You are on page 1of 19

´ÉÏ xÉUxuÉiÉÏ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç

krÉÉlÉqÉç

´ÉÏqÉiÉç cÉlSlÉ cÉÍcÉïiÉÉåeeuÉsÉuÉmÉÑ: zÉÑYsÉÉqoÉUÉ qÉÎssÉMüÉ


qÉÉsÉÉsÉÉÍsÉiÉ MÑüliÉsÉÉ mÉëÌuÉsÉ xÉlqÉÑ£üÉuÉsÉÏ zÉÉåpÉlÉÉ |
xÉuÉï¥ÉÉlÉ ÌlÉkÉÉlÉ mÉÑxiÉMükÉUÉ ÂSìɤÉqÉÉsÉÉ̃¡ûiÉÉ
uÉÉaSåuÉÏ uÉSlÉÉqoÉÑeÉå uÉxÉiÉÑ qÉå §ÉæsÉÉåYrÉqÉÉiÉÉ zÉÑpÉÉ || 1 ||

´ÉÏ lÉÉUS EuÉÉcÉ

pÉaÉuÉlÉç mÉUqÉåzÉÉlÉ xÉuÉïsÉÉåMæüMü lÉÉrÉMü |


MüjÉÇ xÉUxuÉiÉÏ xÉɤÉÉimÉëxɳÉÉ mÉUqÉå̸lÉ: || 2 ||

MüjÉÇ SåurÉÉ qÉWûÉuÉÉhrÉÉ: xÉiÉimÉëÉmÉ xÉÑSÒsÉïpÉqÉç |


LiÉlqÉå uÉS iÉiuÉålÉ qÉWûÉrÉÉåaÉϵÉU mÉëpÉÉå || 3 ||

´ÉÏ xÉlÉiMÑüqÉÉU EuÉÉcÉ

xÉÉkÉÑ mÉ×¹Ç iuÉrÉÉ oÉë¼lÉç aÉѽɪҽ qÉlÉѨÉqÉqÉç |


pÉrÉÉlÉÑaÉÉåÌmÉiÉÇ rɦÉÉÌSSÉlÉÏÇ xÉimÉëMüÉzrÉiÉå || 4 ||

mÉÑUÉ ÌmÉiÉÉqÉWÇû SØwOèuÉÉ eÉaÉixjÉÉuÉU eÉ…¡ûqÉqÉç |


ÌlÉÌuÉïMüÉUÇ ÌlÉUÉpÉÉxÉÇ xiÉÇpÉÏ pÉÔiÉqÉcÉåiÉxÉqÉç || 5 ||

xÉ×wOèuÉÉ §ÉæsÉÉåYrÉÇ AÎZÉsÉÇ uÉÉaÉpÉÉuÉɨÉjÉÉ ÌuÉkÉqÉç |


AÉÍkÉYrÉÉ pÉÉuÉiÉ: xuÉxrÉ mÉUqÉå¸Ï eÉaɪÒÂ: || 6 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 1
ÌSurÉ uÉwÉÉïrÉÑiÉÇ iÉålÉ iÉmÉÉå SÒwMüU qÉѨÉqÉqÉç |
iÉiÉ: MüSÉÍcÉiÉç xÉÇeÉÉiÉÉ uÉÉhÉÏ xÉuÉÉïjÉï zÉÉåÍpÉiÉÉ || 7 ||

AWÇû AÎxqÉ qÉWûÉÌuÉ±É xÉuÉï uÉÉcÉÉÇ AkÉϵÉUÏ |


qÉqÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ iÉÑ EmÉSå¤rÉÉÇ AlÉѨÉqÉqÉç || 8 ||

AlÉålÉ xÉÇxiÉÑiÉÉ ÌlÉirÉÇ mɦÉÏ iÉuÉ pÉuÉÉqrÉWûqÉç |


iuÉrÉÉ xÉ×¹Ç eÉaÉixÉuÉïÇ uÉÉhÉÏrÉÑ£Çü pÉÌuÉwrÉÌiÉ || 9 ||

CSÇ UWûxrÉÇ mÉUqÉÇ qÉqÉ lÉÉqÉ xÉWûxÉëMüqÉç |


xÉuÉï mÉÉmÉÉæbÉ zÉqÉlÉÇ qÉWûÉ xÉÉUxuÉiÉ mÉëSqÉç || 10 ||

qÉWûÉMüÌuÉiuÉSÇ sÉÉåMåü uÉÉaÉÏzÉiuÉ mÉëSÉrÉMüqÉç |


iuÉÇ uÉÉ mÉU: mÉÑqÉÉlrÉxiÉÑ xiÉuÉålÉÉlÉålÉ iÉÉåwÉrÉåiÉç || 11 ||

iÉxrÉÉWÇû ÌMÇüMüUÏ xÉɤÉÉiÉç pÉÌuÉwrÉÉÍqÉ lÉ xÉÇzÉrÉ: |


CirÉÑYiuÉÉ AÇiÉSïkÉå uÉÉhÉÏ iÉSÉUprÉ ÌmÉiÉÉqÉWû: || 12 ||

xiÉÑiuÉÉ xiÉÉå§ÉåhÉ ÌSurÉålÉ iÉimÉÌiÉiuÉÇ AuÉÉmiÉuÉÉlÉç |


uÉÉhÉÏrÉÑ£Çü eÉaÉixÉuÉïÇ iÉSÉUprÉÉ pÉuÉlqÉÑlÉå || 13 ||

iɨÉåWÇû xÉÇmÉëuɤrÉÉÍqÉ zÉ×hÉÑ rɦÉålÉ lÉÉUS |


xÉÉuÉkÉÉlÉqÉlÉÉ pÉÔiuÉÉ ¤ÉhÉÇ zÉÑ®Éå qÉÑlÉϵÉU: || 14 ||

uÉÉauÉÉhÉÏ uÉUSÉ uÉl±É uÉUÉUÉåWûÉ uÉUmÉëSÉ |


uÉ×̨É: uÉÉaÉϵÉUÏ uÉÉiÉÉï uÉUÉ uÉÉaÉÏzÉ uÉssÉpÉÉ || 1 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 2
ÌuɵÉåµÉUÏ ÌuɵÉuÉl±É ÌuɵÉåzÉ ÌmÉërÉMüÉËUhÉÏ |
uÉÉauÉÉÌSlÉÏ cÉ uÉÉaSåuÉÏ uÉ×ήSÉ uÉ×ήMüÉËUhÉÏ || 2 ||

