You are on page 1of 20

´ÉÏ zÉlÉæ¶ÉU xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç

AxrÉ ´ÉÏ zÉlÉæ¶ÉU xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§É qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ


MüÉzrÉmÉ GÌwÉ: AlÉѹÒmÉç NûlS:
zÉlÉæ¶ÉUÉå SåuÉiÉÉ qÉÇ MüÐsÉMÇü
zÉlÉæ¶ÉU mÉëxÉÉS ÍxÉSèkrÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: ||

zÉlÉæ¶ÉUÉrÉ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉ:


qÉlSaÉiÉrÉå iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉ:
AkÉÉå¤ÉeÉÉrÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉ:
xÉÉæUrÉå AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉ:
zÉÑwMüÉåSUÉrÉ MüÌlÉ̸MüÉrÉÉprÉÉÇ lÉqÉ:
NûÉrÉÉiqÉeÉÉrÉ MüUiÉsÉ MüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉ: ||

zÉlÉæ¶ÉUÉrÉ ™SrÉÉrÉ lÉqÉ:


qÉlSaÉiÉrÉå ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ
AkÉÉå¤ÉeÉÉrÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû
xÉÉæUrÉå MüuÉcÉÉrÉ WÒûqÉç
zÉÑwMüÉåSUÉrÉ lÉå§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû
NûÉrÉÉiqÉeÉÉrÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû
pÉÔpÉÑïuÉ: xÉÑuÉUÉåÍqÉÌiÉ ÌSaoÉlkÉ: ||

krÉÉlÉqÉç

cÉÉmÉÉxÉlÉÉå aÉ×kÉëkÉUxiÉÑ lÉÏsÉ:


mÉëirɉÑZÉ: MüÉzrÉmÉ aÉÉå§ÉeÉÉiÉ: |
xÉzÉÔsÉcÉÉmÉåwÉÑ aÉSÉkÉUÉåÅurÉÉiÉç
xÉÉæUɹíSåzÉ mÉëpÉuÉ¶É zÉÉæËU: ||

lÉÏsÉÉÇoÉUÉå lÉÏsÉuÉmÉÑ: ÌMüUÏOûÏ


aÉ×kÉëÉxÉlÉxjÉÉå ÌuÉM×üiÉÉlÉlÉ¶É |
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 1
MåürÉÔUWûÉUÉÌS ÌuÉpÉÔÌwÉiÉÉ…¡û:
xÉSÉÅxiÉÑ qÉå qÉlSaÉÌiÉ: mÉëxɳÉ: ||

Á AÍqÉiÉÉpÉÉwrÉbÉWûU: AzÉåwÉSÒËUiÉÉmÉWû: |
AbÉÉåUÃmÉÉå AÌiÉSÏbÉïMüÉrÉÉå AzÉåwÉpÉrÉÉlÉMü: || 1 ||

AlÉliÉÉå A³ÉSÉiÉÉ cÉ AµÉijÉ qÉÔsÉeÉmÉÌmÉërÉ: |


AÌiÉxÉÇmÉimÉëSÉå AqÉÉåbÉ: AlrÉxiÉÑirÉÉ mÉëMüÉåÌmÉiÉ: || 2 ||

AmÉUÉÎeÉiÉÉå A̲iÉÏrÉ: AÌiÉiÉåeÉÉå ApÉrÉmÉëS: |


A¹qÉxjÉÉå AgeÉlÉÌlÉpÉ: AÎZÉsÉÉiqÉÉ AMïülÉlSlÉ: || 3 ||

AÌiÉSÉÂhÉ A¤ÉÉåprÉ: AmxÉUÉåÍpÉ: mÉëmÉÔÎeÉiÉ: |


ApÉϹTüsÉSÉå AËU¹qÉjÉlÉÉå AqÉUmÉÔÎeÉiÉ: || 4 ||

AlÉÑaÉëɽÉå AmÉëqÉårÉ mÉUÉ¢üqÉ ÌuÉpÉÏwÉhÉ: |


AxÉÉkrÉrÉÉåaÉÉå AÎZÉsÉ SÉåwÉblÉ: AmÉUÉM×üiÉ: || 5 ||

AmÉëqÉårÉÉå AÌiÉxÉÑZÉSÉå: AqÉUÉÍkÉmÉ mÉÔÎeÉiÉ: |


AuÉsÉÉåMüÉiÉç xÉuÉïlÉÉzÉ: AµÉijÉÉqÉ Ì²UÉrÉÑkÉ: || 6 ||

AmÉUÉkÉ xÉÌWûwhÉÑ¶É AµÉijÉÉqÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: |


AlÉliÉmÉÑhrÉTüsÉSÉå AiÉ×miÉÉå AÌiÉoÉsÉÉå AÌmÉ cÉ || 7 ||

AuÉsÉÉåMüÉiÉç xÉuÉïuÉl±: A¤ÉÏhÉ MüÂhÉÉÌlÉÍkÉ: |


AÌuɱÉqÉÔsÉ lÉÉzÉ¶É A¤ÉrrÉ TüsÉSÉrÉMü: || 8 ||

AÉlÉlSmÉËUmÉÔhÉï¶É AÉrÉÑwMüÉUMü LuÉ cÉ |


AÉÍ´ÉiÉå¹ÉjÉïuÉUS: AÉÍkÉurÉÉÍkÉWûUÉåÅÌmÉ cÉ || 9 ||

AÉlÉlSqÉrÉ AÉlÉlSMüUÉå AÉrÉÑkÉkÉÉUMü: |


AÉiqÉcÉ¢ü AÍkÉMüÉUÏ cÉ AÉiqÉxiÉÑirÉ mÉUÉrÉhÉ: || 10 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 2
AÉrÉÑwMüUÉå AÉlÉÑmÉÔurÉï: AÉiqÉÉrÉ¨É eÉaÉi§ÉrÉ: |
AÉiqÉlÉÉqÉeÉmÉmÉëÏiÉ: AÉiqÉÉÍkÉMü TüsÉmÉëS: || 11 ||

AÉÌSirÉxÉÇpÉuÉÉå AÉÌiÉïpÉgeÉlÉÉå AÉiqÉU¤ÉMü: |


AÉmɯÉlkÉuÉ AÉlÉlSÃmÉÉå AÉrÉÑ:mÉëSÉåÅÌmÉ cÉ || 12 ||

AÉMühÉïmÉÔhÉïcÉÉmÉ¶É AÉiqÉÉå̬¹ ̲eÉmÉëS: |


AÉlÉÑMÔüsrÉÉå AÉiqÉÃmÉ mÉëÌiÉqÉÉSÉlÉ xÉÑÌmÉërÉ: || 13 ||

AÉiqÉUÉqÉÉå AÉÌSSåuÉÉå AÉmɳÉÉÌiÉï ÌuÉlÉÉzÉlÉ: |


CÎlSUÉÍcÉïiÉ mÉÉS¶É ClSìpÉÉåaÉ TüsÉmÉëS: || 14 ||

ClSìSåuÉ xuÉÃmÉ¶É C¹å¹ uÉUSÉrÉMü: |


C¹ÉmÉÔÌiÉïmÉëS ClSÒqÉÌiÉ C¹uÉUSÉrÉMü: || 15 ||

CÎlSUÉUqÉhÉmÉëÏiÉ ClSìuÉÇzÉ lÉ×mÉÉÍcÉïiÉ: |


CWûÉqÉѧÉå¹TüsÉS CÎlSUÉUqÉhÉÉÍcÉïiÉ: || 16 ||

DÌSìrÉ DµÉUmÉëÏiÉ DwÉhÉɧÉrÉuÉÎeÉïiÉ: |


EqÉÉxuÉÃmÉ E¯ÉåkrÉ EzÉlÉÉ EixÉuÉÌmÉërÉ: || 17 ||

EqÉÉSåurÉcÉïlÉmÉëÏiÉ EŠxjÉÉåŠ TüsÉmÉëS: |


EÂmÉëMüÉzÉ EŠxjÉ rÉÉåaÉS EmÉUÉ¢üqÉ: || 18 ||

FkuÉïsÉÉåMüÉÌS xÉgcÉÉUÏ FkuÉïsÉÉåMüÉÌSlÉÉrÉMü: |


FeÉïxuÉÏ FlÉmÉÉS¶É GMüÉUɤÉUmÉÔÎeÉiÉ: || 19 ||

GÌwÉmÉëÉå£ü mÉÑUÉhÉ¥É GÌwÉÍpÉ: mÉËUmÉÔÎeÉiÉ: |


GauÉåSuÉl± GaÉëÔmÉÏ GeÉÑqÉÉaÉï mÉëuÉiÉïMü: || 20 ||

sÉÑÍVûiÉÉå®ÉUMüÉå sÉÔiÉ pÉuÉmÉÉzÉ mÉëpÉgeÉlÉ: |


sÉÔMüÉUÃmÉMüÉå sÉokÉkÉqÉïqÉÉaÉï mÉëuÉiÉïMü: || 21 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 3
LMüÉÍkÉmÉirÉ xÉÉqÉëÉerÉmÉëS LlÉÉæbÉlÉÉzÉlÉ: |
LMümÉɱåMü LMüÉålÉÌuÉÇzÉÌiÉqÉÉxÉ pÉÑÌ£üS: || 22 ||

