Sie sind auf Seite 1von 513

PROF.

BOZE MIMICA

NUMIZMATIKA NA POVIJESNOM TLU HRVATSKE

(IV. ST.PR.KRISTA -1918,)

NUMISMATIK

AUF DEM HISTORISCHEN BODEN

KROATlJENS

(IV. JH.V.CHR.-1918')

Predgovor

Prcd nama je iivotno djeln poznatoga hrvatskoga numizmatibra prof. Boie Mimice. Ono predstavlja sintczu njegcva kontiouiraoog rada na hrval~koj numizmatici tijekom vi~e desetljeca. Svojim radom Mimics se uspjesno stavlja 0 bok Ljubitu. Brunsrntdu, Resetaru i Rengjeu pa se eva] njegov rad moie smalrati izravnim nastavkom njihova rada i vafnirn doprinosom hrvatskoj (i svjetskoj) numizmatici.

Svjetskoj numizmatici kao srrogc specijalistitkoj znaoosti Mimicio ce rad biti od vi§estruke koristi jer ukaznje natokakoseproblemalikapovijesoograzvoja(u prvom redu] kovanognovcaprelama na hrvatiikom povijesnorn tin jo§ od antlke. Zbog toga je Mimics dobro uclnio ~to je svoj rad opremio tckstom na ojematkom jezikn nS svim retevantnim mjestima i tako me omogucio i ulazak u tijekove svjetskc znanosti

Hrval.koj numizmalici Mimi~in Tad postaje nezaobilazan kamen temeljac buduccg napretka. Medutim, numizmatika je i jedna od vainijih pomoenih pavijc.nih znanosti. Ona je uz arheolagiju u uzem smistn rije~i. epigrafiku, hcraldiku. diplomatiku itd. osnove svakoga ozbiljnoga istraiivanja povijesli.Mimicioodjeloiulomjesmjerusnazanoslonacdatjnjihpovijesnihspoznaja

Zato ce numizmati~arima i povjesnicima antikc biti od nesumnjive i velike koristi sabrani podaci 0 grnim i ilirskim novcima na nakm tlu, ali lefi~te je djcla upravo na hrvatskoj numizmaticl. Malcrijali iz Dalmacije, Slavonije i Bosne pomoci ce boljcm segledavanju mnogih pitanja i vjcrojatno ispravljanju mnogihukurijcnjeoihz8bluda.

Tchnicka oprema je na visini

Knjigaje ne same znalatki, nego i estetskl pripremtjena na rafinirani na~in. Vef i samo lislanjc proia prvoraaredntesrerskf ujnak.

Qvu knjigu ne treba preporutivati· ana \0 sama za sebenajholje ciru svojim izgledom I svojom sadriinom.

Rijeka,srpnja 1992

Akademik Luju M3rgeti~

Vorwor!

Vor uris bcfindc! sich das Lebenswerk des bckannten kroanschcn Mlinzenkenner.< Prof. BoZo Mimica Diescs stellt die Synthesc seiner jahraehntelangen kontinulerlichen Untersuchungen auf dem Gebict ocr Numismatik !Croaticns dar. Mimica war in seiner Arbeit nicht wcniger erfolgreich als Ljubi~, Brun~mid, Rdetar und Rengjeu, so kann man scin Werk aueh als cine unmittelbare Forteslzung ihrer Unternuchungen bezeichen wie auch als einen wkhtigen Beitrag zu der Numismatic kroatiens (und der Welt). Die Welthumismatik, wird als ~tren spezialisierte Wisscnschaft, von diescrn :Werke mchrfachen Gewinn haben, da Mimica ocr auf hinweist, wie sich die Prcble.matfk der (in erster Linie) geschichlliehen Entwieklung der Miinzenpragung scit der Antike her auf dem gebict Kroatiens vidcrspiegch.

Mimiea tat.daher das Richlige, ala er die wichligsten Teile seines wcrkes auch mit deutschen Texten versah. urn es auf diese weise dem ausliindischen Publikum Zuganglich zu {.!lachen

Fiir die kroatische Numismatik stellt Mimicas Werk einen unumgehbaren Grundstcin dcr zuklinftigen Entwicklungdar.

Die Nurnismatik is! cine dedeutcndc Hilfswissenschaft und neben der Arehiiologie im engcrcn Sinne des Wortes, ncben Epigraphik, Heraldik, Diplomalik usw. grundleagend fiir jede crnshafte geschichtliche Untcrsuchung. Mimica bietet mit seinem Werk daher einco wiehtigen SLiitzpunkl fur wciteregeschichtlicheErkenntni~e

Fur Mqnzcnkenncr und Histonxer der Antike sind die zusammengcfaastcn Dalen liber die griechischcn und iflynschen Miinzcn auf unserem Gebiel von groBem Nutzcn, der SchweTptunkt liegt jedoch auf dier krcatischen Numismatik.

Die Meterijalien aus den Gebleren von Dalmaticn, Slawcnicn und bosnien werden bcstimmt eincr ErliieuterungvonUnklarheitenundwarscheinlichauchKliirungvonJrrtlilllernbeitragen DieAurrnachungdesbuchesislBusgezcichnet.DasBuchistnichLnurfaehlich,!IOndernauchll.sthetisch sehr raflniert zusammengestellt. Allein das Durchblattem bietet ein erstklassiges asthetisches Wergniigen.

Dieses Bucb brancht man niehL zu empfehlen . es empfiebll sich selbst dUTCh stcne Aufmachung und ~eil\en Inhah

Akademiker Lujo Margetic

UVOD

NeZMli!lo!edogadatoprijenas,znalibiliuvijekdijele.Jer,tlovrijediljudski tivot Bkonijeprotkan pro~limtbiY8njimakojabiljeZipovijesL

MrukoThIij~Ciuron (/fJ6-n.g.pr,KristIJJ

NUMIZMATIKA NA POVIJESNOME TLU HRVATSKE (IV .• l. pro Krista - 1918)

POVIJEST IZ BLIZINE DLANA

Pmu~avanje <laroga nov<:a daje nam rijelku mogutnO!I gOlnvo neposrcdna dof.ivtjavanja na'-c prmlnsli unal.oj$ad.~njostj,dajenam""jetaj7.azbiljnostminulog-zapamtenogizaboravljenog-o!jetaju nel.pu8li ..... l onoga Alo je bilo iz islinile prife 0 nama. Tako sc i pisa-nje 0 nacionalnoj numizmalici pokullje ne"dvojivim od p",uo.vanja nacion"llIc povijc,li. Upravo sloga ovaoom $C knjigom poku~a"a dati ol'l'i pregted povijcs!i naroda ~ija $C numizmalifka baSI ina fel; izlolili, i u"id u slowni i tv",li preplel njcnih zamrlenib nili" polkom bogRlc OSl"~line nacionainog numizmali~koga blaga. Numizmatiku treba srnatrati sastavnim dijclom arheologije .• njom (dijclom pak i kao di"'iplina kojR se razvija ne<n'isno oarhcologiji, po",bno za hsnija ,ozdoblja), num;zmalika tvori inlegralni dio povijesne '.nan""l;, koj; posebno iluslrira drbvn"-polili~kc, dru~lveno·ckonomskc te kullUrn". -pnYijesne i [Ifflije.no-umjelnicke problcme i dugadaje. 1z loga prnizlaze i odredene obveze koje numizma1ika odnns,lO njen; obradivot! imaju p,cma prou~avanju povijesnih dogadaja i prilik. II ll!!Aim k,ajcvima .• ojima upravo "umi~maljka ;~vo'no~u ~voje grade nerijelk" moZe dati aulenlitne, pa j jedine pOlvnle. Valja ukaUOli nR vrijeme kada ndl krajev;, posebno u Primorju, dolue do prvin konlahlR s Rllli~kim, kla-,i~nim svijc!om· Grcimn i Rimljanima· dakle u r""doblju koje, iako je na~lo i .'iVoje slu!bene inlerpret.lore u mn080brojnim anli~kim pi.cima, ipak n;je. buduti da 'u I, krajcvi bili na rubnorne dijelu loga .vijel. - ni maglo biti temeljilo osvijctljeoo. Ako Ii <lelalji - a ima tu i vctih pmbiema od obitnih povijesnih delalja· nisu u veooj mj~ri ~anim.li "nodobnu sluthenu hiiloriograliju • moMa ni jaynmt tada!.njih "velesila", nas koj; ,m" i na lim lradicijama izgradi"ali kasniju vlaslilu

:~~~~'IlZ:i~v~j::~I~ n~:: k~!~~ ;:::a~Uih zemalja i naroda koji ill je naseljavao, je, 10.u

Siavenska su.c plemena pol<:la poslupn" nascljavali u na!im hajevima u drugoj polovici VI. sloljeo!.a, ali do kon~na proboja biuntskc odb,ane na Dunavu dolR~i lek u doba cara Heraklija (610-641). AYari .... Siaveo;ma uou1.imaju g"lcmapodrutjajuguupadnood Dunaya. Avari ostaju u Ponunijisohiju slrDna Dunava, a Siaveni zaposjedaju oslal. podru~ja. Slime jc J)(IVczan i dolazak Hrvala. 0 lome izvjC~lava De adminiflmndo imptrio koje jc najye~im dijclum sredinom X. slDlje~a napisa" bizRDl.ki <:a, KonSlanlin Porfirogenel. Prema glavi 31. loga djcla, car Heraklijc pozvaoje Hrvale, naredio imda iSljcraju Av"re iz Dalmadje i ae vrijemc hrvalskuga vladara Pnrgca dao jc krstit; Hrvere od svetcnika koii 5" dolli i, Rima. Prema glavi 30. koi~ nije napi~ao cat Konslnnlin, pelorica nrvalske bTa~e (Klukas, Lobelos, Kozcnci., Muhlo i Hmba!) i ""ijesellre (Tuga i Buga), d~li su u Daimaciju i pobijedili Avare, palipodvlaslF,anaka,digliprnlivnjih uSlanakinakonsedmogodi(njehorbe ubilifrnnaCk"gaV(ldu Kneil;sa i os.moo!alili SO:. Dio Hrvala, naslavlja IlaYR:W. odvojiose i oli~o u lIirik i Panoniju {d"na~nj" SlavonijailjcvernzapadnaBosna)ilamonsltOY80!Ulmoslalnudrfavu,uskopovezanu.dalmalinskim Urvalima, Ti pndad iz djda [kadminis/rtJndo imperio predmCI su velikih rasprava znanosli,

U prvmlUTedn;m arheoloi1<im i drugim pi~nim izymima hrvalsko so: ime spominje prv; put u doha Trpimi,a (sredina IX. sloljeo.), koicg pouulani izvori prikazuju Yrlo jakim i uglednim vladarom. Pojedio; od lih i:r;vora priznaju mu naalov kralja (=&1",_> i islifu da ga i nan\Oi nRzivR kraljem. Ipak, p",;m hrvalskim kraljem sma!ra se Tomislav kojeg zapisnik s crkvenug sabora u Splilu godine

925, naziva kraljem, Mnogi .ulori smalraju dRje Tomislav od Bi~anta donie na upravljanje gradove I~V. Rilsnl,kc D.lmacije_ Medutim. I"e do smrli nizan(,koga cara B"zilija II godine 1025. Bizanl jc imao oolufujutu ulogu u hrvalSkoj drhvi. Hrva(,ka ponovno jaca u vrijcmc k,alja Pelra Kresimir. IV (1058-1074.) i Dm;lra Zvonimira (107S·1089.), U~ gugla~nost pape koji je u 10 doba ;mao vel;ki mcdunarodni ugled stvara se nova driavna lvorevina Kraljevslvo Hrv.tske i Dolmacije (regn~m Ctv~tiae rI Da/rna/we), jer je papa pri~nao Dalmaciju kao ,,"slavni dio Hrval<kc

Ubno nakon Z"onimirov~ sm,ti u Hrvalskoj izbijaju nemiri. To iskoristava ugarski kralj Ladislav , (lOn·l094,) koji osvaja hrv.(sku grani~arsku pokraj;nu Siavon;ju, a njegov nasljednik Koloman (1095-1116.) dovr~ava Ladi,lavovo djdo i svojoj kmljev'koj liluH uz Uga"ku dodaje Hrvalsku i Dalm"eiju. Prema vijesli iz druge polovi"c XIV, stoljeca, hrvalsko je plemltvn sklopilo ug"vor s Kolomanom. Izv, ['~ct~ co'lI'enl~. U znano,ti je prijeporna vjemdoslojnOS\ te "ijes!i, ali n;je prijeporno lodajeHrvalskazadrialaposebnidriavnopravni polofajiu doba dinaslijcArpadovita

Nakon Kolomanove smrli vl..,1 Arpadovita bila je des~Ujetima uglavnom nominalna, a Bizan( je u vrijeme cara Emanuela Komnena ospio uspOSlavili _Iasl nad Hrvalskom i Dalmacijom (I 167-1180) Tekje Bel. III (umro 1196) ponovno preveeo vlast u ndim krajevima, ali je godine 1193. bio prinuden priznali KrCkim knuovima veliku samostalnosl u njihovim konlinenlalnim posjedima. Osn;vanje kraljevsxihslobodnihgradnva{Varaldinl220,VukovarI231,bilojcleknakratkoprckinuloprovalom Mongola (Talara) 1241/1242. a oakon toga pod sposobnim Belom IV_ dosloje doekono",skog pr"""al. daljnjim osniv.njem gradov. (Zagreb i Samobor 1242, Krifevci 1252_ ;Id.).

Odvojenml hrvallkih podruCja od ugarskc driav e pospjdilo je u drug;,j polovici XII, sloljeta i uSlan<wljenje hercega (dux). kra\jcva zamjenika iz kraljevske obilelji, Primjerice, herceg Andrija (1197_1203), bral kralja Emcrika i buduti kralj, nazivao se "b,,-,jom milo~u hercegom Dalmacije i Hrvatsk~" i vladao je sarnostalno 00 Drave do Neretve. Kalniji hcroezi nose naslo" "hcrceg citave Siavonije" {duxtoci~. Scl~"oMjae).jer je ~jedne !tranepostupno neslalasvijest0 kraljevslvu Hrvalske i Dalmanije, a s druge se slrane po&:v~i od hercega Kolomana (1226-1241) za Siavoniju poja_ljuje nazlv "kraljevstvo".Podhercegomsenalazioban_OdXIII_Sloljetau Hrvalskojstolujudvabana,jedaoza Siavoniju, a drugi za Hrvalsku i Dalmadju, n.zvan "primor.kim banom" (banus marilimus)

Numizmalika (gr~_ n6mism~. 2. -novae) znanost je 0 postankn, razvoju i "porabi nOv<:a u prvom redu kovanog, pOiom papirnalog, i novea u svim m.terijama u Kojima jn izdan2

Numizmalika kaoznanost0 kovanomenovcuces(ojedula odgovoriobja.nilakuhurnc,polilitkei gospodarske prilikcupro~lo'li ockogkraja, naroda iHdogadaja, s(oga sespravomubrajaupomotne IX'''ijc!nc znanmtL Ti novciti. 'pomcnici pro~losti nczamjenljiva su svjedo~anstva 0 civilizaciji. f'O'tojanijisuod bilokoicgradevine.Zbogna~inanakoiijeulisnutkakavsimbol iii figuramoiese rasvijet!it; lamna locka povijesli iii polvrditi 10 sto vee znamo.

Krajcvi Hrvatske neprcsusni su izvor numizmalickoga bJaga. pogotovu ako se 7-08 <1a ~u dio hrv3t<ke numi=alikcinovei~l"suihk""alinarodidrugihkultura.vjcraicivihzacija,kojisulivjelinaovome

pmstoru iii bili vezani uznjega. .

NO\'ae s podrucja hrvalskih krajeva ,de u d~leku pro:llosl. a mohmo jc d;jclili u vil.e razdoblja, kao i njenu povijes\, U numi~malici pojam ~laroga vijcka obuhvaca grcki i rimski novae. Poj.m srednjovjckovnanovcn uvjemo obuhvacasvekovanicckojenemajuulisnutngod;nckovanja.Novim vijckom obuhvacene su "Ve kovanice koje imaju godinu ko_.nja. U principu, pismo na noveima srcdnjegavijckai\ijcg()\sko, ilijckombinacijalatinskogigO!lkogpisma,aunovijemvijckunajtcUe t<Cranimooernijclatinskopismo

Prije negoli z"po~nemo govorili 0 povijcsli hrvatskc numiT.matike, treba reti .'In jc novae. Novae je u prvomereduplaleinosrcdslvozarazmjenudobara.TojepovijcsniigO'podarsk;dokumentvrcmena. ~~I:a~~lOdobno i vaian dalirani umjemicki i kullurni 'pomcnik. Nova" je ujedno dokumcnl pisma ;

U stammc vijcku razlikujemo ~kupine novea ~to su ga kov"le pojedine Ilr~ke kolonije i Iliri u primorju (u stamj Dalmacij;), i novee koje ,u koval; r;msk; carevi i pojed;ne rim'ke optine (municipij;) u na,;m kraje-ima.Uprvoj,uskupininov~ikovaniodsrcdineIV,stoljtcadodrugepoloviceII.stolj£iapr,Krista Novae .,e kovao u grck;m gradovima ISSI (V;s), PHAROSU (Slar; Orad, olok Bvar), BERAKLEJI, RHIZONU (Risan), USSOSU (Lijd) i SKODRI (Skadar)

Osim navedcnih novaca tu ubrajamn i novt;ce koje je kovalo ilirsko pleme lABEATI, a nakon godine 1/i.8_ pt_ Krista kovali su S\'oje novee i DAORSI, ilirsko pleme koje je i:;vjelo u dolini Neretve. Daorsl su "rlo rano do~1i u dodir s Greima, i o;lriavali su trllova~ke vezc vodenim putem preyozeoi mbu dolinom Ncretve,le,utakopmdiraliuzaledcBalkana_Uili!'skihplcmenavidisegrckiuljecaj.Q,tacilckovina malerijaine i duhovnc kulturc iz tog razdobljadokazsu proiimanja dviju dvilizacija. Plemcnskosredi~te nalazilo se u O~ani~ima pokraj Sioea, a <>staei glinenog p"suda i izradbe stambenih i obrambenih ulvrda otkrivajuelementeopona'anjagrckogloncarntva.gradevinarnlvaiarhilekture4.Moramospomenutii kralja BALEJA koji nam je poznat jedino po S\'ojem novcu, a koyao ga je vjerojatno dijciom ne otoku Hvaru, "dijelom nedaleko od Risna u Boki Kolorskoj, zalim kralja GENC!JA kojije kovao svoj novae u LtSSQSU i SKQDRI.

Dok grtki numizmatitki korpus n. Jadr.nu obuhvat. vi~e kovnic., rimskih kovnica na Jadranu nema Medutim, u unulra~njosti povijesnog II. Hrvalske postojale su dyije znatajne kovnice (Siscia i Sirmium). !mjepoobimuS\'ojihemisijazaslufujudabudupredmclposebnepaznjeipo:sebncknjigeovebiblioleke Tc dvije kovnice, Siscia (Sisak) i Sirmium (Sremska Milrovic.) kao kovnice rimskog novea, odigralt SU znafajnuulogupriosvaj.njuna~egpov;jesnogpmstoraodstrancRimljana

Odlaskom Rimljana iz na~ih krajeva u vrijeme seobe naroda kola bizanlski novae, koji lakoder Laslu,uje pooebnu obradu sa aspekla numizmatike napovijesnom tlu Hrvatske

Prvidoma<'i novae kovao jc nerceg Andrija (1192-1211). Kovao jc dinare i poludinare, i laj autonomni novae, kao svi ostoli novei, kovan je po UlOru na frizatike (1125, u Friesachu· Sjcverna Koru~k.), ~ u (Tgovini i promelu nisu Se razlLkov.li od pravih frizatika, Ie ih s pravom nazivamo hrvatskim frizaticima.

Nasljednici hcrccga Andrije nastavili su kov.U novae_ Siavonski banovi tijckom XIII. i XIV_ stoljc6t (1258- 1384) kovali 'u <voje novec pomate pod imcoom Denariu.r baM/i.T, (moneta banal;,), banovae Kovali su ih banovl lijekom vlade kmlja Bele IV (1235 - 1270). Sljep.n. V (1270- 1212), Ladislava IV (1272-1290), Andrije III (1290-1301), Karla Robena (1301-1342); Ljudevita I. (Ludovik I 1342-1382). Tajsenovac idona~ih dana satuvao, a rabiose u Siavoniji(podrutjebanasiavonskog) i u Boso; sve do Burna na jugu, ali nije imao vrijednosti u HrvatsKoj preko Ovozda (Pelrova goral, gdje

:;el~~!itk~V~~i ;~:t~t:;n~~;~ep~kar::c; ~u;~~r:~~ ?~~~~~'ej;":us~S~;~I~il~~~:~:~:t~,~;~:a~~~_ [~~~j:

kraljica Marija{1382-1385). starija kci Ludovika I. prekinula kova njebanskognovca,tepoeelakovati kraljev'kinovae

Pravo Hrva!~ke na vl~sliti novae potvrdivalose teslo. Medu poveljama koje se odnosc na to pravo iSlite sePoveijakraljaAnd,-ijeizgodine 12J7.kojomsezagrcbackojeri<vipotvrdujevaznapo, .. la5tica.Tase povlaslieavi,epulapotvrdivaIa,palakoikonccmXV, ~t

KadjcpCllkrajXIV.st.neslalobanskckovnicenovca,banovaejcjruU\'ijckkolaonapodrucjuHrvalske, aliseulodobaveckujekraljev.'kinovacukraljevimkovnicama,DozvoludobivajuiugJedni[cudalci' kne~ Sljepan Frankopan godinc 1443, grofovi Celjski 1443-1453. ban Ivan Vitovac 1459. 0 tim

~.n~~:I~~a~~~ ;~~~~lj~al~~~l~~;oa,l~o:~: ~~ j~~~~~~l,~n~::e~~~~~j~v~c~~~~~: ~~lti::C;!n~~~~.:~;;8~

Udobabanskekovnicenov~anajedinicajcbanovac,apo'lijenjenaukidanjanovtanajedinieaposlupno postaje kraljevski novac_ Spotetkajc to ugarski denar kovan u Zagreha~kClj kcvnici. Nikola Zrinski (1493-1534) kujc ga u svojoj kovnici u Gvozdanskom (1521-1526); po tipu je kraljevski, a uwr mu je denar Ljudev;t. II. Vazno je 10 da im jc ukovan grb ~ubi"a-Zrioskih, Taliri i grmi nose l.koder grb

Zrinskih, Novae koji je nosio obiljc!ja hrvatskc drtavnosli smatramo hrvarskim novcem_ Od sitnoga novce na prvomeje mjcstudener (4 denara wore.gros). kasnije nazvan starim dobrim denarom (dena,;us a"riquae banuemoneluc), Od godinc 1616. u Ugarskoj se kuju lo~i denari, a 5 denara rvon gro~. Uz Ie doma~e novce mlclacka vlada izdavala je novae za pojedine posjcde u nakm Prirnnrju, a kcvala ga je u Mlecima. Godine 1415. kovalaje mali SJebrni novae za "Dalmaciju", odnosno za grad Zadar, a potkraj stolje':" izdalaje pojedina~ni sitni bakreni novae za gradove Zadar, Sibenik, Tragir. Split i Hvar MletafkinovaevetjeLlXVI,stoljetuuobitajenoplaleinosredstvonapodrLlcjuHrvatske,adolazioje U optjeeaj s dobara Zrinskih i Frankopana S jadranske obale, iz Bakra. Rijeke, Trsata, Novog

j~~:~t\~I~~~:k~~I.:;:~:r~":'j:t:a\~ veza Zrinskih s gradom Oubrovnikom koji ,u Zrinski podriavali u

Pravn kovanjavlaslila novca imali su knezStjepan 11. Frankopan (1416-1481), kncz Ulrik Celjski (14()6-1456), ban Ivan Vilovac (1457-14~8), ban Petar Keglevit (1476-1554). ho!anski biskup MihoviIKcsscred(24_studel\oga 1524),komorniklvan Zercchen (24_,tudenoga 1524),knezLivije O<1cscakhi (1652-1713) 21. kolovoza 1697. i markiz Baldasar Erba Odcscatchi (20_ ozujks 1714).

U Hrvatskoj godine 1521. kola dob,; denar de"",;us antiquIIs unaln~ kraljevskim odredbama i 7.8kljucci01azajcdnifkogSahora(ncizrav~osupri,."ali).