uÉ×ήuÉ×ï®É ÌuÉwÉblÉÏ cÉ uÉ×̹uÉ×ï̹ mÉëSÉÌrÉlÉÏ |


ÌuɵÉÉUÉkrÉÉ ÌuɵÉqÉÉiÉÉ ÌuɵÉkÉɧÉÏ ÌuÉlÉÉrÉMüÉ || 3 ||

ÌuɵÉzÉÌ£ü: ÌuɵÉxÉÉUÉ ÌuɵÉÉ ÌuɵÉÌuÉpÉÉuÉUÏ |


uÉåSÉliÉuÉåÌSlÉÏ uÉå±É ÌuɨÉÉ uÉåS§ÉrÉÉÎiqÉMüÉ || 4 ||

uÉåS¥ÉÉ uÉåSeÉlÉlÉÏ ÌuɵÉÉ ÌuɵÉÌuÉpÉÉuÉUÏ |


uÉUåhrÉÉ uÉɉrÉÏ uÉ×®É ÌuÉÍzɹ ÌmÉërÉMüÉËUhÉÏ || 5 ||

ÌuɵÉiÉÉåuÉSlÉÉ urÉÉmiÉÉ urÉÉÌmÉlÉÏ urÉÉmÉMüÉÎiqÉMüÉ |


urÉÉVûblÉÏ urÉÉVûpÉÔwÉÉÇaÉÏ ÌuÉUeÉÉ uÉåSlÉÉÌrÉMüÉ || 6 ||

uÉåSuÉåSÉliÉ xÉÇuÉå±É uÉåSÉliÉ ¥ÉÉlÉÃÌmÉhÉÏ |


ÌuÉpÉÉuÉUÏ cÉ ÌuÉ¢üÉliÉÉ ÌuɵÉÉÍqɧÉÉ ÌuÉÍkÉÌmÉërÉÉ || 7 ||

uÉËU¸É ÌuÉmÉëM×ü¹É cÉ ÌuÉmÉëuÉrÉï mÉÔÎeÉiÉÉ |


uÉåSÃmÉÉ uÉåSqÉrÉÏ uÉåSqÉÔÌiÉï¶É uÉssÉpÉÉ || 8 ||

aÉÉæUÏ aÉÑhÉuÉiÉÏ aÉÉåmrÉÉ aÉlkÉuÉïlÉaÉUÌmÉërÉÉ |


aÉÑhÉqÉÉiÉÉ aÉÑWûÉliÉxjÉÉ aÉÑÂÃmÉÉ aÉÑÂÌmÉërÉÉ || 9 ||

ÌaÉËUÌuÉ±É aÉÉlÉiÉÑ¹É aÉÉrÉMü ÌmÉërÉMüÉËUhÉÏ |


aÉÉrɧÉÏ ÌaÉËUzÉÉUÉkrÉÉ aÉÏÌaÉïUÏzÉ ÌmÉërÉÇMüUÏ || 10 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 3
ÌaÉËU¥ÉÉ ¥ÉÉlÉÌuÉ±É cÉ ÌaÉËUÃmÉÉ ÌaÉUϵÉUÏ |
aÉÏqÉÉïiÉÉ aÉlÉxÉÇxiÉÑirÉÉ aÉhÉlÉÏrÉ aÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ || 11 ||

aÉÔRûÃmÉÉ aÉÑWûÉ aÉÉåmrÉÉ aÉÉåÃmÉÉ aÉÉæaÉÑïhÉÉÎiqÉMüÉ |


aÉÑuÉÏï aÉÑuÉïÎqoÉMüÉ aÉÑ½É aÉårÉeÉÉ aÉ×WûlÉÉÍzÉlÉÏ || 12 ||

aÉ×ÌWûhÉÏ aÉ×WûSÉåwÉblÉÏ aÉuÉblÉÏ aÉÑÂuÉixÉsÉÉ |


aÉ×WûÉÎiqÉMüÉ aÉÑWûÉUÉkrÉÉ aÉ×WûoÉÉkÉÉ ÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏ || 13 ||

aÉ…¡ûÉ ÌaÉËUxÉÑiÉÉ aÉqrÉÉ aÉeÉrÉÉlÉÉ aÉÑWûxiÉÑiÉÉ |


aÉÂQûÉxÉlÉ xÉÇxÉåurÉÉ aÉÉåqÉiÉÏ aÉÑhÉzÉÉÍsÉlÉÏ || 14 ||

zÉÉUSÉ zÉɵÉiÉÏ zÉæuÉÏ zÉÉÇMüUÏ zÉÇMüUÉÎiqÉMüÉ |


´ÉÏ: zÉuÉÉïhÉÏ zÉiÉblÉÏ cÉ zÉUŠÇSì ÌlÉpÉÉlÉlÉÉ || 15 ||

zÉÍqÉï¸É zÉqÉlÉblÉÏ cÉ zÉiÉxÉÉWûxÉë ÃÌmÉhÉÏ |


ÍzÉuÉÉ zÉqpÉÑÌmÉërÉÉ ´É®É ´ÉÑÌiÉÃmÉÉ ´ÉÑÌiÉÌmÉërÉÉ || 16 ||

zÉÑÍcÉwqÉiÉÏ zÉqÉïMüUÏ zÉÑήSÉ zÉÑήÃÌmÉhÉÏ |


ÍzÉuÉÉ ÍzÉuÉzÉÇMüUÏ zÉÑ®É ÍzÉuÉÉUÉkrÉÉ ÍzÉuÉÉÎiqÉMüÉ || 17 ||

´ÉÏqÉiÉÏ ´ÉÏqÉrÉÏ ´ÉÉurÉÉ ´ÉÑÌiÉ: ´ÉuÉhÉaÉÉåcÉUÉ |


zÉÉÎliÉ: zÉÉÎliÉMüUÏ zÉÉliÉÉ zÉÉliÉÉcÉÉU ÌmÉërÉÇMüUÏ || 18 ||

zÉÏsÉsÉprÉÉ zÉÏsÉuÉiÉÏ ´ÉÏqÉÉiÉÉ zÉÑpÉMüÉËUhÉÏ |


zÉÑpÉuÉÉhÉÏ zÉÑ®ÌuÉ±É zÉÑ®ÍcÉ¨É mÉëmÉÔÎeÉiÉÉ || 19 |

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 4
´ÉÏMüUÏ ´ÉÑiÉmÉÉmÉblÉÏ zÉÑpÉɤÉÏ zÉÑÍcÉuÉssÉpÉÉ |
ÍzÉuÉåiÉUblÉÏ zÉoÉUÏ ´ÉuÉhÉÏrÉ aÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ || 20 ||

zÉÉUÏ ÍzÉUÏwÉmÉÑwmÉÉpÉÉ zÉqÉÌlÉ¸É zÉqÉÉÎiqÉMüÉ |


zÉqÉÉÎluÉiÉÉ zÉqÉÉUÉkrÉÉ ÍzÉÌiÉMühPû mÉëmÉÔÎeÉiÉÉ || 21 ||

zÉÑή: zÉÑήMüUÏ ´Éå¸É ´ÉÑiÉÉlÉliÉÉ zÉÑpÉÉuÉWûÉ |


xÉUxuÉiÉÏ cÉ xÉuÉï¥ÉÉ xÉuÉïÍxÉή mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 22 ||

xÉUxuÉiÉÏ cÉ xÉÉÌuɧÉÏ xÉÇkrÉÉ xÉuÉåïÎmxÉiÉmÉëSÉ |


xÉuÉÉïÌiÉïblÉÏ xÉuÉïqÉrÉÏ xÉuÉïÌuÉ±É mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 23 ||

