 285.7656638 Chandr SHANI
19-Oct-2018 297.6050585 Mangal GURU
20-Oct-2018 309.5720321 Rahu GURU
21-Oct-2018 321.7395824 Guru GURU
22-Oct-2018 334.1635987 Shani SHANI
23-Oct-2018 346.8781372 Budh BUDH
24-Oct-2018 359.8924655 Budh SHANI
25-Oct-2018 13.19105605 Ketu BUDH
26-Oct-2018 26.73728328 Ravi RAVI
27-Oct-2018 40.48076664 Chandr CHANDR
28-Oct-2018 54.36706877 Mangal RAHU
29-Oct-2018 68.34720803 Rahu RAHU
30-Oct-2018 82.38406463 Guru SHANI
31-Oct-2018 96.45377371 Shani BUDH
1-Nov-2018 110.542075 Budh SHUKR
2-Nov-2018 124.6372222 Ketu CHANDR
3-Nov-2018 138.7218514 Shukr RAHU
4-Nov-2018 152.7663816 Ravi GURU
5-Nov-2018 166.7263008 Chandr SHANI
6-Nov-2018 180.5448177 Mangal BUDH
7-Nov-2018 194.1606056 Rahu BUDH
8-Nov-2018 207.5183897 Guru SHUKR
9-Nov-2018 220.5791441 Shani RAVI
10-Nov-2018 233.3272386 Budh CHANDR
11-Nov-2018 245.7734153 Ketu RAHU
12-Nov-2018 257.9538857 Shukr MANGAL
13-Nov-2018 269.9266198 Ravi RAHU
14-Nov-2018 281.7661425 Chandr MANGAL
15-Nov-2018 293.5579907 Mangal MANGAL
16-Nov-2018 305.3934087 Mangal RAVI
17-Nov-2018 317.3640723 Rahu SHUKR
18-Nov-2018 329.5562003 Guru CHANDR
19-Nov-2018 342.0436617 Shani CHANDR
20-Nov-2018 354.8803898 Budh RAHU
21-Nov-2018 8.093102625 Ketu GURU
22-Nov-2018 21.67589959 Shukr GURU
23-Nov-2018 35.58875341 Ravi BUDH
24-Nov-2018 49.76176656 Chandr KETU
25-Nov-2018 64.10561327 Mangal SHUKR
26-Nov-2018 78.52601182 Rahu CHANDR
27-Nov-2018 92.93792054 Guru RAHU
28-Nov-2018 107.2751327 Budh BUDH
29-Nov-2018 121.4931921 Ketu SHUKR
30-Nov-2018 135.5664219 Shukr RAVI
1-Dec-2018 149.4815701 Ravi RAHU
2-Dec-2018 163.2307258 Chandr RAHU
3-Dec-2018 176.8055395 Mangal GURU
4-Dec-2018 190.1940814 Rahu GURU
5-Dec-2018 203.3809077 Guru SHANI
6-Dec-2018 216.3499651 Shani BUDH
7-Dec-2018 229.0891464 Budh KETU
8-Dec-2018 241.5950766 Ketu SHUKR
9-Dec-2018 253.8770178 Shukr SHUKR
10-Dec-2018 265.9592628 Shukr KETU
11-Dec-2018 277.8817862 Ravi SHUKR
12-Dec-2018 289.699305 Chandr KETU
13-Dec-2018 301.4792166 Mangal BUDH
14-Dec-2018 313.2988756 Rahu BUDH
15-Dec-2018 325.2422434 Guru BUDH
16-Dec-2018 337.3954908 Shani KETU
17-Dec-2018 349.8410924 Budh SHUKR
18-Dec-2018 2.650288965 Ketu SHUKR
19-Dec-2018 15.87421774 Shukr RAVI
20-Dec-2018 29.53453229 Ravi RAHU
21-Dec-2018 43.6152898 Chandr RAHU
22-Dec-2018 58.05902098 Mangal SHANI
23-Dec-2018 72.77003978 Rahu BUDH
24-Dec-2018 87.62612818 Guru SHUKR
25-Dec-2018 102.4962952 Shani MANGAL
26-Dec-2018 117.2595094 Budh GURU
27-Dec-2018 131.8190811 Ketu BUDH
28-Dec-2018 146.109703 Shukr KETU
29-Dec-2018 160.0972618 Chandr CHANDR
30-Dec-2018 173.7736029 Mangal MANGAL
31-Dec-2018 187.148955 Rahu RAHU
1-Jan-2019 200.2442927 Guru GURU
2-Jan-2019 213.0851702 Guru RAHU
3-Jan-2019 225.6977762 Shani GURU
4-Jan-2019 238.1072398 Budh SHANI
5-Jan-2019 250.3377461 Ketu SHANI
6-Jan-2019 262.4138938 Shukr SHANI
7-Jan-2019 274.3627688 Ravi SHANI
8-Jan-2019 286.2162376 Chandr SHANI
9-Jan-2019 298.0129617 Mangal SHANI
10-Jan-2019 309.7997622 Rahu GURU
11-Jan-2019 321.6321606 Guru GURU
12-Jan-2019 333.5740013 Shani SHANI
13-Jan-2019 345.6959252 Shani GURU
14-Jan-2019 358.0723114 Budh SHANI
15-Jan-2019 10.77631862 Ketu SHANI
16-Jan-2019 23.87281287 Shukr SHANI
17-Jan-2019 37.40920186 Ravi KETU
18-Jan-2019 51.40472406 Chandr SHUKR
19-Jan-2019 65.83991126 Mangal CHANDR
20-Jan-2019 80.64949367 Guru GURU
21-Jan-2019 95.72277589 Shani BUDH
22-Jan-2019 110.914153 Budh SHUKR
23-Jan-2019 126.062866 Ketu RAHU
24-Jan-2019 141.0170403 Shukr GURU
25-Jan-2019 155.6549892 Ravi BUDH
26-Jan-2019 169.898047 Chandr KETU
27-Jan-2019 183.7129452 Mangal SHUKR
28-Jan-2019 197.1056558 Rahu SHUKR
29-Jan-2019 210.1107054 Guru CHANDR
30-Jan-2019 222.7798008 Shani MANGAL
31-Jan-2019 235.1721656 Budh RAHU
1-Feb-2019 247.3474857 Ketu RAHU
2-Feb-2019 259.3614497 Shukr RAHU
3-Feb-2019 271.263531 Ravi GURU
4-Feb-2019 283.0966114 Chandr RAHU
5-Feb-2019 294.8980641 Mangal RAHU
6-Feb-2019 306.7018754 Rahu RAHU
7-Feb-2019 318.5413155 Rahu CHANDR
8-Feb-2019 330.451659 Guru CHANDR
9-Feb-2019 342.4725367 Shani MANGAL
10-Feb-2019 354.6495669 Budh RAHU
11-Feb-2019 7.034831925 Ketu RAHU
12-Feb-2019 19.68562451 Shukr RAHU
13-Feb-2019 32.6608986 Ravi GURU
14-Feb-2019 46.01507286 Chandr SHANI
15-Feb-2019 59.78910642 Mangal SHANI
16-Feb-2019 73.9991699 Rahu BUDH
17-Feb-2019 88.62430213 Guru SHUKR
18-Feb-2019 103.5964231 Shani RAHU
19-Feb-2019 118.7978653 Budh SHANI
20-Feb-2019 134.0709885 Shukr SHUKR
21-Feb-2019 149.2402546 Ravi RAHU
22-Feb-2019 164.1411164 Chandr GURU
23-Feb-2019 178.6462369 Mangal SHANI
24-Feb-2019 192.6808233 Rahu BUDH
25-Feb-2019 206.2243493 Guru KETU
26-Feb-2019 219.3017405 Shani SHUKR
27-Feb-2019 231.9697372 Budh RAVI
28-Feb-2019 244.3032502 Ketu CHANDR
1-Mar-2019 256.3841309 Shukr CHANDR
2-Mar-2019 268.2929241 Ravi CHANDR
3-Mar-2019 280.1033815 Chandr CHANDR
4-Mar-2019 291.8792931 Chandr SHUKR
5-Mar-2019 303.6731623 Mangal SHUKR
6-Mar-2019 315.526351 Rahu SHUKR
7-Mar-2019 327.4704929 Guru SHUKR
8-Mar-2019 339.5300273 Shani SHUKR
9-Mar-2019 351.7255743 Budh RAVI
10-Mar-2019 4.077708127 Ketu CHANDR
11-Mar-2019 16.61051027 Shukr CHANDR
12-Mar-2019 29.35407858 Ravi RAHU
13-Mar-2019 42.34502064 Chandr RAHU
14-Mar-2019 55.6241094 Mangal RAHU
15-Mar-2019 69.2306999 Rahu GURU
16-Mar-2019 83.19390044 Guru SHANI
17-Mar-2019 97.52093632 Shani KETU
18-Mar-2019 112.1843539 Budh RAVI
19-Mar-2019 127.1119634 Ketu RAHU
20-Mar-2019 142.1852298 Shukr SHANI
21-Mar-2019 157.2505991 Ravi KETU
22-Mar-2019 172.1430864 Chandr SHUKR
23-Mar-2019 186.7150853 Rahu RAHU
24-Mar-2019 200.8603806 Guru GURU
25-Mar-2019 214.5260891 Shani SHANI
26-Mar-2019 227.7115046 Budh BUDH
27-Mar-2019 240.4580262 Ketu KETU
28-Mar-2019 252.8357602 Ketu BUDH
29-Mar-2019 264.9307419 Shukr BUDH
30-Mar-2019 276.8344756 Ravi BUDH
31-Mar-2019 288.6361063 Chandr BUDH
1-Apr-2019 300.416939 Mangal BUDH
2-Apr-2019 312.2467515 Rahu SHANI
3-Apr-2019 324.1813921 Guru BUDH
4-Apr-2019 336.2615467 Shani BUDH
5-Apr-2019 348.5129715 Budh BUDH
6-Apr-2019 0.9484991 Ketu SHUKR
7-Apr-2019 13.57175672 Shukr SHUKR
8-Apr-2019 26.38208783 Shukr KETU
9-Apr-2019 39.37977477 Ravi SHUKR
10-Apr-2019 52.57030351 Chandr SHUKR
11-Apr-2019 65.96625509 Mangal CHANDR
12-Apr-2019 79.58572776 Rahu MANGAL
13-Apr-2019 93.44694198 Shani SHANI
14-Apr-2019 107.5595059 Budh BUDH
15-Apr-2019 121.9136631 Ketu SHUKR
16-Apr-2019 136.4700422 Shukr CHANDR
17-Apr-2019 151.1538127 Ravi RAHU
18-Apr-2019 165.8573812 Chandr SHANI
19-Apr-2019 180.45339 Mangal BUDH
20-Apr-2019 194.8152804 Rahu KETU
21-Apr-2019 208.8388279 Guru RAVI
22-Apr-2019 222.4576961 Shani MANGAL
23-Apr-2019 235.6493763 Budh RAHU
24-Apr-2019 248.432286 Ketu GURU
25-Apr-2019 260.8574551 Shukr GURU
26-Apr-2019 272.9983572 Ravi GURU
27-Apr-2019 284.9412127 Chandr GURU
28-Apr-2019 296.7768295 Mangal GURU
29-Apr-2019 308.5941583 Rahu RAHU
30-Apr-2019 320.4751722 Guru GURU
1-May-2019 332.4905108 Guru RAHU
2-May-2019 344.6956765 Shani RAHU
3-May-2019 357.1281672 Budh GURU
4-May-2019 9.80626246 Ketu SHANI
5-May-2019 22.73005288 Shukr SHANI
6-May-2019 35.88489309 Ravi BUDH
7-May-2019 49.24691306 Chandr BUDH
8-May-2019 62.7895302 Mangal SHUKR
9-May-2019 76.4892413 Rahu SHUKR
10-May-2019 90.32882605 Guru CHANDR
11-May-2019 104.2967891 Shani RAHU
12-May-2019 118.3831058 Budh SHANI
13-May-2019 132.572495 Ketu BUDH
14-May-2019 146.8372162 Ravi RAVI
15-May-2019 161.1318379 Chandr MANGAL
16-May-2019 175.3924032 Mangal RAHU
17-May-2019 189.5414179 Rahu GURU
18-May-2019 203.4980143 Guru SHANI
19-May-2019 217.1904448 Shani BUDH
20-May-2019 230.5671734 Budh SHUKR
21-May-2019 243.6037945 Ketu RAVI
22-May-2019 256.3049745 Shukr CHANDR
23-May-2019 268.7022483 Ravi MANGAL
24-May-2019 280.8491819 Chandr CHANDR
25-May-2019 292.815386 Chandr RAVI
26-May-2019 304.6805221 Mangal SHUKR
27-May-2019 316.5288994 Rahu SHUKR
28-May-2019 328.4446153 Guru SHUKR
29-May-2019 340.5067947 Shani RAVI
30-May-2019 352.7845955 Budh CHANDR
31-May-2019 5.332127969 Ketu MANGAL
1-Jun-2019 18.18388345 Shukr RAHU
2-Jun-2019 31.35149987 Ravi GURU
3-Jun-2019 44.82278539 Chandr GURU
4-Jun-2019 58.56379814 Mangal SHANI
5-Jun-2019 72.52414813 Rahu SHANI
6-Jun-2019 86.64455055 Guru SHUKR
7-Jun-2019 100.8646444 Shani RAVI
8-Jun-2019 115.1289711 Budh RAHU
9-Jun-2019 129.3898894 Ketu SHANI
10-Jun-2019 143.6074439 Shukr SHANI
11-Jun-2019 157.747113 Ravi KETU
12-Jun-2019 171.7767819 Chandr SHUKR
13-Jun-2019 185.6643636 Mangal CHANDR
14-Jun-2019 199.3772231 Rahu MANGAL
15-Jun-2019 212.8838317 Guru RAHU
16-Jun-2019 226.1571176 Shani GURU
17-Jun-2019 239.1783682 Budh SHANI
18-Jun-2019 251.9406166 Ketu BUDH
19-Jun-2019 264.45095 Shukr BUDH
20-Jun-2019 276.7315726 Ravi BUDH
21-Jun-2019 288.8195951 Chandr BUDH
22-Jun-2019 300.7656328 Mangal BUDH
23-Jun-2019 312.6315184 Rahu BUDH
24-Jun-2019 324.4875506 Guru BUDH
25-Jun-2019 336.4094749 Shani BUDH
26-Jun-2019 348.4750033 Budh BUDH
27-Jun-2019 0.759508537 Ketu KETU
28-Jun-2019 13.33070879 Ketu BUDH
29-Jun-2019 26.2424753 Shukr KETU
30-Jun-2019 39.52820975 Ravi SHUKR
1-Jul-2019 53.19466045 Chandr RAVI
2-Jul-2019 67.21763102 Rahu RAHU
3-Jul-2019 81.54138969 Guru GURU
4-Jul-2019 96.08311842 Shani BUDH
5-Jul-2019 110.7423194 Budh SHUKR
6-Jul-2019 125.4133541 Ketu MANGAL
7-Jul-2019 139.9981672 Shukr RAHU
8-Jul-2019 154.4162868 Ravi SHANI
9-Jul-2019 168.6102475 Chandr BUDH
10-Jul-2019 182.5461135 Mangal KETU
11-Jul-2019 196.2101614 Rahu SHUKR
12-Jul-2019 209.6035835 Guru CHANDR
13-Jul-2019 222.7370855 Shani MANGAL
14-Jul-2019 235.6266433 Budh RAHU
15-Jul-2019 248.2908888 Ketu GURU
16-Jul-2019 260.7500488 Shukr GURU
17-Jul-2019 273.0261687 Ravi SHANI
18-Jul-2019 285.1443021 Chandr GURU
19-Jul-2019 297.1342369 Mangal GURU
20-Jul-2019 309.0322168 Rahu GURU
21-Jul-2019 320.8821696 Guru GURU
22-Jul-2019 332.7362022 Guru RAHU
23-Jul-2019 344.6543251 Shani RAHU
24-Jul-2019 356.7033342 Budh GURU
25-Jul-2019 8.954566901 Ketu GURU
26-Jul-2019 21.48012836 Shukr GURU
27-Jul-2019 34.34728162 Ravi SHANI
28-Jul-2019 47.61092396 Chandr SHANI
29-Jul-2019 61.30438489 Mangal BUDH
30-Jul-2019 75.42944377 Rahu SHUKR
31-Jul-2019 89.94770416 Guru CHANDR
1-Aug-2019 104.7767991 Shani RAHU
2-Aug-2019 119.7950245 Budh SHANI
3-Aug-2019 134.8557975 Shukr SHUKR
4-Aug-2019 149.8093146 Ravi RAHU
5-Aug-2019 164.5252185 Chandr GURU
6-Aug-2019 178.909419 Mangal SHANI
7-Aug-2019 192.9109731 Rahu BUDH
8-Aug-2019 206.5192346 Guru KETU
9-Aug-2019 219.7547042 Shani SHUKR
10-Aug-2019 232.657777 Budh CHANDR
11-Aug-2019 245.2784753 Ketu MANGAL
12-Aug-2019 257.6686448 Shukr MANGAL
13-Aug-2019 269.876943 Ravi RAHU
14-Aug-2019 281.9463863 Chandr RAHU
15-Aug-2019 293.9140217 Mangal MANGAL
16-Aug-2019 305.8122441 Mangal CHANDR
17-Aug-2019 317.6712514 Rahu RAVI
18-Aug-2019 329.5220738 Guru CHANDR
19-Aug-2019 341.3995815 Shani CHANDR
20-Aug-2019 353.3449738 Budh MANGAL
21-Aug-2019 5.407404091 Ketu MANGAL
22-Aug-2019 17.64441153 Shukr MANGAL
23-Aug-2019 30.12067244 Ravi RAHU
24-Aug-2019 42.9044986 Chandr RAHU
25-Aug-2019 56.06162156 Mangal RAHU
26-Aug-2019 69.64599476 Rahu GURU
27-Aug-2019 83.68767044 Guru SHANI
28-Aug-2019 98.17889603 Shani SHUKR
29-Aug-2019 113.0618822 Budh CHANDR
30-Aug-2019 128.2241045 Ketu GURU
31-Aug-2019 143.5068439 Shukr SHANI
1-Sep-2019 158.7281605 Ravi SHUKR
2-Sep-2019 173.7143996 Mangal MANGAL
3-Sep-2019 188.3294214 Rahu RAHU
4-Sep-2019 202.4918398 Guru SHANI
5-Sep-2019 216.1768905 Shani BUDH
6-Sep-2019 229.4064553 Budh SHUKR
7-Sep-2019 242.2339496 Ketu SHUKR
8-Sep-2019 254.7296355 Shukr SHUKR
9-Sep-2019 266.9689762 Ravi RAVI
10-Sep-2019 279.0244605 Ravi SHUKR
11-Sep-2019 290.960512 Chandr SHUKR
12-Sep-2019 302.8309999 Mangal SHUKR
13-Sep-2019 314.6788732 Rahu KETU
14-Sep-2019 326.5375059 Guru KETU
15-Sep-2019 338.4334216 Shani SHUKR
16-Sep-2019 350.3900148 Budh SHUKR
17-Sep-2019 2.431701608 Ketu SHUKR
18-Sep-2019 14.5878181 Shukr SHUKR
19-Sep-2019 26.89561866 Ravi RAVI
20-Sep-2019 39.40174593 Ravi SHUKR
21-Sep-2019 52.16147778 Chandr SHUKR
22-Sep-2019 65.23505571 Mangal RAVI
23-Sep-2019 78.68053897 Rahu CHANDR
24-Sep-2019 92.54287181 Guru RAHU
25-Sep-2019 106.8395309 Budh BUDH
26-Sep-2019 121.5449697 Ketu SHUKR
27-Sep-2019 136.5790079 Shukr CHANDR
28-Sep-2019 151.8062086 Ravi GURU
29-Sep-2019 167.0511545 Chandr SHANI
30-Sep-2019 182.1278012 Mangal KETU
1-Oct-2019 196.8735091 Rahu SHUKR
2-Oct-2019 211.175505 Guru MANGAL
3-Oct-2019 224.981758 Shani GURU
4-Oct-2019 238.2963421 Budh SHANI
5-Oct-2019 251.1655027 Ketu SHANI
6-Oct-2019 263.6616128 Shukr SHANI
7-Oct-2019 275.8693756 Ravi BUDH
8-Oct-2019 287.8754454 Chandr BUDH
9-Oct-2019 299.7611178 Mangal SHANI
10-Oct-2019 311.5975609 Rahu SHANI
11-Oct-2019 323.4431882 Guru SHANI
12-Oct-2019 335.3428435 Shani SHANI
13-Oct-2019 347.3286067 Budh BUDH
14-Oct-2019 359.4221654 Budh SHANI
15-Oct-2019 11.63857284 Ketu BUDH
16-Oct-2019 23.99086649 Shukr SHANI
17-Oct-2019 36.49473289 Ravi BUDH
18-Oct-2019 49.17230984 Chandr BUDH
19-Oct-2019 62.05420739 Mangal KETU
20-Oct-2019 75.17885172 Rahu KETU
21-Oct-2019 88.58842214 Guru SHUKR
22-Oct-2019 102.3210262 Shani MANGAL
23-Oct-2019 116.3993897 Budh GURU
24-Oct-2019 130.8174952 Ketu SHANI
25-Oct-2019 145.5284932 Shukr BUDH
26-Oct-2019 160.4390395 Chandr CHANDR
27-Oct-2019 175.4150489 Mangal RAHU
28-Oct-2019 190.3002227 Rahu GURU
29-Oct-2019 204.9428025 Guru BUDH
30-Oct-2019 219.2216018 Shani SHUKR
31-Oct-2019 233.0627767 Budh CHANDR
1-Nov-2019 246.443774 Ketu RAHU
2-Nov-2019 259.3867539 Shukr RAHU
3-Nov-2019 271.9467995 Ravi GURU
4-Nov-2019 284.1995877 Chandr GURU
5-Nov-2019 296.2308417 Mangal GURU
6-Nov-2019 308.1280288 Rahu RAHU
7-Nov-2019 319.9740635 Rahu MANGAL
8-Nov-2019 331.8427106 Guru RAHU
9-Nov-2019 343.7954196 Shani RAHU
10-Nov-2019 355.8794366 Budh RAHU
11-Nov-2019 8.127252682 Ketu GURU
12-Nov-2019 20.55758688 Shukr GURU
13-Nov-2019 33.17798234 Ravi SHANI
14-Nov-2019 45.98875103 Chandr SHANI
15-Nov-2019 58.98758854 Mangal SHANI
16-Nov-2019 72.17381587 Rahu SHANI
17-Nov-2019 85.55102018 Guru BUDH
18-Nov-2019 99.12702928 Shani SHUKR
19-Nov-2019 112.9107116 Budh CHANDR
20-Nov-2019 126.9058651 Ketu RAHU
21-Nov-2019 141.1032617 Shukr GURU
22-Nov-2019 155.4727469 Ravi BUDH
23-Nov-2019 169.9580609 Chandr KETU
24-Nov-2019 184.4771974 Mangal SHUKR
25-Nov-2019 198.9298801 Rahu CHANDR
26-Nov-2019 213.2111318 Guru RAHU
27-Nov-2019 227.2272208 Budh BUDH
28-Nov-2019 240.9092515 Ketu SHUKR
29-Nov-2019 254.2209888 Shukr SHUKR
30-Nov-2019 267.1601599 Ravi RAVI
1-Dec-2019 279.7547313 Ravi SHUKR
2-Dec-2019 292.0564895 Chandr SHUKR
3-Dec-2019 304.1338741 Mangal SHUKR
4-Dec-2019 316.065204 Rahu SHUKR
5-Dec-2019 327.9327451 Guru SHUKR
6-Dec-2019 339.8176404 Shani SHUKR
7-Dec-2019 351.7955086 Budh RAVI
8-Dec-2019 3.932511516 Ketu CHANDR
9-Dec-2019 16.2818454 Shukr CHANDR
10-Dec-2019 28.88083957 Ravi MANGAL
11-Dec-2019 41.74906351 Chandr MANGAL
12-Dec-2019 54.88796361 Mangal RAHU
13-Dec-2019 68.2824329 Rahu RAHU
14-Dec-2019 81.90427437 Guru SHANI
15-Dec-2019 95.71688732 Shani BUDH
16-Dec-2019 109.6800477 Budh SHUKR
17-Dec-2019 123.7536459 Ketu CHANDR
18-Dec-2019 137.8996523 Shukr MANGAL
19-Dec-2019 152.0821462 Ravi GURU
20-Dec-2019 166.2657895 Chandr SHANI
21-Dec-2019 180.4136134 Mangal BUDH
22-Dec-2019 194.485301 Rahu KETU
23-Dec-2019 208.4370738 Guru SHUKR
24-Dec-2019 222.2237085 Shani MANGAL
25-Dec-2019 235.8023861 Budh RAHU
26-Dec-2019 249.137461 Ketu GURU
27-Dec-2019 262.2050834 Shukr SHANI
28-Dec-2019 274.9968088 Ravi SHANI
29-Dec-2019 287.5216436 Chandr SHANI
30-Dec-2019 299.8063125 Mangal SHANI
31-Dec-2019 311.8939041 Rahu SHANI
KP-AYANANSH-EPHEMERIS 15:30:00 IST

CHANDR SPEED
DEG. Nakshtr Upnakshtr
198.5651126 Rahu CHANDR 0.008371688
210.5322276 Guru CHANDR 0.008280357
222.4032756 Shani MANGAL 0.008227072
234.2278296 Budh RAHU 0.008206166
246.0478023 Ketu RAHU 0.008212608
257.8989626 Shukr MANGAL 0.008242635
269.8131869 Ravi RAHU 0.008294195
281.8211601 Chandr MANGAL 0.008367173
293.9551005 Mangal MANGAL 0.008463272
306.2509426 Mangal CHANDR 0.008585485
318.7493773 Rahu CHANDR 0.008737158
331.4952226 Guru RAHU 0.008920707
344.5346855 Shani RAHU 0.009136059
357.9101861 Budh SHANI 0.0093789
11.65267263 Ketu BUDH 0.009638983
25.77198804 Shukr BUDH 0.009899063
40.24697796 Chandr CHANDR 0.010135339
55.01830117 Mangal RAHU 0.010320226
69.98747979 Rahu GURU 0.010427521
85.02466862 Guru BUDH 0.010438738
99.98481037 Shani SHUKR 0.010348329
114.728435 Budh RAHU 0.010165551
129.1412786 Ketu GURU 0.009912123
143.1474679 Shukr SHANI 0.009616774
156.7139054 Ravi BUDH 0.009309069
169.8468951 Chandr KETU 0.009014673
182.5841022 Mangal KETU 0.008752986
194.985013 Rahu KETU 0.008536764
207.1219353 Guru SHUKR 0.008372821
219.072428 Shani SHUKR 0.008263131
230.9134305 Budh SHUKR 0.008206028
242.7170753 Ketu SHUKR 0.008197343
254.5479421 Shukr SHUKR 0.008231305
266.4613618 Shukr KETU 0.008301183
278.5024967 Ravi SHUKR 0.008399788
290.7061947 Chandr SHUKR 0.008520048
303.0977362 Mangal SHUKR 0.00865564
315.6944204 Rahu SHUKR 0.008801518
328.5076628 Guru SHUKR 0.008954157
341.5451355 Shani CHANDR 0.0091114559
354.8124394 Budh RAHU 0.009272276
8.313737276 Ketu GURU 0.009435566
22.05076208 Shukr SHANI 0.009599106
36.01988981 Ravi BUDH 0.009758163
50.20756306 Chandr KETU 0.009904521
64.58503696 Mangal SHUKR 0.010026343
79.10394358 Rahu CHANDR 0.010109174
93.69446464 Shani SHANI 0.010138217
108.2678294 Budh BUDH 0.010101701
122.72404 Ketu SHUKR 0.009994519
136.96399 Shukr CHANDR 0.009820758
150.9031363 Ravi RAHU 0.009593838
164.4829408 Chandr GURU 0.009334053
177.6772176 Mangal GURU 0.009064608
190.4927279 Rahu SHANI 0.008807792
202.9653181 Guru SHANI 0.008582376
215.1535986 Shani SHANI 0.008402391
227.1318094 Budh BUDH 0.008276882
238.9829194 Budh SHANI 0.008210268
250.7925626 Ketu SHANI 0.008203015
262.6439833 Shukr SHANI 0.008252313
274.6137038 Ravi SHANI 0.008352452
286.7674563 Chandr SHANI 0.00849492
299.1562447 Mangal SHANI 0.008668541
311.8129565 Rahu SHANI 0.008860029
324.7502776 Guru BUDH 0.009055094
337.9606427 Shani KETU 0.009240017
351.4187262 Budh SHUKR 0.009403487
5.086527965 Ketu MANGAL 0.00953832
18.92030948 Shukr RAHU 0.009642409
32.87768184 Ravi GURU 0.00971829
46.92271825 Chandr SHANI 0.009771273
61.02754419 Mangal BUDH 0.009806779
75.17015513 Rahu KETU 0.009827855
89.32944447 Guru RAVI 0.009833618
103.4791595 Shani RAHU 0.00981901
117.5828615 Budh GURU 0.009776045
131.5920053 Ketu BUDH 0.009696463
145.4486067 Shukr BUDH 0.009575094
159.0923973 Ravi SHUKR 0.009412663
172.4705105 Chandr SHUKR 0.00921684
185.5467742 Mangal RAVI 0.009001239
198.30818 Rahu CHANDR 0.008783034
210.767503 Guru MANGAL 0.008580233
222.9623349 Shani RAHU 0.008409386
234.9514665 Budh RAHU 0.008284028
246.809765 Ketu RAHU 0.008213915
258.6225873 Shukr RAHU 0.008204928
270.4803385 Ravi RAHU 0.008259226
282.4731099 Chandr RAHU 0.008375196
294.6848761 Mangal RAHU 0.008547004
307.1868424 Rahu RAHU 0.008763974
320.0301291 Guru GURU 0.009010282
333.238706 Guru RAHU 0.009265465
346.8041847 Budh BUDH 0.00950621
0.68459921 Ketu KETU 0.913367233
14.80910238 Shukr SHUKR 0.009857999
29.08893281 Ravi MANGAL 0.00994223
43.43235238 Chandr RAHU 0.009964257
57.75909439 Mangal GURU 0.009935149
72.00985835 Rahu SHANI 0.009870847
86.14864333 Guru KETU 0.009787087
100.1586428 Shani SHUKR 0.009695457
114.0343137 Budh MANGAL 0.00960152
127.7726372 Ketu GURU 0.009504971
141.3661291 Shukr GURU 0.009401395
154.7993789 Ravi SHANI 0.009285031
168.0498275 Chandr BUDH 0.009151701
181.0921939 Mangal BUDH 0.009001024
193.9049353 Rahu BUDH 0.008837334
206.476845 Guru KETU 0.008669334
218.8122957 Shani SHUKR 0.008508871
230.9342573 Budh SHUKR 0.008369257
242.8848195 Ketu SHUKR 0.008263556
254.7235413 Shukr SHUKR 0.008203235
266.524377 Shukr KETU 0.008197384
278.3718649 Ravi SHUKR 0.008252309
290.3566902 Chandr KETU 0.008371026
302.5701649 Mangal KETU 0.008552356
315.0970861 Rahu KETU 0.008789699
328.0068076 Guru SHUKR 0.009069833
341.3429517 Shani CHANDR 0.00937219
355.1131437 Budh RAHU 0.009669419
9.281606033 Ketu GURU 0.00993031
23.76854032 Shukr SHANI 0.010125493
38.45927888 Ravi SHUKR 0.010234552
53.22252803 Chandr RAVI 0.010251462
67.93250445 Rahu RAHU 0.010185479
82.48762611 Guru SHANI 0.010056996
96.82033092 Shani BUDH 0.009890612
110.8970279 Budh SHUKR 0.009708686
124.7109837 Ketu CHANDR 0.009527452
138.2722301 Shukr RAHU 0.009355931
151.5978421 Ravi GURU 0.009196838
164.7046368 Chandr GURU 0.009048622
177.6052653 Mangal GURU 0.00890792
190.3077372 Rahu GURU 0.008771831
202.8176115 Guru SHANI 0.00863948
215.1416778 Shani SHANI 0.008512756
227.2920447 Budh BUDH 0.008396361
239.2898281 Budh SHANI 0.008297361
251.1678398 Ketu SHANI 0.008224368
262.9718934 Shukr SHANI 0.008186527
274.7607031 Ravi SHANI 0.008192588
286.6046011 Chandr SHANI 0.00825014
298.5831642 Mangal SHANI 0.008364823
310.7814524 Rahu SHANI 0.008539238
323.2843665 Guru SHANI 0.00877153
336.1687556 Shani BUDH 0.009053764
349.49321 Budh SHUKR 0.009370367
3.286116502 Ketu RAVI 0.913379684
17.5340127 Shukr MANGAL 0.010002771
32.1742743 Ravi GURU 0.010252107
47.09695546 Chandr SHANI 0.01041455
62.1583083 Mangal KETU 0.010471648
77.20348635 Rahu SHUKR 0.010422141
92.09131279 Guru RAHU 0.010281246
106.7131452 Budh BUDH 0.010074888
121.0012918 Ketu SHUKR 0.009832043
134.9273951 Shukr SHUKR 0.00957848
148.4944264 Ravi MANGAL 0.009333427
161.7263664 Chandr MANGAL 0.009108846
174.6584542 Mangal RAHU 0.008910355
187.3295937 Rahu RAHU 0.008738977
199.7775833 Rahu MANGAL 0.008593158
212.0370936 Guru RAHU 0.008470559
224.1397422 Shani RAHU 0.008369301
236.1154576 Budh GURU 0.008288678
247.9945515 Ketu GURU 0.008229548
259.8101441 Shukr RAHU 0.008194492
271.6005697 Ravi GURU 0.008187692
283.4112934 Chandr RAHU 0.008214468
295.2959216 Mangal RAHU 0.008280568
307.3160526 Rahu RAHU 0.008391317
319.5397615 Rahu MANGAL 0.008550603
332.0384234 Guru RAHU 0.008759632
344.8814773 Shani RAHU 0.009015394
358.1287803 Budh SHANI 0.009308931
11.82054662 Ketu BUDH 0.009623759
25.96580283 Shukr KETU 0.009935286
40.53189529 Chandr CHANDR 0.010212448
55.43911643 Mangal RAHU 0.010422397
70.56448637 Rahu SHANI 0.010537624
85.75612902 Guru BUDH 0.010543072
100.8553736 Shani RAVI 0.01044016
115.7202079 Budh RAHU 0.010245865
130.2432834 Ketu SHANI 0.009987522
144.36047 Shukr BUDH 0.009695839
158.0499799 Ravi SHUKR 0.009398874
171.324984 Chandr SHUKR 0.009118462
184.223418 Mangal SHUKR 0.008869135
196.7979037 Rahu SHUKR 0.008658753
209.1074636 Guru RAVI 0.008490006
221.2116422 Shani CHANDR 0.008362125
233.1669313 Budh CHANDR 0.008272375
245.0250165 Ketu MANGAL 0.008217187
256.8323556 Shukr CHANDR 0.008192983
268.6307976 Ravi MANGAL 0.008196857
280.4590719 Chandr CHANDR 0.008227123
292.3548464 Chandr SHUKR 0.008283597
304.3568273 Mangal SHUKR 0.00836748
316.5063375 Rahu SHUKR 0.00848087
328.8480031 Guru RAVI 0.008626081
341.4293237 Shani CHANDR 0.008804812
354.2988115 Budh RAHU 0.009017037
7.502186479 Ketu RAHU 0.009259518
21.07619735 Shukr GURU 0.009524107
35.04022047 Ravi SHANI 0.009796373
49.38677317 Chandr BUDH 0.010055299
64.07317458 Mangal SHUKR 0.010274792
79.01740184 Rahu CHANDR 0.010427416
94.10114591 Shani SHANI 0.010490008
109.1815595 Budh KETU 0.010449714
124.1102207 Ketu CHANDR 0.010308114
138.7546342 Shukr RAHU 0.01008146
153.0161209 Ravi SHANI 0.009796693
166.839412 Chandr SHANI 0.009484965
180.2128419 Mangal BUDH 0.009175407
193.1614879 Rahu BUDH 0.008891147
205.7370357 Guru BUDH 0.008647966
218.0074944 Shani KETU 0.008454775
230.0484106 Budh SHUKR 0.008314871
241.9361025 Ketu SHUKR 0.008227379
253.7428917 Shukr SHUKR 0.008188583
265.5340481 Shukr BUDH 0.008193022
277.3660517 Ravi KETU 0.00823431
289.2858825 Chandr BUDH 0.00830581
301.3312649 Mangal BUDH 0.008401294
313.5318371 Rahu BUDH 0.008515564
325.9110361 Guru KETU 0.008644858
338.4883209 Shani SHUKR 0.008786988
351.2813617 Budh SHUKR 0.008941225
4.307794824 Ketu CHANDR 0.009107872
17.58590499 Shukr MANGAL 0.00928731
31.13338223 Ravi RAHU 0.009478452
44.96352085 Chandr GURU 0.009676896
59.07894438 Mangal SHANI 0.009873356
73.46381057 Rahu BUDH 0.010052969
88.07626643 Guru SHUKR 0.010196035
102.8437141 Shani MANGAL 0.010280717
117.6638856 Budh GURU 0.010287796
132.4138631 Ketu BUDH 0.010206409
146.9664354 Ravi RAVI 0.010038448
161.2096383 Chandr MANGAL 0.009799308
175.063405 Mangal RAHU 0.009514377
188.4885762 Rahu RAHU 0.009213021
201.4871817 Guru GURU 0.008922813
214.0962591 Shani SHANI 0.008665903
226.3786341 Shani GURU 0.008457722
238.4133107 Budh SHANI 0.008307179
250.2868734 Ketu SHANI 0.008217581
262.0864875 Shukr SHANI 0.008187813
273.8945657 Ravi SHANI 0.008213436
285.7847198 Chandr SHANI 0.008287444
297.8184594 Mangal GURU 0.008400674
310.0424785 Rahu GURU 0.008542266
322.4869416 Guru SHANI 0.00870052
335.1653937 Shani SHANI 0.008864153
348.0766324 Budh BUDH 0.009023684
1.208438242 Ketu SHUKR 0.913904285
14.54266404 Shukr SHUKR 0.009308305
28.06071064 Ravi CHANDR 0.009431674
41.74790473 Chandr MANGAL 0.009546252
55.5951812 Mangal RAHU 0.009655842
69.59710011 Rahu GURU 0.009761912
83.74635836 Guru SHANI 0.009861367
98.02605371 Shani KETU 0.009945447
112.4018261 Budh CHANDR 0.010000289
126.8166835 Ketu RAHU 0.010009562
141.1914211 Shukr GURU 0.009958984
155.4322482 Ravi BUDH 0.009841377
169.4444575 Chandr BUDH 0.009660096
183.1481319 Mangal SHUKR 0.009429176
196.4909696 Rahu SHUKR 0.009170224
209.4549724 Guru CHANDR 0.008907754
222.0566051 Shani CHANDR 0.008664927
234.3421434 Budh RAHU 0.0084608
246.3804915 Ketu RAHU 0.008309101
258.2553273 Shukr RAHU 0.008218137
270.0577738 Ravi RAHU 0.008191371
281.8801003 Chandr MANGAL 0.008228148
293.8102303 Mangal MANGAL 0.008324112
305.9264094 Mangal CHANDR 0.008471162
318.2916526 Rahu CHANDR 0.0086573
330.9483719 Guru MANGAL 0.008866984
343.9142776 Shani RAHU 0.009082341
357.1808596 Budh GURU 0.009285271
10.7155187 Ketu SHANI 0.009460185
24.46775595 Shukr BUDH 0.009596772
38.37865022 Ravi SHUKR 0.009691873
52.39137375 Chandr SHUKR 0.009749445
66.45961553 Mangal CHANDR 0.009778324
80.55133254 Guru GURU 0.009788555
94.64705946 Shani SHANI 0.009787728
108.7339487 Budh KETU 0.009778523
122.7978327 Ketu SHUKR 0.009757981
136.8158779 Shukr CHANDR 0.00971856
150.7522323 Ravi RAHU 0.009650759
164.5584412 Chandr GURU 0.009546711
178.1790032 Mangal SHANI 0.009403574
191.5605603 Rahu SHANI 0.009225424
204.6618717 Guru BUDH 0.009023012
217.4617758 Shani KETU 0.008811808
229.9635466 Budh SHUKR 0.008609309
242.1954557 Ketu SHUKR 0.008432522
254.2082667 Shukr SHUKR 0.008296094
266.0708026 Shukr KETU 0.008211283
277.8647577 Ravi SHUKR 0.0081857
289.6795307 Chandr KETU 0.008223412
301.6071127 Mangal BUDH 0.008324884
313.7364597 Rahu BUDH 0.008486443
326.1468146 Guru KETU 0.008699485
338.9000369 Shani SHUKR 0.008949914
352.0327277 Budh RAVI 0.009218292
5.549567308 Ketu MANGAL 0.009481128
19.41987815 Shukr RAHU 0.0097137
33.57963689 Ravi SHANI 0.00989433
47.94016314 Chandr BUDH 0.010009022
62.40224335 Mangal KETU 0.010054486
76.87174041 Rahu SHUKR 0.010037911
91.27180336 Guru MANGAL 0.009973501
105.5484802 Shani GURU 0.00987753
119.6696059 Budh SHANI 0.009764052
133.6191895 Shukr SHUKR 0.009642516
147.3901505 Ravi CHANDR 0.009517278
160.9777099 Chandr CHANDR 0.009388529
174.3749752 Mangal RAHU 0.009254108
187.5715537 Rahu RAHU 0.0091116957
200.55518 Guru GURU 0.008960775
213.3154787 Guru RAHU 0.00880379
225.8485174 Shani GURU 0.008646352
238.1609464 Budh SHANI 0.00849671
250.2729436 Ketu SHANI 0.008364783
262.2195913 Shukr SHANI 0.008261029
274.0506565 Ravi SHANI 0.008195383
285.8291007 Chandr SHANI 0.008176492
297.6287689 Mangal GURU 0.00821124
309.5314258 Rahu GURU 0.008304259
321.6228298 Guru GURU 0.008457135
333.9873449 Shani SHANI 0.008667287
346.7008301 Budh BUDH 0.008926761
359.8219479 Budh SHANI 0.009221228
13.38250768 Shukr SHUKR 0.00952957
27.3783137 Ravi CHANDR 0.009824781
41.76323704 Chandr MANGAL 0.010077056
56.44988888 Mangal GURU 0.010259155
71.31899699 Rahu SHANI 0.010352563
86.23630266 Guru KETU 0.010351847
101.0723551 Shani CHANDR 0.010265181
115.7193536 Budh RAHU 0.010110941
130.1009239 Ketu SHANI 0.009912232
144.1739882 Shukr BUDH 0.009691634
157.924552 Ravi SHUKR 0.009467673
171.3602488 Chandr SHUKR 0.009253278
184.5022005 Mangal SHUKR 0.009055857
197.3779899 Rahu SHUKR 0.008878398
210.0167406 Guru CHANDR 0.008721074
222.4465499 Shani MANGAL 0.008582844
234.6939563 Budh RAHU 0.008462732
246.7848769 Ketu RAHU 0.008360702
258.7464622 Shukr RAHU 0.008278164
270.6093747 Ravi RAHU 0.008218146
282.4099986 Chandr RAHU 0.008185125
294.192148 Mangal RAHU 0.008184588
306.0080104 Mangal CHANDR 0.008222464
317.9181943 Rahu RAVI 0.008304468
329.9906928 Guru CHANDR 0.008435276
342.2984191 Shani MANGAL 0.008617432
354.9149148 Budh RAHU 0.008849984
7.907936639 Ketu GURU 0.009126967
21.33083273 Shukr GURU 0.009435883
35.21204786 Ravi BUDH 0.009756606
49.54409396 Chandr BUDH 0.010061558
64.27486295 Mangal SHUKR 0.010318289
79.30531821 Rahu MANGAL 0.01049495
94.49695601 Shani SHANI 0.010567591
109.6893804 Budh SHUKR 0.010526646
124.7240923 Ketu CHANDR 0.010379708
139.4676474 Shukr RAHU 0.010149231
153.8275992 Ravi SHANI 0.009866229
167.7579445 Chandr SHANI 0.009562801
181.255001 Mangal BUDH 0.009266236
194.3474457 Rahu BUDH 0.008996067
207.0846624 Guru SHUKR 0.008763808
219.5262926 Shani SHUKR 0.008574274
231.7342698 Budh RAVI 0.008427438
243.7675149 Ketu CHANDR 0.008320228
255.6789958 Shukr RAVI 0.008248071
267.5147497 Ravi CHANDR 0.008206152
279.3144777 Ravi SHUKR 0.008190415
291.1133209 Chandr SHUKR 0.008198272
302.9443742 Mangal SHUKR 0.008228997
314.8414491 Rahu KETU 0.008283776
326.8416318 Guru SHUKR 0.008365463
338.9872602 Shani SHUKR 0.008478084
351.3269139 Budh SHUKR 0.008626029
3.914878033 Ketu CHANDR 0.008812841
16.80847235 Shukr CHANDR 0.009039585
30.06279094 Ravi RAHU 0.009302983
43.72268111 Chandr RAHU 0.00959349
57.81214645 Mangal GURU 0.009893638
72.32216405 Rahu SHANI 0.010177387
87.19959719 Guru SHUKR 0.010411884
102.3418869 Shani MANGAL 0.010562851
117.6025733 Budh GURU 0.010603113
132.8096583 Ketu BUDH 0.010521243
147.7930763 Ravi CHANDR 0.01032607
162.4126091 Chandr RAHU 0.010044467
176.5771163 Mangal GURU 0.009713492
190.2504096 Rahu GURU 0.009370854
203.445231 Guru SHANI 0.009047764
216.2106141 Shani BUDH 0.008765837
228.6179617 Budh KETU 0.008537272
240.7489821 Ketu KETU 0.00836658
252.686501 Ketu BUDH 0.008252637
264.5080928 Shukr BUDH 0.00819056
276.2821437 Ravi BUDH 0.00817328
288.0658689 Chandr BUDH 0.008192774
299.9048552 Mangal SHANI 0.008241047
311.8338992 Rahu SHANI 0.008310997
323.8790471 Guru SHANI 0.008397226
336.060665 Shani BUDH 0.008496687
348.397169 Budh BUDH 0.008609014
0.908844782 Ketu SHUKR 0.914340509
13.62097621 Shukr SHUKR 0.008882954
26.56530985 Shukr KETU 0.009053151
39.77891752 Ravi SHUKR 0.009249964
53.29988416 Chandr RAVI 0.009472522
67.15970391 Rahu RAHU 0.009713858
81.37267224 Guru GURU 0.009958981
95.92342244 Shani BUDH 0.010184105
110.7556497 Budh SHUKR 0.010358603
125.7672015 Ketu RAHU 0.010450898
140.816726 Shukr GURU 0.010437424
155.743209 Ravi BUDH 0.010311018
170.3934562 Chandr KETU 0.010084329
184.6481501 Mangal SHUKR 0.009786312
198.437947 Rahu CHANDR 0.009453812
211.7464645 Guru RAHU 0.009122612
224.6028522 Shani RAHU 0.008821461
237.0693104 Budh GURU 0.008569919
249.2280926 Ketu GURU 0.008378832
261.1703382 Shukr GURU 0.008251905
272.987422 Ravi GURU 0.00818748
284.7647141 Chandr GURU 0.008180117
296.5772607 Mangal GURU 0.008221769
308.4868033 Rahu RAHU 0.008302599
320.5398693 Guru GURU 0.008411727
332.7671687 Guru RAHU 0.008538254
345.1847307 Shani GURU 0.008672553
357.7969437 Budh GURU 0.008807571
10.60118585 Ketu SHANI 0.008939776
23.59327444 Shukr SHANI 0.009069476
36.77254405 Ravi BUDH 0.009200199
50.14507582 Chandr KETU 0.009337033
63.72374367 Mangal SHUKR 0.009484154
77.5244158 Rahu RAVI 0.009642119
91.55853263 Guru RAHU 0.009805528
105.8231137 Shani GURU 0.009961634
120.2902498 Ketu KETU 0.010090693
134.8994539 Shukr SHUKR 0.010168981
149.5569887 Ravi RAHU 0.010174607
164.144928 Chandr GURU 0.010094503
178.5389009 Mangal SHANI 0.009929507
192.6292278 Rahu BUDH 0.009694953
206.3385007 Guru KETU 0.009416603
219.6307678 Shani SHUKR 0.009124172
232.5116348 Budh CHANDR 0.008845431
245.0218656 Ketu MANGAL 0.008602588
257.227989 Shukr CHANDR 0.008411019
269.2125957 Ravi MANGAL 0.00827955
281.0657828 Chandr CHANDR 0.008211463
292.8782223 Chandr RAVI 0.008205629
304.7356277 Mangal SHUKR 0.008257352
316.7140461 Rahu SHUKR 0.008358796
328.8755945 Guru RAVI 0.008499278
341.2648537 Shani CHANDR 0.008665867
353.9066211 Budh MANGAL 0.008844536
6.8057779 Ketu RAHU 0.009021782
19.94971165 Shukr RAHU 0.009186454
33.31323436 Ravi SHANI 0.009331373
46.86522595 Chandr SHANI 0.009454214
60.57541763 Mangal BUDH 0.0095571
74.4192733 Rahu BUDH 0.009644785
88.37934047 Guru SHUKR 0.009721934
102.4426294 Shani MANGAL 0.009790462
116.5948884 Budh GURU 0.009847752
130.8135559 Ketu SHANI 0.009886275
145.0616737 Shukr BUDH 0.009894878
159.2851788 Ravi SHUKR 0.009861704
173.4153893 Mangal MANGAL 0.009778061
187.3768513 Rahu RAHU 0.009641864
201.0985497 Guru GURU 0.009459201
214.5251191 Shani SHANI 0.009243439
227.6250052 Budh BUDH 0.009012543
240.3941342 Ketu KETU 0.008785863
252.8553364 Ketu BUDH 0.008581424
265.054704 Shukr BUDH 0.008414151
277.0562767 Ravi KETU 0.008295048
288.9362798 Chandr BUDH 0.008231149
300.7777135 Mangal BUDH 0.008225871
312.6654557 Rahu BUDH 0.008279324
324.6815047 Guru BUDH 0.008388274
336.8999298 Shani BUDH 0.008545878
349.3815133 Budh SHUKR 0.008741545
2.168565565 Ketu SHUKR 0.914115689
15.28070723 Shukr SHUKR 0.009188354
28.71259023 Ravi MANGAL 0.009405378
42.43457471 Chandr RAHU 0.00959612
56.3969695 Mangal GURU 0.009748239
70.53736578 Rahu SHANI 0.009855061
84.78929905 Guru BUDH 0.009915917
99.0898726 Shani SHUKR 0.009934855
113.3845331 Budh MANGAL 0.009918372
127.6284582 Ketu GURU 0.009873125
141.7851679 Shukr GURU 0.009804266
155.8236036 Ravi BUDH 0.009714739
169.7151202 Chandr KETU 0.009605588
183.4317214 Mangal SHUKR 0.009477097
196.9463316 Rahu SHUKR 0.009330287
210.2349963 Guru CHANDR 0.009168086
223.2801365 Shani RAHU 0.008995789
236.0737987 Budh RAHU 0.00882082
248.6202078 Ketu GURU 0.008652146
260.9373353 Shukr GURU 0.008499555
273.0573571 Ravi SHANI 0.008372853
285.0259442 Chandr GURU 0.008281072
296.9005484 Mangal GURU 0.008231846
308.7480504 Rahu GURU 0.008231073
320.6420534 Guru GURU 0.008282685
332.6597322 Guru RAHU 0.008388263
344.8778779 Shani RAHU 0.00854639
357.3678603 Budh GURU 0.00875186
10.18953379 Ketu SHANI 0.008995005
23.3844157 Shukr SHANI 0.009261316
36.96884549 Ravi BUDH 0.009531684
50.92842623 Chandr SHUKR 0.009783725
65.21563429 Mangal RAVI 0.009994489
79.75239497 Rahu MANGAL 0.010144245
94.43824244 Shani SHANI 0.010220247
109.162792 Budh KETU 0.010219131
123.8196492 Ketu CHANDR 0.010147058
138.3184142 Shukr RAHU 0.010017608
152.5922489 Ravi GURU 0.009848273
166.6000655 Chandr SHANI 0.009656739
180.3240432 Mangal BUDH 0.009458019
193.7642987 Rahu BUDH 0.009263021
206.9328149 Guru SHUKR 0.009078523
219.848245 Shani SHUKR 0.008908066
232.5323591 Budh CHANDR 0.008753173
245.0082016 Ketu MANGAL 0.008614491
257.2997178 Shukr CHANDR 0.008492735
269.4325461 Ravi RAHU 0.008389419
281.4356044 Chandr MANGAL 0.008307288
293.342953 Mangal MANGAL 0.00825037
305.1953853 Mangal RAVI 0.008223657
317.0413721 Rahu SHUKR 0.008232611
328.9372429 Guru RAVI 0.008282621
340.9465535 Shani RAVI 0.008378411
353.1384177 Budh CHANDR 0.008523228
5.584401498 Ketu RAHU 0.008717737
18.35360157 Shukr RAHU 0.008958688
31.50573388 Ravi GURU 0.00923753
45.0823295 Chandr GURU 0.009539166
59.09664097 Mangal SHANI 0.009841345
73.52393811 Rahu BUDH 0.010115571
88.29535759 Guru SHUKR 0.010330557
103.299236 Shani RAHU 0.010458343
118.3924799 Budh SHANI 0.010481445
133.4208122 Shukr SHUKR 0.010398068
148.242533 Ravi CHANDR 0.010222739
162.7485044 Chandr RAHU 0.009981931
176.8728315 Mangal GURU 0.009706778
190.5929637 Rahu SHANI 0.009426059
203.9219151 Guru BUDH 0.009161789
216.8969728 Shani BUDH 0.00892786
229.5685796 Budh SHUKR 0.008730863
241.9914168 Ketu SHUKR 0.00857189
254.2182989 Shukr SHUKR 0.008448507
266.2967475 Shukr KETU 0.008356522
278.2678388 Ravi SHUKR 0.008291455
290.1668686 Chandr KETU 0.008249679
302.0253714 Mangal KETU 0.008229243
313.8739784 Rahu BUDH 0.008230307
325.7455215 Guru BUDH 0.008255162
337.6778259 Shani KETU 0.008307892
349.7157848 Budh SHUKR 0.008393796
1.912394702 Ketu SHUKR 0.91455835
14.32830791 Shukr SHUKR 0.008687151
27.02931116 Ravi RAVI 0.008902097
40.0811897 Chandr CHANDR 0.009161688
53.54163787 Mangal MANGAL 0.009457809
67.44913379 Rahu RAHU 0.009773885
81.80943158 Guru SHANI 0.010083611
96.58222071 Shani BUDH 0.0103521
111.6731166 Budh RAVI 0.010541199
126.937189 Ketu RAHU 0.010618852
142.1972438 Shukr SHANI 0.010569284
157.2734229 Ravi KETU 0.010398922
172.0144556 Chandr SHUKR 0.010134616
186.3197432 Mangal CHANDR 0.009815033
200.1463983 Guru GURU 0.009479815
213.5026605 Shani SHANI 0.009161379
226.4338376 Shani GURU 0.008881502
239.0070658 Budh SHANI 0.008651748
251.2985048 Ketu SHANI 0.008475641
263.3839707 Shukr SHANI 0.008351063
275.332776 Ravi BUDH 0.008272356
287.2042905 Chandr SHANI 0.008232093
299.0467383 Mangal SHANI 0.008222511
310.8978044 Rahu SHANI 0.008236674
322.7867339 Guru SHANI 0.008269445
334.737625 Shani SHANI 0.008318215
346.7734428 Budh BUDH 0.008383257
358.9201 Budh SHANI 0.00846759
11.20992717 Ketu SHANI 0.008576399
23.6838922 Shukr SHANI 0.008715994
36.39186962 Ravi BUDH 0.008892267
49.39021027 Chandr BUDH 0.009108638
62.73597452 Mangal SHUKR 0.009363606
76.477441 Rahu SHUKR 0.009648116
90.64100249 Guru MANGAL 0.009943214
105.2159271 Shani GURU 0.010219278
120.1410479 Ketu KETU 0.010438815
135.2999127 Shukr SHUKR 0.010564125
150.5303842 Ravi RAHU 0.010568292
165.649441 Chandr GURU 0.010444796
180.4862348 Mangal BUDH 0.010210519
194.9116581 Rahu KETU 0.009900286
208.8545632 Guru RAVI 0.00955603
222.301979 Shani MANGAL 0.009216198
235.2878294 Budh RAHU 0.008909554
247.8773487 Ketu GURU 0.008653889
260.1525523 Shukr GURU 0.008457609
272.2008386 Ravi GURU 0.008322047
284.1067315 Chandr GURU 0.008243524
295.9462575 Mangal RAHU 0.008215054
307.7835256 Rahu RAHU 0.008227779
319.6691475 Rahu MANGAL 0.008272166
331.6402679 Guru RAHU 0.008339098
343.7221659 Shani RAHU 0.008420973
355.9313851 Budh RAHU 0.008512712
8.280030246 Ketu GURU 0.008612427
20.78051221 Shukr GURU 0.00872151
33.44984285 Ravi SHANI 0.008844084
46.31253724 Chandr SHANI 0.008985796
59.40116857 Mangal SHANI 0.009151947
72.75372639 Rahu BUDH 0.009345103
86.40726963 Guru KETU 0.009562456
100.387956 Shani RAVI 0.009793456
114.6984952 Budh RAHU 0.010018477
129.3056633 Ketu GURU 0.010209824
144.1323787 Shukr BUDH 0.010336235
159.0594447 Ravi SHUKR 0.010370699
173.9396635 Mangal MANGAL 0.010299052
188.6218063 Rahu RAHU 0.010125326
202.9768582 Guru SHANI 0.009870996
216.917714 Shani BUDH 0.009568527
230.4070897 Budh SHUKR 0.009252719
243.4541572 Ketu RAVI 0.008953738
256.1043913 Shukr RAVI 0.008693762
268.4275461 Ravi CHANDR 0.00848669
280.5067438 Chandr CHANDR 0.008339337
292.4296223 Chandr SHUKR 0.008252901
304.2814778 Mangal SHUKR 0.008224281
316.1401149 Rahu SHUKR 0.008247193
328.0721192 Guru SHUKR 0.008313084
340.1303495 Shani SHUKR 0.00841196
352.3526673 Budh CHANDR 0.008533285
4.762126264 Ketu CHANDR 0.008667062
17.36882122 Shukr MANGAL 0.008805002
30.17330799 Ravi RAHU 0.008941539
43.17108857 Chandr RAHU 0.009074369
56.35723672 Mangal GURU 0.009204271
69.72993946 Rahu GURU 0.009334016
83.29173912 Guru SHANI 0.009466513
97.04770889 Shani BUDH 0.009602588
111.0005602 Budh SHUKR 0.009738978
125.1435124 Ketu MANGAL 0.009867102
139.4525506 Shukr RAHU 0.00997316
153.880443 Ravi SHANI 0.010040049
168.3552422 Chandr BUDH 0.0100511199
182.7852534 Mangal SHUKR 0.009994916
197.0703235 Rahu SHUKR 0.009869123
211.1166437 Guru MANGAL 0.009681979
224.8506965 Shani RAHU 0.009450557
238.2285836 Budh SHANI 0.009196897
251.2392164 Ketu SHANI 0.008943733
263.9021981 Shukr SHANI 0.008711263
276.2624285 Ravi BUDH 0.00851542
288.3834108 Chandr BUDH 0.00836739
300.3405803 Mangal BUDH 0.008273852
312.2152882 Rahu SHANI 0.008237508
324.0895762 Guru BUDH 0.00825762
336.0415902 Shani BUDH 0.00833039
348.1414112 Budh BUDH 0.008449209
0.447212046 Ketu KETU 0.914472036
13.00187589 Ketu BUDH 0.008786052
25.83044927 Shukr BUDH 0.008979845
38.93897128 Ravi SHUKR 0.009173029
52.3152205 Chandr SHUKR 0.009353427
65.93159183 Mangal CHANDR 0.009511372
79.74968585 Rahu MANGAL 0.009640687
93.7255729 Shani SHANI 0.009738835
107.8144669 Budh BUDH 0.009806206
121.9738188 Ketu SHUKR 0.009844847
136.1644001 Shukr RAVI 0.00985705
150.3495395 Ravi RAHU 0.009844181
164.4931966 Chandr GURU 0.009806124
178.5579528 Mangal SHANI 0.009741522
192.5040886 Rahu SHANI 0.009648796
206.2905164 Guru KETU 0.009527526
219.8775986 Shani SHUKR 0.009379653
233.2311843 Budh CHANDR 0.009210094
246.3269141 Ketu RAHU 0.009026684
259.1539286 Shukr RAHU 0.008839583
271.7173633 Ravi GURU 0.008660311
284.0392801 Chandr GURU 0.008500617
296.1580024 Mangal GURU 0.008371416
308.1261667 Rahu RAHU 0.008282017
320.0079932 Guru GURU 0.008239708
331.8761759 Guru RAHU 0.008249544
343.8084732 Shani RAHU 0.008314124
355.8838302 Budh RAHU 0.008433197
8.177811662 Ketu GURU 0.008603144
20.7572463 Shukr GURU 0.008816431
33.67415187 Ravi SHANI 0.009061152
46.95928664 Chandr SHANI 0.009320923
60.61616002 Mangal BUDH 0.009575506
74.61698633 Rahu KETU 0.009802613
88.90246764 Guru RAVI 0.00998104
103.3868874 Shani RAHU 0.010094559
117.9685439 Budh SHANI 0.010135342
132.5435286 Ketu BUDH 0.010105499
147.0193245 Ravi RAVI 0.010015974
161.3246421 Chandr MANGAL 0.009883191
175.4134343 Mangal RAHU 0.009724807
189.2632526 Rahu GURU 0.009556129
202.8698107 Guru SHANI 0.009388084
216.2401528 Shani BUDH 0.009226821
229.386398 Budh SHUKR 0.009074506
242.3212707 Ketu SHUKR 0.008930754
255.0559561 Shukr SHUKR 0.008794307
267.6002869 Ravi CHANDR 0.008664577
279.9647918 Ravi SHUKR 0.008542762
292.1637807 Chandr SHUKR 0.008432323
304.2185365 Mangal SHUKR 0.008338846
316.1598787 Rahu SHUKR 0.008269464
328.0297246 Guru SHUKR 0.008232122
339.8815787 Shani SHUKR 0.008234835
351.779956 Budh RAVI 0.008284942
3.798616367 Ketu CHANDR 0.008388217
16.01735481 Shukr RAVI 0.008547802
28.51710252 Ravi MANGAL 0.00876298
41.37316204 Chandr MANGAL 0.009027839
54.64638364 Mangal RAHU 0.009329792
68.37226567 Rahu RAHU 0.009648228
82.5490063 Guru SHANI 0.009954315
97.12763181 Shani BUDH 0.010213577