Pribli',no \\ dcba kad i hcreeg Andrija. u "rijemc kralja Emcrika (1196-1204), svoj novae poceo jc k(,vatigm<1Splil.jedanoouajslarijininajugledllijinaulonOmnihgradovaOalmacijc.kojijeimaovaini rolhil'kiilrg"val'kjuljeraju~ivol\lna!cgn"rodanaJadran.ko",cmoru. KOlorskakovnieajednajeod naj'tarijil\ srcdnjm'jckovnn kovnica oovca. Zepoce!a jc radom vet u XII. sL U XIII .• toljetu !voj novae ro.:-injekov"liiO\\hrovniko.'ijajckovnie3,"dilanajduljc-hczpreslankadogodinel803.Uraldoblju oIuljc\\\ od5f1Ogudina izdali SU "rlu mnogoauh)\\umnih, manjihivccih bakrcnih l srebrnlh novciea. Knoccnt XII. i XIII_ <loljc6, kovnni sn u Splil\! silni autonomni novci, a u poCclku XV. stoljeta kovani sO! ocSln veei novd < oznakama ds jc Split pod vrhcvnom vla~u hcrccga Hrvoja Vuktiea_ Za Splil ~u k(lvali novHcivclika~iSubici,potev"dPHvl"Suhica (,1312)"hcrecgadslmalinskog,balla~vcHrvatske i gospodara Boone"_ VI~s! bana Pavia sirila sc od planinc Gvczda do Nercwc i Drinc. Vladao jc velikom snagom. te ga u ono doba smalraju samoSlalnim hrvalskim vladarom_ Nakon smni nru;ljeduje ga sin. i>anMladen.kojijczbngsvojcic<lokcnaravi,Olad"obrazovanihrabar,godine1332.uniltioiizgubio svc~tojenjcgov"tacstckao;slvorio.PavaoiMladenkovalisuposvojpriliciujednomodsvojihgradov8 u gornjoj Dnlmadjisrcbroe groscvc koji su imilacija mlctackih matapana, a ra~lik\ljusesamo natpisom

Nakoo pa<1a bana Mladena ban llosanski postao je Stjepan Kotromani~ (1322-1353), jamacnc pOlomak prvog bosan<koga bana Borita, hrval,kog plcm;ea iz okolice Slavonskog Broua, Stjepan Kotromanic vr!o SC osmc i zavl~dao u Bosni gulovo 58010<181no, Koliko je ban Kotromamc btc moean, vidi se po tome ~to je zaUleo stHe hrvalskc iupe ilmedu Vrbas" i mora, stvoriv~i nOvu oblrua "zavdje" iii "~apadne slranc". Ookazje njegove 0106 i to ~to je i sam. po uzmu na bana Pavia i Mladena, po~eo koval; vlastiti novae. Sljepsn Kotromani~ nije imao mu~kog polomka, njega nasljcduje Tvrlko l. koji po~cv!i samoslalnn vladMi. pokazuje vladarske sposohosti. Pomaknuo jc gran ice svoje banovine Bnsne prckn Wave Hrvatskc sve do mora, i nll islOk preko Drine u Srbiju. Kovao je >voje \Iov~e za Bosnu i Kotor (!377- 1391). Kra!j Tvrtko " (1420-1443) kovao je n.avce za Bo~nu, i to groSe, dinarc i polud;nare, Nadalje. za nosnu SU kovali kraljevi Tomai Oslojic, Sljepan TomaSevi~ i Nikola Ilo~ki.10

Dotasknm Habsburgovaca "8 hrvat,ko-ugarsko prijeslolje, auslrijski novae svc vi~c kola podru~jem Hrvatske, o",bilo jedinica krajear kuja je u au<trijskim nasljednim zemljama od godin!: 1524. osnovna uovta1l8 jcdinica, Putkraj XVII. i pOCelkom XVII!. stoljcea na podrucju Hrvalskc velika je nesta~i<:a silna srcbrnog novca. GOlovO kroz cijclo xvm. stoljece nalazimo na ispravama i obra~unima nazive dena';"., Crou/icw; iii "urn"" Croalic"s odn<Jsno hrval$ki novae. Kraljcvski porcz raspisuje so u "horvaekomc noveu" i gmatra se hrvatskom novtaoom jedinioom. Cjeniei grada Zagreba od 1739, do 1769. vrcdnovani SU prcma lome noveu, a laku je i na p<:>dru~ju Slavonije i Srijcma, Pouge, Viruvilice, Valpova i Vukovara. Siobodni gradovi i !upanije u ""stavljanju svojih racuna ~Iut.e se i nazivom "horvackinovac".11

Nakon novea hrvatsko-ugarskih vladara, te novca hrvatsko·auSlrijskih vladara, izvornim hrvatskirn novdrnasmalramokovaneil'apirnatenovceizvremenabanaJosil'aJeiaci¢a.

l"'~no je da je nurnilmMika 7nanOSl iz kuje se moZe mnogo naueiti, a toena jc I tvrdnja 0 tome da jc svalkoodnasrodenikolckcionar. Ubiti,sakupljatinovtice, Ie kuhurno.povijcsnespomenike,znaci divili im se , povijesnog i umjetnickoga glediMa s intlmnim I uzvi~nim udovoljstvom kojemu nisu o<loljeli ni znanstvenici ni umjclnici svih vremena. AkCl su ubava, znaliiclja i ambicija da se posjedujc rijclkiprcdmcl,akasnijeislrasnosakuplja!tvobiliprvobitnirazlozizasakupljanjcnovcil!a,nakrajuse uvidaimnogouzvi!enijicilj.

SrednjovjekClvni novd hrvatskih krajeva kao numizmaticka djcla neprolaznc ljcpotcpravisu biseri bogata stvarala~tva na!eg nerode. Buduci da ih smatramo casnim svjcdocima pro.'ilih vremenn. prClucavamoihiuvijckunjimaolkrivamondtonovoivainozana!ul'uvijest

Ncmogu& jc , ... obiti vrhunsb imena hrvalskc numizmatikc; u nju s posebnim I'ijetetom U\'r~tav~mo Ivana Rcngjea, a za dio I'rclp<lvijesna razdoblja prof. dr. Duju Ren<lita·MioW;:. j In,ipa Brun!mid.

~~~~~~,;~;~~:~ '~t;!;~~!YS'i'~:~j:~i~~ ~i~!O~~~:I~~~i~i~:~~u~l~~:~aa r~;~~:a;!~:ccr~~et~ kn~~~~

poslufiokaouzor

Za iikClvne prikaze koristili ,mo izvmc u dO'Ja<l objavljenim numiWla!ickim knjigama i .epar.lima. te vlastitu zbirku. Odjc god jc to bilo moguce, preciwn smo ispod S\'akog ,,,,ycioa na"cli td.inu. prornjer irnjcstogdjcscnalazi,jeiiullriva(nojzbirci iii ujavnoj,iiisu podaciprcuzc(iizkojeknjigc

i.eljeli ~mo i nastojalj da se ukupna nacionalna numizmatika nado na jed nome mjestu redi laHcg prcglcdairazumijevanja.i!Onacinnainanumizmalikavczanauzhrvalskapoorucja,bczobzlrana!o cadi ii se 0 nov6Cima kovanim u Hrvatskoj iii u drugim zcmijama, Ij. 0 novcima namijcnjcnirn pmmclu natcrilorijuhrval,kihzcmalja.Nadamosedajc(oposlignutoivelikanamjeieijadasvatkoll<o>l'icii udubitiutumaterijukoristiovuknjigukojornnijcsvercecno,lcdaiducegeneracijeobdarinovom.

Klljig.obuhvacarazdnbljendprvihpisanihtragovananovcuistotneobaieJadrannizIV .• toljcc~rr KristadopapirnatognovcauvrijemebanaJosipaJeiaticaiaustrougarsJdltvladaradogodinc1911!.Na njema~ki jezik prevedcni su dijclovi knjige da bi se njome mogli ,lui,li i numizmalieari u inozcmstvu

Predstaviti oa~u nacionalnu povijcsl kroz numi1.maliku, tako kako je to uradeoo u slitnim knjigama U gotovosviheuropskihciviliziranihnarodab;ojejmjedan,nadamoscoslvareni,cilj

U vrijeme zavrbvanja rada na knjili uporno se i dalje ruk hramovi n~e kuiturc, Mcdutim, n<lvel k()jc opisujemoo<lajulrajnispomen,dijciana;lesvijestioncl'rekidnosti ipostojanoslihrva(skogabicana ovimprostorima.

Na kraju izratavam duooku zahvalnost akadcmicima Duji Rcnrlit • Mi~cvicu, Luji Margilicu i Dr Vandi Ekl koji .u mi dali niz korisnih savjeta. Ujedno sc zahvaljujem mojim suradnicima Darky Slipanovicu,VesniSpoljariL()rctiBa~c,tesvojojobileljinasvc .. dnojpomoCiokoizdavanjaoveknjige

EINLEITUNG

"Nicltl zu wis.,en was yor uns geschah, bedeulcl immer ein Kind zu bleiben_ Denn. was i.1 dn ~:~:::;:~e~~.~ werl, wen!! e., nichl mil vergangenen, von der Gesehichle vermerklen Ereignissen

(106·43v.Chr.)

Die Errnm:hu"g von ailen Miin~el1 gibl u!!seine ,eilenc Gelcgenheit cines last unmi((elbaren Erlebens derGeschichLe in unsererGegenwart. ein Gefiihl, daB dllS Vergangene,nb unS bewuBt nderniehl. dneh he,tehL,unddaBjenesausderwahrenErtlihlunguheruns,nichLausgela"enwerdendarf.Snislau~h das Schreiben iiber die n.tinnale Numismalik eng mit der Forschung der nationale" Gcsehiehte verhundcn. Aus diesem Grund muB uns ein seiches Buch cincn allgemeinen Uberbli~k iiber die Gcschichte des Volkcs gebcn, desscn numismatische Hintcrlasscnschaft es schilden, wie aueh einen Einbliek in die Geschichle der nalionalen Miinzpriigung

Die Numismalik ist ais Bestandteil der ArcMiolngie zu betrachten; mil diescr bildct die Numi,matik einen Teil der Geschichts wi.,senschafl (teils auch .Is sclhslsliindige Dis~iplin, besonders fUr die sp1ilercn period en), der vor allem slaatlich-polilische, gesellschaflii~hi'ikonomisehe, k"llurell-geschichlliche und gesch;chllich-kiin~llerische Probleme und Ereignisse erforsehl. Daher habeo die Forsoher diese Disziplin bestimmle Pflichten hinsiehtlich der Erforsd1ung vnn gesehiehllichen Ereignissen und Um,liinden in unseren Gebielcn. Nicht iehcn kann geradc die Numismalik authenlische, oft .ogar einzige Nachweise erbringen. Die Zeit. als unSere Gcgenden, yo, allem das Kustenland, mil der anliken und klasischcn Welt· den Gricchcn unci Romern. in Kontak! karnen, muB bescndcrs erwahnt werden. Diescr Zcilabsehnill kunme (da ,ieh diese Gegenden ganz am Randet dieser Welt bcfanden) lrol:!; samtlieher SehriflSlej[er, die ,ieh damil in der Antike bdaBten, nie griindlich crliiutert werden. Obwohi diese Einzelheiten - cs gihl hier au~h gr613cre Probleme als rein gesehichllichc Details· fur die damalige crneeue Gesehicnlswil<SCn,eha(1 kaum imeressanl waren, sind sie fiir uns urn so bedeulender. Da wir aus diesen Traditioncn spater cusere cigenc Kultur cnlwickcl\cn. inlercssierlunsalles,wasdic Bedeulungun,ercrUi nderondVolkererk!;;renkann,denn dies war der Beginn unserer Geschichle und kulturellen Entwieklung .

Die slawischcn St~mme besicdeltcn unsere Gegenden naeh und· nseh in der zwcitcn Hiilft. des 6. hhrhundcm, brachcn aber em wiihrend des Kaisers f!eraklios (610-641) die byzantischc Ahwehr an dcr Donau durch. Zllsammcn mil den Awaren erohertcn die Sbwen ricscnsroBc Gebiele sudwestlich von der Donau. Hicrbci bliebcn die Awaren in Panonicn (bciderseilS der DOllau) und die Slawen emberten die iibrigen Gebiele. Hiermit iSI au~h die Ankunft dcr Kroatc~ vcrhundcn. Darubcr wird in dem Werk DeAdminislrando Imperio bcrieh!ct. daszum sroBten Teil in der Mille des 10 lahrhunderts von den1 byzantischen Kaiser KonsLanlill Porfirogcnel geschricben wurde. Laut Kapitc!3! diescs Werke~ lieB der Kaiser Heraklios die Kroatcn ~u sieh rufen und heauftragte sic, die Awaren aus Dalmatien ~u vcrtreiben. Wiihr~nd des kroatischcn Herr.;chers Porge !ieB cr die Kroaten von den PrieS\ern aus Rom l.ufen. Laul Kapilcl30, das nicbl von Konstamin selb_'l geschrieben wurde, kame!! die fiinf kroali.chcn Bruder (Kluka" Lobelo!. Kozen~is, M"hlo und Hrnhal) \lnd ~wei SchwCSlern (Tuga und Buga) naeh Daimalien, bcsiegten die Awaren. fie!en Ilnlcrdic Machi der Franken. Gegen

dic~c brach d~nach "in Aufstand aus in dem die Kroaten nach .iebenjahrigen Kampfcn den Fiihrcrder !'mnken KocHis tiitelen und darauf iltre SelhSISI~ndigkeit erklarten_ Ein Teil dcr Kroalcn, gclang laul Kapilci J() nach Illyrien und Pano"ien (da' heutigc Slawcnicn und nnrdwcsllichc Bosnicn) und griindetedort cinen selbstandigen-Staat, der eng mit den dalmatinischen Kroaten vcrbundenwar. Diese ~~!:bn~:h:~~ dem Werkc De Administrando Imperio sind Gegenstand reger Diskussionen in der

In den crstklassigen archiiologisehen und anderen schrif!lichen Quellenwird der kroatische Name zum ersten Male w;;hrend Trpimir (Mille des 9_ Jhs.) erwahnt. Trpimir wird in den eoverfssslgcn Quellen ers ein seh, .starker und geschiitzter Herrscher beschrieben und in eineigen au~h als Konig (Rex Sclavorum) aoerkannt. Trot.dem hjih man, den in einem Dokument des Konzils in Split (im Jahre92S), mit Konig betileilcn Tomisiav, fijr den ersten kruatigchen Konig. Viele Autorcn nalten, daB Tomislav die Verwaltung iiber den Stadlen dessogcnannten bYlanlischen Dalmaticn~von Byzanz bekam. Bis zum Tode des b)'"lantinischen Kaisers Bazillius II. (1025) spiehe By:.:anz eine bedcutcndc Rolk in dem kmali$l.'l\cn Staat. Kroatien wird wahrcnd de, Konige Pctar Kresimir tV. (1058-lO14) und Dmitar Zvonimir (1075-1089) wieder miichtiger. 1m Einverstandnis mitdem Papst (dsmalseinem erslklss-,igen internationalcn Faklor). wird da! Kiinigrcich Kroalien und Dalmatien (regnum Craatiae ct Dalmatiae) gegriindet. dader Papst Dalmalicn als BeSlandleil Kroatlcns ane rhnnte

Bald naeh dem Tode "on Zvonimir brachen in Kraatien Unruhcn auo, welclte der ungarischc Konig Ladislau. I. (1077-1092) ausnulzte urn die Grcnzpmvinz SHlwonien ZU cTobern. Scin Nachfolgcr Koloman (I09S-1116) fGhrlc Ladislaus' Werk xu Ende und wUTde zum Konig von Ungarn, Kroaticn und Dalmaticn anerKalmt

Llut einer Aufzcichnung aus dcr i<W<litcn Halite des 14. Jhs. schloB der kroatische Adel mit Koloman eincnVel1ragab.diesogcnanntenPactaCol1\,cnts_lnderWis-,cnschaftisldicVerlaBlichkeildiescr Aufzeichnung 1;WeifeihMt, auf jeden Fall aber behielt Kroatien wiihrend der ArpBd-Dynastie seinen besonderenstaatsrechllichenStalus

Die Arpad-Dynastie hcrrschte nochjahrzchntelangnaeh Koloma" hauptsachlich nurdem Name" naelt, und dem bYlMtinischen Kai~er Emanuel Komnen gelang es, die Herrschafl ub"r Kroaticn und Dalmalien (1167 -1180) zu iibernehmen. E,sl Bela Ill. (gestorbon 1196) bemiichtigt sich wieder dcr Regierung ill unseren Gebiclcn, war aber gezwlingcn, dcn Fiir:stenvon Krk1193dieSeibsistiindigkeit auf ilnen Gchietcn im Binnenland anf-lIcrkcnnen. Die Grundung dcr freien ki\niglichen Stlidte (Vam'din 1220, Vukovar 1231) wurde nur kur~ vom Durchbruch der Mongolcn (Talaren) 124111242 aufgehaiten, erlebtedannach aberunter der Rcgicrung des begahten Bela IV. einewi,tschaftliche Aufbluhung mil Griindung "On weileren Stiidten (Zagreb und Samobor 1242, Krizevci 1252 usw.)

Fur die Trcnnung dcr luoatischen Gebiete vom ungarischen Staat war auch die Inslitulion des Herzog. (Dux) wichtig, die in Mr zwdten Ha:lfte des 12. Jhs. eingefiihrt wird. Ein Herzog galt als Stell"erueter de~ Konigs und stommte aus der koniglichen Fami)ie

So er nannte ,ieh l.B. Herzog Andrijs (1197-1203), Bruder des K(inigs Emcrik und zukfonftiger Ki;nig, :rum "Herzog von Dalmatien und Kroatien mit Genes Gnade" und hcrrschle selbstandi, im Gebiet zwischen den FluBen Drau und Neretva. Die spateren Herzoge werden "Herzog von gan. Slawonicn" (Du~ tocius Sdavoniae) genannl, weii etnerseus das BewuBtsein iiber das bestchen des Kiinigreich. Kroatiens und Dalmatiens mit der Zeil dahinschwand und anderseits ab Herzog Koloman (1226·1241) Slawonienais"Konigreich"bezeichnelwurde

Oem Henogwar auch der Banus unterl"gen. Mit dem 13. Jhd. wurden in Kroatien zwei Banus gcslcllt, ciner fUr Slawol1ien und dcr andere fur Kroaticn und Dalmaticn; dcr letzler. wurde auch "Banus des Kiistcnlands" (Ban\ls Maritimu.,) genannt

Pic kroatischcn Gegcnden stellen eine unvcrsiegbare Quellc vom numismatischen Schalz dar, vor allem wenn man ill Bctracht nimmt, daB zu der kroatischcn Numilmatik, such MUllt~n andercr

Kulturcn, Religionen und Zi.ilisationen, die auf diesem Oehie.t leblen ode, daran ge.bund~n wMen, geuhhwerden,

Die Miinzen die.e, Gegenden langen in die weite Vergangenhcit zuruck, welche· wie such die Oeschichtc- in mehrcr. Pcrinden gcteih werden bnn.lm numi.'mati~chen Sinne versteht m~n unter dem Begriff Alterlum die griechischen und romischcn Mun~en. Aile Pr;;gungen ohnc Pragung8jahr gcholren SO in das Millclaltc. und diejenigcn mit eingepr;;gtem Priigungsjahrin die Neu~dl. 1m Prin~ip wurde. bei den MiiDz.n aus dem Miltelaltcrentweder diegotischeodcreine Kombination der gotischen undlate;nj_,ehcnSchriftvcrwcndetundau[denenausderNeuzeitmeis\cnsdiemoderncrclateinisehe.

1m Altertum wun.len MiiDreD in den gnechisehen Stadten ISSA (Vi .. ), PHAROS (St.ri Grad, Insel Hvar). HERAKLEIA, RHIZON (Risan), USSOS (Ljd) und SKODRA (Skad~r) gepriigl. Hicl7.U whlen wir ""ch illyrische Munzen der LABEATAI und MUMen die nach 16Rv. Chr. von den DAORSOI, e;nem ;ndem Tal von NerclVa Icbenden Stamm, geprogt wurden. Die D"o",i kame~ sehr friih in Vcrbindung mi! den Griechen, pfieg!en Handelsbcziehungen cntlang der NerelVa und brachen so weiter in dos Hinterland dos Balkans Wiihrend die griechische Gruppe mehrere Miinzen umfaBt, wurden in diesen Gebie! keine r;;mischcn Miinttn geprlig\. Es waren nur einige kai",rliche Mcssingmiinzen im Umlauf. Nach dem Ahgang dcr R6mcr in der Zeit dcr V,llkerwandcrung kommcn bY1.antischc Miinzen in den Umlauf. Noeh cinigen lahrhundertenerscheincndicerslenminelalterlichenMiinzen

Es mu6erwiihnt werden. dall kroatische Herrsehcrhis 1102 kcinc eigenen Miinzen pdigten, im Umlauf waren ausschliesslich hyzantinische Munzen. Die ersten nationalcn Miinzen datieren vom Ende des 12.undAnfangde, 13. Jahrhundert,; sie hraehlen eine gro,e Wend llng indasWirlschaf,Jeben mil

Herwg Andrija (1192 - 1211) pragte die erslcn heimi,ehcn Miinzen - Dinar und Halbdin ... Fiirdie~e autonomen, wie auch fur aile uhrigen Miimen, diente als Vorbild dcr Frizatik (1125 in Friesach, Nordkiirn\cn). 1m Handel und Umlaufwurde kein Un!ersehied zwischen echten Frizatiken gemacht, so wcrdcn ,ie mit Recht KroatiseheFrizalikcgenannt

Die Nachfolgcrdes lIerwgs Andrija selzttn die Miinzcnrriigung [ort.!m J3. und 14 Jhd. (125S- 1384) pr.glcn sl"wonisehc B"nus ihre eigenen Munzen lImer den Namen "Denarius Banalis', "Monela BMalis' und Banovae (Baniu). Dies geschah unlcr der Rcgicrung der Konige Bela IV. (1235 - 1270), Stephan V. (1270-\272), Ladislaus IV. (1272-1290), Andrija III. (1290-1.101), Karlo Robert (1301-1342),ludwig '- (1342-1382). Dic~e Miinzen sind his heute sehr gul crh~lten gchliebcn und waren in Slawonicn (Oebiel desslawonischcn Banus) und Bosnicn (bis Hum im Soden) im Umlaur

Zu dcr Zeit dcr hanisehcn Pr~gestiiltc galt dcr B.novae .ls Geldc;"heit und n.eh Aufhebung die . ..,r kommcn I~ng'"m koniglichc Miinzen wr Gehung: ~m Anf.ng der ung.risehe Denar. gep';;gl in dcr Zagrebtr Priig.<t;;Ue. Sie werden von Nikola Zrinski in seiner Prag<tlille in Ovozdanski ai, konigliche Miinzcn n.eh VmfJi1d dcr Den"ri d.s l.judcvit II. gepr.gt. B.deutend fUr die .. e Miinzen iSI, da~ .,ie da, ::r;:a~i~~I:e~~b~~~~:li~~~~·~~~,~~tn. Die Mtinzen mit den Mer"kmalen dc, kroattscbcn Staa\cs werden

Seit 1616 werdcn in Ung.", Dcnari ~hlechtcr QualiWt, 5 davon cinen Groschen geltcnd, gcpragt. Nehen dieser heimischen, wur<ien auen seitens dcrveneziani,chen Rcgierung Mfinzen!iir "inige ihrer Bcsitzc an un,erer Kiiste gepragt. 1m Jahre 1415 pragle Ve1\cdig kleinc Silbermiin7.en fur "Dalm~'licn·, h,.w. [iir die Stadt Zodar und am Ende des J.hrnunderts klein. Kupfermiinzcn fUr Zadar, ~ibcnik, T"'gir, Split und Bvar. Venezianische Mun,en waren bereils irn 16. Jhd. ein ublichcs Zahhmgsmillel aufdem Gcbicl Kroatiens

Etwa um die glciehe 7--"it, als Herz<Jg Andrija· untcr dc, Rcgicrung des Konig>; Enlerick (1196- 1204) . seine Miinzcn zu priigen begann, wurden aLlch in Split. einndcr groB\en und bedenlendslen ~ulonumcn St;;dtc Dalrnatien. an dcr Adria mit bedeutcnderpolitischen und Hamlclsrolle im Lehen unSereS Volkc" Miinzen gcpragl. Eine dcr .he .. ten millelaltcrlichen Pragest;;lIen. die schon im 12 Jhd. munztc, war die von Kutor. Yom U. 1hd. hi' zn "em Jahre 1803 priiglc "hne Unterbrcchungdic

Priig.Hille von Dubrovnik. In mehr .Is 500 Jahren gab sie cine grolle Zahl au\onomer Kupfer· und Silbermiin.en verschiedener Gr6ll<:n aus. In Split wurdell Elide des 12. und im \3. Jhd. klcine anlonomen Miinzen gepragl und am Anfang des 15. Jhd. elwas gro6ere mit der Im,cbrift, daB ,ich Splil unter der Reglcrung des Hcrzogs Hrvojc Vuk~jcbcfand. Fiir Split pr1iglcn auch die Gro6wiirdcnlriiger Subit: Pavao Subi" (1312), "Herzog von Dalrnalien, Banus von Kroaticn und der Herr "on U(ll;nicn" lind naeh seinem Too sein Sohn und Nachfolger Mladen. Pavao lind MJaden priiglen wohro;cheinlich ineinerihrerSI1idteOberdalmaliensSilbergroschen.diesichvondcn vcnezianischen Matapansnur <lueh die Lcgende untcrschieden. Nach dem Fall von Banus Mladen wurde Stjepan Korromante (1322-1353), cin sehr machtigcr Herrscher, der-wie seine Vorgiinger· auch eigene Manaen priiglc. Zum ho'nischcn Banus. Kotromanit haUc kcinen Nachfolger. So wurde Tvrlko I. zum Herrschcr: crcrweilcrte wahrend .Icincr selbslsliindigcn Rcgienmg die Grenzen Bosniens iiber ganz Kroeticn bis an dos Meer und iiberdie Drina nach Serbicn. Er priigte Miinzcn fur Bosuten und KOInr (1377 - 1391) Konig Tvrtko II. (1420-1443) pr1igt fiir So.nien und zwar Groschen, Dinare und Halbdinare Au6erdem p"lglen fiir Bosnien die Konige Tomas Ostojic, Sljcpan Tomasevit und Nikola Ilotki.

Mil dem Durclibruch dcr Habsburger nuf den kroatisch-ungarischen Tbron kommcn aueh &terreiehischo Miinzen immer mehr in d8.< kroatische Gebiet. vor allem der Kreuzer, der in den IistcrreichischenStiidlenschonscitl524alsgrundsillzlichcGeideinheitdiente

Ende des 17. und Anfang des 18. Jhd, herrochte in Kroatien cinMangel an silbcrnen Kleinmunlco 1m Laufc rasl des ganzen HI. Jhds {indel man in verschicdenen Dokumcnlen die Bezcichnungcn "Denarius Croaticus" oder "Numus Croalicus", bz:w. kroalisches Geld

Nach den Miinzcn der kroali.lch-ungMischen und krO"lisch_oSlerreichi .. ben Hcrrscberwerdcn als urspriinglichcskroalisehesGclddicMiinzcnul\ddasPapicrgcldausdcr Zcil des BanusJ",ip JcJatit angcschen

Die mit!claitcrlkhen Munzon dcr kroatischen Gcbiele sind numismatische Werke unvergangliehcr Schiihnheit undrichligePerlen derreichen&hiipfungunscresVolkcsundwerden alsehrwiirdige Zcugen dcr "hweren vergangenen Zeilen ang'schen. Dc'halb crlorschcn wir sic systc,""lisch lind ftndcn ao ihn<n immer wieder etwas Neues und wtclutgcs fur unserc GeschichlC

Die wichtigsten Namcn dcr kroatischcn Numismatik diirfun auf keinen F~llllmgcgnngen wcrccn. Mil be.<umicrer Achlllng nenne ich Ivan Rengjea und fur das Gobicl dcr vorgcschiehllichcn Zeil P",f. Dr DlIje Rendic·Mio6t und J. Brun~mid. Die fachliche Bearbeilllng llnd lctztcn Endcs Ruch die Veriiffcntlicbung dicses Buches ware ohne Prof. Ivan Rengjea lind seine Zusamrnenfflgung dcr Werke vOn S. Ljuhit, C. TruheJka. M. Reselar, K. Stokcu u.a. nichl moglich gcwes.n

Mein Wuns("h lind Zicl war, cinen hcssercn Oherblick iiber die gesammle nalion~dc Numi.<rnatik KmaticnsZ11sehaffenun<.isicverSliindlicherzurnachcn.cgalobdieMiinzcninKroalienndcrandcrcn !)indern (abcr rur dcn BnnJcl aul diesern Gebicl) gepr;;gl wurdcn. Jch hoffe, mein Zicl crrcicbt l.U haben

In der Zeit wenn Jie Arbcil an diesem Buch ZlI Ende gomhrt \Vird. wuden immcr noel, die Tempel unserer Kuhur zefstOrt. aber die in dicsem Buch hcschriebcncn Mi"<nzcn bleibcn "Is daucrhaflc Eri"ncrunganda,unllnterbroc~"encBcstehendeskroatischcnWcscnsanfdic.lcnGcbietcn.

Svakinoveieimadvijewane:prednjuililice(avers)islrainjuili nalifje (revers). Licejcslranana kojoj jc"likavl.ciara,grbilikojicirugisimbolonogakojiizdajenovac.Uopisivanju.vakognov~icarabilismo ,a prednju strano kraticu Av. (avers), a zastrainju Rv. (revers). t..egcndaje nalpiskoji moiemo pro6\ali na noveieu, a s obzirom nil ogranieeni prwlor, najedte je skracena. Oznaka nOVCa inicijali su iii sigla kojaoznaean mjeslogdjesenovackovaoilionogalkogajeizradio. Desnailije\'aslrananovcita odgovarajudesnoji iijeynjSlranionogaknjigledanovtic.Qbrnulakonvencijavrijcdizalik(sveca. vladara,lsusaidr.)kojiseopisujenanoveicu(svctacudesnojrucidrlikri1.iakojelarukaprimjerice nalijevojstraninovcica}.Ispodopisasvakognoveitanavedenjcnalivmulejailizhirkcukojojsenoveic na.iaziodnosnoknjigaizkojesuprcul.etipodaci. Kadagodjetobilomoguce,navedenisupodacio velieini u milimetrima i leiini u gramima. Noveici koji .u bili u optjecaju uvijek su tdili manje od pmpis~ne reztne osnosnc od ldine navedene u dnkumcntima, jer se ce,tom uporabom nOVaC izli",!), a novae izradcn nd plemcnilih kovinalutoseobrczivaopo rubovimaz bogvrijednamaterijala.

Uknjizibrojevimasumnaleninavocii(gafcci-slike)prcul.c(iizdrugih knjiga iii pcriodike, a njihov popi.ipopi.muzcjai2birki,nalaz;senakrajuknjigcilineposrednouzdlalodnosnonovti~

Desno od opis~ novtj~a (iii skupinc srodnih novtita) oz"a"Hi smo njegovu vrijednosl oznakama od R do R7. Rijcdakjc novtit koji je ko~an u ogran;renom braju ilije, zbog povlaccnja il opljec~ja iii drogih razloga (prclapanja. prckivanja),satuvan usvega nekolikoprim jeraka.·Rijetkostnovcitaprocijenjena jcnaosnovilitcraturc,ir.jdlajasdraibi,naosnoviiskuslvadoc.dr.julijanaDobrini~aiiskuslvaautura

ORADAClJA RTJETKOSTI

R3-rijedak R4-prilicnorijcdak

RS-vrlnlijedak (poznato do 50 komada) R6-izuletnorijedak(poznalotcknekolikokommta) R7-jcdin<lvcn(unikal)

Jedc Miin'tc hat lwei Scilen: die Vn,der$citc (Aver.') IJnd die Riick.,cite (Revers). Auf dcr Vs. befindcl sich die Gestalt des Herrschers, da, Wappen oder ein anderes Symbol de, Ausgebcrs. Bei der Beschreibungjeder Munze wurde" die Abkiirzungen Vs. und Rs. gcnommen. Einc Lcgcndc isl die auf der Miinze leserliche Schrift, die aber meistens wegen Plallmangci ahgckurzl wurde. Die Beleichnung de, Miinzen bestehr aUS dem M"nogramm odcr den Initialcn und sic sagl uns von wem und wo die Miinzegepragtwurdo

Die Roehle und linke Seite der MUM .• cntsprochen den Scit.n def Person. die ~ie an~ichl. Umgckchrt i,t eg hei den Gestalten (Heilige, Herrscher, Jesus u.ii.), die 'ich auf der !>Hinze befindcn und beschrieben werden. (So hei6t e, lUm Beispiel: Heiliger mil cinem Kreul in def Rechtcn, ohwohl sich diese Hand aufder linkcn SeitederMunzebefindct.)

Untcr jcdcr Mun1.cnbc~chre;bung befindet ,joh die Bezcichnung des Museum, oder def Somm]ung bzw. des Buche" au, welchen die Dalen entnommen wurden.

Wenn immer cs moglich is!, wird auch das Gewichl in Gramm und die Gril6e in Milimeter ang.gebcn D.s G.wicht dCf Mun,en, die im Umlauf waren, is! immef etwas kleiner als das in den Dokumenlcn aufgofuhrtc Gewicht wcgen Ausnulzung und Abreibung von wertvollcn Sloffen.

1m Textteil des Buche.' wufden die aus anderen Biichern odcr dCf Periodika enLnommenen Zitale mil Zahl.n markierl. Die Lislen def Bucher, Museen und Sammlungcn befinden sieh am Ende des Buches Auf def rechlen Seite der Munze oder einer Gruppe von ,"erwandlen Miimen wird der Raritatswert mit Gfadierung von R·R7 aufgcfiihrl. Sellen iSI eine Munzc. die in begranzler Au'gabc gepriigl oder aus dem Umlauf gezogon worde oder auch aus ;'gend cinem Grund (Oberpriigung, Umschmelzung) in nur wenigen Slutkc" .rhalten blich. Radlat wurde auf Grund vorhandener Uleratur, Auklionsberichlo, wie auch aus dcr Erfahrung des Prof. Dr. Julij.n Dobrinic und me;ner eigonen gcschaUI

Rarillilsgradierung

R -gewiihnlich

R2-nichlgebrauchlich

RS·sehr,sehrselten(bis50&emplarebekannt} R6·ganz,sellfselten(nurein;geStiickebekannt)

POGlLAVLJE t.

ANTICKI NOVCI ANTIKE MUNZEN

U SVITANJU NA lSToeNO] OBALT JADRANSKOG MORA

(IZ DUBINE PROSLOSTI)

~On;::~~~~i:~il:~:~:::~mz!'~~j:a~~::~~ ra~e8~i~,~~ ~ ~~ed~:~ ~;huO:~:j:~~~:: ~!j!:d:!~~ai

kako je livio. Ali povijest u ~irem ZIla~anju zahva~a Sva vremana i sve narode. Naj.tarija povijcst zapo~inje oa istoku (Orijenlu), a nere pri~a na podrui!ju oko Sredozemnoga mora, na kome Sa upravo razvija povijest starog vijeka, prelaskom povijesna veznesu 00 istoka prcma zapadu, iz Azije u Evropu

Sirenjem perzijska ddavne vlasti prama SredO"lemnome moru pomieao sa i noYlan; sustev. Azijsk; nov~n;su!tavprdaojcuEvropuupoluajinegrCkoganaroda.Duhgrtkoganarodadopireuto.taro dobs nc sarno do Cmog mora, vet i u zemlje Egejskog, Jonseog. Tirenskog i Jadranskog motal2.

Kolonizadja tsroeoe jadranske obale uglavnom je do~1a iz <ivaju pravaca: s jnga odnosno jugozapada (Sicilija, MagnaGraceia) i s istoka (Egejskootocja i MalaAzija). Tcmeij kolonizadjc Jadraoa easnoveo je maloazijski KNlD (KNlDOS), koji je imao koloniju oa danunjem otoku Kortul; (KORKYRA MELANIA), iIi ja to bila Sirakuza kojaje lek pOCclkom IV. sl. pro Krisla osnovala jamatno najva.tniju jadransku koloniju na orcsu Visu (lSSA). Jonjani doseljavaju s egejskog oloka PARA (Paros), i OIinivaju PHAROS (Stari Grad, otok Hvar)l~

Od IV. stoljeta pr_ Krista novae potinju kovali i [lir;, a u jutnoj Ilirijigrtke kolonije DYRRHACHION (oko 430. gOOine) i APOLLQNIA (kasnijc). Taj novae ubn.o poslaje vrlo rdiren u ilirs. Ie ga sa moze naci u gOlavo svim ilirskim krajevima, pa i dalje prema istoku u Datana. Postupna ilirizacija tih gr~kih koJonija,osobitolijekomlll.ill_sloljc""pr_Kristaisvevecibrojilirskihimenanalomenoveodaje nam pravo da 0 10m novcu govorimo ako ne ba~ kao 0 ilir:skom, ali svakako kao 0 ilirsko-grtkom, 10