xÉuÉåïµÉUÏ xÉuÉïmÉÑhrÉÉ xÉaÉïÎxjÉirÉliÉMüÉËUhÉÏ |


xÉuÉÉïUÉkrÉÉ xÉuÉïqÉÉiÉÉ xÉuÉïSåuÉ ÌlÉwÉåÌuÉiÉÉ || 24 ||

xÉuÉæïµÉrÉïmÉëSÉ xÉirÉÉ xÉiÉÏ xÉiuÉ aÉÑhÉÉ´ÉrÉÉ |


xuÉU¢üqÉ mÉSÉMüÉUÉ xÉuÉïSÉåwÉ ÌlÉwÉÔÌSlÉÏ || 25 ||

xÉWûxÉëɤÉÏ xÉWûxÉëÉxrÉÉ xÉWûxÉëmÉS xÉÇrÉÑiÉÉ |


xÉWûxÉëWûxiÉÉ xÉÉWûxÉë aÉÑhÉÉsÉÇM×üiÉ ÌuÉaÉëWûÉ || 26 ||

xÉWûxÉëzÉÏwÉÉï xÉSìÖmÉÉ xuÉkÉÉ xuÉÉWûÉ xÉÑkÉÉqÉrÉÏ |


wÉQèaÉëljÉpÉåÌSlÉÏ xÉåurÉÉ xÉuÉïsÉÉåMæüMü mÉÔÎeÉiÉÉ || 27 ||

xiÉÑirÉÉ xiÉÑÌiÉqÉrÉÏ xÉÉkrÉÉ xÉÌuÉiÉ× ÌmÉërÉMüÉËUhÉÏ |


xÉÇzÉrÉcNåûÌSlÉÏ xÉÉÇZrÉuÉå±É xÉÇZrÉÉ xÉSϵÉUÏ || 28 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 5
ÍxÉήSÉ ÍxÉ®xÉqmÉÔerÉÉ xÉuÉïÍxÉή mÉëSÉÌrÉlÉÏ |
xÉuÉï¥ÉÉ xÉuÉïzÉÌ£ü¶É xÉuÉïxÉqmÉiÉç mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 29 ||

xÉuÉÉïzÉÑpÉblÉÏ xÉÑZÉSÉ xÉÑZÉÉ xÉÇÌuÉixuÉ ÃÌmÉhÉÏ |


xÉuÉïxÉÇpÉÉÌwÉhÉÏ xÉuÉïeÉaÉiÉç xÉqqÉÉåÌWûlÉÏ iÉjÉÉ || 30 ||

xÉuÉïÌmÉërÉÇMüUÏ xÉuÉïzÉÑpÉSÉ xÉuÉïqÉ…¡ûVûÉ |


xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÏ xÉuÉïiÉÏjÉï mÉÑhrÉTüsÉmÉëSÉ || 31 ||

xÉuÉïmÉÑhrÉqÉrÉÏ xÉuÉïurÉÉÍkÉblÉÏ xÉuÉïMüÉqÉSÉ |


xÉuÉïÌuÉblÉWûUÏ xÉuÉïuÉÎlSiÉÉ xÉuÉïqÉ…¡ûVûÉ || 32 ||

xÉuÉïqÉl§ÉMüUÏ xÉuÉïsɤqÉÏ: xÉuÉïaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ |


xÉuÉÉïlÉlSqÉrÉÏ xÉuÉï¥ÉÉlÉSÉ xÉirÉlÉÉÌrÉMüÉ || 33 ||

xÉuÉï¥ÉÉlÉqÉrÉÏ xÉuÉïUÉerÉSÉ xÉuÉïqÉÑÌ£üSÉ |


xÉÑmÉëpÉÉ xÉuÉïSÉ xÉuÉÉï xÉuÉïsÉÉåMü uÉzÉÇMüUÏ || 34 ||

xÉÑpÉaÉÉ xÉÑlSUÏ ÍxÉ®É ÍxÉ®ÉqoÉÉ ÍxÉ®qÉÉiÉ×MüÉ |


ÍxÉ®qÉÉiÉÉ ÍxÉ®ÌuÉ±É ÍxÉ®åzÉÏ ÍxÉ®ÃÌmÉhÉÏ || 35 ||

xÉÑÃÌmÉhÉÏ xÉÑZÉqÉrÉÏ xÉåuÉMü ÌmÉërÉMüÉËUhÉÏ |


xuÉÉÍqÉlÉÏ xÉuÉïSÉ xÉåurÉÉ xjÉÔsÉ xÉÔ¤qÉÉ mÉUÉÎqoÉMüÉ || 36 ||

xÉÉUÃmÉÉ xÉUÉåÃmÉÉ xÉirÉpÉÔiÉÉ xÉqÉÉ´ÉrÉÉ |


ÍxÉiÉÉÍxÉiÉÉ xÉUÉåeÉɤÉÏ xÉUÉåeÉÉxÉlÉ uÉssÉpÉÉ || 37 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 6
xÉUÉåÂWûÉpÉÉ xÉuÉÉï…¡ûÏ xÉÑUålSìÉÌS mÉÔÎeÉiÉÉ |
qÉWûÉSåuÉÏ qÉWåûzÉÉlÉÏ qÉWûÉxÉÉUxuÉiÉmÉëSÉ || 38 ||

qÉWûÉxÉUxuÉiÉÏ qÉÑ£üÉ qÉÑÌ£üSÉ qÉsÉlÉÉÍzÉlÉÏ |


qÉWåûµÉUÏ qÉWûÉlÉlSÉ qÉWûÉqÉl§ÉqÉrÉÏ qÉWûÏ || 39 ||

qÉWûÉsɤqÉÏ: qÉWûÉÌuÉ±É qÉÉiÉÉ qÉlSUuÉÉÍxÉlÉÏ |


qÉl§ÉaÉqrÉÉ qÉl§ÉqÉÉiÉÉ qÉWûÉqÉl§É TüsÉmÉëSÉ || 40 ||

qÉWûÉqÉÑÌ£üqÉïWûÉÌlÉirÉÉ qÉWûÉÍxÉή mÉëSÉÌrÉlÉÏ |


qÉWûÉÍxÉ®É qÉWûÉqÉÉiÉÉ qÉWûSÉMüÉU xÉÇrÉÑiÉÉ || 41 ||

qÉWûÉ qÉWåûµÉUÏ qÉÔÌiÉïqÉÉåï¤ÉSÉ qÉÍhÉpÉÔwÉhÉÉ |


qÉålÉMüÉ qÉÉÌlÉlÉÏ qÉÉlrÉÉ qÉ×irÉÑblÉÏ qÉåÂÃÌmÉhÉÏ || 42 ||

qÉÌSUɤÉÏ qÉSÉuÉÉxÉÉ qÉZÉÃmÉÉ qÉZÉåµÉUÏ |


qÉWûÉqÉÉåWûÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉÉiÉÚhÉÉÇ qÉÔÎklÉï xÉÇÎxjÉiÉÉ || 43 ||

qÉWûÉmÉÑhrÉÉ qÉÑSÉuÉÉxÉÉ qÉWûÉxÉqmÉiÉç mÉëSÉÌrÉlÉÏ |


qÉÍhÉmÉÔUæMüÌlÉsÉrÉÉ qÉkÉÑÃmÉÉ qÉWûÉåiMüOûÉ || 44 ||

qÉWûÉxÉÔ¤qÉÉ qÉWûÉzÉÉliÉÉ qÉWûÉzÉÉÎliÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏ |


qÉÑÌlÉxiÉÑiÉÉ qÉÉåWûWûl§ÉÏ qÉÉkÉuÉÏ qÉÉkÉuÉÌmÉërÉÉ || 45 ||

qÉÉ qÉWûÉSåuÉ xÉÇxiÉÑirÉÉ qÉÌWûwÉÏaÉhÉmÉÔÎeÉiÉÉ |


qÉ׹ɳÉSÉ cÉ qÉÉWåûlSìÏ qÉWåûlSìmÉS SÉÌrÉlÉÏ || 46 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 7
qÉÌiÉqÉïÌiÉmÉëSÉ qÉåkÉÉ qÉirÉïsÉÉåMü ÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏ |
qÉÑZrÉÉ qÉWûÉÌlÉuÉÉxÉÉ cÉ qÉWûÉpÉÉarÉ eÉlÉÉÍ´ÉiÉÉ || 47 ||