112.0092014 Budh RAVI 0.010392154
127.0535127 Ketu RAHU 0.010465455
142.0996603 Shukr SHANI 0.010425635
156.993084 Ravi BUDH 0.010284026
171.6101985 Chandr SHUKR 0.010067151
185.8729334 Mangal CHANDR 0.009808412
199.7505759 Rahu MANGAL 0.009539484
213.2516326 Guru RAHU 0.009284599
226.4109545 Shani GURU 0.009058609
239.2767489 Budh SHANI 0.008867797
251.9000875 Ketu BUDH 0.008711978
264.3278097 Shukr BUDH 0.008586926
276.598831 Ravi BUDH 0.008486667
288.74346 Chandr BUDH 0.008405433
300.7851049 Mangal BUDH 0.00833914
312.7436216 Rahu BUDH 0.008286329
324.6395098 Guru BUDH 0.008248556
336.4981796 Shani BUDH 0.008230248
348.3536134 Budh BUDH 0.008238146
0.25094305 Ketu KETU 0.914796474
12.24759727 Ketu BUDH 0.008365747
24.41266949 Shukr BUDH 0.008501683
36.82414011 Ravi BUDH 0.008693379
49.56365531 Chandr BUDH 0.008941675
62.70851301 Mangal SHUKR 0.00924106
76.32026434 Rahu SHUKR 0.009577161
90.42969749 Guru CHANDR 0.00992439
105.0201375 Shani GURU 0.010245779
120.0146893 Ketu KETU 0.010497652
135.2753769 Shukr SHUKR 0.010639808
150.6195718 Ravi RAHU 0.01064793
165.8514517 Chandr SHANI 0.010522121
180.7980867 Mangal BUDH 0.010286732
195.3371216 Rahu SHUKR 0.009981641
209.4078784 Guru RAVI 0.009649898
223.0062199 Shani RAHU 0.009327676
236.1697179 Budh GURU 0.009039567
248.9605946 Ketu GURU 0.0087986
261.4511168 Shukr GURU 0.008608623
273.7129688 Ravi SHANI 0.008467124
285.8104606 Chandr SHANI 0.008367767
297.7970213 Mangal GURU 0.008302533
309.7144184 Rahu GURU 0.008263468
321.5941535 Guru GURU 0.008244062
333.4605192 Shani SHANI 0.008240273
345.3347764 Shani GURU 0.008251156
357.2397981 Budh GURU 0.008279001
9.204452839 Ketu GURU 0.008328973
21.26705674 Shukr GURU 0.008408314
33.47732112 Ravi SHANI 0.008525154
45.89623272 Chandr SHANI 0.008686937
58.59333606 Mangal SHANI 0.008898491
71.64096335 Rahu SHANI 0.009159802
85.10492761 Guru BUDH 0.009463416
99.03125756 Shani SHUKR 0.00979167
113.4296798 Budh MANGAL 0.010114963
128.2574796 Ketu GURU 0.010393485
143.410755 Shukr SHANI 0.010584425
158.7304927 Ravi SHUKR 0.010653659
174.0258903 Mangal MANGAL 0.010587143
189.1088637 Rahu GURU 0.010395966
203.8274579 Guru SHANI 0.010112231
218.0866605 Shani KETU 0.009778248
231.8522114 Budh RAVI 0.009434895
245.1409934 Ketu MANGAL 0.009114024
258.0053854 Shukr MANGAL 0.008836142
270.5177697 Ravi RAHU 0.008611607
282.7580778 Chandr RAHU 0.008443028
294.8048155 Mangal RAHU 0.008327615
306.729174 Rahu RAHU 0.008259202
318.5917708 Rahu CHANDR 0.008229961
330.4415736 Guru CHANDR 0.008231803
342.3165771 Shani MANGAL 0.008257499
354.2459037 Budh RAHU 0.008301601
6.253034415 Ketu RAHU 0.008361136
18.35973557 Shukr RAHU 0.00843595
30.59006823 Ravi RAHU 0.008528596
42.97376932 Chandr RAHU 0.008643706
55.54825866 Mangal RAHU 0.008786846
68.35850452 Rahu RAHU 0.008962838
81.45406272 Guru GURU 0.009173653
94.88284933 Shani SHANI 0.009416083
108.6816014 Budh KETU 0.009679505
122.863708 Ketu SHUKR 0.009944402
137.4065367 Shukr MANGAL 0.010182839
152.2423423 Ravi GURU 0.010362228
167.2578814 Chandr SHANI 0.010452582
182.3060913 Mangal KETU 0.010435139
197.228419 Rahu SHUKR 0.010308563
211.8811655 Guru RAHU 0.010089537
226.1571652 Shani GURU 0.009807509
239.9967644 Budh SHANI 0.009496485
253.3873788 Shukr SHUKR 0.009187669
266.3552369 Shukr KETU 0.00890528
278.9540767 Ravi SHUKR 0.008665507
291.2541888 Chandr SHUKR 0.008477304
303.3332622 Mangal SHUKR 0.0083438
315.2693362 Rahu SHUKR 0.008263755
327.1357581 Guru SHUKR 0.008232905
338.9979055 Shani SHUKR 0.008245111
350.9113358 Budh SHUKR 0.00829326
2.921071746 Ketu SHUKR 0.914706918
15.06190982 Shukr SHUKR 0.008468473
27.35974557 Ravi CHANDR 0.00858296
39.8338075 Ravi SHUKR 0.008709506
52.49942063 Chandr SHUKR 0.008846116
65.3706457 Mangal RAVI 0.008992485
78.46199379 Rahu CHANDR 0.009149144
91.78847198 Guru RAHU 0.009316149
105.3634767 Shani GURU 0.009491515
119.194474 Budh SHANI 0.009669739
133.2769577 Ketu BUDH 0.009840827
147.5878762 Ravi CHANDR 0.009990332
162.080458 Chandr RAHU 0.01010091
176.6827559 Mangal GURU 0.010155463
191.3016998 Rahu SHANI 0.010141221
205.8328023 Guru KETU 0.010053389
220.1735234 Shani SHUKR 0.009896906
234.2368204 Budh RAHU 0.009685624
247.961462 Ketu GURU 0.009439362
261.3171584 Shukr GURU 0.009180104
274.3045031 Ravi SHANI 0.008928644
286.951114 Chandr SHANI 0.008702401
299.3057762 Mangal SHANI 0.00851446
311.432058 Rahu SHANI 0.008373498
323.4023037 Guru SHANI 0.008284195
335.2924198 Shani SHANI 0.008247835
347.177545 Budh BUDH 0.008262909
359.1284623 Budh SHANI 0.008325566
11.20850077 Ketu SHANI 0.008429895
23.47075997 Shukr SHANI 0.008568138
35.95574681 Ravi BUDH 0.008731042
48.68975312 Chandr BUDH 0.008908469
61.68430791 Mangal BUDH 0.009090205
74.93681187 Rahu KETU 0.009266761
88.43220876 Guru SHUKR 0.009430035
102.1454255 Shani MANGAL 0.00957377
116.0442463 Budh RAHU 0.009693755
130.0921352 Ketu SHANI 0.009787634
144.2503604 Shukr BUDH 0.009854253
158.4788903 Ravi SHUKR 0.009892741
172.7360472 Chandr RAVI 0.009901733
186.9775489 Rahu RAHU 0.009879187
201.1559132 Guru GURU 0.009822873
215.2210537 Shani SHANI 0.00973136
229.1224535 Budh KETU 0.009605131
242.8128174 Ketu SHUKR 0.009447521
256.2526841 Shukr CHANDR 0.0092652
269.415139 Ravi RAHU 0.009067987
282.2896288 Chandr RAHU 0.008867988
294.8840845 Mangal RAHU 0.008678288
307.2250652 Rahu RAHU 0.008511584
319.3561606 Rahu MANGAL 0.008379094
331.3351836 Guru RAHU 0.008289865
343.2307048 Shani RAHU 0.00825044
355.1183176 Budh RAHU 0.008264731
7.076766056 Ketu RAHU 0.008333916
19.18379468 Shukr RAHU 0.008456185
31.51145236 Ravi GURU 0.00862629
44.12070865 Chandr GURU 0.008835085
57.05559153 Mangal GURU 0.009069302
70.33747656 Rahu GURU 0.009311882
83.96058425 Guru BUDH 0.00954314
97.89012984 Shani KETU 0.00974301
112.0646364 Budh RAVI 0.009894262
126.4031737 Ketu RAHU 0.009985898
140.8166038 Shukr GURU 0.010015408
155.2200553 Ravi BUDH 0.009988734
169.5430784 Chandr BUDH 0.009917814
183.734883 Mangal SHUKR 0.009816803
197.7641378 Rahu RAVI 0.009698472
211.6146933 Guru RAHU 0.009571903
225.2794543 Shani GURU 0.009441786
238.7545323 Budh SHANI 0.009309083
252.0352541 Ketu BUDH 0.009172615
265.1148706 Shukr BUDH 0.009031028
277.9859798 Ravi SHUKR 0.008884567
290.6439058 Chandr SHUKR 0.008736151
303.0908627 Mangal SHUKR 0.008591614
315.3397749 Rahu SHUKR 0.008459222
327.416959 Guru SHUKR 0.00834874
339.3632764 Shani SHUKR 0.008270325
351.2337441 Budh SHUKR 0.008233507
3.09586665 Ketu RAVI 0.91483054
15.02696474 Shukr SHUKR 0.008314956
27.11052092 Ravi RAVI 0.008442413
39.43126002 Ravi SHUKR 0.008628149
52.06859346 Chandr SHUKR 0.008866547
65.08821118 Mangal RAVI 0.009145679
78.53199924 Rahu CHANDR 0.009446293
92.40736694 Guru RAHU 0.009741876
106.6786485 Budh BUDH 0.010001035
121.2646982 Ketu SHUKR 0.010192906
136.046375 Shukr RAVI 0.010294604
150.8842775 Ravi RAHU 0.010297705
165.6422013 Chandr GURU 0.010210461
180.2086454 Mangal BUDH 0.010054426
194.5096699 Rahu KETU 0.009857315
208.5107756 Guru SHUKR 0.009645531
222.2100718 Shani MANGAL 0.009439154
235.6271772 Budh RAHU 0.009250123
248.7918604 Ketu GURU 0.009082858
261.7348918 Shukr GURU 0.0089362
274.4822528 Ravi SHANI 0.008805892
287.0529497 Chandr SHANI 0.008687033
299.4599892 Mangal SHANI 0.00857608
311.7135819 Rahu SHANI 0.008472117
323.8254954 Guru SHANI 0.008377395
335.8135752 Shani BUDH 0.008297217
347.7056063 Budh BUDH 0.008239298
359.5419047 Budh SHANI 0.008212775
11.37637112 Ketu SHANI 0.008227123
23.27604032 Shukr SHANI 0.00829114
35.319156 Ravi BUDH 0.008411889
47.5915313 Chandr SHANI 0.008593412
60.18073807 Mangal BUDH 0.008835093
73.16762835 Rahu BUDH 0.009129684
86.61481797 Guru SHUKR 0.009461158
100.5524545 Shani RAVI 0.009803125
114.9635595 Budh RAHU 0.010119533
129.7741267 Ketu SHANI 0.010369648
144.8546217 Shukr BUDH 0.01051749
160.0367958 Chandr CHANDR 0.010542576
175.1428905 Mangal RAHU 0.01044665
190.0175325 Rahu GURU 0.010252523
204.5509981 Guru BUDH 0.009995691
218.687401 Shani SHUKR 0.009713354
232.4189437 Budh CHANDR 0.009435983
245.7723978 Ketu RAHU 0.009183723
258.79423 Shukr RAHU 0.008966738
271.5381175 Ravi GURU 0.008787382
284.0560304 Chandr GURU 0.008642747
296.3929047 Mangal GURU 0.008527098
308.5846269 Rahu RAHU 0.008434081
320.6588037 Guru GURU 0.008358472
332.6375244 Guru RAHU 0.008297343
344.541269 Shani RAHU 0.008250656
356.3932071 Budh GURU 0.008221354
8.223206632 Ketu GURU 0.008215
20.07096037 Shukr RAHU 0.008239032
31.98782121 Ravi GURU 0.008301798
44.03709475 Chandr GURU 0.008411423
56.29250892 Mangal GURU 0.008574452
68.83442621 Rahu GURU 0.008794151
81.74325189 Guru GURU 0.009068414
95.0894851 Shani SHANI 0.00938731
108.9202011 Budh KETU 0.009730688
123.2431291 Ketu RAVI 0.010067147
138.0122312 Shukr MANGAL 0.010356539
153.1213997 Ravi SHANI 0.010557452
168.412606 Chandr BUDH 0.010638324
183.6997745 Mangal SHUKR 0.010587554
198.8019009 Rahu CHANDR 0.010417275
213.5737774 Shani SHANI 0.010158611
227.9240875 Budh BUDH 0.009851183
241.8175598 Ketu SHUKR 0.009532397
255.2651503 Shukr SHUKR 0.009230831
268.3093181 Ravi CHANDR 0.008964553
281.0099394 Chandr CHANDR 0.008742492
293.4332128 Mangal MANGAL 0.008566711
305.643787 Mangal CHANDR 0.008434583
317.6998163 Rahu RAVI 0.008340747
329.6506821 Guru CHANDR 0.008278889
341.5369819 Shani CHANDR 0.008243181
353.3921835 Budh MANGAL 0.00822927
5.245345358 Ketu MANGAL 0.008234889
17.12442744 Shukr CHANDR 0.008260156
29.05974436 Ravi MANGAL 0.008307551
41.08703609 Chandr CHANDR 0.008381506
53.24958997 Chandr RAVI 0.008487609
65.59888804 Mangal CHANDR 0.008631449
78.19330363 Rahu CHANDR 0.008817153
91.09438736 Guru MANGAL 0.009045589
104.3603044 Shani RAHU 0.009312293
118.0361732 Budh SHANI 0.009605322
132.1417754 Ketu BUDH 0.009903737
146.6586836 Shukr KETU 0.010178022
161.5209093 Chandr MANGAL 0.010393817
176.6142051 Mangal GURU 0.010519131
191.787432 Rahu SHANI 0.010533007
206.8747956 Guru SHUKR 0.010431953
221.7226231 Shani CHANDR 0.01023096
236.212097 Budh GURU 0.009958647
250.271598 Ketu SHANI 0.009649137
263.8773998 Shukr SHANI 0.009334419
277.0459865 Ravi KETU 0.009039742
289.822825 Chandr KETU 0.008782292
302.2712563 Mangal KETU 0.008571893
314.4631534 Rahu KETU 0.008412414
326.4716969 Guru KETU 0.00830324
338.3662371 Shani SHUKR 0.008240709
350.209136 Budh SHUKR 0.008219435
2.054314732 Ketu SHUKR 0.914843527
13.94708041 Shukr SHUKR 0.00827671
25.92487081 Shukr KETU 0.008344217
38.01874277 Ravi SHUKR 0.008431958
50.25546715 Chandr KETU 0.00853755
62.65989816 Mangal KETU 0.00866025
75.2570482 Rahu SHUKR 0.008800586
88.07323979 Guru SHUKR 0.008959568
101.1358243 Shani CHANDR 0.009137592
114.4711019 Budh RAHU 0.0093331113
128.1002044 Ketu GURU 0.009541188
142.032994 Shukr SHANI 0.009752212
156.2606895 Ravi BUDH 0.009951322
170.7488763 Chandr SHUKR 0.010119237
185.4333434 Mangal RAVI 0.010234884
200.2211907 Guru GURU 0.010279568
214.9985207 Shani SHANI 0.010241597
229.6439313 Budh SHUKR 0.0101197711
244.0448125 Ketu CHANDR 0.009924315
258.1122291 Shukr RAHU 0.009674823
271.7907111 Ravi GURU 0.009396044
285.0613489 Chandr GURU 0.009113205
297.9390076 Mangal SHANI 0.008848411
310.4659317 Rahu SHANI 0.008618773
322.7040304 Guru SHANI 0.008435974
334.7273233 Shani SHANI 0.008306617
346.6152478 Shani GURU 0.008232933
358.4471478 Budh SHANI 0.008213648
10.29802082 Ketu SHANI 0.008244838
22.23530202 Shukr SHANI 0.008320546
34.31629163 Ravi SHANI 0.008433147
46.58602453 Chandr SHANI 0.008573661
59.07579275 Mangal SHANI 0.008732307
71.80273573 Rahu SHANI 0.008899342
84.77073901 Guru BUDH 0.009065979
97.97256053 Shani KETU 0.009225182
111.3928756 Budh SHUKR 0.009372199
125.0117404 Ketu MANGAL 0.00950469
138.8076875 Shukr RAHU 0.009622229
152.759464 Ravi GURU 0.009725115
166.8456509 Chandr SHANI 0.009812801
181.0421214 Mangal BUDH 0.009882509
195.3181323 Rahu SHUKR 0.009928582
209.6324182 Guru CHANDR 0.009942884
223.9309027 Shani RAHU 0.009916337
238.1475598 Budh SHANI 0.009841437
252.2093277 Ketu BUDH 0.009715133
266.0446444 Shukr KETU 0.00954099
279.5935918 Ravi SHUKR 0.009329613
292.8168216 Chandr RAVI 0.0090971111
305.7010179 Mangal CHANDR 0.008862326
318.2601738 Rahu CHANDR 0.008643979
330.5333515 Guru CHANDR 0.008458519
342.580161 Shani MANGAL 0.008318861
354.4751291 Budh RAHU 0.008233875
6.301866428 Ketu RAHU 0.008208429
18.14759993 Shukr RAHU 0.008243726
30.09815122 Ravi RAHU 0.008337552
42.23296169 Chandr RAHU 0.008484169
54.61970431 Mangal RAHU 0.008673964
67.30848502 Rahu RAHU 0.008893261
80.32632194 Guru GURU 0.009124783
93.67313496 Shani SHANI 0.009349064
107.3207356 Budh BUDH 0.0095469111
121.2161285 Ketu SHUKR 0.00970264
135.2895061 Shukr SHUKR 0.0098072
149.4656088 Ravi RAHU 0.009859901
163.6754188 Chandr RAHU 0.00986772
177.8646806 Mangal GURU 0.009842326
191.9969924 Rahu SHANI 0.009796045
206.0513888 Guru KETU 0.00973832
220.0161086 Shani SHUKR 0.009673647
233.8809709 Budh MANGAL 0.009601235
247.6307532 Ketu GURU 0.009516268
261.2415729 Shukr GURU 0.009412401
274.6814608 Ravi SHANI 0.009284802
287.9150041 Chandr BUDH 0.009132725
300.9105551 Mangal BUDH 0.008960769
313.6478075 Rahu BUDH 0.008778569
326.1238126 Guru KETU 0.008599343
338.3563446 Shani SHUKR 0.008437906
350.3843825 Budh SHUKR 0.008308713
2.266127558 Ketu SHUKR 0.914852595
14.07539058 Shukr SHUKR 0.008194531
25.89719893 Shukr KETU 0.008225942
37.82301495 Ravi SHUKR 0.008321752
49.9453207 Chandr KETU 0.008481146
62.35100116 Mangal KETU 0.00869834
75.11314762 Rahu KETU 0.008961447
88.28147013 Guru SHUKR 0.009251681
101.8724227 Shani CHANDR 0.009543609
115.8614612 Budh RAHU 0.009807454
130.1810112 Ketu SHANI 0.01001402
144.7273375 Shukr BUDH 0.010141372
159.3766125 Ravi SHUKR 0.010180669
174.0061672 Mangal MANGAL 0.010138187
188.5140346 Rahu RAHU 0.010032312
202.8306901 Guru SHANI 0.009887069
216.9207753 Shani BUDH 0.009725274
230.7767561 Budh SHUKR 0.009563857
244.4085258 Ketu CHANDR 0.009412099
257.8327137 Shukr MANGAL 0.009272213
271.0642208 Ravi RAHU 0.00914134
284.1113347 Chandr GURU 0.009014234
296.974807 Mangal GURU 0.008885976
309.6503698 Rahu GURU 0.008754109
322.1334859 Guru SHANI 0.008619832
334.424917 Shani SHANI 0.008488222
346.5358453 Shani GURU 0.008367641
358.4915889 Budh SHANI 0.008268575
10.3333745 Ketu SHANI 0.008202225
22.11819038 Shukr SHANI 0.008179259
33.91716456 Ravi SHANI 0.008208919
45.81283367 Chandr SHANI 0.008298274
57.89519497 Mangal SHANI 0.008451285
70.25605958 Rahu GURU 0.008667481
82.98122368 Guru SHANI 0.008940351
96.14019842 Shani BUDH 0.009255632
109.773763 Budh SHUKR 0.009590012
123.8810001 Ketu CHANDR 0.009911512
138.40976 Shukr RAHU 0.010183187
153.2560325 Ravi SHANI 0.010370653
168.276066 Chandr BUDH 0.010451265
183.3098309 Mangal SHUKR 0.010420704
198.2085809 Rahu CHANDR 0.010293407
212.857088 Guru RAHU 0.010096731
227.1842511 Budh BUDH 0.009862124
241.1616663 Ketu SHUKR 0.009617466
254.7942549 Shukr SHUKR 0.009382902
268.1080841 Ravi CHANDR 0.009170043
281.1390675 Chandr MANGAL 0.008983215
293.9243944 Mangal MANGAL 0.008821617
306.4973323 Mangal CHANDR 0.00868171
318.8853235 Rahu CHANDR 0.008559395
331.1107479 Guru MANGAL 0.00845165
343.1934432 Shani RAHU 0.008357513
355.154123 Budh RAHU 0.008278518
7.01799317 Ketu RAHU 0.008218664
18.81795279 Shukr RAHU 0.00818399
30.59688251 Ravi RAHU 0.008181842
42.40875865 Chandr RAHU 0.008220025
54.31850959 Mangal RAHU 0.008305916
66.40045359 Mangal CHANDR 0.0084454
78.73495094 Rahu CHANDR 0.008641519
91.40282777 Guru RAHU 0.008892821
104.4772035 Shani RAHU 0.009191479
118.0125538 Budh SHANI 0.009521395
132.0315921 Ketu BUDH 0.009857051
146.5123782 Shukr KETU 0.010164631
161.3803719 Chandr MANGAL 0.010406887
176.5108311 Mangal GURU 0.010551461
191.7441305 Rahu SHANI 0.010579742
206.910951 Guru SHUKR 0.010492092
221.8593993 Shani CHANDR 0.010306837
236.4754191 Budh GURU 0.010053821
250.6916784 Ketu SHANI 0.009765995
264.4854762 Shukr BUDH 0.009472584
277.8696997 Ravi SHUKR 0.009195472
290.8813195 Chandr SHUKR 0.008948468
303.5705539 Mangal SHUKR 0.008738313
315.9922914 Rahu SHUKR 0.008566483
328.2003198 Guru SHUKR 0.008431163
340.2442246 Shani SHUKR 0.008328988
352.1683964 Budh RAVI 0.008256339
4.012501958 Ketu CHANDR 0.008210217
15.81296564 Shukr RAVI 0.008188865
27.60516594 Ravi CHANDR 0.008192183
39.42598045 Ravi SHUKR 0.00822186
51.31616343 Chandr SHUKR 0.008281108
63.32202946 Mangal SHUKR 0.008374073
75.49604503 Rahu SHUKR 0.008504984
87.89601563 Guru SHUKR 0.008677107
100.5825147 Shani RAVI 0.008891414
113.6141355 Budh MANGAL 0.009144971
127.0402375 Ketu RAHU 0.009429155
140.8912986 Shukr GURU 0.009728137
155.1679574 Ravi BUDH 0.010018442
169.8312726 Chandr KETU 0.010270654
184.7979574 Mangal SHUKR 0.010453893
199.9441913 Rahu MANGAL 0.010542448
215.1193156 Shani SHANI 0.010522442
230.1669247 Budh SHUKR 0.010395783
244.9476089 Ketu MANGAL 0.010179595
259.3569024 Shukr RAHU 0.009901482
273.3342739 Ravi SHANI 0.009592791
286.8627538 Chandr SHANI 0.009282525
299.9618287 Mangal SHANI 0.008993593
312.6772822 Rahu BUDH 0.00874157
325.0709741 Guru BUDH 0.008535221
337.2122244 Shani BUDH 0.008377855
349.1713653 Budh KETU 0.008268864
1.015389665 Ketu SHUKR 0.914871825
12.80533808 Ketu BUDH 0.008181976
24.59503886 Shukr BUDH 0.008194339
36.43094858 Ravi BUDH 0.008237173
48.35295483 Chandr BUDH 0.008306243
60.39593364 Mangal BUDH 0.00839854
72.59166375 Rahu BUDH 0.0085124
84.9706183 Guru BUDH 0.008647309
97.56325407 Shani KETU 0.008803482
110.4004954 Budh SHUKR 0.00898121
123.5129869 Ketu RAVI 0.009179874
136.9285376 Shukr CHANDR 0.009396541
150.667362 Ravi RAHU 0.009624414
164.7353589 Chandr GURU 0.00985165
179.1165 Mangal SHANI 0.010061129
193.7661361 Rahu BUDH 0.010231638
208.6075555 Guru SHUKR 0.010340765
223.5342141 Shani RAHU 0.010369382
238.4191441 Budh SHANI 0.010306735
253.1307853 Ketu BUDH 0.010154283
267.5516134 Ravi CHANDR 0.009926374
281.5942752 Chandr MANGAL 0.009647181
295.210851 Mangal RAHU 0.009345206
308.3939081 Rahu RAHU 0.009047756
321.1711177 Guru GURU 0.008777218
333.596593 Shani SHANI 0.008549582
345.741632 Shani GURU 0.008374526
357.6863708 Budh GURU 0.008256287
9.512967608 Ketu SHANI 0.008194786
21.30043717 Shukr GURU 0.008186758
33.12089673 Ravi SHANI 0.008226626
45.03680534 Chandr GURU 0.008307094
57.0989455 Mangal GURU 0.008419655
69.34526118 Rahu GURU 0.008555253
81.80081947 Guru SHANI 0.008705115
94.47899003 Shani SHANI 0.008861586
107.3837 Budh BUDH 0.009018811
120.512493 Ketu KETU 0.009173212
133.859914 Shukr SHUKR 0.009323532
147.4203287 Ravi CHANDR 0.00947016
161.1889923 Chandr MANGAL 0.009613621
175.1604715 Mangal RAHU 0.009752622
189.3243711 Rahu GURU 0.009882309
203.6592436 Guru SHANI 0.009993342
218.1262693 Shani SHUKR 0.010072228
232.6648849 Budh CHANDR 0.010103295
247.1928657 Ketu RAHU 0.010072396
261.6127027 Shukr GURU 0.009971494
275.8239618 Ravi BUDH 0.009802309
289.738505 Chandr KETU 0.009577188
303.2939115 Mangal SHUKR 0.009316694
316.461378 Rahu SHUKR 0.00904519
329.2470383 Guru RAVI 0.008786406
341.6880638 Shani CHANDR 0.008560376
353.8458219 Budh MANGAL 0.008381953
5.798053429 Ketu RAHU 0.008260529
17.63137903 Shukr MANGAL 0.008200509
29.43484881 Ravi RAHU 0.008202122
41.29460273 Chandr MANGAL 0.008262118
53.2891504 Chandr RAVI 0.008374028
65.4847322 Mangal RAVI 0.008528153
77.93079223 Rahu RAVI 0.008711759
90.65628336 Guru MANGAL 0.008909902
103.6678024 Shani RAHU 0.009106942
116.9503874 Budh GURU 0.009288557
130.4714094 Ketu SHANI 0.009443912
144.1873246 Shukr BUDH 0.009567461
158.0520201 Ravi SHUKR 0.009659552
172.0244777 Chandr SHUKR 0.009725306
186.0733122 Mangal CHANDR 0.009771926
200.1767836 Guru GURU 0.009805435
214.3185395 Shani SHANI 0.009828012
228.4807065 Budh BUDH 0.009836687
242.6366526 Ketu SHUKR 0.00982375
256.7459575 Shukr CHANDR 0.009778919
270.7538333 Ravi RAHU 0.009692868
284.5960352 Chandr GURU 0.009561033
298.2082775 Mangal SHANI 0.009386172
311.5373087 Rahu SHANI 0.00917865
324.5503411 Guru BUDH 0.008954561
337.2406357 Shani BUDH 0.008732758
349.628741 Budh SHUKR 0.008531925
1.760116897 Ketu SHUKR 0.914708571
13.7003873 Shukr SHUKR 0.008254626
25.52952777 Shukr BUDH 0.008199205
37.33603771 Ravi KETU 0.008206591
49.21149939 Chandr BUDH 0.008277583
61.24516532 Mangal BUDH 0.008409126
73.51791014 Rahu BUDH 0.008593734
86.09530262 Guru KETU 0.008818931
99.02035648 Shani SHUKR 0.009067285
112.307236 Budh CHANDR 0.009317473
125.9376814 Ketu RAHU 0.009546667
139.8620747 Shukr RAHU 0.0097342
154.0063958 Ravi SHANI 0.009865746
168.2844222 Chandr BUDH 0.009936429
182.6120585 Mangal KETU 0.009951219
196.9193223 Rahu SHUKR 0.009922199
211.1564659 Guru MANGAL 0.009863956
225.2933879 Shani GURU 0.00978913
239.3140455 Budh SHANI 0.009705618
253.2086944 Ketu BUDH 0.009615792
266.9666117 Ravi RAVI 0.009517419
280.5713137 Chandr CHANDR 0.009405797
293.9995001 Mangal MANGAL 0.009276517
307.2238722 Rahu RAHU 0.009127998
320.21872 Guru GURU 0.008962982
332.9663936 Guru RAHU 0.00878864
345.4628908 Shani GURU 0.008615611
357.7215004 Budh GURU 0.008456491
9.774152081 Ketu SHANI 0.008324238
21.67062072 Shukr GURU 0.008230772
33.47610779 Ravi SHANI 0.008186031
45.26790391 Chandr GURU 0.008197488
57.13158096 Mangal GURU 0.008269862
69.15656236 Rahu GURU 0.008404562
81.43050626 Guru GURU 0.008598711
94.03207949 Shani SHANI 0.008843997
107.0222306 Budh BUDH 0.009125744
120.4347074 Ketu KETU 0.009422682
134.2674127 Shukr SHUKR 0.009708094
148.4772889 Ravi MANGAL 0.009953088
162.9819525 Chandr RAHU 0.010132009
177.6699302 Mangal GURU 0.010228452
192.4179353 Rahu SHANI 0.010239166
207.1100912 Guru SHUKR 0.01017381
221.6529965 Shani CHANDR 0.010050724
235.9828493 Budh RAHU 0.009891023
250.0646712 Ketu SHANI 0.009713615
263.886369 Shukr SHANI 0.009532474
277.4508637 Ravi KETU 0.009356013
290.7686518 Chandr SHUKR 0.009187834
303.8522113 Mangal SHUKR 0.009028253
316.7129835 Rahu SHUKR 0.008876188
329.3610003 Guru RAVI 0.008730904
341.8065439 Shani CHANDR 0.008593197
354.0628647 Budh MANGAL 0.008465874
6.149082838 Ketu RAHU 0.008353712
18.09270515 Shukr MANGAL 0.008263075
29.9313983 Ravi RAHU 0.008201334
41.71380894 Chandr MANGAL 0.008176174
53.49939553 Mangal MANGAL 0.008194926
65.35732717 Mangal RAVI 0.008263914
77.36436183 Rahu SHUKR 0.008387693
89.60136194 Guru CHANDR 0.008567989
102.14802 Shani MANGAL 0.008802359
115.075522 Budh RAHU 0.009082729
128.4371805 Ketu GURU 0.009394059
142.2576682 Shukr SHANI 0.009713672
156.5226889 Ravi BUDH 0.010012258
171.1724618 Chandr SHUKR 0.01025755
186.1029718 Mangal CHANDR 0.010420585
201.1771922 Guru GURU 0.010482681
216.2446281 Shani BUDH 0.01044017
231.1637342 Budh SHUKR 0.010304675
245.8205647 Ketu RAHU 0.010098988
260.1391057 Shukr GURU 0.009850682
274.0825095 Ravi SHANI 0.00958612
287.6475167 Chandr SHANI 0.009326561
300.8554678 Mangal BUDH 0.009086633
313.742838 Rahu BUDH 0.008874594
326.3531663 Guru KETU 0.008693618
338.73127 Shani SHUKR 0.008543493
350.9198858 Budh SHUKR 0.008422249
2.958388768 Ketu SHUKR 0.914749446
14.88305077 Shukr SHUKR 0.008257262
26.72835715 Ravi RAVI 0.008210811
38.52899612 Ravi SHUKR 0.00818883
50.32212743 Chandr KETU 0.008193606
62.14948115 Mangal KETU 0.008228774
74.0588691 Rahu BUDH 0.008298823
86.10480121 Guru KETU 0.008408404
98.34794602 Shani SHUKR 0.008561458
110.8530914 Budh SHUKR 0.008760067
123.6851525 Ketu CHANDR 0.009002976
136.9028025 Shukr CHANDR 0.009283866
150.549591 Ravi RAHU 0.009589647
164.6430867 Chandr GURU 0.009899374
179.1637692 Mangal SHANI 0.010184727
194.0468948 Rahu BUDH 0.010413088
209.1814727 Guru RAVI 0.0105535
224.4195445 Shani RAHU 0.010584245
239.5956395 Budh SHANI 0.010499224
254.5518648 Shukr SHUKR 0.010310153
269.1611994 Ravi MANGAL 0.010043357
283.3422483 Chandr RAHU 0.009732603
297.0626312 Mangal GURU 0.009411212
310.3328008 Rahu GURU 0.00910639
323.1947301 Guru SHANI 0.008836877
335.7097611 Shani BUDH 0.008613231
347.9481705 Budh BUDH 0.00843938
359.9813139 Budh SHANI 0.008314469
11.87632 Ketu BUDH 0.008234563
23.69301797 Shukr SHANI 0.008194102
35.48269628 Ravi BUDH 0.008187066
47.28830296 Chandr SHANI 0.008207892
59.14577459 Mangal SHANI 0.008252185
71.08622092 Rahu SHANI 0.00831724
83.1386228 Guru SHANI 0.008402296
95.33261402 Shani SHANI 0.008508477
107.7008952 Budh BUDH 0.008638424
120.2807871 Ketu KETU 0.008795555
133.1142949 Ketu BUDH 0.008982848
146.2459623 Shukr KETU 0.009201138
159.7179645 Ravi SHUKR 0.009447106
173.5622939 Mangal MANGAL 0.009711303
187.7904535 Rahu RAHU 0.009976626
202.3819934 Guru SHANI 0.010218056
217.2748059 Shani BUDH 0.010404891
232.3617236 Budh CHANDR 0.010506393
247.4978507 Ketu RAHU 0.010500024
262.519723 Shukr SHANI 0.010379168
277.2718704 Ravi KETU 0.010156366
291.6321807 Chandr SHUKR 0.009860122
305.5278848 Mangal RAVI 0.009526888
318.9387979 Rahu CHANDR 0.009192259
331.8901334 Guru RAHU 0.008884932
344.4401173 Shani RAHU 0.00862445
356.6670331 Budh GURU 0.008421676
8.658118444 Ketu GURU 0.00828038
20.50099585 Shukr GURU 0.008199033
32.27756702 Ravi GURU 0.008172444
44.05999758 Chandr GURU 0.008193088
55.90826659 Mangal RAHU 0.008252061
67.86888519 Rahu RAHU 0.008339847
79.97478301 Rahu MANGAL 0.008447181
92.24661718 Guru RAHU 0.0085661
104.6956041 Shani RAHU 0.008690967
117.3275719 Budh GURU 0.008819184
130.1475606 Ketu SHANI 0.00895136
143.1640025 Shukr SHANI 0.009090733
156.3913031 Ravi BUDH 0.009241749
169.8496863 Chandr KETU 0.009407927
183.5616133 Mangal SHUKR 0.009589391
197.5447266 Rahu RAVI 0.009780546
211.8019416 Guru RAHU 0.009968363
226.310272 Shani GURU 0.010132108
241.011553 Ketu SHUKR 0.010245723
255.8096232 Shukr RAVI 0.010283507
270.5778804 Ravi RAHU 0.010227898
285.1773954 Chandr GURU 0.010076084
299.4806137 Mangal SHANI 0.009841994
313.3926663 Rahu BUDH 0.009552616
326.8637459 Guru SHUKR 0.009240756
339.8906844 Shani SHUKR 0.008937807
352.5103007 Budh CHANDR 0.008669082
4.78878535 Ketu MANGAL 0.008452098
16.81056589 Shukr CHANDR 0.008296843
28.66849692 Ravi MANGAL 0.008206966
40.45602223 Chandr CHANDR 0.008181184
52.26120883 Chandr SHUKR 0.008214475
64.16207934 Mangal SHUKR 0.008298802
76.22264701 Rahu SHUKR 0.008423511
88.48958598 Guru SHUKR 0.008575858
100.9901342 Shani RAVI 0.00874208
113.7320623 Budh MANGAL 0.008909018
126.7062301 Ketu RAHU 0.009065963
139.8916546 Shukr RAHU 0.009206282
153.2623167 Ravi SHANI 0.009328322
166.7941967 Chandr SHANI 0.009435091
180.4705472 Mangal BUDH 0.00953252
194.2836279 Rahu BUDH 0.009626677
208.2321223 Guru SHUKR 0.009720756
222.3147066 Shani MANGAL 0.00981269
236.5212509 Budh GURU 0.009893997
250.8239357 Ketu SHANI 0.009950415
265.1712725 Shukr BUDH 0.009964743
279.488093 Ravi SHUKR 0.009921629
293.6831053 Mangal MANGAL 0.009812844
307.6626731 Rahu RAHU 0.009640788
321.3466615 Guru GURU 0.009418637
334.6814422 Shani SHANI 0.009167289
347.6468698 Budh BUDH 0.008910776
0.256804459 Ketu KETU 0.91440489
12.55478002 Ketu BUDH 0.008470088
24.60705525 Shukr BUDH 0.008318788
36.49497764 Ravi BUDH 0.008226723
48.30791107 Chandr BUDH 0.008197814
60.13715569 Mangal BUDH 0.008231994
72.07053839 Rahu SHANI 0.008325515
84.18706567 Guru BUDH 0.008470865
96.55138465 Shani BUDH 0.008656666
109.208468 Budh KETU 0.008868029
122.1794444 Ketu SHUKR 0.009087615
135.4596895 Shukr SHUKR 0.009297498
149.0202198 Ravi MANGAL 0.009481675
162.8129491 Chandr RAHU 0.009628754
176.7792216 Mangal GURU 0.009733863
190.8595721 Rahu SHANI 0.009798802
205.0018333 Guru BUDH 0.009830186
219.1652822 Shani SHUKR 0.00983632
233.3201655 Budh CHANDR 0.009824095
247.4435999 Ketu RAHU 0.009796895
261.5137554 Shukr GURU 0.009753941
275.5044337 Ravi BUDH 0.009691085
289.3819662 Chandr BUDH 0.009602846
303.1057087 Mangal SHUKR 0.009485076
316.6322151 Rahu SHUKR 0.009337322
329.9218018 Guru CHANDR 0.00916401
342.9454834 Shani RAHU 0.008974182
355.6905103 Budh RAHU 0.008780197
8.163572254 Ketu GURU 0.008595993
20.39149418 Shukr GURU 0.008435383
32.41972854 Ravi GURU 0.008310659
44.30928864 Chandr GURU 0.008231703
56.13293437 Mangal GURU 0.00820567
67.97119534 Rahu RAHU 0.00823694
79.9082452 Rahu MANGAL 0.008326941
92.02720203 Guru RAHU 0.00847362
104.4045024 Shani RAHU 0.008670773
117.1034213 Budh GURU 0.008907535
130.167212 Ketu SHANI 0.009168279
143.6126882 Shukr SHANI 0.009433203
157.4255991 Ravi KETU 0.009680004
171.5596328 Chandr SHUKR 0.009886875
185.9405935 Mangal CHANDR 0.010036322
200.47577 Guru GURU 0.010118458
215.0664359 Shani SHANI 0.010132402
229.6201497 Budh SHUKR 0.010085274
244.0598714 Ketu CHANDR 0.009989422
258.3284284 Shukr RAHU 0.009859077
272.3885036 Ravi GURU 0.009707481
286.2193976 Chandr SHANI 0.009545049
299.8122781 Mangal SHANI 0.009378775
313.1656113 Rahu BUDH 0.009212736
326.2819764 Guru KETU 0.009049247
339.1666709 Shani SHUKR 0.008890083
351.8278167 Budh RAVI 0.0087374
4.277433655 Ketu CHANDR 0.008594268
16.53304296 Shukr CHANDR 0.008464959
28.61944407 Ravi MANGAL 0.008354959
40.57023724 Chandr CHANDR 0.008270684
52.42867232 Chandr SHUKR 0.008218926
64.24764576 Mangal SHUKR 0.008206263
76.0889318 Rahu SHUKR 0.008238566
88.02171061 Guru SHUKR 0.008320491
100.120185 Shani SHUKR 0.008454749
112.459903 Budh CHANDR 0.008641123
125.1125191 Ketu MANGAL 0.008875345
138.1389694 Shukr RAHU 0.009148028
151.5812794 Ravi GURU 0.009443813
165.4536589 Chandr GURU 0.009741151
179.7344687 Mangal SHANI 0.010013487
194.3617384 Rahu BUDH 0.010232509
209.235206 Guru RAVI 0.010373315
224.2264479 Shani RAHU 0.010420046
239.1958107 Budh SHANI 0.010369824
254.0119984 Shukr SHUKR 0.010233259
268.5689727 Ravi MANGAL 0.0100313
282.7960014 Chandr RAHU 0.009789793
296.6594733 Mangal GURU 0.009533863
310.1579391 Rahu GURU 0.009283892
323.3134509 Guru SHANI 0.009053795
336.1622955 Shani BUDH 0.008851264
348.7471917 Budh KETU 0.008679112
1.111785476 Ketu SHUKR 0.914539986
13.29744131 Ketu BUDH 0.008422648
25.34201459 Shukr BUDH 0.008333751
37.28025999 Ravi KETU 0.008268399
49.1454816 Chandr BUDH 0.008226135
60.97188549 Mangal BUDH 0.008208219
72.79700937 Rahu BUDH 0.008217536
84.66372549 Guru BUDH 0.008258203
96.62154587 Shani BUDH 0.008335042
108.7270417 Budh KETU 0.008452906
121.0430326 Ketu SHUKR 0.008615698
133.63603 Shukr SHUKR 0.008825028
146.5714736 Shukr KETU 0.009078596
159.9065376 Ravi SHUKR 0.00936848
173.6805254 Mangal MANGAL 0.009679517
187.9033833 Rahu RAHU 0.009988269
202.544171 Guru SHANI 0.010263753
217.523349 Shani KETU 0.010471332
232.7139132 Budh CHANDR 0.010580059
247.9547395 Ketu GURU 0.010571402
263.074661 Shukr SHANI 0.010445469
277.9203928 Ravi SHUKR 0.010221377
292.379184 Chandr SHUKR 0.009931464
306.3897286 Mangal CHANDR 0.009612272
319.9404861 Rahu MANGAL 0.009296418
333.0593485 Guru RAHU 0.009007964
345.8001045 Shani GURU 0.008761467
358.2298012 Budh SHANI 0.008563301
10.4188834 Ketu SHANI 0.008413791
22.43443146 Shukr SHANI 0.008309314
34.33616505 Ravi SHANI 0.008244101
46.17473839 Chandr SHANI 0.008211716
57.99189423 Mangal SHANI 0.008206243
69.82210951 Rahu GURU 0.008223233
81.6953355 Guru GURU 0.008260349
93.64031943 Shani SHANI 0.008317624
105.6879487 Shani GURU 0.008397344
117.8741376 Budh GURU 0.00850362
130.2417986 Ketu SHANI 0.008641623
142.8412763 Shukr SHANI 0.008816321
155.7284831 Ravi BUDH 0.009030706
168.960109 Chandr BUDH 0.009283636
182.5855913 Mangal KETU 0.009567561
196.6358624 Rahu SHUKR 0.009866356
211.1096878 Guru MANGAL 0.010154077
225.9603707 Shani GURU 0.010396326
241.0882245 Ketu SHUKR 0.0105559
256.3450486 Shukr CHANDR 0.010602434
271.5534492 Ravi GURU 0.010522499
286.5369337 Chandr SHANI 0.010324986
301.1506834 Mangal BUDH 0.010038628
315.3023785 Rahu SHUKR 0.009702993
328.9578856 Guru RAVI 0.009357771
342.1338781 Shani MANGAL 0.009035066
354.8836833 Budh RAHU 0.008756419
7.282329905 Ketu RAHU 0.008533392
19.41401479 Shukr RAHU 0.008369651
31.36279646 Ravi GURU 0.008263198
43.20625906 Chandr RAHU 0.008208319
55.0116521 Mangal RAHU 0.008197169
66.83399972 Rahu RAHU 0.008221024
78.71581622 Rahu CHANDR 0.008271343
90.68830867 Guru MANGAL 0.008340792
102.7740127 Shani MANGAL 0.008424207
114.9905667 Budh RAHU 0.008519253
127.3550228 Ketu RAHU 0.008626621
139.8879544 Shukr RAHU 0.008749688
152.616553 Ravi GURU 0.008893598
165.5757839 Chandr GURU 0.00906366
178.8066452 Mangal SHANI 0.009263118
192.3508386 Rahu SHANI 0.009490558
206.2416957 Guru KETU 0.009737356
220.4919552 Shani RAVI 0.009985802
235.0803282 Budh RAHU 0.010209031
249.9408451 Ketu SHANI 0.01037427
264.9605659 Shukr BUDH 0.010450074
279.9900905 Ravi SHUKR 0.01041578
294.8664621 Mangal RAHU 0.01026905
309.4418044 Rahu GURU 0.010027452
323.6077814 Guru SHANI 0.00972313
337.308293 Shani BUDH 0.009393547
350.5389593 Budh SHUKR 0.009072877
3.337417856 Ketu RAVI 0.914289831
15.77015419 Shukr RAVI 0.00855286
27.91996762 Ravi CHANDR 0.008378646
39.87573902 Ravi SHUKR 0.008266456
51.72468818 Chandr SHUKR 0.008213511
63.54681226 Mangal SHUKR 0.008213666
75.41106856 Rahu SHUKR 0.008258496
87.37290928 Guru SHUKR 0.008338176
99.47307041 Shani SHUKR 0.008442383
111.7378547 Budh RAVI 0.008561415
124.1811553 Ketu CHANDR 0.00868742
136.8080956 Shukr CHANDR 0.008815417
149.619709 Ravi RAHU 0.00894382
162.6177562 Chandr RAHU 0.009074266
175.808546 Mangal RAHU 0.009210608
189.2045089 Rahu GURU 0.009357053
202.8224844 Guru SHANI 0.009515688
216.6783284 Shani BUDH 0.009683956
230.7783766 Budh SHUKR 0.009852754
245.1093388 Ketu MANGAL 0.010005906
259.629327 Shukr RAHU 0.010121794
274.2636063 Ravi SHANI 0.010177586
288.9083522 Chandr BUDH 0.010155386
303.4433563 Mangal SHUKR 0.010048154
317.7508433 Rahu RAVI 0.00986269
331.734576 Guru RAHU 0.009618193
345.3333824 Shani GURU 0.00934123
358.526168 Budh SHANI 0.009059663
11.32923148 Ketu SHANI 0.00879794
23.78892904 Shukr SHANI 0.00857473
35.97277314 Ravi BUDH 0.00840247
47.96090344 Chandr BUDH 0.008287924
59.83874175 Mangal SHANI 0.0082331
71.69097198 Rahu SHANI 0.008236138
83.5966358 Guru SHANI 0.008292008
95.62501931 Shani BUDH 0.008392985
107.8321691 Budh BUDH 0.008529093
120.258223 Ketu KETU 0.008688771
132.9260108 Ketu BUDH 0.00885988
145.8413994 Shukr BUDH 0.009031018
158.9956329 Ravi SHUKR 0.009192908
172.3694746 Chandr SHUKR 0.00933952
185.9383436 Mangal CHANDR 0.00946846
199.677076 Rahu MANGAL 0.009580321
213.562843 Shani SHANI 0.009677079
227.5753077 Budh BUDH 0.009760081
241.6940619 Ketu SHUKR 0.009828305
255.8942602 Shukr RAVI 0.009877441
270.1419491 Ravi RAHU 0.009900111
284.3908767 Chandr GURU 0.009887363
298.5824734 Mangal SHANI 0.009831224
312.6499061 Rahu BUDH 0.009727564
326.5256595 Guru KETU 0.00957817
340.1506497 Shani SHUKR 0.009391169
353.4823492 Budh MANGAL 0.009179758
6.500075468 Ketu RAHU 0.008959942
19.20687623 Shukr RAHU 0.008748212
31.62847768 Ravi GURU 0.00855971
43.81019818 Chandr RAHU 0.008407055
55.81274444 Mangal RAHU 0.00829979
67.70764923 Rahu RAHU 0.00824428
79.57282296 Rahu MANGAL 0.008243864
91.4883069 Guru RAHU 0.008298959
103.5320178 Shani RAHU 0.008406983
115.7752449 Budh RAHU 0.008562146
128.2778655 Ketu GURU 0.008755289
141.0835209 Shukr GURU 0.008973954
154.2152741 Ravi SHANI 0.009202895
167.672573 Chandr SHANI 0.009425237
181.43053 Mangal BUDH 0.009624328
195.4423059 Rahu SHUKR 0.00978601
209.6446247 Guru CHANDR 0.009900645
223.9654407 Shani RAHU 0.009964242
238.3320808 Budh SHANI 0.009978313
252.6781188 Ketu BUDH 0.00994861
266.9477473 Ravi RAVI 0.009883183
281.0972242 Chandr CHANDR 0.009790374
295.093809 Mangal RAHU 0.00967728
308.9132395 Rahu GURU 0.009549068
322.5370305 Guru SHANI 0.009409153
335.9506123 Shani BUDH 0.009259967
349.1427717 Budh KETU 0.009103894
2.106339554 Ketu SHUKR 0.914132855
14.83979122 Shukr SHUKR 0.008784904
27.3493182 Ravi CHANDR 0.008632307
39.65086545 Ravi SHUKR 0.008493506
51.77161876 Chandr SHUKR 0.008376561
63.75058558 Mangal SHUKR 0.008289684
75.63821761 Rahu SHUKR 0.008240602
87.49525646 Guru SHUKR 0.008236075
99.39095117 Shani SHUKR 0.008281467
111.4005551 Budh SHUKR 0.008380181
123.6018115 Ketu RAVI 0.008532876
136.0701502 Shukr RAVI 0.008736527
148.8724818 Ravi MANGAL 0.008983445
162.0596752 Chandr RAHU 0.00926042
175.6581366 Mangal RAHU 0.009548288
189.6616305 Rahu GURU 0.009822542
204.0255717 Guru BUDH 0.010055758
218.6667586 Shani SHUKR 0.010222124
233.4708675 Budh MANGAL 0.010303127
248.3075529 Ketu GURU 0.010292307
263.0497103 Shukr SHANI 0.01019686
277.5913428 Ravi KETU 0.010035205
291.8590133 Chandr SHUKR 0.009831612
305.8147391 Mangal CHANDR 0.009610238
319.4515456 Rahu MANGAL 0.009390719
332.7848755 Guru RAHU 0.009186191
345.8431242 Shani GURU 0.009003377
358.6595153 Budh SHANI 0.0088439
11.26638978 Ketu SHANI 0.008706095
23.69220798 Shukr SHANI 0.008586897
35.96108616 Ravi BUDH 0.008483497
48.09434236 Chandr BUDH 0.008394565
60.11330632 Mangal BUDH 0.008320924
72.04260183 Rahu SHANI 0.008265689
83.9132284 Guru BUDH 0.008233989
95.76498293 Shani BUDH 0.008232419
107.6479613 Budh BUDH 0.008268358
119.6229347 Budh SHANI 0.008349125
131.7602942 Ketu BUDH 0.008480884
144.1371624 Shukr BUDH 0.008667273
156.8323254 Ravi BUDH 0.008907818
169.9187143 Chandr KETU 0.009196166
183.4531606 Mangal SHUKR 0.009518126
197.4634797 Rahu RAVI 0.009849982
211.9344783 Guru RAHU 0.010158526
226.797218 Budh BUDH 0.010404816
241.9278512 Ketu SHUKR 0.010552411
257.1608036 Shukr CHANDR 0.010577854
272.3152815 Ravi GURU 0.01047858
287.227156 Chandr SHANI 0.010273891
301.7751302 Mangal BUDH 0.009998362
315.8931699 Rahu SHUKR 0.009691224
329.5681544 Guru CHANDR 0.00938687
342.8276546 Shani MANGAL 0.009109711
355.72448 Budh RAHU 0.008873438
8.322733932 Ketu GURU 0.008682835
20.68731164 Shukr GURU 0.008536335
32.8770289 Ravi GURU 0.008428473
44.94100783 Chandr GURU 0.008352031
56.91784146 Mangal GURU 0.00829984
68.83699231 Rahu GURU 0.008266181
80.72183483 Guru GURU 0.008247775
92.59373044 Guru RAHU 0.008244343
104.4764782 Shani RAHU 0.008258691
116.4004666 Budh GURU 0.008296341
128.4059218 Ketu GURU 0.00836476
140.5447246 Shukr GURU 0.008472243
152.8802803 Ravi GURU 0.008626425
165.484952 Chandr GURU 0.008832479
178.4346518 Mangal SHANI 0.009091045
191.8001225 Rahu SHANI 0.00939578
205.6343265 Guru BUDH 0.009730547
219.9561196 Shani SHUKR 0.010067172
234.7330827 Budh RAHU 0.010366159
249.8701885 Ketu SHANI 0.010582872
265.2125229 Shukr BUDH 0.010679081
280.566304 Chandr CHANDR 0.010635587
295.733777 Mangal RAHU 0.010459387
310.5497908 Rahu SHANI 0.010181202
324.9068585 Guru BUDH 0.00984484
338.7620716 Shani SHUKR 0.009494298
352.1282925 Budh RAVI 0.009164517
5.057435793 Ketu MANGAL 0.008878053
17.62326336 Shukr MANGAL 0.008646128
29.90752 Ravi RAHU 0.00847138
41.99008405 Chandr RAHU 0.008350553
53.94257239 Mangal MANGAL 0.008276732
65.82481044 Mangal CHANDR 0.008241208
77.68371765 Rahu RAVI 0.008235046
89.5541996 Guru CHANDR 0.008250385
101.4616873 Shani CHANDR 0.008281494
113.4259631 Budh MANGAL 0.008325564
125.4657652 Ketu MANGAL 0.008383081
137.6034709 Shukr MANGAL 0.008457693
149.8690826 Ravi RAHU 0.008555525
162.3027476 Chandr RAHU 0.008683972
174.9550689 Mangal RAHU 0.008849982
187.8845617 Rahu RAHU 0.009057936
201.15176 Guru GURU 0.009307215
214.8095934 Shani SHANI 0.009589534
228.890015 Budh KETU 0.009886471
243.3882672 Ketu RAVI 0.010168538
258.2489553 Shukr RAHU 0.010397948
273.3606444 Ravi SHANI 0.010536357
288.5650173 Chandr BUDH 0.010555909
303.6812123 Mangal SHUKR 0.010448803
318.5383628 Rahu CHANDR 0.010230283
333.0048287 Guru RAHU 0.00993341
347.0046195 Budh BUDH 0.009598663
0.518450143 Ketu KETU 0.913813173
13.57361801 Shukr SHUKR 0.008957509
26.22943393 Shukr KETU 0.00869842
38.56329627 Ravi SHUKR 0.008495887
50.65951337 Chandr SHUKR 0.008352319
62.60104558 Mangal KETU 0.008265079
74.46379486 Rahu KETU 0.008228155
86.31308007 Guru KETU 0.008233589
98.20194668 Shani SHUKR 0.008272664
110.1710036 Budh SHUKR 0.008336904
122.249617 Ketu SHUKR 0.008418994
134.4583587 Shukr SHUKR 0.008513612
146.8124748 Ravi RAVI 0.008618044
159.3258794 Ravi SHUKR 0.008732384
172.0149273 Chandr SHUKR 0.008859162
184.9010377 Mangal RAVI 0.009002291
198.0112137 Rahu RAVI 0.009165392
211.3757197 Guru RAHU 0.009349684
225.0226304 Shani GURU 0.009551821
238.9695342 Budh SHANI 0.009762085
253.2134469 Ketu BUDH 0.009963561
267.7211396 Ravi CHANDR 0.010133176
282.4233348 Chandr RAHU 0.010245386
297.2164686 Mangal GURU 0.010278194
311.97383 Rahu SHANI 0.010219629
326.5641469 Guru SHUKR 0.01007183
340.8721745 Shani RAVI 0.009850767
354.8149605 Budh RAHU 0.009581861
8.349796556 Ketu GURU 0.00929375
21.47368482 Shukr GURU 0.009012866
34.21699317 Ravi SHANI 0.008760271
46.63463543 Chandr SHANI 0.008550693
58.79718469 Mangal SHANI 0.008392886
70.78307991 Rahu SHANI 0.008290548
82.67227953 Guru SHANI 0.008243341
94.54134845 Shani SHANI 0.008247858
106.4597866 Shani GURU 0.008298419
118.4873372 Budh SHANI 0.008387685
130.6720899 Ketu SHANI 0.008507197
143.0493942 Shukr SHANI 0.008647966
155.6417631 Ravi BUDH 0.008801219
168.4599336 Chandr BUDH 0.008959216
181.5049992 Mangal BUDH 0.009115921
194.7711589 Rahu KETU 0.009267261
208.2483415 Guru SHUKR 0.009410837
221.9239375 Shani CHANDR 0.009545132
235.7831015 Budh RAHU 0.009668434
249.80746 Ketu SHANI 0.009777749
263.9724838 Shukr SHANI 0.009868002
278.2442686 Ravi SHUKR 0.009931893
292.5769488 Chandr SHUKR 0.009960699
306.9121701 Rahu RAHU 0.009946037
321.1816537 Guru GURU 0.009882151
335.3129018 Shani SHANI 0.009767931
349.2369729 Budh KETU 0.009607948
2.896559416 Ketu SHUKR 0.913664737
16.25262014 Shukr CHANDR 0.009194662
29.28840495 Ravi RAHU 0.008971438
42.01051484 Chandr RAHU 0.008758588
54.44735248 Mangal RAHU 0.008570551
66.64575912 Mangal CHANDR 0.008419109
78.66673584 Rahu CHANDR 0.008312955
90.58095945 Guru MANGAL 0.008257691
102.4644725 Shani MANGAL 0.008255991
114.3946132 Budh RAHU 0.008307746
126.4460497 Ketu RAHU 0.008410096
138.6867319 Shukr RAHU 0.008557323
151.1736763 Ravi RAHU 0.008740753
163.9487406 Chandr GURU 0.008948823
177.0348276 Mangal GURU 0.009167535
190.4331777 Rahu GURU 0.009381393
204.1225084 Guru BUDH 0.009574882
218.0606891 Shani KETU 0.009734366
232.189284 Budh RAVI 0.009850076
246.440554 Ketu RAHU 0.009917568
260.7455607 Shukr GURU 0.009938029
275.0413867 Ravi SHANI 0.009917143
289.2757017 Chandr BUDH 0.009862924
303.4079498 Mangal SHUKR 0.009783382
317.4076972 Rahu SHUKR 0.00968484
331.2514791 Guru MANGAL 0.009571269
344.9195975 Shani GURU 0.009444591
358.3939935 Budh SHANI 0.00930564
11.65785174 Ketu BUDH 0.00915546
24.69706357 Shukr BUDH 0.008996543
37.50311343 Ravi KETU 0.008833629
50.07650689 Chandr KETU 0.008673828
62.42975106 Mangal KETU 0.008526081
74.58917251 Rahu KETU 0.008400239
86.59531837 Guru SHUKR 0.008306079