~~~~ug~I~S!;:;j~j~;;: ::lj~n~~~eMu~:~~~~P~:I~:ciI.'::!lj:l~~j:r.i ~:I:")li~irskih vladara

Dirahijskinovd-srcbrnedrahmepOl7lalesukaoprveizemisijepolekleizteistocnojadranskekovnice tijisutipovijednakiistovrsnomenovcumalitnogagradaKorkyre(Krfa)-naaversulikkravekojadoji mladunee, na reversu ~etverokul ,a 'Iiliziranim florealnim ukrascm. Jednaki tip drahmi dirahijska te kovnica emitirali j S imanom ilirskoga kralja MONUNIA (MONOUNIOS) priblitno 300. g. pro Krista, tc MIT-LA (MYT[LOS). Osim nalpis. ~YP (simboli~ira kovnicu) na limje drahmama ime i vladarska lilula

Uz grtk~ g .. dove EPIDAMNOS (DYRRHACHION), HERAKLElA, ISSA, PHAROS (a mOlda i jos koji anonirnn; poli~), na iliakome podru~ju monelaTllu akuvnos: razvijaju ili,"ki gradovi LlSSOS, SKODRA i RH!ZON, ali"", sto se ilirska srcdtne ti~e, ODa ne iscrpljuje. Tosu kovniee i emisije koje josuvijekncm01emopoblil:elocirali.Toseoonosinanovcckojiunatpi,uolkrivaju imcnapoznalih ilir:skih plemcna LABEATA i DAORSA. A 10 SU i emtsfje s poznatim iii polpuno nepoznatim ilirskim vladarima. dinastima i kraljevima, no polekle su uglavnom te vet spomenulih, grtkih i ilirskih gradova i kovniea, Ie SU posebnc vaini povijesni i ekonomski fenomen koji u prvi plan ;slitu upravo numizmali~ki i"/;Voti.

Koynkc graduva Lissosa i Skoore poznata.u po Gencije"im emi,ijama novca (197 -168), ~iji novae, a tojezanimljivo,naaversuponckadimamakedonskislit,anarevcrsui1irskuralnulI~liju.

Poseoni fenomen u anliCkoj, napose u i)irskoj povijcSli posveje nepoznati vladarBALEJ (BALLAIOS) koji je emitirao golemu kolitinu novea, a sudeti prcma mjestu najhrojnijih nalaza Ii novei potje~u iz kuvnica na otoku Hvaru (PHAROS) i iz Risana (RHIZON)!5

Ve~ u IV. slOljdu pro Krista u ilirskome gradu DAMASllONU (400- 280. god;na pr. Krisla) kuje se ",cbrni novae vrlo dobre kvalilete, koji i~ledom ne zaootaje aa grtkim uzorima loga doha. U IO!,!

slolje!u novae kuju i gT~kc kolooijc na ladranskome moru, ISSA, HERAKLEIA J PHAROS, a tada na oloku Visu dolazi i do cmisije kovanog nOvca mjesnog ilirskog vladara IONIOSA,

Grcko-ilirska numizrnatika ima niz nenjescnlh pitanja koja rezulliraju razlicilim inlerprelacijama novce tih najstarijih kovnicil na nasem ladr3nu, Rijc~ je 0 emisijama jadranskih, grtkih iii ilirskih kovnica iz IV, III. i II. 51, pr- Krista u ISSI, PHAROSU (grad iii otuk}, L1SS0SU. SKODRI i RHIZONU. Is.,a i Pharo"poznatcsu kaognlkckovnieeaktivneodrana IV. st. pr. Krista, aLissos,SkodraiRhizonpozoatc su sarno kao kovoice ilirskog novea aktivne od In. st. dalje. Novae Pharosa u svojim najramjim vratame oponare revers s novca malicnoga grada Parosa (zecs-scea) i srariji je od novcajednakih vrsta emiuranih ulssi.

Iziscjs\tckovoicekojajesvojulradicijuzapocelanalTadicijamasirakuskihcmisija,l'otjecunajraniji kovovl novcaznanikao IONIOS-serijc.

I1irski Llssos poznat je po aulonomnim emisijama razH~ilih tipova, te onirna koji pripadaju kralju

~:~~~~~~~;7~g~_'s:~jee~~:~:t~~~~~~ovca obiljdeoi su na avcrsu imenom RHEDON, pa

Iakc kratka vijeka, jedna od najdjelatnijih grCkih kcvnica na Jadranu bila je u gradu HERAKLEJI, koloniji nepoznata podrijeua. U 10 vrijemc TSSA je bila pod vlaUu Dionizija Starijeg (siraku!ka kolonija),8nakonnje8ovesmftiosamosta1i!aseipo~talaneovisnigradsvedogradaoskogrataizmedu Ccaara i Pompeja, 46. godine pro Krista Nsjranije isejske cmisije nOVCa bile su bliske siraku~kom metalnome noveu i nisu pril'adale autoncmnorn gradu, vet vjcrojatno mjesnu vladaru tijc se ime mote pr06tati na ponekim ncvcicima _ IONIO(S), radom s TSSE, koji je smrtu Dionizija Starljeg uspio prigrabitivlastipokoritidrugapodrofja,posebnoHvarisarngradPharos (Star! grad naotoku Hvaru), tel'odru~jegradaHerakleje

~:ti!~P~~:;~y:u ~~:gbaO~~:~t::::npo~:;v;:d!r~:~ha~:~::r~~~l::~iiik=~!;;~sZi~i P:;;~:a~ j. aa ku lturu

Dok SU gr~ki gradovi-polisi fla Jadranskome moru imali vi!e kovoiea novca, u doba Rimljana na ovorn podrocjuihncma,aIisuuprometurimskinolfCi.

Ptsmo jc na gr~ko-ilirskome novcu gr~ko, kao ljezik; nalpisi su kralki, uglavnom kratice imena gradova iii dinasla koji So ih emitirali. Ti su nove; razlifite veIitinc i le!ine, a kovinorn, kovom i oblikom nalikuju nagr&.inovac.

MORGENDAMMERUNG AN DER OSTKUSTE DER ADRIA

(AUS DER TIEFE DER VERpANGENHEIT)

Mil der Ausbreitong deT persischen Staatsmacht in Richtung des Millelmecrs breitete sich auch das asiatische GeldsySlem aus undgelangt so in die griechischen Provinzen Bumpas.

1m 4. Jahrhundert V. Chr. breitet sieh d;egrichische Zivilisalion an die Adria aus; so grilnden die Mitglieder der Stamme des osurcnen (Knidos) oder des westlichen Mittelmeers (Siracus) und die Mitglieder der jonischen Sliimme der iigiiischen Insel PAROS kleine griechische Siedlungen

Vom 4. lahrhunderl V. Chr. an werden Miinzeo von Iltyrern und in Siidillyrien auch von dcrgrtechiscben Kolonie DYRRHACHION gepriigt

Schon im 4. lh. V. Chr. werden in dcr illyrischen Stadt DAMASTION Silbermunzcn gepragt. In diesem lh. pragten avch die griechischen Kolonien an der Adria, ISSA, HERAKLEIA uod PHAROS, und zu dieser Zeit entsteht auf der Insel Vis cine Serie von Miinzenpriigungen des illyrischen Hcrtschers IONTOS.

1m3. jl1. v. Chr. enl5lehcn illyri,che Mun~en. die ill den SI~dlcn RHTZON (Ris"" il1l]oka Kfllor~ka). LlSSOS und SKODRA gepriigl wurden.

lhrc eigenen Munzen h"hen irn 2. 11\. ,'. ellr. auch die Lwei illyrischcn Hcrrsohcr GENTHIOS (197-16H) undBALLAIOS

U ovom poglavlju prikazan je dio novaea sa ~ireg balkanskog podru~ja. s obzirom na mcdusobnu puvezanostgrtkihiilirskihnovacananMcmproslOru

In diesem Kapilel haben wir eincn Teil der Mdnzen aus cinem weiteren balkanischcn Gebict vorgestellt mit Riicksicht auf gegensciligc Verbundcnheil der grechiach-Hlyrischen Munzen auf cnserern Gcbici

Novel GRADA [)AMASTlONA (kovani od 360 do 330 god. pr. Krista]

MUNZEN DER STADT DAMASnON

(gepriigtvonJIj(J-330v.Chr.)

Srebmetelradrftbmekovaneuvi~eyarijanti SilberneTetradrahmengepriigtinmehrerenVarianten

I Av.ApolonO\laglavaokrcnutaudesno.! Apolionkopfnachrechtsgewendcl.

Rv. TronoZac s lavljim bpama. izmedu nogu slova M-E. Natpis od",do nagore MMA. I Dreifull mil Liiwenpfoten, zwischen Schenckeln der Buchslaben M-E. Legende von unten naeh oben dAMA

II.··

,

.

24mm 13,IOgJ.Bar;tR5

2. Av.Apoinnrwagiavaokrcnulaulijcvo./ Apnllonknpfnachlinksgewendct.

Rv. Tronoiac s lavljim bpama. Natpis lijevo, odozo f)agme AAMAl:, desno odozgo nadolje TJNn. retrogradno izmedu srcdnje i dcsne la"lje sape TIN. I DreifuJ3 mit Uiwenpfoten. Legendc link' von untco nach oben AAMAl:. recuts von obcn nach untcn TINQ. zwischen dcr mittleren

und recntcn UiwenpfotcTlN

23mm 13,JOgJ.BaritR5

3 Av. Apolonova glava s lovorovirn vijencem okrenuta udesno. I Apollonkopf mit Lorbecrkranz nachrcchtsgewcndet

Rv. TronoZac nagnul udesno. nHlpis dcsno odozgo nadolje IlIlA MA i lijevo odozdo nagore TlNON.

DrcifuOnachrcchlsgeneigt,dieLegendevonobennachunlcnjll1AMA,vonuntcnnachoben TlN1:!N

&--

2Smm 12.60gJ_BaricR5

~. Av. Apolonova glava okrcnula uiije"o. ! Apo\lonkopf naeh links gewenrle\

Rv. Tronoz.c, ;,_medu hakova slova M-E. Natpi~ lijevo odozdo nsgore lIMiA. desno odozgo nadolje INON_ I Dreifu3, zwischen den Schenkeln die Buschstaben M-E. Legcnde links von unten nseh nben <'lAMA, rechts vOn oben nach unten INQN

25mm l2,90gJ.Ba,icRS

D1RAHION DYRRHACHION (dana~nji Dra~)

DYRRHACHION (die heutige Stadt Drat» (3-00·280 god. pr. Krista I vChr.)

DIRAHIJSKI NOVCI - tTi srebrne drahme poznale su kao prve cmisije pOlekle iz iSLoronjad,anske kovnice. Tipovi SU preuzeli od novea mati~noga grada KORKJRE (KORKYRA - KRF)

MUNZEN aus DYRRHACHION· silberne drci Drahmen als ers\e Emission hekannt kommcn aus ciner ostadrialischen Munnnsiait. Die Typen wurden von den Munzen de, Ursp,ungsstadt KORKYRA (KORFU) iibcrnommcn

NOVCI IURSKOGA KRAUA MONUNTJA (MONOUNIOS) izdirahmionske(dra~ke)kovnice

MUNZEN DES ILL YRISCHEN KONIGS MONOUNIOS ausderMunzslilllevonDyrrhacion

Monunios-imejeilirskogkraljakojije,kaoolac(,l)iprelhodnikMililov,vladaooko280.god.prije n. e. (sin 8ardylisa JJ iii Graba - rp<>.l1o~ - ?). No, 0 vremenu njegova vladanja, a takoder i 0 samoj njegovojosobi -jedan iIi vise vladara ismga imena?- nevladajednodu~nostu nauei. ZaveCinu toime

• u rukopisima predano ; bo Menuniru, Honuniru, Monios - pripada dvjcma razliWim vladarima od koj;h je barem jedan pripadao dardanskoj kraljevskoj ku~i. Valjda lato ~IO ga Livije (44, 30, 4) noziva "dardanskim knezom" (· ... Monuni _ u rukopisu Honun; - Dardanon,m principis, /iliom Etutom ... ")

Numizmalitki ;zvori koji spominju Monunija raznolib su po svoioj lipologiji, a vjerojatno i po mjestu emiliranja. pajt i 10 pridonijclo mullipliciranju Ie povijcsncvJadarskeosobe Poznata dirahijska (srcbma)didrahma(s\aler)slipovima:kravakojadojilele-lXv.AIkinojcvvrl,imaureverskulegcndu "" YI' IlAL!AEQI: MONOYNIOY. Za razliku od rutalih emisija loga lipa, koje nazivamo aulonomnima, u ave,su ntje ceneeenc ime monel.mog Iunkcioncru, tj. osobe koja je ene ovrenene za emitiranje odnosne .erije novea. Monunijevo ime, s vlada'skom tilulom, napm!iv, zamijcnilo jc to ,anlO ime vrhovnog, eponimnog, magistrala. koje se i inate javlja u reversu. Neobitno je ~amo 10 Ito .Ie u~ ime Monunijevo, koje je moralo odrabvali druktiji suverenilel u lorn gradu od onogs koii simboli~ira formulullYP(po;X,vrov),idaljezadriavataozoaka-simbolautonomije.

Isto ime s kraljevskom t;tulom (BAI:IAEQI: MONOYNIOY), kao i na ranije ci,iranim dirah;jskim staterima, nalazimo i naj~dnoj srebmo] lctradrahmi (.I l;pov;ma poznalim s novca Alcksand,a Vci;koga i njcgov;h hrojnih nasljednika), kojoj je naZalosl podrijello ncpozoalo, kso ~Io nam nije poznalo n; mjesto gdje sedana, "",va (negda u privatnom _ neimcnovanom _ posjedu). U aversu toga novca prikazan je portre! Aleksandra Makedollskoga s heraklovskim emblemima, a u reversu Zeus na prijcstolju .18 sv<>jim atributima: tu je i spomenula legenda u kojoj se od vladJrskc lilule Cita samo ... DAE ... Ie monogramskioblikovanasiglat9

Dirahijskitip-srebrniSlater

DiraheerTyp-SilhernerStater'

J. Av. Krava okrcnuta udesno obli~ujc mladunt~ koje je sik I.nad kravljih lcda veprova .xljusl (posebni,dodatnitip).

Rv. Unutar kruinioe izvedcne punnm ~rtom ovostruko profilirani eelvcrokut, okomilo podijeljen u dva uska polja sjednakim stili,jranim l10realnim ukrasom (tzv. "Alkinojev vrl"). Nalpis: LI, Y-P (gore - dolje): lijevn BACIAE!lC: dcsnc MONOYNIOY

Av. Kuhbild naoh rechts; der Kopf nach hinten gedrehl oes Jungtler Ieckend. Oberhalb de~ Kuhrikkens die Kiefer des wndschwcines.

Rv.lnerhalbdetvollenKreisliniedoppeltprofilierlesViereek,senkreeht inzwei schmale Felder durch gleiehartigSlilisicrlen Scllmuckgcleiit (.log. "Garlen desAlkinoes"). Legende: Ll,Y-P (eben - unlcn); links BACIAEQC; rcchlS MONOYNIOY

21,2 mm 10,35 g r.xxi. 1.2 IY R6

2 Av. Kaoprethodni./ Wievorher.

Rv. Kao prelhodni. Natpis !J.·Y (gore . dclje]; desno BAC1AE.QC; lijevo MONOYNIOY / Wie vorher. Legende: !J.·Y (oben· unten); rechls BACIAE.QC; links MONOYNJOY.

21 mm 10.35 g T.XXll, 2 IY R6

3 Av. Kra\'aokrenulaulijevo,ostalokaoprethodni

Rv. Kao prethodni. U polukruinom p"lju desno Old 6etevcrokuta (Heraklov) bUldm'an okrenUl n"gore. Natpis:!J. YPPA gore; BACIAEnC lijcvo; MONOYNIOY dolje

Av. Kuhbildnachrechts,.ons!igeswievorher.

Rv. Wie vorher.lm Halbkreisfcld rechl, vOm Viereck (Heraklcs) Slreitkeule, nach oben gedrehl.

Legende: oben !J.YPPA; links BAC[AEllC; unten MONOYN10Y

21 mm 10,35 gT.XXll. 3 l~ R6

Rv. Kao prethooni. U polukrulnom polju de.no od ~elevcrokul3 buzdovan (kao prclhodni). II lije"omc polju vr!.ak koplja okrcnUl eagore. Nalpis: gore BACIAEllC: dolje MONOYN10Y

Ro·. Wie "o,her. 1m Halbkrei.fcld rechl' vom Viereck Slreilkoule (wic "o,her), im linkcn Feld der Specrspirz nach oben gcdreht. Legendc: eben BACIAEllC: untcn MONOYNIOY

21 mm 10,35 g T.XXl1, 5 19 R6

5 Av. Kao br. 1./ WiebciNr.l

Rv. Kao br. 1. Nalpi,: lijevo BACIAEOC: de,"o MONOYNJOY (bez olnakc kovnicc). / Wi" bet Nr. I. I..cgende: links BACIAEUC; recht, MONOYNJOY (ohne Miinlsliittczeichcn)

21 mm IO,35gT.XXII,419R6

Helcni,\icki (Alcksandrov) tip· srebma tetradr.hma HelieniSlis-=her(Alckiandcr) Typ· SilbernerTelradrahma:

6 Av. Unular tock~,to izvedene kruznice ponre! mladeg mu!brca orlov,kog no,a. okrcnUI udesno, slavljom kotom (protomom] prckoglavc (u liku Hcrakla)

Rv. UnUla, krutnicc i""cdene totKa,to ("'tragal?) Zeus S orlom u ispruIenoj dcsnuj ruc; (Z aelOphuro'j.sjedinaprijcstoljuoU:cnutulijcvuoslunjcnuzdignutomlijevomrukGmoiezlo Nalpi,: lijevo BA]l:JAESl[!:; desno MONOYNIOY; lijevo, i'pod Zcu,eve ruke, slova (u ligaturi) EY(?).

Av. lnnerhalhdcs Perlenkrei .• es da.' Portriil cinesjungen Mannes mil Adlernase, nach rechls gcwcndel und mil LOwenfcll iiber dem Kopf (in Ge.lalt de. Herakle,)

Rv. lnncrhalb dcs Perlenkreiscs (Aslraga!?) Zeus, mit dem Adler in gcs!rccktcr Hand (Z aelOphoros),amThron 5ilzcnd. n.chlinksgewendetundgchobene Linkcan Zc.plergelchnl Lcgende: Jinks BA]l:IAEn[J:; rechlS MpNOYNJOY; links. untcn Zeus' Monogramm (in LigaturJEY(,!).