qÉÌWûVûÉ qÉÌWûqÉÉ qÉ×irÉÑWûÉUÏ qÉåkÉÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏ |


qÉåkrÉÉ qÉWûÉuÉåaÉuÉiÉÏ qÉWûÉqÉÉå¤É TüsÉmÉëSÉ || 48 ||

qÉWûÉmÉëpÉÉpÉÉ qÉWûiÉÏ qÉWûÉSåuÉ ÌmÉërÉÇMüUÏ |


qÉWûÉmÉÉåwÉÉ qÉWûήï¶É qÉÑ£üÉWûÉU ÌuÉpÉÔwÉhÉÉ || 49 ||

qÉÉÍhÉYrÉpÉÔwÉhÉÉ qÉl§ÉÉ qÉÑZrÉcÉlSìÉkÉï zÉåZÉUÉ |


qÉlÉÉåÃmÉÉ qÉlÉ:zÉÑή: qÉlÉ:zÉÑήmÉëSÉÌrÉlÉÏ || 50 ||

qÉWûÉMüÉÂhrÉ xÉÇmÉÔhÉÉï qÉlÉÉålÉqÉlÉ uÉÎlSiÉÉ |


qÉWûÉmÉÉiÉMü eÉÉsÉblÉÏ qÉÑÌ£üSÉ qÉÑ£üpÉÔwÉhÉÉ || 51 ||

qÉlÉÉålqÉlÉÏ qÉWûÉxjÉÔsÉÉ qÉWûÉ¢üiÉÑ TüsÉmÉëSÉ |


qÉWûÉmÉÑhrÉ TüsÉmÉëÉmrÉÉ qÉÉrÉÉ Ì§ÉmÉÑU lÉÉÍzÉlÉÏ || 52 ||

qÉÉWûÉlÉxÉÉ qÉWûÉqÉåkÉÉ qÉWûÉqÉÉåSÉ qÉWåûµÉUÏ |


qÉÉsÉÉkÉUÏ qÉWûÉåmÉÉrÉÉ qÉWûÉiÉÏjÉï TüsÉmÉëSÉ || 53 ||

qÉWûÉqÉ…¡ûVû xÉÇmÉÔhÉÉï qÉWûÉSÉËUŸ lÉÉÍzÉlÉÏ |


qÉWûÉqÉZÉÉ qÉWûÉqÉåbÉÉ qÉWûÉMüÉVûÏ qÉWûÉÌmÉërÉÉ || 54 ||

qÉWûÉpÉÔwÉÉ qÉWûÉSåWûÉ qÉWûÉUÉ¥ÉÏ qÉÑSÉsÉrÉÉ |


pÉÔËUSÉ pÉÉarÉSÉ pÉÉåarÉÉ pÉÉåarÉSÉ pÉÉåaÉSÉÌrÉlÉÏ || 55 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 8
pÉuÉÉlÉÏ pÉÔÌiÉSÉ pÉÔÌiÉ: pÉÔÍqÉpÉÔïÍqÉ xÉÑlÉÉÌrÉMüÉ |
pÉÔiÉkÉɧÉÏ pÉrÉWûUÏ pÉ£üxÉÉUxuÉiÉmÉëSÉ || 56 ||

pÉÑÌ£üpÉÑïÌ£ümÉëSÉ pÉåMüÐ pÉÌ£üpÉïÌ£ü mÉëSÉÌrÉlÉÏ |


pÉ£üxÉÉrÉÑerÉSÉ pÉ£üxuÉaÉïSÉ pÉ£üUÉerÉSÉ || 57 ||

pÉÉaÉÏUjÉÏ pÉuÉÉUÉkrÉÉ pÉÉarÉÉ xÉ‹lÉ mÉÔÎeÉiÉÉ |


pÉuÉxiÉÑirÉÉ pÉÉlÉÑqÉiÉÏ pÉuÉxÉÉaÉUiÉÉËUhÉÏ || 58 ||

pÉÔÌiÉpÉÔïwÉÉ cÉ pÉÔiÉåzÉÏ TüÉsÉsÉÉåcÉlÉ mÉÔÎeÉiÉÉ |


pÉÔiÉÉ pÉurÉÉ pÉÌuÉwrÉÉ cÉ pÉuÉÌuÉ±É pÉuÉÉÎiqÉMüÉ || 59 ||

oÉÉkÉÉmÉWûÉËUhÉÏ oÉlkÉÑÃmÉÉ pÉÑuÉlÉmÉÔÎeÉiÉÉ |


pÉuÉblÉÏ pÉÌ£üsÉprÉÉ cÉ pÉ£üU¤ÉhÉ iÉimÉUÉ || 60 ||

pÉ£üÉÌiÉïzÉqÉlÉÏ pÉÉarÉÉ pÉÉåaÉSÉlÉ M×üiÉÉå±qÉÉ |


pÉÑeÉ…¡ûpÉÔwÉhÉÉ pÉÏqÉÉ pÉÏqÉɤÉÏ pÉÏqÉÃÌmÉhÉÏ || 61 ||

pÉÉÌuÉlÉÏ pÉëÉiÉ×ÃmÉÉ cÉ pÉÉUiÉÏ pÉuÉlÉÉÌrÉMüÉ |


pÉÉwÉÉ pÉÉwÉÉuÉiÉÏ pÉÏwqÉÉ pÉæUuÉÏ pÉæUuÉÌmÉërÉÉ || 62 ||

pÉÔÌiÉpÉÉïÍxÉiÉ xÉuÉÉï…¡ûÏ pÉÔÌiÉSÉ pÉÔÌiÉlÉÉÌrÉMüÉ |


pÉÉxuÉiÉÏ pÉaÉqÉÉsÉÉ cÉ ÍpɤÉÉSÉlÉ M×üiÉÉå±qÉÉ || 63 ||

ÍpɤÉÑÃmÉÉ pÉÌ£üMüUÏ pÉ£üsɤqÉÏ mÉëSÉÌrÉlÉÏ |


pÉëÉÎliÉblÉÉ pÉëÉÎliÉÃmÉÉ cÉ pÉÔÌiÉSÉ pÉÔÌiÉMüÉËUhÉÏ || 64 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 9
ÍpɤÉhÉÏrÉÉ ÍpɤÉÑqÉÉiÉÉ pÉÉarÉuɬØ̹aÉÉåcÉUÉ |
pÉÉåaÉuÉiÉÏ pÉÉåaÉÃmÉÉ pÉÉåaÉqÉÉå¤É TüsÉmÉëSÉ || 65 ||

pÉÉåaÉ´ÉÉliÉÉ pÉÉarÉuÉiÉÏ pÉ£üÉbÉÉæbÉÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏ |


oÉëÉ¼Ï oÉë¼xuÉÃmÉÉ cÉ oÉ×WûiÉÏ oÉë¼uÉssÉpÉÉ || 66 ||

oÉë¼SÉ oÉë¼qÉÉiÉÉ cÉ oÉë¼ÉhÉÏ oÉë¼SÉÌrÉlÉÏ |


oÉë¼åzÉÏ oÉë¼xÉÇxiÉÑirÉÉ oÉë¼uÉå±É oÉÑkÉÌmÉërÉÉ || 67 ||

oÉÉsÉålSÒzÉåZÉUÉ oÉÉsÉÉ oÉÍsÉmÉÔeÉÉMüUÌmÉërÉÉ |


oÉsÉSÉ ÌoÉlSÒÃmÉÉ cÉ oÉÉsÉxÉÔrÉï xÉqÉmÉëpÉÉ || 68 ||

oÉë¼ÃmÉÉ oÉë¼qÉrÉÏ oÉë¼qÉhQûsÉ qÉkrÉaÉÉ |


oÉë¼ÉhÉÏ oÉÑήSÉ oÉÑήoÉÑïήÃmÉÉ oÉÑkÉåµÉUÏ || 69 ||

oÉlkɤÉrÉMüUÏ oÉÉkÉlÉÉzÉlÉÏ oÉlkÉÑÃÌmÉhÉÏ |


ÌoÉl²ÉsÉrÉÉ ÌoÉlSÒpÉÔwÉÉ ÌoÉlSÒlÉÉS xÉqÉÎluÉiÉÉ || 70 ||

oÉÏeÉÃmÉÉ oÉÏeÉqÉÉiÉÉ oÉë¼hrÉÉ oÉë¼MüÉËUhÉÏ |


oÉWÒûÃmÉÉ oÉsÉuÉiÉÏ oÉë¼eÉÉ oÉë¼cÉÉËUhÉÏ || 71 ||

oÉë¼xiÉÑirÉÉ oÉë¼ÌuÉ±É oÉë¼ÉhQûÉÍkÉmÉ uÉssÉpÉÉ |


oÉë¼åzÉÌuÉwhÉÑÃmÉÉ cÉ oÉë¼ÌuÉwhuÉÏzÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ || 72 ||

oÉÑήÃmÉÉ oÉÑkÉåzÉÉlÉÏ oÉlkÉÏ oÉlkÉÌuÉqÉÉåÍcÉlÉÏ |


A¤ÉqÉÉsÉÉ A¤ÉUÉMüÉUÉ A¤ÉUɤÉU TüsÉmÉëSÉ || 73 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 10
AlÉliÉÉlÉlS xÉÑZÉSÉlÉliÉ cÉlSìÌlÉpÉÉlÉlÉÉ |
AlÉliÉqÉÌWûqÉÉ bÉÉåUÉlÉliÉ aÉqpÉÏU xÉÎqqÉiÉÉ || 74 ||

ASعÉSعSÉlÉliÉÉ ASعpÉÉarÉ TüsÉmÉëSÉ |


AÂlkÉirÉ urÉrÉÏlÉÉjÉÉ AlÉåMü xɪÒhÉ xÉÇrÉÑiÉÉ || 75 ||

AlÉåMüpÉÔwÉhÉÉ ASØzrÉÉ AlÉåMüsÉåZÉ ÌlÉwÉåÌuÉiÉÉ |


AlÉliÉÉlÉliÉ xÉÑZÉSÉ bÉÉåUÉ bÉÉåU xuÉÃÌmÉhÉÏ || 76 ||

AzÉåwÉSåuÉiÉÉÃmÉÉ AqÉ×iÉÃmÉÉ AqÉ×iÉåµÉUÏ |


AlÉuÉ±É AlÉåMüWûxiÉÉ AlÉåMüqÉÉÍhÉYrÉ pÉÔwÉhÉÉ || 77 ||

AlÉåMüÌuÉblÉxÉÇWû§ÉÏï ½lÉåMüÉpÉUhÉÉÎluÉiÉÉ |
AÌuɱɥÉÉlÉ xÉÇWû§ÉÏï ½ÌuɱÉeÉÉsÉ lÉÉÍzÉlÉÏ || 78 ||

AÍpÉÃmÉÉ lÉuɱɅ¡ûÏ ½mÉëiÉYrÉï aÉÌiÉmÉëSÉ |


AMüVÇûMüÉÃÌmÉhÉÏ cÉ ½lÉÑaÉëWûmÉUÉrÉhÉÉ || 79 ||

AÇoÉUxjÉÉÇoÉU qÉrÉÉÇoÉU qÉÉsÉÉÇoÉÑeÉå¤ÉhÉÉ |


AÇÌoÉMüÉoeÉ MüUÉoeÉxjÉÉÇzÉÑqÉirÉÇzÉÑ zÉiÉÉÎluÉiÉÉ || 80 ||

AÇoÉÑeÉÉlÉuÉUÉZÉhQûÉ AÇoÉÑeÉÉxÉlÉqÉWûÉÌmÉërÉÉ |
AeÉUÉqÉU xÉÇxÉåurÉÉ AeÉUxÉåÌuÉiÉ mɱÑaÉÉ || 81 ||

AiÉÑsÉÉjÉï mÉëSÉjÉæïYrÉ AirÉÑSÉUÉiuÉ pÉrÉÉÎluÉiÉÉ |


AlÉÉjÉuÉixÉsÉÉ AlÉliÉÌmÉërÉÉ AlÉliÉåÎmxÉSmÉëSÉ || 82 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 11
AÇoÉÑeÉɤrÉ AÇoÉÑÃmÉÉ AÇoÉÑeÉÉiÉÉå°uÉ qÉWûÉÌmÉërÉÉ |
AZÉhQûÉiÉç AqÉUxiÉÑirÉÉ AqÉUlÉÉrÉMümÉÔÎeÉiÉÉ || 83 ||

AeÉårÉÉiuÉeÉ xÉÇMüÉzÉÉ ¥ÉÉlÉlÉÉÍzÉlrÉpÉϹSÉ |


A£üÉbÉlÉålÉÉ cÉÉx§ÉåzÉÏ ½sɤqÉÏlÉÉÍzÉlÉÏ iÉjÉÉ || 84 ||

AlÉliÉxÉÉUÉ AlÉliÉ´ÉÏ: AlÉliÉÌuÉÍkÉ mÉÔÎeÉiÉÉ |


ApÉϹÉqÉirÉï xÉÇmÉÔerÉÉ ½xiÉÉåSrÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ || 85 ||

AÉÎxiÉMüxuÉÉliÉÌlÉsÉrÉÉx§É ÃmÉÉx§ÉuÉiÉÏ iÉjÉÉ |


AxZÉsÉirÉ: xZÉsÉSìÖmÉÉ: xZÉsÉ̲±É mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 86 ||