98.5020749 Shani SHUKR 0.008252483
110.3747993 Budh SHUKR 0.008246826
122.2876811 Ketu SHUKR 0.008294468
134.3203313 Shukr SHUKR 0.008398181
146.5534114 Shukr KETU 0.008557424
159.0630845 Ravi SHUKR 0.00876748
171.9141753 Chandr SHUKR 0.00901856
185.1521498 Mangal RAVI 0.009295055
198.7945161 Rahu CHANDR 0.009575416
212.8232484 Guru RAHU 0.009833454
227.1810357 Budh BUDH 0.010041825
241.7744686 Ketu SHUKR 0.010177501
256.4856046 Shukr CHANDR 0.010227496
271.1899419 Ravi RAHU 0.010192277
285.7756391 Chandr SHANI 0.010085063
300.1580766 Mangal BUDH 0.009927309
314.2861069 Rahu BUDH 0.009742541
328.1399765 Guru SHUKR 0.009551053
341.7236508 Shani CHANDR 0.009366914
355.0550755 Budh RAHU 0.009197381
8.157236263 Ketu GURU 0.009044007
21.05174453 Shukr GURU 0.008904674
33.75565192 Ravi SHANI 0.008775887
46.28136809 Chandr SHANI 0.008654792
58.63896862 Mangal SHANI 0.008540605
70.83990226 Rahu SHANI 0.008435321
82.90109907 Guru SHANI 0.008343754
94.84861382 Shani SHANI 0.008273024
106.720171 Budh BUDH 0.008231681
118.5663151 Budh SHANI 0.00822871
130.4501679 Ketu SHANI 0.00827259
142.445834 Shukr SHANI 0.008370337
154.6352975 Ravi SHANI 0.008526386
167.1034822 Chandr SHANI 0.008741223
179.9311228 Mangal SHANI 0.009009783
193.1851199 Rahu BUDH 0.009319623
206.9063233 Guru SHUKR 0.009649252
221.0959404 Shani CHANDR 0.009967789
235.7042397 Budh RAHU 0.010237899
250.6273994 Ketu SHANI 0.010423001
265.7175245 Shukr BUDH 0.010497125
280.8058574 Chandr CHANDR 0.010453067
295.7325346 Mangal RAHU 0.010304469
310.3725789 Rahu GURU 0.010080635
324.6499536 Guru BUDH 0.009816999
338.537717 Shani SHUKR 0.009545951
352.0480975 Budh RAVI 0.009291311
5.218451386 Ketu MANGAL 0.009066905
18.09782832 Shukr MANGAL 0.008877831
30.73654897 Ravi RAHU 0.008722874
43.17952268 Chandr RAHU 0.00859713
55.4631927 Mangal RAHU 0.008494429
67.6155458 Rahu RAHU 0.008409271
79.65838482 Rahu MANGAL 0.008338183
91.61104111 Guru RAHU 0.008280521
103.494757 Shani RAHU 0.008238744
115.3369646 Budh RAHU 0.008218141
127.174737 Ketu RAHU 0.008226105
139.0569294 Shukr RAHU 0.008271142
151.044787 Ravi RAHU 0.008361773
163.2108303 Chandr RAHU 0.008505261
175.6356604 Mangal RAHU 0.00870606
188.4022 Rahu RAHU 0.008963897
201.5868415 Guru GURU 0.009271492
215.2470608 Shani SHANI 0.009612053
229.4059078 Budh SHUKR 0.009957486
244.0361844 Ketu CHANDR 0.010269379
259.0503678 Shukr RAHU 0.010504891
274.3035655 Ravi SHANI 0.01062737
289.6131485 Chandr BUDH 0.010617821
304.7909412 Mangal SHUKR 0.010481371
319.6769052 Rahu MANGAL 0.010245017
334.1624123 Shani SHANI 0.009948024
348.1971277 Budh BUDH 0.009630263
1.781632891 Ketu SHUKR 0.913753127
14.9526984 Shukr SHUKR 0.009049681
27.76779764 Ravi CHANDR 0.008818696
40.29237478 Chandr CHANDR 0.00863368
52.59073891 Chandr SHUKR 0.008492058
64.72039834 Mangal SHUKR 0.00838814
76.72945533 Rahu SHUKR 0.008315134
88.65654209 Guru SHUKR 0.008266753
100.5326415 Shani RAVI 0.008238357
112.3841758 Budh CHANDR 0.008227693
124.2368348 Ketu CHANDR 0.008235275
136.1195776 Shukr RAVI 0.008264349
148.0681583 Ravi CHANDR 0.008320393
160.1275823 Chandr CHANDR 0.008410249
172.3530244 Chandr SHUKR 0.008540945
184.8087695 Mangal SHUKR 0.008718202
197.564668 Rahu RAVI 0.008944569
210.6895522 Guru MANGAL 0.009217177
224.2411741 Shani RAHU 0.009525262
238.2528046 Budh SHANI 0.009848055
252.7182014 Ketu BUDH 0.010154427
267.5791961 Ravi CHANDR 0.010406164
282.7221119 Chandr RAHU 0.010565704
297.9881046 Mangal SHANI 0.0106065
313.197322 Rahu BUDH 0.010521556
328.1799732 Guru SHUKR 0.010325675
342.8036408 Shani MANGAL 0.010050188
356.9883372 Budh GURU 0.009733141
10.70726408 Ketu SHANI 0.009409882
23.97733556 Shukr SHANI 0.00910751
36.84570033 Ravi BUDH 0.008843559
49.37689552 Chandr BUDH 0.008627192
61.64252747 Mangal BUDH 0.0084611136
73.71369265 Rahu BUDH 0.00834343
85.65594093 Guru BUDH 0.008269367
97.52656169 Shani KETU 0.008232808
109.3738227 Budh SHUKR 0.008227529
121.2376648 Ketu SHUKR 0.008248093
133.1514423 Ketu BUDH 0.008290489
145.1444453 Shukr BUDH 0.008352622
157.2448947 Ravi KETU 0.008434533
169.4829075 Chandr BUDH 0.008538219
181.8927676 Mangal KETU 0.008666981
194.5138394 Rahu KETU 0.008824319
207.3895575 Guru SHUKR 0.009012476
220.5640347 Shani RAVI 0.00923068
234.0759833 Budh MANGAL 0.009473241
247.9500309 Ketu GURU 0.009727862
262.1863693 Shukr SHANI 0.009974899
276.7510335 Ravi BUDH 0.010188601
291.5703808 Chandr SHUKR 0.010341018
306.5334022 Mangal CHANDR 0.010408177
321.5034934 Guru GURU 0.010376564
336.3376788 Shani BUDH 0.010247231
350.9079487 Budh SHUKR 0.01003563
5.118440007 Ketu MANGAL 0.009767323
18.91429205 Shukr RAHU 0.009471672
32.28172183 Ravi GURU 0.009176149
45.24186855 Chandr GURU 0.008902896
57.84187755 Mangal GURU 0.008667607
70.14582606 Rahu GURU 0.008479872
82.22673495 Guru SHANI 0.008344088
94.16004842 Shani SHANI 0.008260513
106.0186796 Shani GURU 0.008226364
117.86959 Budh GURU 0.008236849
129.7716681 Ketu SHANI 0.008285977
141.7745489 Shukr GURU 0.008367132
153.9181579 Ravi SHANI 0.00847356
166.2330106 Chandr SHANI 0.008598925
178.7413425 Mangal SHANI 0.008737874
191.4588824 Rahu SHANI 0.008886387
204.3967615 Guru BUDH 0.009041711
217.5629664 Shani KETU 0.009201917
230.9628828 Budh SHUKR 0.009365168
244.5986165 Ketu CHANDR 0.009528811
258.4668679 Shukr RAHU 0.009688334
272.5553769 Ravi GURU 0.009836445
286.8385248 Chandr SHANI 0.009962746
301.2733981 Mangal BUDH 0.010054464
315.7980134 Rahu SHUKR 0.010098386
330.3331541 Guru CHANDR 0.01008362
344.7883742 Shani RAHU 0.010004463
359.0714865 Budh SHANI 0.009862452
13.0996641 Ketu BUDH 0.009666887
26.80961687 Ravi RAVI 0.009433525
40.16454543 Chandr CHANDR 0.009181899
53.15672667 Chandr RAVI 0.008932217
65.80604984 Mangal CHANDR 0.008702812
78.15579748 Rahu CHANDR 0.008508608
90.2670873 Guru CHANDR 0.0083605
102.2129829 Shani MANGAL 0.008265311
114.0728691 Budh MANGAL 0.008226086
125.9274333 Ketu RAHU 0.008242562
137.8543268 Shukr MANGAL 0.008311614
149.9242608 Ravi RAHU 0.00842746
162.1972038 Chandr RAHU 0.008581676
174.7186589 Mangal RAHU 0.008763322
187.5164846 Rahu RAHU 0.00895949
200.5989811 Guru GURU 0.009156369
213.9548736 Shani SHANI 0.00934068
227.5555637 Budh BUDH 0.009501308
241.3596604 Ketu SHUKR 0.009630811
255.319202 Shukr SHUKR 0.009726329
269.3861994 Ravi RAHU 0.009789364
283.5176755 Chandr RAHU 0.009824286
297.6777579 Mangal GURU 0.009836064
311.8365121 Rahu SHANI 0.009828113
325.9663964 Guru KETU 0.009801
340.037905 Shani SHUKR 0.009752311
354.0161027 Budh MANGAL 0.009677688
7.859540653 Ketu GURU 0.009572792
21.52245015 Shukr GURU 0.009435673
34.96005493 Ravi SHANI 0.009268709
48.13563086 Chandr BUDH 0.009079336
61.02728575 Mangal BUDH 0.008879334
73.63273825 Rahu BUDH 0.008683138
85.9713209 Guru KETU 0.008505854
98.08333365 Shani KETU 0.00836155
110.0273587 Budh SHUKR 0.008262017
121.876295 Ketu SHUKR 0.008216082
133.7128034 Shukr SHUKR 0.008229335
145.6245501 Shukr BUDH 0.008304021
157.6991469 Ravi KETU 0.008438733
170.0183442 Chandr KETU 0.008627778
182.6511263 Mangal KETU 0.008860381
195.6458834 Rahu SHUKR 0.009120197
209.0225903 Guru RAVI 0.009385668
222.7667811 Shani MANGAL 0.009631853
236.8278061 Budh GURU 0.009834066
251.1236815 Ketu SHANI 0.009972862
265.553079 Shukr BUDH 0.01003872
280.0119843 Chandr CHANDR 0.01003421
294.4100552 Mangal RAHU 0.009972374
308.6816076 Rahu GURU 0.009871989
322.7886552 Guru SHANI 0.009751903
336.716776 Shani BUDH 0.009626655
350.4667328 Budh SHUKR 0.009504386
4.045093204 Ketu CHANDR 0.009386881
17.45637794 Shukr MANGAL 0.009271139
30.69837398 Ravi RAHU 0.009151857
43.76137193 Chandr RAHU 0.009024212
56.63107123 Mangal GURU 0.008886185
69.29395131 Rahu GURU 0.008739872
81.74344984 Guru GURU 0.008591626
93.98543386 Shani SHANI 0.008451243
106.0419286 Shani GURU 0.008330574
117.9526388 Budh SHANI 0.008241956
129.7743703 Ketu SHANI 0.008196859
141.5788822 Shukr GURU 0.008204955
153.4496899 Ravi SHANI 0.008273469
165.4778957 Chandr GURU 0.008406437
177.7566395 Mangal GURU 0.008603612
190.373617 Rahu GURU 0.008858992
203.4013176 Guru SHANI 0.00915921
216.885178 Shani BUDH 0.009482273
230.8310898 Budh SHUKR 0.009797752
245.1957511 Ketu MANGAL 0.010069958
259.8849844 Shukr RAHU 0.010264791
274.7641236 Ravi SHANI 0.010358635
289.6799826 Chandr KETU 0.01034537
304.4880303 Mangal SHUKR 0.010237706
319.0753972 Rahu CHANDR 0.010062006
333.3726111 Shani SHANI 0.009849445
347.3527434 Budh BUDH 0.009627815
1.021782436 Ketu SHUKR 0.913660105
14.40571907 Shukr SHUKR 0.009227067
27.53850935 Ravi CHANDR 0.009061425
40.45299591 Chandr CHANDR 0.008917344
53.17550137 Chandr RAVI 0.008789477
65.7241139 Mangal CHANDR 0.008672176
78.11015818 Rahu RAVI 0.008561491
90.34190018 Guru CHANDR 0.008456452
102.4293506 Shani MANGAL 0.008359534
114.3890937 Budh RAHU 0.008276434
126.2482536 Ketu RAHU 0.008215282
138.0470199 Shukr MANGAL 0.008185556
149.8395886 Ravi RAHU 0.008197002
161.6936566 Chandr MANGAL 0.008258668
173.6885125 Mangal MANGAL 0.008377895
185.9114303 Mangal CHANDR 0.008559019
198.4518731 Rahu CHANDR 0.008801724
211.393017 Guru RAHU 0.009099061
224.8002268 Shani RAHU 0.009435296
238.7067822 Budh SHANI 0.009784282
253.0991114 Ketu BUDH 0.01011012
267.9066692 Ravi CHANDR 0.010372032
283.0029997 Chandr RAHU 0.010533617
298.2217853 Mangal SHANI 0.010573354
313.3850435 Rahu BUDH 0.010491231
328.3341858 Guru SHUKR 0.010307859
342.953191 Shani RAHU 0.010056717
357.1777166 Budh GURU 0.009773873
10.99098621 Ketu SHANI 0.009489887
24.4119428 Shukr BUDH 0.009226067
37.48153014 Ravi KETU 0.008994371
50.25071338 Chandr KETU 0.008799154
62.77158891 Mangal SHUKR 0.008639435
75.09179122 Rahu KETU 0.0085111653
87.25197097 Guru SHUKR 0.00840926
99.28581693 Shani SHUKR 0.008329191
111.2218859 Budh SHUKR 0.008268044
123.0865171 Ketu RAVI 0.008225114
134.9072285 Shukr SHUKR 0.008202095
146.7160577 Ravi RAVI 0.008202913
158.5523519 Ravi SHUKR 0.008233227
170.4646106 Chandr SHUKR 0.00829969
182.5110662 Mangal KETU 0.008408991
194.7586615 Rahu KETU 0.008566646
207.2800059 Guru SHUKR 0.008775482
220.147884 Shani SHUKR 0.009033831
233.426931 Budh MANGAL 0.009333487
247.1623397 Ketu RAHU 0.009657694
261.3664312 Shukr GURU 0.009980136
276.0059522 Ravi BUDH 0.010266519
290.9951394 Chandr SHUKR 0.010480035
306.1997834 Mangal CHANDR 0.010590002
321.4542198 Guru GURU 0.010580538
336.5875015 Shani BUDH 0.010455174
351.4505077 Budh SHUKR 0.010235152
5.935543355 Ketu RAHU 0.009952529
19.98405797 Shukr RAHU 0.009641635
33.58344887 Ravi SHANI 0.009332369
46.75724161 Chandr SHANI 0.009046856
59.55320731 Mangal SHANI 0.008798968
72.03242062 Rahu SHANI 0.008595477
84.26059693 Guru BUDH 0.008437793
96.30203959 Shani BUDH 0.008323776
108.2160266 Budh BUDH 0.008249337
120.0551926 Ketu KETU 0.00820969
131.8653839 Ketu BUDH 0.008200255
143.6865802 Shukr SHANI 0.008217318
155.5546155 Ravi BUDH 0.008258529
167.5034206 Chandr SHANI 0.008323172
179.5673824 Mangal SHANI 0.008412129
191.7833216 Rahu SHANI 0.008527486
204.1916183 Guru BUDH 0.008671835
216.8360595 Shani BUDH 0.008847273
229.7619858 Budh SHUKR 0.009054118
243.0123126 Ketu RAVI 0.009289335
256.6211778 Shukr CHANDR 0.00954488
270.605474 Ravi RAHU 0.009806412
284.9554319 Chandr GURU 0.010053095
299.6265577 Mangal SHANI 0.010259275
314.5360682 Rahu KETU 0.010398437
329.5667287 Guru CHANDR 0.010448885
344.5791466 Shani RAHU 0.010399459
359.4305023 Budh SHANI 0.010253028
13.99489462 Shukr SHUKR 0.010026144
28.17964654 Ravi CHANDR 0.009744951
41.93368508 Chandr RAHU 0.009439161
55.24741092 Mangal RAHU 0.009136481
68.14632857 Rahu RAHU 0.0088591
80.68175738 Guru GURU 0.008622467
92.92131058 Guru RAHU 0.008435626
104.9405995 Shani GURU 0.008302277
116.8166909 Budh GURU 0.008222043
128.6233615 Ketu GURU 0.008191683
140.4279183 Shukr GURU 0.008206089
152.2892067 Ravi GURU 0.00825902
164.2565044 Chandr GURU 0.008343666
176.369214 Mangal GURU 0.008453213
188.6573863 Rahu RAHU 0.008581416
201.1429932 Guru GURU 0.008723077
213.8417065 Shani SHANI 0.008874312
226.7648695 Budh BUDH 0.009032611
239.9212855 Budh SHANI 0.009196584
253.3182549 Ketu BUDH 0.009365268
266.9611283 Ravi RAVI 0.009536913
280.850842 Chandr CHANDR 0.009707524
294.9795091 Mangal RAHU 0.009869636
309.3248583 Rahu GURU 0.010011807
323.8448731 Guru SHANI 0.010119166
338.4744402 Shani SHUKR 0.010175326
353.1260895 Budh CHANDR 0.01016574
7.696449275 Ketu GURU 0.010081884
22.07830932 Shukr SHANI 0.009924765
36.17566524 Ravi BUDH 0.00970599
49.91742502 Chandr KETU 0.009445704
63.26595486 Mangal SHUKR 0.009168335
76.21903466 Rahu SHUKR 0.008898076
88.80633952 Guru RAVI 0.008655611
101.0827554 Shani CHANDR 0.00845652
113.1206071 Budh CHANDR 0.008310938
125.0021369 Ketu MANGAL 0.008223968
136.8129643 Shukr CHANDR 0.008196481
148.6367663 Ravi MANGAL 0.008225943
160.5509222 Chandr CHANDR 0.008306969
172.6226381 Chandr SHUKR 0.008431548
184.9053422 Mangal RAVI 0.008589259
197.4356659 Rahu SHUKR 0.008767821
210.2316501 Guru CHANDR 0.00895411
223.2927555 Shani RAHU 0.009135534
236.6020498 Budh GURU 0.009301595
250.1306156 Ketu SHANI 0.009445376
263.8436035 Shukr SHANI 0.009564407
277.706491 Ravi KETU 0.009660334
291.6896014 Chandr SHUKR 0.009737236
305.7693546 Mangal CHANDR 0.009799115
319.9258918 Rahu MANGAL 0.009847487
334.1379363 Shani SHANI 0.009879815
348.3765579 Budh BUDH 0.00988925
2.599994174 Ketu SHUKR 0.913210963
16.75185185 Shukr CHANDR 0.009800027
30.76438934 Ravi RAHU 0.009685197
44.56684228 Chandr GURU 0.009522039
58.09657331 Mangal SHANI 0.009319094
71.30962209 Rahu SHANI 0.009091593
84.18779793 Guru BUDH 0.008858561
96.74118732 Shani BUDH 0.008639622
109.006556 Budh KETU 0.008452417
121.0429066 Ketu SHUKR 0.008310989
132.9255808 Ketu BUDH 0.008225107
144.740098 Shukr BUDH 0.00820033
156.5764385 Ravi BUDH 0.008238387
168.5237419 Chandr BUDH 0.008337361
180.6648501 Mangal BUDH 0.008491414
193.0702195 Rahu BUDH 0.008690308
205.7913781 Guru KETU 0.008919252
218.854841 Shani SHUKR 0.009159534
232.2578902 Budh CHANDR 0.009390218
245.9678621 Ketu RAHU 0.009590999
259.9263419 Shukr RAHU 0.009745843
274.0584876 Ravi SHANI 0.009846323
288.2856555 Chandr BUDH 0.009893143
302.5376927 Mangal KETU 0.009894854
316.7611109 Rahu SHUKR 0.009864231
330.9211149 Guru MANGAL 0.009813861
344.9979429 Shani GURU 0.009752624
358.9797118 Budh SHANI 0.009683941
12.8544997 Ketu BUDH 0.009605932
26.60417984 Shukr KETU 0.009513194
40.2019003 Chandr CHANDR 0.009399676
53.61399648 Mangal MANGAL 0.009261746
66.80562803 Rahu RAHU 0.009100384
79.74821205 Rahu MANGAL 0.008921851
92.42645247 Guru RAHU 0.008736913
104.8433825 Shani RAHU 0.008559195
117.0227129 Budh GURU 0.008403243
129.0084778 Ketu GURU 0.008282727
140.8624983 Shukr GURU 0.008209122
152.6605469 Ravi GURU 0.008191047
164.4880188 Chandr GURU 0.008234057
176.4353185 Mangal GURU 0.008340387
188.5924998 Rahu RAHU 0.008508259
201.0425549 Guru GURU 0.00873084
213.8531952 Shani SHANI 0.008995253
227.0676652 Budh BUDH 0.009282151
240.6959392 Ketu KETU 0.009566465
254.7086678 Shukr SHUKR 0.009820061
269.0369699 Ravi MANGAL 0.010016577
283.5804129 Chandr RAHU 0.010137361
298.2226352 Mangal SHANI 0.010176077
312.8503688 Rahu BUDH 0.010139571
327.3697231 Guru SHUKR 0.01004447
341.715049 Shani CHANDR 0.009911349
355.8493726 Budh RAHU 0.009759173
9.758643968 Ketu SHANI 0.009601847
23.44322842 Shukr SHANI 0.009447139
36.90954752 Ravi BUDH 0.009297377
50.1637989 Chandr KETU 0.009151244
63.20881599 Mangal SHUKR 0.00900611
76.04423595 Rahu SHUKR 0.008860224
88.66922209 Guru SHUKR 0.008714194
101.086453 Shani CHANDR 0.008571528
113.3061802 Budh CHANDR 0.008438432
125.3495604 Ketu MANGAL 0.008323165
137.2507944 Shukr CHANDR 0.008235122
149.0578331 Ravi MANGAL 0.008183819
160.8317076 Chandr CHANDR 0.008177997
172.6447669 Chandr SHUKR 0.008224935
184.5779827 Mangal SHUKR 0.008329789
196.7170876 Rahu SHUKR 0.008494668
209.1470592 Guru RAVI 0.008717367
221.944596 Shani CHANDR 0.008989929
235.1686016 Budh RAHU 0.009297335
248.8492965 Ketu GURU 0.009616847
262.9777469 Shukr SHANI 0.009918985
277.4992018 Ravi KETU 0.010171228
292.31437 Chandr SHUKR 0.010344453
307.2910011 Rahu RAHU 0.010420148
322.2839326 Guru SHANI 0.010395129
337.1576015 Shani BUDH 0.010281375
351.8039282 Budh RAVI 0.010101278
6.1511839 Ketu RAHU 0.009880904
20.16377661 Shukr GURU 0.009644226
33.8359167 Ravi SHANI 0.009409815
47.18271534 Chandr SHANI 0.00918985
60.23135858 Mangal BUDH 0.00899067
73.01393753 Rahu BUDH 0.008814208
85.5627504 Guru BUDH 0.008659809
97.90820709 Shani KETU 0.008525973
110.0788348 Budh SHUKR 0.008411622
122.102595 Ketu SHUKR 0.008316815
134.008865 Shukr SHUKR 0.008243091
145.8306906 Shukr BUDH 0.008193577
157.6069778 Ravi KETU 0.008172849
169.3842205 Chandr BUDH 0.008186505
181.2173871 Mangal BUDH 0.008240505
193.1697083 Rahu BUDH 0.008340352
205.3111723 Guru BUDH 0.008490146
217.7154504 Shani KETU 0.008691402
230.4548897 Budh SHUKR 0.008941613
243.5932313 Ketu RAVI 0.009232607
257.1760014 Shukr CHANDR 0.009549006
271.2193057 Ravi RAHU 0.009867479
285.6991768 Chandr SHANI 0.010157921
300.5451587 Mangal BUDH 0.010387467
315.6421581 Rahu SHUKR 0.010527089
330.8426254 Guru MANGAL 0.010558765
345.9872126 Shani GURU 0.010480276
0.928301029 Ketu SHUKR 0.912771487
15.54956197 Shukr SHUKR 0.01005978
29.77675701 Ravi RAHU 0.009773798
43.57882664 Chandr RAHU 0.009476514
56.96162707 Mangal GURU 0.009191273
69.9580092 Rahu GURU 0.008934125
82.6174551 Guru SHANI 0.008714161
94.99724121 Shani SHANI 0.008534882
107.1559491 Budh BUDH 0.008395915
119.1493772 Budh SHANI 0.00829461
131.0284911 Ketu SHANI 0.008227342
142.8389314 Shukr SHANI 0.008190473
154.6217006 Ravi SHANI 0.008181102
166.4147615 Chandr SHANI 0.008197627
178.2552311 Mangal SHANI 0.008240059
190.1816865 Rahu GURU 0.008309957
202.2360394 Guru SHANI 0.008410001
214.4645678 Shani SHANI 0.008543334
226.9178282 Budh BUDH 0.008712713
239.6491131 Budh SHANI 0.008919387
252.7109349 Ketu BUDH 0.009161578
266.1490365 Shukr KETU 0.009432686
279.9938675 Ravi SHUKR 0.009719612
294.2503248 Mangal RAHU 0.010001925
308.8877023 Rahu GURU 0.01025267
323.8329671 Guru SHANI 0.010441612
338.9710563 Shani SHUKR 0.010540987
354.1548645 Budh RAHU 0.01053255
9.224510276 Ketu GURU 0.010413308
24.0313783 Shukr BUDH 0.010197175
38.45981986 Ravi SHUKR 0.009911492
52.44022968 Chandr SHUKR 0.009589929
65.9511691 Mangal CHANDR 0.009264997
79.01264969 Rahu CHANDR 0.008962919
91.67498039 Guru RAHU 0.0087017
104.0071181 Shani RAHU 0.008491527
116.0866628 Budh RAHU 0.008336196
127.9921503 Ketu GURU 0.008234749
139.7976297 Shukr RAHU 0.008183008
151.5692657 Ravi GURU 0.008174897
163.3635721 Chandr RAHU 0.008203461
175.2268986 Mangal RAHU 0.008261673
187.1959951 Rahu RAHU 0.008343162
199.2995997 Rahu MANGAL 0.008442903
211.5608693 Guru RAHU 0.008557724
224.0002563 Shani RAHU 0.008686491
236.6383316 Budh GURU 0.00882994
249.4979965 Ketu SHANI 0.008990095
262.6053634 Shukr SHANI 0.009169128
275.9884508 Ravi BUDH 0.009367637
289.6730364 Chandr KETU 0.009582574
303.6755984 Mangal SHUKR 0.009805318
317.994038 Rahu RAVI 0.01002043
332.5978077 Guru RAHU 0.010205816
347.4203102 Budh BUDH 0.010335231
2.3574806 Ketu SHUKR 0.912693335
17.27593123 Shukr CHANDR 0.010334122
32.03087869 Ravi GURU 0.010184554
46.48941844 Chandr SHANI 0.009949078
60.55164653 Mangal BUDH 0.009654903
74.16311433 Rahu BUDH 0.00933514
87.31648284 Guru SHUKR 0.009021506
100.0447946 Shani SHUKR 0.008739553
112.4107211 Budh CHANDR 0.008506945
124.4953446 Ketu CHANDR 0.008333782
136.3882998 Shukr CHANDR 0.008223783
148.1798845 Ravi CHANDR 0.008175712
159.9551552 Ravi SHUKR 0.008184693
171.7896288 Chandr SHUKR 0.00824319
183.7460278 Mangal SHUKR 0.008341606
195.8718167 Rahu SHUKR 0.008468856
208.1978523 Guru SHUKR 0.008613291
220.7387654 Shani RAVI 0.00876404
233.495416 Budh MANGAL 0.008912459
246.4592259 Ketu RAHU 0.009053305
259.6176867 Shukr RAHU 0.009185312
272.959907 Ravi GURU 0.009310871
286.4807007 Chandr SHANI 0.009434606
300.1817313 Mangal BUDH 0.009561026
314.0688369 Rahu BUDH 0.009691778
328.1456542 Guru SHUKR 0.009823266
342.4046401 Shani MANGAL 0.009945253
356.8175355 Budh GURU 0.010041135
11.32832795 Ketu SHANI 0.010090588
25.85230493 Shukr BUDH 0.010074639
40.28365193 Chandr CHANDR 0.009981834
54.51086394 Mangal RAHU 0.009812895
68.4355418 Rahu RAHU 0.00958156
81.98850309 Guru SHANI 0.009311279
95.13874728 Shani SHANI 0.009029607
107.894339 Budh BUDH 0.008762874
120.29721 Ketu KETU 0.008532697
132.4148534 Ketu BUDH 0.008354535
144.331339 Shukr BUDH 0.008237696
156.1391084 Ravi BUDH 0.008186108
167.9321157 Chandr BUDH 0.008199277
179.8001148 Mangal SHANI 0.008272943
191.8234299 Rahu SHANI 0.008399243
204.0677303 Guru BUDH 0.008566678
216.5790611 Shani BUDH 0.008760487
229.3801027 Budh SHUKR 0.008963799
242.4688686 Ketu SHUKR 0.009159617
255.8207826 Shukr RAVI 0.009333325
269.3944297 Ravi RAHU 0.009475179
283.1402396 Chandr RAHU 0.009581973
297.0100954 Mangal GURU 0.009657006
310.9650587 Rahu SHANI 0.009708064
324.9788116 Guru BUDH 0.009744023
339.0359659 Shani SHUKR 0.009771352
353.1261664 Budh CHANDR 0.009791628
7.236044934 Ketu RAHU 0.009800653
21.34152087 Shukr GURU 0.009789346
35.4029804 Ravi BUDH 0.009746349
49.36540705 Chandr BUDH 0.009661842
63.16415718 Mangal SHUKR 0.009531341
76.734995 Rahu SHUKR 0.009358009
90.02533899 Guru CHANDR 0.00915262
103.00349 Shani RAHU 0.008931475
115.6638538 Budh RAHU 0.008713371
128.0278213 Ketu GURU 0.0085167
140.1411346 Shukr GURU 0.008357324
152.069077 Ravi GURU 0.008247416
163.8908483 Chandr GURU 0.008195212
175.6940818 Mangal RAHU 0.008205241
187.5696929 Rahu RAHU 0.008278487
199.6065679 Rahu MANGAL 0.008412104
211.8855088 Guru RAHU 0.008598814
224.4723613 Shani RAHU 0.008826414
237.4109208 Budh GURU 0.009077863
250.7167451 Ketu SHANI 0.009332266
264.373455 Shukr BUDH 0.009567055
278.3333626 Ravi SHUKR 0.009761441
292.5237005 Chandr SHUKR 0.009900409
306.8579103 Rahu RAHU 0.009977744
321.2491254 Guru GURU 0.009996556
335.6217808 Shani BUDH 0.009966994
349.9181959 Budh SHUKR 0.009902264
4.099328871 Ketu CHANDR 0.00981475
18.14105896 Shukr RAHU 0.009713445
32.02829117 Ravi GURU 0.009603034
45.74907384 Chandr SHANI 0.009484397
59.29041783 Mangal SHANI 0.009356126
72.63682896 Rahu BUDH 0.00921654
85.77166935 Guru BUDH 0.009065543
98.68056023 Shani SHUKR 0.00890574
111.3555847 Budh SHUKR 0.00874268
123.7991813 Ketu CHANDR 0.008584414
136.0270115 Shukr RAVI 0.008440654
148.0694063 Ravi CHANDR 0.008321728
159.9712829 Ravi SHUKR 0.008237536
171.7907756 Chandr SHUKR 0.008196769
183.5970539 Mangal SHUKR 0.008206459
195.4676124 Rahu SHUKR 0.008271618
207.4848456 Guru SHUKR 0.008394629
219.7314452 Shani SHUKR 0.008574324
232.2843233 Budh CHANDR 0.008804933
245.2071372 Ketu MANGAL 0.009075187
258.5418165 Shukr RAHU 0.009367777
272.3000158 Ravi GURU 0.009659662
286.4563811 Chandr SHANI 0.009923972
300.9464178 Mangal BUDH 0.010133938
315.671408 Rahu SHUKR 0.010268176
330.5106745 Guru CHANDR 0.010315412
345.3384826 Shani GURU 0.010276641
360.0409255 Ketu KETU 0.010163874
14.52842661 Shukr SHUKR 0.009996239
28.74158924 Ravi MANGAL 0.009795171
42.65059602 Chandr RAHU 0.009580281
56.25004083 Mangal GURU 0.009366793
69.5516695 Rahu GURU 0.009164712
82.57724589 Guru SHANI 0.008979375
95.3529947 Shani SHANI 0.008812778
107.9061536 Budh BUDH 0.008665054
120.2634733 Ketu KETU 0.008535726
132.4512378 Ketu BUDH 0.008424657
144.4963997 Shukr BUDH 0.008332722
156.428432 Ravi BUDH 0.0082622
168.2814089 Chandr BUDH 0.008216791
180.0958036 Mangal BUDH 0.008201315
191.9196665 Rahu SHANI 0.008221224
203.8090489 Guru SHANI 0.008282062
215.8275307 Shani BUDH 0.00838878
228.0445314 Budh BUDH 0.008544784
240.5319816 Ketu KETU 0.008750701
253.3590447 Shukr SHUKR 0.009002972
266.5847777 Shukr KETU 0.009292422
280.248842 Chandr CHANDR 0.009602988
294.3609402 Mangal RAHU 0.0099111562
308.8909036 Rahu GURU 0.010187136
323.7628994 Guru SHANI 0.010398769
338.8577476 Shani SHUKR 0.010518028
354.0255513 Budh MANGAL 0.010528229
9.106936453 Ketu GURU 0.01042893
23.95720468 Shukr SHANI 0.010236126
38.46618778 Ravi SHUKR 0.009977578
52.56858443 Chandr SHUKR 0.009685456
66.24374514 Mangal CHANDR 0.009389385
79.50767107 Rahu MANGAL 0.009112087
92.40157118 Guru RAHU 0.008868074
104.9806487 Shani GURU 0.0086645
117.3050998 Budh GURU 0.008502954
129.433849 Ketu SHANI 0.008381353
141.4208001 Shukr GURU 0.008295586
153.3131979 Ravi SHANI 0.008240886
165.1517282 Chandr GURU 0.00821294
176.971989 Mangal GURU 0.008208746
188.8068803 Rahu GURU 0.008227117
200.6893816 Guru GURU 0.008268816
212.6552314 Guru RAHU 0.008336386
224.7451472 Shani RAHU 0.008433746
237.0062313 Budh GURU 0.008565521
249.492037 Ketu SHANI 0.008735946
262.2606435 Shukr SHANI 0.008947328
275.3702244 Ravi BUDH 0.009198215
288.8718756 Chandr BUDH 0.009481468
302.7996911 Mangal SHUKR 0.009782391
317.1585798 Rahu SHUKR 0.010077442
331.9118326 Guru RAHU 0.010334916
346.9728197 Budh BUDH 0.010519226
2.206541114 Ketu SHUKR 0.912477828
17.44465184 Shukr MANGAL 0.010557102
32.5118897 Ravi GURU 0.010396101
47.25580121 Chandr SHANI 0.010138888
61.56967306 Mangal BUDH 0.009821236
75.40218979 Rahu SHUKR 0.009481967
88.75382966 Guru SHUKR 0.009154627
101.6649219 Shani CHANDR 0.00886327
114.2012537 Budh RAHU 0.008622034
126.4411519 Ketu RAHU 0.008436768
138.4655325 Shukr RAHU 0.008307208
150.3509876 Ravi RAHU 0.008229007
162.1654921 Chandr RAHU 0.008195426
173.9662305 Mangal MANGAL 0.008198683
185.7991135 Mangal CHANDR 0.008231045
197.6997195 Rahu RAVI 0.008285764
209.6954788 Guru CHANDR 0.008357894
221.8088248 Shani CHANDR 0.008444864
234.0608769 Budh MANGAL 0.008546718
246.4751227 Ketu RAHU 0.008665976
259.0804408 Shukr RAHU 0.008806966
271.9125964 Ravi GURU 0.00897453
285.0132673 Chandr GURU 0.00917209
298.425932 Mangal SHANI 0.009399363
312.1883812 Rahu SHANI 0.009650014
326.3220195 Guru KETU 0.009909549
340.8189258 Shani RAVI 0.010154218
355.6295217 Budh RAHU 0.010352534
10.65607991 Ketu SHANI 0.010470885
25.75779328 Shukr BUDH 0.010482698
40.76959211 Chandr CHANDR 0.010377633
55.53034749 Mangal RAHU 0.010166039
69.91086353 Rahu GURU 0.009876102
83.83216633 Guru SHANI 0.00954532
97.26994251 Shani BUDH 0.009210859
110.2474497 Budh SHUKR 0.008902827
122.8226021 Ketu SHUKR 0.008641741
135.0743475 Shukr SHUKR 0.008438984
147.0910345 Ravi RAVI 0.008298534
158.9615019 Ravi SHUKR 0.008218866
170.7687349 Chandr SHUKR 0.008194642
182.5856121 Mangal KETU 0.008218015
194.4722111 Rahu KETU 0.008279602
206.4743831 Guru KETU 0.008369349
218.6237115 Shani SHUKR 0.008477571
230.9391067 Budh SHUKR 0.008596118
243.4300187 Ketu RAVI 0.008719434
256.1008289 Shukr RAVI 0.008845217
268.9556773 Ravi MANGAL 0.008974492
282.0027258 Chandr RAHU 0.009110929
295.256632 Mangal RAHU 0.009259278
308.7380328 Rahu GURU 0.009423036
322.4693343 Guru SHANI 0.009601811
336.4668939 Shani BUDH 0.009788972
350.7305731 Budh SHUKR 0.009970207
5.232758371 Ketu MANGAL 0.010123895
19.9103704 Shukr RAHU 0.010224259
34.66419772 Ravi SHANI 0.010247483
49.36852975 Chandr BUDH 0.010179135
63.89008868 Mangal SHUKR 0.010019644
78.11068548 Rahu RAVI 0.009785001
91.94607857 Guru RAHU 0.009502359
105.3556836 Shani GURU 0.009202962
118.3423541 Budh SHANI 0.008915714
130.9451861 Ketu SHANI 0.008663354
143.229339 Shukr SHANI 0.008461304
155.2758176 Ravi BUDH 0.00831815
167.1726491 Chandr SHANI 0.008236796
179.0078564 Mangal SHANI 0.008215714
190.8640355 Rahu SHANI 0.008249949
202.8140591 Guru SHANI 0.008331779
214.9175293 Shani SHANI 0.008451195
227.2180625 Budh BUDH 0.008596574
239.7419179 Budh SHANI 0.008755772
252.4985061 Ketu BUDH 0.008917523
265.4829872 Shukr BUDH 0.009072881
278.680705 Ravi SHUKR 0.009216357
292.0726844 Chandr SHUKR 0.009346382
305.6408836 Mangal CHANDR 0.009464734
319.3715884 Rahu MANGAL 0.00957486
333.2556594 Guru RAHU 0.009679475
347.2852689 Budh BUDH 0.009778202
1.447886417 Ketu SHUKR 0.913210927
15.71917523 Shukr RAVI 0.009932919
30.05708367 Ravi RAHU 0.009965601
44.39964563 Chandr GURU 0.009950422
58.66839242 Mangal SHANI 0.009877675
72.777492 Rahu BUDH 0.009745228
86.64636654 Guru SHUKR 0.009560067
100.212024 Shani SHUKR 0.009337108
113.4377115 Budh MANGAL 0.009096018
126.3163833 Ketu RAHU 0.008857561
138.869478 Shukr RAHU 0.008640668
151.1425506 Ravi RAHU 0.00846069
163.199364 Chandr RAHU 0.008328685
175.1156707 Mangal RAHU 0.008251448
186.9734445 Rahu RAHU 0.008231941
198.8557965 Rahu CHANDR 0.008269752
210.8423574 Guru MANGAL 0.008361324
223.0047613 Shani RAHU 0.008499954
235.4021266 Budh RAHU 0.008675827
248.0768377 Ketu GURU 0.008876353
261.0512341 Shukr GURU 0.00908698
274.3259573 Ravi SHANI 0.00929254
287.8806875 Chandr BUDH 0.009479065
301.6776374 Mangal BUDH 0.009635695
315.6673608 Rahu SHUKR 0.009756021
329.7954924 Guru CHANDR 0.009838289
344.0086273 Shani RAHU 0.00988437
358.2579885 Budh SHANI 0.009898021
12.50048802 Ketu BUDH 0.009883111
26.69766098 Ravi RAVI 0.009842361
40.81346107 Chandr CHANDR 0.009776844
54.81212605 Mangal RAHU 0.009686352
68.65728501 Rahu RAHU 0.009570507
82.31302513 Guru SHANI 0.009430195
95.74679832 Shani BUDH 0.00926868
108.9332716 Budh KETU 0.009091968
121.8580094 Ketu SHUKR 0.008908447
134.5202297 Shukr SHUKR 0.008728123
146.9343468 Ravi RAVI 0.008561756
159.1302532 Ravi SHUKR 0.008419983
171.1523731 Chandr SHUKR 0.008312489
183.057672 Mangal SHUKR 0.008247362
194.9129857 Rahu KETU 0.008230717
206.7919979 Guru SHUKR 0.008266508
218.7719077 Shani SHUKR 0.008356267
230.9295472 Budh SHUKR 0.008498645
243.3366895 Ketu RAVI 0.008688811
256.0544914 Shukr RAVI 0.008917873
269.1272898 Ravi MANGAL 0.009172531
282.5763131 Chandr RAHU 0.009435225
296.3943838 Mangal GURU 0.009685182
310.5432126 Rahu SHANI 0.009900667
324.9549349 Guru BUDH 0.010062265
339.5386986 Shani SHUKR 0.010156386
354.191546 Budh RAHU 0.010177805
8.811272363 Ketu GURU 0.010130285
23.30820334 Shukr SHANI 0.010025061
37.61326958 Ravi KETU 0.009877778
51.68110932 Chandr SHUKR 0.009704958
65.48854552 Mangal RAVI 0.00952108
79.02999073 Rahu CHANDR 0.009336948
92.31175078 Guru RAHU 0.009159398
105.3468739 Shani GURU 0.008992
118.151496 Budh SHANI 0.008836236
130.7429752 Ketu SHANI 0.008692736
143.1396939 Shukr SHANI 0.008562374
155.3621743 Ravi BUDH 0.008447063
167.4349946 Chandr SHANI 0.008350162
179.3888923 Mangal SHANI 0.008276446
191.2624831 Rahu SHANI 0.008231723
203.1032482 Guru SHANI 0.008222279
214.9676887 Shani SHANI 0.008254295
226.920618 Budh BUDH 0.008333226
239.0334233 Budh SHANI 0.008463015
251.3809506 Ketu SHANI 0.008645036
264.03666 Shukr BUDH 0.008876824
277.0658501 Ravi KETU 0.009150706
290.5169591 Chandr SHUKR 0.009452516
304.4113675 Mangal SHUKR 0.009760769
318.733139 Rahu CHANDR 0.010047202
333.4217161 Shani SHANI 0.01027982
348.3717003 Budh BUDH 0.010428844
3.442863017 Ketu RAVI 0.912602732
18.47991968 Shukr RAHU 0.010411429
33.33699453 Ravi SHANI 0.010253216
47.89912838 Chandr BUDH 0.010025313
62.09454822 Mangal KETU 0.009759152
75.89578882 Rahu SHUKR 0.009484329
89.31218563 Guru RAVI 0.00922369
102.3782991 Shani MANGAL 0.008991665
115.1422536 Budh RAHU 0.008794979
127.6562424 Ketu GURU 0.008634471
139.9699836 Shukr RAHU 0.008507209
152.1271367 Ravi GURU 0.008408482
164.1643275 Chandr GURU 0.008333487
176.1122373 Mangal GURU 0.008278612
187.9981257 Rahu RAHU 0.008242264
199.8491466 Rahu MANGAL 0.008225262
211.6958334 Guru RAHU 0.008230802
223.5751972 Shani RAHU 0.008264063
235.5330072 Budh RAHU 0.008331552
247.6249042 Ketu GURU 0.008440197
259.9159282 Shukr RAHU 0.008596124
272.47795 Ravi GURU 0.008803069
285.3845292 Chandr GURU 0.00906049
298.702821 Mangal SHANI 0.009361425
312.4822428 Rahu SHANI 0.00969021
326.7402057 Guru SHUKR 0.010020729
341.4471733 Shani CHANDR 0.010316952
356.5163302 Budh GURU 0.010537866
11.80483336 Ketu BUDH 0.010647156
27.13102691 Ravi RAVI 0.010624509
42.30501508 Chandr RAHU 0.010473033
57.16270426 Mangal GURU 0.010218508
71.59123436 Rahu SHANI 0.009900757
85.53842608 Guru BUDH 0.009561855
99.00691326 Shani SHUKR 0.00923672
112.0394001 Budh RAVI 0.008948919
124.7021764 Ketu CHANDR 0.008710918
137.0711883 Shukr CHANDR 0.008526448
149.221892 Ravi MANGAL 0.008393138
161.222623 Chandr MANGAL 0.008304822
173.1309613 Chandr RAVI 0.008253502
184.992627 Mangal RAVI 0.008230986
196.8424396 Rahu SHUKR 0.008230202
208.706904 Guru SHUKR 0.008246229
220.6080013 Shani RAVI 0.008277011
232.5676522 Budh CHANDR 0.008323669
244.6121687 Ketu CHANDR 0.008390306
256.7759757 Shukr CHANDR 0.008483323
269.1039299 Ravi MANGAL 0.008610282
281.6515826 Chandr MANGAL 0.008778311
294.4827524 Mangal RAHU 0.008992088
307.6638521 Rahu RAHU 0.009251453
321.2544884 Guru GURU 0.009548716
335.2940797 Shani SHANI 0.009865927
349.7854555 Budh SHUKR 0.010173368
4.679202669 Ketu CHANDR 0.010431542
19.86568742 Shukr RAHU 0.010598521
35.18196824 Ravi BUDH 0.010641639
50.43584631 Chandr KETU 0.010548763
65.44085659 Mangal RAVI 0.010333149
80.04975876 Guru GURU 0.010028994
94.17487958 Shani SHANI 0.009680226
107.7909411 Budh BUDH 0.009328568
120.92429 Ketu SHUKR 0.009005934
133.6363482 Shukr SHUKR 0.008732379
146.0077013 Shukr KETU 0.008517637
158.1255901 Ravi SHUKR 0.008363706
170.0749374 Chandr KETU 0.008267158
181.9322872 Mangal KETU 0.00822101
193.7621662 Rahu BUDH 0.008216313
205.6155186 Guru BUDH 0.00824351
217.5299289 Shani KETU 0.008293622
229.531464 Budh SHUKR 0.008359341
241.6379901 Ketu SHUKR 0.008436
253.8636007 Shukr SHUKR 0.008522202
266.2234749 Shukr KETU 0.008619906
278.7382769 Ravi SHUKR 0.008733876
291.4371459 Chandr SHUKR 0.008870452
304.3583445 Mangal SHUKR 0.009035708
317.5467821 Rahu RAVI 0.00923312
331.0479268 Guru MANGAL 0.009460986
344.8980328 Shani GURU 0.009709934
359.1113495 Budh SHANI 0.009961167
13.66647784 Shukr SHUKR 0.010186726
28.49618724 Ravi MANGAL 0.010353274
43.48628422 Chandr RAHU 0.010429723
58.48740619 Mangal SHANI 0.01039656
73.33848827 Rahu BUDH 0.01025271
87.89481456 Guru SHUKR 0.010016323
102.0511088 Shani CHANDR 0.009719099
115.752928 Budh RAHU 0.009397283
128.9955648 Ketu GURU 0.009083651
141.814569 Shukr GURU 0.0088031
154.2732856 Ravi SHANI 0.008571777
166.4511293 Chandr SHANI 0.008398165
178.4340075 Mangal SHANI 0.008284686
190.306961 Rahu GURU 0.008229169
202.1487309 Guru SHANI 0.008226115
214.0279532 Shani SHANI 0.008267752
226.0007177 Shani GURU 0.00834493
238.109359 Budh SHANI 0.008447973
250.3825412 Ketu SHANI 0.008567614
262.8367817 Shukr SHANI 0.008696019
275.4793952 Ravi BUDH 0.008827724
288.3124838 Chandr BUDH 0.008960202
301.3371769 Mangal BUDH 0.009093781
314.5569977 Rahu KETU 0.009230728
327.9792056 Guru SHUKR 0.009373589
341.6133332 Shani CHANDR 0.009523132
355.4667977 Budh RAHU 0.009676392
9.538186465 Ketu SHANI 0.00982531
23.8095459 Shukr SHANI 0.009956493
38.23977658 Ravi SHUKR 0.010052617
52.76179624 Chandr RAVI 0.01009573
67.28576552 Rahu RAHU 0.010071847
81.70890408 Guru GURU 0.009975285
95.92980736 Shani BUDH 0.009810901
109.8632147 Budh SHUKR 0.009593269
123.4511474 Ketu RAVI 0.009343339
136.6681635 Shukr CHANDR 0.009084138
149.5208686 Ravi RAHU 0.008837113
162.043421 Chandr RAHU 0.008619891
174.2911116 Mangal RAHU 0.008445415
186.3336004 Mangal CHANDR 0.008322006
198.2486824 Rahu CHANDR 0.008253854
210.1168885 Guru CHANDR 0.008241613
222.0168687 Shani CHANDR 0.008282903
234.0213554 Budh MANGAL 0.008372657
246.1935212 Ketu RAHU 0.008503363
258.5836991 Shukr RAHU 0.008665339
271.2266691 Ravi GURU 0.008847221
284.1399374 Chandr GURU 0.009036773
297.3235118 Mangal GURU 0.009222044
310.7614715 Rahu SHANI 0.009392632
324.4251858 Guru BUDH 0.009540712
338.2775477 Shani SHUKR 0.00966153
352.2773154 Budh CHANDR 0.009753235
6.382659879 Ketu RAHU 0.009816128
20.55324852 Shukr GURU 0.009851521
34.75059678 Ravi SHANI 0.009860546
48.93696623 Chandr BUDH 0.009843303
63.07365229 Mangal SHUKR 0.009798711
77.11978829 Rahu SHUKR 0.009725146
91.0325844 Guru MANGAL 0.009621591
104.7693219 Shani RAHU 0.009488839
118.2907922 Budh SHANI 0.009330343
131.5654826 Ketu BUDH 0.009152538
144.5736916 Shukr BUDH 0.008964574
157.3107944 Ravi KETU 0.008777559
169.7890656 Chandr KETU 0.008603444
182.0378113 Mangal KETU 0.008453851
194.1020013 Rahu BUDH 0.008339138
206.039875 Guru KETU 0.008267815
217.9199814 Shani KETU 0.008246238
229.8178671 Budh SHUKR 0.008278375
241.8123585 Ketu SHUKR 0.008365489
253.9812716 Shukr SHUKR 0.008505691
266.3964164 Shukr KETU 0.008693437
279.1178844 Ravi SHUKR 0.008919051
292.1878011 Chandr SHUKR 0.009168438
305.6240893 Mangal CHANDR 0.009423307
319.4153741 Rahu MANGAL 0.009662352
333.518762 Shani SHANI 0.009863737
347.8623242 Budh BUDH 0.010008743
2.353167686 Ketu SHUKR 0.912991299
16.89003811 Shukr CHANDR 0.010092157
31.37737723 Ravi GURU 0.010035671
45.73693058 Chandr SHANI 0.009930425
59.91400398 Mangal SHANI 0.009793454
73.87768803 Rahu BUDH 0.009640555
87.61646962 Guru SHUKR 0.009483649
101.1316304 Shani CHANDR 0.009329865
114.4306676 Budh RAHU 0.009182028
127.5222626 Ketu RAHU 0.009040009
140.4135866 Shukr GURU 0.008902448
153.1100991 Ravi SHANI 0.008768441
165.6174386 Chandr GURU 0.008638823
177.9445894 Mangal SHANI 0.008516808
190.1073545 Rahu GURU 0.008407964
202.1313073 Guru SHANI 0.008319689
214.0537201 Shani SHANI 0.008260423
225.9243038 Shani GURU 0.008238818
237.8047732 Budh GURU 0.008262929
249.7672168 Ketu SHANI 0.008339362
261.8911152 Shukr SHANI 0.008472275
274.2587997 Ravi SHANI 0.008662254
286.9491887 Chandr SHANI 0.008905076
300.0296303 Mangal BUDH 0.009190345
313.5457285 Rahu BUDH 0.009500113
327.5097423 Guru SHUKR 0.009808258
341.8899771 Shani CHANDR 0.010082131
356.6056972 Budh GURU 0.010287716
11.53234392 Ketu BUDH 0.0103977
26.5186904 Shukr KETU 0.010399403
41.41206897 Chandr MANGAL 0.010298628
56.08351391 Mangal RAHU 0.010117298
70.44468644 Rahu SHANI 0.009886181
84.45270753 Guru BUDH 0.009636342
98.10439865 Shani KETU 0.009392785
111.4246278 Budh SHUKR 0.009171691
124.4535443 Ketu CHANDR 0.008980633
137.2357903 Shukr CHANDR 0.008820457
149.8130151 Ravi RAHU 0.008687708
162.2198978 Chandr RAHU 0.008577024
174.4832994 Mangal RAHU 0.008483155
186.6238718 Mangal CHANDR 0.008402476
198.6593449 Rahu CHANDR 0.008333959
210.608695 Guru MANGAL 0.00827957
222.4963853 Shani MANGAL 0.008244128
234.3559435 Budh RAHU 0.008234678
246.2323729 Ketu RAHU 0.008259599
258.1831344 Shukr RAHU 0.008327565
270.2774839 Ravi RAHU 0.008446329
282.5938613 Chandr RAHU 0.008621291
295.2150078 Mangal RAHU 0.008853839
308.2204699 Rahu RAHU 0.00913943
321.675992 Guru GURU 0.009465288
335.6195158 Shani BUDH 0.009808131
350.0452226 Budh SHUKR 0.010133629
4.89038623 Ketu MANGAL 0.010400063
20.03241395 Shukr RAHU 0.010567306
35.30188079 Ravi BUDH 0.010608604
50.51070411 Chandr SHUKR 0.010519619
65.486591 Mangal RAVI 0.01031969
80.10134857 Guru GURU 0.010044651
94.28426142 Shani SHANI 0.009735329
108.0195947 Budh BUDH 0.009427411
121.3337175 Ketu SHUKR 0.009146107
134.2789847 Shukr SHUKR 0.008905483
146.9193169 Ravi RAVI 0.008710423
159.3194459 Ravi SHUKR 0.008559343
171.5380026 Chandr SHUKR 0.008446779
183.6240153 Mangal SHUKR 0.008365617
195.6162221 Rahu SHUKR 0.008308883
207.5445577 Guru SHUKR 0.008271096
219.4332198 Shani SHUKR 0.008249224
231.3047408 Budh SHUKR 0.008243224
243.184389 Ketu RAVI 0.008256083
255.1041591 Shukr SHUKR 0.008293356
267.1057304 Ravi RAVI 0.00836232
279.2419601 Ravi SHUKR 0.008470863
291.5765104 Chandr SHUKR 0.008626078
304.1811415 Mangal SHUKR 0.008832513
317.1301689 Rahu SHUKR 0.009090073
330.4915707 Guru CHANDR 0.009391567
344.314361 Shani RAHU 0.009720097
358.612854 Budh SHANI 0.01004736
13.35103886 Shukr SHUKR 0.010335045
28.43346931 Ravi CHANDR 0.01054129
43.70980237 Chandr RAHU 0.010631585
58.99588012 Mangal SHANI 0.01058991
74.10634153 Rahu BUDH 0.010424309
88.88739055 Guru RAVI 0.010163772
103.238358 Shani RAHU 0.009848299
117.1170338 Budh GURU 0.009517591
130.531551 Ketu SHANI 0.00920326
143.5257419 Shukr SHANI 0.008926125
156.1641391 Ravi BUDH 0.008697098
168.5197088 Chandr BUDH 0.008519426
180.6649547 Mangal BUDH 0.008391008
192.6661245 Rahu BUDH 0.008306446
204.5801239 Guru BUDH 0.008258822
216.4536702 Shani BUDH 0.008241123
228.3241745 Budh BUDH 0.008247314
240.2219306 Ketu KETU 0.008273166
252.1732687 Ketu BUDH 0.008316825
264.2042257 Shukr BUDH 0.008379034
276.3441161 Ravi BUDH 0.008462891
288.6283415 Chandr BUDH 0.008573162
301.0998286 Mangal BUDH 0.008715178
313.8085105 Rahu BUDH 0.008893331
326.8082718 Guru SHUKR 0.009109164
340.1508637 Shani SHUKR 0.009359185
353.8766057 Budh MANGAL 0.009632656
8.00241994 Ketu GURU 0.009910061
22.5092097 Shukr SHANI 0.010163444
37.3325394 Ravi KETU 0.010359952
52.36166155 Chandr SHUKR 0.010468835
67.45038028 Rahu RAHU 0.010469995
82.43872123 Guru SHANI 0.010360409
97.17918063 Shani BUDH 0.010155184
111.5589752 Budh RAVI 0.009882729
125.5119568 Ketu MANGAL 0.009576683
139.0190199 Shukr RAHU 0.009268401
152.1003429 Ravi GURU 0.0089825
164.8042569 Chandr GURU 0.008735627
177.1962936 Mangal GURU 0.008537179
189.3499885 Rahu GURU 0.008390691
201.3397949 Guru GURU 0.008295313
213.2360686 Guru RAHU 0.008247221
225.1019491 Shani GURU 0.008240859
236.9917949 Budh GURU 0.008269919
248.9507849 Ketu GURU 0.008328065
261.0154469 Shukr GURU 0.008409551
273.2150356 Ravi SHANI 0.008509791
285.5736347 Chandr GURU 0.008625801
298.112603 Mangal SHANI 0.008756302
310.8527467 Rahu SHANI 0.008901349
323.8155258 Guru SHANI 0.009061498
337.022713 Shani BUDH 0.00923661
350.4941096 Budh SHUKR 0.009424431
4.243182592 Ketu CHANDR 0.009619168
18.27090886 Shukr RAHU 0.009810405
32.55883745 Ravi GURU 0.009982949
47.06326969 Chandr SHANI 0.010118199
61.71302749 Mangal BUDH 0.010197267
76.41287667 Rahu SHUKR 0.010205242
91.05306441 Guru MANGAL 0.010135226
105.523182 Shani GURU 0.009990576
119.7268325 Budh SHANI 0.009784457
133.5933408 Shukr SHUKR 0.009536973
147.0840888 Ravi RAVI 0.00927112
160.1931417 Chandr CHANDR 0.009009029
172.9435227 Chandr RAVI 0.00876943
185.3811215 Mangal RAVI 0.008566498
197.5679046 Rahu RAVI 0.008409693
209.5754384 Guru CHANDR 0.008304146
221.4792272 Shani CHANDR 0.008251304
233.3540843 Budh MANGAL 0.00824967
245.2705169 Ketu MANGAL 0.008295467
257.2918772 Shukr CHANDR 0.008383083
269.4719725 Ravi RAHU 0.008505333
281.8530546 Chandr MANGAL 0.008653758
294.4644285 Mangal RAHU 0.008819142
307.3220122 Rahu RAHU 0.008992234
320.4289563 Guru GURU 0.009164468
333.7771506 Shani SHANI 0.009328505
347.349334 Budh BUDH 0.009478586
1.121512924 Ketu SHUKR 0.913466267
15.0652687 Shukr SHUKR 0.009722152
29.14933453 Ravi MANGAL 0.009811324
43.33988848 Chandr RAHU 0.009876261
