Sie sind auf Seite 1von 4

250 רפסמ ןויליג תומ'גיפ םיבהוא םידלי :2019 ינויב 1

םניח םירפסב םיטעמ םידלי ינג הליחת הדפירש ,המ'גיפ תיירפס לארשיב תלעופ םינש רשע הז )דסיימה םש לע( ןופסנירג ןרק תחלוש םויכ .)םיימלוע ללכ םיכרע – םקלחבו םיידוהי םיכרע םקלחב( לעו – םינוש םיל"ומ לצא רוא וארש םירפס םירחבנ .'ב-'א תותיכל ןכו םינג יפלאל הנשב םירפס 8 פ"י .)המ'גיפב םישדח םלוכ אל( הנשה יתלביקש םירפס ןלהל .םינשה ךלהמב יתבתכ םהמ המכ

רבוג לעיו ןתנ םילשורי תא וליצהש םייפגמה בדנ םעֹנ :םירויא 2019 ט"עשת המ'גיפו תרנכ

:םירויא 2019 ט"עשת המ'גיפו תרנכ 6–4 ליג :הצלמה ירחא .ואבצ יניצקלו

6–4 ליג :הצלמה

ירחא .ואבצ יניצקלו ול םייפגמ ונממ ןימזה ןדריה רבעב רימאהש אלפומ רלדנס לע ודכנל רפיס אבס ?השע המו ,ןומע תברמ רימאה תאז הליג ךיא .הדובע ול התיה אלו ,םילשוריל רלדנסה רזח הנש

ןמסורג דיוד ?חמק-קש הצור ימ רפוס דעלג :םירויא ח"עשת המ'גיפו )2011( דבוע םע

ח"עשת המ'גיפו )2011( דבוע םע 5–3 ליג :הצלמה ,רתנספ ,היירטמ –

5–3 ליג :הצלמה

,רתנספ ,היירטמ – תיבב םיצפחל הריכמל ותוא עיצמו ןתנוי תא ומכש לע סימעמ אבא

אבא המל :הימתמ תאז לכבו ,דומח .ןתנוי תא ביכשהל הרות יכ ,ותוא "רוכמל" חילצמ אוה אמיאל ?ליהבמ ליפ אוה דמחנה רבב ךלמהש םיבשוח ןתנויו

קר

ליפ

ןולאֵ הנומא ןגה ידלי לש הנידמה טטשרבלה םחנמ :םירויא 2017 םיארוק

טטשרבלה םחנמ :םירויא 2017 םיארוק 5–3 ליג :הצלמה ,ול םינוע הליחת

5–3 ליג :הצלמה

,ול םינוע הליחת .ףתתשהל הצורש שדח דלי אב זאו ,"לארשי תנידמ תא ונמקה"ב םיקחשמ ןגה ידלי ךכ לכ הזו – "םישדח םילוע ילב הנידמ ןיא" ,תרמוא םהבש הנטקה לבא ;"הנב אלש ימל םוקמ הפ ןיא" .הככ טושפ !ןוכנ

אלרוב דדוע הניגנמה שורא-ןב ףסא :םירויא ו"עשת המ'גיפו םילעופ תירפס

ו"עשת המ'גיפו םילעופ תירפס 6–4 ליג :הצלמה םרזש( רהנל

6–4 ליג :הצלמה

םרזש( רהנל ,)"ונלשמ םיריש ונל שי"( םיצעל ,)םירש אל םירה( הובג רהל המצע תא העיצה הניגנמ

דלוחל ,ברועל ,)ידמ רהמ

.רבחמה לש לילחד תויהל הצור ימ רפסה ירופיס ןיב ללכנ

רופיסה .התב תסירע דיל הבשיש אמא לש בהואה בלל הסנכנ ףוסבו

סוסלו

ליא הרוא הדבל הדלי 1992 המ'גיפו רתכ

הרוא הדבל הדלי 1992 המ'גיפו רתכ 5–3 ליג :הצלמה ינבדבוד ןודאו

5–3 ליג :הצלמה

ינבדבוד ןודאו ןופלטב תרבדמ הלאירא תוחאה ,הפשאה חפל ךרדב אבא ,אסיכ תעבוצ אמא

גילפה הלש אבא ,חרופ רודכב הסט הלש אמא יכ ,הדבל תיבב הרג הדלי :המצעל תרפסמ תימלוש !ךכב רמגנ אל רופיסהש לזמ .םייפנכ וחמצ ינבדבוד ןודאלו ,סוס לע הרהד התוחא ,הניפסב