AxZÉsÉiÉç ÍxÉήSÉlÉlSÉ AqoÉÑeÉÉiÉÉ AqÉUlÉÉÌrÉMüÉ |


AqÉårÉÉ AzÉåwÉmÉÉblrɤÉrÉ xÉÉUxuÉiÉmÉëSÉ || 87 ||

eÉrÉÉ eÉrÉliÉÏ eÉrÉSÉ eÉlqÉMüqÉï ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ |


eÉaÉÎimÉërÉÉ eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉSϵÉU uÉssÉpÉÉ || 88 ||

eÉÉÌiÉeÉïrÉÉ ÎeÉiÉÉÍqɧÉÉ eÉmrÉÉ eÉmÉlÉMüÉËUhÉÏ |


eÉÏuÉlÉÏ eÉÏuÉÌlÉsÉrÉÉ eÉÏuÉÉZrÉÉ eÉÏuÉkÉÉËUhÉÏ || 89 ||

eÉÉ»ûuÉÏ eÉrÉÉ eÉmÉuÉiÉÏ eÉÉÌiÉÃmÉÉ eÉrÉmÉëSÉ |


eÉlÉÉSïlÉ ÌmÉërÉMüUÏ eÉÉåwÉlÉÏrÉÉ eÉaÉÎixjÉiÉÉ || 90 ||

eÉaÉerÉå¸É eÉaÉlqÉÉrÉÉ eÉÏuÉlɧÉÉhÉMüÉËUhÉÏ |


eÉÏuÉÉiÉÑsÉÌiÉMüÉ eÉÏuÉeÉlqÉÏ eÉlqÉÌlÉoÉWïûhÉÏ || 91 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 12
eÉÉŽÌuÉkuÉÇxÉlÉMüUÏ eÉaɱÉåÌlÉeÉïrÉÉÎiqÉMüÉ |
eÉaÉSÉlÉlSeÉlÉlÉÏ eÉqoÉ旅 eÉsÉeÉå¤ÉhÉÉ || 92 ||

eÉrÉliÉÏ eÉ…¡ûmÉÔaÉblÉÏ eÉÌlÉiÉ ¥ÉÉlÉÌuÉaÉëWûÉ |


eÉOûÉ eÉOûÉuÉiÉÏ eÉmrÉÉ eÉmÉMüiÉ×ï ÌmÉërÉÇMüUÏ || 93 ||

eÉmÉM×üimÉÉmÉ xÉÇWû§ÉÏï eÉmÉM×üiÉç TüsÉmÉëSÉÌrÉlÉÏ |


eÉmÉÉmÉÑwmÉ xÉqÉmÉëZrÉÉ eÉmÉMÑüxÉÑqÉ kÉÉËUhÉÏ || 94 ||

eÉlÉlÉÏ eÉlqÉUÌWûiÉÉ erÉÉåÌiÉuÉ×ïirÉÍpÉSÉÌrÉlÉÏ |


eÉOûÉeÉÔOûlÉ cÉÇSìÉkÉÉï eÉaÉiÉç xÉ×̹MüUÏ iÉjÉÉ || 95 ||

eÉaÉi§ÉÉhÉMüUÏ eÉÉŽ kuÉÇxÉMü§ÉÏï eÉrÉåµÉUÏ |


eÉaɯÏeÉÉ eÉrÉÉuÉÉxÉÉ eÉlqÉpÉÔ: eÉlqÉlÉÉÍzÉlÉÏ || 96 ||

eÉlqÉÉlirÉUÌWûiÉÉ eÉæ§ÉÏ eÉaɱÉå ÌlÉeÉïmÉÉÎiqÉMüÉ |


eÉrÉsɤÉhÉ xÉÇmÉÔhÉÉï eÉrÉSÉlÉ M×üiÉÉå±qÉÉ || 97 ||

eÉÇpÉUɱÉÌS xÉÇxiÉÑirÉÉ eÉÇpÉÉËU TüsÉSÉÌrÉlÉÏ |


eÉaÉi§ÉrÉÌWûiÉÉ erÉå¸É eÉaÉi§ÉrÉ uÉzÉÇMüUÏ || 98 ||

eÉaÉi§ÉrÉÉÇoÉÉ eÉaÉiÉÏ euÉÉsÉÉ euÉÉÍsÉiÉ sÉÉåcÉlÉÉ |


euÉÉÍsÉlÉÏ euÉsÉlÉÉpÉÉxÉÉ euÉsÉliÉÏ euÉsÉlÉÉÎiqÉMüÉ || 99 ||

ÎeÉiÉÉUÉÌiÉ xÉÑUxiÉÑirÉÉ ÎeÉiÉ¢üÉåkÉÉ ÎeÉiÉåÎlSìrÉÉ |


eÉUÉqÉUhÉ zÉÔlrÉÉ cÉ eÉÌlɧÉÏ eÉlqÉlÉÉÍzÉlÉÏ || 100 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 13
eÉsÉeÉÉpÉÉ eÉsÉqÉrÉÏ eÉsÉeÉÉxÉlÉ uÉssÉpÉÉ |
eÉsÉeÉxjÉÉ eÉmÉÉUÉkrÉÉ eÉlÉqÉ…¡ûVûMüÉËUhÉÏ || 101 ||

MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqÉÃmÉÉ cÉ MüÉqrÉÉ MüÉqÉmÉëSÉÌrÉlÉÏ |


MüÉqÉÉæVûÏ MüÉqÉSÉ Mü§ÉÏï ¢üiÉÑMüqÉï TüsÉmÉëSÉ || 102 ||

M×üiÉblÉblÉÏ Ì¢ürÉÉÃmÉÉ MüÉrÉïMüÉUhÉ ÃÌmÉhÉÏ |


MügeÉɤÉÏ MüÂhÉÉÃmÉÉ MåüuÉsÉÉqÉU xÉåÌuÉiÉÉ || 103 ||

MüsrÉÉhÉMüÉËUhÉÏ MüÉÇiÉÉ MüÉÇÌiÉSÉ MüÉÇÌiÉÃÌmÉhÉÏ |


MüqÉsÉÉ MüqÉsÉÉuÉÉxÉÉ MüqÉsÉÉåimÉsÉ qÉÉÍsÉlÉÏ || 104 ||

MÑüqÉѲiÉÏ cÉ MüsrÉÉhÉÏ MüÉÇÌiÉ: MüÉqÉåzÉuÉssÉpÉÉ |


MüÉqÉåµÉUÏ MüqÉÍsÉlÉÏ MüÉqÉSÉ MüÉqÉoÉÎlkÉlÉÏ || 105 ||

MüÉqÉkÉålÉÑ: MüÉgcÉlÉɤÉÏ MüÉgcÉlÉÉpÉÉ MüVûÉÌlÉÍkÉ: |


Ì¢ürÉÉ MüÐÌiÉïMüUÏ MüÐÌiÉï: ¢üiÉÑ´Éå¸É M×üiÉåµÉUÏ || 106 ||

¢üiÉÑ xÉuÉïÌ¢ürÉÉ xiÉÑirÉÉ ¢üiÉÑM×üiÉç ÌmÉërÉMüÉËUhÉÏ |


YsÉåzÉlÉÉzÉMüUÏ Mü§ÉÏï MüqÉïSÉ MüqÉïoÉÇÍkÉlÉÏ || 107 ||

MüqÉïoÉÇkÉWûUÏ M×ü¹É YsÉqÉblÉÏ MügeÉsÉÉåcÉlÉÉ |


MÇüSmÉïeÉlÉlÉÏ MüÉÇiÉÉ MüÂhÉÉ MüÂhÉÉuÉiÉÏ || 108 ||

YsÉÏÇMüÉËUhÉÏ M×ümÉÉMüÉUÉ M×ümÉÉÍxÉÇkÉÑ: M×ümÉÉuÉiÉÏ |


MüÂhÉÉSìÉï MüÐÌiÉïMüUÏ MüsqÉwÉblÉÏ Ì¢ürÉÉMüUÏ || 109 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 14
Ì¢ürÉÉzÉÌ£ü: MüÉqÉÃmÉÉ MüqÉsÉÉåimÉsÉ aÉÎlkÉlÉÏ |
MüVûÉ MüVûÉuÉiÉÏ MÔüqÉÏï MÔüOûxjÉÉ MügeÉxÉÇÎxjÉiÉÉ || 110 ||