25 mmT.XXV, 1.219 R7

NOVCI ILIRSKOGA KRALJA MITlLA (MYTILOS) izdirahmionske (dracke) kovnice

MUNZEN DES ILL YRISCHEN KONIGS MYTTLOS

aus der Miin:u;tiitte von Dyrrhachion

MYli/osjcopeljedanodpoznatihilirskihvladara,"jerojatnosininasljednikkraljaMonunija(v,daljc). avlad"oje oko270.god.prijen,e. Prijcolkricanovca, nakojemumujesa~uvanoimc,jedini ilvor predslavljan je powal; pasus (Justin. Trog. Pomp., proL 25): ~ .. A/e.ra"d.r IIlyricum cum reg.< Myrilo b.lium habuil«. Navedenim varijanlama lckcije toga imcna pridruzila se jo~ jedna, koja je do danas uglavnom ostala dominanlnom u naSoj historiografiji pa i - uonomastid: MtJrf).lo<;, Najednom naime primj~rudirahijskognovca(poznatihlipova:Heraklovaglava·luk,lmzdovan,tobolac), izbronze, koji se tuva u Numizmatitkoj zhirei Arhcolo~kog muzcja u Zagrebu. enemo ime toga vladar. s lualjevskom tilulom (BALlAEQ'!: MYTlAOY) kojaje potvrdila gorenavedeni podatak 0 ~kraliu Mytilu«, 19

Malabronca(uvetana)! Kleine Bronze (vergrI'iBerl):

Av. Nejasanlik. I unae-e oesuu av. Natp;s I Legendc: MYTIAOY

13-14 mm 1,83 gZagrcbacki mu>'''j R7

NOVCI JADRANSKE HERAKLEJE (Trogir,Hvar,Kor~ulai1iSolin)

(Tragir, Hvar,Kor~ulaoderS()lin)

Kovnica jadranske Herakleje spada medu najslarije na eescm prcstoru, nepoznale lokacije. Bakrcninnvac I Kupfermiinzen:

Av. Heraklova glava okrenuta udcsno, prckrivena lav\jom kozom. I Herak!c. Kopf nach rechlS, mitwwenfcllbedeckt.

Rv. Luk i buzdovan. ispod nalpis HPA, HPAK, HPAKA iii HPAKAE. I Bogen und Streitkeule. darunter die Schrift HPA, HPAK, HPAKA oder HPAKAE.

23 mm 14,39 e Mimica R6

2 Av.Mladolikilik.! JungereGestal\. n-. HPA.K19 mm 7,68 a Mimica. R6

23 mm Greek Coins, hr. 1926.21 R6

NOVCl GRADA PHAROSA (STAR! GRAD. OTOK HVAR) MUNZEN DER STADT PHAROS (STARI GRAD, INSEL HVAR) (IV·I1I.sl.pr:Krista IJh.v.Chr.)

Pharos (Slari Grad na oloku Hvaru), gr~ka kolonija mnovana od jonskih Parana, moka Puo.a u Egej5kom mom; izgubila je samo,lalnosl i bila poru~ena za ilirskih ,atova k,ajem 3. 51. pro n. e., OpCI sepridiglai satuvaJa urbani kara1<ler. Ll ranorimsko doba prefcktura s alonitan,kekolonije5

Srebmi novae I Silberne Miinzen

I. Av.Zeusovaglavaokrcnolau1ijevo./Zeuskopfnachlinksgewendel

Rv. Koza okrenUla ulijevo, iznad nalpis <l>AP. I Die Zeigc nach links gewendel, der iiber die Legende(1)AP.

BakreninOO8t I Kupfermiinzcn

16mm2,70gBrun!mid6 R6

Ao. Zeu~o .. e slava okrenuta uiijevo. I Zeuskopfnach linksgewendet. Ro. KO"~a okrenuta u1ijevo. I Die Ziege nach links gcwendel.

2J mm IS.8S 8 Mimica RS

18 mm 6,16 8 Mimica RS

IS mm 2,75 g MimiCli RS

5 Av. Zcu~ova glava okrenula uduno. I Zeuskopf nnth rechts gewendet Rv. Ko.zaokrenutBudesno. I DieZiegenachrccht,

••

IOmm 1.05 g Mimica RS

NovcigntdaPhafQSaslikomBalajosa{bak,eninovac)'

Die Muru:en der Sladl Pharos mil Ballaios Gestalt (Kupfe,munzen)-

6. Av. Balaio"","" glava oJr.renul~ ucesnc. / Ballaioskopf naeh rechls g"",endel.

Rv. Kanlaros izmedu .kwa 'I'-A. I Waage. zwischen den Buchstahen 'I>-A

19,5 mm 7,28 g Mimka RS

7 Av. BaIBjO!iOVa~lavaoJr.rcnutaulijeyo. / Ballaioskopfnachlinksgewendct Ry. Kantaros izmedu .IoVA 'I'-A. I Waage, zwi$Chcn den Buchslahen <P·A

17mm 4,4g Brun~m;d5 RS

8 Av. BalajosovaglavBnkrcnulsulijevo,mladclicc./ Ballaioskopfnachlinh.jungcsGcsichl Rv. Kanlaro. izmedu .Iova 'I'_A. I Waage, zwi,ehen den Buchstaben 'I'-A

18,5 mm Greek Coins, br. 1925. 21 RS

NOVCI FARSKOGTIPA S LEGENDOM DI(M) MUNZEN DES PHAROS - 'rYPUS MIT LEOENDE DI(M)

Na islocnojadran.Jr.om noveu farOllkog lipa (Zeu. - Jr.oza), ndto inferiomijc izrade. Jr.oji se isklju~ivo jnlja kaoprtktw famskng (isti tipl) i heraldej.kog novca, tila sc:, u reversu, legenda61M (61) koju neki ,mAtraju skroccnicom imena grada (elnonima) Jr.nji je laj novae kavao. 61).1"_ bio bi pc njima nepoznali gr~ki grad Jr.oj; je, ~ obzirnm na koncenlradju naloza loga nowa na otoku Hvaru, po.tojao oa mje,tu dandnjeg g,!lda Hvua. Drug; So opet 10 5kra~enicu povezivali • poln.tim jufnoilirskim gradom 6'~<>""'h DinwlJum, nc objdnj8vaju~i vili .. u gcogrnfsku udaljcnoal i~medo podrugB U kojcmu &e taj grad nHlazio i podrutja emitiranja log. navea. Mi Smo 01 vile mjcsta ""porn; lu interprctldju ~Jr.rB~enice ~M, gJcdajuti u njoj p<XJelna slava ncpomatog antroponima, Ij. imena jednog nepoznalog lokaloog dinast.a koji sc: kra6e vrijeme bio domogao vlasti Da Oloku Hvaru, a moM. i nB .U5jcdnim olor:ima i drugim kr.jevima «cdnjeg Jadr.n •. Ova milljenjc usniv.lo se Da lome Ito je Idko prelposlaviti da bi

jeda"sasvim nepo,"ali grtki grad na Hvaru· porcdPhomS(1 kojije dana!njem istoimenom gradu sasvtm blizu·uiivaolakvuaulOnomijudajekovaovlastilinovac,kojinisukovalininekipolnaligrckigradovi na na~oj obali,jernisubiliautonomni.19

Bakreninovac I Kupfermiinzen:

Av. Zeusova giava./ Dcr Kopf des Zeus

Rv. Prekov preko koze slcgcndom M[MI. I Uherpriigung iiber die Zicge mil Legendea.llMI

24mm14.15gR5 Dv;jevarijanteuvecanogRv

Zwei Varianlcn des vergr6!.lerten Rs. Num. vijesti br. 37 iz 1983. 16

NOVCI GRADA ISSE (VIS) MONZEN DER STADTISSA (VIS) (385 god. pr. Krlsra I v.Chr.)

Issa (Vis),siraku~ka kolonija(apoikia, klisis),osnov"naodstranc DionizijaSlarijcgoko389.god.pr n. c. Nakon Dionizijcve smrl; osamostalilase i imala nczavisan polis do gradanskograta izmcdu Cceera i Pompeja. Pristav~i liZ ovog posljednjeg izguhilaje 46. god. samostalnost, a za Augllslaje postala ~~E~~~:j~i.~ium Romanorum. N akon osnivanja salonitanskc kcloni]e vjerojalno aulonomns prefektura

Bakreninovac I Kllpfermiinzen

I. lip I Typus

1 Av. Olava Alene okrenula udesno. I Alhenekopf nath rcchts gewcndel

Rv. Jaraclldesno,iznad slova It. / DerZicgcnbocknachrechls,dariiberdie BuchslabcnIt

23 mm 8,59 g Greek Coins, br. 1919.21 R6

IT. lip I Typus

2 Av. Amfora, iznad slova It. I Amphora, oberhalb die Buchstaben Il;

Rv.Groul.! Weinlraube

••

19 mmS,71 g Brun~mid6R6

tIl. lip I TypUl!

3 Av. Gla.-a mladolika mu~karca okrcnuta ude.no. f Kopf cines juogen Mannes nach rechts 8Cwcnde!

Rv. Delfinokrcnut udesno. f Delphin nach rechta

16mm 3,67g Mimica

IV. tip

4 Av. Glava Alene oluenuta ulijcvo. I Athenekopf nach links gewendet

Rv. Srnauskokuudesno,iznadslovalI:. I RehimSprungnachrecbls,obcrhalfdieBuchslaben rc19 mm 4,42g BrunImid6 R6

V.~ip I Typus

5. Av. Glavamladogmu~karcaokrenutaudcsno.! Kopfeinesjungen Mannes, nachrccht.>;gcwendet.

Rv. Kantaros, sa ,trana I-I:. I Kantltarios, .eillich I-I:.

175 mm Greek corns, br. 1921. II R5

ISEJSKI "JONIOS" NOVell PREKOVI

ISSAEISCHE "IONIOS" MONZEN UND OBERPRAGUNGEN

Jon;ns j~ imejedncl.biljske,povijcsne osobckojajenegdjeu tv sr.prqe n. e kacistaknutilokalnt (jadransko-jonski?) dinast vladala dijclom toga mora. Zavladav~i i podrutjima i gradovima koji SU _iaslilimemisijarnanovcapokrivalisrednjodalmalinskopodrutjenaslB_iojelunjihovuaklivnoslpBje i sam emtnrao setije novca pod svojim imenom (IONIO), djelimirno korisle~i se pri lome raspolotivim primjereima nOVl:a gradova Pharosa, lsst: i Herakleje. Irne rnu je nB svim tipoyirna novca, bilo da se radi "prckovima(kojiteslonisumogliimrisalislarijetipoveinjihovelcgende)bilooizvornimkovovima izvanredneizrade.oznatenosaIONlO,slojedorskigen.oblik.Jedanprimjerak(upriv8tnomposjcdu Pavia Tip;ca iz Visa) dopu~ta. cini se, mogutnost lekcije IONIOY, koja se moie pravdati i drugim (mladim?)tipovimaJonijevanovca.l~

Bakreninovac(uvetan)/ Kupfermiinzen(vergriiBert)

I. tip / Typus

l. Av. Glava mladolika muskarca (Apolon - Hermes?), ckrenute udesno. Zdcsna, odozgo nadolje legenda IONIO. / Der Kopfcine.~jungen Mannes(Apollon - Hermes?), nach rechlsgcwendct, aufdcrrechlenScilevonobennachunlendiel.egendelONIO

R". Delfinokrenuludesno. I DelphinnachrechlSgewcndet

27 mm 17,5 g Muzej / Museum Split R6

II. tip I Typus

2. Av. Gleve mladolika rnuskarca okrenute uocano. I Kopf cines jungen Mannes, nach rechl~ 'gewendet

Rv. Delftn okrcnut udesno iznad stiliziranih morskih vajcva. I Delphin nach reehts gedreht, iiber denstilisiertenMeereswelien.

l5 mm 16,5 g Muzej / Museum Split R6

I1I.!ip f Typus

3 Av. Glava s!arijeg mu~karca (Heraklo, Posejdon, Zeus?), bradatog", okrenut8 udesno I Kopf eines etwas iilteren Mannes (Hetakles, Poseidon, Zeus?), mil Bart?, nach rechls gewendel Rv. Lavlja glava okrenuta udesno. I Uiwenkopf, nach rechls gewendel

26 mm 16,5 g Mu:zej I Museum Split R6

IV. tip I Typus

Poznat u prckovlma, I Als Uberpt~gungen bekann1.

4. Av. Olava okrenula u!ijevo s nalpisom rONio. I Kopf n8ch links gewendet mil Legende IONIO Rv.KaoptethodnLI Wievorher.

Adrialica"R6

5. Av. Glava okrenuta ulijevo bez nalpisa. I Kopf nach links g"",endel, ohne Legende Rv.Kaoprelhodni.! Wievorher

Adrialica4lR6

PRIMJERCI PREKOVA lZ GRCKO·1LlRSKIH KOVN1CA

EXEMPLARE VON OBERPRAGUNGEN AUS GRIECHISCH·1LLYRISCHEN MONZSTATIEN

U gr~ko·ilirskim kovnicama nailazirnc na ni~ v.rijanti prekivanja nOVca. NajfeUe SU bile kombinacijc heraklejskogi ionios·novca.her8klejskogi Di(m) nmca, Pharo siDi(m)novca,tePharosiioninsnovca U prilogu uvccani primjerci; u naravnoj veli~ini njihov je promjer od 23 do 26 mm, a lezina od 13,5 do 17,5g.

Tn den griechisch·illyrischen Munl-Sliltlcn finden wir einige Variamen von Miinliiberpragungcn. Am haufigstcn waren die Varianten mil Kombination des heraklelschen und "Jonios" Typs, des hcraklcischen und Di(m) Typs, des Pharos und Di(m) Typs und des Pharos und 'Jonios·Typs. Auf dem Abhild sind die vergroGcrtcn Exemplare, in de, n81iirlichen GroGe belriigt der Duchmesscr 23·26 mm, dasGewichtI3,5·17,5g

Herakleja·ionioslip2! Typus:2

Hcrakleja' Di(m) lip I Typus'

Pharos-Di(m) tip / Typus·

Pharm-Ionio,tip!/ Typu.:!

0:. ..

Pharo,.lonioSlip2/ Typus:2

Num. vijcsli hr. 33 iz 1979. 17

NAJCESC[ T[f'OV[ GRCKO·TURSKOGA NOVCA KAO PAROVT U PREKOVTMA DIE HAUFIGSTEN TYPEN DER GRIECHTSCH·[LLYRISCHEN MONZEN ALS PMRE IN OBERPRAGUNGEN

e

Herakleja_"Tonios.·tip 2

/~~,~ ~I~\

~~(U~

Pharos_.Tonios.·tip2

~Ie@@

, ,

lIerakl~ja-m(m).!ip

@@@@

, .

Pharos-m(m).tip

@@~e

. "

