Sie sind auf Seite 1von 23

012321405 67897

77
9 7
 9 97

'()*(+,-*(./01(2+0*3,-'(/-3145(6+,-0/-70/,*-0.*(.0',
'8-9:;<=>
??@9@?::A
3-B-,CD(+,E-65D(+,-F-20)313(2+,-'(/-G()G,-314,23C/(
,CD(+,
HIJKLM-NO-PQRKSPSKTU
0vL8-w8?<x><y>VWVXYZV[\]^YZV_`VaYVàbVbV`Zc`V]`daY^`[c\V]`e`]f_YZVYVaYVg`[cYV_`Vh\ZYZV^i`jàZVZfciY_YZV\Vh\a\hY_YZV`[V`aVc`]]fc\]f\V_`aVkYlZVbVYVaYZV\j]YZmVa\hYhf\[`ZVbVk]`ZcYhf\[`ZV_`
Z`]gfhf\ZV]`YafnY_YZV`[V`aV^fZ^\mVZ\[VYkafhYjàZVYVaYZV]`aYhf\[Y_YZVh\[VaYV`oka\]Yhfp[VbV`oka\cYhfp[V_`V]`hi]Z\ZV[Yci]YàZVgfg\ZVbV[\Vgfg\ZmV`e`hciY_YZV`[VaYVkaYcYe\]^YVh\[cf[`[cYaVbV`[VaYVn\[Y
`h\[p^fhYV`ohaiZfgYV_`VaYVq`krjafhYVs]d`[cf[YV\V`[VaYZVfZaYZVY]cfefhfYàZmVf[ZcYaYhf\[`ZVbV`Zc]ihci]YZV`ZcYjàhf_YZV`[V_fhtYVn\[Yu
XYZV\k`]Yhf\[`ZVzi`VZ`V`e`hcr`[Vh\[Vzif̀[`ZV_`ZY]]\aaY[VYhcfgf_Y_`ZV`[VaYZV{]`YZVYVzi`VZ`V]`ef̀]`V`aVk{]]Ye\VY[c`]f\]mVzi`V_`[VaidY]VYVaYVZYaf_YV_`Vjf̀[`ZV\VYVaYV]`YafnYhfp[V_`V\j]YZm
a\hYhf\[`ZV\Vk]`ZcYhf\[`ZV_`VZ`]gfhf\ZmV_`Z_`V`aVc`]]fc\]f\VY]d`[cf[\VtYhfYVaYZV^fZ^YZV\VkY]YVZ`]VicfafnY_YZV`[VaYZV^fZ^YZmV\VYVaYVf[c]\_ihhfp[V`[V`aVc`]]fc\]f\VY]d`[cf[\V\VZiVicfafnYhfp[V`[V`a
^fZ^\V_`Vjf̀[`ZVk]\h`_`[c`ZV_`V`aaYZV\V_`V\j]YZmVa\hYhf\[`ZV\Vk]`ZcYhf\[`ZV_`VZ`]gfhf\ZV]`YafnY_YZV`[V`aaYZmVZ`Vc]YcY]{[mV`[VZiVhYZ\mVh\^\V`e`hciY_YZV`[V`aVf[c`]f\]V_`VaYVq`krjafhYVs]d`[cf[Yu
X\V_fZki`Zc\V`[V`aVZ`di[_\Vk{]]Ye\V_`aVf[hfZ\Vj>V_`aVY]clhia\V=V_`VaYVàbVbV`[V`aVf[hfZ\V_>V_`VaYV^fZ^YV[\]^YVàdYamVcY^jf|[VZ`]{V_`VYkafhYhfp[VkY]YVaYZVk]`ZcYhf\[`ZVh\^k]`[_f_YZV`[Va\Z
^fZ^\ZV`e`hciY_YZV`[VaYZV{]`YZVYVzi`VZ`V]`ef̀]`V`aVk]f^`]Vk{]]Ye\V_`V`Zc`VY]clhia\VhibYVicfafnYhfp[V\V`oka\cYhfp[V`e`hcfgYVZ`Vaàg`VYVhYj\V`[V`aV`oc`]f\]V\mV`[VZiVhYZ\mVkY]YVaYZV`e`hciY_YZV`[V`a
`oc]Y[}`]\mVhibYVicfafnYhfp[V\V`oka\cYhfp[V`e`hcfgYVZ`Vaàg`VYVhYj\V`[V`aaYZu
sZf^fZ^\mVYV`e`hc\ZV_`Va\V`ZcYjàhf_\V`[VaYVàbmV`[V`aVf[hfZ\Vh>V_`VZiVY]clhia\V=VbV`[V`aVf[hfZ\V_>V_`VZiVY]clhia\V~mVZ`Vh\[Zf_`]Y]{[mV]`Zk`hcfgY^`[c`mVf^k\]cYhfp[mVaYVf[c]\_ihhfp[V_`Vjf̀[`Z
k\]VkY]c`V_`V`ok\]cY_\]`ZV_`aV`oc]Y[}`]\VYVaYVkaYcYe\]^YVh\[cf[`[cYaVbVaYVn\[YV`h\[p^fhYV`ohaiZfgYV_`VaYVq`krjafhYVs]d`[cf[YmVf[haif_YZVaYZVfZaYZVY]cfefhfYàZmVf[ZcYaYhf\[`ZVbV`Zc]ihci]YZ
`ZcYjàhf_YZV`[VaYZV^fZ^YZVbV`ok\]cYhfp[mVaYVZYaf_YVYaV`oc]Y[}`]\V_`Vjf̀[`ZV_`Z_`V_fhtYZV{]`YZu
XuV=V_>€V~
)MP-I‚OJRO-NO-QvMSONOUSKP-OƒLvPU„OvP
0vL8-?VWVsVa\ZV`e`hc\ZVk]`gfZc\ZV`[V`aVf[hfZ\VY>V_`aVY]clhia\V=V_`VaYVàbmVaYZVh\ZYZV^i`jàZV_`Vk]\h`_`[hfYV`oc]Y[}`]YVZ\a\VZ`Vh\[Zf_`]Y]{[VZfciY_YZV\Vh\a\hY_YZV`[V`aVc`]]fc\]f\V_`aVkYlZVhiY[_\
tYbY[VZf_\Vf^k\]cY_YZV`[Ve\]^YV_`ef[fcfgYu
XuV=VY>€V=Vh>€V…€V~†‡qVy
4vOLPSKMUO-vOPRKˆPNP-OU-OR-QP‰-Š-‚LKRKˆPNP-OU-OR-OƒLOvKMv
0vL8-?8?<x>VWVX\V_fZki`Zc\V`[V`aVZ`di[_\Vk{]]Ye\V_`aVf[hfZ\Vj>V_`aVY]clhia\V=V_`VaYVàbmV[\VZ`]{V_`VYkafhYhfp[VhiY[_\Va\ZVZ`]gfhf\ZVZ`Vk]`Zc`[VYVaYZV`^k]`ZYZV_`Vc]Y[Zk\]c`Vf[c`][Yhf\[YaV\
`Zc|[V_`Zcf[Y_\ZVYVaYZVa\hYhf\[`ZVYVhYZh\V_`Z[i_\VbV`aVeàcY^`[c\VYVcf̀^k\V\Vk\]VgfY}`V_`Vjizi`ZV_`Zcf[Y_\ZVYaVc]Y[Zk\]c`Vf[c`][Yhf\[YamVh\^k]`[_f_YZmV]`Zk`hcfgY^`[c`mV`[Va\ZVki[c\ZV=‹Vb
=…V_`aVf[hfZ\Vt>V_`aVY]clhia\VŒV_`VaYV^fZ^YV[\]^Yu
XuV=Vj>VbVŒVt>mV=‹†qV<sŽ>V‘…’
4vOLPSKMUO-vOPRKˆPNP-OU-OR-OƒLOvKMv-Š-‚LKRKˆPNP-OU-OR-QP‰
0vL8-?8;<x>VWVX\V_fZki`Zc\V`[V`aVf[hfZ\V_>V_`aVY]clhia\V=V_`VaYVàbmV[\VZ`]{V_`VYkafhYhfp[VhiY[_\VaYZVk]`ZcYhf\[`ZVc`[dY[Vk\]V\j}`c\VaYV]`YafnYhfp[V_`Va\ZVZ`]gfhf\ZVh\[`o\ZVYaVc]Y[Zk\]c`
f[c`][Yhf\[YaV_`ef[f_\ZV`[V`aVY]clhia\V‹…V_`V`Zc`V]`daY^`[c\mV[fVhiY[_\VZ`Vc]Yc`V_`Va\hYhf\[`ZVYVhYZh\V_`Z[i_\V<h\[V\VZf[V\khfp[V_`Vh\^k]Y>VbV`aVeàcY^`[c\VYVcf̀^k\V\Vk\]VgfY}`V_`Vjizi`Z
_`Zcf[Y_\ZVYaVc]Y[Zk\]c`Vf[c`][Yhf\[YaVhiY[_\V`aVa\hY_\]V`ZVi[VY]^Y_\]Vh\[V_\^fhfaf\V`[V`aV`oc`]f\]VbV`aVa\hYcY]f\V`ZVi[YV`^k]`ZYV]Y_fhY_YV`[V`aVkYlZu
XuV=V_>†‡qV‹…
3IQMvLPSKTU-NO“KUKLK”P
0vL8-;-WVsVa\ZVef[`ZV_`VaYVàbVbV`Zc`V]`daY^`[c\VZ`V`[c`[_`]{Vk\]Vf^k\]cYhfp[V_`ef[fcfgYVaYVf^k\]cYhfp[VkY]YVh\[Zi^\VYVzi`VZ`V]`ef̀]`V`aV•p_fd\Vs_iY[`]\u
XuV=Vh>€V~€Vy‘†‡qV–…
CKOUO-‚SOQLKJRO-NO-LOUOv-KUNK”KN‚PRKNPN-QvMQKP


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 0213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
FGHIJK'(')'*+,'-./0,'10'*+'2304.,5+'0/'0*'./6.,+'78'10*'73596:*+';'10'*7'*0<=',0'6+/,.10373>'40/57'*7'./6+32+376.?/'10'6+,7,'@:0A*0,='10'23+2.7'23+1:66.?/='0/'*+,'67,+,'10'*+676.+/0,=
230,576.+/0,'10',034.6.+,'+'307*.B76.?/'10'+A37,='0C0/57,'+'/+'7*67/B717,'2+3'0*'D3747@0/E
LEM';'78NOPM'Q
RSGTUJVWVXHYTZTUJU[SGVJ\]^YVS_VJ`G[`\[
FGHIJe'(')'*+,'0-065+,'10'*+'1.,2:0,5+'2+3'0*'./6.,+'A8'10*'73596:*+'a'10'*7'*0<=',0'0/50/103>'2+3'+A37,'7'7b:0**7,'@0c+37,'d6+/,53:66.+/0,='7@2*.76.+/0,='./,57*76.+/0,8'b:0='10'76:031+'6+/
*+,'6?1.D+,'10'01.-.676.?/'+'1.,2+,.6.+/0,',0@0c7/50,=',0'0/6:0/530/',:c057,'7'10/:/6.7='7:5+3.B76.?/'+'723+A76.?/'2+3'7:5+3.171'6+@2050/50E
f:7/1+'2+3'*7':A.676.?/'10*'./@:0A*0'/+'0C.,5.030'57*'+A*.D76.?/='*7'67*.171'10'@0c+37',0'10503@./73>'2+3',.@.*.5:1'6+/'0*'53757@.0/5+'./1.671+'2306010/50@0/50'4.D0/50'0/'0*'@.,@+
g:/.6.2.+'+'h3+4./6.7'+='0/',:'10-065+='0/'0*'g:/.6.2.+'+'h3+4./6.7'@>,'60367/+E
LEM'a'A8i'j'08NOPM';Q
FGHIJo'('k+',0'0/6:0/537'7*67/B717'2+3'0*'.@2:0,5+'*7'40/57'10'*7,'+A37,'7'b:0',0'30-.030'0*'./6.,+'A8'10*'73596:*+'a'10'*7'*0<='307*.B717,'2+3'*+,',:c05+,'6+@230/1.1+,'0/'0*'./6.,+'18'10',:
73596:*+'l='6:7/1+'2+3':/'*72,+'6+/5./:+'+'1.,6+/5./:+'10'a'd530,8'7m+,'(6:@2*.1+'7'*7'-06n7'0/'b:0',0'0C5.0/17'*7'0,63.5:37'537,*75.47'10'1+@./.+'+',0'+5+3D:0'*7'2+,0,.?/=',.'0,50'765+'-:037
7/503.+3(='*7,'@.,@7,'n:A.037/'203@7/06.1+',:c057,'7'7330/17@.0/5+='+'10306n+,'307*0,'10':,:-3:65+=':,+='n7A.576.?/'+'7/5.630,.,E
L+'1.,2:0,5+'0/'0*'2>337-+'7/503.+3'57@A.p/',03>'10'72*.676.?/='6:7/1+'*7'40/57'*7'307*.60'7*D:/+'10'*+,'./50D37/50,'10':/'6+/,+36.+'7,.@.*71+'7'6+/1+@./.+='./6*:.1+,'*+,'67,+,'0/'*+,'b:0
2+3'.D:7*'2039+1+'7*'2304.,5+'2306010/50@0/50='n:A.037'7-06571+'0*'./@:0A*0'7'67,7'n7A.576.?/E
q/'*7,',.5:76.+/0,'2304.,57,'0/'0,50'73596:*+='0/'0*'2039+1+'-.,67*'0/'b:0',0'23+1:B67'*7'40/57'10A03>/'30./50D373,0'*+,'63p1.5+,'-.,67*0,'+2+35:/7@0/50'6+@2:571+,='753.A:.A*0,'7*'A.0/'b:0
,0'537/,-.030E
LEM'ri'a'A8i'l'18i'r;
s[`[GHVJ^THVG\T_
FGHIJt'('L7'0C6*:,.?/'2304.,57'0/'0*',0D:/1+'2>337-+'10*'./6.,+'68'10*'73596:*+'a'10'*7'*0<',03>'10'72*.676.?/'6:7/1+'*7'230,576.?/'10*',034.6.+'0C0/57'+'/+'7*67/B717'2+3'0*'D3747@0/'<'0*'A.0/
@01.7/50'0*'6:7*',0'@7503.7*.B7='6:@2*7/'6+/'*7,',.D:.0/50,'6+/1.6.+/0,'0/'-+3@7'6+/6:330/50M
78'b:0'7@A7,'+A*.D76.+/0,'(230,576.?/'<'0/530D7'10*'A.0/(',0'203-066.+/0/'0/'-+3@7'6+/c:/57i
A8'b:0'0C.,57'0/530'0**7,':/7'30*76.?/'4./6:*7/50'10'+310/'/75:37*='-:/6.+/7*='5p6/.67'+'c:391.67='10'*7'b:0'103.40='/060,73.7@0/50='*7'7/0C.?/'10':/7'7'+537i'<
68'b:0'*7'u6+,7'@:0A*0u'0*7A+3717='6+/,5.5:<7',.@2*0@0/50'0*',+2+350'@7503.7*'10'*7'+A*.D76.?/'23./6.27*E
LEM'a'68i'v'n8
sVGw\X\[JZVJT_Y^SGTZ[J`xS_\X[
FGHIJz'('L7'0C6026.?/'1.,2:0,57'0/'0*'73596:*+'a='./6.,+'08='2:/5+'j='10'*7'*0<='30,2065+'7*',034.6.+'10'7*:@A371+'2yA*.6+='/+'6+@230/10'0*',:@./.,53+'10'0/03D97'0-065:71+'7'*+,'230,571+30,
10'1.6n+',034.6.+E
LEM'a'08='j
{GVUHTX\[]VUIJR`VGTX\[]VUJX[^`GV]Z\ZTU
FGHIJ|'('L7,'230,576.+/0,'7'b:0',0'30-.030'0*'2:/5+';r='10*'./6.,+'08='10*'73596:*+'a'10'*7'*0<='6+@230/10'7'5+17,'*7,'+A*.D76.+/0,'10'173'<N+'10'n7603='2+3'*7,'6:7*0,':/',:c05+',0'+A*.D7'7
0c06:573'7'5374p,'10*'0c036.6.+'10',:'765.4.171'<'@01.7/50':/7'3053.A:6.?/'10503@./717=':/'537A7c+'+',034.6.+'b:0'*0'203@.50'306.A.3':/'A0/0-.6.+E
k+',0'0/6:0/537/'6+@230/1.17,'0/'*+'1.,2:0,5+'0/'0*'2>337-+'7/503.+3='*7,'537/,-030/6.7,'+'60,.+/0,'10*':,+'+'D+60'10'10306n+,='0C6025+'6:7/1+'*7,'@.,@7,'.@2*.b:0/':/',034.6.+
-./7/6.03+'+':/7'6+/60,.?/'10'0C2*+576.?/'./1:,53.7*'+'6+@036.7*='6.36:/,57/6.7,'b:0'57@A.p/'10503@./73>/'*7'72*.676.?/'10*'.@2:0,5+',+A30'*7,'230,576.+/0,'b:0'*7,'+3.D./7/'6:7/1+'0,57,
y*5.@7,'6+/,5.5:<7/'+A*.D76.+/0,'10'/+'n7603E
LEM'a'08i';r
}]UHGY^V]H[UJ~[JX[]HGTH[UJZVG\wTZ[U
FGHIJ€'('L7,'230,576.+/0,'b:0',0'D0/030/'7'379B'10'./,53:@0/5+,'<N+'6+/5375+,'103.471+,='./6*:.17'*7'6+/603576.?/'10*'./,53:@0/5+=',:'2+,503.+3'/0D+6.76.?/'<'*7,'6+@20/,76.+/0,'+
*.b:.176.+/0,'6+@+'6+/,06:0/6.7'10',:'30,+*:6.?/'+'0/'6:@2*.@.0/5+'10',:,'0,5.2:*76.+/0,=',./'537/,-030/6.7'10'*+,'765.4+,'+',034.6.+,',:A<760/50,='/+'6+/,5.5:<0/'230,576.+/0,'6+@230/1.17,
0/'0*'73596:*+'a'10'*7'*0<E
q/'67@A.+=',.'6+@+'6+/,06:0/6.7'10'*7'30,+*:6.?/'10*'./,53:@0/5+'+'7'379B'10*'6:@2*.@.0/5+'10',:,'0,5.2:*76.+/0,=',0'D0/037,0/'n06n+,'.@2+/.A*0,'6+@230/1.1+,'0/'0*'73596:*+'r'10'*7'*0<=
0,5+,'b:0173>/',+@05.1+,'7'*+,'53757@.0/5+,'1.,2:0,5+,'2+3'*7'@.,@7'<'2+3'0,50'30D*7@0/5+'b:0'*0,'30,:*50/'72*.67A*0,E
k+'+A,57/50'*+',0m7*71+'0/'0*'23.@03'2>337-+='6:7/1+':/'6+/c:/5+'10'./,53:@0/5+,'103.471+,'4./6:*71+,'0/530',9='+':/'0*0@0/5+'6+@2+/0/50'+'473.+,'10'0**+,'10':/'@.,@+'./,53:@0/5+
10/+50/'b:0'10'76:031+'6+/'0*'23./6.2.+'10'*7'307*.171'06+/?@.67='*7,'27350,'n7/'307*.B71+':/7'537/,766.?/'+'230,576.?/'D374717'2+3'0*'.@2:0,5+=',0'72*.673>/'*7,'/+3@7,'2304.,57,'0/'*7'*0<'<
0/'0,50'30D*7@0/5+'2737'0,7,'537/,766.+/0,E


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 1213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*)(*+,-./012+-/1-.+13/14+-25-4601(0..)+15(-.+1-)1(46/*514+(-78+-.+14604+(-256)902+(,-(50-5:/)90;5145-0-+460-4601(0..)<1-/-+=560.)<1->)101.)560-.+1-/1-46040*)514+-5(40?;5.)2+-51-;0
;57-25;-46)?/4+,-0-40;-.+13/14+-(5-;5-0=;).06@1-;0(-1+6*0(-25-;0(-4601(0..)+15(-/-+=560.)+15(-25-;0(-:/5-65(/;45-5:/)90;5145A
BAC-DE-F
GHIJKJLJLMNKOPOHQRNLMJHMNSJKQTONHJLMJUJHIQLMNMHNMPKQVQRQL
\KI]M^_-W-B+(-)14565(5(-+6)X)102+(-51-;0->)101.)0.)<1-+-5;-=0X+-2)>56)2+-+->/560-25-4Y6*)1+,-25;-=65.)+-.+665(=+12)5145-0-;0(-95140(,-+?60(,-;+.0.)+15(-+-=65(40.)+15(,-65(/;401-0;.01Z02+(
=+6-5;-)*=/5(4+-0/1-./012+-;0(-+=560.)+15(-:/5-2)56+1-;/X06-0-(/-25456*)10.)<1-(5-51./514651-5[5140(-+-1+-X609020(A
BAC-FE-D`,-ab
cNTQTOdHMRJMTQeQLMRJMLJPfKORQR
\KI]M^^-W-'-5>5.4+(-25-;+-2)(=/5(4+-51-5;-064g./;+-F,-)1.)(+-5b,-=/14+-aD,-25-;0-;57,-(5-.+1()2560-:/5-5;-(569).)+-?6)1202+-*52)0145-;0-251+*)1020-h;+.0.)<1-25-.030(-25-(5X/6)202h,
.+1(4)4/75-/10-=65(40.)<1-)1.;/)20-51-;0(-=659)()+15(-25-;0-.)4020-1+6*0-;5X0;A
BAC-F-5b,-aD
iNHRNLMTNjfHJLMRJMOHVJKLOdH
kNTOJRQRJLMQRjOHOLIKQRNKQL
\KI]M^^]^ -W-'-5>5.4+(-25-;+-2)(=/5(4+-51-5;-064g./;+-F,-)1.)(+-5b,-=/14+-aD,-25-;0-;57,-(5-51451256@-:/5-;0(-=65(40.)+15(-650;)Z020(-=+6-;0(-(+.)52025(-02*)1)(4602+60(-25-;+(->+12+(
nob
.+*/15(-25-)1956()<1-.+*=6512)2+(-51-5;-=6)*56-=@660>+-25;-064g./;+-D-25-;0-;57-al`mF-7-(/(-*+2)>).0.)+15(,-1+-65(/;401-)1.;/)20(-51-;0(-=659)()+15(-25-;0-=65.)4020-1+6*0-;5X0;-25;-46)?/4+A
BC-F-5b,-aD
\TTONHJLpMIqIfrNLMSstrOTNLMuMRJjvLMIqIfrNLMVQrNKJL
\KI]M^x-W-B0-5[.;/()<1-2)(=/5(40-51-5;-0=06402+-)b,-25;-=/14+-aD,-25;-)1.)(+-5b,-25;-=6)*56-=@660>+-25;-064g./;+-F-25-;0-;57,-.+*=65125-0-;0(-0..)+15(,-4g4/;+(-=w?;).+(-7-25*@(-4g4/;+(-90;+65(,
.+1-=65(.)1251.)0-25-:/5-51-;0(-+=560.)+15(-650;)Z020(-;+(-*)(*+(-.+1(4)4/701-+-1+-?)515(->/1X)?;5(A
'()*)(*+,-;0-65>56)20-5[.;/()<1-40*?)Y1-(56@-25-0=;).0.)<1-0-;0(-.0/.)+15(-:/5-(5-650;).51-.+1-;+(-?)515(-)12).02+(-51-5;-=@660>+-01456)+6,-.+1-;0-)1456951.)<1-25-514)2025(->)101.)560(
65X)20(-=+6-;0-;57-aDyaz-+-*56.02+(-0/4+665X/;02+(-?/6(@4);5(,-:/5-659)(401-;0-.0;)202-25-4+*02+65(-+-.+;+.02+65(-51-2).{0(-+=560.)+15(A
BC-F-5bE-aD-)b
|SJKQTONHJLMRJMLJPfKN
\KI]M^x]^ -W-B0-5[.;/()<1-25-;0(-+=560.)+15(-25-(5X/6+(,-650(5X/6+(-7-6546+.5()+15(,-0-:/5-(5-65>)565-5;-0=06402+-;b-25;-=/14+-aD,-25;-)1.)(+-5b-25;-=6)*56-=@660>+-25;-064g./;+-F-25-;0-;57,
n
ob
(+;+-.+*=65125-0-;+(-.+14604+(-:/5-.+1-5(5->)1-(/(.6)?01-;0(-514)2025(-0(5X/602+60(-7-51-4014+-5(4Y1-65X)2+(-=+6-;0(-1+6*0(-25-;0-}/=56)1451251.)0-25-}5X/6+(-25-;0-~0.)<1,-6X01)(*+
25=512)5145-25;-€)1)(456)+-25-.+1+*g0A
‚+1-65(=5.4+-0-;+(-(5X/6+(-25-9)20-25-./0;:/)56-4)=+,-;0-5[.;/()<1-=659)(40-51-;0-.)4020-1+6*0-;5X0;-.+*=65125,-5[.;/()90*5145,-0-;+(-:/5-./?651-6)5(X+-25-*/5645-7-0-;+(-25-(/=569)951.)0A
ƒ604@12+(5-25-(5X/6+(-:/5-./?651-6)5(X+-25-*/5645,-45126@1-5;-46040*)514+-=659)(4+-=060-5(4+(,-0/1-./012+-)1.;/701-.;@/(/;0(-02).)+10;5(-:/5-./?601-6)5(X+-25-)190;)25Z-4+40;-7
=56*015145,-70-(50-=+6-0..)25145-+-51>56*5202,-25-*/5645-0..)25140;-+-25(*5*?60*)514+,-+-25-51>56*52025(-X6095(A
1-65;0.)<1-.+1-;+(-.+14604+(-25-0>);)0.)<1-0-;0(-0(5X/602+60(-25-6)5(X+(-25;-460?03+,-;0-.)4020-5[.;/()<1-.+*=65125-0-4+2+(-;+(-(569).)+(-:/5-(501-=65(402+(-=+6-;0(-*)(*0(-51-9)64/2-25-;0(
.+1460=65(40.)+15(-7-2565.{+(-10.)2+(-25-2).{+(-.+14604+(,-)1.;/)2+(-;+(-)14565(5(-=+6-*+60-+-=0X+->/560-25-4Y6*)1+,-51-4014+-5(4Y1-65X)2+(-=+6-;0(-1+6*0(-25-;0-}/=56)1451251.)0-25-„)5(X+(
25-ƒ60?03+,-6X01)(*+-25=512)5145-25;-€)1)(456)+-25-ƒ60?03+,-*=;5+-7-…+6*0.)<1-25-„5./6(+(-†/*01+(A
1-;+(-.0(+(-1+-.+*=6512)2+(-51-;0-5[.;/()<1-0-;0-:/5-(5-65>)5651-;+(-=@660>+(-01456)+65(,-;0-?0(5-)*=+1)?;5-25-;0-+=560.)<1-5(406@-2020-=+6-5;-=65.)+-4+40;-25-5*)()<1-25-;0-=<;)Z0-+,-51-(/
.0(+,-(/(.6)=.)<1-25;-65(=5.4)9+-.+14604+,-154+-25-;+(-65.06X+(->)101.)56+(,-;+(-:/5,-)125=512)5145*5145-7-.+1-=65(.)1251.)0-25;-46040*)514+-:/5-.+665(=+120-0=;).06-0;-.+14604+,-65(/;401
0;.01Z02+(-=+6-5;-)*=/5(4+,-=56>5..)+1@12+(5-5;-65(=5.4)9+-{5.{+-)*=+1)?;5-:/5-;+(-*)(*+(-+6)X)101-.+1>+6*5-0-;+-2)(=/5(4+-51-5;-=/14+-‡,-25;-)1.)(+-?b,-25;-064g./;+-y-25-;0-;57A
'()*)(*+,-./012+-51-./*=;)*)514+-25-;0-+?;)X0.)<1-0(/*)20-=+6-5;-0(5X/602+6,-(5-+=45-=+6-;0-65=+().)<1-25;-?)51-()1)5(4602+-+-;0-51465X0-25-65=/5(4+(-/-+46+(-5;5*514+(-15.5(06)+(-=060
(/-65=060.)<1,-2).{0-*+20;)202-1+-.+1>)X/60-5;-=65(/=/5(4+-=659)(4+-51-5;-)1.)(+-0b,-25;-064g./;+-D-25-;0-;57,-1+-+?(40145-;+-./0;-;0(-02:/)().)+15(-650;)Z020(-.+1-40;->)10;)202-206@1-;/X06-0;
.6Y2)4+->)(.0;-=659)(4+-51-(/-064g./;+-Da,-1+-()512+-25-0=;).0.)<1,-51-5(4+(-.0(+(,-;0(-65(46)..)+15(-=060-5;-.<*=/4+-5(40?;5.)20(-51-5;-456.56-=@660>+-25;-*)(*+A
BC-F-5b,-aD-;bE-y-?b,-‡E-Da
kˆ‰Š‹|
ŒJKJRJKNLMuMrJPQIQKONL