MüÉÍVûMüÉ MüsqÉwÉblÉÏ cÉ MüqÉlÉÏrÉ eÉOûÉÎluÉiÉÉ |


MüUmÉ©É MüUÉpÉϹmÉëSÉ ¢üiÉÑTüsÉmÉëSÉ || 111 ||

MüÉæÍzÉMüÐ MüÉåzÉSÉ MüÉurÉÉ Mü§ÉÏï MüÉåzÉåµÉUÏ M×üzÉÉ |


MÔüqÉïrÉÉlÉÉ MüsmÉsÉiÉÉ MüÉsÉMÔüOû ÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏ || 112 ||

MüsmÉÉå±ÉlÉuÉiÉÏ MüsmÉlÉuÉxjÉÉ MüsmÉMüÉËUhÉÏ |


MüSÇoÉ MÑüxÉÑqÉÉpÉÉxÉÉ MüSÇoÉ MÑüxÉÑqÉÌmÉërÉÉ || 113 ||

MüSÇoÉÉå±ÉlÉ qÉkrÉxjÉÉ MüÐÌiÉïSÉ MüÐÌiÉïpÉÔwÉhÉÉ |


MÑüsÉqÉÉiÉÉ MÑüsÉÉuÉÉxÉÉ MÑüsÉÉcÉÉU ÌmÉërÉÇMüUÏ || 114 ||

MÑüsÉÉlÉÉjÉÉ MüÉqÉMüVûÉ MüVûÉlÉÉjÉÉ MüVåûµÉUÏ |


MÑÇüSqÉÇSÉU mÉÑwmÉÉpÉÉ MümÉSïÎxjÉiÉ cÉÇÌSìMüÉ || 115 ||

MüÌuÉiuÉSÉ MüÉurÉqÉÉiÉÉ MüÌuÉqÉÉiÉÉ MüVûÉmÉëSÉ |


iÉÂhÉÏ iÉÂhÉÏiÉÉiÉÉ iÉÉUÉÍkÉmÉ xÉqÉÉlÉlÉÉ || 116 ||

iÉ×ÎmiÉ: iÉ×ÎmiÉmÉëSÉ iÉYrÉÉï iÉmÉlÉÏ iÉÉÌmÉlÉÏ iÉjÉÉ |


iÉmÉïhÉÏ iÉÏjÉïÃmÉÉ cÉ Ì§ÉSzÉÉ Ì§ÉSzÉåµÉUÏ || 117 ||

̧ÉÌSuÉåzÉÏ Ì§ÉeÉlÉlÉÏ Ì§ÉqÉÉiÉÉ §rÉÇoÉMåüµÉUÏ |


̧ÉmÉÑUÉ Ì§ÉmÉÑUåzÉÉlÉÏ §rÉÇoÉMüÉ Ì§ÉmÉÑUÉÇÌoÉMüÉ || 118 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 15
̧ÉmÉÑU´ÉÏ: §ÉrÉÏÃmÉÉ §ÉrÉÏuÉå±É §ÉrÉϵÉUÏ |
§ÉrrÉÇiÉuÉåÌSlÉÏ iÉÉqÉëÉ iÉÉmȨ́ÉiÉrÉ WûÉËUhÉÏ || 119 ||

iÉqÉÉsÉ xÉSØzÉÏ §ÉÉiÉÉ iÉÂhÉÉÌSirÉ xÉͳÉpÉÉ |


§ÉæsÉÉåYrÉurÉÉÌmÉlÉÏ iÉ×miÉÉ iÉ×ÎmiÉM×ü¨ÉiuÉ ÃÌmÉhÉÏ || 120 ||

iÉÑrÉÉï §ÉæsÉÉåYrÉ xÉÇxiÉÑirÉÉ Ì§ÉaÉÑhÉÉ Ì§ÉaÉÑhÉåµÉUÏ |


̧ÉmÉÑUblÉÏ Ì§ÉqÉÉiÉÉ cÉ §rÉÇoÉMüÉ Ì§ÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ || 121 ||

iÉ×whÉÉ: NåûSMüUÏ iÉ×miÉÉ iÉϤhÉÉ iÉϤhÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ |


iÉÑsÉÉ iÉÑsÉÉÌSUÌWûiÉÉ iɨÉSè oÉë¼ xuÉÃÌmÉhÉÏ || 122 ||

§ÉÉhÉMü§ÉÏ Ì§ÉmÉÉmÉblÉÏ Ì§ÉmÉSÉ Ì§ÉSzÉÉÎluÉiÉÉ |


iÉjrÉÉ Ì§ÉzÉÌ£ü: ̧ÉmÉSÉ iÉÑrÉÉï §ÉæsÉÉåYrÉ xÉÑÇSUÏ || 123 ||

iÉåeÉxMüUÏ Ì§ÉqÉÔirÉÉï±É iÉåeÉÉåÃmÉÉ Ì§ÉkÉÉqÉiÉÉ |


̧ÉcÉ¢üMü§ÉÏï ̧ÉpÉaÉÉ iÉÑrÉÉïiÉÏiÉ TüsÉmÉëSÉ || 124 ||

iÉåeÉÎxuÉlÉÏ iÉÉmÉWûÉUÏ iÉÉmÉÉåmsÉuÉ lÉÉÍzÉlÉÏ |


iÉåeÉÉåaÉpÉÉï iÉmÉ:xÉÉUÉ Ì§ÉmÉÑUÉËU ÌmÉërÉÇMüUÏ || 125 ||

iÉluÉÏ iÉÉmÉxÉ xÉÇiÉÑ¹É iÉmÉlÉÉ…¡ûeÉ pÉÏÌiÉlÉÑiÉç |


̧ÉsÉÉåcÉlÉÉ Ì§ÉqÉÉaÉÉï cÉ iÉ×iÉÏrÉÉ Ì§ÉSzÉxiÉÑiÉÉ || 126 ||

̧ÉxÉÑÇSUÏ Ì§ÉmÉjÉaÉÉ iÉÑUÏrÉ mÉSSÉÌrÉlÉÏ |


zÉÑpÉÉ zÉÑpÉÉuÉiÉÏ zÉÉliÉÉ zÉÉÎliÉSÉ zÉÑpÉSÉÌrÉlÉÏ || 127 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 16
zÉÏiÉsÉÉ zÉÔÍsÉlÉÏ zÉÏiÉÉ ´ÉÏqÉiÉÏ cÉ zÉÑpÉÉÎluÉiÉÉ |
rÉÉåaÉÍxÉήÌmÉërÉÉ rÉÉåarÉÉ rÉ¥ÉålÉ mÉËUmÉÔËUiÉÉ || 128 ||