Pharo,-,(onio'''-lip I

Num.vijestibr.J3izI979_17

NOVClILIRSKOGA KRAUA GENCIJA (GENTHIOS) kov!l!liod 197. do 168. god. pr. Kr;"la

MONZEN DES ILLYRlSCHEN KONIGS GENTHIOS

gepriigtvon197-16Sv,Chr

GeM/ilios (Gemio .• , Gentj"s). Zadnji vladar iHrskog·kraljcvSlva', pObje~cn i odvedcn u sUlanislvo 16R god. priic n.e., cia bi godinu dana kasnijc, kao ~arohljenik. sudjelovao u lrijumfu svega pobjednikn Nieguvo ime. s vl~cian;kom lilulom. javlja sc na n{)veima kovanim u gradovima Skoclri i Llssosu. koj; imaju reialivnobogalu lipologiju (vladarcv partrct, Izv, makedonski ~tit· g~lija. ilirska kaciga, munja) iaknjebrojsacuvanihprimjeral:.atckneclavnodoscgaonckolikodesctina,UrcvcrsulOgannv"aja,'lja

~~~t~k ~~~S\~!~~~i~nBn~~:n~~~ ~~~~~\).~;~aZ !;=:;::j~v~j!j~;~~r:~~~~n~:~~(;~~;.tn"m !lOVCU

Bakrcni novae (uvctan)/ Kupfermiinzen(vergrollcrt):

I. Av. Glava vladara sa ~dirom ckrenuta udesnc. f IIcrrseherkopf mit dem Hut naeh rechts gcwendct.

Rv. llirska galija ulijcva, iwad i ispod nalpis BALI/\E(QI:]-I"EN010Y. I IIlyrisches Schiff nach links. oben und unlen die Legende BAEI/\EIQI:]-rENeIOY.

~ ~

NumvijeSli br,Z7iz 1969.42R6

2 Av. Ush glava sa sdirom okrenuta "desno. / Schmalcr Kopf mit dem Hut na~h rechts gewendet Rv.llirskagalijaokrenutaude,no. /lllyrische,SchiffnachrcchI5

NumvijeSlibr.27 iz 1969.'"R6

NOVCI KRAIJA GENClJA KOVANI U SKODRI (SKADAR)

DIE MUNZEN DES KONIGS GENTH10S GEPRAGT IN SKODRA (SKAOAR)

Bakreni novae (uvecan)/ Kllpfermwnzen(vergrii~crt):

3 Av, Makcdollski~tit. I Mazc<lonischerSchil<l

Rv. Kaciga okrenula "dcsno, iZMd i i~pod nalpis [BAt]!AE[Ill:J·rENF.1I0Y, / ncr Helm nach rechts. oben und unlen die Inschrifl IBALJIAElllEI·rENElIOY

t5 mm 3.30 g Num vijcsli br. 27 iz 1969.'2 R6

4. Av. Glan vladara sa se!irom okrenula udesno, / Herrschcrkopf mil HUI nach rcchrs gcwcndct.

Ro. tnrske galija. iznad natpis EK06PIN(lN. / lIIyrischc. S~hiff, oben die Inschrifl l:K06PINllN

T.XXVI, 3·4 \9 R6

Novel KRAUA GENCUA KOVANI U L1SS0SU (UES)

MUNZEN DES KONTGS GENTHIOS GEPRAGT TN L1SS0S (UE~)

Rakrcninovac(uvetan)/ Kupfcrmiinzen(vergroBerl)

5 Av. Gl.va sa ~dirrrm okrcnuta cdesno. I Kopfmil Hul nach rcchtsgcwcndcl

Rv, SIIOP munja izmedu dijclo"a natpisa ISIA[J·rEN. / Blilzbiindcl zwischen den Tcilen dcr Tnschrifl[BJAu·rEN

13 mm 2.16g Num vij",li br. 21 iz 1\l69.~l R6

RHEDON·EMISIJA IZ L1S0SKE (LIESKE) KOVNICE RHEDON EMISSION AUS DER MUNZSTATIE VON L1SSQS

Bakreninovac(uve<'an)/ K"p[crmunzcn{wrgroBcrt)

Av. Niz je pretpostavkl 0 tome cij~ je gluva i~pod natpisa PHI'I!:!. i 0 lome Cije je ime na natpisu Es gibt ven;ehiedene Vermutungen dariibeT wc<sen Kopf si~h unteT dCT lnschrift PHI'IU bcfindct wicaoch,wesscn Namen die Inschriftbczeichnct

Rv. Galija i nalpis J\lI:LITAN. I DasSchiff und InscnrifllllUITAN

19 mm6,lOg

Zwei vergriill~r~: U;:.c~;ra ~"u"~~~ ~~;~~ae~~;y~~~.t~VI, 5-6 19 R6

NOVAe IURSKOGA PLEMENA LABEATA (IT.st.pr.K:rista)

MUNZEN DES ILL YRISCHEN STAMMES LABEA T Al (1I.1M.v.Cnr.)

lIirsko plem. lanesti iivjcli SU u ckcncr Skaderskog je1.cra. I lIIyrischer Stamm Labcalai !cbtc am Skadarsec

Bakreni novae (uveean)/ Kupfermiinzen(vcrgr,;!lcrl)

Av. Glava mu.lkarca sa ~dirom. okrenuta na desno. I Kopf des Mannes mit dem Hut. naeh rcchts gewendcI

'Rv.llirska galija izmcdu natpisa MBIA-TAN. / Htyrfschcs Schiff zwischen ocr lnchrifl J\ABIA-TAN

18.5 mm4,115gT.XXVTl.l.219 R7

NOVAC !URSKOGA PLEMENA OAORSA (II st. pr. Krista)

MUNZEN DES JLLYRISCHEN STAMMES DAORSOI (1I.1h.v.Chr.)

lIirsko pleme Dao"i 'ivjcli So 0 dollnt rijckc NerelVC. / Illyriscncr Slamm Darosoi lehle im Tal des Neretvaflubcs

Bakrcninovac(uvecan)/ Kupfcrmiinzcn(vcrgroBcrt)

Av. Glava muskerca sa ~c'ijrom, nkrcnula udcsno. / Kopl des Mannes mil HUI nach rcchts gewendel

Rv. Ih .. ka galija, iznad nalpisAAOf'H1N, / lIiyriscnesScniff, obcrnalb die Incbrill AAOPLllN

16 mm T.XXVII. 3.4 19 R7

AUTONOMNI NOVCI GRADA USSOSA (UES) (kovani211·IBlgod,pr.Krisla)

AUTONOME MUNZEN DER STADT L1SSQS (UES) (gepraglvon211·181v.Chr,)

Bakrcninovac(uvctan)/ Kupfcrmiinzen(vergriiBcrl):

Av, Kozaokrcnulaudcsno./ Zicge nach rcchts

Rv. Snop munja izmedu nalpisa MEJ:I·TAN. / Blilzbiindel zwischen Inschrift ATtn·TAN

Num.vijcs!ibr.27od 1969.R6

AUTONQMNI NOVCI GRADA SKODRE (SKADAR) (kovaniudvijcfazc:prijc 18l.inakon 168. goo. pr. Kris!a)

AUTONOME MUNZEN DER STADT SKODRA (SKADAR) (gcpriigtinzwciPhascn:vor181undnach 168v.Chr.)

Nm'ci '- lipa kovani prijc 1I1l_lInd. pro Krisla bili.u te~ki od 2,78 do 6,6 g i imali SU promjer nd 17 dn 21 mm, a novci kcvani nakon 168_ god. pr_ Krista imali SU od 15 do 23 g i promjcr od 15 do 23 n1m

~~;~/:~;:p~i~;~5S~~ :~~ :a~~ ~:il~ ~~,Kji ldinu od 1,87 do 3,511 i promjer oct 14 do 15 mm, a u

Die Miinzen des Typus I. geprligl ab 181 v.Chr. haucn ein Gewichl zwischen 2.78-6,6 g und cinen Durchmesscr von 17-21 mm, und die P.iigungen nach 1611 v.Chr. hallen 15-23 g und im Dcrchmesscr aueh von 15-23 mm. Die Miinzen des Typus II. hanen in de. crstcn Phase (vor Jah. 181) cin Oewichl ~~~~h~:I,~7-3,5 g und einen Durchmesservon 14-15 mm. und in der zweitcn Phase 1,525-2,45 g und

Bakreni novac(uve~an)' Kupfermiinzcn(vergroBcrl):

Itip'Typus

1. Av. Glava Zeusa okrenula udesno. I Zcuskupf nach rectus gewendet

Rv, Galija izmedu natpisa 1I.r\·NOt·tK06PEI·N.QN. I Schiff 7.wischen dc. Insch.if!

M-NOE-EKOAPEI-NUN.

Num.vijcstibr. 27 i~ 1969.42 R6

2 Av.MakcdonskiMil.! MazedonischerSchild.

Rv. Kaciga okrenuta udesno, izmedu natpisa J:-KO-API·Nf!N. I Helm nach rechts gcwendct. zwischen de. inschrift t-KO-lIP1-NUN.

15 mm 3,50 g Brun~mid 6R6

AUTONOMNI NOVel GRADA RHIZONA (RISAN) (kovaniokol68god.pr.~isla)

AUTONOME MUNZEN DER STADT RH1ZON (R1SAN) (gcpraglum 168v,Chr.)

Bakrcni novae I Kupferm(\ulcn

1 Av_ Zeusova glava ok.enuta udcsuo. I Zeuskopf necn rectus gcw~lldcl

Rv, Unutar maalinova ,·ijcnca. u dva reda nalpis PI·tO. I Innerh~lb des Ohvcnkranzes in zwei Rcihcn dic ruscnrrrt rt-ro

12 mm 1,45 g (uveean/vergrOBen):Num. vijesti hr. 27 iz 1969.42 R1

2. Av. ZeuBova glava ohenuta udesno 3 u~dignutom acecm. / zeuskcpr nach reehts mit hochgulreektemHaar.

Rv. Arlemida, sa strana nalpis [PIZONlt-TAN.! Artemis, 5eillieh die Insdtrift [PIZONI[-TAN.

i3mml,20gNum.vijestibr.27izl969.·2 R7

NOVCIIURSKOG KRAUA BALEJA (BALLAlOS) (od 168. god. pr. Krista)

MONZEN DES IlLYRISCHEN KONiGS BALLAIOS

(abI68.v.ClIr.)

• Nov8csigniran rmencm ovog inaU ne~natog ilirskogvladara, naden u velikim koli~in"ma. potjetepretetnll~a 5rednj~gijutnogJadrana(istOCnaobal.)i pripisujesedvjcma kovnicama. kojcsu djelovole u Risnu ("Ne<>lV) i na Hvaru (<I>"'poo;). Emi~ije ri.lnske kovnice (tipovi: vladare va glava - ArI~mida) imaju u reyeNlU legendu BAl:llr.ffil: DAIr.Ir.AIOY, a one hvarskc kovnice sarno BA,\lv\[OY

• bez vladauke mule. To je ijedini pTimj~r u ilirskoj numog .... fiji gdje "" vladarevo ime izmbova na dva nllO!ina.R.azl.ogjeYjerojatnoulome~o""Balejnanovcuhvarskekovnice(kojijeinac!eistihtipovakao ionajizrilinskekovnite58moinferiornijeizrade)jaYlja.undtodrukCijojfunkdji·sooredenom kmllOlo~kom rll2likllm· mllt<1a sarno kno dinlU! koji je <:10110 u eremerm (?) posjed otllk.a i okolnog podru~ja.

Srebmi ncvcl jz risRnske kovnice: I Silberne MiirtUn aus der Miinu!iille von Rhi..,n:

L Av. Vladuev. glava okrenure ulijevo 5 blafim crlama lica. I Henscherkopf nach links mil weichcrenGeskhtziigen

Rv. Lik Artemide izmedu dijclova nalpisa. BAl:IIr.Enl: desnn, BAN\AIOY lijcvo. I Bild dcr Anemi, zwi~hcD Teilen der L.cgende. BAl:IIr.Enl: tech!s, BAAAAlOY links.

15·16,5 mm 2,95 g British Museum, London R7

2 Av. VI.daren gl.v. okrenula ulijevo s orlovskim nosom. I Hcrrscherkop[ n~ch linb, mil Adlemase

Rv. Kaoprethodni./ Wievorher

16,5·18 mm 2,94 g Numizmatitki mn,ej I Munzkabinct Berhn R 7

Bakreni novc; iz risanske Kovnice: I Kupfermlinzen aus der Miinzstatte von Rhi!on

3. Av. Balajosova mladolika glava okrenuta ulijcvo. I !ungcndlichcr Ballaio,kop[ nach link< scwendel

Rv, Artcmida u pokrctu, dr!i baklju u dcsnoj ruei. Titula BAL]AEr.Il: i ime BAAAAIOY vladara s lij~ve i desne <lrane. / Artemis in Bewegung. hiilt Fadel in der Rechtcn. Ocr Titel BALIAEUL und der Name de. Heuschors BAi\AAIOY auf dcr linkcn und reehtcn Soitc

ee

16 mm 2.34 g Mimica R5

4. Av. Stariji lik okrennl ulijevo, i'punjava cijelu povr~inu nov~ita ! Altere Gestalt naell links gewendet.fiilltdieganzeOberfl.chederMunzeall'

Rv.Kaoprethodni. / Wicvorher

15 mm 2.59 g Mimica R5

5 Av.Starijilikokrcnutudesno./A1tcreGestallnachrechtsgewendcl.

Rv. ~~::::~:r~ blagom pok,etu. ostalo kaoprcthodni. I Artemis in leichter Bewcgung, son'lige,

12114 mm 2,10 g Mimica R5

6 Av, Likokrenut ulijevo, I,,~e oscrlan,; s izduieoom brad om, / Die Gestalt schl"cht gezeichnet mit au~gedehntem Kinn nachlinksgewendel,

Rv, Kaoprethodni./ Wievorher.

~:O

14/15 mm 3,lOg Mimics R5

Imavi~evarijanti.1 EsgibtmehrereVariantendavon.

Bakreninovciizhvarskekovnicc:/KupfenniiozenausderMiinzstatte,'onPharos:

7. Av, Balajosovaglavaokrenutaulijevo.1 BalJaioskopfnachlinksgewendet

Rv, Artemida (Hekata?) s bakJjom u deslloj ruei. Vladarevo ime BAAAAIQY • de.nc strane.

Artemis (Hekate?) mit F~"kd in dcr Rechtcn, Hemchername BAAAAIOY zur rechten Seitc .

••

14mm 2,SgMimicaR5

R Av, BalajosovaglavaoJuenutaudesno. I Bal1iioskopfnachrechtsgewendct.

Rv, Artcmida s bakljom u desnoj ruei. Vladarevo imo BAIv\AIOY 8 lijeve strane, I Artemis mit Fackel in der Rechten. Hcrrschemame BAAAAIOY zur linken Sette

••

14 mm 1,32 g Mirnica R5

Poslojivi~evarijanti. f EsgibtmehrereVarian'tcndavon

POGIAVUlE 11

HRVATSKI NOVCI KROA TISCHE MUNZEN

PRVI HRVATSKI NOVCI (FRIZATICI)

Godinc 1102. 'klopili ,u Hrvati ~.vcz ~ Madarskom. ilabr~li kralja Kolomana za vladara. ali ni,u se odrekli ~voje politi~ke samoslalnosli. Tada dolali do vclikih promjena u driavn(>j upr.vi hrvat,kih "em"lj~ 0<1 Drinc do Jadran.,koga mora. D,)k je Mad.rskom vladao kralj, upravu u hrval,koj zemlji s neograni~ennm vla~cu imao je samoslalan i kralju ravnopravan hcrceg (dIU). koji jc naj~cUc oro tlan kmljevskeobilelji.Pnstavljaojebanove.dodjeljivaoplemstvoi,azivaoSabor,potvrdivao'larekraijeve povla,[ice (gradovima. crhama i polOatim obiteljima). vodin vnjsku ural. a svoj" jc samoStalnOSI i",""avan i kovaojem hercdkog nove" kojije vrijedio k"o zaknnitoplate>;no sredst\'o u tad"njoi hrv.tskoj zemlji. Herceg u "'ojim lspravama n.vodi da vlada "Bofjom milo~u" (Deigra/ia). a ojegova ga okolina nMiv. "hcrce~kim velicansl\'om" (duca/ill mll£si/Ils). Pctrebnc je spomenut; da hrvatsk; vlaJnrido 1102. nisu kovalisvoj novac. vee se nprometupojavljivaobizanl.lkino,"c. Prvinacionalni novaejavlj",ekoncemXIl.ipOCetkomXIJI.,toljeca,atounosivclikipreokrctuprivrcdnitivot

P,vcdomace novcekovaojc hcrccgAndrija (1192-121 I). Dinari,polud inari.tajaulonomninovaci ~'yi drugi nO"d kovani SU po oWru na frizatike (godine 1125. u Friesachu - Sjcvcrna KoruSka), a u trgnv;n; i prometu nisu se razliko,"ali od pr.vih Irizatika, te ih s pravom nazivamo hrvat,kim friZlllicima

DIE ERSTEN KROATISCHEN MONZEN (FRJESACHER)

1m Jahre 1102 seh!oBco die Kroaten ein Bund mit Ungaro und w;;hllcn Koloman ,um Hcrrsehcr ohne ;hrcpolitisehcSelb'Ul!indigkeitaufzugebcn.SokameszugroBenWendungeninderStaatsvcrwallung de, kroalisehen Landes von der Drin. bis zor Adria.Wiihrend in Ungarn dcr Konig hcrrschlc, iibernahm die Verwaltunng (~it unbesehriinkter Hcrrschaft) Uher Krootien ein sclbstiindigcr und dem Konig gleichbercchtigtcr Herzog (Dux). der meistens Milglied der koniglichcn Fami!ie war. Er crMnnlcdie Ban"',erteiltc Adelstand undberidden Reiehslagein; be.tatigt. dasaliekonigliehc Privilegium (von Stadten, Kirchen uod bekanten Familien) und 109 das Heer in den Krieg. Von bcsondcrer Bedeutung fUr die Sclbststiindigkeit war die Priigung von Hcnogsmunzen. die al. gesetzlichc" Zahlungsmitlcl im damaligen kroatischen Lande galten. Ocr Herzog Whrt in seincn Dokumenten ""f. er herrsche mit "Gottesgnade" (Dei gratia), und seine Umgebung 'prieht ihn mit" Eucre herzngliehc Gn!idichkeit" (du~alia maesitas) an. Ell mull erwiihnt werden. dall krQati.'che Herr.chet his 1102 keine eigenen Miinzen priigtcn, im Umlauf warcn ausschlies.slieh byzanlinigche Mun,cn. Die erslcn nationalen Mlin....,n daticren vom Ende de. 12. und Anfang de, 13. Jahrhundcrts; sicbraehlcneinegmscWendungindHsWirtschafslebenmit

Herzog Andrija (1192_121 \) pragte die ersten hcimischen Miinzcn· Dinar und Halbdinar. Fiirdie,e authonomcn, wic aueh fUr aile iibrigcn Munzen.dientc als Vorbild der Frie~aeher (1125 in Friesach, NordkiirnlenJ. 1m Handel und Umlaufwurde keih Unterschied ~ischen eehteo Friesacher gemaeht, Sll nennenwirsiemit Reehl Kroali<ehe Friesachcr

HRVATSKI FRIZATICI / KROATISCHE FRIESACHER

KraJj Emerik / Konig Emmerich (1296-1204)

Herceg Andrija / Herzog An d r e a s (1196·1204) (Andreas, dei gracia, Dalma&ie, Chroatie Chulmeque dux)

Dinari/Denare

1. ANDR£AS· O' CR (Andreas Dux Croatiae ili/oder Andreas Dei Gratia).

15 mm,O,94 g, R.197, Budapest

Krutni natpis lzmedu dva gJatka kruga, U m:dini stali hrvatsko .

t1E~::f~;~ Jr~~e:tt~ z~ez~:~ ~!~!~~av~=:n W;~en:

Rv. Crkveni zabat s dva tomja, odozgo tri krui~a i jedna zvijeula. / Kirchengiebel mit zwei TD.rmen, oberhalb drei Ringel und ein Stem.

2. Av .• ANOR€:AS DI . GR . lnace kao/Sonst wie Nr. I.

Rv. Kao/Wie Nr. I.

15 mm, Jese. 92, Budapest

3, Av. + ANDR£AS . DI . ORA· lnaee kao/Sonst wie Nr. I Rv. Kao/Wie Nr. I.

16 nun, Jesz.92, Budapest 4, Av. ANRD(an)VS· D£

R6

IS mm,0,80 g, Br,186, Zagreb

Av. Okrunjeno poprsje s matem demo i tezlom lijevo. / Gekrontes Brustbild mit dem Schwer! rechts und dem Zepter links

Rv. Zgrada s lri tomja, gore dva krufi~a, do1je raVllO tlo. I Drei . rurmiges Gebaude, oben zwei Ringel, unten ebener Boden

5. + ANDR€:AS / / /

R6

15 mm,O,79 8,0,94 g, R.198, Zagreb, Budapesl

Av. Okrunjeno poprsje s krifem na kroni. / Gekiintes Brustbild mil e;nem Kreuz auf der Krone

Rv. Kao/wie Nr. 4

6 +. A . N' D' (rea) S' D

R6

12 mm.O,74 g,0,84 g, R.203 Zagreb, Budapest

Av. Jaj"S! staroma!larski «n S grbom popracen sa cetir; loCke. u tel.oroluku. / Der eirunde ahungarische Wappenschild von .ier Punkten beglcitet im vlerpass

Rv. Okrunjena glava u Juku, na njoj lri tomja. / Gekronter Kopf im Bogen, darauf drei lurme

7. + AHDR€:A",

R6

15 mm,0,82 g, R,179, Budapest

Av, Natpis lzrnedu dva llnijska kruga. U sredini stojeca figura hercega' maCem i zezjom. / lnschrift zwischen zwei Linienkreisen. In de, Mitte stehende Figur des Heraogs mit Schwert und Zepter

Rv, Okrunjena glava u Juku, iznad dva tornja, izmNlu kojih IU kriz i kruzie. / Gekronter Kopf im Bogen, darauf zwei Tilrme, oazwtschen ein Kreuz und ein Ringel.

8 A •. Herceg. carskom jabukorn i zezlorn 'jedi. na prijestolju. / Der

. Herzog mit Reichsapfel und Zepter auf. emern Stuhle sitzend.

Rv. Veta zgrada na tijem krovu je toranj , dV!Je .~astave. I Grosses Gebiiude, auf dessen Oach ein Turm und zwei Fahnen.

17 mm.O.88 g.R,l99. Budapest

Crkveni zabat sa dva tornjaodozgoolcrunjenaglava I Klrcheuglebel mit zwei Tllrmen. oben gekr1inter Kopf.

U ukrlSenom okrugu ~etveronohc s dugim rej-orn / In verzjertem Umkrels ein vierfussler mit Jangem Schwanz

R6

18. mm.O,90 g,R.200. Budapest

!D. Av. U dvostrukom linijskom okrugu poprsje hercega sa dva zezla.

lin doppeltcm l.inienkreis Brustbild des Herzogs mit zwei Zeptern R,' Cetveronozac. kao br. 9. I VierfuiiSler, wie Nr. 9

17 mm,0.S3 g.Har.Ba.Budapest

lzmedu dva torllja poprsje hercega, odozgo dva kruuea i zvijezda /Zwischell zwei Turmen Brustbild des Herzogs. oberhalb zwet Ringel und Stem

U unutraslljem krugu eeweronczac s malim repom, U vanjskom kn'gu krulic. / Im rnneren Krelse Vlerfussler mit kleinem Schwanz, in aussercm Kreise Ringel

IS mm,Lusch. 336

12_ Av_ ~~i'~~h~::~e8uanJ ~e~~h~pfel~arskom jabukom. / Brustbild des Herzog Rv U unutrasnjem krugu jajast staromailarski grb popracen sa sest tocaka. au vanjskom krugu krulici. I 1m inneren Kreise das elrunde altullga· nsche Wappen, von sechs Punkten begleitet, im ausseren Krei. Ringel

R6

16,5 mm,0,78 g,R.206,Zagreb,Budapest

Kralj An d r f j a I Konig Andreas 1l.{1205-1235)

Banovi izmedu 1204_ i 1209_ godine! Die Bane zwischen denJahren 1204.und 1209.

13. Av. Malo poprsjc kralja 5 palminom grancicom u svakoj mel, ispod zabatske gradevine $ nazupcanlm tornjevima. / Klemes Brustbild des Ktinigs mil Palm~weig in jeder Hand, enter Giebelbau mit drei Zinnentu.men

T.okulan slaromailarskj ~tit. petostruko podijeljen poprecno, izmeilu zvljezde i polumjesec3_ I Dreieckiger altungarischer Schild. Iunffach quergeteilt, zwischen Stern und Halbmond

Dinar/Denar 15 mm 0,78 g R.20J Zagreb

14. Av. Dkrunjena gjava izmedu dva kruzlea ispod zabatske gradevine sa tri nazupcena tornja. / Gekronter Kopf zwischen zwei Ringeln unrer Giebelbau mit drei ZinnentUrmen.

Rv. Staromadarsk.i wak izmedu polumieseca sa ova kruiica i zvijezdom / Altungarischer Schild zwischen Halbmond mil zwei Ringeln und Stern

Bagatin/Battin 10 mm 0,15 g R.202 Zagreb

15 Av Olaunjeni vladar sa teuom u desnoj i carskom jabukom s kruem

u lijevoj ruei !jedi na prijeslolju. I Gekronter Herrscher mil Zepter in def reehten und Reichsapfel in der linker; Hand, auf einem Stuhl sirzend

Rv lzmedu dva linijsk:a kruga zvijezda; u sredlstu gradevina sa tn tornja./Zwieschcn lwei Linienlaeisen Sterne. In der Mitte dreiHlrmiges Oebaude

R6

Dinar/Dena! 11.5 mm 0,93 g R.301 Zagreb. Budapest

16. Av. Kao/Wit Nr. IS.

Rv. Kao/Wie Nr. 15., bel vanjskog linijskoga kruga sa zvijezdicama./Ohne denausserenLinienlaeismilSternen.

R6

Poludinar/Halbdenar 12 mm 0,44 g R.302 Budapest

Vlada! u sjedecem polotaju sa sokclom na desnici i ~ez1om u lijevoj ruei. I Der Herrseher sttzcnd mit Falken auf der rechren und Zepter in der linken Hand.

Rv. U vanjskom krugu kruiici, u sredini dva mala tornja, odozgo malen staromadarski grb lzmedu dvije lvijnde, a sasvim gore polumjesec i zvljezda. / 1m ~usseren Kreis Ringel, in del Mitte zwei kJeine Turm~ oberhalb Ideines a1tungarisches Wappen zwischen lwei Stemen, und ganz eben H.bm,,' 00' s,,~~

\~

Dinar/Denar 15 mm 0.67 g R.J07 Zagreb

18. Av. Kao/Wie Nr. 17.

Rv. Kao/Wic Nr. 17 .• ali polumjcse<; izmedu dvije zvijezde, bez vanjskoga kruga s kolutitima. I aber Halbmond ~widJen ewet Stemen, ohne den aussesen Kreis mit Rlngeln

~ R6

Poludinar/Halbdenar 13 mm 0,31 g R.308 Zagreb

19. Av. Okrunjena glava l2med\! dvije zvijezde , iznad zvijezda i pctumjesec. /Oektonter Kopf zwischen zwel Stemen, eben Stern und Halbmend Ro. [spod toCi<aStog luka zvijezda. lznad jajast staromadarskl grb izrnedu

dva lornja. / Unter einem Bogen von Punkten etn Stern. Dben eirundes wappen von Altuogam zwischen zwel TUrmen

R6

Dinar/Dena! 17 mm 0.99 g R.303 Zagreb

W. Av. Kao/Wie NT 19. ali potumjesec lzrnedu dvijc zvijezde. I aber Halbmond zwisch.en zwei Stemen.

av. Kao/Wie Nr. 19.

R6

Po[udinar/lblbdena, 12 mm 0.50 g R.304

21. Av. DvtJc ohunjene gill".' ukrenute jedna pr.ma drugcj. Imad polumjcsec i zvijezda. / Zwei gekri>nte Kopfe , etnender augekehn. Oberhalb Halb· mond und Stem.

Rv. NazupCao toranj izmedu dva grba s mad~ ... kim dvostrukim kri:t.eT?'

gore zvljezda. dolje dvije toCke. I Ein Zlnncnturm ZWIschen zwel Wappen mit dem ungarischen DoppelkreuL. "ben ejn Stem. unten zwe! zwei Punkte

Dinar/Denar 16 mm R.30S A

l2. Av. Kao/Wie Nr. 21

Rv. KaQ/W;e Nr. 21. ali gore dv;je totkc./aber eben 7. ... ."i runkle.