57.59952481 Mangal GURU 0.009914075
71.8855801 Rahu SHANI 0.009920702
86.14892397 Guru KETU 0.009891526
100.3342546 Shani RAVI 0.009822631
114.382507 Budh RAHU 0.009712339
128.2353929 Ketu GURU 0.009562604
141.8414423 Shukr GURU 0.009379799
155.1623259 Ravi BUDH 0.009174544
168.1780091 Chandr BUDH 0.008960551
180.8896432 Mangal BUDH 0.008752882
193.319868 Rahu BUDH 0.008566182
205.5109078 Guru BUDH 0.008413317
217.5211613 Shani KETU 0.008304507
229.4209777 Budh SHUKR 0.008246923
241.2881703 Ketu SHUKR 0.008244614
253.2035982 Ketu BUDH 0.008298597
265.2468139 Shukr BUDH 0.008406844
277.4914746 Ravi KETU 0.00856403
290.0002255 Chandr KETU 0.00876113
302.8191433 Mangal SHUKR 0.008985218
315.9723653 Rahu SHUKR 0.009219821
329.4579708 Guru CHANDR 0.009446114
343.246458 Shani RAHU 0.009645076
357.2831183 Budh GURU 0.009800465
11.49492 Ketu BUDH 0.009901914
25.80101523 Shukr BUDH 0.009946963
40.12429412 Chandr CHANDR 0.009940948
54.40066626 Mangal RAHU 0.009894639
68.58362345 Rahu RAHU 0.009820612
82.6436011 Guru SHANI 0.009729813
96.56346729 Shani BUDH 0.009629379
110.3323105 Budh SHUKR 0.009522032
123.9396611 Ketu CHANDR 0.009406859
137.3718249 Shukr MANGAL 0.009281123
150.6113128 Ravi RAHU 0.009142525
163.6393916 Chandr RAHU 0.008991226
176.4407919 Mangal GURU 0.00883099
189.0090513 Rahu GURU 0.008669227
201.3510749 Guru GURU 0.008516155
213.4900184 Shani SHANI 0.0083835
225.4661744 Shani GURU 0.008283099
237.3359936 Budh GURU 0.008225692
249.1696799 Ketu GURU 0.008220067
261.0478433 Shukr GURU 0.008272494
273.0573994 Ravi SHANI 0.00838619
285.2864753 Chandr GURU 0.008560515
297.8178665 Mangal GURU 0.00878986
310.7207466 Rahu SHANI 0.009062411
324.04081 Guru BUDH 0.009359217
337.7899375 Shani KETU 0.009654316
351.9378908 Budh RAVI 0.00991702
6.409865117 Ketu RAHU 0.010117013
21.09341809 Shukr GURU 0.010231447
35.85529233 Ravi BUDH 0.010251275
50.56401333 Chandr SHUKR 0.010183591
65.11092481 Mangal RAVI 0.010048593
79.42300721 Rahu MANGAL 0.009872696
93.46495795 Shani SHANI 0.009681167
107.2325939 Budh BUDH 0.009493104
120.7419262 Ketu KETU 0.009319568
134.017901 Shukr SHUKR 0.00916415
147.0853063 Ravi RAVI 0.0090249
159.9630804 Ravi SHUKR 0.008896869
172.6624142 Chandr SHUKR 0.008774735
185.1882995 Mangal RAVI 0.008655
197.5435231 Rahu RAVI 0.008537372
209.7337993 Guru CHANDR 0.00842522
221.772818 Shani CHANDR 0.008325247
233.6862557 Budh MANGAL 0.008246572
245.514167 Ketu MANGAL 0.008199523
257.3116218 Shukr CHANDR 0.008194452
269.1478081 Ravi MANGAL 0.008240737
281.1037898 Chandr CHANDR 0.008345858
293.2687586 Chandr RAVI 0.008514243
305.734298 Mangal CHANDR 0.008745758
318.5861243 Rahu CHANDR 0.009033823
331.8929186 Guru RAHU 0.009363347
345.6924805 Shani GURU 0.009709118
359.9771533 Budh SHANI 0.010036171
14.68321073 Shukr SHUKR 0.010304103
29.69063896 Ravi RAHU 0.010475855
44.83771557 Chandr GURU 0.010528325
59.94852438 Mangal SHANI 0.010459762
74.86462319 Rahu KETU 0.010289758
89.46962011 Guru CHANDR 0.010051801
103.6994126 Shani RAHU 0.009782533
117.5382073 Budh GURU 0.009512911
131.0059275 Ketu SHANI 0.009263985
144.1434954 Shukr BUDH 0.009046787
157.0000985 Ravi KETU 0.008864315
169.6239109 Chandr BUDH 0.008714052
182.0564384 Mangal KETU 0.008590447
194.330292 Rahu BUDH 0.008487226
206.4699341 Guru KETU 0.008399278
218.4946006 Shani SHUKR 0.008323938
230.4224435 Budh SHUKR 0.008261586
242.2749962 Ketu SHUKR 0.00821567
254.0812112 Shukr SHUKR 0.008192238
265.8805061 Shukr BUDH 0.008199148
277.7245007 Ravi KETU 0.008245106
289.6772914 Chandr KETU 0.008338616
301.8140423 Mangal BUDH 0.008486724
314.2174898 Rahu BUDH 0.00869345
326.9718518 Guru SHUKR 0.00895785
340.153623 Shani SHUKR 0.009271728
353.8189244 Budh MANGAL 0.009617251
7.988089976 Ketu GURU 0.00996549
22.63059426 Shukr SHANI 0.010277903
37.65632605 Ravi KETU 0.010512542
52.91985888 Chandr RAVI 0.010634416
68.24045656 Rahu RAHU 0.010626104
83.43323892 Guru SHANI 0.010493266
98.34093566 Shani SHUKR 0.010262026
112.8554539 Budh CHANDR 0.009969806
126.9242008 Ketu RAHU 0.009654596
140.5433999 Shukr GURU 0.0093473111
153.7447296 Ravi SHANI 0.009068866
166.5811745 Chandr SHANI 0.008830742
179.1152035 Mangal SHANI 0.008636987
191.4100783 Rahu SHANI 0.008486403
203.5241912 Guru SHANI 0.008374594
215.5081781 Shani BUDH 0.008295815
227.4044038 Budh BUDH 0.00824448
239.2482208 Budh SHANI 0.008216232
251.0703865 Ketu SHANI 0.008208609
262.9001421 Shukr SHANI 0.008221393
274.7685198 Ravi SHANI 0.008256651
286.7113999 Chandr SHANI 0.008318436
298.7718014 Mangal SHANI 0.008412122
311.0008936 Rahu SHANI 0.00854339
323.4572423 Guru SHANI 0.008716881
336.2038364 Shani BUDH 0.008934548
349.3024788 Budh KETU 0.009193726
2.805243693 Ketu SHUKR 0.913591862
16.74315168 Shukr CHANDR 0.009790751
31.11341248 Ravi RAHU 0.010084149
45.86849941 Chandr SHANI 0.010332154
60.91186525 Mangal BUDH 0.010501094
76.10452248 Rahu SHUKR 0.010564943
91.28317404 Guru MANGAL 0.010512781
106.285544 Shani GURU 0.010352035
120.9751176 Ketu SHUKR 0.010105967
135.2579859 Shukr SHUKR 0.009806817
149.0884802 Ravi MANGAL 0.00948792
162.4650277 Chandr RAHU 0.009177813
175.4203831 Mangal RAHU 0.008897488
188.0103608 Rahu RAHU 0.008660183
200.303591 Guru GURU 0.008472479
212.373284 Guru RAHU 0.008335793
224.2911887 Shani RAHU 0.008247894
236.1236393 Budh GURU 0.008204301
247.9293997 Ketu GURU 0.008199434
259.7588873 Shukr RAHU 0.00822746
271.6544108 Ravi GURU 0.008282933
283.6512318 Chandr RAHU 0.008361339
295.7793357 Mangal RAHU 0.008459546
308.0656568 Rahu RAHU 0.008576022
320.5362859 Guru GURU 0.008710681
333.2180822 Guru RAHU 0.008864321
346.139151 Shani GURU 0.009037716
359.3277196 Budh SHANI 0.009230389
12.80902663 Ketu BUDH 0.009439163
26.60008231 Shukr KETU 0.009656708
40.70270125 Chandr CHANDR 0.009870552
55.09601437 Mangal RAHU 0.010063156
69.73047446 Rahu GURU 0.010213548
84.52580469 Guru BUDH 0.010300677
99.37498191 Shani SHUKR 0.010307978
114.1549122 Budh RAHU 0.01022787
128.7421637 Ketu GURU 0.010064498
143.0299416 Shukr SHANI 0.009833427
156.9417488 Ravi BUDH 0.009558287
170.4385093 Chandr KETU 0.009265791
183.5186104 Mangal SHUKR 0.008981073
196.2126789 Rahu SHUKR 0.008724702
208.5757566 Guru SHUKR 0.008511509
220.6790009 Shani RAVI 0.008350652
232.6020835 Budh CHANDR 0.008246284
244.4268202 Ketu CHANDR 0.008198486
256.2322015 Shukr CHANDR 0.008204235
268.0906611 Ravi CHANDR 0.008258173
280.0651803 Chandr CHANDR 0.008353089
292.2069361 Chandr SHUKR 0.008480268
304.553587 Mangal SHUKR 0.008630016
317.1285622 Rahu SHUKR 0.008792454
329.9416481 Guru CHANDR 0.008958454
342.9908982 Shani RAHU 0.009120531
356.2656559 Budh GURU 0.009273524
9.750221922 Ketu SHANI 0.009414881
23.42732652 Shukr SHANI 0.009544253
37.2802845 Ravi KETU 0.00966229
51.29290741 Chandr SHUKR 0.009768945
65.44696216 Mangal RAVI 0.009861841
79.71780485 Rahu MANGAL 0.009935267
94.06944415 Shani SHANI 0.009980169
108.4507239 Budh BUDH 0.009985405
122.7945723 Ketu SHUKR 0.009940365
137.0219159 Shukr CHANDR 0.009838457
151.0504324 Ravi RAHU 0.009680204
164.806218 Chandr GURU 0.009474508
178.2349888 Mangal SHANI 0.009237417
191.3097178 Rahu SHANI 0.008989083
204.0333484 Guru BUDH 0.008750305
216.4370954 Shani BUDH 0.008539778
228.5757793 Budh KETU 0.008372436
240.5216715 Ketu KETU 0.008258745
252.3580101 Ketu BUDH 0.008204721
264.1729541 Shukr BUDH 0.008212354
276.0542132 Ravi BUDH 0.008280047
288.0840251 Chandr BUDH 0.008402725
300.3339786 Mangal BUDH 0.008571631
312.8595677 Rahu BUDH 0.008774209
325.6950207 Guru BUDH 0.008994519
338.8494445 Shani SHUKR 0.009214453
352.3055424 Budh CHANDR 0.009415853
6.022067096 Ketu RAHU 0.00958333
19.94049573 Shukr RAHU 0.009707145
33.99500022 Ravi SHANI 0.009785011
48.12316551 Chandr BUDH 0.009821787
62.27421307 Mangal KETU 0.009826996
76.41238737 Rahu SHUKR 0.0098111292
90.51510269 Guru CHANDR 0.009782202
104.5672115 Shani RAHU 0.009743579
118.553646 Budh SHANI 0.009693459
132.4528622 Ketu BUDH 0.009626032
146.2332818 Shukr KETU 0.009534041
159.8541518 Ravi SHUKR 0.009412016
173.2707971 Chandr RAVI 0.009259077
186.4426436 Mangal CHANDR 0.009080263
199.3415462 Rahu MANGAL 0.008886123
211.9582664 Guru RAHU 0.008691011
224.3059441 Shani RAHU 0.008510873
236.4203999 Budh GURU 0.0083611125
248.3577884 Ketu GURU 0.008254956
260.1905414 Shukr GURU 0.008202537
272.0025913 Ravi GURU 0.008210599
283.8844148 Chandr RAHU 0.008282405
295.9277332 Mangal RAHU 0.008417371
308.2192985 Rahu RAHU 0.008610289
320.8333848 Guru GURU 0.008850407
333.8232011 Shani SHANI 0.00912084
347.2121976 Budh BUDH 0.009398871
0.987181975 Ketu SHUKR 0.913419083
15.09605324 Shukr SHUKR 0.009871127
29.45284874 Ravi RAHU 0.01001771
43.95072198 Chandr GURU 0.010087329
58.47995347 Mangal SHANI 0.010082754
72.94537069 Rahu BUDH 0.010017809
87.27771807 Guru SHUKR 0.009912144
101.4364978 Shani CHANDR 0.009785241
115.4054191 Budh RAHU 0.009651984
129.1836967 Ketu GURU 0.00952069
142.7766085 Shukr SHANI 0.009393351
156.1878842 Ravi BUDH 0.009267414
169.4154912 Chandr BUDH 0.009138385
182.4513271 Mangal KETU 0.009002509
195.2842383 Rahu SHUKR 0.008858791
207.9049977 Guru SHUKR 0.008709958
220.3117314 Shani SHUKR 0.008562427
232.5145926 Budh CHANDR 0.008425533
244.5388868 Ketu CHANDR 0.008310314
256.4262425 Shukr CHANDR 0.00822811
268.2339107 Ravi CHANDR 0.008189366
280.0326998 Chandr CHANDR 0.008202831
291.9040196 Chandr SHUKR 0.008275003
303.9360114 Mangal SHUKR 0.008409399
316.2182717 Rahu SHUKR 0.008605431
328.8346692 Guru RAVI 0.008856998
341.854098 Shani CHANDR 0.009151077
355.3195375 Budh RAHU 0.009466757
9.236814989 Ketu GURU 0.009775607
23.56615334 Shukr SHANI 0.010044658
38.22090892 Ravi SHUKR 0.01024251
53.07689589 Chandr RAVI 0.010347068
67.99166928 Rahu RAHU 0.010351534
82.82819278 Guru SHANI 0.010265499
97.47502036 Shani KETU 0.010110647
111.8572102 Budh RAVI 0.0099135111
125.9369293 Ketu RAHU 0.009698743
139.7066824 Shukr RAHU 0.009485048
153.1793531 Ravi SHANI 0.009283958
166.3783768 Chandr SHANI 0.009100557
179.3300031 Mangal SHANI 0.008935257
192.0585695 Rahu SHANI 0.008786005
204.5848864 Guru BUDH 0.008650347
216.9271099 Shani BUDH 0.008526927
229.1031153 Budh KETU 0.008416276
241.1334943 Ketu SHUKR 0.008321065
253.044582 Ketu BUDH 0.008246005
264.8710448 Shukr BUDH 0.00819743
276.6576157 Ravi BUDH 0.008182614
288.4597303 Chandr BUDH 0.008208984
300.3430165 Mangal BUDH 0.008283319
312.3815716 Rahu SHANI 0.008410864
324.6547407 Guru BUDH 0.008594188
337.2419673 Shani BUDH 0.008831733
350.2153522 Budh SHUKR 0.009116159
3.629803445 Ketu RAVI 0.913644217
17.51130382 Shukr MANGAL 0.009758189
31.84527383 Ravi GURU 0.010061854
46.5689246 Chandr SHANI 0.010309354
61.57227789 Mangal BUDH 0.010469806
76.71048577 Rahu SHUKR 0.010523698
91.8254673 Guru RAHU 0.010468109
106.7704255 Budh BUDH 0.010316705
121.4296128 Ketu SHUKR 0.010094761
135.7284824 Shukr RAVI 0.009831912
149.6338858 Ravi RAHU 0.00955576
163.1473057 Chandr RAHU 0.00928802
176.2949764 Mangal GURU 0.009043257
189.1179063 Rahu GURU 0.008829397
201.6636036 Guru GURU 0.00864921
213.980322 Shani SHANI 0.008502146
226.1138722 Shani GURU 0.008386034
238.1064854 Budh SHANI 0.00829833
249.9970642 Ketu SHANI 0.008236934
261.8223569 Shukr GURU 0.008200757
273.6188151 Ravi SHANI 0.00819014
285.4248394 Chandr GURU 0.008207014
297.2829168 Mangal GURU 0.008254687
309.2410978 Rahu GURU 0.008337254
321.3534233 Guru GURU 0.008458806
333.6790769 Shani SHANI 0.008622493
346.2800118 Shani GURU 0.008829379
359.2166553 Budh SHANI 0.009076988
12.54126543 Ketu BUDH 0.009357602
26.28888501 Shukr KETU 0.009656675
40.46673835 Chandr CHANDR 0.00995216
55.04428387 Mangal RAHU 0.010215735
69.94739735 Rahu GURU 0.01041665
85.06032331 Guru BUDH 0.010527885
100.2372615 Shani SHUKR 0.010532857
115.3220211 Budh RAHU 0.010430069
130.170717 Ketu SHANI 0.010233603
144.6710659 Shukr BUDH 0.009969227
158.7534073 Ravi SHUKR 0.009667891
172.3921252 Chandr SHUKR 0.009359288
185.5995552 Mangal CHANDR 0.009067494
198.4160533 Rahu CHANDR 0.008809254
210.8995389 Guru MANGAL 0.008594273
223.1164937 Shani RAHU 0.008426529
235.1351649 Budh RAHU 0.00830586
247.0209712 Ketu RAHU 0.00822943
258.8337708 Shukr RAHU 0.008192916
270.6265798 Ravi RAHU 0.008191419
282.4454399 Chandr RAHU 0.008220211
294.3302716 Mangal RAHU 0.008275387
306.316513 Mangal CHANDR 0.008354329
318.4371489 Rahu CHANDR 0.008455853
330.7246261 Guru MANGAL 0.008580008
343.2122577 Shani RAHU 0.008727651
355.9348427 Budh RAHU 0.008899825
8.928116869 Ketu GURU 0.009096811
22.22641401 Shukr SHANI 0.009316717
35.85796759 Ravi BUDH 0.00955375
49.83784533 Chandr KETU 0.009796698
64.15939518 Mangal SHUKR 0.01002825
78.78599859 Rahu CHANDR 0.010225796
93.64573433 Shani SHANI 0.010364196
108.6319589 Budh KETU 0.010420619
123.6120631 Ketu RAVI 0.010380509
138.444177 Shukr RAHU 0.010242535
152.9980757 Ravi GURU 0.010020096
167.1741401 Chandr SHANI 0.009738344
180.9148581 Mangal BUDH 0.009428029
194.2068017 Rahu BUDH 0.00911898
207.0748947 Guru SHUKR 0.008835623
219.5727191 Shani SHUKR 0.008595189
231.7721554 Budh RAVI 0.008407884
243.7541686 Ketu CHANDR 0.008277934
255.6014071 Shukr RAVI 0.008204919
267.3927242 Ravi CHANDR 0.008185083
279.1993968 Ravi SHUKR 0.00821241
291.0825895 Chandr SHUKR 0.008279375
303.0917164 Mangal SHUKR 0.008377526
315.2637242 Rahu SHUKR 0.008498185
327.6235425 Guru SHUKR 0.008633307
340.1857858 Shani SHUKR 0.008776327
352.957484 Budh CHANDR 0.00892278
5.941425669 Ketu RAHU 0.009070606
19.13953764 Shukr RAHU 0.009219988
32.55541356 Ravi GURU 0.009372488
46.1948593 Chandr SHANI 0.009529385
60.06355556 Mangal BUDH 0.009689542
74.1617073 Rahu BUDH 0.00984742
88.47649023 Guru SHUKR 0.009991885
102.973989 Shani RAHU 0.010106408
117.5932042 Budh GURU 0.01017128
132.2452907 Ketu BUDH 0.01016803
146.8205084 Ravi RAVI 0.010085111
161.2027401 Chandr MANGAL 0.009922585
175.2878694 Mangal RAHU 0.00969343
189.0002001 Rahu GURU 0.0094207
202.3021204 Guru SHANI 0.009132065
215.1955839 Shani SHANI 0.008854307
227.7171953 Budh BUDH 0.008609618
239.9299421 Budh SHANI 0.008414012
251.9140856 Ketu BUDH 0.008277228
263.7587008 Shukr SHANI 0.008203426
275.5545679 Ravi BUDH 0.00819221
287.3884988 Chandr SHANI 0.008239561
299.3386388 Mangal SHANI 0.008338349
311.4701678 Rahu SHANI 0.008478513
323.8313334 Guru SHANI 0.00864739
336.4504639 Shani BUDH 0.008830631
349.3349173 Budh SHUKR 0.009013771
2.472667485 Ketu SHUKR 0.913892755
15.83669478 Shukr RAVI 0.009332901
29.39168366 Ravi RAHU 0.009456131
43.10170238 Chandr RAHU 0.009555323
56.9367954 Mangal GURU 0.009635912
70.87635635 Rahu SHANI 0.009704617
84.90808204 Guru BUDH 0.009766286
99.02277964 Shani SHUKR 0.009821287
113.2065626 Budh CHANDR 0.009864221
127.4327509 Ketu RAHU 0.009884378
141.6562223 Shukr GURU 0.009868159
155.8128506 Ravi BUDH 0.009803158
169.8254305 Chandr KETU 0.00968271
183.6150794 Mangal SHUKR 0.00950904
197.114732 Rahu SHUKR 0.009293646
210.2805874 Guru CHANDR 0.009054945
223.0986753 Shani RAHU 0.008814492
235.5859641 Budh RAHU 0.008593342
247.7871362 Ketu GURU 0.008409467
259.7687809 Shukr RAHU 0.008276403
271.6126282 Ravi GURU 0.008202943
283.4089918 Chandr RAHU 0.008193485
295.2508738 Mangal RAHU 0.008248483
307.2284157 Rahu RAHU 0.008364528
319.4230249 Rahu MANGAL 0.008533971
331.9008804 Guru RAHU 0.008744531
344.7063164 Shani RAHU 0.008979452
357.8562826 Budh GURU 0.009218623
11.33744575 Ketu SHANI 0.009440829
25.10750499 Shukr BUDH 0.009627027
39.10167192 Ravi SHUKR 0.009763988
53.24369659 Chandr RAVI 0.009846986
67.45874464 Rahu RAHU 0.009880145
81.68419873 Guru GURU 0.009874011
95.87517862 Shani BUDH 0.009841374
110.0038846 Budh SHUKR 0.009793126
124.0542091 Ketu CHANDR 0.009735584
138.0142004 Shukr MANGAL 0.009669678
151.8689348 Ravi GURU 0.009591818
165.5958606 Chandr GURU 0.00949605
179.1639856 Mangal SHANI 0.009376929
192.5371968 Rahu SHANI 0.009232269
205.6806329 Guru BUDH 0.009064805
218.5680739 Shani SHUKR 0.008882338
231.1883057 Budh SHUKR 0.008696599
243.5491808 Ketu RAVI 0.008521463
255.6789738 Shukr RAVI 0.008371072
267.6252831 Ravi CHANDR 0.008258269
279.4521615 Ravi SHUKR 0.008193584
291.236347 Chandr SHUKR 0.008184815
303.0631872 Mangal SHUKR 0.008236877
315.0222063 Rahu KETU 0.008351444
327.2017666 Guru SHUKR 0.008526169
339.6823604 Shani SHUKR 0.008753678
352.5285866 Budh CHANDR 0.00902076
5.780450458 Ketu RAHU 0.009308142
19.44526691 Shukr RAHU 0.009591352
33.49232425 Ravi SHANI 0.009843309
47.85307358 Chandr BUDH 0.010038843
62.42882525 Mangal KETU 0.010160087
77.10527426 Rahu SHUKR 0.010200547
91.76996219 Guru RAHU 0.010165811
106.3273057 Shani GURU 0.01007058
120.7072181 Ketu KETU 0.00993364
134.8664835 Shukr SHUKR 0.009773083
148.7847043 Ravi MANGAL 0.009603213
162.4575824 Chandr RAHU 0.009433378
175.8899075 Mangal RAHU 0.009268248
189.0898712 Rahu GURU 0.009109051
202.0656489 Guru SHANI 0.008955284
214.8244972 Shani SHANI 0.008806419
227.373932 Budh BUDH 0.008663158
239.7241567 Budh SHANI 0.008528078
251.8909198 Ketu BUDH 0.008405747
263.8981626 Shukr SHANI 0.008302445
275.7799755 Ravi BUDH 0.008225576
287.5815588 Chandr SHANI 0.008182943
299.3591511 Mangal SHANI 0.008182057
311.1790677 Rahu SHANI 0.008229552
323.1158649 Guru SHANI 0.008330536
335.2493461 Shani SHANI 0.008487682
347.6599791 Budh BUDH 0.008700026
0.422449491 Ketu KETU 0.914115285
13.59733073 Shukr SHUKR 0.009260356
27.22121521 Ravi RAVI 0.009576885
41.29646508 Chandr MANGAL 0.009885021
55.78312304 Mangal RAHU 0.010153996
70.59661995 Rahu SHANI 0.01035345
85.61431798 Guru BUDH 0.010460013
100.6910953 Shani RAVI 0.010463064
115.6803943 Budh RAHU 0.010367155
130.45475 Ketu SHANI 0.010190059
144.920273 Shukr BUDH 0.009957518
159.0223961 Ravi SHUKR 0.009697013
172.743526 Chandr RAVI 0.009432696
186.0954085 Mangal CHANDR 0.009182574
199.1094863 Rahu CHANDR 0.008957876
211.8278236 Guru RAHU 0.008763935
224.2960416 Shani RAHU 0.00860179
236.5587054 Budh GURU 0.008469889
248.6569819 Ketu GURU 0.008365569
260.6281468 Shukr GURU 0.008286229
272.5065102 Ravi GURU 0.008230211
284.3253358 Chandr GURU 0.008197371
296.1192605 Mangal GURU 0.008189296
307.9266925 Rahu RAHU 0.00820916
319.7917476 Rahu MANGAL 0.008261319
331.7654335 Guru RAHU 0.008350725
343.9058142 Shani RAHU 0.008482136
356.2767791 Budh GURU 0.008659036
8.944949188 Ketu GURU 0.008882222
21.97431863 Shukr SHANI 0.009148158
35.4184285 Ravi BUDH 0.009447241
49.31020177 Chandr BUDH 0.009762298
63.65032915 Mangal SHUKR 0.010067981
78.396571 Rahu CHANDR 0.010332275
93.45804824 Shani SHANI 0.010521162
108.6990281 Budh KETU 0.010606163
123.9544069 Ketu CHANDR 0.010572394
139.0543676 Shukr RAHU 0.010423531
153.8511278 Ravi SHANI 0.010181082
168.2394149 Chandr BUDH 0.009878174
182.1653202 Mangal KETU 0.009550883
195.6234387 Rahu SHUKR 0.009230802
208.6463301 Guru SHUKR 0.008941035
221.2913941 Shani CHANDR 0.00869555
233.628809 Budh MANGAL 0.008500526
245.7321124 Ketu RAHU 0.008356335
257.6716395 Shukr MANGAL 0.008259485
269.5105118 Ravi RAHU 0.00820428
281.302758 Chandr MANGAL 0.008184199
293.093157 Chandr RAVI 0.008192995
304.9184453 Mangal RAVI 0.008225553
316.8095599 Rahu SHUKR 0.008278532
328.7945505 Guru RAVI 0.00835072
340.9017445 Shani RAVI 0.008443103
353.1627139 Budh CHANDR 0.008558611
5.614513266 Ketu RAHU 0.008701442
18.30048014 Shukr RAHU 0.008875873
31.26882289 Ravi GURU 0.009084542
44.56842441 Chandr GURU 0.009326417
58.24164109 Mangal SHANI 0.009594704
72.31417724 Rahu SHANI 0.009874889
86.78273195 Guru SHUKR 0.010143548
101.6027458 Shani CHANDR 0.010369355
116.6809316 Budh GURU 0.010517872
131.8782989 Ketu BUDH 0.010560098
147.0267564 Ravi RAVI 0.010481889
161.956335 Chandr RAHU 0.010289602
176.5243034 Mangal GURU 0.010008746
190.63626 Rahu SHANI 0.009676329
204.2536332 Guru BUDH 0.009330988
217.3885891 Shani KETU 0.009005315
230.0916465 Budh SHUKR 0.008722345
242.4375677 Ketu SHUKR 0.00849549
254.5128769 Shukr SHUKR 0.008330149
266.4061517 Shukr KETU 0.008225707
278.2010995 Ravi SHUKR 0.008177404
289.9720293 Chandr KETU 0.008177862
301.781177 Mangal BUDH 0.008218239
313.6774362 Rahu BUDH 0.008289133
325.6963744 Guru BUDH 0.008381491
337.8616643 Shani KETU 0.008487636
350.1879699 Budh SHUKR 0.008602232
2.684996066 Ketu SHUKR 0.914353945
15.3620822 Shukr SHUKR 0.008850778
28.23242136 Ravi CHANDR 0.008989209
41.31574204 Chandr MANGAL 0.009143144
54.63829653 Mangal RAHU 0.009316626
68.22941695 Rahu RAHU 0.009510394
82.11451152 Guru SHANI 0.009719461
96.30494405 Shani BUDH 0.009931151
110.7861017 Budh SHUKR 0.010124381
125.506611 Ketu MANGAL 0.010271508
140.37348 Shukr GURU 0.010343788
155.2578726 Ravi BUDH 0.010319603
170.0127164 Chandr KETU 0.010192167
184.4976872 Mangal SHUKR 0.009972762
198.6031336 Rahu CHANDR 0.009687724
212.2652188 Guru RAHU 0.009370979
225.4693275 Shani GURU 0.009055983
238.2439558 Budh SHANI 0.008770196
250.64972 Ketu SHANI 0.008532873
262.7675127 Shukr SHANI 0.008355237
274.688021 Ravi SHANI 0.008241736
286.5033776 Chandr SHANI 0.008191582
298.3008959 Mangal SHANI 0.008200101
310.1583967 Rahu GURU 0.00825969
322.1405561 Guru SHANI 0.008360411
334.2961086 Shani SHANI 0.008490639
346.6563024 Shani GURU 0.008638088
359.2352145 Budh SHANI 0.008791228
12.03225863 Ketu BUDH 0.008940828
25.03671433 Shukr BUDH 0.009081237
38.23357549 Ravi SHUKR 0.009211039
51.60945936 Chandr SHUKR 0.009332705
65.15689831 Mangal RAVI 0.009451021
78.87544283 Rahu CHANDR 0.009570571
92.76879746 Guru RAHU 0.009692939
106.8383287 Budh BUDH 0.009814442
121.0742821 Ketu SHUKR 0.009924996
135.4469085 Shukr SHUKR 0.010008737
149.9004957 Ravi RAHU 0.010046882
164.3534797 Chandr GURU 0.010022636
178.7064126 Mangal SHANI 0.009926708
192.8565333 Rahu BUDH 0.009761074
206.7146469 Guru SHUKR 0.00953922
220.2190409 Shani SHUKR 0.009282894
233.3429225 Budh MANGAL 0.009017163
246.0948889 Ketu RAHU 0.008765854
258.5142442 Shukr RAHU 0.008548607
270.6636617 Ravi RAHU 0.008379629
282.6212417 Chandr RAHU 0.00826768
294.4732287 Mangal RAHU 0.008216735
306.3078555 Mangal CHANDR 0.008226772
318.2101028 Rahu CHANDR 0.008294285
330.256842 Guru CHANDR 0.008412428
342.5120754 Shani MANGAL 0.008571086
355.0225557 Budh RAHU 0.008757293
7.814515746 Ketu GURU 0.008956219
20.89233782 Shukr GURU 0.009152709
34.23983634 Ravi SHANI 0.00933323
47.82442968 Chandr BUDH 0.009487849
61.60369095 Mangal BUDH 0.009611605
75.53274656 Rahu SHUKR 0.009704584
89.57037017 Guru CHANDR 0.009770466
103.6819877 Shani RAHU 0.00981409
117.8390262 Budh GURU 0.009838971
132.0153571 Ketu BUDH 0.009845627
146.1824091 Shukr KETU 0.0098311184
160.3048436 Chandr CHANDR 0.00978992
174.3386017 Mangal RAHU 0.009715977
188.2325372 Rahu RAHU 0.009605337
201.9336052 Guru SHANI 0.009458402
215.394167 Shani SHANI 0.009280868
228.5792364 Budh KETU 0.009083143
241.4718611 Ketu SHUKR 0.008878736
254.0758346 Shukr SHUKR 0.008682342
266.4158092 Shukr KETU 0.00850814
278.5353067 Ravi SHUKR 0.008368488
290.4933106 Chandr SHUKR 0.00827313
302.3602101 Mangal KETU 0.008228937
314.2136965 Rahu BUDH 0.008239959
326.134741 Guru KETU 0.008307442
338.2033265 Shani SHUKR 0.008429539
350.4935569 Budh SHUKR 0.008600823
3.06811415 Ketu RAVI 0.91426503
15.97243089 Shukr RAVI 0.009049314
29.22926853 Ravi RAHU 0.009296121
42.83472527 Chandr RAHU 0.009533125
56.75700768 Mangal GURU 0.009741182
70.93912113 Rahu SHANI 0.009904096
85.30562939 Guru BUDH 0.01001127
99.77217191 Shani SHUKR 0.010059096
114.2554161 Budh RAHU 0.010050628
128.6811665 Ketu GURU 0.009993828
142.9892557 Shukr SHANI 0.009899154
157.1349544 Ravi KETU 0.009777223
171.0875335 Chandr SHUKR 0.009637088
184.8271875 Mangal SHUKR 0.00948546
198.3417402 Rahu CHANDR 0.009326899
211.6242784 Guru RAHU 0.009164664
224.6721802 Shani RAHU 0.009001685
237.4873443 Budh GURU 0.008841286
250.0771576 Ketu SHANI 0.008687592
262.4558311 Shukr SHANI 0.008545706
274.6458359 Ravi SHANI 0.008421712
286.6791018 Chandr SHANI 0.008322409
298.5976015 Mangal SHANI 0.008254799
310.453118 Rahu SHANI 0.008225522
322.3062714 Guru SHANI 0.008240377
334.2249359 Shani SHANI 0.008303909
346.2819566 Shani GURU 0.00841886
358.5518372 Budh SHANI 0.008585357
11.10607044 Ketu SHANI 0.00879991
24.00699693 Shukr BUDH 0.009054402
37.30034645 Ravi KETU 0.009335258
51.00701312 Chandr SHUKR 0.009623138
65.11534106 Mangal RAVI 0.00989376
79.57614618 Rahu MANGAL 0.010120476
94.30316836 Shani SHANI 0.010278676
109.1807928 Budh KETU 0.010351017
124.0785689 Ketu CHANDR 0.010331603
138.8692925 Shukr RAHU 0.010227311
153.4457863 Ravi SHANI 0.010055625
167.7320303 Chandr SHANI 0.009839903
181.6866443 Mangal BUDH 0.009603984
195.2995318 Rahu SHUKR 0.009367989
208.58435 Guru SHUKR 0.00914621
221.569801 Shani CHANDR 0.008946965
234.2919457 Budh RAHU 0.008773701
246.7886059 Ketu RAHU 0.008626563
259.0960583 Shukr RAHU 0.008503956
271.2477852 Ravi GURU 0.00840389
283.2749088 Chandr RAHU 0.008325039
295.2078635 Mangal RAHU 0.008267476
307.0787619 Rahu RAHU 0.008233008
318.923844 Rahu CHANDR 0.008225075
330.7854941 Guru MANGAL 0.008248357
342.7135222 Shani MANGAL 0.008308211
354.7655364 Budh RAHU 0.008409992
7.006134448 Ketu RAHU 0.008558134
19.50445533 Shukr RAHU 0.00875488
32.32961276 Ravi GURU 0.008998713
45.54370868 Chandr GURU 0.009282627
59.19236484 Mangal SHANI 0.009592437
73.29318243 Rahu BUDH 0.009905578
87.82378043 Guru SHUKR 0.010191508
102.7131006 Shani MANGAL 0.010415206
117.8411145 Budh GURU 0.010544292
133.0507884 Ketu BUDH 0.010557962
148.1714915 Ravi CHANDR 0.010453834
163.0473023 Chandr RAHU 0.010249063
177.5608308 Mangal GURU 0.009974945
191.6454322 Rahu SHANI 0.009667818
205.2843978 Guru BUDH 0.009360548
218.5009142 Shani SHUKR 0.009077526
231.3444397 Budh SHUKR 0.008833519
243.8778516 Ketu CHANDR 0.008634957
256.1673977 Shukr RAVI 0.00848211
268.275839 Ravi CHANDR 0.008371265
280.258499 Chandr CHANDR 0.008296633
292.1617502 Chandr SHUKR 0.008251924
304.0234542 Mangal SHUKR 0.008231579
315.8749166 Rahu SHUKR 0.008231719
327.7439264 Guru SHUKR 0.008250781
339.6583576 Shani SHUKR 0.008289758
351.649726 Budh RAVI 0.008352014
3.756150138 Ketu CHANDR 0.008442752
16.02423951 Shukr RAVI 0.008568137
28.50937324 Ravi MANGAL 0.008734034
41.27371509 Chandr MANGAL 0.008944254
54.38135021 Mangal RAHU 0.009198432
67.89010634 Rahu RAHU 0.009489639
81.8398774 Guru SHANI 0.00980198
96.23808264 Shani BUDH 0.010109
111.0450103 Budh SHUKR 0.010374742
126.1647178 Ketu RAHU 0.01055938
141.448342 Shukr GURU 0.010629332
156.7133818 Ravi BUDH 0.010568281
171.775177 Chandr SHUKR 0.010383527
186.4799927 Mangal CHANDR 0.010103897
200.7279925 Guru GURU 0.009770339
214.4799616 Shani SHANI 0.009424296
227.7496727 Budh BUDH 0.009099179
240.5887656 Ketu KETU 0.008817101
253.070851 Ketu BUDH 0.008589627
265.2784195 Shukr BUDH 0.008420136
277.2932979 Ravi KETU 0.008306236
289.1902426 Chandr BUDH 0.008241796
301.0331522 Mangal BUDH 0.008218656
312.8734585 Rahu BUDH 0.008228029
324.7503204 Guru BUDH 0.008261677
336.6923902 Shani BUDH 0.008312964
348.7209733 Budh KETU 0.008377765
0.854207467 Ketu SHUKR 0.914621899
13.11159106 Ketu BUDH 0.008546804
25.51806419 Shukr BUDH 0.008657774
38.10685835 Ravi SHUKR 0.008794156
50.92032021 Chandr SHUKR 0.00896211
64.00790886 Mangal SHUKR 0.009165585
77.42070204 Rahu SHUKR 0.009403758
91.20205978 Guru MANGAL 0.009668347
105.3747175 Shani GURU 0.009941355
119.926005 Budh SHANI 0.010194518
134.7952962 Shukr SHUKR 0.01039228
149.8698805 Ravi RAHU 0.01049928
164.9946317 Chandr GURU 0.010490737
179.9957937 Mangal SHANI 0.010361284
194.712136 Rahu KETU 0.010127507
209.0225343 Guru RAVI 0.009822677
222.8610101 Shani MANGAL 0.00948665
236.2169568 Budh GURU 0.009156085
249.124773 Ketu GURU 0.008858737
261.6494779 Shukr GURU 0.008612205
273.8731631 Ravi SHANI 0.008425287
285.8841605 Chandr SHANI 0.008299994
297.7689558 Mangal GURU 0.008233354
309.6064167 Rahu GURU 0.008218914
321.4639656 Guru GURU 0.008248009
333.395403 Shani SHANI 0.008310848
345.440222 Shani GURU 0.008397541
357.6244653 Budh GURU 0.0084992
9.963201741 Ketu SHANI 0.00860906
22.46441667 Shukr SHANI 0.008723341
35.13370622 Ravi BUDH 0.008841604
47.97887399 Chandr BUDH 0.008966429
61.01336606 Mangal BUDH 0.009102322
74.25745096 Rahu BUDH 0.009253893
87.73625301 Guru SHUKR 0.009423501
101.4742421 Shani CHANDR 0.00960879
115.4864994 Budh RAHU 0.009800654
129.7680129 Ketu SHANI 0.009982355
144.2835008 Shukr BUDH 0.010130725
158.9615081 Ravi SHUKR 0.010220187
173.6966532 Mangal MANGAL 0.010229207
188.3617698 Rahu RAHU 0.010147055
202.8276305 Guru SHANI 0.009977858
216.9842376 Shani BUDH 0.009739875
230.7569335 Budh SHUKR 0.009460466
244.1133644 Ketu CHANDR 0.009169367
257.0615819 Shukr CHANDR 0.00889315
269.6425003 Ravi RAHU 0.00865229
281.9203471 Chandr RAHU 0.008460543
293.9734869 Mangal MANGAL 0.008325581
305.8865696 Mangal CHANDR 0.008249997
317.7441364 Rahu RAVI 0.008232295
329.6255098 Guru CHANDR 0.008267721
341.6007237 Shani CHANDR 0.008348924
353.7273179 Budh MANGAL 0.008466538
6.048034374 Ketu RAHU 0.008609858
18.5896707 Shukr RAHU 0.008767726
31.36343779 Ravi GURU 0.008929654
44.36703133 Chandr GURU 0.00908703
57.58826547 Mangal GURU 0.009234086
71.00958144 Rahu SHANI 0.00936825
84.61226226 Guru BUDH 0.00948961
98.37908115 Shani SHUKR 0.009599541
112.2945368 Budh CHANDR 0.009698919
126.342582 Ketu RAHU 0.009786471
140.5024914 Shukr GURU 0.009857742
154.7440923 Ravi SHANI 0.009905025
169.0240091 Chandr BUDH 0.009918534
183.2847008 Mangal SHUKR 0.009888743
197.4575228 Rahu RAVI 0.009809339
211.4697262 Guru RAHU 0.009679687
225.253761 Shani GURU 0.009505844
238.7563899 Budh SHANI 0.009299787
251.9454207 Ketu BUDH 0.009077349
264.8129844 Shukr BUDH 0.008855731
277.3754531 Ravi KETU 0.008651328
289.6708062 Chandr KETU 0.008478209
301.7544751 Mangal BUDH 0.008347318
313.6946012 Rahu BUDH 0.008266268
325.5673344 Guru BUDH 0.008239468
337.4524033 Shani KETU 0.008268318
349.4288529 Budh SHUKR 0.008351265
1.570736256 Ketu SHUKR 0.914593195
13.94263521 Shukr SHUKR 0.008657973
26.59507944 Shukr KETU 0.00886309
39.56018358 Ravi SHUKR 0.009085274
52.84813396 Chandr RAVI 0.009308617
66.44542342 Mangal CHANDR 0.009516568
80.31571957 Guru GURU 0.009693941
94.40378784 Shani SHANI 0.009829033
108.64208 Budh KETU 0.009915245
122.9587681 Ketu SHUKR 0.009951685
137.2855053 Shukr CHANDR 0.009942517
151.5632437 Ravi GURU 0.00989526
165.7450547 Chandr SHANI 0.009818574
179.7958867 Mangal SHANI 0.009720268
193.6901428 Rahu BUDH 0.009606111
207.4084595 Guru SHUKR 0.009479638
220.9349703 Shani RAVI 0.009342749
234.2558516 Budh RAHU 0.00919672
247.3594274 Ketu RAHU 0.009043293
260.23771 Shukr GURU 0.008885593
272.888945 Ravi GURU 0.008728676
285.3204695 Chandr GURU 0.008579544
297.5511001 Mangal GURU 0.008446639
309.6124704 Rahu GURU 0.008339017
321.549146 Guru GURU 0.008265523
333.4177011 Shani SHANI 0.008234141
345.2850058 Shani GURU 0.008251482
357.2257777 Budh GURU 0.008322256
9.319231834 Ketu GURU 0.008448583
21.64459541 Shukr GURU 0.008629151
34.27533799 Ravi SHANI 0.008858307
47.27206403 Chandr SHANI 0.009125125
60.67419597 Mangal BUDH 0.009412659
74.49114778 Rahu KETU 0.009697909
88.6948351 Guru SHUKR 0.009953419
103.216577 Shani RAHU 0.010151192
117.9515121 Budh SHANI 0.010268514
132.7716486 Ketu BUDH 0.010293737
147.5451049 Ravi CHANDR 0.01022943
162.1560325 Chandr RAHU 0.010091236
176.5192348 Mangal GURU 0.009902924
190.5859857 Rahu SHANI 0.009689946
204.3413088 Guru BUDH 0.009474068
217.7957212 Shani KETU 0.009270473
230.975103 Budh SHUKR 0.009087303
243.9114637 Ketu CHANDR 0.008926784
256.6361176 Shukr CHANDR 0.008787131
269.175831 Ravi MANGAL 0.008664653
281.5518915 Chandr MANGAL 0.008555694
293.7816029 Mangal MANGAL 0.008458146
305.8814018 Mangal CHANDR 0.008372341
317.8706735 Rahu RAVI 0.008301305
329.775431 Guru CHANDR 0.008250485
341.6312487 Shani CHANDR 0.008227116
353.4851105 Budh MANGAL 0.008239411
5.395997344 Ketu MANGAL 0.00829565
17.43401153 Shukr MANGAL 0.008403092
29.67775221 Ravi RAHU 0.008566689
42.20967398 Chandr RAHU 0.00878763
55.10920234 Mangal RAHU 0.009061708
68.44324466 Rahu RAHU 0.009377402
82.25377125 Guru SHANI 0.009713852
96.54333408 Shani BUDH 0.010039992
111.2621527 Budh SHUKR 0.010317037
126.3031201 Ketu RAHU 0.01050575
141.5106994 Shukr GURU 0.010577058
156.7046192 Ravi BUDH 0.010521466
171.7118788 Chandr SHUKR 0.010352257
186.3959368 Mangal CHANDR 0.010100638
200.6735454 Guru GURU 0.009805584
214.5162236 Shani SHANI 0.009503507
227.9400604 Budh BUDH 0.009221731
240.9904582 Ketu SHUKR 0.008976627
253.7273019 Shukr SHUKR 0.008774899
266.2132997 Shukr KETU 0.008616114
278.5061475 Ravi SHUKR 0.00849535
290.6542636 Chandr SHUKR 0.008405558
302.6955778 Mangal SHUKR 0.008339534
314.658769 Rahu KETU 0.008291461
326.5663128 Guru SHUKR 0.008258002
338.4386713 Shani SHUKR 0.008238914
350.2988947 Budh SHUKR 0.008237145
2.176890585 Ketu SHUKR 0.914818501
14.11273998 Shukr SHUKR 0.008310461
26.15858972 Shukr KETU 0.008401872
38.3786894 Ravi SHUKR 0.008540751
50.84713746 Chandr SHUKR 0.008732997
63.64296613 Mangal SHUKR 0.008980365
76.84215243 Rahu SHUKR 0.009278205
90.50592927 Guru CHANDR 0.00961272
104.6651826 Shani RAHU 0.009958428
119.3029933 Budh SHANI 0.010277931
134.3412218 Shukr SHUKR 0.01052674
149.6394251 Ravi RAHU 0.010663839
165.0116827 Chandr GURU 0.010664523
180.2589135 Mangal BUDH 0.010529161
195.2058373 Rahu KETU 0.010282911
209.7291292 Guru CHANDR 0.009966649
223.7684924 Shani RAHU 0.009624303
237.3212267 Budh GURU 0.0092927
250.4271558 Ketu SHANI 0.008996963
263.1515189 Shukr SHANI 0.008750666
275.5704194 Ravi BUDH 0.008558236
287.7601881 Chandr SHANI 0.008417698
299.7904199 Mangal SHANI 0.008323092
311.7201327 Rahu SHANI 0.008266505
323.5965207 Guru SHANI 0.008239735
335.4557933 Shani BUDH 0.008235625
347.3256501 Budh BUDH 0.008249091
359.2289651 Budh SHANI 0.00827784
11.18814237 Ketu SHANI 0.008322681
23.22946307 Shukr SHANI 0.008387335
35.38672817 Ravi BUDH 0.00847778
47.70354921 Chandr SHANI 0.008601146
60.23364474 Mangal BUDH 0.008764173
73.03851216 Rahu BUDH 0.008971233
86.18194622 Guru KETU 0.00922203
99.72100541 Shani SHUKR 0.009509057
113.6933365 Budh MANGAL 0.009815146
128.1019462 Ketu GURU 0.010112296
142.9010153 Shukr SHANI 0.010363738
157.9889847 Ravi SHUKR 0.010530767
173.2151153 Chandr RAVI 0.010583198
188.401163 Rahu RAHU 0.010509242
203.3725287 Guru SHANI 0.010319669
217.9881067 Shani KETU 0.010043995
232.1589412 Budh RAVI 0.009720961
245.8519668 Ketu RAHU 0.009388331
259.0819275 Shukr RAHU 0.009076157
271.8977853 Ravi GURU 0.008804554
284.3689334 Chandr GURU 0.008584512
296.5737716 Mangal GURU 0.008419816
308.5911547 Rahu RAHU 0.008309021
320.4944959 Guru GURU 0.008247209
332.3481942 Guru RAHU 0.008227519
344.205997 Shani RAHU 0.008242379
356.1109054 Budh RAHU 0.008284499
8.096355718 Ketu GURU 0.008347703
20.18850451 Shukr GURU 0.008427655
32.40935391 Ravi GURU 0.008522342
44.7802316 Chandr GURU 0.008632165
57.32495451 Mangal GURU 0.008759531
70.07189712 Rahu GURU 0.008907887
83.05416378 Guru SHANI 0.009080212
96.30719032 Shani BUDH 0.009277097
109.8634233 Budh SHUKR 0.009494691
123.7442449 Ketu CHANDR 0.009722935
137.9500888 Shukr MANGAL 0.009944686
152.4508235 Ravi GURU 0.010136629
167.1796935 Chandr SHANI 0.010272692
182.0344147 Mangal KETU 0.010329797
196.8873985 Rahu SHUKR 0.010294245
211.603614 Guru RAHU 0.010166072
226.061118 Shani GURU 0.009959314
240.1680588 Ketu KETU 0.009698145
253.8718512 Shukr SHUKR 0.009410852
267.159835 Ravi RAVI 0.009124268
280.053729 Chandr CHANDR 0.008860295
292.6011649 Chandr SHUKR 0.008634644
304.8668558 Mangal SHUKR 0.008457046
316.9247292 Rahu SHUKR 0.0083321116
328.8514969 Guru RAVI 0.008260367
340.7217282 Shani RAVI 0.008239287
352.6042765 Budh CHANDR 0.008264167
4.559772275 Ketu CHANDR 0.008328789
16.63892582 Shukr CHANDR 0.008425938
28.88157339 Ravi MANGAL 0.008547942
41.31659721 Chandr MANGAL 0.008687316
53.96282843 Mangal MANGAL 0.008837446
66.83078292 Rahu RAHU 0.008993079
79.92475536 Rahu MANGAL 0.009150413
93.24463083 Guru RAHU 0.009306741
106.7868367 Budh BUDH 0.009459735
120.5440581 Ketu KETU 0.009606522
134.5035816 Shukr SHUKR 0.009742743
148.6444556 Ravi MANGAL 0.009861836
162.934135 Chandr RAHU 0.009954935
177.3258167 Mangal GURU 0.010011712
191.757911 Rahu SHANI 0.010022203
206.1567164 Guru KETU 0.009979181
220.4424026 Shani RAVI 0.009880312
234.5372904 Budh RAHU 0.009729355
248.3746608 Ketu GURU 0.009536034
261.9062269 Shukr SHANI 0.00931469
275.1068972 Ravi SHANI 0.009082166
287.9763065 Chandr BUDH 0.008855563
300.5374282 Mangal BUDH 0.00865039
312.833128 Rahu BUDH 0.008479388
324.9216479 Guru BUDH 0.008352024
336.8718166 Shani BUDH 0.008274453
348.7584735 Budh KETU 0.008249746
0.658292079 Ketu KETU 0.914798745
12.64592769 Ketu BUDH 0.008357396
24.79024781 Shukr BUDH 0.008482413
37.15045238 Ravi KETU 0.008645517
49.77217323 Chandr KETU 0.008836331
62.6839817 Mangal SHUKR 0.009042243
75.8949064 Rahu SHUKR 0.009249259
89.39354017 Guru RAVI 0.009443245
103.1492113 Shani RAHU 0.009611457
117.1154972 Budh GURU 0.009744185
131.2358763 Ketu SHANI 0.009836082
145.450524 Shukr BUDH 0.009886584
159.7025855 Ravi SHUKR 0.009899088
173.9422922 Mangal MANGAL 0.009879133
188.1281505 Rahu RAHU 0.009832355
202.2256045 Guru SHANI 0.009762972
216.2043684 Shani BUDH 0.009673222
230.0358054 Budh SHUKR 0.009563714
243.6914821 Ketu CHANDR 0.009434479
257.1435891 Shukr CHANDR 0.009286355
270.367327 Ravi RAHU 0.009122282
283.3446841 Chandr RAHU 0.008948034
296.0685364 Mangal RAHU 0.008772138
308.5459639 Rahu RAHU 0.008605099
320.8000638 Guru GURU 0.008458248
332.870063 Guru RAHU 0.00834258
344.8099344 Shani RAHU 0.008267804
356.6859206 Budh GURU 0.008241699
8.573357847 Ketu GURU 0.008269697
20.5529765 Shukr GURU 0.008354527
32.70654277 Ravi GURU 0.008495675
45.11152301 Chandr GURU 0.008688634
57.83455252 Mangal GURU 0.008924055
70.92383802 Rahu SHANI 0.0091871115
84.40117095 Guru BUDH 0.009457504
98.25504239 Shani SHUKR 0.009710746
112.4372661 Budh CHANDR 0.009921304
126.865769 Ketu RAHU 0.010067448
141.4348522 Shukr GURU 0.010136381
156.0313047 Ravi BUDH 0.01012742
170.5518466 Chandr SHUKR 0.010051514
184.9165496 Mangal RAVI 0.009927264
199.0747912 Rahu CHANDR 0.009775345
213.0035826 Guru RAHU 0.009613611
226.7006772 Budh BUDH 0.009454286
240.1756718 Ketu KETU 0.009303341
253.4417927 Shukr SHUKR 0.009161513
266.5101203 Shukr KETU 0.009026313
279.3870812 Ravi SHUKR 0.008894366
292.0751472 Chandr SHUKR 0.008763504
304.5759347 Mangal SHUKR 0.008634152
316.8945258 Rahu SHUKR 0.008509871
329.043872 Guru RAVI 0.008397156
341.0483866 Shani CHANDR 0.008304692
352.9461426 Budh CHANDR 0.008242285
4.789459601 Ketu MANGAL 0.008219751
16.64401538 Shukr CHANDR 0.00824595
28.58670394 Ravi MANGAL 0.008327955
40.7022176 Chandr CHANDR 0.0084701
53.07801756 Chandr RAVI 0.008672755
65.79725272 Mangal CHANDR 0.008930795
78.92929638 Rahu CHANDR 0.009231897
92.51796619 Guru RAHU 0.009555069
106.5686494 Shani GURU 0.009870475
121.037703 Ketu SHUKR 0.010142225
135.8294433 Shukr RAVI 0.010335068
150.8053925 Ravi RAHU 0.010423597
165.805983 Chandr SHANI 0.010400019
180.6786754 Mangal BUDH 0.010276312
195.3027892 Rahu SHUKR 0.01007949
209.6031387 Guru CHANDR 0.009842594
223.5504141 Shani RAHU 0.009595906
237.1518779 Budh GURU 0.00936163
250.4380939 Ketu SHANI 0.009152521
263.4502143 Shukr SHANI 0.00897307
276.2301176 Ravi BUDH 0.0088218
288.8141462 Chandr BUDH 0.008693819
301.2304654 Mangal BUDH 0.008583276
313.4995902 Rahu BUDH 0.008485376
325.6372268 Guru BUDH 0.008397736
337.6584358 Shani KETU 0.008321059
349.5821944 Budh SHUKR 0.008259197
1.435557106 Ketu SHUKR 0.914858239
13.25676676 Ketu BUDH 0.008207877
25.09694554 Shukr BUDH 0.008235929
37.02026739 Ravi KETU 0.008311721
49.1025275 Chandr BUDH 0.008442704
61.4278053 Mangal BUDH 0.008633461
74.08272286 Rahu BUDH 0.008883897
87.14774732 Guru SHUKR 0.009187052
100.6851039 Shani RAVI 0.0095267
114.7236512 Budh RAHU 0.009875569
129.2432577 Ketu GURU 0.010196103
144.1643269 Shukr BUDH 0.010445837
159.3495666 Ravi SHUKR 0.010587502
174.6220139 Mangal RAHU 0.010600363
189.795972 Rahu GURU 0.010487146
204.7104278 Guru BUDH 0.010272544
219.2530353 Shani SHUKR 0.009994189
233.3681228 Budh MANGAL 0.009691105
247.0502525 Ketu RAHU 0.009395058
260.3300292 Shukr GURU 0.00912709
273.2588768 Ravi SHANI 0.008898104
285.8964643 Chandr SHANI 0.0087111649
298.3016945 Mangal SHANI 0.008563966
310.5270752 Rahu SHANI 0.008451105
322.6161717 Guru SHANI 0.008366141
334.6037185 Shani SHANI 0.008303297
346.5177158 Shani GURU 0.008258638
358.3827525 Budh SHANI 0.008230748
10.22389396 Ketu SHANI 0.008220964
22.07055352 Shukr SHANI 0.008233229
33.95978705 Ravi SHANI 0.008273546
45.93851995 Chandr SHANI 0.008349138
58.06431304 Mangal SHANI 0.008467335
70.40428955 Rahu GURU 0.008634195
83.03177343 Guru SHANI 0.008852787
96.02012114 Shani BUDH 0.0091211111
109.4332525 Budh SHUKR 0.009429702
123.3127828 Ketu RAVI 0.009759387
137.6630091 Shukr MANGAL 0.010080436
152.4374886 Ravi GURU 0.01035502
167.5332565 Chandr SHANI 0.01054418
182.7983461 Mangal SHUKR 0.010618014
198.0537228 Rahu RAVI 0.010564974
213.1238957 Guru RAHU 0.010395538
227.865833 Budh BUDH 0.010138272
242.1868488 Ketu SHUKR 0.009830532
256.0480584 Shukr RAVI 0.009508636
269.456499 Ravi RAHU 0.009201431
282.4520529 Chandr RAHU 0.008928236
295.0943008 Mangal RAHU 0.008699697
307.4517104 Rahu RAHU 0.008519656
319.5935911 Rahu MANGAL 0.008387047
331.5846366 Guru RAHU 0.008297645
343.4818672 Shani RAHU 0.008245671
355.3336638 Budh RAHU 0.008225139
7.180400995 Ketu RAHU 0.00823083
19.05617374 Shukr RAHU 0.00825894
30.99125683 Ravi RAHU 0.008307518
43.01498835 Chandr RAHU 0.008376666
55.15864856 Mangal RAHU 0.008468406
67.45775544 Rahu RAHU 0.008586115
79.95316513 Rahu MANGAL 0.008733548
92.69044628 Guru RAHU 0.008913522
105.7170976 Shani GURU 0.009126323
119.0772663 Budh SHANI 0.009367896
132.803839 Ketu BUDH 0.009628062
146.9084106 Ravi RAVI 0.009889318
161.3708563 Chandr MANGAL 0.010127224
176.1316966 Mangal GURU 0.01031332
191.0911224 Rahu SHANI 0.010420655
206.1173462 Guru KETU 0.010430545
221.0637596 Shani CHANDR 0.010337984
235.7906383 Budh RAHU 0.010153285
250.1850685 Ketu SHANI 0.009899248
264.1737057 Shukr BUDH 0.009605227
277.7262972 Ravi KETU 0.009300773
290.8514823 Chandr SHUKR 0.009011031
303.5882854 Mangal SHUKR 0.00875467
315.9965003 Rahu SHUKR 0.008543738
328.1478457 Guru SHUKR 0.00838448
340.1186005 Shani SHUKR 0.008278437
351.9839037 Budh RAVI 0.008223623
3.813728301 Ketu CHANDR 0.008215662
15.67034281 Shukr RAVI 0.008248743
27.60688353 Ravi CHANDR 0.008316287