rÉ¥ÉÉ rÉ¥ÉqÉrÉÏ rɤÉÏ rÉͤÉhÉÏ rÉͤÉuÉssÉpÉÉ |


rÉ¥ÉÌmÉërÉÉ rÉ¥ÉmÉÔerÉÉ rÉ¥ÉiÉÑ¹É rÉqÉxiÉÑiÉÉ || 129 ||

rÉÉÍqÉlÉÏrÉmÉëpÉÉ rÉÉqrÉÉ rÉeÉlÉÏrÉÉ rÉzÉxMüUÏ |


rÉ¥ÉMü§ÉÏï rÉ¥ÉÃmÉÉ rÉzÉÉåSÉ rÉ¥ÉxÉÇxiÉÑiÉÉ || 130 ||

rÉ¥ÉåzÉÏ rÉ¥ÉTüsÉSÉ rÉÉåaÉrÉÉåÌlÉrÉïeÉÑ xiÉÑiÉÉ |


rÉÍqÉxÉåurÉÉ rÉqÉÉUÉkrÉÉ rÉÍqÉmÉÔerÉÉ rÉqÉϵÉUÏ || 131 ||

rÉÉåÌaÉlÉÏ rÉÉåaÉÃmÉÉ cÉ rÉÉåaÉMüiÉ×ï ÌmÉërÉÇMüUÏ |


rÉÉåaÉrÉÑ£üÉ rÉÉåaÉqÉrÉÏ rÉÉåaÉrÉÉåaÉϵÉUÉÇÌoÉMüÉ || 132 ||

rÉÉåaÉ¥ÉÉlÉqÉrÉÏ rÉÉåÌlÉrÉïqÉɱ¹É…¡û rÉÉåaÉiÉÉ |


rÉÎl§ÉSÉbÉÉæbÉ xÉÇWûÉUÉ rÉqÉsÉÉåMü ÌlÉuÉÉËUhÉå || 133 ||

rÉ̹urɹÏzÉ xÉÇxiÉÑirÉÉ rÉqÉɱ¹É…¡û rÉÉåaÉrÉÑMçü |


rÉÉåaÉϵÉUÏ rÉÉåaÉqÉÉiÉÉ rÉÉåaÉÍxÉ®É cÉ rÉÉåaÉSÉ || 134 ||

rÉÉåaÉÉÃRûÉ rÉÉåaÉqÉrÉÏ rÉÉåaÉÃmÉÉ ruÉÏrÉxÉÏ |


rÉl§ÉÃmÉÉ cÉ rÉl§ÉxjÉÉ rÉl§ÉmÉÔerÉÉ cÉ rÉÎl§ÉiÉÉ || 135 ||

rÉÑaÉMü§ÉÏï rÉÑaÉqÉrÉÏ rÉÑaÉkÉqÉï ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ |


rÉqÉÑlÉÉ rÉÍqÉlÉÏ rÉÉqrÉÉ rÉqÉÑlÉÉeÉsÉ qÉkrÉaÉÉ || 136 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 17
rÉÉiÉÉrÉÉiÉ mÉëzÉqÉlÉÏ rÉÉiÉlÉÉlÉÉÍ³É M×üliÉlÉÏ |
rÉÉåaÉÉuÉÉxÉÉ rÉÉåÌaÉuÉl±É rɨÉiÉç zÉoS xuÉÃÌmÉhÉÏ || 137 ||

rÉÉåaɤÉåqÉqÉrÉÏ rÉl§ÉÉ rÉÉuÉS¤ÉU qÉÉiÉ×MüÉ |


rÉÉuÉiÉç mÉSqÉrÉÏ rÉÉuÉiÉç zÉoSÃmÉÉ rÉjÉåµÉUÏ || 138 ||

rɨÉSÏrÉÉ rɤÉuÉl±É rÉή±É rÉÌiÉxÉÇxiÉÑiÉÉ |


rÉÉuÉ̲±ÉqÉrÉÏ rÉÉuÉ̲±É oÉ×lS xÉÑuÉÎlSiÉÉ || 139 ||

rÉÉåÌaÉWØûiÉç mÉ©ÌlÉsÉrÉÉ rÉÉåÌaÉuÉrÉï ÌmÉërÉÇMüUÏ |


rÉÉåÌaÉuÉl±É rÉÉåÌaÉqÉÉiÉÉ rÉÉåaÉÏzÉ TüsÉSÉÌrÉlÉÏ || 140 ||

rɤÉuÉl±É rɤÉmÉÔerÉÉ rɤÉUÉeÉ xÉÑmÉÔÎeÉiÉÉ |


rÉ¥ÉÃmÉÉ rÉ¥ÉiÉÑ¹É rÉÉrÉeÉÔMü xuÉÃÌmÉhÉÏ || 141 ||

rÉl§ÉÉUÉkrÉÉ rÉl§ÉqÉkrÉÉ rÉl§ÉMüiÉ×ï ÌmÉërÉÇMüUÏ |


rÉl§ÉÉÃRûÉ rÉl§ÉmÉÔerÉÉ rÉÉåÌaÉkrÉÉlÉ mÉUÉrÉhÉÉ || 142 ||

rÉeÉlÉÏrÉÉ rÉqÉxiÉÑirÉÉ rÉÉåaÉzÉÑ£üÉ rÉzÉxMüUÏ |


rÉÉåaÉoÉ®É rÉÌiÉxiÉÑirÉÉ rÉÉåaÉ¥ÉÉ rÉÉåaÉlÉÉrÉMüÐ || 143 ||

rÉÉåÌaÉ¥ÉÉlÉmÉëSÉ rɤÉÏ rÉqÉoÉÉkÉÉ ÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏ |


rÉÉåÌaÉMüÉqrÉmÉëSɧÉÏ cÉ rÉÉåÌaÉqÉÉå¤É mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 144 ||

CÌiÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉUxuÉirÉÉ: xÉWûxÉëÇ xÉqÉÑSÏËUiÉqÉç |


qÉl§ÉÉiqÉMÇü qÉWûÉaÉÉåmrÉÇ qÉWûÉxÉÉUxuÉiÉ mÉëSqÉç || 1 ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 18
rÉ: mÉPåûiÉç ´ÉÑhÉÑrÉÉiÉç pÉYirÉÉ Ì§ÉMüÉsÉÇ xÉÉkÉMü: mÉÑqÉÉlÉç |
xÉuÉïÌuɱÉÌlÉÍkÉ: xÉɤÉÉiÉç xÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ kÉëÑuÉqÉç || 2 ||

sÉpÉiÉå xÉÇmÉS: xÉuÉÉï: mÉѧÉmÉÉæ§ÉÉÌS xÉÇrÉÑiÉÉ: |


qÉÔMüÉåÌmÉ xÉuÉïÌuɱÉxÉÑ cÉiÉÑqÉÑïZÉ CuÉÉmÉU: || 3 ||

pÉÔiuÉÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ xÉÉͳÉkrÉÇ AliÉå kÉÉiÉÑqÉÑïlÉϵÉU: |


xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÇ xÉuÉïÌuɱÉqÉÉlÉ TüsÉmÉëSqÉç || 4 ||

qÉWûÉMüÌuÉiuÉuÉSÇ mÉÑÇxÉÉÇ qÉWûÉÍxÉή mÉëSÉrÉMüqÉç |


MüxqÉæÍcÉ³É mÉëSÉiÉurÉÇ mÉëÉhÉæ: MühPûaÉiÉæUÌmÉ || 5 ||

qÉWûÉUWûxrÉÇ xÉiÉiÉÇ uÉÉhÉÏlÉÉqÉ xÉWûxÉëMüqÉç |


xÉÑÍxÉ®Ç AxqÉiÉç AÉSÏlÉÉÇ xiÉÉå§ÉÇ iÉå xÉqÉÑSÏËUiÉqÉç || 6 ||

|| CÌiÉ ´ÉÏ xMülS mÉÑUÉhÉå xÉlÉiMÑüqÉÉU xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ lÉÉUS xÉlÉiMÑüqÉÉU xÉÇuÉÉSå


xÉUxuÉiÉÏ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉï
hÉïqÉç ||

Saraswatee Sahasranaama Stotram v1


www.bharatiweb.com Page 19