R6

Poludinar/Poludenar 12 mill 0.50 g R.309 Zagreb

"'

Ban Be r t o l d meranski/ Banus Bertold vOn Meranien (1218 1251) k a s nij e a k vilej s k i patrijarh/ Spater Patriarch von Aquileja (1218-1251)

Biskup sjedi s knmom palicom u desnoj i knjigom u lijevoj fUeL J Sitzender Bischof mit KreuZSl3b in def reehlen und Buch in der linken Hand

Natpts nepotpun: APMA u sredini kriz , U kutu 1,4 polumjesec, 2,3 zvijezda. / Inschrift unvollstandig: APMA In der Mille ein Kreuz. in den Winkeln 1,4 Halbmond, 2,3 Stern

~ R6

Dtner/Denar 17 mm 1,23 g Lusch.337 Kao/Wie Nr. 23.

Rv Kao/Wie Nr 23. ali u kritu teliri zvijezde. J aber im Kreuz vier Sterne

Poiudinar/Halbdenar 13 mm 0,40 g Lusch.341

25. Av. U sredtstu ornament izme(iu dvije blskupske glave, gore dva krutica i zvijezda s polurnjesecom lijevo i desno. / In def Mille ein Ornament zwtescben ,,-wei Bischofskopfen, eben zwei Ringel und Stern mit Halbmond links und rechts

KrLt, obostrano polumjesec, gore 510vo A, dolje A / Kreua, beiderseits Halbmond, oben Buchstabe A, unten A.

R6

Dinar/Denar 15 mm 0,69 g R.188 Budapest

26 Av Ova luka, ispod dva tomja, odozgo biskupska glava izmedu dva iaufica. / Zwei Bogen, unterhalb zwei Ttirme, oberhalb Bischofsknpf zwischen zwei Ringeln.

Rv. Ornament s dvije zvijezde / Ornament mit zwei Stemen.

f!)

Oinar/Denar IS mm 0,81 g R.I84 Budapest

27. Av Kao/Wie Nr. 26

Rv Kao/Wie Nr. 26

R6

~

Poludinar/Halbdenar 13 mm 0,39 g R.18S Budapest

R6

28. Av. Poprsje biskupa izrneilu dva siupa, gore zvijezda i polurnjesec

S obje SITane. I Brustbild elnes Bischof, zwischen zwei Saulen, oben Stem mil Halbrnond betderselts.

Rv. Zgrada s Iri tomja. / Gebaude mit drei Turmen

~) R6

Dinar/Denar 0,44 g R.186 Zagreb, Budapest

29. Av. Kao/Wie Nr. 28.

Rv. Kao/Wie. NT. 28

R6

Poludinar/Halbdenar 12 mm 0,27·g R.187

30 Av. Stoje¢i biskup s bisk.upskirn siaporn i knjigo,m. I Bischof stehend mit dem Krumrnstab und Buch

Rv 19rada s dva lomja I Gebiiude mit zwei Ti1rmen abseils.

Dinar/Denar 15 rnm 0,53 g G. 33 . 36 Budapesl 31 Av. Kao/Wie Nr. 30

Rv. Kao/Wie Nr. 30

R6

Poludinar/Halbdenar 12,5 mm 0,37 g G.37 Budapest

IV

s e n o v t i z m e d u 1212. i 1220. god;n. I Die Bane zwischen denJahren 1212.und 1220

32. Av. Okrunjena glava medu dva tcrnja. Gore zvijezda, polumjesec i kruflc. I Gekronter Kopf zwischen zwei Ti1nnen. Oben Stern, Halbrnond und ein Punkt

Luk s tTi kule, dolje i gore trolis!. / Bogen mit drei Turmen, unt"n und eben Dreiblatt.

R'

Dinar/Dena< 16 mm 0,55 g R.305 Zagreb

33. Av. Kao/Wie Nr. 32 ltv. Kao/Wie Nr. 32.

Pollidinar/Halbdenar 13 mm 0,28 g R.306 Zagreb

34 Av. Nad svodom dvije okrunjene glave, medu njima cvijet. / Auf einem Bogen zwei gekrtinte Kopfe, zwischen ibnen eine Blume Rv. Zgrada , portalom izmedu dva &tabla. Iznad madarski grb. / TorgebJiude zwischen zWlli Baumen. Dben ung. Wappen

R6

Dinar/Denar 16 mrn 055 g R.Z04 Budapest

35 Av. Okrunjeno poprsje izmedu dva slupa i dvije zvijezde: / Gekrtintes Bmsrblld zwischen ewer Saulen und zwe! Stemen

Rv. U manjem krugu zgrada s portalom i dva lomja, medu njima zvijezda; u vecem nakil od zvijezda. / Torgebllude mil zwei Turmen, dazwischen ein Slern.

R6

Dinar/Denar 16 mm 0,61 g R.I94 Zagreb

36. Av. Visok.i toranj izmedu polumjese~a i zvijezde gore i dvije glave dolje. / Hoher Turm zwischen Halbmond und Slem oben und zwei Kopfen unten

vtsckt toranj S zvijezdom i polumjesecom sa svake mane I ~Ioher Turm mit Halbmond und Stern beldersefts

R6

Dinar/Denar 15 mrn 0,46 g R.190 Zircl

37 Av. Dkrunjeno poprsje 8 vladarskim ma~em i zezjom. / Oekrcntes Brustbild mil Schwer! und Zeple,.

Rv. Zgrada s portalom medu dva tornja. Nad njima madarski Slit. / Torgebaude zwischen zwei Turrnen. Oben ungarisches Wappen.

R6

Dinar/Denar 14 mm 0,51 g R.207 Zagreb

38. Av. Lllk s tornjem izmedu dvije glave. Ispod luka zvijezda / Bogeo mit dem Tllrm zwischen zwei K6pfen. Unter dem Bogen ein Stern.

Rv. Ornament s kri!om, polllmjeseeom i zvijezdom. Odozgo cetvero . nozac. / Ornament mit Krell! lind Halbmond lind Stern. Unten Vierfussler.

R2

Dinar/Denar 12,5 nun 0,56 g R.226 Zagreb

39. Av. Kao/Wie Nr. 38

Rv. Kao/Wie Nr. 38

R 2

Poludinar/Halbdenar 10,5 mm 0,23 g R.227 Zagreb

Hercegl Herzog Bela (1220· (226)il und h e r c e g / Herzog Kolornan(1226·1235)

( Bela Dalmatle et Croatie gubema!Or. . Keleman. Dalrnatie et Creane dux)

40. BELA R

Kri:!., u kutevirna po jeno slovo; u Sledini jedno R. / Befusstes Kreuz. in den Winkeln je ein Buchstabe: in der Mitte cin R.

Rv Toranj izmedu dva ljiljana, tspod njega polumjesec i zvijezda 1 Turrn zwischen zwei Lilien, unterhalb Halbmond und Stern

Dinar/Denar 12 nun R.239

Polurnjesec i zvijezda, ouozgo okruojena glava izmedu dva lomja 1 Halbmcnd und Stern, oberhalb gekronter Kopf zwischen zwei Turmen Rv. Toranj izmedu dva Ijiljana. / Turm zwischen ewer Lilien

Dinar/Denar 12 mm 0,46 g R.240

Pclumjesec mend und n, U lisnatom

Dinar/Denar II mm 0,49 g R241 Zagreb 43. Av Kao/Wie Nr 42.

Kao!Wie Nr. 42

Poludinar/Halbdenar 0,23 g R.242 Zagreb

R2

Dinar/Denar 12,5 mm 0,56 g R.244 Zagreb

Av lJ polju jedno hebrejsko slovo. / [m Felde ein hebraischer Buchstabe. Rv. Sv. Mihael ubija zmaja / St. Michael, den Drachen totend

@!l:I~ ~

Poludinar/Halbdenar 10,5 mm R.243 Zagreb

lJ sredini krit.. / In der Mine ein Kreul Kao/Wie NR. 44

Dinar/Denar 12.5 mm 0,33 g R.244 8. Budapest

Av lJ polju slovc g. / 1m Felde Buchstabe G

Rv. Dvije okrunjene glave okrenute jedna drugoj j~pod luka. Iznad krit. u stitl! izmedu dvije l.vijezde. / Zwei elnander zngekehrte gekronte KOpfe unten einem Bogen. Oben ein Kreuz im Schild zwischen zwei Stemen

+ MO"," . BCLC . RCGm,_,

Dinar/Denar 12 mm 0,49 g R.2S6 Zagreb

Av. U poljn [III·. odozgo zvljezda. dolje polumjesec. / 1m Felde

1I1l daruber Stem, damnter Halbmond.

48. BELE oREXo

Dinar/Denar 12 mm 0,52 g R.248 Zagreb, Budapest Av. Okrunjeno poprsje. / Bru~tbild gekront.

Rv. Patrija"T~ijski kIit, odozdc dvlje okrunjene glave.ok:renute jedna drugoj. odozgo zvijezda i polumjesec. / Pamarchenkreua, unlen 'lwei einander zugekehrte gekronlC Ki.lpfc, eben Stern und Halbmond.

Av. Ovije glavc oktenutc jedna prema drugoj pod jednim lukom Odor-go krit u !titu izmedu dvije zvijezde. I lwei einander zugekehne Kopfe unter elnern Bogen. Dben etn Kreuz im SchildzwiscllenzweiSternen.

R. G,if Hi"'· I ceu Ho," .• -e

Dinar/Denar 12 mm 0,51 g R.336 Zagreb

50. Av. Klo/Wie Nr. 49.

Rv. Kao/wie Nr. 49.

~ R2

Poludinar/Halbdenar 10 mm 0.24 g 11..337, Zagreb. Budapest Kri1 i ckrunjena glava izmedu dva lomja. / Kreuz und

ge!trl)nter Kopf zwischen zwei TUlmen

Rv. Zvijezda i toranj iz.me4u dvije glave. / Stern und Turm zwischen zwei Kopfen.

Dinar/Denar 12 mm 0,35 g R.343 Zagreb Dvcstruki Mi1 ; okrunjena glava izmedu dva tornja. I Dappe! . kreuz und gekronter Kopf zwis,hen zwei Turmen

Rv. Krilati lav I Genugelter Lowe

Dina:r/Denar 12 mm 0.55 g R.344 Zagreb

53. Av Kao/Wie Nr 52 Rv. Kao/Wie Nr. 52.

Poludinar/Halbdenar 10.5 mm 0,25 g R.345, 346. Zagreb. Budapest

S4 Av. Ok,unjello poprsje. / Brustblld gekrcnt.

Rv Dva lava. izmcdu njih zvijezda. / Zwei Lowen, zwischen Ihnen ern Stern.

R 2

Dinar/Denar 13 mrn 0,56 g R.299 Zagreb 55 Av. Kao/Wie Nr. 54

Rv. Kao/Wie Nr 54

.. R2

Poludillar/Halbdenar 10 nun 0,30 g RJOO Zagreb. Budapest Kri~ lzmedu dvije okrunjene glave. I Kreuz zwischen zwei gekronten Kopfen,

Ce(vc!OIlO1.3C 1.desn3 / Vierfussler von ,ech(s

Dillar/Dellar 12.5 mm 0,52 s R.360 Zagreb 57 Av Kao/Wie NT. 56

Kao/Wie Nr. 56

Poludinar/Halbdenar 10 mm 0,22 g R.361 Zagreb, Budapest

"

OROFOVI ZRINSKI

[z prili~no oskudnc lilerature 0 kovanome nOVel! za vrijcme grofa Nikolc lIT. Zrinskog (Zri". Seryn, Zrinyi) zna se da je Zrinski u ... ·ojoj kovnici GOVea u malom dvorcu Gvozdansko ncdalckn od rijekc Une uHrval~koj,vctzavrijcmcugarsko-hrvatskogkraljaLudviga[(1516-1526),godine 1521. i 1526. kovao DENAR s grbom Zrinskih.

Nakon smrti Lmivigall.hrvatskisuvcimofcl.sijetnja 1527.izab ralizahrvalSkogakraljaoadvojvodu Ferdinanda t. Tc godine kOV30 je Zrinsk.i svoju najvc~u kovanicu GROS, daklc i aa vrijcmc nov()ga kralja. Nc zoa se. mcdulim, jc Ii se novi hajj slo:<io s timc. Kovanlcc iz 1528. i 1529 nisu po,nate. Dana IS.sluden()gaI529.kraljFerd;nandl.odobriojegmfuNikoliZrinskomdaprekuje"( ... )srchroiz5vOjih rudnika u Hrvatsk()j u ugarski pfcnig i 10 s IOlikim ~adrtajem srebra i lakvim nMinom kovanja kako 10 dozvoJjavajunasipropisi"

Majstorima kova6ma u odobrenim kovnicama grofa Zrinskog 20. srpnja 1530. dvor salje upUle. No poCctku rada kovnica naredeno je: "A ONTREBA (tj. majstor kova~) kovati ugarski pfenig na i~li nac;n, sa i.,lim sadrzajem STehra, leiinom i brojem, kao i sa utisnutim natpisima -kao s(Q sc kuje u nawj prijestolniei Ugarske. Svakako, u grbu fe biti napravljene preinake, kako smo se MI 0 tome dogcvonh."

lstoga dana uputc jc dobio i Sebastijan Rieder, ispitiva~ kovanog novce u kovnici Zrinskih. Rieder je bioaustrijskinumizmatitarkojije.najvjerojatnije,uGvozdanskodosaoizbetkekovnice.priscgnuvsi da Ce ,luIiti Kralju. Zrinski su vef tada imali uredenu kovnicu u Gvozdenskom, pa je Rieder zapo~eo kovativefujesen 1530. Budufi da Zrimkinisukovalinovacu razdobljuod 1528 do 1529 .• rudniei srebra nisu prcstali sproizvodnjom, Riederjevefpolovicom 1530. stvoriove~czalihesrehraladaljnjc kovanje.lzispravadomajemodasuZrinskiizsvojihrudokopadobivaliprihlizno200kgsrcbraugodini StogasuI530.raspolagaIispriblizno6UOkgili2100beaihmarakasrebra.

Uputeod20 .. "pnjaI530.sadrfavajuvainuo<lredbu:"Kovaleescugarskipfcnig,ajedanugarskipfcnig Cevrijedi!i3beckapfcniga,nasvakih470do414heckemarkeinistavi!e.MarKamorasadrzavati8 Iota finogsrcbra" Nakon toga izjednemarke finog srehra (16 lOla) kovanoje dvostrukotoliko, iii priblilno940pfeniga.Budufidajegodinc1530.naGvozdenskomkovanovrlomnogonovca.dodanas supoznatc23varijantedenaraZrinskih.

Mcdutim,v8lnojeponajprijeprotumatitikojisudenarikovanipoodobrenjuFerdinanda I. Vee 1917 HersanyijepoeeoislrativatisvakuvarijantudenarakojijcuUgarnkojkovanubiiokojllj.pOlnatojili nepoznatoj kovnlct l.a vrljeme vladavine Ferdinanda I. Takoje pronesec denare iz 1530. i 1531. sa siglama N - S, N. S. iNS, ali sigle poznatih ugarskih kovnica nije mogaopronati. Nakon !ito jc u Newalda otkno daje Ferdinand I. godine 1529. dopunlo grofu Nikoli Zrinskom III. kovanje dcnara. protumaCio jesigleNiSkaoinicijalcimcnaNikolausSeryn,ipripisao)hkovniciZrinskih

Kadjcgodine 1527. Ferdinand I. postaokralj Ugarske,nijeodmahpreuzcoupravunadrudnicimai kovnicom Krcmnitz u K~rpatima. Medutim, 1527, 1528. i 1529. dopu.tio je da Se ugarski denari kuju jedinounjegovojkovnicillBetu.Tisudcnarikovanivrlosolidno,slovalegendelijcposuoblikovana, lik Bogorodice na reverSu lijepojc iscrtan, Iiceje puno, pod krunom Ijiljana ko .. pada ravnodo nadlakt;ee. a Bogorodica sjcdi u dugoj, ~irokoj haljlnl koja ispod vteta l3whva vcdoravnom crtom. U desnojrucidrzimaloglsusa,alijevuruku_tojeposchnovaino·dr1inagrudima

Odmah treba naglasiti da je i na denarima sa sigiama N - S, N. S. i NS i s godinama 1530. i 1531. Bogorodica posve jednako nacrtana i iskovana, kao u vee navedenim denarima iz Bc~a. I ne sarno tol Zrinskije 1531. i 1532. dao kovali denaresa svojimgrbom ispod Bogorodicc, i Bngorodieajeopet nacrlana kao na beckim denarima. Nadalje. godine 1532. prepuSlio je Zrinski svoj rudnik u Gvozdenskom Leonhardu Gruberu, a 15. ,vihnja 1532. kralj Ferdinand l. oopusuo jc Leonhardu Gruberudaiskujeiskopanosrehro24

Gruber je kovao i u Gvozdenskom. a Bogorodicaje na lim denarima bila naertanajednako kao na ,vim dolad iskovanim dena rima_ lcdnaki formal i crtel'. Bogorodicc na .vim linl dcnarima sa siglama N - S. N. So. NS, grbom Zrinskih i siglama L- G, najjasnije dokazujc da su svi Ii nov~ici pnlekl; ;,. isle radinniee. i da ih jc sk;cirao vrsni majslor ze laradu biljega na ~Iatu i srebru. Taj je majstor gotnvn sigmnn bin SEBASTIAN RIEDER Tako je ostao vjeran narcdbi kralja Ferdinanda time ~lO je denare Zrinske kovaojednako"kaostosuseonikovaliunaSojprijestolnieiUgarskc",

Potrcbnc jc iSlaknuli da se BDgorodicu s lijevDm rukom na grullima ina~e ne mOle naci ni na jcdnom denarukovanumuraznimkovnicarnaizrazdobljaFerdinando,'cvladavine.

Posebno.lknvnireGvozdenskontitujeseiuprimjenilistadjetelinekandijakrititkesiglculegendama Listdjetelinenalaziseinadri!avnomegrbu,naaversudcnara.Jednakatrilistadjetelinenalazescina lalirima Zrinskih iz 1533, koji su bili oznac.:ni siglama S - R (Sebastian Rieder). Sve 10 dokazuje da je Rieder radostavljao list djeteline u legcndciuornamcnte,nako vanicekovancukovniciGvoWenskn. Na drugim ugarskim dcnarima iz log vrcmena ncma lisla djeleline_ Stavljanjejednako na novee kovane u pra~kim kovnicama_ Medutim, to je po~elo tek godine 1540 RiedcrjetakodcrslijedioKraljeveuputeod20.srpnj81530. olagrbovcskovanicaZrinskihpreinati, ito tocnoonakokakojetotraiioKralj.Sloganije,kaoudobaLudviga n,natekovanieestavljaogrb Zrinskih, vet sigle pO<!etnihslova imena i prezimena Z,insJrih N - S (Nikolaus Seryn).Jednako je Rieder uradio i prilikom kovanja denara Leonharda Grubera. Nairne, Ferdinand I. dopustio je godine 1532. L. Gruberu kovanje "istog ugarskog pfeniga kojijc kovanu'Bc~u, aliolaseugrbu napravepreinakc" U to je vrijeme Rieder dobio nove Kraljeve upute. Po naredenju Kralja atavic je i na kovantce L Grubera sigle namjesto grba L _ G (Leonhard Gruber)

Konacno se poc.:o knvali jedno:sl'ani pfenig grofova Zrinskih. Taj se novae, medulim, eo-eo u Grazu

Inhaltsangabe: Aus deT ziemlich klcinen numtsmauschen Litcratur liber die Mlinzcn des Grafen Nikolau. 11l. Zrinsld (Zrin, Seryn. Zrinyi) ist sclIon allgemein bekannt, dass Zrinski in seiner Pragesteue auf ocr kleinen Burg Gvozdansko unweil vOn dem Flusse Una in Kroatien !;Chon dcm ung kroat. Konig Ludwig n. (1516-1526) in den Jahren 1521 und 1526 eigene Denate mit dem Zrin!kiWappen(zweiwaagrechtgesteliteAdlernugel)grepraglhat.

Nach dem Tade Ludwig II. wahllen die kroatischen Magnalen am 1. 1 1527 den oslerreiehisehcn Erzherzog Ferdinand L zum kroatischcn Konig_ Ncch in demselben Jahre 1527 pragte Zrinski seine grosseren Miinlen, Groschen, also !;Chon unterdcm neuen Kenig gekommen. Die Frage,obeszudiescr Pragung mit Zustimmung des neuen Konigs gekommen war, ist bis heule ungeklart geblieben. Aus den Jahren 1528 und 1529 sind hine Zrinski-Miinzen bekannL Abcr am lB, XI 1529 genehmiglc Konig Ferdinand dem "Nicolas Grafen von Seryn" die Vermiinzung "der Silber von semen Perkhwerehen in CrabatenluvngarischenPfenningennachdem khornund schlag wle unse rOrdnungvennag".

NOVCI GROFOVA ZRINSKIH I MONZEN VON ZRINSKI

GROF NIKOLA ZRINSKI / GRAF NIKOLA ZRINSKI

Novci klJl'ani tijekom vladonja Ludovika IJIMiinzcn, gcpriigl wahrend dcr Regierungvon l.udovik 11 (1516-1526)

IA:Mri/ Dena!

LVDOVICVS.R.VNG.1521. U nulamjem bisernom krugu Itit s grbovima; iznad grb Ugarske, i.pod Hrvatske (tT; leopardQlle glave) i Cdke (uspravljeni Jav); ispred grbova ~tilic s grbom Jagelovica(orao). I IminnerenPerlkreisWappenschild;obenUn garn.unleniCroalien(drei Leopardenkllpfe) und Bilhmen (aufgerichteter Uiwe); ein kleine. Mittelscl!ild mit Wappen von Jagelit(Adler)

PATRON· grb Zrinskih / Wappen von Zrinski - VNGARI. U nutarnjem bisernom krugu Madona s malim I.usam. / 1m inneren PerJkreis Madonna mit dem lesuskind

LVDOVICVS· R· VNG· 1526' PATRON'· grb/ Wappen· VNGARI

15 mm Numizmal / Miinzkenner Kllz]6ny, 1928, S. 136 i/uod 139

Kaobr.l./WieNr.1 KaobT.1./WieNT.l

15 mm rere-. KataJog 6,19(l6 br./Nr.2224

15 mm R~lhy, CN.H., II. br INT. 307

Kaobr.1./WkNr.1 Kaobr.l./WieNr.l

LVDOVICVS· R VNG· 1526' PATRON' -8Tb IWappen. VNGARI

LVDOVICVS R· VNG· 1526' PATRON· 8rbl Wap""n - VNGARI 15mmRtngjco

LVOOVICVS.R· VNG' 1526

PATRON· - gTbl Wapenn-· VNGARI

15 mm0,50gRengjen

LVDOVICVS· R VNG· 1526' PATRON·· grb /Wappen·· VNGARI·

15 mm 0,59g Dr. Meixoer

Kaobr.1./WieNr.1 Kanbr.1./WieNr.1

Kaobr.l./WieNr.1 Kanbr.l./WieNr.l

Kanhr_l./WieNr.l Kaobr.1.IWicNr.1

LVDOVIC sR· VNG· 1526'

Kaobr. I_Zalomljcno, pasc ,jovoV nevidi,aod.lovaSsamodonji dio

Wic Nr. 1. Abgcbrochcn. ohnc Buchstaben V und Buchsrabe S hat nur Unterteii

PATRON -grb/Wappen - VNGARI Kaobr. l./Wie NT. 1

15mmO,45gRengjco

LVDOVICVS R VNG ·1526' PATROA - grb/Wappen - VNGARI

15 mmFejer,KataJog6,1990br./Nr. 2225

LVDOVlCVS· R' VNG· 1526' PATRON· grb {Warpen - VNGARI

15 mm Fejer, Ka1. 6, br./Nr. 2221

LVDOVICVS· R· VNG· 1526 PATRON ·_grb/Wappen· VNGARI

15 mm FejeT, Kat. 6, br./Nr. 2220

LvnOVICVS - R· VNG - 1526 PATROON· grb! Wappen - VNGAR

15 mm Fejer, Kat. 6, m.t NT. 2223

LVDOVICVS· R· VNG· 1526:

PATRON' - grb/ Wappen· VNGARI·

15 mm reje. Kat. 6, br, / Nr_ 2222

Kaobr.1./WieNr.I Kaobr.l./WieNr.l

Kaobr_L/WieNr_1 Kaollr_l./WicNr.l

Kaobr.I./WieNr.1 Kaobr.I./WieNr.!

Kaobr.I./WieNr.l Kaobr·I./WieNr.I

Kaobr.I.!WieNr.l Kaobr.I./WieNr.1

LVDOVICVS - R -VN' 1526' Kaobr.I.!Wi. Nr. I

PATRON '-grb/Wappcn -·VNGARI· Kanbr.l.!WieNr. I

15 mm Dr. Mikolji

Kaobr.l./WieNr.l Kaobr.I./WieNr.1

-grb/Wappen- -VNGARI

15,1 mmO,62gSarajevn

Novei kovani tijnkom vladanja Ferdinanda I ! Miiozen. gepriigl, wahr.nd der Rcgicrung von FerdinandI(1527-1564)

Pf.nig/Pfennig

Nancprav;lnooh[1J.bljcnoj plocicidvagrba; lijevoAu'tTijeiBurgundije,dc_<nogrbZrinsl:.ih Iznadgndinakovanja 1527.Slijeveisd.snestrBnei ispodgrbovainicijaliN-C-Z,{Nico)aus Commas Zrini). ! An [chlgcpriigter Miinzc zwel Wappen: links Ostcrreich und Berguno.

reohls Zrinski. abcn da. Miinzjahr: 1527. Links, rcehls und iiber dem Warpen Monogramm N-C·Z (Nicolau., Come, Zrin;)

R, Bez ikakvih nalpisa i figura. I Glall. ohne ;rgendwekhe Zeichen und Figuren

Oenar;! Oena,

1. Na reverse S ob;ju strana Madone lnicijali N . S. / Miin2Zcichcn N - S aufbe;den Seilen de, MadonnaaufderRs

FERDlNA:. 0 '.' G .: R .'. VNG '.' 1530': . U nutamjem hugu ~lil S grbovima Ugarske. Hrvatske (tr; Icopardovc glave) i Cdke: ispred grbova ~tilic s g,bom Auslrije (gore i do\je crveno polje, u sredini bijelo. I 1m Tnnenkreisc Wappenschil~.: Ung.m, Krualicn (drel Leopardcnkiipfe}und BOhmen; Miltels<:hildchen mil Wapren von osicrretca (oben und unten rote Felder, in de, Milte ein weisses Fcld)

PATRON· VNGARI U nutarnjcm krugu lik Madone medu inidjalima N· S. ! 1m Tnnenkreise Madonna zwischen Ncb

14.8·15,7 mm 0,54 g Budimpei.ta f Budapesl' Num. K1izl., 1917, S 88

FERDlNA': D': 0 '.' R VNG 1530'.

Kao br. 16; in R; VNG nema lrolisla. ! Wit Nr. 16; ohne Drciblatt hinter R und VNO.

PATRON: VNGARI Kaobr. 16./WicNr. 16

15 mm 0.56 g Smideg, Budimpdta I Budapest

FEROINA': 0': 0:. R:. VNO 1530:.

Kao br.16; iza VNO nema trolista. I Wic Nr. 16; ohne DreiblaU hinter VNG

PATRON- VNGARI Kaobr. 16./WieNr. 16

15 mm O,60g Dr. Meixne,

FEROINA:. 0 '.' 0': R . VNO 1530t

Kao br. 16: i~a VNG nema rroltsta, lUI 1530 trolist s pelcljkom / Wie Nr. 16; ohne Oreibialt, hinter 1530 Dreihla1! mit Sl;ei

PATRON· VNAGRI Kaobr.16.!WieNr.16

15 mm 0,61 gOr.Meixner

FERDlNA:. D:. G:. R:. VNG:. 1530· Kao br. 16. !Wie NT. 16

PATRON -VNOARI Kaobr. 16.{Wie Nr. 16

15 mm 2.4 II (Debeljak / Dickling) Num. Kiizl., 1923. S. 33

FERDlNA:. 0:. G:. R': VN 1530:.

Kaobr.16./WieNr.16

PATRONt-t VNGART

Kan br , 16: rrollst s peleljkom iza prve i lspred druge rijeti u natpisu. I Wie Nr. 16: Dreibtau mi!StielhinlcrdemerstenundzweitenWorldcrSchrifl.

i4.5mmO.67gRengjco

FERD1NA:. D:. G': R': VNG 1530