LMüÉålÉÌuÉÇzÉÌiÉuÉwÉïSzÉ LhÉɃ¡ûmÉÔÎeÉiÉ: |
LåµÉrÉïTüsÉS LålSì LåUÉuÉiÉxÉÑmÉÔÎeÉiÉ: || 23 ||

AÉåÇMüÉU eÉmÉxÉÑmÉëÏiÉ AÉåÇMüÉU mÉËUmÉÔÎeÉiÉ: |


AÉåÇMüÉUoÉÏeÉ AÉæSÉrÉï WûxiÉ AÉæ³ÉirÉSÉrÉMü: || 24 ||

AÉæSÉrÉïaÉÑhÉ AÉæSÉrÉïzÉÏsÉ AÉæwÉkÉMüÉUMü: |


MüUmɃ¡ûeÉ xɳɮ kÉlÉÑ¶É MüÂhÉÉÌlÉÍkÉ: || 25 ||

MüÉsÉ: MüÌPûlÉÍcÉ¨É¶É MüÉsÉqÉåbÉ xÉqÉmÉëpÉ: |


ÌMüUÏOûÏ MüqÉïM×üiÉç MüÉUÌrÉiÉÉ MüÉsÉxÉWûÉåSU: || 26 ||

MüÉsÉÉÇoÉU: MüÉMüuÉÉWû: MüqÉïPû: MüÉzrÉmÉÉluÉrÉ: |


MüÉsÉcÉ¢ümÉëpÉåSÏ cÉ MüÉsÉÃmÉÏ cÉ MüÉUhÉ: || 27 ||

MüÉÂqÉÔÌiÉï: MüÉsÉpÉiÉÉï ÌMüUÏOû qÉMÑüOûÉåeeuÉsÉ: |


MüÉrÉïMüÉUhÉ MüÉsÉ¥É: MüÉgcÉlÉÉpÉUjÉÉÎluÉiÉ: || 28 ||

MüÉsÉSǹí: ¢üÉåkÉÃmÉ: MüUÉVûÏ M×üwhÉMåüiÉlÉ: |


MüÉsÉÉiqÉÉ MüÉsÉMüiÉÉï cÉ M×üiÉÉliÉ: M×üwhÉaÉÉåÌmÉërÉ: || 29 ||

MüÉsÉÉÎalÉ ÂSìÃmÉ¶É MüÉzrÉmÉÉiqÉeÉ xÉÇpÉuÉ: |


M×üwhÉuÉhÉïWûrɶÉæuÉ M×üwhÉaÉÉå¤ÉÏUxÉÑÌmÉërÉ: || 30 ||

M×üwhÉaÉÉåbÉ×iÉ xÉÑmÉëÏiÉ: M×üwhÉaÉÉåSÍkÉwÉÑÌmÉërÉ: |


M×üwhÉaÉÉuÉæMüÍcÉ¨É¶É M×üwhÉaÉÉåSÉlÉxÉÑÌmÉërÉ: || 31 ||

M×üwhÉaÉÉåS¨É™SrÉ: M×üwhÉaÉÉåU¤ÉhÉÌmÉërÉ: |
M×üwhÉaÉÉåaÉëÉxÉ ÍcɨÉxrÉ xÉuÉïmÉÏQûÉ ÌlÉuÉÉUMü: || 32 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 4
M×üwhÉaÉÉåSÉlÉ zÉÉliÉxrÉ xÉuÉïzÉÉÎliÉ TüsÉmÉëS: |
M×üwhÉaÉÉåxlÉÉlÉ MüÉqÉxrÉ aÉ…¡ûÉxlÉÉlÉ TüsÉmÉëS: || 33 ||

M×üwhÉaÉÉåU¤ÉhÉxrÉÉzÉÑ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëS: |


M×üwhÉaÉÉuÉÌmÉërɶÉæuÉ MüÌmÉsÉÉmÉzÉÑwÉÑ ÌmÉërÉ: || 34 ||

MüÌmÉsÉɤÉÏU mÉÉlÉxrÉ xÉÉåqÉmÉÉlÉ TüsÉmÉëS: |


MüÌmÉsÉÉSÉlÉxÉÑmÉëÏiÉ: MüÌmÉsÉÉerÉ WÒûiÉÌmÉërÉ: || 35 ||

M×üwhÉ¶É M×ų̈ÉMüÉliÉxjÉ: M×üwhÉaÉÉåuÉixÉ xÉÑÌmÉërÉ: |


M×üwhÉqÉÉsrÉÉÇoÉUkÉU: M×üwhÉuÉhÉï iÉlÉÔÂWû: || 36 ||

M×üwhÉMåüiÉÑ: M×üzÉM×üwhÉSåWû: M×üwhÉÉÇoÉUÌmÉërÉ: |


¢ÔüUcÉå¹: ¢ÔüUpÉÉuÉ: ¢ÔüUSǹí: MÑüÃÌmÉ cÉ || 37 ||

MüqÉsÉÉmÉÌiÉ xÉÇxÉåurÉ: MüqÉsÉÉå°uÉ mÉÔÎeÉiÉ: |


MüÉÍqÉiÉÉjÉïmÉëS: MüÉqÉkÉålÉÑ mÉÔeÉlÉxÉÑÌmÉërÉ: || 38 ||

MüÉqÉkÉålÉÑ xÉqÉÉUÉkrÉ: M×ümÉÉrÉÑwÉ ÌuÉuÉkÉïlÉ: |


MüÉqÉkÉåluÉæMüÍcÉiÉ¶É M×ümÉUÉeÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: || 39 ||

MüÉqÉSÉåakÉÉ cÉ ¢Ñü®¶É MÑüÂuÉÇzÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: |


M×üwhÉÉ…¡ûqÉÌWûwÉÏSÉåakÉÉ M×üwhÉålÉ M×üiÉmÉÔeÉlÉ: || 40 ||

M×üwhÉÉ…¡ûqÉÌWûwÉÏ SÉlÉÌmÉërÉ: MüÉåhÉxjÉ LuÉ cÉ |


M×üwhÉÉ…¡ûqÉÌWûwÉÏ SÉlÉsÉÉåsÉÑmÉ: MüÉqÉmÉÔÎeÉiÉ: || 41 ||

¢ÔüUÉuÉsÉÉåMülÉÉiÉç xÉuÉïlÉÉzÉ: M×üwhÉÉ…¡ûSÌmÉërÉ: |


ZɱÉårÉ: ZÉhQûlÉ: ZÉ…ûkÉU: ZÉåcÉUmÉÔÎeÉiÉ: || 42 ||

ZÉUÉÇzÉÑ iÉlÉrɶÉæuÉ ZÉaÉÉlÉÉÇ mÉÌiÉuÉÉWûlÉ: |


aÉÉåxÉuÉÉxÉ£ü™SrÉÉå aÉÉåcÉUxjÉÉlÉ SÉåwÉ™iÉç || 43 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 5
aÉ×WûUÉzrÉÉÍkÉmɶÉæuÉ aÉ×WûUÉeÉ qÉWûÉoÉsÉ: |
aÉ×kÉëuÉÉWûÉå aÉ×WûmÉÌiÉaÉÉåïcÉUÉå aÉÉlÉsÉÉåsÉÑmÉ: || 44 ||