39.66671357 Ravi SHUKR 0.008411445
51.88350562 Chandr SHUKR 0.008527626
64.28214273 Mangal SHUKR 0.008659075
76.88037474 Rahu SHUKR 0.008801337
89.69085958 Guru CHANDR 0.008951397
102.7230527 Shani MANGAL 0.009107435
115.984443 Budh RAHU 0.009268257
129.4806939 Ketu SHANI 0.00943243
143.2142723 Shukr SHANI 0.009597131
157.1813248 Ravi KETU 0.009756935
171.3670789 Chandr SHUKR 0.009902962
185.740776 Mangal CHANDR 0.010022909
200.2517481 Guru GURU 0.010102306
214.8284294 Shani SHANI 0.01012698
229.3817229 Budh SHUKR 0.010086321
243.8131436 Ketu CHANDR 0.0099765
258.0266066 Shukr MANGAL 0.009802463
271.9411839 Ravi GURU 0.009577769
285.5015264 Chandr GURU 0.009322195
298.6835202 Mangal SHANI 0.009058063
311.49465 Rahu SHANI 0.008806728
323.9702694 Guru BUDH 0.008586186
336.1676118 Shani BUDH 0.008409952
348.1590505 Budh BUDH 0.00828683
360.0255487 Ketu KETU 0.008221214
11.85084195 Ketu BUDH 0.008213696
23.71655704 Shukr SHANI 0.008261701
35.69805656 Ravi BUDH 0.008359886
47.86056401 Chandr BUDH 0.008500237
60.25535339 Mangal BUDH 0.008672129
72.91633324 Rahu BUDH 0.008862765
85.85775697 Guru KETU 0.00905816
99.07381269 Shani SHUKR 0.009244609
112.5406046 Budh CHANDR 0.00941043
126.2206386 Ketu RAHU 0.009547647
140.0692634 Shukr RAHU 0.009653087
154.0416531 Ravi SHANI 0.00972828
168.0983546 Chandr BUDH 0.009777962
182.2077322 Mangal KETU 0.009807641
196.344764 Rahu SHUKR 0.0098211165
210.4869191 Guru CHANDR 0.009818792
224.6086711 Shani RAHU 0.009797187
238.676569 Budh SHANI 0.00974983
252.6468171 Ketu BUDH 0.009669463
266.466847 Shukr KETU 0.00955104
280.0811186 Chandr CHANDR 0.00939448
293.4397176 Mangal MANGAL 0.00920603
306.5071914 Mangal CHANDR 0.008997739
319.2692092 Rahu MANGAL 0.008785484
331.7357842 Guru RAHU 0.008586459
343.9410528 Shani RAHU 0.008416922
355.9403619 Budh RAHU 0.008290571
7.805682597 Ketu GURU 0.008217651
19.62034055 Shukr RAHU 0.008204692
31.47372964 Ravi GURU 0.008254591
43.45608285 Chandr RAHU 0.008366576
55.65284706 Mangal RAHU 0.008535785
68.13815804 Rahu RAHU 0.008752559
80.96739285 Guru GURU 0.009001902
94.16953273 Shani SHANI 0.009263657
107.7408951 Budh BUDH 0.009513969
121.6425034 Ketu SHUKR 0.009728441
135.8034086 Shukr RAVI 0.009886735
150.1309167 Ravi RAHU 0.009977249
164.525949 Chandr GURU 0.009999792
178.899133 Mangal SHANI 0.009964756
193.1825905 Rahu BUDH 0.009889037
207.3343488 Guru SHUKR 0.009790599
221.3354684 Shani CHANDR 0.00968386
235.1823542 Budh RAHU 0.009577148
248.8774282 Ketu GURU 0.009472333
262.4209129 Shukr SHANI 0.009366188
275.8057024 Ravi BUDH 0.009252905
289.0163636 Chandr BUDH 0.009127074
302.0321534 Mangal KETU 0.008986255
314.8328105 Rahu KETU 0.008832474
327.4053033 Guru SHUKR 0.008672421
339.7498391 Shani SHUKR 0.00851657
351.8839591 Budh RAVI 0.008377645
3.844168582 Ketu CHANDR 0.008268862
15.68519423 Shukr RAVI 0.008202394
27.47749506 Ravi CHANDR 0.008188361
39.3037571 Ravi SHUKR 0.008234263
51.25465623 Chandr SHUKR 0.00834445
63.42357566 Mangal SHUKR 0.008519253
75.89971763 Rahu SHUKR 0.008753746
88.75924081 Guru SHUKR 0.009036331
102.0545343 Shani CHANDR 0.009347584
115.8026862 Budh RAHU 0.009660174
129.9758688 Ketu SHANI 0.009941169
144.4980067 Shukr BUDH 0.010157598
159.2518059 Ravi SHUKR 0.010284324
174.096748 Mangal MANGAL 0.010311034
188.8933885 Rahu GURU 0.010244759
203.5258402 Guru SHANI 0.010106479
217.9153346 Shani KETU 0.009923719
232.0224076 Budh RAVI 0.009722817
245.8401134 Ketu RAHU 0.009523784
259.3828986 Shukr RAHU 0.009338474
272.6752485 Ravi GURU 0.009171241
285.7426181 Chandr SHANI 0.009020935
298.6058095 Mangal SHANI 0.008883452
311.2790405 Rahu SHANI 0.008754232
323.7711959 Guru SHANI 0.00863026
336.0892467 Shani BUDH 0.008511274
348.2426954 Budh BUDH 0.0084002
0.248042688 Ketu KETU 0.914773977
12.13244811 Ketu BUDH 0.008227658
23.93600696 Shukr SHANI 0.008183662
35.71246885 Ravi BUDH 0.008180412
47.52857848 Chandr SHANI 0.008226584
59.46218379 Mangal SHANI 0.00832922
71.59890011 Rahu SHANI 0.008492612
84.02685897 Guru BUDH 0.008716852
96.82910478 Shani BUDH 0.008996107
110.0733808 Budh SHUKR 0.009316781
123.799513 Ketu CHANDR 0.009656048
138.0060001 Shukr MANGAL 0.00998203
152.6397872 Ravi GURU 0.010257362
167.5948455 Chandr SHANI 0.010446691
182.7236359 Mangal SHUKR 0.010526028
197.8603239 Rahu RAVI 0.010489669
212.848695 Guru RAHU 0.010351084
227.5653563 Budh BUDH 0.010137463
241.9316941 Ketu SHUKR 0.009881065
255.9138 Shukr RAVI 0.009611472
269.5141168 Ravi RAHU 0.0093511183
282.7597669 Chandr RAHU 0.0091141179
295.6912508 Mangal RAHU 0.008907183
308.3534483 Rahu RAHU 0.008731507
320.7896585 Guru GURU 0.008584942
333.0386795 Guru RAHU 0.008464023
345.1343835 Shani GURU 0.008365506
357.1069946 Budh GURU 0.008287355
8.985379922 Ketu GURU 0.008229305
20.79986192 Shukr GURU 0.00819311
32.58510339 Ravi GURU 0.008182477
44.38256917 Chandr GURU 0.008202644
56.24213325 Mangal GURU 0.008259701
68.22254001 Rahu RAHU 0.008359734
80.39046301 Guru GURU 0.008507774
92.81781545 Guru RAHU 0.008706483
105.5769007 Shani GURU 0.00895455
118.7330336 Budh SHANI 0.009244858
132.3344925 Ketu BUDH 0.009562672
146.4004119 Shukr KETU 0.009884553
160.9088132 Chandr CHANDR 0.010179314
175.7889033 Mangal RAHU 0.010412226
190.9223862 Rahu SHANI 0.010552305
206.1563343 Guru KETU 0.010580373
221.3255392 Shani CHANDR 0.010494368
236.2778686 Budh GURU 0.010309429
250.894918 Ketu SHANI 0.0100529
265.1028623 Shukr BUDH 0.009756886
278.8728951 Ravi SHUKR 0.009451479
292.2141641 Chandr SHUKR 0.009160562
305.163237 Mangal RAVI 0.008900363
317.7733702 Rahu RAVI 0.008679949
330.1054837 Guru CHANDR 0.008502703
342.2215943 Shani MANGAL 0.008368097
354.1806965 Budh RAHU 0.008273306
6.036645799 Ketu RAHU 0.008214463
17.83752263 Shukr MANGAL 0.008187572
29.62612147 Ravi RAHU 0.00818923
41.44136706 Chandr MANGAL 0.008217221
53.32038532 Chandr RAVI 0.008270873
65.30074913 Mangal RAVI 0.008351033
77.42233325 Rahu SHUKR 0.008459662
89.72833489 Guru CHANDR 0.008599173
102.265159 Shani MANGAL 0.00877157
115.0808391 Budh RAHU 0.008977327
128.2215368 Ketu GURU 0.009213929
141.7257245 Shukr GURU 0.009474217
155.6161346 Ravi BUDH 0.009744962
169.8904367 Chandr KETU 0.010006392
184.5126789 Mangal SHUKR 0.010233378
199.4083995 Rahu MANGAL 0.010398792
214.4664075 Shani SHANI 0.010478778
229.5489283 Budh SHUKR 0.010458646
244.5091043 Ketu CHANDR 0.010337252
259.2117684 Shukr RAHU 0.010127881
273.5517433 Ravi SHANI 0.009855089
287.4648751 Chandr SHANI 0.009548835
300.9301041 Mangal BUDH 0.00923836
313.9642138 Rahu BUDH 0.008947873
326.6126375 Guru SHUKR 0.008694708
338.9394703 Shani SHUKR 0.008489403
351.0185732 Budh SHUKR 0.00833674
2.926501117 Ketu SHUKR 0.914839839
14.73734113 Shukr SHUKR 0.008187676
26.51923303 Shukr KETU 0.008183715
38.33221622 Ravi SHUKR 0.00821919
50.22711792 Chandr KETU 0.008287562
62.24538974 Mangal KETU 0.008382416
74.41986602 Rahu BUDH 0.008498083
86.77626601 Guru SHUKR 0.008630077
99.33509744 Shani SHUKR 0.008775285
112.1136171 Budh RAVI 0.008931922
125.1275198 Ketu MANGAL 0.009099249
138.3918374 Shukr RAHU 0.009276844
151.9202798 Ravi GURU 0.009463317
165.7223605 Chandr SHANI 0.009654678
179.798275 Mangal SHANI 0.009842892
194.1323232 Rahu BUDH 0.010015174
208.6863524 Guru SHUKR 0.010154465
223.3952596 Shani RAHU 0.010241451
238.1669862 Budh SHANI 0.010258302
252.8890513 Ketu BUDH 0.010193533
267.4417921 Ravi CHANDR 0.010046285
281.7155195 Chandr MANGAL 0.009827922
295.6265903 Mangal RAHU 0.009559922
309.1277132 Rahu GURU 0.009269014
322.2105381 Guru SHANI 0.008981829
334.9017266 Shani SHANI 0.008721007
347.2553132 Budh BUDH 0.008503362
359.3439311 Budh SHANI 0.008339605
11.25049682 Ketu SHANI 0.008234931
23.06114136 Shukr SHANI 0.008190004
34.85963285 Ravi SHANI 0.008201973
46.72303983 Chandr SHANI 0.008265217
58.71812173 Mangal SHANI 0.008371729
70.89817531 Rahu SHANI 0.008511442
83.30061512 Guru SHANI 0.008672881
95.94588027 Shani BUDH 0.008844227
108.8381203 Budh KETU 0.009014621
121.96778 Ketu SHUKR 0.009175468
135.3158871 Shukr SHUKR 0.009321512
148.8593983 Ravi MANGAL 0.009451323
162.5763215 Chandr RAHU 0.009566727
176.4489209 Mangal GURU 0.009671054
190.4636684 Rahu SHANI 0.009766682
204.6076797 Guru BUDH 0.009852708
218.8625505 Shani SHUKR 0.009923519
233.197373 Budh CHANDR 0.009968769
247.5632995 Ketu GURU 0.0099751117
261.8922441 Shukr SHANI 0.009929691
276.1016035 Ravi BUDH 0.009824549
290.1048146 Chandr KETU 0.00966024
303.8249733 Mangal SHUKR 0.00944695
317.2073096 Rahu SHUKR 0.009202648
330.2270874 Guru CHANDR 0.008949344
342.8917601 Shani RAHU 0.008709156
355.2382913 Budh RAHU 0.008501369
7.327442598 Ketu RAHU 0.0083408
19.23675738 Shukr RAHU 0.008237283
31.05355885 Ravi RAHU 0.008195929
42.86871339 Chandr RAHU 0.008217752
54.77117546 Mangal RAHU 0.008300109
66.84273803 Rahu RAHU 0.008436658
79.15245002 Rahu CHANDR 0.00861708
91.75083834 Guru RAHU 0.008827097
104.6648457 Shani RAHU 0.009049282
117.8947945 Budh SHANI 0.009264809
131.414665 Ketu SHANI 0.009456045
145.1765641 Shukr BUDH 0.009609567
159.1192506 Ravi SHUKR 0.009718728
173.1789999 Chandr RAVI 0.009784606
187.2997197 Rahu RAHU 0.009814613
201.4391665 Guru GURU 0.009819155
215.5696448 Shani BUDH 0.009807709
229.6737175 Budh SHUKR 0.009785769
243.736985 Ketu CHANDR 0.009753444
257.7405142 Shukr MANGAL 0.009705872
271.6553856 Ravi GURU 0.009635264
285.4413088 Chandr GURU 0.009534085
299.0501112 Mangal SHANI 0.009398413
312.4332047 Rahu SHANI 0.009230217
325.5506742 Guru BUDH 0.009037778
338.379315 Shani SHUKR 0.008834368
350.917809 Budh SHUKR 0.008635996
3.188479518 Ketu RAVI 0.914617878
15.23598604 Shukr SHUKR 0.008318326
27.12380746 Ravi RAVI 0.0082258
38.92957252 Ravi SHUKR 0.008190042
50.74012239 Chandr SHUKR 0.008216209
62.64657028 Mangal KETU 0.008305983
74.73892461 Rahu KETU 0.008457104
87.09965299 Guru SHUKR 0.008662517
99.7960279 Shani SHUKR 0.008909594
112.8718365 Budh CHANDR 0.009179944
126.33976 Ketu RAHU 0.00945032
140.1764472 Shukr GURU 0.009695092
154.3227701 Ravi SHANI 0.009890464
168.6910959 Chandr BUDH 0.010019536
183.1790569 Mangal SHUKR 0.010076216
197.6861998 Rahu RAVI 0.01006594
212.1282169 Guru RAHU 0.010002689
226.4446385 Shani GURU 0.009903829
240.599062 Ketu KETU 0.009785193
254.5739128 Shukr SHUKR 0.009658044
268.3628339 Ravi CHANDR 0.009528184
281.9633432 Chandr RAHU 0.00939668
295.3715257 Mangal RAHU 0.009261609
308.5797653 Rahu RAHU 0.009120313
321.5777057 Guru GURU 0.00897155
334.355693 Shani SHANI 0.008816911
346.9093343 Budh BUDH 0.008661225
359.2438357 Budh SHANI 0.008512123
11.37724904 Ketu SHANI 0.008379138
23.34222145 Shukr SHANI 0.008272616
35.18616825 Ravi BUDH 0.008202641
46.97009595 Chandr SHANI 0.008178197
58.76647897 Mangal SHANI 0.008206606
70.6564185 Rahu SHANI 0.008293023
82.72586132 Guru SHANI 0.008439669
95.06036811 Shani SHANI 0.008644693
107.7380641 Budh BUDH 0.008900874
120.8208125 Ketu SHUKR 0.009194465
134.3441813 Shukr SHUKR 0.009504603
148.3076716 Ravi CHANDR 0.00980405
162.6680127 Chandr RAHU 0.010062221
177.3391636 Mangal GURU 0.010250712
192.2015104 Rahu SHANI 0.01034989
207.1192813 Guru SHUKR 0.010353733
221.9613115 Shani CHANDR 0.010270527
236.6187094 Budh GURU 0.010119212
251.0148431 Ketu SHANI 0.009923422
265.1068254 Shukr BUDH 0.009705903
278.8807395 Ravi SHUKR 0.009484978
292.3438198 Chandr SHUKR 0.0092732
305.5162242 Mangal RAVI 0.009077589
318.4240739 Rahu CHANDR 0.008900816
331.0946787 Guru MANGAL 0.008742859
343.5542119 Shani RAHU 0.008602678
355.8274952 Budh RAHU 0.008479521
7.939208874 Ketu GURU 0.008373733
19.91585344 Shukr RAHU 0.008287131
31.78797183 Ravi GURU 0.008223083
43.59224115 Chandr RAHU 0.008186324
55.37307998 Mangal RAHU 0.008182536
67.18350317 Rahu RAHU 0.008217777
79.0850616 Rahu CHANDR 0.008297812
91.14669107 Guru MANGAL 0.008427291
103.4421629 Shani RAHU 0.008608684
116.0457359 Budh RAHU 0.008840926
129.0256605 Ketu GURU 0.009117866
142.4353981 Shukr SHANI 0.009426694
156.3029537 Ravi BUDH 0.009746869
170.6198395 Chandr SHUKR 0.010050468
185.332748 Mangal RAVI 0.010305058
200.3419813 Guru GURU 0.010479384
215.5097311 Shani BUDH 0.010550605
230.678048 Budh SHUKR 0.010510364
245.6922355 Ketu RAHU 0.010366976
260.4228994 Shukr GURU 0.010142726
274.7805974 Ravi SHANI 0.009867615
288.7204181 Chandr BUDH 0.009572299
302.2377268 Mangal KETU 0.009282715
315.3586739 Rahu SHUKR 0.009017476
328.129252 Guru SHUKR 0.008787675
340.605498 Shani RAVI 0.008598122
352.8460217 Budh CHANDR 0.008449087
4.907064472 Ketu MANGAL 0.008338024
16.83981523 Shukr CHANDR 0.00826103
28.68955413 Ravi MANGAL 0.008214011
40.49620889 Chandr CHANDR 0.008193558
52.29595973 Chandr SHUKR 0.008197593
64.1235156 Mangal SHUKR 0.008225726
76.01461461 Rahu SHUKR 0.008279289
88.00828177 Guru SHUKR 0.00836106
100.1484524 Shani SHUKR 0.008474734
112.4846233 Budh CHANDR 0.008624159
125.0711124 Ketu MANGAL 0.008812238
137.9643727 Shukr MANGAL 0.009039433
151.2178341 Ravi RAHU 0.009301943
164.8740324 Chandr GURU 0.009589825
178.9543278 Mangal SHANI 0.00988551
193.4474399 Rahu BUDH 0.010163478
208.2994832 Guru SHUKR 0.01039223
223.4096758 Shani RAHU 0.010539404
238.6359978 Budh SHANI 0.010579522
253.8124287 Shukr SHUKR 0.010501778
268.7744746 Ravi MANGAL 0.010314207
283.3853313 Chandr RAHU 0.010041866
297.5543746 Mangal GURU 0.009719788
311.243409 Rahu SHANI 0.009384149
324.461649 Guru BUDH 0.009065386
337.2541319 Shani BUDH 0.008785022
349.6885823 Budh SHUKR 0.008555629
1.843822484 Ketu SHUKR 0.914694577
13.80079371 Shukr SHUKR 0.008264767
25.63621114 Shukr BUDH 0.008198708
37.41854512 Ravi KETU 0.008177726
49.20590522 Chandr BUDH 0.00819432
61.04539538 Mangal BUDH 0.008240869
72.9736775 Rahu BUDH 0.008310429
85.01865681 Guru BUDH 0.008397502
97.20216676 Shani BUDH 0.00849867
109.5433253 Budh SHUKR 0.008612947
122.0620404 Ketu SHUKR 0.008741728
134.7819856 Shukr SHUKR 0.008888223
147.7321983 Ravi CHANDR 0.009056268
160.9463913 Chandr CHANDR 0.009248523
174.4593001 Mangal RAHU 0.009464306
188.2998469 Rahu RAHU 0.0096974
202.4814077 Guru SHANI 0.009934198
216.9902575 Shani BUDH 0.010152898
231.7748219 Budh RAVI 0.010325027
246.7402596 Ketu RAHU 0.010420471
261.7532724 Shukr GURU 0.010415557
276.6590806 Ravi BUDH 0.010301227
291.3068899 Chandr SHUKR 0.010087161
305.57551 Mangal CHANDR 0.009799496
319.390614 Rahu MANGAL 0.009473373
332.7296316 Guru RAHU 0.009144219
345.615992 Shani GURU 0.008841437
358.1076167 Budh SHANI 0.00858573
10.2842608 Ketu SHANI 0.008389199
22.23628762 Shukr SHANI 0.008256693
34.0557601 Ravi SHANI 0.00818749
45.82987925 Chandr SHANI 0.008176863
57.63636642 Mangal GURU 0.008217284
69.5401829 Rahu GURU 0.008299203
81.59119986 Guru GURU 0.008411692
93.82298046 Shani SHANI 0.008543333
106.2532036 Shani GURU 0.008683489
118.8861015 Budh SHANI 0.008823735
131.7167774 Ketu BUDH 0.008959045
144.7367371 Shukr BUDH 0.009088395
157.9394977 Ravi SHUKR 0.009214471
171.3247891 Chandr SHUKR 0.00934229 0.00934229
184.8998813 Mangal RAVI 0.009476894
198.6771314 Rahu CHANDR 0.009620616
212.6677226 Guru RAHU 0.009770562
226.8724038 Budh BUDH 0.009916847
241.2709634 Ketu SHUKR 0.010042327
255.8134239 Shukr RAVI 0.010124747
270.4169907 Ravi RAHU 0.010141779
284.9721208 Chandr GURU 0.010077844
299.3578805 Mangal SHANI 0.009929957
313.4624001 Rahu BUDH 0.00970967
327.2016894 Guru SHUKR 0.009440227
340.5311931 Shani RAVI 0.009150588
353.448256 Budh MANGAL 0.008869266
5.987309875 Ketu RAHU 0.008620067
18.21113494 Shukr RAHU 0.008420211
30.2011227 Ravi RAHU 0.00828022
42.04832555 Chandr RAHU 0.008204747
53.84604466 Mangal MANGAL 0.008193713
65.68389126 Mangal CHANDR 0.008243214
77.64273567 Rahu RAVI 0.008345965
89.78999343 Guru CHANDR 0.008491463
102.1752874 Shani MANGAL 0.008666366
114.8271902 Budh RAHU 0.008855487
127.7520153 Ketu GURU 0.009043448
140.9354254 Shukr GURU 0.009216769
154.3471192 Ravi SHANI 0.009365973
167.9480603 Chandr BUDH 0.009487064
181.6986847 Mangal BUDH 0.009581672
195.5657619 Rahu SHUKR 0.009655499
209.5257475 Guru CHANDR 0.00971547
223.5636497 Shani RAHU 0.009766604
237.6679519 Budh GURU 0.009809597
251.8232518 Ketu BUDH 0.009839772
266.0028779 Shukr KETU 0.009847678
280.1640009 Chandr CHANDR 0.009821468
294.2474951 Mangal RAHU 0.009750629
308.1835205 Rahu RAHU 0.00962991
321.9016568 Guru SHANI 0.009461863
335.3425546 Shani SHANI 0.00925699
348.4676987 Budh BUDH 0.009031689
1.265085826 Ketu SHUKR 0.914271793
13.75037857 Shukr SHUKR 0.008596221
25.96437217 Shukr KETU 0.008421368
37.96813787 Ravi SHUKR 0.008293225
49.83723096 Chandr KETU 0.008220367
61.6560043 Mangal BUDH 0.008207535
73.51239971 Rahu BUDH 0.008255953
85.49290837 Guru BUDH 0.008363307
97.67717675 Shani KETU 0.008523394
110.132098 Budh SHUKR 0.008725815
122.9057966 Ketu SHUKR 0.008956072
136.022333 Shukr RAVI 0.009196322
149.4782475 Ravi RAHU 0.00942698
163.2422763 Chandr RAHU 0.009629255
177.2593169 Mangal GURU 0.009788252
191.4585688 Rahu SHANI 0.009895604
205.7640484 Guru BUDH 0.00995043
220.1045108 Shani SHUKR 0.009958151
234.4201252 Budh RAHU 0.009927751
248.6647763 Ketu GURU 0.00986872
262.8045299 Shukr SHANI 0.009788706
276.8137671 Ravi BUDH 0.009692344
290.6707641 Chandr SHUKR 0.009581308
304.3543417 Mangal SHUKR 0.009455415
317.8427126 Rahu RAVI 0.009314324
331.1147699 Guru MANGAL 0.009159138
344.1531335 Shani RAHU 0.008993361
356.9478131 Budh GURU 0.008823034
9.499525214 Ketu SHANI 0.008656319
21.8221082 Shukr GURU 0.008502775
33.9437403 Ravi SHANI 0.008372474
45.90681525 Chandr SHANI 0.008275064
57.76659526 Mangal GURU 0.008218999
69.589039 Rahu GURU 0.008211078
81.44816284 Guru GURU 0.008256172
93.42290233 Shani SHANI 0.008356792
105.5931002 Shani GURU 0.008512388
118.0343022 Budh SHANI 0.008718475
130.8113651 Ketu SHANI 0.008965864
143.9711851 Shukr SHANI 0.009240162
157.5351844 Ravi KETU 0.009521847
171.4928342 Chandr SHUKR 0.009787436
185.7982805 Mangal CHANDR 0.010012227
200.3722633 Guru GURU 0.010174434
215.1103268 Shani SHANI 0.010259493
229.8961004 Budh SHUKR 0.010262947
244.6164619 Ketu CHANDR 0.010190777
259.1747865 Shukr RAHU 0.010057186
273.4994273 Ravi SHANI 0.00988082
287.5463756 Chandr SHANI 0.009680729
301.2968233 Mangal BUDH 0.009473225
314.7515294 Rahu KETU 0.009270232
327.924231 Guru SHUKR 0.009079155
340.8358901 Shani RAVI 0.008903789
353.5106783 Budh MANGAL 0.008745623
5.973794407 Ketu RAHU 0.008605062
18.25083343 Shukr RAHU 0.008482413
30.36839027 Ravi RAHU 0.008378674
42.35555992 Chandr RAHU 0.008296048
54.24585289 Mangal RAHU 0.008238089
66.07895084 Mangal CHANDR 0.008209452
77.90187333 Rahu RAVI 0.008215422
89.76939817 Guru CHANDR 0.008261381
101.743681 Shani CHANDR 0.008352225
113.8928637 Budh MANGAL 0.008491573
126.2882717 Ketu RAHU 0.008680677
138.9998215 Shukr RAHU 0.008917114
152.0894641 Ravi GURU 0.009193402
165.6027178 Chandr GURU 0.009495737
179.5587489 Mangal SHANI 0.009803199
193.9403976 Rahu BUDH 0.010088277
208.6870119 Guru SHUKR 0.010319745
223.6939577 Shani RAHU 0.010468272
238.8217888 Budh SHANI 0.010513495
253.9148063 Shukr SHUKR 0.010449848
268.8245457 Ravi MANGAL 0.010288335
283.4312044 Chandr RAHU 0.010053302
297.6569119 Mangal GURU 0.009775685
311.4684668 Rahu SHANI 0.009485752
324.8713028 Guru BUDH 0.009207915
337.8987628 Shani KETU 0.008958583
350.6006673 Budh SHUKR 0.008746495
3.033673286 Ketu RAVI 0.914502581
15.25434628 Shukr SHUKR 0.008440712
27.31492003 Ravi RAVI 0.00834188
39.26137186 Ravi SHUKR 0.008273313
51.13340644 Chandr SHUKR 0.008230889
62.96594449 Mangal SHUKR 0.008211837
74.79162983 Rahu KETU 0.008215301
86.64375742 Guru SHUKR 0.008242476
98.55904638 Shani SHUKR 0.008296373
110.5798543 Budh SHUKR 0.00838136
122.7555406 Ketu SHUKR 0.008502484
135.1425669 Shukr SHUKR 0.008664461
147.8027243 Ravi CHANDR 0.008870205
160.7989005 Chandr CHANDR 0.009119007
174.1880494 Mangal RAHU 0.009404543
188.0112828 Rahu RAHU 0.009712899
202.28148 Guru SHANI 0.010021094
216.9702123 Shani BUDH 0.010297385
231.9981755 Budh RAVI 0.010505114
247.235014 Ketu RAHU 0.010610695
262.5128393 Shukr SHANI 0.010593542
277.6522212 Ravi KETU 0.010453398
292.492934 Chandr SHUKR 0.010211005
306.9189094 Rahu RAHU 0.009901599
320.86993 Guru GURU 0.009564735
334.3392501 Shani SHANI 0.009235283
347.36188 Budh BUDH 0.008938559
359.9997755 Budh SHANI 0.008689583
12.3283288 Ketu BUDH 0.008494688
24.42593987 Shukr BUDH 0.008353807
36.36681511 Ravi BUDH 0.008262639
48.21657897 Chandr BUDH 0.008214471
60.03018762 Mangal BUDH 0.008201656
71.85169487 Rahu SHANI 0.008216799
83.71556283 Guru SHANI 0.008253773
95.64927104 Shani BUDH 0.008308548
107.6768433 Budh BUDH 0.008379696
119.8227276 Budh SHANI 0.008468486
132.1154172 Ketu BUDH 0.008578544
144.5902005 Shukr BUDH 0.008715093
157.2903164 Ravi KETU 0.008883628
170.2656658 Chandr KETU 0.009088013
183.5683537 Mangal SHUKR 0.00932814
197.2446821 Rahu SHUKR 0.009597425
211.3236617 Guru MANGAL 0.009880503
225.8030413 Shani GURU 0.010151998
240.6358615 Ketu KETU 0.010378035
255.7230546 Shukr RAVI 0.010522092
270.9182412 Ravi RAHU 0.010554728
286.0472983 Chandr SHANI 0.010463537
300.9383515 Mangal BUDH 0.010258257
315.4520079 Rahu SHUKR 0.009967993
329.5013973 Guru CHANDR 0.00963213
343.0571933 Shani RAHU 0.009289795
356.1399698 Budh GURU 0.008972463
8.806212218 Ketu GURU 0.008701249
21.13375484 Shukr GURU 0.008487572
33.20960479 Ravi SHANI 0.008335169
45.12079932 Chandr GURU 0.008242166
56.94801028 Mangal GURU 0.00820288
68.76142592 Rahu GURU 0.008209271
80.61843428 Guru GURU 0.008252087
92.562795 Guru RAHU 0.008321864
104.6252921 Shani RAHU 0.008409986
116.8259746 Budh GURU 0.008509794
129.1778257 Ketu GURU 0.00861747
141.6912882 Shukr GURU 0.008732441
154.3788265 Ravi SHANI 0.00885718
167.2585863 Chandr SHANI 0.008996328
180.3561101 Mangal BUDH 0.009155063
193.7030725 Rahu BUDH 0.009336804
207.3323287 Guru SHUKR 0.009540553
221.2692288 Shani CHANDR 0.009758414
235.520069 Budh RAHU 0.009973989
250.0598703 Ketu SHANI 0.010162712
264.8233568 Shukr BUDH 0.01029527
279.7039772 Ravi SHUKR 0.010344352
294.5643748 Mangal RAHU 0.010292932
309.2573352 Rahu GURU 0.01014049
323.6510774 Guru SHANI 0.009903919
337.6503931 Shani KETU 0.009612624
351.207441 Budh SHUKR 0.009300487
4.321237399 Ketu CHANDR 0.008998553
17.02932762 Shukr CHANDR 0.00873082
29.39639699 Ravi RAHU 0.008513198
41.50321386 Chandr MANGAL 0.008354286
53.43733788 Mangal MANGAL 0.008256746
65.28582462 Mangal RAVI 0.008218654
77.12970731 Rahu SHUKR 0.008234655
89.03988974 Guru RAVI 0.008296845
101.0741331 Shani CHANDR 0.00839548
113.2751117 Budh CHANDR 0.008519774
125.6698454 Ketu RAHU 0.008658951
138.2708639 Shukr RAHU 0.008803515
151.0791667 Ravi RAHU 0.008946443
164.0885933 Chandr GURU 0.009084004
177.290775 Mangal GURU 0.009215888
190.6794535 Rahu SHANI 0.009344425
204.2527939 Guru BUDH 0.009472855
218.0126255 Shani KETU 0.009603029
231.9603227 Budh RAVI 0.009733144
246.0900139 Ketu RAHU 0.009856194
260.3807062 Shukr GURU 0.009959745
274.7896759 Ravi SHANI 0.010027493
289.249883 Chandr BUDH 0.010042741
303.6736334 Mangal SHUKR 0.009993083
317.9628051 Rahu RAVI 0.009874654
332.0232627 Guru RAHU 0.009694073
345.7791858 Shani GURU 0.009467231
359.1832565 Budh SHANI 0.009215633
12.22075895 Ketu BUDH 0.008962071
24.9081316 Shukr BUDH 0.008727188
37.28792871 Ravi KETU 0.008527536
49.42222829 Chandr BUDH 0.008374937
61.38589745 Mangal BUDH 0.008276633
73.26044799 Rahu BUDH 0.0082358
85.1286911 Guru BUDH 0.008252097
97.07004158 Shani BUDH 0.00832204
109.1561972 Budh KETU 0.008439213
121.4470681 Ketu SHUKR 0.008594445
133.9871321 Shukr SHUKR 0.008776197
146.802659 Ravi RAVI 0.008971308
159.9004009 Ravi SHUKR 0.009166166
173.2683268 Chandr RAVI 0.009348253
186.8786567 Rahu RAHU 0.009507715
200.6927793 Guru GURU 0.009638448
214.6668847 Shani SHANI 0.009738221
228.7568235 Budh KETU 0.009807785
242.9210486 Ketu SHUKR 0.009849354
257.121274 Shukr CHANDR 0.009865049
271.3212339 Ravi GURU 0.009855761
285.4844298 Chandr GURU 0.009820724
299.5720366 Mangal SHANI 0.009757938
313.5421525 Rahu BUDH 0.009665368
327.3511675 Guru SHUKR 0.009542502
340.9571942 Shani RAVI 0.009391633
354.324681 Budh RAHU 0.009218378
7.428990041 Ketu RAHU 0.009031362
20.2599724 Shukr GURU 0.008841345
32.82405425 Ravi GURU 0.008660131
45.14472661 Chandr GURU 0.00849947
57.26156182 Mangal GURU 0.008370092
69.22808147 Rahu GURU 0.008281022
81.10893751 Guru GURU 0.00823922
92.97678567 Guru RAHU 0.008249424
104.9089294 Shani GURU 0.008313962
116.9835279 Budh GURU 0.008432375
129.2751081 Ketu GURU 0.008600889
141.8492812 Shukr GURU 0.008811865
154.7567988 Ravi SHANI 0.009053415
168.027373 Chandr BUDH 0.009309402
181.6641333 Mangal BUDH 0.009560184
195.6401247 Rahu SHUKR 0.009784449
209.8984986 Guru CHANDR 0.009962165
224.3575471 Shani RAHU 0.010078076
238.9203946 Budh SHANI 0.010124635
253.4874886 Shukr SHUKR 0.010103267
267.9688657 Ravi CHANDR 0.010023382
282.2931933 Chandr RAHU 0.009899517
296.4118206 Mangal GURU 0.009747679
310.2978723 Rahu GURU 0.009582162
323.9418823 Guru BUDH 0.009413651
337.3460245 Shani KETU 0.009248758
350.5187174 Budh SHUKR 0.009090634
3.470701702 Ketu RAVI 0.91413675
16.21305459 Shukr RAVI 0.0087974
28.75713364 Ravi MANGAL 0.008662745
41.11608085 Chandr MANGAL 0.008537999
53.30723895 Chandr RAVI 0.008426746
65.35471804 Mangal RAVI 0.008334287
77.29147546 Rahu SHUKR 0.00826718
89.16057187 Guru RAVI 0.008232628
101.0155411 Shani CHANDR 0.008237873
112.9198764 Budh CHANDR 0.00828956
124.9454837 Ketu MANGAL 0.008392961
137.1697827 Shukr CHANDR 0.008550938
149.6711246 Ravi RAHU 0.008762707
162.5223246 Chandr RAHU 0.009022501
175.7822169 Mangal RAHU 0.009318185
189.4853685 Rahu GURU 0.009630095
203.6309489 Guru SHANI 0.009930928
218.1734707 Shani SHUKR 0.010188016
233.0197797 Budh CHANDR 0.010368869
248.0363996 Ketu GURU 0.010449063
263.0679992 Shukr SHANI 0.010419408
277.9626158 Ravi SHUKR 0.010288851
292.5956246 Chandr SHUKR 0.010081431
306.884961 Rahu RAHU 0.009828825
320.7944387 Guru GURU 0.009562089
334.3271198 Shani SHANI 0.009305803
347.5135064 Budh BUDH 0.009075772
0.399098415 Ketu KETU 0.914197435
13.03403046 Ketu BUDH 0.008717982
25.46580037 Shukr BUDH 0.008588055
37.73519206 Ravi KETU 0.008484455
49.87509372 Chandr KETU 0.008401773
61.91167093 Mangal KETU 0.008335915
73.86719825 Rahu BUDH 0.008285064
85.76380609 Guru BUDH 0.008250128
97.62743213 Shani KETU 0.008234718
109.4913627 Budh SHUKR 0.008244723
121.3988958 Ketu SHUKR 0.008287604
133.4047596 Shukr SHUKR 0.00837144
145.5748987 Shukr BUDH 0.008503685
157.9841942 Ravi SHUKR 0.008689625
170.7117452 Chandr SHUKR 0.008930608
183.8333679 Mangal SHUKR 0.009222005
197.4108366 Rahu SHUKR 0.009550816
211.477628 Guru RAHU 0.009893345
226.0226786 Shani GURU 0.010214652
240.9770327 Ketu SHUKR 0.010472309
256.210927 Shukr RAVI 0.010625604
271.5473307 Ravi GURU 0.010647695
286.7911978 Chandr SHANI 0.010535034
301.7653515 Mangal BUDH 0.010308772
316.3400405 Rahu SHUKR 0.010007274
330.4467818 Guru CHANDR 0.009673971
344.0753778 Shani RAHU 0.00934661
357.2599754 Budh GURU 0.009051665
10.06189624 Ketu SHANI 0.008803807
22.55450959 Shukr SHANI 0.008608125
34.81201952 Ravi SHANI 0.008462945
46.90207533 Chandr SHANI 0.008362343
58.88164231 Mangal SHANI 0.008298278
70.79562067 Rahu SHANI 0.008262376
82.67772707 Guru SHANI 0.008247375
94.55315433 Shani SHANI 0.00824824
106.4425157 Shani GURU 0.008262922
118.366486 Budh SHANI 0.008292673
130.350435 Ketu SHANI 0.008341851
142.4283359 Shukr SHANI 0.008417249
154.645295 Ravi SHANI 0.008526975
167.0580883 Chandr SHANI 0.00867892
179.7331478 Mangal SHANI 0.008878861
192.7415345 Rahu BUDH 0.009128254
206.1504221 Guru KETU 0.009421679
220.0105705 Shani SHUKR 0.00974396
234.3400707 Budh RAHU 0.010067946
249.1072779 Ketu GURU 0.010355234
264.2195056 Shukr BUDH 0.010562252
279.5254916 Ravi SHUKR 0.010651554
294.8357457 Mangal RAHU 0.010604162
309.9564792 Rahu GURU 0.010426589
324.7252859 Guru BUDH 0.010148539
339.0357886 Shani SHUKR 0.009812674
352.8447964 Budh CHANDR 0.009462173
6.164246516 Ketu RAHU 0.009131764
19.04538095 Shukr RAHU 0.008844385
31.56225597 Ravi GURU 0.008612067
43.7982533 Chandr RAHU 0.008438422
55.83627312 Mangal RAHU 0.008321126
67.75212376 Rahu RAHU 0.008253992
79.61058484 Rahu MANGAL 0.008228712
91.46373035 Guru RAHU 0.008236328
103.351131 Shani RAHU 0.008268452
115.3016357 Budh RAHU 0.008318294
127.3364859 Ketu RAHU 0.008381526
139.473398 Shukr RAHU 0.008456819
151.7310241 Ravi GURU 0.008545936
164.13304 Chandr GURU 0.008653265
176.7110254 Mangal GURU 0.008784762
189.505287 Rahu GURU 0.008946315
202.5628689 Guru SHANI 0.009141631
215.9322439 Shani BUDH 0.009369844
229.6545039 Budh SHUKR 0.009623104
243.7514101 Ketu CHANDR 0.009884614
258.2119137 Shukr RAHU 0.010128265
272.9808628 Ravi GURU 0.010321417
287.95533 Chandr BUDH 0.010431612
302.9931292 Mangal SHUKR 0.010435693
317.933666 Rahu RAVI 0.010327507
332.625319 Guru RAHU 0.010120261
346.950124 Budh BUDH 0.00984231
0.838161639 Ketu SHUKR 0.913548139
14.26945698 Shukr SHUKR 0.009213242
27.2664744 Ravi RAVI 0.008922404
39.88239312 Ravi SHUKR 0.008674482
52.18927271 Chandr SHUKR 0.008479817
64.26803265 Mangal SHUKR 0.00834235
76.20065713 Rahu SHUKR 0.008261162
88.06449661 Guru SHUKR 0.008231877
99.92841852 Shani SHUKR 0.008247868
111.8504961 Budh RAVI 0.008301248
123.8769495 Ketu CHANDR 0.008383682
136.0422086 Shukr RAVI 0.008487161
148.3701047 Ravi CHANDR 0.008604793
160.8761525 Chandr CHANDR 0.008731519
173.5706506 Mangal MANGAL 0.008864572
186.4620057 Mangal CHANDR 0.009003429
199.5594136 Rahu MANGAL 0.009149127
212.8739605 Guru RAHU 0.009302947
226.4174397 Shani GURU 0.00946471
240.1986559 Ketu KETU 0.009631058
254.2175808 Shukr SHUKR 0.009794148
268.4583817 Ravi MANGAL 0.009941232
282.8831031 Chandr RAHU 0.010055674
297.4284023 Mangal GURU 0.010119712
312.0076161 Rahu SHANI 0.010118597
326.5190518 Guru KETU 0.010044818
340.8590685 Shani RAVI 0.00990072
354.9364948 Budh RAHU 0.009698397
8.684457404 Ketu GURU 0.009457027
22.06701233 Shukr SHANI 0.009198912
35.08013116 Ravi SHANI 0.00894574
47.74832148 Chandr SHANI 0.008716029
60.11880765 Mangal BUDH 0.008523905
72.25493705 Rahu SHANI 0.008378902
84.22986489 Guru BUDH 0.008286335
96.12101413 Shani BUDH 0.008247896
108.0054245 Budh BUDH 0.008262263
119.9558697 Budh SHANI 0.00832558
132.0375213 Ketu BUDH 0.008431784
144.3049946 Shukr BUDH 0.008572848
156.7998165 Ravi BUDH 0.008739126
169.5485887 Chandr BUDH 0.008919929
182.5622218 Mangal KETU 0.009104353
195.8364855 Rahu SHUKR 0.00928222
209.3538453 Guru RAVI 0.009444918
223.0862846 Shani RAHU 0.009585984
236.9986447 Budh GURU 0.009701323
251.0518847 Ketu SHANI 0.009788984
265.2055995 Shukr BUDH 0.00984849
279.4192542 Ravi SHUKR 0.009879848
293.6520367 Mangal MANGAL 0.009882665
307.8618542 Rahu RAHU 0.009855765
322.004431 Guru SHANI 0.009797517
336.0334281 Shani BUDH 0.009706731
349.9020748 Budh SHUKR 0.009583749
3.566266701 Ketu RAVI 0.91364554
16.98866698 Shukr CHANDR 0.009255448
30.14307123 Ravi RAHU 0.009064733
43.01816333 Chandr RAHU 0.008870354
55.61988456 Mangal RAHU 0.008684639
67.9720073 Rahu RAHU 0.008519852
80.11500271 Guru GURU 0.008387094
92.10365978 Guru RAHU 0.008295578
104.003991 Shani RAHU 0.008252255
115.8897918 Budh RAHU 0.008261625
127.8389575 Ketu GURU 0.008325558
139.9294421 Shukr RAHU 0.008443
152.2346599 Ravi GURU 0.008609537
164.8182125 Chandr GURU 0.008816925
177.7280576 Mangal GURU 0.009052775
190.9905661 Rahu SHANI 0.009300654
204.6053646 Guru BUDH 0.009540925
218.5423728 Shani SHUKR 0.0097527
232.7427328 Budh CHANDR 0.009916947
247.1248223 Ketu RAHU 0.010020138
261.5949971 Shukr GURU 0.010057145
276.0606848 Ravi BUDH 0.010032014
290.4422048 Chandr KETU 0.009956151
304.6801407 Mangal SHUKR 0.009844658
318.7369941 Rahu CHANDR 0.009712385
332.5939866 Guru RAHU 0.009571011
346.2451382 Shani GURU 0.009427766
359.6908981 Budh SHANI 0.009285628
12.93309372 Ketu BUDH 0.009144592
25.97224256 Shukr KETU 0.00900346
38.80752307 Ravi SHUKR 0.008861658
51.43897687 Chandr SHUKR 0.008720581
63.87100862 Mangal SHUKR 0.008584225
76.1161 Rahu SHUKR 0.008459074
88.19783661 Guru SHUKR 0.008353439
100.1527037 Shani SHUKR 0.00827653
112.030492 Budh RAVI 0.008237494
123.8934384 Ketu CHANDR 0.008244593
135.8142802 Shukr RAVI 0.008304474
147.873218 Ravi CHANDR 0.008421373
160.153562 Chandr CHANDR 0.008596126
172.7357734 Chandr RAVI 0.008824985
185.6896822 Mangal CHANDR 0.00909832
199.064848 Rahu CHANDR 0.009399373
212.8796535 Guru RAHU 0.009703702
227.1112022 Budh BUDH 0.009980556
241.6899366 Ketu SHUKR 0.010197327
256.5033891 Shukr CHANDR 0.010326803
271.4110099 Ravi GURU 0.010354697
286.2671423 Chandr SHANI 0.01028381
300.9449511 Mangal BUDH 0.010132579
315.3535492 Rahu SHUKR 0.009928759
329.4440952 Guru RAVI 0.009701448
343.2056248 Shani RAHU 0.009474763
356.6546713 Budh GURU 0.009264742
9.823192814 Ketu SHANI 0.009079152
22.74799837 Shukr SHANI 0.008919099
35.4632985 Ravi BUDH 0.008781419
47.99686278 Chandr BUDH 0.008661179
60.36950162 Mangal BUDH 0.008553832
72.59710538 Rahu BUDH 0.008456756
84.69429429 Guru BUDH 0.008370135
96.67875838 Shani BUDH 0.008297213
108.5754319 Budh KETU 0.008243975
120.4197639 Ketu KETU 0.008218364
132.2596267 Ketu BUDH 0.008229273
144.1557357 Shukr BUDH 0.008285511
156.1805569 Ravi BUDH 0.008394726
168.4155008 Chandr BUDH 0.008562133
180.9460154 Mangal BUDH 0.008788943
193.8541338 Rahu BUDH 0.009070481
207.2080349 Guru SHUKR 0.009394014
221.0485143 Shani CHANDR 0.009736726
235.3737889 Budh RAHU 0.010065307
250.1269577 Ketu SHANI 0.010339346
265.1928557 Shukr BUDH 0.010519619
280.409838 Chandr CHANDR 0.010579175
295.5960903 Mangal RAHU 0.010512151
310.5824931 Rahu SHANI 0.010335462
325.2403256 Guru BUDH 0.010082383
339.495085 Shani SHUKR 0.009791704
353.325036 Budh CHANDR 0.009497873
6.749442088 Ketu RAHU 0.00922558
19.81327565 Shukr RAHU 0.008988853
32.57326402 Ravi GURU 0.008792779
45.08732782 Chandr GURU 0.008636067
57.40777142 Mangal GURU 0.00851362
69.57797039 Rahu GURU 0.008418864
81.63202449 Guru GURU 0.008345631
93.59664449 Shani SHANI 0.008289517
105.4945175 Shani GURU 0.008248727
117.3484709 Budh GURU 0.008224461
129.1857531 Ketu GURU 0.008220821
141.0417316 Shukr GURU 0.008244233
152.9624415 Ravi GURU 0.008302544
165.0056328 Chandr GURU 0.008403908
177.2400255 Mangal GURU 0.008555457
189.7423619 Rahu GURU 0.008761642
202.5917288 Guru SHANI 0.0090222
215.8605891 Shani BUDH 0.009329729
229.6021622 Budh SHUKR 0.009667157
243.8348083 Ketu CHANDR 0.01000611
258.5265124 Shukr RAHU 0.010308242
273.5855876 Ravi SHANI 0.010531409
288.8645621 Chandr BUDH 0.010640264
304.1803573 Mangal SHUKR 0.010617326
319.3462783 Rahu MANGAL 0.010468899
334.2048554 Shani SHANI 0.010222476
348.6501174 Budh KETU 0.00991716
2.633828076 Ketu SHUKR 0.913484567
16.15804873 Shukr RAVI 0.009279764
29.26083919 Ravi RAHU 0.009000461
42.00139671 Chandr RAHU 0.008765682
54.44784752 Mangal RAHU 0.008579027
66.66836732 Rahu RAHU 0.008438749
78.72539483 Rahu CHANDR 0.00833982
90.67262926 Guru MANGAL 0.008275781
102.5544019 Shani MANGAL 0.008240259
114.4068448 Budh RAHU 0.008228058
126.2602975 Ketu RAHU 0.008235901
138.1425239 Shukr RAHU 0.008262893
150.082305 Ravi RAHU 0.008310651
162.1128496 Chandr RAHU 0.008383023
174.274387 Mangal RAHU 0.008485363
186.6153618 Mangal CHANDR 0.008623421
199.1917088 Rahu CHANDR 0.008801884
212.0636966 Guru RAHU 0.009022557
225.2898473 Shani GURU 0.00928222
238.9176322 Budh SHANI 0.009570382
252.9713048 Ketu BUDH 0.00986755
267.4386881 Ravi CHANDR 0.010145264
282.260796 Chandr RAHU 0.010369319
297.3294918 Mangal GURU 0.010506646
312.497159 Rahu SHANI 0.010534134
327.5979887 Guru SHUKR 0.01044577
342.4750478 Shani MANGAL 0.010254541
357.0043328 Budh GURU 0.009988147
11.10871702 Ketu SHANI 0.009680852
24.75981467 Shukr BUDH 0.009365428
37.97076782 Ravi SHUKR 0.009068066
50.78496903 Chandr SHUKR 0.008806777
63.26469884 Mangal SHUKR 0.008592019
75.48152267 Rahu SHUKR 0.008428124
87.50884252 Guru SHUKR 0.008314792
99.41655855 Shani SHUKR 0.008248541
111.2677336 Budh SHUKR 0.008224048
123.1169986 Ketu RAVI 0.008235269
135.0102817 Shukr SHUKR 0.008276244
146.9855042 Ravi RAVI 0.008341708
159.0740714 Ravi SHUKR 0.008427622
171.3030274 Chandr SHUKR 0.008531572
183.6975354 Mangal SHUKR 0.008652873
196.2830832 Rahu SHUKR 0.008792198
209.0867258 Guru RAVI 0.008950748
222.1367963 Shani MANGAL 0.009129071
235.4606972 Budh RAHU 0.009325656
249.0805669 Ketu GURU 0.009535438
263.0069232 Shukr SHANI 0.009748495
277.231052 Ravi KETU 0.00994951
291.7178971 Chandr SHUKR 0.010118708
306.402029 Mangal CHANDR 0.010234701
321.1892226 Guru GURU 0.010278879
335.9648205 Shani BUDH 0.010240113
350.6077539 Budh SHUKR 0.010118032
5.006871003 Ketu MANGAL 0.009923563
19.07529452 Shukr RAHU 0.009676524
32.75941452 Ravi GURU 0.009401329
46.04132079 Chandr SHANI 0.009122489
58.93573597 Mangal SHANI 0.008861304
71.48370927 Rahu SHANI 0.00863422
83.74521304 Guru SHANI 0.008452496
95.7919647 Shani BUDH 0.008322575
107.7010726 Budh BUDH 0.008246744
119.5497671 Budh SHANI 0.008223925
131.4112998 Ketu SHANI 0.008250478
143.3518501 Shukr SHANI 0.008320821
155.4281047 Ravi BUDH 0.008427821
167.6853121 Chandr SHANI 0.008563116
180.1559664 Mangal BUDH 0.008717646
192.8594704 Rahu BUDH 0.008882402
205.8029442 Guru KETU 0.009049217
218.9830131 Shani SHUKR 0.009211363
232.3882089 Budh CHANDR 0.009363878
246.0015759 Ketu RAHU 0.009503594
259.8029617 Shukr RAHU 0.009628758
273.7702951 Ravi SHANI 0.009738143
287.8792418 Chandr BUDH 0.009829827
302.1011733 Mangal KETU 0.009900121
316.4001679 Rahu SHUKR 0.00994318
330.7303198 Guru MANGAL 0.009951575
345.0347312 Shani GURU 0.009917784
359.2472684 Budh SHANI 0.009836306
13.29752771 Ketu BUDH 0.009705879
27.1184743 Ravi RAVI 0.009531027
40.65513155 Chandr CHANDR 0.009322257
53.87212006 Mangal MANGAL 0.009094716
66.75826056 Rahu RAHU 0.008865853
79.32763165 Rahu MANGAL 0.00865299
91.61761264 Guru RAHU 0.008471475
103.6849423 Shani RAHU 0.008333565
115.6007572 Budh RAHU 0.008247933
127.4453349 Ketu RAHU 0.008219608
139.3030162 Shukr RAHU 0.008250173
151.2574226 Ravi GURU 0.008337942
163.386686 Chandr RAHU 0.008477852
175.7583026 Mangal RAHU 0.00866114
188.4235767 Rahu RAHU 0.00887514
201.4122376 Guru GURU 0.00910363
214.7283198 Shani SHANI 0.009328039
228.3486428 Budh BUDH 0.009529596
242.2251319 Ketu SHUKR 0.009692247
256.2915373 Shukr CHANDR 0.009805672
270.4736905 Ravi RAHU 0.009867268
284.7007836 Chandr GURU 0.009882041
298.9143728 Mangal SHANI 0.009860233
313.0726174 Rahu BUDH 0.009813644
327.1492189 Guru SHUKR 0.009752122
341.128383 Shani CHANDR 0.009681323
354.9980336 Budh RAHU 0.009602087
8.743537773 Ketu GURU 0.009511326
22.34382608 Shukr SHANI 0.00940408
35.77111944 Ravi BUDH 0.009276195
48.99440081 Chandr BUDH 0.009126765
61.98551991 Mangal KETU 0.008959526
74.72603377 Rahu KETU 0.008782864
87.21295775 Guru SHUKR 0.008608677
99.46229706 Shani SHUKR 0.008450671
111.5100212 Budh SHUKR 0.008322598
123.4107449 Ketu RAVI 0.008236797
135.2347584 Shukr SHUKR 0.008203236
147.064122 Ravi RAVI 0.008229016
158.9882197 Ravi SHUKR 0.008318016
171.0986115 Chandr SHUKR 0.008470291
183.4826731 Mangal SHUKR 0.008681099
196.2156061 Rahu SHUKR 0.008939714
209.3508955 Guru RAVI 0.009228477
222.9101473 Shani RAHU 0.00952277
236.8745302 Budh GURU 0.009792909
251.1813541 Ketu SHANI 0.010008709
265.7293228 Shukr BUDH 0.010146164
280.393509 Chandr CHANDR 0.010193858
295.0467386 Mangal RAHU 0.010155942
309.580575 Rahu GURU 0.010049941
323.9191182 Guru BUDH 0.009900455
338.0224558 Shani KETU 0.009731885
351.8811672 Budh RAVI 0.00956309
5.505935243 Ketu MANGAL 0.009405122
18.91634577 Shukr RAHU 0.009261521
32.13161578 Ravi GURU 0.009130134
45.1647047 Chandr GURU 0.009005692
58.02034748 Mangal SHANI 0.008882552
70.69673957 Rahu SHANI 0.008757047
83.18986902 Guru SHANI 0.00862899
95.49910191 Shani BUDH 0.008502184
107.6326598 Budh BUDH 0.008384031
119.6119087 Budh SHANI 0.008284495
131.4738007 Ketu BUDH 0.00821472
143.2713507 Shukr SHANI 0.008185724
155.0724958 Ravi SHANI 0.008207391
166.9577163 Chandr SHANI 0.008287659
179.0164028 Mangal SHANI 0.008431576
191.3415303 Rahu SHANI 0.008639979
204.0221024 Guru BUDH 0.008907825
217.1329578 Shani BUDH 0.009222295
230.7219835 Budh SHUKR 0.009561139
244.7961028 Ketu MANGAL 0.009892493
259.3098529 Shukr RAHU 0.010178034
274.1624403 Ravi SHANI 0.010380412
289.2081852 Chandr BUDH 0.010473212
304.2801119 Mangal SHUKR 0.010448983
319.2197272 Rahu CHANDR 0.010321015
333.9025527 Shani SHANI 0.010117832
348.25145 Budh BUDH 0.009873576
2.236219665 Ketu SHUKR 0.913457856
15.86365648 Shukr RAVI 0.009376701
29.16405485 Ravi MANGAL 0.00915937
42.1786095 Chandr RAHU 0.008971841
54.94977917 Mangal RAHU 0.008813059
67.51518182 Rahu RAHU 0.008678638
79.90495173 Rahu MANGAL 0.008563179
92.14208842 Guru RAHU 0.008462177
104.2449906 Shani RAHU 0.008373305
116.2312441 Budh GURU 0.008297052
128.1218013 Ketu GURU 0.008236792
139.9448076 Shukr RAHU 0.008198376
151.7384959 Ravi GURU 0.008189366
163.5528399 Chandr RAHU 0.008218142
175.4498707 Mangal RAHU 0.008292955
187.5025187 Rahu RAHU 0.008420835
199.7916412 Rahu MANGAL 0.008606224
212.4007754 Guru RAHU 0.008849278
225.4081766 Shani GURU 0.009143876
238.8757916 Budh SHANI 0.009475448
252.8354316 Ketu BUDH 0.009819297
267.2742475 Ravi RAVI 0.010141048
282.1243463 Chandr RAHU 0.010401091
297.2628141 Mangal GURU 0.01056326
312.5260338 Rahu SHANI 0.010604961
327.7360937 Guru SHUKR 0.01052399
342.7309226 Shani MANGAL 0.010338457
357.3879856 Budh GURU 0.010080082
11.63516793 Ketu BUDH 0.009784614
25.44885457 Shukr BUDH 0.009483783
38.84382345 Ravi SHUKR 0.009201072
51.86040177 Chandr SHUKR 0.008950998
64.55257612 Mangal SHUKR 0.008740376
76.97867734 Rahu SHUKR 0.0085703
89.19504633 Guru RAVI 0.008438213
101.2525416 Shani CHANDR 0.008339799
113.1954176 Budh CHANDR 0.00827047
125.0619328 Ketu MANGAL 0.008226406
136.8861071 Shukr CHANDR 0.008205232
148.7002059 Ravi MANGAL 0.008206427
160.5375643 Chandr CHANDR 0.008231456
172.4352971 Chandr SHUKR 0.008283564
184.4364101 Mangal SHUKR 0.008367243
196.5908746 Rahu SHUKR 0.008487412
208.9552646 Guru RAVI 0.008648314
221.5905486 Shani CHANDR 0.008852131
234.5576172 Budh RAHU 0.009097306
247.9102022 Ketu GURU 0.009376678
261.6851471 Shukr GURU 0.009675714
275.8908433 Ravi BUDH 0.009971651
290.4962041 Chandr SHUKR 0.01023473
305.4241675 Mangal RAVI 0.010432494
320.5539894 Guru GURU 0.01053677
335.7343407 Shani BUDH 0.010531108
350.8049949 Budh SHUKR 0.010415527
5.621006675 Ketu RAHU 0.010206381
20.07222247 Shukr RAHU 0.009931512