Ka'J br. 16: iz;, VNG nema trolista, ! Wic Nr. 16: chne Drclblatt hinter VNO. PATRON: _"VNGARI

Kao br, 16: trolls! iza prve i ispred drugc rije6 u netpisu. / Wic Nr. 16: Orciblall bintcr dcm crstcnundvordemzw~ilcnWnndcrSchrifl.

14.5 mm 0.55 II Dr. Mci~ner

FERDINA:. 0':0': R ·."VNO·: 1530': Kaobr.16./WieNr.16

PATRONt . t VNOARI

Kao br. 16: u sredini na!pisa dva uotlsra s petcljkama. f Wic Nr. 16; in der Miue der Schrift zwciDrdbHittcrmitSliel

15 mm 0,45 g Dr. Meixner

FERDINA· 0·0· R· VNO· 1530

Kaobr.16;~titjcsagl[anesavijen,doljc!ilja1. / WieNr.16;derSchildseitenscingebogen, unten spitzig.

PATRON. VNOARf Kaobr. Ib./Wic Nr. 16

15.5 mm0.39 gBudimpei!a I Budapesl-NumKOz1..1917.S.88

FERDIA· D· G· R· VNG·1530· PATRON _ VNGARI

Kaobr.24./WieNr.24 Kaobr.16./WieNr.16

15,5 mmO.65 Rengjeo

FERD1NA' D·O·R·VN 1530·

Kn<l br. 24: ita VN nema toeke. / Wie Nr. 24; ohnc Punkt hinter VN.

PATRON _ VNGARI Ksobr. 16./Wie Nr. 16

15mm0.41g(okrhnut/abgebrochen)Dr.Mcixncr

FERDINAN·O·O· R· VNGA ·1530· Kaobr.16;ltitjesastr.lfleravan,adoljeokrugao.1 WieNr.16;Schildseitcnsgeradeund

untenrund. .

PATRON - VNGARJ

Kaobr.16./WieNr.16

14,g· 15.4 mm 0,51 gBudimpdta, 6udapest-Num.K6~L,1917,br./Nr.194c S.88!89

FERDINA· D· G· R - VNG· 1530

Kaobr.27./WieNr.27 Kaobr.16./WieNr.16

15 mmO,S5gDr. Meixner

15 mm 5.8 g (DebeljakT / Dickling!) Markl, br.1393. - Dr. Meixner (0,40 g)

Kaobr_27./WieNr.27 Kaobr.16./WieNr.16

FERDINA· 0- G- R - VNG 1530

FERDINA· D· G· R· VNG 1530

PA TRONA - VNGARI

15mmO,45g0r.Meixner

FEROINA·O·G·R·VNG'1530' PATRON - VNGARI

Ksobr.27./WieNr.27 Kaobr.16./WieNr.16

16 mm Mark), br I NT. 1370, slika br. / Abbildung Nr. 1363

2_ Na reversu S obiju strana Madone inicijali S - N. / Miinzzeichen N - S an belden Seitcn der Madonna aufder Rs

Kaobr.27./WieNr.27 Kaobr.16./WieNr,)6

FERDINA:. D': 0': R:. VNO 1530:.

Kao br. 27; iza VNO nema uoh.la. I Wie Nr. 27; ohne Dreib1all hinter VNO

PATRON - VNGARI Kaobr. 16./Wie Nr.16

FEROINAN· D· G· R - VNO - 1530 PATRON' - N· S -' VNOARI

15 rnmO,65 gDr_Mei:rner

]. Na reversu sobiju Sirana Madone Inicijall N' S. / Munzzeichen N' S unter der Madonna auf der Ra.

Kaobr.27./WieNr.27 Kaobr.16./WieNr.16

FERDINAN . 0 . 0 . R - VNO . 1530 PATRON· - N· S -' VNGARI

15-15,9 mm O,56g Budimpe~la I Budapest - Num. K6zl., 1917, S. 89.

Kaobr.27./WicNr.27 Kaobr.27_/WicNr.27

15,8 - 16,2 mm 0,47 g Budimpdla / Budapest- Num. Kozl., 1917, S. 89

FERDINAN'O'O' R' VNO ·1530 PATRON· -N· S- VNOARI

Kaobr.27./WieNr.27 Kaobr.27.IWieNr.27

14.6 - 16,1 mm 0,45 Budimpdta I Bud"pest-Num. Ko~L, 1917, S. 89

FERDlNAN·D·O' R· VNO' 1530 PATRON -N·S- VNGARI

Kaobr. 27./Wie Nr.27 Kaobr.16.fWieNr.16

14,6-15,5 mm 0,68 g Budimpcita/Budapcsl-Num. Kiizl., 1917.S_89

4. Sigle NS ispod Madone na reverse. I Munncichen unter der Madonna auf der R •.

FERDINAN.D· G· R· VNGA ·1530· PATRONA - NS - VNGARI

Kaobr. 27.IWic Nr_27 Kaobr.16./WicNr.16

17mm0,55gDr_Meixncr

FERD1NAN· D·G· R·VN· 1530 PATRONA - NS - VNGARI

16 mm 0,71 g Dt. Mcixner

Kaohr. 27. IWie Nr. 27 Kaobr.16.IWieNr.16

SobijuslranaWtapojedanmalikrug.SlovoGokrenu!o./ AnbeidenSeitendesSchildes jcein kleinerKrei~. BuehstabeGumgekenr!

PATRONA - NS - VNGARI Madona u lijevoj ruei dri; malog Isu.a. / Madonna mit dem le.u.kindin derLinken

16 mm 0,61 g Num. Kilzliiny, 1917, S. 89

S. Grb Zrinskih ispod Madone na reversu. I Wappen V(ln Zrinski un!er der Madonna auf dcr R,

FERDlNAIo1· D' 0 . R· VIo1 1531· U nutarnjem krugu ~tit S grbom Ugarske, HT'la\ske i Cc~ke; i.pred grOO"a ~Iit;t S groom Austrije; iwad !tita trolisna djetelina s pc\eljkom nagnula ulijcvo. 11m lnnenkreise Wappen.child: Ungam, Kroal;en und Biihmen; V(lr den Wappen cin Schildchen mil Wappen von Osterreich; dariiber dreibllillrigcr KJee mitStiel, nach links gen~igt

PATROIo1A -grb/Wappen-,VIo1GARI· Kaobr.16./WieNr.16

14-15,2 mm 0,55 g Budimpe~ta / Budapest- Num. Kozlony, 1917, S. 91

FERDH1 AIo1' D· G· HV>1G . 1531

Kao br. 40. U natpisu je jspu~teno .Iovo R (Rex). I w.e Nr. 40. BuchSlabe R (Rex) au. der Schriftausgelassen

PATROV1A.-grb I Wappen-· Vv!GARIE Kaobr. 16./Wic Nr. 16

16 mm Mark, Tab.xXI, br.1 Nr. 1378

··G·R·Vl>l· 1531·

Kao br. 40. U nalpisu sc nc vidi stove D (Dei). I Buch,tabe D (Dei) nicht siehtbar in dcr Schrift

PATROV1 A ·-grb I Wappen-· VI-1GARI· Kaobr. 16./WieNr. 16

16mm Fejcr· BudimpeStal Budapesl 1935

FERDlV1A·D·O·R ·Vl>l·1532 PATRO A·grb I Wappen·VV1OARI 15 mmO,45gDr. Meixner.

Kaobr.40./WieNr.40 Kaubr.16./WieNr.16

FERD[NAN'D'O' V·1532 PATROl>lA-grb I Wappcn-Vl'IGARI

16mmO,49gDr.Mcixner.

6. Na rcver~u S ohiju Slrana Madone inieijali L _ G. I Miinzzeichen L- G auf den beiden Seilen der Madonna aufRs

FERD! A·D·G·R·V ·1532 PATROI-1A· -VI10ARIE

Kaobr.40./WieNr.40 Kaobr.40.IWicNr.40

Kaohr. 40./Wie Nr.40 Kaobr.16.IWieNr.16

15 mm 0,57 g Budimpdta I Budapest - Az.. Erem, 1955, s. 6.1 S.6

Kaobr.40./WieNr.40 Kaobr.16./WieNr.16

FERDH-1A ·D·0·R,VV1·1533· . PATROI>IA - . \MGARIE·

15 mm 0,57 g BudimpdtB f Budapest - Num. K6116ny, 1917, 5.461 S.46

a) Bezgodinekovanjal OhnePriigungsjahrzeicbcn

GRO~I I GROSCHEN

DOMII1VS . ADIV . ET . PRO· MEVS U nUlarnjem krugu poprs]c Nikole Zrinskog s kapom, s dugom kosom i brkovima. f 1m Innenkreis Brusthild vOn Nikola Zrinski, Kopf mit lange·nHaarenu.SchnurrbartuntcrderKappe.

MONETA' NICOLAI' COMlT' ZR U nutarnjcm krugu doljc ~tit s grbom Zrinskih (dva krila),iznad~titakacigaokrcnutaulijevo.iznad kacigcuzdizcsculijcvokriiatizmaj,sastrane spuUa se grbovni pl~t. I 1m Innenkreis unten Schild mil weppen "on Zrinski (zwei Fhigel),

'iber dem Schild Helm, nach links gewcndct. Geflugelter Drachc erhebt sich vom Helm nach links.undSchildschlcicrhiinglnachunicn

24mmFlec / Wien·Rei,henbach

DOMINVS· ADIV ET PROT MEVS MO(.o\ETA· NICOLAI COMITI· ZR·

Kanbr.47.IWicNr.47 Kaobr. 47.IWic Nr.47

25 mm 5.5 g Zagreb - Ljuhit

DOMINVS· ADIVETPROT· MEVS· MONETA NICOLAI COMITI· ZRI

Kao br. 47./Wie Nr.47 Kaohr. 47. IWieNr.47

24 mm Graz- Monalsblatl, 1890, br. 8S.1 Nr. 85

~ri~~k~d;nom 1527. ispod poprsja Zrinskog 1 Mil dem Jahre 1527 untcr dcm Brustbild von

DOMII1VS· AmV· ET· PROTECf· MEVS+ Kao br. 47. /Wie Nr. 47

MOJoolETA· "11COLAI' COMITI' J:RI Kao br. 47.1 wie Nr. 47

24 mm 25 g Budimpe!ta / Budapest

DOMIJoolVS· AD!V ET· PROTECT· MEVS~ Kao br. 47./Wie Nr. 47 MO"1ETA' I11COLAI· COMITI'J:RI Kao br. 47./Wie Nr.47 24mm2AgFiala.·Osijek

DOMII1VS·ADlV·ET·PROTECT· MEVS+ Kaobr.47./Wic Nr.47 MO>1ETA· "1ICOLAT' COMITI·J:RT Kaobr.47./WicNr.47

25 mm 2,99 g Grill: - Bee' Wicn - Reichenbach

DOMIJoolVS·ADrV·ET·PROTECf MEV+ Kao br. 47. IWic Nr.47

MOI-1ETA· '1JCOLAI' COMITIS· }:RI Cvijct. Kao br. 47/. Blume. Wie Nr. 47

25mmReichenbach

54.Av DOM1IWS ADIV, ET' PRTECf MEVS· Kao br. 47.1 Wie Nr. 47

MO'1ETA (.o)ICOLAI· COMITI J:R1Joo11 Kaobr.47./WieNr.47

24 mmG[a~_ Num. zeitsrhr.,1901,s.217 1 S.217

DOMII-1VS· ADIV· ET· PROTECT· MEVS+ Kao br. 47./Wie Nr. 47 MOI1ETA·I1ICOLAI . COMITI· J:RIVIl Kao br. 47, / Wic Nr. 47

24mmOsijek

24mmGraz.·Monatsblall, 1904,s 1691 S.169

DOMII1VS' ADlV· ET· PROTECT· MEV+Kao br. 47./Wie Nr.47

MONETA"NICOLAI'COMITIS'ZR'+ Kaobr. 47./Wie Nr. 47

c)sgodinomI5·27sobjestranepoprsja I Mit dem lehr 15·27s_eilcns des Bruslbildes

DOM1NVS"ADIV'ET'PROTEC'MEVS" MONETA"NICOLAI"COMITIS'ZR"

Kaobr. 47. IWie Nr. 47, Kaobr.47./WicNr.47

DOMINVS"ADIV'EPPROTECPMEVS' MONETA'NICOLAI'COMITIS'ZR'

24,5 mm Budimpetta f Budapest

25 mm 16,83 g Dt:betjak 1 Dickling Rengjeo· Wcs.zerle· Appel

Kaobr.47./WieNr.47 Kaobr.47.fWieNr.47.

DOMINVS' ADIV'ET"PROTEC" MEVS" MONETA'NICOLA'·COMITIS"ZR.

26 mm Dcbcljak / Dickling Unger

DOMINVS, ADlV· ET· PROTEC MEVS' MONETA x NICOLAI' COMITIS x ZR

Kao br. 47.fWic Nr. 47. Kaobr. 47./Wie Nr. 47.

26 mm 17 g DebeljakiDickling Budimpe!ta f Budapest . Num. KI)~16ny, 1910.

Kaobr.47./WieNr.47 Kaobr. 47./Wic Nr. 47,

26 mm 17 g Debeljak/ Dickling Budimpdla / Budapest - Num. Kozkiny, 191()

DOMINVS' ADIV'ET'PROTEC.MEVS·:

MONETA· NICOLAI· COMITIS ZR

24 mm 2,4 g Dr. MikoJji - Osijck

Kao br. 47./Wie Nr.47 Kao br. 47./Wic Nr.47

DOMINVS'ADV'ET'PRONEC'MEVS' MONETA· NICOLA!· COMITlS· ZR' 24mm 15g0sijek

Kaobr_47/WicNr.47 Kaohr_47. IWic Nr.47.

~irokigrokvi / Die brcilen Groschen

DOMINVS 'AD!VTOR . gr-PROTECfOR'MEVS' Kan hr. 47./Wic Nr. 47

MONETA· NICOLAI· COMITrS· ZRINIENS' Kao br. 47./Wic NT_ 47

29mmll.8gDr.Mikolji

DOMINVS' ADIVTOR· gr. PROTECfOR· MEVSo Kao hr. 47./Wic Nr. 47.

MONETA· NICOLAI· COMITIS· ZRINIEN Kac br. 47.1 Wic NT. 47

29 mm 11,3 g Katalog Egger, Wien. 1899, hr. 5694/ Nr. 5694

IV. Taliri / 'r ete r

oNICOLAloDnGoCOMITISoZRYNENoEC:. 15·33 A

U Ilularnjcm linijskom krugu lspod grotovske krune kaclga s grbovnlm plasrom: iz krune uzdiie seulijevokrilali:unaj NaslonprckrivenprostirkomsresamadijeJipJohunadvijcpolovice:dcsnoilijevonanaslonu videse inidjali S - R (Sebastian Rieder). U gomjoj pclovici likkralja Davida sharfom u rukama, iznad njega kruzni natpis: ·:DA VID:' -' REX:. t . U dnnjoj polovici u 5 rcdaka stih iz 71 Davidova psalma u 5 rcdaka: 'lit! -ra- OOM1~' t- -tSPERAVI-ItlO'lt- 'CONFVItlDARt --II1£rEfUWM- .rs vn.

oNICOLAioDoGoCOMIT!SoZRYNENoEC:. 15 - 33 A

1m Inneren Linienkrci.c unler der Kai~erkrone. Helm mit Schildschleife; der gefliigelte DracheerheblsichvorKroncnachlinh.

Rs. Die Lehne, mit gefranslcm Teppieh bedeck!, treno! die Flaehe in zwei; Miinzzekhen S - R (SebaSlien Rieder). In oberer Flache Konig David mil Harre in dCT Hand; oben umgckreis! mil dCT Schrift: ':DA VIO", REX:. t . [n unleTC FHiche is! deT Vcrs am 71. Psalm Da,·ids in fiinfZeilen: ·jl-1·TE·DOMII1E·t· -tSPERAVI· ViOl-1t- ·CONFVV1DARt· -·11-1 ETERWM

PS'71:

4D 0101 Horsky, !t, br. I NT. 5710 • Weszcrlc, T.XXXVlI. br. / Nr. 2 Madai, br. I Nr. 5236 Reichenbach,S. Abb. 23

·QVID· QVID· AGAS' PRUOEIffER· AGAS· ET· RESPICE· FII1EM Unularnjemlinijskomkrugllvelikisferitni!li!ispodlrolisnekrune.Slitjerazdijeljenu4polja: u 1. i4.poljllgrbZrinskih.u2.i3.poljurudarskisimboli: podvaukrizenatekita. se srrane !litagodinakovaoja15-33.Kriiaugrbutanka.postavljenausporedno.

Rv. Kao br_ 65.

vs ·QVID· QVID' AGAS· PRUDEl-ITER· AGAS· ET· RESPICE· FI>1EM

1m inneren Linienkrei. is! grosser sphiirischer Schild unter Dreiblattkrone. Schild is! in 4 FeldcrgespaJtct;im 1.1I4.FeldistSchildvooZrinskiu.im2.u.3.Fcld,indBcrg,ymbole:je 2 Hammer kreulweise. An den Schildseiten ist Pragungsjahr: 15 . 33. Flugcl im Schild sind diinn. parallel gelegt

R. Wie Nr. 65.

40 mm Muzej u Osijeku I Museum in O.ijek - La.zowski, s. 51

'OVID· OVID· AGAS· PRVDEt.1TER AGAS ET· RESPICE· F1t.1EM Kaobr.66.StitjcmalogrubljcizradcnSast3vljcnakrilaugrbulirasuibujnija.

Rv Kao br. 65.

vs 'OVID· OVID· AGAS· PRVDEt.1TER AGAS ET· RESP1CE· FlJ.1EM

Wic Nr 66. Schild ctwas grober gcmacht. Fliigcl im Wappen sind breiter u.unten zusarnmengestellt.

WicNr.65

40 mm Muzej u Osijeku I Museum in Osijek - Laszowski, s. 55

QVIDoQVIToAGAS . PRVDENTER AGAS EToRESPICE . FINE Stitjedrugafijeoblikovannegolinabr.66i67;iznad~titajeornament.KrilaugrbuZrinskih grublje 'u izradena, s krupnim perjem, teki6 ,u ve6 i tanji. Godina kovllttja 15-33 postavljena jebli1c~titu,nonao,\alimla1irima

Kaobr.65

OVlOoOVIToAGAS . PRVDENTER AGAS EToRESPICE, FINE

Schild isl anders formier! als aurNr. 66 u. 67. Ketne Krone iiber ibn, nur ein Ornament. Fliigel im Wappen von Zrinski sind grober gemach! mil grossen Fedcrn, u. Hammer sind griisser und diinner. PragungsjahrI5-33stehtdemSchildniiheralsananderenTalern.

WieNr.65

40 mm Muzej u Osijeku I Museum in Osijek- Laszowski, s. Abb. 552~

GROF NIKOLA IV. ZRINSKI SIGETSKI

DOMINVS ADlVTOR ETPROTECTOR MEVS uokojo ukrasenog stna podijeljcnogcnama u 4 polja. U dvapoljauspravni i obrnutigrb Zrinskih (luila). u ostala ove grba Emuslha i kamenizid.Ponad~litaokrunjenakadga,izkacigeuzdiZeseudesnookrunjenizmaj. KaoutaliraNikolcIll.

DOM1NVS ADVITOR ET PROTECTOR MEVS urn den geschmuckten Schild durch Linien in fiinfFeider geteilt.In zwei Feldern anfrechles und umgekehncs Wappen von Zrinski (Fliigel); in anderen zwei Wappen vOn Ernuslh und Steinwand. Uber dem Schild gekronter Helm, und der geOiigelte Drache erhebl sich vOm Helm nach rechts. WiederTalervnnNikolausltl.

POGIAVUE HI.

DALMATINSKI NOVCI DALMA TINISHE MUNZEN

Dana.!njc jc imc izvcccno od najslarijeg imenagrcke naseobine AKUS10N, a u doba Rimljana Kotor sc nazivao ACRUVIUMOM. U VII. stoljc~u razortli so ga Slevcnl. U g"voru Jutnih Slavena uslalio se dana.!nji naziv Kotor. Nakon propasti Zapadnog Rimskog Carswa pripao jc Bizantu koji gaje ukljuCio u svoj lemat Dalmaciju, Godine 867. osvajaju ga i pljackaju Saraceni. AUlonomiju je kao glavna Iuka satuvao pod vladarima iz porodice Baj.!ita i Ncmanji~a (1186-1366). Bio jc ccredeno vrijcme pod vla~" ugarsko-hrvalSkih kraljeva,potom bosenskth. a od 1420. do 1797. potpaoje pod Mletatku Drfavu.Austrijsketrupt'zaposjclesugagodinc 1797. i drl'ale do 1806. Godinu dana uvlastijc Rusa, od 1807. do 1813_ Franeuza, 1813. Cm"goraca koji ga godine 1814. moraju ustupili Austro-Ugarskoj pod~ijomvlascu ostajedogodine 1918

Kaomjcriloneavisnostiigospodarskcmociodredenogagradai)jdr!aveuzimatoseobicnotojelitaj grad iIi tadrisva imalasvoju kovnieunovea l svo] novae. Kada su star i Kotorani poccli kavalisvoj novae neznasetocno, iakonekitvrdedaseprvinovaeuKoloTUpOCeokovativecuXI.sloljetu,Kovnicaje kovala nOvee od bakra i srebra; od bakra FOLARE (1/30 grosa) i POLUFOLARE (1/60 grosa) - BAGATINE. Srebrni novel bili sU PERPERI (12 gro~a) i GROSEVl (1/12 prepera). Grosse nazivao i dlnarom. a od konca XIV. sloljeta polovica groSa nazivala se MADARINOM. U XIV. je stoljctu u uporabi bio tm KRSTATI PERPER (YPEPERUS DE KRUCE) - ra.!iren po 6tavu Balkanu. Perper jebioracunskinovacisadrfavaojel2srebrnihgro.!a,agro!3{)bakrenihfolara.GROS(novacrunih vrijednosti) po~eo Se kavali u ltaliji u XII. stolje~u (gross<>· krupan, debec). U Kotorskome statutu nije bilo rijefcno pitanje kovanja novce, njegove vrfjednosu.jenne ioblika.Najstarijiprimjercikotorskih n()Vti~a imali su natpis S TRIPHON iIi SANTUS TRIFON - CAT ARI C1VlTAS (bakreni)_ U vrijeme Nemanji~a i bosanskih vladara kotorska kovnica kovala je bakrenc i srebrne novcc s natpisom S.TRIFON CATAREN-IMPERATOR STEFANUS iIi IMPERATOR UROSIUS

Godine 1371. Kotor se staviu pod zaStilu "garslro-hrvatskoga kra1ja Ludovika Velikog(1342-1382).a kotorska kovniea kavala je n"vee s nalpisom SANTUS TRIPHON CATARENSI-LODOVICUS REX UNGAR!. Vlast ugarslroga kralja nije dugo potrajaia. 14. kolovcza 1373_ venecijanski admiratcilpimn de mar vnono Pisani zauzima grad, te se tada kuju novei s natpisom SANCTUS TRIPHON-SANTUS MARCUS.

Bijesni na plemlce knju suraduju S Mlecanlma, gradani Keto-a pobuni~c se godine 1379. i istjerase Mleeane, primavaju~i ponovnc vlast Ludovika Velikog. Sloboda je trajala do mjcseea srpnja 1380, a t~da Pisani ponovno zauzima grad u kome oSlaje do 26. rujna 1381. Turinskim mirom 8, kolovcza 1381 Pisani mOra predati grad Ludoviku, a kaospomen nanjegovutreeuvladavinllukotorskojjekovnici kavan srebrni nOvae. Kotor godine 1382, pOlpada pod vlast bosanskoga kr alja Tvrtka I, a tijekom njegove vladavine novei su imali natpis SANTUS TRIPHON-CATARENTS (na rcvcrsu vcfixo slovo T).SimenimanjegovihnasljednikaKotoraninastavljajukovatinovcesvedogodincI409,kadajekralj u.dislav Napuljski za 100,OOOdukataprodaoVenecijisvapravanaDalmacijo.

Urazdobljuod 1403. do 1420.gradjeimaopotpunusamostalnost is amoupravu, a od 2S_srpnja 1420 dolal.ipodupravuVcneeije

Dolaskom Mle~ana u Kotor zabranjen jll rad kovnice. Kotorani godine 1428. bezuspjdno traie domolu,dabiimgodineI433_kovanjenovcaopetbilodopu.!teno.iladakujugro';eveifolare.Kolorska kovniea prcstaje raditi godinc 1640. zavrijeme providura Zorzia Morosinia (1639-1640).Od 1434. do 1~40. lzmijcnilc se u Kotoru 118 rnletackih prQ\'idura, a gotovo Sll svi kovali novae sa ""ojim inieijalima U 10m SU ra1.d"blju novei imaH nalpis SANTUS TRIPHON-S. MARCUS VENETUS (1433) i natpis S_ TRIPHON-S.MARCUS-VENETTI

Nakongodinc 1640, uKutorujeuoplicaju tnlctatkiidubr()Va~ki nnvae

79

U vrijcme okupadjc Napoleona I. francu~ka je vojska opsjcdnma od Bokelja i Crnogoraca pod vod,tvom vladike Petra I. Petrovica (20, rujna 1813-4, sije6Jja 1814). paje lrancuski komandant

~:~~:~:a~~jr:~~ s~~;r:~:~~~ ~~~:~~~;:~:::i~~e :;~S:;ji!ur:~:t~~~gih crkava i dao kova!i francuskc

In dcrTicfc de. Bueht \'em Boka Kotorska am FuLl dcr Abhiingc vOn Loveen liegt die Stadt Kotor. Dcr heutigc Name dcrStadt ist acs dem anestcn Namen dCT griechischcn AnsicdlungAKUSlON abgclcitct. und zur Rilmerzcit hieB cS ACRUVIUM, das im 7. lh. die Slawen zcrs16rten. In der Sprachc der Sud,lawen hat sich der hautige Name Kolar eingcburger!. Nach dem Untergang des Westromischen Rclsches fiel es dem Byz anz zu. das es sclner Provlnz Dalmatien zu,chlug_ 1m Jahre 867wurde es von Sarazcncn erobcn und gcplundert. SeineAotonomie bcwahrtc es unlerden Herrschern aus derFamilie Ballii" und Ncmanjic (11R6-1366) als HaUplhafen. Einige Zeit war cs unter de. Henschaft der ungarisch·kroatischcn Konige. dann unter den bosnischen Herr,chern undvon 1420bi, 1797 isles untcrdcrHcrrschafldcsvcnczianischen Staates. Die dsrerrelctuschen Truppen bcstzen es 1797und haltenesbis 1806 in ihrerGewalt. EinJahr lang istes untcrder russischen Hensch aft. von 1807bis 1813 unter <Ier Herrschafl der Franzosen, 1813 herrsehen da die Montengnner, die es 1814 an Osterreich.Ungarnabtretcnmusstcn.unlerdessenHerrschaflesbis 1918bleibt

Tipi,l.skupina f Typu5J,LGruppe

Av. Sv, Trifun, zdlilnik grada, 5 biseroODl aureolom .toji, ogmut lirokim i duga<'!kim ogrtaeem. U de5nojruciddiitapkojizamavavelikimljiljanom.Krugodveiikihbisera.

Rv.UtwdailkojesellZdi!ekuLa.Upodnoljuzidatelveroklitnailizaobljenavrata.Krugodvelikih billera.

Vs..DerSlehendcheiligeTrifon,SchlitzpatronderSladtv.v.insteifer ungegliederterGeslalt mil groBperiigemNimblls.inderR.hiltereinenSlab,derineinergroBenLiliecndet.Kreilaul grobenPerien.

Rs. Aus dc, Festung e,hebt sich ein Tiirmchen. In de, Mille des MauerfliBes isl cin viereckiges oder rundes Tor. Kreisausgroben Perlen.

1 Av. STRI-PhON

Rv. CIVlT-CATARI

22mm2,623gStock_ll.R4

~ ~

22mm2,97gStock.15.R4

Tip I, 2. skllpina I TyplIs 1,2. Oruppe

Av. Syctac s bis~rn"m lureolnm ~tojL U de,noj ,ud dr1i stap koji zavrbva Ijiljanom. Slov" nalpisa malenasu ilijepourezana, Rubninizbisera lijepojeizraden.

Rv. Zid ul",de OIl manjil! eclvrlina. Slo"a nalpisa manja SII i Ijep:!e izrade. To.::kice na rubu. Rul'mi nizbiserakaouA"

Ys. Siehender Heilige v.v. Nimbus feiDperling. In der R. hiill er einen Slab mit einer kleine~ Lilie amEnde. Randperlensehr fein.

Rs. rcsrcngsmauer e-u klcinerenQuadcrnalsin dcr I. Gruppc. Lcgcndenschirftkle;nundgul geschnitten. RandpcrlenwieaufderVorderseile.

2. Av.S;-;IIT(oO-_THIFOll Rv. U"Til:RI_UlVITil:S

20mm2,285IlSlock.I6. R4 Tip],3.~kllpina I TypusT,3.Gruppe

Av.Kaoprethodni./ Wievorher

Rv. Kao prelhodni, se eesteviccm na tornjll. ! Wie yorher, Feslungslunn mil einer Fahne gckronl

3 Av. S;-;I1TEl- THIFOll a-. UIV!T"S_(I;-;T;-;I;!

20mml,S35gStock.113.R4 Tip 1,4. skupina I Typus 1,4. Gruppe

Av. Svel"" s bi""rnom aureolom stoji u ogrt.~u. U dcsnoj ruei drii Ilap, na kraju ~tapa naj~d<'c ,u ~clirikrutj<'3rasporcdenauobliku krifa,asimbolizirajuljiljan

Rv. ZidutvrdesvratimatetverokutnaobJika

VI. Slchcnder Heilig" V.v. im Mantel, mil Perlennimbus, in dcr R cinen Slab, dcr Ilcwuhnlich vier Ringeichen in Krcu2esfonnam Endetriig!.