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 3213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
OPQRSTU()(*+,-./0123(03(412(53+303+12(6(437,-,+812(,(9:3(5,;3(+3<3+3/;8,(34(8/;821(,=(034(,+->;:41(?(03(4,(436(6(@83/-+,2(23(@,/-3/7,(34(32-,01(03(8/08A828B/(53+308-,+8,C(34(,0@8/82-+,01+(03
4,(2:;328B/(1(34(,4D,;3,C(23+./(412(+32E1/2,D432(034(8/7+321(034(-+8D:-1(9:3(E:083+,(;1++32E1/03+C(28F/01432(03(,E48;,;8B/(41(082E:32-1(3/(34(,+->;:41(GH(03(4,(436(GGHIJ(K-L1L(GMNI(6(@108<L=L
VLW(?(,=X(GH(;=
YZ[\]^[_`aZ[S\]PS\PZ[Q_bc]^Z[SdZS[ZPecbc][SfSa]b_bc]^Z[
OPQRSTj()(g1/(2:h3-12(E,28A12(034(8@E:32-1(3/(34(;,21(03(4,2(E+32-,;81/32(03(23+A8;812(1(41;,;81/32(8/08;,0,2(3/(412(8/;8212(3=(6(<=(034(,+->;:41(?(03(4,(436C(-,/-1(9:83/32(4,2(3<3;-i3/
08+3;-,@3/-3(;1@1(9:83/32(4,2(+3,48;3/(;1@1(8/-3+@308,+812C(3/(32-3(i4-8@1(2:E:32-1(283@E+3(9:3(41(5,7,/(,(/1@D+3(E+1E81L
VLW(?(3=X(<=
klmZQ][SdZaSZnQZPc]PSolZSPZ_acp_^Sa]b_bc]^Z[S]S\PZ[Q_bc]^Z[SZ^SZaS\_q[
YZ[\]^[_`aZ[S[l[QcQlQ][
OPQRSTjRT ()(stuvwtxyxz{vwt|xtuvt|}w~xw{vtx€txut}€z}wvt‚t|xutƒ„{…zuvt†t‡tx€txutƒ„{…zuvtw}€t€ˆ‰x„vtƒŠ„xŠƒ|vtƒtzv€{}€ƒz}‹€t|xutƒ„{…zuvt†t|xtuƒtux‡Œt€vtwx„€tzv€w}|x„ƒ|vwtwŽx{vw
KI=Krr=
|v‰}z}u}ƒ|vwtvt„xw}|x€{xwtx€txutx{x„}v„Œtx|ƒ€|vtv‘u}Šƒ|vwtƒt|x{x„‰}€ƒ„txt}€Š„xwƒ„txutŠ„ƒ’ƒ‰x€txt„xzƒxtwv‘„xtwwtv~x„ƒz}v€xwŒtuvwtwŽx{vwtzv‰~„x€|}|vwtx€txutƒ„{…zuvt†t|xtuƒtux‡tx
„x’}w{ƒ€tuƒtzv€|}z}‹€t|xt„xw}|x€{xwtx€txut~ƒ…wt|xtƒzx„|vtzv€tuƒwt|}w~vw}z}v€xwt|xtuƒtux‡t|xt}‰~xw{vtƒtuƒwtŠƒ€ƒ€z}ƒwŒt{x{vtv„|x€ƒ|vtx€t“””•t‡twwt‰v|}y}zƒz}v€xw–t—xt{„ƒ{ƒ„wxt|xtwŽx{vw
zv‰~„x€|}|vwtx€txut„xyx„}|vtƒ„{…zuvt†txt€vtwxtx€zx€{„x€tzv€{x‰~uƒ|vwtx€{„xtuvwt‰x€z}v€ƒ|vwtx€tuƒtux‡t|xt}‰~xw{vtƒtuƒwtŠƒ€ƒ€z}ƒwŒt{x{vtv„|x€ƒ|vtx€t“””•t‡twwt‰v|}y}zƒz}v€xwŒt~ƒ„ƒ
|xy}€}„tuƒt„xw}|x€z}ƒŒt€vtwx„€tzv€w}|x„ƒ|vwt|v‰}z}u}ƒ|vwtvt„xw}|x€{xwtx€txutx{x„}v„Œtx|ƒ€|vtwŽx{vwtƒt{ƒuxwtv‘u}Šƒz}v€xwŒtx€t{ƒ€{vtzx€{x€tzv€tuŠƒ„ty}Žvtx€txut~ƒ…w–
˜€tuvwtzƒwvwtx€txtuvwtuvzƒ|v„xwt‡™vt~„xw{ƒ|v„xwt€vtzx€{x€tzv€t„xw}|x€z}ƒtvt|v‰}z}u}vtx€txut~ƒ…wtzv€yv„‰xtuvt|}w~xw{vtx€txut~„„ƒyvtƒ€{x„}v„Œt|x‘x„€tƒz{ƒ„tzv‰vt„xw~v€wƒ‘uxw
ww{}{{vwŒt~v„tuƒwtuvzƒz}v€xwt‡™vt~„xw{ƒz}v€xwtŠ„ƒ’ƒ|ƒwt„xƒu}šƒ|ƒwtx€txut{x„„}{v„}vt|xtuƒt›ƒz}‹€Œtuvwt„xw}|x€{xwtvt|v‰}z}u}ƒ|vwtx€txut~ƒ…wtxtwxƒ€tuvzƒ{ƒ„}vwt‡™vt~„xw{ƒ{ƒ„}vwt|xtuvwtwŽx{vwt|xu
x{x„}v„tvtxt„xƒu}zx€txwƒwtv~x„ƒz}v€xwtzv‰vt}€{x„‰x|}ƒ„}vwtvtx€t„x~„xwx€{ƒz}‹€t|xt{ƒuxwtwŽx{vwŒtw}x‰~„xtxtuƒwtxyxz{ˆx€tƒt€v‰‘„xt~„v~}vŒt}€|x~x€|}x€{x‰x€{xt|xtuƒtyv„‰ƒt|xt~ƒŠvŒt|xu
xzvtxtxutwŽx{vt|xutx{x„}v„t~x„z}‘ƒtxut~ƒŠvt~v„t{ƒuxwtv~x„ƒz}v€xwtx€txut~ƒ…wtvtx€txutx{„ƒ€Žx„vt‡t|xtuƒt~vw}‘}u}|ƒ|tvt€vt|xt„x}€{xŠ„ƒ„wxtxut}‰~xw{vtƒ‘v€ƒ|vt|xutwŽx{vt|xutx{x„}v„–
œƒts|‰}€}w{„ƒz}‹€tx|x„ƒut|xtž€Š„xwvwtŸˆ‘u}zvwŒtv„Šƒ€}w‰vt|xwzx€{„ƒu}šƒ|vtƒz{ƒ€{xtx€txut‰‘}{vt|xut }€}w{x„}vt|xt¡ƒz}x€|ƒt|}z{ƒ„tuƒwt€v„‰ƒwtzv‰~ux‰x€{ƒ„}ƒwtxtxw{}‰xt~x„{}€x€{xw–
klmZQ][SdZaSZnQZPc]PSolZS\PZ[Q_^S[ZPecbc][Sdc¢cQ_aZ[Sblf_SlQcacp_bc£^S]SZn\a]Q_bc£^SZ¤ZbQce_S[ZSaaZeZS_Sb_`]SZ^SZaS\_q[
OPQRSTjR¥ ()(Ÿƒ„ƒt|x{x„‰}€ƒ„txutuŠƒ„t|xt|v‰}z}u}vtvt„xw}|x€z}ƒt|xut~„xw{ƒ|v„tx€txutzƒwvt|xtwx„’}z}vwt|}Š}{ƒuxwtzv‰~„x€|}|vwtx€txut}€z}wvt‰‚t|xutƒ~ƒ„{ƒ|vt¦“t|xut}€z}wvtx‚t|xutƒ„{…zuvt§
KI=
Krr=
|xtuƒtux‡t‡t|xut}€{x„‰x|}ƒ„}vtƒtxtwxt„xy}x„xtxutƒ„{…zuvtw}€t€ˆ‰x„vt}€zv„~v„ƒ|vtƒtzv€{}€ƒz}‹€t|xutƒ„{…zuvt¦•t|xtuƒt‰}w‰ƒt€v„‰ƒtx€tuƒwtw}{ƒz}v€xwtzv€{x‰~uƒ|ƒwtx€txutw¨~{}‰vtƒ„{…zuv
}€zv„~v„ƒ|vtw}€t€ˆ‰x„vtƒtzv€{}€ƒz}‹€t|xutƒ„{…zuvt©ªt|xtxw{ƒt„xŠuƒ‰x€{ƒz}‹€Œt„xwu{ƒ„t|xtƒ~u}zƒz}‹€tuvt|}w~xw{vtx€txut~„}‰x„t~„„ƒyvt|xutƒ„{…zuvtƒ€{x„}v„–
O¢Pl\_«cZ^Q][S^]S[]bcZQ_Pc][
OPQRST¯()(V,(3¬;4:28B/(082E:32-,(3/(34(237:/01(E.++,<1(­8/(<8/3­C(034(,+->;:41(?(03(4,(436C(2141(23+.(E+1;303/-3(;:,/01(412(-+,D,h12(E+1<3281/,432(1(4,2(+32-,/-32(E+32-,;81/32(03(23+A8;812
3/;:,0+,0,2(3/(4,(;8-,0,(/1+@,C(23,/(+3,48®,012(6(<,;-:+,012(,(->-:41(E3+21/,4(E1+(;,0,(:/1(03(412(+32E1/2,D432(8/-3+A8/83/-32C(3/(-,/-1(23(-+,-3(03(E3+21/,2(<>28;,2L
g8/(3@D,+71C(;:,/01(08;512(-+,D,h12(1(E+32-,;81/32(/1(23,/(+3,48®,012(3/(<1+@,(1;,281/,4(6(,(->-:41(E3+21/,4C(+3A32-8+.(4,(;,480,0(03(2:h3-1(34(3/-3(;143;-8A1(9:3(,7+:E,(,(412(E+1<3281/,432
1(E+32-,01+32(9:3(412(+3,48®,/C(,:/(3/(,9:34412(;,212(3/(412(9:3(4,(;1/-+,E+32-,;8B/(03D,(<8h,+23(h:08;8,4@3/-3(6(:/,(1(@.2(E3+21/,2(<>28;,2C(8/-37+,/-32(034(,7+:E,@83/-1C(,2:@,/(4,
+3E+323/-,;8B/(034(@82@1C(;8+;:/2-,/;8,(03(4,(9:3(03D3+.(03h,+23(3¬E+32,(;1/2-,/;8,(3/(34(+32E3;-8A1(3¬E3083/-3C(3/(4,(<1+@,(6(;1/08;81/32(9:3(,4(+32E3;-1(32-,D43®;,(4,(°0@8/82-+,;8B/
±303+,4(03(²/7+3212(³iD48;12C(3/-80,0(,:-.+9:8;,(3/(34(.@D8-1(034(´8/82-3+81(03(µ;1/1@>,(6(¶D+,2(6(g3+A8;812(³iD48;12C(,(<8/(03(03-3+@8/,+(4,(;1++3;-,(8/;803/;8,(034(8@E:32-1(3/(4,
;1++32E1/083/-3(+37:4,;8B/(03(51/1+,+812L
VLW(?X(·¸(G¹LG
O¢Pl\_«cZ^Q][S^]S[]bcZQ_Pc][Kr=
OPQRST¯RT ()(g3(;1/2803+,(E+32-,;81/32(7+,A,0,2(4,2(9:3(3<3;-i3/(412(@83@D+12(03(412(2:h3-12(8/08;,012(3/(34(237:/01(E.++,<1(034(,+->;:41(?(03(4,(436C(3/(;:@E48@83/-1(03(4,2(1D487,;81/32
Kr=
,2:@80,2(3/(412(+32E3;-8A12(;1/-+,-12C(6(9:3(1+878/3/(;,+712(,(412(@3/;81/,012(2:h3-12(1(,(2:2(@83@D+12C(28/(E3+h:8;81(034(-+,-,@83/-1(-+8D:-,+81(9:3(;1++32E1/0,(,(4,2(A3/-,2C(8@E1+-,;81/32C
41;,;81/32(1(E+32-,;81/32(+3,48®,0,2(E1+(08;512(2:h3-12(1(@83@D+12L
VLW(?X(·¸(G¹
º^d][]S]SbZ[c£^SdZSd]bl«Z^Q][
OPQRST»()(µ/(412(;,212(03(;1@E+,(6(032;:3/-1C(@308,/-3(3/0121(1(;328B/(03(01;:@3/-12C(-,432(;1@1(E,7,+F2C(43-+,2C(E+3/0,2C(E,E3432(;1@3+;8,432C(;1/-+,-12(03(@:-:1C(<,;-:+,2C(3-;LC
9:3(8/;4:6,/(8/-3+3232(03(<8/,/;8,;8B/C(21/(2:h3-12(E,28A12(034(8@E:32-1(E1+(4,(E+32-,;8B/(;1++32E1/083/-3(,(32-12(i4-8@12C(9:83/32(+32:4-3/(-8-:4,+32(034(;+F08-1(,4(@1@3/-1(03(E+10:;8+23
,47:/,(03(4,2(;8+;:/2-,/;8,2(E+3A82-,2(3/(34(E:/-1(N(034(8/;821(D=(034(,+->;:41(¹(03(4,(436L
V1(082E:32-1(E+3;303/-3@3/-3(/1(23+.(03(,E48;,;8B/(;:,/01(3/(4,(1E3+,;8B/(,;-i3(;1@1(;303/-3(1(;3281/,+81(:/,(3/-80,0(<8/,/;83+,(21@3-80,(,4(+F78@3/(03(4,(436(¼G¹¼H(6(2:2
@108<8;,;81/32(6(34(;303/-3(1C(3/(2:(;,21C(,0@8/82-+,01+(1(,73/-3(E3+;3E-1+(03(4,(;,+-3+,(03287/,01(,(-,4(3<3;-1C(23,(:/(2:h3-1(+,08;,01(3/(34(E,>2(9:3(,2:@3(<1+@,4@3/-3(4,(;,480,0(03
;1D+,01+(03(412(01;:@3/-12(/371;8,012C(/8(;:,/01(3/(4,(1E3+,;8B/(+3,48®,0,(34(;3281/,+81(23,(:/(2:h3-1(+,08;,01(3/(34(3¬-3+81+L


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& '213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+,-./(/+)*0.,(,1.+2()*13452+,/./()*+,*+6*5722(03*(,-+2.328*/+9+27,*):4.,.)-2(2*4+,):(64+,-+*(*6(*;/4.,.)-2(1.<,*=+/+2(6*/+*>,?2+)3)*@A96.13)8*+,-./(/*(:-72B:.1(*+,*+6*749.-3*/+6
C.,.)-+2.3*/+*D13,34E(*F*G92()*F*H+2I.1.3)*@A96.13)8*13,0324+*(*6()*,324()*B:+*6(*4.)4(*+)-(96+J1(8*6(*,<4.,(*/+*6()*35+2(1.3,+)*2+(6.J(/()*+,*6()*13,/.1.3,+)*.,/.1(/()8*.,0324(,/3*+6
,3492+*3*/+,34.,(1.<,*/+6*1+/+,-+8*(/4.,.)-2(/32*3*(?+,-+*1392(/32*/+).?,(/38*+6*.4532-+*/+*63)*.,-+2+)+)*/+*0.,(,1.(1.<,*.,16:./3)*+,*63)*/31:4+,-3)*,+?31.(/3)*F*6(*0+1K(*/+*I+,1.4.+,-3
/+*63)*4.)43)L
'LM*N*+O8*PQR*S*+OR*T*9O8*UVWX*Y;=>@O*Z[N
\]^_`abcd_ec_f`_ghagci]_cg_jehkjlceamjmhal_bcacng_b`jmhal_bc_lc_ecnjob
p_bnalbjqe_bcb]b`h`]`abrc\]^_`abci]_clacd_q_lcjb]shgc`jecmaldhmhtl
vg`rcwxrw *u*{|}~€}‚}€ƒ€‚„…}~ƒ‚„†…„€|}~…„~…‡~€„ƒ€}‚~ˆ‰~…‡~|Š†‹ƒŒ‡‚~~Ž~…„~…‡~|Š†‹ƒŒ‡‚~€„ƒ‚Š‚Š|‚~|~ƒ‚„†€„Œ|ƒ€„~…‡~|Š†‹ƒŒ‡‚~~…~‡|~‡…Ž~„‚~}…Š„~…~|‡€ƒ|ƒ€„~ƒŒ|„‚~‡‚}~‡‚ƒ|†|Š€‚}‘
YyO
YzzO
Š…}†|†|Š€‚}‘~Š…Š…}…„†|„†…}~‚~€„†…Š’…€|Š€‚}~…~}Œ“…†‚}~Š…}€…„†…}~‚~‚’€ƒ€‡€|‚}~…„~…‡~…”†…Š€‚Š~Š…•€}†|„~‡|~ƒ|‡€|~…~ƒ‚„}Œ’€‚Š…}~–€„|‡…}‘~‚~ƒŒ|„‚~|ƒŠ…€†…„~}Œ~ƒ‚„€ƒ€„~…~…—Œ…˜‚}
ƒ‚„†Š€™ŒŽ…„†…}~€„}ƒŠ€†‚}~…„~…‡~š›œ€’…„~€’‡€–€ƒ|‚~|Š|~ž…—Œ…˜‚}~Ÿ‚„†Š€™ŒŽ…„†…}~ š‰~Š…•€}†‚~…„~…‡~¡„…”‚~…~‡|~‡…Ž~¢£¤¤‘~}Œ}~’‚€–€ƒ|ƒ€‚„…}~Ž~ƒ‚’‡…’…„†|Š€|}‘~}…œ¥„~ƒ‚ŠŠ…}‚„|¦
¡~…}†‚}~–€„…}‘~}…Š„~ƒ‚„}€…Š|‚}~ƒ‚„}Œ’€‚Š…}~–€„|‡…}~‡|}~…Š}‚„|}~ˆŒ’|„|}~—Œ…~…}†€„…„~‡|}~‡‚ƒ|ƒ€‚„…}~‚~Š…}†|ƒ€‚„…}~…~—Œ…~}…~†Š|†|~…”ƒ‡Œ}€•|’…„†…~|~}Œ~Œ}‚~‚~ƒ‚„}Œ’‚~|Š†€ƒŒ‡|Š~Ž
…„~†|„†‚~„‚~‡|}~|–…ƒ†…„~…„~…†||}~Œ‡†…Š€‚Š…}~|~|‡œ¥„~Š‚ƒ…}‚~‚~|ƒ†€•€|¦
§v¨©ª©«§¬­c®«¯c°«¨°­c©ª±­§©²¯«
¨jl^_cd_cngad]m`abcnghsjghab
vg`rcw³*u*;*+0+1-3)*/+*63*/.)5:+)-3*+,*+6*-+21+2*5722(03*/+6*.,1.)3*(O*/+6*(2-E1:63*T*/+*6(*6+F8*)+*(/4.-.27*B:+*6(*13,-2(52+)-(1.<,*(*1(2?3*/+6*523/:1-32*52.4(2.3*,3*)+*2+(6.1+*4+/.(,-+*6(
+,-2+?(*/+*63)*9.+,+)*1345234+-./3)8*)363*+,*(B:+663)*1()3)*+,*B:+*)+*/+4:+)-2+*0+K(1.+,-+4+,-+*6(*.453).9.6./(/*/+*):*1:456.4.+,-3L
;).4.)438*+,*63)*1()3)*+,*63)*B:+*6(*35+2(1.<,*/+*1(,´+*,3*(9(2B:+*6(*-3-(6./(/*/+*6(*-2(,)(11.<,8*6(*2+0+2./(*,324(*)363*)+27*/+*(56.1(1.<,*2+)5+1-3*/+*6(*5235321.<,*(-2.9:.96+*(*6(
52.4+2(L
'LM*T*(O8*)+?:,/3*5722(03
±gaµhbhtlcd_c_l_g¶ojc_e·m`ghmj¸cj¶]jcac¶jb¸cg_¶]ejdjcnagcs_dhdag
vg`rcw¼cu*'3*/.)5:+)-3*+,*+6*52.4+2*5722(03*/+6*.,1.)3*(O*/+6*(2-E1:63*T*/+*6(*6+F8*2+0+2./3*(6*5+20+11.3,(4.+,-3*/+6*K+1K3*.453,.96+*+,*63)*1()3)*/+*523I.).<,*/+*+,+2?E(*+6¹1-2.1(8*(?:(*3
?()8*2+?:6(/(*532*4+/./328*)363*)+27*/+*(56.1(1.<,*1:(,/3*63)*56(J3)*0.́(/3)*5(2(*+6*5(?3*1322+)53,/(,*(*I+,1.4.+,-3)*:,.0324+)*+)-(96+1./3)*136+1-.I(4+,-+*5(2(*63)*:):(2.3)*/+*63)
)+2I.1.3)8*B:+/(,/3*+º16:./()*6()*-2(,)(11.3,+)*.,/.I./:(6+)*B:+*,3*2+A,(,*+)(*1(2(1-+2E)-.1(*+)5+1E0.1(8*6()*B:+*2+):6-(27,*13452+,/./()*+,*6()*/.)53).1.3,+)*?+,+2(6+)*/+*6(*1.-(/(*,324(
6+?(6*38*+,*):*1()38*+,*63*52+I.)-3*+,*+)-+*2+?6(4+,-3*5(2(*63)*66(4(/3)*»)+2I.1.3)*13,-.,:3)»L
'LM*T*(O8*52.4+2*5722(03
¨al`gj`abcjc_lbj½acacng]_qj
vg`rcw¾*u*D,*63)*1()3)*/+*13,-2(-3)*1+6+92(/3)*(*+,)(F3*3*52:+9(8*6()*1.21:,)-(,1.()*52+I.)-()*+,*+6*.,1.)3*(O*F*+,*+6*5:,-3*Q*/+6*.,1.)3*9O*/+6*(2-E1:63*T*/+*6(*6+F8*)+*5+20+11.3,(27,*13,*6(
+,-2+?(*523I.).3,(6*/+*63)*9.+,+)L
H.*(*6(*0.,(6.J(1.<,*/+6*5+2E3/3*/+*52:+9(*)+*523/:´+2(*6(*/+I36:1.<,*-3-(6*3*5(21.(6*/+*63)*9.+,+)*3*:,(*2+/:11.<,*/+6*52+1.3*32.?.,(64+,-+*5(1-(/38*)+27,*/+*(56.1(1.<,*6()*/.)53).1.3,+)
52+I.)-()*+,*+6*)+?:,/3*5722(03*/+6*(2-E1:63*QQ*F*+,*+6*.,1.)3*9O*/+6*(2-E1:63*QP*/+*6(*6+FL
'LM*T
«ldabacacm_bhtlcd_cdam]s_l`ab
vg`rc¿À*u*D,*63)*1()3)*/+*35+2(1.3,+)*/+*13452(*F*/+)1:+,-38*4+/.(,-+*+,/3)3*3*1+).<,*/+*/31:4+,-3)8*-(6+)*1343*5(?(2¹)8*6+-2()8*52+,/()8*5(5+6+)*134+21.(6+)8*13,-2(-3)*/+*4:-:38
0(1-:2()8*+-1L8*6(*0.,(6.J(1.<,*/+*6(*52+)-(1.<,*(*B:+*(6:/+*+6*.,1.)3*9O*/+6*(2-E1:63*T*/+*6(*6+F8*)+*523/:1.27*(6*13,12+-(2)+*6()*4.)4()8*434+,-3*+,*+6*B:+*)+*5+20+11.3,(27*+6*K+1K3*.453,.96+
B:+*?+,+2(,L
'LM*TVWX*Y;=>@O*Z[N
\_gµhmhabcmal`hl]ab
vg`rc¿w*u*Á:(,/3*532*6(*43/(6./(/*/+*6(*52+)-(1.<,*,3*)+*0.́+*+º52+)(4+,-+*+6*434+,-3*/+*):*0.,(6.J(1.<,*u1343*+,*+6*1()3*/+*63)*66(4(/3)*»)+2I.1.3)*13,-.,:3)»u8*)+*+,-+,/+27*B:+*6(
4.)4(*-.+,+*132-+)*2+):6-(,-+)*/+*6(*+º.)-+,1.(*/+*:,*5+2E3/3*9()+*/+*0(1-:2(1.<,*4+,):(68*13,)./+27,/3)+8*(*63)*+0+1-3)*52+I.)-3)*+,*+6*.,1.)3*9O*/+6*(2-E1:63*T*/+*6(*6+F8*B:+*+6*K+1K3
.453,.96+*)+*5+20+11.3,(*(*6(*0.,(6.J(1.<,*/+*1(/(*4+)*1(6+,/(2.3L
'LM*TVWX*Y;=>@O*Z[N
±g_b`jmhal_bcg_jehkjdjbc_lc_ec_f`_ghagc½c]`hehkjdjbc_lc_ecnjob
YzO


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
EFGHIJKHK '(')*'+,'-./0'+*'12+'304'/2/'-.4.-5+46/57-./'/+.*'/2/-+3578,+/'9+'/+4'-0*/79+4.9./'-0:0';/+4<7-70/'-0*57*20/;=',0'97/32+/50'+*'+,'.456-2,0'.*5+4704'5.:87>*'/+4?'9+'.3,7-.-7@*'.
LMA
,./'34+/5.-70*+/'-0:34+*979./'+*'+,'7*-7/0'9A'9+,'.456-2,0'B'9+',.',+CD
N2.*90'+*',./'34+/5.-70*+/'.'12+'/+'4+O7+4+'+,'3?44.O0'.*5+4704=',./'34+/5.5.47./'/+.*'+:7/04./'9+'4.97097O2/7@*'C'9+'/+4<7-70/'-0:3,+:+*5.470/'4+P79./'304',.',+C'QQQRS='+,'T+-T0'7:30*78,+
-044+/30*97+*5+'.',./'-0*54.5.-70*+/'12+'+O+-5U+*'-0*'/2V+50/'4+/79+*5+/'0'4.97-.90/'+*'+,'+W5+4704='304',.'34092--7@*='4+.,7X.-7@*'0'97/54782-7@*'9+'340P4.:./='3+,6-2,./'CY0'P4.8.-70*+/'9+
-2.,127+4'5730'12+'/+'+:75.*'+*'+,'3.6/='/+'3+4O+--70*.4?'-0*'.44+P,0'.',0'+/5.8,+-790'+*'7*-7/0'9A'9+,'.456-2,0'S'9+',.',+C'0'+*'O2*-7@*'.',0'34+<7/50'+*'+,'347:+4'3?44.O0'9+'+/5+'.456-2,0='/+PU*
-044+/30*9.D
ZD['B'9A\'S\']'7*-D'TA='Q]
^F_`Gabcde_`IF_afcgaha`I_eI_fI_iG_FcdFIjIkGcfcgaha`I_eI_fIlam`HIEbGcnchahIa`_okFahdFaHIpdq_FGkFaIh_IFc_`od`Ikqcbahd`I_eI_fIlam`LMA
EFGHIJKHJLMA'('N2.*90',./'34+/5.-70*+/'-0:34+*979./'+*'+,'7*-7/0'9A'9+,'.456-2,0'B'9+',.',+C='5+*P.*'304'08V+50',.'-08+4524.'9+'47+/P0/'287-.90/'+*'+,'3.6/='+,'T+-T0'7:30*78,+'/+
3+4O+--70*.4?'-0*',.'+:7/7@*'9+',.'3@,7X.'0='+*'/2'-./0=',.'/2/-473-7@*'9+,'4+/3+-57<0'-0*54.50D
r/7:7/:0='-2.*90'97-T./'34+/5.-70*+/'-044+/30*96.*'.'-0*54.50/'9+'4+./+P240='+,'T+-T0'7:30*78,+'/+'3+4O+--70*.4?'9+'.-2+490'-0*',0'97/32+/50'304'+,'32*50's'9+,'7*-7/0'8A'9+,'.456-2,0'S
9+',.',+CD
ZD['B'9A\'S'8A='s
teG_F_`_`Iuk_I`_Ibden_eoaeIjIvabGkF_eIhc`bFcwceahd`Ih_fIlF_bcdIh_In_eGa
EFGHIJJ'('x4.5?*90/+'9+',0/'7*5+4+/+/'.'12+'/+'4+O7+4+'+,'32*50'Q'9+,'127*50'3?44.O0'9+,'.456-2,0'By'9+',.',+C'(7*-,2790/',0/'-0:34+*9790/'+*'/2'/+P2*90'3?44.O0(='-2.*90'/+'-0*<+*P.*'C
O.-524+*'97/-47:7*.90/'9+,'34+-70'9+',.'<+*5.='084.=',0-.-7@*'0'34+/5.-7@*='+,'T+-T0'7:30*78,+'12+',0/':7/:0/'047P7*.*'/+'3+4O+--70*.4?'9+'.-2+490'.',0'97/32+/50'+*'+,'32*50']'9+,'7*-7/0'8A'9+,
.456-2,0'S'9+',.':7/:.'*04:.',+P.,D
z9>*57-0'54.5.:7+*50'/+4?'9+'.3,7-.-7@*'3.4.',0/'T+-T0/'7:30*78,+/'047P7*.90/'+*',0/'7*5+4+/+/'.'12+'/+'4+O7+4+'+,'/>357:0'3?44.O0'9+,'-75.90'.456-2,0'By'9+',.',+C='-044+/30*97+*5+/'.,'3.P0
97O+4790'304',.'<+*5.'9+'084./'4+.,7X.9./'974+-5.:+*5+'0'.'54.<>/'9+'5+4-+40/'/084+'7*:2+8,+'340370'C'+*',0/'4+-.4P0/'O7*.*-7+40/'9+',./'3@,7X./'9+'/+P240'0'4+./+P240'.'12+'.,29+'+,'*0<+*0
3?44.O0'9+',.':7/:.'*04:.',+P.,='12+'*0'7*5+P4.*'+,'34+-70'*+50'P4.<.90'9+',./'4+O+479./'03+4.-70*+/D
ZD['S'8A=']\'ByY{|'Lr}z~A's€
twldFG_`Ih_qcGahd`I_eIfaIbk_eGaIh_fIlF_`GaGaFcd
EFGHIJ'('r'+O+-50/'9+',0'97/32+/50'+*'+,'7*-7/0'8A'9+,'.456-2,0'S'9+',.',+C='/+'-0*/79+4.4?*'3+4-78790/',0/'7:3045+/'12+'/+'9+875+*'+*',.'-2+*5.'9+,'34+/5.5.470='+W-+350'-2.*90',0/':7/:0/
*0'/7P*7O712+*'2*.'4+.,'54./,.-7@*'9+'4+-24/0/'.,'34+/5.904='/7*0'12+'-0*/5752C.*'2*':+40'340-+97:7+*50'O04:.,'4+12+4790'304'*04:./'9+'6*90,+',+P.,'0'V297-7.,='0'+/5.8,+-79./'304'04P.*7/:0/
4+P2,.904+/'0O7-7.,+/='+*'+V+4-7-70'9+'O.-2,5.9+/'34037./'9+'/2'-0:3+5+*-7.D
ZD['S'8AY{|'Lr}z~A's€
teG_F_`_`IF_`aFbcGdFcd`Ij‚dIlkecGdFcd`
EFGHIJƒ'('N2.*90'-0:0'-0*/+-2+*-7.'9+,'7*-2:3,7:7+*50'+*'+,'3.P0'9+',.'03+4.-7@*'P4.<.9.='/+'P+*+4+*'7*5+4+/+/'4+/.4-750470/'CY0'32*750470/='+,'3+4O+--70*.:7+*50'9+,'T+-T0'7:30*78,+
.5478278,+'.',0/':7/:0/'/+'34092-74?'+*'+,':0:+*50'9+'/2'3+4-+3-7@*D'r'+/50/'+O+-50/',0/'7*5+4+/+/'/+'-0*/79+4.4?*'3+4-78790/'-2.*90'/+'34092X-.'2*.'4+.,'54./,.-7@*'9+'4+-24/0/'+*'O.<04'9+,
3+4-+3504':057<.9.'304'2*'3.P0'+*'+O+-57<0'0'+*'+/3+-7+='0'304'2*'9>8750'+*',.'-2+*5.'9+,'34+/5.5.470'-0*O04:+',0'+/5.8,+-790'+*'+,'.456-2,0'.*5+4704D
)*'+,'-./0'9+'4+O7*.*-7.-70*+/='-2.*90',0/'7*5+4+/+/'4+/.4-750470/'CY0'32*750470/'/+'T287+4.*'-.375.,7X.90'3.4.'+,'-?,-2,0'9+,'*2+<0':0*50'.9+29.90='+,'T+-T0'7:30*78,+'-044+/30*97+*5+'.
97-T0/'7*5+4+/+/'/+'3+4O+--70*.4?'+*'+,':0:+*50'+*'12+'/+'34092X-.'+,'<+*-7:7+*50'9+,'3,.X0'O7V.90'3.4.',0/'*2+<0/'4+*97:7+*50/'0'+*'+,'9+'/2'3+4-+3-7@*='505.,'0'3.4-7.,='+,'12+'O2+4+
.*5+4704D'r',0/'+O+-50/'9+,'-?,-2,0'9+,'7:32+/50=',0/'7*5+4+/+/'-.375.,7X.90/'/+'-0*/79+4.4?*'97/54782790/'340304-70*.,:+*5+'.',./'*2+<./'-0*97-70*+/'3.-5.9./D
ZD['S
„_Fncbcd`Ih_I_wqaFuk_
EFGHIJƒHKLMA'(')*'+,'-./0'9+',0/'/+4<7-70/'34+/5.90/'304'+,'2/0'9+'.+40+/5.-70*+/='-044+/30*97+*5+/'.'<2+,0/'9+'-.805.V+='+,'T+-T0'7:30*78,+'/+'3+4O+--70*.4?'+*',.'O+-T.'9+',0/'4+/3+-57<0/
+:8.412+/D
ZD['S
„_…a`IdIaeGcbcld`Iuk_Ibdeo_faeIlF_bcd
EFGHIJ‡'('N2.*90',./'/+†./'0'.*57-730/'12+'-0*P+,.*'34+-70='.'12+'/+'4+O7+4+'+,'U,57:0'3?44.O0'9+,'.456-2,0'S'9+',.',+C='-044+/30*9.*'.'084./'+O+-52.9./'974+-5.:+*5+'0'.'54.<>/'9+'5+4-+40/
/084+'7*:2+8,+'340370='+,'T+-T0'7:30*78,+'/+'3+4O+--70*.4?'/084+',.'505.,79.9'9+'97-T0/'3.P0/D
ˆ0'08/5.*5+='-2.*90'+,'4+/30*/.8,+'-0*/79+4+'12+',./'/+†./'0'.*57-730/'4+-78790/'+127<.,+*'.',.'340304-7@*'.5478278,+'.',.'084.'08V+50'9+,'P4.<.:+*='3094?'/0,7-75.4'.25047X.-7@*'3.4.'*0
,71279.4'+'7*P4+/.4'+,'7:32+/50'304'+,'4+:.*+*5+'9+,'34+-70'12+'*0'4+/2,5.'.,-.*X.90'304'+,'P4.<.:+*='9+L'€A .-2+490'.',./'O04:.,79.9+/'C'4+127/750/'12+'+/5.8,+X-.',.'r9:7*7/54.-7@*'}+9+4.,'9+
z*P4+/0/'~U8,7-0/='+*579.9'.25?4127-.'+*'+,'?:8750'9+,'‰7*7/5+470'9+')-0*0:6.'C'Š84./'C'‹+4<7-70/'~U8,7-0/ D