bÉÉåUÉå bÉqÉÉåï bÉlÉiÉqÉÉ bÉqÉÏï bÉlÉM×ümÉÉÎluÉiÉ: |


bÉlÉlÉÏsÉÉÇoÉUkÉUÉå…¡ûÉÌSuÉhÉï xÉÑxÉÇÍ¥ÉiÉ: || 45 ||

cÉ¢üuÉÌiÉï xÉqÉÉUÉkrÉ: cÉlSìqÉirÉÉï xÉqÉÍcÉïiÉ: |


cÉlSìqÉirÉÉÌiÉïWûÉUÏ cÉ cÉUÉcÉU xÉÑZÉmÉëS: || 46 ||

cÉiÉÑpÉÑïeÉ: cÉÉmÉWûxiÉ: cÉUÉcÉUÌWûiÉmÉëS: |


NûÉrÉÉmÉѧÉ: Nû§ÉkÉU: NûÉrÉÉSåuÉÏxÉÑiÉxiÉjÉÉ || 47 ||

eÉrÉmÉëSÉå eÉaɳÉÏsÉÉå eÉmÉiÉÉÇ xÉuÉïÍxÉήS: |


eÉmÉÌuÉkuÉxiÉ ÌuÉqÉÑZÉÉå eÉÇpÉÉËU mÉËUmÉÔÎeÉiÉ: || 48 ||

eÉÇpÉÉUÌuÉl±Éå eÉrÉSÉå eÉaÉ‹lÉ qÉlÉÉåWûU: |


eÉaÉi§ÉrÉ mÉëMÑüÌmÉiÉÉå eÉaÉi§ÉÉhÉ mÉUÉrÉhÉ: || 49 ||

eÉrÉÉå eÉrÉmÉëS¶ÉæuÉ eÉaÉSÉlÉlSMüÉUMü: |


erÉÉåÌiÉ¶É erÉÉåÌiÉwÉÉÇ ´Éå¸Éå erÉÉåÌiÉ: zÉÉx§É mÉëuÉiÉïMü: || 50 ||

fÉfÉïUÏM×üiÉ SåWû¶É fÉssÉUÏuÉɱ xÉÑÌmÉërÉ: |


¥ÉÉlÉqÉÔÌiÉï: ¥ÉÉlÉaÉqrÉÉå ¥ÉÉlÉÏ ¥ÉÉlÉqÉWûÉÌlÉÍkÉ: || 51 ||

¥ÉÉlÉmÉëoÉÉåkÉMü¶ÉæuÉ ¥ÉÉlÉSØwšÉuÉsÉÉåÌMüiÉ: |
Oû̃¡ûiÉÉÎZÉsÉsÉÉåMü¶É Oû̃¡ûiÉælÉ: iÉqÉÉåUÌuÉ: || 52 ||

Oûƒ¡ûÉUMüÉUMü¶ÉæuÉ Oûƒ¡ûiÉÉå OûÉÇpÉSÌmÉërÉ: |


PûMüÉUqÉrÉ xÉuÉïxuɸMüÉUM×üiÉ mÉÔÎeÉiÉ: || 53 ||

Rû‚üÉuÉɱ mÉëÏÌiÉMüUÉå QûqÉŒûqÉÂMüÌmÉërÉ: |


QÇûoÉUmÉëpÉuÉÉå QÇûpÉÉå Rû‚üÉlÉÉS ÌmÉërɃ¡ûU: || 54 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 6
QûÉÌMülÉÏ zÉÉÌMülÉÏ pÉÔiÉ xÉuÉÉåïmÉSìuÉMüÉUMü: |
QûÉÌMülÉÏ zÉÉÌMülÉÏ pÉÔiÉ xÉuÉÉåïmÉSìuÉlÉÉzÉMü: || 55 ||

RûMüÉUÃmÉÉå RûÉÇpÉÏMüÉå hÉMüÉUeÉmÉxÉÑÌmÉërÉ: |


hÉMüÉUqÉrÉ qÉl§ÉÉjÉÉåï hÉMüÉUæMü ÍzÉUÉåqÉÍhÉ: || 56 ||

hÉMüÉUuÉcÉlÉÉlÉlSÉå hÉMüÉUMüÂhÉÉqÉrÉ: |
hÉMüÉUqÉrÉ xÉuÉïxuÉÉå hÉMüÉUæMü mÉUÉrÉhÉ: || 57 ||

iÉeÉïlÉÏkÉ×iÉ qÉÑSì¶É iÉmÉxÉÉÇ TüsÉSÉrÉMü: |


̧ÉÌuÉ¢üqÉ lÉÑiɶÉæuÉ §ÉrÉÏqÉrÉ uÉmÉÑkÉïU: || 58 ||

iÉmÉxuÉÏ iÉmÉxÉÉ SakÉSåWûxiÉÉqÉëÉkÉUxiÉjÉÉ |


̧ÉMüÉsÉuÉåÌSiÉurÉ¶É Ì§ÉMüÉsÉqÉÌiÉiÉÉåÌwÉiÉ: || 59 ||

iÉÑsÉÉåŠrÉ: §ÉÉxÉMüU: ÌiÉsÉiÉæsÉÌmÉërÉxiÉjÉÉ |


ÌiÉsÉÉ³É xÉliÉѹqÉlÉÉ: ÌiÉsÉSÉlÉÌmÉërÉxiÉjÉÉ || 60 ||

ÌiÉsÉpɤrÉ ÌmÉërɶÉæuÉ ÌiÉsÉcÉÔhÉïÌmÉërÉxiÉjÉÉ |


ÌiÉsÉZÉhQû ÌmÉërɶÉæuÉ ÌiÉsÉÉmÉÔmÉÌmÉërÉxiÉjÉÉ || 61 ||

ÌiÉsÉWûÉåqÉÌmÉërɶÉæuÉ iÉÉmɧÉrÉ ÌlÉuÉÉUMü: |


ÌiÉsÉiÉmÉïhÉxÉliÉѹ: ÌiÉsÉiÉæsÉɳÉiÉÉåÌwÉiÉ: || 62 ||

ÌiÉsÉæMüS¨É™SrÉ: iÉåeÉxuÉÏ iÉåeÉxÉÉͳÉÍkÉ: |


iÉåeÉxÉÉÌSirÉxɃ¡ûÉzÉ: iÉåeÉÉåqÉrÉ uÉmÉÑkÉïU: || 63 ||

iɨuÉ¥É: iɨuÉaÉ: iÉÏuÉë: iÉmÉÉåÃmÉ: iÉmÉÉåqÉrÉ: |


iÉÑ̹: iÉÑ̹M×üiÉç iÉϤhÉ: ̧ÉqÉÔÌiÉï: ̧ÉaÉÑhÉÉiqÉMü: | 64 ||

ÌiÉsÉSÏmÉ ÌmÉërɶÉæuÉ iÉxrÉ mÉÏQûÉÌlÉuÉÉUMü: |


ÌiÉsÉÉå¨ÉqÉÉ qÉålÉMüÉÌS lÉiÉïlÉÌmÉërÉ LuÉ cÉ || 65 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 7
̧ÉpÉÉaÉÇ A¹uÉaÉï¶É xjÉÔsÉUÉåqÉÉ ÎxjÉUxiÉjÉÉ |
ÎxjÉiÉ: xjÉÉrÉÏ xjÉÉmÉMü¶É xjÉÔsÉ xÉÔ¤qÉ mÉëSzÉïMü: || 66 ||

SzÉUjÉÉÍcÉïiÉ mÉÉS¶É SzÉUjÉ xiÉÉå§ÉiÉÉåÌwÉiÉ: |


SzÉUjÉ mÉëÉjÉlÉÉYsM×ümiÉ SÒÍpÉï¥É ÌuÉÌlÉuÉÉUMü: || 67 ||

SzÉUjÉ mÉÉjÉïlÉÉsM×ümiÉ uÉU²rÉ mÉëSÉrÉMü: |


SzÉUjÉ xuÉÉiqÉSzÉÏï cÉ SzÉUjÉÉpÉϹSÉrÉMü: || 68 ||

SÉåÍpÉï: kÉlÉÑkÉïU¶ÉæuÉ SÏbÉïzqÉ´ÉÑ eÉOûÉkÉU: |


SzÉUjÉ xiÉÉå§ÉuÉUSÉå SzÉUjÉ ApÉÏÎmxÉiÉmÉëS: || 69 ||

SzÉUjÉxiÉÉå§É xÉliÉѹÉå SzÉUjÉålÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: |


²ÉSzÉɹqÉ eÉlqÉxjÉÉå SåuÉmÉÑ…¡ûuÉ mÉÔÎeÉiÉ: || 70 ||

SåuÉSÉlÉuÉ SmÉïblÉÉå ÌSlÉÇmÉëÌiÉ qÉÑÌlÉxiÉÑiÉ: |


²ÉSzÉxjÉÉå ²ÉSzÉÉiqÉÉ xÉÑiÉÉå ²ÉSzÉ lÉÉqÉpÉ×iÉç || 71 ||

̲iÉÏrÉxjÉÉå ²ÉSzÉÉMïüxÉÔlÉÑ: SæuÉ¥ÉmÉÔÎeÉiÉ: |


SæuÉ¥ÉÍcɨÉuÉÉxÉÏ cÉ SqÉrÉlirÉÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: || 72 ||

