Sie sind auf Seite 1von 4

Republic of the Philippines

Department of Education
Region IV-A CALABARZON
DIVISION OF BATANGAS
Batangas Provincial Sports Complex, Bolbok, Batangas City

POST OBSERVATION CONFERENCE


(Supervisor/Principal – Master Teacher)

Name of Teacher : ________________________________School : __________________

District : _______________________________

1. What are the objectives of your lesson?

_________________________________________________________________________________

2. What strategies did you use in teaching the lesson?

3. How did you feel as you teach to your class the concept in a specific learning area for a specified
period/time?

4. Did the students/pupils accomplish the goals you planned for this class?

5. What did you do (e.g. strategy employed, sequence of material presented, level of questions and
student involvement) that specifically contributed to the success of the lesson?

6. Identify the things that went well during the lesson.

7. Still focusing on the things that went well, tell me what you could do differently next time to get the
same or a better result?

8. Is there anything that did not work well-that you disliked about the way the class went?
Is that typically a problem area for you?

DEPEDBATS- CID-F-008/R0/05-11-2018 Page 1 of 4

(043) 722-1840/ 722-1796/ 722-1437/ 722-2675/ 722-1662 (043) 723-2816 deped.batangas@deped.gov.ph www.depedbatangas.org
Republic of the Philippines
Department of Education
Region IV-A CALABARZON
DIVISION OF BATANGAS
Batangas Provincial Sports Complex, Bolbok, Batangas City

9. If you had to present again to the same group of learners, the same concepts, what other/different
strategies would you plan to employ? Why?

10. What would you like to focus for the next observation? What area or aspect of your teaching
would you like to explore further, seek additional information or obtain additional feedback? How can I
help you to accomplish your next goal?

____________________________________ ___________________________________
Teacher’s Signature over Printed Name Observer’s Signature over Printed Name

Date: _______________________________ Date:______________________________

DEPEDBATS- CID-F-008/R0/05-11-2018 Page 2 of 4

(043) 722-1840/ 722-1796/ 722-1437/ 722-2675/ 722-1662 (043) 723-2816 deped.batangas@deped.gov.ph www.depedbatangas.org
Republic of the Philippines
Department of Education
Region IV-A CALABARZON
DIVISION OF BATANGAS
Batangas Provincial Sports Complex, Bolbok, Batangas City

PANTAPOS NA PAGPUPULONG
(Tagamasid/Punung-guro-DalubGuro)

Pangalan ng Guro : _____________________ Paaralan: ___________________

Purok : ______________________ Sangay : BATANGAS PROVINCE

1. Ano ang layunin ng iyong leksiyon o aralin/paksa?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Anu-anong estratehiya/pamamaraan ang ginamit mo sa iyong pagtuturo?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Gayunpaman, ano ang iyong naramdaman, namasid, nadama hinggil sa iyong pagtuturo,
gayundin ang mga bata/mag-aaral?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Sa iyong palagay naisakatuparan ba o nakuha ba ng mga bata ang nilalayon ng iyong pakitang
turo, leksiyon? Bakit? Sa anong paraan?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Anu-ano ang mga ibat ibang (estratehiyang iyong ginamit, pagkakasunod-sunod ng mga
kagamitang panturo, antas o lebel ng pagtatanong, at pakikipagtalakayan ng mga bata/mag-aaral) ang
sa palagay mo ay makakapag-ambag para sa ikatatagumpay ng iyong pagtuturo?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Maari mo bang ibigay o isa-isahin ang mga magaganda mong ginawa habang ikaw ay nagtuturo.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Nakatuon pa rin tayo sa mga magagandang bagay o pangyayari na naganap habang ikaw ay
nagtuturo, maari mo bang ilahad o sabihin ang iba pang mga paraan na higit na makatutulong sa iyo
sa susunod mong pagtuturo upang makakuha ka ng katulad o higit/epektibong resulta sa iyong
pagtataya?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Mayroon ka bang napansin o nakita na sa palagay mo ay hindi naayon sa inaasahan mong


magaganap sa daloy ng iyong pagtuturo at talakayan?

_____________________________________________________________________________

DEPEDBATS- CID-F-008/R0/05-11-2018 Page 3 of 4

(043) 722-1840/ 722-1796/ 722-1437/ 722-2675/ 722-1662 (043) 723-2816 deped.batangas@deped.gov.ph www.depedbatangas.org
Republic of the Philippines
Department of Education
Region IV-A CALABARZON
DIVISION OF BATANGAS
Batangas Provincial Sports Complex, Bolbok, Batangas City

_____________________________________________________________________________

9. Kung bibigyan kang muli ng pagkakataong magpakita ng kaparehong konsepto o paksa sa katulad
o kaparehong pangkat/grupo ng mga mag-aaral, ano sa palagay mo ang mabisang paraan na maari
mong gamitin maliban sa estratehiyang nagamit
mo na? Bakit?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Sa palagay mo kailan ang tamang panahon /oras upang tayo ay muling magkita upang mapag-
usapan o matalakay kung naging epektibo ba ang mga paraan at estratehiyang gagamitin na ating
napagkasunduan. Sa paanong paraan maari kitang matulungan upang maisakatuparan mo ang iyong
sunod na mga layunin para sa iyong paksang aralin?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________ ________________________________
Lagda ng Guro Lagda ng Tagamasid/Punungguro

Petsa: __________________________ ________________________________

DEPEDBATS- CID-F-008/R0/05-11-2018 Page 4 of 4

(043) 722-1840/ 722-1796/ 722-1437/ 722-2675/ 722-1662 (043) 723-2816 deped.batangas@deped.gov.ph www.depedbatangas.org