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& !213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+,*-./012*345567289:*;<=>?@*ABAC*D9)*E+
FGHIGJKLGI
^J_`abc*M*<*.2N*O7OP/2N*QO.*0RP0N2*O@*QO.*65/SPT.2*+*QO*.6*.OU*U*QO.*65/SPT.2*E*QO*ON/O*5OV.61OR/2,*OR*O.*P6N2*QO*P2RN25P02N*35230O/6502N*QO*0R1TOW.ON*M25V6R0X6Q2N*P212*N2P0OQ6QON*P0Y0.ON*2
P21O5P06.ONM*ZTO*5O6.0POR*.6N*2W56N*35OY0N/6N*OR*O.*0RP0N2*W@*QO.*65/SPT.2*[*QO*.6*.OU,*NO*P2RN0QO5654*121OR/2*QO*.6*/56RN7O5ORP06*QO.*0R1TOW.O,*6.*6P/2*QO*6Q\TQ0P6P0]R*QO*.6N*5ON3OP/0Y6N
TR0Q6QON(
'()*[*W@C*+*O@8D9)*E
deJfLKLGIagLhL_ijeI
^J_`abc`k *M*nopqrsrtpurtpvwtrtpvroqxyzuwsrtpxopxup{uq|yrpz}~~wrpsxupt€zq|yrpw~qv‚urp|ovr~zr~wsrpt|opo{yx~rpwpvroq|o‚wv|ƒopsxupw~qv‚urp„…psxpxtqwp~x†uwyxoqwv|ƒo‡ptxpvrot|sx~w~}‡pw
;l@
;mm@
xxvqrtpsxpurps|tz‚xtqrpxopxup|ov|trp|ˆpsxupw~qv‚urp…psxpuwpux‰‡pŠ‚xpuwpz~xtqwv|ƒopsxuptx~‹|v|rp|owu|Œwpwup‹xov|y|xoqrpsxupzuwŒrp|wsrpzw~wpt‚pzw†rŽ
aa‘’‘“F”“‘d
•Ljje_eIagea–iHKG
^J_`ab™*M*'6*O—ORP0]R*Q0N3TON/6*OR*O.*65/SPT.2*A,*0RP0N2*W@,*QO*.6*.OU,*5O7O50Q6*6*W0..O/ON*QO*W6RP2,*P2135ORQO*.2N*W0..O/ON*6*.6*25QOR*QO*/2Q6N*.6N*P.6NON*O10/0Q2N*325*.2N*˜N/6Q2N*2*W6RP2N*QO
O10N0]R*6T/250X6Q2N,*3656*NO5*T/0.0X6Q2N*P212*N0VR2N*70QTP06502N*/6R/2*OR*.2N*36SNON*QO*O10N0]R*P212*OR*.2N*QO14N*36SNON(
'()*A*W@
”JGaišGHegigGaGaeHa–iJJiI
^J_`abŸ*M*'6*O—ORP0]R*Q0N3TON/6*OR*O.*65/SPT.2*A,*0RP0N2*Q@,*QO*.6*.OU,*/61W0›R*NO54*352POQOR/O*PT6RQ2*.6*P21O5P06.0X6P0]R*QO*.2N*W0ORON*P2135ORQ0Q2N*OR*Q0Pœ6*R2516*NO6*5O6.0X6Q6*325
P6N6N*2*6VORP06N*QO*P61W02,*6T/250X6Q6N*6*23O565*325*O.*6RP2*žOR/56.*QO*.6*9O3-W.0P6*<5VOR/0R6(
'()*A*Q@
 ¡_¢jGIafijGJeI£aiKKLGHeI£agLfLIiIa¤ašGHegiae¥_JiH¦eJi
^J_`abŸ`k *M*'6N*O—ORP02RON*Q0N3TON/6N*OR*.2N*0RP0N2N*W@,*P@,*Q@*U*O@,*QO.*3501O5*3455672*QO.*65/SPT.2*A*QO*.6*.OU,*NO54R*352POQOR/ON*6TR*PT6RQ2*.2N*/S/T.2N*Y6.25ON,*6PP02RON,*Q0Y0N6N*2
;m@
12ROQ6*O—/56R\O56,*0RP.T0Q2N*OR*O..6N,*NO*ROV2P0OR*6*/56Y›N*QO*.6N*..616Q6N*§23O56P02RON*QO*5TOQ6*P2R/0RT6§(
<N010N12,*.6N*5O7O50Q6N*O—ORP02RON*/61W0›R*5ONT./6R*P2135ORN0Y6N*QO*.6N*23O56P02RON*QO*36NON*ZTO*NO*5O6.0POR*P2R*.2N*W0ORON*0RQ0P6Q2N*OR*O.*3455672*6R/O5025,*P2R*.6*0R/O5YORP0]R*QO
OR/0Q6QON*70R6RP0O56N*5OV0Q6N*325*.6*.OU*¨©+¨ª*2*1O5P6Q2N*6T/255OVT.6Q2N*WT5N4/0.ON,*ZTO*5OY0N/6R*.6*P6.0Q6Q*QO*/216Q25ON*2*P2.2P6Q25ON*OR*.6N*10N16N(
'()*A*W@,*P@,*Q@*U*O@
«eH_iIaiaKGHI¢šLgGJeIa¬LHijeI`a­eK®ea¬j¢LgiaGaeHa¯GjfG`a°efeH_iageaeI¯eKLijLgigeIašegLKLHijeI`a±e¬LHLKLGHeI
^J_`ab²*M*<*.2N*70RON*QO*.6*O—ORP0]R*35OY0N/6*OR*O.*65/SPT.2*A,*0RP0N2*7@,*QO*.6*.OU,*NO*OR/ORQO54*ZTO*.2N*P21356Q25ON*5OY0N/OR*.6*P6.0Q6Q*QO*P2RNT10Q25ON*70R6.ON,*PT6RQ2*325*.6*16VR0/TQ*QO
.6*/56RN6PP0]R*3TOQ6*35ONT105NO*ZTO*.6*10N16*NO*O7OP/-6*P2R*Q0Pœ2N*NT\O/2N*U*OR*/6R/2*.6*6P/0Y0Q6Q*œ6W0/T6.*QO.*OR6\OR6R/O*P2RN0N/6*OR*.6*5O6.0X6P0]R*QO*23O56P02RON*P2R*.2N*6.TQ0Q2N
6QZT05OR/ON,*P2RN0QO54RQ2NO*6*/6.ON*O7OP/2N*ZTO*ON/2N*-./012N*N2R*6ZTO..6N*3O5N2R6N*7SN0P6N*ZTO*6QZT0O5OR*.2N*W0ORON*6.P6RX6Q2N*325*.6*O—ORP0]R*3656*QON/0R65.2N*O—P.TN0Y61OR/O*6*NT*TN2*2
P2RNT12*365/0PT.65*U*OR*/6R/2*R2*.2N*67OP/OR*OR*O/636N*T./O5025ON*6*6.V-R*352PON2*2*6P/0Y0Q6Q(
ž2R7251O*.2*Q0N3TON/2*OR*.6*P0/6Q6*R2516*.OV6.,*NO*P2RN0QO56*§6VT6*25Q0R6506*R6/T56.§*6*/2Q6N*.6N*6VT6N*25Q0R6506N*R6/T56.ON,*N21O/0Q6N*2*R2*6*352PON2N*QO*32/6W0.0X6P0]R,*R2
ORP2R/54RQ2NO*0RP.T0Q6N*OR*.6*O—ORP0]R*O.*6VT6*QO*165,*.6N*6VT6N*10RO56.ON,*.6N*6VT6N*V6NO2N6N*2*6ZTO..6N*ZTO*œ6U6R*NT750Q2*352PON2N*ZTO*6./O5OR*NTN*35230OQ6QON*W4N0P6N,*P212*6NS*/6132P2
.6*352Y0N0]R*QO*6VT6*1OQ06R/O*5OQON,*5OVT.6Q6*2*R2*325*1OQ0Q25ON*T*2/52N*36541O/52N,*P2135ORQ0Q6*QOR/52*QO*.2N*QOR210R6Q2N*NO5Y0P02N*3-W.0P2N(
˜.*6VT6*25Q0R6506*R6/T56.*6*ZTO*NO*5O70O5O*O.*3455672*6R/O5025*ON*6ZTO..6*ZTO*NO*YORQO*756PP02R6Q6*2*ORY6N6Q6,*U6*NO6*OR*.2P6.ON*2*ROV2P02N*Q2RQO*NO*P2RPT55O*6*6QZT0505.6,*6NS*P212
/61W0›R*6*/56Y›N*QO*2/56N*12Q6.0Q6QON*QO*P21O5P06.0X6P0]R*ZTO*/ORV6R*P212*P21356Q25ON*6*NT\O/2N*ZTO*5OY0N/6R*.6*P6.0Q6Q*QO*P2RNT10Q25ON*70R6.ON(
<N010N12,*.6*.OPœO*7.T0Q6*2*OR*32.Y2,*OR/O56*2*QONP5O16Q6,*N0R*6Q0/0Y2N*U*O.*36R*P21-R,*0RP.T0Q2N*OR*.6*5O7O50Q6*R2516*O—OR/0Y6,*N2.2*P2135ORQO*6*.2N*352QTP/2N*QO70R0Q2N*OR*.2N*65/SPT.2N*++l,
++³,*+ª¨,*+ªA,*+ªl*U*+ª³,*6TR*P;+@ T6RQ2*ON/›R*725/070P6Q2N*2*OR50ZTOP0Q2N*P2R*.2N*RT/50OR/ON*ONORP06.ON*6*.2N*ZTO*6.TQOR*.2N*65/SPT.2N*©[ª[*U*©[ª³,*U*OR*.2N*65/SPT.2N*A¨ª*U*A¨A,*5ON3OP/0Y61OR/O,
QO.*ž]Q0V2*<.01OR/6502*´6P02R6. (
DO.*10N12*12Q2,*NO*P2RN0QO56*P2135ORQ0Q6*OR*.6*O—ORP0]R*Q0N3TON/6,*.6*5OYOR/6*QO*ON3OP06.0Q6QON*1OQ0P0R6.ON*3656*TN2*œT16R2,*O7OP/T6Q6*325*ON/6W.OP010OR/2N*QOW0Q61OR/O*6T/250X6Q2N
325*.6*6T/250Q6Q*P213O/OR/O,*ZTO*PT13.6R*7TRP02RON*N010.65ON*6*.6N*Q52VTO5S6N*2*76516P06N,*N0O135O*ZTO,*/61W0›R*OR*ON/2N*P6N2N,*NO*œ6U6*/50WT/6Q2*O.*013TON/2*OR*.6*O/636*QO*01325/6P0]R*2
76W50P6P0]R(
'()*A*7@
µJeI_iKLGHeIaJeijL¶igiIaeHaejae¥_eJLGJa¤a¢_LjL¶igiIaeHaeja¯i¡I`a‘¥eHKLGHeI
;m@


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
FGHIJKLIM '(')*+',-,./01.,+'20+34,+5*+',.',6'0./0+1'789'2,6'3:0;,:'3<::*=19'2,6'*:5>/461'?'2,'6*'6,@9'5*;A0B.'+,:<.'2,'*360/*/0C.'3*:*'6*+'3:,+5*/01.,+'/1;3:,.202*+',.',6'0./0+1'289'2,6
N
O8
*:5>/461'D'2,'6*';0+;*'.1:;*E
)EP'DQ'?'78
RSTUVWXUJYJZY[JGT\UW]UT[J^TJVYG_VHTGJVWTUH`aWV]J]GbYUWcY^Y[Jd]GJY[]VWYVW]UT[J^TJdG]aT[W]UYZT[J\UWeTG[WHYGW][NO8
FGHIJmn'(')*',-/,3/0C.'20+34,+5*',.',6'3:0;,:'3<::*=1'2,6'*:5>/461'0./1:31:*21'*'/1.50.4*/0C.'2,6'*:5>/461'?'2,'6*'6,@9':,+3,/51'2,'6*+':,4.01.,+'2,'/*:</5,:'/0,.5>=0/1':,*60f*2*+'31:'61+
g16,h01+'i:1=,+01.*6,+9':,+465*'*+0;0+;1'2,'*360/*/0C.'3*:*'+0;06*:,+'3:,+5*/01.,+'A:0.2*2*+'*'+4+'*=060*21+'20:,/51+'31:'6*+'*+1/0*/01.,+'2,'3:1=,+01.*6,+'4.0j,:+05*:01+'/4@*'=0.*602*29'2,
*/4,:21'/1.'+4+',+5*5451+9'+,*'6*'3:1;1/0C.'2,'6*'0.j,+50h*/0C.'@'6*'20=4+0C.'2,6'/1.1/0;0,.51',.'6*+';*5,:0*+':,6*/01.*2*+'/1.'+4',+3,/0*602*29'+0,;3:,'k4,':,+465,.'/1;3:,.202*+',.',6
34.51'l'2,6'0./0+1'78'2,6'3:0;,:'3<::*=1'2,6'*:5>/461'?'2,'6*';0+;*'.1:;*E
)EP'?'789'lQ'?ED
oGT[HYVW]UT[J[YUWHYGWY[pJqr^WVY[JsJdYGYqr^WVY[
FGHIJmM'(')*',-,./0C.'2,'61+'+,:j0/01+'2,'*+0+5,./0*'+*.05*:0*9';B20/*'@'3*:*;B20/*9'20+34,+5*',.',6'34.51'?9'2,6'0./0+1'789'2,6'3:0;,:'3<::*=1'2,6'*:5>/461'?'2,'6*'6,@9'+,:<'3:1/,2,.5,
/4*.21'61+';0+;1+'+,*.':,*60f*21+'20:,/5*;,.5,'31:',6'3:,+5*21:'/1.5:*5*21'1'0.20:,/5*;,.5,'31:'5,:/,:1+'0.5,:j0.0,.5,+9'@*'+,*'k4,',+51+'t650;1+'=*/54:,.'*'6*',.502*2'*+0+5,./0*69'1'*6
4+4*:01'2,6'+,:j0/01'/4*.21'+,'5:*5,'2,'+0+5,;*+'2,':,0.5,h:19'2,A0,.21',.'5121+'61+'/*+1+'/1.5*:+,'/1.'4.*'/1.+5*./0*',;0502*'31:',6'3:,+5*21:'1:0h0.*69'k4,'/,:50=0k4,'k4,'61+'+,:j0/01+
:,+465*.'/1;3:,.2021+',.',6'A,.,=0/01'151:h*21E
u'61+',=,/51+'2,'6*',-/64+0C.'3:,j0+5*',.',6'5,:/,:'3<::*=1'2,'6*'.1:;*'6,h*6'/05*2*'3:,/,2,.5,;,.5,9'.1'+,'/1.+02,:*:<.'*27,:,.5,+'j164.5*:01+P
*8'v6'h:431'=*;060*:'3:0;*:01'2,6'*=060*21'1A60h*51:019'0./64021+'61+'3*2:,+'@'61+'70w1+';*@1:,+'2,',2*29',.',+5,'t650;1'/*+1'7*+5*',6'6>;05,'@',.'6*+'/1.20/01.,+'k4,',+5*A6,f/*.'6*+
:,+3,/50j*+'1A:*+'+1/0*6,+E
A8'x40,.,+',+5B.'*=060*21+'*'4.*'1A:*'+1/0*6'20+50.5*'2,'*k4,66*'k4,'6,+'/1::,+31.2,'31:'+4'*/50j02*29',.'=4./0C.'2,6':Bh0;,.'.1:;*50j1'2,'60A:,',6,//0C.'2,'6*+';0+;*+E
u+0;0+;19'*'61+'=0.,+'3:,j0+51+',.',6't650;1'3<::*=1'2,'6*':,=,:02*'.1:;*'6,h*69'+,'/1.+02,:*:<.'/1;3:,.2021+',.'6*',-,./0C.'61+'+,:j0/01+'+0;06*:,+9'0./64021+'61+'2,',;,:h,./0*9'k4,
A:0.2,.'1'/1.5:*5,.'6*+'/113,:*50j*+9'6*+',.502*2,+';454*6,+'@'61+'+0+5,;*+'2,';,20/0.*'3:,3*h*9':,*60f*21+'20:,/5*;,.5,9'*'5:*jB+'2,'5,:/,:1+'1';,20*.5,'61+'66*;*21+'36*.,+'2,':,0.5,h:19
+0,;3:,'k4,'/1::,+31.2*.'*'3:,+5*/01.,+'k4,'2,A*.'+4;0.0+5:*:+,'*'A,.,=0/0*:01+9'k4,'.1':,j0+5*.'6*'/*602*2'2,'*27,:,.5,+'j164.5*:01+9'2,'1A:*+'+1/0*6,+'k4,'7*@*.'/,6,A:*21'/1.j,.01+
*+0+5,./0*6,+'/1.'6*+';0+;*+E
g1.':,+3,/51'*6'3*h1'20:,/51'k4,'*'5>5461'2,'/1+,h4:1'1',.'/*+1'2,'=*65*'2,'+,:j0/01+9'2,A*.',=,/54*:'61+'A,.,=0/0*:01+'k4,'.1':,+465,.'*27,:,.5,+'j164.5*:01+'2,'6*+'1A:*+'+1/0*6,+9'6*
,-,./0C.':,+465*:<'3:1/,2,.5,',.'5*.51'20/7*+'/0:/4.+5*./0*+'/1.+5,.',.'61+':,+3,/50j1+'/1;3:1A*.5,+'k4,'2,A,.',;050:'61+'3:,+5*21:,+'2,6'+,:j0/01E
u'5*6',=,/519'+,',.5,.2,:<'k4,':,j0+5,'6*'/*602*2'2,'/1+,h4:19',6'3*h1'/1;36,;,.5*:01'k4,'2,A*',=,/54*:',6'A,.,=0/0*:01'/4*.21'6*'3:,+5*/0C.'+,',./4,.5:*'/4A0,:5*'31:',6'+0+5,;*'(*4.',.
61+'2,.1;0.*21+'2,':,0.5,h:1(9'+161',.'=1:;*'3*:/0*69'/4*6k40,:*'+,*',6'31:/,.5*w,'2,'6*'/1A,:54:*9'0./64021+'61+'+436,;,.51+'1:0h0.*21+',.'6*'*27,+0C.'*'36*.,+'2,'/1A,:54:*'+43,:01:,+'*
*k4,661+'k4,'/1::,+31.2*.',.'=4./0C.'2,'6*':,;4.,:*/0C.9'@*'+,*'k4,'61+'51;,'*'+4'/*:h1',6'3:1301'*=060*21'1'+4',;36,*21:9'/1;1'*+>'5*;A0B.',6'0;31:5,'*20/01.*6'k4,'+,'*A1.,'31:'+,:j0/01+
1'A0,.,+'.1'/4A0,:51+9'3,:1'k4,'=1:;,.'3*:5,'0.,+/0.20A6,'2,'6*'3:,+5*/0C.'3:0./03*6'/1;3:,.202*',.',6'A,.,=0/01E
v.'/4*.51'*6'3*h1'31:'=*65*'2,'+,:j0/01+'*'k4,'7*/,':,=,:,./0*'6*'.1:;*',-,.50j*9'+161'/1;3:,.2,'*k4,66*+'+054*/01.,+',.'6*+'k4,',6'A,.,=0/0*:01'*A1.*'4.*'3:,+5*/0C.'k4,9',+5*.21'/4A0,:5*
31:',6'+0+5,;*9'31:':*f1.,+'/0:/4.+5*./0*6,+'.1',+'A:0.2*2*'31:',6';0+;19',.'/4@1'/*+1'2,A,:<'/1.5*:+,'/1.'6*'/1.+5*./0*'/1::,+31.20,.5,'k4,'*j*6,'5*6'/1.50.h,./0*E
)EP'?'789'D'@'?
oGT[HYVW]UT[J[YUWHYGWY[pJqr^WVY[JsJdYGYqr^WVY[JyGWU^Y^Y[Jd]GJZY[JY[Tb\GY^]GY[J^TJGWT[b][J^TZJHGYyYz]
FGHIJmMIMNO8'(')1+'0;31:5,+'k4,'2,A*.'*A1.*:'6*+'*+,h4:*21:*+'2,':0,+h1+'2,6'5:*A*w19'31:'6*+'3:,+5*/01.,+'+*.05*:0*+9';B20/*+'@'3*:*;B20/*+9'A:0.2*2*+',.',6';*:/1'2,'+4+'/1.5:*51+'2,
*=060*/0C.9'5,.2:<.'0h4*6'5:*5*;0,.51'k4,',6'3:,j0+51'3*:*'6*+'1A:*+'+1/0*6,+':,+3,/51'2,'+4+'*=060*21+'1A60h*51:01+E
)EP'?'789'D'@'?
oGT[HYVW]UT[J[YUWHYGWY[pJqr^WVY[JsJdYGYqr^WVY[pJYy]UY^Y[Jd]GJTUHW^Y^T[JaWUYUVWY^Y[JV]UJTZJ{]U^]JR[dTVWYZJ^TZJ|YyYV]NO8
FGHIJmMIMIMNO8'(')1+'+,:j0/01+'3:,+5*21+'*'+4+'*=060*21+'1A60h*51:01+'31:'6*',.502*2'k4,'+,'=0.*./0*'/1.':,/4:+1+'3:1j,.0,.5,+'2,6'}1.21'v+3,/0*6'2,6'~*A*/1'/:,*21'31:',6'*:5>/461''2,'6*'6,@
D€‚‚9'5,.2:<.',6'5:*5*;0,.51'3:,j0+51'3*:*'6*+'1A:*+'+1/0*6,+9',.',6'34.51'l'2,6'0./0+1'78'2,6'3:0;,:'3<::*=19'2,6'*:5>/461'?'2,'6*'6,@9'k4,2*.21'*6/*.f*21+'31:'6*',-,./0C.',+5*A6,/02*',.'20/7*
.1:;*'61+':,/4:+1+'3:1j,.0,.5,+'2,6';,./01.*21'}1.21E
u+0;0+;19'6*':,=,:02*',.502*2'h1f*:<'2,'6*',-,./0C.',+5*A6,/02*',.',6'34.51'?'2,6'0./0+1'78'2,6'3:0;,:'3<::*=1'2,6'*:5>/461'?'2,'6*'6,@9':,+3,/51'2,'61+'+,:j0/01+'2,'*+0+5,./0*'+*.05*:0*9
;B20/*'@'3*:*;B20/*'k4,'2,A*.'*A1.*:'*'61+'3:,+5*21:,+'31:'+4+'*=060*21+'1A60h*51:01+E
)EP'?'789'l9'?Q'?EDNO8ƒ„…'†DQ'†DED
‡YzY[J^TJeYZ]GT[IJRUHW^Y^T[JGTbW^Y[Jd]GJZYJZTsJKMˆK‰JŠ\TJYVH‹TUJV]q]J]dTGY^]GT[J^TZJqTGVY^]J^TJVYdWHYZT[
FGHIJmK'('v60;0.*21'31:',6'2,/:,51'€‚ƒ‚‚‚'NŒP'†ƒŽƒ‚‚‚8E


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& "213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+,-+./0(12*1+34-+,*412*)04,5601373,*.4
Z4,[1\\]^K898:;8<=<>?@A>8B@CDE<CF;8<>8<G8DE>FH8II8B<G8@>?@CH8JK8B<G8DL@M<L8DNLL;OH8B<G8;LFP?EGH8Q8B<8G;8G<RS8?HMDL<>B<8GHC8@>TL<CHC8UE<8?H>CF@FER;>8G;8?H>FL;DL<CF;?@A>8<=@T@B;8D;L;8<G8;??<CH
;8GHC8<CD<?FN?EGHC8B<DHLF@VHCS8?ERHC8DLHF;TH>@CF;C8C<;>8B<DHLF@CF;C8;O@?@H>;BHC8H8;M;F<ELCS8<>F<>B@W>BHC<8DHL8F;G<C8;8;UE<GG;C8D<LCH>;C8OPC@?;C8UE<8>H8D<L?@X<>8L<FL@XE?@A>8DHL8DL;?F@?;L8E>
B<DHLF<Y
:Y_8Q8JKS8II
`*465+5012*1,43a()04,*
Z4,[1\\[g]^K898b8GHC8O@><C8B<8G;8<=<>?@A>8B@CDE<CF;8<>8<G8;LFP?EGH8QS8@>?@CH8JKS8DE>FH8IcKS8B<8G;8G<RS8C<8<>F<>B<LN8DHL8C<LV@?@HC8B<8FL;>CDHLF<8B<8D;C;d<LHC8F<LL<CFL<C8ELX;>HC8R8CEXELX;>HCS8;
GHC8J;X@G@F;BHC8?HMH8F;G<C8DHL8GHC8HLT;>@CMHC8?HMD<F<>F<C8<>8dEL@CB@??@A>8>;?@H>;GS8DLHV@>?@;GS8ME>@?@D;G8H8B<8G;8e@EB;B8bEFA>HM;8B<8fE<>HC8b@L<CY
bC@M@CMHS8G;8<=<>?@A>8C<LN8DLH?<B<>F<8<>8FHBHC8GHC8?;CHC8DL<V@CFHC8<>8G;8?@F;B;8>HLM;8G<T;GS8?E;>BH8<G8FL;MH8B<G8FL;>CDHLF<8EF@G@h;BH8DHL8<G8D;C;d<LH8>H8CED<L<8GHC8Iii8]?@<>K8j@GAM<FLHCS
;E>8?E;>BH8<G8L<?HLL@BH8FHF;G8B<G8C<LV@?@H8C<;8M;RHL8;8B@?J;8B@CF;>?@;Y
k>8;UE<GG;C8C@FE;?@H><C8<>8UE<8>H8<=@CF@<>BH8FL;CXHLBH8B<8M<B@H8FL;>CDHLF;BHLS8H8UE<8J;X@W>BHGH8<GGH8>H8C@T>@O@UE<8E>;8@>F<LLED?@A>8<>8G;8?H>F@>E@B;B8B<G8C<LV@?@HS8C<8?H>C@B<L;LN8UE<8C<
FL;F;8B<8E>;8l>@?;8DL<CF;?@A>S8;E>8?E;>BH8G;8M@CM;8C<8D<L?@X;8M<B@;>F<8G;8<M@C@A>8B<8MNC8B<8E>8X@GG<F<8B<8;??<CHS8<>8?ERH8?;CH8G;8<=<>?@A>8L<CEGF;LN8DLH?<B<>F<8C@<MDL<8UE<8<G8FL;R<?FH
EF@G@h;BH8DHL8<G8D;C;d<LH8<>8CE8FHF;G@B;BS8>H8CED<L<8G;8B@CF;>?@;8@>B@?;B;8<>8<G8DNLL;OH8;>F<L@HLY
m<G8M@CMH8MHBHS8C<8?H>C@B<L;LN>8C<LV@?@HC8@>@>F<LLEMD@BHC8;UE<GGHC8<>8GHC8?E;G<C8G;C8B<F<>?@H><C8CEOL@B;C8HX<B<h?;>8;8G;C8?;L;?F<LPCF@?;C8DLHD@;C8B<8G;8DL<CF;?@A>8?H>FL;F;B;8]L<OL@T<L@HCS
V@C@F;C8FELPCF@?;C89TE@;B;C8H8>H9S8D<LM;><>?@;8<>8B<CF@>HC8@>F<LM<B@HCS8<F?YKS8H8;8L;hH><C8B<8OE<Lh;8M;RHLY
:Y_8Q8JKS8Ic
Z4,[1\q898:;8<=<>?@A>8B@CDE<CF;8<>8<G8;LFP?EGH8QS8@>?@CH8JKS8DE>FH8InS8B<8G;8G<RS8?HMDL<>B<8;8FHBHC8GHC8C<LV@?@HC8?H><=HC8;G8FL;>CDHLF<8UE<8?HMDG<M<>F<>8R8F<>T;>8DHL8HXd<FH8<=?GEC@VH
C<LV@L8;G8M@CMHS8F;G<C8?HMH_8?;LT;8R8B<C?;LT;S8<CF@X;d<89?H>8H8C@>8?H>F<><BHL<C98<CG@>T;d<S8B<DAC@FHS8DLHV@CHL@H8B<8@MDHLF;?@A>8R8<=DHLF;?@A>S8C<LV@?@HC8B<8TLl;S8L<MHGUE<S8DL;?F@?;d<S8D@GHF;d<
R8B<MNC8C<LV@?@HC8CEDG<M<>F;L@HC8L<;G@h;BHC8B<>FLH8B<8G;8hH>;8DL@M;L@;8;BE;><L;S8?HMH8;CP8F;MX@W>S8GHC8DL<CF;BHC8DHL8GHC8;T<>F<C8B<8FL;>CDHLF<8M;LPF@MHS8F<LL<CFL<8H8;WL<HS8<>8CE8?;LN?F<L
B<8L<DL<C<>F;>F<C8G<T;G<C8B<8GHC8DLHD@<F;L@HC8H8;LM;BHL<C8B<G8<=F<L@HLY8oH8HXCF;>F<S8<G8FL;F;M@<>FH8<CF;XG<?@BH8DHL8<G8;LFP?EGH8pn8B<8G;8G<RS8UE<8DL<VW8G;8>HLM;8?@F;B;8DL<?<B<>F<M<>F<S8C<LN
B<8;DG@?;?@A>8<>8<CFHC8?;CHCS8?E;>BH8G;8OL;>UE@?@;8?H>F<>@B;8<>8<G8M@CMH8J;R;8C@BH8?H>C@B<L;B;8D;L;8G;8B<F<LM@>;?@A>8B<G8DL<?@H8B<8G;C8L<O<L@B;C8DL<CF;?@H><CY
:H8B@CDE<CFH8<>8<G8DNLL;OH8;>F<L@HL8C<LN8B<8;DG@?;?@A>8<>8G;8M<B@B;8UE<8B@?JHC8C<LV@?@HC8?H><=HC8C<;>8DL<CF;BHC8;8UE@<><C8L<;G@h;>8<G8FL;>CDHLF<8<=<>FH8UE<8GHC8@>VHGE?L;S8R;8C<;
B@L<?F;M<>F<8DHL8<G8DL<CF;BHL8?H>FL;F;BH8H8@>B@L<?F;M<>F<8DHL8F<L?<LHC8@>F<LV@>@<>F<C8<>8GHC8?;CHC8<>8UE<8C<8L<UE@<L;8D;L;8CE8<d<?E?@A>8G;8D;LF@?@D;?@A>8B<8D<LCH>;G8J;X@G@F;BH8<CD<?@;GM<>F<
DHL8HLT;>@CMHC8?HMD<F<>F<C8R8<CFHC8lGF@MHC8O;?FEL<>8<G8C<LV@?@H8;G8DL<CF;BHL8HL@T@>;GS8H8?E;>BH8C<;>8O;?FEL;BHC8DHL8GHC8FL;>CDHLF@CF;C8<>8?H>?<DFH8B<8L<?ED<LH8B<8T;CFHCY
m<G8M@CMH8MHBHS8G;8<=<>?@A>8C<LN8DLH?<B<>F<8?E;G<CUE@<L;8C<;>8G;C8?;L;?F<LPCF@?;C8UE<8;BHDF<8<G8FL;>CDHLF<8;8GHC8<O<?FHC8B<8?EMDG@L8?H>8CE8HXd<F@VH8]C<TEL@B;BS8L<CTE;LBHS8M;>F<>@M@<>FH
H8C@M@G;L<CKS8<>8F;>FH8L<CEGF<>8;B<?E;B;C8;G8F@DH8B<8X@<><C8FL;>CDHLF;BHCY
r;MX@W>8C<8?H>C@B<L;LN8?HMDL<>B@BH8<>8G;8<=<>?@A>S8<G8FL;>CDHLF<8B<8T;CS8J@BLH?;LXELHC8GPUE@BHC8R8<><LTP;8<GW?FL@?;S8L<;G@h;BH8;8FL;VWC8B<G8F<LL@FHL@H8>;?@H>;G8M<B@;>F<8<G8<MDG<H8B<8BE?FHC
R8GP><;C8B<8FL;>CM@C@A>S8?E;>BH8B@?JHC8X@<><C8C<;>8B<CF@>;BHC8;8G;8<=DHLF;?@A>Y
bC@M@CMHS8<G8FL;>CDHLF<8L<;G@h;BH8<>FL<8<G8F<LL@FHL@H8>;?@H>;G8?H>F@><>F;G8R8<G8sL<;8bBE;><L;8kCD<?@;G8<CF;XG<?@B;8DHL8G;8G<R8ItupiS8C<8?H>C@B<L;LN8?HMDL<>B@BH8<>8G;8<=<>?@A>8<CF;XG<?@B;
DHL8G;8>HLM;8G<T;G8;8UE<8C<8L<O@<L<8<CF<8;LFP?EGH8<>8CE8DL@M<L8DNLL;OHY
vTE;G8FL;F;M@<>FH8C<8B@CD<>C;LN8;8G;8F;L@O;S8O@d;B;8H8;8O@d;L8DHL8<G8HLT;>@CMH8L<TEG;BHL8B<G8w@CF<M;8o;?@H>;G8B<8b<LHDE<LFHCS8?HLL<CDH>B@<>F<8;G8C<LV@?@H8DHL8<G8ECH8B<8;<LH<CF;?@A>8UE<8C<
D<L?@X;8?H>8MHF@VH8B<8VE<GHC8@>F<L>;?@H>;G<C8<>8GHC8;<LHDE<LFHC8@>F<TL;>F<C8B<G8w@CF<M;8o;?@H>;G8B<8b<LHDE<LFHCS8R;8C<;>8?H>?<C@H>;BHC8H8>HS8;8UE<8C<8L<O@<L<8<G8B<?L<FH8nQxyIttQ8R8CE
MHB@O@?;FHL@HS8L;F@O@?;BHC8DHL8<G8B<?L<FH8zpcyIttQS8>H8L<CEGF;>BH8B<8;DG@?;?@A>8<>8F;G<C8?;CHC8G;C8B@CDHC@?@H><C8B<G8;LFP?EGH8pn8B<8G;8G<R8B<8@MDE<CFH8;G8V;GHL8;TL<T;BH8]FYHY8IttQKY
:Y_8Q8JKS8In{8pn
|0/0+3+50a*(1}1)4*(,3+50a*(1~5a3a+5*43(
Z4,[1\€898:;8<=<>?@A>8B@CDE<CF;8<>8<G8;D;LF;BH8IS8B<G8DE>FH8IuS8B<G8@>?@CH8JKS8B<G8;LFP?EGH8Q8B<8G;8G<RS8L<CD<?FH8B<8GHC8B<DAC@FHC8<>8<O<?F@VH8<>8MH><B;8>;?@H>;G8H8<=FL;>d<L;S8CHGH
?HMDL<>B<8;8;UE<GGHC8UE<8?H>CF@FER;>8E>;8?HGH?;?@A>8H8DL<CF;?@A>8O@>;>?@<L;S8DHL8G;8?E;G8<G8B<DHC@F;>F<8L<?@X<8G;8?HLL<CDH>B@<>F<8L<FL@XE?@A>S8J;?@W>BHC<8<=F<>C@VH8B@?JH8FL;F;M@<>FH8;8G;C
B<MNC8HD<L;?@H><C8L<G;?@H>;B;C8?H>8GHC8M@CMHCS8D<LH8>H8;8G;C8UE<8C<8HL@T@>;>8<>8B<DAC@FHC8UE<8>H8L<V@CF<>8F;G8?;LN?F<LS8?HMH8<>8<G8?;CH8B<8GHC8?H>C@T>;BHC8;8G;C8B<>HM@>;B;C8?E<>F;C
?HLL@<>F<C8UE<8>H8B<V<>TE<>8@>F<L<C<CY
eH>8L<CD<?FH8;8G;C8B@V<LC;C8OHLM;C8B<8B<DAC@FHC8;8UE<8C<8L<O@<L<8G;8>HLM;8G<T;G8?@F;B;8DL<?<B<>F<M<>F<S8C<8?H>C@B<L;8UE<8G;8M@CM;8?HMDL<>B<8G;8?;DF;?@A>8B<8OH>BHC8HL@T@>;B;8<>8G;C
HD<L;?@H><C8B<8M<B@;?@A>8<>8FL;>C;??@H><C8O@>;>?@<L;C8<>FL<8F<L?<LHCS8UE<8L<;G@?<>8G;C8<>F@B;B<C8L<T@B;C8DHL8G;8G<R8cIxcuY
bC@M@CMHS8G;8<=<>?@A>8;?HLB;B;8;8GHC8DLWCF;MHC8UE<8C<8L<;G@?<>8<>FL<8G;C8@>CF@FE?@H><C8M<>?@H>;B;C8<>8<G8DNLL;OH8;>F<L@HLS8<CFN8L<O<L@B;8;8G;C8B<>HM@>;B;C8HD<L;?@H><C8B<8?;GG8MH><RS
G;C8?HGH?;?@H><C8R8<>8T<><L;G8FHB;C8G;C8HD<L;?@H><C8R8DL<CF;?@H><C8UE<8G;C8M@CM;C8L<;G@?<>8?H>8<G8f;>?H8e<>FL;G8B<8G;8<DlXG@?;8bLT<>F@>;8R8G;C8B<MNC8HD<L;?@H><C8B<O@>@B;C8?HMH8DLWCF;MHC
<>FL<8<>F@B;B<C8O@>;>?@<L;C8DHL8<G8M<>?@H>;BH8f;>?H8e<>FL;GY
:Y_8Q8JKS8IuS8I
Z4,[1\€[g]^K898:;8<=<>?@A>8B@CDE<CF;8<>8<G8;D;LF;BH8I8B<G8DE>FH8Iu8B<G8@>?@CH8JK8B<G8;LFP?EGH8Q8B<8G;8G<RS8L<O<L@B;8;8GHC8DLWCF;MHC8UE<8C<8L<;G@?<>8<>FL<8G;C8@>CF@FE?@H><C8L<T@B;C8DHL8G;8G<R
cIxcuS8L<CEGF;8;DG@?;XG<8;8G;C8DL<CF;?@H><C8O@>;>?@<L;C8?HMDL<>B@B;C8<>8<G8@>?@CH8BK8B<G8;LFP?EGH8I8B<8G;8M@CM;8>HLM;S8?E;>BH8?HLL<CDH>B;>8;8DLWCF;MHC8HFHLT;BHC8;8B@?J;C8<>F@B;B<C8DHL