²ÉSzÉÉoSliÉÑ SÒÍpÉï¤ÉMüÉUÏ SÒ:xuÉmlÉlÉÉzÉlÉ: |


SÒUÉUÉkrÉÉå SÒUÉkÉwÉÉåï SqÉrÉliÉÏ uÉUmÉëS: || 73 ||

SÒ¹SÕUÉå SÒUÉcÉÉU zÉqÉlÉÉå SÉåwÉuÉÎeÉïiÉ: |


SÒ:xÉWûÉå SÉåwÉWûliÉÉ cÉ SÒsÉïpÉÉå SÒaÉïqÉxiÉjÉÉ || 74 ||

SÒ:ZÉmÉëSÉå SÒ:ZÉWûliÉÉ SÏmiÉUÎgeÉiÉ ÌS‰ÑZÉ: |


SÏmrÉqÉÉlÉ qÉÑZÉÉÇpÉÉåeÉÉå SqÉrÉlirÉÉ: ÍzÉuÉmÉëS: || 75 ||

SÒÌlÉïUϤrÉÉå SعqÉÉ§É SæirÉqÉhQûsÉlÉÉzÉMü: |


̲eÉSÉlÉæMüÌlÉUiÉÉå ̲eÉÉUÉkÉlÉiÉimÉU: || 76 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 8
̲eÉxÉuÉÉïÌiÉïWûÉUÏ cÉ Ì²eÉUÉeÉ xÉqÉÍcÉïiÉ: |
̲eÉSÉlÉæMüÍcÉ¨É¶É Ì²eÉUÉeÉ ÌmÉërɃ¡ûU: || 77 ||

̲eÉÉå ̲eÉÌmÉërɶÉæuÉ Ì²eÉUÉeÉå¹SÉrÉMü: |


̲eÉÃmÉÉå ̲eÉ´Éå¸Éå SÉåwÉSÉå SÒ:xÉWûÉåÅÌmÉ cÉ || 78 ||

SåuÉÉÌSSåuÉÉå SåuÉåzÉÉå SåuÉUÉeÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: |


SåuÉUÉeÉå¹ uÉUSÉå SåuÉUÉeÉ ÌmÉërɃ¡ûU: || 79 ||

SåuÉÉÌSuÉÎlSiÉÉå ÌSurÉiÉlÉÑ: SåuÉÍzÉZÉÉqÉÍhÉ: |


SåuÉaÉÉlÉ ÌmÉërɶÉæuÉ SåuÉSåÍzÉMümÉÑ…¡ûuÉ: || 80 ||

̲eÉÉiqÉeÉÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉå krÉårÉÉå kÉqÉÏï kÉlÉÑkÉïU: |


kÉlÉÑwqÉÉlÉç kÉlÉSÉiÉÉ cÉ kÉqÉÉïkÉqÉï ÌuÉuÉÎeÉïiÉ: || 81 ||

kÉqÉïÃmÉÉå kÉlÉÑÌSïurÉÉå kÉqÉïzÉÉx§ÉÉiqÉ cÉåiÉlÉ: |


kÉqÉïUÉeÉ ÌmÉërÉMüUÉå kÉqÉïUÉeÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: || 82 ||

kÉqÉïUÉeÉå¹uÉUSÉå kÉqÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëS: |


ÌlÉirÉiÉ×miÉ xuÉpÉÉuÉ¶É ÌlÉirÉMüqÉïUiÉ: iÉjÉÉ || 83 ||

ÌlÉeÉmÉÏQûÉÌiÉïWûÉUÏ cÉ ÌlÉeÉpÉ£åü¹SÉrÉMü: |
ÌlÉqÉÉïxÉSåWûÉå lÉÏsÉ¶É ÌlÉeÉxiÉÉå§É oÉWÒûÌmÉërÉ: || 84 ||

lÉVûxiÉÉå§É ÌmÉërɶÉæuÉ lÉVûUÉeÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: |


lɤɧÉqÉhQûsÉaÉiÉÉå lÉqÉiÉÉÇ ÌmÉërÉMüÉUMü: || 85 ||

ÌlÉirÉÉÍcÉïiÉ mÉSÉÇpÉÉåeÉÉå ÌlÉeÉÉ¥ÉÉ mÉËUmÉÉsÉMü: |


lÉuÉaÉëWûuÉUÉå lÉÏsÉuÉmÉÑ: lÉVûMüUÉÍcÉïiÉ: || 86 ||

lÉVûÌmÉërÉÉ lÉÎlSiÉ¶É lÉVû¤Éå§É ÌlÉuÉÉxÉMü: |


lÉVûmÉÉMü ÌmÉërɶÉæuÉ lÉVûmÉSè pÉgeÉlɤÉqÉ: || 87 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 9
lÉVûxÉuÉÉïÌiÉïWûÉUÏ cÉ lÉVåûlÉÉiqÉÉjÉï mÉÔÎeÉiÉ: |
ÌlÉmÉÉOûuÉÏ ÌlÉuÉÉxÉ¶É lÉVûÉpÉϹ uÉUmÉëS: || 88 ||

lÉVûiÉÏjÉï xÉM×üiÉç xlÉÉlÉ xÉuÉïmÉÏQûÉ ÌlÉuÉÉUMü: |


lÉVåûzÉ SzÉïlÉxrÉÉzÉÑ xÉÉqÉëÉerÉ mÉSuÉÏmÉëS: || 89 ||

lÉ¤É§É UÉzrÉÉÍkÉmÉ¶É lÉÏsÉkuÉeÉ ÌuÉUÉÎeÉiÉ: |


ÌlÉirÉrÉÉåaÉ UiɶÉæuÉ lÉuÉU¦É ÌuÉpÉÔÌwÉiÉ: || 90 ||

lÉuÉkÉÉ pÉerÉSåWû¶É lÉuÉÏM×üiÉ eÉaÉi§ÉrÉ: |


lÉuÉaÉëWûÉÍkÉmÉ: cÉæuÉ lÉuÉɤÉU eÉmÉÌmÉërÉ: || 91 ||

lÉuÉÉiqÉÉ lÉuÉcÉ¢üÉiqÉÉ lÉuÉiɨuÉÉÍkÉmÉ: iÉjÉÉ |


lÉuÉÉåSlÉ ÌmÉërɶÉæuÉ lÉuÉkÉÉlrÉÌmÉërÉ: iÉjÉÉ || 92 ||

ÌlÉwMühOûMüÉå ÌlÉxmÉ×Wû¶É ÌlÉUmÉå¤ÉÉå ÌlÉUÉqÉrÉ: |


lÉÉaÉUÉeÉ AÍcÉïiÉ mÉSÉå lÉÉaÉUÉeÉ ÌmÉërɃ¡ûU: || 93 ||

lÉÉaÉUÉeÉå¹ uÉUSÉå lÉÉaÉÉpÉUhÉ pÉÔÌwÉiÉ: |


lÉÉaÉålSìaÉÉlÉ ÌlÉUiÉÉå lÉÉlÉÉpÉUhÉ pÉÔÌwÉiÉ: || 94 ||

lÉuÉÍqÉ§É xuÉÃmÉ¶É lÉÉlÉɶÉrÉï ÌuÉkÉÉrÉMü: |


lÉÉlÉɲÏmÉÉÍkÉMüiÉÉï cÉ lÉÉlÉÉÍsÉÌmÉ xÉqÉÉuÉ×iÉ: || 95 ||

lÉÉlÉÉÃmÉ eÉaÉixÉë¹É lÉÉlÉÉÃmÉ eÉlÉÉ´ÉrÉ: |


lÉÉlÉÉsÉÉåMüÉÍkÉmÉ: cÉæuÉ lÉÉlÉÉpÉÉwÉÉ ÌmÉërÉxiÉjÉÉ || 96 ||

lÉÉlÉÉÃmÉÉÍkÉMüÉUÏ cÉ lÉuÉU¦É ÌmÉërÉxiÉjÉÉ |


lÉÉlÉÉÌuÉÍcÉ§É uÉåwÉÉžÉå lÉÉlÉÉÍcÉ§É ÌuÉkÉÉrÉMü: || 97 ||

lÉÏsÉeÉÏqÉÔiÉ xɃ¡ûÉzÉÉå lÉÏsÉqÉåbÉ xÉqÉmÉëpÉ: |


lÉÏsÉÉgeÉlÉ cÉrÉmÉëZrÉÉå lÉÏsÉuÉx§ÉkÉUÌmÉërÉ: || 98 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 10
lÉÏcÉpÉÉwÉÉ mÉëcÉÉU¥ÉÉå lÉÏcÉå xuÉsmÉ TüsÉmÉëS: |
lÉÉlÉÉaÉqÉ ÌuÉkÉÉlÉ¥ÉÉå lÉÉlÉÉlÉ×mÉ xÉqÉÉuÉ×iÉ: || 99 ||