Rs. reslunllsmauer mil viueckigcm Tore

4 Av. TJil~'OU_S"IITIl Rv.tl"T"H!-{(!VITr;S

19mml,74gSIOck.115.R4

Tip 1,5. skupina I Typu. 1,5. Gruppe

Av. Svelac S bi,crnom aureolom stoji II dugom ogrta~u. U desnoj ruei drli !lap koji ~"vr~~v~ Ijiljanom.Lijcvajerukanagrudimaiblagosj;\·ljc.

Rv_Zidu1vrdcstornicm. Upodn<>iiuzidavrata

V,_ Ocr s1chende Heilige v,v. mil Pcrlcnnimb~s nnd langem Mantei. 1ragt in der R. cinco Slab, det in cincr I.iiic cncligl. Die Linke hiiil er,cgncnd vordcr Bru,1

R<. Fcstung<maucr mit Turmchen. Am FuG dcr Mauer ein Tor,

5 A", S"lITV~_ 'tnirou Rv,([;-[TiilU-UIVlTii:-;

20m01 1.77SgStotk.130.R4

Tipl,6.skupin" I Typusl,6.G'"ppe

A •. S,'clac ,lnii (noge mu sc ne "ide). U dc"noi rue; drf; Ilap koji zavd".a kriliccm Rv, Zid \llvrdc, polukruinim vralima, 10mjcm i n02ubljenim vrhom

V" Stcbende, Heilig. ohne FUlle, in dCf R. cinen Slab mil einem Krcuzchcn am End" Rs. Fc,lungsm.lIcr mil rundem Tor, Tiirmchcn und Zinnen.

(, Av. TUlfOIiIS-SiiIIT'IS Rv, (I:;;:T~~I:I .,I':IT;-;S

18mm 1,365 g Slock, 142.R5

Tipl!. L,kupina.polafolara(ollOl) TypuslT, LGruppcHalbfollaro(Obolo)

Av.Zaobljenopoprsjesveca,aurcolom

Rv. Vi.oki zid utvrde udubJjenih strana. malim ~elverokulnim vfalima. Iz "cdine uzdizc ,e jarbol S3U1<13vOmz.vijOlenomulijevo

Vs. Bu,lCilen dc, Heiligcn mit Nimbu~

Rs. H"hc. !Urmarligc Mauer, mit in ciner nachcn Kurve clwas cingczogcncn Seilen unri cinem klci""" vicfeckigcn Tore, AIlS der Mine rag! horvor cine Slange mil Fabnc noch link. wehend. 7 Av,S"I!'I'(JS'I'1llf10I!lS

RV,(,,')'il_l/«(IJSI

l~ ,nmO,38gStock_147

8 Av, .S7:IITI.IS 'PltIllOIlI· nv. (J7tT,,_I(ItIISIS

L7mm 1,2'1SgStock. [49.RS

9 Av. : S"I!TIIS1J'1(1J'Ot! .

Rv.(j7I'Pi>_._'l'/iIWI!SI

17mm \,03gS1ocK.J53

10. Av. S"II'l'V5 ... J10[J]S

nv. m.(I/iTJI"_IWII

ISmmO,S9sS1OCk.lS8.RS

Rv. ((7i'l';;_I{I([iSI

17mmO,R65gSlOCk. [61.

Tip H.2. ,kupina, pola rorere (0001) T)"pus 11,2. Gruppc, Hafbfollaro (Obolo)

Av. Zaohljeno POPf!ij~ <veca < glatkom eureotom. I Rundlkhes Bustchen d~s Hciligen mil J..;nicnnimhus.

Rv,Kaoplcthodni.' Wievorher.

12. A". ·s"n1J'llS1J'HIIlOII[S.

Rv. (lhnT;i-Hf(1I51

~.~ {~!0 \~~~;JJ \~.~

17mmO,S'IgSIOcl<.16'1. R5

13. Av. SJI"IITVS·'l'IUI10liIS·

Rv. 1O(I't'!J'JI"R_(JIlSIS·

17mmO,933gS1OCk.171.

14. Av. 5"II'I'IIS: THWO[!S Rv. \(/: ImT;i_1{!WSI

es

17mmO,65gS(ock.J76

17mmO,73gSlock,I78,R5 TipIIl,1.5kopina,folar TypusUI,I,Gruppe:Follaro

Av. Sv. Trifun 5Ioj;, oko glave enema aureola, U dC5noj rud drzi ~tap koji umlava krif,em iIi palminomgranom,lijevurukodrtiispredgrudiiblagoslivJje

Rv. Sv.Trifun,toji-kaonaAv.

Vs. Stehender heiliger Trifon v.v_ mit Perlennimbu~, in de. R. einen Stab, de. in ein Kreuz oder Palmenzwiegendigl,dieL.~gnendvorderBrust.

R •. StehenderheiligerTrifonwieaufVs.v,v .

. STRIPon._·_CI.KTJRI ~_ CI.HTIlI

19mml,925gSlock.179.R5

17. Av_ S·TflIPUJI-CI·KTfRI· Rv. sTlm~on. - ·Cl·l(T}R·

J9mm 1,45gSlnck.181.

.STRI~n_{U·J(TJR·R .S.Tmp_ .(lI.KT}R

20mm 1,81 gStock. 184.

TipITI,2.5kupina:folar Typus III, 2. Gruppe: Follaro

Av. Kao prethndni, ali 5 drugim natpi50m; u dcsnoj rue; drfi palminu grano. f Wie vorher, ober mil anderer Legende; in derR. Palmenzweig.

Rv. Kao pre!hodni: u de.noj rud drii palminu grano. I Wic \'Orher; in der R. Palmenzweig.

19. Av. S.TRlP·

19mm 1,425S1OCk. 189.

20. Av. S.TRIP.

t9mm 1,32Stock.1 90.

Tip 1II,3.skupina; folar Typuslll,J. Gruppe: rouerc

Av. Kao prethodni, s promijenjenim natpisom; u desnoj ruct drti Jlap koji zavrsava Ijiljanom.

Wie'lOrher,mitgeander!erLegende;inderR.einenS!ab,derineinerUlieendet.

Rv. KBO preJhodni, ~tap OJ svel!evoj desnoj IUci kao na Av. / Wie 'IOrher, der Stab io der R. des Heiligen,gleichwicaufderVs.

20mm2,31S1OCk.19t.

Tiplll.4.skupina:folar Typus III, 4. Gruppe: Follaro

Av. Kan prethodni, ali svelac OJ desnnj ruci dr1i hit iii palminu granu. / Wie verner, aber der HciligcnmitKrcUl.l!cpleroderPalmeno;weiginderR

Rv. Kao prethodni, ali svetac U desnoj rud dr!i kri1. / Wie vomer, eeer der Hcilige mil Kreuzzepter

22. All .• S.TR - 10011 Rv. m·NT - RRI

20mm 1,30Slock.192.

23. Av. ·S·TR· - IPOI) RII. m·RT - HRI.

20mml,765S1OCk.195.R5

24. Av. S· Tin _ Fon

(JI·I<T _ }l.RI.

20mml,80Slock.197

87

17mm 1,04S Stock. I 100. R5

20mm I,035Slock.1101. RS TipJII,5 ..• kupina: rolar Typus 1II,5.grupa: Follaro

Av. Kao prelnodni, ali slap u desnoj ruci ne zavr!ava ukrosom. I Wie vorher, aber der Slab in der R.desHeiligenendelglatt

Rv. Kao prelhodni. ali svetac u de<noj ruci drti palminu granu. I Wie vorher. aber der Heiligen triigtinderR,einenPalmzweig

21 mm 1,57 Stock. I 102.

Tiplll,6.,kupina: folar Typus 1lI,6.grupa: Follaro

Av. ~~~ i::~~~.dni, ali ~tap S kr~em i natpis grublje iMaden. I Wie vorher, l.egende roller; Slab Rv. Kao prelhodni, ali ~tap s kriiem i nalpi, grublje iuaden. I Wic vorher, l.egende roher SLab mil Kreuze

20mm 1,5SS1ock_I 105.R5

2'}, Av . STHll'U!l _ C7i:T~;H~ RV,CT.TJ; _ BTl

19mm 1,31 Slock. I 110

30. Av .. STH .. _ CAT . lUI

Rv ... Tii 111i

19mm 1,19Stock,llll.

Rv.CiiTi\ _ Ill'(

20mm 1,04 Stock. I 112.

TipIV:polafolara(obol) Typus IV: Hnlbfollaro (Obolo)

Av. Poprsjesvccasbisernomaurcolomkojasepnpulniskespu~lasobijustrananvratnika.

Rv. Kril s lclirma jednakim kracima knj; se prn~iruju prema krajevima. Vanj,ki kUlovi krskova kriiaukra~enisuspojednomkuglioom.

V •. Dss Bustchen des Heiligen v.v. mit Perlennimbus, der als Perlenchnur weiterlaufcnd auch die belden Manrctkragen umsjumt.

Rs. Ein Kreuz, dessert vier gleichlange Schenkel von innen gegen aullen brciter werden. Die auBeren Ecken sind durchje ern aufgesetztes Kiigclchengnicrl

32. Av. +S71JlTVS.TRVPhom a-. + .(IiIT7\RanSIS·

18mm 1,33 Stock. ! 128.R5

33. Av. +.SiiIlTVS.TRtI'hOIl· Rv. +.OhiiTIo7lHfII}SIS·

17 mm 0.97 Stock. I 129

34. Av. + S7\UTlI.S·TRlPOP.

Rv.+·UliT7lHffll"I!';.

16mm 1.26 Stock. I 134.

35. Av. + ,SI\.MTlI.S.TRIPQIl.

Rv. + U7r11\R(ffi5IS·

16mm 1,0655tocl<.1143. R5

36. Av. + v. S7rnTVS ',: TRIPltfjrl Rv. + .. : QiITi"i:R6H" SIS ,.

16 mm0,99 SlockI 144

37. Av. + :>"IIT6. TRIPhOIl· Rv. + ·Oh"T"RflIlSIS·

t~~ ,;[Th."~"

r~~ ~.~W

17 mm 0,93 sroce. I IS!.

SRPSKI CAR DUSAN I SERBISCHEN KAISER DUSAN

(1346 -1355)

Grofevistaroga stila I Gru!lChcnaltenStils

Av. Sv. Trifun. glatkom iii bisernom aureolom u dugom ogrlatu sloji u bisemomcovalu. U desnuj rucinagrudimadrzipalminugranu

Rv. Car. bradom .jedi na prijestolju u dugom ogrtatu. Na glavi ONorena kruna. U desnoj rud d,ii fezlo koje l.avdava ljiljanom. U lijevoj ruci carskajabuka s krlfem. Prijestolje ukra~avaju dvije lBvljeglave.

V •. Derslehcndeheilige Triroll v.v. mil LiniennimbusoderPerlennimbus im Pcrlcnoval, in langem Mantel. In der vcr der Brust geaetrenen R. die Martyrerpalme. AuBerhalb des Perlenovals im Krei,dieLegendc.

R •. Thronender Kaiser v.v. in langem Gewande. Auf dem barligen Haupt cine offene Krone. In de. R. hall erein in einerLilieendigendes Zepler.Jn der L.trligterden ReichsapIel mil KrelQ. Die Seilen des Thronsitzes schmiickt je ein Liiwenkopf. 1m Kreis am Rande die Legende.

38. Av. oS.TlHI'hOUo_o _ o(("T!t"HWI Rv. STHI'h"UVSoIIlI'WI"1"(IH.

20mm I,S65Slock.1211. R5

39. Av .. ~.THJ1'IH\!I. _(("1"Io,,IH:I!I [{ __ I'

21 mm 1595SlOCk.I Z24

19mm 1,23 S(ock. I 228

41. Av .. S. Tl~(('l.'n'.

Rv.STflPI'];[JVS (1I,I'H!I;";T,'H

fll-G

20mml,715Stock.124I.R5

SRPSKI CAR URO!; V. I SERBISCHEN KAISER URO!; V.

(1356-1371 )

Grosevistar08"stila I GrmchenahenSlils

Av.KlIOprethoxini.Sobijustranabisernogovalasigle,ilibeznjih./ Wievorher.Beiderseitsdes Perlenkreise.mitoxierohneSigeL

Rv. Kaoprethodni. I Wievorher.

42. Av. STllIl'hUfI--._ U7\T"IH,r'sr Rv. ~H"SIJ.!S IIIl'fllll'T(I.

20mm 1.79 Stock. 1243

43. Av. ·STRII'I,OI,.

20mmi.58Stock.I252

·S·THlI'I,'jf/· _ .(fI,:;:lI.Hfnl .• _ ·1n!'HR"TUll·

20mm l,74Swck.1272

9t

45. Av. STIW'I,;)!I _ «i[Ti1I~III"1 + ~ e-. ).!1(O:-;IlI.S.

20mm 1.725 Stock. 1286.RS ~TWI·J,(Jn. _ .«(T:TJ;RCUl.

Rv .. VIWSIIlH~ rnT'WlT:TI,QR

21 mm U5S Stuck. I 300

·S·TTlTPI,OIl.-.-.OhllTnREI"II •

• l!IWSL\l.S. IfWaRTiTO

20mm 1,68Slock. I 305. R5

Pula gro~n I Halbgro.chen

Av. Poprsj~ sv. Trifuns , bise,nnm aureofom. I Das Biistchen des h~iligcn Trifon mil Perlennimbus

Rv. Poprsjc cara s brkovima, brad"m ... kapom. I Das Biistchen mit Schnurr und Backenbart. unlcrKoplbedeckung

48. Av. S.;-;UTV5·n!!T'l,Q Rv. + IffiMRiin,Q. R"S.

16mmO,595StQCk.130S.RS

REPUBLIKA VENECI1A, 1369·1370. 1 1378-1381.

P"'iput/Da,e"teMa]

P,,]afU]Hra(obol) I Halbf"llaro(Obolo)

Av, Zauhljcno popr~je sv. Trifuna s glatkom aurcolom I Rundli,he Bii'te des h, Triron mit Linicnnimbus.

Rv, Lav sv, Marka s bisernom aurcolom ddi Evandcljc, lOcI Markuslowe v.v, mil Pertenmmbus hallda,E~angeli"m

49, Av. S~lITVS T ... OnIS

nv. + Si>lWTVS m;;lUIVS

17mm 1,435 Siock. I 15(;. R6

50. Av, S;;llTVS THlRQll Rv, S;;II(ITVS ., HlIV~

17 mm 0,70 Slock. I 159

51. Av.[STH)IIlOIJIS:(fiiT;;:1( a-. ;;:P((TV. \I,,,IWVS

Ilmm i,aZSlock. {(66.

LUDVIG I. UGARSKI. 1370-1382

Folarjl"olluHl

Av. Svclac, glatkom aureolom ,toj;, II desnoj ruei drZi palminu gran", lijevom T"kom bl8goslivljc. Rv.GrbAnluvinaca.

Vs. Ocr <lchende Heiligc v,v. mil Liniennimbus in der R. die M~rtyreTpalme, die L. scgncnd 'Ur derllrus!.

Rs. Der WapPCn dcr Anjon.

52. Av .. SiWTVS.-.-.TRU~()fl.

Rv. +.\lI.((;;:T"RHflSIS

18rnrnO,85SIOCk.II68.R6

Grokvistarogaslila I Groschen allen Sliis

Av. Sv. Trifun ,toji, glatkorn aurcolorn oko glave. u dugorn Qgrlatu, be. hisemog ovala. U dcsnoj ruciddipalrninugranu,ulijevojl;jepo;zradenkr;f

Rv. Kralj bez brade. na prijestolju, , niskorn otvorcnom krunom. U desnoj ruc; ddi ~lap koji zavr~avaljiljanom,ulijcvojkrit.Naprijcs\olju,sastrane,dvijc·'avljcgJave.

Vs. Ocr .Iehende heilige Trifon mil Linicnnimbus v.v. in langcm Gcwandc. Ohne Pcrlenoval. In dcr R. tr~gl cr die Marlyrerpalme, in der L. ein Kreuz an einem feinen Sliel

Rs. Ocr thronende Konig v.v. mit offener niedriger Lilienkrone und barllosem Antlilze. In der R einen in ciner Lilic cndigenden Slab, in der L. ein geslielts Kreuz haltend. Abseils '10m Thronsilzsindl..6wenkiipfe

.S.TRIPhOH. _ .(lhl(TilHElII . . j,ODO!!IOl!S IlHX.1!IIG/";Rl.

20mm 1.775Slock. J 32\1. R4 S.TJUPhOIi. _ .(Jl'IThIlREl!l •

. LOD01!lO:!S .• RQ){.l!IIGF1m.

20mm 1.73 Stock. I 327 .

. S.TIUPhOll. _ .(JIIThHREli!. ·j,QDllVJ(Jl:S. .H({}lVIlGflH!.

20mml,505SIOck.I328.R4

Av. Sv. Trifun kao prethodni, sarno unul&r bisernog ovals. I Heilige Trifon wie vomer, nur is! seineGeslaltvonzwciPerlenovaleneingcschlossen

Rv.Kaoprethodni./ Wievorher.

56. Av .. S.TRlPIKlD._._·O..-r.;:R«DSI.

RV.·LODOll:10!!S_ .RfI){·~nG;"";RI:·

20mm 1.515Stock.1330.R4

51. Av .• S.TRIf'OOII.- :_.(j;rrrr.RenSI.

Rv. ·LODCl1'J01!S. _ .RElK·l!IIG"R1·

20mm I,S35 Stock. I 352

Gro~evi n""ogastila I Groschen neuen Stils

Av. !:~~rifun kao prethodni, s biserncm iii glalkom aureolom, sa siglama ili bez njih u polju unular Rv. Kraljkaoprelhodni,udesnoj rucidrzi Ijiljan. Poljeprazno,iliudesnompcljulriljiljana.u lijeyomteliri

Vs. Iieilillc Trifon wic vorher, mil Perlennimbus odcr Linicnnimbus, mit oder ohne Sigel im Feld desPerlcnovals

Rs. Kiinig wie Yorher, Lilic des Zeplers in der R. Felder leehr ode. im Felde rechls drci, im Felde linksvierLilicndcsZeplcr .

. ,S,TRlfloms,._O"T"Rf{llS:.

; LOOOVJ(tV,.=.,RElKVII6J;R1:.

20mm J,47S1ock.1361.R2

59. Av ·:(J"T)"(H(f1!) ._.

R,·. L(jD"V\(IVS.~.H.VJ'Glim·

20mm 1,393S1""k.I368. R4

Av_Liksv_Trifuna.kaoprije.Lijevoupoljutetiripctokrakcr.vjc/.diee,demotri Rv.Kr:!ljkaoprcth"dni.Ujcvoidcsnoupoljuljiljaniporedaniuluku.

Vs. Gestalt des heiligen Trifon wie vorner. Links im Felde vier. reclus drei fiinr.,trahlige Sterne. Rs. Konig wit vorhcr, Recht uHd links im Felde ubereinandcr im Bogen angcOIdncte Lilien

6(). Av .~.T!(Il"'I'. __ ·(]HTHHU1I)

R\', ·t,uDOVJ(]V;;.---:-.j(.\'liG>-lIWJ.

20mm 1.56 Stock. I 373. R4

.s.rrxtnon _._ ((7:'I'7llltl!iJ I.('OUVJ(IV~ _ .IIVrl6'--;1l1. 20mm 1.34 Stock. I 371!

PoJagro'a I Halbgrosci1cn,J378·1382

Av. Poprs]c sv. Tri[un~ , glatkom aureolom. I Oas Bi'LSlcI",n des heiligcn Triron v,V. mil Liniennimbus

Rv, Popr"je kealja S olvorenom ,knmom. I Oas Bustchcn des Konig~ mil einer offcncn Kwne.

62. Av, +.SJtT/TVS.TRlflOn.

Rv. + . I{(!H.VIIG"HlfJ.

16mmU.68Stock.1380.R6

BOSANSKI KRALl TVRTKO I TVRTKO, KONIG VON

BOSN1EN (1385-1392)

FolarlFoliaro

tw.Svelacsgialkomaurctlloms\oji,udcsnojrucidrzipalminug,anu,lijcvomblaguslivljc R,'_ VelikogolitkosiovoTi'podolvorenekruoe.

vs. ~cCrT ~~~~~nde Heilige v.v, mit Linicnnmbus, in dcr R. die Martyrcrpalme, die L. scgncnd vur

Rs. EingroilesgotischesT,dariibcreineoffeneKrone

·S"l!Tl!S_TJ;lf1,'l!l Rv .. :_

16 mm0,42 Slock.! 176. R5

:S;;lITVS _ TJ!lf'lliIlS •

• _tt"Tl",·_._·HEWS!·_

17 mm 0,96 Stock. I 183.R5

S"llTl! _ THlf10]l O)"i"Til-IH:llIST·

17mmO.81SSIOck.T179

Gro~evinovoga,tjla I Groschen neocn Suls

Av. Svetac S bisernnm iIi gteikcm ecreoiom stojt u biscrnom overu. U desnoj ruci ddi palminu granu,lijevurukudrfinagrudima

Rv. Kralj s brkcvirna i bradom i s visokom otvorcnom krunom, u dugomogrtaa., sjedi nl prijestulju.

Udcsnojrucidrfitezlosljiljanom,ulijevojispredgrudi,carslmjabukuskrifcm

Vs, Der stehend Hcilige v.v. mit Perlennimbus oder Liniennimbus, im Perlenoval: In der R.

Martyrerpalme, die Linke segnend vor der Brust

Rs. Der thronende Konig in langem Gewande, eas Antlitz mil Schnurr und Backenban: auf dem HauptecinehoheoffeneKrone,jndcrR.trligtereinLiJicnz.epter,inderL. vor der Brust den ReichsapfelmitKreu2

66. Av .. : S: THlJ10mS. _ 01ITR6t?SIS.

Rv. STe:P],OS:Rlt-S16:7:I30:T:RX 20mm 1.375St"ck.I J81.

67. Av .. S:TRlPOWS. _._ .arrnrne:t?Sl. nv. STe:PhOS·R1l:-S16:130:7:T:RX

Wmml,32Stock.1391.

68. Av .• S,TRlflOri. _ .O"T"IWIIS· R~.ST(tl'hOS R1i_SIS:7:110:RaX

211mm 1.42SIOCk.1419.RS

69. Av .• S,TRlfloms -._ O1ITr.RSnSI Rv. STEIPbOS:R7tS_ h.\,r,uu,T:RX

2Omml,22SIOCk.1396.

711. Av .• S.TlUfloms _._ WIT7rRl'lnSl. gv. STQPhS,T,R = "Slfl,7,nO,R 22mml,67SIOCk.13!n.

71. Av .• S.TRIJIOG:S - •• - WIT7rRo:nSI.

Rv. ST6PbOS. -= R)"(SI:7:Bo"m

211mm 1,36 Stock. I 398.

72. Av .• S:TlUflom. _ ffitT7'(R(JT1S.

Rv. !;T({l'hOS:RJI:_SlfI:7:30:H(;[X

2I1mml,41SlOCk.14ll.

73. Av.:S:TRlflOVl:. _ .:(I7ITRSnsl:

R~. :ST(;[l'hOS: R'iiSIS:7:nult

20mm 1,51 Stock.i416.

LADISLAV UGARSKI (1392·1411S)

Fohu I Follaro

A~. Sv. Trifun s g1atkom "Ll",oiom Iloji, u d~noj ruci drfi palminu granLl, iijevu ruk .. drii na &rudima.Lijevoid~nosainicij.limlilibcznjih.

R~. Velika olvorenB kruna od ljiljllll •• donj; pUlen bune oplotc:n dmgulj;mll..

VI. Der nehende heiligc Tripbon v.v. mil Liniennimbu!, in der R. die Mlrtyrupalme. die L seanend vor der Brust. Links und Reeh~ mit oder ohne Si~l.

RI. GroB offene Krone aus Lilien. Der unlere Rcif isl mit Edelsteinen besetzt.

74. Av .. sxmvsrRv.+ {jh"Tlili(lIl~J

18mmO,835Stock.1194.R5

75. Av. ·~"!'ITUS, Rv.+ IIh"n;RfllIsr

16mml}.T2SStock.12I}S.R5

76. Av . s"[IT).!S _. _ T1!l110m· Rv_ + {(h;;:Tr.HfmSI~

16mm 1},61} Slo<:k. I 21}8. R5

KOTOR. POD PROTEKTORATOM VENECtJE I CATTARO

UNTEK DEM PROTEKTORATE VENEDIGS (1420-1638)

RED I: folari S okruglom rubnom Jegcndom na reversu RElHE I.: FoUari mil kreisformigcr Randlegende det Rs.

Skupina f Gruppela

Av. Lik!IV. TrifunB s bisemom iIi glatkom aureoJom, II ogrllltll malo kra6m cd lIInike, koji pads u pravilnim nabotima. u5redinijepri~ri~n pojasom. U desnoj ruei palmina grana,lijeva potiva na grudima. Uokolo nalpis SANTVS TRIFON (TRIFONI, TRIFONII). U polju (osim u najslarijihfolara)inicijalinamjesnika.

Rv. Lav sv_ Matka irI soldo, IInkolo nalpis +S MARCVS VENETVS (VENEll, VENETll, VENETl1S).

Vs. Ocr stchende hcilige Trifon v.v. mil Perl· odcr Linicnnimbus, im Mantel. der elwas kiiner iSI als der in parallelen Fallen herabfallende Rock, welcher urn die Mille durch einen Gurtcl zmammengehallen wird. fn der R. die Marlyrerpalme, die L. segnend vor der Brusl; herum die Legende SANTVS TRIFON (TR1FON1, TRIFONII). 1m Felde (mit Ausnahme des alteslen Follaro) die Initialen des Siallhaltcrs

Rs. Der Markuslowe "io soldo' herurn die Legende +S MARCVS VENETVS (VENETI.

VENETIl, VENETIIS).

Prvi primjcrd kovani su be~ inicijala, Sloga se nc mogu pripisali odredenornc grofu. U sv.kom slueaju izvremena su oakon ~Ioje Venccija odohrila kovanje novea (1423), dakle i~ razdoblja 1423·\442

Die erSlen Priigungcn die",r Gruppe er~cheincn ohne Iniliale, konnen daher niebl einem beSlimmtcn Conle zugeleilt werden. ledenfall. gehuren .ie in die Zeit nach dcr Bcsliitigung des Munarecbtes scilens Venedigs (1423) also in die lahre 1423bis1442.

Rv. + ~: Ijii'ilU(V:" VWItiTVS

18,Smm1,S\gS(ock.Tl\

2. Av. ,g7HITVS _.TRlf10P·

Rv. + s , exucvs ,V(W(('l'V:;

17rnrn 1,435gSlock. !l7.R4

Pripadaju Leonardu Bembou (1442-1445) iii l<Jdovicu Bonu (1465·1467). Sudcci prema urednomi~islomcrlelu.najvjerojalnijepripadajuprvQme

Darauf passen Leonardo Bembo (1442 bis 1445) und Lodovito Bon (1465 bis 1467). Der nocb sebrreinenundgulcnZeichnunSnachm6chleichsieeherdemerslerenzUlcilen

Av. Svelac. bi"emom aureoiom. Donji rub ogrta~a na svakoj .lrani o~lro prcsavijen. I Heilige stels mit Perlnimbu.; der Manlelrand einmal aufjeder Scile schar feingeknick!

Rv. Lav sv. Marka uvijek u bisernome krugu. I Der Markus!owe immer irn Perlkreis.

3 Av.·Slill~'VS.-.-·~'lllIIO[I.!, II Rv. +.~ '!i7\RI.lV~.v«!}{l'rvs.

\7,5mm 1.34gSlock.lIlJ.

4 Av .. SliU'I'VS _._ 'l'RI!IOU. I.-J1 av. + .S.I!/iiH(lVS.V0!1(l'l'V5.

17mm 1,1~5gStock. 1114. R4

Zuanne(lohannes)Lion 1449-1451

Av. Svetac i bi~cmom aureolom. / Hcilige mil Perlnimbus

Rv_ LaY sv_ Marka u biscmome krugu. / Dcr Markuslowe im Perlkrcis .

• _ '('HlI")(1 RV."1 ·~·\Ii7l]{OVS.vW!t(~'VS.

17,5mm 1,JS g SlOck. II 26, R4

Alvise neue (145J-14SJ)

Av. Svctac S biscmom aureolom, I Heiligc mit Perlnimbus.

Rv. Lav SOl. Marka u biscmome krugu. / Ocr Markuslowe im Perlkreis

6. Av. S7W~'VS _ TI!lI1UI) 7t_Jl

Rv. + S.[,t!7tRIOVS.AWK<TVS

17 mm 0,965 s Stnck, 1131.

17mm 1,325gSlock.1l3S.R4

8. Av,r·7itITVS _ 'l'Ht;\()j)

Rv. + s.nTVS.\lliilWVS, VElm;

17mm 1,42gS(ock. II 37

Za te injdjalc dola.c u obzir dvojica groflwa, Zuanne Balbi (1427·]429) i Zuanne Barbo (1454-1456). Zbog crteZa koji jc u potpunosti nalik na Clleic s folara Z_ Upomanoa (l477·1481),vjerojatnopripadajuZuanneuBarbou

Fur diese Initialen kommen zwei Conti in Belracht, Zuanne Balbi 1427 bi, 1429 und Zuannc Barbo 1454 his 1456, Wegen dcr Zeicnnung, die sicn ganz an die Follari dc, F. Lippomano 1477bj, 1481 anlehnl.wohldemnahren,alsoZuanneBarho,zugch"rig

Av, Svetac 5 gl"tkom "ureolom. I Heiiige mit Liniennimbu,.

Rv. Lav SOl, Marka u gla(kome krugu, • glatkom aureolom. / Marku.IOwe im Linienkrcis mit Liniennimhus

9 Av. S7i11TV! _ TH.!i<OO

Rv. + .g.mlll(l1lfS.l!E100TI.

17nlm 1,33gStock.1I39.R4

Arsenio Duodo (1457-1459), iii ubrzo nakon njega Antonio Dona (1459-1462). I Arsenio Duodo 1457 bis 1459 oder kurznach diesem Antonio Dona 1459-1462

Av. Svetac, glatkom ecreorom. I Hcilige mit Liniennimbus.

Rv, Lav sv. Marka u bisemome krugu. IOcr Marku.lowe im Perlkreis

10, Av, SliliTVS _ r~ttl!ltm

Rv, -I- s.owncvs VUllt!r~VS

17mml,01gSlock_1I42.R4

5-B,B--S Stac(£uSlacchio) 8albi (1467-1469)

Av_ SVNac s gl.lkom aureo]om, I Heiligc mit Liniennimhus

Rv, Lav sv. Mark. u bisemome krugu. I Der Marku.lowe im Perlkrei,

'.

16 mmn.l!~gStock, 1145_ R4

18mm 1,185 gStock. 1147.