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 5213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+,-./0-/12/34+3-3(.4*(.+,-/)-5(6,/,-/)-0+,-*7(0/,-,7,-'()*+,-*/)23(0/,-7-+38()4,9+,-/:74;(0/)2/,-<(=()-(.+52(.+-0+,-/,2>).(3/,-4)2/3)(*4+)(0/,-./-,75/3;4,4?)-'()*(34(-/,2('0/*4.+,-5+3
/0-@+942A-./-B()*+,-./-B(,40/(C-+-(-+5/3(*4+)/,-*/0/'3(.(,-5+3-0(,-94,9(,-*+)-'()*+,-4)2/3)(*4+)(0/,-./-D+9/)2+-+-,4940(3/,E
FEG-H-.IJ-K-<IC-HLC-H
MNOPQPRPRSTPSUQVROWXYRSUWQWSZWS[\[\PNTW
cQOdSef-]-^-/D/*2+,-./-0+-.4,57/,2+-/)-/0-(5(32(.+-_-./0-57)2+-HL-./0-4)*4,+-<I-./0-(326*70+-K-./-0(-0/=C-0(-/1/)*4?)-,/3>-53+*/./)2/-(7)-*7().+-,/-23(2/-./-4)2/3/,/,-*+33/,5+).4/)2/,-(-0(
D4)()*4(*4?)-./0-53/*4+-5(*2(.+-5+3-0(-*+953(C-*+),237**4?)-+-9/`+3(-./-0(-;4;4/).(-+-,/-+3484)/)-/)-53A,2(9+,-:7/-,/-./,24)/)-(-3//950(a(3C-3/)+;(3-+-3/D4)()*4(3-(:7/00+,-:7/-<7'4/3()
2/)4.+-0(-*42(.(-(D/*2(*4?)-=-,4/953/-:7/-,/-(*3/.42/-:7/-24/)/)-5+3-D4)(04.(.-0(-*()*/0(*4?)-./-/,2+,-b0249+,E
^-0+,-D4)/,-.4,57/,2+,-/)-0(-9/)*4+)(.(-)+39(-0/8(0-=-/)-/0-53/,/)2/-(326*70+C-,/-/)2/)./3>-5+3-g9/`+3(g-(-0(,-+'3(,-:7/-3/b)()-0+,-3/:74,42+,-53/;4,2+,-/)-/0-(326*70+-h-./-/,2/
3/80(9/)2+E
^,494,9+C-/)-2+.+,-0+,-*(,+,-0(-.+*79/)2(*4?)-:7/-3/,5(0.(-0(-+5/3(*4?)-./'/3>-*+)2/)/3-7)(-9()4D/,2(*4?)-/153/,(-./0-53/,2(2(34+-/)-0(-:7/-*+),2/-:7/-/0-53A,2(9+-,/3>-(D/*2(.+-(-7)(
;4;4/).(-:7/-*+),2427=/-+-*+),242743>-,7-53+54(-*(,(-<('42(*4?)C-*+9+-(,6-2(9'4A)C-*7().+-,/-23(2/-./-9/`+3(,C-0+,-/0/9/)2+,-53+'(2+34+,-)/*/,(34+,-:7/-(*3/.42/)-,7-*+).4*4?)-./-2(0C-./
(*7/3.+-(-0+-53/;4,2+-/)-/0-5>33(D+-()2/34+3C-./'4/).+-/)-(9'+,-*(,+,-(`7,2(3,/-(-0(-D+39(-=-*+).4*4+)/,-:7/-(0-3/,5/*2+-/,2('0/a*(-0(-^.94)4,23(*4?)-i/./3(0-./-j)83/,+,-kb'04*+,C-/)24.(.
(72>3:74*(-/)-/0->9'42+-./0-l4)4,2/34+-./-m*+)+96(-=-n'3(,-=-o/3;4*4+,-kb'04*+,E
FEG-K-<IC-HLC-_pqr-s^ijkI-L_t
uUPQWv\YNPRSTPSUWRP
cQOdSez-]-m0494)(.+-5+3-/0-./*3/2+-wxtpwttt-sBnG-yphpwtttIE
MNOPQPRPRSTPSUQVROWXYRSWZS{ROWTYS|Wv\YNWZ}SWSZWRS~QY[\Nv\WRSYSWSZYRS€N\v\U\YRsI
cQOdSezd„ -]-F(-/1/)*4?)-53/;4,2(-/)-/0-(5(32(.+-x-./0-57)2+-HLI-./0-4)*4,+-<I-./0-5349/3-5>33(D+-./0-(326*70+-K-./-0(-0/=C-,+0+-*+953/)./-(-0+,-4)2/3/,/,-+3484)(.+,-/)-53A,2(9+,-7
s
I
+5/3(*4+)/,-D4)()*4/3(,-./-*7(0:74/3-245+C-*/0/'3(.(,-5+3-/0-m,2(.+-‚(*4+)(0C-0(,-k3+;4)*4(,C-0+,-l7)4*454+,-+-0(-@47.(.-^72?)+9(-./-B7/)+,-^43/,C-*+)-/)24.(./,-3/84.(,-5+3-0(-0/=-wHƒwLE
FEG-K-<IC-HLC-x
…YvWv\†NSTPS\NX€P‡ZPR
cQOdSeˆS]-‚+-,/3>-53+*/./)2/-0(-/1/)*4?)-9/)*4+)(.(-/)-/0-57)2+-ww-./0-4)*4,+-<I-./0-5349/3-5>33(D+-./0-(326*70+-K-./-0(-0/=C-*7().+-,/-23(2/-./-0+*(*4+)/,-2/95+3(34(,-./-4)97/'0/,-/)
/.4D4*4+,-/)-0+,-:7/-,/-3/(04*/)-53/,2(*4+)/,-./-,/3;4*4+,-(,4940('0/,-(-0(,-*+953/).4.(,-/)-/0-57)2+-w-./0-4)*4,+-/I-./0-(326*70+-y-./-0(-0/=E
F(-/1/)*4?)-.4,57/,2(-/)-/0-,/87).+-5>33(D+-./0-3/D/34.+-57)2+-wwC-,/3>-./-(504*(*4?)-*7().+-/0-53/*4+-./0-(0:740/3-5+3-7)4.(.C-5+3-0+*(2(34+-=-5+3-5/36+.+-9/),7(0C-./2/394)(.+-./-(*7/3.+
*+)-0+-*+);/)4.+-/)-/0-*+)23(2+C-,/(-487(0-+-4)D/34+3-(-‰-HEƒtt-s940-:74)4/)2+,-5/,+,IE-^-/,2+,-/D/*2+,-./'/3>-(.4*4+)(3,/-(-.4*<+-53/*4+-0+,-9+)2+,-:7/-5+3-*7(0:74/3-*+)*/52+-,/-/,24570/)
*+9+-*+950/9/)2+-./0-94,9+-53+33(2/(.+,-/)-0+,-9/,/,-./-.73(*4?)-./0-*+)23(2+E
FEG-yJ-ƒ-'IC-_J-K-<IC-wwJ-Šq-hxEH
uOYQ‹WX\PNOYSTPSvYNvPR\YNPR
cQOdSeŒ-]-F(-/1/)*4?)-.4,57/,2(-/)-/0-(326*70+-KC-4)*4,+-<IC-57)2+-wyC-./-0(-0/=C-,+0+-*+953/)./-(-0(,-*+)*/,4+)/,-5b'04*(,C-+2+38(.(,-5+3-/0-m,2(.+-‚(*4+)(0C-0(,-k3+;4)*4(,C-0+,-l7)4*454+,-=
0(-@47.(.-^72?)+9(-./-B7/)+,-^43/,C-*+9+-(,6-2(9'4A)-5+3-0(,-4),2427*4+)/,-5/32/)/*4/)2/,-(-0+,-94,9+,C-4)*074.+,-0(,-/)24.(./,-=-+38()4,9+,-(-:7/-,/-3/D4/3/-/0-(326*70+-H-./-0(-0/=-wwtHLE
FEG-K-<IC-wy
PQ[\v\YRSTPSRPUPZ\Y
cQOdSeŒd„sI-]-F(-/1/)*4?)-./-0+,-,/3;4*4+,-./-,/5/04+C-.4,57/,2(-/)-/0-57)2+-whC-./0-4)*4,+-<IC-./0-5349/3-5>33(D+-./0-(326*70+-K-./-0(-0/=C-,/3>-53+*/./)2/-*7().+-0+,-94,9+,-,/()-3/(04a(.+,
.43/*2(9/)2/-5+3-/0-53/,2(.+3-*+)23(2(.+-+-4).43/*2(9/)2/-5+3-2/3*/3+,-4)2/3;4)4/)2/,C-=(-,/(-:7/-/,2+,-b0249+,-0/,-D(*273/)-(-:74/)/,-0/,-/)*+9/).(3+)-/0-,/3;4*4+C-+-(0-7,7(34+-./0-94,9+
*7().+-,/-23(2/-./-,4,2/9(,-./-3/4)2/83+C-./'4/).+-/)-2+.+,-0+,-*(,+,-*+)2(3,/-*+)-7)(-*+),2()*4(-/9424.(-5+3-/0-53/,2(.+3-+3484)(0C-:7/-*/324D4:7/-:7/-0+,-,/3;4*4+,-3/,702()-*+953/).4.+,-/)
/0-'/)/D4*4+-+2+38(.+E
m0-23(2(94/)2+-53/;4,2+-/)-/0-5>33(D+-()2/34+3-2(9'4A)-,/3>-./-(504*(*4?)-*7().+-/0-,/3;4*4+-./-,/5/04+-,/(-D(*273(.+-(-/)24.(./,-(,/873(.+3(,-3/84.(,-5+3-0(,-)+39(,-./-0(
o75/34)2/)./)*4(-./-o/873+,-./-0(-‚(*4?)C-+38()4,9+-./5/).4/)2/-./0-l4)4,2/34+-./-m*+)+96(-=-n'3(,-=-o/3;4*4+,-kb'04*+,C-/)-0(-9/.4.(-:7/-/,2(,-*7'3()-0(-*42(.(-53/,2(*4?)-/)
*7950494/)2+-./-*+)23(2+,-,7,*3452+,-*+)-0(,-3/,5/*24;(,-+'3(,-,+*4(0/,-=-,4).4*(2+,-*3/(.+,-5+3-0/=C-./'4/).+-*+)2(3,/-/)-/,2+,-*(,+,-*+)-0(-*+),2()*4(-:7/-*/324D4:7/-0(-;48/)*4(-./-0+,
94,9+,E
FEG-K-<IC-wh
{ROW‡ZPv\X\PNOYRS‹PQ\ŽOQ\vYR


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 04213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
JKLMNOP'(')*'+,+-./0-'1/234+25*'+-'+6'*758.469':;'/-./29'<=;'34-59'>?;'1+'6*'6+@;'7+2465*'379.+1+-5+'7+23+.59'1+'692'A9-592'B4+'3*7*'+6'3*C9'1+'692'2+7D/./92'37+25*192'397'+25*E6+./A/+-592
C+7/F57/.92'59A+-'*'24'.*7C9'6*2'9E7*2'29./*6+2'.9A37+-1/1*2'+-'6*'7+G+7/1*'-97A*;'@*'2+*'B4+'69'<*C*-'+-'G97A*'1/7+.5*'9'*'57*DH2'1+'692'66*A*192'7+C8A+-+2'1+'7+/-5+C79'9'24E2/1/9;'+-
5*-59'+,/25*'6*'7+23+.5/D*'19.4A+-5*./0-'7+23*61*597/*;'+,5+-1/1*'397'1/.<*2'+-5/1*1+2;'B4+'*D*6+'5*6'./7.4-25*-./*I
)IQ':'<=;'>?
RSTUKLVKWNXYZ[\WMNRW]W^NZUN_KU`[^[ab
JKLMNOPMh '(')9'1/234+259'+-'+6'c65/A9'3F77*G9'1+6'*758.469'/-.97397*19'*'.9-5/-4*./0-'1+6'*758.469':'1+'6*'6+@;'-9'2+7F'1+'*36/.*./0-'.4*-19'692'2+7D/./92'1+'*2/25+-./*'2*-/5*7/*;'AH1/.*'@
ij=
3*7*AH1/.*;'7+2465+-'.9A37+-1/192'+-'6*2'.495*2'9'*3975+2'9E6/C*597/92'+G+.54*192'*'6*2'd*e*2'1+'f7+D/2/0-'@'g+C47/1*1'g9./*6'f79D/-./*6+2'3*7*'f79G+2/9-*6+2I
)IQ':'<=;'kl':;'m
no_SKLW\[ab
JKLMNOh'('p'692'G/-+2'1+'69'37+D/259'+-'+6'/-./29'1='1+6'*758.469'q'1+'6*'6+@;'2+'+-5+-1+7F'397'+,3975*./0-;'6*'2*6/1*'1+6'3*82'.9-'.*7F.5+7'1+G/-/5/D9'1+'E/+-+2'57*-2G+7/192'*'585469'9-+7929;'*28
.9A9'6*'2/A36+'7+A/2/0-'1+'24.472*6'9'G/6/*6'*'24.472*6'9'G/6/*6'9'.*2*'A*57/r'@'D/.+D+72*I
g+'.9-2/1+7*'.9-G/C47*1*'6*'2*6/1*'1+6'3*82'.9-'+6'.4A36/19'1+'+AE*7B4+;'2/+A37+'B4+'692'E/+-+2'2*6C*-'+G+.5/D*A+-5+'1+6'3*82'+-'+2+'+AE*7B4+I
)IQ'q'1=l'>kl'stu)IQ'>ssv>uwxQ's>l':s'*'::uxy'ipz{f='>vvv
|U^L[bW\[abN^V^_Ub^[`WNZUNUo_SKLW\[abNLUX_SKWK[WMN}U[X_SKLW\[ab
JKLMNO~'(')*'-9'24e+./0-'*'6*'/A392/./0-'1+'57/E4592'B4+'+6'*758.469't?k'1+6'd01/C9'p14*-+79'37+DH'3*7*'6*'7+/A3975*./0-;'+-'.4A36/A/+-59'1+'6*'9E6/C*./0-'*24A/1*'+-'+6'7HC/A+-'1+
+,3975*./0-'5+A397*7/*;'2969'2+'D+7/G/.*7F'+-'G97A*'595*6'7+23+.59'1+6'C7*D*A+-'1+'6*'6+@'1+'/A34+259'*6'D*697'*C7+C*19;'.4*-19Q
*='6*2'A+7.*1+78*2'7+/-C7+2+-'+-'+6'A/2A9'+25*19'+-'B4+'2+'<*66*E*-'.4*-19'G4+79-'+,3975*1*2;'.9-2/1+7F-192+'.4A36/1*'+25*'.9-1/./0-'*4-'.4*-19;'147*-5+'24'3+7A*-+-./*'+-'+6
+,5+7/97;'<4E/+2+-'2/19'45/6/r*1*2;'1**1*2;'795*2;'1+5+7/97*1*2'9'<4E/+7*-'24G7/19'4-'57*5*A/+-59'/-1/23+-2*E6+'3*7*'24'.9-2+7D*./0-'9'A*-5+-/A/+-59;'9
E='6*'2*6/1*'5+A397*7/*'1+6'3*82'54D/+7*'.9A9'c-/.9'9Ee+59'+G+.54*7'7+3*7*./9-+2'4'95792'E+-+G/./92'C7*54/5*A+-5+'+-'+6'+,5+7/97;'.9-'.*7C9'*'6*'C*7*-58*'9597C*1*'+-'939754-/1*1'1+'6*
*1B4/2/./0-'1+'1/.<92'E/+-+2'+-'+6'+,5+7/97'@'.9A37+-1/1*'+-'+6'7+23+.5/D9'37+./9'1+'+2592I
€-'692'1+AF2'.*292;'1+6'595*6'1+6'/A34+259'B4+'7+2465*7+'397'*36/.*./0-'1+'6*'6+@'1+'/A34+259'*6'D*697'*C7+C*19'@'1+'+25+'1+.7+59;'2969'C9r*7F'1+'+,+-./0-'6*'3*75+'1+6'A/2A9'*57/E4/E6+'*6
D*697'1+'692'E/+-+2'2*6/192'E*e9'+6'7HC/A+-'5+A397*6;'+-5+-1/H-192+'B4+'5*6'D*697'+2'+6'.977+239-1/+-5+'*'1/.<92'E/+-+2'+-'+6'+25*19'+-'B4+'<4E/+7*-'2*6/19I
)IQ'q'1=l'>kl'stuwxQ':s'*':k
noUb\[SbU^NUbNKWabNZUNVbNZU^L[bSNZULUKX[bWZS
JKLMNO„'('€-'59192'692'.*292'+-'B4+'2+'*.4+71+-'+,+-./9-+2'595*6+2'9'3*7./*6+2'1+'6*'6+@'1+'/A34+259'*6'D*697'*C7+C*19'+-'7*r0-'1+'4-'1+25/-9'1+5+7A/-*19;'692'D+-1+197+2;'69.*197+2'9;
+-'24'.*29;'6*'w/7+../0-'y+-+7*6'1+'p14*-*2;'1+3+-1/+-5+'1+'6*'p1A/-/257*./0-'z+1+7*6'1+'{-C7+292'fcE6/.92;'+-5/1*1'*45F7B4/.*'+-'+6'FAE/59'1+6'‚/-/25+7/9'1+'€.9-9A8*'@'ƒE7*2'@'g+7D/./92
fcE6/.92;'1+E+7F-'1+e*7'+,37+2*'.9-25*-./*'+-'6*'G*.547*'9;'+-'24'.*29;'+-'+6'1+23*.<9'*'36*r*'9'19.4A+-592'+B4/D*6+-5+2;'B4+'6*'93+7*./0-'C9r*'1+'G7*-B4/./*'/A392/5/D*;'/-1/.*-19'6*'-97A*
3+75/-+-5+'@'6*'*68.495*'1+6'/A34+259'9'6*'3*75+'1+'6*'A/2A*'-9'*36/.*E6+'+-'D/7541'1+'*B4+66*I
)92'D+-1+197+2'9'69.*197+2'1+E+7F-'.9-2+7D*7'+-'24'391+7'4-'1436/.*19'.9-G97A*19'397'+6'*1B4/7+-5+'9'69.*5*7/9'7+G+7/19'*'692'5H7A/-92'1+'6*'37+./5*1*'.9-25*-./*;'9'E/+-'4-
7+.9-9./A/+-59'G/7A*19'397'+25+'1+'B4+'6*2'93+7*./9-+2'B4+'2+'.+6+E7+-'.9-'3925+7/97/1*1'*6'A/2A9'<*-'1+'C9r*7'1+'6*'G7*-B4/./*'/A392/5/D*;'/-1/.*-19'6*'-97A*'3+75/-+-5+'@'6*'*68.495*'1+6
/A34+259'9'6*'3*75+'1+'6*'A/2A*'-9'*36/.*E6+I'€25+'7+.9-9./A/+-59'5+-17F'D*6/1+r'<*25*'B4+'2+*'-95/G/.*1*'24'7+D9.*./0-'9'2+'37914r.*-'.*AE/92'+-'7+6*./0-'*'6*'G7*-B4/./*;'692'B4+'<*7F-
-+.+2*7/9'4-'-4+D9'7+.9-9./A/+-59I
)IQ':l'…
†††N‡Nˆ†‰Š†|JR†‹Œ
JŽnN†‘Œ†ˆn
RSb\U_LS^N’VUNbSN[bLU“KWbNU”N_KU\[SNbULSN“KW`WZS
JKLMNOO'('•9'/-5+C7*-'+6'37+./9'-+59'C7*D*19'*'B4+'2+'7+G/+7+'*6'*758.469'mv'1+'6*'6+@;'692'57/E4592'B4+;'5+-/+-19'.9A9'<+.<9'/A39-/E6+'6*'A/2A*'93+7*./0-'C7*D*1*;'2+'.9-2/C-+-'+-'6*
G*.547*'397'2+3*7*19'@'+-'6*'A+1/1*'+-'B4+'242'/A3975+2'.9/-./1*-'.9-'692'/-C7+292'B4+'+-'5*6'.9-.+359'2+'+G+.5c+-'*'692'7+23+.5/D92'z/2.92I
€-'5*6+2'.*292;'1/.<92'57/E4592'5*A39.9'/-5+C7*7F-'+6'37+./9'-+59'1+'6*2'93+7*./9-+2'C7*D*1*2'3925+7/97+2'+-'6*2'B4+'341/+7*-'/-./1/7;'2/+A37+'B4+'+-'+25*2'692'A/2A92'2+'.9-2/C-+-'+-'6*2
G*.547*2'397'2+3*7*19I'p2/A/2A9;'-9'/-5+C7*7F-'+6'37+./9'-+59'1+'6*2'93+7*./9-+2'C7*D*1*2;'+-'6*'A+1/1*'+-'B4+'/-./1*-'+-'6*2'A/2A*2'@'2+'.9-2/C-+-'397'2+3*7*19;'692'C7*DFA+-+2'1+'6*'6+@
1+'/A34+2592'/-5+7-92'B4+'7+.*@+7*-'29E7+'*1B4/2/./9-+2'+,+-5*2'1+6'C7*D*A+-'1+'6*'6+@'1+'/A34+259'*6'D*697'*C7+C*19I
–7*5F-192+'1+'692'C7*DFA+-+2'1+'6*'6+@'1+'/A34+2592'/-5+7-92;'2+'+-5+-1+7F'*'692'G/-+2'1+6'37/A+7'3F77*G9'1+'+25+'*758.469;'B4+'+2592'5/+-+-'.9A9'<+.<9'/A39-/E6+'6*'A/2A*'93+7*./0-
C7*D*1*;'.4*-19'+6'+,3+-1/9'*'B4+'2+'7+G/+7+'1/.<*'6+@'2+'D+7/G/B4+'7+23+.59'1+6'A/2A9'E/+-'.4@*'93+7*./0-'97/C/-*'+6'C7*D*A+-'1+'6*'6+@'1+'/A34+259'*6'D*697'*C7+C*19I


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 00213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+,)-./0+12-(/,)+)34/),/)0/52/0/)/*)+06714*-)89):/)*+)*/;<).-:0=)->2620,/)*+):2,102>2(+12?()+)34/)@+1/()0/5/0/(12+)*-,).=00+5-,)+(6/02-0/,A
BAC)DEF)89GHIC)JD
KLMNOPOQLMRPSTUVRLWRO
aMbcPde)X)'()*-,)1+,-,).0/Y2,6-,)/()/*),/Z6-).=00+5-):/*)+06714*-)DE):/)*+)*/;<)14+(:-),/)@+;+()0/12[2:-)*+,),/\+,)-)+(6212.-,)+)34/)+*4:/)/*)]*62>-).=00+5-):/*)+06714*-)^):/):21@+)(-0>+<)*-,
>2,>-,):/[/0=()+5/16+0,/)7(6/_0+>/(6/)+)*+).+06/):/*).0/12-)+602[42[*/)+)*+)-[0+)-[`/6-):/*)_0+Y+>/(A
BAC)^F)DEGHIC)f^
gMRhSQPTRbQcPiRjSTShSkTcPaWhNThRO
aMbcPdl)X)B+):/52(212?():/).0/12-)(/6-)34/),40_/).-0)+.*21+12?():/)*+,):2,.-,212-(/,):/)*+)*/;):/)2>.4/,6-)+*)Y+*-0)+_0/_+:-);)/,6/)0/_*+>/(6-<),-*-)6/(:0=()/5/16-)+)*-,)52(/,):/)*+
:/6/0>2(+12?():/*)_0+Y+>/()10/+:-).-0)*+)>2,>+A
BAC)DE
mMNTOjRMRThSNOPnRPSTUVRLWROPTQPNWhNToNnNOPpQMPRWPSUpVRObQPqVRPSThWVrRTPRWPsNWQMPnRPLSRTROPtMNsNnQO
aMbcPdu)X)'()/*),4.4/,6-).0/Y2,6-)/()/*)-16+Y-).=00+5-):/*)+06714*-)DE):/)*+)*/;<)*-,)[2/(/,)14;+)/(+`/(+12?(),/)/(14/(60+)_0+Y+:+),-()+34/**-,)34/<)1-().0/,12(:/(12+):/),4)+11/,2?()+*
2(>4/[*/<)0/Y2,6/().+0+)/*)0/,.-(,+[*/)/*)1+0=16/0):/)[2/(/,):/)1+>[2-)-)[2/(/,):/)4,-A
BAC)DF)fF)DEGHIC)vv
wTnQOQPQPhROSkTPnRPnQhVURTbQO
aMbcPdz)X)x)*-,)52(/,):2,.4/,6-,)/()/*)+06714*-)DE):/)*+)*/;<)/()*-,)1+,-,):/)-./0+12-(/,):/)1->.0+);):/,14/(6-<)>/:2+(6/)/*)/(:-,-)-)1/,2?():/).+_+0y,<)*/60+,<).0/(:+,<).+./*/,
1->/012+*/,<)1-(60+6-,):/)>464-<)5+1640+,<)/61A<)*+)[+,/)2>.-(2[*/),/0=)*+)34/)0/,4*6/):/)*+):25/0/(12+)/(60/)/*)Y+*-0)52(+*):/*)10y:26-);)/*)2>.-06/)+[-(+:-).-0)/*)+:3420/(6/A
x)6+*)/5/16-<),2)(-)/Z2,62/0+()2(6/0/,/,):2,102>2(+:-,<)/*)Y+*-0)52(+*):/*)10y:26-),/0=)/*)1-(,2_(+:-)/()/*)2(,604>/(6-)(/_-12+:-A
{4+(:-)@4[2/0+)2(6/0/,/,):2,102>2(+:-,<)*-,)>2,>-,),/),4>+0=()+*)Y+*-0)0/5/02:-).0/1/:/(6/>/(6/);)/()*-,)1+,-,)/()34/)(-)/,64Y2/0+():/6/0>2(+:-,<),4)1=*14*-),/)/5/164+0=<)1-()1+0=16/0
:/52(262Y-<)/()*+)[+,/)+)*+,)Y+02+[*/,)0/*/Y+(6/,):/*)>->/(6-)/()/*)34/),/).0-:4|1+)/*)/(:-,-)-)1/,2?(A
'*).0-1/:2>2/(6-):2,.4/,6-)/()/*).=00+5-)+(6/02-0)(-),/0=):/)+.*21+12?()14+(:-)/*)520>+(6/):/*):-14>/(6-),/+)/*).0-.2-)/(:-,+(6/)-)1/:/(6/<)+4()14+(:-)*-,)2(6/0/,/,)/,6y(
:-14>/(6+:-,<)1-(,2:/0=(:-,/)/()/,6+)12014(,6+(12+)34/)/*)@/1@-)2>.-(2[*/)1-00/,.-(:2/(6/)+)*-,)>2,>-,),/)./05/112-(+)/()54(12?():/)*-)/,6+[*/12:-)/()/*).4(6-)J):/*)2(12,-)[}):/*)+06714*-)^
:/)*+)*/;A
BAC)^)[}<)JF)DEGHIC)fE
KpRMNhSQTROPRTPUQTRnNPR~bMNTRMN
aMbcPd‚)X)B+,)-./0+12-(/,)/()>-(/:+)/Z60+(`/0+)34/)(-)6/(_+()62.-):/)1+>[2-).0-.2-):/[2:+>/(6/)+46-02|+:-<),/)1-(Y/0620=()+*)62.-):/)1+>[2-)Y/(:/:-0):/*)€+(1-):/)*+)+12?(
x0_/(62(+<)+*)12/00/):/*):7+)+(6/02-0)+)+34/*)/()/*)34/),/)./05/112-(/)/*)@/1@-)2>.-(2[*/A
ƒ„…†‡ˆ…‰Šˆ‡ˆ…‹„…Œ‹…†Š…†ŽŒŽŠ‰Ž„…‹…Ž„‘’‹ˆ‡…‹†…Ž“”‹ˆ•‡…’‹ˆ†•Š„•‹…‹…†Šˆ…Žˆ”‡ˆŽ‰Ž‡„‹ˆ…‹†…Ž„‰Žˆ‡…‹–…‹†…Š’•—‰†‡…˜…‹…†Š…†‹™…ˆ‹…‹„‰‹„•’‹…Š…‰Š’‘‡…‹†…Ž„•‹’“‹ŽŠ’Ž‡…Œ‹…Ž„•‹’š‹„‘Š…‹„…‹†
”Š‘‡›…Š…‹œ‹‰•‡ˆ…‹…‹•‹’“Ž„Š’…‹„…“‡„‹Š…„Š‰Ž‡„Š†…‹†…Ž“”‡’•‹…ˆ‹•‡…Š…”‹’‰‹”‰Ž„…ˆ‹…•‡“Š’ž…‹†…•Ž”‡…‹…‰Š“ŸŽ‡…š‹„‹‡’…Œ‹›…”Š’Š…†Š…“‡„‹Š…‹…Œ‹…ˆ‹…•’Š•‹›…œŽ‹…‹†… Š„‰‡…‹…†Š…¡Š‰Ž„
¢’‘‹„•Ž„Š›…Š†…‰Ž‹’’‹…‹†…£†•Ž“‡…—Š…¤žŸŽ†…Ž„“‹ŽŠ•‡…Š„•‹’Ž‡’…Š…†Š…œ‹‰¤Š…‹…‹“ŽˆŽ„…‹†…’‹ˆ“‹„…™¥‡…†ŽŒŽŠ‰Ž„…™¥‡…‡‰ “‹„•‡…‹ŒŽšŠ†‹„•‹…Œ‹…ˆ“Ž„Žˆ•’‹…‹†…Ž„•‹’“‹ŽŠ’Ž‡¦…§Ž…†Š…†ŽŒŽŠ‰Ž„…‹
Ž„‘’‹ˆ‡…ˆ‹…‹„‰‹„•’Š…Š…‰Š’‘‡…‹†…”’‹ˆ•Š•Š’Ž‡›…’‹ˆ†•Š’ž…‹…Š”†Ž‰Š‰Ž„…†‡…Žˆ”‹ˆ•‡…‹„…‹†…”’Ž“‹’…”ž’’Šœ‡…‹…‹ˆ•‹…Š’•—‰†‡¦¨9}
BAC)DE
©QhNhSkTPnRPSTUVRLWRO
aMbcPd‚cª¨«})X)x)52(/,):/)*-):2,.4/,6-)/()/*)+06714*-)DE):/)*+)*/;<)60+6=(:-,/):/)*-1+12-(/,):/)2(>4/[*/,)_0+Y+:+,<)*+)[+,/)2>.-(2[*/),/0=)*+)34/)0/,4*6/):/)+:212-(+0)+*).0/12-)1-(Y/(2:-)/(
/*)0/,./162Y-)1-(60+6-<)*-,)>-(6-,)34/).-0)14+*342/0)-60-)1-(1/.6-),/)/,62.4*/()1->-)1->.*/>/(6-):/*)>2,>-<)/Z1/.6-)*-,)2>.-06/,)1-00/,.-(:2/(6/,)+)_0+Y=>/(/,<)/Z./(,+,);):/>=,)_+,6-,
.-0)6+,+,);),/0Y212-,)34/)/*)*-1+6+02-)6->/)+),4)1+0_-A
BAC)^)[}<)¬F)J)@}<)ffF)DEGHIC)8¬
i­®¯mKP°¯±²a©
iRsQWVhSQTRO³PMROhSOSQTROcPiROhVRTbQO
aMbcPe´)X)B-):2,.4/,6-)/()/*),/_4(:-).=00+5-):/*)+06714*-)DD):/)*+)*/;).0-1/:/0=)/()*-,)1+,-,):/):/Y-*412-(/,<)0/,12,2-(/,<):/,14/(6-,<)[-(2521+12-(/,)-)3426+,)*-_0+:+,)0/,./16-):/
-./0+12-(/,)34/)@4[2/0+():+:-)*4_+0)+*)1?>.46-):/*)10y:26-)52,1+*).0/Y2,6-)/()/*)+06714*-)Df);),2_42/(6/,):/)*+)*/;);)/()*+).0-.-012?()/()34/)-.-064(+>/(6/)/,6/)]*62>-)@4[2/0/),2:-)/5/164+:-A