lÉÉlÉÉuÉhÉÉï M×üÌiɶÉæuÉ lÉÉlÉÉuÉhÉï xuÉUÉiÉïuÉ: |


lÉÉaÉsÉÉåMüÉliÉuÉÉxÉÏ cÉ lÉ¤É§É §ÉrÉxÉÇrÉÑiÉ: || 100 ||

lÉpÉÉÌSsÉÉåMü xÉÇpÉÔiÉÉå lÉÉqÉxiÉÉå§É oÉWÒûÌmÉërÉ: |


lÉÉqÉmÉÉUÉrÉhÉmÉëÏiÉÉå lÉÉqÉÉcÉïlÉ uÉUmÉëS: || 101 ||

lÉÉqÉxiÉÉå§ÉæMü ÍcÉ¨É¶É lÉÉlÉÉUÉåaÉÉÌiÉï pÉgeÉlÉ: |


lÉuÉaÉëWû xÉqÉÉUÉkrÉÉå lÉuÉaÉëWû pÉrÉÉmÉWû: || 102 ||

lÉuÉaÉëWû xÉÇmÉÔerÉÉå lÉÉlÉÉuÉåS xÉÑU¤ÉMü: |


lÉuÉaÉëWûÉÌS UÉeÉ¶É lÉuÉaÉëWû eÉmÉÌmÉërÉ: || 103 ||

lÉuÉaÉëWûqÉrÉ erÉÉåÌiÉ: lÉuÉaÉëWû uÉUmÉëS: |


lÉuÉaÉëWûÉhÉÉÇ AÍkÉmÉÉå lÉuÉaÉëWû xÉÑmÉÏÌQûiÉ: || 104 ||

lÉuÉaÉëWûÉkÉϵÉU¶É lÉuÉqÉÉÍhÉYrÉ zÉÉåÍpÉiÉ: |


mÉUqÉÉiqÉÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉæµÉrÉï MüÉUhÉ: || 105 ||

mÉëmÉ³É pÉrÉWûÉUÏ cÉ mÉëqɨÉÉxÉÑU ÍzɤÉMü: |


mÉëÉxÉWûxiÉ: mÉ…¡ÓûmÉÉS: mÉëMüÉzÉÉiqÉÉ mÉëiÉÉmÉuÉÉlÉç || 106 ||

mÉÉuÉlÉ: mÉËUzÉÑ®ÉiqÉÉ mÉѧÉmÉÉæ§É mÉëuÉkÉïlÉ: |


mÉëxɳÉÉiÉç xÉuÉïxÉÑZÉS: mÉëxɳÉå¤ÉhÉ: LuÉ cÉ || 107 ||

mÉëeÉÉmÉirÉ: ÌmÉërÉMüU: mÉëhÉiÉåÎmxÉiÉ UÉerÉS: |


mÉëeÉÉlÉÉÇ eÉÏuÉWåûiÉÑ¶É mÉëÉÍhÉlÉÉÇ mÉËUmÉÉsÉMü: || 108 ||

mÉëÉhÉÃmÉÏ mÉëÉhÉkÉÉUÏ mÉëeÉÉlÉÉÇ ÌWûiÉMüÉUMü: |


mÉëÉ¥É: mÉëzÉÉliÉ: mÉë¥ÉÉuÉÉlÉç mÉëeÉÉU¤ÉhÉ SÏͤÉiÉ: || 109 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 11
mÉëÉuÉ×wÉåhrÉ: mÉëÉhÉMüÉUÏ mÉëxɳÉÉåixÉuÉ uÉÎlSiÉ: |
mÉë¥ÉÉÌlÉuÉÉxÉ WåûiÉÑ¶É mÉÑÂwÉÉjÉæïMü xÉÉkÉlÉ: || 110 ||

mÉëeÉÉMüU: mÉëÉÌiÉMÔüsrÉ: ÌmÉ…¡ûVûɤÉ: mÉëxɳÉkÉÏ: |


mÉëmÉgcÉÉiqÉÉ mÉëxÉÌuÉiÉÉ mÉÑUÉhÉ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ: || 111 ||

mÉÑUÉhÉ mÉÑÂwɶÉæuÉ mÉÑÂWÕûiÉ: mÉëmÉgcÉkÉ×iÉç |


mÉëÌiÉ̸iÉ: mÉëÏÌiÉMüU: ÌmÉërÉMüÉUÏ mÉërÉÉåeÉlÉ: || 112 ||

mÉëÏÌiÉqÉÉlÉç mÉëuÉxiÉÑirÉ: mÉÑÃUuÉ xÉqÉÍcÉïiÉ: |


mÉëmÉgcÉMüÉUÏ mÉÑhrÉ¶É mÉÑÂWÕûiÉ xÉqÉÍcÉïiÉ: || 113 ||

mÉÉhQûuÉÉÌS xÉÑxÉÇxÉåurÉ: mÉëhÉuÉ: mÉÑÂwÉÉjÉïS: |


mÉrÉÉåS xÉqÉuÉhÉï¶É mÉÉhQÒû mÉѧÉÉÌiÉï pÉgeÉlÉ: || 114 ||

mÉÉhQÒû mÉѧÉå¹SÉiÉÉ cÉ mÉÉhQûuÉÉlÉÉÇ ÌWûiɃ¡ûU: |


mÉgcÉmÉÉhQûuÉ mÉѧÉÉhÉÉÇ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëS: || 115 ||

mÉgcÉmÉÉhQûuÉ mÉѧÉÉhÉÉÇ xÉuÉÉïËU¹ ÌlÉuÉÉUMü: |


mÉÉhQÒû mÉѧÉɱÍcÉïiÉ¶É mÉÔuÉïeÉ¶É mÉëmÉgcÉpÉ×iÉç || 116 ||

mÉUcÉ¢ü mÉëpÉåSÏ cÉ mÉÉhQûuÉåwÉÑ uÉUmÉëS: |


mÉUoÉë¼ xuÉÃmÉ¶É mÉUÉ¥ÉÉ mÉËUuÉÎeÉïiÉ: || 117 ||

mÉUÉimÉU: mÉÉzÉWûliÉÉ mÉUqÉÉhÉÑ: mÉëmÉgcÉM×üiÉç |


mÉÉiÉ…¡ûÏ mÉÑÂwÉÉMüÉU: mÉUzÉÇpÉÑ xÉqÉÑ°uÉ: || 118 ||

mÉëxɳÉÉiÉç xÉuÉïxÉÑZÉS: mÉëmÉgcÉÉå°uÉ xÉÇpÉuÉ: |


mÉëxɳÉ: mÉUqÉÉåSÉU: mÉUÉWûƒ¡ûÉU pÉgeÉlÉ: || 119 ||

mÉU: mÉUqÉMüÉÂhrÉ: mÉUoÉë¼rÉ: iÉjÉÉ |


mÉëmÉ³É pÉrÉWûÉUÏ cÉ mÉëhÉiÉÉÌiÉïWûU: iÉjÉÉ || 120 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 12
mÉëxÉÉSM×üiÉç mÉëmÉgcÉ¶É mÉUÉzÉÌ£ü xÉqÉÑ°uÉ: |
mÉëSÉlÉ mÉÉuÉlɶÉæuÉ mÉëzÉÉliÉÉiqÉÉ mÉëpÉÉMüU: || 121 ||

mÉëmÉgcÉÉiqÉÉ mÉëmÉgcÉÉåmÉzÉqÉlÉ: mÉ×ÍjÉuÉÏmÉÌiÉ: |


mÉUzÉÑUÉqÉ xÉqÉÉUÉkrÉ: mÉUzÉÑUÉqÉ uÉUmÉëS: || 122 ||

mÉUzÉÑUÉqÉ ÍcÉUgeÉÏÌuÉmÉëS: mÉUqÉ mÉÉuÉlÉ: |


mÉUqÉWÇûxÉ xuÉÃmÉ¶É mÉUqÉWÇûxÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: || 123 ||