34.09336682 Ravi SHANI 0.009623101
47.66412125 Chandr SHANI 0.0093111562
60.80199348 Mangal BUDH 0.009019486
73.55190926 Rahu BUDH 0.008764368
85.97567775 Guru KETU 0.008555045
98.14304964 Shani SHUKR 0.008395081
110.1249676 Budh SHUKR 0.008283923
121.9889928 Ketu SHUKR 0.008218354
133.7965911 Shukr SHUKR 0.008193684
145.6018529 Shukr BUDH 0.008204637
157.451296 Ravi KETU 0.008246039
169.3845514 Chandr BUDH 0.008313396
181.4357712 Mangal BUDH 0.008403343
193.6354855 Rahu BUDH 0.008513859
206.0124935 Guru KETU 0.008644184
218.5953663 Shani SHUKR 0.008794445
231.4131721 Budh SHUKR 0.008965015
244.4949933 Ketu CHANDR 0.009155556
257.8677263 Shukr MANGAL 0.009363697
271.5517949 Ravi GURU 0.009583547
285.5549098 Chandr GURU 0.00980448
299.8647573 Mangal SHANI 0.010010731
314.4422651 Rahu BUDH 0.010182308
329.2176728 Guru RAVI 0.010297558
344.0917728 Shani RAHU 0.010337298
358.9439062 Budh SHANI 0.010289666
13.64630298 Shukr SHUKR 0.01015404
28.0817125 Ravi CHANDR 0.009942203
42.15950619 Chandr RAHU 0.009676009
55.82589238 Mangal RAHU 0.009382505
69.06643848 Rahu GURU 0.009088598
81.9020707 Guru SHANI 0.008817144
94.38134548 Shani SHANI 0.008585119
106.5716426 Shani GURU 0.008403396
118.5509125 Budh SHANI 0.008277397
130.4007268 Ketu SHANI 0.008208101
142.2008674 Shukr SHANI 0.008193115
154.0253253 Ravi SHANI 0.008227574
165.9393208 Chandr SHANI 0.008304742
177.9970125 Mangal SHANI 0.008416448
190.2398922 Rahu GURU 0.008553613
202.6961203 Guru SHANI 0.008706974
215.3810142 Shani SHANI 0.00886791
228.2986992 Budh BUDH 0.009029226
241.4447837 Ketu SHUKR 0.009185808
254.809717 Shukr SHUKR 0.009334962
268.3820857 Ravi CHANDR 0.0094761115
282.1507145 Chandr RAHU 0.009609662
296.1045363 Mangal RAHU 0.009735274
310.2298872 Rahu GURU 0.009850115
324.5057618 Guru BUDH 0.009947698
338.8982537 Shani SHUKR 0.010017699
353.3559376 Budh MANGAL 0.010047131
7.808385229 Ketu GURU 0.010023105
22.16982605 Shukr SHANI 0.009936754
36.34848988 Ravi BUDH 0.009786981
50.25970327 Chandr KETU 0.009582212
63.83887824 Mangal SHUKR 0.009339254
77.05059765 Rahu SHUKR 0.009079847
89.89197402 Guru CHANDR 0.008826602
102.3907916 Shani MANGAL 0.008599753
114.6002111 Budh RAHU 0.008415274
126.5918754 Ketu RAHU 0.008284172
138.4487971 Shukr RAHU 0.00821261
150.2589049 Ravi RAHU 0.00820251
162.1095359 Chandr RAHU 0.008252185
174.0825545 Mangal MANGAL 0.00835663
186.2495397 Mangal CHANDR 0.008507459
198.6668694 Rahu CHANDR 0.008692891
211.371197 Guru RAHU 0.008898229
224.3762647 Shani RAHU 0.009107054
237.6720584 Budh GURU 0.009303087
251.2271277 Ketu SHANI 0.009472542
264.9943756 Shukr BUDH 0.009606486
278.919566 Ravi SHUKR 0.009702333
292.950466 Chandr RAVI 0.009763603
307.0438542 Rahu RAHU 0.009797767
321.1682617 Guru GURU 0.009812965
335.3019645 Shani SHANI 0.009814844
349.4273731 Budh SHUKR 0.009804526
3.52391665 Ketu RAVI 0.913298764
17.56185198 Shukr MANGAL 0.009728184
31.49933351 Ravi GURU 0.009646121
45.28429837 Chandr GURU 0.009526096
58.8610934 Mangal SHANI 0.009367833
72.17990322 Rahu SHANI 0.009177891
85.20606607 Guru BUDH 0.008968862
97.92682323 Shani KETU 0.008757141
110.3543737 Budh SHUKR 0.008560283
122.5253405 Ketu SHUKR 0.008394661
134.4974745 Shukr SHUKR 0.00827382
146.3447389 Shukr KETU 0.008207657
158.1518993 Ravi SHUKR 0.008202315
170.0092638 Chandr KETU 0.00826034
182.0074452 Mangal KETU 0.008380558
194.2315114 Rahu BUDH 0.008557491
206.7540808 Guru SHUKR 0.008780594
219.6276153 Shani SHUKR 0.009033886
232.8769317 Budh CHANDR 0.009296458
246.4936256 Ketu RAHU 0.009544319
260.4346041 Shukr GURU 0.009753832
274.6267291 Ravi SHANI 0.009906306
288.9779664 Chandr BUDH 0.009992226
303.3926763 Mangal SHUKR 0.010013132
317.786434 Rahu RAVI 0.009979994
332.0957938 Guru RAHU 0.009908817
346.2808065 Shani GURU 0.009815516
0.321137051 Ketu KETU 0.913364876
14.20849212 Shukr SHUKR 0.009604623
27.93834076 Ravi CHANDR 0.009493918
41.50334667 Chandr MANGAL 0.009376755
54.89013507 Mangal RAHU 0.0092487
68.07999763 Rahu RAHU 0.009106769
81.05290497 Guru GURU 0.008951398
93.79324857 Shani SHANI 0.008787183
106.2955658 Shani GURU 0.008622472
118.5689873 Budh SHANI 0.008468263
130.6397531 Ketu SHANI 0.008336762
142.5516093 Shukr SHANI 0.00823993
154.3643261 Ravi SHANI 0.008188301
166.1509406 Chandr SHANI 0.008190271
177.9942953 Mangal SHANI 0.008251693
189.9829396 Rahu GURU 0.00837536
202.2059183 Guru SHANI 0.008560073
214.7459173 Shani SHANI 0.008799415
227.670647 Budh BUDH 0.009080579
241.0229486 Ketu SHUKR 0.009383707
254.8109619 Shukr SHUKR 0.009682444
269.0009492 Ravi MANGAL 0.009946633
283.5163606 Chandr RAHU 0.010147557
298.2459574 Mangal SHANI 0.010264574
313.0605566 Rahu BUDH 0.010290349
327.8337889 Guru SHUKR 0.010232003
342.4601468 Shani MANGAL 0.010107593
356.8651975 Budh GURU 0.009939924
11.00684374 Ketu SHANI 0.009750644
24.87000231 Shukr BUDH 0.009556567
38.45825286 Ravi SHUKR 0.009368413
51.78534225 Chandr SHUKR 0.009191273
64.86834297 Mangal SHUKR 0.009026082
77.7234517 Rahu RAVI 0.008871598
90.3646911 Guru CHANDR 0.008726374
102.8050115 Shani MANGAL 0.008590201
115.058801 Budh RAHU 0.008464813
127.1448507 Ketu RAHU 0.008354017
139.0891506 Shukr RAHU 0.008263451
150.9271114 Ravi RAHU 0.008200104
162.7049013 Chandr RAHU 0.008171632
174.4797198 Mangal RAHU 0.008185608
186.3189944 Mangal CHANDR 0.008248773
198.2984676 Rahu CHANDR 0.008366238
210.4989255 Guru CHANDR 0.008540439
223.0011659 Shani RAHU 0.008769815
235.8788712 Budh RAHU 0.009047298
249.1893153 Ketu GURU 0.009358849
262.9623936 Shukr SHANI 0.00968256
277.1896607 Ravi KETU 0.009989326
291.8167225 Chandr SHUKR 0.010246229
306.7432038 Rahu RAHU 0.010422793
321.833026 Guru SHANI 0.01049833
336.9337988 Shani BUDH 0.010467292
351.8999141 Budh RAVI 0.010340053
6.612293386 Ketu RAHU 0.010138951
20.98974147 Shukr GURU 0.009891736
34.99086582 Ravi SHANI 0.009625334
48.60885742 Chandr BUDH 0.00936175
61.86263057 Mangal BUDH 0.009116396
74.78729904 Rahu KETU 0.008898231
87.42590384 Guru SHUKR 0.008710965
99.82338278 Shani SHUKR 0.008554758
112.02303 Budh RAVI 0.008427914
124.0651081 Ketu CHANDR 0.008328228
135.9870007 Shukr RAVI 0.008253907
147.8243786 Ravi CHANDR 0.008204168
159.613043 Ravi SHUKR 0.008179639
171.3911372 Chandr SHUKR 0.008182521
183.2012806 Mangal SHUKR 0.008216397
195.0921194 Rahu KETU 0.008285718
207.1189007 Guru SHUKR 0.008395043
219.3428208 Shani SHUKR 0.008548137
231.8288917 Budh RAVI 0.008746859
244.6419436 Ketu CHANDR 0.008989753
257.8403286 Shukr MANGAL 0.00927036
271.467152 Ravi GURU 0.00957554
285.5395984 Chandr GURU 0.009884455
300.0381758 Mangal BUDH 0.010169192
314.8991047 Rahu KETU 0.010397924
330.0137498 Guru CHANDR 0.010540722
345.2378567 Shani GURU 0.010576685
0.410192208 Ketu KETU 0.912577155
15.37624668 Shukr SHUKR 0.010320721
30.01021745 Ravi RAHU 0.010064119
44.22919727 Chandr GURU 0.009761835
57.99696531 Mangal SHANI 0.009445794
71.31885228 Rahu SHANI 0.009142614
84.23155929 Guru BUDH 0.008871185
96.79183294 Shani BUDH 0.008642682
109.0664711 Budh KETU 0.008461875
121.1246377 Ketu SHUKR 0.008328821
133.0325826 Ketu BUDH 0.008240488
144.8505003 Shukr BUDH 0.008192148
156.6311336 Ravi BUDH 0.00817849
168.4197491 Chandr BUDH 0.008194485
180.2552025 Mangal BUDH 0.008236087
192.1718499 Rahu SHANI 0.008300747
204.2019418 Guru BUDH 0.008387632
216.3780195 Shani BUDH 0.008497504
228.7348607 Budh KETU 0.008632304
241.3105948 Ketu SHUKR 0.008794481
254.1465342 Shukr SHUKR 0.008985954
267.2850793 Ravi RAVI 0.0092066
280.7650827 Chandr CHANDR 0.009452374
294.6144801 Mangal RAHU 0.009713464
308.8407385 Rahu GURU 0.009973038
323.4206185 Guru SHANI 0.010207318
338.2919374 Shani SHUKR 0.010387823
353.3510864 Budh MANGAL 0.010486391
8.45985994 Ketu GURU 0.010482286
23.46255405 Shukr SHANI 0.010368952
38.209819 Ravi SHUKR 0.010157154
52.58204089 Chandr SHUKR 0.009872594
66.50491959 Mangal CHANDR 0.009549059
79.95371689 Rahu MANGAL 0.009220433
92.94767862 Guru RAHU 0.008914837
105.5390995 Shani GURU 0.008652142
117.801327 Budh GURU 0.008444067
129.8181361 Ketu SHANI 0.008295471
141.6752807 Shukr GURU 0.008205921
153.4542919 Ravi SHANI 0.008171226
165.2282852 Chandr GURU 0.008184731
177.0593317 Mangal GURU 0.008238282
188.996976 Rahu GURU 0.008322953
201.0778258 Guru GURU 0.008429833
213.3264263 Guru RAHU 0.008550974
225.7575395 Shani GURU 0.008680349
238.3795772 Budh SHANI 0.008814535
251.1986254 Ketu SHANI 0.008952951
264.222277 Shukr BUDH 0.00909749
277.4622765 Ravi KETU 0.009251419
290.9348635 Chandr SHUKR 0.009417514
304.6579693 Mangal SHUKR 0.009595739
318.6450749 Rahu CHANDR 0.009781003
332.896334 Guru RAHU 0.009961527
347.3884755 Budh BUDH 0.010118546
2.066239018 Ketu SHUKR 0.912848646
16.83925989 Shukr CHANDR 0.010266756
31.58802353 Ravi GURU 0.010216755
46.17961007 Chandr SHANI 0.01007411
60.48940271 Mangal BUDH 0.009850279
74.42171195 Rahu BUDH 0.00956969
87.92286262 Guru SHUKR 0.009263362
100.9842367 Shani RAVI 0.008961987
113.637083 Budh MANGAL 0.0086911139
125.9429434 Ketu RAHU 0.008469088
137.9830744 Shukr MANGAL 0.008307003
149.8487979 Ravi RAHU 0.008209639
161.6335586 Chandr MANGAL 0.008176728
173.4267435 Mangal MANGAL 0.008204109
185.3087993 Mangal RAVI 0.008284459
197.3470263 Rahu SHUKR 0.008407645
209.5918685 Guru CHANDR 0.008561132
222.0742383 Shani CHANDR 0.008730923
234.8047936 Budh RAHU 0.008903136
247.7758529 Ketu GURU 0.00906593
260.9660258 Shukr GURU 0.00921131
274.3469313 Ravi SHANI 0.009336309
287.8906247 Chandr BUDH 0.009443023
301.5757463 Mangal BUDH 0.009537184
315.390413 Rahu SHUKR 0.009625487
329.3307272 Guru RAVI 0.009712445
343.3951024 Shani RAHU 0.009797728
357.575767 Budh GURU 0.00987468
11.84964335 Ketu BUDH 0.009930542
26.17146776 Shukr KETU 0.009948809
40.47223509 Chandr CHANDR 0.009913634
54.66497601 Mangal RAHU 0.009815092
68.65724271 Rahu RAHU 0.009653222
82.3667194 Guru SHANI 0.009438971
95.73506318 Shani BUDH 0.009191803
108.7362822 Budh KETU 0.008935336
121.378614 Ketu SHUKR 0.008692952
133.7011417 Shukr SHUKR 0.008484661
145.7673153 Shukr BUDH 0.008325507
157.6574035 Ravi KETU 0.008225262
169.4612794 Chandr BUDH 0.008188899
181.2721335 Mangal BUDH 0.008217259
193.1808799 Rahu BUDH 0.00830738
205.270582 Guru BUDH 0.008452343
217.610484 Shani KETU 0.008640995
230.2499714 Budh SHUKR 0.008858094
243.213468 Ketu RAVI 0.00908528
256.4976079 Shukr CHANDR 0.009303009
270.0720106 Ravi RAHU 0.009493352
283.8845059 Chandr RAHU 0.009643153
297.8704339 Mangal GURU 0.009746521
311.9639101 Rahu SHANI 0.009805422
326.1077328 Guru KETU 0.009827864
340.2589606 Shani SHUKR 0.009824358
354.3890088 Budh RAHU 0.009804149
8.479205142 Ketu GURU 0.009772536
22.51396958 Shukr SHANI 0.009729835
36.47402734 Ravi BUDH 0.009671993
50.33179501 Chandr KETU 0.009592565
64.05049545 Mangal SHUKR 0.00948557
77.58747087 Rahu RAVI 0.009348312
90.90072128 Guru MANGAL 0.009183185
103.9566189 Shani RAHU 0.008997899
116.7366597 Budh GURU 0.008804363
129.2418621 Ketu GURU 0.008616837
141.4943496 Shukr GURU 0.008449979
153.5363457 Ravi SHANI 0.008317172
165.4272676 Chandr GURU 0.008229436
177.2398418 Mangal GURU 0.008194972
189.0559726 Rahu GURU 0.008219103
200.9624821 Guru GURU 0.008304108
213.0462722 Guru RAHU 0.008448675
225.3884222 Shani GURU 0.008647096
238.05718 Budh SHANI 0.008888555
251.1003046 Ketu SHANI 0.009156871
264.5376804 Shukr BUDH 0.00943099
278.355746 Ravi SHUKR 0.00968675
292.5059277 Chandr SHUKR 0.00990025
306.9090537 Rahu RAHU 0.010052321
321.4659829 Guru GURU 0.010132519
336.0720573 Shani BUDH 0.010140827
350.6312204 Budh SHUKR 0.010086324
5.066011342 Ketu MANGAL 0.009983619
19.32172179 Shukr RAHU 0.009848722
33.36527974 Ravi SHANI 0.00969578
47.18071727 Chandr SHANI 0.009535237
60.76333621 Mangal BUDH 0.009373446
74.11437769 Rahu BUDH 0.009213396
87.23742042 Guru SHUKR 0.009056115
100.1369544 Shani SHUKR 0.008902178
112.8188295 Budh CHANDR 0.00875285
125.2919004 Ketu MANGAL 0.00861074
137.570219 Shukr MANGAL 0.008480041
149.6752812 Ravi RAHU 0.008366454
161.6378724 Chandr MANGAL 0.008276795
173.4991286 Mangal MANGAL 0.008218384
185.3106614 Mangal RAVI 0.008198398
197.1338606 Rahu SHUKR 0.008223347
209.0384619 Guru RAVI 0.008298544
221.1001741 Shani CHANDR 0.008427359
233.39696 Budh MANGAL 0.008610181
246.0036692 Ketu RAHU 0.008843241
258.9849839 Shukr RAHU 0.009117456
272.386863 Ravi GURU 0.009417484
286.2271233 Chandr SHANI 0.009721399
300.4867953 Mangal BUDH 0.010001842
315.105133 Rahu KETU 0.010229413
329.9814969 Guru CHANDR 0.010378122
344.9857772 Shani GURU 0.010431334
359.9759134 Budh SHANI 0.010385831
14.81805799 Shukr SHUKR 0.010252241
29.40383304 Ravi RAHU 0.010051713
43.66051328 Chandr RAHU 0.009810346
57.55287238 Mangal GURU 0.009553533
71.07824133 Rahu SHANI 0.009301934
84.25785373 Guru BUDH 0.009069742
97.12755399 Shani BUDH 0.008864895
109.7299448 Budh SHUKR 0.008690422
122.108825 Ketu SHUKR 0.00854609
134.3059067 Shukr SHUKR 0.00842992
146.359464 Shukr KETU 0.008339427
158.3045582 Ravi SHUKR 0.008272633
170.1744838 Chandr KETU 0.008228813
182.002965 Mangal KETU 0.008208874
193.826538 Rahu BUDH 0.008215346
205.6866275 Guru BUDH 0.008252071
217.6310161 Shani KETU 0.008323727
229.7144806 Budh SHUKR 0.008435179
241.9982402 Ketu SHUKR 0.008590541
254.5477176 Shukr SHUKR 0.008791868
267.4281697 Ravi CHANDR 0.0090376
280.6979587 Chandr CHANDR 0.009320894
294.3994432 Mangal RAHU 0.009628002
308.5478818 Rahu RAHU 0.009937113
323.1198896 Guru SHANI 0.010218698
338.0449038 Shani KETU 0.01043875
353.204508 Budh CHANDR 0.010565469
8.44337363 Ketu GURU 0.010577783
23.5913384 Shukr SHANI 0.010472139
38.4907783 Ravi SHUKR 0.010264075
53.02049913 Chandr RAVI 0.009983613
67.10905499 Rahu RAHU 0.009666783
80.73550392 Guru GURU 0.009347231
93.92066164 Shani SHANI 0.009050877
106.7141164 Budh BUDH 0.008794288
119.1814241 Budh SHANI 0.008585618
131.3937624 Ketu SHANI 0.008426592
143.4205854 Shukr SHANI 0.008314575
155.32502 Ravi BUDH 0.008244361
167.1615479 Chandr SHANI 0.008209649
178.9755546 Mangal SHANI 0.008204245
190.8043893 Rahu SHANI 0.008223024
202.6795801 Guru SHANI 0.00826263
214.6297766 Shani SHANI 0.00832187
226.6839445 Budh BUDH 0.008401763
238.8743744 Budh SHANI 0.008505311
251.2390496 Ketu SHANI 0.008636915
263.8227403 Shukr SHANI 0.008801303
276.6760372 Ravi BUDH 0.009001896
289.8516669 Chandr KETU 0.009238809
303.3977753 Mangal SHUKR 0.009506708
317.3481275 Rahu SHUKR 0.009792691
331.7096437 Guru RAHU 0.010074702
346.4491762 Shani GURU 0.010321836
1.483984743 Ketu SHUKR 0.912578529
16.68204691 Shukr CHANDR 0.0105722111
31.87641955 Ravi GURU 0.010524735
46.89190671 Chandr SHANI 0.010358074
61.57569813 Mangal BUDH 0.010095003
75.82128012 Rahu SHUKR 0.009771879
89.57865013 Guru CHANDR 0.009428358
102.8507802 Shani MANGAL 0.009098776
115.6814876 Budh RAHU 0.008807817
128.1408189 Ketu GURU 0.008570101
140.3119191 Shukr GURU 0.00839181
152.2808328 Ravi GURU 0.008272821
164.1292782 Chandr GURU 0.008208699
175.92997 Mangal RAHU 0.008192326
187.7439635 Rahu RAHU 0.008215177
199.6195823 Rahu MANGAL 0.008268347
211.5927621 Guru RAHU 0.008343529
223.6888183 Shani RAHU 0.008433998
235.9255251 Budh RAHU 0.008535454
248.317102 Ketu GURU 0.008646514
260.8784871 Shukr GURU 0.008768726
273.6291151 Ravi SHANI 0.008906006
286.5952191 Chandr SHANI 0.009063331
299.8095855 Mangal SHANI 0.009244726
313.3079558 Rahu BUDH 0.009450803
327.1218135 Guru SHUKR 0.009676267
341.2678985 Shani CHANDR 0.009907838
355.7357183 Budh RAHU 0.010123394
10.47603625 Ketu SHANI 0.010293712
25.39526107 Shukr BUDH 0.010387985
40.36079125 Chandr CHANDR 0.010382379
55.21893272 Mangal RAHU 0.010268338
69.82107347 Rahu GURU 0.010056391
84.04927645 Guru BUDH 0.009773293
97.83281182 Shani KETU 0.009454176
111.1520934 Budh SHUKR 0.009133826
124.0322365 Ketu CHANDR 0.008840636
136.5313425 Shukr CHANDR 0.00859428
148.7280256 Ravi MANGAL 0.008406024
160.7105772 Chandr CHANDR 0.008280182
172.5684729 Chandr SHUKR 0.008215769
184.3861166 Mangal SHUKR 0.008207964
196.238373 Rahu SHUKR 0.008249219
208.1873816 Guru SHUKR 0.008330044
220.2804422 Shani SHUKR 0.008439771
232.5492207 Budh CHANDR 0.008567578
245.0106893 Ketu MANGAL 0.008703778
257.6699277 Shukr MANGAL 0.008841071
270.5244425 Ravi RAHU 0.008975446
283.5692685 Chandr RAHU 0.009106495
296.801773 Mangal GURU 0.009236879
310.2248062 Rahu GURU 0.009370822
323.8468829 Guru SHANI 0.009511774
337.6786662 Shani KETU 0.009659795
351.7259797 Budh RAVI 0.009809345
5.980588303 Ketu RAHU 0.0099482
20.41099016 Shukr GURU 0.010058171
34.95639801 Ravi SHANI 0.010118218
49.52729684 Chandr BUDH 0.01010975
64.01446171 Mangal SHUKR 0.010022556
78.30505131 Rahu CHANDR 0.009858822
92.30105668 Guru RAHU 0.009633258
105.9342889 Shani GURU 0.009369391
119.1740333 Budh SHANI 0.009093987
132.0269675 Ketu BUDH 0.008832052
144.5315869 Shukr BUDH 0.008603771
156.7500668 Ravi BUDH 0.008423401
168.7597771 Chandr BUDH 0.008299437
180.6456541 Mangal BUDH 0.008235386
192.4938566 Rahu SHANI 0.008230676
204.386581 Guru BUDH 0.008281372
216.3976224 Shani BUDH 0.008380586
228.5883821 Budh KETU 0.008518766
241.0044504 Ketu SHUKR 0.008684197
253.6732909 Shukr SHUKR 0.00886393
266.6036443 Shukr KETU 0.009045114
279.7870839 Ravi SHUKR 0.009216552
293.2017682 Chandr RAVI 0.009370163
306.817824 Rahu RAHU 0.009501857
320.6030811 Guru GURU 0.009611375
334.5274735 Shani SHANI 0.009700943
348.5647564 Budh KETU 0.009773189
2.691151853 Ketu SHUKR 0.913247843
16.8816047 Shukr CHANDR 0.009866563
31.10507069 Ravi RAHU 0.009880316
45.32061981 Chandr GURU 0.009862795
59.47614795 Mangal SHANI 0.00980644
73.51091529 Rahu BUDH 0.009706489
87.36183661 Guru SHUKR 0.009563328
100.9719196 Shani RAVI 0.009383395
114.2984197 Budh RAHU 0.009178379
127.3186724 Ketu RAHU 0.008963244
140.0327525 Shukr RAHU 0.008753998
152.4631942 Ravi GURU 0.008565805
164.6525103 Chandr GURU 0.008411674
176.6593284 Mangal GURU 0.008301693
188.5539108 Rahu RAHU 0.008242785
200.4136518 Guru GURU 0.008238793
212.3187829 Guru RAHU 0.008290622
224.3481185 Shani RAHU 0.008396183
236.5745445 Budh GURU 0.008550162
249.0601457 Ketu GURU 0.008743785
261.8511936 Shukr GURU 0.008964826
274.9735157 Ravi SHANI 0.009198046
288.4290661 Chandr BUDH 0.009426274
302.1947529 Mangal KETU 0.009632256
316.2244431 Rahu SHUKR 0.009801007
330.4543131 Guru CHANDR 0.009922016
344.8105984 Shani RAHU 0.009990528
359.2179765 Budh SHANI 0.01000748
13.60674732 Shukr SHUKR 0.009978276
27.91757288 Ravi CHANDR 0.009910895
42.10336599 Chandr RAHU 0.009813923
56.12867397 Mangal GURU 0.009694999
69.96747694 Rahu GURU 0.009560004
83.60061141 Guru SHANI 0.00941311
97.01388457 Shani BUDH 0.009257462
110.197408 Budh SHUKR 0.009096063
123.1460837 Ketu RAVI 0.008932495
135.8608609 Shukr RAVI 0.008771347
148.3503693 Ravi CHANDR 0.008618386
160.6325789 Chandr CHANDR 0.008480487
172.7361015 Chandr RAVI 0.008365275
184.700765 Mangal SHUKR 0.008280555
196.5772794 Rahu SHUKR 0.008233671
208.4260896 Guru SHUKR 0.008230993
220.3155853 Shani SHUKR 0.008277498
232.3196648 Budh CHANDR 0.00837628
244.5144099 Ketu CHANDR 0.008527853
256.9735776 Shukr CHANDR 0.008729266
269.7627536 Ravi RAHU 0.008973171
282.9322452 Chandr RAHU 0.009247004
296.5091269 Mangal GURU 0.009532575
310.489497 Rahu SHANI 0.009806619
324.8329271 Guru BUDH 0.010042942
339.4617403 Shani SHUKR 0.010216453
354.2672602 Budh RAHU 0.010308303
9.123134483 Ketu GURU 0.010310421
23.90300257 Shukr SHANI 0.010227455
38.49773559 Ravi SHUKR 0.010075165
52.82756601 Chandr RAVI 0.009875944
66.84662007 Rahu RAHU 0.009653346
80.54031383 Guru GURU 0.009427625
93.91815671 Shani SHANI 0.009213334
107.0049965 Budh BUDH 0.009018938
119.8330325 Budh SHANI 0.008847784
132.4358656 Ketu BUDH 0.008699695
144.8450121 Shukr BUDH 0.008572699
157.0887783 Ravi KETU 0.008464591
169.1930749 Chandr BUDH 0.008374138
181.183554 Mangal BUDH 0.008301826
193.0883768 Rahu BUDH 0.008250121
204.9409575 Guru BUDH 0.008223308
216.7821861 Shani BUDH 0.008227032
228.6618397 Budh KETU 0.008267686
240.639005 Ketu KETU 0.008351676
252.7812538 Ketu BUDH 0.008484467
265.1621703 Shukr BUDH 0.00866932
277.8567988 Ravi SHUKR 0.008905762
290.9347078 Chandr SHUKR 0.009187864
304.4504972 Mangal SHUKR 0.009502453
318.4319149 Rahu CHANDR 0.009827609
332.8669381 Guru RAHU 0.010132585
347.693397 Budh BUDH 0.010380831
2.796646813 Ketu SHUKR 0.912539878
18.02000421 Shukr MANGAL 0.0105767111
33.18802851 Ravi SHANI 0.010494089
48.13635805 Chandr BUDH 0.010304394
62.73805325 Mangal SHUKR 0.010038817
76.91813794 Rahu SHUKR 0.009734996
90.65402026 Guru MANGAL 0.009427614
103.9654477 Shani RAHU 0.009142619
116.9001203 Budh GURU 0.008895702
129.5198904 Ketu SHANI 0.008693576
141.8899088 Shukr SHANI 0.008536291
154.071211 Ravi SHANI 0.008419596
166.1165033 Chandr SHANI 0.008337067
178.0687154 Mangal SHANI 0.008281902
189.961792 Rahu GURU 0.00824833
201.8231507 Guru SHANI 0.008232628
213.677241 Shani SHANI 0.00823374
225.5496155 Shani GURU 0.008253475
237.4708847 Budh GURU 0.008296267
249.4799684 Ketu SHANI 0.008368557
261.6261314 Shukr GURU 0.008477816
273.9692843 Ravi SHANI 0.008631205
286.5779904 Chandr SHANI 0.008833839
299.5246579 Mangal SHANI 0.009086713
312.8774591 Rahu BUDH 0.009384317
326.6885434 Guru SHUKR 0.009711979
340.9787244 Shani RAVI 0.010043695
355.7209805 Budh RAHU 0.010342388
10.82853161 Ketu SHANI 0.010564991
26.15524634 Shukr KETU 0.010672851
41.51338471 Chandr MANGAL 0.010644063
56.70599884 Mangal GURU 0.010481645
71.56325511 Rahu SHANI 0.010212815
85.96950884 Guru KETU 0.009879694
99.87315742 Shani SHUKR 0.009526613
113.2801395 Budh CHANDR 0.009190139
126.2381935 Ketu RAHU 0.008894798
138.8195766 Shukr RAHU 0.008653559
151.1066841 Ravi RAHU 0.008470409
163.1816185 Chandr RAHU 0.00834304
175.1192302 Mangal RAHU 0.008265097
186.9830285 Rahu RAHU 0.008228043
198.8235305 Rahu CHANDR 0.008222752
210.6786592 Guru MANGAL 0.008240845
222.5758583 Shani MANGAL 0.008275801
234.5356233 Budh RAHU 0.008323858
246.5760172 Ketu RAHU 0.008384554
258.7174954 Shukr RAHU 0.008460736
270.9872251 Ravi RAHU 0.008558002
283.4220884 Chandr RAHU 0.008683588
296.0695898 Mangal RAHU 0.008844724
308.9859598 Rahu GURU 0.009046515
322.2308701 Guru SHANI 0.009289473
335.8583399 Shani BUDH 0.00956679
349.9037598 Budh SHUKR 0.009861738
4.368177679 Ketu CHANDR 0.010146378
19.20355673 Shukr RAHU 0.010383632
34.30546029 Ravi SHANI 0.010534287
49.51968847 Chandr BUDH 0.010567875
64.66474121 Mangal SHUKR 0.01047305
79.56431883 Rahu MANGAL 0.010262033
94.07848869 Shani SHANI 0.00996659
108.1229191 Budh BUDH 0.00962785
121.6721499 Ketu SHUKR 0.009285393
134.7503116 Shukr SHUKR 0.008970162
147.4162551 Ravi CHANDR 0.008702344
159.7488857 Ravi SHUKR 0.008492518
171.8353035 Chandr SHUKR 0.008343839
183.7620021 Mangal SHUKR 0.008254055
195.6086476 Rahu SHUKR 0.008217183
207.4440228 Guru SHUKR 0.008224921
219.3238173 Shani SHUKR 0.008267858
231.290022 Budh SHUKR 0.008336549
243.3718321 Ketu RAVI 0.008422557
255.5880427 Shukr RAVI 0.008519474
267.9507619 Ravi CHANDR 0.008623747
280.4699289 Chandr CHANDR 0.008735055
293.1578122 Chandr RAVI 0.008856053
306.0324588 Mangal CHANDR 0.008991363
319.1190169 Rahu CHANDR 0.009145846
332.4480566 Guru RAHU 0.009322346
346.0504636 Shani GURU 0.009519289
359.9490739 Budh SHANI 0.009728563
14.14799007 Shukr SHUKR 0.009934284
28.62167686 Ravi MANGAL 0.010113399
43.30735447 Chandr RAHU 0.010239023
58.10484362 Mangal SHANI 0.010286576
72.88647944 Rahu BUDH 0.010240946
87.51586659 Guru SHUKR 0.010101648
101.8700767 Shani CHANDR 0.009883435
115.8582161 Budh RAHU 0.009612122
129.4313249 Ketu SHANI 0.009317878
142.582774 Shukr SHANI 0.00902903
155.3418557 Ravi BUDH 0.008768297
167.7643705 Chandr SHANI 0.00855159
179.923074 Mangal SHANI 0.008388414
191.89934 Rahu SHANI 0.008282867
203.7763771 Guru SHANI 0.008234729
215.6339079 Shani BUDH 0.008240425
227.544085 Budh BUDH 0.008293818
239.5683965 Budh SHANI 0.008386845
251.7554346 Ketu BUDH 0.008510115
264.1396083 Shukr BUDH 0.008653612
276.7410526 Ravi BUDH 0.008807606
289.5669747 Chandr BUDH 0.008963675
302.6144031 Mangal KETU 0.009115615
315.8738446 Rahu SHUKR 0.00925987
329.3329073 Guru RAVI 0.009395228
342.9788021 Shani RAHU 0.00952179
356.7989192 Budh GURU 0.009639505
10.77923389 Ketu SHANI 0.009746691
24.90090384 Shukr BUDH 0.009838956
39.13596836 Ravi SHUKR 0.009908875
53.44355418 Mangal MANGAL 0.009946763
67.76826797 Rahu RAHU 0.009942606
82.04214648 Guru SHANI 0.009888755
96.19047457 Shani BUDH 0.00978248
110.1403568 Budh SHUKR 0.009627417
123.8299143 Ketu CHANDR 0.009433403
137.215907 Shukr CHANDR 0.009214913
150.2783497 Ravi RAHU 0.008988765
163.0217583 Chandr RAHU 0.008771828
175.4735163 Mangal RAHU 0.00857924
187.6803044 Rahu RAHU 0.008423318
199.7035937 Rahu MANGAL 0.008313141
211.6149687 Guru RAHU 0.008254571
223.491665 Shani RAHU 0.008250444
235.4123535 Budh RAHU 0.008300712
247.453014 Ketu RAHU 0.008402454
259.6827269 Shukr RAHU 0.008549794
272.1593314 Ravi GURU 0.008733814
284.9251096 Chandr GURU 0.008942659
298.0029425 Mangal SHANI 0.009162018
311.3936487 Rahu SHANI 0.00937615
325.0753244 Guru BUDH 0.009569476
339.0053381 Shani SHUKR 0.009728527
353.1251374 Budh CHANDR 0.009843837
7.367290894 Ketu RAHU 0.00991123
21.66339352 Shukr GURU 0.009931979
35.95101825 Ravi BUDH 0.009911678
50.17811966 Chandr KETU 0.009858183
64.30422058 Mangal SHUKR 0.009779382
78.29887307 Rahu CHANDR 0.009681569
92.13867183 Guru RAHU 0.009568814
105.8042206 Shani GURU 0.009443241
119.2780907 Budh SHANI 0.009305914
132.5443261 Ketu BUDH 0.009157974
145.589603 Shukr BUDH 0.009001766
158.405731 Ravi SHUKR 0.008841621
170.9927922 Chandr SHUKR 0.008684082
183.3620359 Mangal SHUKR 0.008537521
195.5378026 Rahu SHUKR 0.008411332
207.5581652 Guru SHUKR 0.008315026
219.4743706 Shani SHUKR 0.008257463
231.3493284 Budh SHUKR 0.008246238
243.2552962 Ketu RAVI 0.00828714
255.2707119 Shukr SHUKR 0.008383518
267.4760066 Ravi CHANDR 0.008535531
279.9482478 Ravi SHUKR 0.008739306
292.7545392 Chandr RAVI 0.008986071
305.9442107 Mangal CHANDR 0.009261351
319.5402 Rahu MANGAL 0.009544618
333.530963 Shani SHANI 0.009810188
347.8655514 Budh BUDH 0.010030249
2.455128369 Ketu SHUKR 0.912896842
17.18294295 Shukr CHANDR 0.010244039
31.92156879 Ravi GURU 0.010219734
46.55272465 Chandr SHANI 0.010118288
60.9835792 Mangal BUDH 0.009960468
75.1551274 Rahu KETU 0.009770549
89.04180934 Guru RAVI 0.009570563
102.6447084 Shani MANGAL 0.009376712
115.9819175 Budh RAHU 0.009198292
129.0791608 Ketu GURU 0.009038485
141.9625687 Shukr SHANI 0.008896161
154.6544292 Ravi SHANI 0.008768031
167.1719688 Chandr SHANI 0.008650677
179.5286796 Mangal SHANI 0.008542137
191.7373788 Rahu SHANI 0.008442877
203.8140784 Guru SHANI 0.008356123
215.7817915 Shani BUDH 0.008287618
227.6735838 Budh BUDH 0.008244954
239.5344571 Budh SHANI 0.008236708
251.4219088 Ketu SHANI 0.0082715
263.4050812 Shukr SHANI 0.008356978
275.562307 Ravi BUDH 0.008498643
287.976794 Chandr BUDH 0.008698493
300.7302133 Mangal BUDH 0.008953507
313.8938936 Rahu BUDH 0.009253882
327.5173004 Guru SHUKR 0.009581131
341.6143206 Shani CHANDR 0.009906959
356.1502216 Budh GURU 0.010194913
11.03493181 Ketu SHANI 0.010406446
26.12870038 Shukr KETU 0.010510669
41.26218718 Chandr MANGAL 0.010493916
56.26610466 Mangal GURU 0.010364168
71.00029714 Rahu SHANI 0.010147858
85.37250633 Guru BUDH 0.009880894
99.34264904 Shani SHUKR 0.009598588
112.9150396 Budh CHANDR 0.009328617
126.1245178 Ketu RAHU 0.009088386
139.0220333 Shukr RAHU 0.008885732
151.6628729 Ravi GURU 0.008721217
164.0986037 Chandr GURU 0.008590771
176.3726927 Mangal GURU 0.008488152
188.5192934 Rahu RAHU 0.008406981
200.5645156 Guru GURU 0.008342285
212.5294662 Guru RAHU 0.008291549
224.4343686 Shani RAHU 0.008255287
236.3030119 Budh GURU 0.008237072
248.1667564 Ketu GURU 0.008243041
260.0674794 Shukr RAHU 0.00828105
272.0590994 Ravi GURU 0.008359612
284.2074026 Chandr GURU 0.008486644
296.5878168 Mangal GURU 0.008667939
309.2807238 Rahu GURU 0.008905348
322.3638683 Guru SHANI 0.009194641
335.9013178 Shani BUDH 0.009522976
349.9287887 Budh SHUKR 0.009866507
4.437044335 Ketu CHANDR 0.010189955
19.35851816 Shukr RAHU 0.010450652
34.5648316 Ravi SHANI 0.010608044
49.88096511 Chandr KETU 0.010635856
65.11476386 Mangal RAVI 0.010531107
80.0922653 Guru GURU 0.010314908
94.68603876 Shani SHANI 0.010024665
108.8278635 Budh KETU 0.009702172
122.5053292 Ketu SHUKR 0.009383493
135.7483734 Shukr RAVI 0.009093934
148.6130645 Ravi MANGAL 0.008847693
161.1673774 Chandr MANGAL 0.008649951
173.4806175 Mangal MANGAL 0.008499504
185.6164872 Mangal CHANDR 0.008391196
197.6293552 Rahu RAVI 0.008318018
209.5631962 Guru CHANDR 0.008272813
221.452611 Shani CHANDR 0.008249577
233.3253862 Budh CHANDR 0.008244404
245.2061143 Ketu MANGAL 0.008256096
257.120321 Shukr CHANDR 0.008286352
269.0984133 Ravi MANGAL 0.008339468
281.1787889 Chandr MANGAL 0.008421601
293.4095793 Mangal MANGAL 0.008539707
305.848557 Mangal CHANDR 0.00870014
318.5606816 Rahu CHANDR 0.008906869
331.6127364 Guru RAHU 0.009159326
345.0645767 Shani GURU 0.009449959
358.9568557 Budh SHANI 0.009761863
13.29624298 Ketu BUDH 0.010067592
28.0414917 Ravi CHANDR 0.01033101
43.09622892 Chandr RAHU 0.010513654
58.31451236 Mangal SHANI 0.010584733
73.52112313 Rahu BUDH 0.010530888
88.54164177 Guru SHUKR 0.010360753
103.232085 Shani RAHU 0.01010181
117.4982216 Budh GURU 0.009791388
131.3003723 Ketu SHANI 0.009466589
144.646265 Shukr BUDH 0.009157374
157.5780267 Ravi KETU 0.008884081
170.1586841 Chandr KETU 0.008658069
182.4608724 Mangal KETU 0.008483567
194.5583642 Rahu KETU 0.008359619
206.520267 Guru KETU 0.008281882
218.4076223 Shani SHUKR 0.008244209
230.2720289 Budh SHUKR 0.008239944
242.1558229 Ketu SHUKR 0.008262884
254.0934392 Shukr SHUKR 0.008308035
266.1137153 Shukr KETU 0.008372207
278.2428577 Ravi SHUKR 0.008454378
290.5075827 Chandr SHUKR 0.00855566
302.9377869 Mangal SHUKR 0.0086788
315.5680718 Rahu SHUKR 0.008827222
328.4374951 Guru SHUKR 0.00900364
341.5870078 Shani CHANDR 0.009208338
355.0541913 Budh RAHU 0.009437234
8.865284427 Ketu GURU 0.009680085
23.02523829 Shukr SHANI 0.009919459
37.50776427 Ravi KETU 0.010131444
52.24867453 Chandr SHUKR 0.010288906
67.14625934 Rahu RAHU 0.010367205
82.07094252 Guru SHANI 0.010350775
96.88304989 Shani BUDH 0.010237878
111.4538976 Budh SHUKR 0.010041327
125.6838688 Ketu RAHU 0.00978489
139.5127511 Shukr RAHU 0.009497211
152.9212204 Ravi GURU 0.009205927
165.9256149 Chandr SHANI 0.008933845
178.5694085 Mangal SHANI 0.008697477
190.9141499 Rahu SHANI 0.008507178
203.0313274 Guru SHANI 0.008367992
214.9956828 Shani SHANI 0.008280716
226.8801145 Budh BUDH 0.008243011
238.7521194 Budh SHANI 0.008250429
250.6715218 Ketu SHANI 0.008297218
262.6891348 Shukr SHANI 0.008376891
274.846134 Ravi SHANI 0.008482695
287.1741616 Chandr SHANI 0.008608156
299.6962458 Mangal SHANI 0.008747638
312.4283943 Rahu SHANI 0.008896729
325.3814043 Guru BUDH 0.00905224
338.5623038 Shani SHUKR 0.0092118114
351.9749424 Budh RAVI 0.009373229
5.619428343 Ketu RAHU 0.009533562
19.49023948 Shukr RAHU 0.009688224
33.57305169 Ravi SHANI 0.009830149
47.84081333 Chandr BUDH 0.009949496
62.25025949 Mangal KETU 0.010034348
76.74047825 Rahu SHUKR 0.010072542
91.2349005 Guru MANGAL 0.010054281
105.6471536 Shani GURU 0.009974756
119.8899778 Budh SHANI 0.00983589
133.8853787 Shukr SHUKR 0.009646643
147.5737716 Ravi CHANDR 0.00942176
160.9202302 Chandr CHANDR 0.009179402
173.916924 Mangal MANGAL 0.008938444
186.5819782 Mangal CHANDR 0.008716193
198.9557852 Rahu CHANDR 0.008526931
211.0959717 Guru MANGAL 0.008381257
223.0719592 Shani RAHU 0.008285994
234.9597189 Budh RAHU 0.00824443
246.837067 Ketu RAHU 0.008256751
258.7795859 Shukr RAHU 0.008320449
270.8569658 Ravi RAHU 0.008430533
283.1294447 Chandr RAHU 0.008579534
295.6442623 Mangal RAHU 0.008757552
308.432467 Rahu RAHU 0.008952646
321.5066881 Guru GURU 0.009151664
334.8604477 Shani SHANI 0.00934143
348.4694022 Budh BUDH 0.009510158
2.294681809 Ketu SHUKR 0.913428019
16.28808789 Shukr CHANDR 0.009752703
30.39822512 Ravi RAHU 0.00982088
44.57601753 Chandr GURU 0.009856182
58.77806675 Mangal SHANI 0.009862987
72.96713405 Rahu BUDH 0.009845292
87.11017945 Guru SHUKR 0.009805272
101.1752084 Shani CHANDR 0.009742832
115.1284094 Budh RAHU 0.009656164
128.9328821 Ketu GURU 0.009543136
142.5498002 Shukr SHANI 0.00940309
155.9420946 Ravi BUDH 0.009238486
169.0798154 Chandr BUDH 0.009055728
181.9456757 Mangal KETU 0.008864881
194.5393132 Rahu KETU 0.008678487
206.8794268 Guru SHUKR 0.008509987
219.0036831 Shani SHUKR 0.008372235
230.9667628 Budh SHUKR 0.008276334
242.837114 Ketu SHUKR 0.008230894
254.6929884 Shukr SHUKR 0.008241661
266.6181406 Shukr KETU 0.008311329
278.6971798 Ravi SHUKR 0.008439234
291.0102257 Chandr SHUKR 0.008620761
303.6265217 Mangal SHUKR 0.008846579
316.5970535 Rahu SHUKR 0.009102044
329.946866 Guru CHANDR 0.009367279
343.6685591 Shani RAHU 0.009618487
357.7192108 Budh GURU 0.009830977
12.02314937 Ketu BUDH 0.009983739
26.48176307 Shukr KETU 0.010064283
40.98885021 Chandr CHANDR 0.010071657
55.44725413 Mangal RAHU 0.01001601
69.78164503 Rahu GURU 0.009914758
83.9440758 Guru BUDH 0.009787171
97.91211609 Shani KETU 0.009649609
111.6818991 Budh RAVI 0.009512777
125.2592279 Ketu MANGAL 0.009381144
138.6514136 Shukr RAHU 0.009254002
151.8616739 Ravi GURU 0.009127581
164.88707 Chandr GURU 0.008997631
177.7200171 Mangal GURU 0.008861758
190.3524663 Rahu GURU 0.008720949
202.7813032 Guru SHANI 0.008580023
215.0135218 Shani SHANI 0.00844716
227.0701231 Budh BUDH 0.00833282
238.9881644 Budh SHANI 0.008248379
250.8208722 Ketu SHANI 0.008204839
262.6361415 Shukr SHANI 0.008211818
274.5138501 Ravi SHANI 0.008276808
286.5421111 Chandr SHANI 0.008404401
298.8121484 Mangal SHANI 0.008595209
311.4112807 Rahu SHANI 0.00884442
324.4136266 Guru BUDH 0.009140168
337.8685876 Shani KETU 0.00946212
351.7882354 Budh RAVI 0.009781247
6.136677143 Ketu RAHU 0.010062305
20.82637561 Shukr GURU 0.010270045
35.72609319 Ravi BUDH 0.010378048
50.68116747 Chandr SHUKR 0.010376594
65.54080123 Mangal RAVI 0.010275398
80.18305317 Guru GURU 0.010099564
94.52938701 Shani SHANI 0.009880964
108.5461208 Budh BUDH 0.009649406
122.2358599 Ketu SHUKR 0.009427016
135.6245148 Shukr RAVI 0.009226568
148.7485698 Ravi MANGAL 0.009052514
161.6450693 Chandr MANGAL 0.008903215
174.3452008 Mangal RAHU 0.008773532
186.8716225 Rahu RAHU 0.008657389
199.2391847 Rahu MANGAL 0.008549969
211.4582002 Guru RAHU 0.008449209
223.539128 Shani RAHU 0.008356488
235.4975501 Budh RAHU 0.008276567
247.358501 Ketu RAHU 0.008216937
259.159494 Shukr RAHU 0.008186803
270.9519731 Ravi RAHU 0.008195978
282.8012399 Chandr RAHU 0.008253854
294.7849035 Mangal RAHU 0.008368356
306.9896116 Rahu RAHU 0.008544635
319.5055692 Rahu MANGAL 0.008783395
332.4182983 Guru RAHU 0.009078845
345.7971872 Shani GURU 0.009416395
359.680962 Budh SHANI 0.00977075
14.06206031 Shukr SHUKR 0.010106067
28.87487583 Ravi MANGAL 0.010380318
43.99479169 Chandr GURU 0.010554469
59.25283416 Mangal SHANI 0.010603738
74.46416962 Rahu KETU 0.010525573
89.4613194 Guru CHANDR 0.010339903
104.1202774 Shani RAHU 0.010081535
118.3718158 Budh SHANI 0.00978902
132.1979517 Ketu BUDH 0.009495386
145.6193427 Shukr BUDH 0.00922367
158.6803526 Ravi SHUKR 0.00898672
171.4360382 Chandr SHUKR 0.00878914
183.9424991 Mangal SHUKR 0.008629719
196.2506529 Rahu SHUKR 0.008503763
208.4032005 Guru SHUKR 0.00840523
220.4343846 Shani RAVI 0.008328532
232.3718811 Budh CHANDR 0.00826982
244.2400257 Ketu CHANDR 0.008227709
256.0636467 Shukr RAVI 0.008203537
267.8718827 Ravi CHANDR 0.008201206
279.7014478 Ravi SHUKR 0.008226676
291.5989065 Chandr SHUKR 0.008287184
303.621615 Mangal SHUKR 0.008390234
315.8369732 Rahu SHUKR 0.008542325
328.3195592 Guru SHUKR 0.008747359
341.1456809 Shani CHANDR 0.009004736
354.3848936 Budh RAHU 0.009307139
8.088236225 Ketu GURU 0.009638278
22.27387732 Shukr SHANI 0.009971524
36.91299365 Ravi BUDH 0.01027119
51.92123284 Chandr SHUKR 0.010498001
67.16173326 Rahu RAHU 0.010618362
82.46241996 Guru SHANI 0.010614096
97.64401404 Shani KETU 0.010488034
112.549746 Budh CHANDR 0.010262535
127.067042 Ketu RAHU 0.00997192
141.1359123 Shukr GURU 0.009652852
154.7450696 Ravi SHANI 0.009336843
167.9208461 Chandr BUDH 0.009046734
180.7142366 Mangal BUDH 0.008796484
193.1893203 Rahu BUDH 0.008592604
205.4142336 Guru BUDH 0.00843602
217.4548274 Shani KETU 0.008323918
229.370842 Budh SHUKR 0.008251427
241.214258 Ketu SHUKR 0.008213008
253.0293275 Ketu BUDH 0.008203497
264.853793 Shukr BUDH 0.008218815
276.720939 Ravi BUDH 0.008256481
288.6621924 Chandr BUDH 0.008315909
300.7098933 Mangal BUDH 0.008398412
312.8997213 Rahu BUDH 0.008506813
325.2721939 Guru BUDH 0.008644663
337.8726997 Shani KETU 0.008815088
350.7495959 Budh SHUKR 0.009019345
3.949980446 Ketu CHANDR 0.00925512
17.51290995 Shukr MANGAL 0.009514741
31.46027945 Ravi GURU 0.009783724
45.78651179 Chandr SHANI 0.010040418
60.44953163 Mangal BUDH 0.01025772
75.36655525 Rahu SHUKR 0.010407359
90.41797782 Guru CHANDR 0.010466126
105.4604628 Shani GURU 0.01042205
120.3468508 Ketu KETU 0.010278024
134.9475187 Shukr SHUKR 0.010051214
149.167169 Ravi MANGAL 0.009768567
162.9531659 Chandr RAHU 0.009460465
176.295091 Mangal GURU 0.009155042
189.218062 Rahu GURU 0.008874725
201.773264 Guru GURU 0.008635114
214.0283532 Shani SHANI 0.008445362
226.0591047 Shani GURU 0.008309235
237.9427789 Budh SHANI 0.00822635
249.7532778 Ketu SHANI 0.008193397
261.5579174 Shukr GURU 0.008205189
273.4154532 Ravi SHANI 0.008255423
285.3750072 Chandr GURU 0.008337249
297.4757691 Mangal GURU 0.008443815
309.7475384 Rahu GURU 0.008568863
322.2121004 Guru SHANI 0.00870728
334.8851841 Shani SHANI 0.008855398
347.7785676 Budh BUDH 0.009010982
0.901845516 Ketu SHUKR 0.913904061
14.26332042 Shukr SHUKR 0.009340179
27.86942635 Ravi CHANDR 0.009511221
41.72224197 Chandr MANGAL 0.009682044
55.81514929 Mangal RAHU 0.009845296
70.12737911 Rahu GURU 0.009989728
84.61878869 Guru BUDH 0.010100765
99.226629 Shani SHUKR 0.010162373
113.8661976 Budh MANGAL 0.010160207
128.4367932 Ketu GURU 0.010085484
142.8329075 Shukr SHANI 0.009938296
156.9584216 Ravi BUDH 0.00972883
170.7399699 Chandr SHUKR 0.009475749
184.1358375 Mangal SHUKR 0.009202403
197.1387459 Rahu SHUKR 0.008932545
209.7732601 Guru CHANDR 0.008687041
222.089854 Shani CHANDR 0.008482107
234.1576185 Budh RAHU 0.008328776
246.0569438 Ketu RAHU 0.008233126
257.8729462 Shukr MANGAL 0.008196929
269.6899865 Ravi RAHU 0.008218431
281.5871623 Chandr MANGAL 0.008292937
293.6343329 Mangal MANGAL 0.008413058
305.8883557 Mangal CHANDR 0.00856885
318.3897193 Rahu CHANDR 0.008748205
331.1601855 Guru MANGAL 0.008937741
344.2021268 Shani RAHU 0.009124129
357.5000655 Budh GURU 0.009295713
11.02459795 Ketu SHANI 0.009444147
24.73830897 Shukr BUDH 0.009565551
38.60241948 Ravi SHUKR 0.009660584
52.58225946 Chandr SHUKR 0.00973312
66.64982472 Mangal CHANDR 0.009787905
80.78270738 Guru GURU 0.009828053
94.95994428 Shani SHANI 0.009853193
109.1562153 Budh KETU 0.009858774
123.3363212 Ketu RAVI 0.009836793
137.4521126 Shukr MANGAL 0.009778047
151.4437442 Ravi GURU 0.009675467
165.2458391 Chandr GURU 0.009527402
178.7971676 Mangal SHANI 0.009339421
192.0509332 Rahu SHANI 0.009123924
204.9827342 Guru BUDH 0.008897935
217.5945757 Shani KETU 0.008680192
229.9148653 Budh SHUKR 0.00848852
241.9952882 Ketu SHUKR 0.008337956
253.9057693 Shukr SHUKR 0.008239733
265.7286886 Shukr BUDH 0.008201025
277.5531883 Ravi KETU 0.008225138
289.4697829 Chandr BUDH 0.008311676
301.5648722 Mangal BUDH 0.008456317
313.9146277 Rahu BUDH 0.008650294
326.5781818 Guru SHUKR 0.008879995
339.5907581 Shani SHUKR 0.009127181
352.9580366 Budh CHANDR 0.009370262
6.653556343 Ketu RAHU 0.009586901
20.62105271 Shukr GURU 0.009757855
34.78269826 Ravi SHANI 0.009871048
49.05208135 Chandr BUDH 0.00992419
63.34839743 Mangal SHUKR 0.009924489
77.60743628 Rahu RAVI 0.009885416
91.78631515 Guru RAHU 0.009821962
105.8615964 Shani GURU 0.009746343
119.8227051 Budh SHANI 0.009665418
133.6634928 Shukr SHUKR 0.009580138
147.3746689 Ravi CHANDR 0.009486763
160.939229 Chandr CHANDR 0.009379366
174.3320798 Mangal RAHU 0.009252873
187.5237487 Rahu RAHU 0.009105662
200.4867784 Guru GURU 0.008940945
213.2027915 Guru RAHU 0.00876672
225.6684497 Shani GURU 0.008594652
237.8992135 Budh SHANI 0.008438369
249.9304917 Ketu SHANI 0.008311639
261.8163759 Shukr GURU 0.008226825
273.6266625 Ravi SHANI 0.008193918
285.4430017 Chandr GURU 0.008220107
297.3545747 Mangal GURU 0.008309443
309.4530255 Rahu GURU 0.008462186
321.8260554 Guru SHANI 0.008673732
334.5493411 Shani SHANI 0.008933447
347.6769937 Budh BUDH 0.009223799
1.231546131 Ketu SHUKR 0.91355649
15.19562512 Shukr SHUKR 0.009794092
29.50871112 Ravi RAHU 0.010015111
44.07235486 Chandr GURU 0.01015989
58.76469885 Mangal SHANI 0.010216978
73.46090441 Rahu BUDH 0.010189714
88.05291319 Guru SHUKR 0.010093967
102.462323 Shani MANGAL 0.009952208
116.6437448 Budh GURU 0.009786892
130.5801345 Ketu SHANI 0.009615703
144.2737844 Shukr BUDH 0.009449539
157.7365724 Ravi KETU 0.009292756
170.9819565 Chandr SHUKR 0.009144843
184.0200914 Mangal SHUKR 0.009002788
196.8564778 Rahu SHUKR 0.008863505
209.4936319 Guru CHANDR 0.008725677
221.934633 Shani CHANDR 0.008590739
234.1873252 Budh RAHU 0.00846306
246.2682442 Ketu RAHU 0.008349558
258.2056095 Shukr RAHU 0.008258918
270.0409454 Ravi RAHU 0.008200567
281.8292112 Chandr MANGAL 0.008183669
293.637669 Mangal MANGAL 0.008216327
305.5437272 Mangal RAVI 0.00830489
317.6316338 Rahu RAVI 0.008453061
329.9875532 Guru CHANDR 0.008660637
342.6925747 Shani MANGAL 0.008921995
355.8134796 Budh RAHU 0.009224546
9.391569146 Ketu SHANI 0.00954758
23.43092475 Shukr SHANI 0.00986246
37.88928354 Ravi SHUKR 0.010135526
52.67613301 Chandr RAVI 0.010334282
67.6616502 Rahu RAHU 0.010435367
82.69603433 Guru SHANI 0.010430875
97.63374085 Shani KETU 0.010329814
112.3546875 Budh CHANDR 0.010154087
126.7764415 Ketu RAHU 0.009931353
140.8560491 Shukr GURU 0.009688184
154.584175 Ravi SHANI 0.009445729
167.975593 Chandr BUDH 0.009218152
181.0593172 Mangal BUDH 0.009013018
193.8703601 Rahu BUDH 0.008832763
206.4441098 Guru KETU 0.008676646
218.8135425 Shani SHUKR 0.008542666
231.0088004 Budh SHUKR 0.008429015
243.0583134 Ketu RAVI 0.008334933
254.9907491 Shukr SHUKR 0.00826115
266.8373622 Ravi RAVI 0.008210087
278.6344046 Ravi SHUKR 0.00818579
290.4251677 Chandr KETU 0.008193567
302.261226 Mangal KETU 0.008239335
314.2025989 Rahu BUDH 0.008328824