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 01213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*++,*+-
./012345627.89
/:;<=>??>@A:;5BC=C5;D5?EFBD<@G5.C;@;5:A5HD:5A@5@B:=C5IC5I>F><C?>EA
8=<G5ij*J*K*LMLNOPQ*RL*SP*RTQUVLQOP*LW*LS*UVWOP*+*RLS*TWNTQP*XY*RLS*OLZNLZ*U[ZZXMP*RLS*XZO\NVSP*+-*RL*SX*SL]^*QL*NPWQTRLZXZ[*_XVOP`abTS_*X*SPQ*bLc\NVSPQ*RLMTWTRPQ*NP`P*OXSLQ*UPZ*LS*XZO\NVSP*d^
TWNTQP*XY^*RL*SX*SL]*-eeef(*'X*RLMTWTNTaW*UZLNLRLWOL*WP*TWNSV]L*X*XgVLSSPQ*bLc\NVSPQ*NPWNLhTRPQ*]*RLQOTWXRPQ*XS*OZXWQUPZOL*RL*LWMLZ`PQ*JX`hVSXWNTXQJ(
KQT̀ TQ`P^*LW*SP*gVL*cXNL*X*SX*LkNLUNTaW*LQOXhSLNTRX*LW*SX*`TQ`X*WPZ`X^*RLhLZ[*LWOLWRLZQL*gVL*SX*LkUZLQTaW*_QT̀ TSXZLQ_*LQO[*RTZTlTRX*X*XgVLSSPQ*QVmLOPQ*gVL*QL*RLRTgVLW*X*SX
NP`LZNTXSTnXNTaW*RL*QLZbTNTPQ*UXZX*OLZNLZPQ^*`LRTXWOL*VWX*ZL`VWLZXNTaW^*LW*SXQ*NPWRTNTPWLQ*]*UZLNTPQ*MTmXRPQ*UPZ*SXQ*L`UZLQXQ*UXZX*SXQ*gVL*XNOoXW^*gVLRXWRP*LS*ZTLQlP*RL*SX*PULZXNTaW*X*NXZlP
RL*LQOXQ(
'()*+-*XY^*+
8=<G5ir*J*'X*ZLQOZTNNTaW*UXZX*LS*Na`UVOP*RLS*NZpRTOP*MTQNXS*RTQUVLQOX*LW*LS*UVWOP*q^*RLS*OLZNLZ*U[ZZXMP^*RLS*TWNTQP*XY*RLS*XZO\NVSP*+-*RL*SX*SL]^*WP*QLZ[*RL*XUSTNXNTaW*NVXWRP*SPQ*SPNXOXZTPQ*P
UZLQOXOXZTPQ*QLXW*X*QV*bLn*SPNXRPZLQ*P*UZLQOXRPZLQ*RL*SPQ*`TQ`PQ*QLZbTNTPQ*Xc\*TWRTNXRPQ^*P*NVXWRP*SX*NPWOZXOXNTaW*RL*LQOPQ*OLWlX*UPZ*MTWXSTRXR*SX*ZLXSTnXNTaW*RL*NPWMLZLWNTXQ^*NPWlZLQPQ^
NPWbLWNTPWLQ*P*LbLWOPQ*QT̀ TSXZLQ^*RTZLNOX`LWOL*ZLSXNTPWXRPQ*NPW*SX*XNOTbTRXR*LQULN\MTNX*RLS*NPWOZXOXWOL(
sX`UPNP*QLZ[*RL*XUSTNXNTaW*RTNcX*ZLQOZTNNTaW*UXZX*SP*RTQUVLQOP*LW*LS*UVWOP*e*RL*SX*NTOXRX*WPZ`X*SLlXS^*NVXWRP*SX*TWRV`LWOXZTX*]*XNNLQPZTPQ*NP`UZLWRTRPQ*LW*LS*`TQ`P^*OLWlXW*UXZX*LS
XRgVTZLWOL*P*T̀ UPZOXRPZ*LS*NXZ[NOLZ*RL*hTLWLQ*RL*NX`hTP^*P*UPZ*QVQ*NXZXNOLZ\QOTNXQ*QLXW*RL*VOTSTnXNTaW*LkNSVQTbX*LW*SPQ*SVlXZLQ*RL*OZXhXmP*tlVXZRXUPSbPQ^*NX`TQXQ*NPW*SPlPQ^*lVXWOLQ^
`[QNXZXQ^*hPOXQ^*LON(Y^*LkNSVTRPQ^*LW*LQOL*oSOT̀ P*NXQP^*XgVLSSPQ*LSL`LWOPQ*gVL*QTZbXW^*QLXW*WLNLQXZTPQ*P*QL*RLQOTWLW^*TWRTQOTWOX`LWOL^*MVLZX*]*RLWOZP*RLS*[`hTOP*SXhPZXS(
'()*q*LY^*+^*-^*q^*+-^*+q^*+d*]*+u
v=@==C<:@
8=<G5iy*J*wS*UZPZZXOLP*X*gVL*cXNL*`LWNTaW*LS*XZO\NVSP*+q*RL*SX*SL]^*RLhLZ[*LMLNOVXZQL*QPhZL*SX*hXQL*RLS*`PWOP*WLOP*RL*SXQ*ZLQULNOTbXQ*PULZXNTPWLQ*RLS*LmLZNTNTP*NP`LZNTXS*P*XxP*NXSLWRXZTP
NPZZLQUPWRTLWOL^*QLloW*QL*OZXOL*RL*ZLQUPWQXhSLQ*gVL*SSLbLW*XWPOXNTPWLQ*]*UZXNOTgVLW*hXSXWNLQ*NP`LZNTXSLQ*P*WP*NV`USXW*NPW*LQPQ*ZLgVTQTOPQ^*ZLQULNOTbX`LWOL(
'()*+qz{|)*dd
8?<>}>~C~:;5:;B:?>CI:;G5@A<@;5~:5@B:=C?>@A:;5A@5?@>A?>~:A<:;5?@A5IC5€C;:5>FB@A>€I:G5.I?DI@5~:I5B=@==C<:@
8=<G5iƒ*J*‚VXWRP*LW*MVWNTaW*RL*SXQ*NXZXNOLZ\QOTNXQ*RL*SX*XNOTbTRXR^*LS*`PWOP*RL*SXQ*PULZXNTPWLQ^*lZXbXRXQ^*LkLWOXQ*]*WP*lZXbXRXQ^*gVL*RLhLW*NPWQTRLZXZQL*RL*XNVLZRP*X*SP*RTQUVLQOP*LW*LS
XZO\NVSP*XWOLZTPZ^*WP*QLX*NPTWNTRLWOL*NPW*LS*T̀ UPZOL*gVL*ZLQVSOL*RL*XUSTNXZ*X*NXRX*VWX*RL*SXQ*`TQ`XQ*SXQ*RTQUPQTNTPWLQ*RL*SX*SL]*RLS*OZThVOP*]*LQOL*ZLlSX`LWOP*UXZX*SX*RLOLZ`TWXNTaW*RL*SX*hXQL
T̀ UPWThSL^*LQOL*oSOT̀ P*LQ*LS*gVL*RLhLZ[*NPWQTRLZXZQL*X*SPQ*LMLNOPQ*RLS*UZPZZXOLP*LQOXhSLNTRP*LW*LS*XZO\NVSP*+q*RL*SX*NTOXRX*WPZ`X*SLlXS(
{|)*dq
2ACBI>?C€>I>~C~5~:I5B=@==C<:@
8=<G5ii*J*„P*QLZ[*RL*XUSTNXNTaW*LS*XZO\NVSP*+q*RL*SX*SL]^*LW*SPQ*NXQPQ*LW*gVL*LkTQOX*TWNPZUPZXNTaW*M\QTNX*RL*hTLWLQ*P*RTZLNOX*RL*QLZbTNTPQ^*WT*NVXWRP*UVLRX*NPWPNLZQL*SX*UZPUPZNTaW*LW*gVL
RLhX*ZLXSTnXZQL*SX*ZLQULNOTbX*XUZPUTXNTaW(*…T*LQOL*NPWPNT̀ TLWOP*QL*XRgVTZTLZX*LW*VW*LmLZNTNTP*MTQNXS*UPQOLZTPZ*XS*RL*SX*NP`UZX^*T̀ UPZOXNTaW^*SPNXNTaW*P*UZLQOXNTaW*RL*QLZbTNTPQ^*LW*LS*`TQ`P
RLhLZ[*UZXNOTNXZQL*LS*XmVQOL*ULZOTWLWOL^*NPWMPZ`L*XS*UZPNLRT̀ TLWOP*UZLbTQOP*LW*LS*OLZNLZ*U[ZZXMP*RLS*NTOXRP*XZO\NVSP*+q(
'()*+q,*{|)*dq
1@?DF:A<C?>EA5~:I5?=†~><@
8=<G5iŒ*J*‡XZX*SPQ*NXQPQ*LW*gVL*LS*lZXbX`LW*gVL*QL*SL*cVhTLZL*MXNOVZXRP*XS*ZLQUPWQXhSL*UPZ*NP`UZX*P*T̀ UPZOXNTaW*RLMTWTOTbX*RL*hTLWLQ^*SPNXNTPWLQ*P*UZLQOXNTPWLQ*RL*QLZbTNTPQ*JTWNSVTRP*LS
UZPbLWTLWOL*RL*TWbLZQTPWLQ*LW*hTLWLQ*RL*VQPJ^*WP*Rp*SVlXZ*XS*Na`UVOP*RLS*NZpRTOP*MTQNXS^*NP`P*NPWQLNVLWNTX*RL*WP*cXhLZQL*bLZTMTNXRP*SX*NPWRTNTaW*UZLbTQOX*LW*LS*oSOT̀ P*U[ZZXMP*RLS*XZO\NVSP*+-
RL*SX*SL]^*SX*KR`TWTQOZXNTaW*ˆLRLZXS*RL*‰WlZLQPQ*‡ohSTNPQ^*LWOTRXR*XVO[ZgVTNX*LW*LS*[`hTOP*RLS*ŠTWTQOLZTP*RL*wNPWP`\X*]*‹hZXQ*]*…LZbTNTPQ*‡ohSTNPQ^*RTQUPWRZ[*SX*MPZ`X*LW*gVL*RLhLZ[
RPNV`LWOXZQL*LS*`TQ`P*XS*`P`LWOP*LW*gVL*ZLQVSOL*UZPNLRLWOL*QV*XUSTNXNTaW(
'()*+-
9@?C<C=>@;5~:5>AFD:€I:;G5.EFBD<@5~:I5?=†~><@5>;?CI
8=<G5iŽ5J*'PQ*ZLQUPWQXhSLQ*TWQNZTUOPQ*gVL*QLXW*SPNXOXZTPQ*RL*TW`VLhSLQ*LW*SPQ*gVL*RLQXZZPSSLW*XNOTbTRXRLQ*lZXbXRXQ^*UPRZ[W*NP`UVOXZ*NP`P*NZpRTOP*MTQNXS^*LW*SPQ*OpZ`TWPQ*gVL*XS*ZLQULNOP
LQOXhSLNLW*SX*SL]*]*LQOL*ZLlSX`LWOP^*LS*T̀ UVLQOP*XS*bXSPZ*XlZLlXRP*NPZZLQUPWRTLWOL*X*SX*UZPbTQTaW*RL*XlVX*NPZZTLWOL^*lXQ*P*LSLNOZTNTRXR^*SX*UZLQOXNTaW*RL*QLZbTNTPQ*RL*OLSLNP`VWTNXNTPWLQ*V*POZXQ
UZPbTQTPWLQ*P*UZLQOXNTPWLQ*RL*QT̀ TSXZ*WXOVZXSLnX^*gVL*SXQ*L`UZLQXQ*UZPbLLRPZXQ*P*UZLQOXRPZXQ*RL*OXSLQ*hTLWLQ*P*QLZbTNTPQ*MXNOVZLW*UPZ*SPQ*NTOXRPQ*TW`VLhSLQ*X*WP`hZL*RL*VW*OLZNLZP^*]X*QLX*LS
UZPUTLOXZTP*RL*SPQ*`TQ`PQ*P*QV*XWOLZTPZ*SPNXOXZTP(
wS*Na`UVOP*X*gVL*QL*ZLMTLZL*LS*U[ZZXMP*XWOLZTPZ^*ZLQVSOXZ[*UZPNLRLWOL*LW*SX*`LRTRX*gVL*LS*UXlP*RL*SXQ*MXNOVZXQ*TWbPSVNZXRXQ*QL*LWNVLWOZL*X*NXZlP*RLS*SPNXOXZTP^*QTL`UZL*gVL*OXS*PhSTlXNTaW*QL
cXSSL*LkUZLQX`LWOL*LQOTUVSXRX*LW*LS*NPWOZXOP*RL*SPNXNTaW*bTlLWOL*P^*LW*QV*RLMLNOP^*QL*cVhTLZL*NPWbLWTRP*NPW*LS*SPNXRPZ*`LRTXWOL*WPOX*QVQNZTUOX*UPZ*X`hPQ(


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 03213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
()*+,-./0+12034*+5656
789:;<=>;=?;@:A;B?C=>;=9<@<A;:D@9=EF>@D9G=HIEJKAC=>;8=D?F>@AC=L@<D98
j?AG=klGm1n4+M+(NO+PQRSTNTPO+TP+NOSORPQUSN+ONQSRNVSNW+XYTSUN+Z+[NVNXYTSUNW+SQU\]STNO+\NO+U^^[PVNRS_NOW+\NO+PQRSTNTPO+X]R]N\PO+Z+\^O+OSORPXNO+TP+XPTSUSQN+[VP[N`NW+a]P+RPQ`NQ+SQU^V[^VNT^O
N+O]O+OPV_SUS^O+\^O+\\NXNT^O+[\NQPO+TP+VPSQRP`V^W+[^TVbQ+U^X[]RNV+U^X^+UVYTSR^+TP+SX[]POR^+P\+SX[^VRP+a]P+O]VcN+TP+N[\SUNV+O^dVP+P\+X^QR^+PePURS_NXPQRP+VPSQRP`VNT^W+P\+U^PeSUSPQRP+a]P
VPO]\RP+TP+TS_STSV+\N+N\fU]^RN+_S̀PQRP+N\+X^XPQR^+TP+\N+eNUR]VNUSgQ+[^V+\N+O]XN+TP+,hh+1USPQ4+XbO+TSUiN+N\fU]^RN)
o\+UgX[]R^+TP\+UVYTSR^+eSOUN\+[VP_SOR^+PQ+P\+[bVVNe^+NQRPVS^VW+OPVb+[V^UPTPQRP+PQ+RNQR^+P\+VPSQRP`V^+U^VVPO[^QTN+N+]QN+[VPORNUSgQ+`VN_NTN+[^V+P\+SX[]POR^W+P\+[VPORNT^V+VP_SORN+\N+UN\STNT+TP
VPO[^QONd\P+SQOUVS[R^+PQ+P\+XSOX^+Z+P\+[VPORNRNVS^+\N+TP+U^QO]XST^V+eSQN\W+TPdSPQT^+U^QORNV+PQ+\N+eNUR]VN+^+T^U]XPQR^+Pa]S_N\PQRP+a]P+OP+PXSRN+MPQ+\N+a]P+Q^+TPdPVb+eS̀]VNV+TSOUVSXSQNT^+P\
`VN_NXPQMW+\^O+TNR^O+U^VVPO[^QTSPQRPO+N+\N+PQRSTNT+NQRP+\N+a]P+TPdPVb+[VPOPQRNVOP+[NVN+^dRPQPV+P\+VPSQRP`V^W+\N+a]P+TPdPVb+U^QOPV_NV+\N+XSOXN+PQ+O]+[^TPV+N+PePUR^O+TP+VPO[N\TNV+\N
[V^UPTPQUSN+TP\+VPePVST^+UgX[]R^)
()*+p),q+,-
rC:9D@C:;<=s=;:A?;B9<=9=AtAK8C=B?9AK@ACG=u;@:A;B?C=>;8=D?F>@AC
j?AG=kz+M+vS+]Q+VPO[^QONd\P+SQOUVS[R^+TPORSQNVN+dSPQPOW+^dVNOW+\^UNUS^QPO+Z.^+[VPORNUS^QPO+TP+OPV_SUS^O+`VN_NT^OW+[NVN+T^QNUS^QPO+^+PQRVP`NO+N+RfR]\^+`VNR]SR^W+U]N\a]SPVN+OPN+O]+U^QUP[R^W
TPdPVb+VPSQRP`VNV+PQ+P\+[PVf^T^+eSOUN\+PQ+a]P+RN\+iPUi^+^U]VVNW+P\+UVYTSR^+[^V+SX[]POR^+a]P+i]dSPVP+U^X[]RNT^+MOP`wQ+\NO+Q^VXNO+TP+\N+\PZ+Z+PORP+VP`\NXPQR^M+[^V+dSPQPO+Z.^+OPV_SUS^O+Z.^
\^UNUS^QPOW+PX[\PNT^O+PQ+\N+^dRPQUSgQ+TP+\^O+dSPQPOW+^dVNO+Z.^+\^UNUS^QPO+Z.^+[VPORNUS^QPO+TP+OPV_SUS^O+PQ+U]PORSgQW+NUR]N\SxNT^+TP+NU]PVT^+N+\NO+_NVSNUS^QPO+TP\+fQTSUP+XPQUS^QNT^+PQ+P\
NVRfU]\^+yp+TP+\N+\PZW+PQRVP+P\+XPO+PQ+a]P+OP+PePUR]g+O]+UgX[]R^+Z+Na]P\+N\+a]P+U^VVPO[^QTN+TSUi^+VPSQRP`V^W+U^Q+\NO+\SXSRNUS^QPO+PORNd\PUSTNO+PQ+P\+OP`]QT^+[bVVNe^+TP+\N+USRNTN+Q^VXN+\P`N\)
()*+,-
HCEJ?9=>;={@;:;<=K<9>C<=9=DC:<KE@>C?;<=L@:98;<
j?AG=k}=M+o\+UVYTSR^+a]P+VPO]\RNVP+[^V+N[\SUNUSgQ+TP\+NVRfU]\^+,|+TP+\N+\PZ+OP+U^QOSTPVNVbW+N+R^T^O+\^O+PePUR^OW+U^X^+SX[]POR^+eNUR]VNT^+N+\^O+VPO[^QONd\POW+PORNQT^+O]cPR^+O]+UgX[]R^+N+\NO
TSO[^OSUS^QPO+a]P+PQ+\N+\PZ+Z+PORP+VP`\NXPQR^+VS̀PQ+P\+UVYTSR^+eSOUN\q+N+RN\PO+eSQPO+OP+PQRPQTPVb+U^X^+X^QR^+QPR^+TP+\N+^[PVNUSgQW+P\+[VPUS^+QPR^+a]P+U^VVPO[^QTN+[^V+N[\SUNUSgQ+TP\+USRNT^
NVRfU]\^)
()*+,|./0+1~3€4+,y,6
HCE@<@C:@<A9<=C=DC:<@B:9A9?@C<
j?AG=‚+M+o\+UVYTSR^+TP+SX[]POR^+a]P+U^X^+NTa]SVPQRPO+\PO+U^VVPO[^QTN+N+\^O+VPO[^QONd\PO+SQTSUNT^O+PQ+P\+[VSXPV+[bVVNe^+TP\+NVRfU]\^+-h+TP+\N+\PZW+OPVb+U^X[]RNd\P+PQ+\N+XPTSTN+PQ+a]P+P\
XSOX^+OPN+U^QOS̀QNT^+[^V+OP[NVNT^+PQ+\N+\Sa]STNUSgQ+a]P+Na]P\\^O+[VNURSa]PQ+N\+U^XSRPQRP+SQOUVS[R^W+P+SQRP`VP+\^O+X^QR^O+a]P+[^V+\N+^[PVNUSgQ+OP+\P+Nd^QNVPQ+N+PORP)
()*+,-q+-h./0+1~3€4+-|6y.ƒ)+12034+,-p|
„;?…@D@C<=>;=AK?@<EC
j?AG=m+M+ƒ]NQT^+\^O+VPO[^QONd\PO+TP+OPV_SUS^O+TP+R]VSOX^W+SQU\]ZNQ+PQ+O]+[VPORNUSgQ+P\+O]XSQSORV^+TP+[NONcPOW+ZN+OPN+[^V+RVNQO[^VRPO+VPN\SxNT^O+PQ+P\+[NfO+^+iNUSN+P\+P†RPVS^VW+a]P+VPO]\RPQ
P†PQR^O+TP+NU]PVT^+N+\^+PORNd\PUST^+PQ+\^O+[]QR^O+,-+Z+,5W+TP\+SQUSO^+i4W+TP\+NVRfU]\^+p+TP+\N+\PZW+[^TVbQ+TPT]USVW+N+\^O+PePUR^O+TP+\N+TPRPVXSQNUSgQ+TP+\N+dNOP+SX[^QSd\PW+P\+[VPUS^+a]P+[PVUSdNQ
[^V+TSUi^+U^QUP[R^W+N+U^QTSUSgQ+TP+O]+P†[\fUSRN+TSOUVSXSQNUSgQ+PQ+\N+eNUR]VN+a]P+OP+P†RSPQTN+[^V+RN\PO+OPV_SUS^O)+2SUiN+TPT]UUSgQ+Q^+[^TVb+O][PVNV+P\+[VPUS^+TP+[\NxN+TP+\^O+VPO[PURS_^O+[NONcPOW
TP+NU]PVT^+N+\NO+RNVSeNO+N[V^dNTNO+[^V+\^O+^V`NQSOX^O+[PVRSQPQRPO)
oQ+\^O+UNO^O+PQ+a]P+P\+RVNQO[^VRP+OPN+VPN\SxNT^+U^Q+XPTS^O+[V^[S^O+[^V+P\+XSOX^+[VPORNT^V+TP\+OPV_SUS^+TP+R]VSOX^W+P\+SX[^VRP+N+TPT]USV+[^V+RN\+U^QUP[R^+Q^+[^TVb+P†UPTPV+P\+_N\^V+U^VVSPQRP
PQ+[\NxN+TP+\^O+[NONcPO+[^V+RVNQO[^VRPO+TP+OSXS\NVPO+UNVNURPVfORSUNO)
vP+PQRPQTPVb+U^X^+RVNQO[^VRPO+TP+OSXS\NVPO+UNVNURPVfORSUNOW+N+\^O+U\NOSeSUNT^O+U^X^+RVNQO[^VRPO+[NVN+P\+R]VSOX^+[^V+Q^VXNO+SQRPVQNUS^QN\PO+^+QNUS^QN\POW+U^QOSTPVbQT^OP+PQ+O]+_N\^V
U^VVSPQRP+PQ+[\NxNW+Na]P\\^O+OPV_SUS^O+U^QP†^O+^+NUUPO^VS^O+a]P+RPQ`NQ+[^V+^dcPR^+OPV_SV+^+U^NTZ]_NV+TP+X^T^+QPUPONVS^+N+PORP+RS[^+TP+RVNQO[^VRPq+N+\N+OP`]VSTNT+Z+NRPQUSgQ+XYTSUN+TP+\^O
[NONcPV^Oq+N\+U^QRV^\+TP+\SORN+TP+\^O+XSOX^Oq+N\+U^QRV^\+TP+UNV`NW+TPOUNV`N+Z+RVNOd^VT^+TP+Pa]S[NcPOq+Z+N\+U]X[\SXSPQR^+TP+Q^VXNO+SX[]PORNO+N+\^O+VPO[^QONd\PO+TP\+RVNQO[^VRP+R]VfORSU^+PQ
VPO`]NVT^+TP+VPU]VO^O+QNR]VN\PO+Z+U]\R]VN\PO+T]VNQRP+O]+PcPU]USgQW+N]Qa]P+e]PVPQ+U^QU]VVPQRPO+U^Q+e]QUS^QPO+TP+SQRPV[VPRNUSgQ+TP+\N+x^QN+`P^`VbeSUN+Z+OSRS^O+U]\R]VN\PO+[^V+\^O+a]P+OP+RVNQOSRP)
()*+--.ƒ)+12034+,5h‡
uFB@E;:=;<J;D@98
j?AG=‰+M+o\+VY`SXPQ+PORNd\PUST^+PQ+P\+NVRfU]\^+-5+TP+\N+\PZW+Q^+U^X[VPQTP+N+\^O+U^QRVNR^O+TP+U^QUPOSgQ+TP+\^O+OPV_SUS^O+[wd\SU^O+TP+RP\PU^X]QSUNUS^QPOW+`NOW+P\PURVSUSTNTW+N`]N+U^VVSPQRPW
U\^NUN\PO+Z+TP+TPON`ˆPW+a]PTNQT^+O]dO]XST^O+PQ+\^O+XSOX^O+\^O+RVNdNc^O+a]P+[]TSPVNQ+PQU]NTVNV+PQ+P\+SQUSO^+N4+TP+O]+NVRfU]\^+5W+PcPU]RNT^O+U^Q+\N+eSQN\STNT+TP+VPN\SxNV+\N+VPePVSTN+[VPORNUSgQW
[^V+\^+a]P+\^O+iPUi^O+SX[^QSd\PO+^VS̀SQNT^O+PQ+\N+P†[\^RNUSgQ+OP+[PVePUUS^QNVbQ+U^Q+NVVP`\^+N+\^+TSO[]POR^+PQ+P\+NVRfU]\^+6+TP+\N+XSOXN+Q^VXN+\P`N\)
()*+5+N4q+6q+-5.2)*+Šy-.,‡‡p
„98>C<=9=L9…C?