mÉgcÉlɤɧÉÉÌSmÉ¶É mÉgcÉlÉ¤É§É xÉåÌuÉiÉ: |


mÉëmÉgcÉ UͤÉiɶÉæuÉ mÉëmÉgcÉxrÉ pÉrɃ¡ûU: || 124 ||

TüsÉSÉlÉ ÌmÉërɶÉæuÉ TüsÉWûxiÉ: TüsÉmÉëS: |


TüsÉÉÍpÉwÉåMü ÌmÉërÉ¶É TüsaÉÑlÉxrÉ uÉUmÉëS: || 125 ||

TÑüOûcNûÍqÉiÉ mÉÉmÉÉæbÉ: TüsaÉÑlÉålÉ mÉëmÉÔÎeÉiÉ: |


TüÍhÉUÉeÉ ÌmÉërɶÉæuÉ TÑüssÉÉÇoÉÑeÉ ÌuÉsÉÉåcÉlÉ: || 126 ||

oÉÍsÉÌmÉërÉÉå oÉsÉÏ oÉpÉëÑ: oÉë¼ ÌuÉwhÉuÉÏzÉ YsÉåzÉM×üiÉç |


oÉë¼ ÌuÉwhÉuÉÏ ÃmÉ¶É oÉë¼ zÉ¢üÉÌS SÒsÉïpÉ: || 127 ||

oÉÉxÉS¹rÉÉï mÉëqÉårÉÉ…¡ûÉå ÌoÉpÉëiMüuÉcÉ MÑühQûsÉ: |


oÉWÒû´ÉÑiÉÉå oÉWÒûqÉÌiÉ: oÉë¼hrÉÉå oÉëɼhÉÌmÉërÉ: || 128 ||

oÉsÉ mÉëqÉjÉlÉÉå oÉë¼É oÉWÒûÃmÉÉå oÉWÒûmÉëS: |


oÉÉsÉÉMïü ±ÑÌiÉqÉÉlÉç oÉÉsÉÉå oÉ×Wû²¤ÉÉ oÉ×Wû¨ÉlÉÑ: || 129 ||

oÉë¼ÉhQû pÉåS M×üŠæuÉ pÉ£ü xÉuÉÉïjÉï xÉÉkÉMü: |


pÉurÉÉå pÉÉå£üÉ pÉÏÌiÉM×üŠ pÉ£üÉlÉÑaÉëWû MüÉUMü: || 130 ||

pÉÏwÉhÉÉå pÉæ¤ÉMüÉUÏ cÉ pÉÔxÉÑUÉÌS xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: |


pÉÉåaÉpÉÉarÉ mÉëS¶ÉæuÉ pÉxqÉÏM×üiÉ eÉaÉi§ÉrÉ: || 131 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 13
pÉrÉÉlÉMüÉå pÉÉlÉÑxÉÔlÉÑpÉÔïÌiÉ pÉÔÌwÉiÉÌuÉaÉëWû: |
pÉÉxuÉSìiÉÉå pÉÌ£üqÉiÉÉÇ xÉÑsÉpÉÉå pÉëÑMÑüOûÏqÉÑZÉ: || 132 ||

pÉuÉpÉÔiÉ aÉhÉæ: xiÉÑirÉÉå pÉÔiÉxÉÇbÉ xÉqÉÉuÉ×iÉ: |


pÉëÉÎeÉwhÉÑ: pÉaÉuÉÉlpÉÏqÉÉå pÉ£üÉpÉϹ uÉUmÉëS: || 133 ||

pÉuÉpÉ£æüMü ÍcÉ¨É¶É pÉÌ£üaÉÏiÉ xiÉuÉÉålqÉÑZÉ: |


pÉÔiÉxÉliÉÉåwÉMüÉUÏ cÉ pÉ£üÉlÉÉÇ ÍcɨÉzÉÉåkÉlÉ: || 134 ||

pÉÌ£üaÉqrÉÉå pÉrÉWûUÉå pÉÉuÉ¥ÉÉå pÉ£üxÉÑÌmÉërÉ: |


pÉÔÌiÉSÉå pÉÔÌiÉM×üSè pÉÉåerÉÉå pÉÔiÉÉiqÉÉ pÉÑuÉlÉåµÉU: || 135 ||

qÉlSÉå qÉlSaÉÌiɶÉæuÉ qÉÉxÉqÉåuÉ mÉëmÉÔÎeÉiÉ: |


qÉÑcÉÑMÑülS xÉqÉÉUÉkrÉÉå qÉÑcÉÑMÑülS uÉUmÉëS: || 136 ||

qÉÑcÉÑMÑülS AÍcÉïiÉmÉSÉå qÉWûÉÃmÉÉå qÉWûÉrÉzÉÉ: |


qÉWûÉpÉÉåaÉÏ qÉWûÉrÉÉåaÉÏ qÉWûÉMüÉrÉÉå qÉWûÉmÉëpÉÑ: || 137 ||

qÉWåûzÉÉå qÉWûSæµÉrÉÉåï qÉlSÉU MÑüxÉÑqÉÌmÉërÉ: |


qÉWûÉ¢üiÉÑ: qÉWûÉqÉÉlÉÏ qÉWûÉkÉÏUÉå qÉWûÉeÉrÉ: || 138 ||

qÉWûÉuÉÏUÉå qÉWûÉzÉÉliÉÉå qÉhQûsÉxjÉÉå qÉWûɱÑÌiÉ: |


qÉWûÉxÉÑiÉÉå qÉWûÉåSÉUÉå qÉWûlÉÏrÉÉå qÉWûÉåSrÉ: || 139 ||

qÉæÍjÉsÉÏ uÉUSÉrÉÏ cÉ qÉÉiÉÉïhQûxrÉ Ì²iÉÏrÉeÉ: |


qÉæÍjÉsÉÏ mÉëÉjÉïlÉÉsM×ümiÉ SzÉMühPû ÍzÉUÉåmÉ™iÉç || 140 ||

qÉUÉqÉU WûUÉUÉkrÉÉå qÉWåûlSìÉÌS xÉÑUÉÍcÉïiÉ: |


qÉWûÉUjÉÉå qÉWûÉuÉåaÉÉå qÉhÉÏU¦É ÌuÉpÉÔÌwÉiÉ: || 141 ||

qÉåwÉlÉÏcÉÉå qÉWûÉbÉÉåUÉå qÉWûÉxÉÉæËU: qÉlÉÑÌmÉërÉ: |


qÉWûÉSÏbÉÉåï qÉWûÉaÉëÉxÉÉå qÉWûSæµÉrÉïSÉrÉMü: || 142 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 14
qÉWûÉzÉÑwMüÉå qÉWûÉUÉæSìÉå qÉÑÌ£üqÉÉaÉï mÉëSzÉïMü: |
qÉMüUMÑÇüpÉÉÍkÉmÉ: cÉæuÉ qÉ×MüiÉÑhQÒû iÉlÉrÉÉÍcÉïiÉ: || 143 ||

qÉl§ÉÉÍkɸÉlÉ ÃmÉ¶É qÉÎssÉMüÉ MÑüxÉÑqÉÌmÉërÉ: |


qÉWûÉqÉl§É xuÉÃmÉ¶É qÉWûÉrÉl§É ÎxjÉiÉ: iÉjÉÉ || 144 ||

qÉWûÉmÉëMüÉzÉÉ ÌSurÉÉiqÉÉ qÉWûÉSåuÉ ÌmÉërÉxiÉjÉÉ |


qÉWûÉoÉÍsÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉå qÉWûÌwÉïaÉhÉ mÉÔÎeÉiÉ: || 145 ||

qÉlScÉÉUÏ qÉWûÉqÉÉrÉÏ qÉÉwÉSÉlÉ ÌmÉërÉxiÉjÉÉ |


qÉÉwÉÉåSÉlÉ mÉëÏiÉÍcɨÉÉå qÉWûÉzÉÌ£ü: qÉWûÉaÉÑhÉ: || 146 ||

rÉzÉxMüUÉå rÉÉåaÉSÉiÉÉ rÉ¥ÉÉ…¡ûÉåÅÌmÉ rÉÑaÉlkÉU: |


rÉÉåaÉÏ rÉÉåarÉ¶É rÉÉqrÉ¶É rÉÉåaÉÃmÉÏ rÉÑaÉÉÍkÉmÉ: || 147 ||

rÉ¥ÉpÉ×iÉç rÉeÉqÉÉlÉ¶É rÉÉåaÉÉå rÉÉåaÉÌuÉSÉÇ uÉU: |


rÉ¤É UɤÉxÉ uÉåiÉÉVû MÔüwqÉÉhQûÉÌS mÉëmÉÔÎeÉiÉ: || 148 ||

rÉqÉ mÉëirÉÍkÉ SåuÉ¶É rÉÑaÉmÉSè pÉÉåaÉSÉrÉMü: |


rÉÉåaÉÌmÉërÉÉå rÉÉåaÉrÉÑ£üÉå rÉ¥ÉÃmÉÉå rÉÑaÉÉliÉM×üiÉç || 149 ||

UbÉÑuÉÇzÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉå UÉæSìÉå UÉæSìÉM×üÌiÉ: iÉjÉÉ |