326.3166487 Guru KETU 0.008466648
338.6754689 Shani SHUKR 0.008655178
351.3513985 Budh SHUKR 0.008893134
4.41027548 Ketu CHANDR 0.009173935
17.90224935 Shukr MANGAL 0.009484024
31.85063121 Ravi GURU 0.009801792
46.24062872 Chandr SHANI 0.010098228
61.01151931 Mangal BUDH 0.010340397
76.05657357 Rahu SHUKR 0.010497817
91.23344989 Guru MANGAL 0.010549918
106.3838928 Shani GURU 0.010491543
121.3574276 Ketu SHUKR 0.010333962
136.0320061 Shukr RAVI 0.01010108
150.3262936 Ravi RAHU 0.009822813
164.2021416 Chandr GURU 0.009528488
177.6593021 Mangal GURU 0.00924231
190.7259912 Rahu SHANI 0.008981403
203.4485964 Guru SHANI 0.008755902
215.8826685 Shani BUDH 0.0085702
228.0861909 Budh BUDH 0.008424646
240.1152725 Ketu KETU 0.00831717
252.0218815 Ketu BUDH 0.008244567
263.8530859 Shukr SHANI 0.008203415
275.6514098 Ravi BUDH 0.008190791
287.4561068 Chandr SHANI 0.008204861
299.3051131 Mangal SHANI 0.008245264
311.2372236 Rahu SHANI 0.008313121
323.2939063 Guru SHANI 0.008410644
335.520302 Shani BUDH 0.008540488
347.9651582 Budh BUDH 0.008704967
0.679450917 Ketu KETU 0.914171875
13.71325159 Shukr SHUKR 0.009138999
27.11032133 Ravi RAVI 0.009400705
40.90028425 Chandr CHANDR 0.009678055
55.08908508 Mangal RAHU 0.009952093
69.64956575 Rahu GURU 0.010197729
84.51504472 Guru BUDH 0.010386664
99.57919961 Shani SHUKR 0.010492548
114.704627 Budh RAHU 0.010497296
129.7398558 Ketu SHANI 0.010396394
144.5411283 Shukr BUDH 0.010200825
158.9928488 Ravi SHUKR 0.009934496
173.0209584 Chandr RAVI 0.009628241
186.5966025 Mangal CHANDR 0.009313006
199.7313545 Rahu MANGAL 0.009014765
212.4676311 Guru RAHU 0.008752203
224.8679622 Shani RAHU 0.00853667
237.0053829 Budh GURU 0.008373305
248.9558283 Ketu GURU 0.008262512
260.7926429 Shukr GURU 0.008201393
272.5829895 Ravi GURU 0.008184988
284.3857809 Chandr GURU 0.008207226
296.2507735 Mangal GURU 0.008261667
308.2186547 Rahu RAHU 0.008342176
320.322073 Guru GURU 0.008443557
332.5874455 Guru RAHU 0.008562022
345.0371818 Shani GURU 0.008695369
357.6919185 Budh GURU 0.008842898
10.57238647 Ketu SHANI 0.00900505
23.70038821 Shukr SHANI 0.009182611
37.0981012 Ravi KETU 0.009375338
50.78494777 Chandr SHUKR 0.009580127
64.77181449 Mangal SHUKR 0.00978924
79.05324561 Rahu CHANDR 0.009989182
93.599097 Shani SHANI 0.01016083
108.3480119 Budh BUDH 0.010281421
123.2058135 Ketu RAVI 0.010328792
138.0516599 Shukr MANGAL 0.01028727
152.7526261 Ravi GURU 0.01015318
167.1836758 Chandr SHANI 0.009937279
181.2470007 Mangal BUDH 0.009662627
194.8847797 Rahu KETU 0.009358882
208.0826435 Guru SHUKR 0.009055788
220.8651669 Shani RAVI 0.008778425
233.2869124 Budh CHANDR 0.00854506
245.4223115 Ketu MANGAL 0.008366985
257.3563042 Shukr MANGAL 0.008249337
269.1765528 Ravi MANGAL 0.0081923
280.9674497 Chandr CHANDR 0.008192334
292.8056946 Chandr RAVI 0.008243156
304.7569126 Mangal SHUKR 0.008336322
316.8729473 Rahu SHUKR 0.008461678
329.1900031 Guru RAVI 0.008608071
341.7281932 Shani CHANDR 0.008764469
354.4929184 Budh RAHU 0.008921283
7.478067417 Ketu RAHU 0.009071561
20.67062412 Shukr GURU 0.009211813
34.05588345 Ravi SHANI 0.00934216
47.62201675 Chandr SHANI 0.009465507
61.36245144 Mangal BUDH 0.009585648
75.27486434 Rahu SHUKR 0.00970473
89.35653327 Guru RAVI 0.009820827
103.5968929 Shani RAHU 0.009926357
117.9690918 Budh SHANI 0.010007968
132.4231884 Ketu BUDH 0.010048458
146.8841345 Ravi RAVI 0.010030871
161.2570208 Chandr MANGAL 0.00994389
175.4396154 Mangal RAHU 0.009786419
189.3389304 Rahu GURU 0.009569145
202.886563 Guru SHANI 0.009312338
216.0483631 Shani BUDH 0.009041167
228.8268684 Budh KETU 0.008780747
241.2577711 Ketu SHUKR 0.008552582
253.4029088 Shukr SHUKR 0.00837279
265.342035 Shukr BUDH 0.008251719
277.1648745 Ravi KETU 0.008194419
288.9642343 Chandr BUDH 0.008201463
300.830206 Mangal BUDH 0.008269609
312.8449152 Rahu BUDH 0.008392008
325.0772439 Guru BUDH 0.008558106
337.5775843 Shani KETU 0.008753809
350.3734664 Budh SHUKR 0.008962383
3.467296915 Ketu RAVI 0.913910689
16.83730697 Shukr CHANDR 0.009349361
30.44228713 Ravi RAHU 0.00950001
44.22975436 Chandr GURU 0.009612789
58.14588986 Mangal SHANI 0.009689285
72.14448133 Rahu SHANI 0.009736598
86.19208784 Guru KETU 0.009764162
100.2679889 Shani SHUKR 0.009780039
114.3593951 Budh RAHU 0.009788
128.4538238 Ketu GURU 0.009786158
142.5311301 Shukr SHANI 0.009767381
156.5577481 Ravi BUDH 0.009721453
170.485343 Chandr SHUKR 0.00963857
184.254957 Mangal SHUKR 0.009513178
197.805814 Rahu RAVI 0.009346688
211.0861237 Guru MANGAL 0.009148036
224.0626586 Shani RAHU 0.008932088
236.7268135 Budh GURU 0.008716859
249.0964581 Ketu GURU 0.008520623
261.2141495 Shukr GURU 0.008359651
273.1428872 Ravi SHANI 0.00824684
284.9607197 Chandr GURU 0.008191224
296.7552426 Mangal GURU 0.008198082
308.6183513 Rahu RAHU 0.008269084
320.6408653 Guru GURU 0.008402033
332.9063798 Guru RAHU 0.008590204
345.4841242 Shani GURU 0.008821699
358.4213339 Budh SHANI 0.009079344
11.73630229 Ketu BUDH 0.009341538
25.41382156 Shukr BUDH 0.009584415
39.40508449 Ravi SHUKR 0.009785464
53.63367023 Mangal MANGAL 0.009927958
68.00740531 Rahu RAHU 0.010004595
82.43323489 Guru SHANI 0.010018521
96.83053787 Shani BUDH 0.00998107
111.1389914 Budh SHUKR 0.00990733
125.3197118 Ketu MANGAL 0.009811589
139.3510893 Shukr RAHU 0.009704275
153.221994 Ravi SHANI 0.009590831
166.9248753 Chandr SHANI 0.009472178
180.4505929 Mangal BUDH 0.009346291
193.7861254 Rahu BUDH 0.009210369
206.9154821 Guru SHUKR 0.009063011
219.8231942 Shani SHUKR 0.008905716
232.4990678 Budh CHANDR 0.008743388
244.9428202 Ketu MANGAL 0.008583958
257.1676199 Shukr CHANDR 0.008437441
269.2020148 Ravi MANGAL 0.008314749
281.0901223 Chandr CHANDR 0.008226503
292.8903308 Chandr RAVI 0.008182118
304.6730258 Mangal SHUKR 0.008189255
316.5177159 Rahu SHUKR 0.008253437
328.5094515 Guru SHUKR 0.008377457
340.7340554 Shani RAVI 0.008560422
353.2717682 Budh CHANDR 0.008796605
6.189303994 Ketu RAHU 0.009074398
19.53073018 Shukr RAHU 0.009375673
33.30820435 Ravi SHANI 0.009676082
47.49467014 Chandr SHANI 0.009947129
62.02162583 Mangal KETU 0.010160525
76.78472031 Rahu SHUKR 0.010294053
91.6574597 Guru RAHU 0.010336747
106.5097982 Shani GURU 0.010291033
121.2261565 Ketu SHUKR 0.01017089
135.7179763 Shukr RAVI 0.009997167
149.9286775 Ravi RAHU 0.009792242
163.8318397 Chandr RAHU 0.009575841
177.425073 Mangal GURU 0.009362744
190.7222306 Rahu SHANI 0.009162245
203.7460503 Guru SHANI 0.008978866
216.5225491 Shani BUDH 0.008813792
229.0777099 Budh KETU 0.008666497
241.4363328 Ketu SHUKR 0.008536136
253.622542 Shukr SHUKR 0.008422553
265.6613864 Shukr BUDH 0.008326904
277.5810236 Ravi KETU 0.008251935
289.4149835 Chandr BUDH 0.008201913
301.2040356 Mangal BUDH 0.008182241
312.99734 Rahu BUDH 0.008198918
324.8527521 Guru BUDH 0.008257927
336.8361641 Shani BUDH 0.00836452
349.019605 Budh KETU 0.008522256
1.477699394 Ketu SHUKR 0.914345159
14.28214851 Shukr SHUKR 0.008989307
27.49407672 Ravi CHANDR 0.009285292
41.15435662 Chandr MANGAL 0.009602961
55.27271115 Mangal RAHU 0.009917916
69.81772683 Rahu GURU 0.010199527
84.7113954 Guru BUDH 0.010415133
99.83208975 Shani SHUKR 0.010536702
115.0278529 Budh RAHU 0.010547949
130.1379438 Ketu SHANI 0.010448917
145.0168356 Shukr BUDH 0.010255885
159.5536636 Ravi SHUKR 0.009996601
173.6822403 Mangal MANGAL 0.00970306
187.3808007 Rahu RAHU 0.009404758
200.6641944 Guru GURU 0.009124458
213.5726819 Shani SHANI 0.008876863
226.160857 Shani GURU 0.008669375
238.4886519 Budh SHANI 0.008503811
250.615009 Ketu SHANI 0.008378265
262.5940688 Shukr SHANI 0.008288767
274.4734883 Ravi SHANI 0.00823066
286.2944991 Chandr SHANI 0.008199712
298.0933152 Mangal SHANI 0.008192951
309.9034545 Rahu GURU 0.008209177
321.7584703 Guru GURU 0.008249115
333.6946083 Shani SHANI 0.008315255
345.7529993 Shani GURU 0.008411443
357.9810262 Budh SHANI 0.008542203
10.43239317 Ketu SHANI 0.008711696
23.16530008 Shukr SHANI 0.008922245
36.2381992 Ravi BUDH 0.009172566
49.70285664 Chandr KETU 0.009455856
63.59471759 Mangal SHUKR 0.009757977
77.92109624 Rahu RAVI 0.010056221
92.64904301 Guru RAHU 0.010319848
107.6968476 Budh BUDH 0.010513909
122.934504 Ketu SHUKR 0.010606766
138.1969107 Shukr RAHU 0.010579288
153.3085831 Ravi SHANI 0.010431612
168.1128046 Chandr BUDH 0.010183816
182.4955292 Mangal KETU 0.00986998
196.3970246 Rahu SHUKR 0.009528721
209.8102532 Guru CHANDR 0.009194625
222.7701723 Shani MANGAL 0.008893415
235.339714 Budh RAHU 0.008640966
247.5966533 Ketu GURU 0.008444623
259.6231796 Shukr RAHU 0.008305253
271.4984342 Ravi GURU 0.008219257
283.293698 Chandr RAHU 0.008180299
295.0697684 Mangal RAHU 0.008180706
306.8760615 Rahu RAHU 0.008212562
318.7511148 Rahu CHANDR 0.008268625
330.7243217 Guru MANGAL 0.008343151
342.8187277 Shani MANGAL 0.008432565
355.0545646 Budh RAHU 0.008535873
7.453032417 Ketu RAHU 0.008654678
20.03966095 Shukr RAHU 0.008792694
32.84636909 Ravi GURU 0.008954591
45.9112561 Chandr SHANI 0.009144193
59.27540038 Mangal SHANI 0.009362285
72.97638455 Rahu BUDH 0.00960432
87.03863299 Guru SHUKR 0.009858289
101.4612192 Shani CHANDR 0.010103289
116.2053219 Budh GURU 0.010310174
131.1858691 Ketu SHANI 0.010445912
146.2731424 Shukr KETU 0.010481827
161.3077721 Chandr MANGAL 0.010403008
176.1266565 Mangal GURU 0.010214282
190.5914475 Rahu SHANI 0.00993939
204.6097784 Guru BUDH 0.009613841
218.1434871 Shani SHUKR 0.009275379
231.2044993 Budh SHUKR 0.008956397
243.8433372 Ketu CHANDR 0.008680285
256.1356013 Shukr RAVI 0.008461131
268.1697295 Ravi CHANDR 0.008305096
280.0372539 Chandr CHANDR 0.008212252
291.8256511 Chandr SHUKR 0.00817832
303.6134075 Mangal SHUKR 0.008196073
315.4667189 Rahu SHUKR 0.008256327
327.4373947 Guru SHUKR 0.008348725
339.5619837 Shani SHUKR 0.008462659
351.8624674 Budh RAVI 0.008588451
4.348755019 Ketu CHANDR 0.008718605
17.02279576 Shukr CHANDR 0.008848818
29.88368637 Ravi RAHU 0.008978458
42.93277154 Chandr RAHU 0.009110248
56.17740251 Mangal GURU 0.009248972
69.63197078 Rahu GURU 0.009399271
83.31529513 Guru SHANI 0.009562993
97.2442422 Shani BUDH 0.009736667
111.424274 Budh SHUKR 0.009909662
125.838521 Ketu RAHU 0.010063738
140.4382948 Shukr GURU 0.010175007
155.139194 Ravi BUDH 0.010218926
169.8265824 Chandr KETU 0.010177439
184.3711093 Mangal SHUKR 0.010045434
198.6502793 Rahu CHANDR 0.009833331
212.5689682 Guru RAHU 0.009564462
226.0725386 Shani GURU 0.009268827
239.1501503 Budh SHANI 0.008976343
251.8300082 Ketu BUDH 0.008712108
264.1702354 Shukr BUDH 0.008494308
276.2486616 Ravi BUDH 0.008334114
288.153481 Chandr BUDH 0.008236585
299.9755691 Mangal SHANI 0.008201896
311.8024514 Rahu SHANI 0.008226393
323.7134396 Guru SHANI 0.00830325
335.7754213 Shani BUDH 0.008422847
348.0392503 Budh BUDH 0.008573266
0.537253416 Ketu KETU 0.914335676
13.28258037 Ketu BUDH 0.008913636
26.27089187 Shukr KETU 0.009079074
39.48443285 Ravi SHUKR 0.009229589
52.89795048 Chandr RAVI 0.009361634
66.4852013 Mangal CHANDR 0.00947608
80.22421273 Guru GURU 0.00957685
94.0995367 Shani SHANI 0.009668489
108.1006295 Budh BUDH 0.009753437
122.216768 Ketu SHUKR 0.009829903
136.4299719 Shukr CHANDR 0.009890967
150.7080824 Ravi RAHU 0.009925298
165.0005013 Chandr GURU 0.00991965
179.2388646 Mangal SHANI 0.009862722
193.3435976 Rahu BUDH 0.009749179
207.2350616 Guru SHUKR 0.009582172
220.8460271 Shani RAVI 0.009373288
234.131833 Budh RAHU 0.009140153
247.0759534 Ketu RAHU 0.008902972
259.6906882 Shukr RAHU 0.008681317
272.0140895 Ravi GURU 0.0084919
284.104677 Chandr GURU 0.008347423
296.0353562 Mangal RAHU 0.008256334
307.8875524 Rahu RAHU 0.008223155
319.7459839 Rahu MANGAL 0.008248934
331.6938785 Guru RAHU 0.008331444
343.8081655 Shani RAHU 0.008465053
356.1544213 Budh GURU 0.008640579
8.781854248 Ketu GURU 0.008845452
21.71900805 Shukr GURU 0.009064422
34.97104693 Ravi SHANI 0.00928089
48.51954324 Chandr BUDH 0.009478866
62.32545477 Mangal KETU 0.009645273
76.33518443 Rahu SHUKR 0.009771888
90.48842699 Guru CHANDR 0.009856093
104.7256752 Shani RAHU 0.009900079
118.9934372 Budh SHANI 0.009908887
133.2462766 Ketu BUDH 0.009888172
147.4459906 Ravi CHANDR 0.009842427
161.5590063 Chandr MANGAL 0.009774085
175.5533924 Mangal RAHU 0.009683617
189.396877 Rahu GURU 0.009570547
203.0568736 Guru SHANI 0.009435001
216.5026836 Shani BUDH 0.009279107
229.7091199 Budh SHUKR 0.009107698
242.6603558 Ketu SHUKR 0.008928173
255.3530539 Shukr SHUKR 0.008749839
267.7983438 Ravi CHANDR 0.008583061
280.0225404 Chandr CHANDR 0.008438379
292.0665951 Chandr SHUKR 0.008325641
303.9844134 Mangal SHUKR 0.008253283
315.8404041 Rahu SHUKR 0.008227912
327.7066521 Guru SHUKR 0.008254107
339.6598077 Shani SHUKR 0.008334187
351.7774157 Budh RAVI 0.008467724
4.133342395 Ketu CHANDR 0.008650856
16.79219588 Shukr CHANDR 0.008875608
29.80295935 Ravi RAHU 0.009129446
43.19237846 Chandr RAHU 0.009395304
56.95912239 Mangal GURU 0.009652467
71.07031702 Rahu SHANI 0.009878682
85.46223174 Guru BUDH 0.010053441
100.0461544 Shani SHUKR 0.010161631
114.7188914 Budh RAHU 0.010196338
129.3756686 Ketu SHANI 0.010159781
143.9223755 Shukr SHANI 0.010062073
158.2844474 Ravi SHUKR 0.00991836
172.410929 Chandr SHUKR 0.009745337
186.2738058 Mangal CHANDR 0.009558185
199.8639522 Rahu MANGAL 0.009368694
213.1856378 Guru RAHU 0.009184755
226.2513493 Shani GURU 0.009010933
239.0779711 Budh SHANI 0.008849558
251.6846126 Ketu BUDH 0.008701856
264.0919244 Shukr BUDH 0.008568912
276.3226177 Ravi BUDH 0.008452433
288.4028479 Chandr BUDH 0.008355246
300.3639947 Mangal BUDH 0.00828143
312.2442903 Rahu SHANI 0.008236086
324.089861 Guru BUDH 0.00822485
335.955014 Shani BUDH 0.008253364
347.9017481 Budh BUDH 0.008326726
359.9983675 Budh SHANI 0.008448804
12.31686312 Ketu BUDH 0.008621272
24.92866319 Shukr BUDH 0.008842397
37.89850257 Ravi SHUKR 0.009105695
51.2764028 Chandr SHUKR 0.009398664
65.08812853 Mangal RAVI 0.009701907
79.32529891 Rahu MANGAL 0.009989372
93.93768749 Shani SHANI 0.010230726
108.8314012 Budh KETU 0.010396416
123.8761856 Ketu CHANDR 0.010464516
138.9222736 Shukr RAHU 0.010426862
153.8230223 Ravi SHANI 0.010291558
168.456612 Chandr BUDH 0.010080496
182.7404043 Mangal SHUKR 0.009823039
196.6349925 Rahu SHUKR 0.009548768
210.1392292 Guru CHANDR 0.009282037
223.2801149 Shani RAHU 0.009039515
236.1015777 Budh RAHU 0.008830258
248.654787 Ketu GURU 0.00865721
260.991106 Shukr GURU 0.008519131
273.1578093 Ravi SHANI 0.008412478
285.1962512 Chandr GURU 0.008332987
297.1420318 Mangal GURU 0.008276949
309.0266736 Rahu GURU 0.008242127
320.8802913 Guru GURU 0.008228307
332.7346721 Guru RAHU 0.008237432
344.6261854 Shani RAHU 0.008273343
356.5980674 Budh GURU 0.008341266
8.701760026 Ketu GURU 0.008447067
20.99694276 Shukr GURU 0.008596234
33.54972912 Ravi SHANI 0.008792453
46.42846724 Chandr SHANI 0.009035817
59.69673493 Mangal SHANI 0.009320804
73.40331922 Rahu BUDH 0.009634165
87.56942226 Guru SHUKR 0.00995321
102.174752 Shani MANGAL 0.010245785
117.146688 Budh GURU 0.010473861
132.3587137 Ketu BUDH 0.010601562
147.6430312 Ravi CHANDR 0.010605608
162.8167169 Chandr RAHU 0.010483478
177.7137547 Mangal GURU 0.010254757
192.2117779 Rahu SHANI 0.00995476
206.2451549 Guru KETU 0.009623885
219.8030796 Shani SHUKR 0.009297921
232.9175261 Budh CHANDR 0.009002746
245.647819 Ketu RAHU 0.008753511
258.0666305 Shukr MANGAL 0.008556397
270.2492876 Ravi RAHU 0.008411055
282.2664798 Chandr RAHU 0.00831287
294.179921 Mangal RAHU 0.008254895
306.0404806 Mangal CHANDR 0.008229438
317.8883182 Rahu RAVI 0.008229346
329.7546336 Guru CHANDR 0.008249045
341.6647055 Shani CHANDR 0.008285343
353.6417936 Budh MANGAL 0.008337895
5.711288053 Ketu RAHU 0.008409196
17.90442545 Shukr MANGAL 0.008504121
30.26093761 Ravi RAHU 0.008629023
42.82999045 Chandr RAHU 0.008790371
55.66870552 Mangal RAHU 0.008992892
68.8375944 Rahu GURU 0.009237279
82.39240315 Guru SHANI 0.0095176
96.3721664 Shani BUDH 0.009818704
110.7841978 Budh SHUKR 0.010114531
125.5889703 Ketu RAHU 0.010369232
140.6907823 Shukr GURU 0.010543011
155.9411695 Ravi BUDH 0.010602464
171.1585227 Chandr SHUKR 0.010531713
186.1598807 Mangal CHANDR 0.010338666
200.7940659 Guru GURU 0.01005271
214.9643994 Shani SHANI 0.009715114
228.6350329 Budh KETU 0.009367371
241.8230409 Ketu SHUKR 0.009042817
254.5832834 Shukr SHUKR 0.00876354
266.9926939 Ravi RAVI 0.008541234
279.1373897 Ravi SHUKR 0.008379523
291.103181 Chandr SHUKR 0.008276245
302.9689952 Mangal SHUKR 0.008225327
314.8027244 Rahu KETU 0.008218368
326.6591178 Guru SHUKR 0.008245973
338.5794165 Shani SHUKR 0.008298905
350.592588 Budh SHUKR 0.008369183
2.718103439 Ketu SHUKR 0.9146258
14.96999592 Shukr SHUKR 0.00854211
27.36157934 Ravi CHANDR 0.008642853
39.90996983 Ravi SHUKR 0.008757018
52.63949661 Chandr SHUKR 0.008890222
65.58308297 Mangal CHANDR 0.009048399
78.78072767 Rahu CHANDR 0.009235579
92.27443753 Guru RAHU 0.009451322
106.0993957 Shani GURU 0.009688127
120.2718874 Ketu KETU 0.009929481
134.7758648 Shukr SHUKR 0.010149666
149.5520417 Ravi RAHU 0.010316791
164.4949166 Chandr GURU 0.010399685
179.4620831 Mangal SHANI 0.010377011
194.295681 Rahu BUDH 0.010244765
208.8499227 Guru RAVI 0.010018257
223.0153126 Shani RAHU 0.009727464
236.7320297 Budh GURU 0.009408341
249.9906008 Ketu SHANI 0.009094428
262.8233562 Shukr SHANI 0.008811801
275.2921217 Ravi BUDH 0.008577749
287.4762412 Chandr SHANI 0.008401676
299.4626405 Mangal SHANI 0.008286663
311.3380989 Rahu SHANI 0.008230949
323.1834428 Guru SHANI 0.008229178
335.0693593 Shani SHANI 0.008273458
347.0535848 Budh BUDH 0.00835427
359.1793631 Budh SHANI 0.00846135
11.47529006 Ketu BUDH 0.008584711
23.9567369 Shukr SHANI 0.008715769
36.62885523 Ravi BUDH 0.008848392
49.49078697 Chandr BUDH 0.008979579
62.54029363 Mangal KETU 0.0091095
75.77768642 Rahu SHUKR 0.009240694
89.20783307 Guru RAVI 0.009376443
102.8392924 Shani MANGAL 0.009518623
116.680266 Budh GURU 0.009665524
130.7318486 Ketu SHANI 0.009810214
144.9798641 Shukr BUDH 0.009940006
159.3874145 Ravi SHUKR 0.010037609
173.8909447 Mangal MANGAL 0.010084317
188.4024637 Rahu RAHU 0.010064786
202.8188986 Guru SHANI 0.009971842
217.0367587 Shani BUDH 0.0098093
230.9678962 Budh SHUKR 0.009591475
244.5517704 Ketu CHANDR 0.009339792
257.7614657 Shukr MANGAL 0.009078146
270.6034218 Ravi RAHU 0.008828877
283.1127504 Chandr RAHU 0.008610305
295.3464533 Mangal RAHU 0.008435805
307.3762834 Rahu RAHU 0.00831387
319.2821758 Rahu MANGAL 0.008248645
331.1465607 Guru MANGAL 0.008240553
343.0494972 Shani RAHU 0.008286812
355.0644142 Budh RAHU 0.008381809
7.254288434 Ketu RAHU 0.008517377
19.6682719 Shukr RAHU 0.008683145
32.3390165 Ravi GURU 0.00886712
45.28114329 Chandr GURU 0.009056615
58.49137552 Mangal SHANI 0.009239518
71.95065066 Rahu SHANI 0.009405687
85.62800662 Guru BUDH 0.009548031
99.48541462 Shani SHUKR 0.00966289
113.4823779 Budh MANGAL 0.009749565
127.579239 Ketu GURU 0.009809213
141.7386127 Shukr GURU 0.009843488
155.9249348 Ravi BUDH 0.009853304
170.102646 Chandr KETU 0.009838094
184.2339903 Mangal SHUKR 0.009795838
198.2776382 Rahu CHANDR 0.009723941
212.1891321 Guru RAHU 0.009620662
225.9234619 Shani GURU 0.009486547
239.439268 Budh SHANI 0.009325338
252.7036724 Ketu BUDH 0.009144132
265.6966991 Shukr BUDH 0.008952861
278.4145015 Ravi SHUKR 0.008763315
290.870932 Chandr SHUKR 0.008587919
303.0973394 Mangal SHUKR 0.008438531
315.140847 Rahu KETU 0.008325495
s
Nakshatra Lords and Sub-Lords Table
Nak Lord Sub Lord Starts Ends Sub Length
Ashvini Ke Ke 0 0.777777778 0.777777778
Ashvini Ke Ve 0.777777778 3 2.222222222
Ashvini Ke Su 3 3.666666667 0.666666667
Ashvini Ke Mo 3.666666667 4.777777778 1.111111111
Ashvini Ke Ma 4.777777778 5.555555556 0.777777778
Ashvini Ke Ra 5.555555556 7.555555556 2
Ashvini Ke Ju 7.555555556 9.333333333 1.777777778
Ashvini Ke Sa 9.333333333 11.44444444 2.111111111
Ashvini Ke Me 11.44444444 13.33333333 1.888888889
Bharani Ve Ve 13.33333333 15.55555556 2.222222222
Bharani Ve Su 15.55555556 16.22222222 0.666666667
Bharani Ve Mo 16.22222222 17.33333333 1.111111111
Bharani Ve Ma 17.33333333 18.11111111 0.777777778
Bharani Ve Ra 18.11111111 20.11111111 2
Bharani Ve Ju 20.11111111 21.88888889 1.777777778
Bharani Ve Sa 21.88888889 24 2.111111111
Bharani Ve Me 24 25.88888889 1.888888889
Bharani Ve Ke 25.88888889 26.66666667 0.777777778
Krittika Su Su 26.66666667 27.33333333 0.666666667
Krittika Su Mo 27.33333333 28.44444444 1.111111111
Krittika Su Ma 28.44444444 29.22222222 0.777777778
Krittika Su Ra 29.22222222 31.22222222 2
Krittika Su Ju 31.22222222 33 1.777777778
Krittika Su Sa 33 35.11111111 2.111111111
Krittika Su Me 35.11111111 37 1.888888889
Krittika Su Ke 37 37.77777778 0.777777778
Krittika Su Ve 37.77777778 40 2.222222222
Rohini Mo Mo 40 41.11111111 1.111111111
Rohini Mo Ma 41.11111111 41.88888889 0.777777778
Rohini Mo Ra 41.88888889 43.88888889 2
Rohini Mo Ju 43.88888889 45.66666667 1.777777778
Rohini Mo Sa 45.66666667 47.77777778 2.111111111
Rohini Mo Me 47.77777778 49.66666667 1.888888889
Rohini Mo Ke 49.66666667 50.44444444 0.777777778
Rohini Mo Ve 50.44444444 52.66666667 2.222222222
Rohini Mo Su 52.66666667 53.33333333 0.666666667
Mrigasira Ma Ma 53.33333333 54.11111111 0.777777778
Mrigasira Ma Ra 54.11111111 56.11111111 2
Mrigasira Ma Ju 56.11111111 57.88888889 1.777777778
Mrigasira Ma Sa 57.88888889 60 2.111111111
Mrigasira Ma Me 60 61.88888889 1.888888889
Mrigasira Ma Ke 61.88888889 62.66666667 0.777777778
Mrigasira Ma Ve 62.66666667 64.88888889 2.222222222
Mrigasira Ma Su 64.88888889 65.55555556 0.666666667
Mrigasira Ma Mo 65.55555556 66.66666667 1.111111111
Ardra Ra Ra 66.66666667 68.66666667 2
Ardra Ra Ju 68.66666667 70.44444444 1.777777778
Ardra Ra Sa 70.44444444 72.55555556 2.111111111
Ardra Ra Me 72.55555556 74.44444444 1.888888889
Ardra Ra Ke 74.44444444 75.22222222 0.777777778
Ardra Ra Ve 75.22222222 77.44444444 2.222222222
Ardra Ra Su 77.44444444 78.11111111 0.666666667
Ardra Ra Mo 78.11111111 79.22222222 1.111111111
Ardra Ra Ma 79.22222222 80 0.777777778
Punarvasu Ju Ju 80 81.77777778 1.777777778
Punarvasu Ju Sa 81.77777778 83.88888889 2.111111111
Punarvasu Ju Me 83.88888889 85.77777778 1.888888889
Punarvasu Ju Ke 85.77777778 86.55555556 0.777777778
Punarvasu Ju Ve 86.55555556 88.77777778 2.222222222
Punarvasu Ju Su 88.77777778 89.44444444 0.666666667
Punarvasu Ju Mo 89.44444444 90.55555556 1.111111111
Punarvasu Ju Ma 90.55555556 91.33333333 0.777777778
Punarvasu Ju Ra 91.33333333 93.33333333 2
Pushyami Sa Sa 93.33333333 95.44444444 2.111111111
Pushyami Sa Me 95.44444444 97.33333333 1.888888889
Pushyami Sa Ke 97.33333333 98.11111111 0.777777778
Pushyami Sa Ve 98.11111111 100.3333333 2.222222222
Pushyami Sa Su 100.3333333 101 0.666666667
Pushyami Sa Mo 101 102.1111111 1.111111111
Pushyami Sa Ma 102.1111111 102.8888889 0.777777778
Pushyami Sa Ra 102.8888889 104.8888889 2
Pushyami Sa Ju 104.8888889 106.6666667 1.777777778
Aslesha Me Me 106.6666667 108.5555556 1.888888889
Aslesha Me Ke 108.5555556 109.3333333 0.777777778
Aslesha Me Ve 109.3333333 111.5555556 2.222222222
Aslesha Me Su 111.5555556 112.2222222 0.666666667
Aslesha Me Mo 112.2222222 113.3333333 1.111111111
Aslesha Me Ma 113.3333333 114.1111111 0.777777778
Aslesha Me Ra 114.1111111 116.1111111 2
Aslesha Me Ju 116.1111111 117.8888889 1.777777778
Aslesha Me Sa 117.8888889 120 2.111111111
Magha Ke Ke 120 120.7777778 0.777777778
Magha Ke Ve 120.7777778 123 2.222222222
Magha Ke Su 123 123.6666667 0.666666667
Magha Ke Mo 123.6666667 124.7777778 1.111111111
Magha Ke Ma 124.7777778 125.5555556 0.777777778
Magha Ke Ra 125.5555556 127.5555556 2
Magha Ke Ju 127.5555556 129.3333333 1.777777778
Magha Ke Sa 129.3333333 131.4444444 2.111111111
Magha Ke Me 131.4444444 133.3333333 1.888888889
P.Phalguni Ve Ve 133.3333333 135.5555556 2.222222222
P.Phalguni Ve Su 135.5555556 136.2222222 0.666666667
P.Phalguni Ve Mo 136.2222222 137.3333333 1.111111111
P.Phalguni Ve Ma 137.3333333 138.1111111 0.777777778
P.Phalguni Ve Ra 138.1111111 140.1111111 2
P.Phalguni Ve Ju 140.1111111 141.8888889 1.777777778
P.Phalguni Ve Sa 141.8888889 144 2.111111111
P.Phalguni Ve Me 144 145.8888889 1.888888889
P.Phalguni Ve Ke 145.8888889 146.6666667 0.777777778
U.Phalguni Su Su 146.6666667 147.3333333 0.666666667
U.Phalguni Su Mo 147.3333333 148.4444444 1.111111111
U.Phalguni Su Ma 148.4444444 149.2222222 0.777777778
U.Phalguni Su Ra 149.2222222 151.2222222 2
U.Phalguni Su Ju 151.2222222 153 1.777777778
U.Phalguni Su Sa 153 155.1111111 2.111111111
U.Phalguni Su Me 155.1111111 157 1.888888889
U.Phalguni Su Ke 157 157.7777778 0.777777778
U.Phalguni Su Ve 157.7777778 160 2.222222222
Hasta Mo Mo 160 161.1111111 1.111111111
Hasta Mo Ma 161.1111111 161.8888889 0.777777778
Hasta Mo Ra 161.8888889 163.8888889 2
Hasta Mo Ju 163.8888889 165.6666667 1.777777778
Hasta Mo Sa 165.6666667 167.7777778 2.111111111
Hasta Mo Me 167.7777778 169.6666667 1.888888889
Hasta Mo Ke 169.6666667 170.4444444 0.777777778
Hasta Mo Ve 170.4444444 172.6666667 2.222222222
Hasta Mo Su 172.6666667 173.3333333 0.666666667
Chitra Ma Ma 173.3333333 174.1111111 0.777777778
Chitra Ma Ra 174.1111111 176.1111111 2
Chitra Ma Ju 176.1111111 177.8888889 1.777777778
Chitra Ma Sa 177.8888889 180 2.111111111
Chitra Ma Me 180 181.8888889 1.888888889
Chitra Ma Ke 181.8888889 182.6666667 0.777777778
Chitra Ma Ve 182.6666667 184.8888889 2.222222222
Chitra Ma Su 184.8888889 185.5555556 0.666666667
Chitra Ma Mo 185.5555556 186.6666667 1.111111111
Swati Ra Ra 186.6666667 188.6666667 2
Swati Ra Ju 188.6666667 190.4444444 1.777777778
Swati Ra Sa 190.4444444 192.5555556 2.111111111
Swati Ra Me 192.5555556 194.4444444 1.888888889
Swati Ra Ke 194.4444444 195.2222222 0.777777778
Swati Ra Ve 195.2222222 197.4444444 2.222222222
Swati Ra Su 197.4444444 198.1111111 0.666666667
Swati Ra Mo 198.1111111 199.2222222 1.111111111
Swati Ra Ma 199.2222222 200 0.777777778
Vishaka Ju Ju 200 201.7777778 1.777777778
Vishaka Ju Sa 201.7777778 203.8888889 2.111111111
Vishaka Ju Me 203.8888889 205.7777778 1.888888889
Vishaka Ju Ke 205.7777778 206.5555556 0.777777778
Vishaka Ju Ve 206.5555556 208.7777778 2.222222222
Vishaka Ju Su 208.7777778 209.4444444 0.666666667
Vishaka Ju Mo 209.4444444 210.5555556 1.111111111
Vishaka Ju Ma 210.5555556 211.3333333 0.777777778
Vishaka Ju Ra 211.3333333 213.3333333 2
Anuradha Sa Sa 213.3333333 215.4444444 2.111111111
Anuradha Sa Me 215.4444444 217.3333333 1.888888889
Anuradha Sa Ke 217.3333333 218.1111111 0.777777778
Anuradha Sa Ve 218.1111111 220.3333333 2.222222222
Anuradha Sa Su 220.3333333 221 0.666666667
Anuradha Sa Mo 221 222.1111111 1.111111111
Anuradha Sa Ma 222.1111111 222.8888889 0.777777778
Anuradha Sa Ra 222.8888889 224.8888889 2
Anuradha Sa Ju 224.8888889 226.6666667 1.777777778
Jyestha Me Me 226.6666667 228.5555556 1.888888889
Jyestha Me Ke 228.5555556 229.3333333 0.777777778
Jyestha Me Ve 229.3333333 231.5555556 2.222222222
Jyestha Me Su 231.5555556 232.2222222 0.666666667
Jyestha Me Mo 232.2222222 233.3333333 1.111111111
Jyestha Me Ma 233.3333333 234.1111111 0.777777778
Jyestha Me Ra 234.1111111 236.1111111 2
Jyestha Me Ju 236.1111111 237.8888889 1.777777778
Jyestha Me Sa 237.8888889 240 2.111111111
Mula Ke Ke 240 240.7777778 0.777777778
Mula Ke Ve 240.7777778 243 2.222222222
Mula Ke Su 243 243.6666667 0.666666667
Mula Ke Mo 243.6666667 244.7777778 1.111111111
Mula Ke Ma 244.7777778 245.5555556 0.777777778
Mula Ke Ra 245.5555556 247.5555556 2
Mula Ke Ju 247.5555556 249.3333333 1.777777778
Mula Ke Sa 249.3333333 251.4444444 2.111111111
Mula Ke Me 251.4444444 253.3333333 1.888888889
P.Ashadha Ve Ve 253.3333333 255.5555556 2.222222222
P.Ashadha Ve Su 255.5555556 256.2222222 0.666666667
P.Ashadha Ve Mo 256.2222222 257.3333333 1.111111111
P.Ashadha Ve Ma 257.3333333 258.1111111 0.777777778
P.Ashadha Ve Ra 258.1111111 260.1111111 2
P.Ashadha Ve Ju 260.1111111 261.8888889 1.777777778
P.Ashadha Ve Sa 261.8888889 264 2.111111111
P.Ashadha Ve Me 264 265.8888889 1.888888889
P.Ashadha Ve Ke 265.8888889 266.6666667 0.777777778
U.Ashadha Su Su 266.6666667 267.3333333 0.666666667
U.Ashadha Su Mo 267.3333333 268.4444444 1.111111111
U.Ashadha Su Ma 268.4444444 269.2222222 0.777777778
U.Ashadha Su Ra 269.2222222 271.2222222 2
U.Ashadha Su Ju 271.2222222 273 1.777777778
U.Ashadha Su Sa 273 275.1111111 2.111111111
U.Ashadha Su Me 275.1111111 277 1.888888889
U.Ashadha Su Ke 277 277.7777778 0.777777778
U.Ashadha Su Ve 277.7777778 280 2.222222222
Sravana Mo Mo 280 281.1111111 1.111111111
Sravana Mo Ma 281.1111111 281.8888889 0.777777778
Sravana Mo Ra 281.8888889 283.8888889 2
Sravana Mo Ju 283.8888889 285.6666667 1.777777778
Sravana Mo Sa 285.6666667 287.7777778 2.111111111
Sravana Mo Me 287.7777778 289.6666667 1.888888889
Sravana Mo Ke 289.6666667 290.4444444 0.777777778
Sravana Mo Ve 290.4444444 292.6666667 2.222222222
Sravana Mo Su 292.6666667 293.3333333 0.666666667
Dhanishta Ma Ma 293.3333333 294.1111111 0.777777778
Dhanishta Ma Ra 294.1111111 296.1111111 2
Dhanishta Ma Ju 296.1111111 297.8888889 1.777777778
Dhanishta Ma Sa 297.8888889 300 2.111111111
Dhanishta Ma Me 300 301.8888889 1.888888889
Dhanishta Ma Ke 301.8888889 302.6666667 0.777777778
Dhanishta Ma Ve 302.6666667 304.8888889 2.222222222
Dhanishta Ma Su 304.8888889 305.5555556 0.666666667
Dhanishta Ma Mo 305.5555556 306.6666667 1.111111111
Satabisha Ra Ra 306.6666667 308.6666667 2
Satabisha Ra Ju 308.6666667 310.4444444 1.777777778
Satabisha Ra Sa 310.4444444 312.5555556 2.111111111
Satabisha Ra Me 312.5555556 314.4444444 1.888888889
Satabisha Ra Ke 314.4444444 315.2222222 0.777777778
Satabisha Ra Ve 315.2222222 317.4444444 2.222222222
Satabisha Ra Su 317.4444444 318.1111111 0.666666667
Satabisha Ra Mo 318.1111111 319.2222222 1.111111111
Satabisha Ra Ma 319.2222222 320 0.777777778
P.Bahdra Ju Ju 320 321.7777778 1.777777778
P.Bahdra Ju Sa 321.7777778 323.8888889 2.111111111
P.Bahdra Ju Me 323.8888889 325.7777778 1.888888889
P.Bahdra Ju Ke 325.7777778 326.5555556 0.777777778
P.Bahdra Ju Ve 326.5555556 328.7777778 2.222222222
P.Bahdra Ju Su 328.7777778 329.4444444 0.666666667
P.Bahdra Ju Mo 329.4444444 330.5555556 1.111111111
P.Bahdra Ju Ma 330.5555556 331.3333333 0.777777778
P.Bahdra Ju Ra 331.3333333 333.3333333 2
U.Bahdra Sa Sa 333.3333333 335.4444444 2.111111111
U.Bahdra Sa Me 335.4444444 337.3333333 1.888888889
U.Bahdra Sa Ke 337.3333333 338.1111111 0.777777778
U.Bahdra Sa Ve 338.1111111 340.3333333 2.222222222
U.Bahdra Sa Su 340.3333333 341 0.666666667
U.Bahdra Sa Mo 341 342.1111111 1.111111111
U.Bahdra Sa Ma 342.1111111 342.8888889 0.777777778
U.Bahdra Sa Ra 342.8888889 344.8888889 2
U.Bahdra Sa Ju 344.8888889 346.6666667 1.777777778
Revati Me Me 346.6666667 348.5555556 1.888888889
Revati Me Ke 348.5555556 349.3333333 0.777777778
Revati Me Ve 349.3333333 351.5555556 2.222222222
Revati Me Su 351.5555556 352.2222222 0.666666667
Revati Me Mo 352.2222222 353.3333333 1.111111111
Revati Me Ma 353.3333333 354.1111111 0.777777778
Revati Me Ra 354.1111111 356.1111111 2
Revati Me Ju 356.1111111 357.8888889 1.777777778
Revati Me Sa 357.8888889 360 2.111111111
Nak Lord Sub Lord Nakshtra
Ashvini Ke Ke 1 Ashvini
Ashvini Ke Ve 2 Bharani
Ashvini Ke Su 3 Krittika
Ashvini Ke Mo 4 Rohini
Ashvini Ke Ma 5 Mrigasira
Ashvini Ke Ra 6 Ardra
Ashvini Ke Ju 7 Punarvasu
Ashvini Ke Sa 8 Pushyami
Ashvini Ke Me 9 Aslesha
Bharani Ve Ve 10 Magha
Bharani Ve Su 11 P.Phalguni
Bharani Ve Mo 12 U.Phalguni
Bharani Ve Ma 13 Hasta
Bharani Ve Ra 14 Chitra
Bharani Ve Ju 15 Swati
Bharani Ve Sa 16 Vishaka
Bharani Ve Me 17 Anuradha
Bharani Ve Ke 18 Jyestha
Krittika Su Su 19 Mula
Krittika Su Mo 20 P.Ashadha
Krittika Su Ma 21 U.Ashadha
Krittika Su Ra 22 Sravana
Krittika Su Ju 23 Dhanishta
Krittika Su Sa 24 Satabisha
Krittika Su Me 25 P.Bahdra
Krittika Su Ke 26 U.Bahdra
Krittika Su Ve 27 Revati
Rohini Mo Mo
Rohini Mo Ma 1 Ari
Rohini Mo Ra 2 Tau
Rohini Mo Ju 3 Gem
Rohini Mo Sa 4 Can
Rohini Mo Me 5 Leo
Rohini Mo Ke 6 Vir
Rohini Mo Ve 7 Lib
Rohini Mo Su 8 Sco
Mrigasira Ma Ma 9 Sag
Mrigasira Ma Ra 10 Cap
Mrigasira Ma Ju 11 Aqu
Mrigasira Ma Sa 12 Pis
Mrigasira Ma Me
Mrigasira Ma Ke
Mrigasira Ma Ve
Mrigasira Ma Su
Mrigasira Ma Mo
Ardra Ra Ra
Ardra Ra Ju
Ardra Ra Sa
Ardra Ra Me
Ardra Ra Ke
Ardra Ra Ve
Ardra Ra Su
Ardra Ra Mo
Ardra Ra Ma
Punarvasu Ju Ju
Punarvasu Ju Sa
Punarvasu Ju Me
Punarvasu Ju Ke
Punarvasu Ju Ve
Punarvasu Ju Su
Punarvasu Ju Mo
Punarvasu Ju Ma
Punarvasu Ju Ra
Pushyami Sa Sa
Pushyami Sa Me
Pushyami Sa Ke
Pushyami Sa Ve
Pushyami Sa Su
Pushyami Sa Mo
Pushyami Sa Ma
Pushyami Sa Ra
Pushyami Sa Ju
Aslesha Me Me
Aslesha Me Ke
Aslesha Me Ve
Aslesha Me Su
Aslesha Me Mo
Aslesha Me Ma
Aslesha Me Ra
Aslesha Me Ju
Aslesha Me Sa
Magha Ke Ke
Magha Ke Ve
Magha Ke Su
Magha Ke Mo
Magha Ke Ma
Magha Ke Ra
Magha Ke Ju
Magha Ke Sa
Magha Ke Me
P.Phalguni Ve Ve
P.Phalguni Ve Su
P.Phalguni Ve Mo
P.Phalguni Ve Ma
P.Phalguni Ve Ra
P.Phalguni Ve Ju
P.Phalguni Ve Sa
P.Phalguni Ve Me
P.Phalguni Ve Ke
U.Phalguni Su Su
U.Phalguni Su Mo
U.Phalguni Su Ma
U.Phalguni Su Ra
U.Phalguni Su Ju
U.Phalguni Su Sa
U.Phalguni Su Me
U.Phalguni Su Ke
U.Phalguni Su Ve
Hasta Mo Mo
Hasta Mo Ma
Hasta Mo Ra
Hasta Mo Ju
Hasta Mo Sa
Hasta Mo Me
Hasta Mo Ke
Hasta Mo Ve
Hasta Mo Su
Chitra Ma Ma
Chitra Ma Ra
Chitra Ma Ju
Chitra Ma Sa
Chitra Ma Me
Chitra Ma Ke
Chitra Ma Ve
Chitra Ma Su
Chitra Ma Mo
Swati Ra Ra
Swati Ra Ju
Swati Ra Sa
Swati Ra Me
Swati Ra Ke
Swati Ra Ve
Swati Ra Su
Swati Ra Mo
Swati Ra Ma
Vishaka Ju Ju
Vishaka Ju Sa
Vishaka Ju Me
Vishaka Ju Ke
Vishaka Ju Ve
Vishaka Ju Su
Vishaka Ju Mo
Vishaka Ju Ma
Vishaka Ju Ra
Anuradha Sa Sa
Anuradha Sa Me
Anuradha Sa Ke
Anuradha Sa Ve
Anuradha Sa Su
Anuradha Sa Mo
Anuradha Sa Ma
Anuradha Sa Ra
Anuradha Sa Ju
Jyestha Me Me
Jyestha Me Ke
Jyestha Me Ve
Jyestha Me Su
Jyestha Me Mo
Jyestha Me Ma
Jyestha Me Ra
Jyestha Me Ju
Jyestha Me Sa
Mula Ke Ke
Mula Ke Ve
Mula Ke Su
Mula Ke Mo
Mula Ke Ma
Mula Ke Ra
Mula Ke Ju
Mula Ke Sa
Mula Ke Me
P.Ashadha Ve Ve
P.Ashadha Ve Su
P.Ashadha Ve Mo
P.Ashadha Ve Ma
P.Ashadha Ve Ra
P.Ashadha Ve Ju
P.Ashadha Ve Sa
P.Ashadha Ve Me
P.Ashadha Ve Ke
U.Ashadha Su Su
U.Ashadha Su Mo
U.Ashadha Su Ma
U.Ashadha Su Ra
U.Ashadha Su Ju
U.Ashadha Su Sa
U.Ashadha Su Me
U.Ashadha Su Ke
U.Ashadha Su Ve
Sravana Mo Mo
Sravana Mo Ma
Sravana Mo Ra
Sravana Mo Ju
Sravana Mo Sa
Sravana Mo Me
Sravana Mo Ke
Sravana Mo Ve
Sravana Mo Su
Dhanishta Ma Ma
Dhanishta Ma Ra
Dhanishta Ma Ju
Dhanishta Ma Sa
Dhanishta Ma Me
Dhanishta Ma Ke
Dhanishta Ma Ve
Dhanishta Ma Su
Dhanishta Ma Mo
Satabisha Ra Ra
Satabisha Ra Ju
Satabisha Ra Sa
Satabisha Ra Me
Satabisha Ra Ke
Satabisha Ra Ve
Satabisha Ra Su
Satabisha Ra Mo
Satabisha Ra Ma
P.Bahdra Ju Ju
P.Bahdra Ju Sa
P.Bahdra Ju Me
P.Bahdra Ju Ke
P.Bahdra Ju Ve
P.Bahdra Ju Su
P.Bahdra Ju Mo
P.Bahdra Ju Ma
P.Bahdra Ju Ra
U.Bahdra Sa Sa
U.Bahdra Sa Me
U.Bahdra Sa Ke
U.Bahdra Sa Ve
U.Bahdra Sa Su
U.Bahdra Sa Mo
U.Bahdra Sa Ma
U.Bahdra Sa Ra
U.Bahdra Sa Ju
Revati Me Me
Revati Me Ke
Revati Me Ve
Revati Me Su
Revati Me Mo
Revati Me Ma
Revati Me Ra
Revati Me Ju
Revati Me Sa
Lord From to Starts Ends Guna
Ke 0:00:00 13:20:00 0 13.33333333 Tama
Ve 13:20:00 2:40:00 13.33333333 26.66666667 Raja
Su 2:40:00 16:00:00 26.66666667 40 Raja
Mo 16:00:00 5:20:00 40 53.33333333 Raja
Ma 5:20:00 18:40:00 53.33333333 66.66666667 Tama
Ra 18:40:00 8:00:00 66.66666667 80 Tama
Ju 8:00:00 21:20:00 80 93.33333333 Satva
Sa 21:20:00 10:40:00 93.33333333 106.6666667 Tama
Me 10:40:00 0:00:00 106.6666667 120 Satva
Ke 0:00:00 13:20:00 120 133.3333333 Tama
Ve 13:20:00 2:40:00 133.3333333 146.6666667 Raja
Su 2:40:00 16:00:00 146.6666667 160 Raja
Mo 16:00:00 5:20:00 160 173.3333333 Raja
Ma 5:20:00 18:40:00 173.3333333 186.6666667 Tama
Ra 18:40:00 8:00:00 186.6666667 200 Tama
Ju 8:00:00 21:20:00 200 213.3333333 Satva
Sa 21:20:00 10:40:00 213.3333333 226.6666667 Tama
Me 10:40:00 0:00:00 226.6666667 240 Satva
Ke 0:00:00 13:20:00 240 253.3333333 Tama
Ve 13:20:00 2:40:00 253.3333333 266.6666667 Raja
Su 2:40:00 16:00:00 266.6666667 280 Raja
Mo 16:00:00 5:20:00 280 293.3333333 Raja
Ma 5:20:00 18:40:00 293.3333333 306.6666667 Tama
Ra 18:40:00 8:00:00 306.6666667 320 Tama
Ju 8:00:00 21:20:00 320 333.3333333 Satva
Sa 21:20:00 10:40:00 333.3333333 346.6666667 Tama
Me 10:40:00 0:00:00 346.6666667 360 Satva

Ma 0 30
Ve 30 60
Me 60 90
Mo 90 120
Su 120 150
Me 150 180
Ve 180 210
Ma 210 240
Ju 240 270
Sa 270 300
Sa 300 330
Ju 330 360
Desire Gana
Dharma Deva 1 2 3
Artha Manushya Ari Tau Gem
Kama Rakshasa 1 2 3
Moksha Manushya 1 Deva Manushya Rakshasa
Moksha Deva 2 Manushya Rakshasa Deva
Kama Manushya 3 Rakshasa Deva Manushya
Artha Deva 4 Deva Manushya Rakshasa
Dharma Deva 5 Manushya Rakshasa Deva
Dharma Rakshasa 6 Rakshasa Deva Manushya
Artha Rakshasa 7 Deva Manushya Rakshasa
Kama Manushya 8 Manushya Rakshasa Deva
Moksha Manushya 9 Rakshasa Deva Manushya
Moksha Deva
Kama Rakshasa
Artha Deva
Dharma Rakshasa
Dharma Deva
Artha Rakshasa
Kama Rakshasa
Moksha Manushya
Moksha Manushya
Artha Deva
Dharma Rakshasa
Dharma Rakshasa
Artha Manushya
Kama Manushya
Moksha Deva
4 5 6 7 8 9
Can Leo Vir Lib Sco Sag
4 5 6 7 8 9
Deva Manushya Rakshasa Deva Manushya Rakshasa
Manushya Rakshasa Deva Manushya Rakshasa Deva
Rakshasa Deva Manushya Rakshasa Deva Manushya
Deva Manushya Rakshasa Deva Manushya Rakshasa
Manushya Rakshasa Deva Manushya Rakshasa Deva
Rakshasa Deva Manushya Rakshasa Deva Manushya
Deva Manushya Rakshasa Deva Manushya Rakshasa
Manushya Rakshasa Deva Manushya Rakshasa Deva
Rakshasa Deva Manushya Rakshasa Deva Manushya
10 11 12
Cap Aqu Pis
10 11 12
Deva Manushya Rakshasa
Manushya Rakshasa Deva
Rakshasa Deva Manushya
Deva Manushya Rakshasa
Manushya Rakshasa Deva
Rakshasa Deva Manushya
Deva Manushya Rakshasa
Manushya Rakshasa Deva
Rakshasa Deva Manushya
The Table for Nakshatra Lord, Sub Lord and Sub-Sub according to KP

Nakshatra Nak. Lord Sub Lord Sub Sub SS Starts SS Ends


Ashvini Ke Ke Ke 0 0.04537037
Ashvini Ke Ke Ve 0.04537037 0.175
Ashvini Ke Ke Su 0.175 0.213888889
Ashvini Ke Ke Mo 0.213888889 0.278703704
Ashvini Ke Ke Ma 0.278703704 0.324074074
Ashvini Ke Ke Ra 0.324074074 0.440740741
Ashvini Ke Ke Ju 0.440740741 0.544444444
Ashvini Ke Ke Sa 0.544444444 0.667592593
Ashvini Ke Ke Me 0.667592593 0.777777778
Ashvini Ke Ve Ve 0.777777778 1.148148148
Ashvini Ke Ve Su 1.148148148 1.259259259
Ashvini Ke Ve Mo 1.259259259 1.444444444
Ashvini Ke Ve Ma 1.444444444 1.574074074
Ashvini Ke Ve Ra 1.574074074 1.907407407
Ashvini Ke Ve Ju 1.907407407 2.203703704
Ashvini Ke Ve Sa 2.203703704 2.555555556
Ashvini Ke Ve Me 2.555555556 2.87037037
Ashvini Ke Ve Ke 2.87037037 3
Ashvini Ke Su Su 3 3.033333333
Ashvini Ke Su Mo 3.033333333 3.088888889
Ashvini Ke Su Ma 3.088888889 3.127777778
Ashvini Ke Su Ra 3.127777778 3.227777778
Ashvini Ke Su Ju 3.227777778 3.316666667
Ashvini Ke Su Sa 3.316666667 3.422222222
Ashvini Ke Su Me 3.422222222 3.516666667
Ashvini Ke Su Ke 3.516666667 3.555555556
Ashvini Ke Su Ve 3.555555556 3.666666667
Ashvini Ke Mo Mo 3.666666667 3.759259259
Ashvini Ke Mo Ma 3.759259259 3.824074074
Ashvini Ke Mo Ra 3.824074074 3.990740741
Ashvini Ke Mo Ju 3.990740741 4.138888889
Ashvini Ke Mo Sa 4.138888889 4.314814815
Ashvini Ke Mo Me 4.314814815 4.472222222
Ashvini Ke Mo Ke 4.472222222 4.537037037
Ashvini Ke Mo Ve 4.537037037 4.722222222
Ashvini Ke Mo Su 4.722222222 4.777777778
Ashvini Ke Ma Ma 4.777777778 4.823148148
Ashvini Ke Ma Ra 4.823148148 4.939814815
Ashvini Ke Ma Ju 4.939814815 5.043518519
Ashvini Ke Ma Sa 5.043518519 5.166666667
Ashvini Ke Ma Me 5.166666667 5.276851852
Ashvini Ke Ma Ke 5.276851852 5.322222222
Ashvini Ke Ma Ve 5.322222222 5.451851852
Ashvini Ke Ma Su 5.451851852 5.490740741
Ashvini Ke Ma Mo 5.490740741 5.555555556
Ashvini Ke Ra Ra 5.555555556 5.855555556
Ashvini Ke Ra Ju 5.855555556 6.122222222
Ashvini Ke Ra Sa 6.122222222 6.438888889
Ashvini Ke Ra Me 6.438888889 6.722222222
Ashvini Ke Ra Ke 6.722222222 6.838888889
Ashvini Ke Ra Ve 6.838888889 7.172222222
Ashvini Ke Ra Su 7.172222222 7.272222222
Ashvini Ke Ra Mo 7.272222222 7.438888889
Ashvini Ke Ra Ma 7.438888889 7.555555556
Ashvini Ke Ju Ju 7.555555556 7.792592593
Ashvini Ke Ju Sa 7.792592593 8.074074074
Ashvini Ke Ju Me 8.074074074 8.325925926
Ashvini Ke Ju Ke 8.325925926 8.42962963
Ashvini Ke Ju Ve 8.42962963 8.725925926
Ashvini Ke Ju Su 8.725925926 8.814814815
Ashvini Ke Ju Mo 8.814814815 8.962962963
Ashvini Ke Ju Ma 8.962962963 9.066666667
Ashvini Ke Ju Ra 9.066666667 9.333333333
Ashvini Ke Sa Sa 9.333333333 9.667592593
Ashvini Ke Sa Me 9.667592593 9.966666667
Ashvini Ke Sa Ke 9.966666667 10.08981481
Ashvini Ke Sa Ve 10.08981481 10.44166667
Ashvini Ke Sa Su 10.44166667 10.54722222
Ashvini Ke Sa Mo 10.54722222 10.72314815
Ashvini Ke Sa Ma 10.72314815 10.8462963
Ashvini Ke Sa Ra 10.8462963 11.16296296
Ashvini Ke Sa Ju 11.16296296 11.44444444
Ashvini Ke Me Me 11.44444444 11.71203704
Ashvini Ke Me Ke 11.71203704 11.82222222
Ashvini Ke Me Ve 11.82222222 12.13703704
Ashvini Ke Me Su 12.13703704 12.23148148
Ashvini Ke Me Mo 12.23148148 12.38888889
Ashvini Ke Me Ma 12.38888889 12.49907407
Ashvini Ke Me Ra 12.49907407 12.78240741
Ashvini Ke Me Ju 12.78240741 13.03425926
Ashvini Ke Me Sa 13.03425926 13.33333333
Bharani Ve Ve Ve 13.33333333 13.7037037
Bharani Ve Ve Su 13.7037037 13.81481481
Bharani Ve Ve Mo 13.81481481 14
Bharani Ve Ve Ma 14 14.12962963
Bharani Ve Ve Ra 14.12962963 14.46296296
Bharani Ve Ve Ju 14.46296296 14.75925926
Bharani Ve Ve Sa 14.75925926 15.11111111
Bharani Ve Ve Me 15.11111111 15.42592593
Bharani Ve Ve Ke 15.42592593 15.55555556
Bharani Ve Su Su 15.55555556 15.58888889
Bharani Ve Su Mo 15.58888889 15.64444444
Bharani Ve Su Ma 15.64444444 15.68333333
Bharani Ve Su Ra 15.68333333 15.78333333
Bharani Ve Su Ju 15.78333333 15.87222222
Bharani Ve Su Sa 15.87222222 15.97777778
Bharani Ve Su Me 15.97777778 16.07222222
Bharani Ve Su Ke 16.07222222 16.11111111
Bharani Ve Su Ve 16.11111111 16.22222222
Bharani Ve Mo Mo 16.22222222 16.31481481
Bharani Ve Mo Ma 16.31481481 16.37962963
Bharani Ve Mo Ra 16.37962963 16.5462963
Bharani Ve Mo Ju 16.5462963 16.69444444
Bharani Ve Mo Sa 16.69444444 16.87037037
Bharani Ve Mo Me 16.87037037 17.02777778
Bharani Ve Mo Ke 17.02777778 17.09259259
Bharani Ve Mo Ve 17.09259259 17.27777778
Bharani Ve Mo Su 17.27777778 17.33333333
Bharani Ve Ma Ma 17.33333333 17.3787037
Bharani Ve Ma Ra 17.3787037 17.49537037
Bharani Ve Ma Ju 17.49537037 17.59907407
Bharani Ve Ma Sa 17.59907407 17.72222222
Bharani Ve Ma Me 17.72222222 17.83240741
Bharani Ve Ma Ke 17.83240741 17.87777778
Bharani Ve Ma Ve 17.87777778 18.00740741
Bharani Ve Ma Su 18.00740741 18.0462963