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 0'213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
FGHIJKL'(')*'+,*-.','/,0.1'-2*'3.45167892452',':82'+2'12/6212'2*';16<21';=11,/.'-2*',15>38*.'?@'-2'*,'*29A'+.*.';.-1=',;*63,1+2','*.+'-B765.+'/6+3,*2+'3.112+;.4-62452+','*.+'2C213636.+'/6+3,*2+
+6D862452+'-2*'<6+<.'3.45167892452E
M,'*6<65,36N4'2+5,7*236-,'24'2*';=11,/.';1232-2452'4.'+2',;*63,1=','*.+'+,*-.+',3122-.12+'2<21D2452+'-2'64D12+.+'-61235.+'.':82'+81C,4';.1',;*63,36N4'-2'*.'-6+;82+5.'24'2*',15>38*.'@O'-2'*,
*29E
MEP'?@Q'?@ERQ'@O
STUVWXYJZXJZX[\]^_V`YJZXJ_GTZVH\aJbVa_c]XaJ\JVWd^XaH\Jbc_H^GcZ\Jd\GJ_\WdGceJ_\YaHG^__V`YeJbcfGV_c_V`YeJX]cf\Gc_V`YJ\JVWd\GHc_V`YJZXbVYVHV[cJZXJfVXYXaJZXJ^a\
FGHIJKLIghijhkkj'('lmnonpqrsmtnmuvmnwpnxpyz{mtnmursmv|qr}z~yunsmpr{qn}xuvtvmn{mnumxy}nmx€vormtnumxy}nmvqp|urmsy{m{‚}nrmy{prxrvtrmvmpr{qy{|vpyz{mtnumvqp|urmƒ„mtnmuvmun…†
ns|uqv€mtnmvxuypvpyz{muvmtnoy{ypyz{mnsqv‡unpytvmn{mnumxy}nmx€vormtnumvqp|urmˆ‰mtnmnsqvmnŠuv}n{qvpyz{‹
Œ`Wd^H\JZX]Jd]c\JZXJKJdXGŽ\Z\aJbVa_c]Xahkj
FGHIJKLIhijhkkj'('lmursmoy{nsmtnumpz}x|qrmtnumxuvrmtnmsnysm‘’“mxnrtrsmoyspvunsmvum”|nm•vpnmnonn{pyvmnumxy}nmvqp|urmsy{m{‚}nrmy{prxrvtrmvmpr{qy{|vpyz{mtnumvqp|urmƒ„mtnmuvmun…†msn
pr{sytnv€my{pu|ytrmv”|numn{mnum”|nmns|uqzmxrpntn{qnmnumpz}x|qrmtnump–tyqrmoyspvumrmn{mnum”|nmsnm•v…vmnonpq|vtrmuvmy{~nsyz{mrmn{mnum”|nmsnm•v…vmn—npytrmuvmrxpyz{mtnmpr}xvmn{mursmpvsrs
tnmunvsy{Šm{rmvsy}yuvtrsmvmrxnvpyr{nsmtnmpr}xv~n{qv†msnŠ‚{mprnsxr{tv‹
Œ`Wd^H\JZX]Jd]c\IJ˜GX_VaV\YXahkj
FGHIJKLILhijhkkj'('™|v{trmursm‡yn{nsmtnm|srm”|nmsnmtnsqy{n{mvmnwxrqvpyr{ns†mvpqy~ytvtns†mrxnvpyr{nsm…šrmxnsqvpyr{nsm”|nmnpy‡v{myŠ|vumqvqv}yn{qrm”|nmnuuvsmsnmvt”|ynv{mxrmpr{qvqrs
tnmunvsy{Šm”|n†mpr{or}nmvmuvm{r}vqy~vm~yŠn{qn†msnv{mvsy}yuvtrsmvmrxnvpyr{nsmtnmpr}xv~n{qvmxvvmuvmtnqn}y{vpyz{mtnumy}x|nsqrmvmuvsmŠv{v{pyvs†mnumxuvrm}n{pyr{vtrmn{mnumvqp|ur
v{qnyrmsnmpr{qv€mvmxvqymtnumxnrtrmoyspvumn{m”|nmsnm•v…v{mnvuyvtrmuvsmy{~nsyr{ns†my{pu|sy~n‹
›XHGc__V`YJZX]J_GTZVH\JbVa_c]JXYJ]cJ››œœJZXJ]caJa^WcaJa^XHcaJcJZX[\]^_V`Yhkj
FGHIJKLIž '('Ÿvsms|}vsm”|nmsnmsruypyqn{mn{mtn~ru|pyz{mvumv}xvrmtnum–Šy}n{mxn~ysqrmn{mnumxy}nmvqp|urmsy{m{‚}nrmy{prxrvtrmvmpr{qy{|vpyz{mtnumvqp|urmƒ„mtnmuvmun…mtn‡n€{
hij
hkkj
tnqvnsnmtnumsvutrmvmov~rmtnmursmnsxr{sv‡unsmvm”|nmsnmnoynnmnumxy}nmx€vormtnumvqp|urmƒ„mtnmuvm}ys}vm{r}vmn{muvmtnpuvvpyz{m—|vtvmprnsxr{tyn{qnmvum‚uqy}rmxnrtrmoyspvum~n{pytrmv
uvmonp•vmtnmuvmor}vuyvpyz{mtnmuvmsruypyq|tmtnum‡n{noypyr†msy{m”|nmx|ntv{msnmpr}x|qvtvsmpr{qvmnumy}x|nsqrm”|nmn{mtnoy{yqy~vmnsqrsmvtn|tvn{mxrms|smrxnvpyr{nsmŠv~vtvs†mnwpnxqrmxrmur
tysx|nsqrmn{mnums–xqy}rmvqp|urmsy{m{‚}nrmy{prxrvtrmvmpr{qy{|vpyz{mtnumvqp|urm’ mtnmnsqvmnŠuv}n{qvpyz{‹
Ÿvmlt}y{ysqvpyz{m¡ntnvumtnm¢{Šnsrsm£‚‡uyprsmtysxr{t€mursmn”|ysyqrsm…mpr{typyr{nsm”|nmsnmtn‡n€{mp|}xuymvmursmoy{nsmtnmnonpq|vmuvmsruypyq|tmtnmtn~ru|pyz{mnsxnpqy~v†mn{qnmursm”|nmsn
xrt€mnwyŠymuvmy{qn~n{pyz{mtnm|{mpr{qvtrmx‚‡uyprmy{tnxn{tyn{qnmxvvm”|nmsnmnwxytv†mn{qnmrqrsmvsxnpqrs†msr‡nmuvmvr{v‡yuytvtm…munŠyqy}ytvtmtnump–tyqrmoyspvumrmtnumy}x|nsqrmovpq|vtr†
snŠ‚{mprnsxr{tv‹
ŒcG¤_HXGJZXbVYVHV[\JZXJ]cJZX[\]^_V`YIJŒ\YHGVf^¥XYHXaJXYJUXYXGc]hkj
FGHIJKLI¦hijhkkj'('£vvmuvmvxuypvpyz{mtnmurmxn~ysqrmn{mnumvxvqvtrm‘y“mtnums–xqy}rmx€vormtnumxy}nmvqp|urmsy{m{‚}nrmy{prxrvtrmvmpr{qy{|vpyz{mtnumvqp|urmƒ„mtnmuvmun…†mnumnsxr{sv‡un
tn‡n€mpr}xvv†mn{mpvtvmxnrtrmoyspvu†mnum}r{qrmtnmuvmtn~ru|pyz{mpr{mnumy}xrqnmtn‡ytv}n{qnmy{Šnsvtrm”|nms|—vmtnmtnqvnmtnmursmt–‡yqrsmoyspvuns†mnumsvutrmvmov~rmvm”|nmsnmnoynnmnu
xy}nmx€vormtnumvqp|urmƒ„mtnmuvmun…mprnsxr{tyn{qnmvumxnrtrmoyspvumy{}ntyvqrmv{qnyrm…mursmnsqv{qnsmp–tyqrsmoyspvunsm{rmpr}xn{tytrsmn{mnum}r{qrmsruypyqvtrmn{mtn~ru|pyz{‹
™r{mnsxnpqrmvmursmt–‡yqrsm…mp–tyqrsmoyspvuns†muvmnonytvmpr}xvvpyz{mtn‡n€mnonpq|vsnmpr{sytnv{trmursmŠn{nvtrs†mpr}rms|—nqrmxvsy~rmtnumŠv~v}n{†mvmxvqymtnumxnrtrmoyspvu
y{}ntyvqrmsyŠ|yn{qnmvum‚uqy}rm~n{pytrmvmuvmonp•vmtnmor}vuyvpyz{mtnmuvmsruypyq|tmtnum‡n{noypyr‹
§ymtnmuvmpr}xvvpyz{mnonpq|vtvmn{mnumxy}nmxnrtrmoyspvum”|nmprnsxr{tvmns|uqvm”|nmnum}r{qrmtnmuvmtn~ru|pyz{mnsmy{onyrmrmyŠ|vumvumy}xrqnm”|nms|—vmtnmuvmtnqvppyz{my{typvtvmn{mnu
xy}nmx€vormtnmnsqnmvqp|ur†muvmtn~ru|pyz{mqn{t€mxvvmnumnsxr{sv‡unmpv€pqnmtnoy{yqy~r‹m§y†mxrmnumpr{qvyr†ms|m}r{qrmns|uqvm}v…r†mnsnmpv€pqnmsrurmxrpntn€mpr{mnsxnpqrmvmuvms|}v
n”|y~vun{qnmvum}n{pyr{vtrmy}xrqn‹
¨umnwpntn{qnm{rmsn€mpr{sytnvtrmtnoy{yqy~r†mtn‡yn{trmsnmr‡—nqrmtnmuvmpr}xvvpyz{mtnspyxqv†mvmnonpqrsmtnmvt”|yymnsnmpv€pqn†mn{mursmxnrtrsmoyspvunsmsyŠ|yn{qns‹
§y}yuvmxrpnty}yn{qrmtnmpr}xvvpyz{mtn‡n€{mnonpq|vmursmnsxr{sv‡unsmpr}xn{tytrsmn{mnumsnŠ|{trmx€vormtnum}ys}rmvqp|urmtnmuvmun…mxvvmvxuypvmurmtysx|nsqrmn{mnumvxvqvtrm‘yy“mtnms|
x€vorms–xqy}r†mpr{mnsxnpqrmvmursmy}xrqnsm”|n†mtnm{rm•v‡nmsruypyqvtrmuvmtn~ru|pyz{†m•|‡ynv{mqn{ytrmtnnp•rmvmnp|xnvm©pr{or}nmvmurmxn~ysqrmn{mnumvq‹m„ mtnmuvmun…†mxrmursm‡yn{nsm”|n
uvm}rqy~vr{©mvmxvqymtnumxnrtrmoyspvumy{}ntyvqrmsyŠ|yn{qnmvum‚uqy}rm~n{pytrmvmuvmonp•vmtnmor}vuyvpyz{mtnmuvmsruypyq|tmtnum‡n{noypyr‹
§ymursm‡yn{nsmr‡—nqrmtnmuvmsruypyq|tmsnmtnsqy{v{mqv{qrmvmrxnvpyr{nsmŠv~vtvsmxrmnumy}x|nsqrmn{mnum}npvtrmy{qn{rmpr}rmvmnwxrqvpyr{ns†mvpqy~ytvtns†mrxnvpyr{nsm…šrmxnsqvpyr{nsm”|n
npy‡v{myŠ|vumqvqv}yn{qrm”|nmnuuvs†mxvvmtnqn}y{vms|mvonpqvpyz{mvm|{vsm|mrqvs†mvmursmnonpqrsmtnmuvsmtysxrsypyr{nsmpr{qn}xuvtvsmn{mnsqnmvqp|ur†mxrpntn€mnum}npv{ys}rm”|nmns|uqvvmtn
vxuypvpyz{mtnmvppntnsnmvumqvqv}yn{qrmxn~ysqrmn{mnumvqp|urm„ mtnmuvmun…‹
ªdXGc_V\YXaJ_\YJH^GVaHcaJX«HGcYXG\ahkj
FGHIJKLIKhijhkkj'('Ÿrsms|—nqrsm”|nmnonpq‚n{muvsm~n{qvsmtnm‡yn{nsmŠv~vtrsmrmuvsmxnsqvpyr{nsmpr}xn{tytvsmxrmnumvxvqvtrmƒmtnumy{pysrmn“mtnumvqp|urm mtnmuvmun…†m”|nmtn{mu|Švmvumny{qnŠr
tnumy}x|nsqrmovpq|vtrmpr{or}nmvumsnwqrm…ms–xqy}rmx€vormtnumvqp|urm„ mtnmuvmun…†mnsxnpqy~v}n{qn†mtn‡n€{mnonpq|vmuvmpr}xvvpyz{mxn~ysqvmn{mnumxy}nmx€vormtnumvqp|urmv{qnyrmpr}r
symuvsmrxnvpyr{nsmv{qntyp•vsm{rm•|‡ynv{mtvtrmu|Švmvumny{qnŠrmv{qnsm}n{pyr{vtr†mpr}x|qv{trmnum}r{qrm”|nmnuursm•v…v{mnonpqy~v}n{qnmnn}‡rusvtrmrmny{qnŠvtrmpr{or}nmvmuvsm{r}vs
nŠuv}n{qvyvs†mpr}rmy}x|nsqrmy{Šnsvtrmn{mursmq–}y{rsmtnumsnŠ|{trmx€vormtnumvqp|urmƒ„mtnmuvmun…‹
hkj


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 0213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+*,-+./01(0),23)045*(/+13)0(/01(647,-+./08490+/-,287+2+(/*4):;<
?9*@0AB@C =>=EFGHIJKLKMNOFPKQLGRSISOFTGISGULVOSMWMGXYZTKPWMGIKM[WLIO\GTFMG]WOJFMG^G[TF_WMGSLG`aSGISZSO\LGOSMNKNaKOMSGTFMGMaJFMGWZNSLKIFMGSLGISbWTaPKQLGSGKLVOSMFOMSGTWMGKLNSOSMSM
:D<
:;;<
PWOOSM[WLIKSLNSMcGSLGTWMGPFMWMGFG`aSGMSGOS]KSOSLGTWMG[\OOF]WMG`aKLNWG^GWPNFbWGISTG[OKJSOGFONdPaTWGMKLGLYJSOWGKLPWO[WOFIWGFGPWLNKLaFPKQLGISTGFONdPaTWGefGISGTFGTS^g
hLGNFTSMGPFMWMcGTFMGMaJFMG`aSGISZFLGMSOGOSMNKNaKIFMG[WOGSTGOSM[WLMFZTSG[WIO\LcGISGMSOG[OWPSISLNScGPWJ[aNFOMSGPWJWGPOiIKNWG]KMPFTGWGPWJWGKJ[aSMNWG]FPNaOFIWGSLGTWMGNiOJKLWMGISTGFONdPaTW
fjGISGTFGTS^cGSLGTFGISPTFOFPKQLGkaOFIFGISTGKJ[aSMNWGFTGbFTWOGFVOSVFIWGISTGJSMGISGMaGS]SPNKbWGKLVOSMWcGSLGTFMG]WOJFMG^GPWLIKPKWLSMG`aSGFTGOSM[SPNWGSMNFZTS_PFGTFGHIJKLKMNOFPKQLGRSISOFTGIS
ULVOSMWMGXYZTKPWMcGLWG[aIKSLIWGMSOGLaSbFJSLNSGWZkSNWGISTGOiVKJSLGISGISbWTaPKQLG[OSbKMNWGSLGSTGFONdPaTWGJSLPKWLFIWGSLGSTG[\OOF]WGFLNSOKWOg
'(49l3/+m3-+4/()@0n57+l3-+4/()01(0(/*+131()0-4/*+/,31493):;<
?9*@0AB@o:D<:;;<=>=hLGTWMGPFMWMGISGOSWOVFLK_FPKWLSMGPWJ[OSLIKIFMGSLGTWMGNiOJKLWMGISTGFONdPaTWGppGISGTFGTS^GISGKJ[aSMNWGFGTFMGVFLFLPKFMcGNSqNWGWOISLFIWGSLGrsspG^GMaMGJWIK]KPFPKWLSMcGTFGW
TFMGSLNKIFISMGPWLNKLaFIWOFMG`aSIFO\LGMakSNFMGFGTFMGPWLIKPKWLSMG[OSbKMNFMGSLGSTG[OKJSOGFONdPaTWGMKLGLYJSOWGKLPWO[WOFIWGFGPWLNKLaFPKQLGISTGFONdPaTWGefGISGTFGTS^G[FOFGSTGJFLNSLKJKSLNWGIST
OiVKJSLGOSVaTFIWGSLGSMNFGYTNKJFGLWOJFGPWLGOSM[SPNWGFGTFMGMaJFMGISbaSTNFMGFGTFGWGTFMGSJ[OSMFMGFLNSPSMWOFMcGISZKSLIWGPWLMKISOFOMScGFGTWMGS]SPNWMGISTGPQJ[aNWGISGTWMG[TF_WMG]KkFIWMGSLGST
OS]SOKIWGOiVKJSLcGSTGNKSJ[WGNOFLMPaOOKIWG[FOFGSMNFMGYTNKJFMg
t3714030u36490*v-/+-408490-42893w0-4/)*9,--+./w0u359+-3-+./w0(735493-+./040+2849*3-+./01(u+/+*+6301(05+(/()01(0-38+*37@0x31,-+13101(05(/(u+-+4):;<
?9*@0AB@y:D<:;;<=>=EFGPFIaPKIFIG[OSbKMNFGSLGSTGYTNKJWG[\OOF]WGISTG[OKJSOGFONdPaTWGMKLGLYJSOWGKLPWO[WOFIWGFGPWLNKLaFPKQLGISTGFONdPaTWGefGISGTFGTS^cGW[SOFO\GzSLGTFMG]WOJFMG^G[TF_WMG`aS
SMNFZTS_PFGTFGHRUXzGOSM[SPNWGISGTFGNWNFTKIFIGISGTFMGMaJFMGISbaSTNFMcGF[TKPFIFMGWGLWG^GMKSJ[OSG`aSGMSG[OWIa_PFGFTVaLFGISGTFMGPKOPaLMNFLPKFMGJSLPKWLFIFMGSLGSTGFLNSYTNKJWG[\OOF]WGISTGJKMJW
FONdPaTWGISLNOWGISTG[TF_WGISGMSMSLNFG{|}~G[SOdWIWMG]KMPFTSMGPWLNFIWMGISMISGSTGKLJSIKFNWGMKVaKSLNSGFTGYTNKJWGbSLPKIWGFGTFG]SPFGISG]WOJFTK_FPKQLGISGTFGMWTKPKNaIGISGISbWTaPKQLg
t(96+-+4)08€57+-4)@0t,5)+1+4)w0-428(/)3-+./0*39+u39+30‚40u4/14)084903)+)*(/-+30(-4/.2+-3@0'vl+2(/0()8(-+37@
?9*@0AB@ƒ„:D<:;;<=>=hTGTdJKNSGJ\qKJWGFLaFTGFTG`aSGFPSGOS]SOSLPKFGSTGYTNKJWG[\OOF]WGISTGMSVaLIWGFONdPaTWGMKLGLYJSOWGKLPWO[WOFIWGFGPWLNKLaFPKQLGISTGFONdPaTWGefGISGTFGTS^cGMSO\G]KkFIWG^
FMKVLFIWG[WOGSTG…KLKMNSOKWGISG†FPKSLIFGFGPFIFGMSPNWOGWGOFJFGISGFPNKbKIFIGSPWLQJKPFg
hTGWOISLGISG[OSTFPKQLG[FOFGTFGIKMNOKZaPKQLGISTGOS]SOKIWGTdJKNSGJ\qKJWGISLNOWGISGPFIFGMSPNWOGWGOFJFGMSGISNSOJKLFO\GSLGZFMSGFGTFGFLNKV‡SIFIGISGTWMGMFTIWMGFPaJaTFIWMGMSVYLGSTG[SOdWIWG]KMPFT
SLGSTG`aSGMSGaZKSOSLGWOKVKLFIWgGHGKVaFTGFLNKV‡SIFIcGTFGFMKVLFPKQLGMSO\G[OW[WOPKWLFTGFGTFGJFVLKNaIGISGTWMGMFTIWMg
hTG…KLKMNSOKWGISG†FPKSLIFGSMNFZTSPSO\GTFMGLWOJFMGPWJ[TSJSLNFOKFMG^GFPTFOFNWOKFMG`aSGSMNKJSGPWLbSLKSLNSMG[FOFGTFGF[TKPFPKQLGISTGJSPFLKMJWGISGFMKVLFPKQLGISMPOK[NWg
EFGHIJKLKMNOFPKQLGRSISOFTGISGULVOSMWMGXYZTKPWMGIKM[WLIO\GTFG[SOKWIKPKIFIcGTFG]WOJFG^GSTG[TF_WGSLG`aSGISZSO\LG[OSMSLNFOMSGTFMGMWTKPKNaISMg
EWMG…KLKMNSOKWMG`aSGNSLVFLGkaOKMIKPPKQLGMWZOSGSTGMSPNWOGWGOFJFGOSM[SPNKbWGMaJKLKMNOFO\LGFTG…KLKMNSOKWGISG†FPKSLIFG^GFGTFGHIJKLKMNOFPKQLGRSISOFTGISGULVOSMWMGXYZTKPWMGTFGKL]WOJFPKQLG`aSGTS
MSFGOS`aSOKIFG[FOFGTFGF[TKPFPKQLGISGSMNFMGIKM[WMKPKWLSMg
nˆ‰'?xŠn‹‰t0Œ‰0Šˆn'Ž?xŠ‹@0?t‰0Šˆn‹Š‘‰
Œ(*(92+/3-+./
?9*@0A®=>=’=“”•=–—˜™•=š™“=›œžŸ “”=¡¢=š™=“›=“™£¤=•™=™˜™˜š™œ¥=¦”œ=¦œ™Ÿ—”=˜”œ§›“=¦›œ›=“›=›¦“—Ÿ›Ÿ—¨˜=š™=“”•=š™œ™Ÿ©”•=š™=—§¦”œ›Ÿ—¨˜¤=™“=¦œ™ª—•”=Ÿ”§”=›“=™˜=™“=«¨š—¬”=’š ›˜™œ”­
¯›=§™˜Ÿ—¨˜=š™=“”•=œ—° ”•=›=± ™=©›Ÿ™=œ™–™œ™˜Ÿ—›=™“=Ÿ—›š”=›œžŸ “”=š™=“›=“™£=˜”=Ÿ”§¦œ™˜š™=™“=—§¦ ™•”=Ÿœ™›š”=¦”œ=“›=§—•§›¤=˜—=“”•=¬œ›ª¥§™˜™•=š™=“›=“™£=š™=—§¦ ™•”•=—˜™œ˜”•­
¯­²=¡¢³=¡´µ¶·²=¸¡³=´¢
¹3-,7*31()01(0730Œ+9(--+./0º(/(93701(0?1,3/3)
?9*@0AÇ=>=« ›˜š”=“›=“™¬—•“›Ÿ—¨˜=›š ›˜™œ›=©›°—“—™=™“=“—°œ›§—™˜”=›=¦“›»›=š™=“”•=°—™˜™•¤=¦™œ”=™¼—•›˜=Ÿ”˜œ”ª™œ•—›•=Ÿ”˜=œ™“›Ÿ—¨˜=›=“”•=™“™§™˜”•=—˜™¬œ›˜™•=š™=“›=š™™œ§—˜›Ÿ—¨˜=š™=“”•
¬œ›ª¥§™˜™•=›=“”•=± ™=›“ š™=™“=›œžŸ “”=¡¢=š™=“›=“™£¤=”=˜”=•™=¦ š—™œ™=–—½›œ=Ÿœ—™œ—”=œ™•¦™Ÿ”=š™=“”•=§—•§”•=™˜=™“=—™§¦”=œ™± ™œ—š”=¦”œ=™“=œ™•¦”˜•›°“™¤=“›=¶—œ™ŸŸ—¨˜=¾™˜™œ›“=š™=’š ›˜›•¤
š™¦™˜š—™˜™=š™=“›=’š§—˜—•œ›Ÿ—¨˜=¿™š™œ›“=š™=À˜¬œ™•”•=Á°“—Ÿ”•¤=™˜—š›š=› ¥œ± —Ÿ›=™˜=™“=¥§°—”=š™“=ט—•™œ—”=š™=𔘔§ž›=£=Áœ”š ŸŸ—¨˜¤=± ™š›=–›Ÿ “›š›=¦›œ›=“—± —š›œ=™“=¬œ›ª›§™˜=Ÿ”˜
Ÿ›œ¥Ÿ™œ=¦œ”ª—•”œ—”=•”°œ™=“›•=°›•™•=š™Ÿ“›œ›š›•=¦”œ=™“=—§¦”œ›š”œ¤=š™°—™˜š”=™“=§™˜Ÿ—”˜›š”=Ŝ¬›˜—•§”=’š ›˜™œ”=œ™± ™œ—œ=›“=œ™•¦”˜•›°“™=™˜=”š”•=“”•=Ÿ›•”•=£=•—˜=™¼Ÿ™¦Ÿ—¨˜=›“¬ ˜›=™“
””œ¬›§—™˜”=š™=¬›œ›˜ž›•=¦”œ=™ª™˜ ›“™•=š—–™œ™˜Ÿ—›•=š™“=§—•§”=š™=›Ÿ ™œš”=Ÿ”˜=“”•=Æœ§—˜”•=£=Ÿ”˜š—Ÿ—”˜™•=± ™=›“=™–™Ÿ”=™•›°“™»Ÿ›=“›=’š§—˜—•œ›Ÿ—¨˜=¿™š™œ›“=š™=À˜¬œ™•”•=Á°“—Ÿ”•=§™š—›˜™=™“
š—Ÿ›š”=š™=“›=¦™œ—˜™˜™=˜”œ§›=œ™¬“›§™˜›œ—›¤=™““”=•—˜=¦™œ½ —Ÿ—”=š™=“›•=¬›œ›˜ž›•=£=œ™Ÿ› š”•=± ™=¦ š—™œ›˜=Ÿ”œœ™•¦”˜š™œ=™˜=§›™œ—›=›š ›˜™œ›­=¶—Ÿ©›•=¬›œ›˜ž›•=Ÿ”§¦œ™˜š™œ¥˜=›§°—Ƙ=“›•
š—–™œ™˜Ÿ—›•=š™=—§¦”œ™•=± ™¤=Ÿ”˜=œ™“›Ÿ—¨˜=›=“”•=œ™¬ž§™˜™•=š™=¦™œŸ™¦Ÿ—¨˜=›¦“—Ÿ›°“™•=™˜=§›™œ—›=š™=—§¦ ™•”=›“=ª›“”œ=›¬œ™¬›š”¤=¦ š—™œ™˜=¬™˜™œ›œ•™=Ÿ”˜=§”—ª”=š™=“›•=œ™–™œ—š›•=Ÿ”˜œ”ª™œ•—›•­
Ș›=ª™»=–—½›š”•=“”•=Ÿœ—™œ—”•=š™–—˜——ª”•=œ™•¦™Ÿ”=š™=“”•=™“™§™˜”•=›=± ™=©›Ÿ™=œ™–™œ™˜Ÿ—›=™“=¦¥œœ›–”=›˜™œ—”œ¤=“›=§™˜Ÿ—”˜›š›=¶—œ™ŸŸ—¨˜=¾™˜™œ›“=š™=’š ›˜›•=™–™Ÿ ›œ¥=“›=“—± —š›Ÿ—¨˜=š™–—˜——ª›=£
“›=¦™œŸ™¦Ÿ—¨˜=›=± ™=“›=§—•§›=šÆ=“ ¬›œ¤=š™°—™˜š”=š—Ÿ©›=¶—œ™ŸŸ—¨˜=¦œ”Ÿ™š™œ=™˜=Ÿ›•”=š™=Ÿ”œœ™•¦”˜š™œ=›=“›=”¦”œ ˜›=š™ª”“ Ÿ—¨˜=š™=“›•=¬›œ›˜ž›•=Ÿ”˜•— —š›•=¦”œ=™“=œ™•¦”˜•›°“™=™˜=Ÿ §¦“—§—™˜”
š™=“›=”°“—¬›Ÿ—¨˜=š—•¦ ™•›=™˜=™“=¦¥œœ›–”=¦œ—§™œ”=š™“=¦œ™•™˜™=›œžŸ “”¤=¦œ™ª—›=¦™—Ÿ—¨˜=™¼¦œ™•›=š™=›± ™“=™˜=›“=•™˜—š”­
ɗ=š™=“›=œ™–™œ—š›=“—± —š›Ÿ—¨˜=• œ¬—™œ›= ˜›=š—–™œ™˜Ÿ—›=™˜=–›ª”œ=š™“=œ™•¦”˜•›°“™¤=™“=Ÿ—›š”=”œ¬›˜—•§”=›š ›˜™œ”=š™°™œ¥¤=¦œ™ª—›=˜”—–—Ÿ›Ÿ—¨˜=›=›± ™“¤=œ™§——œ=“”•=›˜™Ÿ™š™˜™•=š™“=Ÿ›•”=›=“›
¶—œ™ŸŸ—¨˜=¾™˜™œ›“=À§¦”•——ª›¤=š™¦™˜š—™˜™=š™=“›=’š§—˜—•œ›Ÿ—¨˜=¿™š™œ›“=š™=À˜¬œ™•”•=Á°“—Ÿ”•¤=™˜—š›š=› ¥œ± —Ÿ›=™˜=™“=¥§°—”=š™“=ט—•™œ—”=š™=𔘔§ž›=£=Áœ”š ŸŸ—¨˜¤=›˜™•=š™=ª™˜Ÿ—š”=ÈÊ
:Ë<=§™•=š™=¦œ›Ÿ—Ÿ›š›­
¶™=§™š—›œ=•”“—Ÿ— š=š™“=œ™•¦”˜•›°“™¤=“›=˜”§°œ›š›=¶—œ™ŸŸ—¨˜=¾™˜™œ›“=À§¦”•——ª›=š™°™œ¥=¦œ”Ÿ™š™œ=›=“›=š™ª”“ Ÿ—¨˜=™˜=“›=§™š—š›=™˜=± ™=“”•=—§¦”œ™•=˜”=© °—™œ›˜=•—š”=£›= —“—»›š”•=Ÿ”§”
Ÿ¨§¦ ”=š™=ŸœÆš—”=–—•Ÿ›“­