UbÉÑlÉlSlÉ xÉssÉÉmÉÉå UbÉÑmÉëÉå£ü eÉmÉÌmÉërÉ: || 150 ||

UÉæSìÃmÉÏ UjÉÉÃRûÉå UÉbÉuÉå¹ uÉUmÉëS: |


UjÉÏ UÉæSìÉÍkÉMüÉUÏ cÉ UÉbÉuÉåhÉ xÉqÉÍcÉïiÉ: || 151 ||

UÉåwÉÉiÉç xÉuÉïxuÉWûÉUÏ cÉ UÉbÉuÉåhÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉ: |


UÉÍzÉ ²rÉÉÍkÉmɶÉæuÉ UbÉÑÍpÉ: mÉËUmÉÔÎeÉiÉ: || 152 ||

UÉerÉpÉÔmÉÉMüU¶ÉæuÉ UÉeÉUÉeÉålSì uÉÎlSiÉ: |


U¦É MåürÉÔU pÉÔwÉÉžÉå UqÉÉlÉlSlÉ uÉÎlSiÉ: || 153 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 15
UbÉÑ mÉÉæÂwÉ xÉliÉѹÉå UbÉÑ xiÉÉå§É oÉWÒûÌmÉërÉ: |
UbÉÑuÉÇzÉ lÉ×mÉæ: mÉÔerÉÉå UhÉqÉgeÉÏU lÉÔmÉÑU: || 154 ||

UÌuÉlÉlSlÉ UÉeÉålSìÉå UbÉÑuÉÇzÉ ÌmÉërÉxiÉjÉÉ |


sÉÉåWûeÉ mÉëÌiÉqÉÉ SÉlÉÌmÉërÉÉå sÉÉuÉhrÉ ÌuÉaÉëWû: || 155 ||

sÉÉåMücÉÔQûÉqÉÍhɶÉæuÉ sɤqÉÏuÉÉhÉÏ xiÉÑÌiÉÌmÉërÉ: |


sÉÉåMüU¤ÉÉå sÉÉåMüÍzɤÉÉå sÉÉåMüsÉÉåcÉlÉ UÎgeÉiÉ: || 156 ||

sÉÉåMüÉkrɤÉÉå sÉÉåMüuÉl±Éå sɤqÉhÉÉaÉëeÉ mÉÔÎeÉiÉ: |


uÉåSuÉå±Éå uÉeÉëSåWûÉå uÉeÉëɃ¡ÓûzÉkÉU: iÉjÉÉ || 157 ||

ÌuɵÉuÉl±Éå ÌuÉÃmÉɤÉÉå ÌuÉqÉsÉÉ…¡û ÌuÉUÉÎeÉiÉ: |


ÌuɵÉxjÉÉå uÉÉrÉxÉÉÃRûÉå ÌuÉzÉåwÉ xÉÑZÉMüÉUMü: || 158 ||

ÌuɵÉÃmÉÏ ÌuɵÉaÉÉåmiÉÉ ÌuÉpÉÉuÉxÉÑ xÉÑiÉxiÉjÉÉ |


ÌuÉmÉëÌmÉërÉÉå ÌuÉmÉëÃmÉÉå ÌuÉmÉëÉUÉkÉlÉ iÉimÉU: || 159 ||

ÌuÉzÉÉsÉlÉå§ÉÉå ÌuÉÍzÉZÉÉå ÌuÉmÉëSÉlÉ oÉWÒûÌmÉërÉ: |


ÌuɵÉxÉ×̹ xÉqÉÑ°ÕiÉÉå uÉæµÉÉlÉU xÉqɱÑÌiÉ: || 160 ||

ÌuÉwhÉÑ: ÌuÉËUÎgcÉ: ÌuɵÉåzÉÉå ÌuɵÉMüiÉÉï ÌuÉzÉÉÇmÉÌiÉ: |


ÌuÉUÉQûÉkÉÉU cÉ¢üxjÉÉå ÌuÉµÉ pÉÑÎauÉµÉ pÉÉuÉlÉ: || 161 ||

ÌuɵÉurÉÉmÉÉU WåûiÉÑ¶É uÉ¢ü¢ÔüU ÌuÉuÉÎeÉïiÉ: |


ÌuɵÉÉå°uÉÉå ÌuɵÉMüqÉÉï ÌuɵÉxÉ×̹ ÌuÉlÉÉrÉMü: || 162 ||

ÌuɵÉqÉÔsÉ ÌlÉuÉÉxÉÏ cÉ ÌuɵÉÍcÉ§É ÌuÉkÉÉrÉMü: |


ÌuɵÉÉkÉÉU ÌuÉsÉÉxÉÏ cÉ urÉÉxÉålÉ M×üiÉmÉÔÎeÉiÉ: || 163 ||

ÌuÉpÉÏwÉhÉå¹ uÉUSÉå uÉÉÎgNûiÉÉjÉï mÉëSÉrÉMü: |


ÌuÉpÉÏwÉhÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉå ÌuÉzÉåwÉ xÉÑZÉSÉrÉMü: || 164 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 16
ÌuÉwÉqÉurÉrÉɹ eÉlqÉxjÉÉå AmrÉåMüÉSzÉ TüsÉmÉëS: |
uÉÉxÉuÉÉiqÉeÉ xÉÑmÉëÏiÉÉå uÉxÉÑSÉå uÉÉxÉuÉÉÍcÉïiÉ: || 165 ||

ÌuɵɧÉÉhÉæMü ÌlÉUiÉÉå uÉɉlÉÉåiÉÏiÉ ÌuÉaÉëWû: |


ÌuÉUÉhÉç qÉÎlSU qÉÔsÉxjÉÉå uÉsÉÏqÉÑZÉ xÉÑZÉmÉëS: || 166 ||

ÌuÉmÉÉzÉÉå ÌuÉaÉiÉÉiɃ¡ûÉå ÌuÉMüsmÉ mÉËUuÉÎeÉïiÉ: |


uÉËU¸Éå uÉUSÉå uÉl±Éå ÌuÉÍcɧÉÉ…¡ûÉå ÌuÉUÉåcÉlÉ: || 167 ||

zÉÑwMüÉåSU: zÉÑYsÉuÉmÉÑ: zÉÉliÉÃmÉÏ zÉlÉæ¶ÉU: |


zÉÔsÉÏ zÉUhrÉ: zÉÉliÉ¶É ÍzÉuÉÉrÉÉqÉ ÌmÉërɃ¡ûU: || 168 ||

ÍzÉuÉpÉÌ£üqÉiÉÉÇ ´Éå¸: zÉÔsÉmÉÉhÉÏ zÉÑÍcÉÌmÉërÉ: |


´ÉÑÌiÉ xqÉ×ÌiÉ mÉÑUÉhÉ¥É: ´ÉÑÌiÉeÉÉsÉ mÉëoÉÉåkÉMü: || 169 ||

´ÉÑÌiÉmÉÉUaÉ xÉÇmÉÔerÉ: ´ÉÑÌiÉ ´ÉuÉhÉ sÉÉåsÉÑmÉ: |


´ÉÑÌiÉ AliÉaÉïiÉ qÉqÉï¥É: ´ÉÑÌiÉ A¹uÉUSÉrÉMü: || 170 ||

´ÉÑÌiÉÃmÉ: ´ÉÑÌiÉmÉëÏiÉ: ´ÉÑiÉÏÎmxÉiÉ TüsÉmÉëS: |


zÉÑÍcÉ´ÉÑiÉ: zÉÉliÉqÉÔÌiÉï: ´ÉÑÌiÉ ´ÉuÉhÉ MüÐiÉïlÉ: || 171 ||

zÉqÉÏqÉÔsÉ ÌlÉuÉÉxÉÏ cÉ zÉqÉÏM×üiÉ TüsÉmÉëS: |


zÉqÉÏM×üiÉ qÉWûÉbÉÉåU: zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉ: || 172 ||

zÉqÉÏiÉ xuÉÃmÉ¶É ÍzÉuÉqÉl§É¥É qÉÑÌ£üS: |


ÍzÉuÉÉaÉqÉæMü ÌlÉsÉrÉ: ÍzÉuÉqÉl§É eÉmÉÌmÉërÉ: || 173 ||

zÉqÉÏmÉ§É ÌmÉërɶÉæuÉ zÉqÉÏmÉhÉï xÉqÉÍcÉïiÉ: |


zÉiÉÉåmÉÌlÉwÉS xiÉÑirÉ: zÉÉlirÉÉÌS aÉÑhÉpÉÔÌwÉiÉ: || 174 ||

zÉÉlirÉÉÌS wÉ…ÓûhÉÉåmÉåiÉ: zÉ„¡ûuÉɱ ÌmÉërÉxiÉjÉÉ |


zrÉÉqÉU£üÍxÉiÉerÉÉåÌiÉ: zÉÑ® mÉgcÉɤÉU ÌmÉërÉ: || 175 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 17
´ÉÏ WûÉsÉÉxrÉ ¤Éå§ÉuÉÉxÉÏ ´ÉÏqÉÉlÉç zÉÌ£ükÉU: iÉjÉÉ |
wÉÉåQûzɲrÉ xÉÇmÉÔhÉï sɤÉhÉ: wÉhqÉÑZÉÌmÉërÉ: || 176 ||