חנ

סבא המלש

חורב תוצונ

תידיסח היישעמ

רבנע-לט רהוז :םירויא 2006 המ'גיפו רוגע

רהוז :םירויא 2006 המ'גיפו רוגע 8–6 ליג :הצלמה "קוחצב לוכה"ש

8–6 ליג :הצלמה

"קוחצב לוכה"ש תינלכרה תנעוט הליחת ?תוליכרל התבהאמ השא אפרל הרייעה בר חילצה ךיא לע םירזוחש ימ לכב ןיינעתמ וניא רופיסה ."הרזחב הרמאש םילימה תא תחקל" הנכומ איהשו !תועומשמ הנוזינ רופיסב תינלכרה םג ירהו ,תירקש הבורש ,תוליכרה

קבט סמיס ףסוי לש אלפומה ליעמה זוזע לחר :תילגנאמ 2011 המ'גיפו תרנכ

לחר :תילגנאמ 2011 המ'גיפו תרנכ 5–3 ליג :הצלמה תא רזג זאו ,רצק

5–3 ליג :הצלמה

תא רזג זאו ,רצק ןוילע-ליעמ ונממ השע ףסוי .יאלט לע יאלט ,יולבו ןשי היה ףסוי לש ליעמה

!רופיסה םג ראשנ ,אל

אוה רוביגה הב םגו ,הכימשב ליחתמש רופיס ,ןמליג יביפ הבתכ הנוש הסרג( .רדהנ םירויאב ךותיחה ).153 רפסמ ןויליג ואר ;ףסוי

קר ראשנ ףוסבו – הבינעו – ףיעצו – הדופאל ותוא ךפהו םילוורשה

רותפכ

קפוא לאירוא הרובדהו ךלמה המלש בהל המענ :םירויא 2019 המ'גיפו רפוע תירפס

:םירויא 2019 המ'גיפו רפוע תירפס 5–3 ליג :הצלמה המלשל החיטבה –

5–3 ליג :הצלמה

המלשל החיטבה – התוא סופתל וחילצהשמו ,הרובדהמ וילע ןגהל וחילצה אל ךלמה לש םירמושה ןומה ןיב יתימא חרפ תוהזלו אבש תכלמ לש הדיחה תא חצפל חילצה התרזעב ?ךיא .ותוא הצפתש :ילשמ רפסמ קוספב תמייתסמה ,םשה ותואב קילאיב לש הדגאה לע ססובמ( .םייתוכאלמ םיחרפ )."וֹל לבֶ חָּ יְ רבָּ דָּלְ זבָּ "

גרבדלוג האל ר"זא רפכמ רזופמה

)קשרהמ( קשרמ ליאומס יפ לע

רקנש ןמסקו ילטנ :םירויא ז"עשת המ'גיפו )2011( דבוע םע

ז"עשת המ 'גיפו )2011( דבוע םע 6–4 ליג :הצלמה םיילענ תשרבמב"(

6–4 ליג :הצלמה

םיילענ תשרבמב"( םילבלובמ רזופמה לש וישעמ קר אל :יסור רצוי לש תזרוחמ היישעמ דוביע

סנכנשכ רמוא אוה "!תואירבל"( ויפבש םילימה םג ,)"םייניש אוה חצחצמ

רכומה חסונה לא ,רהָּהָּ רֹהמֵ רזופמה ,רזעלא לע רופיסה לגלגתה ךיא ליעומ רבסה – ףוסבו ,)1939 זאמ .םויה

היהש ומכ קיחצמ

חרוא

ןודיס םירפא תיבב ףופצ ןמרק ינד :םירויא 2013 המ'גיפו דבוע םע

ינד :םירויא 2013 המ'גיפו דבוע םע 6–4 ליג :הצלמה העודיה הרימאב

6–4 ליג :הצלמה

העודיה הרימאב לגלגתה הפוסו "תולוגנרתה תא סנכה"ב התליחתש ברה תצע לע ,יממעה לשמה ףוס ילב םידלי שישכ הז הככ .םייטסירומוה םירויאבו תובר םילימב ןאכ רפוסמ ,"זעה תא איצוהל" .ןופצפ תיבו

:)םניח( ל"אודב ןולעה תלבקל המשרה bestbooks.co.il דיב רפס םע דימת