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 0!213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+),-),(./(0-1(2+)0*3(+(4(5-)6/78(*7-)/+)9-:;7)(+87*6;)-)1-78;)0*,)7*6<;+6-=,*):),-)(9</4-1(2+):-)>/=(*6*)0-0;),/8-7)-,)129</4;)0*)17?0(4;)3(61-,@),-)0(3*7*+1(-)*+47*)*,)9;+4;)./*)>/=(*7-
1;77*6<;+0(0;)1;9</4-7)0*)1;+6(0*7-76*),-)0*1,-7-1(2+)0*3(+(4(5-):)*,):-)1;9</4-0;)*+)=-6*)-),-)<7;5(6;7(-@)(+1(0(7A)*+)*,)*B*71(1(;)3(61-,)*+)./*)-./*,,-)6*)<7-14(./*C
D;6)(9<;74*6)./*)6/7B-+)0*),-),(./(0-1(2+)0*3(+(4(5-)0*),-)1(4-0-)E(7*11(2+)F*+*7-,)0*)G0/-+-6)6*7A+),;6)./*)0*=*7A+)4*+*76*)*+)1/*+4-)-)4;0;6),;6)*3*14;6)0*),-),*:):)*64*)7*8,-9*+4;C
DCH)IJKELH)MN
OPQRSTUVWXQRYPQTZV[T\TRYQXYQZYQ]SQPVWPY^Y_SVZV[T\TRYQXYQZYOT`R
OabaacdebYfeYgcYhcieYjklbmjhge
TadtYuvtwxyp)n)o/-+0;),-6)<7*64-1(;+*6)-)./*)6*)7*3(*7*)*,)(+1(6;)0p)0*,)-74q1/,;)r)0*),-),*:@)6*)0*64(+*+)(+0(64(+4-9*+4*)-);<*7-1(;+*6)87-5-0-6):)-);<*7-1(;+*6)*s*+4-6);)+;)87-5-0-6):)6/
-<7;<(-1(2+)-)/+-6)/);47-6)+;)3/*7-)<;6(=,*@),-)0*4*79(+-1(2+)0*,)(9</*64;)6*)<7-14(1-7A)-<,(1-+0;),-)-,q1/;4-)6;=7*),-)<7;<;71(2+)0*,)<7*1(;)+*4;)7*6/,4-+4*)0*),-)3-14/7-);)0;1/9*+4;
*./(5-,*+4*)*s4*+0(0;)<;7)*,)<7*64-0;7)0*,)*s4*7(;7)1;77*6<;+0(*+4*)-),-6)<7(9*7-6C
D-6)*64(9-1(;+*6)*3*14/-0-6)0/7-+4*)*,)*B*71(1(;)1;9*71(-,);)-z;)1-,*+0-7(;@)6*8{+)6*)47-4*)0*)7*6<;+6-=,*6)./*),,*5*+)-+;4-1(;+*6):)<7-14(./*+)=-,-+1*6)1;9*71(-,*6);)+;)1/9<,-+)1;+
*6;6)7*./(6(4;6@)7*6<*14(5-9*+4*@)0*=*7A+)-B/64-76*)-,)0*4*79(+-7)*,)(9</*64;)1;77*6<;+0(*+4*)-,){,4(9;)9*6)0*,)*B*71(1(;)1;9*71(-,);)-z;)1-,*+0-7(;)1;+6(0*7-0;@)4*+(*+0;)*+)1/*+4-)-)4-,
*3*14;),;6)9;+4;6)0*),-6);<*7-1(;+*6)87-5-0-6):)*s*+4-6):)+;)87-5-0-6)7*-,(|-0-6)0/7-+4*)6/)47-+61/76;C
DCH)r)0p})IMCr
Oea~bfbYfeYgj€jfcj‚mYƒYlc„b
TadtYuvtŒxyp)n)…+)*,)1-6;)0*),-6)<7*64-1(;+*6)-)./*)6*)7*3(*7*)*,)(+1(6;)0p)0*,)-74q1/,;)r)0*),-),*:@)*,)(9</*64;)6*),(./(0-7A):)-=;+-7A)0*+47;)0*),;6)r†)x0(*|p)0q-6)>A=(,*6)<;64*7(;7*6)-)-./*,
*+)*,)./*)6*)>-:-)<*73*11(;+-0;)*,)>*1>;)(9<;+(=,*)0*)-1/*70;)-),;)<7*5(64;)*+)*,)(+1(6;)>p)0*,)<7(9*7)<A77-3;)0*,)-74q1/,;)J)0*),-)9(69-)+;79-@)*s1*<4;)1/-+0;)6*)47-4*)0*)<7*64-1(;+*6
3(+-+1(*7-6)*+),-6)./*)*,)<7*64-4-7(;);)(+4*79*0(-7(;)0*),-6)9(69-6)6*-)/+-)*+4(0-0)7*8(0-)<;7),-),*:)IrJIM@)*+)1/:;)1-6;)*,)(9</*64;)6*),(./(0-7A):)-=;+-7A)<;7)9*6)1-,*+0-7(;)6;=7*),-)=-6*
0*)0*1,-7-1(2+)B/7-0-)*3*14/-0-)*+)3;79/,-7(;);3(1(-,@)*+)-9=;6)1-6;6)*+),-)3;79-@)<,-|;):)1;+0(1(;+*6)./*)-,)7*6<*14;)*64-=,*|1-),-)G09(+(647-1(2+)‡*0*7-,)0*)ˆ+87*6;6)‰{=,(1;6@)*+4(0-0
-/4A7./(1-)*+)*,)A9=(4;)0*,)Š(+(64*7(;)0*)…1;+;9q-):)‹=7-6):)'*75(1(;6)‰{=,(1;6C
DCH)r)0p@)J})LF)xG‡ˆ‰p)JN
R_ŽQSWRY\QZYQ]SQPVWPY_QYPQTZV[TXYZWUTUVWXQRYWYOPQRSTUVWXQRYQXYQZYOT`RtYPQROWXRTZQRYR_RSVS_SWR
OaejbYmedbYƒYcg~€bdc
TadtYuvt‘x’pxyyp)n)“”•–—•˜™š›•œ–•ž–•—›š•—›˜™Ÿ™ ¡›š¢•£ –šŸ™Ÿ™ ¡›š¢• –£ –š–”Ÿ™”Ÿ–š•›•¡”Ÿ– ¤–œ¡™ ¡›š•œ–•šž¥–Ÿ›š•œ–—•–¦Ÿ– ¡› •œ–§™”•™˜Ÿž™ •˜›¤›• –š£›”š™§—–š•šžšŸ¡ŸžŸ›š•–”•—›š•Ÿ¨ ¤¡”›š•œ–—•¡”˜¡š›
©ª•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•¬•­•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•¡”˜› £› ™œ›•š¡”•”®¤– ›•™•˜›”Ÿ¡”ž™˜¡¯”•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•¬•œ–•—™•—–­¢•—™•™—«˜ž›Ÿ™•˜›  –š£›”œ¡–”Ÿ–•š–•™£—¡˜™ °•š›§ –•–—•£ –˜¡›•”–Ÿ›•œ–•—™•›£– ™˜¡¯”•ž–• –šž—Ÿ–•œ–•—™
±™˜Ÿž ™•›•œ›˜ž¤–”Ÿ›•–ž¡²™—–”Ÿ–•–¦Ÿ–”œ¡œ›•£› •–—•šž¥–Ÿ›•œ–—•–¦Ÿ– ¡› ¢•š¡–”œ›•œ–•™£—¡˜™˜¡¯”•–”•Ÿ™—–š•˜¡ ˜ž”šŸ™”˜¡™š¢•–”•—›•£– Ÿ¡”–”Ÿ–¢•—™š•œ¡š£›š¡˜¡›”–š•£ –²¡šŸ™š•–”•–—•™ Ÿ«˜ž—›•³´•œ–•—™•—–­µ
Oea~bfbYfeYgj€jfcj‚mYƒYlc„b
TadtYuvt¶x’pxyyp)n)“”•–—•˜™š›•œ–•ž–•—›š•—›˜™Ÿ™ ¡›š¢•£ –šŸ™Ÿ™ ¡›š¢• –£ –š–”Ÿ™”Ÿ–š•›•¡”Ÿ– ¤–œ¡™ ¡›š•œ–•šž¥–Ÿ›š•œ–—•–¦Ÿ– ¡› •œ–§™”•™˜Ÿž™ •˜›¤›• –š£›”š™§—–š•šžšŸ¡ŸžŸ›š•œ–—•¡¤£ž–šŸ›•˜›”±› ¤–
—™š•£ –²¡š¡›”–š•˜›”Ÿ–”¡œ™š•–”•–—•¡”˜¡š›•©ª•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•¬•­•–”•–—•™ Ÿ«˜ž—›•š¡”•”®¤– ›•¡”˜› £› ™œ›•™•˜›”Ÿ¡”ž™˜¡¯”•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•¬•œ–•—™•—–­¢•–—•¡¤£ž–šŸ›•˜›  –š£›”œ¡–”Ÿ–•š–•—¡ž¡œ™ °•­•™§›”™ °
œ–”Ÿ ›•œ–•—›š•œ¡–·•¸³´ª•œ«™š•©°§¡—–š•£›šŸ– ¡› –š•™•™ž–—•–”•–—•ž–•š–•©™­™•£– ±–˜˜¡›”™œ›•–—•©–˜©›•¡¤£›”¡§—–•œ–•™˜ž– œ›•˜›”•—›•£ –²¡šŸ›•–”•–—•™ Ÿ«˜ž—›•¹•œ–•–š™•—–­¢•–”•—™•±› ¤™¢•£—™·›š•­
˜›”œ¡˜¡›”–š•ž–•™—• –š£–˜Ÿ›•–šŸ™§—–·˜™•—™•ºœ¤¡”¡šŸ ™˜¡¯”•»–œ– ™—•œ–•¼”½ –š›š•¾®§—¡˜›šµ
WleacjbmeiYe¿ed€cfciYlbaYgbiYQidcfbiYXcjbmcgÀYOabÁjmjcgeiÀY€mjjlcgeiYbYegYÃbhjeambYfeYgcYUj€fcfYT€d‚mbkcYfeY€embiYTjaei
TadtYuvtvx’pxyyp)n)ę•ºœ¤¡”¡šŸ ™˜¡¯”•»–œ– ™—•œ–•¼”½ –š›š•¾®§—¡˜›š¢•–šŸ™§—–˜– °•—™•±› ¤™•­•–—•£—™·›•£™ ™•—™•¡”š˜ ¡£˜¡¯”•­•—¡ž¡œ™˜¡¯”•–•¡”½ –š›•œ–—•½ ™²™¤–”•–”•—›š•˜™š›š•–”•ž–•—›š•“šŸ™œ›š
ř˜¡›”™—¢•¾ ›²¡”˜¡™—–š¢•Æž”¡˜¡£™—–š•›•–—•Ç›§¡– ”›•œ–•—™•È¡žœ™œ•ºžŸ¯”›¤™•œ–•Éž–”›š•º¡ –š•œ–§™”•™˜Ÿž™ •–”•˜™ °˜Ÿ– •œ–• –š£›”š™§—–•šžšŸ¡ŸžŸ›¢•£žœ¡–”œ›•£ –²– •¤›œ™—¡œ™œ–š•­•£—™·›š•œ¡±– –”Ÿ–š
™•—›š•ž–•˜›  –š£›”œ™”•™—• –šŸ›•œ–•—›š•—›˜™Ÿ™ ¡›š¢•£ –šŸ™Ÿ™ ¡›š¢• –£ –š–”Ÿ™”Ÿ–š•›•¡”Ÿ– ¤–œ¡™ ¡›š•œ–•šž¥–Ÿ›š•œ–—•–¦Ÿ– ¡› •ž–•œ–§™”•™˜Ÿž™ •–”•¡½ž™—•˜™ °˜Ÿ– µ
U‚kl€dbYfegYaÊfjdbY¿jicg
TadtYuvtux’pxyyp)n)“—•˜¯¤£žŸ›•œ–—•˜ ¨œ¡Ÿ›•±¡š˜™—•™•ž–•š–• –±¡– –•–—•™”Ÿ–®—Ÿ¡¤›•£°  ™±›•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•š¡”•”®¤– ›•¡”˜› £› ™œ›•™•˜›”Ÿ¡”ž™˜¡¯”•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•¬•œ–•—™•—–­•š– °•£ ›˜–œ–”Ÿ–•–”•–—•£– «›œ›
±¡š˜™—•–”•–—•ž–•š–•©™­™•¡”½ –š™œ›•–—•¡¤£ž–šŸ›•œ–Ÿ– ¤¡”™œ›•˜›”•™  –½—›•™•—›•œ¡š£ž–šŸ›•–”•–š–•™ Ÿ«˜ž—›¢•˜›”±› ¤–•™•—™•¤›œ™—¡œ™œ•ž–•˜›  –š£›”œ™•­•™•—™š•œ–¤°š•œ¡š£›š¡˜¡›”–š•ž–•™—• –š£–˜Ÿ›
–šŸ™§—–·˜™•—™•ºœ¤¡”¡šŸ ™˜¡¯”•»–œ– ™—•œ–•¼”½ –š›š•¾®§—¡˜›šµ
RQPËVUVWRY\VÃVSTZQRYU_^TY_SVZV[TUVÌXYWYQ]OZWSTUVÌXYQÍQUSVËTYRQYZZQËQYTYUTWYQXYQZYOT`R
Zj€jfcj‚mYƒYlc„b
TadtYuvtÎ )n)“—•¡¤£ž–šŸ›• –šž—Ÿ™”Ÿ–•œ–•—™•™£—¡˜™˜¡¯”•œ–•—™š•œ¡š£›š¡˜¡›”–š•£ –²¡šŸ™š•–”•–—•¡”˜¡š›•–ª•œ–—•™ Ÿ«˜ž—›•³•œ–•—™•—–­•š–•©™——™ °•™•˜™ ½›•œ–—•£ –šŸ™Ÿ™ ¡›¢•­™•š–™•–”•±› ¤™•œ¡ –˜Ÿ™•›•™
x’p
xyyp
Ÿ ™²¨š•œ–—•¤–˜™”¡š¤›•œ–•£– ˜–£˜¡¯”•™•ž–•š–• –±¡– –”•—›š•£°  ™±›š•š¡½ž¡–”Ÿ–š¢•š–½®”•–—•˜™š›µ


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 0 213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*(+,-.)/0),01(.*(+,-.,2).(3,+(01()2)+2*,4,5,-+2)(0)(5)6-73)8/(),01(.9(0:-)(0)(5)6-:2;)(31()-41/-.<)42*2)-:(01()+()6(.4(64,=0)>)5,8/,+-4,=0?)@-)A+*,0,31.-4,=0)B(+(.-5)+()C0:.(323
DEF5,423)+,3620+.<)5-)G2.*-)>)523)65-H23)(0)523)8/()+(F(.<)6.-41,4-.3()(),0:.(3-.3()5-)6(.4(64,=0)+(5),*6/(312?
'()(I,31,.)*<3)+()/0),01(.*(+,-.,2).(3,+(01()2)+2*,4,5,-+2)(0)(5)6-73)8/(),01(.9(0:-)(0)(5)6-:2;)(5)4-.<41(.)+()-:(01()+()6(.4(64,=0)>)5,8/,+-4,=0)3(.<)-3/*,+2)62.)-8/(5)8/()1(0:-)(5
9704/52)42*(.4,-5)*<3)4(.4-02)420)(5)6.(31-+2.)+(5)3(.9,4,2)+,:,1-5;)3,0)6(.J/,4,2)+()8/()(5),*6/(312)4201,0/-.<).(4->(0+2)(0)(5)6.(31-1-.,2)420G2.*()-)52)+,36/(312)(0)(5)6.,*(.)6<..-G2)+()(31(
-.174/52?)K()(01(0+(.<0)42*6.(0+,+23)(0)(31()6<..-G2;)+(F,(0+2)-3/*,.)(5)4-.<41(.)+()-:(01()+()6(.4(64,=0)>)5,8/,+-4,=0;)5-3)(01,+-+(3)8/()6.(31-0)(5)3(.9,4,2)+()42F.2)62.)+,9(.323)*(+,23
+()6-:2;)+(02*,0-+-3)-:./6-+2.-3)2)-:.(:-+2.(3?
L5)6.(31-1-.,2)8/(+-.<)2F5,:-+2)-)5,8/,+-.)(),0:.(3-.)(5),*6/(312;)+()-4/(.+2)420)5-)G2.*-;)523)65-H23)>)5-3)420+,4,20(3)8/()(31-F5(H4-)5-)A+*,0,31.-4,=0)B(+(.-5)+()C0:.(323)DEF5,423;
4/-0+2)02)*(+,()/0),01(.*(+,-.,2).(3,+(01()2)+2*,4,5,-+2)(0)(5)6-73)8/(),01(.9(0:-)(0)(5)6-:2;)-37)42*2)1-*F,M0)4/-0+2;)*(+,-0+2)/0),01(.*(+,-.,2)8/().(E0-)5-)4-.-41(.731,4-)-01(3
3(N-5-+-;)(31()02)+(F-)-41/-.)42*2)-:(01()+()6(.4(64,=0)>)5,8/,+-4,=0)62.)52)+,36/(312)(0)(5)-.174/52)3,:/,(01(?
QRSTUVWTXYZ[Y\\[OPO@-)-41/-4,=0)+(5)-:(01()+()6(.4(64,=0)>)5,8/,+-4,=0)3()+(1(.*,0-.<)(0)G/04,=0)+()523)5,31-+23)+()6.(31-+2.(3)].(3,+(01(3)2)+2*,4,5,-+23)(0)(5)(I1(.,2.)+()3(.9,4,23)+,:,1-5(3
(0)523)1M.*,023)+(5),04?)*^)+(5)-6?)_`)+(5),04?)(^)+(5)-.1?)a)+()5-)5(>])8/()420G(44,20-.<)5-)A+*,0,31.-4,=0)B(+(.-5)+()C0:.(323)DEF5,423;)5-)8/()62+.<)-41/-5,H-.523)6(.,=+,4-*(01(;
(31-F5(4,(0+2;)(0)4-+-)4-32;)(5)*2*(012)-)6-.1,.)+(5)4/-5)1-5(3)5,31-+23)2)3/3)3/4(3,9-3)-41/-5,H-4,20(3).(3/51-.<0)+()-65,4-4,=0?
@23)*(04,20-+23)5,31-+23)3().(G(.,.<0)-)6.(31-+2.(3)4/>-)-41,9,+-+)420)523)3/J(123)42*6.(0+,+23)(0)(5),04,32),^)+(5)-.174/52)b)+()5-)5(>)3(-)(I45/3,9-*(01()5-)6.(31-4,=0)+()3(.9,4,23
+,:,1-5(3;)(0)4/>2)4-32)3()4203,+(.-.<)8/()523)6-:23)(G(41/-+23)-)1-5(3)6.(31-+2.(3)62.)523).(G(.,+23)3/J(123)2F(+(4(0)-)3(.9,4,23)42*6.(0+,+23)(0)(5),04,32)(^)+(5)-.174/52)`)+()5-)*,3*-
02.*-?
L323)5,31-+23)1-*F,M0)3().(G(.,.<0)-)6.(31-+2.(3)4/>-)-41,9,+-+)420)523)3/J(123)*(04,20-+23)02)3()5,*,1-)-)5-)6.(31-4,=0)+()3(.9,4,23)+,:,1-5(3;)3/6/(312)(0)(5)4/-5)3()(01(0+(.<)8/()523
6-:23),0+,4-+23).(3620+(0)-)3(.9,4,23)42*6.(0+,+23)(0)(5),04,32)(^)+(5)-.174/52)`)+()5-)5(>;)4/-0+2)5-3)26(.-4,20(3)(0)4/(31,=0).(E0-0)5-3)420+,4,20(3)8/()-5).(36(412)(31-F5(4(.<)5-
A+*,0,31.-4,=0)B(+(.-5)+()C0:.(323)DEF5,423?
D-.-)(552;)62+.<)1(0(.3()(0)4/(01-)3/)G.(4/(04,-;)3/)*2012;)5-)*2+-5,+-+)420)5-)8/()c->-0)3,+2)6-41-+-3)>)4/-58/,(.)21.2)6-.<*(1.2)8/()6(.*,1-),0G(.,.)8/()3()1.-1-)+()/0)3(.9,4,2)+,:,1-5
420)523)-54-04(3)6.(9,3123)(0)5-)5(>)>)(0)(31-).(:5-*(01-4,=0;)-)G,0)+()G-4,5,1-.)5-)-65,4-4,=0)+(5)1.,F/12?
L0)523)4-323)4201(*65-+23)(0)523)+23)6<..-G23)6.(4(+(01(3)3()-+*,1,.<)6./(F-)(0)4201.-.,2;)1-012)(0)4/-012)-5)5/:-.)+()/1,5,H-4,=0)2)(I6521-4,=0)(G(41,9-)+(5)3(.9,4,2)](I4(612)+()9(.,G,4-.3(
5-3)3,1/-4,20(3)6.(9,31-3)(0)(5)E51,*2)6<..?)+(5)-.1?)`)+()5-)5(>];)42*2)(0)4/-012)-5)(04/-+.()+()5-)26(.-12.,-)42*2)3(.9,4,2)+,:,1-5?
@23)6.(31-1-.,23),045/,+23)(0)(5),04,32),^)+(5)-.174/52)b)+()5-)5(>)(31<0)2F5,:-+23)-)5,8/,+-.)(),0:.(3-.)(5),*6/(312)8/()6/+,(.-)42..(3620+(.)6-.-)5-3)+(*<3)3,1/-4,20(3)8/()6/(+-0
(04/-+.-.3()42*2)3(.9,4,23)+,:,1-5(3)-54-0H-+23)62.)(5),04,32)(^)+(5)-.174/52)`)+()5-)*(04,20-+-)5(>)>)8/()02)(31M0),045/,+-3)(0)523)4-323)4201(*65-+23)(0)(31()-.174/52?
deUfUgQhQh
QRSTUVVOPOijOklmnopoqrOskltopqrOluOljOplvnuwrOsxkkyzrOwljOykq{|njrO}ZOwlOjyOjl~OsykyOmnlO|rkklpsruwyOljOou|klluqrOwlOjyOyj{|nrqyOlpqy€jl|owrOluOljOoprOkljy|oruywrO|ruOjyOklvnjy|o‚uOsrk
lwowrkOwlOjypOtluqypOwlOvypOlulkv{yOljƒ|qko|yO~OyvnyOklpnjqyO|rsklupotrOwlOqrwrOoupqknluqrOmnlO|nsjyOqyjOzouyjowywO|nyjlpmnolkyOplyuOpnpO|yky|qlk{pqo|ypOql|urj‚vo|ypOrOjyOn€o|y|o‚u
vlrvkxzo|yOwlOpnOoupqyjy|o‚u„
ijOou|klluqrOwlOjyOyj{|nrqyOwopsnlpqrOluOjyOurkyOjlvyjO|oqywyOluOljOsxkkyzrOyuqlkorkOurOplkxOwlOysjo|y|o‚uO|nyuwrOjyOtluqyOrOjyOsklpqy|o‚uOznlkyOwlpqouywyOyOpn…lqrpO…nk{wo|yluql
ouwlsluwoluqlpOmnlOklpnjqluOkltluwlwrklpOrOluOpnO|yprO|rsklpqywrklpOwlOjrpOoprpO€olulpOrOplkto|orpO|rskluwowrpOluOjyOopyOuoO|nyuwrOplOqkyqlOwlOskrtoporulpOwlOvypOnqojo†ywypO|rr
oupnrOluOjyOvlulky|o‚uOwlOlulkv{yOljƒ|qko|yOrOsklpqy|orulpOwlOplkto|orOwlOtyjrkOyvklvywrOluOqljl|rnuo|y|orulp„
‡„ˆO}Z
QRSTUVVTY\[OPO‰Olzl|qrpOwlOjrOlpqy€jl|owrOluOljOou|oprO|[OwljO|nykqrOsxkkyzrOwljOykq{|njrO}ZOwlOjyOjl~OplkxuOwlOysjo|y|o‚uOjypOwopsrpo|orulpOwljOykq{|njrO}OwljOwl|klqrOŠ}‹ŒOwljO‹ŒOwlOr|qn€kl
wlOŠŽ„
‡„ˆO}Z
QRSTUVVT—Y\[OPO‰OjrpOzoulpOwopsnlpqrpOsrkOljOou|oprOv[OwljOykq{|njrO}ZOwlOjyOjl~OplO|rupowlkykxOmnlO|nsjoluqyuOljOklmnopoqrOskltopqrOluOwo|yOurkyOjrpOlwoqrklpOwlOwoykorpOkltopqypO~
sn€jo|y|orulpOslko‚wo|ypO|n~yOzy|qnky|o‚uOluOljOy‘rO|yjluwykorOoulwoyqrOyuqlkorkOyjOslk{rwrOzop|yjOwlOmnlOplOqkyqyOpouOou|jnokOljOosnlpqrOyjOtyjrkOyvklvywrOplyOouzlkorkOyOjyOpnyOzo…ywyOsyky
ljOpl|qrkOouwnpqkoyjOsrkOjyO’ropo‚uOipsl|oyjOwlO“lvnooluqrO|klywyOsrkOljOykq{|njrOŠŒ”OwlOjyOjl~O}••Ž–„
iuOljO|yprOwlOouo|oy|o‚uOwlOy|qotowywlpOjrpOpn…lqrpOwljOvkytyluOsrwkxuOysjo|ykOjyOqypyOwozlklu|oyjOwopsnlpqyOluOjyO|oqywyOurkyOjlvyjOwnkyuqlOjrpO•OY|nyqkr[OskolkrpOlplpO|yjluwykor
srpqlkorklpOyjOwlOjyOklzlkowyOouo|oy|o‚uO~OyOsykqokOwlOlplOrluqrOprjrOsrwkxuOyuqlulkOwo|rOqkyqyoluqrOpoOpnOzy|qnky|o‚uOluOjrpO‹OYqklp[OskolkrpOlplpOyuqlkorklpOklpnjqyOouzlkorkOyOjy
skrsrk|o‚uOwlOjyOpnyOskltopqyOluOljOskolkOsxkkyzrOwlOlpqlOykq{|njrOmnlO|rkklpsruwyOsrkOwo|rOslk{rwr„
‡„ˆO}ZOv[
QRSTUVVTšY\[OPO‡rpOy|qrklpOoutrjn|kywrpOluOjypOrslky|orulpOwlOwopqko€n|o‚uOwlOwoykorpOkltopqypO~Osn€jo|y|orulpOslko‚wo|ypO|rrOyp{Oqy€oƒuOluOjypOwlO|jypozo|y|o‚uOklsykqrO~˜rOwltrjn|o‚uOwl
wo|rpO€olulpOplOlu|nluqkyuO|rskluwowrpOwluqkrOwlOjrpOpn|lpotrpOpn…lqrpOwlOjyO|ywluyOwlO|rlk|oyjo†y|o‚uOyOjrpOmnlOy|lOklzlklu|oyOljOmnouqrOsxkkyzrOwljOykq{|njrOou|rksrkywrOy
|ruqouny|o‚uOwljOykq{|njrO}ZOwlOjyOjl~OwlOosnlpqrOyjOtyjrkOyvklvywrOql™qrOrkwluywrOluOŠ–O~OpnpOrwozo|y|orulpO~OprjrOsrkOjrpOruqrpOzy|qnkywrpOsrkOqyjlpOrslky|orulp„
‡„ˆO}Z„Š
eUfU›œhžŸhQ ¡œhUŸžUdŸh¢›dgžhTU›œhgQ¢džŸœhU›œQ¡d£Q¤QhUœŸUœ¡Uœ¥gœ›dž›U¦U§gd¡d£Q¤QhUœŸUœ¡UQ¨h
Q©Sª«ª¬­¬®¯U¬ª°®R®±©ª­¬­¯


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 0"213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
)*+,-./'('0123456378327916:3761;70<7=>?@AB>=C752D<7E7FGHI7>>@E@AB>=J
K*LMNO+L*PQ-R*STU*SLQ,-VWSOSUOSXW-MP-UO+SYSMUMPQ
)*+,-.Z'('0123456378327916:3761;70<7=>?@AB>=C752D<7E7FGHI7>>@E@AB>=J
[V-\-V]^_`VK_Va],-bcb_de^-f-eghVi)_Ve]b^-jkb-ib]b`)
V]^_`VK_Va]
lPm-ONTRmSTSPW+L
)*+,-.n '('r57s69:t:uD25v:wt7x16125;7617yt421u3u7z{|;:v3u76:vD52}7;5u7t3295u757;5u7~1761|12}t75€uD52u17;3u7u€1D3u785u:3u761;7D2:|D3C791tv:3t563u71t71;752D‚v;37ƒ7617;57;1„C7571…1vD3u
oppq
6171†D12:32:‡527u7v3t6:v:wt761721u83tu5|;1u7:tuv2:8D3uC71t7v5u37617v3221u83t612<
ˆ25D}t63u17617;3u7u€1D3u757~17u1721…:12171;7:tv:u37:J761;79:u93752D‚v;3C7;573|;:45v:wt7617:tuv2:8v:wt7u171tD1t612}7v98;:657v3t71;7:t421u3761;7:981uD378327852D17617~:1t7v3221u83t65C71t
:2D67617;376:u81uD371t71;7u‰8D:93752D‚v;37:tv328325637u:t7t{9123757v3tD:t5v:wt761;752D‚v;37Š‹76171uD57214;591tD5v:wt<
VTRL*+UML*PQ
)*+,-/ª'('Œ'Ž‘’“”•'–—˜™‘—š'‘•'‘Ž'•“—›'q'–‘Ž'’šœ“™Ž›'ž'–‘'Ž'Ž‘Ÿ '—‘'‘•š‘•–‘’¡'˜Ž“Ž‘''Ž›—'—™¢‘š›—'˜—£›—'–‘Ž'¤‘“¤›'¥˜›•Ž‘'¦¥˜›’š“”•'–‘§•š£¦'Ÿ'‘¨“Ž™—£¥‘•š‘'‘•
’‘Ž“”•'“›•'‘—š‘'¤‘“¤›©
Œ©«'¬'“q­'ž'q
`b^Ke]^)ghb^-V]^_`VKde^,-^k^-eghVi)_Ve]b^
eRP*UOSLWPQ-OLW-OLWQNTSML*PQ-®SWUmPQ-¯-OLW-QN°P+LQ-P±PW+LQ-L-WL-UmOUW²UMLQ
)*+,-/¶op·q'('³'Ž›—'§•‘—'–‘Ž'’šœ“™Ž›'´'–‘'Ž'Ž‘Ÿ '—‘’¡•'“›•—–‘’–›—'“›•—™¥–›’‘—'§•Ž‘—'µ™‘•‘—'–‘—š•‘•'‘•‘—'›'—‘’£“›—'˜’'—™'™—›'›'“›•—™¥›'˜’£–›©
Œ©«'­'´¸¹º«'»¼¸º½'o³¾¿Àq'p¬pÁ
)N+L*S²UOSXW-U-MSQO*STSWU*-Pm-STRNPQ+L-PW-OUQLQ-PW-ÂNP-WL-MPÃP*ÄU-ÅUOP*QP,-_LWMSOSLWPQ
)*+,-/Ï'('ƛ'›—š•š‘'Ž›'–—˜™‘—š›'‘•'‘Ž'’šœ“™Ž›'´'–‘'Ž'Ž‘Ÿ '“™•–›''Ž›—'§•‘—'–‘'Ž'‘¥—”•'–‘'“›¥˜’›•š‘—'§™‘’•'™šŽÇ–›—'——š‘¥—'“›¥˜™š’Ç–›— '‘Ž‘“š’”•“›— '‘Ž‘“š’›¥‘“¡•“›—
›'¥‘“¡•“›— '“›•'Ž›—'“™Ž‘—'’‘—™Žš‘'–§“™Žš›—›'“™¥˜Ž¥‘•š’'‘Ž'’‘µ™—š›'–—˜™‘—š›'‘•'Ž'“š–'•›’¥ '‘Ž'Ȓ£¥‘•'µ™‘'’‘“‘'—›’‘'Ž'›˜‘’“”•'˜›–’¡'–—“’¥•’—‘ '™•'“™•–›'Ž—'§“š™’—
›'–›“™¥‘•š›—'‘µ™£Ž‘•š‘—'—‘•'‘¨š‘•––›—''•›¥’‘'–‘'“›•—™¥–›’‘—'§•Ž‘—'›'–‘'—™¢‘š›—'“™Ÿ—'›˜‘’“›•‘—'—‘'‘•“™‘•š’•'‘¨‘•š—'›'•›'Ž“•Ç–—'˜›’'‘Ž'¥˜™‘—š› '—‘¥˜’‘'µ™‘'Ž'’‘§‘’–
“Ž––'–‘Ž'–µ™’‘•š‘ 'Ž›“š’›'›'˜’‘—šš’›'Ÿ'—™'–‘•š§““”•'—‘'¥˜’¥'—¥™Žš¡•‘¥‘•š‘'“›•'Ž'‘¥—”•'–‘'Ž'’‘—˜‘“š£'–›“™¥‘•š“”•'Ÿ'–“¤›'˜’›“‘–¥‘•š›'¤Ÿ'—–›'™š›’Ç–›'˜›’'Ž
³–¥•—š’“”•'¾‘–‘’Ž'–‘'¿•È’‘—›—'ÀɐŽ“›— '‘•š––'™š¡’µ™“'‘•'‘Ž'¡¥š›'–‘Ž'ʏ•—š‘’›'–‘'˓›•›¥œ'Ÿ'̐’—'Ÿ'͑’£“›—'ÀɐŽ“›— '‘•'Ž'§›’¥'Ÿ'“›•–“›•‘—'µ™‘'ǚ'–—˜›•È©
Œ©«'´¸¹º«'»p¸º½'o³¾¿Àq'p¬pÁ
K*PQNWOSLWPQ
)*+,-/Ñ'('Л–'›˜‘’“”•'Ȓ£–'µ™‘'’‘Ž“‘'™•'’‘—˜›•—Ž‘'•—“’˜š›'“›•'µ™‘•'•›'“’‘–š‘'—¥Ž’'“›•–“”•'§’‘•š‘'Ž'¥˜™‘—š› '—‘'˜’‘—™¥’¡'’‘ŽÇ–''™•'’‘—˜›•—Ž‘'•›'•—“’˜š›'µ™‘
•›'“šÉ'“›¥›'“›•—™¥–›’'§•Ž '—Ž£›'µ™‘«
q'‘Ž'–µ™’‘•š‘'›'Ž›“š’›'–‘“Ž’‘'‘¨˜’‘—¥‘•š‘'—™'“›•–“”•'–‘'“›•—™¥–›’'§•Ž''š’£Î—'–‘'Ž'“‘˜š“”•'–‘Ž'“›¥˜’›•š‘'›'§“š™’'µ™‘'˜’'šŽ‘—'‘§‘“š›—'—‘'‘¥š’¡'–‘'“›•§›’¥––
“›•'Ž›'µ™‘'–—˜›•È'Ž'³–¥•—š’“”•'¾‘–‘’Ž'–‘'¿•È’‘—›—'ÀɐŽ“›— '‘•š––'™š¡’µ™“'‘•'‘Ž'¡¥š›'–‘Ž'ʏ•—š‘’›'–‘'˓›•›¥œ'Ÿ'̐’—'Ÿ'͑’£“›—'ÀɐŽ“›— 'Ÿ'—‘¥˜’‘'µ™‘'‘Ž'£‘•–‘–›’'›
Ž›“–›’'•›'˜™–‘’'’Ç›•Ž‘¥‘•š‘'˜’‘—™¥’'µ™‘'•›'—‘'š’š'–‘'™•'“›•—™¥–›’'§•Ž '›
q'‘Ž'–µ™’‘•š‘'›'Ž›“š’›'“›¥˜’™‘‘'—™'“›•–“”•'–‘'—™¢‘š›'‘¨‘•š›'›'•›'Ž“•Ç–›'˜›’'‘Ž'Ȓ£¥‘• '‘•'Ž'§›’¥'µ™‘'‘—šŽ‘Ç“'‘Ž'“š–›'̒ȍ•—¥›©
Œ©«'´¸Œ©«'¼¬´»»¸º½'o³¾¿Àq'p··­'p¬pÁ'Ÿ'¼p¼ž
[VV-\-bÒKe`d)le`b^,-`ÓiVÔb]-b^Kb_V)h
b±RL*+UML*
)*+,-/Õ'('³'Ž›—'§•‘—'–‘'Ž›'˜’‘£—š›'‘•'‘Ž'’šœ“™Ž›'¬'–‘'Ž'Ž‘Ÿ '—‘'‘•š‘•–‘’¡'˜›’'‘¨˜›’š–›’''µ™‘Ž'˜›’'“™Ÿ'“™‘•š'—‘'‘§‘“šÉ'Ž'‘¨˜›’š“”• '—‘'’‘Ž“‘'ǚ''—™'•›¥’‘'›''•›¥’‘'–‘'™•
š‘’“‘’›©
Œ©«'Ö'–q­'¬­'¬¬¸¹º«'¬p­'»Á­'»ž­'»Ö''Ö»¸º½'o³¾¿Àq'¼···