Bharani Ve Ma Mo 18.0462963 18.11111111
Bharani Ve Ra Ra 18.11111111 18.41111111
Bharani Ve Ra Ju 18.41111111 18.67777778
Bharani Ve Ra Sa 18.67777778 18.99444444
Bharani Ve Ra Me 18.99444444 19.27777778
Bharani Ve Ra Ke 19.27777778 19.39444444
Bharani Ve Ra Ve 19.39444444 19.72777778
Bharani Ve Ra Su 19.72777778 19.82777778
Bharani Ve Ra Mo 19.82777778 19.99444444
Bharani Ve Ra Ma 19.99444444 20.11111111
Bharani Ve Ju Ju 20.11111111 20.34814815
Bharani Ve Ju Sa 20.34814815 20.62962963
Bharani Ve Ju Me 20.62962963 20.88148148
Bharani Ve Ju Ke 20.88148148 20.98518519
Bharani Ve Ju Ve 20.98518519 21.28148148
Bharani Ve Ju Su 21.28148148 21.37037037
Bharani Ve Ju Mo 21.37037037 21.51851852
Bharani Ve Ju Ma 21.51851852 21.62222222
Bharani Ve Ju Ra 21.62222222 21.88888889
Bharani Ve Sa Sa 21.88888889 22.22314815
Bharani Ve Sa Me 22.22314815 22.52222222
Bharani Ve Sa Ke 22.52222222 22.64537037
Bharani Ve Sa Ve 22.64537037 22.99722222
Bharani Ve Sa Su 22.99722222 23.10277778
Bharani Ve Sa Mo 23.10277778 23.2787037
Bharani Ve Sa Ma 23.2787037 23.40185185
Bharani Ve Sa Ra 23.40185185 23.71851852
Bharani Ve Sa Ju 23.71851852 24
Bharani Ve Me Me 24 24.26759259
Bharani Ve Me Ke 24.26759259 24.37777778
Bharani Ve Me Ve 24.37777778 24.69259259
Bharani Ve Me Su 24.69259259 24.78703704
Bharani Ve Me Mo 24.78703704 24.94444444
Bharani Ve Me Ma 24.94444444 25.05462963
Bharani Ve Me Ra 25.05462963 25.33796296
Bharani Ve Me Ju 25.33796296 25.58981481
Bharani Ve Me Sa 25.58981481 25.88888889
Bharani Ve Ke Ke 25.88888889 25.93425926
Bharani Ve Ke Ve 25.93425926 26.06388889
Bharani Ve Ke Su 26.06388889 26.10277778
Bharani Ve Ke Mo 26.10277778 26.16759259
Bharani Ve Ke Ma 26.16759259 26.21296296
Bharani Ve Ke Ra 26.21296296 26.32962963
Bharani Ve Ke Ju 26.32962963 26.43333333
Bharani Ve Ke Sa 26.43333333 26.55648148
Bharani Ve Ke Me 26.55648148 26.66666667
Krittika Su Su Su 26.66666667 26.7
Krittika Su Su Mo 26.7 26.75555556
Krittika Su Su Ma 26.75555556 26.79444444
Krittika Su Su Ra 26.79444444 26.89444444
Krittika Su Su Ju 26.89444444 26.98333333
Krittika Su Su Sa 26.98333333 27.08888889
Krittika Su Su Me 27.08888889 27.18333333
Krittika Su Su Ke 27.18333333 27.22222222
Krittika Su Su Ve 27.22222222 27.33333333
Krittika Su Mo Mo 27.33333333 27.42592593
Krittika Su Mo Ma 27.42592593 27.49074074
Krittika Su Mo Ra 27.49074074 27.65740741
Krittika Su Mo Ju 27.65740741 27.80555556
Krittika Su Mo Sa 27.80555556 27.98148148
Krittika Su Mo Me 27.98148148 28.13888889
Krittika Su Mo Ke 28.13888889 28.2037037
Krittika Su Mo Ve 28.2037037 28.38888889
Krittika Su Mo Su 28.38888889 28.44444444
Krittika Su Ma Ma 28.44444444 28.48981481
Krittika Su Ma Ra 28.48981481 28.60648148
Krittika Su Ma Ju 28.60648148 28.71018519
Krittika Su Ma Sa 28.71018519 28.83333333
Krittika Su Ma Me 28.83333333 28.94351852
Krittika Su Ma Ke 28.94351852 28.98888889
Krittika Su Ma Ve 28.98888889 29.11851852
Krittika Su Ma Su 29.11851852 29.15740741
Krittika Su Ma Mo 29.15740741 29.22222222
Krittika Su Ra Ra 29.22222222 29.52222222
Krittika Su Ra Ju 29.52222222 29.78888889
Krittika Su Ra Sa 29.78888889 30.10555556
Krittika Su Ra Me 30.10555556 30.38888889
Krittika Su Ra Ke 30.38888889 30.50555556
Krittika Su Ra Ve 30.50555556 30.83888889
Krittika Su Ra Su 30.83888889 30.93888889
Krittika Su Ra Mo 30.93888889 31.10555556
Krittika Su Ra Ma 31.10555556 31.22222222
Krittika Su Ju Ju 31.22222222 31.45925926
Krittika Su Ju Sa 31.45925926 31.74074074
Krittika Su Ju Me 31.74074074 31.99259259
Krittika Su Ju Ke 31.99259259 32.0962963
Krittika Su Ju Ve 32.0962963 32.39259259
Krittika Su Ju Su 32.39259259 32.48148148
Krittika Su Ju Mo 32.48148148 32.62962963
Krittika Su Ju Ma 32.62962963 32.73333333
Krittika Su Ju Ra 32.73333333 33
Krittika Su Sa Sa 33 33.33425926
Krittika Su Sa Me 33.33425926 33.63333333
Krittika Su Sa Ke 33.63333333 33.75648148
Krittika Su Sa Ve 33.75648148 34.10833333
Krittika Su Sa Su 34.10833333 34.21388889
Krittika Su Sa Mo 34.21388889 34.38981481
Krittika Su Sa Ma 34.38981481 34.51296296
Krittika Su Sa Ra 34.51296296 34.82962963
Krittika Su Sa Ju 34.82962963 35.11111111
Krittika Su Me Me 35.11111111 35.3787037
Krittika Su Me Ke 35.3787037 35.48888889
Krittika Su Me Ve 35.48888889 35.8037037
Krittika Su Me Su 35.8037037 35.89814815
Krittika Su Me Mo 35.89814815 36.05555556
Krittika Su Me Ma 36.05555556 36.16574074
Krittika Su Me Ra 36.16574074 36.44907407
Krittika Su Me Ju 36.44907407 36.70092593
Krittika Su Me Sa 36.70092593 37
Krittika Su Ke Ke 37 37.04537037
Krittika Su Ke Ve 37.04537037 37.175
Krittika Su Ke Su 37.175 37.21388889
Krittika Su Ke Mo 37.21388889 37.2787037
Krittika Su Ke Ma 37.2787037 37.32407407
Krittika Su Ke Ra 37.32407407 37.44074074
Krittika Su Ke Ju 37.44074074 37.54444444
Krittika Su Ke Sa 37.54444444 37.66759259
Krittika Su Ke Me 37.66759259 37.77777778
Krittika Su Ve Ve 37.77777778 38.14814815
Krittika Su Ve Su 38.14814815 38.25925926
Krittika Su Ve Mo 38.25925926 38.44444444
Krittika Su Ve Ma 38.44444444 38.57407407
Krittika Su Ve Ra 38.57407407 38.90740741
Krittika Su Ve Ju 38.90740741 39.2037037
Krittika Su Ve Sa 39.2037037 39.55555556
Krittika Su Ve Me 39.55555556 39.87037037
Krittika Su Ve Ke 39.87037037 40
Rohini Mo Mo Mo 40 40.09259259
Rohini Mo Mo Ma 40.09259259 40.15740741
Rohini Mo Mo Ra 40.15740741 40.32407407
Rohini Mo Mo Ju 40.32407407 40.47222222
Rohini Mo Mo Sa 40.47222222 40.64814815
Rohini Mo Mo Me 40.64814815 40.80555556
Rohini Mo Mo Ke 40.80555556 40.87037037
Rohini Mo Mo Ve 40.87037037 41.05555556
Rohini Mo Mo Su 41.05555556 41.11111111
Rohini Mo Ma Ma 41.11111111 41.15648148
Rohini Mo Ma Ra 41.15648148 41.27314815
Rohini Mo Ma Ju 41.27314815 41.37685185
Rohini Mo Ma Sa 41.37685185 41.5
Rohini Mo Ma Me 41.5 41.61018519
Rohini Mo Ma Ke 41.61018519 41.65555556
Rohini Mo Ma Ve 41.65555556 41.78518519
Rohini Mo Ma Su 41.78518519 41.82407407
Rohini Mo Ma Mo 41.82407407 41.88888889
Rohini Mo Ra Ra 41.88888889 42.18888889
Rohini Mo Ra Ju 42.18888889 42.45555556
Rohini Mo Ra Sa 42.45555556 42.77222222
Rohini Mo Ra Me 42.77222222 43.05555556
Rohini Mo Ra Ke 43.05555556 43.17222222
Rohini Mo Ra Ve 43.17222222 43.50555556
Rohini Mo Ra Su 43.50555556 43.60555556
Rohini Mo Ra Mo 43.60555556 43.77222222
Rohini Mo Ra Ma 43.77222222 43.88888889
Rohini Mo Ju Ju 43.88888889 44.12592593
Rohini Mo Ju Sa 44.12592593 44.40740741
Rohini Mo Ju Me 44.40740741 44.65925926
Rohini Mo Ju Ke 44.65925926 44.76296296
Rohini Mo Ju Ve 44.76296296 45.05925926
Rohini Mo Ju Su 45.05925926 45.14814815
Rohini Mo Ju Mo 45.14814815 45.2962963
Rohini Mo Ju Ma 45.2962963 45.4
Rohini Mo Ju Ra 45.4 45.66666667
Rohini Mo Sa Sa 45.66666667 46.00092593
Rohini Mo Sa Me 46.00092593 46.3
Rohini Mo Sa Ke 46.3 46.42314815
Rohini Mo Sa Ve 46.42314815 46.775
Rohini Mo Sa Su 46.775 46.88055556
Rohini Mo Sa Mo 46.88055556 47.05648148
Rohini Mo Sa Ma 47.05648148 47.17962963
Rohini Mo Sa Ra 47.17962963 47.4962963
Rohini Mo Sa Ju 47.4962963 47.77777778
Rohini Mo Me Me 47.77777778 48.04537037
Rohini Mo Me Ke 48.04537037 48.15555556
Rohini Mo Me Ve 48.15555556 48.47037037
Rohini Mo Me Su 48.47037037 48.56481481
Rohini Mo Me Mo 48.56481481 48.72222222
Rohini Mo Me Ma 48.72222222 48.83240741
Rohini Mo Me Ra 48.83240741 49.11574074
Rohini Mo Me Ju 49.11574074 49.36759259
Rohini Mo Me Sa 49.36759259 49.66666667
Rohini Mo Ke Ke 49.66666667 49.71203704
Rohini Mo Ke Ve 49.71203704 49.84166667
Rohini Mo Ke Su 49.84166667 49.88055556
Rohini Mo Ke Mo 49.88055556 49.94537037
Rohini Mo Ke Ma 49.94537037 49.99074074
Rohini Mo Ke Ra 49.99074074 50.10740741
Rohini Mo Ke Ju 50.10740741 50.21111111
Rohini Mo Ke Sa 50.21111111 50.33425926
Rohini Mo Ke Me 50.33425926 50.44444444
Rohini Mo Ve Ve 50.44444444 50.81481481
Rohini Mo Ve Su 50.81481481 50.92592593
Rohini Mo Ve Mo 50.92592593 51.11111111
Rohini Mo Ve Ma 51.11111111 51.24074074
Rohini Mo Ve Ra 51.24074074 51.57407407
Rohini Mo Ve Ju 51.57407407 51.87037037
Rohini Mo Ve Sa 51.87037037 52.22222222
Rohini Mo Ve Me 52.22222222 52.53703704
Rohini Mo Ve Ke 52.53703704 52.66666667
Rohini Mo Su Su 52.66666667 52.7
Rohini Mo Su Mo 52.7 52.75555556
Rohini Mo Su Ma 52.75555556 52.79444444
Rohini Mo Su Ra 52.79444444 52.89444444
Rohini Mo Su Ju 52.89444444 52.98333333
Rohini Mo Su Sa 52.98333333 53.08888889
Rohini Mo Su Me 53.08888889 53.18333333
Rohini Mo Su Ke 53.18333333 53.22222222
Rohini Mo Su Ve 53.22222222 53.33333333
Mrigasira Ma Ma Ma 53.33333333 53.3787037
Mrigasira Ma Ma Ra 53.3787037 53.49537037
Mrigasira Ma Ma Ju 53.49537037 53.59907407
Mrigasira Ma Ma Sa 53.59907407 53.72222222
Mrigasira Ma Ma Me 53.72222222 53.83240741
Mrigasira Ma Ma Ke 53.83240741 53.87777778
Mrigasira Ma Ma Ve 53.87777778 54.00740741
Mrigasira Ma Ma Su 54.00740741 54.0462963
Mrigasira Ma Ma Mo 54.0462963 54.11111111
Mrigasira Ma Ra Ra 54.11111111 54.41111111
Mrigasira Ma Ra Ju 54.41111111 54.67777778
Mrigasira Ma Ra Sa 54.67777778 54.99444444
Mrigasira Ma Ra Me 54.99444444 55.27777778
Mrigasira Ma Ra Ke 55.27777778 55.39444444
Mrigasira Ma Ra Ve 55.39444444 55.72777778
Mrigasira Ma Ra Su 55.72777778 55.82777778
Mrigasira Ma Ra Mo 55.82777778 55.99444444
Mrigasira Ma Ra Ma 55.99444444 56.11111111
Mrigasira Ma Ju Ju 56.11111111 56.34814815
Mrigasira Ma Ju Sa 56.34814815 56.62962963
Mrigasira Ma Ju Me 56.62962963 56.88148148
Mrigasira Ma Ju Ke 56.88148148 56.98518519
Mrigasira Ma Ju Ve 56.98518519 57.28148148
Mrigasira Ma Ju Su 57.28148148 57.37037037
Mrigasira Ma Ju Mo 57.37037037 57.51851852
Mrigasira Ma Ju Ma 57.51851852 57.62222222
Mrigasira Ma Ju Ra 57.62222222 57.88888889
Mrigasira Ma Sa Sa 57.88888889 58.22314815
Mrigasira Ma Sa Me 58.22314815 58.52222222
Mrigasira Ma Sa Ke 58.52222222 58.64537037
Mrigasira Ma Sa Ve 58.64537037 58.99722222
Mrigasira Ma Sa Su 58.99722222 59.10277778
Mrigasira Ma Sa Mo 59.10277778 59.2787037
Mrigasira Ma Sa Ma 59.2787037 59.40185185
Mrigasira Ma Sa Ra 59.40185185 59.71851852
Mrigasira Ma Sa Ju 59.71851852 60
Mrigasira Ma Me Me 60 60.26759259
Mrigasira Ma Me Ke 60.26759259 60.37777778
Mrigasira Ma Me Ve 60.37777778 60.69259259
Mrigasira Ma Me Su 60.69259259 60.78703704
Mrigasira Ma Me Mo 60.78703704 60.94444444
Mrigasira Ma Me Ma 60.94444444 61.05462963
Mrigasira Ma Me Ra 61.05462963 61.33796296
Mrigasira Ma Me Ju 61.33796296 61.58981481
Mrigasira Ma Me Sa 61.58981481 61.88888889
Mrigasira Ma Ke Ke 61.88888889 61.93425926
Mrigasira Ma Ke Ve 61.93425926 62.06388889
Mrigasira Ma Ke Su 62.06388889 62.10277778
Mrigasira Ma Ke Mo 62.10277778 62.16759259
Mrigasira Ma Ke Ma 62.16759259 62.21296296
Mrigasira Ma Ke Ra 62.21296296 62.32962963
Mrigasira Ma Ke Ju 62.32962963 62.43333333
Mrigasira Ma Ke Sa 62.43333333 62.55648148
Mrigasira Ma Ke Me 62.55648148 62.66666667
Mrigasira Ma Ve Ve 62.66666667 63.03703704
Mrigasira Ma Ve Su 63.03703704 63.14814815
Mrigasira Ma Ve Mo 63.14814815 63.33333333
Mrigasira Ma Ve Ma 63.33333333 63.46296296
Mrigasira Ma Ve Ra 63.46296296 63.7962963
Mrigasira Ma Ve Ju 63.7962963 64.09259259
Mrigasira Ma Ve Sa 64.09259259 64.44444444
Mrigasira Ma Ve Me 64.44444444 64.75925926
Mrigasira Ma Ve Ke 64.75925926 64.88888889
Mrigasira Ma Su Su 64.88888889 64.92222222
Mrigasira Ma Su Mo 64.92222222 64.97777778
Mrigasira Ma Su Ma 64.97777778 65.01666667
Mrigasira Ma Su Ra 65.01666667 65.11666667
Mrigasira Ma Su Ju 65.11666667 65.20555556
Mrigasira Ma Su Sa 65.20555556 65.31111111
Mrigasira Ma Su Me 65.31111111 65.40555556
Mrigasira Ma Su Ke 65.40555556 65.44444444
Mrigasira Ma Su Ve 65.44444444 65.55555556
Mrigasira Ma Mo Mo 65.55555556 65.64814815
Mrigasira Ma Mo Ma 65.64814815 65.71296296
Mrigasira Ma Mo Ra 65.71296296 65.87962963
Mrigasira Ma Mo Ju 65.87962963 66.02777778
Mrigasira Ma Mo Sa 66.02777778 66.2037037
Mrigasira Ma Mo Me 66.2037037 66.36111111
Mrigasira Ma Mo Ke 66.36111111 66.42592593
Mrigasira Ma Mo Ve 66.42592593 66.61111111
Mrigasira Ma Mo Su 66.61111111 66.66666667
Ardra Ra Ra Ra 66.66666667 66.96666667
Ardra Ra Ra Ju 66.96666667 67.23333333
Ardra Ra Ra Sa 67.23333333 67.55
Ardra Ra Ra Me 67.55 67.83333333
Ardra Ra Ra Ke 67.83333333 67.95
Ardra Ra Ra Ve 67.95 68.28333333
Ardra Ra Ra Su 68.28333333 68.38333333
Ardra Ra Ra Mo 68.38333333 68.55
Ardra Ra Ra Ma 68.55 68.66666667
Ardra Ra Ju Ju 68.66666667 68.9037037
Ardra Ra Ju Sa 68.9037037 69.18518519
Ardra Ra Ju Me 69.18518519 69.43703704
Ardra Ra Ju Ke 69.43703704 69.54074074
Ardra Ra Ju Ve 69.54074074 69.83703704
Ardra Ra Ju Su 69.83703704 69.92592593
Ardra Ra Ju Mo 69.92592593 70.07407407
Ardra Ra Ju Ma 70.07407407 70.17777778
Ardra Ra Ju Ra 70.17777778 70.44444444
Ardra Ra Sa Sa 70.44444444 70.7787037
Ardra Ra Sa Me 70.7787037 71.07777778
Ardra Ra Sa Ke 71.07777778 71.20092593
Ardra Ra Sa Ve 71.20092593 71.55277778
Ardra Ra Sa Su 71.55277778 71.65833333
Ardra Ra Sa Mo 71.65833333 71.83425926
Ardra Ra Sa Ma 71.83425926 71.95740741
Ardra Ra Sa Ra 71.95740741 72.27407407
Ardra Ra Sa Ju 72.27407407 72.55555556
Ardra Ra Me Me 72.55555556 72.82314815
Ardra Ra Me Ke 72.82314815 72.93333333
Ardra Ra Me Ve 72.93333333 73.24814815
Ardra Ra Me Su 73.24814815 73.34259259
Ardra Ra Me Mo 73.34259259 73.5
Ardra Ra Me Ma 73.5 73.61018519
Ardra Ra Me Ra 73.61018519 73.89351852
Ardra Ra Me Ju 73.89351852 74.14537037
Ardra Ra Me Sa 74.14537037 74.44444444
Ardra Ra Ke Ke 74.44444444 74.48981481
Ardra Ra Ke Ve 74.48981481 74.61944444
Ardra Ra Ke Su 74.61944444 74.65833333
Ardra Ra Ke Mo 74.65833333 74.72314815
Ardra Ra Ke Ma 74.72314815 74.76851852
Ardra Ra Ke Ra 74.76851852 74.88518519
Ardra Ra Ke Ju 74.88518519 74.98888889
Ardra Ra Ke Sa 74.98888889 75.11203704
Ardra Ra Ke Me 75.11203704 75.22222222
Ardra Ra Ve Ve 75.22222222 75.59259259
Ardra Ra Ve Su 75.59259259 75.7037037
Ardra Ra Ve Mo 75.7037037 75.88888889
Ardra Ra Ve Ma 75.88888889 76.01851852
Ardra Ra Ve Ra 76.01851852 76.35185185
Ardra Ra Ve Ju 76.35185185 76.64814815
Ardra Ra Ve Sa 76.64814815 77
Ardra Ra Ve Me 77 77.31481481
Ardra Ra Ve Ke 77.31481481 77.44444444
Ardra Ra Su Su 77.44444444 77.47777778
Ardra Ra Su Mo 77.47777778 77.53333333
Ardra Ra Su Ma 77.53333333 77.57222222
Ardra Ra Su Ra 77.57222222 77.67222222
Ardra Ra Su Ju 77.67222222 77.76111111
Ardra Ra Su Sa 77.76111111 77.86666667
Ardra Ra Su Me 77.86666667 77.96111111
Ardra Ra Su Ke 77.96111111 78
Ardra Ra Su Ve 78 78.11111111
Ardra Ra Mo Mo 78.11111111 78.2037037
Ardra Ra Mo Ma 78.2037037 78.26851852
Ardra Ra Mo Ra 78.26851852 78.43518519
Ardra Ra Mo Ju 78.43518519 78.58333333
Ardra Ra Mo Sa 78.58333333 78.75925926
Ardra Ra Mo Me 78.75925926 78.91666667
Ardra Ra Mo Ke 78.91666667 78.98148148
Ardra Ra Mo Ve 78.98148148 79.16666667
Ardra Ra Mo Su 79.16666667 79.22222222
Ardra Ra Ma Ma 79.22222222 79.26759259
Ardra Ra Ma Ra 79.26759259 79.38425926
Ardra Ra Ma Ju 79.38425926 79.48796296
Ardra Ra Ma Sa 79.48796296 79.61111111
Ardra Ra Ma Me 79.61111111 79.7212963
Ardra Ra Ma Ke 79.7212963 79.76666667
Ardra Ra Ma Ve 79.76666667 79.8962963
Ardra Ra Ma Su 79.8962963 79.93518519
Ardra Ra Ma Mo 79.93518519 80
Punarvasu Ju Ju Ju 80 80.23703704
Punarvasu Ju Ju Sa 80.23703704 80.51851852
Punarvasu Ju Ju Me 80.51851852 80.77037037
Punarvasu Ju Ju Ke 80.77037037 80.87407407
Punarvasu Ju Ju Ve 80.87407407 81.17037037
Punarvasu Ju Ju Su 81.17037037 81.25925926
Punarvasu Ju Ju Mo 81.25925926 81.40740741
Punarvasu Ju Ju Ma 81.40740741 81.51111111
Punarvasu Ju Ju Ra 81.51111111 81.77777778
Punarvasu Ju Sa Sa 81.77777778 82.11203704
Punarvasu Ju Sa Me 82.11203704 82.41111111
Punarvasu Ju Sa Ke 82.41111111 82.53425926
Punarvasu Ju Sa Ve 82.53425926 82.88611111
Punarvasu Ju Sa Su 82.88611111 82.99166667
Punarvasu Ju Sa Mo 82.99166667 83.16759259
Punarvasu Ju Sa Ma 83.16759259 83.29074074
Punarvasu Ju Sa Ra 83.29074074 83.60740741
Punarvasu Ju Sa Ju 83.60740741 83.88888889
Punarvasu Ju Me Me 83.88888889 84.15648148
Punarvasu Ju Me Ke 84.15648148 84.26666667
Punarvasu Ju Me Ve 84.26666667 84.58148148
Punarvasu Ju Me Su 84.58148148 84.67592593
Punarvasu Ju Me Mo 84.67592593 84.83333333
Punarvasu Ju Me Ma 84.83333333 84.94351852
Punarvasu Ju Me Ra 84.94351852 85.22685185
Punarvasu Ju Me Ju 85.22685185 85.4787037
Punarvasu Ju Me Sa 85.4787037 85.77777778
Punarvasu Ju Ke Ke 85.77777778 85.82314815
Punarvasu Ju Ke Ve 85.82314815 85.95277778
Punarvasu Ju Ke Su 85.95277778 85.99166667
Punarvasu Ju Ke Mo 85.99166667 86.05648148
Punarvasu Ju Ke Ma 86.05648148 86.10185185
Punarvasu Ju Ke Ra 86.10185185 86.21851852
Punarvasu Ju Ke Ju 86.21851852 86.32222222
Punarvasu Ju Ke Sa 86.32222222 86.44537037
Punarvasu Ju Ke Me 86.44537037 86.55555556
Punarvasu Ju Ve Ve 86.55555556 86.92592593
Punarvasu Ju Ve Su 86.92592593 87.03703704
Punarvasu Ju Ve Mo 87.03703704 87.22222222
Punarvasu Ju Ve Ma 87.22222222 87.35185185
Punarvasu Ju Ve Ra 87.35185185 87.68518519
Punarvasu Ju Ve Ju 87.68518519 87.98148148
Punarvasu Ju Ve Sa 87.98148148 88.33333333
Punarvasu Ju Ve Me 88.33333333 88.64814815
Punarvasu Ju Ve Ke 88.64814815 88.77777778
Punarvasu Ju Su Su 88.77777778 88.81111111
Punarvasu Ju Su Mo 88.81111111 88.86666667
Punarvasu Ju Su Ma 88.86666667 88.90555556
Punarvasu Ju Su Ra 88.90555556 89.00555556
Punarvasu Ju Su Ju 89.00555556 89.09444444
Punarvasu Ju Su Sa 89.09444444 89.2
Punarvasu Ju Su Me 89.2 89.29444444
Punarvasu Ju Su Ke 89.29444444 89.33333333
Punarvasu Ju Su Ve 89.33333333 89.44444444
Punarvasu Ju Mo Mo 89.44444444 89.53703704
Punarvasu Ju Mo Ma 89.53703704 89.60185185
Punarvasu Ju Mo Ra 89.60185185 89.76851852
Punarvasu Ju Mo Ju 89.76851852 89.91666667
Punarvasu Ju Mo Sa 89.91666667 90.09259259
Punarvasu Ju Mo Me 90.09259259 90.25
Punarvasu Ju Mo Ke 90.25 90.31481481
Punarvasu Ju Mo Ve 90.31481481 90.5
Punarvasu Ju Mo Su 90.5 90.55555556
Punarvasu Ju Ma Ma 90.55555556 90.60092593
Punarvasu Ju Ma Ra 90.60092593 90.71759259
Punarvasu Ju Ma Ju 90.71759259 90.8212963
Punarvasu Ju Ma Sa 90.8212963 90.94444444
Punarvasu Ju Ma Me 90.94444444 91.05462963
Punarvasu Ju Ma Ke 91.05462963 91.1
Punarvasu Ju Ma Ve 91.1 91.22962963
Punarvasu Ju Ma Su 91.22962963 91.26851852
Punarvasu Ju Ma Mo 91.26851852 91.33333333
Punarvasu Ju Ra Ra 91.33333333 91.63333333
Punarvasu Ju Ra Ju 91.63333333 91.9
Punarvasu Ju Ra Sa 91.9 92.21666667
Punarvasu Ju Ra Me 92.21666667 92.5
Punarvasu Ju Ra Ke 92.5 92.61666667
Punarvasu Ju Ra Ve 92.61666667 92.95
Punarvasu Ju Ra Su 92.95 93.05
Punarvasu Ju Ra Mo 93.05 93.21666667
Punarvasu Ju Ra Ma 93.21666667 93.33333333
Pushyami Sa Sa Sa 93.33333333 93.66759259
Pushyami Sa Sa Me 93.66759259 93.96666667
Pushyami Sa Sa Ke 93.96666667 94.08981481
Pushyami Sa Sa Ve 94.08981481 94.44166667
Pushyami Sa Sa Su 94.44166667 94.54722222
Pushyami Sa Sa Mo 94.54722222 94.72314815
Pushyami Sa Sa Ma 94.72314815 94.8462963
Pushyami Sa Sa Ra 94.8462963 95.16296296
Pushyami Sa Sa Ju 95.16296296 95.44444444
Pushyami Sa Me Me 95.44444444 95.71203704
Pushyami Sa Me Ke 95.71203704 95.82222222
Pushyami Sa Me Ve 95.82222222 96.13703704
Pushyami Sa Me Su 96.13703704 96.23148148
Pushyami Sa Me Mo 96.23148148 96.38888889
Pushyami Sa Me Ma 96.38888889 96.49907407
Pushyami Sa Me Ra 96.49907407 96.78240741
Pushyami Sa Me Ju 96.78240741 97.03425926
Pushyami Sa Me Sa 97.03425926 97.33333333
Pushyami Sa Ke Ke 97.33333333 97.3787037
Pushyami Sa Ke Ve 97.3787037 97.50833333
Pushyami Sa Ke Su 97.50833333 97.54722222
Pushyami Sa Ke Mo 97.54722222 97.61203704
Pushyami Sa Ke Ma 97.61203704 97.65740741
Pushyami Sa Ke Ra 97.65740741 97.77407407
Pushyami Sa Ke Ju 97.77407407 97.87777778
Pushyami Sa Ke Sa 97.87777778 98.00092593
Pushyami Sa Ke Me 98.00092593 98.11111111
Pushyami Sa Ve Ve 98.11111111 98.48148148
Pushyami Sa Ve Su 98.48148148 98.59259259
Pushyami Sa Ve Mo 98.59259259 98.77777778
Pushyami Sa Ve Ma 98.77777778 98.90740741
Pushyami Sa Ve Ra 98.90740741 99.24074074
Pushyami Sa Ve Ju 99.24074074 99.53703704
Pushyami Sa Ve Sa 99.53703704 99.88888889
Pushyami Sa Ve Me 99.88888889 100.2037037
Pushyami Sa Ve Ke 100.2037037 100.3333333
Pushyami Sa Su Su 100.3333333 100.3666667
Pushyami Sa Su Mo 100.3666667 100.4222222
Pushyami Sa Su Ma 100.4222222 100.4611111
Pushyami Sa Su Ra 100.4611111 100.5611111
Pushyami Sa Su Ju 100.5611111 100.65
Pushyami Sa Su Sa 100.65 100.7555556
Pushyami Sa Su Me 100.7555556 100.85
Pushyami Sa Su Ke 100.85 100.8888889
Pushyami Sa Su Ve 100.8888889 101
Pushyami Sa Mo Mo 101 101.0925926
Pushyami Sa Mo Ma 101.0925926 101.1574074
Pushyami Sa Mo Ra 101.1574074 101.3240741
Pushyami Sa Mo Ju 101.3240741 101.4722222
Pushyami Sa Mo Sa 101.4722222 101.6481481
Pushyami Sa Mo Me 101.6481481 101.8055556
Pushyami Sa Mo Ke 101.8055556 101.8703704
Pushyami Sa Mo Ve 101.8703704 102.0555556
Pushyami Sa Mo Su 102.0555556 102.1111111
Pushyami Sa Ma Ma 102.1111111 102.1564815
Pushyami Sa Ma Ra 102.1564815 102.2731481
Pushyami Sa Ma Ju 102.2731481 102.3768519
Pushyami Sa Ma Sa 102.3768519 102.5
Pushyami Sa Ma Me 102.5 102.6101852
Pushyami Sa Ma Ke 102.6101852 102.6555556
Pushyami Sa Ma Ve 102.6555556 102.7851852
Pushyami Sa Ma Su 102.7851852 102.8240741
Pushyami Sa Ma Mo 102.8240741 102.8888889
Pushyami Sa Ra Ra 102.8888889 103.1888889
Pushyami Sa Ra Ju 103.1888889 103.4555556
Pushyami Sa Ra Sa 103.4555556 103.7722222
Pushyami Sa Ra Me 103.7722222 104.0555556
Pushyami Sa Ra Ke 104.0555556 104.1722222
Pushyami Sa Ra Ve 104.1722222 104.5055556
Pushyami Sa Ra Su 104.5055556 104.6055556
Pushyami Sa Ra Mo 104.6055556 104.7722222
Pushyami Sa Ra Ma 104.7722222 104.8888889
Pushyami Sa Ju Ju 104.8888889 105.1259259
Pushyami Sa Ju Sa 105.1259259 105.4074074
Pushyami Sa Ju Me 105.4074074 105.6592593
Pushyami Sa Ju Ke 105.6592593 105.762963
Pushyami Sa Ju Ve 105.762963 106.0592593
Pushyami Sa Ju Su 106.0592593 106.1481481
Pushyami Sa Ju Mo 106.1481481 106.2962963
Pushyami Sa Ju Ma 106.2962963 106.4
Pushyami Sa Ju Ra 106.4 106.6666667
Aslesha Me Me Me 106.6666667 106.9342593
Aslesha Me Me Ke 106.9342593 107.0444444
Aslesha Me Me Ve 107.0444444 107.3592593
Aslesha Me Me Su 107.3592593 107.4537037
Aslesha Me Me Mo 107.4537037 107.6111111
Aslesha Me Me Ma 107.6111111 107.7212963
Aslesha Me Me Ra 107.7212963 108.0046296
Aslesha Me Me Ju 108.0046296 108.2564815
Aslesha Me Me Sa 108.2564815 108.5555556
Aslesha Me Ke Ke 108.5555556 108.6009259
Aslesha Me Ke Ve 108.6009259 108.7305556
Aslesha Me Ke Su 108.7305556 108.7694444
Aslesha Me Ke Mo 108.7694444 108.8342593
Aslesha Me Ke Ma 108.8342593 108.8796296
Aslesha Me Ke Ra 108.8796296 108.9962963
Aslesha Me Ke Ju 108.9962963 109.1
Aslesha Me Ke Sa 109.1 109.2231481
Aslesha Me Ke Me 109.2231481 109.3333333
Aslesha Me Ve Ve 109.3333333 109.7037037
Aslesha Me Ve Su 109.7037037 109.8148148
Aslesha Me Ve Mo 109.8148148 110
Aslesha Me Ve Ma 110 110.1296296
Aslesha Me Ve Ra 110.1296296 110.462963
Aslesha Me Ve Ju 110.462963 110.7592593
Aslesha Me Ve Sa 110.7592593 111.1111111
Aslesha Me Ve Me 111.1111111 111.4259259
Aslesha Me Ve Ke 111.4259259 111.5555556
Aslesha Me Su Su 111.5555556 111.5888889
Aslesha Me Su Mo 111.5888889 111.6444444
Aslesha Me Su Ma 111.6444444 111.6833333
Aslesha Me Su Ra 111.6833333 111.7833333
Aslesha Me Su Ju 111.7833333 111.8722222
Aslesha Me Su Sa 111.8722222 111.9777778
Aslesha Me Su Me 111.9777778 112.0722222
Aslesha Me Su Ke 112.0722222 112.1111111
Aslesha Me Su Ve 112.1111111 112.2222222
Aslesha Me Mo Mo 112.2222222 112.3148148
Aslesha Me Mo Ma 112.3148148 112.3796296
Aslesha Me Mo Ra 112.3796296 112.5462963
Aslesha Me Mo Ju 112.5462963 112.6944444
Aslesha Me Mo Sa 112.6944444 112.8703704
Aslesha Me Mo Me 112.8703704 113.0277778
Aslesha Me Mo Ke 113.0277778 113.0925926
Aslesha Me Mo Ve 113.0925926 113.2777778
Aslesha Me Mo Su 113.2777778 113.3333333
Aslesha Me Ma Ma 113.3333333 113.3787037
Aslesha Me Ma Ra 113.3787037 113.4953704
Aslesha Me Ma Ju 113.4953704 113.5990741
Aslesha Me Ma Sa 113.5990741 113.7222222
Aslesha Me Ma Me 113.7222222 113.8324074
Aslesha Me Ma Ke 113.8324074 113.8777778
Aslesha Me Ma Ve 113.8777778 114.0074074
Aslesha Me Ma Su 114.0074074 114.0462963
Aslesha Me Ma Mo 114.0462963 114.1111111
Aslesha Me Ra Ra 114.1111111 114.4111111
Aslesha Me Ra Ju 114.4111111 114.6777778
Aslesha Me Ra Sa 114.6777778 114.9944444
Aslesha Me Ra Me 114.9944444 115.2777778
Aslesha Me Ra Ke 115.2777778 115.3944444
Aslesha Me Ra Ve 115.3944444 115.7277778
Aslesha Me Ra Su 115.7277778 115.8277778
Aslesha Me Ra Mo 115.8277778 115.9944444
Aslesha Me Ra Ma 115.9944444 116.1111111
Aslesha Me Ju Ju 116.1111111 116.3481481
Aslesha Me Ju Sa 116.3481481 116.6296296
Aslesha Me Ju Me 116.6296296 116.8814815
Aslesha Me Ju Ke 116.8814815 116.9851852
Aslesha Me Ju Ve 116.9851852 117.2814815
Aslesha Me Ju Su 117.2814815 117.3703704
Aslesha Me Ju Mo 117.3703704 117.5185185
Aslesha Me Ju Ma 117.5185185 117.6222222
Aslesha Me Ju Ra 117.6222222 117.8888889
Aslesha Me Sa Sa 117.8888889 118.2231481
Aslesha Me Sa Me 118.2231481 118.5222222
Aslesha Me Sa Ke 118.5222222 118.6453704
Aslesha Me Sa Ve 118.6453704 118.9972222
Aslesha Me Sa Su 118.9972222 119.1027778
Aslesha Me Sa Mo 119.1027778 119.2787037
Aslesha Me Sa Ma 119.2787037 119.4018519
Aslesha Me Sa Ra 119.4018519 119.7185185
Aslesha Me Sa Ju 119.7185185 120
Magha Ke Ke Ke 120 120.0453704
Magha Ke Ke Ve 120.0453704 120.175
Magha Ke Ke Su 120.175 120.2138889
Magha Ke Ke Mo 120.2138889 120.2787037
Magha Ke Ke Ma 120.2787037 120.3240741
Magha Ke Ke Ra 120.3240741 120.4407407
Magha Ke Ke Ju 120.4407407 120.5444444
Magha Ke Ke Sa 120.5444444 120.6675926
Magha Ke Ke Me 120.6675926 120.7777778
Magha Ke Ve Ve 120.7777778 121.1481481
Magha Ke Ve Su 121.1481481 121.2592593
Magha Ke Ve Mo 121.2592593 121.4444444
Magha Ke Ve Ma 121.4444444 121.5740741
Magha Ke Ve Ra 121.5740741 121.9074074
Magha Ke Ve Ju 121.9074074 122.2037037
Magha Ke Ve Sa 122.2037037 122.5555556
Magha Ke Ve Me 122.5555556 122.8703704
Magha Ke Ve Ke 122.8703704 123
Magha Ke Su Su 123 123.0333333
Magha Ke Su Mo 123.0333333 123.0888889
Magha Ke Su Ma 123.0888889 123.1277778
Magha Ke Su Ra 123.1277778 123.2277778
Magha Ke Su Ju 123.2277778 123.3166667
Magha Ke Su Sa 123.3166667 123.4222222
Magha Ke Su Me 123.4222222 123.5166667
Magha Ke Su Ke 123.5166667 123.5555556
Magha Ke Su Ve 123.5555556 123.6666667
Magha Ke Mo Mo 123.6666667 123.7592593
Magha Ke Mo Ma 123.7592593 123.8240741
Magha Ke Mo Ra 123.8240741 123.9907407
Magha Ke Mo Ju 123.9907407 124.1388889
Magha Ke Mo Sa 124.1388889 124.3148148
Magha Ke Mo Me 124.3148148 124.4722222
Magha Ke Mo Ke 124.4722222 124.537037
Magha Ke Mo Ve 124.537037 124.7222222
Magha Ke Mo Su 124.7222222 124.7777778
Magha Ke Ma Ma 124.7777778 124.8231481
Magha Ke Ma Ra 124.8231481 124.9398148
Magha Ke Ma Ju 124.9398148 125.0435185
Magha Ke Ma Sa 125.0435185 125.1666667
Magha Ke Ma Me 125.1666667 125.2768519
Magha Ke Ma Ke 125.2768519 125.3222222
Magha Ke Ma Ve 125.3222222 125.4518519
Magha Ke Ma Su 125.4518519 125.4907407
Magha Ke Ma Mo 125.4907407 125.5555556
Magha Ke Ra Ra 125.5555556 125.8555556
Magha Ke Ra Ju 125.8555556 126.1222222
Magha Ke Ra Sa 126.1222222 126.4388889
Magha Ke Ra Me 126.4388889 126.7222222
Magha Ke Ra Ke 126.7222222 126.8388889
Magha Ke Ra Ve 126.8388889 127.1722222
Magha Ke Ra Su 127.1722222 127.2722222
Magha Ke Ra Mo 127.2722222 127.4388889
Magha Ke Ra Ma 127.4388889 127.5555556
Magha Ke Ju Ju 127.5555556 127.7925926
Magha Ke Ju Sa 127.7925926 128.0740741
Magha Ke Ju Me 128.0740741 128.3259259
Magha Ke Ju Ke 128.3259259 128.4296296
Magha Ke Ju Ve 128.4296296 128.7259259
Magha Ke Ju Su 128.7259259 128.8148148
Magha Ke Ju Mo 128.8148148 128.962963
Magha Ke Ju Ma 128.962963 129.0666667
Magha Ke Ju Ra 129.0666667 129.3333333
Magha Ke Sa Sa 129.3333333 129.6675926
Magha Ke Sa Me 129.6675926 129.9666667
Magha Ke Sa Ke 129.9666667 130.0898148
Magha Ke Sa Ve 130.0898148 130.4416667
Magha Ke Sa Su 130.4416667 130.5472222
Magha Ke Sa Mo 130.5472222 130.7231481
Magha Ke Sa Ma 130.7231481 130.8462963
Magha Ke Sa Ra 130.8462963 131.162963
Magha Ke Sa Ju 131.162963 131.4444444
Magha Ke Me Me 131.4444444 131.712037
Magha Ke Me Ke 131.712037 131.8222222
Magha Ke Me Ve 131.8222222 132.137037
Magha Ke Me Su 132.137037 132.2314815
Magha Ke Me Mo 132.2314815 132.3888889
Magha Ke Me Ma 132.3888889 132.4990741
Magha Ke Me Ra 132.4990741 132.7824074
Magha Ke Me Ju 132.7824074 133.0342593
Magha Ke Me Sa 133.0342593 133.3333333
P.Phalguni Ve Ve Ve 133.3333333 133.7037037
P.Phalguni Ve Ve Su 133.7037037 133.8148148
P.Phalguni Ve Ve Mo 133.8148148 134
P.Phalguni Ve Ve Ma 134 134.1296296
P.Phalguni Ve Ve Ra 134.1296296 134.462963
P.Phalguni Ve Ve Ju 134.462963 134.7592593
P.Phalguni Ve Ve Sa 134.7592593 135.1111111
P.Phalguni Ve Ve Me 135.1111111 135.4259259
P.Phalguni Ve Ve Ke 135.4259259 135.5555556
P.Phalguni Ve Su Su 135.5555556 135.5888889
P.Phalguni Ve Su Mo 135.5888889 135.6444444
P.Phalguni Ve Su Ma 135.6444444 135.6833333
P.Phalguni Ve Su Ra 135.6833333 135.7833333
P.Phalguni Ve Su Ju 135.7833333 135.8722222
P.Phalguni Ve Su Sa 135.8722222 135.9777778
P.Phalguni Ve Su Me 135.9777778 136.0722222
P.Phalguni Ve Su Ke 136.0722222 136.1111111
P.Phalguni Ve Su Ve 136.1111111 136.2222222
P.Phalguni Ve Mo Mo 136.2222222 136.3148148
P.Phalguni Ve Mo Ma 136.3148148 136.3796296
P.Phalguni Ve Mo Ra 136.3796296 136.5462963
P.Phalguni Ve Mo Ju 136.5462963 136.6944444
P.Phalguni Ve Mo Sa 136.6944444 136.8703704
P.Phalguni Ve Mo Me 136.8703704 137.0277778
P.Phalguni Ve Mo Ke 137.0277778 137.0925926
P.Phalguni Ve Mo Ve 137.0925926 137.2777778
P.Phalguni Ve Mo Su 137.2777778 137.3333333
P.Phalguni Ve Ma Ma 137.3333333 137.3787037
P.Phalguni Ve Ma Ra 137.3787037 137.4953704
P.Phalguni Ve Ma Ju 137.4953704 137.5990741
P.Phalguni Ve Ma Sa 137.5990741 137.7222222
P.Phalguni Ve Ma Me 137.7222222 137.8324074
P.Phalguni Ve Ma Ke 137.8324074 137.8777778
P.Phalguni Ve Ma Ve 137.8777778 138.0074074
P.Phalguni Ve Ma Su 138.0074074 138.0462963
P.Phalguni Ve Ma Mo 138.0462963 138.1111111
P.Phalguni Ve Ra Ra 138.1111111 138.4111111
P.Phalguni Ve Ra Ju 138.4111111 138.6777778
P.Phalguni Ve Ra Sa 138.6777778 138.9944444
P.Phalguni Ve Ra Me 138.9944444 139.2777778
P.Phalguni Ve Ra Ke 139.2777778 139.3944444
P.Phalguni Ve Ra Ve 139.3944444 139.7277778
P.Phalguni Ve Ra Su 139.7277778 139.8277778
P.Phalguni Ve Ra Mo 139.8277778 139.9944444
P.Phalguni Ve Ra Ma 139.9944444 140.1111111
P.Phalguni Ve Ju Ju 140.1111111 140.3481481
P.Phalguni Ve Ju Sa 140.3481481 140.6296296
P.Phalguni Ve Ju Me 140.6296296 140.8814815
P.Phalguni Ve Ju Ke 140.8814815 140.9851852
P.Phalguni Ve Ju Ve 140.9851852 141.2814815
P.Phalguni Ve Ju Su 141.2814815 141.3703704
P.Phalguni Ve Ju Mo 141.3703704 141.5185185
P.Phalguni Ve Ju Ma 141.5185185 141.6222222
P.Phalguni Ve Ju Ra 141.6222222 141.8888889
P.Phalguni Ve Sa Sa 141.8888889 142.2231481
P.Phalguni Ve Sa Me 142.2231481 142.5222222
P.Phalguni Ve Sa Ke 142.5222222 142.6453704
P.Phalguni Ve Sa Ve 142.6453704 142.9972222
P.Phalguni Ve Sa Su 142.9972222 143.1027778
P.Phalguni Ve Sa Mo 143.1027778 143.2787037
P.Phalguni Ve Sa Ma 143.2787037 143.4018519
P.Phalguni Ve Sa Ra 143.4018519 143.7185185
P.Phalguni Ve Sa Ju 143.7185185 144
P.Phalguni Ve Me Me 144 144.2675926
P.Phalguni Ve Me Ke 144.2675926 144.3777778
P.Phalguni Ve Me Ve 144.3777778 144.6925926
P.Phalguni Ve Me Su 144.6925926 144.787037
P.Phalguni Ve Me Mo 144.787037 144.9444444
P.Phalguni Ve Me Ma 144.9444444 145.0546296
P.Phalguni Ve Me Ra 145.0546296 145.337963
P.Phalguni Ve Me Ju 145.337963 145.5898148
P.Phalguni Ve Me Sa 145.5898148 145.8888889
P.Phalguni Ve Ke Ke 145.8888889 145.9342593
P.Phalguni Ve Ke Ve 145.9342593 146.0638889
P.Phalguni Ve Ke Su 146.0638889 146.1027778
P.Phalguni Ve Ke Mo 146.1027778 146.1675926
P.Phalguni Ve Ke Ma 146.1675926 146.212963
P.Phalguni Ve Ke Ra 146.212963 146.3296296
P.Phalguni Ve Ke Ju 146.3296296 146.4333333
P.Phalguni Ve Ke Sa 146.4333333 146.5564815
P.Phalguni Ve Ke Me 146.5564815 146.6666667
U.Phalguni Su Su Su 146.6666667 146.7
U.Phalguni Su Su Mo 146.7 146.7555556
U.Phalguni Su Su Ma 146.7555556 146.7944444
U.Phalguni Su Su Ra 146.7944444 146.8944444
U.Phalguni Su Su Ju 146.8944444 146.9833333
U.Phalguni Su Su Sa 146.9833333 147.0888889
U.Phalguni Su Su Me 147.0888889 147.1833333
U.Phalguni Su Su Ke 147.1833333 147.2222222
U.Phalguni Su Su Ve 147.2222222 147.3333333
U.Phalguni Su Mo Mo 147.3333333 147.4259259
U.Phalguni Su Mo Ma 147.4259259 147.4907407
U.Phalguni Su Mo Ra 147.4907407 147.6574074
U.Phalguni Su Mo Ju 147.6574074 147.8055556
U.Phalguni Su Mo Sa 147.8055556 147.9814815
U.Phalguni Su Mo Me 147.9814815 148.1388889
U.Phalguni Su Mo Ke 148.1388889 148.2037037
U.Phalguni Su Mo Ve 148.2037037 148.3888889
U.Phalguni Su Mo Su 148.3888889 148.4444444
U.Phalguni Su Ma Ma 148.4444444 148.4898148
U.Phalguni Su Ma Ra 148.4898148 148.6064815
U.Phalguni Su Ma Ju 148.6064815 148.7101852
U.Phalguni Su Ma Sa 148.7101852 148.8333333
U.Phalguni Su Ma Me 148.8333333 148.9435185
U.Phalguni Su Ma Ke 148.9435185 148.9888889
U.Phalguni Su Ma Ve 148.9888889 149.1185185
U.Phalguni Su Ma Su 149.1185185 149.1574074
U.Phalguni Su Ma Mo 149.1574074 149.2222222
U.Phalguni Su Ra Ra 149.2222222 149.5222222
U.Phalguni Su Ra Ju 149.5222222 149.7888889
U.Phalguni Su Ra Sa 149.7888889 150.1055556
U.Phalguni Su Ra Me 150.1055556 150.3888889
U.Phalguni Su Ra Ke 150.3888889 150.5055556
U.Phalguni Su Ra Ve 150.5055556 150.8388889
U.Phalguni Su Ra Su 150.8388889 150.9388889
U.Phalguni Su Ra Mo 150.9388889 151.1055556
U.Phalguni Su Ra Ma 151.1055556 151.2222222
U.Phalguni Su Ju Ju 151.2222222 151.4592593
U.Phalguni Su Ju Sa 151.4592593 151.7407407
U.Phalguni Su Ju Me 151.7407407 151.9925926
U.Phalguni Su Ju Ke 151.9925926 152.0962963
U.Phalguni Su Ju Ve 152.0962963 152.3925926
U.Phalguni Su Ju Su 152.3925926 152.4814815
U.Phalguni Su Ju Mo 152.4814815 152.6296296
U.Phalguni Su Ju Ma 152.6296296 152.7333333
U.Phalguni Su Ju Ra 152.7333333 153
U.Phalguni Su Sa Sa 153 153.3342593
U.Phalguni Su Sa Me 153.3342593 153.6333333
U.Phalguni Su Sa Ke 153.6333333 153.7564815
U.Phalguni Su Sa Ve 153.7564815 154.1083333
U.Phalguni Su Sa Su 154.1083333 154.2138889
U.Phalguni Su Sa Mo 154.2138889 154.3898148
U.Phalguni Su Sa Ma 154.3898148 154.512963
U.Phalguni Su Sa Ra 154.512963 154.8296296
U.Phalguni Su Sa Ju 154.8296296 155.1111111
U.Phalguni Su Me Me 155.1111111 155.3787037
U.Phalguni Su Me Ke 155.3787037 155.4888889
U.Phalguni Su Me Ve 155.4888889 155.8037037
U.Phalguni Su Me Su 155.8037037 155.8981481
U.Phalguni Su Me Mo 155.8981481 156.0555556
U.Phalguni Su Me Ma 156.0555556 156.1657407
U.Phalguni Su Me Ra 156.1657407 156.4490741
U.Phalguni Su Me Ju 156.4490741 156.7009259
U.Phalguni Su Me Sa 156.7009259 157
U.Phalguni Su Ke Ke 157 157.0453704
U.Phalguni Su Ke Ve 157.0453704 157.175
U.Phalguni Su Ke Su 157.175 157.2138889
U.Phalguni Su Ke Mo 157.2138889 157.2787037
U.Phalguni Su Ke Ma 157.2787037 157.3240741
U.Phalguni Su Ke Ra 157.3240741 157.4407407
U.Phalguni Su Ke Ju 157.4407407 157.5444444
U.Phalguni Su Ke Sa 157.5444444 157.6675926
U.Phalguni Su Ke Me 157.6675926 157.7777778
U.Phalguni Su Ve Ve 157.7777778 158.1481481
U.Phalguni Su Ve Su 158.1481481 158.2592593
U.Phalguni Su Ve Mo 158.2592593 158.4444444
U.Phalguni Su Ve Ma 158.4444444 158.5740741
U.Phalguni Su Ve Ra 158.5740741 158.9074074
U.Phalguni Su Ve Ju 158.9074074 159.2037037
U.Phalguni Su Ve Sa 159.2037037 159.5555556
U.Phalguni Su Ve Me 159.5555556 159.8703704
U.Phalguni Su Ve Ke 159.8703704 160
Hasta Mo Mo Mo 160 160.0925926
Hasta Mo Mo Ma 160.0925926 160.1574074
Hasta Mo Mo Ra 160.1574074 160.3240741
Hasta Mo Mo Ju 160.3240741 160.4722222
Hasta Mo Mo Sa 160.4722222 160.6481481
Hasta Mo Mo Me 160.6481481 160.8055556
Hasta Mo Mo Ke 160.8055556 160.8703704
Hasta Mo Mo Ve 160.8703704 161.0555556
Hasta Mo Mo Su 161.0555556 161.1111111
Hasta Mo Ma Ma 161.1111111 161.1564815
Hasta Mo Ma Ra 161.1564815 161.2731481
Hasta Mo Ma Ju 161.2731481 161.3768519
Hasta Mo Ma Sa 161.3768519 161.5
Hasta Mo Ma Me 161.5 161.6101852
Hasta Mo Ma Ke 161.6101852 161.6555556
Hasta Mo Ma Ve 161.6555556 161.7851852
Hasta Mo Ma Su 161.7851852 161.8240741
Hasta Mo Ma Mo 161.8240741 161.8888889
Hasta Mo Ra Ra 161.8888889 162.1888889
Hasta Mo Ra Ju 162.1888889 162.4555556
Hasta Mo Ra Sa 162.4555556 162.7722222
Hasta Mo Ra Me 162.7722222 163.0555556
Hasta Mo Ra Ke 163.0555556 163.1722222
Hasta Mo Ra Ve 163.1722222 163.5055556
Hasta Mo Ra Su 163.5055556 163.6055556
Hasta Mo Ra Mo 163.6055556 163.7722222
Hasta Mo Ra Ma 163.7722222 163.8888889
Hasta Mo Ju Ju 163.8888889 164.1259259
Hasta Mo Ju Sa 164.1259259 164.4074074
Hasta Mo Ju Me 164.4074074 164.6592593
Hasta Mo Ju Ke 164.6592593 164.762963
Hasta Mo Ju Ve 164.762963 165.0592593
Hasta Mo Ju Su 165.0592593 165.1481481
Hasta Mo Ju Mo 165.1481481 165.2962963
Hasta Mo Ju Ma 165.2962963 165.4
Hasta Mo Ju Ra 165.4 165.6666667
Hasta Mo Sa Sa 165.6666667 166.0009259
Hasta Mo Sa Me 166.0009259 166.3
Hasta Mo Sa Ke 166.3 166.4231481
Hasta Mo Sa Ve 166.4231481 166.775
Hasta Mo Sa Su 166.775 166.8805556
Hasta Mo Sa Mo 166.8805556 167.0564815
Hasta Mo Sa Ma 167.0564815 167.1796296
Hasta Mo Sa Ra 167.1796296 167.4962963
Hasta Mo Sa Ju 167.4962963 167.7777778
Hasta Mo Me Me 167.7777778 168.0453704
Hasta Mo Me Ke 168.0453704 168.1555556
Hasta Mo Me Ve 168.1555556 168.4703704
Hasta Mo Me Su 168.4703704 168.5648148
Hasta Mo Me Mo 168.5648148 168.7222222
Hasta Mo Me Ma 168.7222222 168.8324074
Hasta Mo Me Ra 168.8324074 169.1157407
Hasta Mo Me Ju 169.1157407 169.3675926
Hasta Mo Me Sa 169.3675926 169.6666667
Hasta Mo Ke Ke 169.6666667 169.712037
Hasta Mo Ke Ve 169.712037 169.8416667
Hasta Mo Ke Su 169.8416667 169.8805556
Hasta Mo Ke Mo 169.8805556 169.9453704
Hasta Mo Ke Ma 169.9453704 169.9907407
Hasta Mo Ke Ra 169.9907407 170.1074074
Hasta Mo Ke Ju 170.1074074 170.2111111
Hasta Mo Ke Sa 170.2111111 170.3342593
Hasta Mo Ke Me 170.3342593 170.4444444
Hasta Mo Ve Ve 170.4444444 170.8148148
Hasta Mo Ve Su 170.8148148 170.9259259
Hasta Mo Ve Mo 170.9259259 171.1111111
Hasta Mo Ve Ma 171.1111111 171.2407407
Hasta Mo Ve Ra 171.2407407 171.5740741
Hasta Mo Ve Ju 171.5740741 171.8703704
Hasta Mo Ve Sa 171.8703704 172.2222222
Hasta Mo Ve Me 172.2222222 172.537037
Hasta Mo Ve Ke 172.537037 172.6666667
Hasta Mo Su Su 172.6666667 172.7
Hasta Mo Su Mo 172.7 172.7555556
Hasta Mo Su Ma 172.7555556 172.7944444
Hasta Mo Su Ra 172.7944444 172.8944444
Hasta Mo Su Ju 172.8944444 172.9833333
Hasta Mo Su Sa 172.9833333 173.0888889
Hasta Mo Su Me 173.0888889 173.1833333
Hasta Mo Su Ke 173.1833333 173.2222222
Hasta Mo Su Ve 173.2222222 173.3333333
Chitra Ma Ma Ma 173.3333333 173.3787037
Chitra Ma Ma Ra 173.3787037 173.4953704
Chitra Ma Ma Ju 173.4953704 173.5990741
Chitra Ma Ma Sa 173.5990741 173.7222222
Chitra Ma Ma Me 173.7222222 173.8324074
Chitra Ma Ma Ke 173.8324074 173.8777778
Chitra Ma Ma Ve 173.8777778 174.0074074
Chitra Ma Ma Su 174.0074074 174.0462963
Chitra Ma Ma Mo 174.0462963 174.1111111
Chitra Ma Ra Ra 174.1111111 174.4111111
Chitra Ma Ra Ju 174.4111111 174.6777778
Chitra Ma Ra Sa 174.6777778 174.9944444
Chitra Ma Ra Me 174.9944444 175.2777778
Chitra Ma Ra Ke 175.2777778 175.3944444
Chitra Ma Ra Ve 175.3944444 175.7277778
Chitra Ma Ra Su 175.7277778 175.8277778
Chitra Ma Ra Mo 175.8277778 175.9944444
Chitra Ma Ra Ma 175.9944444 176.1111111
Chitra Ma Ju Ju 176.1111111 176.3481481
Chitra Ma Ju Sa 176.3481481 176.6296296
Chitra Ma Ju Me 176.6296296 176.8814815
Chitra Ma Ju Ke 176.8814815 176.9851852
Chitra Ma Ju Ve 176.9851852 177.2814815
Chitra Ma Ju Su 177.2814815 177.3703704
Chitra Ma Ju Mo 177.3703704 177.5185185
Chitra Ma Ju Ma 177.5185185 177.6222222
Chitra Ma Ju Ra 177.6222222 177.8888889
Chitra Ma Sa Sa 177.8888889 178.2231481
Chitra Ma Sa Me 178.2231481 178.5222222
Chitra Ma Sa Ke 178.5222222 178.6453704
Chitra Ma Sa Ve 178.6453704 178.9972222
Chitra Ma Sa Su 178.9972222 179.1027778
Chitra Ma Sa Mo 179.1027778 179.2787037
Chitra Ma Sa Ma 179.2787037 179.4018519
Chitra Ma Sa Ra 179.4018519 179.7185185
Chitra Ma Sa Ju 179.7185185 180
Chitra Ma Me Me 180 180.2675926
Chitra Ma Me Ke 180.2675926 180.3777778
Chitra Ma Me Ve 180.3777778 180.6925926
Chitra Ma Me Su 180.6925926 180.787037
Chitra Ma Me Mo 180.787037 180.9444444
Chitra Ma Me Ma 180.9444444 181.0546296
Chitra Ma Me Ra 181.0546296 181.337963
Chitra Ma Me Ju 181.337963 181.5898148
Chitra Ma Me Sa 181.5898148 181.8888889
Chitra Ma Ke Ke 181.8888889 181.9342593
Chitra Ma Ke Ve 181.9342593 182.0638889
Chitra Ma Ke Su 182.0638889 182.1027778
Chitra Ma Ke Mo 182.1027778 182.1675926
Chitra Ma Ke Ma 182.1675926 182.212963
Chitra Ma Ke Ra 182.212963 182.3296296
Chitra Ma Ke Ju 182.3296296 182.4333333
Chitra Ma Ke Sa 182.4333333 182.5564815
Chitra Ma Ke Me 182.5564815 182.6666667
Chitra Ma Ve Ve 182.6666667 183.037037
Chitra Ma Ve Su 183.037037 183.1481481
Chitra Ma Ve Mo 183.1481481 183.3333333
Chitra Ma Ve Ma 183.3333333 183.462963
Chitra Ma Ve Ra 183.462963 183.7962963
Chitra Ma Ve Ju 183.7962963 184.0925926
Chitra Ma Ve Sa 184.0925926 184.4444444
Chitra Ma Ve Me 184.4444444 184.7592593
Chitra Ma Ve Ke 184.7592593 184.8888889
Chitra Ma Su Su 184.8888889 184.9222222
Chitra Ma Su Mo 184.9222222 184.9777778
Chitra Ma Su Ma 184.9777778 185.0166667
Chitra Ma Su Ra 185.0166667 185.1166667
Chitra Ma Su Ju 185.1166667 185.2055556
Chitra Ma Su Sa 185.2055556 185.3111111
Chitra Ma Su Me 185.3111111 185.4055556
Chitra Ma Su Ke 185.4055556 185.4444444
Chitra Ma Su Ve 185.4444444 185.5555556
Chitra Ma Mo Mo 185.5555556 185.6481481
Chitra Ma Mo Ma 185.6481481 185.712963
Chitra Ma Mo Ra 185.712963 185.8796296
Chitra Ma Mo Ju 185.8796296 186.0277778
Chitra Ma Mo Sa 186.0277778 186.2037037
Chitra Ma Mo Me 186.2037037 186.3611111
Chitra Ma Mo Ke 186.3611111 186.4259259
Chitra Ma Mo Ve 186.4259259 186.6111111
Chitra Ma Mo Su 186.6111111 186.6666667
Swati Ra Ra Ra 186.6666667 186.9666667
Swati Ra Ra Ju 186.9666667 187.2333333
Swati Ra Ra Sa 187.2333333 187.55
Swati Ra Ra Me 187.55 187.8333333
Swati Ra Ra Ke 187.8333333 187.95
Swati Ra Ra Ve 187.95 188.2833333
Swati Ra Ra Su 188.2833333 188.3833333
Swati Ra Ra Mo 188.3833333 188.55
Swati Ra Ra Ma 188.55 188.6666667
Swati Ra Ju Ju 188.6666667 188.9037037
Swati Ra Ju Sa 188.9037037 189.1851852
Swati Ra Ju Me 189.1851852 189.437037
Swati Ra Ju Ke 189.437037 189.5407407
Swati Ra Ju Ve 189.5407407 189.837037
Swati Ra Ju Su 189.837037 189.9259259
Swati Ra Ju Mo 189.9259259 190.0740741
Swati Ra Ju Ma 190.0740741 190.1777778
Swati Ra Ju Ra 190.1777778 190.4444444
Swati Ra Sa Sa 190.4444444 190.7787037
Swati Ra Sa Me 190.7787037 191.0777778
Swati Ra Sa Ke 191.0777778 191.2009259