wÉ…ÓûhÉæµÉrÉï xÉÇrÉÑ£ü: wÉQûÉ…¡û uÉUhÉÉåeuÉsÉ: |


wÉQû¤ÉU xuÉÃmÉ¶É wÉOècÉ¢üÉåmÉËU xÉÇÎxjÉiÉ: || 177 ||

wÉÉåQûzÉÏ wÉÉåQûzÉÉliÉ¶É wÉOèzÉÌ£üurÉ£ü qÉÔÌiÉïqÉÉlÉç |


wÉQèpÉÉuÉ UÌWûiɶÉæuÉ wÉQû…¡û ´ÉÑÌiÉ mÉÉUaÉ: || 178 ||

wÉOèMüÉåhÉ qÉkrÉÌlÉsÉrÉ: wÉOèzÉÉx§É xqÉ×ÌiÉmÉÉUaÉ: |


xuÉhÉåïlSì lÉÏsÉqÉMÑüOû: xÉuÉÉïpÉϹ mÉëSÉrÉMü: || 179 ||

xÉuÉÉïiqÉÉ xÉuÉïSÉåwÉblÉ: xÉuÉïaÉuÉï mÉëpÉgeÉlÉ: |


xÉqÉxiÉsÉÉåMü ApÉrÉS: xÉuÉïSÉåwÉÉ…¡û lÉÉzÉMü: || 180 ||

xÉqÉxiÉ pÉ£ü xÉÑZÉS: xÉuÉïSÉåwÉ ÌlÉuÉiÉïMü: |


xÉuÉïlÉÉzɤÉqÉ: xÉÉæqrÉ: xÉuÉïYsÉåzÉ ÌlÉuÉÉUMü: || 181 ||

xÉuÉÉïiqÉÉ xÉuÉïSÉ iÉѹ: xÉuÉïmÉÏQûÉ ÌlÉuÉÉUMü: |


xÉuÉïÃmÉÏ xÉuÉïMüqÉÉï xÉuÉï¥É: xÉuÉïMüÉUMü: || 182 ||

xÉÑM×üiÉÏ xÉÑsÉpɶÉæuÉ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëS: |


xÉÔrÉÉïiqÉeÉ: xÉSÉiÉѹ: xÉÔrÉïuÉÇzÉ mÉëSÏmÉlÉ: || 183 ||

xÉmiɲÏmÉÉÍkÉmɶÉæuÉ xÉÑUÉxÉÑU pÉrɃ¡ûU: |


xÉuÉïxÉǤÉÉåpÉWûÉUÏ cÉ xÉuÉïsÉÉåMü ÌWûiɃ¡ûU: || 184 ||

xÉuÉÉæïSÉrÉï xuÉpÉÉuÉ¶É xÉliÉÉåwÉÉiÉç xÉMüsÉSå¹S: |


xÉqÉxiÉ GÌwÉÍpÉ: xiÉÑirÉ: xÉqÉxiÉ aÉhÉmÉÉuÉ×iÉ: || 185 ||

xÉqÉxiÉ aÉhÉ xÉÇxÉåurÉ: xÉuÉÉïËU¹ ÌuÉlÉÉzÉlÉ: |


xÉuÉïxÉÉæZrÉ mÉëSÉiÉÉ cÉ xÉuÉïurÉÉMÑüsÉ lÉÉzÉlÉ: || 186 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 18
xÉuÉïxÉǤÉÉåpÉWûÉUÏ cÉ xÉuÉÉïËU¹ TüsÉmÉëS: |
xÉuÉïurÉÉÍkÉ mÉëzÉqÉlÉ: xÉuÉïqÉ×irÉÑ ÌlÉuÉÉUMü: || 187 ||

xÉuÉÉïlÉÑMÔüsÉMüÉUÏ cÉ xÉÉælSrÉï qÉ×SÒpÉÉÌwÉiÉ: |


xÉÉæUɹíSåzÉÉå°uÉ¶É xuɤÉå§Éå¹ uÉUmÉëS: || 188 ||

xÉÉåqÉrÉÉÎeÉ xÉqÉÉUÉkrÉ: xÉÏiÉÉpÉϹ uÉUmÉëS: |


xÉÑZÉÉxÉlÉÉåmÉÌuɹ¶É xɱ: mÉÏQûÉ ÌlÉuÉÉUMü: || 189 ||

xÉÉæSÉqÉlÉÏ xÉͳÉpÉ¶É xÉuÉÉïlÉÑssÉXçbrÉ zÉÉxÉlÉ: |


xÉÔrÉïqÉhQûsÉ xÉgcÉÉUÏ xÉÇWûÉUÉx§É ÌlÉrÉÉåÎeÉiÉ: || 190 ||

xÉuÉïsÉÉåMü ¤ÉrÉMüU: xÉuÉÉïËU¹ ÌuÉkÉÉrÉMü: |


xÉuÉïurÉÉMÑüsÉMüÉUÏ cÉ xÉWûxÉë eÉmÉxÉÑÌmÉërÉ: || 191 ||

xÉÑZÉÉxÉlÉÉåmÉÌuɹ¶É xÉÇWûÉUÉx§É mÉëSÍzÉïiÉ: |


xÉuÉÉïsɃ¡ûÉU xÉÇrÉÑ£ü M×üwhÉ aÉÉåSÉlÉ xÉÑÌmÉërÉ: || 192 ||

xÉÑmÉëxɳÉ: xÉÑU´Éå¸: xÉÑbÉÉåwÉ: xÉÑZÉS: xÉÑ™iÉç |


ÍxÉ®ÉjÉï: ÍxÉ®xɃ¡ûsmÉ: xÉuÉï¥É: xÉuÉïS: xÉÑZÉÏ || 193 ||

xÉÑaÉëÏuÉ: xÉÑkÉ×ÌiÉ: xÉÉU: xÉÑMÑüqÉÉU: xÉÑsÉÉåcÉlÉ: |


xÉÑurÉ£ü: xÉΊSÉlÉlS: xÉÑuÉÏU: xÉÑeÉlÉÉ´ÉrÉ: || 194 ||

WûËU¶ÉlSì xÉqÉÉUÉkrÉÉå WåûrÉÉåmÉÉSårÉ uÉÎeÉïiÉ: |


WûËU¶ÉlSì C¹uÉUSÉå WÇûxÉqÉl§ÉÉÌS xÉÇxiÉÑiÉ: || 195 ||

WÇûxÉuÉÉWû xÉqÉÉUÉkrÉÉå WÇûxÉuÉÉWû uÉUmÉëS: |


™±Éå ™¹Éå WûËUxÉZÉÉå WÇûxÉÉå WÇûxÉaÉÌiÉ: WûÌuÉ: || 196 ||

ÌWûUhrÉuÉhÉÉåï ÌWûiÉM×üiÉç WûwÉïSÉå WåûqÉpÉÔwÉhÉ: |


WûÌuÉWûÉåïiÉÉ WÇûxÉaÉÌiÉ: WÇûxÉqÉl§ÉÉÌS xÉÇxiÉÑiÉ: || 197 ||
shanaishchara sahasranama stotram v1
www.bharatiweb.com Page 19
WûlÉÔqÉiÉç AÍcÉïiÉ mÉSÉå WûsÉkÉ×iÉç mÉÔÎeÉiÉ: xÉSÉ |
¤ÉåqÉS: ¤ÉåqÉM×üiÉç ¤ÉåqrÉ: ¤Éå§É¥É: ¤ÉÉqÉuÉÎeÉïiÉ: || 198 ||

¤ÉÑSìblÉ: ¤ÉÉÎliÉS: ¤ÉåqÉ: ͤÉÌiÉpÉÔwÉ: ¤ÉqÉÉ´ÉrÉ: |


¤ÉqÉÉkÉU: ¤ÉrɲÉUÉå lÉÉqlÉÉÇ A¹xÉWûxÉëMüqÉç || 199 ||

uÉÉYrÉålÉ LMæülÉ uɤrÉÉÍqÉ uÉÉÎgNûiÉÉjÉï mÉërÉcNûÌiÉ |


iÉxqÉÉiÉç xÉuÉï mÉërɦÉålÉ ÌlÉrÉqÉålÉ eÉmÉåiÉç xÉÑkÉÏ: || 200 ||

|| CÌiÉ zÉlÉæ¶ÉU xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||

shanaishchara sahasranama stotram v1


www.bharatiweb.com Page 20