227 799798oÖq
o××q
2
 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 05213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
)*+,-./,0 '('567879:;<678=9;8>;?@AB;C8;DE6><?BA6C;7F8?B<AGAH?H;7F86E;>?BA6C;78IJ68E>;7<?BA6C;78=9;8>;BAK?C8AL9?@8<>?<?MA;C<68=9;8;@@?7F8<?MKANC8E6H>OC8?BB;H;>8?@8<>?<?MA;C<68E>;GA7<6
123
1443
;C8;@8?><PB9@68QR8H;8@?8@;IF8;C8@?78B6CHABA6C;78?@@P8;DALAH?7F8B6C8>;7E;B<68?@8AME9;7<68ACL>;7?H68;C8GA><9H8H;8@68HA7E9;7<68;C8;@8ACBA768;S8H;@8?><PB9@68T8I8;C8;@8?><PB9@68ACB6>E6>?H68?8B6C<AC9?BAUC
H;@8?><PB9@68QF8?MK678H;@8<;D<68@;L?@V
WXYZ[\]^_`a\
)*+,-.‚'('b'cde'fgfhide'jf'ck'jfiflmnokhnpo'jfc'cqmnif'rlfsneid'fo'fc'eftuojd'rvllkgd'jfc'kliqhucd'wx'jf'ck'cfyz'fc'mdoid'jf'cke'f{rdlikhndofe'ef'feik|cfhflvz'fo'idjde'cde'hkedez'hdogdlmf'k
ck'jfgnonhnpo'jf'skcdl'jkjk'fo'cde'kliqhucde'}x~'k'}~'jfc'€pjntd'bjukofld
€ukojd'rufjk'jfmdeilklef'gfƒkhnfoifmfoifz'fo'ck'gdlmk'y'hdojnhndofe'„uf'kc'lferfhid'lfeufcsk'ck'bjmnoneilkhnpo'…fjflkc'jf'†otlfede'‡ˆ|cnhdez'foinjkj'kuivl„unhk'fo'fc'vm|nid'jfc
‰noneiflnd'jf'Šhdodmqk'y'‹|lke'y'Œflsnhnde'‡ˆ|cnhdez'„uf'fc'nmrdlif'jfc'kcujnjd'cqmnifz'hkchuckjd'jf'khufljd'k'cd'rlfehlnrid'fo'fc'rvllkgd'koiflndlz'fe'nogflndl'kc'mdoid'jfc'nmrufeid'gkhiulkjd
rdl'|nfofez'eflsnhnde'y'cdhkhndofe'jfeinokjde'fgfhinskmfoif'k'cke'f{rdlikhndofe'd'k'hukc„unfl'fikrk'fo'ck'hdoefhuhnpo'jf'cke'mnemkez'lfkcnkjke'fo'fc'rflqdjd'gnehkcz'ef'hdoenjflklv'feif'ˆcinmd
fo'lffmrckd'jf'k„ufc
Šc'lfmkofoif'jfc'ekcjd'lfeucikoif'jf'ck'hdmrfoekhnpo'jnerufeik'fo'fc'rlnmfl'rvllkgd'jfc'hnikjd'kliqhucd'wx'dlntnokjd'fo'ck'krcnhkhnpo'jfc'lfgflnjd'cqmnifz'rdjlv'ilkeckjklef'k'cde'rflqdjde
gnehkcfe'entunfoifez'ifonfojd'fo'hufoikz'rklk'hkjk'uod'jf'fccdez'fc'mfohndokjd'cqmnif'mv{nmd'krcnhk|cf
Ž'wx‘’'}“’”'1b…†‡3'•
–—ZX*+^˜X*[]-™[\[š`_`^*`X]-˜[-*[›œY[\[]-ž[-X+X*›^\-Ÿ^-Ÿ`™[*^_`a\-˜[Ÿ-`YZž[]+X-[\-[Ÿ-Y[*_^˜X-`\+[*\X
)*+,-.¢'('b'cde'gnofe'rlfsneide'fo'fc'iflhfl'rvllkgd'jfc'kliqhucd'wx'jf'ck'cfyz'ef'rlfeumnlvz'eno'kjmninlef'rluf|k'fo'hdoilklndz'„uf'ck'eniukhnpo'rlfsneik'fo'jnhƒk'odlmk'ef'hdogntulk'hukojd'fc
|fofgnhnklnd'jfc'l tnmfo'„uf'didltk'ck'cn|flkhnpo'jfc'nmrufeid'fo'fc'mflhkjd'noiflod'lfkcnhf'eue'f{rdlikhndofe'rdl'noiflmfjnd'jf'rfledoke'd'edhnfjkjfe'„uf'fhdopmnhkmfoif'rufjko
hdoenjflklef'snohuckjke'hdo' cz'fo'lkpo'jfc'dlntfo'jf'eue'hkrnikcfez'jf'ck'jnlfhhnpo'fgfhinsk'jfc'oftdhndz'jfc'lfrklid'jf'uincnjkjfez'd'jf'hukc„unfl'dilk'hnlhuoeikohnk'„uf'nojn„uf'ck'f{neifohnk
jf'uo'hdo¡uoid'fhdopmnhd
benmnemd'ef'rlfeumnlv'ck'f{neifohnk'jf'ck'snohuckhnpo'k'„uf'ef'lfgnflf'fc'rvllkgd'koiflndlz'7?@G68E>9;K?8;C8B6C<>?>A6z'hukojd'ck'idikcnjkj'jf'cke'drflkhndofe'jfc'kcujnjd'|fofgnhnklnd'd
jfiflmnokjk'hkiftdlqk'jf'fccke'efk'k|edl|njk'rdl'jnhƒd'f{rdlikjdlz'd'hukojd'ck'hken'idikcnjkj'jf'cke'hdmrlke'jf'feif'ˆcinmd'd'jf'jfiflmnokjk'hkiftdlqk'jf'fcckez'efk'fgfhiukjk'kc'rlnmfld
Ž'wx‘’'}~’”'1b…†‡3'•
£*^\]ZX*+[-`\+[*\^_`X\^Ÿ
)*+,-..'('Šo'cde'hkede'rlfsneide'fo'fc'kliqhucd'}z'nohned'ƒ3z'ruoide'¤x'y'¤wz'jf'ck'cfyz'ef'kenmncklv'k'ck'f{rdlikhnpo'ck'fgfhinsk'rlfeikhnpo'y'gkhiulkhnpo'jf'cde'lferfhinsde'eflsnhnde
Ž'}'ƒ3z'¤x'y'¤w¥'wx‘’'xw¥'}~¥'}“’”'1b…†‡3'•
¦*[]+^_`X\[]-*[^Ÿ`§^˜^]-[\-[Ÿ-Z^œ]-¨-ž+`Ÿ`§^˜^]-[\-[Ÿ-[—+[*`X*
)*+,-..,0 '('©;>6L?H68E6>8M;HA68H;@8©V8ªTRJ«¬TªF8?><V8­8®¯°±8TTJ­J«¬TªS
143
²³³³-´-Wµ¶·µ¸W³µ·-µ-Wµµ¦–¸)£³²)·-¹–-–º¦µ¸£)W³»¶
Wµ¼¦)½¾)·-¹–-Wµ¼–¸W³)¿³À)W³»¶-³¶£–¸¶)W³µ¶)¿
)*+],-.Å-^-Å.'('Šcnmnokjde'rdl'fc'jfhlfid'•Á•'1‹'xw•3z'hdo'fgfhide'jfejf'fc'¤¤•z'nohcuensf'ÃeŽ'•~•xÁz'kli'•z'noh'¡3ā1“3
³º-´-µ£¸)·-¹³·¦µ·³W³µ¶–·
)*+,-ÅÅ'('Šcnmnokjd'rdl'jfhlfid'“}Á¤ÁÁÁ'1‹'•~“¤ÁÁÁ3
–˜`+X*`^Ÿ[],-¦^›X]-^-_ž[\+^
)*+,-ÅÆ'('Žk'krcnhkhnpo'jfc'nmrufeid'kc'skcdl'ktlftkjd'rklk'hkohfckl'd|cntkhndofe'gnehkcfe'fo'cde'nmrufeide'k'cke'tkokohnke'y'k'ck'tkokohnk'mqonmk'rlfeuoik'y'eue'hdllferdojnfoife
koinhnrdez'rlfsneik'fo'fc'kliqhucd'~'jf'ck'cfyz'eflv'rldhfjfoif'fo'ck'rldrdlhnpo'„uf'jfc'nmrufeid'jfiflmnokjd'hdllferdojk'k'cke'tkokohnke'jflnskjke'dz'fo'eu'hkedz'k'cde'khinsde'kgfhikjde'k'ck
khinsnjkj'fo'ck'„uf'edo'uincnkjde'cde'|nfofe'„uf'dlntnoko'fc'hl jnid
Ž'~
–Y`]X*^]-˜[-*^˜`X˜`šž]`a\-¨-][*Ç`_`X]-_XYZŸ[Y[\+^*`X],-¦^›X-^-_ž[\+^
)*+,-ÅÆ,0 '('Šo'fc'hked'jf'lferdoek|cfe'noehlnride'„uf'efko'eu¡fide'jfc'tlkskmfo'feik|cfhnjd'rdl'fc'kliqhucd'}~'jf'ck'cfy'•••2~z'fc'lfmkofoif'od'hdmruikjd'cuftd'jf'krcnhkl'fc
143
rldhfjnmnfoid'feik|cfhnjd'rdl'fc'kliqhucd'nohdlrdlkjd'eno'oˆmfld'k'hdoinoukhnpo'jfc'kliqhucd'~'jf'ck'cfyz'od'rdjlv'efl'd|¡fidz'|k¡d'onotuok'hnlhuoeikohnkz'jf'khlfjnikhnpo'hdo'dilde
tlksvmfofe'k'hkltd'jf'cde'hdoiln|uyfoife'on'jf'edcnhniujfe'jf'jfsdcuhnpo'd'ilkoegflfohnk'k'gksdl'jf'iflhflde'lferdoek|cfez'rujnfojd'ilkeckjklef'ƒkeik'eu'ktdikmnfoidz'k'guiulde'rflqdjde
gnehkcfe'jfc'nmrufeid'jf'feik'cfy


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 14213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
'()*+,(-./01*'(*2223+4*567(*8+
9:;<:=>;?@ABCDEF<>@AG:;:A<>EHC@IFHJ?@KAL:M>A:A<C?NI:
i;IKAjkKl./0*O*PQRSQ6TU*VQ*WXYZ[UY7Q*UR*UV*7U6\U6*567]\[VQ*XR\Q6ZQ65WQ*5*\QR7XR[5\X^R*WUV*567]\[VQ*+,*WU*V5*VU_4*UV*\^TZ[7Q*WUV*Z5`Q*5*\[UR75*Z6UaXY7Q*UR*UV*TXYTQ*RQ*ZQW6b*Y[ZU656*VQY
ZUYQY*76UY*TXV*.c*d(,,,0.80*ZQ6*5eQ*\5VURW56XQ*_*ZQ6*\5W5*UY75fVU\XTXUR7Q*UR*WQRWU*UgXY75*V5*QfVX̀5\X^R*WU*6U5VXh56*UV*URY5_Q*Z565*V5*WU7U\\X^R*WU*\QTf[Y7XfVUY*UgUR7QY*ZQ6*[YQ*Q*ZQ6*WUY7XRQ
`UQ`6bSX\Q(
mV*\^TZ[7Q*WUV*Z5`Q*5*\[UR75*5*n[U*YU*6USXU6U*UV*Zb665SQ*5R7U6XQ6*YU6b*Z6Q\UWUR7U*YXUTZ6U*n[U*VQY*6U5\7XaQY*5Wn[X6XWQY*o5_5R*YXWQ*UR76U`5WQY*_*V5Y*6UYZU\7Xa5Y*QZU65\XQRUY*YU*UR\[UR76UR
S5\7[65W5Y*_*5fQR5W5Y(
p5\qV75YU*5*V5*rWTXRXY765\X^R*pUWU65V*WU*sR`6UYQY*tqfVX\QY4*UR7XW5W*5[7b6n[X\5*UR*UV*bTfX7Q*WUV*uXRXY7U6XQ*WU*m\QRQT]5*_*t6QW[\\X^R4*Z565*WX\756*V5Y*RQ6T5Y*\QTZVUTUR756X5Y*5*USU\7QY*WUV
\^TZ[7Q*WUV*6USU6XWQ*Z5`Q*5*\[UR75(
'()*+,(d./0
vAwAxyzL{zy|y{}~zA€i}zy{€yiz
€ii‚{zAz{€~Ay}9ƒ~„~Ai‚~}{A{€y…y}ix{zA~}A|{}€ii|y{}~zAi}~€y{€~zAi„A†Ax~A~}~€{Ax~A†k‡ˆ
„FBCF=:<F‰NA=?JAFEGC?@I>
i;IKAkŒ*O*'QY*oU\oQY*XTZQRXfVUY*5*n[U*YU*6USXU6U*UV*XR\XYQ*50*WUV*567]\[VQ*d*WU*V5*VU_4*n[U*7[aXU65R*Q6X̀UR*UR*\QR76575\XQRUY*5R7U6XQ6UY*5V*-*WU*URU6Q*WU*-Š8‹4*YU6bR*VXn[XW5WQY*5*V5*75Y5*n[U
Z565*VQY*TXYTQY*6X̀XU65*UR*UV*XTZ[UY7Q*5*V5Y*aUR75Y*5*V5*SU\o5*WU*\QR76575\X^R(
r*USU\7QY*WU*V5*VXTX75\X^R*WUV*\^TZ[7Q*WUV*\6WX7Q*SXY\5V*n[U*YU*UY75fVU\]5*UR*UV*Z6XTU6*Zb665SQ*WUV*XR\XYQ*50*WUV*567]\[VQ*3*WU*V5*VU_*2,Žd-4*aX̀UR7U*\QR*5R7U6XQ6XW5W*5*V5*TQWXSX\5\X^R
XR76QW[\XW5*ZQ6*Y[*YXTXV56*2-d8Ž4*7657bRWQYU*WU*5Wn[XYX\XQRUY4*XTZQ675\XQRUY*WUSXRX7Xa5Y4*VQ\5\XQRUY*Q*Z6UY75\XQRUY*WU*YU6aX\XQY4*n[U*YU*aXR\[VUR*\QR*VQY*oU\oQY*XTZQRXfVUY*YUe5V5WQY*UR*UV
Zb665SQ*5R7U6XQ64*YU*\QRYXWU656b*\QTQ*75Y5*n[U*\Q66UYZQRW5*5ZVX\564*V5*XRWX\5W5*UR*UYU*Zb665SQ(
P[5RWQ*VQY*TUR\XQR5WQY*oU\oQY*XTZQRXfVUY*UY7[aXU65R*5*V5*SU\o5*WU*\QR76575\X^R*S[U65*WUV*bTfX7Q*WUV*XTZ[UY7Q*5*V5Y*aUR75Y*Q*UgUR7QY*WUV*TXYTQ*ZQ6*RQ6T5*`URU65V*Q*UYZU\X5V4*YU*VUY
5\Q6W56b*YXTXV56*76575TXUR7Q4*YU`qR*\Q66UYZQRW54*UR*UV*XTZ[UY7Q*5V*a5VQ6*5`6U`5WQ(
sWR7X\Q*76575TXUR7Q*5V*WXYZ[UY7Q*UR*VQY*Zb665SQY*5R7U6XQ6UY*YU6b*WU*5ZVX\5\X^R4*\[5RWQ*VQY*\X75WQY*oU\oQY*XTZQRXfVUY*7[aXU65R*Q6X̀UR*UR*Y[f\QR76575\XQRUY*ZQY7U6XQ6UY*5V*-*WU*URU6Q*WU
-Š8‹*ZQ6*Qf65Y*Z56\X5VUY4*\QTZ6URWXW5Y*UR*[R5*\QR76575\X^R*5R7U6XQ6*5*UY5*SU\o54*UR*n[U*YU*o[fXU65*SX5WQ*UV*Z6U\XQ*7Q75V*U*XR5TQaXfVU*WU*V5*Qf65(
'()*d*501*-2‘’)*Š-*5*Šd
“?<”:A=?A<>NI;:I:<F‰N
i;IKAk†*O*r*VQY*USU\7QY*WUV*567]\[VQ*5R7U6XQ6*YU*\QRYXWU656b*SU\o5*WU*\QR76575\X^R*V5*WUV*5\7Q*n[U*V5*5\6UWX7U*UR*SQ6T5*SUo5\XUR7U4*WU*5\[U6WQ*\QR*V5Y*RQ6T5Y*\QTZVUTUR756X5Y*n[U*WX\7U*V5
rWTXRXY765\X^R*pUWU65V*WU*sR`6UYQY*tqfVX\QY4*UR7XW5W*5[7b6n[X\5*UR*UV*bTfX7Q*WUV*uXRXY7U6XQ*WU*m\QRQT]5*_*•f65Y*_*–U6aX\XQY*tqfVX\QY(
—657bRWQYU*WU*VX\X75\XQRUY*ZqfVX\5Y*Q*Z6Xa5W5Y4*YU*UR7URWU6b*\QTQ*SU\o5*WU*\QR76575\X^R*V5*WU*5ZU67[65*WU*V5Y*Z6QZ[UY75Y*Y5VaQ*n[U4*5R7UY*WU*Z6Q\UWU6YU*5*V5*5W[WX\5\X^R*WUSXRX7Xa54*YU
o[fXU65R*5\Q6W5WQ*XR\6UTUR7QY*WU*Z6U\XQY4*UR*\[_Q*\5YQ*YU*UR7URWU6b*\QTQ*SU\o5*WU*\QR76575\X^R*V5*WU*V5*5W[WX\5\X^R(
‘’)*Š,1*Š21*Šd
;:H:˜>@A@>H;?AFNEC?HJ?A:˜?N>A>;FMFN:=>@A?NA<>NI;:I:<F>N?@A=?JA:™>A†k‡ˆ
i;IKAkl*O*'QY*oU\oQY*XTZQRXfVUY*5*n[U*YU*6USXU6U*UV*XR\XYQ*50*WUV*567]\[VQ*d*WU*V5*VU_4*n[U*7[aXU65R*Q6X̀UR*UR*\QR76575\XQRUY*\QR*SU\o5*\XU675*UR*UV*5eQ*-Š8‹4*W56bR*V[`56*5V*76575TXUR7Q*n[U
YU*UY75fVU\U*UR*UV*567]\[VQ*Š,*WU*UY75*6U`V5TUR75\X^R*UR*V5*TUWXW5*UR*n[U*VQY*TXYTQY4*ZQ6*XTZU6XQ*WU*VQ*UgZ6UY5TUR7U*WXYZ[UY7Q*UR*VQY*TUR\XQR5WQY*\QR7657QY4*o[fXU65R*WUfXWQ*aU6XSX\56YU
W[65R7U*WX\oQ*5eQ(
sWR7X\Q*\6X7U6XQ*YU*5ZVX\56b*Z565*VQY*oU\oQY*XTZQRXfVUY*5*n[U*WUR*V[`56*V5Y*Y[f\QR76575\XQRUY*Q6X̀XR5W5Y*UR*VQY*TUR\XQR5WQY*\QR7657QY4*UR*V5*TUWXW5*UR*n[U*5n[UVVQY4*ZQ6*XTZU6XQ*WU*VQ
WXYZ[UY7Q*UR*UY7QY4*o[fXU65R*WUfXWQ*aU6XSX\56YU*UR*UV*5eQ*-Š8‹(
‘’)*Š,1*Š-
š?NI:@A=?AFNEC?HJ?@A>;FMFN:=:@A?NA<>NI;:I:<F>N?@A:NI?;F>;?@A:JA†A=?A?N?;>A=?A†k‡ˆ
i;IKAk›*O*'QY*oU\oQY*XTZQRXfVUY*5*n[U*YU*6USXU6U*UV*XR\XYQ*f0*WUV*567]\[VQ*d*WU*V5*VU_4*n[U*7[aXU65R*Q6X̀UR*UR*\QR76575\XQRUY*\QR*SU\o5*\XU675*5R7U6XQ6*5V*-*WU*URU6Q*WU*-Š8‹4*n[UW56bR*S[U65
WUV*bTfX7Q*WUV*`65a5TUR(
'()*d*f0‘’)*Š,1*Š21*Š‹
“?<”:A<F?;I:


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 10213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
KLMNOPQ'(')'*+,'-./0,'10'*+,'2'31+,4'56789:*+,'5/706.+60,';',./'<06=:.9.+'10'*+'1.,<:0,7+'0/'0*'>?1.@+'>.A.*B'75CD.E/',0'9+/,.10656F'-09G5'9.0675'*5'10'*5'./:7.*.H59.?/'10*'0,75C<.**51+'10*
.C<:0,7+'10',0**+,'I:0'**0A565'0*'1+9:C0/7+B',.0C<60'I:0'G:D.060',.1+'0-097:515'<+6'5@0/70,'+-.9.5*0,J
RST'U2V'UW
XYZ[\]O^_OL`a\Z_b
KLMNOPh'('c+,'60,<+/,5D*0,'9+C<60/1.1+,'0/'0*'6E@.C0/',.C<*.-.951+B'I:0'51I:.065/'5'<567.6'10'*5'0/76515'0/'A.@0/9.5'10'*5'*0;'2Wdef'*5'95*.151'10'60,<+/,5D*0,'./,96.<7+,B'I:0156F/
G5D.*.751+,'<565'101:9.6'0*'96E1.7+'-.,95*'<6+A0/.0/70'10'51I:.,.9.+/0,'10'D.0/0,'10':,+B'0/'*5'<6+<+69.?/'576.D:.D*0'5'*+,'<068+1+,'-.,95*0,'./.9.51+,'5'<567.6'10'*5'60-06.15'A.@0/9.5';'10'59:061+
5'*+'1.,<:0,7+'0/'0*'56789:*+'fg'10'*5'*0;B'/+'6.@.0/1+'5'75*0,'0-097+,'0*'60I:.,.7+'10',:'-597:659.?/'1.,96.C./515J
cJT'fgicJT'2WWgUicJT'2Wefj
kl_LYm\]b_nOm]bOlL_m\]OYOo\pYLOqO^_OmYbp_
KLMNOPr'('c5,'1.,<+,.9.+/0,'<60A.,75,'0/'*+,'<F665-+,',0@:/1+';'706906+'10*'./9.,+'54'10*'56789:*+'f'10'*5'*0;B',06F/'10'5<*.959.?/'0/'*5'C01.15'0/'I:0'9+/'5/706.+6.151'5',:'0/76515'0/
A.@0/9.5'/+',0'G:D.065'<06-099.+/51+'0*'60,<097.A+'G09G+'.C<+/.D*0J
cJT'f'54iRST'sd
KbM\m\l]nOtu_Om]ba_vYbOlL_m\]OL_m\[\^]nOm]bOYbM_L\]L\^Y^OYvOwxO^_O]mMu[L_O^_OxPPy
KLMNOP}'('z/'0*'95,+'10',0{5,'+'5/7.9.<+,'I:0'9+/@0*5/'<609.+B'609.D.1+,'9+/'5/706.+6.151'5*'Ws'10'+97:D60'10'sUU|B'9+660,<+/1.0/70,'5'+<0659.+/0,'0/'*5,'I:0'*5'0/760@5'10'*+,'D.0/0,'+
0C.,.?/'10'*5'-597:65',0'<6+1:H95'5'<567.6'10*'s'10'1.9.0CD60'10*'C.,C+'5{+B',06F/'10'5<*.959.?/B'60,<097+'10'*+,'C.,C+,B'*5,'/+6C5,'10'597:5*.H59.?/'I:0'1.,<+/85'0*',E<7.C+'<F665-+'10*
56789:*+'U'10'*5'*0;'A.@0/70'5'*5'-09G5'0/'I:0'5I:0**+,',0'G:D.065/'G09G+'0-097.A+,J
),.C.,C+B'/+'9+660,<+/106F'*5'597:5*.H59.?/'./1.9515'<609010/70C0/70B'9:5/1+'*5,',0{5,'+'5/7.9.<+,'5'I:0'5*:10'0*'<F665-+'5/706.+6',0'G:D.065/'G09G+'0-097.A+,'0*'Ws'10'+97:D60'10'sUU|
;'*5'0/760@5'10*'D.0/'+',:'-597:659.?/',0'<6+1:H95'1:65/70'0*'C0,'10'/+A.0CD60'10*'C.,C+'5{+J
cJT'fV'eiRST'2sV'2f
~
]MYn€
34'‚.7:*51+';i+'/:C0651+'<+6'*5'S01599.?/
34'ƒ:C0651+'<+6'*5'601599.?/
3s4'‚0„7+',iRJ'eU2isUUjB'567JsB')/0„+'3…†T'sdieisUUj4B'C+1.-J'‡+6'RJ's22jisUUjB'RJ's22UisUUj'3…†T'2dis|isUUj4B'RJ'22WisUUU'3…†T'sUiWisUUU4B'RJ'edUisUUU'3…†T'2fieisUUU4B'RJ's|gfisUUU'3…†T
2diUisUUU4B'RJ's|j2isUUU'3…†T'eis|isUUU4B'RJ'2U|i2|||'3…†T'Wigi2|||4B'RJ'fW2i2|||'3…†T'eidi2|||4B'RJ'esei2||s'3…†T'sgifi2||s4B'RJ's||ji2||s'3…†T'sgiji2||s4B'RJ'sWfsi2||s'3…†T
W|is|i2||s4B'RJ'sWg|i2||2'3…†T'2eidi2||24B'RJ's|Wsi2||g'3…†T's2iji2||g4V'RJ'ddUi2||e'3…†T'2|iei2||e4V'RJ'seWWi2||e'3…†T'sgissi2||e4B'RJ'ss2ji2|sf'3…†T'2Wiei2|sf4';'RJ'jsWi2|sj'3…†T
ssiUi2|sj4
324')6789:*+'./9+6<+651+'<+6'0*'RJ'edUisUUU'3…†T'2fieisUUU4'9+C+'ˆ5/70,'10*'56789:*+'sˆ
3W4'c5')‰Š‡'0,75D*090B'C01.5/70'*5'S‹'d|d'3…†T'22is|isUUU4B'*+,'60I:.,.7+,B'<*5H+,';'9+/1.9.+/0,'I:0'*+,'60,<+/,5D*0,'10D0/'9:C<*.C0/756'<565'/+'*.I:.156'0'./@60,56'0*'ŠŒ)',+D60'0*'60C5/0/70'10*
<609.+'10*'./C:0D*0'/+'5*95/H51+'<+6'0*'@65A5C0/'9:5/1+'609.D5/',0{5,'+'5/7.9.<+,'I:0'9+/@0*0/'<609.+,'9+660,<+/1.0/70,'5'+D65,',+D60'./C:0D*0'<6+<.+J
c5'/+6C5'9+C<*075'<:010'9+/,:*756,0'0/'zSSz‡)S'('ŠŒ)
3g4')6789:*+'106+@51+'<+6'0*'109607+'s|Wsi2||g'3…†T's2iji2||g4J'z*'C.,C+'/+'60,:*7?'10'5<*.959.?/B'0„90<7+'0/'*+,'95,+,'0/'I:0B'0/9+/76F/1+,0'9+/9*:.15,'*5,'+<0659.+/0,';'G5D.0/1+',.1+'-597:651+'0*
.C<:0,7+B'/+',0'59601.7560',:'60,7.7:9.?/'5'*+,'51I:.60/70,B'0/'9:;+'95,+'1.9G5'106+@59.?/'70/16F'0-097+,'<565'*+,'G09G+,'.C<+/.D*0,'I:0',0'<06-099.+/0/'10,10'0*'s2iji2||g
3f4'z*',:,96.<7+6'<:010'9+/,:*756'*+,'56789:*+,'10*'>?1.@+')*.C0/756.+'ƒ59.+/5*B'9.751+,'0/'0,70'<F665-+B'0/'zSSz‡)S'('ŠŒ)'('‚J'Š
3e4')6789:*+,'0*.C./51+,'<+6'0*'RJ'2U2i2|||'3…†T'Wigi2|||4
3d4'‡+6'C01.+'10*'RJ'seWWi2||e'3…†T'sgissi2||e4',0'0,75D*090'I:0'<+6'0*'5{+'2||e'/+',0'<+16F'9+C<:756':/'C+/7+',:<06.+6'5''sJf||'<+6'0,75D*09.C.0/7+B'<+6'*5,'51I:.,.9.+/0,'10'60597.A+,'I:8C.9+,
0-097:515,'5'<567.6'10*'sfidi2||e
3j4')6789:*+'./9+6<+651+'<+6'0*'RJ'jsWi2|sj'3…†T'ssiUi2|sj4J'Œ06'*5,'1.,<+,.9.+/0,'60*57.A5,'5'*5'A.@0/9.5'5*'-./5*'10*'<60,0/70'9:06<+B'RJ'jsWi2|sjB'567J's|
3U4'‡F665-+'./9+6<+651+'<+6'0*'RJ'jsWi2|sj'3…†T'ssiUi2|sj4J'Œ06'*5,'1.,<+,.9.+/0,'60*57.A5,'5'*5'A.@0/9.5'5*'-./5*'10*'<60,0/70'9:06<+B'RJ'jsWi2|sjB'567J's|
3s|4')67J'C+1.-.951+'<+6'0*'RJ'jsWi2|sj'3…†T'ssiUi2|sj4J'Œ06'*5,'1.,<+,.9.+/0,'60*57.A5,'5'*5'A.@0/9.5'5*'-./5*'10*'<60,0/70'9:06<+B'RJ'jsWi2|sjB'567J's|


227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 11213
012321405 67897
77
9 7
 9 97
9::;/<,*8/4=4*)*=)(+/1+,/0./>8/?:@ABC:?/9DEF/::AGABC:?;8/H0,/.-4/()41+4)5)+I04/,0.-*)7-4/-/.-/7)J0I5)-/-./K)I-./(0./1,040I*0/5=0,1+L/>8/?:@ABC:?L/-,*8/:C
M
NOPQORSTUVWXYZVUT[\]^_`Ta`^_bc`c_`d
efag`h_iT]jTk]ji^T]l^`l]minToimbpbq]qbic`hT]jTm`q^`_iT^`lj]f`c_]^binTrbl`cqb]
VZXsXYZVU
tSuTVVXsXYZVU
/
{^_nTVZ/2/v-4/()41+4)5)+I04/(0./1,040I*0/(05,0*+/0I*,-,wI/0I/7)J0I5)-/0./(x-/4)J=)0I*0/-./(0/4=/1=y.)5-5)zI/0I/0./D+.0*xI/EK)5)-.8
|-,-/.+4/6056+4/)}1+I)y.04/10,K055)+I-(+4/-/1-,*),/(0./:/(0/0I0,+/(0/BC:~//6-4*-/.-/0I*,-(-/0I/7)J0I5)-/(0./1,040I*0/(05,0*+L/.-4/+y.)J-5)+I04/€=0/,04=.*0I/(0/.-4/}+()K)5-5)+I04/)I*,+(=5)(-4/1+,/0.
-1x*=.+/‚H/(0./3x*=.+/‚‚‚/(0/.-/.0/B~@ƒ„/40/0I*0I(0,wI/5=}1.)(-4/0I/.-/}0()(-/€=0/40/6--/(0*0,})I-(+/0/)IJ,04-(+/0./)}1=04*+/€=0/,05-z/4+y,0/.-/+10,-5)zI/+/€=0/.+4/,041+I4-y.04/4=4*)*=*+4/,0K0,)(+4
0I/04-/I+,}-/I+/.+/6--I/5+}1=*-(+/5+}+/5,…()*+/K)45-./+/,05=10,-(+/-/*,-7…4/(0./}05-I)4}+/()41=04*+/0I/0./-,*x5=.+/ƒ@/(0/.-/.0/(0/)}1=04*+/-./7-.+,/-J,0J-(+L/*0†*+/+,(0I-(+/0I/:GG~//4=4
}+()K)5-5)+I048
|-,-/0./5-4+/(0./)}1=04*+/,04=.*-I*0/(0/.-4/()41+4)5)+I04/(0./)I5)4+/0;/(0./-,*x5=.+/:/(0/.-/.0/(0./)}1=04*+L/5=-I(+/}0()0/=I/)I*0,}0()-,)+/,04)(0I*0/+/(+})5).)-(+/0I/0./1-x4/€=0/)I*0,70IJ-/0I/0./1-J+L/.-4
1,07)4)+I04/(0/04*0/(05,0*+/4=,*),wI/0K05*+/-/1-,*),/(0./}+}0I*+/0I/0./€=0/,04=.*0I/(0/-1.)5-5)zI/.+4/.)4*-(+4/-/€=0/40/,0K)0,0/0./+5*-7+/-,*x5=.+/)I5+,1+,-(+/4)I/I‡}0,+/-/5+I*)I=-5)zI/(0./-,*x5=.+/„ˆ/(0/.-
,0J.-}0I*-5)zI/(0/.-/.0/(0/)}1=04*+/-./7-.+,/-J,0J-(+L/*0†*+/+,(0I-(+/0I/:GG~//4=4/}+()K)5-5)+I04L/-1,+y-(-/1+,/0./-,*x5=.+/:/(0./(05,0*+/„GB/(0./::/(0/‰=I)+/(0/:GG?//4=4/}+()K)5-5)+I048
{^_nTVV/2/>0/K+,}-8
/
M
'()*+,)-./',,01-,/2/3+(+4/.+4/(0,056+4/,040,7-(+48

227 799798 2


 2792
21401451043 3!" 
#$%1401451043 3!" 8& 13213